Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet"

Átírás

1 I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Köztisztviselői kar helyzete, létszáma, végzettsége, eredményessége, szakterület 1 éves bontásban... 2

2 I/D kötet 2. oldal Iktatószám: /28. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Köztisztviselői kar helyzete, létszáma, végzettsége, eredményessége, szakterület 1 éves bontásban Az anyagot készítette: Jegyző Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

3 I/D kötet 3. oldal Száma:../28. Tárgy: Köztisztviselői kar helyzete, létszáma, végzettsége, eredményessége, szakterület 1 éves bontásban Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e Hódmezővásárhely Tisztelt Közgyűlés! A képviselő-testület hivatala, az egységes polgármesteri hivatal, amely az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására hivatott. A polgármesteri hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat. A hivatásos szakapparátus rendeltetése az önkormányzat működésének segítése, az államigazgatási ügyek döntésre való szakszerű előkészítése és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Az önkormányzatok - a hivatal szakmai közreműködésével - a rájuk háruló feladatok teljesítésére kötelesek, és azért felelősséggel is tartoznak. A felelősség a törvényességi ellenőrzés gyakorlása révén és a közvélemény értékítélete útján érvényesíthető. A polgármesteri hivatal alapvető teendői a következők: - Ellátja az önkormányzati testületi szervekhez (képviselő-testület, bizottság) kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, az önkormányzati képviselők munkájának segítését, a vezetést segítő törzskari funkciókat, valamint a belső munkaszervezési igazgatási teendőket. - Előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati döntéseit, a polgármester irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett. - Ellátja a központi állami szervek megbízásából az önkormányzat számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat, vagyis előkészíti döntésre az államigazgatási ügyeket és gondoskodik e döntések végrehajtásának megszervezéséről. Az Ötv. szerint jogi személynek az önkormányzat minősül. Így jogi személyiséggel önállóan sem a képviselő-testület, sem a polgármesteri hivatal nem rendelkezik. A polgármesteri hivatal egységes szakapparátusként működik. Ez következik abból a szabályozási tényből, hogy a hivatal saját jogon hatásköröket nem gyakorol, tehát hatásköri szempontból nem is tagozódhat, elkülönülést nem mutathat. A hivatal egységes szakmai szempontú működésének követelménye azonban nem jelenti azt, hogy a munkamegosztás természetes rendjében - munkaszervezési megfontolásként - meghatározott rendező elvek szerint a képviselő-testület - a polgármester és a jegyző javaslatára - ne alakíthasson ki több belső szervezeti egységet a hivatalon belül. Különösen városi szinttől kezdődően szükség van

4 I/D kötet 4. oldal a hivatal belső tagolására, noha a hivatal ekkor is egységes munkaszervezet. Az egységes hivatal belső szervezeti egységei jellemzően az önkormányzati gazdálkodás, az infrastruktúra fejlesztés, az intézményirányítás, az államigazgatási hatósági ügyintézés, valamint a titkársági feladatok köré szerveződnek. Elnevezésük tekintetében a törvény szabad döntési lehetőséget biztosít a képviselő-testületnek. Az egységek vezetői természetesen nem önálló hatáskörgyakorlók, hanem munkaszervezetük operatív vezetői. A fő funkciók szerint a polgármesteri hivatal tagolható önkormányzati (közszolgáltatási és önkormányzati hatósági) és államigazgatási (hatósági) feladatokra. A polgármesteri hivatal dolgozói köztisztviselők. Ez azt jelenti, hogy közszolgálati jogviszonyban állnak az önkormányzattal, melyben mindkét felet sajátos kötelezettségek terhelik és jogok illetik meg. A polgármesteri hivatal dolgozói tekintetében a Ktv.-t kell alkalmazni. E törvény a helyi önkormányzat önállóságát tiszteletben tartva lehetőséget nyújt arra, hogy az önkormányzati köztisztviselők számára a képviselő-testület az illetményalap kötelező megállapításán túlmenően a Ktv. keretei között rendeletben szabályozhatja a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat. A polgármesteri hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogáról szóló törvényben (1993. évi LXXVII. törvény) meghatározott feladatokat is. Eszerint a helyi önkormányzat - a polgármesteri hivatal útján - a települési kisebbségi önkormányzat részére biztosítja - a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon - a települési kisebbségi önkormányzat testületi működésének feltételeit. A testületi működés feltételeinek biztosításán, az ezzel kapcsolatos teendőkön értendő különösen: a) a testületi működéshez igazodó helyiséghasználat biztosítása, b) a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátása és az ezzel járó költségek viselése. A polgármesteri hivatal, mint a települési kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, ellátja a gazdálkodási feladatokat. Ugyancsak feladatai közzé tartozik a Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása A polgármester a képviselő-testület elnöke, vezetője, akinek egyik kiemelt feladata, a képviselő-testület hivatalának az irányítása. A törvény pontosan meghatározza e körben a polgármesteri feladatokat. A polgármester gondoskodik arról, hogy a hivatal rendeltetésszerűen működjön. Meggyőződik arról, hogy a testületi határozatok végrehajtása milyen színvonalon történik meg. Tájékozódik az ügyintézés általános helyzetéről. A polgármester elsősorban az eredményesség és a társadalmi hatás nézőpontjából értékeli a hivatal tevékenységét. Az ügyintézés fő irányait, tartalmát és kulturáltságát, a település sajátosságaihoz való alkalmazkodás-készségét vizsgálja abból a szempontból, hogy mindezek miképpen felelnek meg az önkormányzat reális és jogszerű igényeinek. Az egységes Polgármesteri Hivatal az elmúlt 1 év során a munkamegosztás elve alapján többször került új elvek szerint csoportosításra, hiszen a korábbi feladatok mellé, sok-sok új tevékenységgel gyarapodott az ellátandó munka. Csak néhányat kiemelve: A Polgármesteri Hivatalok feladata lett az okmányokkal kapcsolatos ügyintézés, közbeszerzések bonyolítása, pályázatok készítése, intézményeink részben önállókká váltak, így a gazdálkodási feladatok jelentős részét a hivatal munkatársai látják el, KET bevezetése, informatikai rendszerre történt

5 I/D kötet 5. oldal átállás, NEK törvény változásaira tekintettel a kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok is munkánk részét képezik, stb. A Polgármesteri Hivatal a XIX. Század végén épült ingatlanban működik. Ez behatárolja munkakörülményeinket, hiszen egy patinás épület folyamatos karbantartást, törődést igényel. Az elmúlt 1 évben az épület belső része, kevés kivétellel megújult. A Földhivatal kiköltözését követően az aládúcolt épületrészek felújítását már nem lehetett tovább odázni, így apró lépésekkel a szükséges felújítások elkezdődtek, amelyek még napjainkban is tartanak. Az első szakaszban, 23-ban megtörtént a volt földhivatali helyiségek valamint a jegyzői iroda teljes felújítása, a tetőszerkezet javítása, a főlépcsőház ólomüvegezése, a főbejáratnál az aula eredeti állapotának visszaállítása, mellette folyamatosan legalább egy tisztasági meszelés erejéig az épület teljes belső tere érintve volt. 24-ben megújult a Házasságkötő terem, lényegesen nagyobb létszám befogadására vált alkalmassá az átalakítással. Elkészült az emeleti vizesblokkok teljes felújítása. Szükségessé vált az akadály-mentesítés elkészítése, amelynek érdekében pályázatot nyertünk egy panoráma lift megépítésére, illetve az egyes épületszárnyak akadálymentes hidakkal összekötésre kerültek 25-ben. A főbejáratnál lévő lépcsőjáróval teljessé vált az épület valamennyi részének mozgássérültek általi elérhetősége. Ugyanekkor került sor a Népjóléti Iroda - ma csoport irodáinak teljes átalakítására, földszinti vizesblokkok felújítására. 27-ben folytatódott az épület felújítása, egyidejűleg a városháza világítás és villamos hálózat korszerűsítése. Az ügyfelek által mindennaposan látogatott épületrészeken padok elhelyezésére került sor, egyidejűleg egy egységes ügyfélfogadásra szolgáló irodarendszert alakítottunk ki. Itt kapott helyet valamennyi közüzemi szolgáltató egység képviselője, valamint korszerű pénztár került kialakításra. Jelentős a változás a dolgozók munkakörülményei területén is. A tanácsi rendszerből örökölt nehézkes iratszekrények és korszerűtlen irodabútorokat fokozatosan lecseréltük, és ma már szinte valamennyi területen az informatikai rendszerekhez igazodó feldolgozó helyek nyertek kialakítást, növelve a munkavégzés hatékonyságát. A hivatal szinte valamennyi irodájában helyi festők műhelyéből kikerült műalkotások díszítik a falakat, és sok-sok zöld növény emeli a komfortérzetet. Néhány hónapja fejeződött be a hivatalban lévő mosdók felújítása, korszerűsítése, amely már igen szükséges volt. A polgármesteri hivatalban, mint közintézményben, az elsők között került megtiltásra a dohányzás. Az épületben komoly értékek találhatók, ezért mind informatikai rendszerünk, mind egyéb vagyontárgyaink védelme érdekében az épület őrzése folyamatos, munkaszüneti napokon, az éjszakai órákban a védelmet erre kiképzett házőrző ebek segítik ban még nem volt általánosnak mondható a munkatársak számítógéppel való ellátottsága. Az informatika térhódítása azonban a közigazgatást sem kerülte el, így ma elmondhatjuk, hogy az ügyintézés valamennyi területén számítógépek segítik munkánkat. A hivatalban pályázat segítségével kialakított informatikai rendszer országosan egyedülálló. Ma már működik az ügyfélkapu rendszere, honlapunkon igyekszünk naprakész információkkal segíteni az állampolgárokat, jelentős számú letölthető nyomtatványunk, és az ügyfélkapu segítségével akár otthonról intézhető ügyköreink vannak. Egyre több azoknak a száma, akik adóbevallásukat elektronikus formában nyújtják be, és intézik ügyeiket.

6 I/D kötet 6. oldal A feladatok bővülése körében legjelentősebb az Okmányiroda működtetése, amely a kezdeti néhány okmányfajtát követően fokozatosan kiteljesedett, s ma már valamennyi személyi okmány kiállítása itt történik. Az elmúlt időszakokban a hivatali munkamegosztás szerinti területek rendszeresen beszámoltak munkájukról a Közgyűlés részére. Az előterjesztés szerinti 1 évre vonatkozó összehasonlító adatokat ezért nem bontottuk le munkamegosztás szerinti részekre, hanem a hivatal egészére készítettük el. I. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, dolgozói létszáma különböző megbontásokban ig Az elemzésben az elmúlt tíz év, foglalkoztatással összefüggő adatai kerültek összehasonlításra, úgymint a dolgozók létszámának alakulása, különösen a foglalkoztatottak jogviszony szerinti megoszlása, az iskolai végzettség szerinti összetétele, a nemek aránya, az átlagbérek alakulása, valamint a köztisztviselők életkor szerinti megoszlása. Tájékoztatást nyújt az anyag továbbá a köztisztviselők részére járó, illetve adható juttatásokról, a vidékről bejáró dolgozók számának alakulásáról, a dolgozók jutalmazásáról, valamint a közszolgálati jogviszony megszűnéseiről, és megszüntetéseiről. I. A POLGÁRMESTERI HIVATAL LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA Foglalkoztatási jogviszony szerinti megoszlás 1% 9% 8% 7% Megoszlás 6% 5% 4% Ptk.hatálya alatt Mt. hatálya alatt Ktv.hatálya alatt 3% 2% 1% % Ptk.hatálya alatt Mt. hatálya alatt Ktv.hatálya alatt Év

7 I/D kötet 7. oldal 1. A köztisztviselők létszámának alakulása Az ig terjedő időszakban a Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alatt dolgozó köztisztviselők száma átlagosan 178 fő volt. Kimagasló év 2. volt, amikor 2 köztisztviselő látta el feladatát, míg 21-ben 157 köztisztviselővel működött a Polgármesteri Hivatal, amely a vizsgált időszakban a legkisebb létszám. Jelenleg 168 köztisztviselőt foglalkoztatunk. A létszám évenkénti ingadozásának okaként egyrészt a munkahely-váltási hullám, másrészt a csoportos létszámleépítések szolgálnak, illetve a közfeladatok bővülése és összetettsége indokolta a létszám növelését. Köztisztviselők létszáma Fő Ktv.hatálya alatt Év 2. A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók létszámának alakulása Hivatalunk 21. évtől foglalkoztat olyan munkavállalókat, akik a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartoznak. Számuk folyamatosan nőtt, a 21. évi 16 főről 28-ra 29 főre emelkedett. A magasabb számot az indokolja, hogy ezen foglalkoztatási formában kerül sor a rendészet és portaszolgálat, a takarítás, valamint egyéb ügyviteli feladatok ellátására.

8 I/D kötet 8. oldal A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma Fő Mt. hatálya alatt A munkavállalók és köztisztviselők együttes létszámának alakulása Jelenleg a Köztisztviselői Törvény hatálya és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók együttes létszáma 197 fő, amely az elmúlt tíz év vonatkozásában jelentkező 196 fős átlaglétszámmal szinte megegyező mértékű. A legalacsonyabb összes létszámmal 173 fő 21-ben működött a Polgármesteri Hivatal, míg a legmagasabb összlétszám 25- ben volt, amikor 215 fő látta el a feladatokat. Év A Köztisztviselői Törvény és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma Fő Mt. hatálya alatt Ktv.hatálya alatt Mt. hatálya alatt Ktv.hatálya alatt Év

9 I/D kötet 9. oldal 4. Megbízási szerződéssel rendelkezők létszámának alakulása A Polgári Törvénykönyv hatálya alatt foglalkoztatottak száma 1 és 16 fő között mozgott a vizsgált időszakban, mely átlagosan 14 fő megbízását jelentette. Ebben a formában történő munkavégzésre meghatározott feladatok ellátására került sor, elkerülvén a színlelt szerződések felmerülésének lehetőségét is. A Polgári Törvénykönyv hatálya alá tartozók létszáma Fő Ptk.hatálya alatt Év 5. A tartósan távollévők létszámának alakulása Létszámuk 5 és 25 fő között mozgott, átlagosan 16 főt jelentett. Pillanatnyilag 25 fő szerepel az állományban lévő tartósan távollévők csoportjában. A távollét okaként az évek óta folyamatosan fiatalodó átlagéletkorú köztisztviselők családalapítási szándéka határozható meg, amely jellemzően női kollégákat érint. Tartósan távollévők Fő Tartósan távol Év

