Akooperatív tanulás-tanítás folyamatában a pedagógus feladata a tanulás megfelelõ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akooperatív tanulás-tanítás folyamatában a pedagógus feladata a tanulás megfelelõ"

Átírás

1 Könczöl Tamás igazgató, Sulinet Programiroda, Budapest A Sulinet Digitális Tudásbázis program Az SDT célja, hogy a pedagógusok munkáját olyan egyénre szabható, dinamikus, interaktív digitális taneszközökkel segítse, amelyek a megújuló tanítási-tanulási módszertani követelményeknek is megfelelnek. Ugyanakkor a tudásbázisban összegyűjtött tananyagelemek használati módja minden esetben nagy mértékben függ az azt alkalmazni, felhasználni kívánó pedagógustól. Ezért az SDT a tananyagok tematikus egységbe rendezésén túl a kooperatív tanulás módszertanának elemeit, illetve a differenciált tanítás elemeit is beépíti rendszerébe. Akooperatív tanulás-tanítás folyamatában a pedagógus feladata a tanulás megfelelõ megszervezése, a hatékony diák-tanár munka feltételeinek biztosítása. Ez a módszer nem a pedagógus szónoki és színészi képességeire hagyatkozik, hanem az adott téma tanár által irányított, de a diák által elvégzett feldolgozásához nyújt segítséget. Ugyanakkor a kooperatív tanulás módszertanában a tantárgyi tudás mellett nagyfokú figyelem irányul a gyerekek szociális készségeinek és képességeinek fejlesztésére is. Ezért a módszertan a gyerekek egyéni felelõségen alapuló, egyenlõ részvételt biztosító, építõ egymásrautaltságon nyugvó, párhuzamos interakciókon keresztül történõ csoportos munkáját szervezi meg. Ahhoz, hogy az SDT ne csupán adat-, illetve elemhalmazként szolgáljon a pedagógusok és a gyerekek számára bár már ez a szerepkör is hiánypótló funkcióval bír, alapvetõ információkat kell tartalmaznia a rendszerhez illeszthetõ pedagógiai módszerekrõl. Az SDT kialakításakor a kooperatív tanulásszervezés egyes módszereit, illetve használati körét is elemként kezelve hozzáférhetõvé kell tenni a felhasználók számára. Az elérhetõ módszereket ugyanakkor oly módon kell biztosítani, hogy a felhasználók jelen esetben leginkább a pedagógusok a megismerhetõ módszerek alapján nyitottá váljanak a komplex rendszer megismerésére, és ne elégedjenek meg csupán az Interneten elérhetõ módszertípusokkal. (1) A digitális tartalomfejlesztési program indításakor megvizsgáltuk (2) az instruktív és a konstruktív pedagógiai módszereket, tanítás-tanulási módokat, az info-kommunikációs technológiával (IKT) támogatott tanítás-tanulási formákat és a hazai, a nemzetközi e-tanulás (e-learning) alapú tartalom- és tanulás-menedzsment rendszereket annak érdekében, hogy korszerû, a közoktatás (és szakképzés) mindennapi gyakorlatában hatékonyan alkalmazható rendszert alakítsunk ki. A program kidolgozásakor figyelembe vettük az Oktatási Minisztérium Közoktatási Stratégiáját (3) az Informatikai Stratégiát (4), az új Nemzeti Alaptantervet (5) és a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében megvalósuló kompetencia-fejlesztés elvárásait, illetve a kapcsolódó nemzetközi oktatási és IKT stratégiai dokumentumokat. (6) (Jelen dokumentumban az infrastrukturális fejlesztésekkel csak érintõlegesen foglalkozom.) Az Európai Unió stratégiáiban is egyre fontosabb szerepet szánnak az IKT-t felhasználó oktatás fejlesztésére. Az EU országaiban az oktatási költségvetés 3 4 százalékát fordítják az infrastruktúra kialakítására és a taneszköz-fejlesztésre, s ugyanekkora összeget 90

2 Iskolakultúra 2004/12 Könczöl Tamás: A Sulinet Digitális Tudásbázis program szánnak a tanárok képzésére és átképzésére is. A számítógéppel segített tanítás és tanulás kutatása Európában mindenütt akárcsak hazánkban is az új évezred feladata. Az elmúlt évek sikeres kezdeményezései nyomán egyre inkább bebizonyosodott: az információs-kommunikációs technikáknak az iskolákban nemcsak tantárgyként, hanem tanítási és mûködési eszközként-módszerként is helyük van. (7) Elindítottunk egy országos kiterjedtségû közoktatási informatikai felmérési programot (6), amelynek eredményei szintén befolyásolták terveinket. Az országos közoktatási informatikai felmérés 2003 elején indult, 4 héten keresztül összesen közoktatási (az óvodákon és a pedagógiai szakszolgálatokon kívüli) intézmény érintésével folyt. A kérdõív kitöltése háromféle módon történhetett: online, webes felületen keresztül; az iskolához eljuttatott CD adathordozón; míg azok, akiknek egyik elektronikus megoldás sem volt megfelelõ, hagyományos, nyomtatott kérdõíven válaszoltak. A válaszadási hajlandóság a hasonló önkitöltõs felmérésekhez viszonyítva kiemelkedõen magas volt, hiszen értékelhetõ kérdõív érkezett vissza, azaz 88 százalékos volt a válaszadói arány. Elemzési egységül az oktatási intézmények szolgáltak, míg a válaszadók az esetek 39 százalékában igazgatók vagy igazgató helyettesek, 36 százalékban valamelyik tanár, míg további 19 százalékban rendszergazdák voltak. A kérdõív kérdései az iskola utolsó 2 befejezett tanévére és a 2002/2003 tanév elsõ félévére, valamint az intézmény összes informatikai eszközére vonatkoztak. A felmérésbõl (6) csak néhány elemet emelnék ki, amelyek jelzik a mai helyzetet, és amelyek ennek megfelelõen befolyásolták a program kialakítását. Az IKT eszközök használata a tanítási órán: Infrastrukturális helyzet: csaknem háromezer iskolában található számítógépes labor, amelyeknek száma megközelíti a hatezret (5 900 labor). A válaszadó iskolák 84 százalékában található legalább egy számítástechnikai laboratórium. Magasnak mondható az egy vagy több számítógéppel rendelkezõ más tantermek száma is a kérdõív alapján ezek számát körülire becsüljük. Az adatok szerint jelenleg az iskolák 47 százaléka rendelkezik Sulinet kapcsolattal, míg 53 százalékuk nem. Magasnak mondható azoknak az iskoláknak az aránya, amelyek rendelkeznek Sulinetes hálózaton kívüli internet-kapcsolattal is (49 százalék), azonban ezek döntõ többsége csak modemes elérést tesz lehetõvé. A közoktatási intézmények több mint felének (66 százalék) nincs saját webkikötõje, további 22 százaléknak a saját webszerverén, míg újabb 12 százaléknak egy szolgáltatónál van saját honlapja. A webkikötõvel rendelkezõ intézmények háromnegyede mindössze alkalomszerûen (ritkábban, mint havonta) frissíti honlapját. Jelenleg csak minden negyedik iskolában találni saját, a tanároknak és diákoknak üzemeltetett mail-szervert ban a válaszadó oktatási intézményekben összesen munkaállomás (asztali számítógép) állt rendelkezésre. Ez intézményenként (ahol található ilyen eszköz) átlagosan 30 darabot jelent. Ahol van számítógép az iskolában, ott az átlagos 30 darab jó aránynak számít, azonban, ha megvizsgáljuk a munkaállomások számát, akkor egy sokkal riasztóbb képet kapunk. Ugyanis a maximum 10 számítógéppel rendelkezõ oktatási intézmények aránya 23 százalék! Azaz majdnem minden negyedik olyan iskolában, ahol egyáltalán van számítógép, ezen eszközök száma nem haladja meg a 10 darabot. Ennyi gépen kell osztoznia a tanároknak, diákoknak, adminisztratív dolgozóknak. Sajnos még mindig találni 150 olyan oktatási intézményt, ahol egyetlen asztali számítógép sincs. Ez az összes megkérdezett iskola mintegy 3,5 százalékát jelenti. Az igazi különbség természetesen az iskolanagyság vizsgálatakor tûnik ki. Jelenleg még óriási szakadék tátong a kisiskolák azaz az 50 fõ tanulólétszámnál kisebb oktatási intézmények és a nagyobbak között. Elõbbiek közül minden negyedikben egyetlen számítógép sem található. Tanárok lehetõségei és attitûdjei: az intézmények nagy része tehát rendelkezik infrastruktúrával, habár van mit fejleszteni ezen. A kérdõív adatai szerint mégis elenyészõ azok- 91

3 nak a pedagógusoknak a száma, akik rendszeresen használnak az oktatás során oktatási anyagokat és olyan anyagokat, információkat, amelyek az Internetrõl származnak. Azoknak a száma, akik legalább heti gyakorisággal használják erre a világhálót, körülbelül 19 százalék körül van. A pedagógusok számára az egyik legnagyobb lehetõséget a számítástechnika laborok nyújtják, hiszen becslésünk szerint az összes válaszadón belül 80 százalék körül van azoknak a laboroknak az aránya, amelyekhez a pedagógusok is hozzáférhetnek. Egyértelmûen az a kép rajzolódik ki, hogy az informatikai eszközök közvetlen megjelenése csak az informatikai tárgyakkal kötõdnek össze. A humán tárgyaknál szinte egyáltalán nem jelennek meg sem a különbözõ oktató programok, sem az internet használata. A válaszadó iskolák közel háromnegyedében soha nem használtak még az elmúlt két esztendõben oktatói szoftvereket magyar nyelv és irodalom, kémia, történelem, földrajz, stb. órákon, míg az Internet esetében még ennél is magasabb (80 százalékot meghaladó) arányokat találtunk. A tantárgyak közötti választóvonal nem a reál és a humán órák között húzódik, hanem egyértelmûen a számítástechnika és a többi tárgy között. Sajnos mindöszsze körül van azoknak a pedagógusoknak a száma, akik legalább heti gyakorisággal adnak számítógéppel (nem Internet segítségével) elvégezhetõ feladatot a tanulóknak. A felméréseink alapján tehát a következõ kép rajzolódott ki: infrastrukturális fejlesztés szükséges (de enélkül is lehetne továbblépni); szükség van módszertani, tartalmi, technológiai fejlesztésekre, illetve a fejlesztések IKT alapú továbbképzéseken történõ publikálására. Alapvetõen tehát a pedagógusok attitûdjén kell változtatni, hiszen a meglévõ lehetõségekkel is komoly elõrelépést lehetne elérni. Meg kell mutatni, hogy megfelelõ tartalmak megfelelõen megválasztott módszerekkel hatékonyan beépíthetõk a mindennapok gyakorlatába az informatika órákon kívül is. A fent megfogalmazott céljainkat és a hazai, valamint a nemzetközi körülményeket figyelembe véve tény, hogy a meglévõ rendszerek nem feleltek meg teljesen az igényeinknek; e konklúzió levonása után megfogalmaztuk a program stratégiai céljait és kollégáimmal elkezdtük egy új koncepció, az eddigiekhez képest más alapokon nyugvó tartalomfejlesztési program megfogalmazását. A programot Sulinet Digitális Tudásbázis névre kereszteltük, amely már nevében is hordozza a legfontosabb alapvetést: egy olyan közoktatási (késõbb szakképzési) elektronikus, minden elemében dinamikus, egyénre szabható tananyag-adatbázis létrehozása, amely új (digitális) taneszközként felhasználható a tanórai és tanórán kívüli oktatás, képzés mindennapi gyakorlatában. Az SDT a Sulinet Expressz program komplex fejlesztési programjának központi eleme. Célja a Sulinet Virtuális Tanulási Környezet (VTK) (Virtual Learning Enviroment VLE) kialakítása a közoktatásban, majd a szakképzésben, valamint alkalmazása a tanárképzésben, tanártovábbképzésben. A Sulinet VTK elemei és ezek összefüggései az 1. ábrán szemlélhetõk. A pedagógusok és a diákok az infrastruktúrát alkotó hardver-szoftver-hálózati komponeneseken keresztül léphetnek kapcsolatba az SDT keretrendszerrel és egymással. Az SDT keretrendszer felhasználói a böngészõ alapú vékonykliensen és a tananyag-szerkesztõ vastag kliens alkalmazásokon keresztül férhetnek hozzá a szolgáltatásokhoz és a tananyagokhoz. Ebbe a rendszerbe kerülnek az SDT szabványon alapuló digitális oktatási segédanyagok. Az oktatási segédanyagok tanórai és tanórán kívüli alkalmazása azonban csak akkor lehet hatékony, ha ehhez a konstruktív pedagógiai és IKT (info-kommunikációs technológia) alapokon nyugvó digitális pedagógiai, módszertani rendszer párosul. Ez is igen erõs eleme a rendszernek, sõt kidolgozottabb az elterjedt LMS rendszereknél is. Az SDT pedagógiai programcsomagok konkrét céllal létrejött komplex eszközrendszert alkotnak. (2. ábra) Ezen belül a pedagógiai program (a program pedagógiai-módszertani 92

4 Iskolakultúra 2004/12 1. ábra. A Sulinet VTK elemei) az adott tantervi és konkrét céloknak, a tananyagnak és a követelményrendszernek megfelelõen áll össze, ehhez rendelhetõk a konkrét tartalmak, s ehhez fûzzük szorosan a tanároknak szóló konkrét utasításokat, azaz a tanítási programot. A diákoknak külön konkrét utasításokat is megfogalmazunk ez a tanulási program. 2. ábra. SDT pedagógiai programcsomag 93

5 Az SDT program több, mint elearning keretrendszer; egyszerre kívánjuk fejleszteni a VTK kialakításához szükséges összes elemet: Infrastruktúra: hálózat: 2005 végére minden közoktatási intézmény szélessávú internet-eléréssel rendelkezik; hardver: iskolai intranet fejlesztések (labor, digitális zsúrkocsi és bõrönd, VLAN); szoftver: Tisztaszoftver program, Sulix Linux; SDT keretrendszer: saját LCMS (Learning Content Management System [oktatási] tartalom menedzsment rendszer) keretrendszer kifejlesztése: XML alapú adatbázis, böngészõ alapú vékony kliens, tananyag szerkesztõ vastag kliens alkalmazás; kapcsolódás külsõ rendszerekhez (NDA, NAVA), SCORM alapú LMS-ekhez (Learning Management System- képzés menedzsment rendszer). Digitális tartalomfejlesztés: Az SDT célja elsõsorban nem az LMS funkciók megvalósítása, nem az oktatási folyamat adminisztrálása, az oktatási folyamat menedzselése, hanem az, hogy a digitális tananyagokat minél többször és minél tovább fel lehessen használni a mûveltségi területeken, azok tantárgyaiban, témáiban és foglalkozásaiban. A rendszer minden szolgáltatásában, azok elemeiben dinamikus és testre szabható, így elvileg bármilyen eszközön, bármilyen struktúrában meg tudnak jelenni az elemi egységekbõl szabadon, késõbb is módosíthatóan épített struktúrák. A tartalmak tananyagelem-objektumok formájában egy eszközfüggetlen tárolóban jelennek meg, amely biztosítja, hogy a késõbbiekben bármilyen formában és minõségben (megnövelt méretben, felbontásban vagy új formátumban az eltárolt forrásállományokból újra elõállítva) publikálhatók legyenek akár az interneten, de egy mobil eszközön (Personal Digital Assistant-PDA) vagy egy multimédia telefonon is. A fejlesztés eredményeképpen az alábbi modulok készülnek el: Tananyag lejátszó vékony kliens: tananyagok web-es megjelenítése; kollaborációs funkciók (chat, fórum, belsõ üzenõ, ); könyvjelzõk alkalmazása; névjegyek tárolása. SDT Editor tananyagszerkesztõ vastag kliens: tananyagelemek tulajdonságainak megadása; tananyagegységek szerkesztése ([lap], foglalkozás, téma, gyûjtemények), az egységek bejárásának meghatározása (útvonal); gazdagszöveg-szerkesztõ (egyszerû funkcionalitású alkalmazás, melynek segítségével a felhasználó a kiválasztott szöveg, kép, hang, link és egyéb elemeket összeszerkesztheti, elrendezheti); on-line (közvetlen szerver kapcsolat), off-line (saját helyi tartalom esetén) szerkesztés és lejátszás; kollaborációs funkciók (chat, fórum, belsõ üzenõ, ). Keresés és indexelés funkció: szerver oldalon a tananyagok indexelésre kerülnek, így biztosítható a keresés; egyszerû keresés (például cím, kulcsszó, tartalom szerint); összetett keresés (például adott elemtípuson belüli keresés, több feltétel alkalmazása, saját gyakran használt feltételek definiálása, tárolása). Az SDT tananyagok felépítése (3. ábra): az SDT-ben tárolt elemek logikailag elõször lapokra szervezõdnek, amelyek felhasználói szempontból egy web-es HTML oldalnak felelnek meg. A lapok az elemek egymáshoz viszonyított elrendezését testesítik meg. A lapokat foglalkozásba, míg a foglalkozást témákba lehet szervezni. A tananyagok leg- 94

6 Iskolakultúra 2004/12 Könczöl Tamás: A Sulinet Digitális Tudásbázis program fontosabb jellemzõje az útvonalak létrehozása, amelyek segítségével meghatározható a foglalkozások közötti bejárás sorrendje. Az útvonal a késõbbiekben akár adott feladat megoldásához, annak kiértékeléséhez is kapcsolható, így akár feltételes elágazásokat is lehet a tananyagba ágyazni. Fontos kiemelni, hogy bármilyen tartalom létrehozásánál fel lehet használni a korábban létrehozott elemeket, vagy akár a nagyobb struktúrákat is. elemek lap téma foglalkozás 3. ábra. Az SDT tananyagok felépítése Az SDT jelenlegi tananyag-adatbázisa a 7 12, illetve a 9 12 évfolyamok törzsanyagának nagy részét felöleli a következõ tantárgyi témákban: Magyar irodalom évfolyam; Magyar nyelv évfolyam; Kémia évfolyam; Történelem évfolyam; Matematika évfolyam; Ének-zene évfolyam; Biológia évfolyam; Fizika évfolyam; Földünk és környezetünk évfolyam. Folyamatban van még 10 kvázi tantárgy és még mintegy 70 db adatbázis jellegû tananyag feldolgozása. Az SDT teljes tankönyvek digitalizált (az informatika minden lehetséges eszközével, interaktív feladatokkal, szimulációkkal, tesztekkel támogatott) változatát, egy vagy több tanórát felölelõ foglalkozásokat, otthoni elsajátításra készült anyagokat, különbözõ médiumokból álló adatbázisokat, valamint a mai magyar lehetõségeknek legjobban megfelelõ, átlag 25 perces elektronikus blokkokat kínál a hagyományos oktatás kiegészítésére. A Sulinet Digitális Tudásbázis lehetõséget biztosít az esetleges késõbbi fejlesztések elvégzésre is: a tananyag-adatbázist kiegészítõ egyéb adatbázisok (például Sulinet Digitális Kiskönyvtár) létrehozása, melyek további információkat nyújthatnak a tananyagok feldolgozása során. Kapcsolódás külsõ adatbázisokhoz, adattárakhoz: szabványos felületeken, protokollokon keresztül lehetõség van arra, hogy a felhasználó ne csak az SDT által biztosított tartalmakhoz jusson hozzá, hanem bizonyos külsõ adatbázisokhoz is (NAVA, NDA, SCORM alapú anyagok stb). 95 korábban létrehozott lap, foglalkozás, téma

7 Az SDT-t jelenleg a regisztráció után bárki használhatja, aki elfogadja a felhasználásra vonatkozó feltételeket. Ha a közoktatás szereplõi (diákok, tanárok) rendelkezni fognak egységes hitelesítését biztosító eszközzel, akkor az azonosítás során meg tudjuk különböztetni az egyes felhasználók szerepkörét és így különbözõ jogosultsági szinteket biztosíthatunk számukra. Az ilyen módon történõ hitelesítés nemcsak a hozzáférési szint korlátozásában jelenthet megoldást, hanem szolgáltatásokat is nyújthat a felhasználónak (például egyéni beállításait bármely gépen elérheti). Az SDT a Sulinet Oktatási portálján keresztül érhetõ el (sdt.sulinet.hu). A Sulinet oktatás-portálon folyamatosan kisebb, figyelemfelkeltõ cikkeket helyezünk el, amelyek valamilyen kisebb ismeretterjesztõ anyagot/tanagyagot mutatnak be. E cikkek a komolyabban érdeklõdõket bevezetik az SDT használatába. Az SDT-ben tárolt anyagokat webes felületen tudjuk megjeleníteni, lejátszani (SDT a böngészõben). Az anyagok közötti gyors eligazodást, keresést az SDT több eszközzel támogatja. A tananyagok sokrétûen kereshetõk: mûveltségi terület/tantárgy/témakör/altémakör szerint; gyûjtemények a tananyagelemek, tananyagegységek fontosabb tulajdonságai szerint; szabad szöveges kereséssel. Az SDT-t magába foglaló portál kiemelheti a legnépszerûbb anyagokat (toplista). Az egyszer már megtalált anyagokhoz könyvjelzõt rendelhetünk, így bármikor, egy kattintással újra használhatjuk õket. A felhasználók értékelhetik, véleményezhetik az SDT anyagait, így a tényleges felhasználók véleményére is támaszkodhatunk. Jegyzet (1) Spencer Kagan kooperatív tanulás módszertani gyûjteménye nyomán. (2) Jelen dokumentum elkészítésének alapjául szolgáló Sulinetes forrásdokumentumok elkészítésében közremûködõ Sulinet szakértõk (többek között): Dringó Béla, Fehér Péter, Fõzõ Attila, Gindilla Péter, Hunya Márta, Huszár Tamás, Kiszler Fernec, Kerekes Balázs, Koplányi Emil, Lehmann László, Lénárd András, Orosz Lajos, Müller András, Scharniczky Miklós, Vitéz Gyöngyvér. (3) Oktatási Minisztérium Közoktatási Stratégia: (4) Informatikai Stratégia: (5) Nemzeti Alaptanterv: (6) EU alapdokumentumok: europa.eu.int/scadplus/leg/en/s19001.htm doc/official/keydoc/keydoc_en.html (7) Országos Közoktatási Informatikai Felmérés 2003: Educatio KHT. Sulinet Programiroda és az Információs Társadalom és Trendkutató Központ. A jelzett helyekrõl teljes idézeteket vettem át. 96

Papp Gyula pappgy@kfrtkf.hu Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó vecsei@kfrtfk.hu Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola

Papp Gyula pappgy@kfrtkf.hu Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó vecsei@kfrtfk.hu Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola ELEARNING A TANÍTÓKÉPZÉSBEN Papp Gyula pappgy@kfrtkf.hu Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó vecsei@kfrtfk.hu Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Az elearning-ről nagyon sokat beszéltünk az elmúlt években.

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANÁRI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANÁRI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANÁRI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Informatikai stratégia

Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Informatikai stratégia Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Informatikai stratégia 2011-2015 Az Informatikai Stratégiát Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 136/2011.(VI.27.) Kt. számú határozatával

Részletesebben

A virtuális szó sokak számára könnyen értelmezhetõ már, vannak, akik lelkesednek

A virtuális szó sokak számára könnyen értelmezhetõ már, vannak, akik lelkesednek Iskolakultúra 2005/10 Hunya Márta Iskolafejlesztési és Integrációs Központ, OKI Virtuális tanulási környezetek A virtuális tanulási környezetek a magyar közoktatás számára jórészt ismeretlenek, míg sok

Részletesebben

BEVEZETÉS A SULINET DIGITÁLIS TUDÁSBÁZIS (SDT) HASZNÁLATÁBA

BEVEZETÉS A SULINET DIGITÁLIS TUDÁSBÁZIS (SDT) HASZNÁLATÁBA Előadás nyomdakész anyaga BEVEZETÉS A SULINET DIGITÁLIS TUDÁSBÁZIS (SDT) HASZNÁLATÁBA Főző Attila László, fozoa@sulinet.hu Koplányi Emil, kemil@sulinet.hu Nagy Regina, nagyr@sulinet.hu Sulinet Programiroda

Részletesebben

E-LEARNING ALAPÚ TÁVOKTATÁS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

E-LEARNING ALAPÚ TÁVOKTATÁS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN E-LEARNING ALAPÚ TÁVOKTATÁS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN E-LEARNING BASED DISTANCE EDUCATION AT SZÉCHENYI ISTVÁN UNIVERSITY Nyéki Lajos, nyeki@sze.hu Széchenyi István Egyetem 1. Bevezetés A Széchenyi István

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSE

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSE Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése a hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskolában és Óvodában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS

Részletesebben

A HALLGATÓK FELKÉSZÍTÉSE AZ E-LEARNINGBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

A HALLGATÓK FELKÉSZÍTÉSE AZ E-LEARNINGBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN A HALLGATÓK FELKÉSZÍTÉSE AZ E-LEARNINGBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN PREPARATION OF STUDENTS TO PARTICIPATE IN E-LEARNING AT SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY Kovács Miklós kovacsm@sze.hu

Részletesebben

Digitális tananyag, e-learning, különbségek, definíciók

Digitális tananyag, e-learning, különbségek, definíciók INTERDISZCIPLINÁRIS ÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSŰ DIGITÁLIS TANANYAGFEJLESZTÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET MESTERSZAKJAIHOZ, TIK Digitális tananyag, e-learning, különbségek, definíciók A tananyagfejlesztés

Részletesebben

INFORMATIKA 5. évfolyam

INFORMATIKA 5. évfolyam INFORMATIKA 5. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Részletesebben

Könczöl Tamás. konczol.tamas@sulinet.hu igazgató

Könczöl Tamás. konczol.tamas@sulinet.hu igazgató Könczöl Tamás konczol.tamas@sulinet.hu igazgató Sulinet Expressz Program Sulinet Expressz program főbb pillérei: digitális tartalomfejlesztés módszertani megújulás: digitális pedagógia IKT az oktatásban:

Részletesebben

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink MELLearN - EULLearN 3. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Korszer tanítási-tanulási környezetek a lifelong learning támogatására 2007. április 13. Az elektronikus tanulási környezet

Részletesebben

TÁMOP 3.1.2 12/1 Új tartalomfejlesztések a közoktatásban pályázathoz Budapest, 2012. december 19.

TÁMOP 3.1.2 12/1 Új tartalomfejlesztések a közoktatásban pályázathoz Budapest, 2012. december 19. Pedagógiai terv A Nemzeti alaptanterven alapuló, egyes műveltségi területek önálló tanulását támogató digitális tananyag és képzésmenedzsment rendszer létrehozása 9-12. évfolyamon tanulók számára TÁMOP

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag 2011. március 1 Informatika Alapelvek, célok Az információ megszerzése, megértése, feldolgozása és felhasználása, vagyis az információs műveltség

Részletesebben

szemle 661 DIGITÁLIS TANULÁS

szemle 661 DIGITÁLIS TANULÁS szemle 661 közi teljesítménymérõi bábáskodtak (szellemükben, de személyükben is). És olyan magas presztízsû, nagy hatású nemzetközi szervezet állt mögé, mint az OECD. Ha ennek hatására az olyan oktatási

Részletesebben

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190 Informatika stratégia Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa, Ady u. 8. OM azonosító: 034190... igazgató Ledniczki Tamás Miklós Csaba Diákönkormányzat

Részletesebben

SZONEK Liszt Ferenc Utcai Óvoda és Bölcsőde. Informatikai stratégia 2010.06.21.

SZONEK Liszt Ferenc Utcai Óvoda és Bölcsőde. Informatikai stratégia 2010.06.21. SZONEK Liszt Ferenc Utcai Óvoda és Bölcsőde Informatikai stratégia 2010.06.21. 0 1. Alapvetések A stratégia célja, az óvoda informatikai jövő képe, stratégia célterületei: Olyan IKT-val támogatott jól

Részletesebben

Információs szupersztráda Informatika. Hálózatok. Információ- és tudásipar Globalizáció

Információs szupersztráda Informatika. Hálózatok. Információ- és tudásipar Globalizáció IR IT AZ INFORMÁCI CIÓGAZDÁLKODÁS ALAPJAI (Bevezetés) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 2 Információs szupersztráda Informatika Információrobbanás Információpolitika Kibertér Hálózatok

Részletesebben

Budai Attila. Webalapú multimédiás interaktív oktatóprogramok

Budai Attila. Webalapú multimédiás interaktív oktatóprogramok Budai Attila Webalapú multimédiás interaktív oktatóprogramok 1. A webalapú multimédiás interaktív oktatóprogram fogalma és szerepe a távoktatásban A tudásalapú információs társadalomba való átmenet időszakaiban

Részletesebben

Adatvédelem, adatbiztonság, biztonságtudatosság tanítása Angliában és Magyarországon

Adatvédelem, adatbiztonság, biztonságtudatosság tanítása Angliában és Magyarországon Adatvédelem, adatbiztonság, biztonságtudatosság tanítása Angliában és Magyarországon Törley Gábor torleyg@office.uni-nke.hu NKE KTK Absztrakt. Néhány közelmúltbeli magyar és európai felmérés eredménye

Részletesebben

Az iskolai könyvtár és a könyvtárostanár az új jogszabályokban. 22. A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, az egyéb foglalkozások

Az iskolai könyvtár és a könyvtárostanár az új jogszabályokban. 22. A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, az egyéb foglalkozások Az iskolai könyvtár és a könyvtárostanár az új jogszabályokban 2011. évi 190. törvény a nemzeti köznevelésről 22. A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, az egyéb foglalkozások 53. (1) Az iskola

Részletesebben

BUZÁS ZSUZSA * INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA A ZENEOKTATÁSBAN -A HAGYOMÁNYOSTÓL A MODERN MÓDSZEREKIG

BUZÁS ZSUZSA * INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA A ZENEOKTATÁSBAN -A HAGYOMÁNYOSTÓL A MODERN MÓDSZEREKIG BUZÁS ZSUZSA * INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA A ZENEOKTATÁSBAN -A HAGYOMÁNYOSTÓL A MODERN MÓDSZEREKIG A Kodály Zoltán és tanítványai munkásságához kötődő zenepedagógiai módszert a

Részletesebben

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

XVI. sz. melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE

XVI. sz. melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE XVI sz melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE A pályázati projektbe bevont feladatellátási helyekre vonatkozó komplex helyzetelemzés és fejlesztési

Részletesebben

8. osztály. Felhasznált tankönyv: Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2009; 2009

8. osztály. Felhasznált tankönyv: Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2009; 2009 8. osztály Évi óraszám: 36 óra Órakeret Javasolt óraszámfelosztás témakörök szerint: I.Táblázatkezelés 10 óra II. Szövegszerkesztés 8 óra III.Internet, adatgyűjtés 5 óra IV.Algoritmizálás 4 óra V.Adatbázis

Részletesebben

Katona János (katona.janos@ymmfk.szie.hu) SZIE Ybl Miklós Műszaki Főiskola, Budapest Ábrázolás és Számítástechnika Tanszék

Katona János (katona.janos@ymmfk.szie.hu) SZIE Ybl Miklós Műszaki Főiskola, Budapest Ábrázolás és Számítástechnika Tanszék Egy matematikai és geometriai tartalomra optimalizált E-learning fejlesztés: NS-eCMS Content Management and Collaboration System for E-learning of Natural Sciences (Tartalomszolgáltató Rendszer a Természettudományok

Részletesebben

MULTIMÉDIÁS OKTATÓANYAG KÉSZÍTÉSE A WEBRE

MULTIMÉDIÁS OKTATÓANYAG KÉSZÍTÉSE A WEBRE MULTIMÉDIÁS OKTATÓANYAG KÉSZÍTÉSE A WEBRE PRODUCING MULTIMEDIA CURRICULUM TO THE WEB Tarcsi Ádám, ade@elte.hu ELTE Informatikai Kar, Doktori Iskola 1. Multimédia szerepe az oktatásban Multimédiás tananyagok

Részletesebben

LL-HALL, AZ ÉLET MINDEN TERÜLETÉRE KITERJEDŐ, ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS HÁZA VIRTUÁLIS ESZKÖZ-KÉSZLETEK TANÁROKNAK

LL-HALL, AZ ÉLET MINDEN TERÜLETÉRE KITERJEDŐ, ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS HÁZA VIRTUÁLIS ESZKÖZ-KÉSZLETEK TANÁROKNAK Pajtókné Tari Ilona Bíró Melinda Bíró Csaba Geda Gábor Leskó Gabriella Murányi Zoltán Pénzesné Kónya Erika Szilágyi Ibolya Vida József Eszterházy Károly Főiskola pajtokil@ektf.hu LL-HALL, AZ ÉLET MINDEN

Részletesebben

TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A távoktatási forma bevezetése és eredményességének vizsgálata az igazgatásszervezők informatikai képzésében DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI dr. Horváth

Részletesebben

ELTE TTK Multimédiapedagógia és Oktatástechnológia Központ Budapest, Pázmány P. sétány 1.

ELTE TTK Multimédiapedagógia és Oktatástechnológia Központ Budapest, Pázmány P. sétány 1. Kollaboratív/kooperatív tanulási környezetek 1. Online tanulási környezetek - szóhasználat Az informatika világa (is) tele van titokzatos rövidítésekkel, és a bennfentesek szívesen használják ezeket a

Részletesebben

Tantárgyi honlapok alkalmazása a legalapvet bb kérdés mennyiségi változásról min ségi változásról) 9.1. Tantárgyi honlapok lehet ségei és korlátai

Tantárgyi honlapok alkalmazása a legalapvet bb kérdés mennyiségi változásról min ségi változásról) 9.1. Tantárgyi honlapok lehet ségei és korlátai 9. Vig Zoltán Tantárgyi honlapok alkalmazása Az internettel támogatott oktatásnak léteznek és terjednek az egész képzést felölelı, integráló megoldásai, de sok esetben ilyen rendszer megvalósítására nincs

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1.

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1. Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1 Az óraszámok megadásánál 36 tanítási héttel számoltunk. Bevezető Az informatikaórákon

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Informatikai Rendszerek Intézet Témavezető: Bringye Zsolt

ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Informatikai Rendszerek Intézet Témavezető: Bringye Zsolt Témavezető: Bringye Zsolt Diplomamunka/szakdolgozat címe: X64 szerver virtualizáció technológiai kérdéseinek áttekintése, kereskedelmi termékekben történő megvalósításuk elemzése (funkcionalitás, teljesítmény,

Részletesebben

MC Kérdés Kép Válasz. Melyik állítás igaz?

MC Kérdés Kép Válasz. Melyik állítás igaz? Melyik állítás igaz? A mediatizált, informatizálódott, digitális technológiákra alapozott munkahelyek alapvetően megváltoztatják a munka természetét, amelynek szükségszerűen az oktatási rendszer egészére

Részletesebben

Tapasztalatok a Nemzeti Köznevelés Portál (NKP) tesztrendszerének használatáról az adaptivitás tükrében

Tapasztalatok a Nemzeti Köznevelés Portál (NKP) tesztrendszerének használatáról az adaptivitás tükrében Tapasztalatok a Nemzeti Köznevelés Portál (NKP) tesztrendszerének használatáról az adaptivitás tükrében Tömösközi Péter Eszterházy Károly Főiskola, Eger tomoskozi.peter@gmail.com Az adaptivitás az oktatásban

Részletesebben

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára 5.26 Óraterv Évfolyam 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 Bevezetés A helyi tanterv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005 BUDAPEST, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2007 ISBN 978-963-235-081-3

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Digitális pedagógia támogatása módszerek, eszközök, infrastruktúra (TÁMOP 3.1.1 és TIOP 1.1.1) Koplányi Emil

Digitális pedagógia támogatása módszerek, eszközök, infrastruktúra (TÁMOP 3.1.1 és TIOP 1.1.1) Koplányi Emil Digitális pedagógia támogatása módszerek, eszközök, infrastruktúra (TÁMOP 3.1.1 és TIOP 1.1.1) Koplányi Emil 1. Az Educatio Digitális Pedagógiai Osztálya A Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) fejlesztése

Részletesebben

Elektronikus tanulási környezet implementációs tapasztalatai empirikus felmérés alapján

Elektronikus tanulási környezet implementációs tapasztalatai empirikus felmérés alapján Dr. Vig Zoltán Ph.D Elektronikus tanulási környezet implementációs tapasztalatai empirikus felmérés alapján 2000 körül egyfajta hullámként jelentkeztek a különbözı e-learning megoldások új verziói, rendszerei.

Részletesebben

Az interaktív tábla és használatának lehetőségei a történelemtanításban

Az interaktív tábla és használatának lehetőségei a történelemtanításban Az interaktív tábla és használatának lehetőségei a történelemtanításban Készítette:Pletscher Judit Márta Történelem-magyar tanár szak Neptun-kód: A04Y7X Konzulens: dr. Knausz Imre egyetemi tanár, tanszékvezető

Részletesebben

MultiMédia az oktatásban

MultiMédia az oktatásban DANCSÓ TÜNDE A készségek fejlettségében azonosítható összefüggések a 18 évesek informatikai tudásszintje alapján Kodolányi János Fıiskola Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola dancso.tunde@gmail.com

Részletesebben

A KÖZELMÚLT JELENTŐSEBB DIGITÁLIS FEJLESZTÉSEI A SZAKKÉPZÉSBEN I. rész

A KÖZELMÚLT JELENTŐSEBB DIGITÁLIS FEJLESZTÉSEI A SZAKKÉPZÉSBEN I. rész A KÖZELMÚLT JELENTŐSEBB DIGITÁLIS FEJLESZTÉSEI A SZAKKÉPZÉSBEN I. rész Készítette: Nógrádi Zoltán KÉSZÍTETTE: VIÉTA KUTATÓ, FEJLESZTŐ SZOLGÁLTATÓ KHT. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

Az Interneten keresztül nyújtható, tanulást és csoportmunkát támogató szolgáltatások köre és elemzése a testreszabás szemszögéből

Az Interneten keresztül nyújtható, tanulást és csoportmunkát támogató szolgáltatások köre és elemzése a testreszabás szemszögéből Az Interneten keresztül nyújtható, tanulást és csoportmunkát támogató szolgáltatások köre és elemzése a testreszabás szemszögéből Dr. Ágoston György Berecz Antónia Pham Vu Kien Cuong LSI Informatikai Oktatóközpont,

Részletesebben

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó folyamatosan a köznevelés megújításának szolgálatában

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó folyamatosan a köznevelés megújításának szolgálatában Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó folyamatosan a köznevelés megújításának szolgálatában NAT 2012 kiadványok - MATEMATIKA Bemutatjuk az új Nemzeti alaptantervhez és kerettantervekhez illeszkedő tananyagfejlesztések

Részletesebben

Fejlesztési tapasztalatok multifunkciós tananyagok előállításával kapcsolatban Nagy Sándor

Fejlesztési tapasztalatok multifunkciós tananyagok előállításával kapcsolatban Nagy Sándor Fejlesztési tapasztalatok multifunkciós tananyagok előállításával kapcsolatban Nagy Sándor VE GMK Statisztika és Informatika Tanszék nagy-s@georgikon.hu Összefoglaló Világszerte tanúi lehettünk a mobilkommunikációs

Részletesebben

tematikus egységek jelennek meg hangsúlyosan a kutatásunkban, illetve mely elemek kerültek bele kisebb jelentőséggel.

tematikus egységek jelennek meg hangsúlyosan a kutatásunkban, illetve mely elemek kerültek bele kisebb jelentőséggel. Kutatási beszámoló A TÁMOP 4.2.2.C (IKT a tudás és tanulás világában) Humán teljesítménytechnológiai kutatások és képzésfejlesztés című pályázat, az IKT-támogatású humán teljesítménytechnológiai (human

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák részei és értékelése

Tanulmányok alatti vizsgák részei és értékelése LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Tanulmányok alatti vizsgák részei és értékelése 2010. T ARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FOGALMAK... 1 2. VIZSGAKÖVETELMÉNYEK... 1 3. VIZSGALEÍRÁSOK...

Részletesebben

EGY PROBLEMATIKUS TANANYAGFEJLESZTÉS

EGY PROBLEMATIKUS TANANYAGFEJLESZTÉS EGY PROBLEMATIKUS TANANYAGFEJLESZTÉS Kriskó Edina PTE BTK krisko.edina@communicatio.hu Muhari Csilla DE IK csmuhari@yahoo.com Feladat Két tantárgyi tematikából, s a mögöttük meghúzódó elméleti tárgyból

Részletesebben

SuliX Learning. Tanulói kézikönyv

SuliX Learning. Tanulói kézikönyv SuliX Learning Tanulói kézikönyv A kézikönyv elkészítésekor az ULX Kft. a lehető legnagyobb gondossággal és körültekintéssel járt el, ennek ellenére nem zárható ki hibák, tévedések előfordulásat. Lehetséges,

Részletesebben

E-oktatás alkalmazása műszaki ismeretek átadására

E-oktatás alkalmazása műszaki ismeretek átadására AZ ÜZEMFENNTARTÁS MÛKÖDÉSI FELTÉTELEI 2.06 E-oktatás alkalmazása műszaki ismeretek átadására Tárgyszavak: oktatás; műszaki személyzet; hálózatra alapozott szakképzés. A műszaki ismeretek rendszeres felfrissítése,

Részletesebben

VÁLTOZÓ FÖLD, VÁLTOZÓ TÁRSADALOM, VÁLTOZÓ ISMERETSZERZÉS Új utakon az ismeretszerzés új eszközök a földrajztanításban Eger, 2009. október 16.

VÁLTOZÓ FÖLD, VÁLTOZÓ TÁRSADALOM, VÁLTOZÓ ISMERETSZERZÉS Új utakon az ismeretszerzés új eszközök a földrajztanításban Eger, 2009. október 16. E-tanítás módszerei a földrajztanár szakos hallgatók képzésében Pajtókné Tari Ilona VÁLTOZÓ FÖLD, VÁLTOZÓ TÁRSADALOM, VÁLTOZÓ ISMERETSZERZÉS Új utakon az ismeretszerzés új eszközök a földrajztanításban

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata

1. Az informatikai eszközök használata 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a legfontosabb

Részletesebben

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag 2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag A szolgáltató állam célja, hogy az információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával gyorsabb, INFORMATIKAI költség-hatékonyabb ISMERETEK

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv?

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? Készítették: Névery Tibor és Széll Ildikó PPKE I. évf. kiadói szerkesztő hallgatók, közösen 1 BEVEZETŐ Az elektronikus könyv valamilyen

Részletesebben

ILIAS e-learning mint versenyképességet előmozdító tényező magyar nyelven

ILIAS e-learning mint versenyképességet előmozdító tényező magyar nyelven 2015. Báthory-Brassai Konferencia Óbudai Egyetem ILIAS e-learning mint versenyképességet előmozdító tényező magyar nyelven Dr. Szász Antónia Budai Attila Magyar ILIAS Közösség Egyesület (2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

K é r d ı í v a Könyvtárhasználók elégedettségének vizsgálatára és igényeik felmérésére

K é r d ı í v a Könyvtárhasználók elégedettségének vizsgálatára és igényeik felmérésére Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tisztelt Könyvtárhasználó! Könyvtárunk nyilvános tudományos szakkönyvtár. Egész tevékenységével arra törekszik, hogy használóinak igényeit megismerve,

Részletesebben

Könyvtár ostanár ok Egyesülete 1088 Budapest, Múzeum u. 7. http://www.ktep.hu

Könyvtár ostanár ok Egyesülete 1088 Budapest, Múzeum u. 7. http://www.ktep.hu A KTE ajánlása fenntartóknak az iskolai könyvtárak szolgáltatásairól, gyűjteményéről és eszközparkjáról, a könyvtárostanárok alkalmazásáról a közoktatási intézmények átszervezése és/vagy többcélú intézmények

Részletesebben

IKT 0-1 AJÁNLOTT KOMPETENCIA LISTA

IKT 0-1 AJÁNLOTT KOMPETENCIA LISTA IKT 0-1 AJÁNLOTT KOMPETENCIA LISTA IDEGEN NYELVI ÉS INFORMATIKAI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE - KIEMELT PROJEKT - 2012. Az IKT 0-1 ajánlott kompetencia lista című dokumentum a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Korrigendum - A Nemzeti Filmtörténeti Élménypark - Versenyképes Turisztikai Termék- és Attrakció Fejlesztés című ÉMOP-2.1.1/A-14 projekt keretében Megjelenítő- és egyéb eszközök beszerzése és installációja

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA TÁOP 3.1.4-08/2-2009-0176 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés megteremtése a pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁOGATÁSA A TANTÁRGYTÖBÖSÍTETT

Részletesebben

E-KOMPETENCIA: ÚJ TECHNOLÓGIÁK ÉS PEDAGÓGIAI FELADATOK AZ INTERNETES TÁVOKTATÁSBAN

E-KOMPETENCIA: ÚJ TECHNOLÓGIÁK ÉS PEDAGÓGIAI FELADATOK AZ INTERNETES TÁVOKTATÁSBAN E-KOMPETENCIA: ÚJ TECHNOLÓGIÁK ÉS PEDAGÓGIAI FELADATOK AZ INTERNETES TÁVOKTATÁSBAN A tutorálás, mentorálás módszertana és gyakorlata a Gábor Dénes Fiskolán Budai Attila, Szász Antónia Gábor Dénes Fiskola,

Részletesebben

3 Szüdi János: A magasabb iskolai évfolyamba lépés feltételei. 16 Varga Aranka: A gyermekvédelmi gondoskodásban élők inklúziójának esélyei

3 Szüdi János: A magasabb iskolai évfolyamba lépés feltételei. 16 Varga Aranka: A gyermekvédelmi gondoskodásban élők inklúziójának esélyei 2008/5 Tartalom Tanulmányok 3 Szüdi János: A magasabb iskolai évfolyamba lépés feltételei 16 Varga Aranka: A gyermekvédelmi gondoskodásban élők inklúziójának esélyei 25 Hudra Nikoletta: A viselkedészavarok

Részletesebben

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Összeállította: RÁTZ OTTÓ mesterpedagógus tanár,intézményvezető 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: nevelésről

Részletesebben

A közoktatási szféra és az e-learning

A közoktatási szféra és az e-learning A közoktatási szféra és az e-learning Jelen és jövő - helyzet és perspektívák, célok, feladatok, lehetőségek, problémák Dr. Rácz Gábor főszerkesztő Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Elektronikus szerkesztőség

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Fogalom meghatározások Takarékszövetkezet: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14.) továbbiakban (Takarékszövetkezet) Bankszámla: a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND 2015 FONTOS DÁTUMOK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február E-felvételiben 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének

Részletesebben

Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei

Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Az Információs Társadalom helyzete Magyarországon 2002 végén-2003 elején Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Összefoglaló jelentés az Informatikai és Hírközlési Minisztérium számára

Részletesebben

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam Informatika Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve Óratervi táblázat: Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. Heti óraszám 2 1 2 - - Éves óraszám 74 37 74 - - Belépő tevékenységformák 9. évfolyam Hardver

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Informatika az általános iskola 4. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Az alsó tagozatos

Részletesebben

Virtuális szemináriumok

Virtuális szemináriumok Virtuális szemináriumok Virtuális szemináriumok... 1 1. Bevezetés... 2 2. Virtuális szemináriumok... 4 3. Virtuális osztálytermek:... 5 3.1 Virtuális osztálytermek használatának technikai feltételei:...

Részletesebben

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek:

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek: Publikációk Könyvek, könyvfejezetek: 1. Molnár György: Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fejlesztési lehetőségei, In: Dr. Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia - Tanulás

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

E-learning ismeretek 1.3. tananyagegység

E-learning ismeretek 1.3. tananyagegység E-learning ismeretek 1.3. tananyagegység Tematikai egység tartalma e-learning alapok Alapfogalmak Az e-learning módszerei Az e-learning rendszer elemei E-learning rendszerek felépítése, rendszer szabványok

Részletesebben

A területi közigazgatás reformja és az informatika

A területi közigazgatás reformja és az informatika Gulyás Róbert főosztályvezető A területi közigazgatás reformja és az informatika Infotér 6. konferencia Balatonfüred, 2015. november 6. A területi közigazgatás reformjának lépései A fővárosi és megyei

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Képzés- és tartalomfejlesztés, képzık képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, mőszaki és informatikai képzésekre és azok

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése

Digitális kompetenciák fejlesztése Digitális kompetenciák fejlesztése Az IKT 1-5 keretrendszerének és tartalmának kidolgozása Információs segédanyag 2012. szeptember Az információs segédanyag a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.1.2-12/1

Részletesebben

MULTIMÉDIA-ALKALMAZÁS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MULTIMÉDIA-ALKALMAZÁS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MULTIMÉDIAALKALMAZÁS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 213 04 2. A szakképesítés megnevezése: Multimédiaalkalmazás

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Digitális Tananyag Minősítő Bizottság (DTMB) 2005. október 2006. december 31.

Digitális Tananyag Minősítő Bizottság (DTMB) 2005. október 2006. december 31. Digitális Tananyag Minősítő Bizottság (DTMB) 2005. október 2006. december 31. Előzmények, a bizottság megalakulása A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

Részletesebben

Célcsoport: tanár szakos, tanító MA levelező/ gyakorló tanárok a közoktatásból

Célcsoport: tanár szakos, tanító MA levelező/ gyakorló tanárok a közoktatásból TÁMOP 4.2.2.C -2M 8. sz. munka 2.1.1.8. Személyes interjúkészítés- és elemzés Célcsoport: tanár szakos, tanító MA levelező/ gyakorló tanárok a közoktatásból Készítette: Gulyás Enikő Az interjú alanyai

Részletesebben

Hatóságok csatlakozása az ÉTDR-hez

Hatóságok csatlakozása az ÉTDR-hez Jelen jegyzet az ÉTDR bevezetése kapcsán a http://etdr.e-epites.hu oldalon megjelent, a csatlakozó hatóságok számára fontos információkat gyűjti egy csokorba. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ÉTDR a mindenkori

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. számú melléklet A TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszavasvári, 2013. Tartalomjegyzék Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai... 1

Részletesebben

54 213 04 0010 54 05 Tartalommenedzser Multimédia-alkalmazás fejlesztő

54 213 04 0010 54 05 Tartalommenedzser Multimédia-alkalmazás fejlesztő A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

INFORMATIKA 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 2. melléklet 2.3.2 Informatika 5-8. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai Hatály: 2013. VII. 26 tól Nemzeti Közszolgálati Egyetem Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai (EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 125/2013. (VII. 25.) szenátusi határozat

Részletesebben

Címtár Felhő Projektfeladat specifikáció

Címtár Felhő Projektfeladat specifikáció Címtár Felhő Projektfeladat specifikáció 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 2.1 A feladat címe... 3 2.2 A feladat rövid ismertetése... 3 3 Elvárások a feladattal kapcsolatban...

Részletesebben

14 A PROJEKT HONLAPJA. 14.1 A létrehozott rendszer bemutatása

14 A PROJEKT HONLAPJA. 14.1 A létrehozott rendszer bemutatása 14 A PROJEKT HONLAPJA 14.1 A létrehozott rendszer bemutatása A projekt indításakor megfogalmazódott az igény, hogy lehet ség legyen a kutatás eredményeinek folyamatos publikálására az Interneten. A konzorcium

Részletesebben

PROJEKTTERV SABLON. ALAPADATOK A PROJEKT CÍME Németország? Anglia? Irány a virtuális sztráda!

PROJEKTTERV SABLON. ALAPADATOK A PROJEKT CÍME Németország? Anglia? Irány a virtuális sztráda! PROJEKTTERV SABLON ALAPADATOK A PROJEKT CÍME Németország? Anglia? Irány a virtuális sztráda! ÖSSZEFOGLALÁS Iskolánkban minden évben április végén hagyományosan nyelvi napot tartunk, ahol a gyerekek számot

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv az elektronikus ajánlat-kitöltési (elak) programhoz

Felhasználói kézikönyv az elektronikus ajánlat-kitöltési (elak) programhoz Felhasználói kézikönyv az elektronikus ajánlat-kitöltési (elak) programhoz Oktatási anyag Hatályos 2015. április 1-tôl Fundamenta Akadémia Szakmai felelôs: Molnár Emese fejlesztési menedzser Minden jog

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő... Rendelési információk... A Műszaki Kiadó kiadványai... Pályázatok... Tanfolyamok... OK! Könyvek...

Tartalom. Köszöntő... Rendelési információk... A Műszaki Kiadó kiadványai... Pályázatok... Tanfolyamok... OK! Könyvek... Tartalom Köszöntő................................................................ 1 Rendelési információk........................................................... A Műszaki Kiadó kiadványai........................................................

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.-1.-4-ES PÁLYÁZAT FENNTARTÁSI IDŐSZAKÁRA 2010.

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.-1.-4-ES PÁLYÁZAT FENNTARTÁSI IDŐSZAKÁRA 2010. A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.-1.-4-ES PÁLYÁZAT FENNTARTÁSI IDŐSZAKÁRA 2010. 1 A Barcsay Jenő Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása 2010. május

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben