2003R1788 HU

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1"

Átírás

1 2003R1788 HU Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1788/2003/EK RENDELETE (2003. szeptember 29.) a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról (HL L 270, , o. 123) Módosította: Hivatalos Lap Szám Oldal Dátum M1 A Tanács 2217/2004/EK rendelete (2004. december 22.) L M2 A Tanács 1406/2006/EK rendelete (2006. szeptember 18.) L Módosította: A1 Okmány a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, L a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló A2 Bulgária és Románia csatlakozási okmánya L

2 2003R1788 HU A TANÁCS 1788/2003/EK RENDELETE (2003. szeptember 29.) a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 37. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ), mivel: (1) A tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló 804/68/EGK rendelet módosításáról szóló, március 31-i 856/84/EGK tanácsi rendelet ( 2 ) a fent említett ágazatban április 2-i hatállyal kiegészítő illetékrendszert vezetett be. A rendszer hatályát több alkalommal meghosszabbították, különösen a tej- és tejtermékágazatban kiegészítő illeték megállapításáról szóló, december 28-i 3950/92/EGK tanácsi rendelettel ( 3 ), legutóbb pedig március 31-ig a tej- és tejtermék ágazatban kiegészítő illeték megállapításáról szóló, december 28-i 3950/92/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló, május 17-i 1256/1999/EK tanácsi rendelettel ( 4 ). (2) Egyrészt a megszerzett tapasztalatok hasznosítása, másrészt a rendszer egyszerűsítése és egyértelműbbé tétele érdekében a 3950/92/EGK rendeletet hatályon kívül kell helyezni, a meghoszszabbított hatályú rendszerre vonatkozó szabályokat pedig át kell alakítani, és egyértelműbbé kell tenni. (3) A rendszer elsődleges célja, hogy csökkentse a kereslet és kínálat közötti egyensúlyhiányt a tej- és tejtermékpiacon, valamint az ebből származó strukturális többleteket, és így kedvezőbb piaci egyensúlyt teremtsen. Ezért a rendszer alkalmazását április 1-jétől kezdődően további hét egymást követő tizenkét hónapos időszakban kell folytatni. A 3950/92/EGK rendeletben már előírt időszakokat ki kell egészíteni az említett időszakokkal. (4) Továbbra is fenn kell tartani az 1984-ben elfogadott eljárást, amely egy bizonyos garanciaküszöb felett a közvetlen fogyasztás céljára begyűjtött vagy értékesített tej mennyiségére illetéket alkalmaz. Ezt a garanciaküszöböt a referencia-tejzsírtartalomra vonatkozó garantált teljes mennyiségként minden egyes tagállamra nézve rögzítik. (5) Az illetéket úgy kell megállapítani, hogy visszatartó erejű legyen, és azt a nemzeti referenciamennyiség meghaladásakor a tagállamoknak haladéktalanul be kell fizetniük. Ezt követően a tagállamnak a fizetés terhét fel kell osztania azon termelők között, amelyek hozzájárultak a túltermeléshez. E termelők pedig a tagállam irányában azon egyszerű tény alapján, hogy túllépték a rendelkezésükre álló mennyiséget felelősek az esedékes illetékből rájuk eső hozzájárulás megfizetéséért. (6) A tagállamok a nemzeti referenciamennyiségeik túllépésének megfelelő illetéket egy 1 %-os átalányösszeg visszatartásával ( 1 ) június 5-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). ( 2 ) HL L 90., , 10. o. ( 3 ) HL L 405., , 1. o. A legutóbb a 2028/2002/EK rendelettel (HL L 313., , 3. o.) módosított rendelet. ( 4 ) HL L 160., , 73. o.

3 2003R1788 HU befizetik az EMOGA Garanciarészlege részére, amely arra szolgál, hogy számításba vegyék az egyes termelők esetleges csődeseteit vagy végleges képtelenségét arra, hogy megfizessék az esedékes illetékből rájuk eső hozzájárulást. (7) A tagállamok részére egy adott időszakot kell biztosítani arra, hogy a fizetendő illetéket felosszák a termelők között, és azt befizessék az EMOGA Garanciarészlegének. Ha a tagállamok a kitűzött határidőt nem tudják betartani, biztosítaniuk kell azt, hogy a fizetendő összegek az EMOGA Garanciarészlegének a rendelkezésére állnak a tagállamok részére havonta teljesített visszatérítésekből történő levonás útján. Ez az eljárás eltérést jelent a költségvetési fegyelemről szóló, szeptember 26-i 2040/2000/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 14. cikkében megállapított eljárástól. (8) A 3950/92/EGK rendelet különbséget tesz a szállítások és közvetlen eladások között. A tapasztalatok szerint az ügykezelést egyszerűbbé kell tenni azzal, hogy a szállításokat a teljes tejre korlátozzák, minden más tejtermék kizárásával. Következésképpen a közvetlen eladások a továbbiakban a tej fogyasztók részére történő közvetlen eladását és szállítását, valamint az egyéb tejtermékek mindenféle eladását és szállítását jelentik. (9) A szállítások minden egyes egyéni referenciamennyiségéhez olyan megfelelő reprezentatív zsírtartalomhányadot kell hozzárendelni, amelyet az aktuális zsírtartalomhányadok alapján állapítottak meg, és amelyek a megállapítandó szabályok alapján módosíthatók. Szabályokat kell megállapítani annak biztosítására, hogy az egyedi reprezentatív zsírtartalmak súlyozott átlaga és a vonatkozó nemzeti referencia-zsírtartalom közötti különbség továbbra is minimális legyen. (10) Egyszerűsített eljárást kell meghatározni az egyéni referenciamennyiségek felosztására a szállítások és a közvetlen eladások között, azzal a kötelezettséggel, hogy a Bizottságnak meg kell adni az elosztásához és az illeték kiszámításához szükséges információkat. Ennek az elosztásnak a április 1-jével kezdődő tizenkét hónapos időszak alatt a termelők birtokában lévő referenciamennyiségek alapján kell történnie. A tagállamok által a termelőkre kiosztott mennyiségek összege nem haladhatja meg a nemzeti referenciamennyiségeket. A nemzeti referenciamenynyiségeket a április 1-jétől kezdődő tizenegy időszakra kell megállapítani, és figyelembe kell venni az előző rendszer különböző elemeit. (11) Meg kell határozni annak módját, hogy miként vegyék figyelembe a tej zsírtartalmát a szállított mennyiségekre vonatkozó végleges kimutatás elkészítésekor. Hangsúlyozni kell, hogy a leszállított tej zsírtartalmának lefelé történő egyedi korrekciói vagy a tej különféle összetevőkre történő szétválasztása semmilyen körülmények között sem járhat azzal a következménnyel, hogy a tagállamokban a garantált teljes mennyiséget meghaladó mennyiségekre vonatkozó illetékfizetést csökkentsék. Az érintett elhanyagolható mennyiségekre való tekintettel a közvetlen eladások esetén nem kell számításba venni a zsírtartalmat. (12) A rendszer hatékony működésének biztosítása érdekében a termelők által fizetendő illeték-hozzájárulást azoknak a felvásárlóknak kell beszedniük, akik a leginkább képesek a szükséges ügyletek lebonyolítására, és akiknek ezért meg kell adni a hozzájárulás beszedéséhez szükséges eszközöket. Másrészt a tagállam által fizetendő illetéket meghaladóan beszedett összeget a nemzeti szerkezetátalakítási programok finanszírozására kell fordítani, és/ vagy vissza kell téríteni a termelők egyes kategóriáinak vagy a kivételes helyzetben lévő termelőknek. Ha azonban azt állapítják ( 1 ) HL L 244., , 27. o.

4 2003R1788 HU meg, hogy a tagállamnak nem kell illetéket fizetnie, a beszedett összes előleget vissza kell téríteni. (13) A tapasztalatok szerint e rendszer megvalósítása olyan nemzeti tartalék meglétét feltételezi, amelynek köszönhetően a termelők objektív kritériumok alapján többletmennyiségekhez juthatnak hozzá, illetve új termelők kezdhetik meg tevékenységüket, és amely olyan mennyiségekkel való feltöltést tesz lehetővé, amelyhez a termelők valamilyen okból egyénileg egyáltalán nem vagy már nem juthatnak hozzá. Annak érdekében, hogy a tagállam megfelelően reagálhasson az objektív kritériumok alapján meghatározott konkrét helyzetekre, felhatalmazást kell kapnia arra, hogy a nemzeti tartalékot vagy a valamennyi referenciamennyiséget egyformán érintő csökkentéssel vagy e mennyiségek végleges átruházásának csökkentésével növeljék. (14) Annak biztosítása érdekében, hogy a rendszer irányítása kellően rugalmas maradjon, a tagállamoknak felhatalmazást kell kapniuk arra, hogy egy-egy időszak végén a fel nem használt referenciamennyiségek nemzeti szinten vagy a felvásárlók között újra felosszák. (15) Ha a termelők nem használják ki a referenciamennyiségeket, ez megakadályozhatja a tejtermelés megfelelő fejlődését. Az ilyen problémák elkerülése érdekében a tagállamoknak tudniuk kell dönteni arról, hogy amennyiben a termelők hosszabb időszakon keresztül inaktívak vagy jelentős mértékben nem használják ki a referenciamennyiségeket, a fel nem használt referenciamennyiségeket visszajussanak a nemzeti tartalékba, hogy azokat újra kioszthassák más termelőknek. Rendelkezni kell azonban azokról az esetekről, amikor azok a termelők, akik átmenetileg nem tudtak termelést folytatni, a termelést újra kívánják kezdeni. (16) Az egyéni referenciamennyiség-részek átmeneti átruházása az azt engedélyező tagállamokban hozzájárult a rendszer hatékonyságának javításához. Ezt a mechanizmust azonban nem szabad megvalósítani ott, ahol esetleg gátolhatja a szerkezetek alakulását és kiigazítását, és a mechanizmusból származó közigazgatási nehézségeket sem szabad alábecsülni, továbbá nem lehet azoknak a volt termelőknek, akik beszüntették a termelést, megengedni, hogy a rendelkezésükre álló kvótát annál hosszabb ideig tartsák meg, mint amely feltétlenül szükséges a kvótának egy aktív termelőre történő átruházáshoz. (17) Amikor a rendszert 1984-ben bevezették, azt az elvet állapították meg, hogy amikor egy gazdaságot eladnak, bérbe adnak vagy örökléssel átruháznak, az adott földterülettel együtt a megfelelő referenciamennyiséget is át kell ruházni a vevőre, bérlőre vagy örökösre. Nem lenne helyénvaló az eredeti határozat megváltoztatása. A felek jogos érdekeinek védelméről szóló nemzeti rendelkezéseket azonban nem kell minden átruházás esetén végrehajtani, ha a felek nem jutnak megállapodásra egymással. (18) A tejtermelés szerkezeti átalakításának folytatása és a környezet javítása érdekében néhány kivételt kell tenni azon elv alkalmazása során, hogy a referenciamennyiségek gazdaságokhoz kötődnek, és a tagállamokat fel kell hatalmazni arra, hogy élhessenek a nemzeti és regionális szerkezetátalakítási programok végrehajtásának lehetőségével. A tagállamokat fel kell arra is jogosítani, hogy a referenciamennyiségek átruházását a termelők közötti egyedi ügyleteken kívül más módon is megszervezhessék. (19) A referenciamennyiségek különböző típusú átruházásaival összhangban és objektív kritériumok alkalmazásával a tagállamokat fel kell hatalmazni arra, hogy az átruházott mennyiségek egy részét a nemzeti tartalékban helyezzék el. (20) A kiegészítő illetékrendszerrel kapcsolatban szerzett tapasztalat azt mutatta, hogy a referenciamennyiségek törvényes konstruk-

5 2003R1788 HU ciók formájában történő átruházása, mint például a bérbeadás, amely nem vezet szükségszerűen az érintett referenciamennyiségeknek a kedvezményezett részére történő végleges odaítéléséhez, olyan többletköltség-tényezőt jelenthet a tejtermelés számára, amely akadályozza a termelési szerkezetek fejlesztését. A tej- és tejtermékpiaci referenciamennyiségek szabályozó hatásának erősítése érdekében a tagállamoknak felhatalmazást kell kapniuk arra, hogy kioszthassák azokat a referenciamennyiségeket, amelyeket bérbeadással vagy más hasonló jogi eszközökkel a nemzeti tartalékra ruháztak át azzal a céllal, hogy objektív kritériumok alapján újra kiosszák különösen azoknak az aktív termelőknek, akik már korábban is használták ezeket. A tagállamokat fel kell jogosítani arra is, hogy a referenciamennyiségek átruházását a termelők közötti egyedi ügyleteken kívül más módon is megszervezhessék. (21) A termelőeszközök költségnövekedése vagy az egyenlőtlen bánásmód elkerülése érdekében hangsúlyozni kell, hogy a kontingensek megszerzése vagy átruházása során tilos mindenfajta állami pénzügyi támogatás. (22) Az e rendeletben előírt illeték fő célja a tejtermékpiac szabályozása és stabilizálása. Az illetékből származó bevételeket tehát a tejágazatban felmerülő kiadások finanszírozására kell felhasználni. (23) A Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat ( 1 ) alapján meg kell hozni az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. cikk Hatály (1) április 1-jei kezdettel 11 egymás követő tizenkét hónapos időszakra (a továbbiakban: tizenkét hónapos időszakok) illetéket (a továbbiakban: illeték) vezetnek be az érintett tizenkét hónapos időszak alatt az I. mellékletben rögzített nemzeti referenciamennyiségeken felül értékesített tehéntej- és egyéb tejtermékmennyiségekre. (2) Ezeket a mennyiségeket a 6. cikkel összhangban felosztják a termelők között, különbséget téve az 5. cikk meghatározása szerinti szállítások és közvetlen eladások között. A nemzeti referenciamennyiség túllépéseit és az annak eredményeként kivetett illetéket a 3. fejezetnek megfelelően valamennyi tagállamban nemzeti szinten határozzák meg, különbséget téve szállítások és közvetlen eladások között. A1 (3) Az I. mellékletben feltüntetett nemzeti referenciamennyiségeket az általános piaci helyzet és különösen az egyes tagországokban érvényben lévő különleges feltételek figyelembevételével kell rögzíteni az esetleges felülvizsgálat sérelme nélkül. (4) A Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország,Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákiarészére az I. melléklet g) táblázatában meghatározottakszerint különleges szerkezetátalakítási tartalékotkell képezni. Ezt a tartalékot április 1-jétől olyanmértékben kell felszabadítani, amilyen mértékben a tejéstejtermékek mezőgazdasági birtokon történő fogyasztásacsökkent, Észtország és Lettor- ( 1 ) HL L 184., , 23. o.