10 I/D kötet 1. oldal 6. A közcélú és közhasznú foglalkoztatottak létszámának alakulása 22-től közcélú munka keretében is folyik munkavégzés. Ennek kapcsán meghatározott keretösszeggel rendelkezik Önkormányzatunk, vagyis állami finanszírozás mellett ez a foglalkoztatási forma napjainkig átlagosan havi 49 fő munkavállalását jelenti. Közhasznú munkavégzésre a Munkaügyi Központ által meghirdetett pályázat útján kerülhet sor, amely meghatározott feladatok ellátására (pl. kommunális tevékenység, parlagfű-mentesítés stb.) nyújt alkalmanként támogatást. Közcélú foglalkoztatottak havi átlagos létszáma Fő hónapra jutó közcélú Év Közhasznú foglalkoztatottak havi átlagos létszáma Fő hónapra jutó közhasznú Év

11 I/D kötet 11. oldal Közcélú és közhasznú foglalkoztatottak aránya 1% 8% 6% Megoszlás 4% 1 hónapra jutó közhasznú 1 hónapra jutó közcélú 2% % hónapra jutó közhasznú hónapra jutó közcélú Év II. ISKOLAI VÉGZETTSÉG ALAKULÁSA Iskolai végzettség szerinti megoszlás Fő Egyéb (szakiskola, 8.ált.) Középfokú Felsőfokú Egyéb (szakiskola, 8.ált.) 1 14 Középfokú Felsőfokú Év

12 I/D kötet 12. oldal 1. Felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők Az iskolai végzettség tekintetében szembetűnő a változás. 22. és 28. között évről évre növekedett a diplomás köztisztviselők száma, illetve aránya. A középfokú végzettségűek száma pedig ezzel arányban évről évre csökkenést mutat. Az évek folyamán egyre több kolléga jutott arra a következtetésre, hogy nélkülözhetetlen munkájuk végzéséhez a magasabb szintű képzettség megszerzése, illetve számos esetben a Polgármesteri Hivatal is segítséget nyújtott tanulmányi szerződés megkötésével. Az ellátandó feladatok összetettsége, bonyolultsága is megköveteli azt, hogy magasan képzett köztisztviselők kerüljenek felvételre, így a kiválasztás során is a felsőfokú iskolai végzettség domináns tényező. Az élethosszig tartó tanulás követelménnyé vált napjainkban az információs technológiai, a jogi, a gazdasági környezet állandó változása miatt, ezt felismervén több köztisztviselő a vizsgált időszakban másoddiploma megszerzésére irányuló tanulmányokat kezdett, illetve fejezett be sikerrel. Felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők Fő Felsőfokú Több diplomával köztisztviselőink közül 21 fő rendelkezik. Másoddiploma megszerzésén jelenleg 5 fő fáradozik, melyhez Hivatalunk, mint munkáltató tanulmányi szerződés keretében támogatást nyújt. Év 2. Középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők Arányuk a vizsgált időszakban számottevően csökkent. 2-ben a köztisztviselők állományának 62,5%-a középfokú végzettségű volt. 24-ben volt a fordulópont, hisz ez évben az arányuk 5% alá csökkent. Jelenleg a köztisztviselők 31,5%-a rendelkezik középfokú végzettséggel, közülük többen felsőoktatási tanulmányokat kezdtek, illetve folytatnak annak érdekében, hogy munkájukat magasabb szinten tudják ellátni a későbbiekben. A közszolgálati jogviszony létesítésének akár köztisztviselő, akár ügykezelő vonatkozásában nélkülözhetetlen feltétele az érettségi, így minden a Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó dolgozó rendelkezik legalább a középfokú

13 I/D kötet 13. oldal végzettséggel. Jelenleg 12 köztisztviselő kezdte meg, illetve folytatja felsőfokú tanulmányait - tanulmányi szerződés keretében - annak érdekében, hogy megszerezzék első diplomájukat. Középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők Fő Középfokú Év Felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselők aránya 1% 8% 6% Megoszlás 4% Középfokú Felsőfokú 2% % Középfokú Felsőfokú Év

14 I/D kötet 14. oldal III. A KÖZTISZTVISELŐK NEMEK SZERINTI MEGOSZLÁSA 1. Női köztisztviselők aránya Az elmúlt 1 évben a női köztisztviselők aránya az összlétszámhoz képest nem mutat jelentős eltérést. A nők létszáma minden évben meghaladja a férfiak létszámát, tekintettel arra, hogy vannak a hagyományokból eredően női típusú adminisztratív munkakörök. Számuk 98 és 127 fő között mozgott, átlagosan 115 női köztisztviselő segítette a Hivatal munkáját, a teljes létszámhoz viszonyított 61,5% - 69,5% arányban. 2. Férfi köztisztviselők aránya A köztisztviselői állomány férfi tagjainak létszáma 54 és 77 fő között mozgott, amely átlagosan 62 főnek felel meg. A férfiak aránya a teljes köztisztviselői karhoz viszonyítva 3,5% és 38,5% között mozgott. Jelenleg 34,5%-ban vannak jelen a férfi köztisztviselők a Polgármesteri Hivatalban, nagyobb arányban a városfejlesztési és üzemeltetési feladatok ellátásában. A köztisztviselők nemek szerinti megoszlása Fő Nő Férfi Nő Férfi Év

15 I/D kötet 15. oldal IV. A BRUTTÓ ÁTLAGBÉREK ALAKULÁSA A KSH által a honlapján közzétett kimutatás A köztisztviselők és közalkalmazottak havi bruttó átlagkeresete a költségvetési intézményekben alapján a legutolsó elemzett időszakban 27-ben a köztisztviselők átlagos bruttó illetménye Ft volt. A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők ezen időszakban átlagosan bruttó Ft illetményben részesültek. A KSH általi elemzéssel érintett és a Hivatali köztisztviselők átlagos béradatainak összehasonlításából az derül ki, hogy a költségvetési intézményekre vetített bruttó átlagkeresethez képest a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek bruttó átlagkeresete elmarad, 46,8% és 71,8% között mozog az országos átlaghoz viszonyított arány. 24-ben közelítette meg leginkább e két mutató egymást, a KSH által kimutatott költségvetési intézményekre vetített bruttó átlagkereset Ft volt, míg köztisztviselőink átlagosan Ft bruttó illetményt kaptak. Arányaiban a legnagyobb eltérés 2-ben volt, amikor a KSH által kimutatott Ft bruttó átlagilletménynek felét sem érte el a Hivatalunkban érvényesülő Ft-os átlagkereset. Köztisztviselőink 28. évi átlagos bruttó illetménye amely Ft mintegy három és félszerese az elemzés első időszakának (1999.) Ft-os átlagkeresményének. Az elemzés időszakában a minimálbérek is jelentősen növekedtek, az évi 22.5 Ft-ról 28-ra 69. Ft-ra emelkedett, azaz a jelenlegi minimálbér 36,7%-a a tíz évvel ezelőttinek. A vizsgált 1 évben a Hivatalunk köztisztviselői átlagkeresetének átlaga Ft. Ezen számadatok összehasonlítása azonban nem egyértelmű, tekintettel arra, hogy a minimálbér folyamatos növekedésével az illetményalapok is nőttek, illetve az infláció a jövedelmek vásárlóértékének változását eredményezte. 28-ban a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja Ft, amelyhez viszonyítva 5,3-szorosa a jelenlegi átlagos illetmény, az érvényes minimálbérnek pedig a háromszorosa. Az előző évihez viszonyított legnagyobb arányú növekedés 21-ben jelentkezik, amikor is 67,4%-kal nőtt az átlagos bruttó kereset, párhuzamosan a minimálbér 56,9%-os növekedésével. 27-ben mutatkozik egy enyhe visszaesés az előző évihez képest, amikor 4,5%-kal volt kevesebb az 1 főre jutó átlagos jövedelem kifizetés. Az 1 főre jutó legmagasabb átlagos illetmény Hivatalunkban 26. évben jelentkezik Ft összegben. A köztisztviselői kar bruttó átlagbére Ft Bruttó átlagbér Bruttó átlagbér Év

16 I/D kötet 16. oldal Bruttó átlagkeresetek alakulása években Ft 2 15 Bruttó átlagbér Minimálbér Br.átlagker.ktvet.int.(KSH) Bruttó átlagbér Minimálbér Br.átlagker.ktvet.int.(KSH) Év Amennyiben egy bérmodellen szeretnénk ábrázolni az elmúlt tíz évben bekövetkezett változásokat, akkor a következő átlagos adatokat láthatjuk: évben 38,42 éves átlagéletkorral számolva egy középfokú végzettségű köztisztviselő bruttó Ft-ot keresett, míg egy felsőfokú kollégája Ft-ot vihetett haza. 28-ban a jelenlegi 37,15 éves átlagéletkort figyelembe véve egy középfokú végzettségű köztisztviselő bruttó Ft-ot kaphat. 28. évben a felsőfokú végzettségű köztisztviselőt megillető illetmény 37,15 éves átlagéletkorral számolva Ft, amelyből Ft a Ktv. illetménytáblája szerinti besorolási bér, Ft pedig a Közgyűlés által meghatározott, a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére megállapított 2%-os illetménykiegészítés. V. A KÖZTISZTVISELŐK RÉSZÉRE JÁRÓ, ILLETVE ADHATÓ JUTTATÁSOK A köztisztviselők juttatásait kötelezően szabályozza a Köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény. 1. Illetmény/munkabér Minden köztisztviselő illetménye a besorolási osztálya és fokozata alapján kerül megállapításra, amely az iskolai végzettség és a közszolgálatban töltött idő függvénye. A köztisztviselők esetén garantált előmeneteli rendszer érvényesül, amely biztosítja, hogy meghatározott idő elteltével az adott munkatárs illetménye növekedjen. Ettől az illetménytől a munkáltató -2-tól +3%-os arányban eltérhet. Emellett a felsőfokú végzettségű köztisztviselők a Közgyűlés döntése alapján 2%-os illetménykiegészítésben részesülnek. A munkavállalók esetén a jelenleg háromszintű minimálbér intézménye került rögzítésre, a munkáltatónak nem lehet ennél kisebb összegű munkabért adni.

17 I/D kötet 17. oldal 2. Tizenharmadik havi illetmény/munkabér Mind a köztisztviselőknek, mind pedig a munkavállalóknak jár, amennyiben rendelkeznek a jogszabályok által megkívánt feltételekkel. Tavaly júniustól jelentősen módosult a törvényi szabályozás, ennek megfelelően mindenki havonta egyenlő részletekben kapja meg a számára megállapított összeget. 3. Étkezési hozzájárulás Szintén mindkét foglalkoztatási formában jár, hideg étkezésre 6. Ft értékben, étkezési utalványban, meleg étkezésre pedig a számlával igazolt összeg értékében, de legfeljebb 12. Ft összegben, készpénzben illeti meg a dolgozókat. 4. Jubileumi jutalom A köztisztviselők 25, 3, 35, illetve 4 évi közszolgálati jogviszonyban töltött idő után alanyi jogon jubileumi jutalomra jogosultak. A jubileumi jutalom a) 25 évi közszolgálati jogviszony esetén kéthavi, b) 3 évi közszolgálati jogviszony esetén háromhavi, c) 35 évi közszolgálati jogviszony esetén négyhavi, d) 4 évi közszolgálati jogviszony esetén öthavi illetménynek megfelelő összeg. 5. Munkába járás támogatása Szintén azokat a köztisztviselőket és munkavállalókat is megilleti, akik vidékről autóbusszal vagy vonattal járnak be a Hivatalba. Az utazás költségeit számlával vagy menetjeggyel kell igazolni, ennek az összegnek a 8%-a autóbusz igénybevétele esetén, 86%-a pedig vasút használatakor kerül kifizetésre. 27-ről 28-ra a vidékről bejáró dolgozók létszáma csökkent. 27-ben 62 dolgozó ingázott a lakhelye és munkahelye között, 28-ban már csak 47 fő. 27-ben a teljes létszámhoz köztisztviselők és munkavállalók együttesen viszonyított arányuk 29,7 % volt, 28-ra pedig ez az arány 23,8 %-ra csökkent. Jelenleg az évközben jogviszonyukat megszüntető köztisztviselők nélkül 4 köztisztviselő és 2 fő a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló jár Hivatalunkba dolgozni vidéki településekről. Az elmúlt öt évben átlagosan 46,2 fő ingázott munkahelye és lakóhelye között. Az alábbi lakóhelyekről utaztak a kollégák Hódmezővásárhelyre és vissza: Város Szeged 35 fő 27 fő Mindszent 7 fő 5 fő Szentes 5 fő 4 fő Makó 3 fő 1 fő Orosháza 2 fő 2 fő Algyő 2 fő 2 fő Szegvár 1 fő 1 fő Szatymaz 1 fő ---- Székkutas 1 fő 1 fő Maroslele 1 fő 1 fő Békéscsaba 1 fő 1 fő Sándorfalva 1 fő ---- Szikáncs 1 fő 1 fő Deszk 1 fő 1 fő Mindösszesen: 62 fő 47 fő

18 I/D kötet 18. oldal Vidékről bejáró dolgozók Fő Adatsor Év alkalomra szóló, 5%-os kedvezményt biztosító utazási támogatás Ez a kedvezmény is mindkét foglalkoztatási formában jár, a korábbi vasúti igazolvány helyébe lépett. Előnye, hogy autóbusszal történő utazásra is felhasználható, hátránya viszont, hogy nem lehet korlátlan számú utazásra igénybe venni. 7. Ruházati költségtérítés Összege a mindenkori illetményalap 2%-a, jelenleg 77.3 Ft. A köztisztviselők részére alanyi jogon jár és minden év március 31-ig kerül kifizetésre. A munkavállalóknak számlával kell igazolni a fenti összeget, részükre december 31-ig teljesítjük a kifizetést. 8. Jutalom A munkáltató állapíthatja meg a tartósan kiemelkedő munkát végzők részére, bármelyik jogviszonyban. Kifizetett jutalmak bruttó értékben ( Ft ) 8 Ft 7 Ft 6 Ft 5 Ft Ft 4 Ft Kifizetett jutalmak ( Ft ) 3 Ft 2 Ft 1 Ft Ft Kifizetett jutalmak ( Ft ) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Év

