TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI"

Átírás

1 TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A távoktatási forma bevezetése és eredményességének vizsgálata az igazgatásszervezők informatikai képzésében DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI dr. Horváth Katalin Budapest 2006

2 Készült: AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM INFORMATIKAI KAR INFORMATIKA DOKTORI ISKOLÁJÁBAN Az informatika alapjai és módszertana doktori programban Programvezető: Dr. Demetrovics János akadémikus, matematika tudományok doktora Témavezető: Dr. Zsakó László PhD egyetemi docens

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI A DOLGOZAT CÉLJA, FELÉPÍTÉSE A KUTATÁS MÓDSZEREI A DOLGOZAT TÉZISEI AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA, TOVÁBBI KUTATÁSOK A SZERZŐ E TÉMÁBAN MEGJELENT PUBLIKÁCIÓI... 13

4 1. A témaválasztás indoklása 1977 óta dolgozom pedagógusként. Pályám első nyolc évét matematika-fizika tanárként a középfokú oktatásban töltöttem, az ezt követő 20 évet pedig informatika tanárként jelenlegi munkahelyemen, az egykori Államigazgatási Főiskolán, mely a felsőoktatási intézmények integrációját követően először a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, ma pedig a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karaként működik tovább. Pályafutásom során mindig foglalkoztatott, milyen módszerek alkalmazásával lehet hatékonyan elsajátíttatni az éppen aktuális tananyagot a korosztályban, érdeklődési körben, a választott tagozatban, előképzettségben, s motiváltságban egyaránt sokszínű képet mutató tanulókkal, illetve hallgatókkal. Nappali tagozatos diákjaimmal összehasonlítva, az informatika oktatás módszertani kihívását mindvégig a felnőttképzésben résztvevő esti, levelező, vagy másoddiplomás hallgatóim esetén éreztem erősebbnek. Ennek számos nyilvánvaló oka közül itt most csak a hallgatóknak az oktatási intézményben eltöltött idejét, a nappali tagozatosokhoz képest sokszor jelentősen kevesebb tanórát, gyakorlási, illetve konzultációs lehetőséget említem meg. Ezért mindig nagyon fontosnak tartottam, hogy a rendelkezésre álló időt a lehető leghatékonyabban kihasználjuk. Tananyagfejlesztéssel már a 90-es évek elején foglalkoztam. Ezekben az években önálló, otthoni hallgatói gyakorlásra, számítógépes munkavégzésre nem számíthattunk. Hallgatóink az új ismereteket szinte kizárólag a tanórán szerezték. Jó és eredményes módszernek bizonyult, hogy például a számítógép-kezelési készség megszerzését, alkalmazói programok használata alapjainak elsajátítását gondosan megtervezett oktatóprogramok segítségével támogassuk. Magam számos ilyen programot készítettem, akkoriban elsősorban az oktatás számára elérhető Commodore-64 típusú számítógépre. Ma, az információs társadalom, a tudásalapú társadalom megteremtésének igénye, az ehhez eszközként nélkülözhetetlen információs és kommunikációs technológia fejlődése, s az eszközök megfelelő használata új kihívások elé állítja a tanítási-tanulási folyamat valamennyi résztvevőjét. A számítógépek széleskörű elterjedésével és az Internet használat bővülésével jelentősen megváltozik a tanítási-tanulási környezet, új lehetőséget teremtve ezzel a formális, a nem formális, és az informális tanulás számára egyaránt. Az info-kommunikációs technológia használata beépül a hagyományos (nappali, esti, levelező) oktatási formákba, az e-learning megjelenésével új lendületet ad a távoktatásnak, s új oktatási formák megjelenésének lehetőségét is kínálja

5 Az új oktatási formák, módszerek keresése és alkalmazása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmények megfeleljenek azoknak az elvárásoknak, amelyek a szervezeti, tartalmi átalakítások mellett - a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának jelentős emelését célozzák. A dolgozat címében megjelölt témaválasztásomat tehát a korábban említett érdeklődés mellett az is indokolta, hogy úgy vélem, a távoktatás, s az információtechnológia fejlődésével hangsúlyozottan az e-learning, vagy a blended learning alkalmazása a hagyományos oktatási formák kiegészítéseként vagy azzal párhuzamosan - enyhítheti az évről-évre növekvő hallgatói létszámból adódó erőforrás gondokat, anélkül, hogy az oktatás szakmaisága és színvonala sérülne. Feltételezésem és reményeim szerint, gondosan elkészített tananyagokkal, a hallgatóknak a tanítás-tanulási folyamatban való aktívabb közreműködése, részvétele elvárásával, az új tanulási mód biztosíthatja annak lehetőségét, hogy az oktatás minősége és hatékonysága ne romoljon, sőt optimális esetben hozzájáruljon az eredményesség növeléséhez is. Több e-learning tananyag fejlesztési kísérletet láttam a hazai felsőoktatásban, s úgy remélem, hogy a magam kutatásával is hozzájárulhatok a tananyagfejlesztés módszertanának kialakításához, illetve e módszertan finomításához. 2. A kutatás előzményei a/ PhD tanulmányaim során, 3 éven keresztül rendszeresen részt vettem a Műegyetemi Távoktatási Központ Nyitott Képzési Laboratóriumának munkájában. Itt tájékozódhattam a távoktatás, az e-learning éppen aktuális nemzetközi és hazai helyzetéről, a kihívásokról, eredményekről. b/ 2002-ben, eredményesen elvégeztem a Műegyetemi Távoktatási Központban a Távoktatási tananyagfejlesztés-tanulástervezés című kurzust. c/ Résztvevőként és/vagy előadóként rendszeresen jelen voltam a témához kapcsolódó szakmai konferenciákon (Agria Media, elearning Fórumok (Számalk), Informatika a felsőoktatásban, Multimédia az oktatásban, Országos Neveléstudományi Konferencia), ahol tájékozódtam, esetenként előadáson számoltam be kutatási eredményeimről. (Agria Media konferencia, Eger 2002; PhD hallgatói konferenciák, BME, Budapest 2000, 2001, 2002; E-Learning alkalmazások a hazai felsőoktatásban konferencia, Számalk, Budapest, 2003) - 5

6 d/ Munkahelyem Közigazgatási Informatika Tanszékén elemeztem a folyó informatika képzést, a levelező és másoddiplomás tagozaton, s kerestem annak lehetőségét, hogyan lehetne más formában, más módszerrel, egyben eredményesebben oktatni a vonatkozó tananyagot hallgatóink számára. Ezt a vizsgálatot az is indokolta, hogy intézményünkben az egyre növekvő létszámú hallgató oktatása infrastrukturális, anyagi és emberi erőforrás problémák miatt - csak a kontaktórák számának csökkentésével volt megoldható, mely elsősorban a gyakorlatigényes diszciplínákat sújtotta. Az óraszám csökkenés azonban egy határon túl szakmai, minőségi, hatékonysági problémákat vetett fel. Így természetes igényként merült fel az informatika oktatás egészének átgondolása és új alapokra helyezése. 3. A dolgozat célja, felépítése Dolgozatommal kettős célt kívánok elérni. Az első: annak igazolása, hogy a programozási módszertan stratégiai, taktikai, technológiai, technikai és esztétikai-ergonómiai elvei alkalmazhatóak a távoktatási tananyagfejlesztés során. A második: a fenti elvek alkalmazásával készült e-learning tananyagfejlesztés esettanulmányának bemutatásával és a kapott hallgatói eredmények elemzésével annak igazolása, hogy az oktatásban ezzel a módszerrel hatékonyságnövekedés érhető el. Dolgozatom felépítése ezeket a célkitűzéseket követi. Először a távoktatással, mint oktatási formával, ezen belül részletesebben az e-learning-gel foglalkozom. Ezt követően, az említett célok tükrében a programozási módszertan stratégiai, taktikai, technológiai, technikai és esztétikai-ergonómiai elveit vizsgálom, összevetve a távoktatási tananyagfejlesztés elvi és módszertani megfontolásaival. Itt fogalmazom meg a dolgozat téziseit. Majd bemutatok egy esettanulmányt, egy konkrét tananyag fejlesztési projektet, és elemzem az így előállított tananyaggal elért hallgatói eredményeket, igazolva a téziseket. 4. A kutatás módszerei A távoktatási tananyagfejlesztés céljához igazodva elsőként a vonatkozó szakirodalom feltárását és feldolgozását kell említenem. Tanulmányoztam a programozási módszertan, korábbi tanulmányaim során megismert elveit, s ezeket elemezve megpróbáltam alkalmazni azokat egy más környezetben, tananyag fejlesztési módszertanként. - 6

7 E-learning tananyag fejlesztési projektet kezdeményeztem és vezettem, informatika tantárgyunk oktatása átalakítását célozva (a projektben tervezőként, szervezőként, szerzőként, fejlesztőként és szerkesztőként vettem részt) a BKÁE ÁK Közigazgatási Informatika Tanszékén. o A tervezés első lépéseként, a célcsoport vizsgálatához kérdőíves felmérést végeztem levelező és másoddiplomás tagozatos hallgatóink körében, melynek célja annak megállapítása volt, milyen informatikai előképzettséggel és milyen infrastrukturális környezetből érkeznek hozzánk. Erre távoktatási kurzusunk tartalmi, szerkezeti és módszertani tervezéséhez volt szükség. o Tanulmányoztam a hazai felsőoktatásban alkalmazott e-learning oktatásmenedzsment (LMS és CMS) keretrendszereket. o Az elkészült, tananyag, ( Informatika és közigazgatás című, 60 órás e-learning tananyag + tankönyvsorozat + munkafüzet, CD melléklettel), mely elsősorban oktatási formájában és módszereiben új a hagyományoshoz képest, oktatási hatékonyságának vizsgálata céljából, azonos kérdéssor felhasználásával felmérést végeztem a hagyományos képzésben részt vett és az új oktatási forma szerint tanult hallgatók körében. A kapott teszteredményeken különböző szempontú (tagozaton belüli és tagozatok közötti) összehasonlító elemzéseket végeztem. 5. A dolgozat tézisei Tézis 1: analógia mutatható ki a programozói munka és a tananyagfejlesztői tevékenység között. Mit várunk a számítógépes programozótól? Nagyon leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy egy adott feladat megoldására algoritmust, majd ebből programot készítsen, amely az ismertnek feltételezett input adatokból előállítja a kívánt végeredményt. 1. lépés Honnan indulunk? INPUT 3. lépés Hogy érjük el? Program 2. lépés Mi a célunk? OUTPUT 1. ábra Mi köze ennek a távoktatási tananyagfejlesztéshez? A kérdésre a választ annak az analógiának a felismerése adja, hogy tekinthetjük a távoktatási tananyagot egyfajta programnak, a - 7

8 fejlesztést a programozásnak, mely valamilyen bemeneti adathalmazból egy eljárássor végrehajtásával a kívánt eredményt állítja elő. 1. lépés Honnan indulunk? Tanulók, környezet 3. lépés Hogy érjük el? Tananyag 2. lépés Mi a célunk? Követelmények 2. ábra Mi felel meg a távoktatási tananyagfejlesztés esetén az INPUT-nak? Elsősorban a célcsoport, a róluk szerzett vagy feltételezett előismeretek, valamint az oktatáshoz rendelkezésre álló körülmények, a környezet (oktatási forma, infrastrukturális környezet stb.) Mi feleltethető meg az OUTPUT-nak? A képzés célját tekinthetjük annak, vagyis azokat az ismereteket, jártasságokat és készségeket, amelyek elsajátítását, illetve megszerzését elvárjuk a képzésben résztvevő hallgatóktól. A programnak, amely végrehajtásával az eredményt elérjük, esetünkben a tananyag felel meg, melynek elsajátítása elvezethet az oktatási cél eléréséhez. A tananyagfejlesztés maga pedig hasonlítható az algoritmus készítéshez, melynek során lépésről-lépésre próbáljuk megtervezni a megoldandó feladatokat. Az analógiát továbbgondolva, a távoktatási tananyagot - a számítógépes programhoz hasonlóan - a felhasználó általában akkor használja, amikor a fejlesztő/szerző nincs jelen, ezért, ahogy a jó számítógépes programnak, minden lehetséges helyzetre fel kell készülnie, úgy a tananyagnak is minden eszközt biztosítania kell a hallgató számára ahhoz, hogy egyedül boldoguljon. Tézis 2: a módszeres programozás stratégiai, taktikai, technológiai, technikai és esztétikaiergonómiai elvei alkalmazhatók a távoktatási tananyagok fejlesztésére is. A módszeres programozás elvei azt a célt szolgálják, hogy segítsenek a programozónak abban, hogy rendszerben gondolkodva, fegyelmezett munkával, világos, áttekinthető, helyes, hatékony és nem utolsó sorban felhasználóbarát programot készítsen. Dolgozatomban sorra veszem a módszeres programozás elveit, és minden esetben megmutatom, miként értelmezhetők és hogyan alkalmazhatók a távoktatási (e-learning) tananyagok (nem csak azok program komponense) tervezése és fejlesztése folyamatában. - 8

9 Elsőként az oszd meg és uralkodj stratégiai elvének alkalmazhatóságát mutatom be azáltal, hogy felvázolom a tervezési folyamat piramisának első néhány szintjét, amelyeket azután, a kialakuló hierarchikus struktúrának megfelelően, a párhuzamos finomítás taktikai elvének alkalmazásával lépésenként finomíthatunk tovább. Az ábra a tervezési folyamat első két szintjét mutatja. 1. szint Célcsoport meghatározás, oktatási körny. Képzési cél, követelmények, minőségbiztosítás Szakmai tartalom, struktúra, tanulócsomag 2. szint Környezet, tárgyi feltételek Kép zési cél Célcsoport Követelmények Min bizt. 1. n. Modul A csomag részei 3. ábra Ezt követően példákkal támasztom alá, hogy az egyes szintek kifejtése során, a tervezéskor hol alkalmazható a döntések elhalasztásának, a döntések el nem halasztásának, a nyílt rendszer felépítésnek, az adatok elszigetelésének elve, vagy éppen a vissza az ősökhöz taktikai elv. A technológiai elvek zöme elsősorban a távoktatási tananyag program komponensére alkalmazható automatikusan, ugyanakkor a technikai, esztétikai, ergonómiai elvek nagy része a tananyag tervezésének különböző fázisaiban, és más médián megjelenő elemeire (pl. tankönyv, munkafüzet) is értelmezhetők. Tézis 3: e-learning tananyag alkalmazásával az oktatás hatékonysága növelhető. Dolgozatomban, esettanulmányként ismertetem karunkon az első, az igazgatásszervezők számára készített távoktatási tananyagcsomag fejlesztésének motivációit, a tervezés előzményeit, az elvárásokat, s magát a végterméket, melynek fejlesztése a korábban említett elvek alkalmazásával történt. Modulrendszerű, komplex oktatócsomagot mutatok be, melynek teljes anyagát az Internet Exploreren keresztül elérhető, Nettutor oktatásmenedzsment keretrendszer fogja egységbe. A csomag részei: Egyoldalas hallgatói útmutató, tájékoztató a képzés legfontosabb aktualitásairól. Tankönyvsorozat (a moduloknak megfelelően 7 db tankönyv) - Informatikai alapismeretek - Operációs rendszerek - 9

10 - Számítógépes hálózatok, Internet, elektronikus levelezés - Szövegszerkesztés - Táblázatkezelés - Az adatbázis-kezelés alapjai - A közigazgatási informatika alapjai Munkafüzet + CD A Nettutor keretrendszer. Az elsajátítandó ismeretanyag elméleti részét, azaz hogy mit kell a hallgatóknak tudnia, 7 db Tankönyv tartalmazza. A tananyagot önállóan feldolgozhatóvá a Munkafüzet és a hozzá mellékelt CD teszi. A Munkafüzet modulonként leírja, hogy hogyan kell feldolgozni a tananyagot. Összesen 37 leckét tartalmaz. Szerves részét képezi a CD, amellyel a hogyan kérdés mellett a mivel kérdésre kívántunk választ adni. Tartalmazza a tankönyvek anyagát, leckékre bontva, letölthető munkaállományokat, amelyekkel a hallgatóknak különböző feladatokat kell a gyakorlatban megoldania, bemutatókat, videókat, a leckékhez kapcsolódó feladatok megoldását segítő állományokat és a feladatok megoldását magát. Kutatómunkám egyik célkitűzése az volt, hogy bizonyítsam, hogy egy ilyen tanulócsomaggal az oktatás hatékonysága növelhető. Ennek érdekében felméréseket végeztem a hagyományos és az új oktatási formában résztvevő hallgatók teljesítményének vizsgálatára. Összesen 1148 tesztet értékeltem ki. Először egy előteszt és egy utóteszt segítségével azt vizsgáltam, hogy a hozzánk érkező hallgatók milyen előismeretekkel rendelkeznek és ugyanezen kérdéskörben a képzés végén milyen eredményeket érnek el. Ezt követően, egy 70 kérdésből álló, 100 pontos kérdéssorral összehasonlítottam a hagyo- mányos képzésben résztvevő, különböző tagozatos hallgatók teljesítményét. 4. ábra - 10

11 Az eredményt a 4. ábra mutatja, melyről jól látható, hogy a legjobb eredményt a nappali, a szerényebbet az esti, a legrosszabbat pedig a levelező tagozatos hallgatók érik el. Ez utóbbin kívánt javítani az új oktatócsomag. Bevezetése után alkalmam nyílt összehasonlítani azon levelező tagozatosok teljesítményét, akik a hagyományos oktatásban vettek részt azokéval, akik már az új tananyag felhasználásával tanultak. Az eredményt az 5. ábra mutatja. 5. ábra Számszerűsítve a kapott eredményeket, a hallgatók átlagpontszámát tekintve 5%-os javulást tapasztaltam. Komolyabb hatékonyság növekedésre számítottam. Megpróbáltam ezért mélyre ásni az adatokban és részletesebben elemezni azokat, megtalálni a magyarázatot, a csupán öt százalékra. Modulonként is megvizsgáltam a hallgatói pontszámokat. 6. ábra A 6. ábra azt a meglepő eredményt mutatja, hogy a hallgatók a számos mintafeladat, példa, megoldás, video, a tetszőleges gyakorlási lehetőség, valamint a beküldendő feladatok megoldási kényszerének köszönhetően - minden gyakorlati modulban jobban teljesítettek a hagyományos oktatáshoz képest (3,4%-kal, 10,6%-kal, 8,5%-kal, 13,2%-kal, 8,9%-kal). A két - 11

12 elméleti modul, amely lényegében csak írott, megtanulandó szöveget tartalmaz az Informatikai alapismeretek és a Közigazgatási informatika alapjai elsajátításában a korábbiakhoz képest azonban rosszabb teljesítményt értek el (-1,5%, -8%). A két jelenség együtt eredményezte tehát azt, hogy összességében 5%-os eredménynövekedést regisztrálhattam. Az elméleti modulokban való visszaesést csak tanulói igénytelenséggel tudom magyarázni (mivel a tananyag mind írott formában, mind elektronikus formában rendelkezésükre állt), miközben egyértelműen bizonyítottnak látom, hogy a gyakorlati modulokban való fejlődés az oktatócsomag segítségének, s a vele való hallgatói munkának köszönhető. 6. Az eredmények hasznosítása, további kutatások Az oktatócsomag a 2003/2004-es tanévben került bevezetésre. Azóta számos tapasztalatra tettünk szert. A hallgatóktól pozitív visszajelzéseket kaptunk, melyek megerősítettek abban, hogy érdemes folytatni az ilyen típusú fejlesztői munkát. A tapasztalatokat beépítettük az újabb verziókba, javítottuk a felfedezett hibákat. A modulrendszernek köszönhetően könnyen tudtuk cserélni az elavult részeket, korszerűsíteni a tartalmat (pl. a Közigazgatási informatika alapjai modult törvények változásai miatt). Új operációs rendszerek (Windows 2000, XP), újabb verziójú alkalmazói programok (Office 2000, XP, 2003) megjelenése szükségessé tette, hogy az oktatóprogramokban egyes feladatokat különös tekintettel az adatbázis-kezelésre - több verzióban is elérhetővé tegyük a hallgatók számára. Időközben a keretrendszer hiányosságai is felszínre kerültek. Nem tudott egyszerre több kurzust kezelni, együttműködése a hallgatói nyilvántartó rendszerrel körülményesen volt megoldható, nem tudott szabványoknak megfelelő tartalmat kezelni, biztonsági rést hagyott a web szerver felé, s ez utóbbi miatt meg is kellett válnunk tőle. Az új keretrendszertől, melynek most folyik a kiválasztási folyamata, már SCORM kompatibilitást várunk el, s magunk is úgy tervezzük, hogy amit jelen tananyagunkban még nem tudtunk megvalósítani - következő tananyagaink a szabványoknak megfelelő formátumban készüljenek el. A kutatás folytatásaként, a meglévő tapasztalatokra építve, most egy humán erőforrás fejlesztési pályázat keretében, két új tananyag e-learning formában való megvalósítását tervezem. - 12

13 7. A szerző e témában megjelent publikációi 1. Horváth, K. The Reality Of The Virtual University in European Integration Regional Policy, Edited: Gábor Máthé Budapest, Budapest University of Economic Sciences and Public Administration 2001, p Horváth, K. Changing the Methodology of the Education of Informatics (First approach to introduce distance education at the Faculty of Public Administration, Budapest University of Economic Sciences and Public Administration) Society and Economy 24 (2002) 3 pp Akadémiai Kiadó, Budapest 3. Horváth, K. E-Learning Management Systems in Hungarian Higher Education Teaching Mathematics and Computer Science 2/2 (2004) p University of Debrecen, Institute of Mathematics and Informatics 4. Horváth, K. Informatika képzés igazgatásszervezőknek távoktatással Szakképzés-pedagógiai Doktori Program VII. Hallgatói Konferencia, Konferencia kiadvány: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, p. 5. Horváth, K. Az igazgatásszervezők informatikai képzése átalakításának előkészületei a BKÁE Államigazgatási Karán a távoktatás felé Agria Media 2002 Konferencia, Eger, Konferencia kiadvány: EKF Líceum Kiadó 2003, p. 6. Horváth, K. E-Learning kísérlet a BKÁE Államigazgatási Karán Számalk konferencia előadás, november 27. Budapest

PÁNTYA RÓBERT MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ELEMEKKEL TÁMOGATOTT PROGRAMOZÁS OKTATÁSA

PÁNTYA RÓBERT MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ELEMEKKEL TÁMOGATOTT PROGRAMOZÁS OKTATÁSA PÁNTYA RÓBERT MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ELEMEKKEL TÁMOGATOTT PROGRAMOZÁS OKTATÁSA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatika Doktori Iskola Az informatika alapjai és módszertana

Részletesebben

A HALLGATÓK VÉLEMÉNYE AZ E-LEARNING ALAPÚ TÁVOKTATÁSOS KÉPZÉSRŐL

A HALLGATÓK VÉLEMÉNYE AZ E-LEARNING ALAPÚ TÁVOKTATÁSOS KÉPZÉSRŐL MultiMédia az Oktatásban 2007 konferencia Budapesti Műszaki Főiskola, 2007. augusztus 23-24. A HALLGATÓK VÉLEMÉNYE AZ E-LEARNING ALAPÚ TÁVOKTATÁSOS KÉPZÉSRŐL Kovács Miklós Széchenyi István Egyetem Győr,

Részletesebben

A HALLGATÓK FELKÉSZÍTÉSE AZ E-LEARNINGBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

A HALLGATÓK FELKÉSZÍTÉSE AZ E-LEARNINGBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN A HALLGATÓK FELKÉSZÍTÉSE AZ E-LEARNINGBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN PREPARATION OF STUDENTS TO PARTICIPATE IN E-LEARNING AT SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY Kovács Miklós kovacsm@sze.hu

Részletesebben

Rendszertervezés 2. IR elemzés Dr. Szepesné Stiftinger, Mária

Rendszertervezés 2. IR elemzés Dr. Szepesné Stiftinger, Mária Rendszertervezés 2. IR elemzés Dr. Szepesné Stiftinger, Mária Rendszertervezés 2. : IR elemzés Dr. Szepesné Stiftinger, Mária Lektor : Rajki, Péter Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség DR. KOKOVAY ÁGNES Személyes információk Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota Képzettség Középiskolai testnevelő tanár (1978) Aerobic oktató (1983) Kézilabda szakedző (1989) C kategóriás néptáncoktató

Részletesebben

Óbudai Egyetem Csoportos kutatási pályázat

Óbudai Egyetem Csoportos kutatási pályázat Óbudai Egyetem Csoportos kutatási pályázat Eredmények összefoglalása A tanítás és a tanulás eredményességének indikátorai, fejlesztésének módszerei A pályázatot a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központban

Részletesebben

Elektronikus tanulási környezet implementációs tapasztalatai empirikus felmérés alapján

Elektronikus tanulási környezet implementációs tapasztalatai empirikus felmérés alapján Dr. Vig Zoltán Ph.D Elektronikus tanulási környezet implementációs tapasztalatai empirikus felmérés alapján 2000 körül egyfajta hullámként jelentkeztek a különbözı e-learning megoldások új verziói, rendszerei.

Részletesebben

Papp Gyula pappgy@kfrtkf.hu Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó vecsei@kfrtfk.hu Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola

Papp Gyula pappgy@kfrtkf.hu Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó vecsei@kfrtfk.hu Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola ELEARNING A TANÍTÓKÉPZÉSBEN Papp Gyula pappgy@kfrtkf.hu Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó vecsei@kfrtfk.hu Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Az elearning-ről nagyon sokat beszéltünk az elmúlt években.

Részletesebben

Az Informatikai Intézet működési rendje. 1. Az intézet

Az Informatikai Intézet működési rendje. 1. Az intézet Az Informatikai Intézet működési rendje 1. Az intézet Nftv. 108. 11. intézet: több tanszék tevékenységét összefogó vagy több tanszék feladatait ellátó szervezeti egység, SZTE SZMSZ V.37. Az intézet a kar

Részletesebben

9. évfolyam 2011/3-4. szám Volume 9. issue 3-4/December 2011

9. évfolyam 2011/3-4. szám Volume 9. issue 3-4/December 2011 T ANUL MÁNY OK HOMOKI ANDREA A pedagógus-továbbképzési rendszer jellemzői a kereslet és a kínálat függvényében egy dél-alföldi kisváros integrált alapfokú közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok

Részletesebben

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek:

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek: Publikációk Könyvek, könyvfejezetek: 1. Molnár György: Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fejlesztési lehetőségei, In: Dr. Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia - Tanulás

Részletesebben

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15.

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. Kutatási jelentés ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. A kutatást a ELTE-ÁJK Politikatudományi intézet megbízásából a Poli-Med Bt végezte.

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET Dr. Buda András Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete buda@delfin.unideb.hu A konferencia címében szereplő multimédia kifejezés fogalmának meghatározásakor

Részletesebben

Szakmai életutam. Bevezető és bemutatkozás

Szakmai életutam. Bevezető és bemutatkozás Szakmai életutam Bevezető és bemutatkozás Nehezen írok magamról. (Az a nemzedék vagyok, aki még ezt nem tanulta.) Ezért jó, hogy portfólióm elején megtalálható az önéletrajzom, mely kiindulópontja lehet

Részletesebben

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Antreter Ferenc Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Várlaki Péter egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Logisztikai

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

E-learning a pedagógusok és könyvtárosok továbbképzésében Pomozi István

E-learning a pedagógusok és könyvtárosok továbbképzésében Pomozi István E-learning a pedagógusok és könyvtárosok továbbképzésében Pomozi István Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Kht. pista@fok.hu A Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Kht. alapvető tevékenységei között

Részletesebben

Az irányelv-alapú elemzés, valamint az ön- és társértékelés módszereinek alkalmazása az informatikus képzésben

Az irányelv-alapú elemzés, valamint az ön- és társértékelés módszereinek alkalmazása az informatikus képzésben Az irányelv-alapú elemzés, valamint az ön- és társértékelés módszereinek alkalmazása az informatikus képzésben Abonyi-Tóth Andor abonyita@inf.elte.hu ELTE IK Absztrakt. A magas hallgatói létszámmal induló

Részletesebben

E-LEARNING ALAPÚ TÁVOKTATÁS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

E-LEARNING ALAPÚ TÁVOKTATÁS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN E-LEARNING ALAPÚ TÁVOKTATÁS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN E-LEARNING BASED DISTANCE EDUCATION AT SZÉCHENYI ISTVÁN UNIVERSITY Nyéki Lajos, nyeki@sze.hu Széchenyi István Egyetem 1. Bevezetés A Széchenyi István

Részletesebben

Tapasztalatok a Nemzeti Köznevelés Portál (NKP) tesztrendszerének használatáról az adaptivitás tükrében

Tapasztalatok a Nemzeti Köznevelés Portál (NKP) tesztrendszerének használatáról az adaptivitás tükrében Tapasztalatok a Nemzeti Köznevelés Portál (NKP) tesztrendszerének használatáról az adaptivitás tükrében Tömösközi Péter Eszterházy Károly Főiskola, Eger tomoskozi.peter@gmail.com Az adaptivitás az oktatásban

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév)

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Székesfehérvár 2010. január 0 1. táblázat A Geoinformatikai Kar jelentése

Részletesebben

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991)

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ a) Felsőfokú tanulmányok Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991) Budapesti Műszaki

Részletesebben

A controlling integrálódása az oktatási szférában

A controlling integrálódása az oktatási szférában Dr. Tóth Antal - Dr. Zéman Zoltán A controlling integrálódása az oktatási szférában 1. CONTROLLING ALKALMAZÁSA A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNÉL A controlling hasznossága mindaddig nem fog érvényre jutni

Részletesebben

MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÁSI TECHNOLÓGIÁK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KATONAI SZAKNYELVOKTATÁSBAN

MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÁSI TECHNOLÓGIÁK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KATONAI SZAKNYELVOKTATÁSBAN Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Tick Andrea MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÁSI TECHNOLÓGIÁK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KATONAI SZAKNYELVOKTATÁSBAN

Részletesebben

Digitális tananyag, e-learning, különbségek, definíciók

Digitális tananyag, e-learning, különbségek, definíciók INTERDISZCIPLINÁRIS ÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSŰ DIGITÁLIS TANANYAGFEJLESZTÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET MESTERSZAKJAIHOZ, TIK Digitális tananyag, e-learning, különbségek, definíciók A tananyagfejlesztés

Részletesebben

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2009 Országos jelentés Országos jelentés TARTALOMJEGYZÉK JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 A 2009. ÉVI ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS SZÁMOKBAN... 8 A FELMÉRÉSRŐL... 9 EREDMÉNYEK... 11 AJÁNLÁS...

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZÁNTÓFÖLDEK KOMPLEX KÖZGAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE MAGYARORSZÁGON Készítette: Vinogradov Szergej

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Hallgatók 2011 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1

Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1 154 kutatás közben W Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1 A kutatásban azt vizsgáljuk, hogy az észak-alföldi konvergencia régió két felsőoktatási intézményében (Debreceni Egyetem,

Részletesebben

Két projekt - Két év. etrik TISZK

Két projekt - Két év. etrik TISZK Két projekt - Két év PETRIK etrik A 133 éves Petrik 1 fennállása óta Budapest és környezete iparoktatásának jelentős intézménye. Az elmúlt húsz év folyamatos fejlesztésének eredménye, hogy ma már a vegyipari

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA

JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA A jó gyakorlatok megosztása kiscsoportos munka keretében történt, az alábbi előre megadott témák mentén: Munkaerő-piaci igények, vállalati együttműködés, gyakorlati képzés Tanulási

Részletesebben

A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag. Tartalomjegyzék

A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag. Tartalomjegyzék Készült a Tartalomfejlesztési és. a Híd csoport anyagai alapján. A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag Tartalomjegyzék 1. A program szükségessége és jogi háttere 2. Célcsoportok 2. 1.

Részletesebben

A HAGYOMÁNYOS TANÁRTÓL AZ E-TUTORIG, AVAGY: HOGYAN ALAKÍTHATÓ ÁT A PEDAGÓGUSOK GONDOLKODÁSA

A HAGYOMÁNYOS TANÁRTÓL AZ E-TUTORIG, AVAGY: HOGYAN ALAKÍTHATÓ ÁT A PEDAGÓGUSOK GONDOLKODÁSA A HAGYOMÁNYOS TANÁRTÓL AZ E-TUTORIG, AVAGY: HOGYAN ALAKÍTHATÓ ÁT A PEDAGÓGUSOK GONDOLKODÁSA FROM THE TRADITIONAL TEACHER TO E-TUTOR: THE WAY OF REFORMING THE TEACHERS THINKING Hercz Mária, hercz@uranos.kodolanyi.hu

Részletesebben

Akooperatív tanulás-tanítás folyamatában a pedagógus feladata a tanulás megfelelõ

Akooperatív tanulás-tanítás folyamatában a pedagógus feladata a tanulás megfelelõ Könczöl Tamás igazgató, Sulinet Programiroda, Budapest A Sulinet Digitális Tudásbázis program Az SDT célja, hogy a pedagógusok munkáját olyan egyénre szabható, dinamikus, interaktív digitális taneszközökkel

Részletesebben

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy 1. Bevezetés Problémafelvetés Jelen tanulmány a Pozsony és környéke agglomerációjában lakó szlovák állampolgárok helyzetét vizsgálja az oktatás és egészségügy

Részletesebben

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vállalkozásgazdaságtan és menedzsment program VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

Részletesebben

Az Egészséges életvitel kialakítása az ökoiskolában című oktatási program továbbfejlesztése *

Az Egészséges életvitel kialakítása az ökoiskolában című oktatási program továbbfejlesztése * Tanulmányok 53 Vighné Arany Ágnes Benkéné Kiss Valéria Tárkányi Ferencné Az Egészséges életvitel kialakítása az ökoiskolában című oktatási program továbbfejlesztése * Bevezetés A tanulmány egy egészségtan

Részletesebben

Adjunktus, PhD, Debreceni Egyetem, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, olahjudit@agr.unideb.hu. 2

Adjunktus, PhD, Debreceni Egyetem, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, olahjudit@agr.unideb.hu. 2 A Debreceni Egyetem emberi erõforrás tanácsadó szakán végzett pályakezdõk munkaerõpiaci esélyei Magyarországon OLÁH JUDIT 1 HUTÓCZKI RENÁTA 2 27 A jelenlegi gazdasági helyzetben, valamint az oktatás és

Részletesebben

A római számok tanításának módszertani problémái

A római számok tanításának módszertani problémái A római számok tanításának módszertani problémái Czédliné Bárkányi Éva Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanító- és Óvóképző Intézet, Szeged czedli@jgypk.szte.hu A matematika-tantárgypedagógia

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12. 1. Adatfelvétel módja és ideje...

Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12. 1. Adatfelvétel módja és ideje... Szolnoki Főiskola Személyes kutatás a 2007 2009-ben végzett hallgatók körében 2011. Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12 1. Adatfelvétel módja

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR MTA doktora Témavezető: DR. BERTALAN

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZÁNTÓFÖLDEK KOMPLEX KÖZGAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE MAGYARORSZÁGON Készítette: Vinogradov Szergej Gödöllő

Részletesebben

Az országos mérések feldolgozása, tapasztalatai

Az országos mérések feldolgozása, tapasztalatai Az országos mérések feldolgozása, tapasztalatai Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Martin János Szakképző Iskola Miskolc 4 1.1. Az OKM 2006 FIT-jelentés elemzése és iskolai tapasztalatai 4 1.2. Egyéni fejlesztési

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Tibenszkyné Fórika Krisztina

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PHD) értekezés tézisei A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

Részletesebben

Matula Györgyi. Doktori (Ph. D) értekezés

Matula Györgyi. Doktori (Ph. D) értekezés A térinformatika szerepe és lehetőségei az oktatásban (alap- és szakképzés) Matula Györgyi Doktori (Ph. D) értekezés Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományi Doktori Iskola Vezetője:

Részletesebben

Multimédiás lehetőségek a testnevelés oktatásmódszertanában

Multimédiás lehetőségek a testnevelés oktatásmódszertanában Multimédiás lehetőségek a testnevelés oktatásmódszertanában Doktori tézisek Kokovay Ágnes Gyöngyvér Semmelweis Egyetem Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Gombocz János, egyetemi tanár, CSc.

Részletesebben

A KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉPZÉS JELENLEGI HELYZETE ÉS STRATÉGIAI ELKÉPZELÉSEI A KÖVETELMÉNYTÁMASZTÓ OLDALÁRÓL

A KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉPZÉS JELENLEGI HELYZETE ÉS STRATÉGIAI ELKÉPZELÉSEI A KÖVETELMÉNYTÁMASZTÓ OLDALÁRÓL Dr. Hoffmann Imre tű. vezérőrnagy A KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉPZÉS JELENLEGI HELYZETE ÉS STRATÉGIAI ELKÉPZELÉSEI A KÖVETELMÉNYTÁMASZTÓ OLDALÁRÓL Tisztelt Konferencia, Hölgyeim és Uraim! Az Országos Katasztrófavédelmi

Részletesebben

INFORMÁCIÓ, EMBER ÉS TÁRSADALOM - EGY INTERDISZCIPLINÁRIS FELSŐOKTATÁSI TANANYAG TARTALMI ELEMEI

INFORMÁCIÓ, EMBER ÉS TÁRSADALOM - EGY INTERDISZCIPLINÁRIS FELSŐOKTATÁSI TANANYAG TARTALMI ELEMEI INFORMÁCIÓ, EMBER ÉS TÁRSADALOM - EGY INTERDISZCIPLINÁRIS FELSŐOKTATÁSI TANANYAG TARTALMI ELEMEI Összefoglalás Az Információ, ember és társadalom Az információtól az információs társadalomig című kötet

Részletesebben

Egy lehetséges tanulási program a felnőttek tanulásához Önfejlesztő - projektorientált tanulás

Egy lehetséges tanulási program a felnőttek tanulásához Önfejlesztő - projektorientált tanulás Egy lehetséges tanulási program a felnőttek tanulásához Önfejlesztő - projektorientált tanulás Tisztelt Olvasóm, elöljáróban szeretném leszögezni, hogy nem vagyok felnőttképzési szakember, de a felnőttképzéssel

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

A vizuális projekt, mint eszköz a kompetenciafejlesztésre a pedagógusképzésben

A vizuális projekt, mint eszköz a kompetenciafejlesztésre a pedagógusképzésben A vizuális projekt, mint eszköz a kompetenciafejlesztésre a pedagógusképzésben WIEDERMANN Katalin Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác widi.kati@gmail.com A kulcskompetenciák Napjainkban a pedagógus szerepe

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANÁR - JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ TANÁR mesterszak 3 félév 90 kredit NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor

Részletesebben

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA. akkreditációs jelentése

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA. akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA akkreditációs jelentése A 2014/2/VII/6. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. január 31. Előző

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

2010. február-március HÍRLÁNC

2010. február-március HÍRLÁNC 2010. február-március HÍRLÁNC A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetben 2010 elején induló akkreditált és

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Felvételi tájékoztató G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K F a c u l t y o f E c o n o m i c s 1 G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K ALAPKÉPZÉSEK

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Magas szinten ismeri a fenomenologikus és elméleti kémia alapvető törvényeit, a kémiatudomány jellemző ismeretszerző

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Iktsz: Üi: Pattyán L. Tárgy: Előterjesztés a Kari Tanács 2007. március 27.-i ülésére. Dr. Lukácskó Zsolt Dékán úr részére Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 4. Tisztelt

Részletesebben

Esettanulmány: Az e-scola Képzési Rendszer alkalmazása egy KKV-nél

Esettanulmány: Az e-scola Képzési Rendszer alkalmazása egy KKV-nél Hogyan használja belső képzési céljaira egy KKV az e-scola Képzési Rendszert, miért választotta ezt a megoldást, hogyan vezette be, és milyen hasznokat nyer ki a képzési programból?! A cégről röviden A

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2010. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a 2010. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar BESZÁMOLÓ a 2010. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról Székesfehérvár 2011. január 0 Önértékelés az előző évben tervezett célok (akcióterv)

Részletesebben

Education Policy Analysis 2004 Edition. Oktatáspolitikai elemzés 2004. évi kiadás. Summary in Hungarian. Összefoglalás magyarul

Education Policy Analysis 2004 Edition. Oktatáspolitikai elemzés 2004. évi kiadás. Summary in Hungarian. Összefoglalás magyarul Education Policy Analysis 2004 Edition Summary in Hungarian Oktatáspolitikai elemzés 2004. évi kiadás Összefoglalás magyarul Az OECD által először mintegy 30 évvel ezelőtt áttekintett témát felülvizsgálva

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT VIZSGÁZTATÁS EGY SAJÁT FEJLESZTÉSŰ ALKALMAZÁSA

A SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT VIZSGÁZTATÁS EGY SAJÁT FEJLESZTÉSŰ ALKALMAZÁSA A SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT VIZSGÁZTATÁS EGY SAJÁT FEJLESZTÉSŰ ALKALMAZÁSA Dr. Kadocsa László kadocsa@mail.duf.hu Dunaújvárosi Főiskola Ludik Péter luidikp@mail.duf.hu Dunaújvárosi Főiskola Willinger László

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január. Vizsgálandó területek

BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január. Vizsgálandó területek BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL Szervezet: Közgazdaságtudományi Kar Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január Készítette: Dr. h. Obádovics Csilla minőségfejlesztési

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

Nagy Zsolt Változások a katasztrófavédelmi képzésben

Nagy Zsolt Változások a katasztrófavédelmi képzésben Nagy Zsolt Változások a katasztrófavédelmi képzésben A módosult jogszabályi háttér, a feladatrendszer átalakulása, bővülése tette szükségessé a katasztrófavédelmi képzések megreformálását, amely változásokat

Részletesebben

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven.

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven. 18 Dr. Kovács Béla egyetemi tanár, intézetvezető, az Élelmiszermérnöki BSc és az Élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnöki MSc szakok szakvezetője. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1987-ben szerezte meg

Részletesebben

KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÉPZÉS A KLTE-N

KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÉPZÉS A KLTE-N KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÉPZÉS A KLTE-N Boda István, bodai@math.klte.hu Juhász István, pici@math.klte.hu KLTE Matematikai és Informatikai Intézet Abstract The library and information science course in Lajos

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Az alumni szolgáltatások szerepe és az egyetemek versenyképessége Doktori értekezés tézisei Készítette:

Részletesebben

Blended Learning alkalmazások és kutatások a nemzetközi kitekintésben. Antal Péter

Blended Learning alkalmazások és kutatások a nemzetközi kitekintésben. Antal Péter Blended Learning alkalmazások és kutatások a nemzetközi kitekintésben Antal Péter MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Blended Learning alkalmazások és kutatások a nemzetközi kitekintésben Antal Péter Eger, 2013

Részletesebben

Nyugat- magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Nyugat- magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. Doktori (PhD) értekezés tézisei Nyugat- magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Doktori (PhD) értekezés tézisei AZ ŐRSÉG TERMÉSZETI, TÁJKÉPI ÉS KULTÚRTÖRTÉNETI ÉRTÉKEINEK VIZSGÁLATA A KÖRNYEZETI NEVELÉS KOMPLEXITÁSÁNAK TÜKRÉBEN, KÜLÖNÖS

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA TANSZÉK

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA TANSZÉK SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA TANSZÉK Melléklet a kari Záróvizsga Szabályzathoz DIPLOMAMUNKAKÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ A mérnök- és gazdaságinformatikus alap- és mesterképzést lezáró

Részletesebben

Korszerű tanulás támogatás erőforrásai a felsőoktatásban Göncziné Kapros Katalin Eszterházy Károly Főiskola, Médiainformatika Intézet kaprosk@ektf.

Korszerű tanulás támogatás erőforrásai a felsőoktatásban Göncziné Kapros Katalin Eszterházy Károly Főiskola, Médiainformatika Intézet kaprosk@ektf. Korszerű tanulás támogatás erőforrásai a felsőoktatásban Göncziné Kapros Katalin Eszterházy Károly Főiskola, Médiainformatika Intézet kaprosk@ektf.hu Absztrakt A mai generációk újabb és újabb kihívásokat

Részletesebben

12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával

12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával 12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával kapcsolatban A BME Mőszaki Pedagógia Tanszékén 2002-ben kezdıdött meg a hallgatók internet- és az ezzel kapcsolatos IKT-használatának

Részletesebben

Ageometriai problémamegoldás útja a rajzoknál kezdõdik, hiszen a helyes következtetéshez

Ageometriai problémamegoldás útja a rajzoknál kezdõdik, hiszen a helyes következtetéshez Iskolakultúra 2003/12 Nagyné Kondor Rita Dinamikus geometriai rendszerek a geometria oktatásában A számítógépes rajzolóprogramok új lehetőségeket nyitnak meg a geometria tanításában: gyorsan, pontosan,

Részletesebben

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN KUTATÁS KÖZBEN Gábor Kálmán KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN HIGHER EDUCATION STUDENTS IN DORMITORIES No. 272 ESEARCH RESEARCH A Felsőoktatási Kutatóintézet a magyar oktatásügy átfogó problémáinak tudományos

Részletesebben

Beszámoló a Kristianstad Egyetemen töltött Erasmus Staff Week-ről

Beszámoló a Kristianstad Egyetemen töltött Erasmus Staff Week-ről Beszámoló a Kristianstad Egyetemen töltött Erasmus Staff Week-ről Ahogy korábbi Erasmus beszámolóimban is írtam, az Erasmus Staff Week-re mint szakmai és nemzetközi tapasztalatszerzést elősegítő lehetőségre

Részletesebben

52 140 01 0000 00 00 Pedagógiai asszisztens Pedagógiai asszisztens

52 140 01 0000 00 00 Pedagógiai asszisztens Pedagógiai asszisztens A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Informatika a magyar közoktatásban. Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Informatika a magyar közoktatásban. Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Debreceni Egyetem Informatikai Kar Informatika a magyar közoktatásban Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Témavezető: Dr. Dömösi Pál Készítette: Orosz Csaba Gazdaságinformatikus

Részletesebben

Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személyés vagyonvédelem, valamint az épületkiürítés területein

Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személyés vagyonvédelem, valamint az épületkiürítés területein NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA szerzői ismertető Schüller Attila Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személyés vagyonvédelem,

Részletesebben

Iskolai teljesítmény iskolai átszervezés 2006 2009 1

Iskolai teljesítmény iskolai átszervezés 2006 2009 1 Iskolai teljesítmény i átszervezés 2006 2009 1 Az előző fejezetben láthattuk, hogy hogyan alakult a 2000-es évek első évtizedében az alapfokú i ellátás a kistelepülések esetében. Ez a fejezet azt a kérdést

Részletesebben

Bánhalmi Árpád * Bakos Viktor ** MIÉRT BUKNAK MEG STATISZTIKÁBÓL A JÓ MATEKOSOK?

Bánhalmi Árpád * Bakos Viktor ** MIÉRT BUKNAK MEG STATISZTIKÁBÓL A JÓ MATEKOSOK? Bánhalmi Árpád * Bakos Viktor ** MIÉRT BUKNAK MEG STATISZTIKÁBÓL A JÓ MATEKOSOK? A BGF KKFK Nemzetközi gazdálkodás és Kereskedelem és marketing szakjain a hallgatók tanrendjében statisztikai és matematikai

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Dunaújvárosi Főiskola TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Szerezhető szakképzettségek: okleveles mérnöktanár (anyagmérnök), okleveles mérnöktanár (gépészmérnök), okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus),

Részletesebben

2006. évi számszaki beszámolójelentés szöveges indoklása

2006. évi számszaki beszámolójelentés szöveges indoklása Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapest, VI. Liszt Ferenc tér 8. 308955 1051 20 0200 803000 www.lfze.hu 2006. évi számszaki beszámolójelentés szöveges indoklása Alapképzésben átlagosan 747 hallgató

Részletesebben

Európai Képesítési Keretrendszer. magyar képesítési keretrendszer

Európai Képesítési Keretrendszer. magyar képesítési keretrendszer Európai Képesítési Keretrendszer magyar képesítési keretrendszer Szakmai lektor: Palencsárné Kasza Marianna A megrendelő részéről lektorálta: Szlamka Erzsébet Észrevételeiket, visszajelzéseiket hálásan

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK A doktori iskola vezetője: DR. UDOVECZ

Részletesebben

Hallgatói motivációs vizsgálat

Hallgatói motivációs vizsgálat SZOLNOKI FŐISKOLA A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 Diplomás Pályakövetési vizsgálatának

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANÁRI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANÁRI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANÁRI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

A médiatudatosság a tanárképzésben

A médiatudatosság a tanárképzésben Szíjártó Imre: A médiatudatosság a tanárképzésben BEVEZETÉS Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy egy intézményben a tanárképzési területen mi és hogyan támogatja az adott horizontális NAT tartalmak megalapozását,

Részletesebben

Fejlesztési tapasztalatok multifunkciós tananyagok előállításával kapcsolatban Nagy Sándor

Fejlesztési tapasztalatok multifunkciós tananyagok előállításával kapcsolatban Nagy Sándor Fejlesztési tapasztalatok multifunkciós tananyagok előállításával kapcsolatban Nagy Sándor VE GMK Statisztika és Informatika Tanszék nagy-s@georgikon.hu Összefoglaló Világszerte tanúi lehettünk a mobilkommunikációs

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben