Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév)"

Átírás

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Székesfehérvár január 0

2 1. táblázat A Geoinformatikai Kar jelentése a Minőségfejlesztési Program végrehajtásáról Dátum: Székesfehérvár, január 20. Készítette: Dr. Busics György (a KT és a dékánhelyettesek anyagainak felhasználásával) Jóváhagyta: Kari Tanács (2010. február...) A tanévben végrehajtott, illetve lezárt kari fejlesztések (A Minőségfejlesztési Program szerint) 1. Elméleti képzés A hallgatói teljesítmények és a mobilitás figyelemmel kísérése, fejlesztése: Az elméleti képzés rendben, jól szabályozottan, megfelelő infrastrukturális háttérrel folyt. Képzéseink iránt nem csökkent az érdeklődés. A BSc alapképzés az előző tanévben kialakult módon folyt, megteremtettük a birtokrendező mérnök MSc képzés feltételeit, a szakot első ízben hirdettük meg. A 2008/2009-es tanévre a rendes és a pótfelvételi eljárásban felvett hallgatók létszáma együttesen a következő: Földmérő és földrendező mérnöki BSc szak: nappali tagozaton 108 fő, levelező tagozaton 61 fő; Igazgatásszervező BA szakon: nappali tagozaton 29 fő, levelező tagozaton 53 fő. Az első évfolyamra így mindösszesen 251 fő került felvételre. A hallgatói teljesítmények a képzési időszak során általában javultak, ez az érdemjegyekben is kimutatható. A tehetséges hallgatókat igyekeztünk ösztönözni a TDK munkára, ezt a területet az akkreditációs jelentés alapján is fejlesztendőnek tekintettük ban 9 dolgozat szerepelt a kari TDK-n, közülük hatot javasoltak továbbjutásra, ami a megelőző évekhez képest előrelépésnek tekinthető. Lehetőség volt külföldi három hónapos (egy szemeszteres) tanulmányokra, amit kredit beszámítással ismertünk el. A tanulmányi munka eredményességének javítása: Ebben a tanévben is probléma volt az elsőévesek nagy lemorzsolódása az első félév végén (közel 40%). Az eddig tett intézkedéseink közül a Matematika és a Geometria tantárgyak felzárkóztató konzultációi eredményesek voltak, valamelyest csökkent a lemorzsolódás. Sajnos a hallgatók egy részénél nemcsak tudásbeli hiányosságok vannak, hanem tanulási nehézségek, valamint motivációs, akarati gyengeségek is, amelyen csak hosszú nevelőmunkával lehetne segíteni. Feladatunknak tartottuk, hogy megfeleljünk a hallgatók azon jogos igényének, hogy minden tárgyhoz legyen hozzáférhető írásos tananyag. Az elmúlt évben több új jegyzet kiadásával segítettük a hallgatók felkészülését, a régebbi jegyzetek könyvtári beszerzéséről, kölcsönözhetőségéről folyamatosan gondoskodunk. Lehetőség van az e-geo portálon keresztül a tananyagok közzétételére, a feladatok elektronikus beadására, értékelésére, amit több tantárgyban is eredményesen használnak. A tantárgyi követelményeket írásban kiadtuk, ezekre az első tanórán szóban is felhívtuk a hallgatók figyelmét. A vizsgakövetelmények és módszerek hosszú idő óta kiérlelődtek, általában a szóbeli számonkérésre törekszünk. A hallgatók a visszajelzések szerint döntő többségben reálisnak tartják a kapott érdemjegyet. 2. Gyakorlati képzés A szakmai gyakorlatok, a szakmai életpályára való felkészítés fejlesztése: Gyakorlati képzésünk amelynek alapjait már több évtizede, jelentős gazdasági (gyakorlati képzőhelyi) háttérrel alakítottuk ki továbbra is megfelelő színvonalú, a gyakorlatorientált képzést továbbra is egyik erősségünknek tartjuk, bár a feltételek 1 Fel kell mérni azoknak a tantárgyaknak a körét, amelyeknél kiemelkedően nagy a sikertelen vizsgák aránya, illetve túlzottan gyakori a CV-s tantárgyfelvétel. Mind több tantárgy esetében meg kell valósítani a folyamatos, évközi számonkérést. A tankönyvek, jegyzetek oktatási segédletek, elektronikus tananyagok biztosítása folyamatos, állandó megújulást igénylő feladat. A gyakorlati képzőhelyeken végzett hallgatói munka értékelése a szakfelelős tanár