19 I/D kötet 19. oldal 1 főre jutó átlagos bruttó jutalomkifizetés ( Ft/fő ) 5 Ft 45 Ft 4 Ft 35 Ft 3 Ft 25 Ft 2 Ft 15 Ft 1 Ft 5 Ft Ft főre jutó átlagos összeg ( Ft/fő ) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Jutalmazott dolgozók száma ( fő ) Jutalmazott dolgozók száma ( fő )

20 I/D kötet 2. oldal A Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők részére a korábbi évek gyakorlatának megfelelően évi két alkalommal a Köztisztviselők Napján és karácsonykor került sor jutalmazásra. Emellett, ad hoc jelleggel valamely kiemelkedő munkateljesítmény elérésekor, valamint jelentős többletmunka elvégzésekor állapítottunk meg ilyen jellegű elismerést. Ahogy a fenti diagramokon is látszik, az idei évben a jutalom - a nehéz gazdasági körülményekre tekintettel - az előző évi kifizetéshez viszonyítva, a tavalyi összeg csupán 17%-át teszi ki. 9. Ajándékutalvány 3 x 6.9 Ft értékben adható adómentesen a köztisztviselők és munkavállalók részére egyaránt. Tavaly és az idén is a gyermekes munkatársaim részére került kiosztásra, a gyermeknap, illetve a karácsonyi ünnepek alkalmából. 1. A Közszolgálati Szabályzat alapján adható juttatások a.) Lakásépítési támogatás b.) Lakásvásárlási támogatás c.) Lakhatási támogatás d.) Szociális támogatás e.) Illetményelőleg f.) Képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás g.) Egészségügyi juttatások h.) Eseti szociális segély és jövedelem-kiegészítés i.) Temetési segély A fenti támogatások a költségvetés kereteinek figyelembevételével a munkáltató által diszkrecionális jogkörben kerülhetnek megállapításra. A korábbi évek tapasztalatai alapján illetményelőlegre, lakásépítési illetve vásárlási támogatásra, valamint temetési segélyre van a köztisztviselőknek a leginkább szüksége. VI. A KÖZTISZTVISELŐK ÉLETKOR SZERINTI MEGOSZLÁSA A köztisztviselők életkor alapján történő megoszlása mutat változást az elmúlt tíz évben ben többségében a 41-5 éves köztisztviselők, valamint a 18-3 év közöttiek tették ki a teljes létszám kétharmadát. A vizsgálati időszakban azonban fokozatosan csökkenésnek indult az előbbi korosztályok aránya, és napjainkban a 31-4 éves köztisztviselők vannak legnagyobb arányban jelen a Polgármesteri Hivatalban 38,1%-ban, ami egyrészről az életkor természetes múlásával, másrészt a fiatal diplomások alkalmazásával indokolható. A 18-3 éves korosztály is jelentős arányt képvisel 28,6%-ával. A 4 éven felüliek kezdetben több, mint a felét tették ki a köztisztviselői állománynak, addigra napjainkban csupán egyharmadát. Az idősebb korosztály képviselői közül jelenleg 8 fő a prémiumévek programban vesz részt.

21 I/D kötet 21. oldal A köztisztviselői kar életkori megoszlása 1% 9% 8% Megoszlás 7% 6% 5% 4% 3% 61- év 51-6.év 41-5.év 31-4.év év 2% 1% % év,5% 1,%,%,%,6%,5% 1,6% 2,4% 3,5% 3,% 51-6.év 17,% 18,5% 17,1% 18,9% 17,5% 22,3% 19,9% 17,2% 18,6% 13,7% 41-5.év 36,4% 3,5% 24,3% 2,1% 18,6% 11,7% 11,8% 14,2% 14,5% 16,6% 31-4.év 14,8% 17,% 19,7% 23,8% 25,4% 29,3% 31,8% 33,7% 33,8% 38,1% év 31,3% 33,% 38,9% 37,2% 37,9% 36,2% 34,9% 32,5% 29,6% 28,6% Év Férfi köztisztviselők életkori megoszlása 1% 9% 8% Megoszlás 7% 6% 5% 4% 3% 61- éves 51-6 éves 41-5 éves 31-4 éves 18-3 éves 2% 1% % éves 1,6% 1,2%,%,%,%,% 1,5% 5,% 3,3% 3,5% 51-6 éves 21,% 2,8% 14,% 2,3% 16,7% 19,7% 14,9% 1,2% 11,7% 3,4% 41-5 éves 27,4% 22,1% 19,3% 13,6% 9,3% 6,6% 4,5% 6,8% 13,3% 15,5% 31-4 éves 17,7% 2,8% 26,3% 27,1% 29,6% 26,2% 34,3% 4,7% 38,4% 48,3% 18-3 éves 32,3% 35,1% 4,4% 39,% 44,4% 47,5% 44,8% 37,3% 33,3% 29,3% Év

22 I/D kötet 22. oldal Női köztisztviselők életkori megoszlása 1% 9% 8% Megoszlás 7% 6% 5% 4% 3% 61- éves 51-6 éves 41-5 éves 31-4 éves 18-3 éves 2% 1% % éves,% 1,%,%,%,8%,8% 1,7%,9% 3,6% 2,7% 51-6 éves 14,9% 18,5% 18,9% 18,1% 17,9% 23,6% 22,6% 2,9% 22,3% 19,% 41-5 éves 41,2% 3,5% 27,4% 23,8% 22,8% 14,2% 16,% 18,2% 15,2% 17,3% 31-4 éves 13,2% 17,% 15,8% 21,9% 23,6% 3,7% 3,3% 3,% 31,2% 32,7% 18-3 éves 3,7% 33,% 37,9% 36,2% 34,9% 3,7% 29,4% 3,% 27,7% 28,3% Év

23 I/D kötet 23. oldal VII. KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE Közszolgálati jogviszony megszűnések Fő Adatsor Év Ahogyan az a fenti ábrán is egyértelműen látszik, a jogviszony-megszűnések csúcspontja 21-ben volt, ez elsősorban az akkori Ktv. módosításnak köszönhető, ugyanis a törvény erejénél fogva a fizikai állomány kiszervezésre került. Ezt követően a 27. év volt a legmagasabb, amelynek oka valószínűleg a 3 alkalommal végrehajtott létszámcsökkentés volt. A közszolgálati jogviszony megszűnésének jogcímei Létszámc Közös sökk. megyezés miatti Próbaidő alatt Áthelyezé s Lemondá s A törvény erejénél fogva Hivatalve sztés Átszervez Határozott Elhalálozá és miatti idő lejárta s felment. Alkalmatl anság miatti Összesen Nyugdíjaz ás miatti felment.

24 I/D kötet 24. oldal A közszolgálati jogviszony megszűnésének jogcímei 28-ban Közös megyezés Létszámcsökk. miatti felment. Próbaidő alatt Áthelyezés Lemondás Nyugdíjazás miatti felment A megszűnések jogcímeinek vizsgálatakor látható, hogy a leggyakoribb ezek közül a közös megegyezés, amelyre az esetek 35,9%-ában került sor, minden alkalommal a köztisztviselő kezdeményezésére. Emellett 22,5%-ban létszámcsökkentés miatti felmentés keretében történt a közszolgálati jogviszony megszüntetése, 12,6% arányban pedig próbaidő alatt, azonnali hatállyal. Fontos azt is kiemelni, hogy a létszámcsökkentések végrehajtásakor is a jogviszony megszüntetése történhet egyéb jogcímeken is, ebben az esetben pl. a közös megegyezéssel távozó dolgozó üres álláshelye kerül felszámolásra. Idén szintén a közös megegyezés dominált, azonban a korábbi évek átlagához képest viszonylag sok áthelyezésre is sor került. Közgyűlési határozat száma a Mértéke csökkentésről 612/2. (12.13.) 5 fő 626/21. (11.9.) 19 fő 548/22 (12.5.) 2 %-os 63/23. (2.13.) 16 fő 329/23 (6.12.) 1 %-os 6/24. (1.7.) 8 fő 432/25. (7.27.) 1 %-os 564/26 (11.9.) 25 fő 135/27. (3.1.) 1 fő 584/27. (1.4.) 1 fő 751/27. (12.14.) 1 %-os

25 I/D kötet 25. oldal A csökkentés mellett időközönként szükséges volt a létszám emelése, a következő többletfeladatok miatt: - okmányirodai feladatok ellátása - kistérségi társulás munkaszervezetének integrálása - Európai Uniós pályázatok előkészítése - Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos feladatok ellátása - a HISZK gazdasági feladatainak beszervezése a Polgármesteri Hivatalba - a Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Központ felállítása - az elektronikus ügyintézés megszervezése, stb. II. A hivatal személyi állományának összetételét követően néhány a végzett munka eredményességét, minőségét elemző adatot gyűjtöttünk össze: Az első táblázat a Polgármesteri Hivatal ügyiratforgalmát mutatja be éves bontásban. A táblázatból látható, hogy 26-ig szinte minden évben havi átlagban 1-12 ezer iratot érkeztetnek. A beérkező iratok száma 27-8 évben jelentősen megemelkedett, ami a feladatok növekedésén túl az elektronikus iratforgalom megnövekedésével magyarázható. Jól látható, hogy éves szinten váltakozóan mintegy ezer határozat kerül kiadásra. Az adatokból megállapítható, hogy a magas ügyiratforgalom és határozat szám ellenére, 2. évtől,7,2 között mozog a határozataink ellen benyújtásra kerülő fellebbezések száma ban még a meghozott határozatok 1,3 %-a ellen került fellebbezés benyújtásra, ez a szám 28-ban már,7 %. Az ez évi magas határozati arány torzíthat természetesen ezen a számon, de ha 27-et vizsgáljuk, már ott is,2 % a fellebbezések aránya. A fellebbezések kapcsán a meghozott határozatok törvényességét mutatja, hogy az elmúlt években az általunk kiadott határozat megváltoztatására zömében a Közgyűlés méltányossági jogkörében eljárva került sor. Közigazgatási hivatal részéről 22 óta megsemmisített határozat nem volt. Egyéb hatósági ügyben is csak nagyon kevés esetben került rá sor, ezen a területen azonban van még javítani valónk. Egy sérelmes döntés is sok, hiszen annak az állampolgárnak akit érint, fontos a saját ügye, így arra kell törekednünk, hogy valamennyi határozatunk törvénynek megfelelő, megalapozott legyen, elsősorban az ügyfelek érdekében, de saját munkánk jogszerűsége miatt is. Az adatokat összehasonlítva a hivatal dolgozóinak végzettségével, jól látható a magasabb iskolai végzettség, és a fellebbezési arány közötti összefüggés. 2-ben még 4 % alatti volt a felsőfokú végzettségűek aránya, amely 22-től fokozatosan emelkedik. Természetesen a fellebbezések csökkenése kapcsán nemcsak a képzettségi szint emelkedése az egyetlen meghatározó, hanem az ügyfélközpontú ügyintézés is befolyásolja azt.

26 I/D kötet 26. oldal Ügyiratforgalom és határozatok számának alakulása közötti időszakban Év: Ügyiratforgalom Határo-zatok sz * Fellebez. Sz ** Helybenhagyva Megváltoztatva 9*** Megsemmisítve Új eljárás indítása * = helyi adórendelet változás miatt minden ingatlan és építmény tulajdonos határozattal került értesítésre a díjtétel változásról **= 12 db. Elbírálás alatt ***= ezen a soron zömében azok a határozatok vannak, amelyek esetében a Közgyűlés gyakorolta a II. fokot, és méltányosságból megváltoztathatta az I. fokon meghozott döntést.

27 I/D kötet 27. oldal A Polgármesteri Hivatal néhány szakterülete által végzett munka összesítését tartalmazzák a következő táblázatok. Hódmezővásárhely Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Építéshatósági Csoport adatszolgáltatás Érintett időszak: október 1. és 28. szeptember 3. Év Ügyiratforgalom: Intézkedés: Határozat: Jogorvoslat összes: helyben hagyott: megváltoztatott: óta ezen a területen is csökkenő tendenciát mutat a fellebbezések, és az azok alapján megváltoztatott határozatok számai. Ha csak a számokat nézzük, elenyészőnek mondható, azonban a számok mögött ügyfelek vannak, és minden ügyfélnek a saját ügye a legfontosabb, tehát ha csak 1 olyan döntésünk is van, amely nem megalapozott, már az is sok. Hódmezővásárhely Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal adatszolgáltatás Érintett időszak: október 1. és 28. szeptember 3. Év Ügyiratforgalom: Intézkedés: Határozat: Jogorvoslat összes: helyben hagyott: megváltoztatott: Ugyanez mondható el a Gyámhivatal munkájáról is. Összességében a meghozott határozatok jogilag megfelelnek a törvényi követelményeknek, azonban néhány esetben itt is sor került megváltoztatásra. Jellemzően kapcsolattartást szabályozó határozatok megváltoztatására került sor. Közbeszerzés Az elmúlt 1 évben 21 közbeszerzési eljárást folytatott le hivatalunk erre létrehozott csoportja. Ebből 1 alkalommal került sor az eljárás megtámadására, de csak 3 esetben volt megalapozott, míg két esetben csak részben volt megalapozott. A megtámadásra már az új közbeszerzési törvény hatályba lépését követően került sor, amely jelentősen megnehezítette az eljárások lefolytatását, és az első időszakban minden közbeszerzéssel foglalkozó szembesülhetett a sok esetben a törvényből adódó tisztázatlan körülmény miatt előforduló támadással.

28 I/D kötet 28. oldal Közbeszerzések ( ) évi XL. törvény alapján 23. évi CXXIX. törvény alapján ** Összesen 3-ig 1-től Lefolytatott közbeszerzések Megkötött szerződések Megalapozott 1* Jogorvoslatok Részben 1 1 megalapozott 2 Elutasított ÁSZ ellenőrzés * Jogerős döntés 23-ban született **28. október 1 napjáig Lakás és Helyiséggazdálkodási Csoport által kötött szerződések ( ) Adás-vételi szerződés (db) Lakás és helyiség bérleti szerződés (db) Haszonbérleti szerződés (db) Ingyen telkek szerződés (db) Lakáscélú helyi tám. szerződés (db) Összesen

29 I/D kötet 29. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Általános Igazgatás Gyámhatóság adatszolgáltatás Érintett időszak: október 1. és 28. szeptember 3. Év Ügyiratforgalom: Intézkedés: Határozat: Jogorvoslat összes: helyben hagyott: megváltoztatott: A Gyámhatóság munkája lényegesen eredményesebb az eddig bemutatott hatósági területekhez viszonyítva. Itt a jogorvoslattal érintett határozatokat, 1 alkalmat kivéve (2. év.), minden esetben helyben hagyta a felettes hatóság..

30 I/D kötet 3. oldal Szabálysértési statisztika Feljelentés Pénzbírságot kiszabó hat. Megszüntető hat Kifogás Elutasított (Bíróság, saját hatkörben) Kifogás alapján megváltoztatott hat Saját hatáskörben Bíróság Kifogás miatt visszavont. hat Saját hatkörben Bíróság Panasz Elfogadott El nem fogadott Ügyészi óvás Fiatalkorú elkövető Méltányossági eljárás Ügyészi jelzés, felszólalás Figyelmeztetés Kiszabott pénzbírság

31 I/D kötet 31. oldal A szabálysértési adatok áttekintését követően megállapítható, hogy a feljelentések száma évről évre növekvő tendenciát mutat. Ezzel együtt a pénzbírságot kiszabó határozatok száma is növekszik. Az egyes szabálysértések vonatkozásában kijelenthető, hogy a tulajdon elleni főképpen lopási cselekmények száma mutat növekedést, a közoktatási és köztisztasági szabálysértések mellett. A kereskedéssel, vállalkozóin tevékenységek folytatásával kapcsolatos szabálysértések száma is növekvő. Az adatokból az is jól látható, hogy egyre több a fiatalkorú vagy gyermekkorú elkövető, leginkább a tulajdon elleni szabálysértések tekintetében. A szabálysértési eljárás lényegében két részre osztható, az alapeljárásra, valamint a végrehajtási szakra. Az alaphatározat általában az eljárás alá vont meghallgatása nélkül születik, azonban ha a feljelentés nem világos vagy nem tartalmaz minden adatot, úgy a hatóság meghallgatást tart az ügyben. Az alapeljárásban megszületett határozat ellen az eljárás alá vont személy kifogással élhet, megszüntető határozat esetén pedig a sértett rendelkezik panasztételi joggal. A kifogás saját hatáskörben is elbírálható, azonban ha az eljáró hatóság nem fogadja el az abban foglaltakat, a Városi Bíróság az iratok áttekintését követően dönt a határozat helybenhagyásáról, megváltoztatásáról agy hatályon kívül helyezéséről. A panaszt a Városi Ügyészség bírálja el. a pénzbírságot kiszabó határozat kézhezvételét követően 3 nap áll az elkövető rendelkezésére, hogy a pénzbírságot illetékbélyeggel lerója. Amennyiben ennek nem tesz eleget és a hatóság tudomással bír az eljárás alá vont munkahelyéről, úgy közvetlen letiltás útján kísérli meg behajtani a bírságot. Ha a nevezett nem rendelkezik munkahellyel, vagy az a hatóság előtt nem ismert, a Polgármesteri Hivatal Adócsoportja adók módjára kísérli meg behajtani a pénzbírságot. Ennek sikertelensége esetén közérdekű munkára van lehetőség. Ha az elkövető a pénzbírságot nem fizeti meg, azt behajtani, letiltani nem volt lehetséges és a közérdekű munkavégzést sem vállalta, vagy azt nem dolgozta le, a Városi Bíróság a pénzbírságot elzárásra változtatja át. Elmondta, hogy az esetek elenyésző részében utasítja el ezirányú kérelmünket a Bíróság, az esetek legnagyobb részében megalapozottnak találja az elzárásra átváltoztatást. A szabálysértési hatóság rendszeres kapcsolatot tart fenn a Városi Ügyészséggel és a Csongrád Megyei Főügyészséggel az eljárások minél jogszerűbb és alaposabb lefolytatása érdekében. Ezen okra vezethető vissza az óvások, jelzések, illetve felszólalások alacsony száma is. Emellett a helyi Adócsoporttal, a Közterület-felügyelettel, valamint a Mezei Őrszolgálattal is hathatós együttműködés alakult ki. A Városi Rendőrkapitányság, illetve a Városellátó és Beszerzési Kht. szintén napi kapcsolatban áll a szabálysértési hatósággal kölcsönösen segítve egymás munkáját. Birtokvédelmi statisztika Kérelem Helytadó hat Elutasító hat Egyezség Kérelem visszavonása Kereseti kérelem Végrehajtási int Helyszíni szemle

32 I/D kötet 32. oldal A birtokvédelmi ügyek kérelemre induló eljárások. Az eljáró előadó elsősorban egyezség létrehozására törekszik a felek között, mert az mindkét fél érdekeit szolgálja és az esetek békés megoldását jelenti. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy tárgyalás ha szükséges, helyszíni szemle tartását követően határozattal dönt az eljáró hatóság a kérelem tárgyában. A birtokvédelmi eljárások száma évről évre növekszik, ezt a statisztika is jól mutatja. Az esetek kis százalékában a felek még a tárgyalást megelőzően megegyeznek és a kérelmező a beadványát visszavonja. Az esetek túlnyomó többségében azonban az egyezség sem jön létre a felek között, így kerül sor a határozathozatalra. A kérelemnek helyt adó döntés esetén, az abban foglaltak kikényszerítésére, végrehajtási eljárás indítható a kötelezettel szemben. A végrehajtási eljárásban szintén tárgyalásra kerül sor, és amennyiben azt a felek kérik, helyszíni szemlére is. a végrehajtási határozatban végrehajtási bírság szabható ki, vagy pedig a kérelmező feljogosítható, hogy a kötelezett költségére és veszélyére az adott meghatározott cselekményt elvégezze, elvégeztesse. Elmondható, hogy a birtokvédelmi eljárások hosszadalmas eljárások, sok esetben jelent nehézséget a feleket az egyeztetésre rávenni. Az ügyintéző célja azonban minden esetben az egyezség létrehozása, hiszen azzal lehet legkorrektebbül és legmegnyugtatóbban a birtokvédelmi eljárásokat lezárni Polgármesteri Hivatalhoz kerülő feladatok: Személyazonosító Igazolvány Lakcímet Igazoló Hatósági Igazolvány Járműigazgatás Vezetői engedély Egyéni Vállalkozói Igazolvány Útlevél Mozgásukban korlátozottak Parkolási Igazolványa Elektronikus Ügyfélkapu Az Okmányiroda és nyilvántartó csoportnál a KEKKH által nyilvántartott ügyiratforgalom (ez alapján állapítják meg a költségvetési támogatást): ügyirat ügyirat ügyirat ügyirat ügyirat ügyirat Az Okmányiroda feladatkörének folyamatos bővülésének következtében az ügyfélforgalom folyamatosan nőt. Így jelenleg körülbelül évi mintegy fő, ügyiratforgalma évi 7. és 8. között van.

33 I/D kötet 33. oldal A Közgyűlés által meghozott döntések: Év Közgyűlések Száma Nyílt Közgyűlések Száma Zárt Rendeletek sz. Határozatok sz október 29-től október 31-ig Összesen

34 I/D kötet 34. oldal 1 év alatt 19 törvényességi észrevételt kaptunk, amelyek közül 7 esetben nem, 5 esetben részben nem fogadta el a képviselő-testület a Közigazgatási Hivatal észrevételét. Alkotmánybíróság előtti eljárást ez ügyben nem indítottak az Önkormányzat ellen. Egy esetben viszont sor került a képviselő-testület feloszlatásának kezdeményezésére, amelynek következményeként az Országgyűlés ez irányú döntését megelőzően - 2. szeptemberében az akkori Közgyűlés feloszlatta önmagát. Közgyűlési határozat száma (évenkénti A törvényességi észrevétel száma, tárgya bontásban) év Nem volt törvényességi észrevétel év 597/1999. (11.25.) Közig. Hiv. vezetőjének /1999. számú törvényességi észrevétele: Az SZMSZ módosításáról szóló 24/1999. (9.27.) Kgy rendelet a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására vonatkozóan A 45/1999. (9.,16.) Kgy számú a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása tárgyában hozott határozat 3. ponttal való kiegészítése A 451/1999. (9.16.) Kgy. határozat a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása tárgyában hozott határozat 3. ponttal való kiegészítését 655/1999. (12.14.) Közig. Hiv. vezetőjének /1999. számú törvényességi észrevétele: Dr. Rapcsák András polgármester állásából felfüggesztését és fegyelmi ügyének elhúzódását kifogásolta kilátásba helyezte a HMJV Közgyűlésének feloszlatását A Közgyűlés döntése Elfogadta Elfogadta Elfogadta Nem fogadta el 2. év Nem volt törvényességi észrevétel 21. év Nem volt törvényességi észrevétel 22. év 399/22. (9.19.) Közig. Hiv. vezetőjének /22. számú törvényességi észrevétele: A Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 32/2. (9.19.) Kgy. rendeletmódosításáról szóló 31/21. (1.2.) Kgy rend. 1 (3) bek. vonatkozásában A megengedő rendelkezésnek az érvényes rendeletből történő kihagyásának Elfogadta Nem fogadta el

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról B E S Z Á M O L Ó a i Hivatal 2010. évi munkájáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 8-i ülésére Elıterjesztı: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes fıjegyzı

Részletesebben

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok:

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok: A Pénzügyminisztérium alapvető feladata a kormány pénzügypolitikai döntéseinek előkészítése, a költségvetési, a jövedelmi, az ár- az árfolyam- és a devizapolitika összehangolása, a gazdaságstratégia pénzügypolitikai

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete Általános értékelés I/1. A világgazdaság helyzete Legújabb World Economic Outlook elemzésében a januárinál is pesszimistább képet fest a világgazdaságról az IMF. A 216-ra vonatkozó növekedési előrejelzését

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első kilenc hónapjában a munkaügyi hatóság 13 586 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 66

Részletesebben

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL (a Pénzügyminisztérium átadás-átvételi dokumentumának melléklete) 2010. május Tartalomjegyzék Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal átadás-átvételi

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. I. negyedév) Budapest, 2007. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. I. negyedév) Budapest, 2007. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2007. I. negyedév) Budapest, 2007. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E G I O N Á L I S Á L L A M I G A Z G A T Á S I

NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E G I O N Á L I S Á L L A M I G A Z G A T Á S I NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E GIONÁLIS ÁLLAMIGA ZGATÁSI HIVATAL GYŐR BESZÁMOLÓ A NYUGAT-DUNÁNTÚLII REGIIONÁLIIS ÁLLAMIIGAZGATÁSII HIIVATAL 2009.. ÉVII TEVÉKENYSÉGÉRŐL GYŐR, 2010. JANUÁR 26. 2 I. 1. A törvényességi

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28008-22/2008. Tárgy: 2007. évi szöveges beszámoló Elıadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel,

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Nagyon jeles évfordulót ünnepel a közigazgatási hivatal ebben az évben, hiszen 15 évvel ezelőtt, 1991. január 1-jén alakult meg a győri székhelyű 1. számú régió Köztársasági

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a Red Bull Air Race repülırendezvény

Részletesebben

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés 1. Háttérinformációk 1.1 Bevezetés 2002/2003 folyamán a brit Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium valamint a magyar Munkaügyi és Foglalkoztatáspolitikai Minisztérium közös támogatásával kísérleti program

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindítása A Téli közfoglalkoztatási programba bevont panaszos azért fordult hivatalomhoz,

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4.../2013. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. évi ellenırzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenırzési irányokról Az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

A jövı nemzedékek országgyőlési biztosának állásfoglalása a J-5274/2008. számú ügyben

A jövı nemzedékek országgyőlési biztosának állásfoglalása a J-5274/2008. számú ügyben JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA A jövı nemzedékek országgyőlési biztosának állásfoglalása a J-5274/2008. számú ügyben Ügyszám: J-274/2008. I. Panasz 1. A Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosához

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3

Részletesebben

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell öröklési illetéket fizetni? Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Öröklés esetén az illetékekről

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 ÁLLÁSFOGLALÁSA

1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: JNO-59/2010. Tárgy:

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2011. június hónapban tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2011. június hónapban tartandó ülésére Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 4564 Nyírmada, Ady E. út.16. Telefon: 45/492-100. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. június hónapban tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a szociálpolitikai

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról 03.01.21 8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Főosztály) a

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében.

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében. Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében. BEVEZETŐ Az önkormányzatok gazdálkodásának lehetőségeit több tényező befolyásolja, melyek együttes

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Részére. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi foglalkoztatáspolitikájáról

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Részére. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi foglalkoztatáspolitikájáról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Részére Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi foglalkoztatáspolitikájáról Készítette: Bóta Barbara aljegyző 1 1 Bevezetés A Képviselő-testület

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata a MOK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata (az I/7., II/2., II/7., II/8. pontok dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A szabályzatot a

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól OptiJUS Opten Kft. 1 2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2015.07.01. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a célból,

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0004 kódszámú projekt szakmai tevékenységeinek megvalósulása, az eredménytermékek létrehozása TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRA ÉS A

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Tanácsadási terület:

Tanácsadási terület: Tanácsadási terület: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN KLINGER ANDRÁS Az Európához való közeledés nemcsak politikailag és gazdaságilag, hanem az élet minden területén a legfontosabb célkitűzés ma M agyarországon.

Részletesebben

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 2014-2018 Készítette: Majláth Konrád Konstantin okl. pénzügyi adó - pénzügyi ellenőrzési szakértő, költségvetési gazdasági szakértő, közbeszerzési

Részletesebben

2. számú előterjesztés Egyszerű többség

2. számú előterjesztés Egyszerű többség 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő, Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvári

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételei

Általános Üzleti Feltételei A Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe Általános Üzleti Feltételei Elfogadta: Módosítva: Deutsche Bank ZRt. vezet sége 1996. augusztus 26-án (ÁBF 30/1996. sz. határozata alapján) 2002. szeptember

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a jegyző 2011. évi teljesítményének értékeléséről

T Á J É K O Z T A T Ó a jegyző 2011. évi teljesítményének értékeléséről T Á J É K O Z T A T Ó a jegyző 2011. évi teljesítményének értékeléséről Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 34. (3)

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016.

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám:EBH/1026/2008 Ügyintéző:.dr. Gregor Katalin Az Egyenlő Bánásmód Hatóság X Ügyvédi Iroda által képviselt KA kérelmére a PR ügyvéd által képviselt ITD Hungary Zrt. eljárás

Részletesebben

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Balatoncsicsó község Önkormányzatának képvisel testülete az 1993. évi

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje 1./ Az intézmény tevékenysége A Budakalász Gimnázium esti és levelező tagozatú gimnáziumi oktatást biztosít elsődlegesen nagykorú fatal felnőttek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben