EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG"

Átírás

1 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám:EBH/554/19/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A. B. törvényes képviselőjeként C.D. benyújtott kérelme alapján a Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel (1142 Budapest, Csáktornya park 1.; továbbiakban: iskola) szemben az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt előterjesztett kérelme tárgyában lefolytatott eljárásban az alábbi hozta. H A T Á R O Z A T O T Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megállapítja, hogy a Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, kérelmező gyermekével szemben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, amikor a gyermek általános iskolai beíratásakor, egyéb helyzetével összefüggésben (Nevelési Tanácsadói vizsgálati vélemény) a felvételre várók sorából kérelmezőt a vizsgálati vélemény igazgatónak történő bemutatása okán kiállította, melynek következtében a gyermek a felvételi rangsorban annyival hátrébb került, hogy az iskola annak ellenére, hogy kötelező felvételt biztosító iskola felvételét helyhiányra való hivatkozással elutasította. A hatóság a határozat kézhezvételétől a jogsértő magatartás jövőbeni folytatását megtiltja, egyúttal elrendeli a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 60 napra történő nyilvánosságra hozatalát a valamint a Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény hivatalos honlapján az eljárás alá vont adatainak kivételével anonimizált módon, a kezdőlapról közvetlenül elérhető módon. A vizsgálat során 4.650,-Forint, azaz Négyezer-hatszázötven forint eljárási költség merült fel, amely eljárási költséget a Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára. Amennyiben a kötelezettek a pénzfizetési kötelezettségüknek határidőben nem tesznek eleget, késedelmi pótlékot kell fizetni, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része. A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál három példányban, írásban benyújtott keresettel lehet kérni.

2 2 INDOKOLÁS C.D. (továbbiakban: kérelmező) május 22-én jegyzőkönyvben előterjesztett kérelme szerint az iskola megsértette az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (Ebktv.) 4. g) pontjában foglalt egyenlő bánásmód követelményét A. B-nek az (Ebktv.) 8. t) pontjában foglalt (egyéb helyzet) tulajdonságával összefüggésben. Kérelmező gyermekének felvételét az iskola a április 19-én és 20-án tartott beiratkozást követően május 4-i határozatával helyhiányra való hivatkozással elutasította. Kérelmező sérelmezte a beiratkozás menetét, mivel álláspontja szerint az alkalmas volt arra, hogy gyermekét hátrányosan megkülönböztesse. Kérelmező a beiratkozás első napját megelőző éjszaka a 14-es sorszámot kapta, melyet a beiratkozásra váró szülők egymás között osztogattak. Kérelmező április 19-én a 14-es sorszámmal délelőtt fél 11-kor került sorra, azonban a beírást végző tanítónők, amikor tudomást szereztek a gyermek Nevelési Tanácsadóban készült vizsgálati véleményéről, arról tájékoztatták kérelmezőt, hogy azokkal fel kell keresnie az igazgatónőt. Az igazgatónő kérelmező állítása szerint azt javasolta, hogy gyermekét inkább egy másik - kis létszámú első osztályt is indító - iskolába kellene beíratni. A papírok bemutatását követően kérelmező soron kívül mehetett beiratkozni, ekkor azonban gyermekét már csak az 50. helyre tudták beírni. Az iskola az első évfolyamra 64 gyermeket vett fel. Kérelmező sérelmezte, hogyha gyermeke az 50. helyen került beírásra, akkor hogyan utasíthatták el felvételét helyhiányra hivatkozva. Kérelmező kiemelte, hogy gyermeke felvételét álláspontja szerint azért utasították el, mert a nyílt napokon, melyeket az iskola szervezett gyermeke nem teljesített jól, illetve a Nevelési Tanácsadóból hozott vizsgálati vélemény szerint magatartási és beilleszkedési nehézség veszélyeztetett, és a létszám számításánál két főként kell számításba venni. A hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján eljárást indított az iskolával szemben. Eljárás alá vont érdemi nyilatkozatában előadta, hogy a nyílt napokon (játékos foglalkozásokon) a gyermekek önkéntesen vehettek részt, az általuk készített feladatlapokat a tanítók a következő foglalkozásra kijavították, azokról azonban nyilvántartást nem vezettek. Az idei évben a beiratkozás az iskolába április 19-én és 20-án volt, amelyen azoknak a szülőknek is meg kellett jelenniük, akik nem a körzetes, hanem más iskolába szerették volna gyermekeiket beíratni. A beiratkozási időszakot követően az iskola a vonatkozó törvények, illetve Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat (továbbiakban: fenntartó) által meghatározottak szerint bírálta el a felvételi kérelmeket. A fenntartó idén a korábbi évekhez hasonlóan két első osztály egy matematika és egy rajztagozatos indítását engedélyezte. A szülőket minden alkalommal tájékoztatják arról, hogy a beiratkozás sorrendje csak a törvényi előírások, illetve a fenntartói utasítások alapján betöltésre kerülő helyek feltöltése után kerül érvényesítésre. A szülők azonban évek óta igyekeznek a beiratkozás előtt megjelenni a helyszínen, ahol egymás között sorszámot osztanak. A beiratkozáskor a szülőnek többek között hoznia kell gyermeke iskolába lépéshez szükséges fejlettségének elérését tanúsító dokumentumot. Amennyiben dokumentumként a szülő vizsgálati véleményt, vagy szakértői javaslatot hoz, az iskola igazgatójának kötelessége ellenőrizni, hogy az abban foglaltak alapján az intézmény a nevelési-oktatási körülményeket tudja-e biztosítani. A beírást végző kollégák a vizsgálati véleménnyel, vagy szakértői javaslattal érkező szülőket a dokumentumok átvizsgálása után arra kérik, hogy keressék fel az iskola igazgatóját. A beiratkozás befejeztével az eljárás alá vont elkészíti javaslatát a férőhelyek betöltésére a vonatkozó törvények, és fenntartói szabályozók között. Eljárás alá vont előadta, hogy az iskola tanulóinak kb. 15%-a beilleszkedési, tanulási, illetve/és magatartási nehézségekkel küzd (BTM). Kérelmező gyermekét tehát nem a Nevelési Tanácsadó által kiadott vizsgálati vélemény, hanem helyhiány miatt utasították el, különös tekintettel arra is, hogy kérelmező gyermeke, A. B. nem tartozik a törvényben meghatározott halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), vagy sajátos nevelési igényű (SNI), illetve a fenntartó által rendeletben meghatározott sajátos helyzetű (SH) gyermekek közé, ezért kérelmének elbírálásakor a fent megnevezett helyzetű körzetes gyermekek mögé, a beírási sorrendnek megfelelő helyre került besorolásra. Eljárás alá vont előadta továbbá, hogy a 2012/13-as tanévben indult első osztályokba 6 olyan tanuló került felvételre, akik kérelmező gyermekéhez hasonló, vagy annál súlyosabb nehézségekkel küzdenek. Eljárás alá vont úgy nyilatkozott, hogy kérelmező gyermekével szemben az egyenlő bánásmód követelményét nem sértette meg.

3 3 A hatóság szeptember 6-ra tárgyalást tűzött ki, melyen a felek megjelentek. Eljárás alá vont előadta, hogy kérelmező gyermekét 50-es sorszámmal írták be, és a Nevelési Tanácsadó által kiadott vizsgálati vélemény miatt ugyan valóban ki kellett állnia a beiratkozásra várók sorából, azonban az egyeztetés nagyjából 5 percet vett igénybe. A beiratkozás végére 163 gyermek került beírásra, azokat a fentiek szerint /HHH, SNI, SH/ rangsorolták. Sajátos helyzetű gyermek pl. 36 volt, akinek a testvére az iskolába jár, vagy valamelyik szülője az iskola tanítványa volt. Őket a fenntartó rendelete miatt kell felvenni. A fennmaradó gyermekek vonatkozásában az iskola igazgatójának mérlegelési jogköre van. Eljárás alá vont úgy nyilatkozott, hogy a jövőben áttekintik annak lehetőségét, hogy a vizsgálati véleménnyel, vagy szakértői javaslattal érkező szülőknek ne kelljen kiállniuk a sorból. Kérelmező a tárgyaláson vitatta, hogy az igazgatónőnél 5 percet töltött volna, szerinte kb. 20 percet volt bent, így a rangsorban jóval hátrébb került. Mivel eljárás alá vont elmondta, hogy mérlegelési jogköre van a kötelezően betöltendő helyeken kívül fennmaradó létszám betöltésére, ezért álláspontja szerint ez is alátámasztja azt, hogy gyermekét a szombati felméréseken nyújtott teljesítménye miatt utasították el. E. F., aki kérelmező ismerőse és tanúként hallgatta meg a hatóság előadta, hogy a 14-es sorszámért ő ment le az iskolába, azt kérelmezőnek átadta, azonban a felvételi további menetéről közvetett tudomása van csak, így arról is, hogy az eljárás alá vont iskola igazgatónője azt mondta kérelmezőnek, hogy gyermeke problémás, ezért nem veszik föl. G. H. (szülő) tanú előadta, hogy ő a 19-es sorszámot kapta, gyermeke végül azonban csak a 49. helyen került beírásra. Gyermeke felvételi kérelmét - aki szintén nem HHH-s, nem SNI-s, nem SH-s - szintén elutasították. Elmondta, hogy gyermeke néhány alkalommal volt szombatonként játékos foglalkozáson, ahol jól érezte magát. Álláspontja szerint azért utasították el őket helyhiányra hivatkozva mert nem voltak szimpatikusak az iskola igazgatónőjének. Eljárás alá vont előadta kérelmező felvetésére, mely szerint G. H. tanútól pénzt is átvettek a beiratkozáson, hogy a befizetés a művészeti oktatásra vonatkozott, ahová bárkit felvesznek, így az nem áll összefüggésben az első osztályosok felvételijével. A hatóság a tárgyaláson felhívta, eljárás alá vontat, hogy csatolja az iskola Alapító Okiratát; a felvett első osztályos gyermekeket lakcímmel, anonimizáltan felsorolva, jelölve, hogy melyik osztályba kerültek, hogy HHH, SNI, SH, helyzetűek-e, továbbá, hogy hány főnek számítanak a létszámban; felhívta továbbá, hogy csatolja a rangsort, melyet a fenntartó elé terjesztett be, a fenti bontásban az összes jelentkező megjelölésével, valamint csatoljon olyan fenntartói nyilatkozatot, mely szerint nem tettek különbséget az ideiglenes és állandó lakóhellyel rendelkező körzetes gyerekek között. Eljárás alá vont október 11-én csatolta a kért iratokat, valamint a fenntartó azon nyilatkozatát, hogy a 2012/13. évi általános iskolai beiratkozással összefüggésben nem vizsgálták az ideiglenes lakcímmel rendelkező gyermekeket, így ők ugyanolyan elbírálásban részesültek, mint az állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek. A hatóság ezt követően eljárás alá vonttól a október 11-én becsatolt dokumentumok kiegészítését kérte, így a felvételi napján április 19-én készült listát, melyre kérelmező gyermeke végül az 50. sorszám alatt került beírásra. A listában azonosítható módon kérte megjelölni azokat a gyermekeket (33 fő), akik sajátos helyzetük alapján nyertek felvételt. Kérte továbbá a hatóság annak megjelölését, hogy a beírási listában A. B. előtt, illetve után hány olyan gyermek szerepelt, aki sajátos helyzete alapján nyert felvételt (milyen a 33 fő megoszlása kérelmező gyermeke előtt illetve után). A hatóság nyilatkozatot kért továbbá arra nézve, hogy a kérelmező részére május 4-én kibocsátott elutasító határozat szerint bár az iskola 52 tanulót vett föl, a gyermeket 50-es sorszámmal nem vették föl, annak ellenére sem, hogy az iskolában a 2012/13-as tanévben az első osztályt végül 64 tanuló

4 4 kezdte meg. A hatóság felszólította továbbá eljárás alá vontat, hogy jelölje meg, hogy a felvett gyermekek közül melyik az a 6 tanuló a június 18-án tett érdemi nyilatkozata szerint akik A. B-hez hasonló, vagy annál súlyosabb nehézségekkel küzdenek (HHH, SNI, HH, annak megjelölésével, hogy melyik tanulót hány főként kell számításba venni). A hatóság a rendelkezésre álló iratokat, nyilatkozatokat megvizsgálva megállapította, hogy a kérelem az alábbiak szerint alapos: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) alapján a hatóság az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatti ügyekben jár el. Az egyenlő bánásmód követelménye abban az esetben sérül, ha valakit vagy valamely csoportot valamely a törvény 8. -ában felsorolt - tulajdonsága miatt (pl. nem, életkor, családi, egészségi állapot, vallási, világnézeti meggyőződés, politikai vagy más vélemény, anyanyelv, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozás, fogyatékosság, vagyoni helyzet, egyéb helyzet stb.) más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest részesítenek kedvezőtlenebb bánásmódban és a tárgyilagos mérlegelés szerint ennek nincs ésszerű indoka. A fentiek alapján a hatóság eljárásának feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen valamely törvény által védett tulajdonsággal, amely a személyiség lényegi vonásának tekinthető továbbá, hogy azzal okokozati összefüggésben másokhoz képest eltérő, számára hátrányosabb bánásmódban részesítsék. Az Ebktv. 4. g) pontja alapján az egyenlő bánásmód követelményét a közoktatási és felsőoktatási intézmények jogviszonyaik létesítése során, jogviszonyaikban, eljárásaik és intézkedéseik során kötelesek megtartani. Az Ebktv. 27. (1) bekezdése alapján az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik. Az Ebktv. 27. (2) bekezdés a) pontja alapján az egyenlő bánásmód követelményét az (1) bekezdéssel összefüggésben érvényesíteni kell különösen az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása során Az osztott bizonyítás szabályai szerint kérelmezőnek csak valószínűsítenie kellett az őt ért hátrányt és a védett tulajdonságot, az iskolának viszont azt kellett bizonyítania, hogy a kérelmezők által valószínűsített körülmények nem álltak fent, vagy ha fent állnak, akkor a védett tulajdonság és a hátrány között nem volt összefüggés, azaz az egyenlő bánásmód követelményét megtartották. A kérelmező által valószínűsítettek alapján a hatóság az Ebktv. 8. t) pontjában megjelölt egyéb helyzet alapján indított eljárást, a Nevelési Tanácsadó által készített vizsgálati vélemény megállapításai alapján. A védett tulajdonságok analógiájára olyan a személyiség lényegi elemét, az identitás szerves részét képező speciális tulajdonságoknak kezelvén ezáltal a gyermekre tett megállapításokat (éretlen szenzomotoros integráció, magatartási és beilleszkedési nehézség veszélyeztetett), amelyek alkalmasak arra, hogy elhatároljanak valakit a többségtől, és előítéleteket generáljanak. A körülmények fennállását, nevezetesen, hogy kérelmező gyermekét a 2012/13. tanévre az iskolába be kívánta íratni, azonban felvételi kérelmét elutasították, eljárás alá vont nem vitatta. Azt azonban eljárás alá vont vitatta, hogy kérelmező gyermekének elutasítása és egyéb helyzete (Nevelési Tanácsadó által készített vizsgálati véleménye) között összefüggés lenne, mivel a felvételi kérelmeket a törvényi előírások, valamint a fenntartó rendelkezései szerint bírálták el, és a gyermeket helyhiány miatt utasították el. Eljárás alá vont a beiratkozáskor betartandó törvényi előírások kapcsán hivatkozott a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (Kt.) 66. (5) bekezdésére, amely szerint, ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles

5 5 először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesíteni. A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon - legalább tizenöt nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt - nyilvánosságra kell hozni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen van, ahol az iskola székhelye található. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye található. Ha az általános iskola - a megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt a jelentkezők között. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt sajátos helyzete indokolja. A sajátos helyzetet a helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg. Nem kell vizsgálni az iskolai arány megtartását abban az esetben, ha azt az e bekezdésben meghatározott előnyben részesítési kötelezettség megtartása miatt lépték át. A (2)-(5) bekezdésben foglaltakat a településen lévő valamennyi általános iskolai feladatellátási hely tekintetében alkalmazni kell akkor is, ha az iskola székhelye nem a településen található. Eljárás alá vont csatolta továbbá a fenntartó Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (IV. 2.) számú rendeletét (továbbiakban: rendelet) a sajátos helyzet fogalmának meghatározásáról az önkormányzat fenntartásában működő általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozáskor. A rendelet 3. -a alapján sajátos helyzetű az a gyermek, akinek testvére tanulói jogviszonyban áll az adott iskolával, akinek gondviselője a kerületben dolgozik, akinek szülője az iskola tanulója volt igazolhatóan. A hatóság a becsatolt iratok alapján megállapította, hogy kérelmező gyermeke 14-es sorszáma ellenére az 50. helyen került beírásra a felvételi napján. A 163 főből álló felvételi beírási lista alapján a kérelmező gyermeke előtt beírt gyermekek közül összesen 38-at vettek fel ezek közül összesen 5 volt sajátos helyzetű (10 gyermek másik intézménybe távozott, vagy óvodában maradt). A 49. sorszámmal beírt gyermek, csakúgy ahogy kérelmező gyermeke az 50. sorszámmal már elutasító határozatot kapott, mivel az 50. sorszám után még 25 a fenntartó rendelete alapján sajátos helyzetűnek minősülő gyermek került beírásra, 1 gyermek pedig halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) volt. Ezek alapján a 64 gyermekből összesen 31 főt vettek fel sajátos helyzete (SH) vagy halmozottan hátrányos helyzete (HHH) alapján, 33 főt pedig sorszáma alapján. A 64 felvett tanulóból összesen 6 gyermek küzd eljárás alá vont nyilatkozata szerint hasonló vagy súlyosabb nehézségekkel, mint kérelmező gyermeke. A 6 gyermek közül 3 tanuló sorszám alapján kérelmező gyermeke előtt jutott be, 3 pedig kérelmező gyermeke mögül. Megjegyzendő, hogy azon gyermekek közül, akik kérelmező gyermeke után kerültek beírásra egyikőjük HHH-s, kettő pedig egyébként is sajátos helyzetű volt Nevelési Tanácsadói vizsgálati véleménnyel. A hatóság megállapította továbbá, hogy a sorszám alapján kérelmező gyermeke előtt felvett 33 tanuló között volt további 2 olyan gyermek, aki Nevelési Tanácsadói vizsgálati véleménnyel rendelkezik, és nem sajátos helyzetű. Összegezve tehát, 8 olyan gyermek került felvételre, akinek nevelési tanácsadós véleménye, vagy szakértői véleménye volt, ebből 3-at vettek fel úgy, hogy mellette halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), vagy sajátos helyzetű (SH; testvér oda jár, szülő odajárt) is volt, egyben 5 főt kérelmező gyermeke előtt úgy, hogy nem tartozott egyik kategóriába sem. Az iskola először 52 (2x26) gyermeket vett föl, amely a Kt. 3. számú melléklete szerinti maximális osztály létszám. A Kt. 3. számú melléklete szerint ez a létszám azonban további 20%-kal (62 fő), illetve bizonyos feltételek megléte esetén további 10%-kal (68 fő) növelhető. Az iskola igazgatója saját hatáskörében emelte a létszámot 64 (2x32) főre, tekintettel az osztálytermek befogadóképességére. Kérelmező 50-es sorszámmal beírt gyermeke az iskola felvételi eljárása alapján 66. (39 gyermek előtte; 26 utána) lett az összesített listát tekintve, így a 64 fős listába már nem fért

