EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG"

Átírás

1 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám:EBH/1026/2008 Ügyintéző:.dr. Gregor Katalin Az Egyenlő Bánásmód Hatóság X Ügyvédi Iroda által képviselt KA kérelmére a PR ügyvéd által képviselt ITD Hungary Zrt. eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt előterjesztett kérelme tárgyában lefolytatott eljárásban az alábbi HATÁROZATOT hozta: A Hatóság megállapítja, hogy az ITD Hungary Zrt. Kérelmezővel szemben anyasága, valamint egyéb helyzete (vezetői besorolású munkakör) miatt megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy Kérelmezőt, amikor GYES melletti munkába állásra jelentkezett, nem a korábbi vagy ahhoz hasonló munkakörben kívánta foglalkoztatni, (vezetői besorolásnak minősülő munkakör), hanem középvezetői besorolásnak minősülő munkakört ajánlott fel számára lényegesen alacsonyabb személyi alapbérrel, mint amelyben a gyermekei megszületését megelőzően részesült, és helyére határozatlan idejű szerződéssel új munkatársat nevezett ki. A Hatóság elrendeli a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a jogsértő állapot megszüntetését, és az eljárás alá vontat Ft bírság, azaz egymillió ötszázezer forint bírság megfizetésében marasztalja, amelyet a Határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül az Egyenlő Bánásmód Hatóság számú számlájára kell megfizetni. A Hatóság elrendeli jelen határozat jogerőre emelkedését követően a határozat nyilvános közzétételét 30 napra a c. honlapján az általa készített anonimizált formában. A Hatóság az eljárás alá vontnak megtiltja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását. Az eljárás során költség nem merült fel. A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálata a kézbesítésétől számított 30 napon belül kérhető a Fővárosi Bíróságnak címzett de a Hatóságnál benyújtott keresettel. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztése kérhető. A keresetlevélben kérhető, hogy az ügyben a bíróság háromtagú tanácsban járjon el. Amennyiben a kötelezett a pénzfizetési kötelezettségüknek nem tesz eleget határidőben, késedelmi pótlékot kell fizetnie, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része. I n d o k o l á s KA (továbbiakban Kérelmező) az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz írt kérelmében előadta, hogy július 18-a óta áll munkaviszonyban az ITD Hungary Zrt. jogelődjével, 2004.

2 október 18-án született első, majd május 26-án második gyermeke. Kérelmező gyermekei születését megelőzően vezető állásban volt az eljárás alá vont jogelődjénél, az ITDH Kht.-nál, munkaszerződése is ennek a munkakörnek a betöltéséről szólt március 8-án Kérelmező tájékoztatta munkáltatóját, hogy március 26-ával ismét szeretne munkába állni. Az eljárás alá vont március 23-i válaszlevelében tájékoztatta Kérelmezőt, hogy az addig felhalmozott szabadságát március 26-tól kiadja, azonban munkába állását és munkabérét illetően nem adott részére semmilyen felvilágosítást. Kérelmező és munkáltatója között ezt követően több levélváltás is történt, melyet Kérelmező csatolt az eljárás irataihoz. Az eljárás alá vont június 26-án jelezte először Kérelmezőnek, hogy meg kívánja vele beszélni munkába állításának feltételeit, Kérelmező és az eljárás alá vont között több személyes egyeztetés volt különböző időpontokban, melyekről emlékeztető feljegyzés készült. Ezek ugyancsak az eljárás irataihoz kerültek becsatolásra július 20-án végül arról tájékoztatta az eljárás alá vont vezetője Kérelmezőt, hogy az általa korábban betöltött vezetői munkakör megszűnt, ezért belső ellenőri munkát ajánlott fel számára, mondván, hogy ezt a munkát otthon is lehet végezni. Kérelmező a felajánlott belső ellenőri munkakört nem fogadta el, és jogi képviselője útján felszólította a munkáltatót, hogy amennyiben nem tudja munkával ellátni, állásidőre járó juttatásban részesítse augusztus 28-án az eljárás alá vont értesítette Kérelmezőt, mely szerint átirányítja belső ellenőri munkára, és személyi alapbérét korábban betöltött munkakörében kapott alapbérénél jóval alacsonyabb mértékben állapítja meg. Kérelmező szeptember 3-án személyesen megjelent az eljárás alá vontnál, ahol a távollévő vezérigazgatót helyettesítő gazdasági és kontrolling igazgató átadta részére új munkaköri leírását azzal, hogy írja alá. Kérelmező ennek nem tett eleget, és jogi képviselője javaslatára kérte emlékeztető felvételét a megbeszélésen elhangzottakról, valamint álláspontjának kifejtéséről. A jegyzőkönyv másolatban csatolásra került jelen közigazgatási eljárás irataihoz szeptember 6-án kelt levelében az eljárás alá vont vezetője Kérelmezőt írásban felhívta arra, hogy vegye fel a munkát, megismételte, hogy belső ellenőrként kívánja alkalmazni Ft havi alapbérért. Kérelmező a Hatósághoz írt beadványában sérelmezte, hogy az eljárás alá vont valószínűleg két kisgyermeke miatt nem kívánta alkalmazni korábbi munkakörében, és a helyettesítésére korábban kinevezett BK helyett határozatlan időre kinevezték P Cs-t a GI élére. Kérelmező előadta még, hogy az eljárás alá vont jogelődje január 1-el Zrt.-vé átalakult, az átalakult szervezetben továbbra is létezik az a munkakör, melyet korábban betöltött. Kérelmező arról is tájékoztatta a Hatóságot, hogy az eljárás alá vont törvénysértő magatartásával szemben az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség Középmagyarországi Munkaügyi Felügyelőségénél is panaszt tett, a Felügyelőség panaszát megalapozottnak találta, és kötelezte az eljárás alá vont céget, hogy Kérelmező részére fizesse ki a Munka Törvénykönyvének a szerinti állásidőre járó munkabért, továbbá figyelemfelhívással élt az Mt (1) bekezdésében foglalt szabálytalanságok miatt is. Az elsőfokú határozat ellen az eljárás alá vont jogorvoslattal élt, a II. fokon eljáró Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség május 7-én meghozott / /W határozatában helybenhagyta az elsőfokon eljárt hatóság határozatát.

3 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az ügyben tárgyalást tartott, melyre idézte az eljárás alá vont vezetőjét, és értesítette Kérelmezőt személyes meghallgatás céljából. Az eljárás alá vont vezetője a tárgyaláson nem jelent meg, helyette jogi képviselője nyilatkozott. Kérelmező a tárgyaláson másolatban csatolta az eljárás irataihoz a beadványaiban részletezett iratokat, kérte továbbá a Hatóságot, hogy kötelezze az eljárás alá vontat a hatályos esélyegyenlőségi tervének becsatolására. Nyilatkozott arra nézve, hogy ügyében Munkaügyi Bíróság eljárását nem kérte, az OMMF pedig az egyenlő bánásmód követelményének megsértése tárgyában nem folytatott le vizsgálatot. Kérelmező jogi képviselője hangsúlyozta, hogy Kérelmező korábbi havi alapbére, melynek alátámasztására csatolta a munkáltató erről szóló igazolását, Ft volt, ehhez képest az eljárás alá vont részéről felajánlott belső ellenőri munkakörre ennél jóval kevesebb, Ft-os munkabér került volna megállapításra, ha Kérelmező elfogadja a munkát. Álláspontja szerint az eljárás alá vont jogsértő magatartását alátámasztja az ITD Hungary Zrt. honlapja is, amelyből kiderül, hogy PCs már augusztusában mint véglegesített igazgató dolgozott az eljárás alá vont jogelődjénél, és amikor Kérelmező gyes igénybe vétele mellett ismét munkába kívánt állni, számára belső ellenőri munkakört ajánlottak fel, amely tartalmában nem volt azonos, de hasonló sem az általa korábban betöltött munkakörrel. Kérelmező a tárgyaláson csatolta az eljárás alá vont áprilisi honlapját, amelyen PCs g. igazgatóként van feltüntetve, míg a júniusi honlapon már gazdasági és kontrolling igazgatóként. Hivatkozott arra, hogy a honlapon megjelenő szervezeti ábra tanúsága szerint 8 vezető állású munkavállalója van a cégnek, azonban a munkára jelentkezésekor azt a tájékoztatást kapta, hogy nincs üres vezetői állás. Az eljárás alá vont jogi képviselője előadta, hogy korábban a belső ellenőri munkakör nem létezett a cégnél, ez új munkakör lett volna, és ha Kérelmező elfogadja, az állás már be lenne töltve. Álláspontja szerint a Kérelmező szempontjából a vitatott időszak 2007 ősze. Ezzel Kérelmező jogi képviselője nem értett egyet, hiszen Kérelmező már 2007 tavaszán jelentkezett munkára, tehát az, hogy a munkáltató január 1-el átalakult, és kht.-ból Zrt. lett, egy hosszabb folyamat volt. Amennyiben az eljárás alá vont valóban szerette volna foglalkoztatni Kérelmezőt korábbi munkakörében, akkor nem úgy tájékoztatja, hogy megszűnt a munkaköre, hanem kereste volna a megoldást hasonló munkakörben történő foglalkoztatásra, mint amelyben gyermekei megszületése előtt is dolgozott. Kérelmező a tárgyaláson sérelmezte, hogy bár tudott a munkáltató átalakulásáról, erről azonban sem a HR osztály, sem a munkáltató vezetője részére semmilyen hivatalos tájékoztatást nem adott. A tárgyaláson a Hatóság tanúként hallgatta meg PCs-t, aki elmondta, hogy augusztus 1- től dolgozik az eljárás alá vontnál g.k. igazgatóként, munkaszerződése is erre a munkakörre szól. Arra, hogy miért szerepel az eljárás alá vont áprilisi honlapján gazdasági igazgatóként, majd 2 hónap múlva gazdasági és kontrolling igazgatóként megjelölve, tanú előadta, hogy valószínűleg a kommunikációs terület hibájából lett így feltüntetve. Előadta továbbá, hogy önálló gazdasági igazgató nincs az eljárás alá vontnál, és augusztusban került létrehozásra a kontrolling terület, ugyanis a korábbi monitoring területek feladata kibővült. Tanú tájékoztatta a Hatóságot, hogy mely területek tartoznak jelenleg hozzá, így a pénzügy számvitel, a kontrolling és az üzemeltetés év elején került hozzá a HR terület, egészen

4 2007 harmadik negyedév végéig elején, vagy 2005 év végén a jogi tevékenység is a felügyelete alá került, de 2007 elejétől kikerült a státuszból, ugyanis jelenleg kiszervezett jogász dolgozik a cégnél harmadik névben az utaztatás is kikerült a tevékenységi körükből, tehát figyelemmel a fentiekre, a 2005-ös évhez képest bővülés történt a cégnél, amely idővel megszűnt, és jelenleg ugyanazon területek (kivéve az utaztatást) tartoznak tanúhoz, mint amikor gazdasági vezetőként az eljárás alá vont jogelődjéhez került. Tanú 2005 augusztusában határozatlan idejű munkaszerződéssel lett foglalkoztatva, ugyanis korábban azzal keresték meg az eljárás alá vont jogelődjétől, hogy szeretne-e ott dolgozni. Tanú elmondta, hogy Kérelmezőt személyesen ismeri, ugyanis egy alkalommal, amikor az eljárás alá vont vezetője külföldön volt, ő tárgyalt Kérelmezővel. Tanú beszámolt arról, hogy amikor a céghez került, a belső ellenőri munkakör nem volt betöltve, azt követően még hosszabb ideig üres maradt, emiatt a felügyelő bizottság is felhívta a figyelmüket ennek a pozíciónak a szükségességére. Amikor Kérelmező jelezte azon szándékát, hogy GYES mellett visszamenne dolgozni, rá gondoltak a munkakör betöltésénél, hiszen nemcsak a szakértelme volt meg a feladatra, de helyismerettel is rendelkezett. Tanú elmondta, hogy jelenleg sincs betöltve a belső ellenőri állás. Miután Kérelmező közölte, hogy ezt a munkakört nem fogadja el, hirdetést adtak fel, és fejvadász céget bíztak meg azzal, hogy keressen alkalmas jelöltet a státuszra. Az eljárás alá vont felügyeletét ellátó minisztérium ig adott határidőt a belső ellenőri pozíció betöltésére. Tanú nyilatkozott arról, hogy az eljárás alá vont 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaság, és január 1-től zártkörű részvénytársasági formában működik, korábban közhasznú társaság volt. Az eljárás alá vont a Hatóság felhívására csatolta a jogelődje által december 1-jén elfogadott, és november 30-ig hatályos esélyegyenlőségi tervet, amely még a kht.-ra készült, és az átalakulást követően aktualizálásra nem került. Csatolta továbbá az OMMF, mint II. fokú hatóság jogerős határozatát, a belső ellenőri álláshelyre kiírt hirdetést, a megjelentetés igazolását. Az eljárás alá vont a Hatóság felhívására megküldte azt a táblázatot, mely a I. féléves időszak vonatkozásában tartalmaz kimutatást gyermekgondozásra távozott dolgozókról, arról, hogy hányan és mely időpontban mentek el gyermekgondozásra, milyen személyi alapbérrel, milyen státuszból, és ehhez képest milyen pozícióba, milyen alapbérrel és mely időpontban kerültek ismét aktív állományba. A kimutatásból megállapítható, hogy a gyermekgondozást igénybe vevő dolgozók közül a 2007-ben és 2008-ban ismét munkába állók visszatérésüket követően kivétel nélkül magasabb személyi alapbérrel lettek foglalkoztatva, valamennyien Kérelmezőnél alacsonyabb beosztású munkavállalók voltak, összevetve munkakörüket az eljárás alá vont szervezeti ábráján feltüntetett munkakörökkel. A Kérelmező, az eljárás alá vont képviselője és a tanú által előadottakból, valamint a becsatolt iratokból a Hatóság az alábbiakat állapította meg: Kérelmező július 18-án kötött határozatlan idejű munkaszerződést az eljárás alá vont jogelődjével, december 1-jén nevezték ki gazdasági igazgatónak, és ekkor módosították munkaköri leírását is. Személyi alapbére január 1-i hatállyal Ft-ban került megállapításra. Kérelmező két gyermekének születését követően, március 26-án írásban tájékoztatta az eljárás alá vont vezetőjét, hogy ismét munkába szeretne állni, R-K BV nevű gyermeke jogán gyermekgondozási segély igénybe vétele mellett. Az eljárás alá vont vezetője március 19-én arról tájékoztatta Kérelmezőt, hogy 2004., és évekre járó, még ki nem vett 68 nap szabadságát részére 2007.március 26-i kezdő nappal kiadja, azonban Kérelmező többszöri írásbeli kérésére sem válaszolt arra, hogy milyen munkakörben, mennyi munkabérért, és mikortól kívánja foglalkoztatni.

5 Az eljárás alá vont április 5-én írásban közölte Kérelmezővel, hogy a g. igazgatói munkakör a szervezetnél megszűnt, és felszólította arra, hogy munkába állásával kapcsolatos elképzeléseiről nyilatkozzon. Személyi alapbérét ekkor sem közölték Kérelmezővel, mondván, hogy annak megállapítása folyamatban van. Az eljárás alá vont ezt követően többször felhívta Kérelmezőt arra, hogy jelölje meg, mely területen kíván munkát végezni, majd pedig ígéretet tett munkaköri leírásának elkészítésére. Az eljárás alá vont a június 20-án Kérelmezővel történt személyes megbeszélésen a belső ellenőri munkakört vagy az outsourcing tevékenység felügyeletére kialakított munkakört ajánlotta fel, azonban Kérelmezőt személyi alapbéréről ekkor sem tájékoztatta. Az eljárás alá vont végül augusztus 22-én kelt levelében tájékoztatja először Kérelmezőt arról, hogy személyi alapbérét Ft-ban állapítja meg, és felszólítja, hogy 2007 szeptember 3-án álljon munkába. Kérelmező és az eljárás alá vont vezetője között ezt követően több levélváltás történt, melynek lényege, hogy Kérelmező sem a számára végül felajánlott belső ellenőri munkakört, sem a Ft-ban megállapított személyi alapbért nem fogadja el, továbbra is korábbi munkakörében és legalább a korábbival azonos munkabérrel kéri foglalkoztatását. Kérelmező a tárgyaláson úgy nyilatkozott, hogy az eljárás alá vont továbbra sem foglalkoztatja, és ügyében semmilyen előrelépés nem történt, annak ellenére, hogy az OMMF jogerős határozattal megállapította, hogy a munkáltató megsértette az Mt (4) bekezdésének rendelkezéseit, és a szabálytalanságok megszüntetését rendelte el. A Felügyelet határozatában megjegyezte, hogy a munkáltató a munkavállaló személyi alapbérét egyoldalúan kívánta módosítani, amely összeg kevesebb a munkaszerződésben biztosított személyi alapbéréhez képest. A Felügyelőség határozatából megállapítható, hogy eljárása során az egyenlő bánásmód követelményét nem vizsgálta, így Kérelmező alappal fordult a Hatósághoz, kérve eljárását. Kérelmezőnek a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény (Cst.) 21. b) pontja alapján lehetősége van arra, hogy gyermekgondozási segély igénylése mellett a gyermek egyéves kora után akár teljes munkaidőben is kereső tevékenységet folytasson. A Kérelmező legkisebb gyermeke május 26-án töltötte be első életévét, tehát Kérelmező élhetett a jogszabály adta lehetőséggel. Az OMMF II. fokon jogerős határozatából megállapítható volt, hogy az eljárás alá vont szeptemberétől Kérelmező részére nem fizetett munkabért, illetve állásidőre járó bért, és megsértette a szabadság kiadására vonatkozó szabályokat is. Kérelmező a Hatóság által megtartott tárgyaláson úgy nyilatkozott, hogy továbbra sem foglalkoztatja az eljárás alá vont, és egyetlen megkeresésére sem válaszol már, jelenleg otthon van, és nem végez a cégnél semmilyen munkát. A Hatóság az eljárás alá vont védekezését, mely szerint Kérelmező munkaköre időközben megszűnt és az eljárás alá vontnál a korábbi gazdasági igazgató helyett gazdasági és kontrolling igazgatói munkakör létezik, nem fogadta el. Az eljárás alá vontnak lehetősége lett volna Kérelmező távollétében helyettest alkalmazni, határozott idejű munkaszerződéssel mindarra az időszakra, amely alatt Kérelmező nem végez munkát, azaz gyed-en, gyes-en, szülési szabadságon van. A tanúként meghallgatott gazdasági és kontrolling igazgató feladatai pedig elmondása szerint sem tartalmaznak lényegesen mást, mint amely feladatokat Kérelmező is ellátott. Tanú

6 megerősítette, hogy Kérelmező gyes-re történő távozását követően Balla Katalin augusztus 1-ig helyettes gazdasági igazgató volt, ezt követően történt tanú kinevezése határozatlan időre gazdasági kontrolling igazgatói pozícióra. Az eljárás alá vont által becsatolt kimutatásból megállapítható volt, hogy a Kérelmezővel összehasonlítható helyzetben lévő, tehát szülési szabadságon, gyesen tartózkodó munkatársak az ismételt munkába állásukat követően kivétel nélkül magasabb személyi alapbérrel kerültek foglalkoztatásra, és túlnyomó többségük (12 főből 9 fő) korábbival azonos munkakörében. A Kérelmező által vitatott as időszak adataiból megállapítható, hogy valamennyi visszatérő dolgozó Kérelmezőénél alacsonyabb munkakörben volt foglalkoztatva, tehát Kérelmezőt nemcsak anyasága miatt, hanem egyéb helyzete, tulajdonsága, azaz vezetői munkakörének lényegét tekintve is hátrányos megkülönböztetés érte. Az, hogy az eljárás alá vont ez utóbbi miatt is diszkriminálta Kérelmezőt, a Hatóság álláspontja szerint kétséget kizáró módon megállapítható az eljárás alá vont vezetője által Kérelmezőhöz augusztus 22-én írt leveléből, melyben az eljárás alá vont vezérigazgatója megjegyzi, hogy munkabére esetében az Mt. vonatkozó rendelkezéseit vettem alapul, a jelenlegi munkaszerződésben szereplő munkakör megváltoztatása ellenére, ami Társaságunknál bérfeszültséget eredményezne. A munkakörrel kapcsolatban a vezérigazgató maga is elismeri a szeptember 6-án Kérelmezőhöz írt levelében, hogy az középvezetői besorolású munkakörnek felel meg. Összevetve Kérelmező korábbi, gazdasági igazgatói munkakörre készült munkaköri leírását a belső ellenőri munkakörre készült leírással, megállapítható, hogy mind felelősségét, mind szakmai presztízsét, mind az ellátandó feladatok jellegét, a beosztottak számát, a felügyelt terület nagyságát illetően lényeges különbség van a két munkaköri leírás között, melyet tükröz a munkakörre megállapított alapbér is. Az eljárás alá vont felet terheli annak bizonyítása, hogy megtartotta, vagy az adott jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét. Az Ebktv a azonban a fenti kimentési lehetőséget tovább szűkíti akkor, amikor a törvény III. fejezetében szabályozott foglalkoztatás körében történt a hátrányos megkülönböztetés. Ebben az esetben ugyanis csak a munka jellege, vagy természete alapján indokolt, az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított hátrányos megkülönböztetés esetén nem állapítható meg az egyenlő bánásmód követelményének megsértése. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a Hatóság megállapította, hogy a kérelem alapos. Tárgyi ügyben kérelmező védett tulajdonságként anyaságára hivatkozott. Az Ebktv. 19. (1) bekezdése alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárásokban a jogsérelmet szenvedett félnek kell valószínűsítenie, hogy őt hátrány érte. Kérelmező a közötte és az eljárás alá vont között folytatott levélváltásokkal megfelelően valószínűsítette az őt ért hátrányt, azt, hogy személyi alapbérét Ft-tal alacsonyabban kívánta az eljárás alá vont meghatározni, a korábban ellátott vezető munkakör helyett középvezetői pozíciót ajánlott fel a számára, hónapok teltek el a Kérelmező munkára történő jelentkezése, valamint az eljárás alá vont első érdemi reagálása között. Az OMMF eljárása során megállapította, hogy Kérelmező 2007 szeptembere óta munkabérben egyáltalán nem részesül. Az eljárás alá vont azzal védekezett, hogy időközben szervezeti átalakulás történt és a gazdasági igazgató munkaköre megszűnt.

7 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/73/EK irányelve, amely a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló 76/207/EGK tanácsi irányelvet módosította, utal arra, mely szerint az Európai Unió Bírósága elismerte a nők munkához való jogának védelmét, különösen azt a jogukat, hogy ugyanabba vagy olyan hasonló munkakörbe térjenek vissza, ahol a munkafeltételek nem kevésbé kedvezőek, valamint azt, hogy a munkafeltételekben bekövetkezett minden olyan javulásban, amelyre távollétük alatt jogosultak lettek volna, nekik is részük legyen. Az irányelv értelmében, ha egy nőt terhességgel, vagy szülési szabadsággal kapcsolatban a 92/85/EGK irányelv értelmében- kevésbé kedvező bánásmódban részesítenek, az ennek az irányelvnek az értelmében hátrányos megkülönböztetésnek minősül. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (Ebktv.) 21. a) pontja szerint az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen, ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz a munkához való hozzájutásban, különösen nyilvános álláshirdetésben, a munkára való feltételben, az alkalmazási feltételekben. A Hatóság álláspontja szerint fenti magatartásával az eljárás alá vont Kérelmezővel szemben anyasága miatt, továbbá egyéb helyzete, azaz korábban betöltött vezető munkakörének ellátásával kapcsolatban is megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, így a kérelemnek helyt adott. Az eljárás alá vont szervezettel szemben alkalmazott szankcióval a Hatóság célja az volt, hogy az a jogsértéssel arányban álljon, Kérelmező számára alkalmas legyen megfelelő elégtétel nyújtására, továbbá az eljárás alá vont jövőbeni magatartására is kihatással legyen, nemcsak Kérelmező, de minden olyan női munkavállaló tekintetében, akik a szülési szabadság lejártát követően, illetve gyes alatt ismét szeretnének visszatérni munkahelyükre. A Hatóság a szankció megállapításánál figyelemmel volt arra, hogy hasonló ügyben korábban már született elmarasztaló döntése, amit a keresettel történő megtámadását követően a Fővárosi Bíróság megalapozottnak tartott, és így jogerőre emelkedett, és amelyről a nyilvánosságot a média valamint a Hatóság honlapján közzétett esettanulmány útján tájékoztatta. Fentiek alapján a Hatóság az Ebktv. 16. a) b) és d) pontjában meghatározott szankciókat rendelte alkalmazni. A Hatóság eljárására és hatáskörére az Ebktv., a Ket., valamint az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Kormányrendelet szabályai vonatkoznak. A határozat elleni fellebbezést az Ebktv. 17. (1) bekezdése zárja ki. A határozat bíróság előtti felülvizsgálatát az Ebktv. 17. (3) bekezdése biztosítja. Amennyiben a fél a keresetlevélben kéri, a Fővárosi Bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsban jár el az Ebktv. 17. (4) alapján. Budapest, augusztus Dr. Demeter Judit elnök A Határozat október 12-én a Fővárosi Bíróság 8.K.33870/2008. számú ítéletének kihirdetésével jogerős és végrehajtható

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/ / /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Dr. X.Y (továbbiakban, mint Kérelmező) által az egyenlő bánásmód

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/234 / 1 /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B Kérelmező által az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első kilenc hónapjában a munkaügyi hatóság 13 586 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 66

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/56/13/2007 Ügyintéző: dr. Gombos Annamária Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmezőnek az Auchan Magyarország Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-136.) - képviseletében

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT Ügyiratszám: EBH/1475/2009 Előadó: dr. Gregor Katalin Az Edelény Város Önkormányzatának polgármestere, Molnár Oszkár eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök 1 Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/545/13/2013. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (, a továbbiakban: hatóság) a kérelmező kérelmére az eljárás alá vonttal szemben a fenti ügyszámon folytatott

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, II. Gyorskocsi u. 52. 21.M.496/2004/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (üi.: dr. Csányi Éva jogtanácsos,

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/073/2013. Iktatószám: Vj/073-36/2013. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN! r Pesti Központi Kerületi Bíróság 1027 Budapest, Varsányi I. u. 40-44. 14.G.303.531/2011/5. OROSZ V. 2011 DEC 1 k. ÜGYVÉDI IRODA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN! A Pesti Központi Kerületi Bíróság Dr. Orosz

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Szám: 105/288- /2009. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/288- /2009. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 105/288-

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2102-31/2013. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2015/26. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Utasítások 30/2015. (VII. 01. MÁV-START

Részletesebben

Szám: 29000/105/1422/ /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása Ea. : Kissné Vadas Enikő r. alezr.

Szám: 29000/105/1422/ /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása Ea. : Kissné Vadas Enikő r. alezr. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1422/

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Előadó: dr. Szentkirályi-Harsányi Ágnes Az eljárás megindítása A panaszos beadványában előadta, hogy vállalkozása

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/349/12/2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B. kérelme alapján az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Nevében!

