SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n"

Átírás

1 SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n Utolsó módosítás: június 16-án

2 A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) szenátusa a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban Ftv.) 153. (1) bk. 2-3., 5., , 18. és 20., valamint a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásáról szóló többször módosított 237/2006. (XI.27.) sz. Kormányrendelet alapján a Szolnoki Főiskola Felvételi és Átvételi Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a következők szerint határozza meg: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A felvételi eljárás célja (1) A felsőoktatási felvételi eljárás célja a felsőfokú tanulmányok folytatására legalkalmasabb jelentkezők kiválasztása. (2) A felsőoktatási felvételi eljárás része a felsőoktatási törvény 39. (5.) bekezdése szerinti besorolás, valamint a felvételi döntés. 2. A szabályzat hatálya (1) A Szolnoki Főiskola Felvételi Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) hatálya az alapképzésre, felsőfokú szakképzésre és szakirányú továbbképzésre jelentkező magyar és nem magyar állampolgárokra terjed ki. (2) A nem magyar állampolgárságú jelentkezőkre vonatkozó szabályokat a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C törvény szabályozza. (3) A magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel vehetnek részt a felvételi eljárásban az Európai Unió tagországaiból jelentkezési lapot benyújtó jelentkezők. II. ALAPKÉPZÉS ÉS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS 3. Felsőoktatási felvételi tájékoztató (1) Az Országos Felsőoktatási Információs Központ (a továbbiakban OFIK) a Felsőoktatási felvételi tájékoztatót (a továbbiakban Tájékoztató) a) a februárban induló képzésekre vonatkozóan a képzés indítását megelőző év október 15. napjáig, b) a szeptemberben induló képzésekre vonatkozóan a képzés indítását megelőző év december 15. napjáig jelenteti meg. (2) Az OFIK a Tájékoztatóban megjelentetett felvételi hirdetményeket kiegészítő, módosító közleményt legkésőbb a jelentkezési határidőt 15 nappal megelőzően tehet közzé. (3) A Tájékoztatóban megjelenő felvételi hirdetmény tartalmazza azt a maximális hallgató létszámot, amelyet a felsőoktatási intézmény különböző finanszírozási formákban együttesen, figyelembe véve a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételeket - képzési területenként és a képzés munkarendje szerint meghirdethet. (4) A Tájékoztató oly módon tartalmazza a felvételi lehetőségekről szóló hirdetményt (minden egyes felsőfokú szakképzésre, alapképzési szakra vonatkozóan), hogy teljes körű információt nyújtson a jelentkezőnek az államilag támogatott és költségtérítéses képzések 2

3 a) munkarendjéről, b) a képzés indításának tervezett időpontjáról (őszi, tavaszi félév), a képzés időtartamáról tanulmányi félévekben kifejezve, c) a Főiskola székhelyét, telephelyét, székhelyen kívüli képzési helyét, d) a képzés során megszerzendő kreditek számát e) a képzésen belül a választható szakirányokat, külön megjelölve az önálló szakképzettséget adó szakirányokat f) az államilag támogatott és költségtérítéses formában tanulmányokat folytató hallgatók által fizetendő díjakkal, költségekkel illetve a nekik nyújtható juttatásokkal kapcsolatos információkat, g) a jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek felsorolását, h) a jelentkezők rangsorolásának elveivel, a rangsorolás módjával kapcsolatos információkat, i) a pontozási rendszerrel és a többletpontokkal kapcsolatos információkat, j) a képzés nyelvét, amennyiben az nem magyar. (5) A Tájékoztató a Főiskola által meghirdetett alapképzési szakokra vonatkozóan tartalmazza az adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a) az esedékesség évét legalább két évvel megelőzően a felvétel feltételéül közösen meghatározott az Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban minisztérium) és az OFIK honlapján és kiadványaiban nyilvánosságra hozott érettségi vizsgatantárgyakat és a vizsgák szintjét b) a felvétel feltételéül a Szabályzat 12. -ban foglaltak figyelembevételével meghatározott többletpontokat, c) a Főiskola által meghatározott szakmai alkalmassági és gyakorlati vizsgakövetelményeket. d) azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén a Főiskola a meghirdetett szakot nem indítja. 4. A főiskola Felvételi Bizottsága (1) A Szolnoki Főiskola Rektora a felvételi eljárás során Felvételi Bizottságot hoz létre. (2) A Bizottság öt tagú. A Bizottság elnöke az oktatási és tudományos rektorhelyettes. (3) A Bizottság összetétele: a) műszaki agrár képzési területről: 1 fő vezető oktató b) gazdaságtudományi tudományterületről: 1 fő vezető oktató c) tanulmányi és oktatásszervezési központ vezetője d) 1 fő hallgató, a HÖK elnöke (4) A Bizottság feladatai a) javaslatot tesz a Szenátusnak a Tájékoztatóban megjelenítendő intézményi irányszámokról képzési területenként és típusonként, b) a 237/2006. (XI. 27). Korm. rendelet alapján dönt a Főiskola által következő tanévre szervezhető alkalmassági és gyakorlati vizsgákról, c) a felsőfokú szakképzésre, az alapképzésre és a szakirányú továbbképzésre való felvételekhez a felvételi ponthatárok megállapításának előkészítése, döntés a felvételekről. d) A felvételi pontok megállapítása a külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányok során szerzett osztályzatok, érettségi eredmények alapján e) panaszok kivizsgálása. (1) Minden évben két felvételi eljárás hirdethető: 5. A felvételi eljárások 3

4 a) a februárban induló képzésekre történő jelentkezés határideje a képzés indítását megelőző év november 15. napja, b) a szeptemberben induló képzésekre történő jelentkezés esetén a jelentkezés határideje a képzés indítása szerinti év február 15. napja. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott felvételi eljárásokat követően az nemzeti erőforrás miniszter (a továbbiakban miniszter) a felvételi eljárás eredménye alapján - a felsőoktatási intézmények képzési sajátosságaira is tekintettel - pótfelvételi eljárást engedélyezhet. (3) A pótfelvételi eljárás során a) meghirdetett szakokat, jelentkezési határidőt és feltételeket a minisztérium és az OFIK honlapján kell a felvételi döntés kihirdetését követően egy héten belül nyilvánosságra hozni, b) a jelentkezési határidő a meghirdetés követő 15. nap, c) az a személy nyújthat be jelentkezést, aki az adott felvételi eljárásban nem nyert felvételt, d) a jelentkező kizárólag egy felsőoktatási intézmény egy képzésére adhat be jelentkezési kérelmet, e) a jelentkezést az OFIK által kibocsátott jelentkezési lapon, közvetlenül a felsőoktatási intézménybe kell benyújtani, f) nem vehető fel az a jelentkező, akinek az összpontszáma nem éri el az (1) bekezdésben meghatározott felvételi eljárás során ugyanazon a szakon, munkarendben hirdetett képzésre megállapított ponthatárt, g) a Főiskola a felvételről vagy az elutasításról a jelentkezési határidőt követő 20. napig döntést hoz, melyről értesíti a jelentkezőt. (4) A Főiskola külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzések esetében az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő határidőt és eljárásrendet állapíthat meg, amelyet külön szabályzatba foglal. 6. Felvételi kérelem, elektronikus ügyintézés (1) A felvételi eljárás a jelentkező kérelmére indul. (2) A kérelmet az erre a célra rendszeresített, az OFIK által előállított és kereskedelmi forgalomba hozott, kitöltött, postai úton beküldött nyomtatványon, vagy az OFIK által működtetett informatikai rendszer segítségével kitöltött elektronikus nyomtatványt kinyomtatva, aláírva, postai úton beküldve, vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) X. fejezetében meghatározott azonosítási eljárás (ügyfélkapu) segítségével hitelesítve elektronikus úton beküldve lehet benyújtani. A szükséges mellékleteket a jelentkező választása szerint postai vagy elektronikus úton nyújtja be. (3) A kérelem benyújtásakor a készpénz-átutalási megbízás eredeti feladóvevényének vagy a banki átutalás eredeti igazolásának mellékelésével igazolni kell az alapdíj és a kiegészítő díj befizetését. (4) A felsőoktatási intézménybe szóló felvételi kérelmet az Oktatási Hivatalba kell a jelentkezőnek benyújtania. (5) A jelentkező egy felvételi eljárásban- függetlenül a korábban megszerzett végzettségeitől, és szakképzettségeitől több különböző képzési szintre, illetve ugyanazon képzési szinten belül több felsőoktatási intézménybe, karra, szakra, képzési helyre, és ezeken belül különböző munkarendre, finanszírozási formára jelentkezhet. (6) Amennyiben a jelentkező az (1) bekezdésben meghatározott lehetőséggel élni kíván, a felvételi kérelem benyújtásakor fel kell tüntetnie, hogy a) mely felsőoktatási intézményekbe, karokra illetőleg szakokra ha van mely önálló szakképzettség megszerzését lehetővé tevő szakirányra, mely képzési helyre, illetve képzési nyelvre -, mely képzési formára, teljes (nappali) részidős képzésre (esti, levelező tagozatra) vagy távoktatásra, továbbá milyen finanszírozási formára jelentkezik, és b) milyen sorrendben kéri felvételi jelentkezéseinek elbírálását. 4

5 (7) A jelentkező az általa meghatározott jelentkezési sorrendet a felvételi eljárás során a felvételi döntés időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül - írásban vagy elektronikus úton egy alkalommal módosíthatja. 7. A felvételi jelentkezések nyilvántartása (1) A jelentkezési lapon feltüntetett és az azok mellékleteként beküldött adatok alapján az OFIK létrehozza a jelentkezők központi nyilvántartását. (2) Az OFIK a jelentkezőt legkésőbb a jelentkezési határidőt követő 60. napig írásban tájékoztatja a felvételi nyilvántartásban rögzített adatairól. (3) Az OFIK a Főiskola számára továbbítja a) legkésőbb a jelentkezési határidőt követő 40. napig az adott intézménybe a jelentkezett pályázók személyi és elérhetőségi adatait, b) legkésőbb a jelentkezési határidőt követő 90. napig az adott intézménybe a jelentkező által benyújtott, felvételi kérelme elbírálásához szükséges, a központi nyilvántartásban rögzített adatai. (4) A felvételi kérelem elbírálásához szükséges azon adatokat, igazolásokat, okiratokat, amelyek a jelentkezési lap benyújtásakor még nem álltak a jelentkező rendelkezésére, az adatfeldolgozáshoz kapcsolódóan a Hivatal által meghatározott címre kell benyújtani, a besorolási döntés időpontját megelőző 50. napig terjedő határidőn belül. A besorolási döntés időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül kell benyújtani a jelentkezés benyújtását követően megszerzett nyelvvizsgára, érettségi bizonyítványra, érettségi tanúsítványra, oklevélre, szakképzettséget igazoló okiratra, illetve egyéb jogcímekre vonatkozó adatokat, okiratokat, igazolásokat. Keresztféléves eljárásban valamennyi a jelentkezés megszerzését követően megszerzett dokumentumot a besorolási döntés időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőig kell benyújtani. (5) A mellékletek a felvételi eljárásban egyszerű másolatban benyújthatók, azonban a hallgatói jogviszony létesítés feltétele a Főiskolára történő beiratkozáskor az eredeti igazolások, okiratok bemutatása. (6) A jelentkezési lapon lévő, feltüntetett adatok valódiságáért a jelentkező a felelős. Valótlan adatszolgáltatás esetén a felsőoktatási intézmény vezetője a felvételről szóló döntést utólag köteles megsemmisíteni. III. PONTSZÁMÍTÁS A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSRE, AZ ALAPKÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ESETÉN 8. Tanulmányi pontok (1) A tanulmányi pontszám maximum 200 pont lehet. (2) A tanulmányi pontokat a jelentkező középiskolai érdemjegyeiből és az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeiből a következő módon kell kiszámolni: a) öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom), valamint egy legalább két évig tanult választott tárgy utolsó két (tanult) év végi érdemjegyeinek összegét kettővel meg kell szorozni, b) az érettségi vizsgabizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye átlagát egész számra kell kerekíteni. (3) Magyar nyelv és irodalomból, illetve nemzetiségi nyelv és irodalomból évente a két osztályzat számtani átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe venni. 5

6 (4) Amennyiben a jelentkezőnek a (2) a) pontjában felsorolt tantárgyak valamelyikéből nincs osztályzata, a nem tanult tárgy helyett a jelentkező választása szerint egy másik, legalább két évig tanult tantárgyból elért osztályzatait kell figyelembe venni. Amennyiben a jelentkezőnek az érettségi bizonyítványában ötnél kevesebb vizsgatárgy szerepel, akkor a (2) bekezdés b) pontja szerinti átlag megállapításakor csak ezeket kell figyelembe venni. (5) Amennyiben a jelentkező külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányokat követően jelentkezik felsőoktatási intézménybe és ezért az (2)-(4) bekezdésben meghatározott módon pontszáma nem állapítható meg, az Oktatási Hivatal dönt a tanulmányok során szerzett osztályzatok tanulmányi pontként történő figyelembevételéről. 9. Érettségi vizsgatárgyak alapján kiszámolt pontok (1) Az érettségi pontokat az azonos képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a képzési területre vonatkozóan meghatározott két érettségi vizsgatárgy, vagy az így meghatározott érettségi vizsgatárgyak listájából a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kell kiszámolni. (2) Az érettségi pontok száma a közép- és az emelt szintű érettségi vizsga esetén egyaránt egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel. (3) Az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményét az érettségi bizonyítvány, illetve a tanúsítványok alapján kell figyelembe venni. (4) Amennyiben ugyanabból a tárgyból a jelentkező több, különböző eredménnyel is rendelkezik, a számára előnyösebb eredményt kell figyelembe venni. (5) A előtt tett érettségi vizsgatárgyaknak a felvételi eljárás időpontjában hatályos érettségi vizsgatárgyakkal való megfeleltetését a jelentkező által a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg előterjesztett kérelmére az érettségi vizsga letételének időpontjában hatályos és a felvételi jelentkezés időpontjában hatályos vizsgakövetelmények szakmai tartalmának összevetése alapján az Oktatási Hivatal elnöke hatósági eljárás keretében állapítja meg. Az Oktatási Hivatal elnöke köteles a tantárgyi megfeleltetésre, amennyiben a vizsgakövetelményeknek legalább 75 %-a megegyezik, illetve az elutasításra, amennyiben az egyezés nem éri el az 50 %-ot. A megfeleltetett érettségi vizsgatárgyak jegyzékét az Oktatási Hivatal a honlapján közzéteszi. (6) Azon érettségi vizsgaeredmény alapján, amelynél ezt jogszabály kizárja, érettségi pont nem számítható. (7) A nyelvvizsga-bizonyítvány alapján megállapított érettségi eredmény nem vehető figyelembe abban az esetben, ha az emelt szintű érettségi az adott nyelvből felvételi feltétel. (8) Amennyiben a jelentkező külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányokat követően jelentkezik felsőoktatási intézménybe és ezért az (1)-(7) bekezdésben meghatározott módon pontszáma nem állapítható meg, a Hivatal dönt az érettségi pont megállapításáról. (9) Nem számítható érettségi pont az érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből, amennyiben az érettségi bizonyítványt, illetve a tanúsítványt az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 37. (3) bekezdése alapján záradékkal látták el. (10) Az előtt érettségi vizsgát tett, felsőfokú végzettségű jelentkező érettségi pontjait, amennyiben az (1) bekezdés szerint meghatározott érettségi vizsgatárgyak közül csak egy eredményével rendelkezik, az ennek alapján megállapított eredményének kétszerezésével kell meghatározni. 10. Felvételi összpontszám (1) Alapképzésre és egységes, osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal kell értékelni, amelyet az alábbiak szerint kell számítani: 6

7 a) a középiskolai teljesítmény alapján kapott pontok (a továbbiakban: tanulmányi pontok) és az érettségi eredmények alapján kapott pontok (a továbbiakban: érettségi pontok) összeadásával, vagy b) az érettségi pontok kétszerezésével, mindkét esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával. (2) Az (1) bekezdés szerinti két számítási mód közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb. (3) A felvételi eljárásban a jelentkező összesen a) a középiskolai osztályzatai és az érettségi vizsgákon elért százalékos eredményei átlaga alapján legfeljebb 200 tanulmányi pontot, b) a jelentkezés feltételéül meghatározott érettségi vizsgaeredményei alapján legfeljebb 200 érettségi pontot, c) az emelt szinten teljesített érettségiért legfeljebb 80 érettségi többletpontot, d) egyéb többletteljesítményért pl. nyelvtudásért, szakképesítés alapján meghatározott többletpontokat, e) előnyben részesítésért legfeljebb 40 többletpontot szerezhet. (4) A (3) bekezdés c)-e) pontjai alapján adható többletpontok összege legfeljebb 80 pont lehet. A jelentkező abban az esetben is csak 80 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná. 11. Többletpontok (1) Minden alapképzésen, egységes, osztatlan képzésen és felsőfokú szakképzésen kötelező többletpontot adni, amennyiben a jogcím feltételeit teljesíti a jelentkező és a jogosultságot megfelelően igazolja: a) emelt szintű érettségi vizsgaeredményért, b) nyelvtudásért, c) előnyben részesítés okán. (2) A felsőoktatási intézmények az emelt szinten teljesített legalább 30 %-os eredményű érettségi vizsgáért többletpontot adnak, amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják. Az adott alapképzési szakon, egységes osztatlan képzésen és felsőfokú szakképzésen vizsgatárgyanként 40 többletpont, így legfeljebb 80 többletpont vehető figyelembe. (3) A felsőoktatási felvételi eljárásban alapképzési szakon, egységes, osztatlan képzésen és felsőfokú szakképzésen a nyelvtudásért legfeljebb 40 többletpont jár a következő módon: - B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 28 többletpont, - C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 40 többletpont. (4) Kivételes esetben amennyiben a jelentkező sajátos nevelési igénye miatt igazoltan nem tudja a komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgát letenni: - a B2 (korábban középfokú) szóbeli (korábban A típusú) vagy írásbeli (korábban B típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 28 többletpont, - a C1 (korábban felsőfokú) szóbeli (korábban A típusú) vagy írásbeli (korábban B típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 40 többletpont járhat. (5) Ha a jelentkező a többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga alapján jogosult lenne, számára akkor is összesen legfeljebb 40 többletpontot kell figyelembe venni, ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná. 7

8 (6) Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. (7) Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg a nyelvvizsga és a nyelvi OKTV egyidejűségének kivételével több előírás alapján lenne jogosult többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg. (8) A képzés nyelvéből szerzett nyelvvizsgáért, illetve a képzés nyelvéből mint idegen nyelvből letett emelt szintű érettségiért többletpont nem adható. (9) Előnyben részesítés jogcímén (azaz hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetért, fogyatékosságért, gyermekgondozásért összesen) legfeljebb 40 többletpont adható. (10) Hátrányos helyzet okán 20 többletpont jár minden alapképzésen, egységes, osztatlan képzésen, illetve felsőfokú szakképzésen. A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény pontja szabályozza a hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező), a 10/A. pontja a halmozottan hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező) fogalmát. (11) Hátrányos helyzetű jelentkező: aki felvétel esetén a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét nem töltötte be, és akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt, a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult vagy állami gondozott volt. (12) A felvételi kormányrendelete alapján további 20, azaz összesen 40 többletpontra jogosult az a már eleve hátrányos helyzetű jelentkező, akinek a tankötelessé válásának időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője/szülei a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben szabályozott eljárásban tanúk előtt tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett/rendelkeztek, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek. A jogosultság érvényes minden alapképzésen, egységes, osztatlan képzésen és felsőfokú szakképzésen. (13) A gyámhivatal a gyermeket tartós nevelésbe veszi, ha a) a szülő vagy mindkét szülő felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, b) a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, és a gyermeknek nincs felügyeletet gyakorló szülője, c) a gyermek ismeretlen szülőktől származik, feltéve, hogy az a)-c) pontokban meghatározott esetekben a gyermek neveléséről a Csjt ai alapján kirendelt gyám útján nem lehet gondoskodni, d) a szülő gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének és személyi adatainak ismerete nélkül tett hozzájáruló nyilatkozatot, feltéve, hogy a gyermek ideiglenes hatállyal nem helyezhető el leendő örökbefogadó szülőnél. A tartós nevelésbe vétellel egyidejűleg a gyámhivatal a gyermeket nevelőszülőnél vagy ha ez nem lehetséges gyermekotthonban, illetőleg az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthonában helyezi el és gyámot (hivatásos gyámot) rendel. (14) 40 többletpont jár minden alapképzésen, egységes, osztatlan képzésen, illetve felsőfokú szakképzésen. A hatályos jogszabályok szerint fogyatékossággal élő az a jelentkező, aki testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, megismerés és viselkedésfejlődési rendellenességgel élő. a) Érzékszervi fogyatékosok: - hallássérültek - látássérültek b) Testi fogyatékosok: - mozgássérültek c) Beszédfogyatékosok d) Autisták e) Megismerés és viselkedés fejlődési rendellenességgel élők (15) A gyermeke gondozása céljából február 15. és július 22. közötti időszakban fizetés nélküli szabadságon lévő, vagy terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő jelentkezőnek 40 8

9 többletpont jár minden alapképzési szakon, egységes, osztatlan képzésen, illetve felsőfokú szakképzésen. (16) Kizárólag a felsőoktatási intézmények által meghatározott képzési területekbe tartozó szakokon kell többletpontot adni, amennyiben a jogcím feltételeit teljesíti a jelentkező és a jogosultságot megfelelően igazolja: a) tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján, b) szakképesítés alapján c) sporteredmény alapján (17) Tárgyanként legfeljebb egy OKTV, SZÉTV, TUDOK versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. (18) Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV) elért helyezésért 80 többletpont, helyezésért 40 többletpont, helyezésért 20 többletpont adható. (19) A Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén (SZÉTV) elért helyezésért 80 többletpont helyezésért 40 többletpont helyezésért 20 többletpont adható. (20) A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) versenyein elért helyezés alapján - a nagydíjasoknak 24 többletpont, - az első díjasoknak 12 többletpont adható. (21) Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 többletpont adható. (22) Legfeljebb egy, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakirányú, emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítését, illetve a szakirányú technikusképesítő bizonyítványért 24 többletpont adható. (23) Felsőfokú vagy emelt szintű szakképesítésnek minősülnek a képesítő bizonyítványokban szereplő következő szakképesítések: a) Emelt szintű szakképesítések az 54-es OKJ számmal kezdődő szakképesítések. b) Felsőfokú szakképesítések az 55-ös OKJ számmal kezdődő szakképesítések. c) Az OKJ kiadása előtti rendszerben szerzett, más típusú számozással ellátott képesítések, amennyiben ezek megfeleltethetőek az OKJ rendszerben szerezhető felsőfokú vagy emelt szintű képesítéseknek. d) Amennyiben a bizonyítvány tartalmazza a felsőfokú megjelölést. (24) Technikusi képesítésnek az minősül, amelyben a képesítés megnevezése tartalmazza a technikus, technológus vagy szaktechnikus szavak valamelyikét, illetve maguk a technikusképesítő bizonyítványokban szereplő képesítések. (25) Sporteredmény alapján az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián és 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: a) világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 16 többletpont, b) országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 többletpont adható. 9

10 12. Pontszámítás a felsőfokú szakképzésre történő jelentkezés esetén (1) A felsőfokú szakképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező teljesítményét az alábbiak szerint kiszámított felvételi pontszámmal kell értékelni: a) a tanulmányi pontok kétszerezésével, vagy b) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy c) az érettségi pontok kétszerezésével, mindhárom esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával. (2) Az (1) bekezdés szerinti három számítási módszer közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb. (3) A felsőfokú szakképzésre jelentkezők érettségi pontját az érettségi bizonyítványában, illetve a tanúsítványaiban szereplő érettségi vizsgatárgyak közül a két legjobbnak a százalékos eredménye alapján kell megállapítani. (4) Felsőfokú szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 140 pontot. 13. Besorolási döntés (1) A besorolási döntés időpontját az Oktatási Hivatal állapítja meg. (2) Besorolási döntéskor arról születik döntés, hogy a jelentkező felvehető-e bármely általa a felvételi kérelmében megjelölt képzésre és ha igen, melyikre. Egyazon felvételi eljárásban a jelentkező csak egy helyre sorolható be. (3) Az Oktatási Hivatal a besorolásról a felsőfokú szakképzésre, az alapképzésre és az egységes, osztatlan képzésre a jelentkező felvételéről képzési áganként vagy szakonként (önálló szakképzettséget adó szakirányonként) egységes rangsor alapján dönt. A felsőfokú szakképzéseket a besorolási döntések során egy képzési ágként kell kezelni. (4) A jelentkezők rangsorba állításakor figyelembe kell venni a) a jelentkező által meghatározott jelentkezési sorrendet, beleértve a mesterképzésre benyújtott jelentkezést is, b) a Felvételi Tájékoztatóban közzétett létszámot, c) a működési engedélyben szereplő intézményi kapacitást, d) a Kormány által az adott évre meghatározott, országosan felvehető államilag támogatott hallgatók létszámkeretét, e) a képzési áganként, szakonként vagy önálló szakképzettséget eredményező szakirányonként az előző három évben átlagosan felvett hallgatói létszám összlétszámon belüli arányát, azzal, hogy attól legfeljebb 10 %-kal lehet eltérni, f) a felsőoktatási intézménybe az előző három évben költségtérítéses képzésre felvett hallgatók arányának átlagát, azzal, hogy attól legfeljebb 10 %-kal lehet eltérni, (5) A jelentkezőkről egységes rangsorolás alapján ponthatár alkalmazásával kell dönteni. Az adott képzésre ponthatár alatti eredménnyel senki nem sorolható be, azt, aki a ponthatárt elérte vagy meghaladta, kötelező besorolni. (6) A besorolási döntés előkészítésében a Hivatal és a felsőoktatási intézmények vesznek részt. 10

11 (7) A besorolási döntés előkészítéseként a Hivatal a rendelkezésre álló adatok alapján tervezetet készít az egyes képzések ponthatárára. (8) A javaslat alapján a felsőoktatási intézmények kezdeményezhetik a) az egyes képzésekre a Tájékoztatóban közzétett legmagasabb keretszám növelését. b) az egyes képzésekre a Tájékoztatóban közzétett legalacsonyabb keretszám csökkentését. (9) A felsőoktatási intézmények döntései alapján a Hivatal újabb tervezetet készít. (10) A (8)-(9) bekezdésben leírtakat az adott évben felvehető államilag támogatott hallgatói létszámkeret legteljesebb kitöltéséig, illetve a besorolási döntés napjáig kell ismételni. (11) A felsőoktatási intézmények a (7) bekezdésben meghatározott javaslat elkészítésének a Hivatal által meghatározott időpontjáig kötelesek továbbítani az Oktatási Hivatalnak a jelentkezők általuk meghatározott eredményeit. (12) A felsőoktatási intézmények számára a (7) bekezdésben meghatározott javaslat elkészítésétől kezdve folyamatosan biztosítani kell az egyes képzéseikre jelentkezőkről a jelentkezési sorszámok és a felvételi pontszámok szerinti létszámot megmutató statisztikát. (13) A Hivatal a besorolásról szóló döntését a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályiról szóló törvény előírásai szerinti határozatban közli a jelentkezővel. (14) A határozat indokolásának tartalmaznia kell a jelentkező valamennyi jelentkezésére vonatkozó pontszámítást. (15) A Hivatal a besorolásról szóló döntést eljuttatja az érintett felsőoktatási intézményeknek is. (16) A Hivatal besorolási döntés iránti eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályiról szóló törvény központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható. 14. Felvételi döntés (1) A felsőoktatási intézmény a felvételről szóló döntését határozatban a) a keresztféléves felvételi eljárásban a besorolási döntés időpontját követő nyolc napon belül b) az általános felvételi eljárásban augusztus 1-jéig írásban közli a jelentkezővel. A felsőoktatási intézmény azt a jelentkezőt veszi fel, aki hozzá lett besorolva. (2) A határozatnak tartalmaznia kell a) a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját, b) a jelentkező által választott szak pontos megnevezését, c) a jelentkező nevét, lakóhelyét, esetleges oktatási azonosítóját, d) az igénybe vehető jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatást, e) a hallgatói jogviszony létesítésére szóló felhívást, illetve a beiratkozás elmulasztásának következményeire történő figyelmeztetést, f) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a felsőoktatási intézmény a döntést hozta, g) a döntéshozatal helyét és idejét, a döntés kiadmányozójának nevét, hivatali beosztását. (3) A határozat tartalmazhatja a) a hallgatói jogviszony létesítésére vonatkozó további információkat, b) a nem magyar állampolgárságú jelentkezők számára az előkészítő évfolyamra történő felvétel felajánlását. 11

12 15. Eljárási díjak (1) A felvételi eljárás során a jelentkezőnek alapdíjat és kiegészítő díjat kell fizetnie. (2) A felsőfokú szakképzésre, alapképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkezőknek a felvételi eljárási alapdíj minimum 9000 forint. Ezért a díjért három képzés megjelölésére van lehetőség. (3) A három képzésre irányuló jelentkezést követő minden újabb jelentkezésért további forint kiegészítő díjat kell fizetni. (4) A Főiskolára jelentkezők alapdíjából és kiegészítő díjából forint illeti meg a Szolnoki Főiskolát. (5) A felvételi eljárás alapdíját és a kiegészítő díjat az Oktatási Hivatalhoz kell befizetni. (6) A pótfelvételi eljárás során 5000 forint eljárási alapdíjat kell fizetni, amelyből 1000 forint a Főiskolát illeti meg. 16. Külföldön szerzett érettségi bizonyítvány továbbtanulási feltételei (1) Külföldön szerzett iskolai végzettséget tanúsító okirat a évi C törvény szerint, vagy nemzetközi szerződésen alapuló elismerés, illetőleg a bizonyítványok továbbtanulási céllal történő elismerése után fogadható el. (2) Külföldön szerzett érettségi bizonyítványt továbbtanulásra való jelentkezés céljából nem kell elismertetni, ha olyan országból származik, amellyel Magyarországnak érvényes ekvivalenciaegyezménye van. A külföldön szerzett érettségi bizonyítványok továbbtanulási céllal történő intézményi elismerésének hatósági eljárási szabályairól jelen szabályzat 5. számú melléklete rendelkezik. IV. SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 17. Tájékoztatás (1) A miniszter a képzés indítását megelőző év szeptember 15-éig határozza meg azokat a feltételeket, amelyek alapján a Főiskola államilag támogatott helyeket igényelhet a szakirányú továbbképzésre. (2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott pályázatot legkésőbb október 1-jéig közzéteszi, és a pályázat közzétételét követő egy hónapon belül határoz arról, hogy a Főiskola képzési területenként hány államilag támogatott helyet hirdethet meg szakirányú továbbképzésre a Tájékoztatóban (3) A szakirányú továbbképzésre vonatkozó tájékoztatót az OFIK a képzés indítását megelőző év december 15. napjáig jelenteti meg. A tájékoztatóban meghirdetett képzéseket a Főiskola saját honlapján is közzé teszi. 18. Felvételi eljárások, felvételi kérelem (1) A szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés határideje a képzés indítása szerinti év augusztus 30. napja, keresztféléves indítás esetén a képzés indítása szerinti év január 25. napja. (2) Jelentkezni a Főiskola honlapjáról letölthető jelentkezési lapon lehet. (3) A jelentkezési laphoz csatolni kell a szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés feltételéül előírt dokumentum(ok) másolatát 12

13 (4) A jelentkezési lapot a mellékletekkel együtt a Főiskola Felnőttképzési és Szakképzési Csoport címére kell megküldeni az (1) bekezdésben meghatározott jelentkezési határidőig. 19. A jelentkezők rangsorolása, a felvételi döntés (1) A szakirányú továbbképzésekre jelentkezők rangsorolása a jelentkezés feltételeként előírt oklevél minősítése alapján történik. Az oklevél minősítése a 7. számú mellékletben meghatározott módon történik. (2) A felvételről a főiskola felvételi bizottsága dönt. (3) A felvételi döntést szeptember 10-ig, keresztféléves képzés esetén február 10-ig meg kell hozni. (4) A döntésről a jelentkező írásos határozatban kap értesítést, és az adatszolgáltatást a Főiskola az Oktatási Hivatal számára elvégzi. V. Vegyes rendelkezések 20. Fogyatékossággal élő jelentkezőkre vonatkozó rendelkezések (1) A felvételi eljárás lebonyolítása során az Oktatási Hivatal és a Szolnoki Főiskola köteles biztosítani a fogyatékossággal élő jelentkező számára a felvételi eljárásban való részvétel feltételeit. (2) A fogyatékossággal élő jelentkezőt a felvételi eljárás során ugyanazok a kedvezmények illetik meg, mint amelyek a közoktatásról szóló jogszabályok alapján megillették. (3) Amennyiben a Főiskola a felvétel feltételéül egészségügyi, alkalmassági követelményt határoz meg, a fogyatékossággal élő jelentkezőt a Főiskola ide vonatkozó szabályzata szerint illethetik meg kedvezmények, illetve felmentések. (4) Az (1) (3) bekezdések alapján nyújtott kedvezménynek vagy mentesítésnek a fogyatékosság jellegéhez kell igazodnia, és nem vezethet a felvételhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli teljes felmentéshez. 21. Az eljárás során hozott döntések jogorvoslata (1) A besorolási határozat ellen a jelentkező a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXI. törvény 99. -a és a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény alapján a döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül fellebbezést nyújthat be a Nemzeti Erőforrás miniszternek címezve, de az első fokon eljáró Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf postacímére. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. Amennyiben a jelentkező a felsőoktatási intézmény felvételi döntését kívánja megkérdőjelezni, az ellen a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény ai alapján a közléstől, illetve tudomásra jutástól számított 15 napon belül, a felsőoktatási intézménybe írásban benyújtott jogorvoslattal élhet. (2) A jogorvoslat során meghozott döntés ellen a jelentkező, illetve az eljárás egyéb résztvevője a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében a jogorvoslati határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre való hivatkozással bírósági felülvizsgálatra irányuló kereseti kérelmet nyújthat be. A kereseti kérelmet 3 eredeti példányban a Fővárosi Bíróságnak címzetten, de az első fokon eljáró Oktatási Hivatalnál (1380 Budapest, Pf. 1190) kell benyújtani. 13

14 22. Egyéb, felvételi eljárásra vonatkozó rendelkezések (1) A felvételi jelentkezésekkel, azok feldolgozásával és lebonyolításával kapcsolatos teendőket a Főiskola Tanulmányi és Oktatásszervezési Központja végzi, ill. koordinálja. A jelentkezők adatait az Oktatási Hivatal elektronikus nyilvántartó rendszere biztosítja. Az eljárás során együtt kell működni NEFMI-vel és az Oktatási Hivatallal. (2) Az Oktatási Hivatal által az elektronikus rendszerben a Főiskola számára rendelkezésre bocsátott jelentkezők személyi adatai, iratai bizalmas jellegűek. Az adatszolgáltatással kapcsolatban az adatok kezelésére vonatkozó intézményi adatkezelési szabályzatot kell alkalmazni. (3) A Szolnoki Főiskola felvételi tevékenységének, a felvételi eljárásokkal összefüggő intézményi feladatok ellátásának anyagi fedezetét az Oktatási Hivatal által átutalt, az alapdíjból és kiegészítő díjból képzésenként forint intézményt megillető része biztosítja. Az intézménybe befolyt díjak felhasználására vonatkozó éves költségtervet a Tanulmányi és Oktatásszervezési Központ vezetője készíti el és terjeszti a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság főigazgatójának. (4) A Főiskolai Szenátus által elfogadott és módosított Felvételi és Átvételi szabályzatot a jelentkezők számára a főiskola honlapján közzé kell tenni. VI. Átvételi szabályzat 23. Átvétel más felsőoktatási intézményből (1) A főiskolára más felsőoktatási intézményből az a hallgató vehető át, a) akinek érvényes hallgatói jogviszonya van egy másik felsőoktatási intézménynél, b) aki a másik intézménynél az átvételnek megfelelő időszak tanulmányi kötelezettségének eleget tett, c) akinek hallgatói jogviszonya elbocsátás, vagy fegyelmi úton történő kizárás miatt nem szűnt meg, illetőleg a kötelező elbocsátás, vagy kizárás feltételei nem állnak fenn. (2) Az átvételről a Tanulmányi Bizottság dönt. Az átvételnél az addig teljesített tárgyakat szükség esetén a Kreditátviteli Bizottság értékeli, fogadja, vagy utasítja el. (3) Az átvételre vonatkozóan a továbbiakat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rögzíti. (4) A bizottság döntéséről történő értesítést a Tanulmányi és Oktatásszervezési Központ végzi. VII. Záró rendelkezések (1) A Szenátus jelen szabályzatmódosítást június 16-i ülésén megtárgyalta és 62/2011. (VI. 16.) számú határozatával elfogadta. (2) Jelen szabályzatmódosítást a 2011 szeptemberében induló képzésre jelentkezőkre kell alkalmazni. Szolnok, június 16. Dr. Túróczi Imre rektor 14

15 1. sz. melléklet A középszintű, illetve az emelt szintű érettségi vizsga százalékos teljesítményeinek átszámítása érdemjeggyé középszint osztályzat emelt szint 80% - 100% 5 60% - 100% 60% - 79% 4 47% - 59% 40% - 59% 3 33% - 46% 20% - 39% 2 20% - 32% 0% - 19% 1 0% - 19% Az érettségi vizsga százalékos eredményének átszámítása felvételi pontokká Az érettségi vizsga százaléka Érettségi pont tantárgyanként (két tantárgy esetén) Érettségi pont tantárgyanként (egy tantárgy esetén) 90% - 100% % - 89% % - 84% % - 79% % - 74% % - 69% % - 64% % - 59% % - 54% % - 49% % - 44% % - 39% % - 34% % - 29% % - 24% %

16 2. számú melléklet A kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt, ún. hagyományos érettségi vizsga eredményeinek átszámítása osztályzat Érettségi vizsga százaléka Érettségi pont 5 100% % % % 19 16

17 3. számú melléklet Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a felsőoktatási felvételi eljárás során A felsőoktatási felvételi eljárás során a hatályos felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai alapján alapképzésben felvételi vizsgát nem lehet tartani, a jelentkezők érettségi pontjait kötelező módon két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján kell meghatározni. A választható vagy kötelező érettségi vizsgatárgyak jelentkezési feltételként középszintű érettségi vizsgát jelentenek, azt külön tartalmazza a táblázat, ha emelt szintű érettségi szükséges a jelentkezéshez. Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az adott képzési területen, ott a táblázat tartalmazza azt is, ha az adott képzési ágon, alapképzési szakon van kötelező érettségi vizsgatárgy. Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az adott alapképzési szakon, ott a választás joga a jelentkezőé. A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI.27.) Korm. rendelet előírásai alapján az adott képzési területen képzést meghirdető felsőoktatási intézmények közösen meghatározták azt, hogy az adott képzési területen az adható többletpontokból melyikért jár többletpont. Általános követelmények Agrár képzési terület Választható érettségi vizsgatárgyak: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy idegen nyelv (angol, német) vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy szakmai előkészítő tárgy A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: egészségügyi alapismeretek, elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, közlekedési alapismeretek, mezőgazdasági alapismeretek, oktatási alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek. Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. Az intézmények által adható többletpontok Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont. A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1-3. helyezésért 16 többletpont. /Nem 17

18 Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért helyezésért 80 pont, helyezésért 40 pont, helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak agrár műszaki mezőgazdasági és az általános követelmények szerint élelmiszeripari gépészmérnök gazdasági, vidékfejlesztési gazdasági és az általános követelmények szerint és informatikus agrármérnök vidékfejlesztési agrármérnök mezőgazdasági mezőgazdasági mérnöki az általános követelmények szerint Gazdaságtudományok képzési terület Általános követelmények 1. Közgazdasági képzési ágban Választható érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelező és gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy A képzési ágban választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek. 2. Üzleti képzési ágban Választható érettségi vizsgatárgyak: gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy matematika vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy 18

19 A képzési ágban választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek. Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. Az intézmények által adható többletpontok Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont. A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1-3. helyezésért 16 többletpont. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért helyezésért 80 pont, helyezésért 40 pont, helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. /Nem Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak közgazdasági kereskedelem és az általános követelmények szerint marketing nemzetközi az általános követelmények szerint gazdálkodás pénzügy és számvitel a közgazdasági képzési ág általános követelményei szerint turizmus-vendéglátás az általános követelmények szerint 19

20 Műszaki képzési terület Általános követelmények Választható érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelező és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy. A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek, informatikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek. Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. Az intézmények által adható többletpontok Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont. A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1-3. helyezésért 16 többletpont. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért helyezésért 80 pont, helyezésért 40 pont, helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. /Nem Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak műszaki menedzser, műszaki szakoktató műszaki menedzser az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül a gazdasági ismeretek vagy közgazdasági alapismeretek vagy közgazdasági-marketing alapismeretek vagy történelem is választható 20

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 15. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. szeptember 1. () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZATA

FELVÉTELI SZABÁLYZATA Az 58/2006. (VI. 29.) számú határozattal elfogadott, többször módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének I. fejezete Mód.: 124b/2007. (XI.29.) számú határozattal A SEMMELWEIS EGYETEM

Részletesebben

JOGSZABÁLY. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLY. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra LI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. JANUÁR 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel egységes szövegbe foglalva (2014. november 11. napjától

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013.

S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013. Felvételi Szabályzat A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.),

Részletesebben

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA FELVÉTELI SZABÁLYZAT HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2009 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 II. A főiskolára történő jelentkezés feltételei... 3 III. A

Részletesebben

Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT

Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2013 A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem) történő felvételt - a nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. Módosította a Szenátus 2015. szeptember 28-i ülésén A BME felvételi eljárását

Részletesebben

20. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 -

20. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 20. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 - I. fejezet 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 Alapképzés...3

Részletesebben

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 361/1300/31-2/2012. HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1 2. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel egységes szövegbe foglalva (2013. február 21. napjától

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2006. 1 A Felvételi Szabályzat a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv), és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

Felvételi 2016 Felvételi tájékoztató 2016

Felvételi 2016 Felvételi tájékoztató 2016 Felvételi 2016 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2016. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2016. január 31-ig Felvételi tájoló 2016. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2015. október N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99 SZE SZMSZ-HKR-TVSZ Hatályos: 2011.04.05. - Széchenyi István Egyetem S ZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER T TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZATT 2011. április M:\WORD\SZABALY\Egyetemi

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2012. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2012. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2012 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Szolnok, 2012 A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata. 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata. 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a 49/2007. (XII.29.) Önk. rendelettel)

Részletesebben

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE)

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) 6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed: a Liszt

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról, a felsőoktatási felvételiről és a szakképzésről. Szeged, 2016. január 12.

Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról, a felsőoktatási felvételiről és a szakképzésről. Szeged, 2016. január 12. Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról, a felsőoktatási felvételiről és a szakképzésről Szeged, 2016. január 12. Igazgató: Siposné Gyuris Valéria Érettségi vizsgáért felelős igazgatóhelyettes: Sutka

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND 2015 FONTOS DÁTUMOK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február E-felvételiben 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének

Részletesebben

Meghirdetett képzések 2013 februári kezdéssel

Meghirdetett képzések 2013 februári kezdéssel Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Intézmény elérhetősége ELTE IK-TTK Felvételi Iroda Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 1.83 Telefonszám: (1) 372-2566 E-mail: ttkto@ludens.elte.hu

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

T/17965. számú. törvényjavaslat. az oktatást érintő egyes törvények módosításáról

T/17965. számú. törvényjavaslat. az oktatást érintő egyes törvények módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17965. számú törvényjavaslat az oktatást érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter Budapest, 2005. október 2005. évi. törvény az

Részletesebben

A kétszintű érettségi vizsga. 2014/2015. tanév május- júniusi vizsgaidőszak

A kétszintű érettségi vizsga. 2014/2015. tanév május- júniusi vizsgaidőszak A kétszintű érettségi vizsga 2014/2015. tanév május- júniusi vizsgaidőszak MÉG MIELŐTT JELENTKEZNÉL Átgondolásra javasoljuk: A pályaválasztás a 4 lábú szék: Mi az ami érdekel? Mitől csillan fel a szem?

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

Budapest, 2012. november

Budapest, 2012. november MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9237. számú törvényjavaslat az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. november

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE)

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 12. (2)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER FELVÉTELI ELJÁRÁSI REND 2016. április Tartalomjegyzék 1. A szabályzat hatálya... 3 2. Döntési jogkörök... 3 3. A felvételi információk közzététele...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19. 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kisújszállás Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

T/10729. számú törvényjavaslat. az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

T/10729. számú törvényjavaslat. az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10729. számú törvényjavaslat az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere 2016. évi... törvény

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. november 19., csütörtök Tartalomjegyzék 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet Az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról 22468

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2012. Tartalom Általános rendelkezések... 3 A) JUTTATÁSOK... 4 A hallgatói juttatások forrásai... 4 A hallgatói juttatásokra vonatkozó kifizetési határidő...

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 2015. Október Bevezetés

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! Tárgy: az oktatási és kulturális miniszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás

8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás III. Fejezet A térítési díj és a tandíj 1. A térítési díj és a tandíj alapja 3. (1) Az intézményben a tanévre fizetendő térítési díj és a tandíj meghatározásának alapja

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

Nyugati szórvány BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nyugati szórvány BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet - szlovén állampolgárságú, vagy - valamely más külföldi (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR Intézmény elérhetősége: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.Honlap: http://www.uni-nke.hu A Kar elérhetősége: 1101

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata Debrecen, 2005 1 Szabályozási háttér (1) A Debreceni Egyetem Informatikai Karának (IK) a doktori képzésre és fokozatszerzésre

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS 2016 TAVASZÁN

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS 2016 TAVASZÁN ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS 2016 TAVASZÁN AZ ÉRETTSÉGI ELJÁRÁS MENETRENDJE Jelentkezés az érettségire: 2016. február 15-ig. Az emelt szintű érettségikre a behívók 2016. áprilisának második felében vehetők

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2016. április N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2009/2010 es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS..Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Biharkeresztes Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre abursa Hungarica

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról Az általános iskolai beiratkozásra vonatkozó jogszabályok 10. A tankötelezettség

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tolmács Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

1. 2012. március 1-jén hatályba lépő módosítás

1. 2012. március 1-jén hatályba lépő módosítás A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 2012. évi módosításai 1. 2012. március 1-jén hatályba lépő módosítás Jogszabály megelőző állapota: 91. (7) Az e törvény előírásait a Magyar Honvédség,

Részletesebben

Jelentkezés. Határidő: február 15.

Jelentkezés. Határidő: február 15. 2016.01.19. Jelentkezés Határidő: február 15. Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2008/2009-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

Részletesebben

Támogatható a járási hivatal által felajánlott vagy elfogadott képzése annak a személynek [Flt. 14. (1) bekezdés a)-g)]: aki álláskereső, o

Támogatható a járási hivatal által felajánlott vagy elfogadott képzése annak a személynek [Flt. 14. (1) bekezdés a)-g)]: aki álláskereső, o Ügytípus megnevezése: A foglalkoztatást elősegítő képzési támogatás Ügytípus rövid leírása: Támogatható a járási hivatal által felajánlott vagy elfogadott képzése annak a személynek [Flt. 14. (1) bekezdés

Részletesebben

JOGSZABÁLY. LI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 12. TARTALOM

JOGSZABÁLY. LI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 12. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 12. TARTALOM oldal JOGSZABÁLY 2007. évi CIV. törvény a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról... 2689 HATÁROZATOK 142/2007. (VII.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 165/2013. (IX. 25.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 165/2013. (IX. 25.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 4. sz. melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT -2011- 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) I. rész Mátramindszent község Önkormányzatának

Részletesebben

A középfokú felvételi eljárásban részt vevő tanulók az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek:

A középfokú felvételi eljárásban részt vevő tanulók az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek: A középfokú felvételi eljárásban részt vevő tanulók az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek: a 9. évfolyamra beiskolázó gimnáziumokba, szakgimnáziumokba, szakközépiskolákba, vagy

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE A Tanulmányi és vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (17) Korrekciós vizsga: sikeres vizsga javítása ugyanabban a félévben. Egy félévben egy tárgy

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter. /2007. ( ) SZMM rendelete. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

A szociális és munkaügyi miniszter. /2007. ( ) SZMM rendelete. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 1 A szociális és munkaügyi miniszter /2007. ( ) SZMM rendelete a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.)

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szentendre Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pásztó Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására A Hivatal tölti ki! ELLENŐRIZTEM Dátum: Aláírás: 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3475/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3475/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3475/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bene Beáta Az eljárás megindítása A panaszos diplomájának kiadása érdekében kérte az alapvető jogok biztosának segítségét.

Részletesebben

telefonszáma: Az állami ösztöndíjas képzés igénybe vételével kapcsolatban ld. a felvételi tájékozatót a jelentkezési lap végén. 3

telefonszáma: Az állami ösztöndíjas képzés igénybe vételével kapcsolatban ld. a felvételi tájékozatót a jelentkezési lap végén. 3 SZENT PÁL AKADÉMIA FELVÉTELI KÉRELEM MESTERKÉPZÉSRE A SZENT PÁL AKADÉMIÁN SZERZETT TEOLÓGUSI FŐISKOLAI OKLEVÉL BIRTOKÁBAN 1 Jelentkezési határidő: 2016. április 15. Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Palotás Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

I. A pályázat feltételei

I. A pályázat feltételei 1. sz. melléklet a Kar 2015/16. tanév tavaszi félévi szociális ösztöndíj pályázati felhívásához (rendszeres szociális ösztöndíj, jegyzettámogatás, alaptámogatás) A hallgatók szociális helyzetének megállapításához

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2005. március 24. Tartalomjegyzék I. rész Általános rendelkezések 3 1. 3 2. 3 3. 4 II. rész A férőhelyek

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA (Az SzMSz 11. sz. melléklete) A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A Nyíregyházi Főiskola Szenátusa a

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bánk Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT 2007. 1 1 Egységes szerkezetben a módosításairól szóló CCXLII/2007. (XI. 26.) Szen. sz., a CCLXI/2007. (XII. 17.) Szen. sz., a XXXII/2008. (III. 31.) Szen.

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított, 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 30. -ának (1)-(3)

Részletesebben

BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK

BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN EGHIRDETETT KÉPZÉSEK INTÉZÉNY ELÉRHETŐSÉGE: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. Telefon: (1) 374-6205; (1) 374-6206 Fax: (1) 374-6224 E-mail: tanhiv@kvifk.bgf.hu; schmogner.gabriella@kvifk.bgf.hu

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben