B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról"

Átírás

1 B E S Z Á M O L Ó a i Hivatal évi munkájáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 8-i ülésére Elıterjesztı: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes fıjegyzı

2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (továbbiakban Ötv.) 40. (4) bekezdése elıírja, hogy a körjegyzı évente beszámol minden képviselı-testületnek a körjegyzıség munkájáról. A beszámoló I. részében a székhelyen ellátott feladatokról összefoglalóan, a II. rész az osztályvezetık beszámolóját tartalmazza, míg a III. részben a Hugyagon ellátott körjegyzıi feladatokról adok számot. Szécsény Város i Hivatal évi munkájának értékelése, személyi és tárgyi feltételek biztosítása 1. Tárgyi feltételekrıl: A városháza épületének felújítása, korszerősítése már hosszú idı óta idıszerő volt. Két ütemben történt meg az épület felújítása, korszerősítése. Az elsı ütemében elkészült az épület akadálymentesítése belsı átalakítással és a lift beépítésével. Ezt követte a történelmi városmag rehabilitációja II. üteménél az elnyert Európai Uniós pályázat, melynek eredményeként megtörtént a polgármesteri hivatal nyílászáróinak ablakainak cseréje. A mőemléki jellegő ablakok, ajtók örökségvédelmi szempontból csak felújításra kerültek. A pályázat része volt továbbá az épület homlokzatának felújítása, az épület tetıcseréje, a tetı szigetelése, a főtéskorszerősítés, mely már nagyon idıszerő volt, valamint a belsı helyiségek festése is megvalósult. Az épület esztétikusabb külsı és belsı megjelenésen kívül a jövıben jelentıs főtési energia megtakarítással is számolunk. Itt kell megemlítenem, hogy a polgármesteri hivatal felújítása alatt is elláttuk az önkormányzat mőködésével és hatósági ügyintézéssel kapcsolatos feladatainkat. 6 hónapon keresztül az ügyfélfogadás két helyen történt a Rákóczi út 41. sz. alatt és a Rákóczi út 84. sz. alatt. A felújítás alatt is üzemelt a titkársági és szervezési osztály, valamint az okmányiroda. Gondot jelentett viszont az, hogy az ügyiratainkat három helyen kellett elhelyezni. Az iratkezeléssel, iktatással, postázással kapcsolatos feladatokat megoldottuk, a képviselı-testületi és bizottsági üléseket a kézmővesházban tartottuk. A polgármesteri hivatal ügyintézési rendjérıl, az ügyintézés helyszínérıl idıben tájékoztattuk a lakosságot, így e területen nem volt fennakadás, igaz egykét ügyfél megjegyezte, hogy messzebb kell gyalogolni. Az ÁROP pályázat a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztésérıl szólt, melynek keretén belül új iktatóprogramot szereztünk be, ezáltal az iratkezelés megújult, valamint köztisztviselıink képzéseken vettek részt, ilyen volt a KET, pályázatok kezelésével, készítésével kapcsolatos projektmenedzser képzés, a környezetbarát közbeszerzési eljárás ismertetése, valamint a hivatal ügyintézıi és a lakosság kapcsolatában a hatósági ügymenetek kidolgozása, az osztályok közötti együttmőködés fejlesztése. A számítógépparkunkat, javíthatatlan meghibásodásukat követıen évek óta folyamatosan tudjuk cserélni. Számítógépes programot a költségvetési gazdálkodás során, a munkaügyi feladatok ellátásánál, az iktatásnál, az építéshatósági feladatok ellátásánál tudunk alkalmazni. A complex jogtárral, fénymásolóval, fax-al, internet elérési lehetıséggel minden osztály rendelkezik. A hivatal részére egy személygépkocsi szolgál, probléma a kistérségi helyszíni ellenırzések miatt van, melyet saját gépjármő használattal tudunk megoldani. I.

3 2 2. Személyi feltételek, igazgatási létszám alakulása, személyi összetétele A hivatali szervezet felépítését és létszámát a beszámoló melléklete tartalmazza. A hivatalban foglalkoztatottak végzettség szerinti megoszlása: - felsıfokú végzettséggel rendelkezik 18 fı - középfokú végzettséggel rendelkezik 20 fı 2010-ben 2 fı felsıfokú végzettségő köztisztviselı nyugdíjba ment, 1 fı felsıfokú végzettségő köztisztviselı végleges áthelyezését kérte más önkormányzathoz, 3 fı felsıfokú végzettségő köztisztviselı áthelyezéssel kinevezésre került. 1 fı GYES-en van, munkaköre helyettesítéssel van ellátva, 1 fı GYED mellett 4 órában dolgozik. Három osztályvezetıi állás (pénzügyi, mőszaki, okmányirodai) van, mivel a jegyzı vezeti a Titkársági és Szervezési Osztályt, valamint az aljegyzı az Igazgatási, Szociális és Gyámhatósági Osztályt. Jelenleg 2 fı folytat felsıfokú tanulmányokat, melybıl egy fı a pénzügyi és számviteli fıiskolai, egy fı pedig mőszaki menedzser-képzésben vesz részt. A köztisztviselıi törvény értelmében az újonnan felvett köztisztviselık amennyiben nem jogi egyetemen, Államigazgatási Fıiskolán, Rendırtiszti Fıiskolán végeztek - egy éven belül közigazgatási alapvizsgát voltak kötelesek tenni. A vizsga hiánya a közszolgálati jogviszony megszőntetését vonta maga után december 1-tıl pedig alkalmazási feltétellé vált, hogy csak közigazgatási versenyvizsgával rendelkezı volt felvehetı. E rendelkezést az új kormány 2010-ben módosította, nem alkalmazási feltétel a versenyvizsga Felsıfokú végzettséggel rendelkezı köztisztviselınek közigazgatási szakvizsgát a kinevezéstıl számított három éven belül kell letenni. Az elmúlt évben 2 köztisztviselı szerzett közigazgatási szakvizsgát. A köztisztviselık, ügykezelık kinevezésükkel egyidejőleg kapják meg a munkaköri leírásukat. Munkakör, vagy jogszabályváltozás, projektekben történı részvétel miatt a munkaköri leírásokat aktualizáljuk. A köztisztviselıkrıl szóló törvény elıírja, hogy a köztisztviselıt négyévente, vagy magasabb besorolási fokozatba kerülése elıtt minısíteni kell. Ennek megfelelıen készülnek el a minısítések tıl lépett életbe a köztisztviselık teljesítménykövetelmény rendszere. A kiemelt feladatokat évente a képviselı-testület állapítja meg. Erre, illetve a munkaköri leírásokra alapozva az egyéni teljesítmény követelményeket a munkáltató határozza meg, és ennek megfelelıen értékel. A teljesítménykövetelmény eredeti célját miszerint a kiemelkedı munkát végzık illetménye pozitív irányba eltéríthetı 30 %- kal anyagi forrás hiánya miatt csak csekély mértékben tudjuk elérni. A Hivatal munkarendje a beszámolási idıszakban nem változott. A heti 40 óra törvényes munkaidı hétfıtıl-csütörtökig óráig, pénteken óráig tart. A Képviselı-testület az okmányiroda ügyfélbarát szolgáltatási körének bıvítése érdekében javasoljuk az okmányirodán ügyfélfogadási rendjét február 15-tıl szerdai napokon a hosszabbított ügyfélfogadást kísérleti jelleggel bevezetni. Ügyfélszolgálati pult kialakítását tervezzük továbbá a földszinti váróhelyiségben kialakítani. Ennél az ügyfélpultnál az ügyfelek tájékoztatást kapnak a polgármesteri hivatali ügyintézés módjáról, kérelem nyomtatványokat igényelhetnek, felvilágosítást kérhetnek. A támogatási létszámigényünket a munkaügyi központ felé megküldtük.

4 3 A jogszabályváltozások, valamint az ÁROP pályázat keretében a hivatal belsı szabályzatai felülvizsgálatra kerültek, vagy új szabályzat alkotásával naprakésszé váltak. A SZMSZ teljes felülvizsgálatát április 3-ig kell elvégezni, ugyanekkorra szól az új 4 éves gazdasági program elkészítésének határideje is. A polgármesteri hivatal körzetközponti szerepköre folyamatosan bıvült. A hivatalon belül minden osztály ellát olyan feladatokat, amelyekben nemcsak Szécsény városban, hanem a körzetébe tartozó 13 településen is hatásköre van és illetékes az eljárásra. Ide tartoznak az építésügyi hatósági, az okmányirodai, a gyámhivatali feladatok, egyes szolgáltatások, tevékenységek engedélyezési, nyilvántartási, ellenırzési feladatai, választások, védelmi igazgatás. Ezen belül az okmányirodai feladatoknál kevés kivétellel, országos illetékességgel rendelkezünk. A körzetközponti szerepkör folyamatos bıvülése (jogszabály alapján) figyelhetı meg a beszámolási idıszakban az új feladatok, hatáskörök telepítésével. Ilyen a címnyilvántartás vezetése, amely korábban a központi hivatal (KKHK) feladata volt, a letelepedett személyek nyilvántartásba vétele és személyazonosító igazolvánnyal történı ellátása. Ugyancsak létszám és dologi kiadások biztosítása nélkül került az okmányirodához az ügyfélkapu létesítése, a vállalkozási igazolványok kiadásával, megszőnésével, módosításával kapcsolatos hatáskörök, a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos feladatok ellátása. Körzetközponti jegyzıi feladat lett továbbá a telepengedélyezés, a vásár- és piactartás, a temetık mőködésének, a temetkezési szolgáltatás engedélyezése, ellenırzése, az ingatlankezelıi-szolgáltatás engedélyezése, a körzetközponti jegyzınek kell a szociális szükségletet vizsgáló bizottságot mőködtetetni, valamint a szociális alapszolgáltatások (házi segítségnyújtás, étkeztetés, idısek napközi otthona, családsegítı szolgálat, gyermekjóléti szolgálat) mőködési engedélyezése és ellenırzése is körzetközpont jegyzıi hatáskör lett, és a felsorolás még nem teljes. A költségek tekintetében csak szemléltetés szempontjából - az osztály beszámolójában is szerepel - meg kell említeni, hogy a települési jegyzık a telepengedélyezéssel kapcsolatos iratokat határidıcsúszásokkal küldték meg részünkre. Ezeket az iratokat, melyeket az új jogszabályoknak megfelelıen felül kellett vizsgálni és besorolni attól függıen, hogy engedélyköteles vagy bejelentés köteles tevékenységrıl volt-e szó, nyilvántartásba venni, idı és költségigényes volt. A nyilvántartásokat naprakészen vezetni kell, ezeket az interneten, a város honlapján közzé kell tenni. Az új feladatokat központi finanszírozás (létszám és dologi kiadás fedezete) nélkül kapta meg a hivatal, melyek ellátása igen költségigényes már akkor is, hacsak a postaköltségeket vesszük figyelembe, mivel a telepengedélyezési eljárás során valamennyi szakhatóságot, szomszédos ingatlan tulajdonost tértivevényes levében kell megkeresni. 3. A polgármesteri hivatal közigazgatási, hatósági feladatainak ellátása A közigazgatási feladatoknak, közigazgatási ügyeknek kettı nagy csoportja különböztethetı meg, nevezetesen: - államigazgatási hatósági ügyek és - önkormányzati hatósági ügyek Ezekre az anyagi jogszabályok mellett a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvényt (továbbiakban: Ket.) kell alkalmazni. A közigazgatási hatáskörök igen sokrétőek, egy részük bonyolult, nagy szakértelmet és odafigyelést igényel (pl. örökbefogadás engedélyezés, építéshatósági ügyek, stb.), más részük egyszerőbb nyilvántartásba vétel, igazolás kiadás, stb.

5 4 A Ket. úgy fogalmaz, hogy közigazgatási hatósági ügy minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintı jogot, vagy kötelezettséget állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet vagy hatósági ellenırzést végez, továbbá hatósági ügy a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és az abból való törlés. Közigazgatási hatóság lehet: államigazgatási szerv, önkormányzat képviselı-testülete, annak szervei és társulása, polgármester, jegyzı, a képviselı-testület hivatalának ügyintézıje, a hatósági igazgatási társulás, egyéb szervezet, köztestület vagy személy, amelyet (akit) törvény vagy kormányrendelet feljogosít a közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására. Az egyes feladatok tételes felsorolására vállalkozni sem lehet, hiszen csaknem hetente változik, ahogy a jogszabályok módosulnak, ezért egy-egy adott ügy kapcsán szigorúan meg kell vizsgálni, hogy van-e hatáskör a feladatellátásra és illetékesek vagyunk-e az eljárásra. A közigazgatási hatósági eljárás során többek között vizsgálni kell azt is, hogy az eljárásra mely jogszabály alapján kell eljárni. Fı szabályként a Ket. kimondja, hogy a közigazgatási hatósági ügyekre a Ket-et kell alkalmazni, de nevesíti, hogy a törvény hatálya nem terjed ki - a szabálysértési eljárásra - a választási eljárásra, a népszavazás elıkészítésére és lebonyolítására - a területszervezési eljárásra - az állampolgársági eljárásra (az állampolgársági bizonyítványok kiadásának kivételével) - a helyi önkormányzat vagy annak szerve által biztosítandó támogatások elosztására irányuló eljárásra, támogatási igényekre. A közigazgatási hatósági ügyek egy része igen bonyolult, szakértelmet, tapasztalatot vagy odafigyelést igényel, és ahogy az életviszonyok, a különbözı élethelyzetek is egyre bonyolultabbá válnak, úgy az ezekhez kapcsolódó hatósági ügyek is. Vannak olyan ügyek is, amelynek eldöntéséhez speciális szakértelemre van szükség, amellyel az ügyintézı nem rendelkezik, ez esetben szakértıt kell kirendelni, pl. pszichológus, statikus stb. Az ügyek egy részében helyszíni szemle, helyszíni ellenırzés nélkül dönteni nem lehet, van amikor erre egy ügyben többször is sor kerül (építéshatósági, birtokvédelmi, gyámügyi, stb. ügyek.) A szakértı kirendelés, a helyszíni szemlék, ellenırzések a hatósági eljárást egyre költségesebbé teszik, mely költségeket sok esetben nem lehet az ügyfelekre áthárítani. Ezeken túlmenıen itt kell szólni arról, hogy Magyarország Európai Unióba való belépéssel, a társadalmi, gazdasági viszonyok változásával számtalan, az egyes szakterületekre vonatkozó jogszabály megváltozott. A jogszabály változásával, módosításával legjobban érintett szakterületek a beszámolási idıszakban az építéshatósági tevékenység, kereskedelmi igazgatás, telepengedélyezés, a szociális igazgatás, vállalkozói igazolvány. Az elmúlt idıszakot nézve néhány példa arra hogyan változnak az emberek mindennapi életét meghatározó jogszabályok. Ilyen például az építési törvény, mely jelentısen módosult, valamint az országos területrendezési és építési követelményekrıl (OTÉK ) szóló jogszabály. Ugyanakkor új jogszabály lépett életbe az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységrıl, az építıipari kivitelezési tevékenységrıl, s ezekhez kapcsolódóan az építési engedélyezési eljárásról szóló 37/2007 (XI.13.) ÖTM rendelet, melyet még háromszor (2008, 2009, 2010) módosítottak. A túl gyakori módosítás sem a jogalkalmazásnak, sem pedig az egységes joggyakorlatnak nem tett jót. A zömében október 1-jén életbe lépı változások oka egyrészt az építésügyi eljárások hozzáigazítása a Ket. novellához. Összesen 7 új építésügyi jogszabály lépett életbe, melyek közül az egyik a 196/2009. (IX.15) Korm. rendelet, mely további 16 rendelet módosítását tartalmazza. A hatósági döntéseknél minden kapcsolódó

6 5 jogszabály változásának ismerete és figyelembevétele szükséges. Az építésügyi igazgatásban a legjelentısebb változást az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl szóló 193/2009. (IX.15) Korm. rendelet hatályba lépése jelentette. Nem könnyíti a jogalkalmazói munkát a már említett 37/2007. (XI.13) ÖTM rendelet. Ebbıl a jogszabályból hatályukat vesztették az egyes építésügyi hatósági eljárásra vonatkozó részek, ugyanakkor ezen jogszabály mellékletei tartalmazzák az építési-mőszaki dokumentációk október 1-tıl megváltozott - tartalmi követelményeit, valamint az építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenységek körét, melyek szintén alapvetıen megváltoztak. Az új eljárásrend szerint a bejelentés köteles munkák körébe tartozó építési tevékenység az elıírt dokumentumok csatolásával a bejelentéssel egyidıben már megkezdhetı, a hatóság csak nyilvántartásba veszi. Az építésügyi hatóságnak ellenıriznie kell, hogy az általános érvényő építésügyi elıírások megtartottak-e, betartják-e a településrendészeti tervben, helyi építési szabályzatban foglaltakat. Egy másik példa a kereskedelmi igazgatás területén is teljesen új szabályozás lépett életbe az új kereskedelmi törvénnyel (2005. évi CLXIV. tv.) és a végrehajtására kiadott kormányrendeletekkel [133/2007.(VI.13) Korm.rend., 307/2008. (XII.20) Korm.rend., 284/2007.(X.29) Korm. rend., 210/2009. (IX.25) Korm. rend.]. Ezen a területen voltak olyan idıszakok, amikor már hatályba lépett az új törvény, de a végrehajtásukra még nem volt rendelet. Ugyanez elmondható más szakterületre is, hogy a végrehajtási rendeletek rendre késve jelennek meg ben a jogalkotó figyelmét a kereskedelmi igazgatás, az üzletek mőködésére vonatkozó jogszabályok módosítására egy sajnálatos halálos diszkó baleset hívta fel a figyelmet arra, hogy egy vendéglátó üzletet nem lehet úgy biztonságosan mőködtetni, hogy a mőködés feltételeit majd a szakhatóságok és az engedélyezı szerv utólag ellenırzi, és ha a mőködés jogszabályi feltételei nem biztosítottak abban az esetben az üzletet be lehet záratni. A szociális törvény változásai sem egyértelmőek, az itt jelentkezı jogértelmezési problémák az osztály beszámolójánál részletezésre kerülnek, ez összefügg a foglalkoztatási törvény változásával, az út a munkához program elindításával, az ellátórendszer átalakításával. A szociális ügyeknél figyelhetı meg, hogy egy részük önkormányzati hatósági ügy más részük államigazgatási hatósági ügy, eltérı a hatáskörök címzettje. Egy további példa az adóigazgatási hatósági ügyeknél ahol a Ket. elıírásai mellett az Art-t is alkalmazni kell a beszámolási idıszakban igen sok bizonytalansági tényezı volt, ezen elsısorban az iparőzési adó létét, illetve ennek beszedését kell érteni. Az országgyőlés döntött arról, hogy az iparőzési adó kivetése és beszedése átkerül az APEH-hez, majd június 29-én ezt hatályon kívül helyezték. Teljesen feleslegesen dolgoztunk az ügyek áttételének elıkészítésén. Ugyancsak gondot okozott az új Polgári Törvénykönyv tervezett hatályba lépése. Már javában folyt az ügyintézık felkészítése (gyámhivatali, gyámhatósági ügyek) amikor a hatályba lépés elmaradásáról döntöttek. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (továbbiakban: Ket.) november 01.-tıl hatályos, s a kisebb módosításokat követıen a 2008 évi CXI törvénnyel (továbbiakban: Ket. novella) jelentısen módosították, ennek hatályba lépése október 01. A Ket. hatályba lépése az ügyintézı munkaterhét jelentısen megnövelte, elsısorban az egyes eljárási cselekményekre vonatkozó ún. közbensı határidı kitőzésével, az értesítési kötelezettség általánossá tételével. A Ket. nagy hangsúlyt helyez a végrehajtásra, rendelkezést tartalmaz a végrehajtói szolgálatok felállítására január 1-jei határidıvel. Anyagi és jogszabályi feltételek hiánya miatt ez a határidı január 1-re módosult.

7 6 A Ket. módosítása a Ket. novella 442 helyen módosította, illetve helyezte hatályon kívül a Ket. egyes rendelkezéseit és mintegy 150 új rendelkezést iktatott be. A módosítás legfıbb indoka volt az ügyféli terhek további csökkentése, az ügyintézési határidık fokozatos lerövidítése, az elektronikus kapcsolattartás minél szélesebb körő alkalmazása. A teljesség igénye nélkül a fentiekre néhány példa a változások közül: A Ket. novella szerint az ügyintézési határidı az általános 30 napról 22 munkanapra módosult. Az ügyintézési határidıt elmulasztó hatóság a jogszabályban meghatározott összeget köteles az ügyfél részére visszafizetni, ha az ügyintézés idıtartama az irányadó ügyintézési határidı kétszeresét meghaladja, akkor kétszeres összeget kell visszafizetni, ha az ügyfél az illeték, vagy díj megfizetése alól mentesült, akkor a központi költségvetésnek kell megfizetni. Ez az igen súlyos következmény, ezért a meghozott határozatainkban, végzéseinkben ki kell mondani, hogy megtartott-e az ügyintézési határidı, mikor indult az eljárás, mely nap az ügyintézési határidı lejártának a napja. Az iratnak dokumentáltan nyomon követhetınek kell lennie az érkeztetéstıl az iktatáson át, az egyes eljárási cselekményeken keresztül a döntéshozatalig, a kiadmányozás és a postázás megtörténtéig. Növeli az ügyintézık és a jegyzı felelısségét, hogy a felügyeleti szerv is vizsgálhatja a visszafizetés megtörténtét. A beszámolási idıszakban visszafizetési kötelezettséggel járó, az ügyintézınek felróható okból történı határidı túllépés és visszafizetési kötelezettség nem volt. Alapvetıen megváltoztak a szakhatósági közremőködés szabályai. Az új rendelkezések a szakhatósági közremőködést kérı és akként közremőködı hatóságok (a jegyzı mindkettı lehet) körültekintıbb feladat ellátását követelik meg; pl. ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a szakhatóság jogszabálysértı állásfoglalása miatt helyezte hatályon kívül, vagy változtatta meg a határozatot, a szakhatóság megtéríti a hatóságnak a jogszabálysértı állásfoglalással okozott költséget, de ha amiatt helyezte hatályon kívül a bíróság a határozatot, mert a hatóság figyelmen kívül hagyta a szakhatósági állásfoglalást, akkor a hatóság téríti meg az okozott költségeket a szakhatóságnak. Az elektronikus kapcsolattartás több szempontból új feladat elé állítja a hatóságokat. A Ket. novella kötelezıvé teszi az elektronikus ügyintézés lehetıségének biztosítását. Ez alapvetıen technikai, de személyi és munkaszervezési feladatként is jelentkezik. Az elektronikus út az ügyfél számára lehetıség, de van, amikor kötelezı (pl. vállalkozói igazolvány) de az elektronikus úton történı kérelem-benyújtást biztosítani kell, melyhez kiépített informatikai rendszerrel, mőködtetni képes személyzettel kell rendelkezni. Az elektronikus ügyintézés alapfeltételei közé tartozik a hivatali honlap léte és karbantartása, a hivatali kapu létesítése, annak kezelése, figyelemmel kísérése, a helyettesítés megoldása. A hivatali kapuval kapcsolatos ügyintézés során számos Ket. rendelkezésre is figyelemmel kell lenni (pl. hirdetményi közzététel) ezért a hatósági ügyintézıknek is képesnek kell lennie a hivatali kapu használatára. A Ket. novella újraszabályozta a hatóságok elektronikus tájékoztatási kötelezettségét is, pl. a hatóság az információszabadságról szóló törvényben meghatározott közérdekő adatokat, ezen túl az egyes hatósági ügyek intézésére a szervezeten belül illetékes ügyintézık nevét, hivatali elérhetıségét, az ügyintézés jogszabályban meghatározott határidejét, az egyes eljárásokban az ügyfelet megilletı jogokat és terhelı kötelezettséget, illetékek, díjak meghatározását, befizetés módját, stb. Ez csak néhány példa a Ket. novella által bevezetett változásokra. Megállapítható, hogy a hatósági ügyintézés során az ügyintézık a vonatkozó eljárási jogszabályokat betartják, és alapvetıen jól alkalmazzák.

