A PÁLYAKÖVETÉS ÉS AZ ALUMNI HELYE AZ INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PÁLYAKÖVETÉS ÉS AZ ALUMNI HELYE AZ INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁBAN"

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés A pályakövetéses vizsgálatok illeszkedése az SZTE minőségfejlesztési rendszerébe Pályakövetéses vizsgálatok jellemzői Pályakövetéses vizsgálatok finanszírozása A pályakövetéses vizsgálatok eredményeinek felhasználása A pályakövetés eredményeinek külső publikációja Visszacsatolás a hallgatók felé Munkaerőpiaccal való kapcsolat A pályakövetéses vizsgálatokkal kapcsolatos tapasztalatok az intézményi felhasználás tekintetében Az SZTE Alma Mater alumni tevékenységi köre és helye az intézményi struktúrában Szervezeti felépítés, működtetés Alumni szolgáltatások Végzősök éjszakája Alma Mater mappák Játékszabály kiadvány Alma Mater Díj Alma Mater Weekend és Egyetemi Sportnap Alma Mater Mikulás Karácsonyfa-bérlési akció Az Alma Mater kedvezményrendszer További szolgáltatásaink, tevékenységeink Kapcsolattartás A kapcsolattartás és kommunikáció egyes eszközei Együttműködés az SZTE Karrier Irodával Pályakövetés (életútkövetés kutatás) és az Alma Mater Záró gondolatok

3 Bevezetés A pályakövetéses vizsgálatok megkezdését a Szegedi Tudományegyetemen kettős motiváció hívta életre. Egyrészt az intézményi stratégiából kiinduló, ahhoz kapcsolódó minőségfejlesztési beavatkozások alapjának megteremtése érdekében lényeges kérdésként mutatkozott volt hallgatóink tapasztalatainak rendszerezett formában történő számbavétele, elemzése. Az intézmény és a régió számára több szempontból is kulcsfontosságú a végzett hallgatók pályakövetéses vizsgálata. Egyrészt azért, mert a munkaerőpiac átalakulásával egyre nagyobb hangsúly helyeződik az élethosszig való tanulásra, az egyetemről kikerülők többször is visszatérnek a formális oktatási rendszerbe, hogy a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően az életpálya során akár többször is átképezzék magukat, korszerűsítsék ismereteiket. A piaci átalakulásokkal párhuzamosan a felsőoktatásnak is piacorientáltabbá kell válnia. Ez az átalakulás már hazánkban is elindult a Bolognai folyamatnak megfelelően, mely definiálja a felsőoktatás és a vállalati szféra szorosabb összekapcsolódásának igényét. E két szféra igényeinek összekapcsolása igényli olyan folyamatos monitoring rendszer kiépítését, mellyel detektálhatók részint a vállalati szféra, részint a felsőoktatásból kikerülő potenciális munkavállalók elvárásai. Az intézményi motiváció másik oldalát az ALUMNI szolgáltatások tartalomfejlesztése jelentette. A Szegedi Tudományegyetem 2003-ban célul tűzte ki a Szegeden felsőoktatásban végzett hallgatók számára Öregdiák mozgalom indítását, SZTE Alma Mater néven. Az SZTE Alma Mater szervezet feladata, hogy folyamatosan kapcsolatot tartson a végzett hallgatókkal, segítse későbbi karrierjük építését, hozzájáruljon az anyaintézmény oktatási és szolgáltatási színvonalának állandó fejlesztéséhez, valamint a szegedi felsőoktatás hírnevének folyamatos emeléséhez a tagok tapasztalatainak figyelembevételével és hasznosításával. E cél teljesítése, az intézményi ALUMNI menedzselése szervezeti kereteinek megteremtése érdekében is meghatározó kérdés a volt hallgatók intézményi hozzáállásának monitorozása, a lehetséges beavatkozási pontok meghatározása. Jelen összefoglalóban a pályakövetéses vizsgálatok alapjait, alkalmazásait e kettős felhasználási terület mentén mutatjuk be. Ismertetjük, hogyan jelenik meg a volt hallgatóink vizsgálata a Szegedi Tudományegyetem minőségfejlesztési rendszerében, illetve összefoglaljuk az ALUMNI tevékenységét, szolgáltatási rendszerét. A tanulmány keretében a következő tematikai pontok mentén összegezzük tapasztalatainkat: egyrészt ismertetjük a pályakövetéses vizsgálatok illeszkedését az egyetem irányítási rendszerébe, kitérve azok helyére, szerepére, a vizsgálatok alapvető jellemzőire, lebonyolításuk módjára, finanszírozásukra és alkalmazásukra, valamint ezen vizsgálatokkal kapcsolatban megfogalmazható átfogó tapasztalatokra. másrészt bemutatjuk az SZTE Alma Mater (mint az ALUMNI menedzselésére létrehozott megoldás) illeszkedését a szervezeti struktúrába, tevékenységi körét, szolgáltatásait, általa kezelt kapcsolatrendszereket, valamint a pályakövetés és az Alma Mater kapcsolatát.

4 1 A pályakövetéses vizsgálatok illeszkedése az SZTE minőségfejlesztési rendszerébe A pályakövetéses vizsgálatok az egyetem minőségmenedzsment rendszerén keresztül közvetlenül kapcsolódnak a Szegedi Tudományegyetem stratégia-értékelési mechanizmusába. A Szegedi Tudományegyetem minőségmenedzsment rendszerének - a 2002-ben született Minőségbiztosítási Szabályzat, illetve a 2007-ben megújított Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében - két fő eleme a minőségértékelés és a minőségalapú irányítás megvalósítása. A minőségértékelés megvalósításának szerepe, hogy segítségével az egyetem értékelje adottságait és eredményeit, ezáltal meghatározza mindazon területeket, melyek fejlesztési szükségessége megfogalmazható. Az alkalmazott minőségközpontú irányítási rendszer két általánosan elfogadott módszertanra épít: egyrészt az EFQM önértékelési modellre, amely segítségével értékeljük az intézmény adottságait és eredményeit, meghatározandó azon területeket, melyek fejlesztésére, átalakítására van szükség; másrészt a teljesítménymenedzsment módszertanára, mely hatékony eszköz az intézmény stratégiai vezetésének és a szerteágazó fejlesztések összehangolására. A teljesítménymenedzsment, mint mérési, értékelési és irányítási logika az intézmény működése szempontjából fontos területekre fókuszálva célokat határoz meg, valamint a célokhoz mutatókat rendel. Emellett szabályozott keretet biztosít a célok eléréséhez szükséges akciók megtervezéséhez és végrehajtásához. A két rendszer alapján felépített Minőségközpontú Irányítási Rendszer (MIR) általános felépítését a 1. ábra tükrözi. Az összegzettek alapján a minőségirányítást a minőségalapú irányítás modelljének segítségével valósítjuk meg. Ennek mentén az önértékelési eredmények és a küldetésből kiindulva három nézőpont mentén határozunk meg intézményi célokat. Ezek közül hierarchiáját tekintve a legfelső az Érdekeltek nézőpontja, amely a főbb (az intézménnyel szemben elvárásokat megfogalmazó) érdekcsoportokhoz kapcsolódó célokat tartalmazza. A felsőoktatási intézmény legfőbb érdekeltjeiként a Hallgatókat, a Munkavállalókat, és a Társadalmi környezetet kezeljük. A Hallgatók célcsoportba beletartoznak az intézmény jelenlegi, illetve volt hallgatói. A munkavállalók célcsoportba az intézményben dolgozó valamennyi oktató, kutató, nem oktató munkavállaló beletartozik. A társadalmi környezet az intézmény helyi és tágabb értelemben vett társadalmi környezetét foglalja magába. Az Érdekeltek nézőpont céljainak azonosítását követően a Működés nézőpont célcsoportjaiban (Intézményirányítás, Oktatás, Kutatás/Művészeti tevékenység, Kiegészítő tevékenységek) definiálunk további célokat. A működés nézőpontban fogalmazzuk meg mindazon fejlesztési szükségességeket, melyek az érdekeltek nézőpontban megfogalmazott elvárásokból következnek. Legvégül a Feltételek nézőpont célcsoportjain (Humán erőforrás, Fizikai erőforrások, Pénzügyi erőforrások, Ismeretanyag, Szabályozási környezet) belül fogalmazzuk meg mindazon alapvető fejlesztési szükségességeket, melyek a működési fejlesztések megvalósításához elengedhetetlenek. 4

5 1. ábra A minőségközpontú irányítási modell logikai összefüggései Intézményi küldetés, stratégia A stratégia módosítása a tapasztalatok alapján Feltételek Működés Érdekeltek Humán erőforrások Fizikai erőforrások Pénzügyi erőforrások Intézmény irányítás Képzés Kutatási/művészeti Hallgatók Munkavállalók tevékenység Ismeretanyag Kiegészítő Szabályozási környezet tevékenységek Társadalmi környezet Önértékelés alapján a célok és a fejlesztendő területek kijelölése Emberi Dolgozói erőforrások eredmények Kulcs Vezetés Politika és Folyamatok Vevői fo ntosságú stratégia eredmények er edmények Partnerkapcsolatok, Társadalmi erőforrások eredmények Adatokon alapuló önértékelés A minőségirányítás e három nézőpontja (érdekeltek, működés, feltételek) egymással alá-fölé rendelt viszonyban állnak. Az érdekeltekhez kapcsolódó célok a legfelső szintű célok, amelyek megvalósulását támogatják a működés nézőpont céljai, valamint a feltételek nézőpont erőforrás-fejlesztésre vonatkozó céljai. Ez a logika biztosítja továbbá a célok közötti ok-okozati kapcsolatok érvényesítését is. A Szegedi Tudományegyetem minőségértékelési és minőség alapú irányítási rendszere egymással kölcsönhatásban működik, a mindenkori működési, működtetési paraméterekhez igazítva biztosítja a fejlesztési irányok és célok kijelölését, a célok elérésének mérését, illetve szükséges akciók megtervezését és végrehajtását. A pályakövetéses vizsgálatok becsatornázódása az alkalmazott minőségértékelési modellben a vevői eredmények (közvetlen partnerek elégedettsége) vizsgálata, illetve az alkalmazott minőség alapú irányítás során az érdekeltek nézőpont hallgatói célterület menedzselése során jelentkezik. A hallgatói elégedettség vizsgálata három ponton valósul meg: - egyrészt a képzés során (kétévente megvalósuló vizsgálat melynek keretében a képzés során kialakult benyomások, az egyetemről alkotott kép monitorozása jelentkezik fő kérdésként).. - másrészről a képzés lezárása során (melynek során a képzés lezárásakor jelentkező várakozások, és a tanulmányok átfogó értékelése jelentkezik fő kérdésként). - valamint a képzés lezárását követően, pályakövetéses vizsgálat keretében (melynek során a képzéssel kapcsolatos tapasztalatok, illetve az egyetemhez való viszonyulás jelentkeznek fő kérdésként a már megszerzett munkaerőpiaci tapasztalatok tükrében). 5

6 1.1 Pályakövetéses vizsgálatok jellemzői A pályakövetéses vizsgálatok lebonyolítására az Alma Mater szervezetének keretein belül 1 kerül sor. A célokban megfogalmazott információk begyűjtésére postai úton kiküldött önkitöltős kérdőíveket alkalmazunk. A megkérdezések során a teljes vizsgálati sokaságot a kérdőív kitöltésére kérjük. A kérdőíveket kitölteni kész és képes hallgatói minta kor, nem, és földrajzi lakóhely szerint nem reprezentálja tökéletesen a hallgatóság egészét. A kérdőívek zárt kérdéseket tartalmaznak, ezek egy része elsősorban az intézménnyel, az intézmény szolgáltatásaival való elégedettségre vonatkozó kérdések ötfokozatú skála 2 segítségével értékelhetők. Az elégedettségi eredmények az intézmény egésze és képzési területei (karai) szerint is értékelésre kerülnek. Az elégedettségi kérdések értékelése során kiemelten kezelendőnek tekintjük mindazon tényezőket, melyek átlaga 3 alatti (7 fokozatú skálán értékelt kérdések esetében 4 alatti), illetve amelyek az elmúlt időszakbeli értékükhöz képest átlagosan 0,5-del alacsonyabb értéket mutatnak. A pályakövetésre első alkalommal 2006 első hónapjaiban került sor, amikor az intézményben 2002-ben és 2003-ban végzett hallgatók, majd a 2007-es vizsgálat során a 2004-ben és ben végzett hallgatók, és a 2008-as felmérés pedig a 2006-ban és 2007-ben végzett hallgatók véleményének feltárására irányult. A felmérések a következő dimenziókra terjednek ki: az általános elégedettség, az intézmény által nyújtott ismeretek hasznosíthatósága, az álláskeresési technikák, munkaerőpiaci pozíció, a továbbtanulási attitűd, valamint a végzettek és az intézmény kapcsolata. A vizsgálatok koordinálását (az SZTE Alma Materben történő felhasználás okán) minden esetben a Hallgatói és Közkapcsolati Igazgatóság végzi, annak igazgatója felelőssége mellett. A Hallgatói és Közkapcsolati Ügyekért felelős igazgató feladata a pályakövetéses vizsgálatokkal kapcsolatban annak irányítása, a közreműködő személyek kijelölése és beszámoltatása, a vizsgálat eredményeinek összegzése és bemutatása az intézményi vezetés (illetve az egyetem döntéshozatali fórumai) számára. A pályakövetéses vizsgálatokat operatíve lebonyolító szervezeti egység az Egyetemi Karrier Iroda és az SZTE Alma Mater (melyek humán erőforrás hátterét az Universitas-Szeged Kht. biztosítja). A lebonyolító szervezeti egységek feladata: - Kérdőívek és a kísérőlevél végelegesítése és nyomtatása - Kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása - A kérdőívek adatainak rögzítéséhez a hallgatói munkavégzés megszervezése, igénybevétele A vizsgálat során két további szervezeti egység kerül bevonásra. Egyfelől a központi hallgatói ügyfélszolgálatot jelentő (a hallgatói nyilvántartás, a hallgatók beiratkozását, illetve gazdasági 1 A dokumentum letölthető: Hhttp:// felmeres.pageh címről 2 Az ötfokozatú skálán minden esetben az 1= nagyon elégedetlen, nagyon rossz, egyáltalán nem; míg az 5= nagyon elégedett, kiváló megítéléssel, nagyon jó. 6

7 elszámolásait kezelő) Hallgatói Szolgáltató Iroda, valamint a vizsgálatok módszertani hátterének felügyelete érdekében a Gazdaságtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete. A Hallgatói és Szolgáltató Iroda feladata: - Mintaválasztás (amennyiben nem teljes körű megkérdezés történik) - Címlista kezelése (a bizalmas információkezelés szabályainak szem előtt tartása mellett) - A kiküldésre kerülő levelek borítékolása - Válaszlevelek érkeztetése, továbbítása adatbevitelre A Gazdaságtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézetének feladata: - Javaslattétel a releváns kérdésekre - Kérdőívek összeállítása - Módszertani elemzések elvégzése - Összefoglaló tanulmány összeállítása 1.2 Pályakövetéses vizsgálatok finanszírozása Az Alma Mater szolgáltatások kialakítására, így a diplomás pályakövetési rendszer elindítására az Európai Unió Strukturális Alapjaiból támogatott ROP /34 azonosító számú, a Karrier Iroda működtetése a Szegedi Tudományegyetemen c. projekt adott lehetőséget. A pályázat megvalósítására június 1. és május 31. között került sor. A pályázat egyik alprogramja a végzett hallgatók pályakövetéses vizsgálatának kidolgozása és megvalósítása volt. A pályázat keretei között valósult meg 2006-ban a ban végzettek megkérdezése, valamint 2007-ben a ben végzett hallgatók megkérdezése. A ROP-os pályázat májusában lezárásra került, az egyetem vállalta a projekt utánkövetését 2010-ig. Ennek értelmében immár egyetemi források felhasználásával került sor 2008-ban a és években végzett hallgatók megkérdezésére ban a korábbi vizsgálatokkal ellentétben a vizsgálat csak a nappali tagozaton végzett hallgatókra terjedt ki, mivel a korábbi évek tapasztalatai azt mutatták, hogy az alkalmazott kérdőív a nem nappali tagozaton végzettekre nem teljes mértékben releváns. Ezen túl azonban nem történt mintaválasztás, minden az adott két évben végzettnek küldtünk kérdőívet. 1.3 A pályakövetéses vizsgálatok eredményeinek felhasználása A pályakövetési vizsgálatokról minden esetben kutatási beszámoló készül, melyek egyetemi szinten összegzi a vizsgálatok eredményeit. A beszámoló ugyanakkor kari bontásokat is tartalmaz. A pályakövetési vizsgálatokról készült jelentést az intézmény vezetése (Gazdasági Tanács, Rektori Tanács, Szenátus) hagyja jóvá, illetve kari bontásban a karok dékánjai, vezetői elé kerülnek. Ez nagymértékben segíti az intézményt (ill. magukat a karokat) abban, hogy javítani tudják a vizsgálati területeket. A pályakövetési vizsgálatok fontos kiinduló információt szolgáltatnak az intézményi és a kari helyzetelemzésekhez és az ezekre alapozott szakterületi stratégiák meghatározásához ban az Intézményfejlesztési Terv elkészítése során első alkalommal kerültek az intézményfejlesztésbe közvetlenül becsatornázásra az egységes, intézményi szinten zajlott vizsgálatok eredményei. Az egyetem évi IFT-jének 2.4 pontja, azaz Az élethosszig tartó tanulás intézményi szolgáltató rendszerének kialakítása fejezet összegzi az intézményi célcsoportokat és az intézménnyel szembeni igényeiket és elégedettségüket. A közvetlen célcsoportjaink vizsgálatai melyek elsősorban a minőségi igény (illetve az intézmény 7

8 szolgáltatásának eredményessége) feltárását hivatottak szolgálni során elsődlegesek a jelenlegi és volt hallgatók elégedettségi eredményei. Az Intézményfejlesztési Tervet és a részét képező pályakövetési eredményeket az intézmény döntéshozó szervei (Gazdasági Tanács, Rektori Tanács, Szenátus) hagyják jóvá, minden esetben, amikor módosul az Intézményfejlesztési Terv, évente átlagosan egy alkalommal. Az Intézményfejlesztési Terv dokumentációja mellett ki kell emelni, az intézményi stratégia felülvizsgálatakor évenkénti periodicitással készülő, IFT Beszámolót. Az IFT Beszámoló keretében áttekintésre kerül egyrészt a hallgatói létszám, a K+F aktivitást és eredményességet, a szolgáltatási eredményességet leíró alapvető statisztikai jellemzők, mutatók; másrészt az intézményi stratégiában rögzített teljesítménymutatók aktuális értékei, megfelelőségei, harmadrészt a stratégiai aktivitások átfogó állapota (mely programok zárultak le, mely programok megvalósítása van folyamatban, mely programok állnak tervezés alatt, és mely programok előkészítése szükséges). Ez utóbbi beszámolóban 2006 óta jelenik meg a pályakövetés rendszeréről szóló beszámoló és a vizsgálatok főbb eredményei. Az IFT Beszámoló eredményeképpen javaslat születik az IFT módosítási pontjai tekintetében. Az Intézményfejlesztési Terv és az IFT Beszámoló elkészítésének feladata 2003-tól a Stratégiai és Minőségfejlesztési Igazgatóság felelőssége. Az Intézményfejlesztési Terv mellett az intézmény tágan értelmezett vezetése, belső érintettjei több alkalommal, és különböző keretek között is megismerkedhetnek az intézményi fejlesztésekkel, így a pályakövetés rendszerével és a fejlesztések alakulásával is. Ezek a lehetőségek az alábbiak: Lényeges vezetési eszközként emelendő ki az intézményi küldetés, célok és az eredmények közvetlen megvitatásának rendszere, mely évenkénti rendszerességgel a Tanári Testület 3 keretében történik a rektor közvetlen vezetésével. Ezt egészíti ki az egyetem széles nyilvánossága előtt bemutatásra kerülő, szintén a rektor irányításával és az intézményi vezetés részvételével megrendezett éves értékelő beszámoló, melynek fókusza ez esetben is a fejlesztési célok mentén elért főbb eredményekre, további fejlesztési szükségességekre irányul. További, az intézményi vezetés közvetlen irányításával megvalósuló, elsősorban minőségirányítási módszertani kérdésekkel foglalkozó 2006 óta éves rendszerességgel megszervezésre kerülő minőségügyi képzés, illetve az évente megrendezésre kerülő minőségnap keretében lebonyolított vitasorozat, mely az egyetemi és szervezeti egység szintű minőségirányítási törekvések és eredmények bemutatására, vitájára szolgál. Az intézményfejlesztési tervben foglalt célok alapján kerültek meghatározására az intézményi célmutatók, melyek alapjául szolgálnak az intézményi finanszírozásnak, egyben az adott év stratégiai feladat-meghatározásainak. A célok jóváhagyását, illetve teljesülésük értékelését a Gazdasági Tanács végzi el, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium hagyja jóvá. Az intézményi célmutatókon túl az intézmény rendszeresen monitoroz olyan eredménymutatókat, melyek a stratégiai célok elérése érdekében kiemelten kezel. A közvetlen partnerek elégedettségének értékelése nyomán hozott nagyszámú intézkedés közül az alábbiakról mondható, hogy részben a pályakövetéses vizsgálatok eredményeinek köszönhetően valósultak meg: A hallgatók karriertervezésének segítése, melyet az SZTE Karrier Irodájának egyre szélesedő szolgáltatás kínálatával, Kari Karrier Irodák megnyitásával, és a Karrierfejlesztés, mint féléves egyetemi kurzus tantervbe történő beépítésével kívánunk elérni. 3 Az intézmény életét átfogóan befolyásoló döntéshozatali pontokat gazdálkodással összefüggő kérdésekben a Gazdasági Tanács, míg akadémiai kérdésekben a Tanári Testület véleményezi. 8

9 Az állásbörze lezárásaként az SZTE Alma Mater szervezet minden alkalommal idén immár negyedszer átadja az Alma Mater Díjat. Ezt minden évben azon kiemelt regionális vagy országos partnerünk kapja, aki a legtöbb nálunk végzett hallgatót foglalkoztatja. Az SZTE pályakövetési rendszerének fejlesztésére 2009-ben pályázatot nyújtottunk be (TÁMOP 4.2.1). Az egyetem vezetése az elemzések eredményeit alapul véve 2005-ben célul tűzte ki az természettudományi, informatikai és a mérnökképzési portfolió fejlesztését, bővítését. Ennek első lépéseként profil igazítás történt a Természettudományi Karon, mely neve Természettudományi és Informatikai Karra változott. A cél elérése érdekében a legjelentősebb lépésként 2008 év elején pályázatunk (TIOP 1.3.1) és nyertünk az MTMI területek infrastruktúrájának és eszközállományának fejlesztésére. (A fejlesztés konkrét megvalósítása második felében indul.) a hallgatói mentálhigiénés szolgáltatások fejlesztése, melynek feladatát a SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ látja el (hallgatói életvezetési tanácsadás; pályaorientáció és karrierfejlesztés tanácsadás, esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód feltételeinek megteremtése, SZTE oktatási épületeinek akadálymentesítése). Az egyetemi Idegennyelvű Kommunikációs Intézet által kínált kurzusok igényeknek megfelelő változtatása (több gazdasági nyelvóra, speciális idegennyelvű képzési lehetőségek, pl. szakfordítói képzések számának növekedése). 1.4 A pályakövetés eredményeinek külső publikációja Pályakövetés eredményeinek fentebb bemutatott belső kommunikációja mellett az egyetem nagy hangsúlyt helyez az egyetemi fejlesztések és eredmények külső partnerek, érdekeltek felé történő kommunikációra és az esetleges együttműködések feltárására és biztosítására. Az intézményi kiemelt partnerekkel való kapcsolattartás, az együttműködés fő tartalmától függően az egyes funkcionális rektorhelyettesek feladata, így: a gazdaságfejlesztési, intézményi, minisztériumi, kiemelt stratégiai szövetségként definiált kapcsolatokért a stratégiai rektorhelyettes, a kiemelt K+F partnerekkel, befektetőkkel való kapcsolattartásért a kutatásfejlesztési és innovációs rektorhelyettes, a társintézményekkel, illetve a közoktatással való oktatási kapcsolatokért az oktatási rektorhelyettes, az Akadémiával, illetve annak kutatóival, a nemzetközi partnerekkel való kapcsolattartásért a tudományos és nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes, a civil szervezetekkel, érdekvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartásért a hallgatói és közkapcsolati rektorhelyettes tartozik felelősséggel. A pályakövetés eredményeinek külső kommunikációjáért elsődlegesen a hallgatói és közkapcsolati rektorhelyettes és a Hallgatói és Közkapcsolati Igazgató felelős Visszacsatolás a hallgatók felé Az intézmény az eredményeket több fórumon keresztül is visszacsatolja az aktív hallgatói állomány felé. Ez egyrészt a Karrierfejlesztés kurzus keretében valósul meg, melyet összegyetemi szinten hirdet meg az intézmény mind az őszi, mind a tavaszi szemeszterben, és a teljesítésért meghatározott kreditérték jár. Másrészt a kutatások rövidített, valamint teljes 9

10 anyaga elérhető az SZTE Alma Mater, illetve a Stratégiai és Minőségfejlesztési Igazgatóság honlapján. Emellett az egyetem a végzett hallgatók számára Játékszabály címmel elhelyezkedési tanácsokat tartalmazó kiadványt készít és a kutatás releváns adatait ebben is szerepelteti Munkaerőpiaccal való kapcsolat Az egyetem felismerte, hogy a munkaerőpiaci elégedettség a képzési programok egyik leglényegesebb mérőeszköze, így a jövőben kiemelt hangsúlyt kívánunk fektetni egy összetettebb pályakövetési rendszer kiépítésére, melynek egyik alappillére a végzett hallgatók, míg a másik pillére a dél-alföldi régió vállalkozásainak elégedettségi vizsgálata lesz ezzel is támogatva a megfelelő kurzustartalom biztosítása, mint intézményi fő cél megvalósulását. A rendszer néhány eleme már kialakításra került, hiszen a végzettek véleményének feltárása mellett az SZTE Tavaszi Állásbörzéjén évek óta alkalom nyílik az egyetem és a vállalkozások találkozására, ezáltal pedig a munkaerőpiac végzett hallgatóinkkal kapcsolatos véleményének megismerésére. A pályakövetési rendszer teljes körű kiépítéséig az állásbörzén résztvevő vállalkozások véleménye mellett az országos munkaerő-piaci elégedettségi adatokat, elemzéseket is figyelembe vesszük, és beépítjük a stratégiába és ezt figyelembe véve fejlesztjük, alakítjuk mennyiségileg és minőségileg a képzési kínálatunkat. Az országos munkaerőpiaci információk egy részét a Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet (GVI) által évente elvégzett vizsgálatok adják, melyek célja, hogy elméletileg és empirikusan megalapozott ismereteket és elemzéseket nyújtsanak a magyar gazdaság és a magyar vállalkozások helyzetét és kilátásait befolyásoló gazdasági és társadalmi folyamatokról. 1.5 A pályakövetéses vizsgálatokkal kapcsolatos tapasztalatok az intézményi felhasználás tekintetében A pályakövetéses vizsgálatokkal kapcsolatosan kiindulóképpen egyszerű elvárásokat fogalmaztunk meg: kerüljön kialakításra a pályakövetéses vizsgálatok módszertana, váljon visszacsatolhatóvá a végzett hallgatók véleménye az intézményi döntéshozatal számára. Az alkalmazott pályakövetéses vizsgálatok ezen elvárásokat teljesítették. Az egyetem - folyamatosan továbbfejleszthető - tapasztalatokra tett szert a pályakövetés módszertanával kapcsolatosan, illetve megtörtént annak a formális döntéshozatali folyamatba csatornázása is. A pályakövetéses vizsgálatok eredményeit hasznosítjuk a minőségértékelések során, kiegészítő információként kezeljük az Intézményfejlesztési Tervben rögzített beavatkozások finomhangolása során. További tapasztalataink azt mutatják, hogy a pályakövetéses vizsgálatokból származó adatok önállóan korlátozottan alkalmazhatók. Mind értelmezési, mind döntéshozói (emocionális) problémát jelent a hallgatói tapasztalások jelentkezése és a vélemények kinyilvánítása közötti lényeges időeltérés, mely akár 3-4 év is lehet. (A végzett hallgatók olyan képzési, szolgáltatási paraméterekről nyilatkoznak, melyek időközben átalakultak, módosultak.) Ez egyrészt módszertani problémát is felvet, másrészt az értékelők, döntéshozók hajlamosabbá válnak az esetleges negatív eredmények alulsúlyozására, figyelmen kívül hagyására. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a pályakövetéses vizsgálatok eredményeit tematikusan érdemes összekapcsolni a jelenlegi és a végzés előtt álló hallgatók elégedettségi eredményeivel, esetlegesen súlyozva mindezt a munkaerőpiaci tendenciák alakulásával. Ez utóbbi megvalósítására kísérletet már végeztünk, ugyanakkor rendszerszerű kialakítása a jövő kihívását jelenti. (A Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet (GVI) által évente elvégzett vizsgálatok például jelzik, hogy a pályakezdő diplomásokkal szemben támasztott 10

11 legfontosabb követelmények már 3 éve a precizitás, az önálló munkavégzés, a nagy munkabírás, az utóbbi évben jelentkező számítógépes gyakorlati tudás, mely követelményeknek való megfelelés lényegesen meghatározhatja a képzések gyakorlatorientáltságáról, vagy a munkaerőpiaci elvárásoknak való megfelelésről alkotott képet.) Végül érdemes kiemelni, hogy a pályakövetéses vizsgálatok vezetői alkalmazása értelmezési problémákat is felvet. Szükséges a vezetők fejlesztése az eredmények megítélése és alkalmazása tekintetében, mely egyben felveti a szervezeti kultúra változtatásának igényét is, így a gyors változás reményével nem kecsegtet. 11

12 2 Az SZTE Alma Mater alumni tevékenységi köre és helye az intézményi struktúrában A Szegedi Tudományegyetem alumni szervezete az SZTE Alma Mater 4 (Továbbiakban: Alma Mater) decemberi megalakulását hosszas tervezési folyamat előzte meg. A ban benyújtott rektorhelyettesi pályázat egyik legfontosabb célkitűzésként jelölte meg az egyetemi diákjóléti szolgáltatások fejlesztését, körének kibővítését, az egyes szolgáltatásokat végző akkor még elhelyezkedésüket is tekintve szétszórtan, különállóan működő kezdeményezések közötti kommunikáció, együttműködés kialakítását, fizikailag is egy helyen történő összpontosítását. E célkitűzés elérése érdekében a rektorhelyettesi hivatal és igazgatóság megteremtette a diákjóléti szolgáltatásokat végző szervezetek közötti hatékony együttműködés feltételeit, s számos, azidáig csupán a hallgatók kisebb százaléka számára tevékenységet végző kezdeményezéseket összegyetemi szintre emelten kezdeményezte és támogatta egyetemi szervezeti egységek létrejöttét, így például az SZTE hallgatói részére mentálhigiénés szolgáltatásokat biztosító Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ, 5 a karrierszolgáltatásokat végző SZTE Karrier Iroda, 6 továbbá az SZTE Alma Mater 7 megalakulását. Egy 2004-ben felállt munkacsoport dolgozta ki az alumni szerveződéssel kapcsolatos elvárásokat, valamint megvalósíthatóságának egyes irányelveit. A tényleges stratégia kidolgozása, s az SZTE Alma Mater létrehozatala egy, az Európai Unió Európai Szociális Alapjából és a Magyar Kormányzati finanszírozásból támogatott ROP /34-as projekt keretében koncentrálódott. A projekt, a pályázati támogatás lehetőséget biztosított az SZTE Alma Mater alapjainak lefektetésére, alapvető struktúrájának, szolgáltatás-palettájának kialakítására. A projekt során nyert konkrét megjelölést annak célkitűzése is. Így az SZTE Alma Mater létrejöttének elsődleges célja az, hogy a Szegedi Tudományegyetemen végzett hallgatók számára biztosítást nyerjen az Alma Materrel, az egykori hallgatótársakkal, oktatókkal való kapcsolattartás intézményesített feltétele, s olyan szolgáltatásokat legyen képes biztosítani, melyek lehetővé teszik a kétoldalú kapcsolattartást. A projekt eredményeként decemberében került sor az Egyetem Rektorának, mint első Alma Mater tagnak elektronikus alapú regisztrációjára a Rektori Tanács tagjainak, valamint az egyes, már kialakult kari alumni szerveződések vezetőinek kíséretében. 8 Megalakulásának szükségességét nem csupán az összegyetemi szintű, összegyetemi igényeket kiszolgálni törekvő alumni szerveződés nem léte, hanem a csupán néhány kart érintő és szelektált alumnik 9 közötti kommunikáció hiánya jelentette. Az SZTE Alma Mater a Szegedi Tudományegyetemen, illetve jogelőd felsőoktatási intézményeiben, azok egyes karain végzett hallgatókat szándékszik összefogni. Alapvető célkitűzését jelentő közösségépítésnek és értékközvetítésnek megfelelően szorosan együttműködik az egyes kari alumni kezdeményezésekkel, kari alumni baráti körökkel. Az Alma Mater az adatvédelmi 4 Az SZTE alumni szervezete nevének kiválasztásakor több szempontot mérlegeltünk és értékeltünk. Többféle elnevezés él ma a magyar felsőoktatási intézmények körében, így az alumni, baráti kör, öregdiák baráti kör elnevezések többek között. Szándékunk egy olyan név kiválasztása, illetve megalkotása volt, mely egyaránt képes kifejezni a Szegedi Tudományegyetemhez való kötődést és a közösségépítő szándékot. Hosszas megbeszéléseket követően esett választásunk az SZTE Alma Mater névre. 5 A szervezeti egységről részletesen: Hhttp:// / 6 Hhttp:// / 7 Hhttp:// / 8 A sajtóban: Hhttp:// 9 A tanulmány megírásának időpontjában létező kari alumni szerveződések az Állam- és Jogtudományi, az Általános Orvostudományi, a Bölcsészettudományi, a Gazdaságtudományi, a Gyógyszerésztudományi, a Juhász Gyula Pedagógusképző, a Természettudományi és Informatikai Karon találhatóak. 12

13 rendelkezések figyelembe vételével ezirányú megkeresés esetén továbbítja a rendelkezésére álló kari specifikációjú adatbázist a kari alumninak, illetve rendelkezésre bocsátja információs hálózatát, hírleveleiben feltünteti a kari alumni rendezvényeket, a rendezvények megszervezéséhez segítséget nyújt, s lehetőségei szerint további támogatást nyújt számunkra. Jövőbeni fejlesztési terveink között szerepel az Egyetem karainak honlapunkon történő külön megjelentetése, a kari alumni szervezetek számára online közösség-építés és átjárhatóság biztosítása. 2.1 Szervezeti felépítés, működtetés A diákjóléti szolgáltatások működtetésének hatékonyságát szolgálta és szolgálja a Hallgatói és Közkapcsolati Igazgatóság 10 felügyelete és irányítása alá rendelt, ún. Hallgatói Centrum (Továbbiakban: HC), mint az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában is rögzített egyik központi szolgáltató egység létrejötte. A Hallgatói Centrum a legfontosabb hallgatói szolgáltatásokat nyújtó szervezeti egységeket foglalja magában, így különösen az SZTE Karrier Irodát, az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központot, a Kulturális Irodát, 11 az SZTE Alma Matert, valamint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (Továbbiakban: EHÖK) Irodát. 12 A diákjóléti szolgáltatások koordinációja a Hallgatói és Közkapcsolati Igazgatóságtól kettős funkció ellátását követeli meg: a szolgáltatások megfelelő színvonalú végzését, valamint az Egyetemet körülölelő társadalmi környezettel történő kapcsolattartás és esetlegesen a szolgáltatásokkal szemben megfogalmazott igények összhangját. A Hallgatói Centrum részét képező, önálló egyetemi szervezeti egységként működő Alma Mater felépítését, működését, tagjainak jogállását az SZTE Szenátusa által 2007-ben elfogadott Alma Mater Szabályzat 13 tartalmazza. A Szegedi Tudományegyetem január 1. napjával jött létre a korábbi felsőoktatási intézmények integrációjaként. Ennek megfelelően az Alma Mater a Szegedi Tudományegyetemen, illetve jogelőd intézményeiben (József Attila Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Konzervatóriuma, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Szegedi Főiskolai Kara és a hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskola), illetve január elsejét követően a Szegedi Tudományegyetemen diplomát szerzett, illetőleg végzés előtt álló hallgatókat, az SZTE vel kapcsolatba került személyeket, szervezeteket, valamint az SZTE polgárait összefogó és képviselő önálló egyetemi szervezeti egység. Az alumni szerveződés közép és hosszú távú stratégiai céljai megvalósítása szempontjából fontos, hogy a Szegedi Tudományegyetem hallgatói már tanulmányaik utolsó évében információt szerezzenek az alumni mozgalomról, a csatlakozás lehetőségéről, előnyéről, az Alma Mater általa biztosított szolgáltatások igénybevételének módjáról. Ennek érdekében az Alapszabály lehetőséget biztosít a végzés évében jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára tagsági viszony létesítésére. Kötődés természetesen nem csupán hallgatói jogviszony fennálltával keletkezhet, ugyanilyen fontos az Egyetemen oktatott, kutatott, dolgozott, volt és jelenlegi egyetemi polgárok összefogása is. A szervezet elsődleges feladata, hogy folyamatos kapcsolatot tartson az Egyetem volt hallgatóival, volt és jelenlegi dolgozóival, oktatóival, és bevonja őket az egyetemi életbe. Az SZTE Alma Mater nyitott mindenki számára, tagja lehet bárki, aki az anyaintézménnyel valamikor is kapcsolatba került. A tagsági jogviszony a Elérhető a Hhttp:// weblapról 13

14 regisztrációs adatlap, mint belépési nyilatkozat elektronikus, vagy papír alapú kitöltésével, annak az SZTE Alma Materhez történő eljuttatásával jön létre. A tagsági formák megjelölése kötődött a pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeinkhez, illetve az alumni szerveződés fundrasing funkciójához. Ezek figyelemben tartásával három féle tagsági formát nevesít az Alapszabály: a gratis, a tiszteletbeli és a támogató tagsági formát. A gratis tagsági forma a ROP 3.3.-as pályázat okán alakult ki, melynek lényege, hogy az Alma Mater a pályázati forrás meglétéig a magánszemélyek számára ingyenesen biztosítja a tagoknak járó szolgáltatásokat, rendezvényein való részvételt. A pályázati támogatás megszűntével ez a tagsági forma átalakult rendes tagsági formává. Jelen pillanatban a Szegedi Tudományegyetem az alumni szolgáltatásokat továbbra is ingyenesen biztosítja regisztrált tagjai számára. A tiszteletbeli tagság a Szegedi Tudományegyetemért végzett tevékenység elismeréseként, míg a támogatói tagság az Egyetemet, illetve az SZTE Alma Matert érő, legalább ,- Ft értékű anyagi támogatás elismeréseként keletkezik. A támogatói tagságon belül három fokozatban honoráljuk az egyetemi támogatást: Az SZTE Alma Mater Arany fokozatú támogatója az, aki az aktuális tanévben ,- Fttal, vagy azt meghaladó összeggel, Ezüst fokozatú támogatója aki ,- Ft-tal, vagy azt meghaladó összeggel, Bronz fokozatú támogatója aki ,- Ft-tal, vagy azt meghaladó összeggel támogatja az SZTE Alma Matert. Szervezeti felépítését tekintve az Alma Mater elnöke az Egyetem mindenkori rektora, így az Egyetem, mint anyaintézmény nyer képviseletet. Az alumni szerveződés szakmai felügyeletét, vezetését és koordinációját az SZTE Alma Mater vezetője, a szervezetet érintő adminisztratív és a vezető által kijelölt feladatokat az irodavezető látja el. Az Alma Mater céljainak megvalósítása elengedhetetlenné teszi más szervezeti egységekkel történő operatív munkavégzés megvalósítását. Így együttműködő partnerünk különösen a Szegedi Tudományegyetem Hallgatói és Közkapcsolati Igazgatósága, a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság, 14 Kulturális Iroda, Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, SZTE Karrier Iroda, Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ, Hallgatói Szolgáltató Iroda, Sportközpont, 15 az Universitas-Szeged Kht., 16 továbbá valamennyi, az alumni célok elérése szempontjából releváns egyetemi szervezeti egység. A finanszírozási kérdéseket a ROP 3.3.-as pályázat annak hatálya alatt megnyugtatóan rendezte. A pályázat nyújtotta hatékony financiális támogatás biztosította az Alma Mater megalakulását, internetes honlapjának kialakítását, a klasszikusnak mondható alumni tevékenységek mint például évfolyam-találkozók szervezése, adatbázis kialakítása mellett az immár hagyományosnak mondható rendezvényeink alapjának lefektetését, az alapvető marketing tevékenységek finanszírozását, tájékoztató kiadványok megjelentetését, a hallgatói életútkövetés kutatás megindítását és megvalósítását, s egyáltalán, az alumni kezdeményezésnek összegyetemi szinten történő megvalósulását. A pályázati támogatás május 31. napjával történt megszűnte nem eredményezte az Alma Mater szolgáltatásainak, tevékenységeinek stagnálását. A pályázati támogatás lezárultát követően az SZTE Alma Mater működésének gazdasági és infrastrukturális feltételei közvetlenül az SZTE Karrier Irodán, míg közvetve az SZTE többségi tulajdonában álló Universitas-Szeged Kht.-n keresztül biztosítottak. A Kht az egyetemi diákjóléti szolgáltatások fejlesztésének céljával jött létre, mely célkitűzés nem 14 Hhttp:// 15 Hhttp:// / 16 Hhttp:// / 14

15 csupán az általa nyújtott szolgáltatások megvalósításával, hanem a közhasznú tevékenységből származó haszon ezen diákjóléti többek között alumni és karrier szolgáltatások fejlesztésére fordításával valósul meg hatékonyan. További támogatást jelent az egyetemi juttatási és térítési szabályzat által a kulturális és sport normatíva Hallgatói Centrum hatáskörébe utalt konkrét százalékából a HC és az EHÖK együttműködésének köszönhetően rendezvényszervezésre fordítandó félévi támogatás. Az Alma Mater Alapszabály lehetőséget biztosít további források igénybevételére is. Ezek lehetnek: pályázati pénzek, rendezvények bevételei, magánszemélyektől befolyt támogatások, jogi személyektől külön megállapodás alapján befolyt támogatások, fundraising, adománygyűjtés, a pályázati forrás megszűnése után tagdíjakból befolyt összegek, a pályázati forrás megszűnése után tagdíjakat meghaladó összegű befizetések. A pályázati támogatás megszűnte ellenére tagdíjak megállapítására, illetve kirovására még nem került sor, figyelemmel arra, hogy szolgáltatásaink jelen állapotbeli finanszírozása az itt megjelölt módon eddig megvalósítható volt. Úgy véljük, hogy mindaddig, amíg más forrásokból módunk és lehetőségünk nyílik a szervezet fenntartására, rendezvényei, szolgáltatásai finanszírozására, addig tagjainkat nem kívánjuk még jelképes összegű tagdíj fizetésével sem terhelni. Az Alma Mater tevékenységének finanszírozásához jelentékenyen hozzájárul az Alma Mater és évi arany fokozatú támogatójának a Szegedi Fonalfeldolgozó Zrt-nek 17 az anyagi támogatása. 2.2 Alumni szolgáltatások A fogyasztói társadalom ismérvei az alumni rendszerben is mutatkoznak, függetlenül attól, hogy az alumni rendszerek történeti kialakulásukkor az anyaintézményhez való lelki kötődés egyik eszközeként manifesztálódtak. A végzett hallgatók egy jelentékeny része ma már a fogyasztó optikáján keresztül szemléli az alumni kezdeményezést, így azt vizsgálja, miért előnyös számára a csatlakozás, milyen előnyöket érhet el e közösség tagjaként. Ezen elvárások erőteljesen determinálják a szolgáltatások lehetséges körét. A ROP 3.3.-as projekt keretében végzett első pályakövetési vizsgálatunk során kérdőíves kutatás segítségével kívántuk felmérni a potenciálisan taggá válható végzett hallgatóink érdeklődési körét, nevezetesen azt, mit várnak el szerveződésünktől, milyen szolgáltatások iránt mutatnak érdeklődést. A felsorolt szolgáltatás-fajták részét képezték különösen a tudományos konferenciák, évfolyam-találkozók, szabadidős programok szervezése, az Egyetem képzéseiről, így különösen posztgraduális képzéseiről szóló folyamatos tájékoztatás, illetve az egyetemi emblémás termékek árusítása tekintettel arra, hogy az Egyetemi Ajándékbolt koncepciója még csak akkor fogalmazódott meg bennünk. A mintegy 16%-os visszaküldés eredményeként jól láthatóvá vált, hogy végzett hallgatóink elsősorban a szabadidős rendezvények iránt mutatnak érdeklődést. Ennek megfelelően alakítottuk ki az immár állandósultnak tekinthető szolgáltatás-palettánkat, mely az alábbi rendezvényeket és szolgáltatásokat foglalja magában: Végzősök éjszakája Az SZTE utolsó éves hallgatóinak minden év őszén szervezünk egy közösségépítő programot, melynek keretén belül szerepelt már éjszakai kalandtúra, csillagles a Szegedi 17 Hhttp:// sajtóban: Hhttp:// H; támogatónkról bővebben a Hhttp:// weblapon 15

16 Csillagvizsgálóban, Alma Mater graffiti készítés, gördeszkás bemutató, beatbox, alma-koktél és persze sok-sok buli. Ezekkel a kezdeményezésekkel a célunk természetesen a végzősök Egyetemhez való kötődésének az erősítése, továbbá az Alma Materhez történő csatlakozásra történő felszólítás, az Alma Mater és szolgáltatásainak népszerűsítése, tagjaink számának növelése. 18 Az utóbbi két alkalommal a JATE-Klub adott otthont rendezvényünknek többek között Dj. Alma házigazdasága mellett Alma Mater mappák Fontosnak tartjuk, hogy az SZTE volt hallgatói az intézmény elhagyása után is szerves és aktív kapcsolatban maradjanak a képzőszervvel, az Egyetemhez köthető, vagy ahhoz közel álló egyetemi egységek által nyújtott szolgáltatások igénybevétele (Alma Mater tagsági Kártya), valamint az alumni mozgalomhoz való csatlakozás révén. Évente több mint 3000 végzős találkozik közvetlen módon az Alma Materrel a diplomaosztók során kiosztásra kerülő Alma Mater mappák révén, amelybe a rektori köszöntő és a regisztrációs lehetőség biztosítása mellett egy kifejezetten végzősöknek szóló kiadványt is elhelyezünk, ezzel is megkönnyítve a munkaerőpiacon való elhelyezkedés első lépéseit Játékszabály kiadvány Az Alma Mater mappában mint említettük végzős hallgatóink, mint pályakezdők egy komplett tanácsadó kiadványt kapnak kézhez többek között olyan tartalommal, mint az aktualizált mini munkajog, az önéletrajz és motivációs levélminták, valamint a korábbi év(ek) karrierút kutatásának eredményei. Ezzel a füzettel igyekszünk a friss diplomások első munkaerőpiaci lépéseit támogatni. Kiadványunk az Alma Mater honlapján pdf formátumban bárki számára elérhető Alma Mater Díj Az SZTE Alma Mater nem csupán a közösségépítést tűzte célként maga elé, hanem rendezvényekkel és eseményekkel szeretne részt venni az egyetemi hagyományok ápolásában és teremtésében. Fontos szempont, hogy az adott alkalom az Egyetem és az alumni jóhírét is öregbítse. Az ehhez vezető út egyik lépcsője az SZTE Alma Mater Díj, amely nemcsak időpontjában és helyszínében kapcsolódik az SZTE Karrier Iroda szervezésében megrendezendő SZTE Országos Állásbörzéhez, hanem szellemiségében is, hiszen a Szegedi Tudományegyetemen végzett hallgatók minél nagyobb létszámú alkalmazását hivatott támogatni. Ezt a díjat minden évben az SZTE azon kiemelt, az Állásbörzén részt vevő regionális vagy országos partnere kapja, aki a legtöbb volt SZTE-s hallgatót foglalkoztatja. Eddigi díjazottjaink: 2006-ban a Siemens Zrt., 2007-ben a 3C Szeged Kft., 2008-ban pedig a GE Hungary Zrt. Healthcare K+F divízió, ben pedig a Sanofi-Aventis/Chinoin Gyógyszeripari Vállalat Alma Mater Weekend és Egyetemi Sportnap Tagjaink jelentős része családos, gyermeke van, s így szabadidős lehetőségeik is behatároltak. A tagok érdeklődésének megnyerése érdekében olyan rendezvényeket próbáltunk életre hívni, melyek az egész családot megszólíthatják és megmozgathatják ban 73 fő, 2007-ben 34 fő, 2008-ban 73 fő vett részt regisztráltan a Végzősök Éjszakáján 19 A évi játékszabály a Hhttp:// weblapról érhető el. 20 Hhttp:// Hhttp:// Hhttp:// a_mater_dijat/ /h; 21 Hhttp:// 16

17 Minden év júniusában kerül megrendezésre az Alma Weekend és Egyetemi Sportnap az SZTE Sportközpont területén, amelyen Alma Mater tagoknak a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A meghirdetett programok között szerepelnek családi és sportprogramok, csapatversenyek, a kisebbek számára játékos sportversenyek, aszfaltrajzverseny, kézműves foglalkoztató, arcfestés és ugrálóvár. Az integrált programok (ülőröplabda, boccia labda) mellett lehetőséget biztosítunk különleges, vagy ritka sportok (petanque, nordic walking, íjászat stb.) kipróbálására is. A kerékpáros ügyességi verseny mellett kerekesszékes akadálypályán is próbára tehetik magukat a vállalkozó kedvűek, a kerékpárral érkezőket pedig bónuszital várja a regisztrációnál. A közös étkezés után a felnőtteket és gyerekeket egyaránt szórakoztató vidám, zenés programmal, valamint az elmaradhatatlan díjátadóval zárul a sportnap. A weekend 2006-os, első alkalommal történt megrendezése óta töretlen népszerűségnek örvend tagjaink között. Mára a család aprajanagyját, nagyszülőket és unokákat is megmozgató rendezvényünkké nőtte ki magát. Évrőlévre növekvő népszerűségét jól tükrözi a regisztrált tagok részvételi számának mutatója, melynek kapcsán ki kell emelni, hogy ezek a számadatok csupán a regisztrált és a rendezvényen részt vett Alma Mater tagok számát mutatják Alma Mater Mikulás Alumni mozgalmunk mára egy több generációt magában foglaló és megmozgató közösséggé nőtte ki magát, ezért célunk valamennyi korosztály megszólítása. A legkisebbek számára ezidáig három alkalommal került megrendezésre az SZTE Alma Mater Mikulás. A rendezvényt minden évben megelőzi egy rajzverseny, amelyre több száz pályamunkát küldenek az ifjú alkotók. A helyezést elérteknek bölcsődés kategóriától egészen az általános iskolásokkal bezárólag a Mikulás személyesen adja át a rendezvényen a nyereményeket, és természetesen minden gyereknek a jól megérdemelt mikuláscsomagot. A délután folyamán sor kerül még zenés mikulásvárásra, illetve kézműves-foglalkozásra is, amelyet mindig nagy érdeklődés kísér nemcsak a gyerekek, de a szülők részéről is. Az elmúlt három évben az ajándékcsomag mellé meglepetés ajándékunk volt többek között az Alma együttes, illetve a Peter&Pan duó előadása. 23 A részvétel ezen a rendezvényünkön is ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött Karácsonyfa-bérlési akció A Szegedi Tudományegyetem Alma Mater megalakulása óta minden év decemberében a Hallgatói és Közkapcsolati Igazgatósággal, az Universitas-Szeged Kht.-val, az SZTE Ajándékbolttal, az Egyetemi Füvészkerttel, a József Attila Tanulmányi és Információs Központtal és az EHÖK-kel karöltve karácsonyfabérlést szervez a volt és a jelenlegi egyetemi polgárok körében. Évente fő vesz részt az akcióban. 25 A fabérlésből visszahozott fákat óvodáknak, iskoláknak, egyetemi szervezeti egységeknek ajánljuk fel kiültetésre. Az igényelt fák kiszállítása mellett a Föld napi programsorozatba beépítve ünnepélyes keretek és sajtónyilvánosság mellett ültetünk el egy fát jelképesen, sajtónyilvánosság mellett, ráirányítva 22 Valójában minimum kétszeres szorzóval kell operálni, hiszen tagjaink jelentős része családját is magával hozza a rendezvényre. A regisztrált tagok részvételi létszáma az elmúlt három évben az alábbiak szerint alakult: 2006-ben 195 fő, 2007-ben 241 fő, 2008-ban 267 fő. A legutóbbi, júniusában megrendezett weekendről részletesebben: Hhttp:// Csaladi_es_sportnap.pageH as rendezvényünkről részletesen: Hhttp://www2.uszeged.hu/hallgig/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid= ban 183, 2007-ben 326, 2008-ban 417 gyermek vett részt regisztráltan rendezvényünkön szülei, nagyszülei társaságában ben 72 fő, 2006-ban 111 fő, 2007-ben 72 fő, 2008-ban 100 fő. 17

18 a figyelmet a környezettudatos magatartást népszerűsítő és a középületek parkosítását támogató kezdeményezésünkre Az Alma Mater kedvezményrendszer A jövőben kívánjuk életre hívni tagsági kedvezményrendszerünket, mellyel célunk, hogy hallgatóink az intézmény elhagyása után is szerves és aktív kapcsolatban maradjanak a képzőszervvel, az Egyetemhez köthető vagy ahhoz közel álló egyetemi egységek, illetve más, Szeged városban működő cégek által nyújtott szolgáltatások igénybevétele révén is. Terveink szerint az SZTE Alma Mater regisztrált tagjai az Alma Mater Tagsági Kártya felmutatásával juthatnak kedvezményhez. A kedvezményrendszert össze kívánjuk kötni az Alma Mater egyéb szolgáltatásaival, rendezvényeivel is, szolgáltatási-kört képezve ezáltal a regisztrált és tagsági kártyával rendelkezők számára, ily módon generálva azt, hogy minél többen, és minél többször vegyék igénybe a kártyához tartozó kedvezményeket. Terveink szerint minden regisztrált Alma Mater tagnak (aki meg is erősíti ezirányú szándékát) ingyen biztosítjuk a Tagsági Kártyát További szolgáltatásaink, tevékenységeink A fent megjelentett rendezvények, szolgáltatások körén túlmenően az Alma Mater mint információ forrás és rendezvényszervezést nyújtó egység tevékenykedik. Ennek megfelelően megkeresések esetén részt veszünk, vagy mi magunk szervezzük meg teljes egészében az évfolyam-találkozókat, melynek alkalmával többek között oklevelet, egyetemi ajándékot készíttetünk. Az egyes egyetemi szervezeti egységeken belüli konstruktív együttműködésnek köszönhetően részt veszünk további egyetemi rendezvények megszervezésében. 26 Az SZTE Karrier Irodával való együttműködésnek köszönhetően további fontos szolgáltatás szegmensünk az egyes, Karrier Iroda által nyújtott szolgáltatások, így különösen az Állásbörzén, a tréningeken, illetve a tanácsadásokon történő részvétel Alma Mater tagok részére történő biztosítása. 2.3 Kapcsolattartás A kapcsolattartás eszközeinek, illetve módjainak kialakítása során alapvetően az egyes tagsági formákhoz, illetve a tagságot nyerhető személyek státuszához kellett viszonyítanunk. A végzés évében hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatóink számára hívtuk életre a fentebb már említett Végzősök éjszakája elnevezésű rendezvényünket őszén az Egyetemi Füvészkertben és Csillagvizsgálóban került sor a talányos feladványokkal tarkított rendezvényünkre, 2007-ben az Egyetemi Sportközpont adott helyszínt számunkra, majd tól kezdődően a JATE KLUB rendezvényein belül kap helyet kezdeményezésünk a végzősöknek szóló, ingyenes belépést biztosító szórakozási lehetőség keretében. Természetesen végzőseinket már korábban megkeressük, így a diákigazolványok hitelesítése során lehetőségük nyílik regisztrációra, szolgáltatásaink tájékoztató anyagokon keresztüli megismerésére. A 2005/2006-os tanévtől kezdődően az egyetemen diplomát szerző, a diplomaosztó ünnepségeken résztvevő valamennyi hallgató megkapja az Alma Mater mappát, melynek tartalma összekötő kapocs lehet az Egyetem és az onnan távozó hallgató között. Azontúl, hogy végzettjeink a mappában elhelyezett regisztrációs lap visszajuttatásával nyerhetnek tagságot, megajándékozzuk őket a munkerőpiacra való belépést, és az abban való tájékozódást megkönnyítő kiadványunkkal. Ezek alapján elmondható, hogy a 2006 nyara óta az Egyetem valamennyi végzett hallgatójával kialakítottuk kapcsolatunkat. Be kell 26 Például rajzverseny a Nap napja rendezvény keretében: Hhttp://www3.u-szeged.hu/object.ea38d238-adc5-4a6f f58a474f51.ivy 27 Hhttp:// 18

19 ugyanakkor vallanunk, hogy a végzős, illetőleg nem olyan régen végzett hallgatók sokáig potenciális tagok maradnak számunkra. Tapasztalataink alapján a frissen végzettekben még nem alakul ki az anyaintézményhez kötődés igénye. Érthetően más irányúvá válik érdeklődésük, hiszen a munkaerőpiacot szeretnék megismerni, ott szeretnének teljesíteni. Ha sikeres elhelyezkedésüket követően kialakul bennük a biztonságérzet, akkor érezhetőek a nosztalgikus gondolatok, visszavágyódnak Egyetemükre, az annak helyet adó városba, s keresik mind az Egyetemmel, mind korábbi évfolyamtársaikkal a kapcsolatot. Ez az igény pedig még erősebbé válik, ha a diplomaosztó kerek évfordulói közelegnek, s ha eddig nem is keresték az egyetemi alumni szerveződésekkel a kapcsolatot, a volt évfolyamtársakkal, egykori oktatókkal történő kapcsolatfelvétel, valamint a rendezvényszervezés érdekében meglelik azt. 2.4 A kapcsolattartás és kommunikáció egyes eszközei A kapcsolattartás fontos mozgatórugója az Alma Mater által nyújtott szolgáltatások köre, miként az fentebb is látható volt. Rendezvényeink egy része szabadidős rendezvény, így nem csupán az Alma Mater tagokkal, hanem azok családtagjaival is egyre szorosabbá váló kapcsolatot tudtunk kialakítani. Mára már elmondhatjuk, hogy számos olyan családot tudhatunk tagjaink között, akik életében, családi naptárában állandósult szabadidős rendezvénnyé nőtte ki magát az Alma Mater Mikulás, és az Alma weekend rendezvényünk. Ez több szempontból is fontos, mondhatnánk stratégiai kérdés. Egyrészről hatékonyan elősegíti a végzett hallgatóinkkal való kapcsolattartást, hiszen ugyanezek a tagjaink a legaktívabbak, másodsorban gyermekeik számára egyértelművé és magától értetődővé válik az egyetemi lét, az egyetemi levegő, az egyetemi szolgáltatások igénybevétele, rendezvényeinken való részvétel. Ezek a gyermekek nagy biztonsággal közlekednek nem csupán a József Attila Tanulmányi és Információs Központ, vagy az Egyetemi Sportközpont, hanem az egyes egyetemi szolgáltatások területén is. Egyre nagyobb számban látogatják az Alma Mater honlapján elhelyezett egyetemi hírekből információt nyerve az Egyetem kulturális, tudományos és sport rendezvényeit, a gyermekek közül számosan az egyetemi óvoda kis lakói, vagy éppen az Egyetem által fenntartott általános iskolák, vagy gimnázium diákjai. Az SZTE Alma Mater díj kapcsán a végzett hallgatóinkkal való kapcsolattartást kiterjesztettük a munkaerőpiac Szegedi Tudományegyetemen végzett hallgatókat foglalkoztató szereplőire is. A díj életre hívása azt sugallja, hogy az Egyetem számára fontos, hogy ne csupán a piacképes diplomához való jutás, hanem a sikeres munkaerőpiaci elhelyezkedés lehetőségét is támogassa. A cégeket arra kívánjuk ösztönözni, hogy ismerjék fel a képzőintézmény jelentőségét. A díj odaítélésével és átadásával kapcsolathálónkba nem csupán bevonjuk harmadik szereplőként a munkaerőpiac képviselőit, hanem számítunk támogatásukra, tanácsadásukra, aktív szerepvállalásukra, segítségükkel terjesztjük nem csupán az egyetemi alumni eszméjét, hanem láthatóvá is tesszük a díjban részesülő cégek alkalmazottainak létezésünket, munkánkat, tevékenységünket. Az információs társadalom térnyerése óta a kapcsolatépítés, kapcsolattartás és kommunikáció egyik fontos eszközévé nőtte ki magát az internet. S valóban, az internet nem csupán a leghatékonyabb, leggyorsabb, leginformatívabb, hanem költséghatékonyság szempontjából is a legimponálóbb eszköz. Ezért a regisztráció során hangsúlyt helyezünk a tagok mail-es elérhetőségének feltüntetésére. 28 Tagjainkat a hagyományosnak mondható kommunikációs és marketing eszközökön túlmenően (pl. plakát, szórólap, molinó elhelyezése) az Alma Mater 28 Hhttp:// 19

20 honlapon, illetve időszakonként folyamatosan megjelenő elektronikus hírleveleinken keresztül informáljuk. Az Alma Mater hírleveleket a különböző fórumokon és rendezvényeken címmel regisztrált tagjaink kapják havonta egyszer elektronikus formában. Tartalmilag az előző egy hónap rövid összefoglalója, cikkajánló honlapunkról, valamit egyéb érdekességek és várható Alma Mater rendezvények, illetve az ez év tavaszán meginduló nyereményjátékunk ajánlója található benne. A végzősök egy bemutatkozó hírlevelet kapnak kézhez a már említett Alma Mater mappákban, ahol általános és rövid összefoglaló található az Alma Mater hagyományos programjairól, szolgáltatásairól. A szervezet honlapja ( folyamatos bővítés és fejlesztés alatt áll. Jelenleg pályázunk web2.0-ás fejlesztésekre, mely a pályázat nyertessége esetén reményeink szerint aktívabb virtuális közösségi létet fog létrehozni és biztosítani. A honlapunkon megtalálhatók az aktuális programok, szolgáltatásaink, letölthető kiadványaink, rövid bemutatkozásunk, az Egyetemet érintő aktuális hírek. SZTE Alma Mater segítséget nyújt az évfolyam-találkozók szervezésében is. Több alkalommal különböző mértékben kérték közreműködésünket a találkozók szervezői. Az ugyancsak a honlapon található évfolyamtárs-kereső szolgáltatás megfelelő alapul szolgálhat az évfolyam-társak kereséséhez, eléréséhez. 2.5 Együttműködés az SZTE Karrier Irodával Az Alma Mater és a Karrier Iroda között nem csupán azok kubaturális elhelyezkedése, a Hallgatói Centrumhoz való tartozása révén, hanem a szervezeti egységek által elérni kívánt azonos cél és az ennek megvalósításában résztvevő kollegák személye révén is szoros kapcsolat és együttműködés alakult ki. Maga az alumni mozgalom is a Karrier Iroda működtetése a Szegedi Tudományegyetemen címet viselt ROP pályázat keretében alakulhatott meg. Ennek megfelelően az Alma Mater szolgáltatásai között fellelhetőek a klasszikusnak mondható karrier irodai tevékenységek is, hiszen e vonatkozásban az alumni kapcsolat hidat teremt a karrier iroda által nyújtott szolgáltatások és a végzett hallgatók között. Ennek megfelelően az alumni közösség tagjai részt vehetnek a meghirdetett tanácsadásokon, tréningeken, a karrier iroda adatbázisát felhasználva böngészhetnek az egyes állásajánlatok között. Természetesen a karrier iroda által szervezett rendezvényeink, így többek között az őszi és tavaszi állásbörzéink célcsoportját képezik a már végzett hallgatóink egyaránt. 2.6 Pályakövetés (életútkövetés kutatás) és az Alma Mater A már oly sokszor hivatkozott ROP pályázatunk gyakorlatilag a diákjóléti szolgáltatások jelentős részének a kimunkálására, alapjainak lefektetésére vállalkozott. Megvalósítandó alprojekt szinten jelentkezett a hallgatói életútkövetés kutatás lefolytatása is. Ez a kutatás azonban nem szemlélhető és nem valósítható meg önnön magában. Megvalósításának szándéka összefonódik az alumni tevékenységgel. Már a kutatás első lépései feltételezték nem csupán a kommunikáció felvételét, hanem az intenzív együtt gondolkodás igényét az Alma Materrel. Az Alma Mater nem csupán az adminisztratív hátteret, hanem a kutatás során megkeresett végzett hallgatókkal való kapcsolatfelvétel lehetőségét biztosítja a kutatást végzők számára. Az intézmény birtokában lévő adatok alapján az Alma Mater keresi meg a végzett hallgatóinkat a kutatásban való részvétel érdekében. Ezidáig három átfogó életútkövetés kutatás zajlott le. A legutóbbi, 2008-ban zajlott kutatásunk során a 2006-ban ill. a 2007-ben nappali tagozaton végzett hallgatók teljes körű megkeresésére került sor. A 20

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása Regionális Operatív program 3.3. ROP - 3.3.1. - 05/1-2006 04-0001/36 A munka világa és a fels oktatási intézmények közötti kapcsolatok er sítése a Dunaújvárosi Kistérségben A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A VIZSGÁLAT CÉLJAI A vizsgálat fő irányvonalát adó primer felmérések a belső önértékelésre koncentráltak. A vizsgálattal azt kívántuk feltárni, hogy az egyetem milyen

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

A Diplomás Pályakövetés. Története a KRE-ÁJK -n

A Diplomás Pályakövetés. Története a KRE-ÁJK -n A Diplomás Pályakövetés Története a KRE-ÁJK -n Készítette: Walter Tamás - Irodavezető 1 I. Karrier Iroda bemutatása A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Karrier Irodája 2006. szeptember

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány A LEADER ÉS AZ INTERREG KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK SZEREPE

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁNAK ÜGYRENDJE

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁNAK ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁNAK ÜGYRENDJE 2016. május 3. A SZTE MÉRNÖKI KARÁNAK Ü G Y R E N D J E A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Mérnöki Kar (továbbiakban: Kar) Tanácsa a Kar

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

A controlling integrálódása az oktatási szférában

A controlling integrálódása az oktatási szférában Dr. Tóth Antal - Dr. Zéman Zoltán A controlling integrálódása az oktatási szférában 1. CONTROLLING ALKALMAZÁSA A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNÉL A controlling hasznossága mindaddig nem fog érvényre jutni

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2005 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2005 2013 Oktatási Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u. 10 14. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax: +36

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány sorszáma:

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 2 I. Politika... 4 II. Nevelés-oktatás... 8 III.

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére III. kötet STRATÉGIAI PROGRAM Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ Nagykőrös Város Önkormányzata TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 2/3. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. május 8. PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet HAJDÓBÖSZÖRMÉNYI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet 2005. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 Stratégia helyzetértékelés (SWOT elemzés)... 4 Erősségek...

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011 RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON GYOMAENDRİD CSÁRDASZÁLLÁS HUNYA A Minıségfejlesztéssel foglalkozó csoport 2011/2012. évi zárójelentése INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011 Farkas

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok)

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok) A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok) A/ Az OKM részvétele az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és operatív programjainak

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Szociális és munkaügyi miniszter Oktatási és kulturális miniszter 13747/7/2008. J E L E N T É S a Kormány részére az FVM fenntartásában lévı mezıgazdasági

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

Pszichológiai tanácsadás felsőfokon. A Szegedi Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ húsz éve. Szerkesztők: Szenes Márta és Pintér Judit Nóra

Pszichológiai tanácsadás felsőfokon. A Szegedi Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ húsz éve. Szerkesztők: Szenes Márta és Pintér Judit Nóra Pszichológiai tanácsadás felsőfokon A Szegedi Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ húsz éve Szerkesztők: Szenes Márta és Pintér Judit Nóra 1 Tartalomjegyzék: 1. Az SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában: Szám: 2/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) 2015 2015. november A vélemények elektronikus benyújtásának helye: szeged_its1mod_velemenyek@szeged.eu

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

BÖRZSÖNY-DUNA-IPOLY VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020

BÖRZSÖNY-DUNA-IPOLY VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 BÖRZSÖNY-DUNA-IPOLY VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 A Helyi Fejlesztési Stratégia az alábbi településekre vonatkozik: Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence,

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

Elektronikus tanulási környezet implementációs tapasztalatai empirikus felmérés alapján

Elektronikus tanulási környezet implementációs tapasztalatai empirikus felmérés alapján Dr. Vig Zoltán Ph.D Elektronikus tanulási környezet implementációs tapasztalatai empirikus felmérés alapján 2000 körül egyfajta hullámként jelentkeztek a különbözı e-learning megoldások új verziói, rendszerei.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2016. április N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Készítette: Közigazgatási Igazgatósága Budapest, 2010. március 5. A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul

Részletesebben

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 3 2. A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER ÁTFOGÓ, RENDSZERSZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE... 3 3. STRATÉGIAI SZINTŰ DOKUMENTUMOK ÉS CÉLKITŰZÉSEK ÉRTÉKELÉSE... 4 3.1. Az Alapító okirat

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.prioritás: A felsıoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Akcióterv 2009-2010 2009. január 13. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA*

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* NAGY GYULA A tanulmány a magyarországi gazdasági átalakulás nyomán a nők és a férfiak munkaerőpiaci részvételében és foglalkoztatottságában bekövetkezett

Részletesebben

TERVEZET. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. tevékenysége. 2007.

TERVEZET. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. tevékenysége. 2007. TERVEZET Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal tevékenysége 2007. évi beszámoló Budapest, 2008. július Dr. Vass Ilona mb. elnök 1 T A R T A L O

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS)

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) 2005. június 30. Készült: Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó 1 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. tagintézmény-vezető beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. tagintézmény-vezető beosztás ellátására PÁLYÁZAT a Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető beosztás ellátására készítette: Pongóné Kovács Erika mb. tagintézmény-vezető Kecskemét, 2016. március

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2012, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

Sopron, 2015. május 11.

Sopron, 2015. május 11. Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe Szeged Megyei Jogú Város Verzió: 1.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. január 6. 1/47 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1. SZEGED SMART CITY VÍZIÓJA... 5 1.2. A SMART CITY VÍZIÓ

Részletesebben

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005.

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSAI... 4 II. GAZDASÁG- ÉS IPARFEJLESZTÉS... 14 III.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem diplomás pályakövető kutatásainak néhány eredménye munkaadók számára

A Szegedi Tudományegyetem diplomás pályakövető kutatásainak néhány eredménye munkaadók számára HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK A MUNKAERŐPIACRÓL PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁSOK A MUNKAERŐPIACON A Szegedi Tudományegyetem diplomás pályakövető kutatásainak néhány eredménye munkaadók számára Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés

Részletesebben

Bevezető. KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin

Bevezető. KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin Az Eötvös Loránd Tudományegyetem legfontosabb szakmai eredményei a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért című projektben

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓKAT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER MÓDSZERTANI ÉS DOKUMENTÁCIÓS FOLYAMATA

A MUNKÁLTATÓKAT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER MÓDSZERTANI ÉS DOKUMENTÁCIÓS FOLYAMATA A MUNKÁLTATÓKAT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER MÓDSZERTANI ÉS DOKUMENTÁCIÓS FOLYAMATA 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 MUNKAERŐ KERESLET, MUNKAERŐPIACI IGÉNYEK... 7 Munkaerő-piaci kereslet - prognózis 2013...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA Elfogadva: 2010. július 26. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. A NYÍREGYHÁZI

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012.

A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012. A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012. A Mórahalmi és a Kisteleki Kistérség Tanyafejlesztési Programja 2012. MEGJEGYZÉS: A tanyaprogram elkészítéséhez végzett kérdőíves felmérés

Részletesebben

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2 Tartalom Preambulum... 9 Előszó... 10 I. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 11 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 11 1.2. A képzés struktúrája, alap- és speciális

Részletesebben

TAGÁLLAMI BESZÁMOLÓ AZ OKTATÁS ÉS KÉPZÉS 2010 MUNKAPROGRAM TERÉN TÖRTÉNT NEMZETI ELŐREHALADÁSRÓL 1

TAGÁLLAMI BESZÁMOLÓ AZ OKTATÁS ÉS KÉPZÉS 2010 MUNKAPROGRAM TERÉN TÖRTÉNT NEMZETI ELŐREHALADÁSRÓL 1 TAGÁLLAMI BESZÁMOLÓ AZ OKTATÁS ÉS KÉPZÉS 2010 MUNKAPROGRAM TERÉN TÖRTÉNT NEMZETI ELŐREHALADÁSRÓL 1 1. FEJEZET AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS TAGÁLLAMI STRATÉGIA BEMUTATÁSA 1.1. Jelenlegi helyzet 1.1.1.

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/5. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. TARTALOMJEGYZÉK 7/5. SZÁM (2013. DECEMBER 10. ) MELLÉKLET 77/2013. (11.29.) PMÖ határozat

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 6. prioritás EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERİFORRÁS-FEJLESZTÉS Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. 1. A prioritás bemutatása 1.1. A prioritás tartalma

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

(ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30. MultiContact. 'Exploring possibilities'

(ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30. MultiContact. 'Exploring possibilities' SÁRÁND KÖZSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (2007-2013) A Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében beadott Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben című

Részletesebben

LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM

LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM Az igazságosság, amely annak a biztosítását jelenti, hogy a személyes és társadalmi körülmények, (nem, társadalmi-gazdasági helyzet,

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció projekt A

Részletesebben

TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt VIR felhasználói kézikönyv

TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt VIR felhasználói kézikönyv 1. sz. melléklet TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt Készítette: Aloha Informatika Kft. Tartalomjegyzék 1. A Vezetői Információs Rendszer, mint a stratégiai gondolkodás eszköze...4 1.1 Elméleti háttér...4 1.2 VIR

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4.../2013. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. évi ellenırzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenırzési irányokról Az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KONSZENZUS BUDAPEST Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei ATIPIKUS MUNKAHELYEK KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANI ALAPJAI Készült a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Egyeztetési anyag 1. változat

Egyeztetési anyag 1. változat AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egyeztetési anyag 1. változat 2009. március 17. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

A kutatás vezetője: Dr. Vissy Beatrix. A kutatás résztvevői: Dr. Navratil Szonja Dr. Simon Éva Dr. Szabó Máté Dániel Dr.

A kutatás vezetője: Dr. Vissy Beatrix. A kutatás résztvevői: Dr. Navratil Szonja Dr. Simon Éva Dr. Szabó Máté Dániel Dr. 1 A kutatás vezetője: Dr. Vissy Beatrix A kutatás résztvevői: Dr. Navratil Szonja Dr. Simon Éva Dr. Szabó Máté Dániel Dr. Székely Iván 2 TARTALOM AZ ELŐZETES ANYAGRÓL... 4 BEVEZETÉS... 5 I. A KUTATÁS CÉLJA,

Részletesebben

SZENT ISVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA ÜGYREND

SZENT ISVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA ÜGYREND SZENT ISVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA ÜGYREND Békéscsaba 2013 A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KŐNYVTÁRÁNAK ÜGYRENDJE

Részletesebben

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 6.sz melléklet INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 2015. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató JÓ GYAKORLATOK A szolgáltatói szerephez rendelkezésre áll 18 innováció jó gyakorlat melyek az Educatio szolgáltatói

Részletesebben

Minőségirányítási kézikönyv

Minőségirányítási kézikönyv Bevezetés 0 0.1 Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. bemutatása Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. - a biztonság szolgálatában Szakszerű vagyonvédelem A bűnmegelőzésnek rengeteg speciális területe van,

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

A projekt időtartama: 2008. július 01 2010. április 30.

A projekt időtartama: 2008. július 01 2010. április 30. Jövônk a tét A megváltozott munkaképességû, fogyatékos emberek képzésének és foglalkoztatásának egyéni, személyre szabott segítése TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0046 A projekt időtartama: 2008. július 01 2010.

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

BODOR ÁKOS. Tér és Társadalom 29. évf., 4. szám, 2015 doi:10.17649/tet.29.4.2747

BODOR ÁKOS. Tér és Társadalom 29. évf., 4. szám, 2015 doi:10.17649/tet.29.4.2747 Tér és Társadalom 29. évf., 4. szám, 2015 doi:10.17649/tet.29.4.2747 A dinamikus egyensúly állapota Velkey Gábor: Dinamikus egyensúlytalanság. A hazai közoktatási rendszer szétesése, felforgatása és a

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Pécsi Diplomások Köre szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Pécsi Diplomások Köre szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Pécsi Diplomások Köre szabályzata 2014. február 13. napjától hatályos változat I. Fejezet 1 Általános rendelkezések 1. A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Szenátusa megalapítja

Részletesebben

A HAZAI INFORMATIKUS- ÉS IT-MÉRNÖKKÉPZÉS HELYZETÉNEK, PROBLÉMÁINAK, GÁTLÓ TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA

A HAZAI INFORMATIKUS- ÉS IT-MÉRNÖKKÉPZÉS HELYZETÉNEK, PROBLÉMÁINAK, GÁTLÓ TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA Kutatás + elemzések + tanácsadás Jó döntéseket támogatunk. 1133 Budapest, Gogol u. 16. +36 1 477 0100 /tel +36 1 477 0101 /fax www.bellresearch.com A HAZAI INFORMATIKUS- ÉS IT-MÉRNÖKKÉPZÉS HELYZETÉNEK,

Részletesebben