6 6 bele, tekintettel arra is, hogy a felvett gyermekek között 3 olyan is van, akit a létszám számításánál két főnek kell számolni. A hatóság ezt követően azt vizsgálta, hogy hátrányosan érintette-e kérelmező gyermekét az az intézkedés, hogy mint Nevelési Tanácsadói vizsgálati véleménnyel érkező tanulónak a beírásra várakozók sorából ki kellett állnia, a vizsgálati vélemény iskola igazgatónak történő bemutatása céljából. A hatóság álláspontja szerint egy olyan iskolában, ahol a körzetes gyermekek létszáma több, mint kétszerese a felvett tanulók létszámának, a sorból való kiállítás mindenképpen hátrányosan érinti a vizsgálati véleménnyel érkező gyermekeket, így kérelmező gyermekét is. Kérelmező gyermeke a 14- es sorszámmal - amennyiben a sorból nem kellett volna kiállnia - felvételt nyert volna. Ezzel az intézkedéssel azonban a beírási listában hátrébb került, amely intézkedésnek az volt a hatása, hogy kérelmező gyermekét helyhiány miatt elutasították. A hatóság itt jegyzi meg, hogy az iskola felvételi rendje a HHH-s, SH-s gyermekek előnyben részesítése a körzetes gyerekek között kizárólag azért volt alkalmas arra, hogy a Nevelési Tanácsadói vizsgálati véleménnyel érkező gyermekeket hátrányosan megkülönböztesse, mert az iskola ebben a tanévben olyan felvételi rendszert alkalmazott, amely a hatóság álláspontja szerint nem felel meg a Kt. vonatkozó rendelkezéseinek. Amennyiben az iskola a Kt. előírásait alkalmazza a közvetlen hátrányos megkülönböztetés meg sem valósulhatott volna, mivel abban az esetben az iskolának mint kötelező felvételt biztosító iskolának minden körzetes gyermeket fel kellett volna vennie, köztük kérelmező gyermekét is. A hatóság álláspontja szerint a Kt. 66. (5) bekezdésében felsorolt rangsort az iskola azt követően alkalmazhatja, ha a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, azaz csak azt követően részesítheti előnyben a halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű, és a sajátos helyzetű gyermekeket. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében a törvény ki is emeli, hogy azokat kell előnyben részesíteni, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen van, ahol az iskola székhelye található, ezek a gyerekek tehát nem az iskola körzetében laknak, hiszen akkor felvételük egyébként is kötelező lenne. A sajátos nevelési igényű és sajátos helyzetű gyermekek esetében még azt sem írja elő a törvény, hogy lakóhelyük a településen legyen. Fentiek alapján az iskola a körzetes gyermekek között, mint kötelező felvételt biztosító iskola különbséget nem tehet, az iskolába minden körzetébe tartozó gyermeket fel kell vennie, közöttük előnyben részesítés nem lehetséges. A hatóság álláspontja szerint, ha az iskola körzetében túl sok az iskolaköteles gyermek, akkor a fenntartónak vagy a körzet határokon kell változtatnia a felvételi eljárás kiírása előtt, vagy további első osztály indításáról kell gondoskodnia. Az eljárás alá vont iskolába a felvételi eljárás alkalmával 163 körzetes gyermek került beírásra, ebből 64 gyermeket vettek fel, és 31 gyermek került elutasításra annak ellenére, hogy az iskola körzetében lakik. (68 gyermek másik intézménybe távozott, vagy óvodában maradt). A Kt. 66. (2) bekezdése szerint az általános iskola - beleértve a kijelölt iskolát is - köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola). A Kt. 90. (1) bekezdése szerint a közoktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzat meghatározza és közzéteszi az óvodák, iskolák működési (felvételi) körzetét. Az e körzetben élő gyermekek, tanulók felvételét, átvételét az óvoda, iskola nem tagadhatja meg [65. (2) bek. és 66. (2) bek.]; továbbá - a fővárosi, megyei fejlesztési tervvel összhangban - a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az iskola által az idei tanévben alkalmazott felvételi eljárás a halmozottan hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési igényű tanulókat nem érintette hátrányosan, de azokat a körzetben lakó gyermekeket, akiknek Nevelési Tanácsadói vizsgálati véleménye van, de nem minősültek sem sajátos nevelési igényűnek sem halmozottan hátrányos helyzetűnek és a sorból való kiállítás után már magas számmal kerültek beírásra, hátrányosan érintette, mivel az intézkedés alkalmas volt arra, hogy csökkentse azon tanulók számát az iskolában, akik fejlődése valamilyen tekintetben az átlagostól eltér (Nevelési

7 7 Tanácsadói vizsgálati véleménnyel rendelkezik). A hatóság az iskola felvételi eljárását nem vizsgálta, döntése annak vonatkozásában csak annyiban tartalmaz megállapításokat, amennyiben a kialakított felvételi eljárás alkalmas volt arra, hogy kérelmező gyermekét hátrányosan megkülönböztesse, hiszen amennyiben a Kt. rendelkezéseit alkalmazták volna, akkor erre lehetőség sem lett volna. Összegezve a fentieket a hatóság nem fogadta el az eljárás alá vont kimentését, mely szerint kérelmező gyermekét az összesített listában elfoglalt 66. helye miatt nem vették fel, hiszen, amennyiben a sorból nem kellett volna kiállnia, akkor a 40. helyen felvételt nyert volna, különös tekintettel arra is, hogy az iskolának kötelező felvételt biztosító iskolaként minden körzetes gyermeket fel kellett volna vennie. Eljárás alá vont az eljárás során nem tudta bizonyítani, hogy kérelmező gyermekét nem az intézkedés következtében a védett tulajdonsága miatt érte hátrány. A hatóság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján felek, tanúk nyilatkozatai, benyújtott sorszám, felvételi beírási sorrend megállapította, hogy eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét kérelmező gyermekének védett tulajdonságával (egyéb helyzetével) összefüggésben, azaz közvetlen hátrányos megkülönböztetést alkalmazott, amikor úgy intézkedett, hogy kérelmezőt az általános iskolai beíratáskor a felvételre várók sorából a Nevelési Tanácsadói vizsgálati vélemény igazgatónak történő bemutatása okán kiállította, melynek következtében a gyermek a felvételi rangsorban annyival hátrébb került, hogy az iskola a felvételét végül hely hiányra hivatkozással elutasította. A szankciók alkalmazásával kapcsolatban a hatóság mérlegelte azt a tényt, hogy a jogsértő magatartás további folytatásának megtiltásán túl, szükséges a határozat nyilvánosságra hozatala is, mivel a megelőzéshez és visszatartó hatáshoz fűződő célok sajátos nevelési igényűnek nem minősülő azonban az átlagtól eltérő fejlődésű gyermekek helyzetének javítása csak a határozat nyilvános közzétételével érhetők el. A hatóság a határozat közzétételének időtartamánál értékelte (60 nap), hogy az iskola első évfolyamára végül 3 olyan tanuló került be saját jogon, akik Nevelési Tanácsadói vizsgálati véleménnyel rendelkeztek ugyan, de nem voltak sem sajátos helyzetűek, sem sajátos nevelési igényűek, sem halmozottan hátrányos helyzetűek. A hatóság ezért az eljárás alá vonttal szemben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 169/I. b), c) pontjaiban meghatározott szankciókat alkalmazta. A Ket 169/I. (2) bekezdése alapján az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményeket a 94/A. (1) bekezdése alapján az eset összes körülményeire, így különösen az érintettek körére, a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságára, a sérelem következményeire tekintettel kell meghatározni. A hatóság a már végrehajtható, jogerőre emelkedett határozatot elektronikus úton megküldi eljárás alá vontnak - az eljárás alá vont adatainak kivételével anonimizált formában - nyilvánosságra hozatal céljából. A Ket (2) bekezdés b) pontja alapján a hatóság az eljárás alá vontat a rendelkező részben leírtak szerint kötelezte az eljárási költségek (postai küldemények költsége Ket pont) viselésére. A határozatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 169/C. (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörömben eljárva hoztam meg. A határozat elleni fellebbezést a Ket. 169/J. (1) bekezdése zárja ki. A határozat bírósági felülvizsgálatát a Ket. 96. és 109. (1) bekezdése biztosítja. Budapest, november Dr. Honecz Ágnes elnök S. K Budapest Margit krt. 85.Tel.: (1) ; , Fax: (1)

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/234 / 1 /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B Kérelmező által az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/56/13/2007 Ügyintéző: dr. Gombos Annamária Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmezőnek az Auchan Magyarország Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-136.) - képviseletében

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/349/12/2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B. kérelme alapján az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/ / /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Dr. X.Y (továbbiakban, mint Kérelmező) által az egyenlő bánásmód

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/29/27 /2006 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt X.Y. kérelme alapján az egyenlő bánásmód

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7392/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. számára A Pénzügyi

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám:EBH/1026/2008 Ügyintéző:.dr. Gregor Katalin Az Egyenlő Bánásmód Hatóság X Ügyvédi Iroda által képviselt KA kérelmére a PR ügyvéd által képviselt ITD Hungary Zrt. eljárás

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT Ügyiratszám: EBH/1475/2009 Előadó: dr. Gregor Katalin Az Edelény Város Önkormányzatának polgármestere, Molnár Oszkár eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, az Iskola Közalkalmazotti Tanácsa, Diákönkormányzata és Szülői Munkaközössége a Munka Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

Az Irinyi János Általános Iskola tanulóit érintő esélyegyenlőségi, egyenlő bánásmód programja. I. Fejezet Általános szabályok

Az Irinyi János Általános Iskola tanulóit érintő esélyegyenlőségi, egyenlő bánásmód programja. I. Fejezet Általános szabályok Az Irinyi János Általános Iskola tanulóit érintő esélyegyenlőségi, egyenlő bánásmód programja Az Intézmény a tanulók esélyegyenlősége, valamint a tanulókkal kapcsolatos egyenlő bánásmód érdekében, figyelembe

Részletesebben

HATÁROZAT. 200 000Ft., azaz Kettőszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem.

HATÁROZAT. 200 000Ft., azaz Kettőszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem. Ügyiratszám. NAIH-1305-5/2013/H Tárgy: helyi adóra vonatkozó adatok közzététele HATÁROZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése

Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése Szentes Város Alpolgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: /2012. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Hatósági tevékenység

I. Hatósági tevékenység Beszámoló az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól (2006. január

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6142/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára

Részletesebben

AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA

AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-FK-II-1091/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását valamint intézkedést tartalmazó határozata a K&H Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról Az általános iskolai beiratkozásra vonatkozó jogszabályok 10. A tankötelezettség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/ 521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK II/B-6928/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-5473/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az UniCredit Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6436/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. számára. A Pénzügyi

Részletesebben

77-4/2014/H. Iktatószám: 2014.05.24. Jogerő/határozathozatal dátuma:

77-4/2014/H. Iktatószám: 2014.05.24. Jogerő/határozathozatal dátuma: Iktatószám: Jogerő/határozathozatal dátuma: Közzététel jogcíme: 77-4/2014/H. 2014.05.24. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.840/ 13 /2009. A

Részletesebben

Ügyiratszám. NAIH-550-15/2013/H Tárgy: az Adecco Személyzeti Közvetítő Kft. adatkezelésének vizsgálata HATÁROZAT

Ügyiratszám. NAIH-550-15/2013/H Tárgy: az Adecco Személyzeti Közvetítő Kft. adatkezelésének vizsgálata HATÁROZAT Ügyiratszám. NAIH-550-15/2013/H Tárgy: az Adecco Személyzeti Közvetítő Kft. adatkezelésének vizsgálata HATÁROZAT Az ADECCO Személyzeti Közvetítő Kft-t (1134 Budapest, Váci út 45. G. ép. 7. em., a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZAT. helybenhagyom.

HATÁROZAT. helybenhagyom. Szám: 119-3/2014/ADR Tárgy: KARINTIA Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokú hatóság

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2008. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. 2. A 2008. évi, esélyegyenlőséget javító elmozdulások bemutatása 11. 3. Átfogó, távlati koncepció

Részletesebben

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Szilvásváradtól 5 km-re lévő Dédestapolcsány -Nagyvisnyó közötti országút mentén a Bánvölgyében található Dédestapolcsányi Erdei Tábor bérbeadása

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.797/ 9 /2009. A

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök 1 Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/545/13/2013. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (, a továbbiakban: hatóság) a kérelmező kérelmére az eljárás alá vonttal szemben a fenti ügyszámon folytatott

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja,

HATÁROZAT. megállapítja, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Ügyiratszám: JG-16762-12/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: döntés az IRÁNY Média 2012 Kft. kérelmére

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla Gf.IV.20.228/2005/30.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla a fellebbezési eljárásban a G. Ügyvédi Iroda által képviselt R. Díszlet- és Jelmeztervező Bt. felperesnek a

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-9888/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a Banif Plus Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Email cím:dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 783/ 10

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

Szám: 145-3/2014/ADR Tárgy: TOMAflex Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám: 145-3/2014/ADR Tárgy: TOMAflex Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám: 145-3/2014/ADR Tárgy: TOMAflex Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye H A T Á R O Z A T A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. 1 Ikt. sz.: D. 653/ 16 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 e -mail cím:dont obi zottsag@ koz be szerzesekt

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi ítélőtábla 14.GF. 40.267/2011/13. A Fővárosi Ítélőtábla a Bajzát Ügyvédi Iroda (3300 Eger, Törvényház u. 11.; ügyintéző: dr. Bajzát György ügyvéd) által képviselt COMPUTERV GM. Gazdaságfejlesztő

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-4035/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását tartalmazó határozata az Allianz Hungária Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 Beiskolázási Szabályzat 2015/2016. tanév (a 2016/2017. tanévre felvételizők számára) 1 Iskolánk OM azonosítója: 201526 A felvételi eljárás

Részletesebben

A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775

A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775 TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775 A Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium a 2016/2017-es tanévben

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.593/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-361/2016. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-2745/2016)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-361/2016. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-2745/2016) Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-361/2016. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-2745/2016) Előadók: dr. Bene Beáta dr. Kussinszky Anikó Az eljárás megindítása A Hivatalomhoz érkező panaszbeadványok

Részletesebben

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Záradék: Ez a határozauvégzés jogerőre emelkedett < Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Ügyiratszám: 1-1/46-10/2015. Tárgy: Zenés, táncos rendezvény engedélyezése Ügyintéző: Czene Boglárka Hiv. sz.:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 3.K.34523/2005/3 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a UPC Magyarország Kft. felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal alperes (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) ellen indított,

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. november 11. 2014. 28. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 33/2014. (XI. 7.) AB határozat a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-5570/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/301/ /2011. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Kérelmezőnek a B. Szakközépiskola (1201 Budapest, Vörösmarty u. 89-91.) eljárás alá vonttal

Részletesebben

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 1996. november 22. napján elfogadott, 2000. november 23-án, 2004. november 19-én, 2008. május 22-én, 2009.május 21-én és 2012

Részletesebben

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság Törzskönyvi azonosítószáma: 598196 Honlapok címe: www.egyenlobanasmod.hu; www.antidiszko.hu

Részletesebben

JAVASLAT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV TARTALMÁRA

JAVASLAT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV TARTALMÁRA JAVASLAT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV TARTALMÁRA 1 Tabi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2/2015. utasítása A Tabi Közös Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi Tervéről 2 1. Bevezetés Tab Város Önkormányzata,

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 5. É V FOLYAM, 2009/2. S Z ÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk:

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2016.01.12-től

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2016.01.12-től Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2016.01.12-től Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. 1. A panaszkezelés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.január 20-án du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.január 20-án du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.január 20-án du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

3. Kérem, hogy a tisztelt törvényszék tiltsa el alpereseket a további jogsértésektől (Ptk. 84. (1) b)).

3. Kérem, hogy a tisztelt törvényszék tiltsa el alpereseket a további jogsértésektől (Ptk. 84. (1) b)). Tisztelt Nyíregyházi Törvényszék!... (született:..., lakcím:..., anyja neve:...) felperes meghatalmazott jogi képviselőjeként Orosz Mihály Zoltán, Érpatak Község polgármestere (cím:...) I. rendű és Érpatak

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

A főbb jogi rendelkezések érthető összefoglalása felhasználói, ügyintézői útmutatók részeként

A főbb jogi rendelkezések érthető összefoglalása felhasználói, ügyintézői útmutatók részeként A főbb jogi rendelkezések érthető összefoglalása felhasználói, ügyintézői útmutatók részeként Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. (2) Magyarország az alapvető

Részletesebben

végzést. vízigény m³/nap - 39 m² 1,58 0,2212 1,2 0,27 40-59 m² 1,885 0,2639 1,2 0,32 60-99 m² 2,395 0,3353 1,2 0,40 100 m² - 3.

végzést. vízigény m³/nap - 39 m² 1,58 0,2212 1,2 0,27 40-59 m² 1,885 0,2639 1,2 0,32 60-99 m² 2,395 0,3353 1,2 0,40 100 m² - 3. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/99/2011 Iktatószám: Vj/99-58/2011 Betekinthető! Üzleti titkot nem tartalmaz!

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Budapest, 2001. március 14. módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva: Budapest, 2006. július

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Szám: 29000-105/15/ /2014.P. ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Tárgy: rendőri

Részletesebben

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az irányelvek és átültetésük A közösségi jog egyik

Részletesebben

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n Utolsó módosítás: 2011. június 16-án A Szolnoki Főiskola (a

Részletesebben

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL SZABÁLYZATA. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének.

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL SZABÁLYZATA. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL SZABÁLYZATA a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről 2009. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. MÁJUS-JÚNIUS Határ menti képzési- és állásbörze A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.364/2007/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla dr. Radnóti István ügyvéd (1055 Budapest, Bihari János u. 20.) által képviselt felperes neve (felperes címe)

Részletesebben

A-PBT-A-21/2013. Ajánlás

A-PBT-A-21/2013. Ajánlás A-PBT-A-21/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület K.J.-né (xxx.; a továbbiakban: Kérelmező) által az ABC Biztosító (yyy.; a továbbiakban: Pénzügyi szolgáltató) ellen benyújtott kérelmére indult, xyx

Részletesebben

Előterjesztés. Az Önkormányzat és Hivatala Közbeszerzési szabályzatának módosítására

Előterjesztés. Az Önkormányzat és Hivatala Közbeszerzési szabályzatának módosítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-33/2014. A határozathozatal minősített szavazattöbbséget igényel.

Részletesebben

Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2004. (XI. 30.) számú rendelete kamatmentes lakáscélú kölcsön nyújtásáról

Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2004. (XI. 30.) számú rendelete kamatmentes lakáscélú kölcsön nyújtásáról Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2004. (XI. 30.) számú rendelete kamatmentes lakáscélú kölcsön nyújtásáról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Zalaháshágy Község Önkormányzati

Részletesebben

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Azonosító szám: kiadás /változat 2.0 Budapest, 2011. december 27. A szabályzat témagazdája: Dr. Prohászka László vezető jogtanácsos A 2.0.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FH-I-FB-50029/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a BUDA-CASH Brókerház Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XIX/1375/2 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól Budapest, 2010. október látta: norbert.kis@vm.gov.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FH-I-FB-50022/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA IV. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. AUGUSZTUS 3. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2012. évi LXVI. törvény a médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel

Részletesebben

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2006. (V. 31.) számú rendelete a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályairól

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról

18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról 18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

1. Jogorvoslati eljárás

1. Jogorvoslati eljárás 1. Jogorvoslati eljárás Az ügyfél kérelmére megindítandó jogorvoslati eljárások: - fellebbezési eljárás, - a döntés módosítása vagy visszavonása fellebbezés alapján, - a hatósági határozat bírósági felülvizsgálata,

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf.: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.

Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf.: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh. Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf.: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu ikt.sz.: MBk/635-4/2012. A határozat jogerős: 2013. 04. 02. Üi.: dr.

Részletesebben

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t.

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNT BIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.422/ 12 /2010. A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Ügyfél beadványában tájékoztatta a Felügyeletet arról, hogy egy más ügyből kifolyólag perben áll ( ) és ( ).

Az Ügyfél beadványában tájékoztatta a Felügyeletet arról, hogy egy más ügyből kifolyólag perben áll ( ) és ( ). A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-8178/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus JELENTÉS a Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12101 2012. augusztus Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról Rakamaz

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés j) és

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.330/19/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.2 /21 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:

A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 27/2014.(IV.24.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának a 2013. éves belső ellenőri jelentés elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben