1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés"

Átírás

1

2 1. Háttérinformációk 1.1 Bevezetés 2002/2003 folyamán a brit Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium valamint a magyar Munkaügyi és Foglalkoztatáspolitikai Minisztérium közös támogatásával kísérleti program indult Zala megyében. A kísérletben egy új módszert próbáltunk ki, amellyel elısegíthetı a rokkantsági nyugdíjban részesülı személyek visszatérése a munkaerı-piacra. Szándékaink szerint az így szerzett tapasztalatok felhasználhatók a szolgáltatás kialakítása és esetleges országos kiterjesztése során. A kísérletben résztvevık az alábbi nevet és logót találták ki a szolgáltatás számára: 4M Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott munkaképességő Munkavállalóknak Ebben a csomagban a Back to work company által megtartott képzési modulok tanulságait összegeztük. A csomagban gyakorlati segédanyagok találhatók a tanácsadók számára, amelyek szakmai segítséget adnak a munkájukhoz, illetve felhasználhatók a 4M szolgáltatásba bekapcsolódó új tanácsadók képzése, a szolgáltatás új kirendeltségeken való bevezetése során. 1

3 Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a csomag folyamatosan fejlıdik, alakul. Tehát a tartalma nem az egyetlen üdvözítı megoldás, még csak nem is elıírás csupán útmutató a szolgáltatás fejlesztéséhez. Az útmutatót a tanácsadók Nagykanizsán és Zalaszentgróton szerzett kísérleti tapasztalatai alapján átdolgozzuk, finomítjuk, hogy az ennek eredményeképpen létrejövı szolgáltatás jobban megfeleljen a helyi munkavállalók és munkaadók igényeinek. Tehát ez a finomítás egyben a folyamatos továbbfejlesztés kezdete is. A Back to Work Company köszönetét fejezi ki a brit Jobcentre Plus Disability Service Doncaster, UK (a megváltozott munkaképességő munkavállalókkal foglalkozó szolgálat) részérıl Janet Healey-nek, Dr. Somodi Istvánnénak, a magyar Foglalkoztatási Hivatal igazgatóhelyettesének, valamint Deák Ferencnek, a Zala Megyei Munkaügyi Központ igazgatóhelyettesének és csapatának a képzés során, illetve a csomag összeállításához nyújtott segítésükért. Továbbá köszönjük a nagykanizsai és zalaszentgróti tanácsadóknak, valamint társaiknak, hogy részt vettek a képzésben, és hogy odaadó lelkesedéssel sikerre vitték a projektet. 2

4 1.2 Jogszabályi háttér A foglakozási rehabilitáció és a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatását elısegítı támogatások jogszabályi háttere Somodi Istvánné dr. Foglalkoztatási Hivatal Budapest 1. A megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatása 1.1 Munkajogi védelem A fogyatékos emberek munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei jelentısen csökkenhetnek, erre tekintettel a jogszabályok fokozott munkajogi védelemben kívánják részesíteni ezen személyek körét. Érdekeik védelmének elısegítését két jogintézmény biztosítja: a hátrányos megkülönböztetés tilalmának meghatározása, valamint a speciális, a megváltozott munkaképességő személyekre megállapított felmondási tilalmak felsorolása. A hátrányos megkülönböztetés tilalma A munkaviszonnyal kapcsolatban tilos hátrányos megkülönböztetést alkalmazni a munkavállalók között nemük, koruk, családi vagy fogyatékos állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyızıdésük, munkavállalói érdekképviselethez való tartozásuk, vagy ezzel összefüggı tevékenységük, továbbá minden egyéb, a munkaviszonnyal össze nem függı körülmény miatt. 1 1 A Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény 5. -a (hatályos: július 1-jétıl) 3

5 A tilalom nem csupán a munkaviszony fennállása idején áll fenn, hanem a munkaviszony létesítését megelızı idıszakban is: tilos a hátrányos megkülönböztetés alkalmazása a munkaviszony létesítését elısegítı eljárással összefüggı rendelkezések, intézkedések meghozatalakor, a munkakör betöltésére vonatkozó feltételek meghatározásakor, továbbá a munkavállalók kiválasztásakor. Felmondási tilalmak A munkáltató a munkaviszony fennállása alatt megváltozott munkaképességővé vált munkavállalót köteles az állapotának megfelelı munkakörben tovább foglalkoztatni. A munkaviszony megszüntetésének korlátozására és tilalmára vonatkozó általános munkajogi rendelkezéseken túl az egészségkárosodást szenvedett munkavállalókra speciális felmondási tilalmak is vonatkoznak 2. Figyelem! Nem lehet rendes felmondással megszüntetni a munkaviszonyát annak, aki egészségi állapota romlásából eredı munkaképesség-változás miatt eredeti munkakörében, rehabilitációs intézkedés nélkül, teljes értékő munka végzésére tartósan alkalmatlanná vált, de öregségi vagy rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, öregségi vagy munkaképtelenségi járadékban nem részesül, ha munkaképesség-változásának foka az 50 százalékot eléri; üzemi baleset vagy foglalkozási betegség következtében baleseti járadékban részesül, és eredeti munkakörében a munkáltatójánál teljes értékő munka végzésére tartósan alkalmatlanná vált (amíg baleseti járadékban részesül); 2 A megváltozott munkaképességő dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. EüM-PM együttes rendelet 11. 4

6 gümıkóros betegség miatt munkáltatójánál jogszabályi tilalom folytán nem foglalkoztatható mindaddig, amíg a foglalkoztatási tilalmat okozó betegsége a tüdıbeteg-gondozó intézet igazolása alapján fennáll. A felmondási tilalom nem vonatkozik a megváltozott munkaképességő dolgozóra, ha 20 fınél kevesebb dolgozót foglalkoztató munkáltatóval áll munkaviszonyban, továbbá ha a munkáját ismételten nem megfelelıen látja el, illetıleg a munka elvégzésére alkalmatlan, kivéve, ha nem megfelelı munkája vagy alkalmatlansága megváltozott munkaképességével függ össze; a munkáltató a megváltozott munkaképességő dolgozó számára a munkáltató mőködési körén belül vagy azonos helységben más munkáltatónál a helyi rehabilitációs bizottság véleményének figyelembevételével egészségi állapotának, korának, képzettségének megfelelı új munkahelyet biztosít, illetıleg betanítására vagy szakképzésére vonatkozóan javaslatot tesz, és azt a megváltozott munkaképességő dolgozó nem fogadja el; öregségi, rokkantsági nyugdíjra, baleseti rokkantsági nyugdíjra, öregségi vagy munkaképtelenségi járadékra jogosult; részére sem a munkáltató, sem a munkáltató telephelye szerint illetékes rehabilitációs bizottság alkalmas munkahelyet biztosítani nem tud. 1.2 Foglalkozási rehabilitáció A megváltozott munkaképességő munkavállaló munkahely-megtartási esélyeinek növelése érdekében szükséges intézkedések megtétele, illetve a további foglalkoztatásának biztosítása elsıdlegesen a foglalkoztató feladata. 5

7 A megváltozott munkaképességő dolgozót a munkáltató köteles elsısorban eredeti munkakörében foglalkoztatni. Amennyiben ez nem lehetséges, a munkáltató mőködési körén belül olyan munkakörben kell ıt alkalmazni, ahol egészsége további romlása nélkül munkaképességét hasznosítani tudja. Ennek megfelelıen a dolgozó munkaszerzıdését módosítani kell. Figyelem! A foglalkozási rehabilitáció körében a munkáltató a megváltozott munkaképességő dolgozót köteles a munkakörülmények módosításával, elsısorban eredeti munkahelyén (munkakörében) és szakmájában tovább foglalkoztatni, vagy mőködési körén belül a dolgozó egészségi állapotának, korának, képzettségének figyelembevételével megfelelı munkahelyre áthelyezni, illetıleg más munka végzésére betanítani vagy szakképzésben részesíteni, szükség esetén az e célra létrehozott külön üzemrészben foglalkoztatni, részmunkaidıben alkalmazni, bedolgozóként foglalkoztatni, ha a munkáltató tevékenysége erre módot ad. 1.3 A foglalkoztatási kötelezettség és a rehabilitációs hozzájárulás A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény 3 a megváltozott munkaképességő személyek munkavégzésének biztosítása érdekében kötelezı foglalkoztatási szintet jelöl meg azon munkaadókra vonatkozóan, amelyeknél a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladja a 20 fıt. A kötelezı foglalkoztatási szint: az átlagos statisztikai állományi létszám 5 %-a évi IV. törvény 41/A. 6

8 Rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie a munkaadónak, ha az általa foglalkoztatottak tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszáma a 20 fıt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességő személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát. A rehabilitációs hozzájárulás és a dotáció (3.1. pont) szempontjából megváltozott munkaképességő személynek kell tekinteni azt a munkaviszony keretében foglalkoztatott dolgozót, illetve szövetkezettel munkaviszony jellegő jogviszonyban álló szövetkezeti tagot, akinek munkaszerzıdés szerinti napi munkaideje eléri a 4 órát, továbbá a bedolgozói jogviszony keretében foglalkoztatott dolgozót, ha egészségügyi állapotának romlásából eredıen 40%-os vagy azt meghaladó mértékben megváltozott munkaképességő, és eredeti munkakörében, rehabilitációs intézkedés nélkül, teljes értékő munkavégzésre tartósan alkalmatlanná vált, üzemi baleset (foglalkozási betegség) következtében munkaképesség-változás miatt baleseti járadékban vagy baleseti nyugdíjban részesül, és eredeti munkakörében munkáltatójánál rehabilitációs intézkedés nélkül teljes értékő munka végzésére tartósan alkalmatlanná vált, gümıkóros betegsége miatt a munkahelyén jogszabályi tilalom folytán nem foglalkoztatható. A rehabilitációs hozzájárulásból képzıdik a Munkaerıpiaci Alap rehabilitációs alaprésze, amelybıl támogatás nyújtható a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatását elısegítı beruházáshoz, bıvítéshez, továbbá egyéb fejlesztési célú kifizetéshez. 7

9 2. A Munkaerıpiaci Alapból nyújtható támogatások A foglalkoztatási törvény szempontjából megváltozott munkaképességő személy, aki testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követıen munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkennek. A törvény hatálya tehát kiterjed valamennyi fogyatékos, illetve a foglalkoztatást hátrányosan befolyásoló testi vagy szellemi károsodást szenvedett személyre, függetlenül attól, hogy munkaképességének csökkenése milyen mértékő, továbbá munkanélküli vagy munkaviszonyban áll, illetve egyéb keresı tevékenységet folytat, tekintet nélkül arra, hogy egészségi állapota alapján ellátásban részesül vagy sem. A megváltozott munkaképességő személyek jogosultak a munkaerı-piaci szervezet szolgáltatásainak ingyenes igénybevételére, továbbá a jogszabályi feltételek fennállása esetén foglalkoztatásuk elısegítéséhez támogatás nyújtható a Munkaerıpiaci Alap rehabilitációs és foglalkoztatási alaprészébıl. 2.1 A rehabilitációs alaprészbıl nyújtható támogatás 4 A támogatás megállapításának feltételei A támogatás pályázati eljárás alapján vissza nem térítendı, illetve visszatérítendı formában nyújtható annak a munkaadónak, aki a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatása érdekében beruházást, felújítást tervez, illetve évi IV. törvény 19., továbbá a foglalkoztatást elısegítı támogatásokról, valamint a Munkaerıpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet

10 tárgyi eszközeit bıvíti, feltéve, ha a megvalósításhoz saját erıvel is hozzájárul, továbbá a támogatás visszafizetéséhez szükséges biztosítékot ajánl fel. A támogatás visszatérítendı vagy vissza nem térítendı formában nyújtható, azonban a visszafizetési kötelezettség bekövetkezésének lehetısége akkor sem zárható ki, ha a támogatottat a megállapító határozat alapján eredetileg nem terhelte ezen kötelezettség. A Munkaerıpiaci Alap rehabilitációs alaprészébıl akkor folyósítható támogatás, ha a munkaadó olyan megváltozott munkaképességő személyt foglalkoztat, akinél a munkaképesség-csökkenés mértéke legalább a 40%-ot eléri, vagy akinek munkavállalási vagy munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkentek. A foglalkoztatás támogatásának nem akadálya, ha a megváltozott munkaképességő személy munkaviszonyban áll, illetve egészségi állapotára tekintettel ellátásban (például rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban vagy átmeneti járadékban) részesül. A munkaképesség-csökkenés mértékének megállapítására az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértıi Intézete (OOSZI) jogosult. A foglalkoztathatóság esélyeinek csökkenését a foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakvéleménye tanúsíthatja. A támogatható beruházások, fejlesztések A támogatás olyan, a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatását elısegítı beruházáshoz, fejújításhoz, illetve tárgyi eszközök bıvítéséhez nyújtható, amely 9

11 normál üzemi körülmények között létesít rehabilitációs foglalkoztatáshoz munkahelyet, vagy a már meglévı ilyen munkahelyek korszerősítését, fejlesztését, bıvítését, szinten tartását célozza, vagy külön jogszabály szerint meghatározott védett munkahely létesítésére, célszervezet, szociális foglalkoztató létrehozására, fejlesztésére, bıvítésére és szinten tartására irányul, vagy a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatását elısegítı eszközök beszerzését, fejlesztését, korszerősítését biztosítja. A támogatás pályázat alapján olyan magánszemély, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet részére nyújtható, aki a beruházás megvalósításához saját erıvel is hozzájárul. A pályázati felhívás A támogatás megállapításának részletes feltételeit a munkaügyi központok pályázati felhívásban teszik közzé. Figyelem! A pályázati felhívás tartalmazza a pályázati kiírás célját, a pályázaton történı részvétel feltételeit, a pályázat keretében nyújtható támogatás forrását, mértékét, a pályázó részérıl rendelkezésre álló saját anyagi erı szükséges mértékét, a beruházás, fejlesztés, bıvítés megvalósulásának határidejét, a foglalkoztatási kötelezettség vállalását, a pályázat tartalmára vonatkozó elıírásokat és az esetleg szükséges mellékleteket, a szerzıdésszegés jogkövetkezményeit, továbbá 10

12 a pályázat benyújtásának helyét és határidejét, a pályázatot elbíráló szerv megnevezését, a pályázat elbírálásának határidejét. A pályázatot a munkaadó székhelye szerint illetékes munkaügyi központhoz kell benyújtani. A munkaügyi központ mérlegelési jogkörben eljárva dönt a támogatás megállapításáról. 2.2 A foglalkoztatási alaprészbıl nyújtható támogatások A Munkaerıpiaci Alap Irányító Testületének döntése alapján képzési támogatásban részesülhet a megváltozott munkaképességő személy a munkanélküli státus fennállásától függetlenül. A tanfolyami költségek akkor is megtéríthetık tehát, ha a hallgató munkaviszonyban áll vagy egyéb keresı tevékenységet folytat, illetve társadalombiztosítási ellátásban részesül. A munkavállalók csoportos szállításához nyújtható támogatás iránti kérelmek elbírálásakor elınyben kell részesíteni azt a munkaadót, aki megváltozott munkaképességő munkavállalót foglalkoztat. Támogatások a munkába helyezéshez Az MPA foglalkoztatási alaprészébıl a munkába helyezéshez csak akkor nyújtható támogatás, ha a munkaadó munkanélküli személyeket kíván alkalmazni. Az alábbiakban bemutatott eszközökkel támogatható minden olyan megváltozott munkaképességő személy foglalkoztatása, akit az alkalmazás elıtt a munkaügyi központ munkanélküliként tartott nyilván. A támogatások iránti kérelmet a munkaadó székhelye (telephelye) szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségéhez kell benyújtani. 11

13 Jóllehet a jogszabályok ezen eszközöknél nem rendelkeznek elınyben részesítési kötelezettségrıl, azonban a mérlegelési szempontok között a munkaügyi központ prioritást biztosítanak azon személyek foglalkoztatásának elısegítéséhez, akiknek munkaerı-piaci esélyeik testi vagy szellemi fogyatékosság vagy károsodás miatt megváltoztak. A foglalkoztatás bıvítését szolgáló támogatás A munkaadó részére a munkavállaló munkabérének százalékáig terjedı mértékő támogatás (bértámogatás) nyújtható legfeljebb egy évi idıtartamra. Figyelem! A bértámogatás akkor állapítható meg, ha a munkaadó vállalja a munkaügyi központ által közvetített, legalább hat hónapja pályakezdı esetében legalább három hónapja munkanélkülinek a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, továbbá azt követıen legalább a támogatás idıtartamával megegyezı idıtartamú továbbfoglalkoztatását úgy, hogy ezen idıtartam alatt a munkaviszony megszüntetésére mőködési okból rendes felmondással nem kerül sor, és a támogatott munkanélküli alkalmazását megelızı hat hónapban hasonló munkakörben foglalkoztatott munkaviszonyát a mőködésével összefüggı okból, rendes felmondással nem szüntette meg, és munkaerıigényét a kérelemben megjelölt munkakörre vonatkozóan annak benyújtását megelızı hat hónapban bejelentette, továbbá a támogatás iránti kérelmét a foglalkoztatás megkezdését megelızıen benyújtja. 12

14 Nem nyújtható támogatás annak a munkaadónak, amellyel szemben a munkaügyi ellenırzésrıl szóló törvényben 5 felsorolt egyes szabályok megsértéséért munkaügyi bírságot szabtak ki, az errıl szóló határozat jogerıre emelkedésétıl számított egy évig. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása A keresetet terhelı egészség- és nyugdíjbiztosítási, valamint munkaadói járuléknak, továbbá a munkaadót terhelı egészségügyi hozzájárulásnak megfelelı összeg részben vagy egészben átvállalható legfeljebb 200 nap idıtartamra, ha a munkaadó munkanélküli személy a kérelem benyújtását követı foglalkoztatását vállalja. 2.3 Speciális támogatások a Munkaerıpiaci Alapból 6 A rehabilitációs foglalkoztatás bıvítését szolgáló támogatás A támogatás olyan munkanélküli foglalkoztatása esetén állapítható meg, akinek munkaképessége legalább 40%-ban csökkent, és öregségi nyugdíjra nem jogosult, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában nem részesül. Ennek a szabálynak a megfogalmazásakor a cél azon megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának elısegítése volt, akiknek a megélhetését társadalombiztosítási ellátás nem támogatja. A rehabilitációs foglalkoztatás bıvítését szolgáló támogatás alanyává az olyan munkaadó válhat, aki rehabilitációs hozzájárulás fizetésére nem köteles, vagy 5 A munkaügyi ellenırzésrıl szóló évi LXXV. törvény 3. k)-m) pontjai 6 A munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs eljárásáról, valamint a megváltozott munkaképességő munkanélküliek foglalkoztatását elısegítı egyes támogatásokról szóló 11/1998. (IV. 29.) MüM rendelet 13

15 foglalkoztatási kötelezettségét a kérelem benyújtását megelızı naptári évben teljesítette, és a kötelezettség teljesítését a kérelem benyújtásának évében vállalja. A támogatás megállapításának feltételei A munkaadó a támogatásban csak akkor részesülhet, ha a foglalkoztatással létszámát bıvíti, továbbá a jogszabályban elıírt feltételek teljesítésére kötelezettséget vállal. Figyelem! A támogatás akkor állapítható meg, ha a munkaadó a foglalkoztatást legalább 12 hónapra vállalja, és a támogatással érintett munkaviszony létrejöttét megelızı hat hónapban hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a mőködésével összefüggı okból, rendes felmondással nem szüntette meg, és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatott foglalkoztatásban részt vevı munkavállaló munkaviszonyának az elıbbi módon történı megszüntetésére a támogatás idıtartama alatt nem kerül sor. A támogatás iránti kérelmet a munkaadó székhelye (telephelye) szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségéhez kell benyújtani. A kérelem elbírálásáról a kirendeltség mérlegelési jogkörben eljárva, határozatban rendelkezik. A kérelmek elbírálásakor a munkaügyi központ figyelembe veszi, hogy a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatását egyéb jogszabályok is ösztönzik, támogatják. Elınyben kell részesíteni azt a munkaadót, aki az adott 14

16 foglalkoztatásra tekintettel más forrásból támogatásban (dotációban, adóalapcsökkentésben) nem részesül. A támogatás mértéke és idıtartama A támogatás mértéke szakaszosan változik. Az elsı harmadban a munkaügyi központ megtéríti a munkavállaló részére kifizetett munkabért és az azt terhelı járulékokat, a második szakaszban a munkavállaló részére kifizetett munkabért, a harmadikban a járulékokat. A támogatás a foglalkoztatás idıtartamára, azonban a fı szabály szerint legfeljebb 18 hónapra állapítható meg. Ha a munkaviszony alanyai részmunkaidıs foglalkoztatásban állapodnak meg, a támogatás idıtartama a munkaidı-csökkenés mértékének arányában meghosszabbítható. Ha a munkaidı a támogatás folyósításának idıtartama alatt változik, a folyósítás idıtartama a változás mértékének arányában a munkaidı növekedése esetén csökken, a munkaidı csökkenése esetén a munkaadó kérelmére növelhetı (errıl a kirendeltség mérlegelési jogkörben eljárva határoz). A folyósítás idıtartamának változása miatt a támogatás egyes szakaszokra megállapított összértéke nem változhat. A munkaadó kötelezettségszegése A kirendeltség megszünteti a támogatás folyósítását, és a támogatás visszafizetésére kötelezi a foglalkoztatót, ha a munkaadó a jogszabályban, illetve a támogatás megállapításáról rendelkezı határozatban foglalt feltételeknek nem tesz eleget, illetve kötelezettségét megszegi. 15

17 A támogatást a visszakövetelés idıpontjában hatályos, a kötelezettségszegés idıpontjától a befizetés idıpontjáig számított jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetni. A megyei (fıvárosi) munkaügyi központ igazgatója különös méltánylást érdemlı esetben eltekinthet a kamat visszakövetelésétıl. A megváltozott munkaképességő munkanélküliek képzése Célszerő bevonni a gyakorlati képzésbe azokat a munkaadókat, akik az eredményes vizsgát tett hallgatók foglalkoztatásától nem zárkóznak el. Erre tekintettel azon munkaadók részére, akik a gyakorlati képzés lebonyolításában részt vesznek, meg lehet téríteni az ebbıl adódó többletköltségeket. A megváltozott munkaképességő munkanélküli vállalkozóvá válásának támogatása Az a munkanélküli, aki munkaképességét legalább 40%-ban elvesztette, és életkorára, illetve egészségi állapotára tekintettel társadalombiztosítási ellátásban nem részesül, vállalkozóvá válása esetén támogatásban részesíthetı. Támogatásként a munkanélküli járadéknak megfelelı összeg folyósítható legfeljebb 12 hónapon át, valamint a vállalkozóvá váláshoz szükséges képzés költségei 100%- os mértékben megtéríthetık. 3. Dotáció és egyéb kedvezmények 3.1 A munkáltatók rehabilitációs tevékenységét segítı támogatás (dotáció) Dotációra jogosultak a gazdasági társaságok, a szövetkezetek (a lakásszövetkezetek kivételével), az állami vállalatok, a trösztök, egyéb állami gazdálkodó szervek, az egyes jogi személyek vállalatai és a leányvállalatok, a szociális foglalkoztatók 7 7 A megváltozott munkaképességő dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet 27/A

18 A dotáció abban a hónapban illeti meg a gazdálkodó szervezetet ide nem értve a kijelölt célszervezetet, amelyikben az általa foglalkoztatott dolgozók átlagos statisztikai állományi létszáma eléri a 20 fıt, és a megváltozott munkaképességő dolgozóknak az átlagos statisztikai állományi létszámhoz viszonyított aránya legalább 5%. A dotáció vetítési alapja a megváltozott munkaképességő dolgozók tárgyhavi átlagos statisztikai állományi létszámának és a részükre kifizetett havi átlagbérnek a szorzata alapján számított havi bruttó munkabér összege. Átlagbérként legfeljebb a teljes munkaidıben foglalkoztatottak részére meghatározott minimálbért lehet figyelembe venni. A támogatás összege a vetítési alap %-a, illetve célszervezet esetében %-a a megváltozott munkaképességő személyek tárgyhavi átlagos statisztikai állományi létszámhoz viszonyított arányától, illetve a foglalkoztatottak munkaképesség-csökkenésének mértékétıl függıen. A célszervezetek részére nyújtható dotációban az a gazdálkodó szervezet részesülhet, amelyet a Pénzügyminisztérium a Szociális és Családügyi Minisztérium egyetértésével és a Védett Szervezetek Országos Szövetsége véleményének meghallgatásával célszervezetnek jelölt ki. Figyelem! A célszervezeti kijelölést az a gazdálkodó szervezet (gazdasági társaság, egyesülés, szövetkezet a lakásszövetkezet kivételével, állami vállalat, tröszt, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, közhasznú társaság, vízitársulat) kérelmezheti, amelynél 17

19 a létesítı okirat tartalmazza a rehabilitációs foglalkoztatási célt, legalább egy termelı vagy szolgáltató tevékenység végzésére alkalmas telephelyén folyik a rehabilitációs foglalkoztatási tevékenység, a rehabilitációs foglalkoztatási tevékenység megkezdése óta legalább egy év eltelt, a célszervezeti kijelölési kérelem benyújtását megelızı 6 hónap átlagában a foglalkoztatott dolgozók átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 30 fı és a megváltozott munkaképességő dolgozóknak az átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyított aránya eléri a 60 %-ot, a foglalkoztatott megváltozott munkaképességő dolgozók egészségi állapotához igazodó munkafeltételek (munkakörülmények és tárgyi feltételek), valamint egészségügyi ellátás biztosított, a kérelem benyújtásának idıpontjában csıd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban, továbbá nincs 90 napon belül köztartozása. A kijelölt célszervezetek jegyzékét a Pénzügyminisztérium hivatalos lapjában évente közzéteszi. A dotáció havonta a tárgyhót követı hónap 15. napjától igényelhetı az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal által rendszeresített formanyomtatvány használatával. A dotáció igénylésénél figyelembe vett megváltozott munkaképességő munkavállalókról a munkáltató köteles havonta nyilvántartást vezetni, és azt 5 évig megırizni. 3.2 Az adóalapot csökkentı jogcímek Az adójogszabályok rendelkezései alapján a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 8 hatálya alá tarozó munkáltató, valamint az egyéni vállalkozó 9 8 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 7. (1) bekezdésének v) pontja 18

20 csökkentheti az adózás elıtti eredményét, ha megváltozott munkaképességő személyt vagy korábban munkanélküli személyt foglalkoztat. A legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességő alkalmazott foglalkoztatása esetén az adózás elıtti eredményt csökkenti: személyenként, havonta a megváltozott munkaképességő munkavállalónak kifizetett munkabér, de legalább az érvényes minimálbér fele, feltéve, hogy az adózó által foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma az adóévben a 20 fıt nem haladja meg. Az adózás elıtti eredmény csökkenthetı abban az esetben is, ha a munkáltató korábban munkanélküli személy foglalkoztatását vállalja. A csökkentés összege 10 a foglalkoztatás ideje alatt, de legfeljebb 12 hónapon át befizetett társadalombiztosítási járulék összegével azonos. Az adóalap-csökkentésre jogosult továbbá a munkáltató, ha a korábban munkanélküli személy alkalmazása óta, illetıleg azt megelızı hat hónapon belül azonos munkakörben foglalkoztatott más munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással nem szüntette meg, és a korábban munkanélküli magánszemély az alkalmazást megelızı hat hónapon belül nála nem állt munkaviszonyban. Figyelem! Korábban munkanélküli személy az, aki legalább hat hónapig a munkaügyi központ által nyilvántartott munkanélküli volt, vagy munkanélküli ellátásban, a munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesült, vagy 9 A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 49/B. (6) bekezdésének a) pontja 10 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 7. (1) bekezdésének j) pontja 19

21 az elsı két pontban említett ellátásra való jogosultságát már kimerítette, de a munkaügyi központtal együttmőködött. A munkanélküli állapot fenti körülményeirıl szóló igazolást a foglalkoztatottat munkanélküliként nyilvántartó munkaügyi központ kirendeltsége állítja ki a munkáltató vagy a korábban munkanélküli személy kérelmére. 20

22 1.3 Jelenlegi szolgáltatások A foglalkozási rehabilitáció és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások Zala megyében A 9/1996. sz. MüM. Rendelet 6. -a 6 évvel ezelıtt a megváltozott munkaképességő munkanélküliek foglalkoztatási rehabilitációját a munkaügyi szervezet feladatai közé sorolta. Az 1997-es év volt a kísérleti év. 3 megye Baranya, Fejér és Nógrád megye kapta meg azt a lehetıséget, hogy kipróbálja és felmérje a lehetıségeket, hogy tapasztalatokat győjtsön és azokat átadja az ország többi megyéjének január 1-tıl már az ország összes megyéjében és Budapesten is megindult egy újfajta szolgáltatás megszervezése. Megyénkként 3 fı rehabilitációs tanácsadóval, kirendeltségként 1-1 fı rehabilitációs közvetítıvel kezdtük meg a munkát. Zala megyében március 1-jén alakult meg a rehabilitációs munkacsoport. Az elsı évben, 1988-ban arra törekedtünk, hogy felmérjük az ügyfélkört, tisztázzuk, hányan vannak, akik valóban megváltozott munkaképességőek. Levélben megkerestük a magukat betegnek vallókat, kérdıíven keresztül próbáltuk megismerni betegségüket, munkával kapcsolatos múltjukat, életkörülményeiket, iskolai végzettségüket, további terveiket, elképzelésüket, igényeiket. Ugyanakkor, amikor az ügyfélkörnek, a munkáltatóknak, érdekvédelmi szervezeteknek, intézményeknek is elküldtük bemutatkozó levelünket, kérdıívünket, melyben a megváltozott munkaképességőek alkalmazásával kapcsolatos tapasztalataikról, elképzeléseikrıl, terveikrıl faggattuk ıket. 21

23 Már májusban megtartottuk a bemutatkozó konferenciánkat, ahová meghívtuk mindazokat, akikkel a jövıbeni együttmőködésünket terveztük. Kidolgoztuk a megyében érvényes eljárásrendünket, melynek alapján az ügyfél útja, a nyújtandó szolgáltatás minden kirendeltségünkön azonos. Az ÁNTSZ segítségével 3 városunkban Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Keszthelyen megkezdıdött a foglalkozás-egészségügyi szakorvosi ellátás. A 3 doktornı állandó kapcsolatban áll a hozzá tartozó kirendeltségekkel és velünk, a Rehab. munkacsoporttal is folyamatos kapcsolatot tartanak a problémák megbeszélése érdekében. Az épület átalakítása, az akadálymentesítés is megvalósult 1998-ban. Munkánkból adódik a megváltozott munkaképességőekkel, a mássággal kapcsolatosan kialakult elıítéletek kezelése, a felvilágosítás, a lehetıségek az ismeretek átadása, terjesztése, új lehetıségek keresése. Ennek érdekében évente szervezünk 1-1 fontos témakörben konferenciát az érintettek bevonásával. A megváltott munkaképességőek esélyegyenlıségének, minél szélesebb körő fog foglalkoztatásának megvalósítása érdekében évente 2 alkalommal pályázatot írunk ki Munkaerıpiaci Alap decentralizált Rehabilitációs Alaprésze terhére, mellyel ösztönözni szeretnénk fıleg az elsıdleges munkaerıpiaci munkáltatókat a foglalkoztatás bıvítésére, az egyre több új munkahely teremtésére. A nyertes pályázókkal folyamatos a kapcsolatunk és törekszünk annak bıvítésére. Kirendeltségi munkatársaink is a munkáltatói kapcsolattartásuk során állandóan tájékoztatják a munkáltatókat a munkaügyi szervezet által nyújtható szolgáltatásokról, ugyanakkor felhívják figyelmüket a kötelezettségeikre (pl. az 5 % foglalkoztatási kötelezettségre) is. 22

24 Nagyon fontosnak tartjuk a PR munkát is. Helyi és megyei lapokban, TV-ben rendszeresen jelennek meg cikkek, riportok tevékenységünkrıl, a pályázatok által teremtett új munkahelyekrıl, egy-egy támogatási formánkról, magáról a rehabilitációról. A év során rehabilitációs munkánk jelentıs részét a Phare 97 program feladatai tették ki. A Dél-Dunántúli régió (Baranya, Tolna, Somogy, Zala) munkaerıpiaci szervezetei 1997-ben pályázatot nyújtottak be a PHARE-hoz, a megváltozott munkaképességő munkanélküliek elhelyezkedését elısegítı programok megvalósítására, pénzügyi finanszírozására. A pályázat közvetlen célja volt: a megváltozott munkaképességő munkanélküliek részére a szakszerő ellátás és foglalkozás, szolgáltatás feltételeinek biztosítása, a munkaerıpiacon értékesíthetı munkavégzı képességek felmérési lehetıségeinek megteremtése, a munkaalkalmassági (foglalkozásegészségügyi, munkapszichológiai) vizsgálatokhoz elegendı tárgyi és szolgáltatási szükségletek kialakítása, a pályaorientáció, pályakorrekció és pályaválasztás lehetıségeihez való kapcsolódás megteremtése. A program keretén belül 100 fı megváltozott munkaképességő regisztrált munkanélküli embernek történt meg a foglalkozásegészségügyi szakvizsgálata és munkavégzı képességeik felmérése. A felmérés célja az volt, hogy a résztvevık személyiségét, képességszintjét, érdeklıdését, motivációit, jövıvel kapcsolatos terveit megismerjük, s ennek alapján javasoljunk számukra képzést, munkalehetıséget figyelembe véve a foglalkozásegészségügyi vizsgálat eredményét is. 23

25 A vizsgálatban résztvevık eredményei a következı képet mutatják: A 100 fıbıl (50 férfi 50 nı) 50 vizsgálati személynek több betegsége is van. A legtöbben mozgásszervi (28 esetben) és/vagy idegrendszeri (15 esetben) problémákkal küzdenek. Belsı szervi betegségben öten, érzékszervi betegségben pedig ketten szenvednek. A 100 emberbıl 20 alkohol-problémával is küzd, annak látható jeleivel és betegségben is manifesztálódott következményeivel. Az OOSZI által igazolt munkaképesség változással 65-en rendelkeztek, közülük 67%-ban hatnak, 50%-ban húsznak, 40%-ban harminckilencnek változott meg a munkavégzı képessége. Az egészségi állapotukra kis mértékben jellemzı a veleszületett fogyatékosság, inkább az életkor, életmód, hajlam, a munkaköri-munkahelyi ártalom következménye a kialakult betegség. Az idısebb korúak elhelyezkedési lehetısége teljes munkaképesség esetén sem kedvezı. Az idıs kor foglalkoztatás szempontjából ma már 45 év táján kezdıdik. A száz fıbıl 60 fı 45 év feletti, azaz a résztvevık 60%-a. Az adott idıszakban, a regisztrációnkban nyilvántartott megváltozott munkaképességőek 67%-a 45 év feletti korosztályba tartozik. A munkanélküliként eltöltött idı hosszúságát tekintve a csoport 86%-a (a regisztrációban lévık 89%-a) tartós munkanélküli. A pályakezdık száma öt fı. Lakóhely szerint 47%-uk vidéken él. (A regisztrált megváltozott munkaképességőek 52%-a vidéki.) A képzettségi szintet vizsgálva 40-en általános iskolát végeztek (ebbıl 6 fı kisegítı iskolát) és betanított vagy segédmunkásként dolgoztak. 2 fınek nincs meg a 8 osztálya. 37-en szakmát is tanultak, de a vizsgálat elıtt kb. 30 évvel. fejlesztették tudásukat. Azóta nem 24

26 Középiskolai végzettséggel 19-en rendelkeznek, fıiskolát ketten végeztek. A vizsgálat végzésekor 6 fı rokkant nyugdíjban részesült, 23-an rendszeres szociális járadékot vagy segélyt, 25-en még jövedelempótló támogatást, 24-en munkanélküli járadékot kaptak, 22 fınek folyamatban volt az ellátás megállapítása vagy nem jogosult egyikre sem. Legtöbben tehát szociális jellegő ellátásban részesültek, ami nagyon alacsony összeg. A pszichológiai felmérések a csoport tanulási képességét, gondolkodási képességét, tér- formalátását, praktikus intelligenciáját, kéz- és ujjügyességét, munkatempóját, precizitását, a látás és kézmozgás összehangoltságát, a munkához és tanuláshoz kapcsolódó motivációját vizsgálták. A tesztek alapján 60 % gyenge teljesítményt nyújtott. (17 % közepes, 23 % jó szintő.) Nagy részük nem javasolható képzésre vagy csak valamilyen nagyon egyszerő, betanító jellegő tanfolyamra. Összegezve megállapítható, hogy a csoport 60%-a egészségi állapotánál, életkoránál, képzettségi szintjénél, lakóhelyénél, anyagi helyzeténél, képezhetıségénél fogva halmozottan hátrányos helyzető, s ez ma Magyarországon komoly foglalkoztathatósági hátrányt jelent év kiemelkedı feladatát a Rehabilitációs Információs Centrum, a RIC létrehozására a pályázat megírása és elnyerése jelentette. A RIC létesítésének célja egy komplex rehabilitációs szolgáltatás nyújtása a rehabilitációban érintett szervezetek bevonásával Ennek érdekében törekszünk - az e területen mőködı megyei szervezetek és intézmények közötti szakmai kapcsolatrendszert kiépítve - az önálló életvitelhez nélkülözhetetlen információk folyamatos áramlását biztosító 25

27 hálózat megszervezésére és szeretnénk elısegíteni a rehabilitáció aktuális problémáinak szakmai mőhely keretében történı megvitatását. Folyamatos feladatunk a rehabilitációs képzések szervezése, melyekre a nálunk jelentkezı igények alapján kerül sor ben 2 tanfolyamot is sikerült indítanunk: a házi betegápolás, szociális gondozói tanfolyamot 8 fı végezte el, ECDL számítógépes tanfolyamunkon 10 fı siket és nagyothalló végzett ben szintén az ECDL tanfolyamra volt a legnagyobb az igény és ebben az évben Nagykanizsán varrómunkás képesítést kapott 12 fı, azonnali elhelyezkedési lehetıséggel ben a Vakok és Gyengénlátók szövetségével közösen szerveztünk alapfokú számítógépes ismereteket nyújtó képzést, mely ebben az évben, 2002-ben fejezıdött be. Ezek a számok egy kívülállónak lehet, hogy nagyon csekélynek tőnnek, de a mi célcsoportunkból egy-egy csoportot összehozni nagyon sok erıfeszítést, meggyızés kíván. A tevékenységünkkel kapcsolatos ez évi fıbb statisztikai adatok: Zala megyében október 1-ig 946 regisztrált megváltozott munkaképességő személyt tartottunk nyilván január 1-én 472 fı szerepelt a. rendszerben. A 9 hónap alatt 503 fı került be (ebbıl csak 70 fı az aki elsı alkalommal jelentkezett nálunk). A rendszerbıl az elhelyezkedık közül 152 fı került ki munkaügyi támogatással (45 fı közhasznú-, 45 fı pedig közcélú munkát végez, 15 fıt foglalkoztatást bıvítı bértámogatással, 11 fıt pedig rehabilitációs bértámogatással alkalmaztak a munkáltatók). Önállóan 73 fı helyezkedett el. 97 fı közvetítés által talált munkahelyet. 26

28 A legtöbb ügyfél már mint munkanélküli jelentkezik a munkaügyi szervezetnél. Sokan vannak olyanok is, akik még dolgoznak, de vagy tudják, hogy hamarosan elbocsátják, vagy betegségük illetve egyéb okok miatt úgy érzik, másik munkahelyen jobban megtalálnák számításukat. A harmadik csoportba azok tartoznak, akik már egy ideje az egészségügyi állapotukból adódóan a viszonylag alacsony összegő társadalombiztosítási, szociális ellátásban részesülnek, de vissza szeretnének kerülni a munka világába. Az ügyfelek elıször általában a kirendeltségen jelentkeznek, ahol a közvetítı kollégák az elsı interjúban az adatok felvételekor már rákérdeznek, hogy van-e olyan egészségügyi probléma, ami a munkavállalást akadályozza. Igenlı válasz esetén kollégáink tájékoztatják az ügyfelet a rehabilitációs eljárás lehetıségeirıl és a kirendeltségi rehabilitációs közvetítıhöz, irányítja ıket. Fontos tudni, hogy az eljárásban való részvétel nem kötelezı! Tehát mi azt tekintjük megváltozott munkaképességő ügyfélnek, a) aki a munkaképesség-csökkenés mértéke az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértıi Intézetének, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértıi Intézetének igazolása szerint- legalább a 40%-ot eléri, vagy b) aki munkaképesség csökkenésének mértékérıl OOSZI igazolásával nem rendelkezik, de foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakvéleménye alapján- megállapítható, hogy munkavállalási és munkahely megtartási esélyei testi, vagy szellemi károsodás miatt csökkentek. Az ügyfél hozzánk is vagy az OOSZI szakvéleményével érkezik, vagy panasza alapján a munkaügyi szervezet a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat alapján felméri, hogy munkavállalási esélyei csökkentek-e és milyen kizáró vagy korlátozó tényezık befolyásolják a munkavállalását. 27

29 Az adatok felvétele, az egészségügyi állapot felmérése után 1-1 kirendeltségen munkavállalási tanácsadói ismeretekkel is rendelkezı munkatársunk feltárja az ügyfél munkavállalással kapcsolatos igényeit, esélyeit, figyelembe véve a képzettséget, a lakóhelyi, családi körülményeket. Megvizsgálja az ügyfél elhelyezkedését segítı erısségeket, illetve az akadályozó körülményeket, azok okát, megoldási lehetıséget keresnek közösen és végül, szerencsés esetben kitölti a közvetítı lapot. Ám az esetek jelentıs részében nem ez történik. Ha az ügyfél bizonytalan magában, önbizalmát például már jó pár visszautasítás, kudarc megtépázta, ha pályakorrekcióra szorul és nem ismeri a lehetıségeket, nem tudja, ı maga mire képes, ha lakóhelyére a távolsági járat napi 1 alkalommal közlekedik, ha a család is inkább visszatartja, ha képzettsége is hiányos és még sok visszafogó tényezı lehet akár halmozottan is akkor a rehabilitációs közvetítı átadja ügyfelét annak a csoportnak, amely az általa feltárt probléma kezelésére a legilletékesebb. A rehab. munkacsoport is elsısorban így találkozik ügyfeleivel, de %-uk egyenesen a munkacsoportot keresi személyesen vagy telefonon a szórólapokról szerzett információ, vagy újságcikk, ismerıs, velünk kapcsolatban álló intézmények, szervezetek, érdekképviseleti szervek ajánlása alapján. A tanácsadás során alaposan körüljárjuk a gátló tényezıket, sorra vesszük az eddigi kudarcok okát, keressük a sikeres akciókat, ha kell, a kapcsolatokat más segítı szervezetekkel (pl. CS. S. Sz., Vöröskereszt) intézményekkel (pl. polgármesteri hivatalok, társadalombiztosítás) érdekképviseleti szervekkel, a velünk kapcsolatban álló munkáltatókkal, többségében a célszervezetekkel. 28

30 Egyik esetünk A Lenti kirendeltségen dolgozó rehabilitációs közvetítınk 1999-ben jelezte, hogy van egy ügyfele, akivel ı a saját keretein belül nem tud tovább lépni, szeretné beküldeni a csoportunkhoz tanácsadásra. Elıre jelezte, hogy nagyon problémás az ügyfél, szinte több emberes. A megbeszélt idıpontban meg is jelent ügyfelünk és pillanatokon belül úgy érzetük, hogy tele van a szoba. Folyamatosan beszélt, de mindig másról, mint amit kérdeztünk. Az íróasztalunkon mindent megtapogatott, megnézett, mindenre rákérdezett, felajánlotta, hogy megjavítja a számítógépünket, stb. és közben a saját iratait is elıpakolta. Minden tele volt okmányokkal, leletekkel, de semmit nem találtunk még sem, amire szükségünk. lett volna. Többszöri találkozás eredményeként persze soha nem a megbeszélt idıben jött, viszont állandóan telefonált megtudtuk, hogy több képesítése is van. A most 51 éves férfi fiatal korában esztergályosnak tanult, dolgozott kint NDK-ban 3 évig, beszélte a német nyelvet (errıl oklevele is van). Tehergépkocsi vezetıként is dolgozott, rendelkezik a szükséges jogosítvánnyal, motorszerelıként is sikerült elhelyezkednie, bár errıl nem találtunk képesítést. Késıbb, már munkanélküliként a hidegburkoló szakma tanulásába kezdett, de cementallergiája miatt a vizsgát már nem tette le. Ifjú korában megnısült, 2 gyermeke van. Már hosszú ideje elvált, egyedül él, csak egyik gyermeke aki Pesten él tartja vele a kapcsolatot évben ügyfelünk állandóan álláslehetıségek miatt keresett fel bennünket. Mivel elbeszéléseibıl úgy tudtuk, valamikor volt már leszázalékolva, próbáltuk bekérni a leleteit. Ezek bemutatása alól mindig kibújt, mondván, hogy már meggyógyult, ı egészséges. Ám amint munkát ajánlottunk, azonnal arra hivatkozott, hogy ı beteg. A munkáltatóknál is azzal jelentkezett, hogy sorolta, mit miért nem tud elvégezni. Miközben szóban nagyon együttmőködı volt, a valóságban igyekezett minden kötelezettsége alól kibújni. Csak hosszú és végül a tanácsadás befejezésének kilátásba helyezésével sikerült a fogl.-eü. orvoshoz eljuttatni. A visszahozott korlátozó és kizáró tényezıket tartalmazó vizsgálati lap és a pszichológiai vizsgálat eredményei alapján a pszichológusunkkal és orvosunkkal együtt arra a következtetésre jutottunk, hogy ügyfelünk betanított munkavégzésre alkalmas, de csakis olyan helyen, ahol tolerálják devianciáját. Ilyen munkáltató Lentiben csak az egyetlen célszervezet lehet. Azt már nem is ecsetelem, mennyi harcunkba került mire sikerült ıt rávenni, hogy elmenjen az OOSZI elé. Hányszor töltöttem ki az őrlapokat, mire végre beadta a leszázalékolási kérelmét közben folyamatosan hangoztatva, hogy ı egészséges. Bezzeg, amikor csak 50 %-ot kapott, azonnal fellebbezet és bizony nyert is! Kapcsolatunk alatt is rengeteg kudarcot ért meg. Valóban elment ı munkát keresni, de mindenhonnan elutasították. Nagyon nehéz látni egy felnıtt férfi arcát, amikor egy felvételi teszt írásáról jön vissza és látszik rajt, hogy tudja, nem jól teljesített, biztos, hogy nem sikerül a felvétele. Végül mégis sikertörténet a mién, mert ügyfelünk már több mint l éve dolgozik ugyanazon a helyen, a Lenti célszervezetnél. Igaz, hogy a vezetı ahányszor találkozunk, elmondja, hogy Jenı néha az ırületbe kergeti, hogy már többször eljutott oda, hogy kiteszi. Az is igaz, hogy ha ügyfelünk telefonál, azonnal az az elsı kérdésünk: Ugye Jenı, még dolgozik? És igen! Még mindig dolgozik! 29

31 Ezt az esetünket azért választottam, mert ebbıl látszik, milyen sokrétő a munkánk. De tanácsadás alatt mennyi mindent ki kell derítenünk ügyfelünkrıl. Optimális esetben eljutni oda, hogy ı maga találja meg a neki megfelelı utat, de ha erre nem képes, akkor rávezetni ıt arra, mi szolgálja az ı érdeket. Milyen szerteágazó kapcsolatrendszert kell kiépíteni. Jenı esetében is a polgármesteri hivatal, a TB, az OOSZ, a foglalkozás-egészségügyi szakorvos, a mi orvosunk, a pszichológus, a Vöröskereszt és még sorolhatnám kivel vettük fel a kapcsolatot. Ebbıl az esetünkbıl az is egyértelmő, hogy ezt a tevékenységet nem lehet mennyiséggel mérni. Itt érvényes, hogy a sok néha kevés. Csoportunk a Humán Szolgáltatások Osztálya keretén belül mőködik. Az Osztályhoz tartozik a pszichológiai szolgálat, pályaválasztási tanácsadó, fogl-eü. orvos, álláskeresı klub, FIT és ez év júniusától a RIC. Ügyfeleink jelentıs része küszködik azzal, hogy betegsége miatt korábbi képzettsége, munkája, munkatapasztalata használhatatlanná vált és még nem tudja, mit tehet, mire lenne ı képes, alkalmas. Ebben az esetben a pályaválasztási, pályaorientációs vagy pályakorrekciós tanácsadás során segítséget kap az érdeklıdési körének feltérképezésében, önismeretének erısítésében, az új szakma kiválasztásában, és az információt az ahhoz kapcsolódó képzettségrıl, a szakmavégzés feltételeirıl. A pszichológiai tanácsadás a megváltozott munkaképességő munkanélküliek életvezetési, döntési, munkavállalási problémáinak megoldásához nyújt segítséget. A tanácsadás a munkanélküliséggel járó lelki ártalmak feloldására, kezelésére alkalmas, ezért minden pszichés okból rászorulónak megajánljuk, hiszen bármelyikünk kerülhet olyan élethelyzetbe, amikor szakértı segítségét kell kérnie. Az Álláskeresı Klub azoknak az elhelyezkedését segíti, akiknek többszöri próbálkozás után sem sikerült állást találni, munkára kész állapotban vannak és 30

32 fontos számukra a munkavállalás. Az álláskeresı klubtagok megismerik és elsajátítják az álláskeresési technikákat, s ennek segítségével a lehetı legrövidebb idın belül esélyük lesz az elhelyezkedésre, megtalálják a számukra leginkább megfelelı állást. A módszer jól beépült a munkaügyi szervezet szolgáltatásai közé. Sok a jelentkezı, a volt klubtagok küldik ismerıseiket, rokonaikat, jó híre van a városban, az egész megyében. Az elhelyezkedési adatok nagyon jók, de a legfontosabb eredmény talán mégis az, hogy nagyon sok klubtagnak itt tér vissza az önmagába vetett hite, önbizalma. Problémát jelent, hogy a klubtagok döntı többsége nı, holott a tapasztalatok azt mutatják, hogy a vegyes csoportok hatékonyabb mőködésre képesek. A klubban történik az álláskeresési technikák oktatása is, mely 3 napos csoportos foglalkozást jelent. Az álláskeresési technikák megismerését azoknak szoktuk ajánlani, akik tudják, hogy megváltozott munkaképességük figyelembe vételével milyen állásokat, munkaköröket keresnek, képesek az önálló álláskeresésre, de nem rendelkeznek az álláskereséssel kapcsolatos technikák ismeretével. A FIT, azaz Foglalkozási Információs Tanácsadó öntájékozódó jellegő szolgáltatási forma, amely az álláskeresık, a pályaválasztás elıtt álló fiatalok és a pályaválasztásra kényszerülı munkanélküliek számára egyaránt lehetıséget ad a médiatár igénybevételére, ahol pályaismertetı videofilmeket tekinthetnek meg az egyes foglalkozásokról, szakmákról, szakmacsoportokról, valamint képzı intézményekrıl. Tanulmányozhatók az információs mappák, ismertetık, a szakkönyvek, folyóiratok és egyéb tájékoztatóanyagok. Számítógép speciális programokkal segíti a pályaorientációt. A FIT feladatkörébe tartozik a pályaismertetı programok, vetélkedık, rendezvények, fórumok szervezése és lebonyolítása, tájékoztató elıadások tartása, az önálló tájékozódást elısegítı ismertetık, plakátok, szórólapok, kiadványok elkészítése, pályakezdı prevenciós 31

33 programok szervezése, bonyolítása, szakképzı helyekre kiközvetítés, kapcsolati rendszert épít ki és tart fenn. Általános tapasztalatunk, hogy a munkavállalók, munkahelykeresık nem ismerik jogaikat, kötelezettségeiket. A Munkaügyi Központ jogi osztálya biztosítja a megfelelı jogi tanácsadást mind a munkáltatók, mind a munkavállalók számára. Zala megyében orvosi tanácsadáson is részt vehetnek ügyfeleink. Az összegyőjtött leletek, OOSZI-s határozat, zárójelentések alapján az ügyfél válaszokat kaphat az ıt foglalkoztató kérdésekre, tanácsot a következı lépések megtételére. A megváltozott munkaképességő munkanélküliek foglalkoztatását elısegítı támogatások: Amit a munkáltatók kapnak: A képzés gyakorlóhelyének támogatása Rehabilitációs foglalkoztatás bıvítését szolgáló bértámogatás Rehabilitációs munkahelyteremtı beruházás támogatása Távmunka támogatása Közhasznú munkavégzés támogatása Helyközi utazás támogatása Csoportos személyszállítás támogatása Lakhatási hozzájárulás támogatása Közmunka támogatása Amit közvetlenül a személy kap: Megváltozott munkaképességő munkanélküliek vállalkozóvá válásának támogatása Képzések támogatása 32

34 2. A 4M szolgáltatás 2.1 A 4M szolgáltatás folyamata A 4M szolgáltatás lényege a kihelyezett munka olyan helyszíneken, amelyek a célcsoport számára könnyen megközelíthetık. A 4M jelenléte olyan nagytekintélyő szervezetekben, amelyek támogató szolgáltatásaik révén a helyi közösség körében már jó hírnévnek örvendenek, bizalmat ébreszt a potenciális kliensekben. A közösségi irányultság mellett a szolgáltatás rugalmas jellegénél fogva ténylegesen képes egyénre szabottan kielégíteni a kliensek és potenciális munkáltatóik szükségleteit. A rugalmas szolgáltatás a tanácsadók munkamódszerére és az egységes ügyfélnyilvántartásra alapul. A szolgáltatásba kerülı kliens az alábbiakban összegzett folyamaton megy keresztül. Az általános alapelvek: 1. Kapcsolatfelvétel Az ügyfél az olvasott hirdetések, vagy ismerıseiktıl illetve egy tanácsadótól kapott információk alapján a 4M-et közvetlenül felkeresheti. Másrészt az elsı kapcsolatfelvétel történhet a klienseket segítı érdekvédelmi szervezetek részérıl is. A más szervezetektıl történı átirányítás fontos forrását képezi a kliensbázis építésének, valamint jelentıs reklámértéke van, emiatt lényeges a rendszeres és hatékony kommunikáció ezekkel a szervezetekkel. 33

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2.

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2. foglalkoztatást helyettesítő

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7.

MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7. MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7. 1 TARTALOM: I. Előzmény 1997-(röviden) 1. MAGÁNNYUGDÍJ RENDSZER II. NYUGDÍJREFORM FOLYAMATOK MAGYARORSZÁGON 2009-2013 1. KORHATÁREMELÉS 2. MAGÁNNYUGDÍJ

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (a 15/2015. (V. 8.) önkormányzati

Részletesebben

A társadalombiztosítási jog 2012

A társadalombiztosítási jog 2012 A társadalombiztosítási jog 2012 A társadalombiztosítás az állam által működtetett szociális ellátási rendszer része. Az az intézmény, amelyben az állam a társadalom meghatározott rétegéhez tartozó tagjait

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére Minősített többség Tárgy: A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő:

Részletesebben

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Pécs, 2013. Tartalomjegyzék: 1. Az 50 év felettiek munkaerő-piaci

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé Szíjártó Ildikó Dr. Veres Gábor Felelős kiadó: Dr.

Részletesebben

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvér l TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0044 Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. törvényjavaslat

T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT törvényjavaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról Ellenjegyezte

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős

Részletesebben

A foglalkoztatást előseg. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március

A foglalkoztatást előseg. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március A foglalkoztatást előseg segítő aktív v munkaerő-piaci eszközök, k, támogatt mogatások Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március Munkaadó számára nyújtható támogatások

Részletesebben

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Balatoncsicsó község Önkormányzatának képvisel testülete az 1993. évi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 / 202 2016.03.29. 10:55 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2015/26. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Utasítások 30/2015. (VII. 01. MÁV-START

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK A Nemzeti Művelődési Intézet és a Civil Információs Centrumot működtető ÉLÉSTÁR Egyesülettel partnerségben CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK CIVIL SZAKMAI INFORMÁCIÓS NAP Balatonszentgyörgy, IKSZT, NMI A CIVIL

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

T/2921. számú. törvényjavaslat

T/2921. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2921. számú törvényjavaslat a Magyarország és a Macedón Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről Előadó: Balog Zoltán

Részletesebben

2003. évi XXI. törvény

2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük Annak érdekében, hogy a közösségi szinten mőködı vállalkozásoknál, illetve vállalkozáscsoportoknál foglalkoztatott

Részletesebben

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve 2010. I. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Hatáskör, illetékesség

Hatáskör, illetékesség 1 / 46 2016.03.29. 11:01 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 2016.01.01 59 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2013. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2013. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE 7.számú melléklet KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. A KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2013. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI 1 Tartalom 1. Az egyéni vállalkozói tevékenység... 3 2. Egyéni vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége... 6 3. Egyéni cég alapítása... 8 4. A közkereseti (kkt.)

Részletesebben

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kötelezően kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

Egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített foglalkoztatás 2009. évi CLII. törvény 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 8/2010. (III. 18.) PM rendelet 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet Gábriel Péter BKIK 2010. gabriel.peter@bkik.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

1994. évi LXVI. törvény. a Bérgarancia Alapról

1994. évi LXVI. törvény. a Bérgarancia Alapról Az Országgyőlés a munkavállalók szociális biztonságának elısegítése érdekében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 54. -a alapján, a következı törvényt alkotja: 1. (1) A bérgarancia-eljárás

Részletesebben

Családpolitikai Szótár

Családpolitikai Szótár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Családpolitikai Szótár A család az emberi élet legfontosabb közössége: az ember itt tanulja meg először, hogyan viszonyuljon

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződési Feltételei

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződési Feltételei Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződési Feltételei I. Ügyfél-tájékoztató Nyomtatványszám: F 225501 02 1605 Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük a

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

Tájékoztató a Bérgarancia támogatásról

Tájékoztató a Bérgarancia támogatásról Tájékoztató a Bérgarancia támogatásról A bérgarancia támogatás a Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény alapján megállapítható visszatérítendő kamatmentes támogatás. 1. Ki veheti igénybe a

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan Pécs Megyei Jogú Város Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása TIOP 3.2.3.A-13/1 Tartalomjegyzék Előszó... 4 1. A lakásfenntartási

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

1959. IV. TÖRVÉNY. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1

1959. IV. TÖRVÉNY. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1 1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1 Hatályos: 2014.01.01-2014.03.15 (A hatálybalépésérıl és a végrehajtásáról szóló 1960: 11. és az 1978: 2. törvényerejő rendelettel egységes

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT HIRDET Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program keretében történő foglalkoztatásra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT HIRDET Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program keretében történő foglalkoztatásra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elősegítő

Részletesebben

A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára

A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára Zalaegerszeg 2012. A konferencia megszervezését és az összefoglaló

Részletesebben

Munkaviszony létesítése, a munkaszerződés a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján

Munkaviszony létesítése, a munkaszerződés a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján Munkaviszony létesítése, a munkaszerződés a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján Időállapot: 2014-07-01-2014-12-31 Szerző: Dr.Zatik Levente, Lektor: Zatik László, Módosítva: 2014-06-28 16:03:46 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. szeptember 15.

K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. szeptember 15. K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele 2014. szeptember 15. ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy biztosítási

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. kerületi

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a

Részletesebben

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2009. JÚLIUS 7-ÉN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya

A Kollektív Szerződés hatálya I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya 1. 1. A Kollektív Szerződés hatálya a 2. pontban foglaltak kivételével kiterjed a MÁV-START Zrt. munkáltatóra, annak valamennyi munkavállalójára

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről A jogszabály mai napon hatályos állapota 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

2015. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ

2015. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ 2015. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ Aladi Gusztáv sk. ügyvezető igazgató 2 Tisztelt Közgyűlés! A Kontakt Nonprofit Kft. 2015-ben a 17. üzleti évét fejezte be. Az eltelt évek alatt a Kft. tevékenysége folyamatosan

Részletesebben

I. Fejezet Alapelvek

I. Fejezet Alapelvek 1 / 103 2016.03.29. 10:57 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2016.03.10 2017.12.31 99 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

hatályos: 2013.07.16 -

hatályos: 2013.07.16 - 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelızésére, az ilyen eszközök használatából eredı kockázatok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

CIB Visszafizetési Védelem

CIB Visszafizetési Védelem CIB Visszafizetési Védelem A CIB Bank Zrt. lakossági üzletfelei számára nyújtott biztosítási szolgáltatás Annuitásos jelzáloghitel A CIB VISSZAFIZETÉSI VÉDELEM CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.tv 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

Munkavédelmi szabályzat

Munkavédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/49. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltató Fire Electric New Molnár Csaba kancellár mb. műszaki

Részletesebben