A Magyar Köztársaság Nevében! Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság M.705/2001/7. szám A Magyar Köztársaság Nevében! A Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság Dr. Csányi Éva jogtanácsos (1077. Budapest, Király u. 71. szám) által képviselt O. M. felperesnek

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától Tartalomjegyzék Preambulum 65 1. fejezet 76 A pénztár adatai, jogállása 76 1.1 a pénztár

Részletesebben

A Tanácsadó Testület 2007. februári állásfoglalása az állásinterjún feltehetõ munkáltatói kérdésekrõl

A Tanácsadó Testület 2007. februári állásfoglalása az állásinterjún feltehetõ munkáltatói kérdésekrõl A Tanácsadó Testület 2007. februári állásfoglalása az állásinterjún feltehetõ munkáltatói kérdésekrõl Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 1/2007. TT. sz. állásfoglalása az állásinterjún feltehető munkáltatói

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-9888/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a Banif Plus Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2016. június 3. 2016. 13. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3108/2016. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról 668 3109/2016. (VI. 3.)

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-5570/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

Nádas Kitti: Mint az anyai szeretet

Nádas Kitti: Mint az anyai szeretet AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HÍRLEVELE 2011.. FFEEBBRRUUÁÁRR Nádas Kitti: Mint az anyai szeretet TÁMOP-5.5.5/08/1 - A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése

Részletesebben

Javadalmazási Politika

Javadalmazási Politika 5/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat Szövetkezeti Hitelintézetek, a Takarékbank és az összevont felügyelet alá tartozó Javadalmazási Politika Hatályba lépés idıpontja: Takarékbank Zrt. és a Takarékbank

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016.

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt. K&H személyi kölcsön törlesztési biztosítás csoportos hitelfedezeti biztosításának ügyféltájékoztatója és biztosítási feltételei

A K&H Biztosító Zrt. K&H személyi kölcsön törlesztési biztosítás csoportos hitelfedezeti biztosításának ügyféltájékoztatója és biztosítási feltételei K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (+36 1) 328 9000 fax: (+36 1) 328 9696 Budapest 1851 kh.hu bank@kh.hu A K&H Biztosító Zrt. K&H személyi kölcsön törlesztési biztosítás csoportos

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ű L É S É N E K. 252/2004.(VIII. 30.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ű L É S É N E K. 252/2004.(VIII. 30.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ű L É S É N E K 252/2004.(VIII. 30.) számú h a t á r o z a t a Ádám Árpád Zsoltné aktív korú nem foglalkoztatott személy rendszeres szociális segély megszüntetése

Részletesebben

2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai

2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai 2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai Az Art. 2012. évi módosításait 2012. februárjában juttattuk el tagjainkhoz két részletben, mintegy 40 oldal terjedelemben. Az összeállítást

Részletesebben

K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (+36 1) 328 9000 fax: (+36 1) 328 9696 Budapest 1851 kh.hu bank@kh.hu

K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (+36 1) 328 9000 fax: (+36 1) 328 9696 Budapest 1851 kh.hu bank@kh.hu K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (+36 1) 328 9000 fax: (+36 1) 328 9696 Budapest 1851 kh.hu bank@kh.hu A K&H Biztosító Zrt. K&H jelzáloghitel törlesztési és hitelfedezeti biztosításra

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. november 11. 2014. 28. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 33/2014. (XI. 7.) AB határozat a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm.

Részletesebben

dr. Fórika László dr. Varjú Gabriella Az eljárás megindulása

dr. Fórika László dr. Varjú Gabriella Az eljárás megindulása Az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes Közös Jelentése az AJB-904/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügy az AJB-905/2014.) Előadó: dr. Baksa

Részletesebben

Tájékoztató a Bérgarancia támogatásról

Tájékoztató a Bérgarancia támogatásról Tájékoztató a Bérgarancia támogatásról A bérgarancia támogatás a Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény alapján megállapítható visszatérítendő kamatmentes támogatás. 1. Ki veheti igénybe a

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám:EBH/554/19/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A. B. törvényes képviselőjeként C.D. benyújtott kérelme alapján a Munkácsy Mihály

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1739/2013. számú ügyben Az eljárás megindítása Alkalmazott jogszabályok

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1739/2013. számú ügyben Az eljárás megindítása Alkalmazott jogszabályok Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1739/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügyek: AJB-1182/2013., AJB-2043/2013., AJB-2825/2013., AJB-3003/2013., AJB-5148/2013., AJB-5220/2013.) Előadó: dr. Tóth

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.150/9 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 286. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.190/4/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t.

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNT BIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.422/ 12 /2010. A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Tisztelt Befektet Raiffeisen Ingatlan Alap nyilvános, nyílt vég , határozatlan futamidej , belépési korláttal rendelkez

Tisztelt Befektet Raiffeisen Ingatlan Alap nyilvános, nyílt vég , határozatlan futamidej , belépési korláttal rendelkez Tisztelt Befektetı! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. ( Alapkezelı ) elhatározása alapján az általa kezelt nyilvános, zárt végő Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.840/ 13 /2009. A

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK 1 TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. fejezet A JELEN KÖNYV CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA... 4 2. fejezet KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján

Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján ÁLTALÁNOS MEGJEGYEZÉSEK AZ ILO ÉSZREVÉTELEKBEN 1. Az ILO megjegyzi, hogy az ILO észrevételek hiánya a Memorandumban nem említett

Részletesebben

Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás...

Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás... Árvaellátás... 4 Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6 Nők kedvezményes nyugdíja... 9 Öregségi nyugellátás... 11 Özvegyi járadék... 13 Özvegyi nyugellátás... 15 Rokkantsági járadék... 17 Szülői nyugdíj...

Részletesebben

Szám: 29000/105/745/ /2012. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000/105/745/ /2012. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

2003. évi XXI. törvény

2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük Annak érdekében, hogy a közösségi szinten mőködı vállalkozásoknál, illetve vállalkozáscsoportoknál foglalkoztatott

Részletesebben

A bűnügyi nyilvántartás rendszere Magyarországon

A bűnügyi nyilvántartás rendszere Magyarországon Dr. Jánosi Andrea 2013/2014. tanév 2. félév ME-ÁJK, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék AA kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 482/12-I /2008. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em) SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. í Á Á É Á Í Í Í Á Í É á í í á é é í í í Í é í á é Í 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az egyesület megnevezése: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete. 2. Székhelye: Kaposvár, Béke u. 47. 3. Működési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8515/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8515/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8515/2012. számú ügyben Előadó: dr. Sárközy István Az eljárás megindulása A panaszos beadványa szerint gépjármű tulajdonjogának megszerzése során téves számlaszámra

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 70-től 80-ig. Határozat száma. 10-tól 12-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 70-től 80-ig. Határozat száma. 10-tól 12-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott testületi üléséről. Határozatok: 70-től 80-ig Határozat száma 71/2011.(IX.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (hatodik tanács) 2010. június 16.(*)

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (hatodik tanács) 2010. június 16.(*) A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (hatodik tanács) 2010. június 16.(*) Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. -ának első bekezdése Csatlakozás az Európai Unióhoz Szolgáltatásnyújtás szabadsága 96/71/EK irányelv A munkavállalók

Részletesebben

Kulcs Bér 2010 frissítés

Kulcs Bér 2010 frissítés Kulcs Bér 2010 frissítés Megjelenés dátuma: 2010. március 31. Mező bővítés a Dolgozó adatai/jogviszonyok... Kedvezményekkel csökkentett adóelőleg... Levonások érvényesítése a bruttó... Több elemből összetevődő

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t.

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t. VERSENYTANÁCS Ügyszám: Vj-137/2006/23. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

Tanácsadási terület:

Tanácsadási terület: Tanácsadási terület: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának,

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős

Részletesebben

1994. évi LXVI. törvény. a Bérgarancia Alapról

1994. évi LXVI. törvény. a Bérgarancia Alapról Az Országgyőlés a munkavállalók szociális biztonságának elısegítése érdekében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 54. -a alapján, a következı törvényt alkotja: 1. (1) A bérgarancia-eljárás

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/54/2013. Iktatószám: Vj/54-181/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

A jövı nemzedékek országgyőlési biztosának állásfoglalása a J-5274/2008. számú ügyben

A jövı nemzedékek országgyőlési biztosának állásfoglalása a J-5274/2008. számú ügyben JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA A jövı nemzedékek országgyőlési biztosának állásfoglalása a J-5274/2008. számú ügyben Ügyszám: J-274/2008. I. Panasz 1. A Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosához

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL Módosítva: Tt. 222/1996., hatályos 1996. július 24-től Tt. 70/1997., hatályos 1997. július 5-től

Részletesebben

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvér l TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0044 Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. A Közgyőlés helye: 6720 Szeged, Kígyó u. 4. (földszinti tárgyalóterem) A Közgyőlés ideje: 2008. szeptember 24., 10.

JEGYZİKÖNYV. A Közgyőlés helye: 6720 Szeged, Kígyó u. 4. (földszinti tárgyalóterem) A Közgyőlés ideje: 2008. szeptember 24., 10. JEGYZİKÖNYV amely készült a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyőlésének 2008. szeptember 24. napján, 10:00 órai kezdettel, az Egyesület munkaszervezetének székhelyén tartott

Részletesebben