NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS Elfogadva a Kari Tanács 17/ sz. határozatával.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012. Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával."

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS Elfogadva a Kari Tanács 17/ sz. határozatával.

2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE Vezetői összefoglaló A kar szervezete, vezetési rendszere a küldetésnyilatkozat tükrében Az akkreditációs feltételek teljesítésének tényszerű bizonyítékai A Benedek Elek Pedagógiai Kar képzési kínálatának kialakulása, különös tekintettel a közötti évekre Humánerőforrás-gazdálkodás Infrastruktúra Karok együttműködése, átoktatás, közös képzések C-SWOT analízis A KAR KULCSFONTOSSÁGÚ EREDMÉNYEI Oktatás Az intézményben/karon folyó képzések kimeneti eredményei, hallgatói létszámadatok Az oktatás és tanulás eredményessége a hallgatói teljesítmények tükrében Elitképzés, tehetséggondozás, TDK munka Végzettek elhelyezkedése, alkalmazhatósága munkaerő-piaci visszajelzések alapján Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység Publikációs és pályázati eredményesség A Kar publikációs tevékenysége Pályázati munka Belső és külső kapcsolatok és azok hatásai Gazdálkodás A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ALAPELVEI ÉS GYAKORLATA Stratégia és eljárások a minőség biztosítására Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere Az oktatók minőségének biztosítása Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások Belső információs rendszer Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása M E L L É K L E T E K... 63

4 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1. melléklet Aktuális összesített oktatói/kutatói létszámok 2. melléklet Szakmai kitüntetések, díjak, elismerések 3. melléklet Karközi szakmai együttműködések bemutatása 4. melléklet A Kar hallgatói létszámának alakulása melléklet A Kar oktatóinak kutatási témái ( ) 6. melléklet K+F+I pályázati eredményesség 7. melléklet K+F+I tevékenységből származó bevétel aránya a teljes működési bevételhez képest 8. melléklet Nyertes K+F+I pályázatok felsorolása ( ) 9. melléklet Karunkon megvalósult pályázatok ( ) 10. melléklet Hazai intézményi partnerkapcsolatok ( ) 11. melléklet Oktatóink részvétele szakmai szervezetekben melléklet Gazdasági/pénzügyi kimutatások

5 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE 1.1. Vezetői összefoglaló Gyökerek Sopronban 1875-ben indítottak először óvónőképző (gyermekkertésznő-képző) tanfolyamot. Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek rendje 1899-ben nyitott tanító- és óvóképzőt, az óvodapedagógusok képzése városunkban a századfordulótól kezdve folyamatos. A Benedek Elek Pedagógiai Kar jogelőd intézménye, az 1959-ben megnyílt Felsőfokú Óvónőképző Intézet volt, mely 1990-ben alakult át főiskolává től indult az óvodapedagógus szak mellett máig kiemelkedő jelentőségű szociálpedagógus képzés ben integrálódott intézményünk a Nyugat-magyarországi Egyetembe és így létrejött a Benedek Elek Pedagógiai Kar ban került karunkra a Szakmai Tanárképző Intézet, azóta folytatunk tanári mesterképzést is. Stratégiai építkezés 2008 elején a Kar az előző intézményi akkreditáció során kijelölt irányokra, az egyetem intézményfejlesztési tervének kari lebontására, a Kar alapdokumentumaira és Küldetésnyilatkozatában foglaltakra támaszkodva fogalmazta meg stratégiájának főbb irányait. A 2007 évi akkreditációt követően a MAB Karunkra vonatkozón az alábbi megállapítást tette: A kar vezetésének eddigi munkája (főleg az akkreditáció kapcsán), a már meglévő minőségbiztosítási elemek továbbvitele, a programban megfogalmazott feladatok véghezvitele és mind ehhez társuló lelkesedés záloga lehet egy kari sajátosságokat is figyelembe vevő, karon működő minőségbiztosítási tevékenységnek. A MAB Látogató Bizottság az előző látogatás során többnyire a kari önértékeléshez csatlakozva, a további működésre vonatkozó megjegyzést, javaslatot fogalmazott meg. Ezek szerint a kari önértékeléssel egybehangzóan szükségszerűnek tartották a minősített, nyelvvizsgával rendelkező oktatók számának növelését. Szükségesnek vélték a kutatások volumenének és színvonalának emelését. A megállapítások között szerepel még, hogy a hallgatók nyelvtudása nem megfelelő. A MAB LB jelentés a következő összefoglaló megjegyzéssel zárult: A tervezett eredmények és az elért eredmények egybevetése azt jelzi, hogy a Karon további intenzív fejlesztő munka szükséges. Meglátásunk szerint az előző látogatás óta szinte minden területen határozott előrelépés történt. A időszakra megfogalmazott Intézményfejlesztési Terv stratégia irányai a következők voltak: piacképes képzések, nemzetközi színvonal, infrastruktúra-fejlesztés, szoros kapcsolat a munkaerőpiaccal, az integrációban rejlő lehetőségek kiaknázása, hatékony gazdálkodás és munkaszervezés, értelmiségi létre nevelés. A Kar 2007-ben megfogalmazott Küldetésnyilatkozatában az alábbi főbb megállapítások szerepeltek: magas színvonalú képzések minden képzési szinten, törekvés a tudásalapú társadalom és az egész életen át tartó tanulás kihívásainak való megfelelésre, társadalomtudományi és pedagógiai kutatások terén regionális központ szerep kialakítása, innováció az oktatás és kutatás területén, kapcsolatbővítés a munka világával, hazai és külföldi partnerekkel, a külhoni pedagógusképzés támogatása, a minőségbiztosítás erősítése. Ezen dokumentumok, az egyetem és Karunk további alapdokumentumai, valamint a folyamatosan változó kihívások alapján fogalmaztuk meg és aktualizáltuk évente célkitűzéseinket, melyek a következők voltak: 5

6 a) Egyetemi integráció tartalmi megerősítése A célkitűzés teljesült, hiszen az alábbi területeken Karunk más karokkal együttműködve ér el sikereket: - Bölcsészettudományi Karral közös képzés: Sajtótechnikus FSZ szak - Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Karral képzés megosztás: Játék- és szabadidő-szervező tanár MA és Pedagógiatanár MA szakok - Közgazdaságtudományi Karral közös képzés: Közgazdász-tanár MA szak - Faipari Mérnöki Karral, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karral közös képzések: Mérnök tanár MA szakok - Közgazdaságtudományi Karral, Faipari Mérnöki Karral közös képzések kidolgozása: Szolgáltatástudományi továbbképzések - Faipari Mérnöki Karral, Erdőmérnöki Karral, Közgazdaságtudományi Karral: közös tanórai testnevelés kurzusok megszervezése a Kar által kidolgozott sportkoncepció jegyében - Apáczai Csere János Karral: Szociálpedagógia BA képzésmegújítási TÁMOP pályázat - Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Karral: közös képzések, Képzők képzése TÁMOP pályázat közös megvalósítása - Közgazdaságtudományi Karral közös tudományos folyóirat: Gazdaság és Társadalom - Erdőmérnöki Karral közösen rendezett erdőpedagógiai továbbképzések - Az egyetem több szervezeti egységével közös TÁMOP (411, 412B, 412C, 421, 423, 544C, 422B) pályázatokban való részvétel - Átoktatási kapcsolat nyolc karral - A társkarokon újonnan akkreditált képzések tantárgyi programjainak kidolgozása és ezzel együtt tantárgyfelelősi teendők ellátása. Ilyen mennyiségű és mélységű karközi együttműködés az ezt megelőző időszakban nem volt. b) A hallgatók és az oktatók nyelvi kompetenciáinak erősítése Az ingyenes, 3 kredites, kiscsoportos nyelvi órák biztosítása ellenére a hallgatók nyelvi tudásszintje ma is alacsony. Az idegen nyelvet jól beszélő, tehetséges hallgatóknak osztrák és angliai tanulmányutakat, ERASMUS mobilitást és külföldi szakmai gyakorlatokat szerveztünk. Az oktatók nyelvi tudása azonban erősödött, ami a külkapcsolataink számának növekedésében és néhány idegen nyelvű kurzusban is realizálódott. c) Kapcsolatbővítés hazai, Kárpát-medencei és külföldi szintéren A Kárpát-medencében tervezett kapcsolatbővítés teljesült, nyolc új intézményi kapcsolatot építettünk ki ez időszak alatt. Igen örvendetes tény, hogy karunk hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere a vizsgált időszakban mennyiségileg jelentősen kiterjedt, minőségileg pedig az együttműködések a korábbi időszakhoz képest jóval intenzívebbé váltak. Az elmúlt években a nemzetközi kapcsolatok kiépítésének fő irányait a kari küldetésnyilatkozatban foglaltak, karunk földrajzi-regionális helyzete és az európai uniós finanszírozású ösztöndíj-lehetőségek kihasználásának igénye határozta meg. Büszkék vagyunk új európai (Ciprus, Anglia, Lengyelország, Szerbia, Németország) kapcsolataink mellett Európán kívüli új partnereinkre (Törökország, Grúzia, Thaiföld). Karunk tovább ápolta a hagyományosan jó kapcsolatait az ország hasonló profilú főiskoláival és karaival. A hazai tudományos kapcsolatrendszert bővítették az oktatók más egyetemeken folytatott PhD tanulmányai, a konferenciaszervezések és részvételek és természetesen a különböző városi, regionális vagy országos tudományos (művészeti, szakmai) egyesületek, illetve a 6

7 tudományos folyóiratok szerkesztőségi munkájában való aktív részvétel. Kiváló kapcsolatban állunk a határon túli magyar pedagógus szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel, a határon túli magyar kisgyermeknevelők továbbképzésében jelentős szerepet vállalunk. Földrajzi helyzetünkből fakadóan törekedtünk arra, hogy mennél több ausztriai felsőoktatási intézménnyel építsünk ki szoros szakmai kapcsolatokat. Az Erasmus mobilitási programban résztvevő kari hallgatók és oktatók száma megsokszorozódott. d) Ragaszkodás hagyományos értékeinkhez A Kar küldetésnyilatkozatában foglaltaknak megfelelően a képzések tartalmi kialakításában törekedtünk az egyetemes emberi értékek megjelenítésére, továbbá pedagógiai és kutatási kultúránkban is igyekeztünk megőrizni ezt a szemléletet. Az oktatóoktató, oktató-hallgató kapcsolatokat is ez jellemezte, a karra továbbra is jellemző a baráti, családias, megértő légkör. Mindemellett igyekeztünk az oktatási infrastruktúrát és a szolgáltatásokat a kor színvonalához igazodva korszerűsíteni. A hallgatók körében végzett Tanulástámogatás, hallgatói szolgáltatások (MÜL-5.) évi kérdőíves adatgyűjtés eredményeit tekintve ez a törekvésünk sikeresnek mondható. Az ötfokozatú Likert skála adatai szerint az oktatási infrastruktúra kérdéskörén belül a hallgatók a legmagasabb skálaátlaggal a számítógépekhez való hozzáférés lehetőségét (4,23) és a tanulmányi/dékáni hivatal munkatársainak segítőkészségét (4,09) értékelték. A nyomtatott jegyzetek, tananyagok viszont csak átlagos szinten állnak a diákok rendelkezésére. A szolgáltatói infrastruktúra területén a megkérdezettek jónak ítélték a könyvtári munkatársak segítőkészségét (4,43), az internethez való hozzáférés lehetőségét (4,15), a kari honlap tartalmát (4,13) és a könyvtár nyitva tartását (4,05). A kérdéskörben a legalacsonyabb skálaátlagot (2,99) a kollégium berendezése, felszereltsége kapta. Az egyetemi integrációt követően értékeink a zöld egyetem szlogennel fémjelzett környezeti politikával és a fenntarthatóság gondolatával bővült. Ennek érdekében több tantárgyunk programja bővült a fenntartható fejlődés pedagógiai aspektusaival, pld. óvodapedagógus szakon az Ökológia és környezetvédelem és a Környezeti nevelés kötelező, illetve a Fenntartható fejlődésre nevelés elmélete és a Fenntartható fejlődésre nevelés gyakorlata c. kötelezően választható tárgyak tematikái. e) A szűk képzési paletta szélesítése és kibővítése 2007-ben a Karnak két alapképzése, egy felsőfokú szakképzése és egy pedagógus továbbképzése volt ben hét alapszakja, öt mester szakja, egy doktori iskolai programja, három felsőfokú szakképzése, négy szakvizsgás továbbképzése, tizennégy továbbképzése és hat felnőttképzési OKJ-s programja volt. Ez messze a terveken és elvárásokon túli erősödés. A képzési paletta felnőttképzési kínálatának kialakítását az egyetemi hatáskörrel bíró kari Szakképzési és Felnőttoktatási Módszertani Központ létrehozása tette lehetővé. Nem valósult meg e periódusban a tervezett Szociálpedagógia MA indítása, de a BA szintű összhang az Apáczai Csere János Karral egy pályázat keretén belül létrejött. f) A hallgatói létszám csökkenésének megállítása, növelése Részben a minőségileg megújult képzéseknek, részben a kibővülő választéknak volt köszönhető, hogy míg 2008-ban 294 főt vehettünk fel a Karra, 2009-ben már 346 főt, 2010-ben 509 hallgatót, 2011-ben pedig 531 hallgatót ben ez a trend megtört, az országos állami keretek drasztikus szűkítésének köszönhetően a felvett létszám 313 főre csökkent. 7

8 g) A kutatási/művészeti tevékenység fellendítése A kari publikációs aktivitás javult, 2008-ban e folyamat koordinálására létrehoztuk a Társadalom- és Neveléstudományi Kutatóközpontot. A publikációk nyilvántartása a Kari Információs Rendszernek köszönhetően egységesült ben megkezdtük az átállást a MTMT adatbázisban való nyilvántartásra. Két komoly szakmai folyóirat kiadásában vállalunk szerkesztőségi részfeladatokat: Gazdaság és Társadalom folyóirat a Közgazdaságtudományi Karral közös szerkesztésben, valamint a Képzés és Gyakorlat folyóirat a Kaposvári Egyetemmel közös szerkesztésben, melyhez évente közös konferencia-rendezés is társul ben az MTA a Képzés és Gyakorlat folyóiratot teljes tudományos folyóirattá nyilvánította. Szintén a kari tudományos élet fejlődését jelzi a Kutatóközpontunk gondozásában megjelenő Benedek Könyvek sorozat elindulása is, melynek keretében már hat kötet jelent meg és egy előkészület alatt áll. h) Minősített oktatók számának növelése A vizsgált időszakban növeltük a PhD tanulmányok támogatási mértékét, így többek között ennek is köszönhetően 2012-ben Karunkon a minősítettség mértéke a nem oktatói státuszban lévő tanárokat leszámítva meghaladta a 60%-ot, míg ez az arány 2007-ben 25%-os volt. A minősítettségen belül a művészeti terület is erősödött: két DLA fokozattal rendelkező oktatónk is van. i) Kari tehetséggondozási rendszer kiépítése A kari tehetséggondozás a terveket meghaladó mértékben megújult, a Kar akkreditált Tehetségpont lett, szakkollégiuma megerősödött, OTDK mozgalma új lendületet kapott. A Magyar Géniusz Program létrehozta a különböző oktatási intézmények tehetséghálózatát, Tehetségpontok kialakításával. A program segíti a tehetséges gyermekek, fiatalok képességeik előnyös kibontakozását. A Benedek Tehetségpont február 5-én vehette át akkreditációjának igazolását. Tevékenységi köre a segítségadás, az elérhetőség, a tanácsadás, hálózatos együttműködés más tehetségpontokkal, hatásvizsgálat, pályázati lehetőségek kihasználása, továbbá olyan képzések kidolgozása és szervezése (PAT és FAT akkreditált képzések), melyek felkészítik a tehetséggondozásra a régió pedagógusait. A Kar szakkollégiuma mely egyre fontosabb szerepet vállal a hallgatói tehetséggondozásban 2012-ben a Don Bosco nevet választotta és megújult. Amíg az öntevékeny szervezet tagjai korábban elsősorban szociálpedagógus hallgatók voltak, ma a Karon tanulmányokat folytató más szakos fiatalokat is befogadja. A Szakkollégium hallgatói szakmai identitásuk és az értelmiséggé válásuk folyamatában jelentős rendezvények, programok szervezésére vállalkoznak. Kutatómunkájuk eredményét tudományos diákköri tevékenység keretében mutatják be ben a megújult a Kari Tudományos Diákköri Tanács, melynek célja változatlanul a tehetséggondozás biztosítása. Az évente megrendezésre kerülő Kari Tudományos Diákköri Konferenciáinkon egyre nagyobb érdeklődéssel és változatos kutatási témákkal szerepelnek hallgatóink. A évtől a kiváló képességű hallgatóknak demonstrátori rendszert építettünk ki. Célunk, hogy kutatási témák ajánlásával bevonjuk őket a tudományos munkába és eredményeik bemutatására rendszeres publikációs lehetőséget biztosítsunk számukra. A vizsgált ciklusban ( ) a Karon az Erasmus aktivitás is jelentősen nőtt, az oktatók mellett egyre több hallgatói is részt vesz a mobilitási programokban. Jelenleg 15 európai partnerintézménnyel állunk szerződésben. 8

9 j) Racionális és takarékos gazdálkodási irány folytatása A gazdálkodás terén a tervezettnek megfelelően a racionális, takarékos gazdálkodási irányt folytattuk. Elkezdtük a tervezett beruházásokat, de a nagyobb volumenű átalakítások csak tanulmányterv szinten valósulhattak meg a romló gazdasági feltételek miatt. Az informatikai eszközállomány szinten tartása megvalósult, oktatástechnika terén pedig erősödött a Kar, így már minden előadónkban és nagyobb forgalmú szaktantermünkben korszerű vetítéstechnika áll az oktatók rendelkezésére. A humánerőforrás gazdálkodás terén sikerült a szakösszetétel és a kutatási területek mentén építkeznünk, de ez a feladat folyamatos, a lehetőségekhez és a külső körülményekhez igazítottan zajlik. A terveknek megfelelően a nem oktató dolgozókat feladataik mértékéhez igazítottan kereset-kiegészítésekkel igyekeztünk a lehetőségek keretein belül elismerni. A külső források növelése is megvalósult ebben az időszakban. A tervezett bevételt hozó képzések száma növekedett a Karon, ugyanakkor gazdasági áttörést nem hozhatott, hiszen a gazdasági válság miatt a fizetőképes kereslet gyakorlatilag eltűnt a továbbképzési piacról. Az áttekinthető gazdálkodást szolgálta az oktatói túlóradíj rendszer kari elfogadtatása és elektronikus nyilvántartása, mely a tervezhetőséget is segítette. A Kar intézeteinek gazdasági önállósága csak részben valósult meg. Pozitívum, hogy az intézetigazgatóknak évente kiírt prémiumrendszer fokozta a gazdálkodási szempontú irányítást az intézeteken belül. A prémium rendszer a gazdasági megszorítások miatt ben megszűnt. Általunk nem tervezhetően az államilag támogatott országosan felvehető hallgatói keretek drasztikus megnyirbálása miatt a változatlan érdeklődés dacára, ebben az időszakban a Kar hallgatói létszáma ezer alá esett. Ennek köszönhetően a képzési normatíva drasztikusan lecsökkent, a Kar felélte tartalékait és pénzügyi intézkedési tervet kellett készítenie. Bár a képzési szerkezetváltás megtörtént, a takarékossági intézkedések megvalósultak, a hallgatói létszámok több év után, az országos trendekkel dacolva először elkezdtek emelkedni, ezek pozitív hatását a durva megszorítások elfedik évtől a központi zárolások következtében Intézkedési Terv készítésére voltunk kötelezettek ben 24,3 mft-ról, 2012 januárjában 75 mft-ról, augusztus hónapban pedig további 1,8 mft-ról kényszerültünk intézkedési terv készítésére, mely összegek több mint 80%-át a személyi jellegű kiadásokból takarítottuk meg. 9

10 A Kar pénzforgalmi kimutatása években Megnevezés év év év év év Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Támogatás értékű műk. kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Intézményi beruházás Keretátadás Kiadás összesen Költségvetési támogatás Működési bevétel Átvett pénzeszközök Keretátvétel Bevétel összesen Bevétel - Kiadás Maradványmódosítás (keretáthelyezés) Előző évi maradvány Kötelezettségek (szállítói) Vevői követelések Tárgyidőszaki módosított maradvány k) Humánerőforrás gazdálkodás hozzáigazítása a kari képzési/kutatási célokhoz A legfontosabb célként megjelölt oktatói összetételben elsősorban a minősítettség arányának növelésében a tervezett változások várakozáson felül valósultak meg. Részben saját oktatóink fokozatszerzésével, részben új minősített oktatók felvételével a minősítettek aránya 2012-ben meghaladta a 60%-ot. Ezen az arányon javított a Szakmai Tanárképző Intézet egy részének Karunkhoz csatlakozása is ben két egyetemi és négy főiskolai tanár erősítette az oktatói gárdát. A nem oktatói állományban a gazdasági nehézségek és megszorítások miatt folytatódtak a leépítések. Míg 2008-ban 39 fő nem oktató dolgozó volt karunkon ez 2012-re 31 főre apadt. Sok jó munkaerőtől (oktatótól és nem oktatótól) voltunk kénytelenek megválni ebben a periódusban gazdasági kényszerűségtől diktáltan. l) Pályázatírási aktivitás erősítése A pályázatírási aktivitás a tervek szerint fokozódott, míg 2008-ban 2 db, 2012-ben már hét nagy egyetemi pályázatban (HEFOP, TÁMOP) vettek részt Karunk oktatói, dolgozói ban 11 benyújtott pályázatból 8 pályázatra kaptunk támogatást 33 mft összegben ben 8 benyújtott pályázatból 3-at ítéltek sikeresnek, az elnyert támogatás mértéke 45 10

11 mft években az egyetemi szintű TÁMOP projektek megvalósításában vett részt a Kar, projektmenedzseri, modulvezetői, szakmai vezetői, projektasszisztensi, kari koordinátori feladatok ellátásával. Ezeken a nagy egyetemi projekteken kívül 2011-ben 2 pályázat került benyújtásra, mindkettő tehetséggondozás témában ben további 2 sikeres pályázat megvalósításában vállaltunk szakmai partneri kapcsolatot. m) A kari infrastrukturális feltételek javítása A 2008-ban tervezett oktatási terek megújítása csak részben valósult meg. Több új szaktanterem létesült (pl. csecsemő-demonstrátor terem, drámapedagógia terem), a dékáni és intézeti oktatói irodák is megújultak, a második emeleti kollégiumi szobák megszüntetésre kerültek, a három lépcsőházból kettő megújult, a tetőtér-beépítéssel új közösségi, oktatási és kutatási terek létesültek, a főépületbe lift került, gázkazánjainkat lecseréltük, az egyik külső sportpályánkat pedig felújítottuk és multifunkcióssá alakítottuk, elhanyagolt parkunkat rendbe tettük. A teljes főépület közüzemi rendszerének és belső tereinek felújítására tanulmánytervet készíttettünk, azonban ennek megvalósítására a gazdasági világválság hatására elapadó minisztériumi források miatt már nem kerülhetett sor. A tervezett kollégiumi leválasztás nem valósult meg. Az informatikai eszközpark a pályázatoknak és a szakképzési támogatásoknak köszönhetően nem romlott, mennyiségében kevésbé, inkább minőségében és szolgáltatásaiban (honlap tartalom, wifi hotspot-ok) javult. n) Az egyetemi minőségbiztosítási rendszerbe való betagozódás A tervezett minőségbiztosítási egységes kari rendszer az egyetemi rendszerhez igazítottan fokozatosan valósult meg. Az egyetemi Minőségbiztosítási Bizottság a Kar ezirányú tevékenységét kiemelkedően pozitívnak értékelte. Az oktatók hallgatói véleményezése, valamint az oktatók Kart értékelő véleménye mint visszacsatoló mechanizmusok, alapjai lehetnek a további minőségi változtatásoknak. Karunk az oktatás és kutatás eddig elismert magas színvonalának megőrzése és minőségének folyamatos fejlesztése céljából minőségirányítási rendszert működtet. Minőségirányítási rendszerét céljaival összhangban, alkalmazott és bevált módszereire, az egyetemi és kari hagyományokra alapozva alakította ki, figyelembe véve a minőségirányítás különböző megközelítéseit és kar sajátosságait egyaránt. A szak minőségbiztosítási feladatainak végrehajtását közvetve az Egyetemi Minőségfejlesztési Bizottság felügyeli, közvetlenül a kari Stratégiai és Minőségbiztosítási Bizottság, az egyetemi bizottság kari tagja és a szakfelelősök végzik az egyetemi minőségbiztosítási szabályzat és a kari szabályzatok rendelkezései alapján. Az éves, ilyen irányú tevékenységet a kari minőségbiztosítási munkaterv alapján végezzük. Biztosítani kívánjuk, hogy a kar szintjén hozott döntések kapcsán a minőség ügye mindig megfelelő módon képviselve legyen. o) A kari belső kommunikáció formai és tartalmi reformja A kari belső kommunikáció terén nagy változások következtek be a vizsgált időszakban. A kommunikáció elsődleges színtere az elektronikus kommunikáció lett. A Kar dolgozói kevés kivételtől eltekintve alkalmazkodtak ehhez a csatornához, így egy es szavazás már nem okoz gondot. Természetesen a papíralapúság nem szűnt meg teljesen, hiszen bizonyos hivatalos dokumentumok csak ezen az úton bonyolódhatnak (pl. aláírás igényes kérvények, kimutatások, dokumentumok, stb.). A digitális kompetencia általános erősödése alapozta meg, hogy bár a tervekben nem szerepelt, de Karunk bevezethette a 11

12 digitális leckekönyvet. Ezzel majdnem teljesen megszüntettük a rengeteg időt igénylő és hibát generáló eddigi párhuzamos (elektronikus és papíralapú) tanulmányi adminisztrációt. A kommunikáció tartalmi problémái azonban továbbra is fennállnak, a tájékoztatás elektronikusan, írásban, szóban, bizottságokban és testületekben sok csatornán zajlik, de a tartalmi hangsúlyok, az intézkedések következményei, az egyéni és közösségi felelősség mértéke nehezen tudatosul. Az adminisztráció pontosságán és egységességén a saját fejlesztésű Kari Információs Rendszer nagyon sokat segített. Ebben rögzítjük a tematikákat, a tudományos/művészeti teljesítményeket, publikációkat, az oktatói óraterheléseket, a szakdolgozati témákat, stb. Az intézeti adminisztrációs rendszer is megújult, az intézetigazgatók prémiumrendszerében ennek pontos és rendszeres karbantartása is beépült. A kari irányítási rendszer is átalakulóban van, az intézetek önállósága erősödött, a kényszerű pénzügyi intézkedési tervek összeállítása során is minden intézet saját tervet készített. A Kar megújításának ötleteiből egyre nagyobb részt vállalnak a kollégák, megszűnni látszik az a sokáig uralkodó szemlélet, hogy mindent a kari vezetésnek kell kezdeményezni, kidolgozni és megvalósítani. p) A kari külső kommunikáció erősítése A külső kommunikációt illetően a Kar erőteljes fejlődésen ment keresztül, köszönhetően annak, hogy fontosnak érezvén e területet, önálló PR munkatárs dolgozott ezen a feladaton. A kari arculat kialakítása az egyetemi arculaton belül elkezdődött, de a teljes rendszer még kiépítésre vár. Ebben a tekintetben azonban a fejlődés tapintható, különösen az arculatot megjelenítő kari marketing kiadványok és kari internetes felületek (kari honlap, Facebook) minőségi, tartalmi és formai tekintetében. A kari honlap éves látogató száma meghaladta a főt. Sajtókapcsolataink is erősödtek, több sikeres rendezvény is szolgálta a PR célok megvalósulását, melyek következtében a Kar ismertsége és elismertsége erősödött országosan és a régióban egyaránt. A kar a vizsgált időszakban minőségfejlesztési programjában az alább felsorolt területek fejlesztésére irányuló célokat és feladatokat határozott meg: minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások, képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése, a hallgatók értékelése, az oktatás személyi és infrastrukturális feltételei, a tanulástámogatás eszközei, a hallgatói szolgáltatások, a belső információs rendszer, nyilvánosság, a tudományos kutatás és a művészeti alkotótevékenység. Legfontosabb intézkedéseink között szerepelt a kérdőíves rendszer további finomítása, új kérdőívek szerkesztése, folyamatos értékelés, következtetések levonása, tájékoztatás, illetve stratégia kidolgozása. Legfontosabb eredményeink: a szakdolgozati rendszer korszerűsítése, az elektronikus tárolásra való áttérés feltételeinek megteremtése, a tudománymetriai rendszer kidolgozása A kar szervezete, vezetési rendszere a küldetésnyilatkozat tükrében Karunkon az egyetemi és kari alapdokumentumokban foglaltak érvényre jutását a kari vezetés, a 2012-ben megújult szervezeti struktúra, a rendszeres és eseti elektronikus és papíralapú tájékoztatás és a kar különböző hivatalos fórumai (Dékáni Tanács, Kari Tanács és bizottságai, Intézeti értekezletek, összoktatói és dolgozói értekezletek) biztosítják. 12

13 Alapdokumentumok Kari alapdokumentumaink a következők: - Küldetésnyilatkozat - Kari Ügyrend - Organogram - Központi egyetemi dokumentumok, szabályzatok (Alapító Okirat, SZMSZ, IFT, stb.) Ezek folyamatosan megújulnak, frissülnek: Kari Ügyrendünk a vizsgált időszakban 4 alkalommal módosult. A kari alapdokumentumok érvényre juttatása Az egyetemi dokumentumok változásairól folyamatosan tájékoztattuk karunk dolgozóit, kari dokumentumaink folyamatosan frissültek, melyeket az előkészületben résztvevő fórumokat követően a Kari Tanács hagyja jóvá. Az ilyen jellegű aktivitást jól tükrözik az alábbi adatok: Kari Tanácsülések és határozatok számának alakulása ( ) Megnevezés Kari Tanácsülések száma Kari Tanácsi határozatok száma A Kari Tanácsüléseken kívül intézetigazgatói értekezleteket és különböző bizottsági üléseket (főként stratégiai és minőségbiztosítási értekezleteket) hívtunk össze az aktuális témákhoz igazodva. A vizsgált években összesen 12 intézetigazgatói, 14 stratégiai és minőségbiztosítási bizottsági ülést, valamint 9 összdolgozói/összoktatói értekezletet tartottunk. Továbbá a 2012 februárjától létrehozott Dékáni Tanács a tavaszi szemeszterben hetente, az őszi szemeszterben pedig kéthetente ülésezett. Az alkalmazottak, dolgozók, oktatók csoportoknak központilag kiküldött kör- ek száma meghaladta a 400 db-ot. A HÖK részvétele az intézmény vezetésében: A Kari Tanácsnak 5 tagja a hallgatók közül kerül megválasztásra. Továbbá a Kari Tanács állandó vagy ad hoc bizottságai közül az alábbi bizottságban látnak el HÖK által vagy a szakkollégium által delegált hallgatók tagsági feladatokat: - Tanulmányi Bizottság - Tudományos Bizottság - Tudományos Diákköri Tanács - Kari Fegyelmi Bizottság - Pályázatokat Elbíráló Bizottság - Juttatási és Térítési Bizottság Kari struktúra A Kar belső struktúráját a kibővült oktatási és kutatási feladatok, a megváltozott gazdasági környezet és az új kihívások alapján, több éves tervezést és hosszú előkészületeket követően, 2012 februárjában megváltoztattuk. Az öt, széttagolt és tudományterületeket sem követő intézet helyett három homogénebb intézetet hoztunk létre, módosítottunk a Kutatóközpont nevén (Humántudományi Kutatóközpont) és feladatain, pontosítottuk a Szakképzési és Felnőttoktatási Központ szerepét és létrehoztunk egy új Szakmai Tanárképzési Irodát igazodva az új Nemzeti Felsőoktatási Törvényben és az egyetem 13

14 intézményfejlesztési tervében foglaltakra. Kibővítettük a Dékáni Tanácsot, így ebbe már az intézetigazgatók is helyet kaptak. Stratégia és minőségpolitika A Kar stratégiájának és minőségpolitikájának alakítását a 2012-ben összevont (előzőekben két külön bizottságként működő) kari Stratégiai és Minőségbiztosítási Bizottság végzi a kari vezetés és a Dékáni Tanács előterjesztései alapján. A vizsgált időszakban a Stratégiai és Minőségbiztosítási ülések száma: 14 értekezlet. A kari stratégiaalkotás egyszemélyi felelőse a dékán, a kari minőségpolitika dékánhelyettesi szinten koordinált. A kar minőségbiztosítási terveiről éves akciótervet állít össze, majd az év elteltével teljesüléséről beszámolót készít. Az éves kari minőségbiztosítási munkaterv alapján végzett tevékenységünk során biztosítani kívánjuk, hogy a kar szintjén hozott döntések kapcsán a minőség ügye mindig megfelelő módon képviselve legyen, továbbá a kar stratégiai célkitűzései minél szélesebb körben megvalósuljanak. A minőségfejlesztési rendszer működtetése területén az elmúlt öt esztendőben jelentős eredményeket értünk el, különös tekintettel a nyilvánosságra, a szolgáltatások minőségére, a hazai és külkapcsolatok fejlődésére, a kutatásra, és a tehetséggondozásra. A Kar belső és hazai kapcsolatrendszere A Kar az egyetemi integrációt követően folyamatosan törekedett az egyetem szerves részévé válni, kihasználni a széles oktatási és kutatási palettában rejlő szinergiákat. Az egyetem minden karával szoros kapcsolat jött létre közös képzések, kutatások és egyetemi pályázatok mentén. A hazai társintézmények mindegyikével szorosabbá vált kapcsolatunk, szakmai egyezetések, országos bizottságok, egyesületi aktivitás, konferenciák, közös kutatások és kiadványok által. Hazai kapcsolatrendszerünk a szakmai tanárképzés karunkhoz kerülése után még tovább szélesedett (BME, OE, SZIE, stb.). Humántudományi Kutatóközpontunkat, kari, karközi és országos kutatásainkat tanácsadói testület segíti. 14

15 Felkért tanácsadó testületünk a hazai pedagógusképzés és a kisgyermekkori kutatások legelismertebb szakembereiből áll. A kar regionális kapcsolati tőkéje nem csak a képzőintézményekkel, hanem a munkaerőpiaci szereplőkkel is erősödött. Az új szakok beindítása felgyorsította ezt a folyamatot. Szakmai együttműködés bontakozott ki egészségügyi és szociális intézményekkel, a gyermekek napközbeni ellátását végző önkormányzati intézményekkel, regionális bölcsődei központokkal, családi napközikkel, a tanár szakos hallgatók szakmai gyakorlatát vállaló iskolákkal, kollégiumokkal, továbbá munkaügyi központokkal. A Kar külföldi kapcsolatrendszere A Kar nemzetközi kapcsolatrendszere a vizsgált időszakban dinamikus fejlődésnek indult. Külföldi partnerintézményeink száma 2008-tól 2012-ig az alábbiak szerint alakult: ban 15 külföldi intézménnyel, 2012-ben már 25 intézménnyel volt tudományos, oktatási és Erasmus bilaterális kapcsolatunk. A küldetésnyilatkozatunkban foglaltaknak megfelelően erősítettük a külhoni magyar pedagógus intézményekkel is kapcsolatainkat. Ukrajna, Románia, Szerbia és Szlovákia egyetemein, főiskoláin és pedagógus szövetségeiben vagyunk jelen és szolgáljuk a határon túli magyar pedagógus-továbbképzés ügyét. Kutatási tevékenységet is végzünk határon túli partnereinkkel. Új lendületet kapott az ERASMUS aktivitás is mind oktatói, személyzeti és hallgatói szinten. Karunkon 2008-ban 5 fő vett részt Erasmus programban, addig 2012-ben már 30 fő oktató, munkatárs és hallgató képviselte karunkat európai felsőoktatási intézményekben. A beutazó hallgatók, kutatók és oktatók száma az utóbbi években emelkedett, egyre erősebb a nemzetközi érdeklődés karunk iránt. A bejövő Erasmus aktivitást még növelnünk kell, ehhez még több idegen nyelven folyó kurzust kell indítanunk Az akkreditációs feltételek teljesítésének tényszerű bizonyítékai A Benedek Elek Pedagógiai Kar képzési kínálatának kialakulása, különös tekintettel a közötti évekre A Benedek Elek Pedagógiai Karon hagyományosan két főiskolai illetve alapszak volt, az óvodapedagógus és a szociálpedagógia, melyeket a 2000-es évek elején evangélikus hittanár szakkal lehetett párosítani. Az évezred első éveiben két felsőfokú szakképzést indítottunk. A kar képzési kínálatának horizontális és vertikális értelemben vett radikális bővítése 2008-tól következett be ban voltak még hagyományos, kifutó főiskolai szakjaink is (óvodapedagógus, szociálpedagógia, melyeknek folytatásai az óvodapedagógus és a szociálpedagógia alapszakok ig a hagyományos két alapképzési szak mellett öt újabbal bővült a kínálat (műszaki szakoktató, mezőgazdasági szakoktató, üzleti szakoktató, társadalmi tanulmányok, csecsemő és kisgyermeknevelő). Az FSZ képzések kínálata kettőről (csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó, gazdasági idegen nyelvi levelező) ötre emelkedett (kommunikátor szak sajtótechnikus elágazás, gyakorlati oktató, média moderátor) és 2012 között nagymértékben gazdagodott a szakirányú továbbképzések kínálati palettája is. Különösen jelentős változás, hogy 2008-tól karunk képzési palettáján MA szintű képzések is megjelentek tól karunk vált az egyetem keretében folyó, és több kart is érintő 15

16 szakmai tanárképzés alapvető bástyájává ben a meglévő szakmai tanári (mérnöktanári, agrár-mérnöktanári) szakképzettségek köre tovább bővült a közgazdásztanár (kereskedelem és marketing) szakképzettséggel, majd 2011-ben két közismereti tanár szak indítására is sor került (játék- és szabadidő-szervező tanár, pedagógiatanár). Önálló doktori iskola nem működik karunkon, de 2008-tól a Közgazdaságtudományi Karhoz tartozó Széchenyi István Gazdasági Folyamatok Elmélete és Gyakorlata Doktori Iskola keretében karunk önálló doktori programot indított, Az emberi erőforrások társadalmi-gazdasági összefüggései címen. Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az elmúlt években a kar képzési kínálata jelentős mértékben bővült. Képzési kínálat szerkezete A kar 2011-re kialakult képzési kínálatának szerkezete vertikális értelemben majdnem teljesnek mondható, hiszen a szakirányú továbbképzésektől az MA képzéseken át a doktori programig (a KTK doktori iskoláján belül) kínálunk képzéseket a tanulni vágyóknak. Az egyes képzési szinteken hirdetett képzések száma arányosan oszlik meg, talán a szakirányú továbbképzési szakok kínálata eltúlzott egy kissé. A BA szinten képviselt képzési területek közül a pedagógusképzés és a társadalomtudományi képzési területek emelkednek ki kétkét szakkal, ezekhez szervesen illeszkednek az oktatási szakmacsoporthoz és a szociális szolgáltatások szakmacsoporthoz tartozó FSZ szakok. Tanári Ma szakképzettségeink a pedagógusképzés képzési területhez tartoznak. A kar a közeljövőben tervezi a szociálpedagógia és a neveléstudományi diszciplináris MA szakok indítását. Képzési kínálat értékelése A kar képzései között a vizsgált időszakban ( ) találunk még kifutó főiskolai és egyetemi szintű képzéseket. Az FSZ, BA és MA szintű képzések többségének dinamikája azonban legalább stabil, vagy felfutó. Volumenüket (és hagyományaikat) tekintve több országosan is számottevő képzéssel rendelkezik a kar. Ki kell emelni az óvodapedagógus képzést ben hazánk nappali tagozatos óvodapedagógusainak 10,19%-a karunkon folytatta tanulmányait. Az ország nappali tagozatos német nemzetiségi óvodapedagógusainak pedig ugyanekkor 40,25%-a tanult itt ben 393 óvodapedagógus hallgatója volt a karnak. A kar az óvodapedagógus képzés és általában a kisgyermeknevelő képzés legfontosabb vidéki centrumainak egyike. Mind a nappali, mind pedig a levelező tagozatokat tekintve országosan is jelentős volumenű a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzés (16,14%; 16,04%) és levelező tagozaton jelentősek a szociálpedagógia és a társadalmi tanulmányok BA szakok is (10,87%; 33,30%) Unikális szakképesítések vannak a kar szakmai tanári képzései között. Faipari mérnök végzettséggel mérnöktanári és vadgazda mérnöki végzettséggel agrár-mérnöktanár tanulmányokat 2011-ben hazánkban csak karunkon folytattak, de a környezetmérnök végzettségűek is többségében karunkon végezték tanulmányaikat (75%). A csak ekkor indított, felfutó levelező tagozatos közgazdásztanár képzésünk 2011-ben az országos hallgatói keretből 13,46%-ban részesedett. Jelentős az országos részesedése a levelező tagozatokat tekintve a felfutó közismereti tanári szakképzettségeinknek is (játék- és szabadidő-szervező (43,55%), pedagógiatanár (20%). Számos országosan unikális képzés van a kar szakirányú továbbképzési kínálatában is (pld. kora-gyermekkori zenei nevelés, gyermek rekreációs- és gyógyúszás, bábpedagógia). 16

17 A kar képzési szerkezetének számszerű változása (Csak az aktív, hallgatóval rendelkező szakok) év fsz alap mester tanári oszt. szt % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% db szt oszt. tanári mester alap fsz A kar képzési szerkezetének változása (Csak az aktív, hallgatóval rendelkező szakok) Képzési terület/szakmacsoport A képzés megnevezése Szintje 2008 Pedagógusképzés Angol nyelv az óvodában SZT Pedagógusképzés Pedagógus szakvizsga SZT Szociális szolgáltatások Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó FSZ Ügyvitel Gazdasági idegen nyelvű levelező FSZ Pedagógusképzés Óvodapedagógus BA Pedagógusképzés Óvodapedagógus (német nemzetiségi) BA Társadalomtudomány Szociálpedagógia BA 17

18 2012 Pedagógusképzés Gyermekintézmények szakmai fejlesztése SZT Pedagógusképzés Bábpedagógia SZT Társadalomtudomány Szociális menedzser SZT Pedagógusképzés Német nemzetiségi óvodapedagógus SZT Szociális szolgáltatások Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó FSZ Oktatás Gyakorlati oktató FSZ Művészet, közművelődés, kommunikáció Moderátor (média moderátor) FSZ Művészet, közművelődés, kommunikáció Kommunikátor (sajtótechnikus) FSZ Pedagógusképzés Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA Pedagógusképzés Óvodapedagógus BA Pedagógusképzés Óvodapedagógus (német nemzetiségi) BA Társadalomtudomány Szociálpedagógia BA Társadalomtudomány Társadalmi tanulmányok BA Műszaki Műszaki szakoktató BA Pedagógusképzés Tanár-pedagógiatanár MA Pedagógusképzés Tanár-játék- és szabadidő-szervező tanár MA Pedagógusképzés Tanár-mérnöktanár MA Pedagógusképzés Tanár-agrár-mérnöktanár MA Pedagógusképzés Tanár-közgazdásztanár MA Képzési kínálat szervezettsége A BPK-n folyó képzések jól szervezettek. Minden egyes szakirányú továbbképzési, FSZ, BA, szaknak, illetve tanári MA szakképzettségnek kijelölt oktató felelőse van, az egyes szakok intézetekhez tartozása révén az intézetigazgatók és kari szinten az oktatási dékánhelyettes is felelősek a képzések megfelelő szervezettségéért. A képzésszervezések adminisztratív teendőiben jelentős részt vállalnak a Tanulmányi Osztály munkatársai. A képzések szervezése (létesítés, indítás, tantervmódosítás stb.) egyetemi szintű Képzési Szabályzat szerint folyik. A szakirányú továbbképzések és FSZ képzések gördülékeny szervezésében jelentős részt vállalnak a kar szervezeti keretei között működő Szakképzési és Felnőttoktatási Központ munkatársai. A tanári szakképzettségek kari szintű koordinálása a Szakmai Tanárképző Iroda feladata. A képzések hirdetése, a hallgatók felvétele az egyes képzési területeken és tagozatokon, illetve képzési helyszíneken rendelkezésre álló kapacitásszámok messzemenő figyelembevételével történik. A kar 2011-ben a rendelkezésére álló kapacitást jelentős részben kitöltötte. A kar szakjainak finanszírozottsága jelenleg egészében nem biztosított, hiszen többnyire gyakorlatigényes szakokról van szó, melyek tényleges költségeit sem a hallgatók által befizetett költségtérítési díjjak, sem pedig az állami normatívák nem fedezik egészen. 18

19 Nemzetiségi képzés, idegen nyelven folyó specializációk, kurzusok Nagy hagyományokkal rendelkezik és országos jelentőségű karunkon a német nemzetiségi óvodapedagógusok képzése. A képzés az óvodapedagógus alapszak önálló szakképzettséget adó szakirányaként működik. A vizsgált években fokozatosan emelkedett a nemzetiségi képzés iránti kereslet (a tanévre 7, a tanévre már 21 hallgatót vehettünk fel), és 2011-ben hazánk nappali tagozatos német nemzetiségi óvodapedagógusainak 40,25%-a tanult karunkon. A szakirány 46 kreditnyi tárgyat foglal magába, a kurzusok zöme német (nemzetiségi) nyelven folyik. A szakirány hallgatói számára számos lehetőség nyílik ausztriai tanulmányutakra, a gyakorlatok különböző formáinak német nyelvterületen történő teljesítésére. Szintén az óvodapedagógus alapszakhoz kötődik két idegen nyelven folyó specializáció is, a Német nyelv az óvodában és az Angol nyelv az óvodában. Idegen nyelven folyó kurzusok más szakok hallgatói számára szabadon választható ( C típusú) tárgyként választhatók. Határokon átnyúló képzések Karunk már mintegy két évtizede a Bolyai Nyári Akadémia keretében folyamatosan részt vállal a romániai-erdélyi magyar pedagógusok továbbképzésében. Új kezdeményezésként 2012-ben részt vettünk az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete által szervezett XVI. Szabadkai Nyári Akadémia munkájában is. A vizsgált években többször is szerveztünk közös szemináriumokat a kismartoni Pädagogische Hochschule oktatógárdájával, soproni és kismartoni hallgatók együttes részvételével. Multimédiás és e-learning lehetőségek Karunkon a digitális infrastruktúra kiépülésével (öt számítógép labor, minden előadóteremben és a legtöbb szemináriumi teremben teljes oktatástechnika kialakítása, hifi hotspot-ok a Kar területén, optikai kábeles internet kapcsolat, stb.) párhuzamosan növekedett a kurzusok multimédiás támogatása részben a kari honlapra feltöltött oktatási segédanyagok (30 db), részben a Moodle keretrendszerben működtetett kari e-learning tananyagok révén. Ez utóbbi 33 db e-learning tananyagra a hallgatói feljelentkezések száma 2012-ben elérte a tízezret. Ez a szám is jelzi az új, digitális oktatási utak létjogosultságát és a Kar oktatóinak innovatív aktivitását Humánerőforrás-gazdálkodás A Kar képzési és kutatási profiljának erőteljes szerkezetváltozásai és a folyamatos gazdasági megszorítások erőterében igyekeztünk oktatói gárdánk összetételét alakítani. A változási trendeket mutatják az alábbi ábrák és a korfa, valamint az 1. sz. melléklet. NymE BPK Korfa év felett éves éves 30 év alatt

20 A Kar oktatói, kutatói létszámának munkakör szerinti megoszlása 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% kutató t.segéd f. adj adj. f.doc e.doc. f.tanár e.tanár Minősített oktatók számának alakulása ( ) össz. teljes rész min.okt NymE DI végzett Lineáris (min.okt) A minősített oktatók tudományos fokozat szerinti megoszlása 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% fő DLA PhD CSc MTA lev.mta dr.mta tag

21 Minősített oktatók tudományterület szerinti megoszlása (2012. október 15-i állapot szerint) Tudományterület Oktatók száma Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok 2 Gazdálkodás- és szervezéstudományok 2 Hadtudományok 1 Hittudomány 1 Képzőművészet 1 Közgazdaságtudományok 1 Nevelés- és sporttudományok 4 Nyelvtudományok 2 Pszichológiai tudományok 2 Színházművészet 1 Szociológiai tudomány 1 Történelemtudományok 3 Összesen 21 A Kar oktatói és nem oktatói személyi állományának alakulása 100% 80% 60% 40% 20% 0% fő okt, kut.össz. mtárs össz. A vizsgált időszakban a Kar oktatói és dolgozói 18 db országos szakmai kitüntetésben, díjban, elismerésben részesültek, mely részletezve a 2. sz. mellékletben látható Infrastruktúra A kari infrastruktúra fejlesztése és igazítása a változó igényekhez a 2008 tervekhez képest csak részben valósulhatott meg. Ennek nem a tervek, hanem a források hiánya szabott szűk határokat. 21

22 A Karon megvalósult infrastrukturális fejlesztések ( ) Fejlesztés Forrás Összeg (eft) Év Épület felújítás megvalósíthatósági tanulmány Tetőtér felújítás (előadó, tantermek, közösségi terek, bútorzat, mosdók, stb.) Gázkazánok cseréje Új lift Saját forrás HEFOP pályázat Multimédia PC 40 db Tetőtér projektor + motoros vászon Kézilabdapálya felújítás Saját forrás PC 3db Nemzetiségi - kis szak Projektor 1 db pályázat Projektor 1 db SignOnOne EU pályázat Elek Apó kútja és tér kialakítása Saját forrás, támogatók Intézeti szobák felújítása Szaktantermek felújítása (csecsemő demonstrátor terem, drámapedagógia terem) Lépcsőházak felújítása Projektor 2 db PC 9 db Saját forrás SNI-s hallgatók céltámogatása Notebook 4 db TÁMOP pályázat Fénymásoló 1 db Nyomtató 2db PC 3 db Projektor 5 db Szakképzési hozzájárulás Notebook 2 db Irodabútor TÁMOP pályázat Földszinti büfé kialakítása, berendezése Universitas Fidelissima Kft. beruházása Notebook 2 db Szakképzési hozzájárulás Projektor 2 db Távolugró gödör felújítása SNI-s hallgatók céltámogatása Rajz szaktanterem világítás felújítás Szakképzési támogatás Járólapcserék Projektor 4 db Szakképzési hozzájárulás Netbook 3 db Notebook 2 db TÁMOP pályázat Nyomtató 2db

23 Karok együttműködése, átoktatás, közös képzések Az egyetemi integráció egyik legfontosabb hozadéka a közös képzések megindítása, illetve az egyetemi oktatók mobilizálása adott képzések minőségi igényeinek a kiszolgálására az átoktatás lehetőségének a kihasználásával. A Kar oktatói a soproni karokon kívül a szombathelyi, a győri és a mosonmagyaróvári karokon is oktatnak, foglalkoztatásukat az egyetemi átoktatási szabályzat határozza meg. Átoktatási adatok között BPKról BPKra BPKról BPKra BPKról BPKra BPKról BPKra BPKról BPKra karok száma oktatók száma kurzusok száma átoktatási összeg (eft) Párhuzamos vagy közös képzések összefoglaló táblázata a közötti időszakban A párhuzamos vagy közös képzés megnevezése, szintje Az együttműködő kar Az együttműködés kezdő éve Kommunikátor Fsz BTK 2008 Moderátor AK 2012 Szociápedagógia BA AK 2006 Tanár-mérnöktanár MA (faipari mérnök) FMK 2008 Tanár-mérnöktanár MA (könnyűipari mérnök) FMK 2008 Tanár-mérnöktanár MA (környezetmérnök) EMK 2008 Tanár-agrár-mérnöktanár MA (vadgazda) EMK 2008 Tanár-agrár-mérnöktanár MA (mezőgazdasági mérnök) MÉK 2008 Tanár-közgazdásztanár MA (kereskedelem és marketing) KTK 2010 Tanár-pedagógiatanár MA MNSK 2011 Tanár-játék- és szabadidő-szervező tanár MA MNSK 2011 A karok közötti szakmai együttműködések összefoglaló táblázata a 3. sz. mellékletben található. 23

24 1.4. C-SWOT analízis LEHETŐSÉGEK kari szakfolyóiratok léte és megjelentetése határközeliségből adódó kapcsolati tőke nemzetközi projektekben való részvétel a kisváros vonzó légköre egy tíz karú, nagy egyetem részei vagyunk VESZÉLYEK felvételi létszámkeretek változása a minőségi oktatás és kutatás ellen ható gazdasági megszorítások a pedagógusképzési reformok miatti elbizonytalanodás a pedagóguspálya elismertségének további csökkenése jogszabályi háttér bizonytalansága az oktatói presztízs, az oktatói lét bizonytalansága ERŐSSÉGEK évszázados hagyomány a soproni pedagógus-képzésben (1899-) országos és nemzetközi jó hírnév saját gyakorló intézmények (óvodák, szakközépiskola) élő hagyományok, értékcentrikus oktatási kultúra, családias légkör kompetens, magas minősítettségű oktatói háttér elmélet és gyakorlat összhangja oktatás-kutatás és fejlesztés erős kapcsolata tehetséggondozás, tehetségpont széles nemzetközi és hazai kapcsolati háló saját, jól felszerelt szakkönyvtár korszerű informatikai háttér egyetemi háttér betagozódás a város kulturális életébe STRATÉGIA (Er+Le) a kar családias légkörének és a kisváros előnyeinek kiaknázása a kar marketing stratégiájában a tehetséggondozás erősítése a külföldi ösztöndíj lehetőségek kihasználásával és bővítésével A legújabb kutatási eredmények disszeminációja és meghonosítása a mindennapi oktató munkában az egyetemen belüli, regionális és nemzetközi kapcsolatok további elmélyítése, szélesítése idegen nyelven folyó képzések indítása STRATÉGIA (Er+Ve) Erősebb képzési marketing gazdaságilag is racionális képzésszerkezet kialakítása a társintézményekkel való intenzív kapcsolat lobbitevékenység a pedagógus pálya elismertségének növelésére GYENGESÉGEK oktatói létszám csökkenése oktatói leterheltség külső és belső felújításra szoruló épület A képzések pénzügyi tervezetlensége az intézmény határmenti helyzetéből fakadó szűk beiskolázási körzet STRATÉGIA (GYe+Le) Az oktatói létszám visszaállítása egyetemi kari szintre kari tudománymetriai rendszer bevezetése az oktatók tapasztalatszerzéséhez és nyelvismeretük bővítésére a nemzetközi szakmai fórumokon és ösztöndíjprogramban való részvétel szorgalmazása a munkakörülmények, az épület felújításához szükséges egyetemi és nemzetközi források felkutatása a gazdasági tervezés kultúrájának erősítése STRATÉGIA (GYe+Ve) A város földrajzi helyzetéből adódó nehézséget a nemzetközi kapcsolatok, és az idegen nyelvű képzések beindításával kompenzáljuk a finanszírozás és az oktatói létszámcsökkenését kompenzálandó kvázi tárgyak bevezetése a karon. A képzés új önköltségszámítása alapján finanszírozási és tantervi reformok szakmai/közéleti aktivitás és lobbytevékenység a szakma és a képzés színvonalának és presztízsének megerősítésére 24

25 2. A KAR KULCSFONTOSSÁGÚ EREDMÉNYEI 2.1. Oktatás Az intézményben/karon folyó képzések kimeneti eredményei, hallgatói létszámadatok A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán közötti időszakban a képzési szerkezet pozitív módon változott. A képzési szerkezet pozitív változása révén a hallgató létszám 2011-ig növekvő tendenciát követett, a 2012-es keretszám csökkentés az alapképzéseken kis-, a felsőfokú szakképzéseknél nagyobb mértékű létszámcsökkenést eredményezett. A vizsgált időszakban a hallgatói létszám alakulásának részletes kimutatását a 4. sz. melléklet tartalmazza. Hallgatói létszámadatok az októberi statisztikai jelentések alapján alapképzés nappali államilag támogatott költségtérítéses levelező államilag támogatott költségtérítéses államilag támogatott össz költségtérítéses összesen mindösszesen mesterképzés nappali államilag támogatott 1 1 költségtérítéses levelező államilag támogatott felsőfokú szakképzés szakirányú továbbképzés költségtérítéses államilag támogatott össz költségtérítéses összesen mindösszesen nappali államilag támogatott költségtérítéses levelező államilag támogatott költségtérítéses államilag támogatott össz költségtérítéses összesen mindösszesen

26 A negatív változás csak a 2011-es évhez viszonyítva történt, az azt megelőző évekhez képest a kar tudta tartani a magasabb hallgatói létszámot. A szakirányú továbbképzéseknél is 2011-ig tartott a növekvő tendencia, itt a visszaesés okát a pedagógus társadalom elszegényedésében és a továbbképzéseket finanszírozó pályázatok megszűnésében kereshetjük. A hallgatói létszám alakulása a es időszakban, képzési szintenként alapképzés mesterképzés felsőfokú szakképzés szakirányú továbbképzés A hallgatói létszámok vizsgálatakor megállapítható, hogy az államilag finanszírozott alapszakosok száma folyamatosan csökkent, a költségtérítéses hallgatók száma közel négyszeresére nőtt. Mesterszakokon ezt a tendenciát nem tapasztalhattuk, mivel itt az államilag finanszírozottak száma nagyobb arányban nőtt, mint a költségtérítéses társaik száma. A felsőfokú szakképzések esetében az államilag finanszírozott létszám 2011-ig növekedett, majd 2012-ben csökkent. Az önköltségesek száma folyamatosan nőtt, de arányuk az államilag finanszírozottakhoz képest ezen a szinten a legalacsonyabb. A felvettek száma 2010-ig folyamatosan nőtt az alapképzési szakokon és a felsőfokú szakképzéseken, 2011-ben kismértékű, 2012-ben nagyobb mértékű csökkenés következett be. A tanári mesterszakokon folyamatos növekedés történt 2011-ig, majd 2012-ben kismértékű csökkenés következett be. Felvett hallgatók képzési szintenként év fsz alap mester tanári oszt. szt

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Iktsz: Üi: Pattyán L. Tárgy: Előterjesztés a Kari Tanács 2007. március 27.-i ülésére. Dr. Lukácskó Zsolt Dékán úr részére Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 4. Tisztelt

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MAB INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ 2013-2014 KARI ÖNÉRTÉKELÉS Budapest, 2014. január 17. Elfogadta a Villamosmérnöki és Informatikai

Részletesebben

MAB INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ 2013/2014 KARI ÖNÉRTÉKELÉS. Elfogadta a Gépészmérnöki Kar Tanácsa a 2013. december 5-én tartott ülésén

MAB INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ 2013/2014 KARI ÖNÉRTÉKELÉS. Elfogadta a Gépészmérnöki Kar Tanácsa a 2013. december 5-én tartott ülésén MAB INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ 2013/2014 KARI ÖNÉRTÉKELÉS Elfogadta a Gépészmérnöki Kar Tanácsa a 2013. december 5-én tartott ülésén BUDAPEST, 2013. DECEMBER 5. Összeállították: Dr. Czigány Tibor, egyetemi

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR BESZÁMOLÓ A KARI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK 2013. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SOPRON, 2014.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR BESZÁMOLÓ A KARI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK 2013. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SOPRON, 2014. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR BESZÁMOLÓ A KARI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK 2013. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SOPRON, 2014. JANUÁR 1 BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

BUDAPEST KORTÁRSTÁNC FŐISKOLA. akkreditációs jelentés

BUDAPEST KORTÁRSTÁNC FŐISKOLA. akkreditációs jelentés INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/2015 (Harmadik intézményakkreditációs kör, a BKTF második értékelése) BUDAPEST KORTÁRSTÁNC FŐISKOLA akkreditációs jelentés a 2015/7/VII/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE

Részletesebben

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a 1 1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a Magyar Táncművészeti Főiskolán... 5 2.2. A Minőségfejlesztési

Részletesebben

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A GTK küldetésnyilatkozata A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar az Eszterházy Károly Főiskola legfiatalabb tudományterületét képviselő kara,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról OKTATÁSI MINISZTER IGAZSÁGÜGY-MINISZTER TERVEZET! 8262-93/2004. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról Budapest, 2004. április

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MAB 2013/8/IV/2. sz. határozata Technikai frissítés: 2014. július 10. ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014/2015 Tartalomjegyzék Az önértékelés formai és tartalmi kialakítása......2

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 13., hatályba lépés: 2010. május 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Preambulum 4 2 Az intézmény bemutatása 5 2.1 Alapadatok az intézményről 5 2.2 Az intézmény

Részletesebben

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA. akkreditációs jelentése

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA. akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA akkreditációs jelentése A 2014/2/VII/6. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. január 31. Előző

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) A MAB plénumának 2007/7/XI/1/5. sz. határozata SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A MAB plénuma által elfogadott Látogató Bizottság

Részletesebben

Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer

Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer 2015. Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer... 1 Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer alapelvei és céljai... 3 Oktatói, Kutatói Minőségértékelési

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE SOPRON 2015 H ATÁLY OS: 2015. VIII. 1-TŐL Tartalomjegyzék ELSŐ FEJEZET... 3 A Kar neve, címe, törvényes képviselője... 3 A Kar bélyegzője,

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 329815 Honlap címe: www.u-szeged.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység... 3 1.1. Az intézmény neve: Szegedi

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

Gyakorlat képzés hálózatok az intézményi pedagógiai kooperációban

Gyakorlat képzés hálózatok az intézményi pedagógiai kooperációban Gyakorlat képzés hálózatok az intézményi pedagógiai kooperációban A kötet a Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban elnevezésű, TÁMOP-4..2.B.2-3/-203-004 azonosító jelű

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

Pályázat: tagintézmény-vezető (Széchenyi) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI HELYZETELEMZÉS... 8

Pályázat: tagintézmény-vezető (Széchenyi) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI HELYZETELEMZÉS... 8 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZEMÉLYES MOTIVÁCIÓ... 4 AZ INTÉZMÉNYBEN VÉGZETT EDDIGI TEVÉKENYSÉGEM BEMUTATÁSA... 5 SZAKMAI HELYZETELEMZÉS... 8 AZ INTÉZMÉNY KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA... 9 Az oktatási rendszer

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 70/2014. (V.21.) számú határozatával

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén

MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Motíváció A magyar gazdaság igényei

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2005. március 24. Tartalomjegyzék I. rész Általános rendelkezések 3 1. 3 2. 3 3. 4 II. rész A férőhelyek

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A MAB plénuma által felkért kari látogató bizottság: Fehér Irén CSc Mankovits Tamás DOSz képviselete Bábosik István

Részletesebben

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához Prof. Dr. Fésüs László rektor Debreceni Egyetem Pályázat Tisztelt Rektor Úr! Alulírott megpályázom a Debreceni Egyetem Informatikai Karára meghirdetett dékán beosztást. Jelenleg az Információ Technológia

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Dr. Dávid László, egyetemi tanár

Dr. Dávid László, egyetemi tanár Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Menedzsment koncepció 2012 2016 BEVEZETŐŐ Dr. Dávid László, egyetemi tanár aki közel van a jövőhöz azé lesz a jövő Tankó S. Károly Jelenleg a Sapientia Erdélyi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS 2011 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉS:

Részletesebben

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek valóra váltani a lehetőségeit. / Erich Fromm / TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Széchenyi István Egyetem 2016. március 1. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 4 Általános rész... 4 Az Egyetem feladatai és céljai... 6 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND... 8 Az

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

1. Vezetői program. 1.1. Bevezető. 1.2. Vezetői célok

1. Vezetői program. 1.1. Bevezető. 1.2. Vezetői célok 1. Vezetői program 1.1. Bevezető A csömöri Zeneiskolában eltöltött 16 év pedagógiai és 13 év vezetői munka révén megismerhettem a helyi sajátosságokat, jó kapcsolatot építettem ki a helyi nevelési-oktatási,

Részletesebben

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN A TUDÁSIPAR, TUDÁSHASZNÁLAT HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN (VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ) Helyzetfeltáró és értékelő tanulmány A nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv.

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Módszertani feltáró tanulmány Környezet- és szituációelemzés Koncepció Operatív terv Mellékletek Dunaújváros Városmarketing Terve Vezetői összefoglaló Készítette:

Részletesebben

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

Tanárképző Központ: lehetőség és adottság

Tanárképző Központ: lehetőség és adottság TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása Közép-dunántúli régióban Tanárképző Központ: lehetőség és adottság A Pannon Egyetem és a Dunaújvárosi Főiskola tanárképző

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2007/2008 Második akkreditációs értékelés MISKOLCI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2008/7/VIII/4. számú plénumhatározat 2008. október 3. MISKOLCI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1-3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2012. január

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán SZOLNOKI FŐISKOLA A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 DPR ALPROJEKT PROJEKTTERV

Részletesebben

2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS

2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS MISKOLCI EGYETEM Iktatószám:83-3-Gi./2007. 2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS (Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007. április 11-én keltezett 11.978/2007. ügyiratszámú levele alapján) MISKOLC

Részletesebben

Kecskemét, 2009. április 15.

Kecskemét, 2009. április 15. BESZÁMOLÓ A KECSKEMÉTI F ŐISKOLA 2008. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Kecskemét, 2009. április 15. Tartalom BEVEZETÉS...3 1. Feladatkör, tevékenység...5 1.1. Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma,

Részletesebben

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása.

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előterjesztés A PTE BTK Kari Tanácsának. ülésére 2007. április 18. Előterjesztő: Dr. Szijártó Zsolt a Professzió Bizottság elnöke Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előzmények:

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv 2008. május A SZTE JGYPK KÖZÉPTÁVÚ STARTÉGIAI TERVE 1. Vezetői összefoglaló Összegezze a kari stratégia legfontosabb elemeit,

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2014. évi végrehajtásáról

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2014. évi végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2014. évi végrehajtásáról A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 27/2015. (II.25.) sz. határozatával elfogadta.

Részletesebben

TÁMOP 4.2.1./B HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

TÁMOP 4.2.1./B HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TÁMOP 4.2.1./B Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen c. pályázathoz kapcsolódó HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM First

Részletesebben

2008. évi szakmai tevékenységének mérlege

2008. évi szakmai tevékenységének mérlege A Magyar Szabadalmi Hivatal 2008. évi szakmai tevékenységének mérlege SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest, 2009. február 17. www.mszh.hu 1 A Magyar Szabadalmi Hivatal mint a szellemi tulajdon

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

Egy mikrorégió szerepvállalása a tudástársadalom megvalósulásában

Egy mikrorégió szerepvállalása a tudástársadalom megvalósulásában Egy mikrorégió szerepvállalása a tudástársadalom megvalósulásában Varró Bernadett Szent István Egyetem ABPK, Jászberény Varro.Bernadett@abpk.szie.hu A világot a gyors változások, a fokozódó globalizáció,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ 3. oldal BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6. oldal Intézmény adatai 6. oldal Intézmény szervezeti felépítése 9. oldal Az óvoda jellemzői

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2.1 A Bologna rendszerű képzés A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás harmonizációja mely által a magyar felsőoktatás

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program 1 Ikt. sz: 2007/306 -OM azonosító: 034720- Készítette: Soós Jánosné óvodavezető Közreműködők : Sulyokné Smidéliusz Marianna vezetője Süveg Miklósné tagja Aláírás: Dátum: Készítette: Soós Jánosné. 2007-02-28.

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató 2016 2017 Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Az alumni szolgáltatások szerepe és az egyetemek versenyképessége Doktori értekezés tézisei Készítette:

Részletesebben

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL

JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL 2007-2009 2009 Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Bizottság! Az Egyesített

Részletesebben

BEVEZETÉS I. A MISKOLCI EGYETEM TÖRTÉNETE

BEVEZETÉS I. A MISKOLCI EGYETEM TÖRTÉNETE TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 1. Vezetés... 5 2. Stratégia... 11 3. Emberi erőforrások Munkatársak irányítása... 17 4. Erőforrások, partnerkapcsolatok... 21 5. Folyamatok... 25 6. Munkatársak elégedettsége...

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben

Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben Padányi József Haig Zsolt Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó oktatásban fontos szerepet tölt be a doktori képzés. A három doktori

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

Kecskemét, 2007. április 20.

Kecskemét, 2007. április 20. BESZÁMOLÓ A KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2006. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Kecskemét, 2007. április 20. 1 BEVEZETÉS Az integrált Kecskeméti Főiskola hetedik gazdasági évét zárta 2006-ban. A Felsőoktatási törvény

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Szombathely 2013. március 20. Tartalom A Nyugat-magyarországi Egyetem 1 Az intézmény

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci út 77. Tel./Fax: 252 90

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 SOPRON 205 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK ALAPKÉPZÉSI SZAK AKKREDITÁCIÓS MONITORING ELJÁRÁSÁHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK ALAPKÉPZÉSI SZAK AKKREDITÁCIÓS MONITORING ELJÁRÁSÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ A GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK ALAPKÉPZÉSI SZAK AKKREDITÁCIÓS MONITORING ELJÁRÁSÁHOZ Szolnok 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 ELŐZMÉNYEK... 5 A SZOLNOKI FŐISKOLA EREDMÉNYEI

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010.

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. Minőségirányítási Program Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. I. Fenntartói minőségirányítási program (kivonat) A program célja, hogy megfogalmazza az intézménnyel szembeni elvárásait az egész rendszer

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA A HEGYHÁTI KISTÉRSÉGBEN C. PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ELVÉGZÉSE (HIVATKOZÁSI SZÁM: ROP-3. 2. 1.-2004-09-0005/32) A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A főiskolai kar elnevezése: Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara angolul: University

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása. TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése

Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása. TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei. - kutatási jelentés - 2011. november

A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei. - kutatási jelentés - 2011. november A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei - kutatási jelentés - 2011. november Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Módszertan... 5 Hallgatói státusz és demográfiai háttér...

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 A Fenntartó: Eger-Egerbakta-Egerszalók-Demjén Intézményfenntartó Mikrotársulás 3300 Eger, Dobó tér 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (gesztor

Részletesebben

Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolája Tagintézmény tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Kovács Benedek 2016.

Részletesebben