6 2003R1788 HU A1 szág esetében 1998óta, a Cseh Köztársaság, Litvánia, Magyarország, Lengyelország,Szlovénia és Szlovákia esetében pedig 2000 óta.a tartalék felszabadításáról, valamint a tartaléknak a szállításiés a közvetlen értékesítési kvóták közötti megoszlásárólszóló határozatot a Bizottság az 1788/2033/EKrendelet 23. cikke (2) bekezdésében meghatározott eljárássalösszhangban, és a Cseh Köztársaság, Észtország,Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Szlovéniaés Szlovákia által a Bizottságnak december31-ig benyújtandó jelentés alapján hozza meg. E jelentésnekrészletes adatokat kell tartalmaznia az ország tejipariágazata tényleges szerkezetátalakítási folyamatánakeredményeiről és trendjeiről, valamint különösen amezőgazdasági birtokon történő saját fogyasztásra valótermelésről a piaci termelésre való átállásról. A2 Bulgária és Szlovákia részére az I. melléklet (g) táblázatában meghatározottak szerint különleges szerkezetátalakítási tartalékot kell képezni. Ezt a tartalékot április 1-jétől olyan mértékben kell felszabadítani, amilyen mértékben a tej és tejtermékek mezőgazdasági birtokon történő fogyasztása ezen országok esetében 2002 óta csökkent. A tartalék felszabadításáról, valamint a tartaléknak a szállítási és a közvetlen értékesítési kvóták közötti megoszlásáról szóló határozatot a Bizottság a 23 cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban, és a Bulgária és Románia által a Bizottságnak december 31-ig benyújtandó jelentés alapján hozza meg. E jelentésnek részletes adatokat kell tartalmaznia az ország tejipari ágazata tényleges szerkezetátalakítási folyamatának eredményeiről és trendjeiről, valamint különösen a mezőgazdasági birtokon történő saját fogyasztásra való termelésről a piacra történő termelésre való átállásról. (5) Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Románia, Szlovénia és Szlovákia esetében a nemzeti referenciamennyiségek tartalmazzák az összes, felvásárlóknak szállított vagy közvetlen fogyasztás céljára értékesített tehéntejet az e rendelet 5. cikkében meghatározottak szerint, illetve tejjel egyenértékű terméket, függetlenül attól, hogy ezek termelése vagy forgalmazása a fenti országokban alkalmazott átmeneti rendelkezések hatálya alá tartozik. (6) Bulgária és Románia esetében az illetéket április 1-jétől kell alkalmazni. 2. cikk Illeték Az illetéket a tej 100 kilogrammjára vetítve a 20004/2005-ös időszakra 33,27 EUR-ban, a 2005/2006-os időszakra 30,91 EUR-ban, a 2006/2007-es időszakra 28,54 EUR-ban, a 2007/2008-as és azt követő időszakokra pedig 27,83 EUR-ban határozzák meg. 3. cikk Az illeték kifizetése M2 (1) A tagállamok az I. mellékletben rögzített nemzeti referenciamenynyiségek túllépéséből származó és a szállításokra és a közvetlen eladásokra külön-külön nemzeti szinten meghatározott illeték Közösség részére történő befizetésére kötelezettek, és az esedékes összeg 99 %- át az érintett tizenkét hónapos időszakot követően, október 16. és november 30. között az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapba (EMOGA) befizetik.

7 2003R1788 HU (2) Ha az (1) bekezdésben előírt illetéket a határidő lejártáig és az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Bizottságával folytatott konzultációt követően nem fizetik be, akkor a Bizottság a be nem fizetett illetéknek megfelelő összeget levonja a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 5. cikkének (1) bekezdése és 7. cikkének (2) bekezdése szerint az érintett tagállam által teljesített kiadásra nyújtott havi előlegekből. A határozat meghozatala előtt a Bizottság figyelmezteti az érintett tagállamot, amely egy héten belül közli álláspontját. A 2040/2000/EK rendelet 14. cikkének rendelkezései nem alkalmazandók. (3) A Bizottsága a 23. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban meghatározza az e cikk végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. 4. cikk A termelők hozzájárulása a fizetendő illetékhez Az illetéket a 10. és 12. cikk rendelkezéseivel összhangban teljes egészében azok között a termelők között osztják fel, akik az 1. cikk (2) bekezdésében említett nemzeti referenciamennyiségek minden egyes túllépéséhez hozzájárultak. A 10. cikk (3) bekezdésének és a 12. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül a termelők kötelesek a 3. fejezet rendelkezéseivel összhangban kiszámított esedékes illeték-hozzájárulásukat megfizetni a tagállamnak, azon egyszerű tény alapján, hogy túllépték a rendelkezésükre álló referenciamennyiséget. E rendelet alkalmazásában: 5. cikk Fogalommeghatározások a) tej : egy vagy több tehén megfejésének terméke; b) egyéb tejtermékek : a tejen kívül valamennyi tejtermék, különösen a fölözött tej, a tejszín, a vaj, a joghurt és a sajt; ezeket megfelelő esetben a 23. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően rögzítendő együtthatók alkalmazásával tejjel egyenértékű termékekké alakítják át; c) termelő : a közös agrárpolitika közvetlen támogatási rendszerére és az egyes növények termelőinek támogatási rendszerére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló 1782/2003/EK rendelet ( 2 ) 2. cikke a) pontjának meghatározása szerinti mezőgazdasági termelők, amelyek gazdasága egy tagállam földrajzi területén található, és tejet állítanak elő és értékesítenek, vagy a közeljövőben készülnek ezzel a tevékenységgel foglalkozni. d) gazdaság : az 1782/2003/EK rendelet 2. cikke b) pontjának meghatározása szerinti gazdaságok; e) felvásárló : olyan vállalkozások vagy csoportok, amelyek termelőktől vásárolnak tejet: begyűjtés, csomagolás, tárolás, hűtés és feldolgozás céljából, akár szerződés alapján is, tej vagy más tejtermékek kezelésével vagy feldolgozásával foglalkozó egy vagy több vállalkozás részére történő értékesítés céljára. ( 1 ) HL L 160., , 103. o. ( 2 ) HL L 270., , 269. o.

8 2003R1788 HU Az azonos földrajzi területen belül a felvásárlók bármely olyan csoportja, amely tagjainak megbízásából az illeték fizetéséhez szükséges igazgatási vagy számviteli műveleteket végez, felvásárlónak tekinthető. Az ezen albekezdés első mondatának alkalmazásában Görögország egyetlen földrajzi területnek minősül, és egy hivatalos testületet egy fent említett felvásárlói csoportnak tekinthet; f) szállítás : egy termelő által egy felvásárló számára végzett tejszállítás az egyéb tejtermékek szállításának kivételével, függetlenül attól, hogy a szállítást a termelő, a felvásárló, az ilyen termékeket feldolgozó vagy kezelő vállalkozás vagy egy harmadik fél bonyolítja-e le; g) közvetlen eladás : a tejnek egy termelő által közvetlenül a fogyasztók részére történő valamennyi értékesítése vagy átruházása, valamint az egyéb tejtermékeknek egy termelő által végzett valamennyi értékesítése vagy átruházása. A Bizottság a 23. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően és az e cikk f) pontjában a szállítás fogalmára adott meghatározás figyelembevételével módosíthatja a közvetlen eladás meghatározását különösen annak elkerülése érdekében, hogy valamely tej vagy értékesített tejtermékmennyiség kikerüljön az illetékszabályok hatálya alól; h) értékesítés : a tej szállítása vagy a tej- és egyéb tejtermékek közvetlen értékesítése; i) nemzeti referenciamennyiség : az I. mellékletben az egyes tagállamokra rögzítetett referenciamennyiség; j) egyéni referenciamennyiség : egy termelő referenciamennyisége bármely tizenkét hónapos időszakban április 1-jén; k) rendelkezésre álló referenciamennyiség : a termelők részére abban a tizenkét hónapos időszakban a március 31-én rendelkezésre álló referenciamennyiség, amelyre az illetéket kiszámították, figyelembe véve az e rendelet szerinti valamennyi olyan átruházást, értékesítést, átszámítást és ideiglenes újrafelosztást, amelyre az adott tizenkét hónapos időszak alatt sor került. 2. FEJEZET A REFERENCIAMENNYISÉG KIOSZTÁSA 6. cikk Egyéni referenciamennyiségek A2 (1) A tagállamok június 1-jéig a 3950/92/EGK rendelet 4. cikkének megfelelően a április 1-jével kezdődő tizenkét hónapos időszak alatt odaítélt egyéni referenciamennyiség vagy referenciamenynyiségek alapján megállapítják a termelők egyéni referenciamennyiségét. Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Románia, Szlovénia és Szlovákia esetében az fent említett egyéni referenciamennyiség alapját az I. melléklet (f) táblázata határozza meg. Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Románia, Szlovénia és Szlovákia esetében az egyéni referenciamennyiség megállapításának tizenkét hónapos időszaka a következő időpontokban kezdődik: Magyarország esetében április 1-jén, Málta és Litvánia esetében április 1- jén, a Cseh Köztársaság, Ciprus, Észtország, Lettország és Szlovákia esetében április 1-jén, Lengyelország és Szlovénia esetében április 1-jén, Bulgária és Románia esetében pedig április 1- jén.

9 2003R1788 HU A1 Ugyanakkor az 1782/2003/EK rendelet ( 1 ) 95. cikkénekalkalmazása céljából adott esetben Lengyelország ésszlovénia ideiglenes egyéni referenciamennyiséget állapíthatmeg a április 1-jén kezdődő tizenkéthónapos időszak alapján, a végleges egyéni referenciamennyiségetpedig április 1-jéig kell megállapítaniuk.lengyelországban és Szlovéniában e rendelet 3. és4. cikkét április 1-jéig nem kell alkalmazni. Lengyelország esetében a teljes mennyiség szállítások ésközvetlen értékesítések közötti megoszlását a szállításraés a közvetlen értékesítésekre vonatkozó, évi ténylegesadatok alapján felül kell vizsgálni, és ha szükséges,ezeket a Bizottság az 1788/2003/EK rendelet 23. cikke(2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangbankiigazítja. A2 Bulgária és Románia esetében az I. melléklet (f) táblázatában meghatározott teljes mennyiség szállítások és közvetlen értékesítések közötti megoszlását a szállításra és a közvetlen értékesítésre vonatkozó, évi tényleges adatai alapján felül kell vizsgálni és, amennyiben szükséges, ezeket a Bizottság a 23. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban kiigazítja. (2) A termelők egy vagy két egyéni referenciamennyiséggel rendelkezhetnek, az egyik a szállításokra, a másik pedig az eladásokra vonatkozik. A termelő mennyiségeinek referenciamennyiségek közötti átcsoportosítását csak a tagállam illetékes hatósága hajthatja végre a termelő indokolt kérése alapján. (3) Ha egy termelő két referenciamennyiséggel rendelkezik, bármely illetékhez való hozzájárulását mindegyikre külön-külön számítják ki. (4) A finn nemzeti referenciamennyiségnek az 1. cikkben említett szállításokra kiosztott része a 23. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően tonnáig felemelhető a finn SLOM - termelők kompenzálása érdekében. Ezt a közösségi jognak megfelelően kiosztandó tartalékot kizárólag azon termelők érdekében szabad felhasználni, akiknek a termelés újbóli megkezdésére vonatkozó jogát a csatlakozás érintette. (5) Az egyéni referenciamennyiségeket adott esetben minden egyes tizenkét hónapos időszak vonatkozásában módosítják úgy, hogy az egyes tagállamok esetén a szállításokra, illetve a közvetlen eladásokra vonatkozó egyéni referenciamennyiségek összege ne haladja meg a 8. cikknek megfelelően elfogadott nemzeti referenciamennyiség megfelelő részét, a nemzeti tartalék részére a 14. cikkben foglaltak szerint történő juttatás érdekében végrehajtott bármilyen levonás figyelembevételével. 7. cikk Mennyiségek kiosztása a nemzeti tartalékból A tagállamok olyan szabályokat fogadnak el, amelyek lehetővé teszik a 14. cikk szerinti nemzeti tartalékból származó mennyiségek egészének vagy egy részének a termelők részére történő kiosztását a Bizottsággal közlendő objektív kritériumok alapján. ( 1 ) HL L 270., , 1. o.

10 2003R1788 HU FEJEZET AZ ILLETÉK KISZÁMÍTÁSA 8. cikk A referenciamennyiségek kezelése (1) A 23. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban a Bizottság minden egyes tagállamra és minden egyes időszakra vonatkozóan az adott időszak vége előtt egymáshoz igazítja a nemzeti referenciamennyiségek szállításai és közvetlen értékesítései közötti felosztást, figyelembe véve az egyéni referenciamennyiségek termelők által kérelmezett átcsoportosítását a szállítások és a közvetlen értékesítések között. M2 A 2005/2006-os időszakra vonatkozóan, ugyanezen eljárásnak megfelelően és a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia tekintetében a Bizottság az érintett tagállam kérésére a szóban forgó időszak végét követően szintén kiigazíthatja a nemzeti referenciamennyiségeknek a szállítások és a közvetlen értékesítések közötti felosztását. E kérelmet október 10. előtt be kell nyújtani a Bizottság számára. Ezt követően a Bizottság a lehető leghamarabb kiigazítja a felosztást. (2) A 23. cikk (2) bekezdésében előírt eljárással összhangban meghatározandó szabályoknak megfelelően és időpontokban a tagállamok minden évben megküldik a Bizottságnak azokat az információkat, amelyek szükségesek: a) az (1) bekezdésben említett kiigazítások elvégzéséhez; b) az általuk fizetendő illeték kiszámításához. 9. cikk Zsírtartalom (1) Valamennyi termelő tekintetében meghatározzák azt a referenciazsírtartalmat, amelyet az adott termelő részére kiosztott egyéni referenciamennyiségre vagy -mennyiségekre alkalmazni kell. (2) A 6. cikk (1) bekezdésével összhangban március 31-én a termelők részére kiosztott referenciamennyiségek esetében az e cikk (1) bekezdésében említett zsírtartalom megegyezik az adott mennyiség referencia-zsírtartalmával az adott időpontban. A2 Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovénia és Szlovákia esetében az (1) bekezdésben említett referencia-zsírtartalom megegyezik a termelők részére az alábbi időpontokban kiosztott mennyiség referencia-zsírtartalmával: Magyarország esetében március 31., Litvánia esetében március 31., a Cseh Köztársaság, Ciprus, Észtország, Lettország és Szlovákia esetében március 31., Lengyelország és Szlovénia esetében március 31., Bulgária és Románia esetében pedig március 31. (3) A fenti zsírtartalmat módosítani kell a 6. cikk (2) bekezdésében említett átcsoportosítás alkalmával, és ha a 23. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban megállapított szabályok alapján referenciamennyiségeket szereznek meg vagy adnak át.

11 2003R1788 HU A2 (4) Azok az új termelők, akik a nemzeti tartalékból az összes szállításukra vonatkozó egyéni referenciamennyiséggel rendelkeznek, a zsírtartalmat a 23. cikk (2) bekezdésében említett szabályok szerint rögzítik. (5) Az (1) bekezdésben említett egyedi referencia-zsírtartalmat adott esetben e rendelet hatálybalépéskor, illetve azt követően szükség szerint valamennyi tizenkét hónapos időszak kezdetén kiigazítják úgy, hogy minden egyes tagállamra vonatkozóan az egyedi reprezentatív zsírtartalom súlyozott átlaga kilogrammonként ne haladja meg 0,1 grammnál nagyobb mértékben a II. mellékletben meghatározott referencia-zsírtartalmat. Románia esetében a II. mellékletben meghatározott referencia-zsírtartalmat a teljes év adatai alapján kell felülvizsgálni és, amennyiben szükséges, ezt a Bizottság a 23. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban kiigazítja. 10. cikk Szállítási illeték (1) A végleges illeték megállapítása érdekében az egyes termelők által szállított mennyiségeket növelik vagy csökkentik a tényleges zsírtartalom és a referencia-zsírtartalom közötti eltérés kifejezése érdekében a 23. cikk (2) bekezdésével összhangban meghatározandó együtthatók alkalmazásával és feltételekkel. (2) Ha az (1) bekezdésnek megfelelően kiigazított szállítások összege nemzeti szinten alacsonyabb a tényleges szállítások összegénél, akkor az illetéket ez utóbbi alapján számítják ki. Ilyen esetekben valamennyi csökkentő kiigazítást arányosan csökkentenek annak érdekében, hogy a kiigazított szállítások összegét összehangolják a ténylegesen lebonyolított szállításokkal. Ha az (1) bekezdésnek megfelelően kiigazított szállítások összege a tényleges szállítások összegénél magasabb, akkor az illetéket az előbbi alapján számítják ki. (3) A termelők illetékfizetéshez való hozzájárulását a tagállam határozattal állapítja meg a szállításokra juttatott nemzeti referenciamenynyiségek fel nem használt részének újrakiosztását vagy újra ki nem osztását követően az egyes termelők egyéni referenciamennyiségei arányában vagy a tagállam által meghatározandó objektív kritériumok alapján a következők szerint: a) vagy nemzeti szinten annak az összegnek az alapján, amellyel az egyes termelők referenciamennyiségüket túllépték, b) vagy elsőként a felvásárlói szinten, és azt követően adott esetben nemzeti szinten. 11. cikk A felvásárlók szerepe (1) A felvásárlók felelősek azért, hogy termelőktől beszedjék az illeték alapján termelők által fizetendő hozzájárulást, és e hozzájárulásokat a 23. cikk (2) bekezdése alapján megállapítandó időpontig és eljárást követően befizetik a tagállam illetékes hatóságai részére; ezt az összeget levonják a túllépésért felelős termelők részére kifizetett tej árából, vagy ennek hiányában más megfelelő eszközzel hajtják be. (2) Ha egy felvásárló részben vagy teljesen egy vagy több másik felvásárló helyébe lép, a folyó tizenkét hónapos időszak hátralévő részére a termelők rendelkezésére álló egyéni referenciamennyiségeket a már leszállított mennyiségek levonásával és azok zsírtartalmának

12 2003R1788 HU figyelembevételével veszik számításba. Ugyanezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha egy termelő az egyik felvásárlóról egy másikra vált. (3) Amennyiben a referencia-időszak alatt egy termelő által szállított mennyiségek meghaladják az adott termelő részére rendelkezésre álló referenciamennyiséget, az adott tagállam úgy határozhat, hogy a tagállam által megállapított részletes szabályokkal összhangban a felvásárló a termelő hozzájárulási előlegeként levonja a termelőtől az általa szállított, a referenciamennyiséget meghaladó tej árának egy részét. A tagállam olyan különös rendelkezéseket hozhat, amelyek lehetővé teszik a felvásárlók számára ezen előleg levonását, ha a termelők több felvásárlónak szállítanak. 12. cikk A közvetlen eladások illetéke (1) Közvetlen eladások esetén az illetékfizetésből az egyes termelőkre eső hozzájárulást a tagállamok határozattal állapítják meg a közvetlen eladásokra juttatott nemzeti referenciamennyiség fel nem használt részének újrakiosztását vagy újra ki nem osztását követően a megfelelő területi szinten vagy nemzeti szinten. (2) A tagállamok az eladott vagy átruházott tejtermékek előállítása céljából az eladott, átruházott vagy felhasznált tej teljes mennyisége után fizetendő illetékből a termelőre eső hozzájárulás kiszámításának alapját a 23. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban rögzített kritériumok alapján állapítják meg. (3) A végleges illeték megállapítása céljából nem lehet figyelembe venni zsírtartalommal kapcsolatos helyesbítést. (4) A 23. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban meghatározzák, hogy az illetéket milyen módon és mikor kell befizetni a tagállam illetékes szerve részére. 4. FEJEZET AZ ILLETÉK KEZELÉSE 13. cikk Túlfizetések és be nem fizetett összegek (1) Amennyiben a szállítások vagy közvetlen értékesítések esetében megállapítják, hogy illetéket kell fizetni, és a termelőktől beszedett hozzájárulás meghaladja annak összegét, a tagállam: a) a többletet részben vagy egészében a 18. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett intézkedések finanszírozására használhatja, és/ vagy b) a többletet részben vagy egészében visszajuttathatja azoknak a termelőknek, amelyek a tagállam által objektív kritériumok alapján és a 23. cikk (2) bekezdésében leírt eljárás szerint meghatározandó időszakon belül megállapított elsődleges kategóriákba tartoznak, vagy amelyekre az e rendszerhez nem kapcsolódó nemzeti szabályokból következő kivételes helyzet vonatkozik. (2) Amennyiben megállapítják, hogy nem kell illetéket fizetni, a felvásárlók vagy a tagállam által beszedett valamennyi előleget legkésőbb a következő tizenkét hónapos időszak végéig visszatérítik. (3) Ha egy felvásárló a 11. cikkel összhangban nem teljesíti azon kötelezettségét, hogy az illetékből a termelőre eső hozzájárulást beszedje, a tagállamok a mulasztó felvásárlóra kiszabható szankció

13 2003R1788 HU sérelme nélkül közvetlenül a termelőtől is beszedhetik a be nem fizetett összeget. (4) Ha valamelyik termelő vagy felvásárló nem tartja be a fizetési határidőt, akkor a hátralék után a 23. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően rögzítendő kamatot kell fizetni a tagállam részére. 14. cikk Nemzeti tartalék (1) Az I. mellékletben rögzített mennyiségek részeként valamennyi tagállam nemzeti tartalékot hoz létre, különösen a 7. cikkben előírt elosztások céljából. A nemzeti tartalékot feltöltik vagy valamennyi mennyiség 15. cikkben előírtak szerinti visszavételével, vagy a 19. cikkben előírt átruházások egy részének visszatartásával, vagy a valamennyi egyéni referenciamennyiséget érintő csökkentéssel. A szóban forgó mennyiségek megtartják eredeti rendeltetésüket, úgymint szállítás vagy közvetlen eladás. (2) A tagállamok részére kiosztott bármilyen további referenciamenynyiséget automatikusan a nemzeti tartalékba helyezik és a várható szükségletnek megfelelően szállításokra és közvetlen eladásokra osztják fel. (3) A nemzeti tartalékba helyezett mennyiségeknek nincs referenciazsírtartalma. 15. cikk Az inaktivitás esetei (1) Ha egy egyéni referenciamennyiségekkel rendelkező természetes vagy jogi személy egy tizenkét hónapos időszak alatt már nem teljesíti az 5. cikk c) pontjában említett feltételeket, ezeket a mennyiségeket legkésőbb a következő naptári év április 1-jéig vissza kell juttatni a nemzeti tartalékba, kivéve, ha az adott természetes vagy jogi személy legkésőbb az említett időpontig az 5. cikk c) pontjának meghatározása szerint termelővé válik. Ha az érintett természetes vagy jogi személy legkésőbb a visszavonást követő második tizenkét hónapos időszak végéig ismét termelővé válik, atőle visszavont egyéni referenciamennyiség egészét vagy egy részét legkésőbb az alkalmazás időpontját követő április 1-jéig részére újra kiosztják. (2) Ha a termelők legalább egy tizenkét hónapos időszak alatt nem értékesítik az egyéni referenciamennyiségük legalább 70 %-ának megfelelő mennyiséget, a tagállamok eldönthetik, hogy a fel nem használt referenciamennyiség egészét vagy egy részét visszajuttassák-e a nemzeti tartalékba, és ha igen, akkor milyen feltételekkel. A tagállamok meghatározhatják, hogy egy referenciamennység milyen feltételek mellett juttatható vissza a termelőnek, amennyiben az folytatja az értékesítést. (3) Az (1) és (2) bekezdés azonban nem alkalmazandó vis maior esetén és olyan kellően indokolt és az illetékes hatóság által elismert esetekben, amely az érintett termelő termelési kapacitását átmenetileg befolyásolja. 16. cikk Ideiglenes átruházások (1) A tagállamok az adott időszakra vonatkozóan valamennyi tizenkét hónapos időszak végéig engedélyezik azon egyéni referencia-

14 2003R1788 HU mennyiségek ideiglenes átruházását, amelyet az azokra jogosult termelők nem szándékoznak felhasználni. A tagállamok termelői kategóriák vagy érintett tejtermelési struktúrák szerint szabályozhatják az átruházásokat, azokat a felvásárló szintjére vagy régión belülre korlátozhatják, a 15. cikk (3) bekezdésében előírt esetekben engedélyezhetik a teljes körű átruházást, és meghatározhatják, hogy milyen mértékig ismételhetik meg a termelők az átruházásokat. (2) Bármely tagállam határozhat úgy, hogy a következő egy vagy két kritérium alapján nem hajtja végre az (1) bekezdést: a) strukturális változtatások és kiigazítások elősegítésének szükségessége, b) elsőbbséget élvező közigazgatási szükségletek. 17. cikk A referenciamennyiségek földterülettel együtt történő átruházása (1) Amennyiben a gazdaságot eladják, bérbe adják, öröklés vagy szerződéses öröklés útján, illetve a termelőre hasonló joghatással járó egyéb eszközökkel átruházzák, a tagállamok által meghatározandó részletes szabályoknak megfelelően, és a tejtermeléshez használt területek vagy más objektív kritériumok, illetve adott esetben a felek között létrejött bármely megállapodás figyelembevételével az egyéni referenciamennyiségeket a gazdasággal együtt átruházzák az azt átvevő termelőkre. A referenciamennyiségek azon részével, amelyet adott esetben nem ruháztak át a gazdasággal együtt, a nemzeti tartalékot növelik. (2) Ha a referenciamennyiségeket az (1) bekezdéssel összhangban földhaszonbérlet vagy hasonló joghatással járó egyéb eszközökkel ruháztak vagy ruháznak át, a tagállamok dönthetnek úgy objektív kritériumok alapján és annak biztosítása érdekében, hogy a referenciamennyiségek kizárólag a termelőkhöz legyenek köthetők, hogy a referenciamennyiséget nem ruházzák át a gazdasággal együtt. (3) Amennyiben földet állami hatóságokra és/vagy közérdekű felhasználás céljára ruháznak át, vagy ha az átruházás nem mezőgazdasági céllal történik, a tagállamok biztosítják, hogy meghozzák a szükséges intézkedéseket a felek jogos érdekeinek védelmére, és különösen arra, hogy az ilyen földterületet átadó termelők folytathassák a tejtermelést, amennyiben ez a szándékuk. (4) A felek közötti megállapodás hiányában, olyan bérlések esetén, amelyek anélkül járnak le, hogy hasonló feltételek szerint meg lehetne azokat hosszabbítani, illetve hasonló joghatással járó helyzetekben, a szóban forgó egyéni referenciamennyiséget a tagállam által elfogadott vagy elfogadandó rendelkezések alapján, a felek jogos érdekeinek figyelembevételével részben vagy egészben átruházzák az azokat átvevő termelőkre. 18. cikk Különleges átruházási intézkedések (1) A tejtermelés sikeres szerkezetátalakítása vagy a környezet javítása érdekében a tagállamok az általuk az érintett felek jogos érdekeinek figyelembevétel meghatározandó részletes szabályoknak megfelelően: a) egy összegben vagy több éves részletfizetéssel ellentételezést biztosíthatnak azon termelők részére, amelyek vállalják tejtermelésük egészének vagy egy részének megszüntetését, és az így felszabadult egyéni referenciamennyiségeket a nemzeti tartalékba utalhatják; b) objektív kritériumok alapján meghatározhatják azokat a feltételeket, amelyek alapján egy tizenkét hónapos időszak kezdetén a termelők

15 2003R1788 HU az illetékes hatóságtól vagy az e hatóság által kijelölt szervtől hozzájuthatnak az ár megfizetése ellenében a más termelők által az előző tizenkét hónapos időszak végén a fent említett árral megegyező mértékű egy összegben vagy többéves részletfizetésével nyújtott ellentételezés fejében véglegesen felszabadított egyéni referenciamennyiségek újbóli kiosztásához; c) központosíthatják és felügyelhetik a földterület nélküli referenciamennyiségek átruházását; d) a környezetvédelem érdekében átruházott földterület esetén elrendelhetik, hogy az érintett egyéni referenciamennyiséget egy olyan termelőnek juttassák, amely megválik a földterülettől, de folytatni kívánja a tejtermelést; e) objektív kritériumok alapján meghatározhatják azokat a térségeket vagy begyűjtési területeket, amelyen belül engedélyezett a referenciamennyiségek tartós átruházása a megfelelő földterület átruházása nélkül a tejtermelés struktúrájának javítása céljából; f) termelő által az illetékes hatóság vagy az e hatóság által kijelölt szerv részére benyújtott kérelem alapján a tejtermelés struktúrájának a gazdaság szintjén történő javítása vagy a termelés külterjesítésének lehetővé tétele céljából engedélyezhetik a referenciamennyiségeknek a megfelelő földterület nélküli végleges átadását és fordítva. (2) Az (1) bekezdés rendelkezései nemzeti szinten, megfelelő területi szinten vagy meghatározott begyűjtési területeken belül hajthatók végre. 19. cikk Az átruházások egy részének megtartása (1) A 17. és 18. cikkben említett átruházások esetén a tagállamok objektív kritériumok alapján visszatarthatják az egyéni referenciamenynyiség egy részét nemzeti tartalékuk számára. (2) Ha a referenciamennyiségeket a 17. és 18. cikkel összhangban megfelelő földterülettel együtt vagy anélkül ruházzák át földhaszonbérlet vagy hasonló joghatással járó egyéb eszközök révén, a tagállamok objektív kritériumok alapján és abból a célból, hogy a referenciamenynyiségek kizárólag a termelőket illesse meg határozhatnak arról, hogy az átruházott referenciamennyiség egésze vagy egy része visszakerüljöne a nemzeti tartalékba, és ha igen, milyen feltételekkel. 20. cikk A referenciamennyiségek megszerzéséhez nyújtott támogatás A kvóták megszerzéséhez közvetlenül kapcsolódó pénzügyi támogatást egyetlen állami hatóság sem nyújthat referenciamennyiségek e rendelet alapján való eladása, átruházása vagy kiosztása céljából. 21. cikk Jóváhagyás A felvásárlói tevékenység gyakorlásához a tagállam 23. cikk (2) bekezdése alapján megállapított kritériumoknak megfelelő előzetes jóváhagyása szükséges. A termelők által közvetlen eladások esetén teljesítendő feltételeket és a szolgáltatandó információkat a 23. cikk (2) bekezdésével összhangban határozzák meg.

16 2003R1788 HU FEJEZET ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 22. cikk Az illeték felhasználása Az illeték a mezőgazdasági piacok stabilizálására szolgáló beavatkozás, és amelyet a tejágazat kiadásainak finanszírozására kell felhasználni. 23. cikk Irányítóbizottság (1) A Bizottságot munkájában a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendelet ( 1 ) alapján létrehozott Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti. (2) Az e bekezdésre való hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni. Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időszak egy hónap. (3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát. 24. cikk Végrehajtási intézkedések A Bizottság a 23. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban meghatározza az e cikk végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. 25. cikk Hatályon kívül helyezés A 3950/92/EGK rendelet április 1-jétől hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat e rendeletre való hivatkozásoknak kell tekinteni, és a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázat szerint kell értelmezni. 26. cikk Átmeneti intézkedések Az e rendeletben előírt rendszert érintő módosítások végrehajtásának megkönnyítéséhez szükséges átmeneti intézkedéseket a 23. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban el kell fogadni. 27. cikk Hatálybalépés Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. ( 1 ) HL L 160., , 48. o.

17 2003R1788 HU Ezt a rendeletet április 1-jétől kell alkalmazni a 6. és 24. cikk kivételével, amelyeket e rendelet hatálybalépésének időpontjától kell alkalmazni. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

18 2003R1788 HU I. MELLÉKLET A1 REFERENCIAMENNYISÉGEK a) 2004/2005 A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország,Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovéniaés Szlovákia esetében az 1. cikk (1) bekezdésébenemlített nemzeti referenciamennyiséget 2004.május 1-től március 31-ig kell alkalmazni. Tagállam Mennyiség, tonna Belgium ,000 Cseh Köztársaság ,000 Dánia ,000 Németország ,000 Észtország ,000 Görögország ,000 Spanyolország ,000 Franciaország ,000 Írország ,000 Olaszország ,000 Ciprus ,000 Lettország ,000 Litvánia ,000 Luxemburg ,000 Magyarország ,000 Málta ,000 Hollandia ,000 Ausztria ,000 Lengyelország ,000 Portugália ,000 Szlovénia ,000 Szlovákia ,000 Finnország ,324 Svédország ,000 Egyesült Királyság ,000 b) 2005/2006 Tagállam Mennyiség, tonna Belgium ,000 Cseh Köztársaság ,000 Dánia ,000 Németország ,000 Észtország ,000 Görögország ,000 Spanyolország ,000

19 2003R1788 HU A1 Tagállam Mennyiség, tonna Franciaország ,000 Írország ,000 Olaszország ,000 Ciprus ,000 Lettország ,000 Litvánia ,000 Luxemburg ,000 Magyarország ,000 Málta ,000 Hollandia ,000 Ausztria ,000 Lengyelország ,000 Portugália (*) ,000 Szlovénia ,000 Szlovákia ,000 Finnország ,324 Svédország ,000 Egyesült Királyság ,000 (*) Különleges, tonnás emelés, kizárólag az azori-szigetekitermelők támogatására. c) 2006/2007 Tagállam Mennyiség, tonna Belgium ,000 Cseh Köztársaság ,000 Dánia ,000 Németország ,000 Észtország ,000 Görögország ,000 Spanyolország ,000 Franciaország ,000 Írország ,000 Olaszország ,000 Ciprus ,000 Lettország ,000 Litvánia ,000 Luxemburg ,000 Magyarország ,000 Málta ,000 Hollandia ,000 Ausztria ,000 Lengyelország ,000 Portugália ,000

20 2003R1788 HU A1 Tagállam Mennyiség, tonna Szlovénia ,000 Szlovákia ,000 Finnország ,324 Svédország ,000 Egyesült Királyság ,000 A2 d) 2007/2008 Tagállam Mennyiség, tonna Belgium ,000 Bulgária ,000 Cseh Köztársaság ,000 Dánia ,000 Németország ,000 Észtország ,000 Görögország ,000 Spanyolország ,000 Franciaország ,000 Írország ,000 Olaszország ,000 Ciprus ,000 Lettország ,000 Litvánia ,000 Luxemburg ,000 Magyarország ,000 Málta ,000 Hollandia ,000 Ausztria ,000 Lengyelország ,000 Portugália ,000 Románia ,000 Szlovénia ,000 Szlovákia ,000 Finnország ,324 Svédország ,000 Egyesült Királyság ,000 e) 2008/2009-től 2014/2015-ig Tagállam Mennyiség, tonna Belgium ,000 Bulgária ,000 Cseh Köztársaság ,000

21 2003R1788 HU A2 Tagállam Mennyiség, tonna Dánia ,000 Németország ,000 Észtország ,000 Görögország ,000 Spanyolország ,000 Franciaország ,000 Írország ,000 Olaszország ,000 Ciprus ,000 Lettország ,000 Litvánia ,000 Luxemburg ,000 Magyarország ,000 Málta ,000 Hollandia ,000 Ausztria ,000 Lengyelország ,000 Portugália ,000 Románia ,000 Szlovénia ,000 Szlovákia ,000 Finnország ,324 Svédország ,000 Egyesült Királyság ,000 f) A 6. cikk (1) bekezdésének második albekezdésébenemlített, a szállításokra és a közvetlen értékesítésrevonatkozó referenciamennyiségek Tagállam Referenciamennyiségek szállításokra, tonna Referenciamennyiségek közvetlen értékesítésekre, tonna Bulgária Cseh Köztársaság Észtország Ciprus Lettország Litvánia Magyarország Málta Lengyelország Románia Szlovénia Szlovákia

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE 2008.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 148/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.26. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

A tej és tejtermékek közös piacszervezése

A tej és tejtermékek közös piacszervezése A tej és tejtermékek közös piacszervezése Piaci rendtartások az Európai Unióban sorozat része A Magyar Agrárkamara információs kiadványa Az EU mezőgazdasági jogi szabályozásának napi követését elősegítő,

Részletesebben

L 384/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.29.

L 384/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.29. L 384/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.29. A TANÁCS 2012/2006/EK RENDELETE (2006. december 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan

Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan C 210/14 Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan (2007/C 210/10) Az érdekelt felek észrevételeiket

Részletesebben

A mezőgazdasági őstermelők speciális jövedelemadózási és társadalombiztosítási kötelezettségei

A mezőgazdasági őstermelők speciális jövedelemadózási és társadalombiztosítási kötelezettségei A mezőgazdasági őstermelők speciális jövedelemadózási és társadalombiztosítási kötelezettségei Szerző: Szilágyi Bernadett Szilágyi Bernadett*: A mezőgazdasági őstermelők speciális jövedelemadózási és társadalombiztosítási

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1

2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1 2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 501/2008/EK RENDELETE (2008. június 5.)

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2012. június 14. csütörtöki ülés P7_TA-PROV(2012)06-14 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 490.766 HU Egyesülve a sokféleségben HU TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról behajtások helyzetéről a Képviselő-testület 2010. december 14-én 14 órától tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt évben

Részletesebben

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lép: 2015. február 1-én. Módosítva: 2015. október 1-én. Hatályon kívül helyezve a 2013. január 21-én az I/5/2013. számú igazgatósági határozattal

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 5. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a 2011. évi mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatások alakulásáról ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás:

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás: Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 1535/2003/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 1535/2003/EK RENDELETE A BIZOTTSÁG 1535/2003/EK RENDELETE (2003. augusztus 29.) a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek támogatási rendszere tekintetében a 2201/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

Részletesebben

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005),

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005), 2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 33 E/425 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2006. július 5-én került

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

MELLÉKLET. Iránymutatás

MELLÉKLET. Iránymutatás HU MELLÉKLET Iránymutatás az Unió által megosztott irányítás keretében finanszírozott kiadásokra vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése esetén végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapításáról

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.1. COM(2010) 705 végleges 2010/0343 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről

Részletesebben

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS ANNAK TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.4.12. COM(2016) 221 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén egyes

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.4. COM(2015) 280 final 2015/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) keretében szavazásra bocsátandó egyes állásfoglalások

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére, L 343/558 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.29. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL.

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL. 2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 AZ EGYESÜLT NEMZETEK KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI KONFERENCIÁJA 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL EGYESÜLT

Részletesebben

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény 76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény a magyar intervenciós készletből származó cukor belső piacon történő értékesítésére vonatkozó folyamatos ajánlattételi felhívás közzétételéről I. Intervenciós készletértékesítés

Részletesebben

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott 2003/2011. számú útmutató a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2010.4.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 330/2010/EU RENDELETE (2010. április 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3)

Részletesebben

A TANÁCS 92/83/EGK IRÁNYELVE

A TANÁCS 92/83/EGK IRÁNYELVE 1992L0083 HU 01.01.2007 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 92/83/EGK IRÁNYELVE (1992. október 19.) az

Részletesebben

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21.

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. 7. sz. melléklet Általános Szerz dési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiség vállalkozások,

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 11. (OR. en) 16843/09 AGRI 537

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 11. (OR. en) 16843/09 AGRI 537 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 11. (OR. en) 16843/09 AGRI 537 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a Litván Köztársaság hatóságai által állami tulajdonú mezőgazdasági

Részletesebben

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II P7_TA-PROV(2011)0324 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz Általános Szerződési Feltételek A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

69. sz. Ajánlás. Társadalombiztosítási Konferencia Alapokmányát, és

69. sz. Ajánlás. Társadalombiztosítási Konferencia Alapokmányát, és 69. sz. Ajánlás az egészségügyi ellátásról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Philadelphiába, és amely 1944.

Részletesebben

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS A Békés Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. -a, továbbá a foglalkoztatást

Részletesebben

Tisztelt Befektet Raiffeisen Ingatlan Alap nyilvános, nyílt vég , határozatlan futamidej , belépési korláttal rendelkez

Tisztelt Befektet Raiffeisen Ingatlan Alap nyilvános, nyílt vég , határozatlan futamidej , belépési korláttal rendelkez Tisztelt Befektetı! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. ( Alapkezelı ) elhatározása alapján az általa kezelt nyilvános, zárt végő Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1 A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 89 A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1 Gárdos Péter A bíróságok az elmúlt években számtalan aspektusát vizsgálták a devizakölcsönszerződések

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 28.6.2012 COM(2012) 49 final/2 2008/0255 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2012) 49 final du 10.02.2012 Concerne toutes les versions linguistiques (correction

Részletesebben

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 2013.09.01 5 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.)

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.) 29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en)

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EUCO 37/13 CO EUR 5 CO CL 3 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TA ÁCS 2013. FEBRUÁR 7 8. KÖVETKEZTETÉSEK (TÖBBÉVES

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan Pécs Megyei Jogú Város Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása TIOP 3.2.3.A-13/1 Tartalomjegyzék Előszó... 4 1. A lakásfenntartási

Részletesebben

138 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2000.7.31. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

138 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2000.7.31. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 138 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/30. kötet 32000R1622 2000.7.31. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 194/1 A BIZOTTSÁG 1622/2000/EK RENDELETE (2000. július 24.) a borpiac közös szervezéséről

Részletesebben

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata Üzletszabályzat 18 sz melléklete Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex A jelen üzletszabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

A www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele. nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

A www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele. nyereményjáték részvételi és játékszabályzata A www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele nyereményjáték részvételi és játékszabályzata (A dokumentum letöltése: ITT) 1. A nyereményjáték elnevezése www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele nyereményjáték, a továbbiakban:

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu L-IV/2016/H. LAKOSSÁGI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK LAKOSSÁGI HITELEKRE Érvényes: 2016.05.01. Egyoldalú

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás)

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.11. COM(2013) 184 final 2013/0096 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól (átdolgozás) HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

Egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített foglalkoztatás 2009. évi CLII. törvény 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 8/2010. (III. 18.) PM rendelet 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet Gábriel Péter BKIK 2010. gabriel.peter@bkik.hu

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

Az alapbiztosítás különös feltételeiben meghatározott biztosítási eseményeken kívül biztosítási eseménynek minősülnek az alábbiak:

Az alapbiztosítás különös feltételeiben meghatározott biztosítási eseményeken kívül biztosítási eseménynek minősülnek az alábbiak: 1/5 Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYB90/2015) a Megoldás (G90) rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosításhoz Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602

Részletesebben

NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI IRODA MEMORANDUM A TECHNIKAI ÉSZREVÉTELEKRŐL A MAGYAR MUNKATÖRVÉNYKÖNYVVEL KAPCSOLATBAN

NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI IRODA MEMORANDUM A TECHNIKAI ÉSZREVÉTELEKRŐL A MAGYAR MUNKATÖRVÉNYKÖNYVVEL KAPCSOLATBAN Gyorsfordítás NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI IRODA MEMORANDUM A TECHNIKAI ÉSZREVÉTELEKRŐL A MAGYAR MUNKATÖRVÉNYKÖNYVVEL KAPCSOLATBAN 2011 NOVEMBER Tartalom Bevezető megjegyzések Külön észrevételek a munkatörvénykönyv

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final}

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.10. COM(2013) 505 final 2013/0244 (NLE) C7-0255/13 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013)

Részletesebben

Megújuló agrártámogatások, megújuló agrárkutatás. Dr. Feldman Zsolt. 2014-ben. agrárgazdaságért felelıs helyettes államtitkár

Megújuló agrártámogatások, megújuló agrárkutatás. Dr. Feldman Zsolt. 2014-ben. agrárgazdaságért felelıs helyettes államtitkár Megújuló agrártámogatások, megújuló agrárkutatás 2014-ben Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelıs helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Keszthely, 2014. január 16. Helyzetkép A beruházások

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Hírlevél. Változások 2014. A cikkben összefoglalva megtalálhatók a civil szervezeteket érintő jogi és számviteli változások.

Hírlevél. Változások 2014. A cikkben összefoglalva megtalálhatók a civil szervezeteket érintő jogi és számviteli változások. Változások 2014 vissza a hírlevélhez A cikkben összefoglalva megtalálhatók a civil szervezeteket érintő jogi és számviteli változások. Bér, adójóváírás, természetbeni juttatások, egyéb változások: Minimálbér:

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 703 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 6. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben