Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola"

Átírás

1 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Az alumni szolgáltatások szerepe és az egyetemek versenyképessége Doktori értekezés tézisei Készítette: Duga Zsófia Témavezető: dr. Törőcsik Mária egyetemi tanár Pécs, 2014

2

3 Tartalomjegyzék 1. A témaválasztás indoklása 1 2. A dolgozat céljai, hipotézisei és felépítése 3 3. A kutatás módszertana és forrásai 8 4. Az értekezés tudományos eredményei Jövőbeli kutatási irányok Felhasznált irodalom Az értekezés témakörében megjelent saját publikációk 34

4 Absztrakt Cím: Az alumni szolgáltatások szerepe és az egyetemek versenyképessége Készítette: Duga Zsófia Témavezető: Dr. Törőcsik Mária, egyetemi tanár Tárgyszavak: hallgatói szolgáltatások, alumni tevékenység, versenyképesség, intézményi stratégia A doktori értekezés a hazai felsőoktatási intézmények alumni tevékenységét, az általuk nyújtott alumni szolgáltatások rendszerének kérdéskörét vizsgálja. A vizsgálat célja annak feltérképezése, hogy a sikeresen működtetett intézményi alumni rendszerek, az általuk biztosított széleskörű szolgáltatások rendszere hozzájárulhat-e a felsőoktatási intézmények versenyképességéhez. A dolgozat bemutatja azon primer és szekunder kutatásokat, amelyek révén a hazai és nemzetközi felsőoktatási intézmények által nyújtott hallgatói szolgáltatások azon belül az alumni szolgáltatások rendszerét, azok jellemzőit, sajátosságait, a felsőoktatási intézmények működésében betöltött szerepét vizsgáljuk.

5 1. A témaválasztás indoklása Az elmúlt néhány évtizedben erőteljes változások mentek végbe a felsőoktatási piacon, amely napjaink információs társadalmának egyik meghatározó és kétségkívül leginkább dinamikusan növekvő ágazatává vált. Mára az egyetemek hatékony működésének alapfeltétele, hogy a megváltozott, és folyamatosan változó piaci igényekhez rugalmasan tudjanak alkalmazkodni. A felsőoktatási intézmények hosszú távon nem lesznek képesek sikeresen működni a globális felsőoktatási piacon vállalkozói-, szolgáltatói-, marketing szemléletű gondolkodásmód és cselekvés nélkül. A megváltozott igényekhez való sikeres alkalmazkodás azonban szükségessé tesz egyfajta szemléletváltozást a felsőoktatási intézmények vezetői, munkatársai részéről is, valamint megköveteli új módszerek, eszközök alkalmazását a felsőoktatás rendszerében (Szolár, 2009). A 21. században, egy egyetem versenyképességét, az oktatás minősége, a kutatások széles köre mellett az intézmény által nyújtott kapcsolt szolgáltatások sokszínűsége, minősége is erőteljesen befolyásolja. Disszertációm célja, hogy bemutassa a felsőoktatási intézmények által nyújtott kapcsolt szolgáltatások szerepét, fontosságát, rávilágítva arra a feltételezésre, mely szerint a 1

6 felsőoktatási intézmények versenyképességének egyik meghatározó, kulcsfontosságú tényezője az intézmény által nyújtott kapcsolt szolgáltatások sokszínűsége és minősége. A disszertáció terjedelmi keretei nem teszik lehetővé, hogy a teljes hallgatói életpályát végigkísérve elemezzük a szolgáltatások rendszerét, ezért le kellett szűkítenünk a témát. Vizsgálatom középpontjában a felsőoktatási intézmények által nyújtott szolgáltatások egy szegmensét, az alumni szolgáltatások jellegét, az intézményi működésben betöltött szerepét vizsgálom nemzetközi kontextusba ágyazva. Témaválasztásom aktualitását az adja, hogy hazánkban a felsőoktatási intézmények döntő többsége az alumni - rendszer kialakításának kezdeti lépéseinél tart: adatbáziskiépítés, alap-szolgáltatásokat nyújtása (regisztráció, hírlevelek, magazinok, öregdiák találkozók szervezése). Úgy vélem egy koncepciózus, a piaci igények által vezérelt alumni tevékenység, szemléletváltást indukálhat a felsőoktatási intézmények döntéshozói körében, s hosszútávon elősegítheti a felsőoktatási intézmények versenyképességének javítását, a kapcsolatépítést a vállalkozói és a civil szférával és jelentős bevételt generálhat az egyetemek számára. Témaválasztásom közvetlen és személyes indoka: a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2

7 munkatársaként tíz éve foglalkozom felsőoktatási marketinggel. Tapasztalataim szerint néhány kivételtől eltekintve hazánkban a felsőoktatási intézmények még mindig nem végeznek tervszerű szolgáltatásfejlesztést, alumni tevékenységet. Ezen területre vonatkozó hazai szakirodalom rendkívül szűkös, a kutatások esetlegesek, a hazai intézményi alumni szervezetek sajátosságainak átfogó vizsgálata ez idáig még nem történt meg. A kutatási eredményeink bemutatása ezáltal egyfajta hiánypótló szerepet is be kíván tölteni a hazai marketing szakirodalomban. 2. A dolgozat céljai, hipotézisei és felépítése Az értekezés alapvető célja, a hazai felsőoktatási intézmények által végzett alumni tevékenységek vizsgálata, az erős és kritikus pontok feltárásával a fejlődés lehetőséges irányainak a felvázolása, figyelembe véve a hazai felsőoktatási piac sajátosságait és a nemzetközi trendeket. A disszertáció megírása során a magyar tudományos közlemények stílusát követve többes számot használok. A felsőoktatás rendszerében napjainkban végbemenő változások révén előtérbe került a felsőoktatási intézmények vállalkozó, szolgáltató jellege. A szolgáltatások körében 3

8 kiemelt figyelem irányul a hallgatói, végzett hallgatói szolgáltatások rendszerére. A felmerülő hallgatói, végzett hallgatói igények hatékony kielégítéséhez alapvető elvárás, hogy megfelelő figyelmet szenteljünk a végzett hallgatói célcsoportok magatartásának, igényeinek feltérképezésére, megértésére. Az intézményeknek ismerniük kell, hogyan tudják fenntartani a végzett hallgatók érdeklődését, hogyan tudják kielégíteni új típusú szükségleteiket, igényeiket, s ehhez milyen jellegű alumni tevékenység végezésére van szükség, s a tevékenység hatékonysága hogyan fejleszthető. Vizsgálataink során nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a tényt, mely szerint a hazai felsőoktatási intézményeknek egyaránt meg kell felelniük a regionális elhelyezkedésükből, szerepkörükből adódó elvárásoknak, a mellett, hogy nemzetközi színtéren tevékenykednek. Munkánkban elsődlegesen a hazai intézményi gyakorlat bemutatására, elemzésére törekedtünk, a nemzetközi gyakorlat elemzése a tendenciák azonosítására, a követendő példák bemutatására korlátozódik. A kutatás kezdetén a rendelkezésre álló információk, és a témakörben szerzett több éves munkatapasztalatok alapján az alábbi kutatási hipotéziseket fogalmaztunk meg. 4

9 H1: A hazai felsőoktatási intézmények életében jelentős változások mentek végbe az elmúlt néhány évben, melyek jelentősen befolyásolják az intézmények működését. Megjelent a verseny fogalma a felsőoktatás rendszerében is, az intézmények versenyeznek a legjobb hallgatókért, oktatókért, erőforrásokért. H2: A magyar felsőoktatási intézmények versenyképességét a regionális elhelyezkedés determinálja. H3: Az egyetemek versenyképességét egyre nagyobb mértékben befolyásolja az, hogy milyen kapcsolt szolgáltatásokat képes nyújtani hallgatói, végzett hallgatói, az üzleti világ képviselői számára. H4: A hazai egyetemek versenyképességét fejlesztő tényező lehet, egy hatékony alumni rendszer működtetése, melynek alapja az aktív hallgatói korban történő hallgatói elégedettség növelése H5: Hazánkban az alumni rendszer működésének hatékonyságát gátolja, a felsőoktatási intézmények esetében a tervezett, hosszútávra szóló működési stratégiák hiánya, 5

10 valamint az, hogy hazánkban a felsőoktatási intézmények hallgatói körében nem alakul ki a tanulmányok időszaka alatt az intézményi identitás. A disszertáció nyolc fejezetben foglalja össze a vizsgált főbb kérdéseket és kutatásokat, melyek a hazai alumni rendszerek és alumni szolgáltatások működésének elméleti és gyakorlati vonatkozásait érintik, nemzetközi kontextusba helyezve. Az elméleti háttér vizsgálatát és a gyakorlati tapasztalatokat összegyűjtve kísérletet tettünk egy általános, a hazai felsőoktatási intézmények és piacok sajátosságait figyelembe vevő alumni rendszermodell kialakítására. Célunk egy a gyakorlatban is alkalmazható modell kidolgozása, mely segítséget nyújthat a felsőoktatási szakemberek számára az alumni rendszerek kialakítása, működtetése és fejlesztése során. Az első fejezetben a dolgozat szerkezeti és módszertani bemutatása történik, melyet követően a második fejezetben elemezzük a felsőoktatás helyzetét, az új tudásalapú gazdaság kihívásai közepette. Kiemelten foglalkozva a hazai felsőoktatás intézményrendszerével, nemzetközi és regionális szerepkörével, finanszírozási rendszerének sajátosságaival, a felsőoktatási környezet változásaival, az intézményekre váró új kihívásokkal. 6

11 A harmadik fejezetben a felsőoktatási intézmények és a verseny kapcsolatának összefüggésrendszerét vizsgáljuk, majd a negyedik fejezet áttekintést ad a hallgatói szolgáltatások fejlődéstörténetéről, nemzetközi és hazai rendszeréről. Az ötödik fejezetben a dolgozat központi témájának bevezetéseként bemutatjuk az alumni mozgalmak fejlődéstörténetét, a nemzetközi gyakorlatot honlapelemzés, valamint a külföldi szakmai ösztöndíjak során tapasztalt intézményi gyakorlatok figyelembevételével. A hatodik fejezet a disszertáció központi témájáról, a hallgatói szolgáltatások egyik kiemelt területéről a hazai intézmények által végzett alumni tevékenység sajátosságairól szól. A hazai helyzetelemzést a felsőoktatási intézmények alumni oldalainak elemzésével, az intézményi alumni koordinátorok körében végzett standard írásbeli megkérdezés eredményeinek segítségével, a végzett hallgatók körében elkészített fókuszcsoportos interjúk és hazai felsőoktatási és alumni szakértőkkel folytatott mélyinterjúk eredményeinek segítségével mutatjuk be. A hetedik fejezetben a kutatások eredményeire alapozva sor kerül a fontosabb eredmények összegzésére, a hipotézisek verifikálására. Majd a záró fejezetében összegezzük a kutatás eredményeit, az új kutatási irányok meghatározása mellett. 7

12 3. A kutatás módszertana és forrásai A kutatómunkát az a feltevés alapozta meg, mely szerint a felsőoktatási intézmények nemzetközi szintéren versenyeznek a hallgatókért, oktatókért, kutatókért, támogatásokért, forrásokért, s ebben a versenyben egyre fontosabb szerephez jut az intézmények által nyújtott kapcsolt szolgáltatások köre, minősége, melyek révén az egyetemek versenyképessége javulhat. A kapcsolt szolgáltatások típusainak felmérését követően a szolgáltatások közül kiemeltük a hallgatói szolgáltatások rendszerét, mely szorosan kapcsolódik a vizsgált témakörünkhöz. Mivel a disszertáció terjedelme korlátozott, így vizsgálatunkat leszűkítettük a hallgatói szolgáltatások egy meghatározó típusának, az alumni szolgáltatások rendszerének a vizsgálatára. A kutatás több részből tevődik össze, mely tartalmaz szekunder és primer kutatásokat. Szekunder információs bázis Kezdeti lépésként a téma feldolgozását elősegítő elméleti háttér felkutatására törekedtünk, mely magában foglalja a szakirodalom 8

13 (hazai és nemzetközi szakkönyvek, felsőoktatással foglalkozó folyóiratok, kiadványok, szakcikkek) tanulmányozását, a statisztikai források (Központi Statisztikai Hivatal, Országos Felsőoktatási Információs Iroda, Oktatási Hivatal, Opendoors, Eurostat, Diplomás Pályakövetési vizsgálatok) elemzését. A szekunder kutatási forrásokat kiegészítettük a hazai és nemzetközi konferenciák, kiállítások látogatása során összegyűjtött benyomásainkkal, s ezen alkalmak során folytatott személyes megbeszélések tapasztalataival. A kutatómunka teljes időtartama alatt kiemelkedően fontos forrást jelentett számunkra az internet. Esetünkben a kutatási téma sajátosságának mondható, hogy a gyakorlat előrébb tart, mint az elméleti összefoglalás. A dolgozatban bemutatásra került kutatási témák legtöbbet hivatkozott szerzői a következők: Barakonyi K., Berács J., Deés Sz., Dinya L., Hatos P., Hrubos I., Kuráth G., Rechnitzer J., Rédei M., Tamándl L., valamint Clark, B.R., Goddard, J., Wilkinson, R.D., Wissema J.G. Primer információs bázis A primer kutatásaink során kvantitatív és kvalitatív kutatásokat is végeztünk. Primer kutatásaink az alábbi tevékenységekből épülnek fel: 9

14 Egységes szempontrendszer alapján elemzésre kerültek az intézményi honlapok, azok alumni tartalmú menüpontjai, önálló oldalai. A kutatás során a hazánkban akkreditált 66 intézmény esetében - mely között találunk állami, magán, alapítványi és egyházi finanszírozású intézményt - teljes körű vizsgálatot végeztünk. A külföldi intézmények számosságára való tekintettel az Európai Unió tagországainak, valamint az Egyesült Államok intézményeinek - számukat az országok földrajzi méretével arányosan határoztuk meg - vizsgálatát végeztük el Online kérdőíves megkérdezést végeztünk a hazai felsőoktatási intézmények alumni koordinátorai körében. Az intézmények weboldalainak vizsgálata alapján meghatároztuk azon intézmények számát, ahol végeznek alumni tevékenységet. Majd ezt követően kigyűjtöttük az intézményekben alumni tevékenységgel foglalkozó munkatársak elérhetőségeit. Ez alapján az online kérdőív 65 fő számára került kiküldésre, melyből 21 esetben érkezett be értékelhető módon kitöltött kérdőív. Online kérdőíves megkérdezést végeztünk a Pécsi Tudományegyetem hallgatói körében a Diplomás 10

15 Pályakövetési rendszer keretében közötti időszakban. A vizsgálat hallgatói motivációs vizsgálatot és diplomás pályakövetési vizsgálatokat foglalt magában, alumni és hallgatói szolgáltatások, hallgatói elégedettség témakörében. A diplomás pályakövetési kutatások keretében között fő végzett hallgató számára kerültek kiküldésre a kérdőívek, s fő töltötte ki értékelhető módon a kérdőívet ben elvégzett hallgatói motivációs vizsgálat keretében fő számára kerültek kiküldésre a kérdőívek, s fő töltötte ki értékelhető módon a kérdőívet. Az alapsokasághoz viszonyítva a válaszadók arányában az általános kiértékeléskor a végzés éve, a kar, a nem és a tagozat szerint reprezentatív súlyozást alkalmaztak a kutatók, viszont jelen elemzésünkben ehhez nem folyamodhattunk, hiszen csak azon válaszokat dolgoztuk fel, ahol az alumnival kapcsolatos kérdést kitöltötték. Ennek következtében a minta nagysága csökkent, a 2012-es hallgatói végzős évfolyamnál 882 fő válaszaira, míg a 2013-as felmérés egy évvel korábban abszolváltak közül 799 főre szűkítettük elemzésünket. A DPR adatbázisokkal kapcsolatos vizsgálatunk célja a hallgatói elégedettség (oktatáshoz és szolgáltatáshoz kapcsolódó tényezőknél) és az alumni tagsági viszony összefüggéseinek kimutatása 11

16 Standard fókuszcsoportos interjúkat végeztünk május szeptember hónapban, előzetesen kidolgozott kérdőív segítségével végzett hallgatók körében. Az interjúk öt alkalommal kerültek lebonyolításra, alkalmanként 6-8 fő részvételével, Pécsett eltérő helyszíneken. Az interjúalanyok különböző hazai felsőoktatási intézményekben szerezték meg felsőfokú végzettségüket, található közöttük főiskolán- és egyetemen végzett hallgató, akik nappali vagy levelező tagozatos képzési formában folytatták tanulmányaikat. Szakértői mélyinterjúk felvételét végeztük standardizált kérdőív alapján május szeptember között, alumni tevékenységekért felelős vezetőkkel, felsőoktatási vezetőkkel, akik az ország különböző felsőoktatási intézményeiben végzik munkájukat. 1. táblázat: Az egyes kutatási módszerek az alábbiak szerint alapozták meg a hipotézisek elfogadását vagy elvetését H1 HIPOTÉZISEK A hazai felsőoktatási intézmények életében jelentős változások mentek végbe az elmúlt néhány évben, melyek jelentősen befolyásolják az intézmények működését. Megjelent a KUTATÁSI MÓDSZEREK hazai és nemzetközi szakirodalmi elemzések szakértői mélyinterjúk konferenciákon történő 12

17 H2 HIPOTÉZISEK verseny fogalma a felsőoktatás rendszerében is, az intézmények versenyeznek a legjobb hallgatókért, oktatókért, erőforrásokért. A magyar felsőoktatási intézmények versenyképességét a regionális elhelyezkedés determinálja. H3 Az egyetemek versenyképességét egyre nagyobb mértékben befolyásolja az, hogy milyen kapcsolt szolgáltatásokat képes nyújtani hallgatói, végzett hallgatói, az üzleti-, társadalmi élet szereplői részére. H4 A hazai egyetemek versenyképességét fejlesztő tényező lehet, egy hatékony alumni rendszer működtetése, melynek alapja az aktív hallgatói korban történő hallgatói elégedettség növelése.. KUTATÁSI MÓDSZEREK személyes konzultációk hazai és nemzetközi szakirodalom elemzései statisztikai elemzése végzett fókuszcsoportos megkérdezések szakértői mélyinterjúk adattáblák szakirodalom elemzései végzett fókuszcsoportos megkérdezések szakértői mélyinterjúk hallgatói hallgatói alumni koordinátorok körében végzett kérdőíves megkérdezés alumni koordinátorok körében végzett kérdőíves megkérdezés szakértői mélyinterjúk végzett fókuszcsoportos megkérdezés hallgatói Diplomás Pályakövetési vizsgálatok eredményei 13

18 HIPOTÉZISEK H5 Hazánkban az alumni rendszer működésének hatékonyságát gátolja, a felsőoktatási intézmények esetében a tervezett, hosszútávra szóló működési stratégiák hiánya, valamint az, hogy hazánkban a felsőoktatási intézmények hallgatói körében nem alakul ki a tanulmányok időszaka alatt az intézményi identitás. KUTATÁSI MÓDSZEREK szakértői mélyinterjúk végzett fókuszcsoportos megkérdezés hallgatói Forrás: Saját szerkesztés 4. Az értekezés tudományos eredményei A kutatás célja a hazai felsőoktatási intézmények által végzett alumni tevékenység vizsgálata, azon feltételezés tükrében, mely szerint a sikeresen végzett alumni tevékenység, hosszú távon elősegítheti az egyetemek versenyképességének javulását. Az induló hipotézisek elfogadása, illetve elvetése. H1: A hazai felsőoktatási intézmények életében jelentős változások mentek végbe az elmúlt néhány évben, melyek jelentősen befolyásolják az intézmények működését. Megjelent a verseny fogalma a felsőoktatás rendszerében is, az intézmények versenyeznek a legjobb hallgatókért, oktatókért, erőforrásokért. A hipotézis igaznak bizonyult. A szakirodalmak tanulmányozását követően, valamint a felsőoktatási szakértők, 14

19 alumni vezetőkkel folytatott mélyinterjúk alapján egyértelműen kirajzolódott számunkra, hogy a felsőoktatás rendszerében mind a hazai, mind a nemzetközi színtéren igen jelentős változások mentek végbe az elmúlt évtizedben. A szakértői mélyinterjúk során a válaszadók a folyamatosan csökkenő hallgatói létszámot, a hallgatói igények változását, a tartós forráshiányt és a nemzetköziesedés folyamatát jelölték meg napjaink kihívásának, mely a felsőoktatási intézmények erős versenyét indukálja a forrásokért. Az egyetemek versenyeznek a jobb képességű hallgatókért, oktatókért, támogatásokért, külső forrásokért. Ahhoz azonban, hogy az egyetemek sikeresen tudjanak alkalmazkodni a megváltozott feltételrendszerekhez szemléletváltozásra - az intézmények, a vezetők, a munkatársak részéről, valamint új módszerek, eszközök alkalmazására is szükség van a felsőoktatás rendszerében. A hazai felsőoktatási intézményeink hosszú távon nem lesznek képesek sikeresen működni a globális felsőoktatási piacon marketing-, vállalkozói, szolgáltatói szemléletű gondolkodásmód és cselekvés nélkül. Egy egyetem versenyképességét napjainkban, az oktatás minősége és a kutatások széles köre mellett a kapcsoltszolgáltatások sokszínűsége, minősége is meghatározza. 15

20 H2: A magyar felsőoktatási intézmények versenyképességét a regionális elhelyezkedés determinálja. A hazai felsőoktatás térszerkezete az elmúlt húsz évben jelentősen átrendeződött. Az 1990-es években megnőtt a felsőfokú képzések iránti kereslet, megnőtt a képző intézmények száma, és elkezdődött az intézmények térbeli terjedése. A 2000-es években az integráció révén jelentős felsőoktatási központok jöttek létre, a hagyományokkal bíró nagy egyetemi városok (Pécs, Szeged, Debrecen) mellett olyan új központok is kialakultak, mint például Győr, Veszprém, Miskolc. Az integráció révén a vidéki felsőoktatási központok megerősödtek, széleskörű képzési kínálatuk elősegítette regionális felértékelődésüket. Az elmúlt húsz év átalakulásainak legnagyobb hozadéka talán az, hogy a felsőoktatás térben és időben elérhetővé vált azon társadalmi csoportok, rétegek számára, akik biztosítani tudják gyermekük taníttatását. Ma már kilométeres körzetben el lehet érni felsőoktatási intézményt hazánkban, azaz az egyetemek, főiskolák lefedik a teret. A statisztikák tanulmányozása során érzékelhető, hogy bár az egyes régiókban nőtt a jelentkezések száma, Budapest dominanciája továbbra is érzékelhető. Budapest súlya a magyar 16

21 felsőoktatásban kiemelkedő, pusztán a népességszámából adódóan (2-2,5 millió ember lakik Budapesten és vonzáskörzetében) nagyarányú hallgatói állománnyal rendelkezik, valamint széles képzési palettájának köszönhetően kiemelkedő vonzerővel bír a felsőoktatásba jelentkező hallgatók számára. A budapesti felsőoktatási intézmények hatása nem csak a Közép-magyarországi régióra terjed ki, hanem érezhető a legnagyobb vidéki egyetemek irányába is. Budapest elszívó ereje tehát jelentős, és nem csak a beiskolázás szakaszában, hanem a végzést követően is. A vidéki intézményekben végzett hallgatók jelentős része Budapesten helyezkedik el, de ettől függetlenül Debrecen, Pécs, Szeged hatása érvényesül a hozzá közel eső területeken, ezáltal regionálisan befolyásolva az adott területegységet es évben elkészült egy tanulmány, 32 hazai felsőoktatási intézmény bevonásával, mely a felsőoktatási intézmények vonzáskörzetét elemezte (Hegedűs, 2014). A tanulmány megállapítása szerint is igazolódott az a feltevés, mely szerint a budapesti intézmények jelentős vonzó hatást fejtenek ki a Közép-magyarországi régióra ahonnan a hallgatók többsége származik de ezen felül a vidéki egyetemek vonzáskörzetében gyakorolt elszívó hatása is jelentős. 17

22 Valójában azonban nem pusztán egy-egy felsőoktatási intézmény térszerkezete befolyásolja az intézményválasztást, abban számos más tényező is közrejátszik: utazási lehetőségek, jövőbeni álláslehetőségek, gyakorlati lehetőségek, megélhetési költségek, korábbi benyomások..stb. Egy intézmény sikeres működését alapvetően befolyásolja, hogy milyen mértékben tud beágyazódni az adott régió életébe. Lényeges kérdés, hogy az adott intézmény miképpen tud kommunikálni, milyen típusú kapcsolatot tud kialakítani a gazdasági élet szereplőivel a régióban. Tud-e az intézmény olyan új típusú szolgáltatásokat teremteni, amelyből a térség az ott élők profitálnak. Ezen fejlesztéseket, stratégiákat az intézményeknek tudatosan kell alakítania. S mindez együttesen alakítja majd az adott intézmény vonzerejét. Így tehát ezt a hipotézist elfogadtuk, mert úgy véljük egy felsőoktatási intézmény sikerességét, vonzerejét nem pusztán az határozza meg, hogy földrajzi értelemben mely régióban működik, hanem befolyásolja az is, hogy az adott régióban, amelyben működik milyen mélységig képes beágyazódni, s a régió adta lehetőséget képes-e saját javára fordítani. H3: Az egyetemek versenyképességét egyre nagyobb mértékben befolyásolja az, hogy milyen kapcsolt 18

23 szolgáltatásokat képes nyújtani hallgatói, végzett hallgatói, az üzleti világ képviselői számára. Napjainkban az egyetemek igen erős versenyt folytatnak a hallgatókért, oktatókért, erőforrásokért a nemzetközi piacon. A kérdés összetettségét jelzi, hogy az intézmények versenyképességét egyrészt hallgatói, másrész a vállalkozói, üzleti oldalról is meg kell vizsgálnunk. Hallgatói oldalról megközelítve azt látjuk, hogy: a felsőoktatás rendszerében napjaikban a hallgatók összetétele ingen heterogén. Nőtt azon hallgatók száma, akik nem a hagyományos életkorban (18 23 év között) kezdik meg tanulmányaikat, nőtt a külföldi hallgatók száma és azon hallgatók száma is, akik a második, harmadik diplomájukat szerzik meg. Az eltérő korcsoportoknak, eltérő nemzetiségű diákoknak különböző igényeik vannak, melyeket a felsőoktatási intézményeknek a lehető legmagasabb minőségben kell tudniuk kielégíteni. Mert az, hogy egy felsőoktatási intézmény milyen kapcsolt szolgáltatásokat képes nyújtani hallgatói, végzett hallgatói, ma már az intézmények versenyképességét jelentősen alakító tényezőnek tekinthetjük. Az egyetem jó hírnevének megőrzését, versenyképességének javítását alapvetően befolyásolja az adott intézményről a társadalmi tudatban kialakított kép minősége. A legjelentősebb minőségfejlesztő eszköz megítélésünk szerint az elégedett 19

24 hallgató, aki az intézménye jó hírnevét viszi szerte a világban. Éppen ezért a hallgatókkal való foglalkozást egy komplex, egész hallgatói életpályán átívelő feladatnak tekintjük, melynek elemei a következők: a beiskolázás folyamatában a hallgatók megnyerése (beiskolázási marketing), megfelelő tudáselemek közvetítése a hallgatók felé, egyetemi infrastruktúra fejlettsége (oktatótermek, laborok bútorzata, technikai felszereltsége, kollégiumi férőhelyek száma, színvonala, tantervek-tanmenetek tartalma, egyetemi könyvtárak, büfék minősége, szabadidős, sport lehetőségek), valamint a felvett hallgatók elégedettségének növelése különféle szolgáltatások nyújtása révén, (aktív hallgatók irányába történő marketing) kapcsolattartás a végzett diákokkal, számukra nyújtott szolgáltatások révén (diplomás pályakövetés, alumni) s mindezek mellett nagyon fontos, hogy az egyetem folyamatosan jó kapcsolatokat ápoljon az üzleti-, és civil szférával is. A felsőoktatási intézmények az oktatás és a kutatás mellett egy harmadik szerepet, az ún. fejlesztő társadalmi felelősségvállalást is felvállalják, a helyi gazdaság és 20

25 társadalom vonatkozásában (Holland, 2001). Az egyetemek fontos szerepet töltenek be a regionális innovációs rendszerekben: csúcstechnológiai spin-off vállalkozásokat adnak, vállalati, szakmapolitikai tanácsadást nyújtanak, részt vesznek a közéleti vitákban, képzett munkaerőt bocsátanak ki a helyi, és a nemzeti munkaerőpiacra, új technológiákat szabadalmaztatnak, becsatornázzák a globális tudomány eredményeit a régióba, hálózatokat alakítanak ki, ösztönözik a társadalmi kapcsolatokat és a tanulást. Mindezekkel hozzájárulnak a helyi innovációs kapacitások fejlődéséhez és a gazdasági növekedéshez (Bramwell et. all., 2012). Ezen okokból kifolyóan megállapítottuk: az egyetemek által nyújtott kapcsolt szolgáltatások köre (hallgatók, végzett hallgatók, vállalati-üzleti szféra képviselői, társadalom), minősége és mennyisége jelentősen befolyásolja a felsőoktatási intézmények versenyképességét. Azon intézmények, melyek képesek a kapcsolt szolgáltatások nyújtása révén a hallgatói elégedettséget növelni, a régióban képesek a régió adottságainak megfelelő szolgáltatások nyújtására képesek társadalmi, gazdasági beágyazódásukat erősíteni, mely által presztízsük, népszerűségük is növekedni fog. A hipotézis elfogadásra került. H4: A hazai egyetemek versenyképességét fejlesztő tényező lehet, egy hatékony alumni rendszer 21

26 működtetése, melynek alapja az aktív hallgatói korban történő hallgatói elégedettség növelése. A hazai intézmények döntő hányada a végzést követően próbálja meg kialakítani a végzett hallgatók alma mater iránti lojalitását. Kutatásaink és a nemzetközi gyakorlat tanulmányozása alapján kijelenthetjük, hogy a folyamat kései indítása, valamint különálló tevékenységként való kezelése jelentős mértékben gyengíti az alumni tevékenység hatékonyságát. A hallgatók képző intézményhez fűződő lojalitását a képzési időszak alatt kell kialakítani, amennyiben a végzést követően kezdünk hozzá a végzett hallgatók elégedettségének növeléséhez, akkor elkéstünk. A sikeres alumni rendszer kiépítéséhez, lojális hallgatói attitűd kialakításához nélkülözhetetlen az intézmény imázsának fejlesztése, az intézményi márka kialakítása, valamint megfelelő minőségű és hagyományok kialakítása céljára alkalmas hallgatói programok biztosítása az aktív hallgatói szakaszban. Megvizsgáltuk kimutatható-e szoros összefüggés a tanulmányi időszak alatt kialakult hallgatói elégedettség és a végzést követő alumni tagság létesítése között. Ehhez a témakörhöz kapcsolódó adatokat a Pécsi Tudományegyetemen 2010 óta folytatott Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) 22

27 vizsgálatok keretén belül megvalósított hallgatói motivációs és végzett hallgatók pályakövetése felméréseken belül találtunk. Fontos a többoldalú elemzések készítése, és az időbeli fejlődés, változás kimutatása is, ezért olyan évfolyamokat kerestünk, akik mindkét kutatásban részt vettek. A 2012-es évben elvégzett hallgatói motivációs vizsgálatok kérdéskörei már tartalmaztak az alumni rendszerrel kapcsolatos kérdéseket, valamint beazonosítható a 2012-ben végzős évfolyam, továbbá rendelkezésünkre áll a 2013-as pályakövetési vizsgálat keretén az egy évvel korábban abszolutóriumot szerzettek válaszai is. Ennek köszönhetően a két adathalmaz azonos populációjánál található alumnival kapcsolatos eredmények elemzésre révén a közvetlenül a végzés előtt és a végzést követő 5-7 hónap változásainak tendenciáit azonosíthatjuk. A hallgatói és végzett populációknál is megtörtént az oktatáshoz kapcsolódó tényezők értékelése, ahol azt tapasztaltuk, hogy az alumni tagok, illetve azok, akik hallottak az alumniról magasabb értékeléseket adtak mindkét csoport esetében (egy év alatt jelentős mértékben nőtt az alumni tagok aránya). A két értékelést összehasonlítva megállapítható, hogy az alumni tagoknál a hallgatói és végzett értékelések átlagos különbsége -0,01, míg azoknál, akik hallottak az alumniról, de nem tagok -0,92. Tehát azok váltak alumni taggá, akik 23

28 jellemzően hasonló mértékű értékelést adtak hallgatóként és végzettként is. A következőkben szűkítettük a változók körét, hiszen a fentebbi megbízhatósági teszt (Cronbach s Alpha) alapján a válaszok blokkonként konzisztensek. Ehhez faktoranalízist végeztünk a hallgatók között, amelybe a hallgatói és oktatási tényezőket, szolgáltatásukat vettük bele, de ahogyan már írtuk kiugró értéke miatt outsiderként kezeltük Az egyetem lakóhelytől való távolsága kérdést. A Kaiser-Meyer-Olkin teszt értéke magas (0,868), így elvégezhető a faktoranalízis. A saját értékek alapján 5 faktort kellett volna kialakítanunk (1-nél magasabb saját értékkel), viszont a könyökszabály szerint (és az értelmezhetőség érdekében) 4 faktor mellett maradtunk rotált varimax eljárás mellett. A négy domináns hallgatói faktor megnevezései: általános egyetemei szolgáltatások, oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások, tanulmányi ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások valamint a megélhetési tényezők. A kialakított faktorértékekkel is összevetettük a hallgatók alumni tagságának kérdését egyrészt a teljes 2012-es populáción, másrészt a végzős évfolyamon. Arra voltunk kíváncsiak, hogy hasonló eredmény rajzolódik-e ki, mint az egyes kérdésekkel történt elemzéseknél. Az egyutas varianciaanalízis alapján kijelenthetjük, hogy mind a két 24

29 esetben az oktatáshoz kacsolódó szolgáltatásokkal való elégedettség magas szintje és az alumni tagság között szoros kapcsolat áll fenn. Az eddig alkalmazott módszertan segítségével egy olyan kép alakult ki bennünk, hogy az általában elégedettebb, valamint a jobb képességű, tudású hallgatók nagyobb eséllyel alumni tagok a képzés ideje alatt is, illetve nagyobb eséllyel lépnek be a tanulmányok befejeztével. Arra gondoltunk, hogy érdemes megvizsgálni azt is, kialakíthatóak-e markánsabb hallgatói klaszterek a végzős évfolyamon. A faktoranalízisnél bevont kérdésektől eltérő blokkot választottunk, hogy elkerüljük az önmagával való magyarázás hibáját, így az oktatáshoz kapcsolódó tényezők értékeléseit választottuk ki. Először hierarchikus klaszteranalízis keretén belül Wardeljárással állapítottuk meg a kialakítandó csoportok számát, majd az eredménynél javasolt 3 klaszterre K-közepű klaszteranalízist végeztünk. Az egyes csoportokra jellemző értékek alapján kialakított elnevezések: a pozitívak, lelkesek; a proaktívak és a képzést elvégzők. Ezt követően összevetettük a klaszteranalízis csoportjait és a faktoranalízisnél kialakított változókat, és azt kaptuk eredményül, hogy az oktatáshoz és a tanulmányi ügyintézéshez kapcsolódó szolgáltatások szerepe a végzettek körében 25

30 meghatározó mind a lelkesek, mind a pozitívak körében, melyet a 1. ábra szemléltet. Ez megerősíti azon feltevésünket, hogy a magasabb szintű hallgatói elégedettség alapján azonosíthatóak homogénebb hallgatói csoportok, amely révén javítható az alumni által nyújtott szolgáltatások igénybevételének aránya, valamint a szolgáltatások hatékonysága is. A klasztereknél megvizsgáltuk azt is, hogy létezik-e kapcsolat - és ha igen, mennyire erős - az egyes hallgatói csoportok és az alumni tagság létesítése között. Azt tapasztaltuk, hogy a pozitívak, lelkesek és a proaktívak csoportjához tartozó hallgatók nagyobb arányban alumni tagok, illetve a végzéskor nagyobb arányban szeretnének belépni, mint a képzést elvégzők. Bár a vizsgálat szerint kimutatható kapcsolat áll fenn a vizsgált tényezők és az alumni tagság között, ez a kapcsolat nem erős. Úgy véljük, e tényezőkkel való elégedettség szintje valóban befolyásolja azt, hogy a végzést követően a hallgatók alumni taggá válnak-e, de mégis ezek a tényezők inkább eredménytényezőknek, sem mint magyarázó tényezőknek tekinthetőek. Az alumni tagság nem befolyásolja jelentősen sem az elégedettséget, sem az intézmény megítélését, így az alumni tagság növelésére és így a végzést követő szolgáltatások igénybe vételének növelésére elsősorban a 26

31 hallgatóknak nyújtott oktatás és a hallgatói szolgáltatások minőségére kell koncentrálni. 1. ábra: Az egyes klaszterek és a hallgatók oktatáshoz kapcsolódó tényezők értékelések közötti összefüggések vizsgálata Forrás: Saját szerkesztés Ezen megállapításainkat a végzett hallgatókkal történt fókuszcsoportos interjúk, valamint a szakértői mélyinterjúk tapasztalatai, eredményei is megerősítik. Kutatási eredményeink alapján a hipotézis elfogadásra került. H5: Hazánkban az alumni rendszer működésének hatékonyságát gátolja, a felsőoktatási intézmények 27

32 esetében a tervezett, hosszútávra szóló működési stratégiák hiánya, valamint az, hogy hazánkban a felsőoktatási intézmények hallgatói körében nem alakul ki a tanulmányok időszaka alatt az intézményi identitás. A hazai felsőoktatási intézmények a 2000-es évek elején, közepén kezdtek el az intézményi alumni rendszerek kiépítésével szervezett keretek között foglalkozni. Az intézmények jelentős része jelenleg a rendszer kiépítésének kezdeti fázisában tart, a hangsúly elsősorban az adatbázis kiépítésén és alapszolgáltatások (hírlevél, alumni magazin, évfolyam és alumni találkozók szervezésére) nyújtására koncentrál. Az alumni tevékenységek hazánkban nem alulról szerveződő klubok, szövetségek formájában, hanem intézményi oldalról szerveződő szervezetek formájában épül ki. A tevékenységeket legtöbb esetben a Karrier és Hallgatói Szolgáltató Irodák munkatársai végzik, a rektorhelyettes szakmai felügyelete mellett. A hazai felsőoktatási intézmények által végzett alumni tevékenységek vizsgálata során a legtöbb esetben a stratégiai gondolkodásmód hiányát tapasztaltuk. Az intézmények többségében az alumni tevékenységet önálló, független tevékenységként kezelik, nem egy összefüggő komplex stratégiai rendszer elemeként. Pedig ez a tevékenység valójában a komplex marketing stratégia része, gyakorlat 28

33 orientált, funkcionális részterület, melynek sikeres működéséhez szükséges, hogy kapcsolatban, összhangban legyen a többi funkcionális (beiskolázási marketing, hallgatói marketing, külső marketing..stb) részterülettel. A sikeres intézményi alumni tevékenység alapvető feltétele tehát a hosszú távú, átfogó intézményi stratégia megléte, s ehhez kapcsolódóan az egyes funkcionális résztevékenységek, feladatok definiálása. Az elvégzett kutatások alapján egyértelműen bebizonyosodott az a tény is, hogy a hazai intézmények esetében nem alakul ki intézményi identitás a hallgatók körében az aktív szakaszban. Ennek elsődleges oka, hogy az intézményi stratégiákból egészen az utóbbi évekig hiányzott a tudatos imázs építésre irányuló szervezett tevékenységek rendszere. A hatékony alumni tevékenységek végzéséhez tehát szükséges az intézményi imázs, intézményi márkanév kialakítása (Nussl Rein, 1997). A felsőoktatási intézmények tudatosan felépített személyiségének, intézményi identitásának kialakítása, a pozitív imázs kialakítása hosszú távú, tudatos marketingtevékenység eredményeként érhető csak el. Valós teljesítmények, megkülönböztető teljesítményelőnyök, vonzerők kellenek az elismertséghez, bizalomhoz, melyet célzott és hatékony marketingtámogatással, marketingkommunikációval lehet 29

34 megismertetni, elfogadtatni (Rekettye, 2010) Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a feltevésünk igaznak bizonyult. A kutatás rávilágított arra, hogy a hazai intézmények alumni tevékenység szervezésére vonatkozó gyakorlata számos sajátsággal bír: a hazai alumni rendszerek kialakítását az intézmények kezdeményezték, nem alulról induló szerveződés formájában alakultak ki az alumni szervezetek, az alumni tevékenység szervezett formában történő végzését a 2000-es évek elején, közepén kezdték el az intézmények, az alumni rendszerek kiépítése, működtetése dominánsan pályázati forrásokból, intézményi költségvetésből valósul meg, a támogatásszervezés hazánkban jelenleg nem közvetlen, hanem közvetett cél, az alumni rendszerek kiépítése kezdetleges fázisban tart intézményenként eltérő -, a fő hangsúly az adatbázisok kiépítésére, alapvető szolgáltatások (hírlevél, alumni magazin, alumni és évfolyamtalálkozók szervezése) nyújtására koncentrálódik, a végzett hallgatókkal való kommunikáció dominánsan egyirányú, a végzett hallgatók nem kerülnek aktívan bevonásra a feladatokba (nincs is rá igényük), 30

35 1. ábra: Az alumni tevékenység szerepe a felsőoktatási intézményi stratégiában Forrás: Saját szerkesztés az alumni rendszerek működtetését az intézmények önálló rendszerként kezelik, nem alakítottak ki átfogó intézményi stratégiát, melynek szerves része, részeleme az alumni stratégia, a hazai intézményi alumni rendszerek hatékony működésének legnagyobb gátja a stratégiai 31

36 gondolkodásmód, marketingszemléletű gondolkodásmód hiánya, valamint az intézményi identitás kialakításába hiánya. Javaslatunk szerint, a hatékony alumni rendszerek működtetésének alappillére a hosszútávú stratégiai célok meghatározása, melyhez kapcsolódnak az egyes funkcionális tevékenységek, egy egységes rendszert alkotva. Az alumni tevékenységek rendszere nem egyfajta végállomásnak tekinthető egy adott hallgatói életciklus lezárásaként. Az alumni tevékenység a teljes hallgatói életciklust végigkísérő körfolyamat egyik részeleme, mely szoros kapcsolatban kell, hogy álljon: a beiskolázási marketinggel, hallgatói marketinggel, a külső piacokkal való kommunikációs tevékenységekkel. 5. Jövőbeli kutatási irányok Az alumni rendszerek további fejlesztésére szükség van, amennyiben az egyes intézmények alumni szervezeteinek működési hatékonyságát növelni szeretnénk. Ehhez nélkülözhetetlen az intézmény hallgatói, végzett hallgatói igények, elvárások pontos ismerete. Hallgatói értékvizsgálat a 32

37 Diplomás Pályakövető Rendszer vizsgálatainak része. Ezen vizsgálatok keretében a hallgatói értékek egy-egy szegmensére kérdez rá a kérdőív, amely nem alkalmas árfogó kép kialakítására a tekintetben, mely szolgáltatások a hallgatók számára a legfontosabbak, és melyek azok, amelyek kielégítése révén kialakul, erősödik az intézményhez tartozás érzése. Javaslatunk szerint a hallgatói és végzett hallgatói igények széleskörű megismerése érdekében szükség lenne, egy átfogó, több intézményre kiterjedő hallgatói értékvizsgálatot tanulmányozó kutatás lefolytatására, valamint a korábbi fejezetekben már megfogalmazott tudatos intézményi stratégia és azon belül alumni stratégia kialakítására és alkalmazására. 6. Felhasznált irodalom Bramwell, A. Hepburn, N. Wolfe, D. A. (2012): Growing Innovation Ecosystems: University-Industry Knowledge Transfer and Regional Economic Development in Canada. Final Report to the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, University of Toronto. Holland, B. A. (2001): Toward a definition and characterization of the engaged campus: six cases. Metropolitan Universities: An International Forum 3., pp

38 Nuissl, E. von Rein, A. (1997): Felsőoktatási intézmények PRtevékenysége. Budapest, Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete Rekettye G. (2010): A felsőoktatási kínálat marketingorientált menedzselése. In: Törőcsik M. Kuráth G. (szerk.): Egyetemi marketing marketing a felsőoktatásban. Pécs, PTE, pp Szolár É. (2009): Szervezetelméletek a felsőoktatás kutatásban. Új - Pedagógiai Szemle, 2009/8-9. pp Publikációs jegyzék Duga Zs. Törőcsik M. (2014): A Z - generáció és a tudomány kapcsolata A tudományos ismeretszerzés színterei a fiatal generáció körében. Marketing & Menedzsment, XLVII. évf. II. különszám pp ISSN Duga Zs. (2014): A hazai felsőoktatási intézmények által működtetet alumni rendszer sajátosságai. Marketing & Menedzsment, XLVIII. évfolyam, 2. sz. pp ISSN Duga Zs. (2014): Felvételi információforrások In: Kuráth G. Héráné T. A. Sipos N. (szerk.) (2014): Diplomás Pályakövető Rendszer tanulmánykötet. Pécsi Tudományegyetem pp ISSN Duga Zs. (2013): Tudomány és a fiatalok kapcsolata. Kutatási 34

39 tanulmány. TÁMOP /1/KONV Tudománykommunikáció a Z generációnak. Projektvezető: Törőcsik Mária PTE KTK egyetemi tanár, A munkacsoport vezetője: Szűcs Krisztián PTE KTK adjunktus Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Duga Zs. (2012): Az alumni rendszer szerepe a felsőoktatásban. IV. Nemzetközi és X. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia, Pécs In: Szamonek V. (szerk.): X. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia előadásai. Virágmandula Kft. ISBN Szontágh K. Duga Zs. (2012): Sustaniable development in terms of next generations of researchers. In: Bélyácz I. - Fogarasi J. - Szabó K. - Szász E. (szerk.): Knowledge and Sustainable Economic Development. Konferencia helye, ideje: Oradea, Romania, Oradea: Partium Kiadó, p.x. ISBN: Duga Zs. - Szontágh K. (2012): Student mobility a panorama of the situation in Hungary. In: Bélyácz I. - Fogarasi J. - Szabó K. - Szász E. (szerk.): Knowledge and Sustainable Economic Development. Konferencia helye, ideje: Oradea, Romania, Partium Kiadó, p.x. ISBN: Duga Zs. - Szontágh K. (2012): Future of student mobility in the Hungarian Higher Education. In: Bélyácz I. - Fogarasi J. - Szabó K. - Szász E. (szerk.): Knowledge and Sustainable Economic Development. Konferencia helye, ideje: Oradea, Romania, Partium Kiadó, p.x. 35

40 ISBN: Duga Zs. (2012): Diploma mobilitás azaz külföldi diákok a magyar orvosképzésben. In: Reisinger A. (szerk.) Új trendek és kihívások a hazai felsőoktatásban: A Széchenyi István Egyetem és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Konferencia helye, ideje: Győr, Széchenyi István Egyetem, p. x. ISBN: Duga Zs. Szontágh K. (2012): The role of universities in regional development. In: Szente V. Szendrő K. Varga Á. Varga R. (szerk.): Regional and Business Studies, Vol. 3, No. 1.Supplement 1.: 3rd International Conference of Economic Sciences. Konferencia helye, ideje: Kaposvár, Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Paper CD: [s. n.], p. x. ISBN: Duga Zs. (2011): Idegen nyelvű képzési programok szerepe a magyar orvosképzésben. In: Páger B. (szerk,): PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Évkönyv. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. ISSN: Duga Zs. - Szontágh K. (2011): Foreign Students in Hungarian Medical Training. In: Székely T. (szerk.) XII. RODOSZ Konferencia. Konferencia helye, ideje: Kolozsvár, Románia Kolozsvár: Románia Magyarok Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége, p. x. ISBN: Duga Zs Szontágh K. (2011): Degree Mobility in Medical 36

41 Training in Hungary - Practices in foreign student recruitment. In: Ferencz Á. (szerk.): Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia, I-III. kötet, Konferencia helyszíne, ideje: Kecskemét, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar ISBN: Szontágh K. Duga Zs. (2011): Regional Distribution of Academic Fields Offered by Doctoral Schools Innovation Potential for Companies. In: Ferencz Á. (szerk.): Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia, I-III. kötet Konferencia helyszíne, ideje: Kecskemét, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar ISBN: Duga Zs. (2010): Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. In: Kuráth G. Pálfi M. (szerk.): III. Felsőoktatási Marketing Konferencia: Konferencia CD, Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, pp ISBN: Duga Zs. (2010): Az egyetemek szerepe a regionális fejlesztésben. In: Buday-Sántha A. - Gunszt K, - Horváth M. - Milovecz Á. - Páger B. - Tóth Zs. - Balogh G. - Kovács Sz.- Horeczki R. - Erdősi F. - Horváth Gy.(szerk.) Évkönyv 2010:"Félidőben" Pécs: PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, pp I- IV. kötet ISSN Oktatási segédanyagok Duga Zs. (2014): Tudománykommunikáció, tudományos ismeretterjesztés a webkettő világában. 37

42 Tudománykommunikációs képzés e-book tananyag. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából, a TÁMOP A Nemzeti Kíválóság Program keretében a kiemelt projektben ösztöndíjat nyert kutatók számára. Duga Zs. (2014): Felsőoktatási-kutatóintézeti intézményi médiamenedzsment elmélete és gyakorlati szempontjai. Tudománykommunikációs képzés e-book tananyag. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából, a TÁMOP A Nemzeti Kíválóság Program keretében a kiemelt projektben ösztöndíjat nyert kutatók számára. Egyéb kiadványok Kalmár L. Duga Zs. Somodi K. Horváth B. (2014): The First 30 Years of the English Language Medical Education in Pécs. University of Pécs, Medical School (1 st Edition, August 2014) Kalmár L. Duga Zs. Somodi K. Horváth B. (2014): The First 30 Years of the English Language Medical Education in Pécs. University of Pécs, Medical School (2 nd Edition, October 2014) Konfrencia előadások Duga Zs. (2014): Az alumni rendszer szerepe a felsőoktatási intézmények versenyképességének javításában. III. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia. Pécs, április Duga Zs. (2013): Tudománykommunikáció a Z-generációnak. Avagy hogyan tanulnak a net generáció tagjai. Egy generáció médiahasználatáról. Társadalom- és 38

43 médiatudományi megközelítések. Pécs, november 8-9. Zsolnay Kulturális Negyed Duga Zs. (2013): Hallgatói értékek a felsőoktatásban. V. Nemzetközi és XI. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia Pécs, április PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Duga Zs. (2012): Az alumni rendszer szerepe a felsőoktatásban. V. Nemzetközi és X. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia Pécs, április Duga Zs. - Szontágh K. (2012): Student mobility a panorama of the situation in Hungary. Knowledge and Sustainable Economic Development. Konferencia helye, ideje: Oradea, Romania, (angol nyelvű előadás) Duga Zs. - Szontágh K. (2012): Future of student mobility in the Hungarian Higher Education. Knowledge and Sustainable Economic Development. Konferencia helye, ideje: Oradea, Romania, (angol nyelvű előadás) Duga Zs. (2012): Diploma mobilitás azaz külföldi diákok a magyar orvosképzésben. Új trendek és kihívások a hazai felsőoktatásban: A Széchenyi István Egyetem és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Konferencia Győr, Széchenyi István Egyetem Duga Zs. Szontágh K. (2012): The role of universities in regional development. 3rd International Conference of Economic Sciences Kaposvár, Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar (angol nyelvű előadás) 39

44 Duga Zs. Szontágh K. (2011): Foreign Students in Hungarian Medical Training. XII. RODOSZ Konferencia. Konferencia Kolozsvár, Románia Kolozsvár: Románia Magyarok Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége Duga Zs. Szontágh K. (2011): Degree Mobility in Medical Training in Hungary - Practices in foreign student recruitment. Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia, Kecskemét, Magyarország Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar Duga Zs. (2010): Az egyetemek szerepe a regionális fejlesztésben. Félidőben"c. konferencia Pécs, október 8-9 PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola 40

A Pécsi Tudományegyetem regionális hatásainak főbb területei a Diplomás Pályakövető Rendszer eredményei alapján

A Pécsi Tudományegyetem regionális hatásainak főbb területei a Diplomás Pályakövető Rendszer eredményei alapján Kuráth Gabriella Sipos Norbert A Pécsi Tudományegyetem regionális hatásainak főbb területei a Diplomás Pályakövető Bevezető A hazai felsőoktatási piac jelentős változásokon esett át, és jelenleg is az

Részletesebben

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON PH.D. ÉRTEKEZÉS MISKOLC 2015 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS TERÜLETÉRE PH.D. ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Keresnyei Krisztina Andrea. Pécs, 2015.

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Keresnyei Krisztina Andrea. Pécs, 2015. DOKTORI ÉRTEKEZÉS Keresnyei Krisztina Andrea Pécs, 2015. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola A kreatív iparágak és a kreatív osztály helyzete

Részletesebben

A diplomás pályakövetés és a felsőoktatási intézmények sikerességének összefüggései

A diplomás pályakövetés és a felsőoktatási intézmények sikerességének összefüggései Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Tamándl László A diplomás pályakövetés és a felsőoktatási intézmények sikerességének összefüggései Doktori értekezés tervezet Konzulens:

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Brányi Árpád. okleveles közgazdász. Együttműködés a dunántúli borászati ágazatban

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Brányi Árpád. okleveles közgazdász. Együttműködés a dunántúli borászati ágazatban Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Brányi Árpád okleveles közgazdász Együttműködés a dunántúli borászati ágazatban Doktori értekezés tézisei Témavezető: Prof. Dr. Józsa László, egyetemi

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A TERÜLETI TŐKE SZEREPE A REGIONÁLIS- ÉS VÁROSFEJLŐ- DÉSBEN ESETTANULMÁNY A HAZAI KÖZÉPVÁROSOK PÉLDÁ- JÁN Doktori (PhD) értekezés tézisei Tóth Balázs

Részletesebben

MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN

MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN Papp Z. Attila Csata Zsombor Külhoni magyar doktoranduszok: nemzetközi kontextusok és Kárpát-medencei jellegzetességek 1 1. Bevezető Talán nem szükséges bizonyítani,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005. Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási jelentés. Végzettek pályakövetésére vonatkozó vizsgálat

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005. Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási jelentés. Végzettek pályakövetésére vonatkozó vizsgálat A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási

Részletesebben

A 15-29 éves korosztály tevékenységszerkezete az időmérleg-vizsgálatok tükrében

A 15-29 éves korosztály tevékenységszerkezete az időmérleg-vizsgálatok tükrében TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016 Tudománykommunikáció a Z generációnak Projektvezető: Dr. Törőcsik Mária PTE KTK egyetemi tanár A munkacsoport vezetője: Dr. Szűcs Krisztián PTE KTK adjunktus A 15-29 éves

Részletesebben

A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁSBAN

A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁSBAN Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ

Részletesebben

A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai

A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Dancsecz Gabriella A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai Doktori (Ph.D)

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN dr. jur. Ábrahám Katalin Témavezetők: Prof. Dr. Baranyi Béla az

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Sokszínű pedagógiai kultúra, ISBN 978-80-89691-05-0

Sokszínű pedagógiai kultúra, ISBN 978-80-89691-05-0 Hallgatói összetétel változásának vizsgálata a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon, konzekvenciák és teendők Oláhné Zieser Zsuzsanna, Zimányi Krisztina Budapesti

Részletesebben

A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei

A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei Szatmári János Kakatics Lili Szabó Zoltán Gyula A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék 2013-ban már harmadik alkalommal mérte fel a

Részletesebben

Elérhetőségi viszonyok területi különbségekre gyakorolt hatása a magyarországi kistérségek esetében

Elérhetőségi viszonyok területi különbségekre gyakorolt hatása a magyarországi kistérségek esetében Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola Győrffy Ildikó: Elérhetőségi viszonyok területi különbségekre gyakorolt hatása a magyarországi kistérségek esetében

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán SZOLNOKI FŐISKOLA A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 DPR ALPROJEKT PROJEKTTERV

Részletesebben

Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján

Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján Lukovics Miklós Zuti Bence (szerk.) 2014: A területi fejlődés dilemmái. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 81-92. o. Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján Karácsony Péter

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A 2012. ÉVI TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK ÉRETTSÉGI VIZSGADOLGOZATOK STATISZTIKAI ÉS KVALITATÍV ELEMZÉSE A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉP- ÉS EMELT

Részletesebben

A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG

A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG Halmai Péter, Csatári Bálint, Tóth Erzsébet (Szent István Egyetem, MTA Regionális Kutató Központ, Agrárgazdasági Kutatóintézet) 1 Vezetõi összefoglaló

Részletesebben

Az e-marketing szerepe a marketing mai gyakorlatában

Az e-marketing szerepe a marketing mai gyakorlatában A MARKETING ESZKÖZEI Az e- szerepe a mai gyakorlatában Milyen stratégiákat követnek a brit és az új-zélandi vállalkozások? Egy legutóbbi kutatás három fő irányt mutatott ki. A cégek egyharmada továbbra

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1-Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1-Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1-Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

Miskolc Város Intelligens Szakosodási Stratégia

Miskolc Város Intelligens Szakosodási Stratégia Miskolc Város Intelligens Szakosodási Stratégia Keretfeltételek Kohéziós politika 2014-2020 között Az EU2020 stratégiai célkitűzéseinek (intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés) megvalósítása Partnerség

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. HELYZETÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA Jász-Nagykun-Szolnok megye középtávú fejlesztési koncepcióját megalapozó

Részletesebben

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI A felnõttoktatás funkciója, az intézményrendszer mûködésének feltételei évek óta átalakulóban vannak. Változik a képzés iránti kereslet, s változik a kínálat

Részletesebben

2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Írásunkban a kutatás legfontosabb eredményeit kívánjuk közreadni.

Írásunkban a kutatás legfontosabb eredményeit kívánjuk közreadni. 137 Fa r k a s Éva Az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzői az intézmények nézőpontjából I. Az európai uniós alapelvekkel összhangban, a szakképzés társadalmi presztízsének, valamint munkaerő-piaci

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

OTDK DOLGOZAT. Jakab Melinda Msc

OTDK DOLGOZAT. Jakab Melinda Msc OTDK DOLGOZAT Jakab Melinda Msc 2013 HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK NÉMETORSZÁG- AUSZTRIA ÉS AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG HATÁRÁN CROSS-BORBER COOPERATIONS ON THE BORDER OF GERMANY-AUSTRIA AND AUSTRIA-HUNGARY

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Dr. Piskóti István intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi docens Miskolci Egyetem Marketing Intézet Turizmus Tanszék

Dr. Piskóti István intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi docens Miskolci Egyetem Marketing Intézet Turizmus Tanszék A FELSŐOKTATÁS PIACA ÉS MARKETINGJE Dr. Piskóti István intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi docens Miskolci Egyetem Marketing Intézet Turizmus Tanszék Jelen tanulmányban nemzetközi és hazai szakmai

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15.

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. Kutatási jelentés ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. A kutatást a ELTE-ÁJK Politikatudományi intézet megbízásából a Poli-Med Bt végezte.

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TERVEK ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK ERŐSÍTÉSE

TELEPÜLÉSI TERVEK ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK ERŐSÍTÉSE TELEPÜLÉSI TERVEK ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK ERŐSÍTÉSE Elemzés és javaslatok nemzetközi tapasztalatok alapján Kutatási jelentés VÁTI Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság Nemzetközi Területpolitikai és Urbanisztikai

Részletesebben

Menedzseri kompetencia-elvárások a munkaerőpiacon

Menedzseri kompetencia-elvárások a munkaerőpiacon BUDAPESTI MŰSZAKI- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Menedzseri kompetencia-elvárások a munkaerőpiacon Ph.D. értekezés tézisei

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A SZERVEZETFEJLESZTÉS SZEREPE AZ ÉLELMISZERIPARI VÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA. Nyomonkövetési jelentés. 2015. május

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA. Nyomonkövetési jelentés. 2015. május NEMZEI ÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI SRAÉGIA Nyomonkövetési jelentés 2015. május 1 artalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Összefoglaló 6 3. Beavatkozási területek szerinti áttekintés 12 I. Gyermek jól-lét 13 II. Oktatás

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Az észak-európai lakosság utazási szokásai és Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci potenciálja Észak-Európában Összeállította: a Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a Xellum

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 7.3.2. A regionális oktatástervezés támogatása empirikus kutatás a közoktatás-tervezés és a regionális fejlesztés közötti kapcsolatok feltárására

Részletesebben

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Brányi Árpád. okleveles közgazdász. Együttműködés a dunántúli borászati ágazatban

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Brányi Árpád. okleveles közgazdász. Együttműködés a dunántúli borászati ágazatban Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Brányi Árpád okleveles közgazdász Együttműködés a dunántúli borászati ágazatban Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. Józsa László, egyetemi tanár Győr

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi gazdaságelemző szakirány A MAGYARORSZÁGI RÉGIÓK VERSENYKÉPESSÉGE,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 329815 Honlap címe: www.u-szeged.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység... 3 1.1. Az intézmény neve: Szegedi

Részletesebben

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. A szakiskolai szakképzést előkészítő és a felzárkóztató oktatás a monitorozás tükrében - 2009 -

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. A szakiskolai szakképzést előkészítő és a felzárkóztató oktatás a monitorozás tükrében - 2009 - Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A szakiskolai szakképzést előkészítő és a felzárkóztató oktatás a monitorozás tükrében - 2009-1 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

A VIDÉKI KÖLTSÉGVETÉSI SZÍNHÁZAK MARKETING- ÉS PR-TEVÉKENYSÉGE

A VIDÉKI KÖLTSÉGVETÉSI SZÍNHÁZAK MARKETING- ÉS PR-TEVÉKENYSÉGE EDUTUS FŐISKOLA A VIDÉKI KÖLTSÉGVETÉSI SZÍNHÁZAK MARKETING- ÉS PR-TEVÉKENYSÉGE Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Készítette: Budai Gábor Levelező tagozat Gazdálkodás és menedzsment szak Kontrolling

Részletesebben

Kulcsszavak: turizmus-vendéglátás, felsőoktatási szakképzés, stakeholder, kompetencia

Kulcsszavak: turizmus-vendéglátás, felsőoktatási szakképzés, stakeholder, kompetencia Mondok Anita A felsőoktatási szakképzés követelményeinek elemzése a turisztikai munkaadók elvárásainak való megfeleltetéssel Analysis of ISCED 5 level education s requirements according to tourism professionals

Részletesebben

Horváth András Okleveles közgazdász, doktorjelölt. Mikro-, kis és középvállalkozások kvalitatív megközelítésű életpálya ciklus modelljei

Horváth András Okleveles közgazdász, doktorjelölt. Mikro-, kis és középvállalkozások kvalitatív megközelítésű életpálya ciklus modelljei Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Horváth András Okleveles közgazdász, doktorjelölt Mikro-, kis és középvállalkozások kvalitatív megközelítésű életpálya ciklus modelljei Doktori értekezés

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Tájékoztató Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Gönc (2,2 %) Sátoraljaújhely Putnok Edelény Encs Sárospatak Szikszó Ózd Kazincbarcika

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A TERMŐFÖLD KÖZGAZDASÁGI ÉRTÉKE ÉS PIACI ÁRA Készítette: Naárné Tóth Zsuzsanna Éva Gödöllő

Részletesebben

4. Kuráth Gabriella Németh Péter: A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján

4. Kuráth Gabriella Németh Péter: A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján 4. Kuráth Gabriella Németh Péter: A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Abstract In recent years, the network of alumni students has become increasingly

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/3. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 2. melléklet a Pest

Részletesebben

Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése

Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése Udvari Kerstin Varga István Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése A tanulmány azt vizsgálja, hogy az Út a munkához program közfoglalkoztatási tervei mennyire tükrözik a jogalkotók

Részletesebben

Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személyés vagyonvédelem, valamint az épületkiürítés területein

Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személyés vagyonvédelem, valamint az épületkiürítés területein NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA szerzői ismertető Schüller Attila Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személyés vagyonvédelem,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Demográfiai helyzet... 4 Gazdasági helyzet... 6 Társadalmi helyzet... 7 Értékeink,

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében PhD értekezés tézisei

A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében PhD értekezés tézisei Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola M I S K O L C I E G Y E T E M Gazdaságtudományi Kar Pál Zsolt A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának

Részletesebben

Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) Felelős kiadó Visnyei Csaba

Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) Felelős kiadó Visnyei Csaba Készült a Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.1.3 A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése kiemelt projekt intézkedési keretében a Diplomás Pályakövető Rendszer megvalósítása során.

Részletesebben

TANODA TÍPUSÚ PROGRAMOK Polyacskó Orsolya

TANODA TÍPUSÚ PROGRAMOK Polyacskó Orsolya TANODA TÍPUSÚ PROGRAMOK Polyacskó Orsolya 1. A folyamatmodell elemei: a probléma felvetése, elemzése; a megoldási javaslatok kidolgozásának alapjai és folyamata; a megvalósítás, monitoring/ellenőrzés;

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ.

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI DOKTORI TANÁCS KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ. Potóczki György

Részletesebben

TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001. Tehetséghidak Program című kiemelt projekt

TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001. Tehetséghidak Program című kiemelt projekt TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001 Tehetséghidak Program című kiemelt projekt 2014/2015-ös tanévre történő kiterjesztésének, valamint a teljes projektidőszak hatékonyságának és eredményességének HATÁSVIZSGÁLATA

Részletesebben

Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON?

Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON? Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON? JÖVŐKUTATÁSI KUTATÓKÖZPONT Témavezető: Kovács Géza DSc Professor Emeritus Bíráló Bizottság névsora: Sulokné Anwar

Részletesebben

Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban

Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban Széchenyi István Egyetem Regionális Gazdaságtudományi Doktori Iskola Doktori iskolavezető Prof. Dr. Rechnitzer János Schuchmann Júlia Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban Témavezető:

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Kutatási tanulmány Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Alprojekt: Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése Kutatás azonosítója: KUTAT 4 Készítette:

Részletesebben

A felsôoktatás lehetséges létszámpályái Magyarországon*

A felsôoktatás lehetséges létszámpályái Magyarországon* A felsôoktatás lehetséges létszámpályái Magyarországon* Berde Éva kandidátus, a Budapesti Corvinus Egyetem docense E-mail: eva.berde@uni-corvinus.hu A tanulmány különböző pályákat feltételezve mutatja

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI. Bevezetés

A KÖZOKTATÁS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI. Bevezetés CSÁSZÁR ZSUZSA A KÖZOKTATÁS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI Bevezetés Az 1990-es években a magyar földrajztudomány érdeklődésének fókuszába a cselekvő ember térbeli viselkedésének vizsgálata került. A végbemenő paradigmaváltás

Részletesebben

A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE

A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK EMBERI ERŐFORRÁSOK (3. KRITÉRIUM) 110 PONT A SZOLGÁLTATÓKKAL KAPCSOLATBAN ELÉRT EREDMÉNYEK (7. KRITÉRIUM) 90 PONT VEZETÉS (1. KRITÉRIUM) 80

Részletesebben

Frissdiplomások 2014

Frissdiplomások 2014 Frissdiplomások 2014 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna 2015. május 1 Tartalom I. Vezetői

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA

Részletesebben

KISVÁROSI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LOKÁLIS HATÁSRENDSZERE AZ ALFÖLDÖN

KISVÁROSI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LOKÁLIS HATÁSRENDSZERE AZ ALFÖLDÖN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei KISVÁROSI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LOKÁLIS HATÁSRENDSZERE AZ ALFÖLDÖN Petrás Ede Témavezető: Dr. Pusztai Gabriella DEBRECENI EGYETEM Humán Tudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

PhD értekezés tézisei PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola

PhD értekezés tézisei PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola PhD értekezés tézisei PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola A volt Jugoszlávia turizmusának elemzése, különös tekintettel a délszláv válságok hatásainak összefüggésében Készítette: Játékos Edit Témavezető:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv.

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Módszertani feltáró tanulmány Környezet- és szituációelemzés Koncepció Operatív terv Mellékletek Dunaújváros Városmarketing Terve Vezetői összefoglaló Készítette:

Részletesebben

A MARKETING-KONTROLLING ALKALMAZÁSÁNAK JELENTŐSÉGE A MAGYAR KIS- ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNYESSÉGÉBEN

A MARKETING-KONTROLLING ALKALMAZÁSÁNAK JELENTŐSÉGE A MAGYAR KIS- ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNYESSÉGÉBEN A MARKETING-KONTROLLING ALKALMAZÁSÁNAK JELENTŐSÉGE A MAGYAR KIS- ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNYESSÉGÉBEN Katona Ferenc Gödöllő 2015 1 A doktori iskola megnevezése: Gazdálkodás és Szervezéstudományok

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

Tallózó. A turizmus és a sport kapcsolatrendszere Magyarországon: szakmapolitikai aspektusok. 70 Turizmus bulletin XI. évfolyam 3.

Tallózó. A turizmus és a sport kapcsolatrendszere Magyarországon: szakmapolitikai aspektusok. 70 Turizmus bulletin XI. évfolyam 3. A turizmus és a sport kapcsolatrendszere Magyarországon: szakmapolitikai aspektusok Összeállította: az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága Új szemlélet a stratégiai

Részletesebben

Szolgáltató faluházak és Agorák

Szolgáltató faluházak és Agorák Szolgáltató faluházak és Agorák Módszertani kézikönyv közösségi szolgáltatások működtetéséhez Közösségi munka időskorúakkal Témavezető: Patyán László 19.1. A szolgáltatási modell tartalma A modern társadalmaknak

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

Akadémiai írás BGF KVIK Szakdolgozatok tartalmi elvárásai

Akadémiai írás BGF KVIK Szakdolgozatok tartalmi elvárásai 1 Fiatalon tanulunk, idısen megértünk. Marie von Ebner Eschenbach Tartalomjegyzék Akadémiai írás és szakdolgozat... 2 Akadémiai írás általános struktúrája... 3 1. Dolgozat bevezetése... 4 1.1 Témaválasztás

Részletesebben

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 I.1. A HELYZETELEMZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI:... 7 I.1.1. A város egészére vonatkozó helyzetelemzés... 7 I.1.2. Városrészek

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

féltíz Közösségi szenvedélyek, szenvedélyes közösségek 2006. május 29-30. Balatonkenese Szekció-előadások Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dél Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DREKEF)...

Részletesebben

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2.1 A Bologna rendszerű képzés A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás harmonizációja mely által a magyar felsőoktatás

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA OKTATÁSI SEGÉDANYAG

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA OKTATÁSI SEGÉDANYAG Készítette: Varsányi Nóra, Bársony Zsolt TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása Összefogás Közalapítvány FOGLAK

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben