DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR"

Átírás

1 Iktsz: Üi: Pattyán L. Tárgy: Előterjesztés a Kari Tanács március 27.-i ülésére. Dr. Lukácskó Zsolt Dékán úr részére Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u Tisztelt Dékán Úr! A működésének jellemzőit a Dékáni Tanács legutóbbi ülésén napirendre tűzte és megtárgyalta. Mellékelten megküldöm a Tanácson elhangzott előadások rövid összefoglalóját. Nyíregyháza, március 27. Dr. Fábián Gergely tanszékvezető Pattyán László főiskolai docens

2 Tárgy: Előterjesztés a Kari Tanács március 27.-i ülésére. A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK MŰKÖDÉSÉNEK, MUNKÁJÁNAK ÁTTEKINTÉSE A működtetésének alapelvei: - Fenntarthatóság (megfelelő hallgatói létszámok, piacképes képzési struktúra biztosítása) - Színvonalas oktatás (gyakorlati képzés színvonalának fenntartása, fejlesztése, tantárgyi programok aktualizálása, kutatások beépítése a programokba, új módszerek az oktatásban) - Lineáris képzési struktúra kialakítása (a megfelelő mesterkimenetek kidolgozása, biztosítása, doktori iskola kialakítása) - Hallgatói, oktatói tudományos előmenetel segítése - Aktív szolgáltató szerep, élő kapcsolatrendszer fenntartása Alapszakunk a ei szaki értekezleten elhangzott minőségi fejlesztési stratégia szellemében tervezi és hajtja végre feladatait. 1. Hallgatói létszámadatok Szakunk az alapképzés hallgatói létszámadatai tekintetében az Egészségügyi Főiskolai Kar egyetlen társadalomtudományi szakjaként meghatározó hallgatói létszámmal rendelkezik. A magas hallgatói létszám biztosítja a képzés stabilitását, rentabilitását, de kimagasló terheket ró a szakon dolgozó főállásban foglalkoztatott oktató kollégáinkra. A hallgatók életének, oktatásának szervezése különös tekintettel a gyakorlati képzésre elképzelhetetlen jól működő oktatásszervezői tevékenység nélkül Összes hallgató Költségtérítéses Szocm Ápolás Eü gond. Eü szerv. OKLA 1. sz. ábra: Forrás: Tanulmányi Osztály, 2006.

3 A 2006/2007 I. félévét 174 hallgató kezdte meg nappali, 733 hallgató levelező tagozaton, így a hallgatók összlétszámát tekintve majdnem eléri az összevont szakok (ápolás betegellátás) hallgatói létszámát. Az elmúlt felvételi időszak jelentkezési adatai tekintetében nappali tagozaton több mint háromszoros, levelező tagozaton állami támogatott képzésben kilencszeres túljelentkezés volt regisztrálható, így a felvételi létszámkeretek feltöltése megfelelő tájékoztatás és PR tevékenység mellett biztosítható. Várhatóan változatlan marad a Szabolcs Szatmár Bereg megyéből (41%) és Borsod Abaúj - Zemplén megyéből (21%) jelentkezők magasabb száma. Pattyán László Szoboszlai Katalin Fábián Gergely: Hallgatói utánkövetéses vizsgálat Végzettek lakóhelye (%) Szabolcs Hajdú Borsod Szolnok Nógrád Békés egyéb 2. sz. ábra: Forrás: A 2006-ban hallgatói iskola és pályaválasztási preferenciákat vizsgáló kutatást készítettünk az első és másodéves hallgatók körében. A vizsgálat adatai szerint a tanulás költségei a hallgatók 20%- ánál voltak meghatározóak az iskola választása során. További 18%-uk közepesen meghatározónak ítélte az iskolaválasztás során az alacsonyabb költségeket, míg 62%-uk nem tartotta meghatározónak a képzés költségességét iskolaválasztása során. Fenti adatok szerint a költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók száma sem csökkenhet jelentős mértékben 2007 őszétől. Jelentkezési arányok tekintetében az alapszak nappali tagozatán stabil négyszeres (első helyen a képzést megjelölők száma 45 fő, keret 40 fő), levelező tagozaton stabil háromszoros (első helyen a képzést megjelölők száma 189, keret 130fő) a jelentkezési ráta. Mint minden képzés esetében, a on is ügyelni kell a megfelelő hallgatói arány kialakítására, figyelembe véve a felsőoktatásba belépő hallgatók számát, és a felsőoktatásban megjelent PR stratégiákat.

4 2. Az oktatás személyi feltételei A tantárgyfelosztások elkészítésével egy időben felülvizsgáltuk a szak humán erőforrás szükségleteit a képesítési követelményekre, valamint a lineáris képzésre való áttérésre tekintettel. Az elmúlt években szakunkat hátrányosan érintette a munkaerő fluktuációja. A nyugdíjazott, illetve más területre ment kollégák státuszát nem sikerült maradéktalanul betölteni, ennek eredményeképpen a kontakt óraterheléssel nem járó feladatok jelentős része a főállású kollégákat terheli. A magasabb óraterhelést külső oktatók bevonásával igyekeztünk kompenzálni. Alapszakunk sajátossága, hogy sok oktató státuszban dolgozó kollégánk kari vezetői feladatokat is ellát, így munkaköre, terhelése megoszlik az alapszak és a kar között (pedagógiai programigazgató, tudományos dékán helyettes, főigazgatói hivatalvezető stb.), szaki feladatokkal való további terhelésük nem lehetséges. Az oktatói beosztásokban való örvendetes előrelépések eredménye, hogy nőtt a szakon az adjunktusok, docensek száma, de ennek arányában kevés a tanársegéd. A közeli jövőben várható két kollégánk főiskolai tanári előterjesztésének elfogadása, mely a kötelező óraszámok további csökkenését eredményezi. Mindezen tendenciák a beosztásokhoz rendelt kötelező óraterhelés tekintetében relatív túlterhelődéshez vezetnek. Szakunk folyamatosan kiszolgálta az egészségügyi szakok átoktatási igényeit. Ez a terhelés az előző évben, valamint a következő évben egyes esetekben dupla terhelést okozhat, elsősorban a társadalomtudományok és a jog oktatása esetén. Főállású és további közalkalmazott munkatársak száma Oktatói beosztások Főiskolai tanár Főiskolai docens Főiskolai adjunktus Főiskolai tanársegéd További közalkalmazott Kollégák száma 2 fő 5 fő 2 fő +1 fő ( től) 3 fő +1 fő ( től) 3 fő Az elmúlt félévben több kolléga óraterhelése a legkörültekintőbb szervezés ellenére is a kötelező óraterhelés másfél, kétszerese volt a más szakokon hasonló beosztásban dolgozó oktatókénak. Január hónapban két új kolléga foglalkoztatására került sor, mely mindenképp csökkenti az egyes oktatók terhelését. A korábbi számítás szerinti kötelező óraszám fölötti órák száma az előző félévekben heti 31 óra volt, külső óraadóval láttuk el az oktatást majd 50 órában. Az egy főállású oktatóra jutó hallgatói létszám 65 óra. Külső óraadók óraszáma (a csoportbontásokat kivéve) Tantárgycsoport 2005/2006 tavaszi félév 2006/2007 őszi félév nappali átoktatás levelező átoktatás nappali átoktatás levelező átoktatás társadalomismeretek jog társadalom és szociálpolitika szociális munka pszichológia Heti óraszámra 34, ,6 17,7

5 számítva összesen: A táblázatban nem szerepelnek a csoportbontást igénylő tárgyak (szociális munka gyakorlata, személyiségfejlesztő csoport, szupervízió), mivel ezen csoportok oktatása párhuzamosan történik, így egyszerre több oktató bevonásával kell megszervezni. A szociális munka gyakorlatok oktatása esetén a főiskolai foglalkozások (szeminárium, esetmegbeszélés) az összes szociális munkát oktató főállású kolléga bevonásával kerülnek megszervezésre, s így is szükséges elsősorban a levelező költségtérítéses képzésben szakmában elismert gyakorlati szemináriumvezetők bevonása. A fenti gyakorlatot az Akkreditációs Bizottság a évi vizsgálat alkalmával kiemelkedőnek tartotta. A hallgatói létszám esetleges csökkenése a gyakorlati csoportok számának csökkentésével járhat, de ez nem jelent majd a főállású oktatók terhelésében könnyebbséget, mivel a szemináriumok jelentős részét jelenleg is külső óraadók vezetik. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy az előző félévben elvégzett csoportbeosztás racionalizáció eredményeképpen a csoportbontásban oktatott gyakorlati óraszámát 20%-al csökkentettük. A magas hallgatói létszám, a külső óraadók miatti szerződés előkészítés és adminisztráció, a terepgyakorlat szervezés, az egyéb oktatásszervezési feladatok (szakvizsga) párhuzamos ellátása olyan terhelést ró az alapszakra, mely meghaladja több szak teljes adminisztrációs terhelését évre sikerült olyan szaki adminisztrációs munkacsoportot összeállítani, mely lépést tud tartani az alapszak szervezési és adminisztrációs terheivel. A félévente nagy mennyiségben jelentkező óraadói szerződés előkészítése és bonyolítása a Gazdasági Hivatallal együttműködésben a Kari határidők messzemenő betartása mellett történik. Az elmúlt évben munkánkat elismerte Gazdasági Igazgató Asszony is. A szaki hivatal a jelenlegi humán erőforrásokkal hosszú távon hatékonyan tudja szervezni a szociális munka alapképzést, a kialakításra kerülő mesterképzést, valamint be tud kapcsolódni a szakirányú továbbképzések szervezésébe is. A tanév első félévben kettő, a másodikban egy tanszéki demonstrátor segítette a tanszék illetve az alapszak tudományos munkáját, szervezési feladatait, valamint részt vettek a nemzetközi kapcsolatok ápolásában is Curriculum-fejlesztés A tanszék oktatói, más karok vezető oktatóival közösen készítették el 2006-ban az Egészségügyi Szociális Munka mesterszak szakalapítási és szakindítási tervezetét és teljes dokumentációját. A szakalapítási kérelem sikeres volt, azt mind a Magyar Akkreditációs Bizottság, mind az Oktatási Minisztérium jóváhagyta és engedélyezte. A szakindítási kérelem az egyetemi engedélyeztetési folyamat után benyújtásra került a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz, jelenleg folyik a véleményezési eljárás. A tanszék két oktatója vett részt eddig egy nemzetközi curriculum-fejlesztési programban, melynek elnevezése SOWOSEC (Social Work and Social Economy). A program célja egy közös, az Európai Unióban elfogadott mesterképzés kialakítása. A fejlesztést az unió Erasmus- Socrates programja, egy sikeres közös pályázat alapján anyagilag is támogatja. Ennek értelmében az elkövetkezendő három évben a nemzetközi konzorcium tagjai kidolgozzák a képzés curriculumát, tantárgyi programjait, számonkérési formáit, illetve az egyes tárgyak oktatási segédanyagait, jegyzeteit. Ebben a folyamatban már a tanszék több oktatója fog részt venni. A nemzetközi konzorcium következő ülésének házigazdája tanszékünk lesz, áprilisában. A

6 programban az alábbi országok felsőoktatási intézményei vesznek részt: Ausztria, Németország, Svájc, Franciaország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia. Magyarországot tanszékünk képviseli. A folyamat lezárásaként a programot mind nemzetközi szinten, mind hazai viszonylatban akkreditáltatni kell, melyre tanszékünknek minden esélye megvan, hiszen a MAB decemberében kelt, és a nemzetközi szinten közös képzésekre vonatkozó állásfoglalása szerinti követelményeknek eleget teszünk. 2.2 Mesterképzések humán erőforrás feltételei Hosszú távon fel kell készülni az Egészségügyi szociális munka mesterképzés előkészítésére, mely elegendő főállású oktatót (akkreditáció!!!), minősített kollégákat igényel. Jelenleg a nevezett főállású oktatók közül három fő rendelkezik tudományos fokozattal, kettő jelenleg doktori képzésbe jár, hét főnek el kell kezdenie a tudományos fokozat megszerzését, melyet megfelelő oktatói utánpótlás, támogatás mellett lehet csak megszervezni. Az akkreditációs vizsgálat megállapítása szerint nagy hangsúlyt kell fektetni a minősített oktatók számának emelésére. A szakunkra jellemzően jól működő külkapcsolatok, valamint élénk tudományos élet csak úgy lehet hosszú távon fenntartható, ha a szak rentábilis működése mellett a hosszabb távú koncepciókat is figyelembe vesszük a humán erőforrás gazdálkodás során. 2.3 Oktatás, nemzetközi kapcsolatok Alapszakunk igen aktív nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, melyet a kurrikulum fejlesztés (nemzetközi tanácsadó testület a mesterképzés előkészítésében), az oktatás (nemzetközi oktatói kurzusok hirdetése rendszeresen, oktatói és hallgatói cserék, új módszerek bevezetése, alkalmazása), és a tudományos élet (kutatások szervezése) területein lehet hatékonyan kamatoztatni. Az eddigi hagyományoknak megfelelően évente megszerveztük a Nemzetközi Oktatói Hét programját, melynek keretében az alapszakkal kapcsolatban lévő képzések (finn, cseh, szlovák, francia, német, osztrák, stb.) vendégoktatói tartanak kreditpont szerzésére is alkalmas szabadon választható kurzusokat hallgatóinknak. A tanszék oktatói közül évente más más kolléga vesz részt oktatói csere programokban az Erasmus Socrates oktatói és hallgató csere kihasználásával. Hasonló aktivitást mutat alapszakunk a hallgatói cserék lebonyolításában. Az elmúlt évben például hallgatóink közül 10 fő nyert el Erasmus-Socrates pályázati támogatást, melynek segítségével három hónapig folytathatnak tanulmányokat valamilyen külföldi partnerintézményben, Szlovákiában, Ausztriában és Finnországban. A tanszék egy oktatója és hét hallgatója vesz részt a tavaszi szemeszterben egy Erasmus-Socrates Intenzívprogramban, melyet bécsi partnerintézményünk koordinál, s melynek címe: Street Life. A kéthetes programnak ez évben karunk ad otthont, a program a Kari Tanács idején is zajlik Oktatás, posztgraduális képzések A tanszék oktatói aktívan részt vesznek kreditpontszerző tanfolyamok, konferenciák lebonyolításában, illetve a Szociális Szakvizsga, Szak- és Továbbképzési Központ által szervezett képzések lebonyolításában és oktatásában. A fenntarthatóság egyik alapkövetelménye, hogy a szociális képzések teljes vertikumában legyen képes a szak képzéseket indítani, ezek színvonalas lebonyolítása járulhat hozzá a képzéseink iránt elkötelezett hallgatók megtartásához.

7 3. Terepgyakorlatok Az oktatás lényeges és szerves része a külső intézményi gyakorlatok szervezése. Intézményünk mintegy 120 terepintézménnyel tart fenn folyamatos kapcsolatot. Évente szervezünk tereptanár kollégáink részére továbbképzéseket, valamint közös szakmai rendezvényeket. A terepgyakorlatok követelményeinek folyamatos aktualizálására, a kapcsolattartásra, valamint az új intézmények beemelésére külön megbízás alapján szakunk egyik vezető oktatója figyel. A gyakorlóhelyekkel kapcsolatos tevékenységet az akkreditációs jelentés is kiemelkedőnek tartotta. A szak elméleti és gyakorlati oktatásának feltételei megfelelnek a lineáris képzésben történő oktatás követelményeinek. 4. Tankönyv és jegyzetírás 2006/2007 évben 1000 db jegyzet és oktatást segítő szakkönyv jelent meg szakunk gondozásában (Imre Sándor Fábián Gergely: Őszülő Társadalmak, Sipos László: A társadalmi szervezetek joga), melyet szakunk hivatala árusít, a bevételeket újabb szaki gondozásban megjelenő jegyzetkiadásra fordítjuk. A jövő évben is több jegyzet és tankönyv kiadását tervezzük szaki gondozásban. 5. Tudományos élet, fokozatszerzés, előmenetel A tanszék oktatói közül jelenleg három fő rendelkezik tudományos minősítéssel, illetve négy fő folytat doktori tanulmányokat. A 2006 elején elkészített oktatói karrierterveknek megfelelően öt oktató teljesítette azokat a feltételeket, melyek alapján 2007-ben doktori képzésre jelentkezhetnek. A tanszék oktatói közül Dr. Hajnal Béla főiskolai tanári kinevezést nyert el 2006-ban, illetve sikeresen habilitált a Debreceni Egyetemen. Az Akkreditációs Bizottság beszámolója szerint a többi főiskolai kar rátájához hasonlóan karunkon és alapszakunkon is emelni szükséges a minősített oktatók számarányát Tudományos élet, publikációk Tanszékünk oktatóinak tudományos aktivitása kimagasló, de az egyes oktatók tekintetében egyenetlenségeket mutat. A tanszék oktatói 2006-ban összességében 26 publikációt közöltek, melyek megoszlása a következő: - Idegen nyelvű publikációk: 6 (ebből könyvfejezet: 2, tudományos cikk: 1, abstract: 3) - Magyar nyelvű publikációk: 20 (ebből könyv: 3, könyvfejezet: 7, tudományos cikk: 10). Előadások: - Külföldön megrendezett nemzetközi konferencián tartott előadás: 5 - Magyarországon megrendezett nemzetközi konferencián tartott előadás: 3 - Hazai konferencián tartott előadás: 26

8 6. A gazdálkodásról A szociális munka alapszak gazdálkodását hosszú távon a viszonylag alacsony működési költségek és a levelező költségtérítéses képzés bevételei teszik stabillá. A költségtérítéses finanszírozású képzésekből származó kari bevétel több mint 60 %-át alapszakunk hallgatói fizetik be. Ezek a bevételek teszik lehetővé az alapszak számára a szaki tudományos alapok kezelését, mely fontos támogatást biztosít oktatóknak és hallgatóknak a külföldi tudományos rendezvényeken, hallgatói cseréken való részvételre. Az alapok támogatásával sikerült előkészíteni többek között az Intenzív Programot, melybe eddig 14 hallgató kapcsolódott, valamint a SOWOSEC európai mesterkurzust. Kollégáink konferencia részvételét, valamint jegyzet kiadást is támogat a szaki tudományos alap, a könyvtár állományfejlesztésekről (700eFt/év) nem is beszélve. A szaki alapok kezelésével megbízott bizottságnak eddig nem kellett egyetlen témához kapcsolódó oktatói pályázatot elutasítania Szocm. Eü sz. Áp. Ment. Gyógyt. OKLA Eügond. 3. sz. ábra: Forrás: Gazdasági Hivatal Jövőkép Az alapszak hosszú távú működtetésének alapvető elveit, filozófiáját az alapszakunk honlapján elhelyezett küldetésnyilatkozat határozza meg. Ennek értelmében a szociális képzésnek széles kínálattal a térség meghatározó képzőhelyeként kell továbbra is működnie. A hallgatói létszám akkor tartható fenn folyamatosan, ha a képzések rendszerébe beépítésre kerülnek a szakképzések, a szakvizsga rendszer, a szakirányú továbbképzések, a szakdolgozók számára elérhető pontszerző képzések, a lineáris alapképzések (BA) nappali és levelező tagozaton, kínálatot tudunk nyújtani mesterképzésekben, valamint kialakulhat Karunk alapjain, vagy együttműködéseink eredményeképpen a doktori képzés lehetősége. A fenti cél érdekében erősíteni kell a szakirányú képzések, a szakképzések és továbbképzések szervezését, erre a szakon belül megfelelő erőforrásokat kell biztosítani a Szociális Szakvizsga, Szak és Továbbképzési Központtal együttműködve.

9 A szakképzésekbe bekapcsolódott elégedett hallgatók nagyobb eséllyel választják diploma megszerzés helyszínéül is alapszakunkat, az alapszakon végzettek stabil bázist teremtenek a mesterképzés működtetéséhez. A jelenlegi bevételeink felhasználásának hatékonyság ellenőrzése minden félévben megtörténik, a kisebb létszámmal induló csoportokat töröljük, összevonjuk, a rendelkezésünkre álló humán erőforrást igyekszünk a leghatékonyabban felhasználni munkánk során. A szaki tudományos aktivitás és annak menedzsmentje jó esélyt ad a mesterképzés tudásbázisának fejlesztésére, műhelyek kialakítására, mely során az eddigi tevékenységeinkhez képest talán erősíthető az interdiszciplinaritás, az egészségtudományi területen dolgozó kollégákkal való hatékonyabb együttműködés. Új alapokra helyeztük az alapszak PR tevékenységét is, forrásokat és energiát fordítunk az arculat formálásra, valamint a megfelelő megjelenítésére. Növelni szükséges a minősített oktatók számát, segíteni szükséges a kollégák doktori programokba való belépését. Tanszékünk 2005-ben minden oktatóra kiterjedően elkészítette a karrierterveket, melyek segítik a tudományos előmenetel követését. 8. Beiskolázással kapcsolatos programok és fejlesztési koncepció Alapszakunk működtetését hosszú távon csak megfelelő koncepcionális lépésekkel lehet fenntartani. A hallgatói létszám demográfiai okok miatti csökkenése, a felsőoktatási verseny kiéleződése, valamint a felsőoktatást és a benne tanulókat érintő kedvezőtlen változások szükségessé teszik, hogy tudatosan átgondolt stratégiákat dolgozzunk ki a beiskolázás támogatására. Rövid távon: - Pályaválasztási motivációk vizsgálata Szakunk oktatói (Fábián, Pattyán, Szoboszlai) kérdőíves kutatást végeztek a szakon tanuló nappali és levelező tagozatos hallgatók szakma és pályaválasztási preferenciáinak vizsgálatára. 210 kérdőívet töltöttek ki az első és másodéves hallgatóink, mely jó adatbázist ad a beiskolázási és PR stratégiák kidolgozására. Tapasztalataink szerint a jelentkezők még mindig a szakon végzett hallgatók ismeretségi köréből kerülnek ki legnagyobb számban, így mindenképp ügyelni kell az oktatás színvonalára. Hallgatói preferenciák vizsgálata (2006) (N=210) Ez volt a legközelebb 21% Itt volt legolcsóbb 11% Színvonalas képzés miatt 29% Családom tanácsára 14% Ismerőseim tanácsára 15% Jobb esélyt nyújt a továbbtanulásra 22% Már tanult itt valaki 24% A DE EFK infrastruktúrája miatt 11% A DE hírneve miatt 23% A megszerezhető tudás miatt 29% (öt fokozatú skálán a legmagasabb fokozatot kapó változók arányában)

10 - Hallgatók, érdeklődők tájékoztatása Honlapunkon megtalálhatók a felvételivel kapcsolatos tájékoztatók, információk, melyeket folyamatosan frissíteni szükséges, valamint lépéseket kell tenni a felhasználó barát politika érdekében is. Minden évben fizetett hirdetés formájában jelentetjük meg az alapszak beiskolázásával kapcsolatos információkat Kelet- Magyarország 5 nagyobb napilapjában. Középtávon - Kiadványok, PR szóróanyag, bemutató videók készítése Mindenképp javítani kell a rendelkezésre álló kiadványok, szóróanyagok, és szakot bemutató anyagok számár és minőségét. A költségtérítéses bevételek terhére külső szakértőt bíztunk meg, aki alkalmas a PR stratégia és folyamat kidolgozására és professzionális irányítására is. A programok egy része egy gyors stratégia keretében február 15-ig végrehajtásra került (média jelenlét, középiskolák látogatása, stb.) Szakon megbízott munkatársaink és a Kar technikus munkatársai segítségével a felhasználók igényeit és érdeklődését kielégítő bemutatófilmet készítünk, mely bemutatja az alapszak működését, a képzést, valamint információkat nyújt az elhelyezkedési lehetőségekről. - Hosszú távon Egy komplex tájékoztatót kell elkészíteni, mely magában foglalja a szakképzések, szakirányú továbbképzések, szakvizsga, valamint az alap és mesterkurzusok tájékoztatóját is, bemutatva a hallgatók által élvezhető kedvezményeket, valamint kihasználható lehetőségeket (pl. kredit beszámítás, gyakorlatok elfogadása, nemzetközi kapcsolatokban rejlő lehetőségek, stb.) A fenti filozófiához illeszkedő PR stratégiák kialakítása, hirdetése. Továbbra is erősíteni kell a szak felhasználó barát (hallgatók, munkáltatók, terepintézmények) politikáját, mely közvetve hozzájárul az alapszak ismertségéhez, népszerűségéhez: - Közös rendezvényekkel - Szakmai rendezvényeknek otthont adhat a Kar - Szaki honlapon terepintézmények számára információszolgáltatással - Közös kutatási programok megvalósításával - Terepintézményeink számára szakmai szakértői szolgáltatásokkal (pl. kutatás). Nyíregyháza, március 27. Dr. Fábián Gergely tanszékvezető főiskolai docens Pattyán László főiskolai docens Dr. Horváth László főiskolai docens

11

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE SOPRON 2015 H ATÁLY OS: 2015. VIII. 1-TŐL Tartalomjegyzék ELSŐ FEJEZET... 3 A Kar neve, címe, törvényes képviselője... 3 A Kar bélyegzője,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS 2011 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉS:

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar ÖNÉRTÉKELŐ JELENTÉSE Dr. Lukácskó Zsolt főiskolai tanár, főigazgató Dr. Zagyi Bertalan főiskolai docens, kari akkreditációs felelős Nyíregyháza, 2005. november

Részletesebben

A KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉPZÉS JELENLEGI HELYZETE ÉS STRATÉGIAI ELKÉPZELÉSEI A KÖVETELMÉNYTÁMASZTÓ OLDALÁRÓL

A KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉPZÉS JELENLEGI HELYZETE ÉS STRATÉGIAI ELKÉPZELÉSEI A KÖVETELMÉNYTÁMASZTÓ OLDALÁRÓL Dr. Hoffmann Imre tű. vezérőrnagy A KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉPZÉS JELENLEGI HELYZETE ÉS STRATÉGIAI ELKÉPZELÉSEI A KÖVETELMÉNYTÁMASZTÓ OLDALÁRÓL Tisztelt Konferencia, Hölgyeim és Uraim! Az Országos Katasztrófavédelmi

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM 01 INTÉZMÉNYI KKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM KKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009. december 4. I. KKREDITÁCIÓS DÖNTÉS DEBRECENI REFORMÁTUS

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR 2006. MÁRCIUS (III. ÉVFOLYAM)

TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR 2006. MÁRCIUS (III. ÉVFOLYAM) Szerkesztik: Dr. Fábián Gergely, Takács Péter, Bodnár- Tóth Beáta I. SZERVEZETI HÍREK A Szabolcs Szatmár Bereg megyei - 2007 és 2013 közötti időszakra szóló - fejlesztési stratégia kidolgozására létrejövő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolája Tagintézmény tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Kovács Benedek 2016.

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANÁR - JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ TANÁR mesterszak 3 félév 90 kredit NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor

Részletesebben

Magyarországi diákok az erdélyi felsőoktatásban

Magyarországi diákok az erdélyi felsőoktatásban w kutatás közben 139 Azonban veszélyként látjuk azt, hogy az új szervezeti struktúra esetleg egy újabb, tartalom nélküli, merev, formális keretté alakulhat, egy újabb ernyővé, amely az autonómia jelszava

Részletesebben

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása.

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előterjesztés A PTE BTK Kari Tanácsának. ülésére 2007. április 18. Előterjesztő: Dr. Szijártó Zsolt a Professzió Bizottság elnöke Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előzmények:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012. Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012. Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012 Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE... 5 1.1. Vezetői

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről AZ ÚJ FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA A vitaülést az ELTE TTK-n 2010. december 17-én rendezte az ELFT. A vitát Patkós András szervezte, Kertész

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1

Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1 154 kutatás közben W Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1 A kutatásban azt vizsgáljuk, hogy az észak-alföldi konvergencia régió két felsőoktatási intézményében (Debreceni Egyetem,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) A MAB plénumának 2007/7/XI/1/5. sz. határozata SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A MAB plénuma által elfogadott Látogató Bizottság

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1-3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2012. január

Részletesebben

Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán

Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán 200 INTÉZETEINKRŐL, TANSZÉKEINKRŐL Juhász György Darai Gyula Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán A Debreceni Egyetem Műszaki Karán 2005 szeptemberében került átadásra a FESTO cég

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató 2016 2017 Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 366/2007. Kth Önkormányzati feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A Szabályzat hatálya

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A Szabályzat hatálya SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR Intézmény elérhetősége: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.Honlap: http://www.uni-nke.hu A Kar elérhetősége: 1101

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

TÁMOP 4.2.1./B HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

TÁMOP 4.2.1./B HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TÁMOP 4.2.1./B Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen c. pályázathoz kapcsolódó HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM First

Részletesebben

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2.1 A Bologna rendszerű képzés A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás harmonizációja mely által a magyar felsőoktatás

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban

A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban (összegző megállapítások) 1. Bevezetés, a vizsgálat célkitűzései A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtását az Országgyűlés és a Kormány

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

telefonszáma: Az állami ösztöndíjas képzés igénybe vételével kapcsolatban ld. a felvételi tájékozatót a jelentkezési lap végén. 3

telefonszáma: Az állami ösztöndíjas képzés igénybe vételével kapcsolatban ld. a felvételi tájékozatót a jelentkezési lap végén. 3 SZENT PÁL AKADÉMIA FELVÉTELI KÉRELEM MESTERKÉPZÉSRE A SZENT PÁL AKADÉMIÁN SZERZETT TEOLÓGUSI FŐISKOLAI OKLEVÉL BIRTOKÁBAN 1 Jelentkezési határidő: 2016. április 15. Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási

Részletesebben

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein)

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) VIII. Fejezet Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) A magyar felsőoktatás egyik sikertörténete a Tudományos Diákkör, közismert nevén a TDK. Aligha véletlen,

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

SZAKFORDÍTÓ szakirányú továbbképzéseket indít Valamennyi képzés akkreditált, oklevele felsıfokú állami nyelvvizsgával is egyenértékő

SZAKFORDÍTÓ szakirányú továbbképzéseket indít Valamennyi képzés akkreditált, oklevele felsıfokú állami nyelvvizsgával is egyenértékő A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Társadalomtudományi Intézet Idegen Nyelvi Kommunikációs és Fordítóképzı Tanszéke 2011 szeptemberétıl, esti tagozaton, költségtérítéses formában

Részletesebben

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához Prof. Dr. Fésüs László rektor Debreceni Egyetem Pályázat Tisztelt Rektor Úr! Alulírott megpályázom a Debreceni Egyetem Informatikai Karára meghirdetett dékán beosztást. Jelenleg az Információ Technológia

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Pénzügy és számvitel szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG

Részletesebben

A Kari Tanács 2007. szeptember 14-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2007. szeptember 14-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2007. szeptember 14-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Válaszadók száma = 2013 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának akkreditációs jelentése (2006/9/XI/1. sz. MB határozat) MB plénuma által felkért kari látogatóbizottsági tagok Bánhidi László DSc. Hübner Mátyás Ybl díjas Lenkei

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Győr A Szenátus által elfogadva 2013. június 24-én TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 1. A doktori fokozatszerzés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kecskemét, 2007. április 20.

Kecskemét, 2007. április 20. BESZÁMOLÓ A KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2006. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Kecskemét, 2007. április 20. 1 BEVEZETÉS Az integrált Kecskeméti Főiskola hetedik gazdasági évét zárta 2006-ban. A Felsőoktatási törvény

Részletesebben

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A GTK küldetésnyilatkozata A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar az Eszterházy Károly Főiskola legfiatalabb tudományterületét képviselő kara,

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 21. szám 126. évfolyam 2011. október 21. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 41/2011. (X. 21. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

KMÖT alap-, osztatlan, mesterképzés 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KMÖT alap-, osztatlan, mesterképzés 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2011/2012-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

Egy mikrorégió szerepvállalása a tudástársadalom megvalósulásában

Egy mikrorégió szerepvállalása a tudástársadalom megvalósulásában Egy mikrorégió szerepvállalása a tudástársadalom megvalósulásában Varró Bernadett Szent István Egyetem ABPK, Jászberény Varro.Bernadett@abpk.szie.hu A világot a gyors változások, a fokozódó globalizáció,

Részletesebben

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven.

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven. 18 Dr. Kovács Béla egyetemi tanár, intézetvezető, az Élelmiszermérnöki BSc és az Élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnöki MSc szakok szakvezetője. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1987-ben szerezte meg

Részletesebben

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN A TUDÁSIPAR, TUDÁSHASZNÁLAT HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN (VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ) Helyzetfeltáró és értékelő tanulmány A nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPEST, 2015 1 Előszó A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 70/2014. (V.21.) számú határozatával

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA PÉCS 2015 A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola Doktori Szabályzata

Részletesebben

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Levelező tagozat. Tantárgyi útmutató

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Levelező tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése Levelező tagozat Tantárgyi útmutató 2014/2015. tanév 1.

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program

MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program 2010. 1 Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. Általános elvek... 8 2. Helyzetelemzés... 9 2.1 Településünk általános jellemzői... 9 2.2 Foglalkoztatás...10

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 13., hatályba lépés: 2010. május 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Preambulum 4 2 Az intézmény bemutatása 5 2.1 Alapadatok az intézményről 5 2.2 Az intézmény

Részletesebben

GTK - 2009-ben abszolvált. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

GTK - 2009-ben abszolvált. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% GTK - 2009-ben abszolvált Válaszadók száma = 27 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 25% 5

Részletesebben

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS Fürdővezető szakirányú továbbképzésre 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fürdővezető szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

Határidők szigorú tartása a megváltozott jogszabályi környezetben. A bizottsági dokumentáció és adatbázis elektronikus alapú vezetése, gondozása

Határidők szigorú tartása a megváltozott jogszabályi környezetben. A bizottsági dokumentáció és adatbázis elektronikus alapú vezetése, gondozása A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság intézményegységének munkaterve a 2011/2012. tanévre Csibi Enikő 2011. 08.31. Jogi szabályozóink:

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv 2008. május A SZTE JGYPK KÖZÉPTÁVÚ STARTÉGIAI TERVE 1. Vezetői összefoglaló Összegezze a kari stratégia legfontosabb elemeit,

Részletesebben

Azt, hogy a felsőoktatásban mi minősül felnőttképzésnek, legjobban a felnőttképzésről

Azt, hogy a felsőoktatásban mi minősül felnőttképzésnek, legjobban a felnőttképzésről Polónyi István DE Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Álkreditek áldiplomák? tanulmány A hazai felsőoktatási felnőttképzés lényegében háromnegyed évszázada súlyos ellentmondásokkal küzd. A felnőttképzésben

Részletesebben

VMÖT alap-, osztatlan, mesterképzés 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

VMÖT alap-, osztatlan, mesterképzés 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2011/2012-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

Részletesebben

A Magyarországi Szociális Szakembereket Képző Iskolák és Oktatók Egyesületének (Iskolaszövetség) munkaterve. 2005. szeptember 2007.

A Magyarországi Szociális Szakembereket Képző Iskolák és Oktatók Egyesületének (Iskolaszövetség) munkaterve. 2005. szeptember 2007. A Magyarországi Szociális Szakembereket Képző Iskolák és Oktatók Egyesületének (Iskolaszövetség) munkaterve 2005. szeptember 2007. június Az Alapszabály 10. (2) bekezdés c) pontja szerint az elnökség feladata

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3860 Encs, Petőfi út 60. BEISKOLÁZÁSI TERV 2012-2013.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3860 Encs, Petőfi út 60. BEISKOLÁZÁSI TERV 2012-2013. BEISKOLÁZÁSI TERV 2012-2013. TANÉV A BEISKOLÁZÁSI TERV CÉLJAI Jogszabályi háttér: 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. (3) A nevelési-oktatási intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására

Részletesebben

»Collegium Doctorum«

»Collegium Doctorum« »Collegium Doctorum«Tisztelgés a miskolci jogtudományi doktori képzés eredményei előtt LUBÓCZKI KATALIN * Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara országosan egyedülálló eseménynek, a Collegium Doctorum

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. II. 1 2015. IX. 4. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat,

Részletesebben

EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM

EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! 1 EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM A CAMPUSON AZ EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2 TÉGED IS VÁRUNK! 3 A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KARÁNAK BSC KÉPZÉSEI 4 alapszakok Egészségügyi gondozás és

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (TERVEZET) 2012 A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS (1)

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA Szeged, 2013. május 15. 1 SZTE JGYPK TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAM Tartalom 1. A Program célja 2. A tehetséggondozás jelentősége

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013.

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A Foglalkoztatási Szabályzat hatálya... 4 A foglakoztatási jogviszony alanyai

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév)

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Székesfehérvár 2010. január 0 1. táblázat A Geoinformatikai Kar jelentése

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

9. évfolyam 2011/3-4. szám Volume 9. issue 3-4/December 2011

9. évfolyam 2011/3-4. szám Volume 9. issue 3-4/December 2011 T ANUL MÁNY OK HOMOKI ANDREA A pedagógus-továbbképzési rendszer jellemzői a kereslet és a kínálat függvényében egy dél-alföldi kisváros integrált alapfokú közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január. Vizsgálandó területek

BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január. Vizsgálandó területek BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL Szervezet: Közgazdaságtudományi Kar Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január Készítette: Dr. h. Obádovics Csilla minőségfejlesztési

Részletesebben