3 megteremtése egyre nehezebb. A gyakorlati képzés az évközi gyakorlatokon, a terepgyakorlatokon és az üzemi gyakorlaton valósult meg. Az üzemi gyakorlat szervezését (ami a BSc képzésben lényegében a 7. félévet jelenti) a karrieriroda vette át, a megvalósulásról az illetékes dékánhelyettes a Kari Tanácson számolt be. irányításával. 3. Záróvizsga, szakdolgozat Az oktatás eredményessége: A 2008/2009-es tanévben több alkalommal szerveztünk záróvizsgát: november 28-án az ingatlan-nyilvántartási szervező szak nappali és levelező tagozatos hallgatóinak; január 26-án a földmérő és földrendező alapszakon első ízben és az elmaradt vizsgázóknak; továbbá június 25-én és 26-án és június 29-én és 30-án is voltak záróvizsgák. A januári és a júniusi záróvizsgák előtt egy-egy héttel valamennyi szak és tagozat hallgatóinak szakdolgozatukat kellett megvédeniük. A novemberi záróvizsgán 1, a januári záróvizsgákon 2, a júniusi záróvizsgákon 6 bizottság dolgozott. Az előző éveknek megfelelően most is szétválasztottuk a szakdolgozat védését a záróvizsgától. A szakdolgozatok védésére így több idő jutott, azt alaposabban lehetett értékelni. A végzős hallgatók aktívak, előadókészségben és tartalmi kérdésekben is felkészültek voltak. A dolgozatok arról tanúskodtak, hogy a hallgatók az egyes tantárgyakban szerzett ismereteiket is összefüggésükben, együttesen, komplex módon tudták rendszerezni. A levelezős hallgatók közül sokan a mindennapi munkájukkal kapcsolatos feladatot választottak, ami gyakorlatias témát és gyakorlatias megoldásokat eredményezett. Tapasztalható, hogy örvendetesen növekszik a társtanszékek közreműködésével, tanszékközi együttműködéssel készült szakdolgozatok száma A végzettek pályaalkalmassága: A Kar életpályára való felkészítését 2009-ben a végzősök közel fele jónak tartotta, a többség megfelelőnek, és mindössze 4 % rossznak, a többiek megfelelőnek tartották. Ezek az arányok hasonlóak a korábbi évekhez, inkább javuló tendenciát jeleznek. Évek óta feltesszük azt a kérdést is, hogy vannak-e elhelyezkedési gondjaik; a válaszok 2009-ben így oszlottak meg: nincsenek (38 %); kisebbek (47 %); komoly probléma (15 %). Ez rosszabb megítélés, mint korábban. A végzősök azonban zömében el tudtak helyezkedni. A munkahelyektől egyelőre nincsenek kérdőíves statisztikáink, de informális csatornákon, konferenciákon, évfolyam találkozókon inkább pozitív visszajelzésekkel találkozunk. A szakdolgozatok és védések színvonalának megőrzése, egyes tekintetben (irodalomfeldolgozás, hivatkozás) javítása. Az eredményes TDK szereplés feltételeinek biztosítása. A sikeres nyelvvizsga feltételeinek elemzése. A TIOP pályázat kari részének eredményes lebonyolítása, különös tekintettel a pályakövetésre. 4. Tantervek Tantervek felülvizsgálata: 2007-ben a földmérő és földrendező alapszak tantervét módosítottuk, így a vizsgált tanévben (2008/2009) a tantervek 1-6. félévének újbóli felülvizsgálata nem volt célszerű és indokolt. Ugyanakkor az összefüggő gyakorlatokat (intézeti és szakmai gyakorlatok) 2009 tavaszán, az addigi tapasztalatok alapján átszerveztük, ami részben a tanterv módosítását jelentette. A szakmai gyakorlatok rendjét egy új szabályzatban rögzítettük. A szabályzat a honlapon (hallgatóknak/szabályzatok) olvasható. A módosításnál figyelembe vettük a hallgatók visszajelzéseit. A mintatantervekbe ez évben is több új C típusú tárgyat vettünk fel, amivel a hallgatók igényeit igyekeztünk kielégíteni. Az igazgatásszervező szak tantervét ez évben sem módosítottuk. Tananyagok összehangolása, a hallgatói terhelés vizsgálata: A tananyagok összehangolását elsősorban az egymásra épülő tantárgyak között, első szinten a tanszékeken belül, majd tanszékek 2 Az egyes tantárgyak logikai egymásra épülését biztosító átalakítások végrehajtása. A terepgyakorlatok tapasztalatainak értékelése. Annak elősegítése, hogy az hallgató, aki nem a mintatanterv szerint halad, felvehessen megfelelő számú kreditet. összehangoló tevékenység az

4 között végeztük. Mivel a tananyagok folyamatosan változnak a tananyagfejlesztést, majd a többi tárggyal való harmonizációt folyamatos feladatnak tartjuk. A hallgatók a tananyag nagy arányban mennyiségét megfelelőnek tartották. A hallgatók terhelése azonban az egyes féléveket tekintve nem teljesen arányos, az egyes féléveken belül vannak csúcsidőszakok, elsősorban a zh-k és a beadandó feladatok számát tekintve. 5. Oktatók Az oktatók szakmai és tudományos fejlődésének elősegítése: Mivel az akkreditáció során kritikus pont volt a tudományos minősítéssel rendelkezők viszonylag alacsony aránya, ennek megoldására tudatosan törekedtünk. A 2008/2009. tanévben 8 PhD hallgató munkatársunk vett részt a Geoinformatikai Doktori Programban. A tantárgyakat oktató tanárok között vannak a pozsonyi Műegyetem, a bécsi BOKU, a karlsruhei University of Applied Science és a holland ITC vendégtanárai ban PhD fokozatott szerzett Dr. Busics György és Mizseiné Dr. Nyiri Judit ben Tóth Zoltán védte meg doktori disszertációját a BME-n, Nagy Gábor sikeres szigorlatot tett. Az emberi erőforrások fejlesztése: Karon jelenleg 10 kolléga végzi PhD cselekményeit, akik közül várhatóan kilencen öt éven belül megszerzik PhD fokozatukat, ez nagymértékben hatással lesz majd az oktatás-kutatás minőségére. Az elmúlt évben 5 oktatónk szerezte meg az egyetemei docensi címet, mely szintén az oktatás-kutatás színvonalának növekedését kell, hogy eredményezze elején a munkaköri leírások részeként az oktatók elkészítették a következő 3 évre vonatkozó képzési tervüket. Az oktatók hallgatói véleményezése A hallgatók véleményét tantárgyanként kérdezzük az egyes félévek végén, ami nemcsak a tantárgyról, hanem a tárgy előadójáról és gyakorlatvezetőjéről is képet ad. Ez a Neptun rendszeren keresztül megoldott, de az adatok nem tekinthetők reálisnak, mivel nagyon kevesen töltötték ki a kérdőíveket. 6. Oktatási infrastruktúra Az infrastrukturális feltételek biztosítása: A gazdasági évben két számítógépterem teljes felújítására került sor 10 illetve 16 géppel. A számítógépeket az unigisopen Alapítvány illetve a GEO Alapítvány szerezte be, de azokat a Kar részére adták át használatra. Ugyanilyen konstrukcióban történt meg 5 előadóterem beépített számítógépeinek felújítása is decemberében realizálódott a Baross III. pályázat eredménye, amikor leszállításra került 1 db lézerszkenner eszköz 25 millió Ft értékben. A beszerzés része az adatfeldolgozó szoftvercsomag is, melyre összesen 10 licencet vettünk. egymásra épülő tantárgyak között. A párhuzamosságok, átfedések, szükségtelen ismétlések megszüntetése. A munkatársak teljesítményének értékelése, a munkaköri leírások aktualizálása. Az oktatói utánpótlás megvitatása. A Neptun-rendszer nyújtotta lehetőségek kihasználása, minél több hallgató részvétele a kérdőívek kitöltésében. A jelenlegi infrastruktúra szinten tartása, a szükséges felújítások, karbantartások elvégzése. 7. Fórumok Hallgatói információtovábbítás: A hallgatói információtovábbítás nagyrészt a hallgatói szervezeteken keresztül történik. Ezek közül a Hallgatói Önkormányzat a legszélesebb befogadóképességű, mivel az összes hallgatót képviseli a különböző szervezetekben, testületekben, tanácsokban (a Szenátus és a Kari Tanács ülésein, a Juttatási és Térítési Bizottságban, az Egyetemi HÖK által szervezett gyűléseken). Az információtovábbítás másodlagos forrása a Kollégiumi Bizottság, amely elsősorban a kollégiumi életet szervezi. A hallgatók egyéb 3 Az elsőéves belépő hallgatók tájékoztatása a mintatanterv követésének fontosságáról. Tudatosítani az érintettekben a nyelvvizsga megszerzésének fontosságát.

5 szervezeti egységeken keresztül is kapnak rendszeresen tájékoztatást. Oktatási kérdésekben a kari tanulmányi hivatal munkatársai en, illetve telefonon állnak a hallgatók rendelkezésére, egyéb kérdésekben pedig a dékáni titkárság segíti őket ügyeik intézésében. Fontos és megfelelően működő információs csatorna a Neptun, a kari honlap, az egeo és a vgeo portálok. Oktatói információtovábbítás: Az egyik legfontosabb fórum a Kari oktatói-dolgozói értekezlet, amelynek a tagja a kar oktatási-kutatási és más szervezeti egységeinél foglalkoztatott minden közalkalmazott. Évente két alkalommal, illetve szükség esetén a dékán hívja össze. A belső levelező hálózaton keresztül az oktatók, a dolgozók egy-egy körlevél (dékáni körlevél, tájékoztató) formájában minden lényeges, érintőleges információhoz hozzájutnak és a honlapnak van intranetes része is. 8. Az oktatás gazdasági-pénzügyi feltételei A működés gazdasági-pénzügyi feltételei: A Kar gazdasági helyzete 2009-ben látványosan romlott, ami a PPP-beruházás következménye. A PPP-törlesztést nem sikerült a bevételek ilyen mértékű növelésével ellensúlyozni. Ugyanakkor erősen csökkent a levelezős hallgató száma, akik korábban önköltségesként bevételt hoztak. A pályázatok erősen eltolódtak a mobilizáció irányába, mely megint csak nem jelentett bevételt. 9. Marketing A kar arculatának, ismeretségének javítása, érdeklődés és bizalom fokozása: A Kar nyilvános szereplésének legfőbb eszköze a honlapja, amely minden meghatározó eseményről beszámol, illetve a lehetőségekről hírt ad. A honlap aktuális információi eljutnak más hírportálokhoz is, a híreink rendszeresen szerepelnek az alábbi weboldalakon: A székesfehérvári televízióban főleg az intézmény szakmai profiljába vágó hírek, vagy a felsőoktatás egészét érintő kérdések kapcsán keresik meg Karunkat. Intézményünk megjelenik a helyi nyomtatott regionális újságokban is. Elkészült a kar új logója, ami az új egyetemi arculat miatt vált szükségessé. Beiskolázás: A reklámtevékenységre az írott médiában korlátozottak a lehetőségeink. Legfőbb erőségünk a beiskolázás tekintetében is a kari honlap, amelyen rendszeresen igyekszünk friss információkat kihelyezni a beiskolázási kampányok idején, illetve a kampányok között is. Nagyon eredményesnek tekintjük az oklevel.hu oldalon való megjelenésünket, melyen jelenleg a továbbképzési reklámjaink vannak. Sikeres volt a Pláza-rádió reklámja, melyet az ország 16 Plázája sugárzott. A honlapon a jelentkezés időszakában olyan szakmai beszámolókat, riportokat helyeztünk el (hallgatóink és oktatóink szerzőségével), amelyek a szakma szépségét, realitásait mutatják be és közvetett módon segíthetik a hozzánk való jelentkezést. Részt vettünk az Educatio kiállításon, nemcsak kiállítási anyagokkal, hanem hallgatóink személyes jelenlétével, segítésével. Az adott szak (szakma, hivatás) ismertségének javítása: A szélesebb nyilvánosság számára szól a Térinformatika Világnapja novemberi megtartása, amelynek minden évben van fehérvári programja is a GEO-ban. Márkus Béla kollégánk előadást tartott a Mindentudás Egyetemén. A városi televízióban több beszélgetésen vettünk részt. Kiadtuk egy fényképes tájékoztató könyvet a GEO életéről. 10. Kutatás A kutatás tárgyi és személyi feltételei, a teljesítés minőségének javítása: A kutatás tárgyi feltételeit nagymértékben javította, hogy sikeresen pályáztunk Baross Gábor innovációs támogatásra. Az elnyert támogatás lehetővé tette, hogy korszerű mérőműszerekkel (GPS mérőállomások, digitális mérőkamera és feldolgozó szoftver) 4 Az érintettek bevonása az előkészítésbe, a döntésbe, széleskörű tájékoztatás részükre. A kiegyensúlyozott gazdálkodás feltételeinek megteremtése. Szorosabb kapcsolat a helyi és az országos médiával. A honlap folyamatos frissítése. kapcsolat a szakközépiskolákkal. A honlap még jobb kihasználása. Ismeretterjesztő cikkek. Kapcsolódás népszerű rendezvényekhez (Kutatók Éjszakája, Tudomány Ünnepe). Helyzetértékelés. A lehetőségek számbavétele, pályázás, bevételszerzés.

6 szereljük fel két tanszékeinket. További fejlődést jelentett, hogy a Nemzeti Szakképzési Alap támogatásával egy öt munkaállomásból álló fotogrammetriai mérőlabort alakíthattunk ki. A személyi feltételek terén előrelépést jelentett, hogy öt kollégánk megkapta ez egyetemi docensi kinevezést. Pályázati tevékenység: Karunkon egy OTKA és egy OMAA (Osztrák.Magyar Akció Program) kutatás folyik, illetve folyt. A további pályázatok két nagy csoportba oszthatók. Az egyik csoportba a tananyag fejlesztését, megújítását elektronikusan támogató kutatási témák/résztémák tartoznak/tartoztak az alábbi EU projektek keretében: ReViCa, DUPinGIS Tempus projekt, GIT4SD Tempus projekt, Nature SDIplus. A másik csoportba a kínai-magyar TéT projektek sorolhatók, melyek témai a következők: természeti erőforrások térinformatikai modelljének vizsgálata a városi mezőgazdaságban; Tájökológiai monitoring, változáskövetés monitoring és információszolgáltatás a Wuyishan Természevédelmi Körzetben; Térinformatikai termékek kinyerése és értékelése városi ökológiai környezetben; Földhasználat és környezetvédelmi kihívások összehasonlító elemzése Kínában és Magyarországon. Tudásközpont: Karunk prof. Dr. Márkus Béla vezetésével megalakult a Földügyi és Térinformatikai Egyetemi Tudásközpont (FTTK). A közelmúltban az FFTK következő rendezvényeket szervezte: VESTA-GIS workshop;urban 3D Modelling; A Térinformatikai Napja; Ingatlanszakmai Tudományos Műhely. Információ ezekről az FTTK honlapján érhető el. Fontos cél, hogy az elkövetkező tanévben OTKA és egyéb hazai és EU pályázatok során tisztán kutatási projektekre is sikerrel pályázzunk. Doktori iskolák, programok: Karunkon a Kiteibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola negyedik programjaként Geoinformatikai PhD Programot vezetünk, amely nagyban hozzájárul a Geoinformatikai Kar tudományos fejlődéséhez. 11. Művészeti tevékenység Doktoranduszok figyelemmel kísérése. előrehaladásának Művészeti tevékenység elismerése, ösztönzése: Karunk esetében ez a pont nem releváns. 12. Publikáció A publikációs tevékenység elemzése: Munkatársaink publikációs jegyzékei arról tanúskodnak, hogy a kutatásokhoz kapcsolódóan számos értékes közlemény született a vizsgált időszakban. Megállapítható azonban, hogy az elmúlt időszakhoz hasonlóan továbbra is jelentős különbségek mutatkoznak az egyéni teljesítmények között. A publikációk számszerű adatai: hazai konferencia részvétel plenáris előadással: 14; hazai konferencia részvétel előadással: 33; hazai konferencia részvétel poszterrel: 2; külföldi konferencia részvétel előadással: 11. Lektorált publikáció magyar nyelven: 47; lektorált publikáció idegen nyelven: 4; kiadott könyv: 6; könyv-fejezet: 19; kiadott jegyzet: 11. Publikálás és konferencia-részvétel szervezetten, jelenlét a szakmai közéletben. 5

7 Vizsgálandó terület Nyitott illetve 2010-re áthúzódó feladatok Felelős Határidő 2. táblázat 1. Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások A minőségfejlesztési program 2009/2010. tanévi megvalósulásának elősegítése. Dékán, Minőségbiztosítási Bizottság elnöke 2. Programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése A képzési kínálat elemzése. Az igazgatásszervező szak helyzetének értékelése. Az oktatást támogató pályázatok lebonyolítása. A karrieriroda szerepének növelése a pályakövetésben. Szakfelelősök október 3. A hallgatók értékelése évközi számonkérések mind több tantárgy esetében. A kifejezőkészséget javító szóbeli feleltetés arányának növelése. A hallgatói elégedettség mérése az egeo és a vgeo portálokon és a Neptun-ban. Szakdolgozatkészítés felülvizsgálata. Tárgyfelelősök október 4. Az oktatók minőségének biztosítása Az oktatók munkaköri leírásainak aktualizálása, oktatók minősítése. A PhD tanulmányokat folytató munkatársak doktori tanulmányainak támogatása, ösztönzése, ellenőrzése. Az oktatók hallgatói véleményezésének kiszélesítése. Dékán Intézetigazgatók Témavezetők október 5. Tanulástámogatás, erőforrások és hallgatói szolgáltatások Az oktatótermek felszereltségének, a műszerpark és a szoftverek színvonalának megőrzése. Az egeo és vgeo portálok szélesebb körű használata. A hallgatókkal való elektronikus és személyes kapcsolattartás lehetőségeinek növelése, eredményes működtetése. A TIOP pályázat hatékony kihasználása a tanulástámogatás érdekében. 6. Belső információs rendszer A különféle információs rendszerek (gazdálkodási rendszer, Neptun, Intranet stb.) hatékony működését eredményező személyi és infrastrukturális feltételek biztosítása Szakfelelősök Dékán Dékáni Irodavezető 7. Nyilvánosság Aktuális és objektív információk közreadása a Karról, ebben a kari honlap, a nyílt napok, a fórumok, a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató, az írott és elektronikus média, a szakmai konferenciák hatékony felhasználása. Dékán, Dékáni Irodavezető 6

BESZÁMOLÓ a 2010. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a 2010. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar BESZÁMOLÓ a 2010. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról Székesfehérvár 2011. január 0 Önértékelés az előző évben tervezett célok (akcióterv)

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 70/2014. (V.21.) számú határozatával

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), levelező tagozat mintatanterve (2011.)

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), levelező tagozat mintatanterve (2011.) Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), levelező tagozat mintatanterve (2011.) A szak tanterve az első négy félévben mindhárom szakirányon azonos, így szakirányonként külön-külön csak az 5. és 6.

Részletesebben

Mesterszintű operációkutatási szakemberképzés a BME-n

Mesterszintű operációkutatási szakemberképzés a BME-n Mesterszintű operációkutatási szakemberképzés a BME-n A BME-n 2013 őszén induló szakirányú továbbképzési program Magyarország egyetlen operációkutatási posztgraduális képzése. A programot a BME TTK Operációkutatási

Részletesebben

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven.

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven. 18 Dr. Kovács Béla egyetemi tanár, intézetvezető, az Élelmiszermérnöki BSc és az Élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnöki MSc szakok szakvezetője. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1987-ben szerezte meg

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

(Második akkreditációs értékelés)

(Második akkreditációs értékelés) A REFERENS, ill. az LB által használt LB JELENTÉS MINTA Adott intézményre (karra) aktualizált változatát a kitöltési útmutató szerint a (kari) INTÉZMÉNYI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE A Tanulmányi és vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (17) Korrekciós vizsga: sikeres vizsga javítása ugyanabban a félévben. Egy félévben egy tárgy

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MAB INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ 2013-2014 KARI ÖNÉRTÉKELÉS Budapest, 2014. január 17. Elfogadta a Villamosmérnöki és Informatikai

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A Környezetmérnöki MScszak bemutatkozása A környezetmérnök, a jövő biztosítéka! DE DEBRECENI EGYETEM 14 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés. Dr. Koltai László Óbudai Egyetem

Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés. Dr. Koltai László Óbudai Egyetem Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés Dr. Koltai László Óbudai Egyetem Felsőfokú képzések Felsőfokú végzettségi szintek: FOSZK, BSc, BA, MSc, MA, Szakképzettség: pl. könnyűipari mérnök,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának akkreditációs jelentése (2006/9/XI/1. sz. MB határozat) MB plénuma által felkért kari látogatóbizottsági tagok Bánhidi László DSc. Hübner Mátyás Ybl díjas Lenkei

Részletesebben

A TMPK és a BMF karok közös képzéseinek ügyrendje

A TMPK és a BMF karok közös képzéseinek ügyrendje A Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központja gépészmérnök, villamosmérnök, had- és biztonságtechnikai mérnök, műszaki menedzser, könnyűipari mérnök valamint mérnök informatikus

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közgazdaságtudományi Kar Melléklet 1,2,3,4,5,6,7 I. Közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok-, pénzügyi és gazdaságmatematikai elemző

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

Dr. Dulovics Dezső, PhD.

Dr. Dulovics Dezső, PhD. Dr. Dulovics Dezső, PhD. okleveles vízépítő mérnök, címzetes egyetemi tanár 1935 2016 Dulovics Dezső Rimaszombaton született 1935. március 6-án. A rimaszombati gimnáziumban érettségizett 1954- ben, majd

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

MAB INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ 2013/2014 KARI ÖNÉRTÉKELÉS. Elfogadta a Gépészmérnöki Kar Tanácsa a 2013. december 5-én tartott ülésén

MAB INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ 2013/2014 KARI ÖNÉRTÉKELÉS. Elfogadta a Gépészmérnöki Kar Tanácsa a 2013. december 5-én tartott ülésén MAB INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ 2013/2014 KARI ÖNÉRTÉKELÉS Elfogadta a Gépészmérnöki Kar Tanácsa a 2013. december 5-én tartott ülésén BUDAPEST, 2013. DECEMBER 5. Összeállították: Dr. Czigány Tibor, egyetemi

Részletesebben

A KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉPZÉS JELENLEGI HELYZETE ÉS STRATÉGIAI ELKÉPZELÉSEI A KÖVETELMÉNYTÁMASZTÓ OLDALÁRÓL

A KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉPZÉS JELENLEGI HELYZETE ÉS STRATÉGIAI ELKÉPZELÉSEI A KÖVETELMÉNYTÁMASZTÓ OLDALÁRÓL Dr. Hoffmann Imre tű. vezérőrnagy A KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉPZÉS JELENLEGI HELYZETE ÉS STRATÉGIAI ELKÉPZELÉSEI A KÖVETELMÉNYTÁMASZTÓ OLDALÁRÓL Tisztelt Konferencia, Hölgyeim és Uraim! Az Országos Katasztrófavédelmi

Részletesebben

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje Ad 2. (2) A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT) KARI KIEGÉSZÍTÉSE K. (1) A hallgatónak

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2.1 A Bologna rendszerű képzés A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás harmonizációja mely által a magyar felsőoktatás

Részletesebben

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA. akkreditációs jelentése

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA. akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA akkreditációs jelentése A 2014/2/VII/6. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. január 31. Előző

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE SOPRON 2015 H ATÁLY OS: 2015. VIII. 1-TŐL Tartalomjegyzék ELSŐ FEJEZET... 3 A Kar neve, címe, törvényes képviselője... 3 A Kar bélyegzője,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január. Vizsgálandó területek

BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január. Vizsgálandó területek BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL Szervezet: Közgazdaságtudományi Kar Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január Készítette: Dr. h. Obádovics Csilla minőségfejlesztési

Részletesebben

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához Prof. Dr. Fésüs László rektor Debreceni Egyetem Pályázat Tisztelt Rektor Úr! Alulírott megpályázom a Debreceni Egyetem Informatikai Karára meghirdetett dékán beosztást. Jelenleg az Információ Technológia

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Pénzügy és számvitel szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG

Részletesebben

SZÁMVITEL TÁRGYAK 2005/2006 1. FÉLÉV

SZÁMVITEL TÁRGYAK 2005/2006 1. FÉLÉV Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és Számvitel Tanszék SZÁMVITEL TÁRGYAK 2005/2006 1. FÉLÉV - az év elején kiadott követelményrendszer módosításai

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina Kzült

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

EGY LÉPÉS A KIVÁLÓSÁG IRÁNYÁBA KARBANTARTÁSI SZAKMENEDZSER Gaál Zoltán Balogh Ágnes Bognár Ferenc

EGY LÉPÉS A KIVÁLÓSÁG IRÁNYÁBA KARBANTARTÁSI SZAKMENEDZSER Gaál Zoltán Balogh Ágnes Bognár Ferenc EGY LÉPÉS A KIVÁLÓSÁG IRÁNYÁBA KARBANTARTÁSI SZAKMENEDZSER Gaál Zoltán Balogh Ágnes Bognár Ferenc Előzmények és a képzés indoklása: A karbantartás problémája attól kezdve kíséri végig a munkát végző embert,

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A MAB plénuma által felkért kari látogató bizottság: Fehér Irén CSc Mankovits Tamás DOSz képviselete Bábosik István

Részletesebben

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 1. Az osztott képzésben megvalósuló tanári mesterszakon tanulmányokat folytató

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2007/2008 Második akkreditációs értékelés MISKOLCI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2008/7/VIII/4. számú plénumhatározat 2008. október 3. MISKOLCI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Egyetem, Gödöllő (továbbiakban Egyetem) Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolája a doktori képzésről és

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Doktori Szabályzata Budapest 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Doktori Szabályzat (KDSZ) 2/35.oldal 1. A Természettudományi

Részletesebben

Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet

Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet Cím: Tel.: Fax: E-mail: Honlap: Intézetigazgató: 1034 Budapest, Doberdó út 6. 1/666-5940 1/666-5909 patko@bmf.hu

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA Szeged, 2013. május 15. 1 SZTE JGYPK TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAM Tartalom 1. A Program célja 2. A tehetséggondozás jelentősége

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete

Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete Megjegyzés: A számozás a HKR számozását követi, a jelölt bekezdésszám

Részletesebben

Geoinformatikai szakember szakirányú továbbképzési szak

Geoinformatikai szakember szakirányú továbbképzési szak Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai szakember szakirányú továbbképzési szak távoktatásos szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Székesfehérvár, 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANÁR - JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ TANÁR mesterszak 3 félév 90 kredit NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintű felsőoktatási tevékenység: 1982-ben végeztem a KLKF-n, ahol polgári képesítésként testnevelő

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai

Részletesebben

Bevezetés... 4 I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szabályzat hatálya... 4 2. A hallgatói juttatások és térítési díjak ügyében eljáró

Bevezetés... 4 I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szabályzat hatálya... 4 2. A hallgatói juttatások és térítési díjak ügyében eljáró Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA FACULTAS 1787 SCIENTIARUM

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer

Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer 2015. Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer... 1 Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer alapelvei és céljai... 3 Oktatói, Kutatói Minőségértékelési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK ALAPKÉPZÉSI SZAK AKKREDITÁCIÓS MONITORING ELJÁRÁSÁHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK ALAPKÉPZÉSI SZAK AKKREDITÁCIÓS MONITORING ELJÁRÁSÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ A GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK ALAPKÉPZÉSI SZAK AKKREDITÁCIÓS MONITORING ELJÁRÁSÁHOZ Szolnok 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 ELŐZMÉNYEK... 5 A SZOLNOKI FŐISKOLA EREDMÉNYEI

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZL EKEDÉSMÉRNÖ KI ÉS JÁRMŰMÉRNÖ KI KAR Járműmérnöki alapképzési (BSc) szak Budapest 2013 1. A felsőoktatási intézmény neve, címe; BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kecskemét, 2007. április 20.

Kecskemét, 2007. április 20. BESZÁMOLÓ A KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2006. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Kecskemét, 2007. április 20. 1 BEVEZETÉS Az integrált Kecskeméti Főiskola hetedik gazdasági évét zárta 2006-ban. A Felsőoktatási törvény

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 2015. Október Bevezetés

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak KRE TVSz 10. függelék 2012.05.10. A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 10. FÜGGELÉK 1. Tanári szakképzettség ciklusokra bontott, osztott képzésben, mesterfokozatot nyújtó tanári mesterszakon

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPEST, 2015 1 Előszó A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Iktsz: Üi: Pattyán L. Tárgy: Előterjesztés a Kari Tanács 2007. március 27.-i ülésére. Dr. Lukácskó Zsolt Dékán úr részére Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 4. Tisztelt

Részletesebben

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 1-től ÁPOLÁS MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Hatályos: 2015. szeptember 1-től 2 ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított

Részletesebben

Útmutató az informatikus könyvtáros alapképzésben (BA) nappali tagozaton teljesítendő szakmai gyakorlatokhoz

Útmutató az informatikus könyvtáros alapképzésben (BA) nappali tagozaton teljesítendő szakmai gyakorlatokhoz EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Bölcsészettudományi Kar KÖNYVTÁR- ÉS INFORMÁCIÓTUDOMÁNYI INTÉZET 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. Tel.: (36-1) 411-6567, 485-5200 / 2233 E-mail: lis@btk.elte.hu Web: http://lis.elte.hu

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

Falusiak (és nem falusiak) a felsőfokú tanulmányaik kezdetén

Falusiak (és nem falusiak) a felsőfokú tanulmányaik kezdetén KISS PASZKÁL FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Falusiak (és nem falusiak) a felsőfokú tanulmányaik kezdetén A községekben élők társadalmi és regionális mobilitását követhetjük nyomon a 2007. évi jelentkezési és felvételi

Részletesebben

A Kari Tanács 8/2013. (V. 23.) sz. határozata Tanegységlisták módosításának támogatásáról

A Kari Tanács 8/2013. (V. 23.) sz. határozata Tanegységlisták módosításának támogatásáról A 8/2013. (V. 23.) sz. határozata Tanegységlisták módosításának támogatásáról A 10 igen szavazattal, egyhangú szavazással támogatta Biológia tanár 4+1 és Biológia BSc; Informatikatanár (4+1); Földrajz

Részletesebben

A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban

A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban (összegző megállapítások) 1. Bevezetés, a vizsgálat célkitűzései A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtását az Országgyűlés és a Kormány

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A főiskolai kar elnevezése: Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara angolul: University

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2013 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR ----------------------------------------------------------------------------------

DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR ---------------------------------------------------------------------------------- INTÉZMÉNYI KKREDITÁCIÓS JELENTÉS (Második akkreditációs értékelés) 2006/9/XI/1. sz. MB határozat DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KR ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A távoktatási forma bevezetése és eredményességének vizsgálata az igazgatásszervezők informatikai képzésében DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI dr. Horváth

Részletesebben

A magyar tudományos utánpótlás a Kárpát-medence kisebbségi régióiban 1

A magyar tudományos utánpótlás a Kárpát-medence kisebbségi régióiban 1 Berényi Dénes Egyed Albert Kulcsár Szabó Enikõ A magyar tudományos utánpótlás a Kárpát-medence kisebbségi régióiban 1 A tudományos utánpótlás ügye minden bizonnyal a tudomány mûvelésével kapcsolatos kérdések

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola

BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola MAB azonosító: 135 BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola Önértékelés (2009) A doktori iskola bemutatása A Fizikai Tudományok Doktori Iskola feladata a tudományos elitképzés: az oktatói és kutatói utánpótlás

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA 2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA 2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA 2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA 2 0 0 6 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A SZAKMAI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1 1. Intézményi szervezeti változások a szolgáltatásban, az intézményi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola minőségfejlesztési terve a 2010/11. tanévre Elfogadva: november 16. A Nyíregyházi Főiskola felsővezetésének minőségfejlesztési terve a 2010/2011.

Részletesebben

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99 SZE SZMSZ-HKR-TVSZ Hatályos: 2011.04.05. - Széchenyi István Egyetem S ZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER T TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZATT 2011. április M:\WORD\SZABALY\Egyetemi

Részletesebben

Frissdiplomások 2014

Frissdiplomások 2014 Frissdiplomások 2014 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna 2015. május 1 Tartalom I. Vezetői

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 2014 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar. Kérelem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar. Kérelem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Kérelem Világítástechnikai szakmérnök és szakember szakirányú továbbképzési szak indítására Budapest 2014. I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási

Részletesebben