8 7 A hatáskörök növekedésével, a körzetközponti szerepkör bıvítésével megfigyelhetı a statisztikai adatokból az ügyforgalom folyamatos növekedése, s ezzel együtt az I. fokú döntések száma is jelentısen emelkedett. Az eljárások nagy része kérelemre indul, de megfigyelhetı a hivatalból indított ügyek számának az emelkedése is. Ez utóbbi oka a végrehajtási intézkedések megtételének kényszere, pl. adóbehajtási intézkedések, közlekedés igazgatási ügyekben a gépjármő forgalomból való kivonása, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése engedély nélküli építkezés, stb. Az ügyiratforgalmat a legtöbb esetben a jogszabályváltozások határozzák meg egy-egy szakterületen. Pl. a szociális ellátórendszer átalakítása jelentısen megnövelte a szociális ügyek számát, vagy az ún. TEAOR szám változása a vállalkozói igazolvány ügyek számát, a biometrikus ujjlenyomatos útlevél bevezetése az útlevéligénylık, az unióba történı belépés az új típusú személyazonosító igazolvány kérelmek számát. A Ket, illetve a Ket novella felsorolja azokat az eljárási alapelveket, amelyek betartása az elsıdleges biztosítéka annak, hogy a közigazgatási hatóság eljárása, a hozott döntések törvényesek, megalapozottak legyenek. Ha az ügyiratforgalmi kimutatást értékeljük és elemezzük megállapítható, hogy a hivatal döntéseinek száma folyamatosan emelkedik, a fellebbezéssel megtámadott döntések száma viszont folyamatosan csökken évben államigazgatási hatósági ügyben hozott döntések száma db, ebbıl a fellebbezések száma 13 db volt, melybıl végzések elleni fellebbezés 3 volt, a másodfokon eljáró hatóság egyet megsemmisített, kettıt megsemmisített és az elsı fokú döntést meghozó hatóságot új eljárásra utasította. Érdemi döntések ellen 10 esetben volt fellebbezés. Egy esetben az államigazgatási hivatal helybenhagyta az elsı fokon meghozott határozatot, tehát a fellebbezést elutasította. Hét esetben megváltoztatta a döntést, egy esetben megsemmisítette, és egy esetben megsemmisítette és új eljárásra utasította az elsı fokon eljáró hatóságot. A 13 esetbıl egy fellebbezést szociális ügyben, egy fellebbezést az okmányirodák feladatkörébe utalt ügyben hozott végzés ellen nyújtottak be. Tizenegy esetben gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási ügyben hozott döntés ellen éltek fellebbezéssel, ebbıl egyet végzés ellen, kilencet határozat ellen nyújtottak be. A jegyzıi hatáskörben hozott határozatok száma több mint kétszeresére emelkedett a hatáskörök módosulásának következtében. A jogorvoslatok (fellebbezések) száma továbbra is elenyészıen kevés. A Ket. kimondja, hogy a hatóság - hatáskörének keretei között - ellenırzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtó döntésben foglaltak teljesítését. Ennek keretében a hatóság az ügyféltıl jogszabályban, személyes adatok tekintetében törvényben meghatározott adatok szolgáltatását, iratok bemutatását kérheti, egyéb tájékoztatást kérhet, vagy helyszíni ellenırzést tart. A végrehajtás a hatósági eljárás azon szakasza, amelyben a hatóság a jogszabályban meghatározott eljárási cselekmények foganatosításával gondoskodik a határozatban, végzésben megállapított kötelezettségek teljesítésérıl. A végrehajtási eljárás során a fı szabály, hogy a végrehajtást, a döntést elsı fokon meghozó szerv rendeli el, mely irányulhat vagyoni jogok korlátozására (pénzfizetési kötelezettség teljesítésére, meghatározott cselekmény végre nem hajtása miatti eljárási bírság eljárási költség megtérítése) vagy kivételesen személyes szabadság korlátozására, ha a kötelezettség teljesítését a kötelezett ellenállása akadályozza (pl. kényszerbontás, lefoglalás). Ilyen esetben a kényszercselekmény alkalmazására a végrehajtást foganatosító szerv megkeresésére kizárólag a rendırség jogosult. Jellemzı végrehajtási intézkedés az eljárási bírság kiszabása meghatározott cselekmény végrehajtása (pl. vezetıi engedély, forgalmi engedély, stb. leadása) érdekében. Az eljárási bírság esetleges ismételt kiszabása sem vezet azonban mindig eredményre.

9 8 Az adóvégrehajtás a közigazgatási végrehajtás sajátos területe. A Ket., az adózás rendjérıl szóló évi XCII. tv. (Art.) és a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. tv. (Vht.) szabályait kell alkalmazni. Végrehajtási intézkedés lehet a közvetlen munkabérre szóló letiltás, az inkasszó, az ingó- és ingatlanárverés. A végrehajtási intézkedések sorába tartozik a szabálysértési hatóság által kiszabott pénzbírság meg nem fizetése esetén a szabálysértési hatóság közvetlen letiltása a munkabérre, az adók módjára történı behajtás elrendelése. Ha erre nincs lehetıség az elkövetı beleegyezése esetén a bírságot közérdekő munkára kell átváltoztatni, ha ennek nem tesz eleget az elzárásra való átváltoztatást kell kezdeményezni a bíróságnál. A munkabérre történı közvetlen letiltás évtıl a szabálysértési hatóság részére megszőnt. Az utóbbi években egyre kevesebben tesznek eleget a pénzbírság befizetésének, így a végrehajtási intézkedésekre nagyobb hangsúlyt kell helyezni évtıl a rendırség által közlekedési szabálysértések miatt kiszabott pénzbírságok, közigazgatási bírságok száma jelentısen megnıtt. Ezt onnan érzékeljük, hogy a meg nem fizetett pénzbírságokat átteszik a jegyzıhöz adók módjára történı behajtásra. Fontos feladatunk a felettes szervi kijelölés alapján lefolytatott eljárások a Ket. kizárásra vonatkozó rendelkezésein alapulnak. Ezek az ügyek jellemzıen: - birtokvitás ügyek - kereskedelmi mőködési engedély ügyek - építéshatósági ügyek - fakivágási ügyek - lakás ügyek stb. Az utóbbi években jellemzıen Salgótarján, Balassagyarmat, Rétság hatósági ügyeiben jártunk el kijelölés alapján. Az ilyen ügyek intézése is nagy körültekintést, odafigyelést igényel, idıigényes és költséges mivel illetékességi területen kívül kell eljárnunk. Választási feladatokról A beszámolási idıszakban a évi országgyőlési képviselık, a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, a kisebbségi önkormányzati képviselık választására került sor. A választások törvényes lebonyolításához a személyi feltételek biztosítása kiemelt fontosságú nemcsak a választási iroda tagjai, hanem a szavazókörökben közremőködı szavazatszámláló bizottságok tekintetében is. A szavazatszámláló bizottság tagjai, póttagjai megválasztására az országgyőlési képviselı választás elıtt kerül sor, személyükre a jegyzı tesz javaslatot. Megbízatásuk a következı általános választásra létrehozott szavazatszámláló bizottságok alakuló üléséig tart. Városunkban 8 szavazókört és a kisebbségi választás lebonyolítására kialakított szavazókört figyelembe véve közel 50 fıt választ a képviselı-testület, akik a 4 év alatt jelentkezı választásokat, népszavazásokat lebonyolítják. A szavazatszámláló bizottság tagjai nagy felelısséggel és törvényesen végezték munkájukat, sokan már több cikluson át. Az országgyőlési képviselık választásakor egyéni választókerületi választási bizottság mőködik, tagjait a megyei közgyőlés választja, míg az önkormányzati választásokon helyi választási bizottság mőködik, tagjaira a jegyzı tesz javaslatot, és a képviselı-testület választja szintén 4 évre. A választási bizottságok döntéseinek elıkészítése, a jegyzıkönyvek vezetése, a választási próbák lebonyolítása a jegyzı és a szervezési ügyintézı, informatikus tevékenységi körébe tartozik. A kiemelt állami feladat ellátásában való közremőködés, a szakszerő és törvényes lebonyolítás megfeszített munkát igényelt, mert a szőkre szabott választási eljárási határidıket be kell tartani, attól eltérni nem lehet.

10 9 A választások elıkészítése, lebonyolítása során mindig megkülönböztetett figyelmet fordítottunk a hatályos joganyag megfelelı alkalmazására, a törvényesség betartására és betartatására. A feladat ellátása során nemcsak Szécsény város választási igazgatási feladatait kellett végrehajtani, hanem az országgyőlési egyéni választókerület (OEVK) székhely településének jegyzıjeként a Nógrád megyei 3. sz. OEVK területén az OEVI (Országgyőlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda) vezetésével járó feladatait is. Ez azt jelenti, hogy 84 szavazókör munkáját kell összefogni, a választási jegyzıkönyveket leellenırizni, átvenni, rögzíteni és továbbítani. Mindezeken túlmenıen meg kellett szervezni és lebonyolítani a helyi választási irodák vezetıinek (jegyzık), a jegyzıkönyvvezetıknek az oktatását, a vezetık vizsgáztatását, a jogi, igazgatási és informatikai próbák sikeres teljesítését. Önkormányzatunk kistérségi központ, így számos önkormányzati feladatot társulási formában lát el, ilyen az egészségügyi, szociális, közoktatási és belsı ellenırzési feladat. E feladat ellátásról a társulás elnöke, Szécsény város polgármestere félévente tájékoztatást ad a képviselı-testületnek. Védelmi feladatok tekintetében is körzetközponti feladatokat is ellátunk, hiszen a védelmi bizottság elnöke a város polgármestere, akinek egy-egy katasztrófa helyzet esetén intézkedési és beszámoltatási jogköre van. Megyei Közgyőléssel kötött megállapodások teljesítésérıl elmondhatjuk, hogy az önkormányzat pénzügyi kényszertıl vezérelve a Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium, az alapfokú mővészetoktatási feladatok ellátását, ebbıl eredıen az intézmények fenntartói jogát átadta a megyei önkormányzatnak. Az átadás lebonyolításában jelentıs szerep hárult a ránk a többszöri egyeztetés tekintetében. A megállapodások június 30-ig hatályosak ebbıl eredıen elsı negyedévében Szécsény Város Önkormányzatának ismételten nyilatkoznia kell a két intézmény további mőködtetése vonatkozásában. Az egészségügyi feladatok tekintetében elkészült az EU normáknak megfelelı járóbeteg szakellátó központ, mely betegirányítási rendszerrel, új eszközökkel, informatikai hálózattal, megújuló energiát hasznosító főtési rendszerrel, közforgalmú gyógyszertárral fog mőködni. Az intézményt Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Kft fogja üzemeltetni. A szakellátó központban a mőködési engedély szerint az alábbi szakrendelések lesznek: belgyógyászat, nıgyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat, sebészet, gyermekgyógyászat, szemészet, bır-nemibeteg-gyógyászat, neurológia, pszichiátria, ortopédia, reumatológia, fizioterápia, tüdıgyógyászat, kardiológiai, röntgendiagnosztika. Statisztikai jelentések, adatszolgáltatásokról Éves szinten statisztikai (hatósági) adatszolgáltatást teljesítünk a hatósági ügyek intézésérıl külön a gyámhivatali, gyámhatósági tevékenységrıl, építéshatósági, szociális, a szabálysértési ügyintézésrıl. A KSH felé félévente jelentési kötelezettségünk van az üzletekrıl, a kereskedelmi és magánszálláshelyekrıl, évente a nem üzleti célú szálláshelyekrıl. Az anyakönyvi igazgatás területén az anyakönyvvezetıkrıl, a különbözı típusú anyakönyvekbe tett bejegyzésekrıl (legmagasabb folyószám) a felügyeleti szervnek szolgáltatunk adatot. A levéltárnak évente az 1980 elıtti anyakönyvekbe tett utólagos bejegyzéseket meg kell küldeni. Az osztályok közötti együttmőködés, kapcsolattartás más szervekkel Az osztály és a hivatal más szervezeti egységei között a munkakapcsolat általában jónak értékelhetı. Az ügyintézık szinte napi munkakapcsolatban vannak az adócsoporttal, az

11 10 okmányirodával, a gépjármő adóztatás, forgalomból kivonás, vállalkozói igazolvány és iparőzési adó ügyekben, ügykezelés, iktatás, a testületi, bizottsági ülések elıkészítése tekintetében titkársági és szervezési osztállyal, a címnyilvántartás vezetése, címek és tulajdonjog ellenırzése kapcsán az okmányirodával, építéshatósággal, a közcélú foglalkoztatás, Út a munkához program elıkészítése, éves terv és végrehajtása során pénzügyi és az igazgatási, szociális és gyámhatósági osztállyal. Az osztály által kezelt központi nyilvántartásokból az adatkérés céljának és jogalapjának igazolása után a lehetséges és a jogszabályoknak megfelelı adatszolgáltatást soron kívül teljesítünk. Munkánk során elengedhetetlen a kapcsolat és a jó együttmőködés a települési önkormányzatok jegyzıivel, a munkaügyi központ ügyintézıivel, felettes szerveinkkel, a bírósággal, ügyészséggel, rendırséggel, gyermekvédelmi szervezetekkel, fogyasztóvédelmi hatósággal, munkabiztonsági felügyelettel és még lehetne tovább sorolni. A polgármesteri hivatal munkájának ellenırzéseirıl A Titkársági és Szervezési Osztályon a beszámolási idıszakban külsı szerv részérıl törvényességi ellenırzés nem történt, mivel megszőnt a közigazgatási hivatalok ezen ellenırzési jogköre ben e jogkörüket ismét visszakapták, így már a képviselı-testületi, bizottsági jegyzıkönyvek törvényességi ellenırzésre felterjesztésre kerülnek a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz. A Magyar Állam Kincstár céljelleggel a normatívák elszámolását több alkalommal, a Közmunka Tanács által megbízott szervezet a közmunka programmal kapcsolatban, valamint a családsegítı szolgálat feladat ellátásával kapcsolatban a Közigazgatási Hivatal, a Megyei Gyámhivatal a gyermekjóléti szolgálatnál, a szociális szolgáltatások engedélyezési eljárása tekintetében tartott ellenırzést. Az ügyészség pedig a gyámhivatalnál, a kereskedelmi igazgatási feladatok ellátásánál és a szabálysértési feladat ellátásánál tartott ellenırzést. A Pénzügyi és Intézményirányítási Osztályon szinte folyamatos az ellenırzés, hiszen könyvvizsgáló, a Magyar Államkincstár (MÁK), az Állami Számvevıszék (ÁSZ), az APEH, Közigazgatási Hivatal állandóan figyelemmel kíséri munkánkat vagy átfogó, vagy cél ellenırzés keretében. A MÁK az Államháztartási törvény értelmében a 400 millió Ft támogatási összegnél nagyobb támogatású önkormányzatok ellenırzése keretében nálunk minden évben tart ellenırzést. A pályázati támogatással megvalósuló feladatokat a MÁK és az NORDA Észak- Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség ellenırzik. Az EU-s pályázatoknál helyszíni ellenırzések vannak az elnyert pályázat megvalósulásának indulásakor, a pályázat megvalósulása közben, kifizetési kérelmeknél, a záró pályázat elırehaladási jelentésnél, valamint a megvalósulást követıen 5 évig bármilyen idıpontban végezhetnek ellenırzést a fenntarthatósági vállalások tekintetében. Az önkormányzatunknál sajnos gyakran elıforduló vis maior pályázatokat minden esetben a Közigazgatási Hivatal a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal együtt ellenırzi. Ezen túlmenıen folyamatos könyvvizsgálat keretében a könyvvizsgáló is végez ellenırzést. A belsı ellenırök az elfogadott ellenırzési program szerint végzik tevékenységüket. Az ellenırzı szervek alapvetıen törvényes és szabályos tevékenységet állapítanak meg. A tapasztalt hiányosságok okait feltárjuk megoldására intézkedési tervet készítünk, és annak megfelelıen a hiányosságokat kiküszöböljük. A könyvvizsgálóval a folyamatos könyvvizsgálat keretében szinte rendszeres kapcsolatban vagyunk, a szakmai munkára

12 11 vonatkozó észrevételeit, javaslatait megbeszéljük, illetve hasznosítjuk. A könyvvizsgáló minden évben korlátozó záradék nélkül adta meg nyilatkozatát a zárszámadáshoz. A támogatással megvalósuló beruházások elszámolását a támogatók folyamatosan monitoringózzák, ellenırzik. Az Állami Számvevıszék szeptember és december hónapban 4 éves idıszakra terjedıen végzett átfogó vizsgálatot. A vizsgálat nem állapított meg olyan észrevételt, szabálytalanságot mely fegyelmi vagy büntetıjogi felelısséget vont volna maga után. A kisebb hiányosságok pótlását, szabályzat pontosítását, munkaköri leírások kiegészítését már az ellenırzés idıszakában elvégeztük. Az ellenırzés megállapításáraira intézkedési terv készül, mely a februári ülésen kerül megtárgyalásra. Az építésügyi hatósági igazgatási tevékenységet az Észak-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal felügyeleti ellenırzés keretében vizsgálta, különös tekintettel a hatósági eljárások jogszerőségére, nevezetesen: - az I. fokú építésügyi hatóság figyelemmel kísérte-e az építési engedélyezési (bejelentési) körbe tartozó építési munkákra vonatkozó jogszabályi változásokat, - a közremőködı szakhatóságok bevonása megtörtént-e az eljárásban, - a hozott döntések vizsgálata alaki és tartalmi szempontból, - ügyintézési határidık betartása. Az ellenırzés megállapítása szerint a jogalkalmazásban csak kisebb bizonytalanság fordult elı, a szakhatóságok bevonása minden esetben megtörtént, a döntések alaki és tartalmi szempontból megfelelnek a jogszabályi követelményeknek. Hiányosságként állapították meg, hogy a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályra történı utalás jellemzıen kimaradt a döntések indokolásából. Az ügyintézési határidı a vizsgált ügyeknél megtartott volt, néhány esetben a kiadmányozás és a közlés ideje között telt el hosszú idı. A hiányosságok megszüntetésére figyelmeztettem az osztályvezetıt. A Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala teljeskörő, illetve célellenırzéseket folytatott le a jegyzıi hatáskörbe tartozó gyámügyi igazgatás, továbbá egyes szociális természetbeli és pénzbeli támogatások körében. Az ellenırzés megállapítása: A szociális pénzbeli ellátások ügyintézése - az észrevételek kivételével - törvényes és megalapozott. Az Észak- magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal Salgótarjáni Kirendeltsége teljes körő felügyeleti ellenırzést tartott a jegyzıi hatáskörbe tartozó gyámügyi igazgatás területén. Célja a gyámügyi tevékenység vizsgálata, az ügyiratok, intézkedések, nyilvántartások jogszerőségének ellenırzése volt. A vizsgálat összegzése az alábbiakat tartalmazza: A gyámügyi ügyintézés jó színvonalú és törvényes, megalapozott. A nyilvántartások formája, tartalma és kezelése megfelel az évi XXXI. törvény 138. (1-3) bekezdésben, valamint a 235/1997. (XII.17.) Kormányrendeletben foglaltaknak. Okmányirodai közlekedés-igazgatási hatósági tevékenység felügyeleti ellenırzése, tartalma: A gépjármővek forgalomból történı kivonásával kapcsolatban a jogszerőségét és a kötelezı felelısségbiztosítással kapcsolatos feladatellátást ellenırizték, valamint az eljárási határidık betartását. Az ellenırzés megállapította, hogy az eljárások törvényesek, az iratok rendezettek, a szükséges iratok csatolva, illetve bemutatásra kerültek. Az eljárási határidık betartottak. Az ellenırzés nem tárt fel jogszabálysértést. Ugyancsak ellenırzésre került az egyéni vállalkozói igazolvány visszaadásával kapcsolatos ügyintézés. Az ellenırzés hiányosságot nem állapított meg. Ellenırizték továbbá a külföldi állampolgárok lakcímigazolvány kiadásával és az útlevél ügyintézéssel kapcsolatos feladatellátást, ahol ugyancsak nem állapítottak meg hiányosságot.

13 12 Az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal novemberében vizsgálta a telepengedélyezési eljárások jogszerőségét helyszínen, véletlenszerően kiválasztott iratok alapján. Megállapította, hogy minden megvizsgált ügyben az ügyintézési határidı betartásra került, a végzett munka színvonala megfelelınek értékelendı. Helyes jogalkalmazói gyakorlat figyelhetı meg, miszerint az eljáró hatóság a jogszabály által elıírt nyilvántartás kötelezı tartalmi elemeinek pontos, naprakész vezetése, az esetleges hiányosságok pótlása érdekében a tevékenységet végzıihez kiküldött adatlapok segítségével folyamatosan gondoskodott. A telep fekvése szerint illetékes jegyzıktıl érkezett telepengedélyeket, mint kistérségi körzetközponti jegyzı felülvizsgálta. Ellenırizte továbbá az elektronikus tájékoztatással, hatósági ügyek közzétételével kapcsolatos feladatok teljesítését, az ügyforgalmi statisztika vezetését, annak közzétételét. Ez az ellenırzés az önkormányzat honlapjának áttekintésével történt, valamennyi helyi önkormányzat vonatkozásában. Megállapították, hogy a szécsényi önkormányzati portál igényesen összeállított, jól használható és széleskörő információkat tartalmaznak az ügyfelek számára, jogszabály által elıírt kötelezı tartalmi elemeket tartalmazza. 4. A képviselı-testületi és bizottsági munkáról A Képviselı-testület törvényben szabályozott mőködési rend szerint látja el feladatát. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény és az e törvény felhatalmazása alapján megalkotott, az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerint a Képviselı-testület szükség szerint ülésezik, de évente legalább 6 ülést tart évben a képviselı-testület 17 ülést tartott melyen 224 határozatot hozott és 20 rendeletet alkotott. A testületi üléseket mindig megelızi a szakbizottsági ülés, ahol a bizottság az elıterjesztésekrıl véleményt, javaslatot fogalmaznak meg a képviselı-testület felé. Az immár két évtizedes gyakorlatnak megfelelıen a Képviselıtestület évente két féléves ülésterv alapján mőködik. A féléves ülésterv összeállításához a polgármester felhívása alapján az SzMSz-ben meghatározott személyektıl, szervezetektıl kérünk javaslatot. Ez a kör felöleli a Képviselı-testület és a bizottságok nem képviselı tagjait, az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok vezetıit, a jegyzıt és a hivatal belsı szervezeti egységeinek vezetıit, feladatkörében a könyvvizsgálót, parlamenti pártok városi szervezeteinek elnökeit. Mint a felsorolásból is kitőnik, a megkérdezettek, illetve felkértek száma igen széles kört ölel fel, mégis mindössze 1-2 db javaslat érkezik. A képviselı-testületi ülésekrıl oldalas jegyzıkönyvek készülnek. A képviselı-testület évi rendeleteinek felsorolását és a határozatainak végrehajtásáról szóló kimutatást a melléklet tartalmazza. Kiemelt figyelmet kellett és kell fordítani továbbra is az önkormányzati rendeletalkotásoknál elsısorban a jogharmonizáció, a magasabb szintő jogszabályok rendelkezéseivel való összhang megteremtésére, a kötelezettségeket elıíró, valamint költségvetési rendeletek helyi jogszabályszerkesztı munkájára. A hatályos önkormányzati rendeletek jogharmonizációja, felülvizsgálata folyamatos, a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/Ek. Irányelvet figyelembe véve az uniós jogszabályoknak, uniós irányelveknek való megfeleltetése megtörtént. A képviselı-testület által hozott döntésekrıl a lakossági tájékoztatók megjelennek a városi televízióban és a város honlapján. Ezen túlmenıen a város honlapján közzétételre kerülnek a közérdekő adatok és az önkormányzati rendeletek, határozatok, jegyzıkönyvek. A Városi Könyvtárban írásos formában is megtekinthetık az önkormányzat rendeletei, valamint a i Hivatal hirdetıtábláján is kifüggesztésre kerülnek.

14 13 Az önkormányzat által létrehozott és mőködtetett hírközlı eszközök jól szolgálják a hivatali feladatellátást, segítik a hivatal, az önkormányzat és lakosság, a civil szervezetek az önkormányzati partnerek, hivatali ügyfelekkel kapcsolatos kommunikációt. Az Államháztartási törvény a közbeszerzési törvény elıírásai alapján vannak kötelezıen közzéteendı információk: pl.: költségvetési rendelet, zárszámadás, közbeszerzési terv, és felhívások, szerzıdések, államháztartási alrendszerbıl nyújtott támogatások stb. Ezen túlmenıen a vagyoni típusú hirdetmények megjelentetésére, adóhatósági felhívásokra, közérdekő közleményekre is használjuk a hírközlı eszközöket. Az adóhatóság az adóbevallások egy részét a honlapon elérhetıvé tette, és így az ügyfelek munkáját jelentısen segítette. Az ÁROP pályázat keretében elemezték és javaslatokat tett arra vonatokozóan, hogy mik azok, amit a honlapon, vagy a sajtóban közzétéve elısegítené a hivatal és az ügyfelek, partnerek közötti kapcsolatot. A hivatal a helyi újság, a városi televízió, a városi honlap, a hirdetıtáblák útján oldja meg a lakosság tájékoztatását. A legfontosabb híreket, közérdekő információkat, ügyfélfogadási rendet, annak változásait, lakossági tájékoztatókat, felhívásokat közzé tesszük. Azokat a közérdekő adatokat, nyilvántartásokat, amelyek internetes közzétételét jogszabály elıírja (mőködési engedéllyel rendelkezı üzletek, telepengedélyek, magánszálláshelyek) a város honlapján megtalálhatók. A hivatal hirdetıtábláin, az okmányirodában a legfontosabb ügyintézéshez szükséges tájékoztatót megtalálhatják ügyfeleink, így pl. az egyes eljárásokért fizetendı illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak, egy-egy ügyintézéshez szükséges iratok, stb novemberétıl pedig a Kisvárosi Krónika c. havonta megjelenı helyi lapban is tájékoztatást kapnak az önkormányzat munkájáról az érdeklıdık. II. Titkárság és Szervezési Osztály feladata - iktatás, iktatókönyv vezetése, irattári anyagok kezelése, kézbesítési feladatok - képviselı-testületi, bizottsági ülések elıkészítése, jegyzıkönyvek elkészítése, döntések nyilvántartása, - munkaügyi és személyügyi feladatok ellátása, - informatikai feladatok ellátása, - városi önkormányzati ünnepek, rendezvények szervezése, - a városi honlap szerkesztése évben az iktatott ügyiratok száma db. A hivatalon belül - a titkárság keretében - mőködtetett Helyi Választási Iroda tagjai évben április hónapban az országgyőlési képviselı, míg október 3-án az önkormányzati képviselık és polgármesterek választásának lebonyolításával kapcsolatban törvényesen látták el a választási feladatokat. A Képviselı-testület munkatervében meghatározott kiemelt célok, valamint a teljesítménykövetelmények alapját képezı fıbb célkitőzések alapján a i Hivatal éves munkatervet készít. Ennek alapján történik meg a munkaköri feladatok áttekintése, valamint az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása. A Képviselı-testület üléseinek elıkészítéseként a napirendek anyagainak elıkészítése és határidıre történı kiadása, a rendkívüli testületi ülés egy-két kivételévelt figyelembe véve biztosított volt.

15 14 A Képviselı-testület önkormányzati választásokig öt állandó bizottságot mőködtetett, az új képviselı-testület alakuló ülésén a költségtakarékosság jegyében három bizottságot hozott létre. A bizottságok munkáját a jegyzı által kijelölt ügyintézık segítik. A munkaügyi ügyintézéssel kapcsolatban a polgármesteri hivatal köztisztviselıi, a családsegítı és gyermekjóléti szolgálat közalkalmazottai, a közfoglalkoztatás, a közmunka program keretében, valamint az Út a munkához program keretében 145 fı foglalkoztatottak, munkaszerzıdéseinek elkészítésével, megszüntetésével, a munkaügyi jogviszonyok változásával, a munkaügyi nyilvántartások és jelentések készítésével kapcsolatos feladatokat láttuk el. Az osztályon 1 fı szerzési ügyintézı, 1 fı személyzeti ügyintézı, 2 fı iktató, 1 fı titkárnı, 1 fı kézbesítı és 1 fı gépkocsivezetı dolgozik, valamennyien középfokú végzettségőek. Az ÁROP Pályázat keretében kapott az osztály egy új iktatóprogramot, mely megfelel törvény által elıírt akkreditált ügyiratkezelı program feltételeinek. Az Igazgatási, Szociális és Gyámhatósági Osztály, a Pénzügyi és Intézményirányítási Osztály, a Mőszaki és Építéshatósági Osztály és az Okmányiroda osztályvezetık által elkészített beszámolója csatolva! III. A évi körjegyzıségi feladatok ellátásáról A hugyagi kirendeltségen végzett körjegyzıségi munkáról az alábbiak szerint adok számot: A Körjegyzıségi megállapodásban vállalt feladatnak eleget téve a helyszíni ügyfélfogadást Hugyag településen a település helyi sajátosságok figyelembevételével minden munkanapon 1 fı kirendeltség-vezetıvel, 1 fı pénzügyi ügyintézıvel és 1 fı igazgatási ügyintézıvel, valamint hetente, illetve szükség szerint a jegyzı helyszíni szakmai segítségével biztosítottuk. A körjegyzı feladata a képviselı-testületi ülés elıkészítésével, azok törvényes meghozatalával, valamint ellátta a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok, valamint a hatósági feladatok ellátása. Az iktatott ügyiratok száma 2010-ben 1662 darab volt, a hozott döntések száma 660, melybıl egy határozatot fellebbeztek meg. A személyzeti feladatok ellátása területén elkészítésre kerültek az aktuális megbízási szerzıdések, az átsorolások. Határidıben megtörténtek a kötelezı adatszolgáltatások is. Az önkormányzati képviselık vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítésével kapcsolatban elláttuk a nyilvántartási, beszámoltatási feladatokat. A Képviselı-testület elé kerülı írásos elıterjesztéseket a jegyzı készíti. Jelentıs változásként volt érezhetı, hogy a Képviselı- testület néhány halaszthatatlan esetet kivéve, a szervezeti és mőködési szabályzatban foglaltaknak megfelelıen, a határidıket betartva minden esetben határozati javaslattal ellátott írásbeli elıterjesztést kapott. Hugyag Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2/2010.(I.28.) rendeletével az Önkormányzat évi költségvetését ezer forint bevételi és kiadási fıösszeggel, valamint ezer forint költségvetési hiánnyal fogadta el.

16 15 A október 3-ig 7 fıbıl állt képviselı-testület, az önkormányzati választásokat követıen a képviselı-testületi száma 5 fıre csökkent. Az önkormányzat fıállású polgármester irányításával mőködik. Az év folyamán eddig 11 alkalommal üléseztek, mely során 9 rendeletet és 72 határozatot hoztak. A rendeletek közül a jelentısebbek: az önkormányzati költségvetéssel és végrehajtásával kapcsolatos rendeletek, a szociális igazgatásról, a gyermekvédelemrıl, a hulladékgazdálkodásról, valamint a közszolgáltatási díjakról szóló rendelet megalkotása. Hugyag Község Önkormányzata Szécsény Város Önkormányzatával szeptember 1-tıl körjegyzıséget létrehozva mőködteti a i Hivatal kirendeltségét 3 fı köztisztviselıvel, melybıl 1 fı felsıfokú végzettségő. A Napköz-otthonos Óvodában 33 gyermek ellátásáról gondoskodik 2 fı óvónı, 1 dajka 3 konyhai alkalmazott és 1 fı élelmezésvezetı alkalmazásával. Az óvoda konyhája biztosítja az idısek számára is az étkeztetést. Az Idısek Nappali ellátása keretében az idısek klubjában 3 fı alkalmazott biztosítja a napi ellátást. E feladatellátást január 1-tıl az önkormányzat megszüntette. Az idısek részére alapítvány útján biztosítja az összejöveteli lehetıséget a könyvtár helyiségben. Az általános iskola megszőnésével tanulóink alapfokú oktatását a Balassagyarmat-Patvarc- Hugyag Önkormányzatok Közoktatási Társulása keretében oldjuk meg. Az önkormányzat kistérségi társulás keretén belül iskolabuszt biztosít, valamint 3 fı iskolakísérı 4 órás alkalmazásával. Mővelıdési tevékenységi körben a könyvtári feladatokat szintén kistérségi társulással mozgókönyvtár üzemeltetéssel biztosítjuk heti két alkalommal 5-5 órás nyitva tartási idıvel. A könyvtárban a látogatottság egyre magasabb. Az önkormányzatnál sajnos jelentıs a szociális kiadások összege, mely ebben az évben a következık szerint alakult: - Eseti segélyezés címén került kifizetésre: 123 fı részére összesen 785 e Ft átmeneti segély, 4 fı részére összesen 40.e Ft temetési segély, 33. fı részére összesen 400 e Ft óvodáztatási támogatás, 340 fı részére összesen 1932 e Ft gyermekvédelmi támogatás valamint 65 fı részére összesen 641. e Ft mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás. Méltányossági alapon biztosított közgyógyellátási igazolvány 23. fı részére került megállapításra, melynek az önkormányzatot terhelı költsége 341 e Ft. - Rendszeres segélyezésnél 4 jogcímen történt ellátás folyósítás. Az ápolási díjra kifizetett e Ft és 1180 e Ft járuléka összesen: 6107 e Ft teljes egészében az önkormányzat költségvetését terheli. Ez az összeg éves átlagban 18 fı részére került kifizetésre. - Idıskorúak járadéka ellátására 1 fı jogosult ,- Ft havi összeggel. Éves szinten összesen 325 e Ft kiadást jelent, melybıl 32 e Ft az önkormányzat költsége, 293 e Ft-ot a központi költségvetés biztosít. Rendszeres szociális segélyre 2010-ben összesen 742. e Ft összeget kell fordítani, mely éves átlagban 29 fı ellátottat érint. Ebbıl az önkormányzatot terheli 74 e Ft, a 668e Ft-ot pedig a központi költségvetés biztosítja évben új ellátási formaként lépett be a rendelkezésre állási támogatás (RÁT), melynél az új belépık részére (akik nem a rendszeres segélyrıl kerültek át) egységesen ,- Ft a havi ellátás összege. Az önkormányzatnál átlagosan havi 145 fı ellátott részére összesen e Ft kiadást jelent, melybıl saját költségvetésünket e Ft terheli, e Ft pedig központi költségvetési támogatás.

17 16 Az Út a munkához program megnevezéső közfoglalkoztatási program, mely szerint el kellett készíteni önkormányzatunk éves közfoglalkoztatási tervét. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szerint a RÁT ellátásban részesülıt évente minimum 6 órás munkaidıben és legalább 90 munkanap munkavégzési idıtartamban közcélú foglalkoztatásban kell alkalmazni. Ennek megfelelıen az elkészített közfoglalkoztatási terv szerint településünkön 141 fı került alkalmazásra. Éves bér és járulék költsége: e Ft, melybıl az önkormányzat költségvetését terheli e Ft, e Ft-ot pedig a központi költségvetés biztosított. A pályázat szerint az elvégzendı feladatok anyag- és eszközigényének költsége teljes egészében az önkormányzatot terhelte. A közcélú foglalkoztatás igénybevételével sikerült megoldani: a járdalapok elkészítését, lefektetését, a temetı elıtti parkoló kialakítását, a Rákóczi, a Felszabadulás és a Kossuth utaknál a vízelvezetı árkok lapozását, a Kossuth úton az árkok rendezését. A játszótér kialakításnál a tereprendezés, sövényültetés is közmunkával valósult meg. Temetı mögötti cserjék kivágása, a temetı, a közterületek, parkok karbantartása a közterületi eszközök (padok, szeméttárolók) készítése, óvoda kertben burgonyatermesztés mind-mind közmunka keretében jött létre. A település biztonságát is próbáltuk erısíteni folyamatos figyelı szolgálat kialakításával. Intézményeinknél az óvoda külsı-belsı felújításában, a könyvtár kialakításnál és a régi könyvtár felújításnál megfelelı szakmai irányítással a segédmunkák elvégzése is a közmunkások feladata volt. A fent említett mőködési és fejlesztési kiadások magas összege, a bevételek kötöttsége és az állami támogatások utólagos finanszírozása miatt már az eredeti költségvetésben is forráshiány mutatkozott. Az év folyamán sajnos a bevételek és a kiadások realizálása nem állt összhangban, ezért az önkormányzat likviditásának biztosítására hitel felvételére kényszerült. Az önkormányzat fontos feladatának tekinti a településfejlesztést, ezen belül a közterületek karbantartását, utak járdák felújítását, intézményei állagmegóvását, felújítását. Ezeket a feladatokat csak pályázati támogatással tudjuk megvalósítani, sok utána járással pályázatfigyeléssel és készítéssel elértük, hogy megvalósulhassanak a következı fejlesztések: - Orvosi rendelı kialakítás: Bekerülési költség: e Ft, ebbıl : sajáterı: e Ft, támogatás.: e Ft. - Szécsényi út felújítása: Bekerülési költség: e Ft, ebbıl : sajáterı: e Ft, támogatás: e Ft Az önkormányzat saját költségvetésébıl valósult meg az óvoda épület tetıfelújítása, a nyílászárók cseréje és a külsı homlokzat festése. Összegezve megállapítható, hogy a Képviselı-testület által meghatározott kiemelt célokat a i Hivatal megvalósította. Tisztelt Képviselı-testület! Kérem, hogy a i Hivatal, mint körjegyzıség munkájáról szóló beszámolót fogadják el.

18 17 Szécsény, január 31. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a i Hivatal mint a Szécsény - Hugyag Önkormányzatok körjegyzısége évi munkájáról szóló beszámolóját és megállapítja, hogy a i Hivatal az elmúlt évben munkáját jó színvonalon látta el feladatát, a Képviselı-testület által meghatározott célkitőzések elérésében eredményesen mőködött közre, továbbá a hatósági ügyekben törvényesen járt el. Határidı:. Felelıs: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes fıjegyzı Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes fıjegyzı

19 Városi i Hivatal Szervezeti felépítés 1 a hivatal irányítója Alpolgármester Címzetes fıjegyzı a i Hivatal vezetıje Titkársági és Szervezési Osztály Pénzügyi és Intézményirányítási Osztály Építési Mőszaki és Vagyonkezelı Osztály Igazgatási, Szociális és Gyámhatósági Osztály Okmányiroda Hugyag Kirendeltség - Osztályvezetı: a jegyzı - Szervezési és titkársági ügyintézı - Iktató I. és CKÖ jegyzıkönyvvezetı - Iktató II. - Munkaügyi, személyügyi ügyintézı - Titkárnı - Gépkocsivezetı - Kézbesítı - Osztályvezetı - Pénzügyi ügyintézı - Pénzügyi ügyintézı, - Pénzügyi ügyintézı /pénztáros/ - Pénzügyi számviteli ügyintézı Könyvelı I. - Pénzügyi számviteli ügyintézı Könyvelı II. - Pénzügyi számviteli ügyintézı, könyvelı III. Adócsoport - Adóügyi ügyintézı I. - Adóügyi ügyintézı II. - Adóügyi ügyintézı III. - Osztályvezetı - Kiemelt építéshatósági ügyintézı I. - Kiemelt építéshatósági ügyintézı II. - Kiemelt építéshatósági ügyintézı III. - építésügyi ügyintézı I. - építésügyi ügyintézı II. - Osztályvezetı: az aljegyzı - Szociálpolitikai ügyintézı I. - Szociálpolitikai ügyintézı II. - Igazgatási ügyintézı - Humánszervezı-szoc.üi Városi Gyámhivatal - Gyámhivatali ügyintézı I. - Gyámhivatali ügyintézı II. - Gyámhivatali ügyintézı III. - Okmányiroda vezetıvállalkozási ügyintézı és anyakönyvvezetı - Okmányügyintézı I. népesség-nyilvántartó - Okmányügyintézı II. szig-lig. - Közlekedésigazgatási ügyintézı I. - Közlekedésigazgatási ügyintézı II. - Körjegyzı: a címzetes fıjegyzı - Igazgatási ügyintézı - Költségvetési ügyintézı - Pénztáros

20 2 Melléklet Kimutatás Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete által évben hozott határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

Polgármesteri Hivatalban végzett feladatok részletezése:

Polgármesteri Hivatalban végzett feladatok részletezése: 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 19. ülésére 1. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Jegyzői beszámoló a Hivatal 2015.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 2012 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések A közbeszerzési szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya 4 Értelmező rendelkezések

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. február 2-ától Jóváhagyta Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14./2016.(II.02.) Kt. határozatával, valamint

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Köztisztviselői kar helyzete, létszáma, végzettsége, eredményessége,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

2. számú előterjesztés Egyszerű többség

2. számú előterjesztés Egyszerű többség 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő, Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvári

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

A bírósági végrehajtás a jogi képviselők szemszögéből

A bírósági végrehajtás a jogi képviselők szemszögéből A bírósági végrehajtás a jogi képviselők szemszögéből A végrehajtási kérelem benyújtása Szerző: dr. Potári Anita Pécs, 2014. szeptember 24. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény ( továbbiakban:

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe

Részletesebben

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL (a Pénzügyminisztérium átadás-átvételi dokumentumának melléklete) 2010. május Tartalomjegyzék Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal átadás-átvételi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Nagyon jeles évfordulót ünnepel a közigazgatási hivatal ebben az évben, hiszen 15 évvel ezelőtt, 1991. január 1-jén alakult meg a győri székhelyű 1. számú régió Köztársasági

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a jegyző 2011. évi teljesítményének értékeléséről

T Á J É K O Z T A T Ó a jegyző 2011. évi teljesítményének értékeléséről T Á J É K O Z T A T Ó a jegyző 2011. évi teljesítményének értékeléséről Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 34. (3)

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Előadó: dr. Szentkirályi-Harsányi Ágnes Az eljárás megindítása A panaszos beadványában előadta, hogy vállalkozása

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28008-22/2008. Tárgy: 2007. évi szöveges beszámoló Elıadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-178/ 2009. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Közoktatási intézményi struktúra átszervezése Előterjesztő: Bükösdi Olga Bizottság elnöke

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előterjesztő: Jegyző távollétében Dr. Guláné Bacsó Krisztina aljegyző Készítették: szervezeti egységek vezetői Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. április havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése I. Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság célkitűzéseinek, útmutatásainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2011. május 5-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A fiatalok, valamint a többes családok

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület 2016. február 15.-i ülésére

Előterjesztés a képviselő-testület 2016. február 15.-i ülésére Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 1 1. melléklet B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 2 A HIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGE A Hivatal 2014. évi munkájáról szóló részletes tájékoztatást

Részletesebben

6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről

6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről 6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről (egységes szerkezetben) Hatályos: 2010. október 19-től Személyügyi Kézikönyv I. rész A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010. SZEPTEMBER HÓ 24. Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról Pilis Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról Igazgatói beszámoló a tatabányai Árpád Gimnázium 2007 2012 között végzett munkájáról 2012. május - június Ezt az igazgatói beszámolót a tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2012. június 6-ai értekezletén

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 1.Általános rendelkezések A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 1/35 A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A használó neve: Érvényes: 2013. április 1. P.H.... Készítette: Szymczak Judit Jóváhagyta: Kidolgozta:

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója A Koncepciót Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a Képviselı-testület

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Abony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Abony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Városi Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Abony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Abony Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

T/4743/... Tisztelt Elnök Úr!

T/4743/... Tisztelt Elnök Úr! AZ ORSZÁGGYŰLÉS Alkotmányügyi, igazságügyi é s ügyrendi bizottsága /Ir i)s/,/o Érkezett : 2011 O 4 ' T/4743/... Bizottsági módosító javaslat Kövér László az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben