A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012."

Átírás

1 A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

2 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja. Zalaszentgrót, 2012 Diákönkormányzat vezet 2. Az IMIP-ot iskola Szül i Munkaközösség megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja. Zalaszentgrót, 2012 SZMK vezet 3. Az IMIP-ot iskola Nevel testület megismerte, véleményezte, elfogadja. Zalaszentgrót, Igazgató 4. A IMIP-ot Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képvisel -testülete.. számú határozatával jóváhagyta. Zalaszentgrót,

3 Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat 6. oldal 1.1. Az intézmény szervezeti felépítése 7. oldal 2. Intézményi min ségpolitika 7. oldal 2.1. Fenntartói MIP-b l az intézményünkre vonatkozó feladata 7. oldal 2.2. Min ségpolitikai nyilatkozat 8. oldal 2.3. Min ségcélok (szervezeti céljaink) 8. oldal 2.4. Az elvek megvalósulását szolgáló elképzelések 11. oldal 3. Intézményi min ségfejlesztési rendszer 16. oldal 3.1. A vezetési elkötelezettsége és felel ssége 16. oldal 3.2. Jogszer m ködés 17. oldal 3.3. A stratégiai tervezés folyamata 18. oldal 3.4. Éves munkaterv szabályozása 22. oldal 3.5. Humáner forrással való gazdálkodás 23. oldal Eljárásrend (pedagógus) 23. oldal Eljárásrend ( nem pedagógus) 25. oldal 3.6. Továbbképzési rend m ködtetése 26. oldal 4. Az intézményi m ködés folyamata 26. oldal 4.1. A vezetési feladatok 26. oldal 4.2. Tervezési feladatok 27. oldal 4.3. Ellen rzési feladatok 27. oldal 4.4. Mérési feladatok 28. oldal 4.5. Értékelési feladatok 32. oldal 4.6 Teljesítményértékelés 35. oldal 4.7 A teljes kör intézményi önértékelés 38. oldal 4.8 Egyéb évenkénti értékelési feladatok 40. oldal 5. Vezet i ellen rzés és értékelés rendszere 42. oldal 6. Partnerkapcsolatok irányítása 46. oldal 7. Panaszkezelés lépcs fokai 51. oldal 8. A dokumentumok kiadása, kezelése 51. oldal 9. Az intézmény szakmai indikátorai 52. oldal 10. Min ségfejlesztési rendszer m ködtetése 54. oldal Mellékletek 56. oldal 3

4 Az Intézményi Min ségirányítási Program módosítása a 2004-ben elfogadott, valamint a 2007-ben módosított Min ségirányítási Program összeszerkesztett változata. Tartalmazza a lt bet s részekben a TÁMOP kompetencia alapú oktatás bevezetésével, alkalmazásával összefügg változásokat. 4

5 1. Küldetésnyilatkozat Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése, az hogy ki neveli és hogy neveli eljövend generációit. Füst Milán Intézményünk összetett iskola, melynek els dleges feladata az általános veltséget megalapozó, valamint a középiskolai tanulmányok megkezdésére és folytatására felkészít nevelés és oktatás biztosítása, továbbá zenei veltség közvetítése. Az itt dolgozók munkáját a gyermekszereteten alapuló nevelés irányítja. Az ismeretközvetítés tanulóközpontú, magas színvonalú, az oktatás változásaira nyitott, eredményes és hatékony szakmai munka folyik. Az oktató munka eredményeként kreatív, kommunikatív, toleráns és együttm ködési képességekkel rendelkez tanulók kerülnek ki az iskola falai közül. Céljainkat akkor tudjuk elérni, ha oktatásunk tanulóközpontú és humánus; ha megtaláljuk az egyes tanulók és tanulócsoportok fejlesztéséhez megfelel módszereket; ha tanulóink képességeihez mérten optimálisan fejl dnek; ha diákjaink m velt, egészséges tagjai lesznek a társadalomnak. Sikeres érettségi vizsgát tesznek felvételt nyernek az általuk választott fels oktatási intézménybe. 5

6 1.1 Intézmény adatai A költségvetési szerv neve: Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ Rövidített neve: Deák Ferenc TTOK OM azonosítója : Törzsszáma: KSH törzsszáma: Az intézmény típusa: Többcélú intézmény / Összetett iskola / Székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Kossuth u. 11. Telephelye: 8790 Zalaszentgrót, Ifjúság u Türje, Szabadság tér Zalacsány Csány L. u. 6 Jogszabályban meghatározott közfeladata: Kötelez feladat: általános iskolai nevelés-oktatás Önként vállalt feladat: középiskolai nevelés-oktatás alapfokú m vészetoktatás zenem vészeti ágon Alapító szerv: Zalaszentgrót Város Önkormányzata 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1. Az alapítás dátuma: Jogel dök: Csányi László Általános Iskola 8790 Zalaszentgrót, Ifjúság u. 2. Zrínyi Miklós Általános Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth u. 11. Csányi-Zrínyi Általános Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth u.11. Erkel Ferenc Zeneiskola 8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 13. Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Béri Balogh Ádám Tagintézmény 8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 15. Fenntartó: Zalaszentgrót Város Önkormányzata 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1. Sénye Község Önkormányzata 8788 Sénye, Jókai u. 1. Tekenye Község Önkormányzata 8793 Tekenye, Hunyadi u

7 Az intézmény irányító szerve: / A Társulási Megállapodás szerint / Zalaszentgrót Városi Önkormányzat Képvisel -testülete 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Kjt.Mt. Típus szerinti besorolása: Gazdálkodási jogkör: önállóan m köd és gazdálkodó Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény élén Zalaszentgrót Városi Önkormányzat Képvisel -testülete által kinevezett igazgató áll, aki az intézmény dolgozóinak tekintetében munkáltatói joggal rendelkezik. ködési köre: Általános iskolai nevelés-oktatás: Zalaszentgrót város, Sénye község,tekenye Község és Zalaszentlászló község területe Középfokú nevelés-oktatás és alapfokú m vészetoktatás: Zala megye területe Az intézményegységek évfolyamainak száma: Általános Iskolai intézmény egység: 1-8 évfolyam Középiskolai intézményegység: 9-12 (13.) évfolyam Zeneiskolai intézményegység: Hosszú tanszakokon: 2+10 (2+6+4 tanév) Rövid tanszakokon: 2+8 (2+4+4 tanév) Az intézménybe felvehet maximális gyermek-tanuló létszám: - Zrinyi Miklós Székhelyiskola : 316 f - Csányi László Tagiskola : 288 f - Erkel Ferenc Zeneiskola : 300 f - Béri Balogh Ádám Gimnázium 210 f 7

8 1.1. Az intézmény szervezeti felépítése 2. Intézményi min ségpolitika 2.1.Fenntartói MIP-b l az intézményünkre vonatkozó feladatok 1. A törvényes, az adott feltétel mellett a lehet legszakszer bb, legszínvonalasabb és leghumánusabb feladatellátás biztosítása. 2. Az intézménnyel szemben támasztott partneri igények tervezett, hatékony, átlátható és ellen rizhet kielégítése. 3. A humáner forrás folyamatos fejlesztése. 4. A pályázati lehet ségek kihasználása a feladatellátás színvonalának emelése érdekében. 5. A körzetben él gyermekek felvétele, elhelyezése, valamint életkori sajátosságaiknak megfelel oktatásuk biztosítása, a tankötelezettségük teljesítése érdekében. 6. A gyermekbalesetet el idéz okok megsz ntetése. 7. A tanulók testi és lelki állapotának javítása. 8. A pedagógusok és tanulók, valamint tanulók és tanulók kapcsolatának bens ségessé, családiassá tétele.. 9. Az osztálytermek, ill. az iskolai környezet esztétikussá, otthonossá tétele, és e környezet védelme. 10. Hátrányos helyzet tanulók felzárkóztatása, tehetséggondozás. 11. Szül kkel való rendszeres kapcsolattartás, tájékoztatás a tanuló fejl désér l, magaviseletér l, tanulmányi el menetelér l. 12. Rendszeres kapcsolattartás az illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, pedagógiai szakszolgálatokkal. 13. Tanulmányi versenyek, vetélked k lehet ségeinek maximális kihasználása. 14. Tanulmányi versenyek, kulturális és sportvetélked k rendezése a tanulók számára. 15. A 8. évfolyamos tanulók és szüleik számára széleskör információ és pedagógiai segítségnyújtás a megalapozott iskola- és pályaválasztáshoz Min ségpolitikai nyilatkozat Intézményünk a zalaszentgróti Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ, az alapfunkciók ellátása mellett célul t zi ki egy olyan iskola megteremtését, mely modern, naprakész, a társadalmi igényeknek megfelel ismereteket nyújt. Sikeres érettségi a Béri Balogh gimnáziumot választoknak. Életre elkötelezett zenei m veltséget, zenei képességeket nyújt az Erkel Ferenc Zeneiskola tanulóinak A tanulók képességeinek kibontakoztatásával, tehetséggondozással, a hátrányok leküzdésével egyenl esélyeket biztosít az általános m veltség alapjainak elsajátításához. Intézményünk elkötelezi magát amellett, hogy a vele kapcsolatban álló valamennyi partnere igényét minél szélesebb körben igyekszik kielégíteni. Ennek érdekében folyamatosan figyeljük a partnerigény- és elégedettség-mérés mutatóit, s ennek megfelel en, diákjaink érdekeit szem el tt tartva igyekszünk javítani a min ségi nevelés és oktatás körülményeit. 8

9 Intézményünk vezetése és dolgozói a törvényesség, eredményesség és hatékonyság követelményeit szem el tt tartva elkötelezik magukat a min ség iránt, és mindent megtesznek a min ség eléréséhez és javításához szükséges er források biztosítása, illetve kiaknázása érdekében Min ségcélok (szervezeti céljaink) 1. Az iskolai nevel munkánk célja olyan értékek közvetítése, melyek a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, jöv jére, a családra, a társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak. 2. A fenti értékek közvetítése a tananyagon, a személyes példamutatáson, a iskola egészén keresztül történik. 3. Intézményünk a társadalmi és oktatáspolitikai változásokra nyitott. 4. Célunk, hogy tanulóink m velt és egészséges tagjai legyenek a társadalomnak. 5. Megteremtjük azokat a feltételeket, amelyek Intézményünket hitelessé és népszer vé teszik. 6. Az intézmény dolgozói elkötelezettek a min ségi munka, a folyamatos intézményfejlesztés, a partnerközpontú m ködés iránt. 7. A matematika, valamint a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat kiemelt fontosságú tantárgyaknak tartjuk; 8. Meg rizzük a két idegen nyelv emelt óraszámban, csoportbontásban történ oktatásának lehet ségét. 9. Arra törekszünk, hogy minél több idegen nyelvi tagozatos diákunk tegyen alapfokú nyelvvizsgát 8. osztály végén. 10. Az informatikaoktatás terén megteremtjük az ECDL vizsga els moduljainak letételéhez szükséges lehet ségeket, s felkészítjük tanulóinkat a vizsgára. 11. Tovább folytatjuk környezet- és természetvédelmi programunkat. 12.Célunk a tehetség felismerése, gondozása; valamint a lemaradók felzárkóztatása a bukások minimálisra csökkentése. 13. Sportoktatásunk eredményességét el kel megyei eredményekkel kívánjuk bizonyítani. 14. Arra törekszünk, hogy tanulóink megfeleljenek a felvételi vizsgák követelményeinek, s felvételt nyerjenek az elképzeléseiknek megfelel középiskolákba. A közoktatási intézmény pedagógiai eredményessége növelésére szolgáló akcióterv Intézményünk az alábbi min ségi célokat t zte ki maga elé, hogy pedagógia eredményessége növekedjen: - A tanulók egyéni képességek szerinti, egyéni haladási tempóban történ fejlesztése (differenciálás, felzárkóztatás, tehetségfejlesztés). - Az önálló ismeretszerzés képességének, a tudás szükségletének, az önellen rzés, önértékelés igényének kialakítása. A szabatos szóbeli és írásbeli közlés igényének kialakítása. - Informatikai eszközök (számítógép, nyomtató, szkenner) rendszeres használata. A multimédia és az Internet bevonása a tanulási folyamatba. Mindezek elérése érdekében a következ akciótervet dolgozta ki az iskola: 9

10 1. A tanulási környezet modernizálása A tanulás szempontjából fontos a környezet. Nem mindegy, hogy tanulóinkat milyen tanterem, el adó fogadja. Egy jól felszerelt, modern, világos, otthonos tanteremben, kényelmes iskolapadokban, székeken a tananyag elsajátítása is könnyebb. Ennek jegyében új eszközökkel szerelnénk fel tantermeinket, korszer sítenénk az el adókat, szaktantermeket. 2. A tanórák szervezésébe számítástechnika és multimédia segítségével A tanórák szervezésébe számítástechnika és multimédia segítségét is igénybe vennénk. Számítógépeken folyamatok, ábrák bemutatásával lehetne érdekesebbé és interaktívabbá tenni a tanórákat. A multimédiás felszerelés használatával az egész osztály egyszerre látná az óra anyagát. Ezen eszközök használatával a már megszerzett számítástechnikai tudásukat is tudnák használni a diákok. 3. A kézikönyvtár, szabadpolcos könyvhasználat hozzáférése a tanteremben A tantermekben szabadpolcos könyvtárhasználatot vezetnénk be. Ez azt jelenti, hogy egy adott szaktanterembe egy kis mini könyvtárpolcot rendeznénk be, így megtalálható lenne a szaktanteremben a szükséges irodalom is. Szükség esetén minden tanuló megtalálja a kell könyvet, albumot, atlaszt, szótárt. Így az órákon alkalmazott felszerelések száma b vül. Interaktív könyvtári órák tartása, kézikönyvek internet-, CD-ROM használatával stb. 4. Humáner forrás továbbképzés Célunk: az önértékelésen alapuló bels megújulás, állandó fejl dés az országos mérési eredmények figyelembevételével. A továbbképzések célja a humán er forrás fejlesztése, a fels képzési rendszer kihasználásával és a pedagógus továbbképzési rendszer kínálta lehet ségek figyelembe vételévei. Így lehet vé válik a munkatársak teljesítményének meger sítésével, javításával, ösztönzésével és fejlesztésével az intézmény célkit zéseinek elérése. - bels továbbképzés meghívott szakért kkel - küls továbbképzés tanfolyami keretek között 5. Módszertani Megújítás munkaközösségi foglalkozásokon: A munkaközösségek ajánlásai alapján az iskola összegy jti és rendszerezi az oktatónevel munkához szükséges kompetenciafejleszt módszertani eljárásokat. A módszertani kultúra fejlesztése érdekében folyamatosan figyelemmel követi a változásokat és törekszik arra, hogy a jól beváló újítások széles körben terjedjenek el a team felel sök szervezte szakanyagok cseréjével. Ugyancsak fontos szerepet tulajdonít a továbbképzéseknek és az eszközfejlesztéseknek is. Módszertani megújítás lehet a projektmunka, drámapedagógia a szövegértési kompetenciák fejlesztésében, a matematikai eszköztudás fejlesztésében pedig a fizika, kémia tantárgyi koncentráció és az angol, német nyelv tanórán kívüli matematika háziversenyek többfordulós rendezvények. Az alapvet kompetenciák fejlesztésére összeállított módszertani anyagokat szakmai találkozókon (nyílt munkaközösségi foglalkozásokon) ismertetnénk Az összegy jtött és alkalmazott szakmai anyagok után mérések el készítésével átvett vagy fejlesztett mér eszközök (kérd ívek, tesztek) kidolgozásával a mérések lebonyolítása. 10

11 2.4. Az elvek megvalósulását szolgáló elképzelések Fenntartói elvárás Intézményi célok Sikerkritérium A megvalósítás id tartama 1.Törvényesség; az adott feltételek mellett lehet legszakszer bb, legszínvonalasabb és leghumánusabb feladatellátás. 2.A partnerek gyermek, tanuló, szül, pedagógus, fenntartó, társintézmény, szolgáltatók, munkaer -piaci szerepl k stb. által az intézménnyel szemben támasztott igények tervezett, hatékony, átlátható és ellen rizhet kielégítése. Intézményünk partnereink számára vonzóvá kívánjuk tenni a beiskolázási körzetünkön kívül is, mert fontos célunknak tartjuk tanulólétszámunk növelését. Meg rizzük a két idegen nyelv emelt óraszámban, csoportbontásban történ oktatásának lehet ségét. A jogszabály változását a megadott határid n belül követi a szabályzatok aktualizálása. Évente egy alkalommal a szabályzatok törvényességi megfelel ség-vizsgálata A min ségfejlesztési terv elkészítése Partneri igény- és elégedettségmérés lebonyolítása 70%-os válaszadási hajlandóság 60%-ban pozitív elégedettség Egy tanév Egy tanév 4 évente Dokumentálás Szabályzatok Beszámoló 3.Folyamatos, célszer és tervezett humáner forrásfejlesztés. A továbbképzési tervbe foglaltak teljesítése Egy tanév Továbbképzési terv Jkv. 4.A különböz térségi, országos vagy nemzetközi pályázati lehet ségek kiaknázása. Megteremtjük az ECDL vizsga letételéhez szükséges feltételeket Évente min. 2-3 pályázat írása Az eszközkészlet b vítése Egy tanév Irattár 11

12 5.Az intézmény vezet inek elkötelezettsége a min ségirányítás rendszerének kiépítése és folyamatos ködtetése iránt. A min ségfejlesztési rendszer kidolgozása, folyamatos b vítése Tanévenként 6.Az összevont intézmény elkészített min ségirányítási programjának beterjesztése a fenntartóhoz augusztus 15-ig. A program elfogadása E tanév Jkv. 7.Az IIMIP rendszerének hatásos és hatékony m ködtetése szeptember 1-t l. 8.A m ködési körzetünkb l érkez gyermekek, tanulók Célunk intézményünk értékelési kultúrájának fejlesztése. Arra törekszünk, hogy dolgozóink munkaterhelése egységes legyen. Minden nevel munkáját értékeljük, ezáltal kreatívabb munkavégzésre ösztönözzük ket. A matematika, valamint a magyar nyelv és irodalom az A nevel -oktató munka mérési értékelési indikátorrendszerének kidolgozása A partneri igényfelmérés folyamatának szabályozása Az irányított önértékelés folyamatának szabályozása, mér eszközeinek kidolgozása A Ped. Programban el írtak szerint 3 tanév 1 tanév 3 tanév Egy tanév PP 12

13 felvételének, illetve elhelyezésének, valamint életkori sajátosságaiknak megfelel nevelésük és oktatásuk, tankötelezettségük teljesítésének biztosítása. idegen nyelv és a természetismeret tantárgyakat kiemelt fontosságúnak tartjuk; 9.A tanuló- és gyermekbaleseteket el idéz okok folyamatos figyelése; haladéktalan intézkedés ezek megszüntetésére. A Ped. Programban el írtak szerint Egy tanév PP 10.A tanulók testi és lelki állapotának javítása, a rendszeres tisztálkodás szokásának kialakítása, a ruházat, környezet rendben tartása, ápolása. A Ped. Programban el írtak szerint Egy tanév PP 11.A pedagógusok és tanulók, valamint a tanulók és tanulók viszonyának bens ségessé, az iskolai légkör családiassá tétele. A Ped. Programban el írtak szerint Egy tanév PP 12.A környezet esztétikája, otthonosság, valamint a környezet védelme. Tovább folytatjuk környezetés természetvédelmi programunkat, minden évben Az éves munkataervben meghatározottak szerint Egy tanév Munkaterv Félévi, évvégi beszámolók 13

14 szervezünk el adásokat, erdei iskolai foglalkozásokat e témában. 13.A hátrányos helyzet tanulók felzárkóztatása, tehetséggondozás, az e célokat el segít programok minél hatásosabb végrehajtása, a tanulók személyiségének fejlesztése. Célunk a tehetség felismerése, gondozása; valamint a lemaradók felzárkóztatása, a tantervi követelmények teljesítése mellett a bukások minimálisra csökkentése. Szakkörök, felzárkóztató foglalkozások szervezése Továbbtanulóknak felvételi el készít Egy tanév Tantárgyfelosztás PP 14.A tanulók szüleinek tervezett, rendszeres és ellen rizhet, részletes és érdemi módon történ tájékoztatása a gyermek fejl désér l, magaviseletér l, tanulmányi el menetelér l; segítségnyújtás a tanuló neveléséhez. A PP-ban meghatározottak szerint Egy tanév PP 15.Rendszeres kapcsolattartás az illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, illetve pedagógiai szakszolgálatokkal a tanulók érdekeit veszélyeztet problémák megoldása érdekében. Az éves munkatervben és a PP-ban meghatározottak szerint Egy tanév PP Munkaterv 14

15 16.Az általános iskolai tanulók számára szervezett versenyeken, vetélked kön való részvétel, s azok lehet ségeinek maximális kihasználása. Arra törekszünk, hogy minél több idegen nyelvi tagozatos diákunk tegyen alapfokú nyelvvizsgát 8. osztály végén. Tanulmányi versenyekbe bekapcsolódunk minden tantárgyból Egy tanév Egy tanév Beszámolók 17.Iskolai tanulmányi versenyek, kulturális és sportvetélked k szervezése tanévenként legalább egy alkalommal. Sportoktatásunk eredményességét el kel megyei eredményekkel kívánjuk bizonyítani. Egy tanév 18.Széleskör információ nyújtása, valamint pedagógiai sagítségnyújtás a végz s tanulók és szüleik számára. Arra törekszünk, hogy tanulóink megfeleljenek a felvételi vizsgák követelményeinek, s felvételt nyerjenek az elképzeléseiknek megfelel középiskolákba. Egy tanév 15

16 3. Intézményi min ségfejlesztési rendszer 3.1. Vezetés elkötelezettsége és felel ssége A min ség elérésében, bármilyen min ségirányítási rendszerben gondolkodunk is, a szervezet vezetésének kulcsszerepe van. Ha az oktatási intézmény vezet je nem alkalmazza, nem sajátítja el a vezet kkel szemben támasztott új követelményeket a szervezetnek esélye sincs eredményes, hatékony min ségirányítási folyamat kiépítésére és napi alkalmazására. A reaktív és az alkotó vezet vezet beosztottak beosztottak vezet k Reaktív vezet : Mindenre maga akarja megadni a választ Stílusra a közlés jellemz Személyesen dönt mindenben Kényszeríti a szervezetet a sikerre Elemez, elemez, elemez Gyengén motivál Eléggé el ítéletes Beosztottjait utasításokra szoktatja Fél, hogy elveszti az emberek feletti ellen rzést Gyorsan megszabadul azoktól, akik hibáznak Alkotó vezet : Nem törekszik arra, hogy mindenre saját válasza legyen Figyelmesen hallgat másokra Lehet séget ad az embereknek, hogy maguk döntsenek Húzza a szervezetet közös jöv kép felé Hallgat a megérzéseire Nyitott gondolkozású Er sségek fokozására összpontosít Arra nevel, hogy tanuljanak a hibáikból A min ségért els sorban a vezet t terheli a felel sség. A min ség a vezet döntéseib l fakad és nem a többi pedagógus cselekedeteink függvénye. A min ségbiztosítási rendszerek kidolgozásának és m ködtetésének els számú felel se az intézmény igazgatója. Példamutatása és az a tény, hogy kiemelten kezeli ezt a kérdést, különös súlyt ad az ehhez kapcsolódó munkáknak. Elengedhetetlen a vezet i elhatározás, elkötelezés. Felel sség terheli az intézmény vezet jét a min ségbiztosítás iskolai rendszerének kiépítésében. Intézményünk létrehozta és m ködteti azokat az eljárásokat, amelyek biztosítják a mindenkori érvényes jogi szabályozás alapján a partnerek elvárásainak megfelel szolgáltatást. 16

17 3.2. Jogszer m ködés A vezetés elkötelezte magát a min ségirányítási rendszer létrehozása és továbbfejlesztése, valamint folyamatos javítása iránt. Ennek érdekben a következ intézkedéseket hoztuk: Megalkottuk küldetésnyilatkozatunkat, min ségpolitikánkat és min ségügyi célkit zéseinket. Tevékenységünket éves munkaterv kidolgozásával és megvalósításával kapcsoljuk stratégiai terveinkhez. Folyamatosan biztosítjuk az intézmény m ködési rendjét és az ahhoz szükséges er forrásokat. (Beleértve a folyamatos fejlesztés és a szervezeti kultúra fejlesztését.) Rendszeres felülvizsgálattal gondoskodunk arról, hogy min ségügyi céljaink megvalósuljanak és a kiépített min ségirányítási rendszerünket eredményesen, és hatékonyan m ködtessük. Szolgáltatásunkhoz kapcsolódóan partnerközpontú szemléletet tudatosítunk minden munkatársunkban. Az intézmény minden dolgozója munkaköri leírással rendelkezik, amely tartalmazza a beosztásában ráruházott felel sséget és hatásköröket. Az intézmény m ködését szabályozó alapvet jogszabályok listája Jogszabályszám Kibocsátó Megnevezés Kapcsolódó intézményi dokumentum Többször módosított évi LXXIX. Törvény A közoktatásról Pedagógiai Program SZMSZ évi XXXIII. Törvény A közalkalmazottak SZMSZ jogállásáról évi XXII. Törvény A Munka SZMSZ Törvénykönyve 138/1992 Kormányrendelet A KJT SZMSZ végrehajtásáról 227/1997 Kormányrendelet A pedagógustovábbképzésr l, szakvizsgáról 3/2002 OM rendelet A közoktatás min ségbiztosításáról, min ségfejlesztésér l 11/1994 MKM rendelet A nevelési- oktatási intézmények ködésér l Továbbképzési Terv Pedagógiai Program IMIP SZMSZ SZMSZ 17

18 3.3. Stratégiai tervezés folyamata Megnevezés Tartalma Módszer Résztvev k Gyakoriság Felel s Ellen rzés Küldetésnyilatk Értékválasztás Közvetlen Intézményve ozat el készítése partnerek zet Küldetésnyilatk ozat Pedagógiai program cél- és tevékenységi formák rendszere Az intézmény által közvetítend értékek rövid, tömör megfogalmazása Célok Tevékenységekben realizálódó részcélok Csoportmunka Csoportmunka munkaközössége kben A célrendszer összehasonlítása a partneri elvárásokkal, az irányított önértékelés Eredményeivel Döntés nevel testület delegált képvisel i Munkaközössége k Nevel testület tagjai Négy évenként, vagy a nevel testület SZMSZben rögzített kezdeményezése esetén U.a U.a Intézményve zet Munkaközös ség-vezet k Ebben a folyamatban csak önellen rzés lehetséges. Az intézményve zet egy adott hozzáférési helyszínen megtekinti, hogy az aktualizált dokumentum ok az el írt tartalommal rendelkezésr e állnak -e. Hiány esetén korrekció szükséges 18

19 Megnevezés Tartalma Módszer Résztvev k Gyakoriság Felel s Ellen rzés Pedagógiai Csoportok Négy évente Csoportvezet program k KT szerint és kiegészítve hagyományápolás, a PP végrehajtásának feltételrendszere, Csoportmunkába n (fejezetekhez delegált csoportokban) a Pedagógiai program fejezeteinek összevetése a célrendszerrel, a partneri elvárásokkal, esetleges új követelményekke l,a javasolt változtatások megvitatása munkaközössége kben, tantestületi vita, Döntés Munkaközössége k Tantestület Munkaközös ség-vezet k Igazgató Igazgató Min ségpolitika Min ségpolitikai célok A min ségfejlesztés területei, módszerei A min ségpolitikai célok összevetése a Pedagógiai program célrendszerével Döntés Min ségügyi csoport Nevel testület Vezet választás el tt Min ségügyi vezet 19

20 Megnevezés Folyamatos Tartalma Adatgy jtés Módszer Résztvev k Min ségügyi Gyakoriság évente Felel s Igazgató Ellen rzés fejlesztés terv Éves munkaterv Problémalista Fejlesztési területek Rangsorolt fejlesztési területek csoport Igazgató Augusztus vége tartalmának meghatározása A Pedagógiai program és a min ségfejlesztés célrendszeréb l lebontott részcélok, Er forrás-elemzés feladatok, felel sök, határid k. Az aktuális partneri Végrehajtási terv követelményb l és igényb l adódó feladatok, felel sök, határid k Ütemterv Partneri igény és elégedettség mérés és az indikátorrendszer adatainak, valamint a vezet i ellen rzések tapasztalatainak elemzése Fejlesztend területek azonosítása és rangsorolása, Fejlesztés szervezeti kereteinek megteremtése Utasítás Iskolavezetés Min ségügyi csoportvezet Igazgató Igazgató Döntés Nevel testület 20

21 Intézményünkben a stratégiai tervezés egyenérték a Helyi Pedagógiai programmal, mely tartalmazza az alapelveket és hosszú távú céljainkat, leírja pedagógiai folyamatainkat. Elkészítettük a stratégiai tervezés eljárását. Az éves tervezés, a hosszú távú célok éves megvalósítási tervét tartalmazza. Az éves értékelés eljárás felöleli az intézmény m ködésének értékelését és a javító és fejleszt tevékenységek eredményeit. Az irányított önértékelés eljárás az önértékelés minden területe (szervezeti kultúra, folyamatok szabályozottsága, folyamatos fejlesztés alkalmazása) szabályozott. Az éves tervezés eljárása kijelöli azokat a területeket, amelyeknél vezet i beavatkozásra van szükség, és meghatározza az ebb l adódó feladatokat. 21

22 3.4. Éves munkaterv szabályozása Feladat Felel s Produktum 1 Tájékoztatás a nevelésioktatási Ig., Jegyz könyv célkit zésekr l 2 Személyi feltételek Ig. Jkv. aktualizálása 3 Tárgyi és szervezeti feltételek aktualizálása Ig. 4 A munkaközösségek meghatározzák a célokat, célértékeket 5 Cselekvési terv a célok eléréséhez, feladatok elosztása, felel sök, id keretek az ellen rzéshez, értékeléshez 6 A munkaközösségi terv összeállítása, írásba foglalása 7 A munkaközösségi tervek Munkaközösség vezet k Ig. Munkaközösség vezet k Ig. A DÖK vezet és az ifj. védelmi felel s elkészíti a munkatervet Munkaközösségi terv Javított, elfogadott tervek értékelése 8 Feladatterv elkészítése Ig. Feladatterv 9 Mérési terv elkészítése Ig. Mérési terv 10 Eseménynaptár összeállítása Ig., az események felel sei Programfüzet 11 A tájékoztatási rendszer megtervezése 12 Az éves munkaterv összeállítása, írásba foglalása 13 A nevel testület elfogadja az éves munkatervet 14 A munkaterv elküldése a fenntartónak, elhelyezése az iktatóban Ig. Ig. Tájékoztatási rendszer Az intézmény éves munkaterve Jkv. 22

23 3.5. Humáner forrással való gazdálkodás Megfelel munkakörnyezet biztosítása Pedagógus munkakörök: Tanári szoba (asztalok, székek, pihen hely, tisztálkodási lehet ség) Tantermek, szertárak (irodabútorzat, szaktárgyi eszközök megléte) Gazdasági, irodai dolgozók: Irodahelyiség, irodabútorok, tisztálkodási lehet ség Egyéb technikai dolgozók (takarítók, konyhai kisegít k, f k): Pihen helyiség, tisztálkodási, átöltözési lehet ség, munkaruházat, véd eszközök Eljárásrend az emberi er források kiválasztási és betanulási rendjének m ködtetésére (pedagógus munkatárs) Lépések Módszer Eszköz Érintett Felel s Határid I. Pályázat kiírása Pályáztatás Média Az adott szakmai munkaközösség II. Határid re beérkez pályázatok értékelése Dokumentum -elemzés Szakmai önéletrajz III. Személyes beszélgetés a pályázóval Beszélgetés Dokumentumok, pályázat IV. Intézmény céljainak megismertetése Beszélgetés Küldetésnyilatkozat, Pedagógiai program V. A feltételrendszer megismertetése Beszélgetés Munkajogi dokumentumok VI. Megbízás Döntés Munkaszerz dés, munkaköri leírás Pályázó, igazgató Pályázó, igazgató Pályázó, igazgató Pályázó, igazgató Pályázó, igazgató VII. Patronáló tanár kijelölése Felkérés Megbízás Patronáló tanár, pályázó, igazgató Igazgató Tanév vége Igazgató Pályázat határideje (aug.1.) Igazgató Aug. 15. Igazgató Aug. 15. Igazgató Aug. 15. Igazgató Aug. 20. Igazgató Aug

24 VIII. IX. Személyes beszélgetés a vezet vel - egyéni érdekl dési kör megismerése Beszélgetés - érdekvédelmi szervezetek megismerése - munkaközösség megismerése - az iskola hagyományainak megismerése Személyes találkozások (a patronáló tanárral) Bemutatás X. A kiválasztás és betanulás értékelése Megbeszélés Írásbeli értékelés XI. Az eljárásrend korrekciója az értékelés tapasztalatai alapján Iskolai dokumentumok Értékelés szempontjai HPP Munkaköri leírás Óralátogatás értékel lap Adminisztráció Pályázó, igazgató, szervezetek képvisel je, munkaközösség vezet je Munkatársak+ új munkatárs+ patronáló tanár Új munkatárs Patronáló tanár igazgató Igazgató patronáló tanár Szept. 10. Igazgató Szept. 10 Igazgató Jan.31. Május 31. korrekció Eljárásrend Min ségügyi tanács Igazgató Június 15 Szempontok a patronáló tanár kiválasztására - Legalább 5 éve Intézményünk kinevezett pedagógusa, általában munkaközösség-vezet ill. az javaslatára kiválasztott munkatárs A patronáló pedagógus feladata - a belép új, pályakezd ill. nem pályakezd kolléga óráinak látogatása (havonta egyszer) az óralátogatási értékel lap szempontjai szerint - az adminisztráció pontos vezetése - informális problémák megbeszélése 24

25 Eljárásrend az emberi er források kiválasztási és betanulási rendjének m ködtetése (nem pedagógus munkatárs) I. Lépések Módszer Eszköz Érintett Felel s Hat.id Hirdetés Média Igazgató Igazgató Álláshirdetés Aktualitás szerint II. III. IV. V. VI. VII. Beérkez jelentkezések értékelése A feltételrendszer megismertetése Döntés az álláshely betöltésér l, megbízás Patronáló munkatárs kijelölése Patronáló munkatárs értékelése a jelentkez l Az eljárásrend lépéseinek korrekciója az értékelés tapasztalatai alapján Értékel megbeszélés Jelentkez Igazgató Beszélgetés Munkajogi Jelentkez dokumentum Igazgató Döntéshozatal Szerz dés Jelentkez Igazgató Felkérés Megbízás Jelentkez Gazdasági vezet Patronáló munkatárs Szóbeli Munkaköri leírás Jelentkez megbeszélés Gazdasági vezet Patronáló munkatárs Korrekció Eljárásrend Min ségügyi csoport Igazgató Igazgató Igazgató Aktualitás szerint Aktualitás szerint Aktualitás szerint Gazdasági vezet Aktualitás szerint Gazdasági vezet A munkaszerz dést követ 3 hónap elteltével Gazdasági vezet Aktualitás szerint Szempontok a patronáló munkatárs kiválasztására: A gazdasági vezet javaslatára történik a kiválasztás a legalább 3 éve intézményünkben jól dolgozó munkatársak közül. A patronáló munkatárs feladata, hogy helyismeretére és munkahelyi tapasztalatára támaszkodva segíti az új munkatárs munkavégzését, ill. beilleszkedését. A konyhai dolgozók kiválasztásánál a konyhai m ködést szabályozó min ségügyi rendszer az irányító. 25

26 3.6. Továbbképzési rend m ködtetése 1. Minden év elején a megérkezés után az igazgatóhelyettes közzéteszi a továbbképzési jegyzéket a nevel testület számára a tanári szobában. 2. A továbbképzésre jelentkez k kiválasztják a számukra megfelel képzést, melyre írásban jelentkeznek a továbbképzési felel snél. 3. Az igazgató el terjeszti a munkaértekezleten a jelentkezési igényeket. 4. a, Ezután a tantestület a továbbképzési terv alapelvei és a pénzügyi lehet ségek alapján kialakítja a támogatandó továbbtanulók névsorát. b, A közalkalmazotti tanács ezzel egy id ben véleményezi a jelentkezéseket. 5. Az iskola igazgatója a gazdasági vezet vel egyeztetve véglegesíti a továbbtanulók személyét, figyelembe véve a pénzügyi lehet ségeket és az iskola els dleges érdekeit. 6. Az igazgató elkészíti az éves beiskolázási tervet. 7. A továbbtanuló kollégák jelentkeznek a továbbképzést meghirdet intézményekbe, és befizetik a tandíj rájuk es részét, a gazdasági vezet pedig a többit. 8. A továbbtanulók a továbbképzés befejezése után egy hónapon belül kötelesek beszámolni a szerzett ismereteikr l a munkaközösségeknek ill. a tantestületnek. 9. A intézményvezet minden évben a félévi értekezleten értékeli a beiskolázási terv megvalósulását, ismerteti, hogy a folyamat mely lépésénél volt szükség beavatkozásra. 4. Az Intézmény m ködési folyamata Az Intézmény m ködési folyamata az alábbi feladatok szerint kerül meghatározásra, részletezésre: - vezetési, - tervezési, - ellen rzési, - mérési, - értékelési feladatok Vezetési feladatok A min ségirányítási programban meghatározottaknak el ször a vezetésben kell érvényre jutniuk. A min ségfejlesztési munka során a legnagyobb felel ssége a vezet knek van. A min ségfejlesztési rendszer m ködtetésében kiemelt szerepe van az Intézmény vezet jének. Az intézményvezet feladata, hogy: - kiemelt jelent séggel kezelje a min ségirányítási, fejlesztési tevékenységet, - példát mutasson a min ségfejlesztési tevékenység során, - tudatosítsa az Intézmény valamennyi dolgozójával a min ségirányítás célját, s azt, hogy az intézménnyel kapcsolatban lév k közös érdeke az egyes m ködési folyamatok javítása, - tájékoztassa a dolgozókat arról, hogy a min ségfejlesztési feladatokban való részvétel minden dolgozó feladata. 26

27 Az Intézmény vezetése a min ségirányítási programjának elfogadásával elkötelezi magát az Intézmény m ködésének javítására, az Intézmény tevékenysége min ségi színvonalának emelésére. Az Intézmény vezetése a fentiek érdekében: - kiemelten kezeli az Intézmény jogszer, törvényes m ködtetésével kapcsolatos tevékenységeit, megteremti az intézményi dokumentumok összhangját egymással és a hatályos jogszabályokkal, - megteremti a min ségirányítási program végrehajtásához szükséges szervezeti hátteret, ennek érdekében - Min ségirányítási Csoport létrehozását kezdeményezi, melynek feladata az Intézmény min ségi céljai elérése érdekében a min ségfejlesztés m ködtetése, - Min ségirányítási vezet t bíz meg, a feladatok összehangolása, a feladatok el készítése, valamint bonyolítása, végrehajtása érdekében, - gondoskodik az értékelési feladatok ellátásához szükséges feltételek biztosításáról, - értékeli az Intézmény helyzetét a min ségirányítási célok alapján, - különböz eszközök bevonásával (fenntartói hozzájárulás kérés, pályázatok, stb.) biztosítja a min ségirányítási célok megvalósításához szükséges er források pénzügyi fedezetét. Az Intézmény a vezetési feladatokat az Intézmény különböz dokumentumaiban is rögzíti Tervezési feladatok A vezetési feladatok és a tervezési feladatok egymással kölcsönhatásban funkcionálnak, mivel: - a tervezési tevékenység során szükség van a vezet i irányításra, a tervek kidolgozására, ami általában vezet i, illetve vezet i közrem ködéssel végrehajtott feladat, - a vezetési tevékenység során szükség van tervekre, melyek az egyes vezetési tevékenységek végrehajtásának id pontját, konkretizálását stb. jelentik, s eszköz a vezetési feladatok során. A tervezés során arra kell törekedni, hogy a tervezés stratégiai tervezésen alapuljon, a hosszúés középtávú, valamint éves tervek egymásra épüljenek. A tervezési folyamatokat, a folyamatban található elemek egymáshoz való viszonyát szabályozni kell azért, hogy azok a legkedvez bben tudják hatásukat kifejteni. Az Intézmény a következ területekre vonatkozóan határozza meg tervezési folyamatait: - szakmai tervezés (közoktatási feladatok ellátásának tervezése), - biztonságos intézményüzemeltetés tervezése, - gazdálkodással kapcsolatos tervezés, - ellen rzési tevékenységgel kapcsolatos tervezés Ellen rzési feladatok Az ellen rzési feladatok több ponton összefüggnek: - a vezetési, - a tervezési, - a mérési, valamint - az értékelési feladatokkal. 27

28 Az ellen rzési tevékenység több területre is kiterjed. Alapvet en az alábbi típusú ellen rzési tevékenységet határozhatjuk meg: - szakmai ellen rzés, - törvényességi ellen rzés, - pénzügyi-gazdálkodási ellen rzés Mérési feladatok A mérési feladatok ellátásának célja, hogy az iskolai munka eredményeir l, az Intézmény ködésének különböz területeir l folyamatosan és megbízható adatok álljanak rendelkezésre, melyek alapját képezhetik az értékelési feladatok ellátásának. Az iskolai nevel -oktató munka mérése: - a pedagógiai program szerinti nevelési-oktatási célok elérését szolgálja, - a pedagógiai munka eredményességének folyamatos biztosítását segíti az eredmények folyamatos áttekintésével, - végs soron a különböz partnerekt l érkez igényeknek való megfelelés szerinti tevékenység számára ad információt. A mérési feladatok kiterjednek - az Intézmény egészére, - az Intézmény fontosabb partnereire: - Intézmény foglalkoztatottjaira, - az Intézmény tanulóira, - a szül i közösségre - a tanulóközösségek tevékenységére, - a pedagógus közösségre, - az Intézmény rendezvényeire, programjaira. Cél Az intézményi mérések mér eszközök legyenek összhangban a kompetencia alapú oktatással és az országos mérések feladattípusaival. Ezen belül: Mérjük azt és olyan mér eszközökkel, mint az országos kompetenciamérés Épüljön be a tantárgyi mérésekbe a szövegértés és a matematikai, idegen nyelv, kompetenciák mérése Legyen megfelel en szabályozva a továbbhaladás és a magasabb évfolyamra lépés feltétele Legyen kell en megalapozva a szöveges tanulói értékelés, melyeket fel lehet használni a tanulók fejlesztésében. Elvárt eredmény Mérési jó gyakorlatok megismerése Felkészült pedagógusok Kompetenciák mérésére alkalmas mér eszközök az iskolában Mérési feladatbank tantárgyanként Minden tantárgyi mérésben megjelenik az ért olvasás és bizonyos szint matematikai kompetenciák is 28

29 Az iskola eddigi gyakorlatában végzett egyéni fejlesztésben nagyobb arányban jelenik meg a szöveges értékelés Intézkedési terv a szövegértés fejlesztésére Feladat/tevékenység Határid Sikerkritérium Felel s Er forrás Dokumentáció Ellen rzés 1. Ötletgy jtés a kollégáktól a szövegértés fejlesztésére 2./a. Módszertani bels képzés 2/B. Módszertani segédlet összeállítása 3. Bemutató tanítás mese ill. szépirodalmi szövegen 4. Hospitálás magyar órákon 5. Bemutató tanítás ismeretközl szövegen 6. Hospitálás magyar órákon január február március március Megtörtént az ötletgy jtés Megtörtént a bels képzés Elkészül a segédlet A pedagógusok közül minél többen részt vegyenek folyamatos Minél több órán hospitáljanak január február A pedagógusok közül minél többen részt vegyenek Minél több órán hospitáljanak Tagintézményvezet k, Intézményegység -vezet Pedagógiaivezet Munkaközösségvezet k Munkaközösségvezet k Szellemi er forrás: kollégák Szellemi er forrás: kollégák Anyagi er forrás: papír Szellemi er forrás: kollégák, gyerekek Szellemi er forrás: kollégák, gyerekek Szellemi er forrás: kollégák, gyerekek Szellemi er forrás: kollégák, gyerekek Feljegyzés készül róla Feljegyzés készül róla Az elkészült segédlet Óravázlatok Feljegyzések készítése Óravázlatok Feljegyzések készítése Igazgató Igazgató Munkaközösségvezet k Munkaközösségvezet k Pedagógiaivezet Munkaközösségvezet k Munkaközösségvezet k Munkaközösségvezet k Munkaközösségvezet k Munkaközösségvezet k Munkaközösségvezet k 7. Látottak gyakorlása a tanórákon március Hatékony alkalmazás 8. Óralátogatások április Jól szervezett tanítási óra 9. Mérés május Helyi mérés: 60% 10. Korrekció június Szükséges korrekció elvégzése 11. Fejlesztés június Fejlesztési tervek Kollégák Munkaközösségvezet k Munkaközösségvezet k Mérési csoport Igazgató, Tagintézményvezet k, Intézményegység -vezet Pedagógiaivezet Munkaközösségvezet k Munkaközösségvezet k Munkaközösségvezet k Szellemi er forrás: kollégák, gyerekek Szellemi er forrás: csoportvezet k Anyagi er forrás: papír Szellemi er forrás: csoportvezet k Szellemi er forrás: Óravázlatok Feljegyzések készítése Eredményeket összesít táblázatok készítése Következ tanév új Intézkedési terve Fejlesztési tervek Igazgató Igazgató 29

30 elkészítése kollégák Intézkedési terv a matematikai alapkészségek fejlesztésére minden képzési formában 2./a. Módszertani bels képzés 2/B. Módszertani segédlet összeállítása 3. Bemutató tanítás szöveges feladatokon és problémákon 4. Hospitálás matematika órákon 5. Látottak gyakorlása a tanórákon január február február március március Megtörtént a bels képzés Elkészül a segédlet A pedagógusok közül minél többen részt vegyenek Minél több órán hospitáljanak Hatékony alkalmazás 6. Óralátogatások április Jól szervezett tanítási óra 7. Mérés május OKÉV mérés: 450 pont Helyi mérés: 60% 8. Korrekció június Szükséges korrekció elvégzése 9. Fejlesztés június Fejlesztési tervek elkészítése Kollégák Munkaközösségvezet k Munkaközösségvezet k Mérési csoport Munkaközösségvezet k Munkaközösségvezet k Az Intézmény egészére kiterjed mérési feladatok kollégák Szellemi er forrás: kollégák Anyagi er forrás: papír Szellemi er forrás: kollégák, gyerekek Szellemi er forrás: kollégák, gyerekek Szellemi er forrás: kollégák, gyerekek Szellemi er forrás: csoportvezet k Anyagi er forrás: papír Szellemi er forrás: csoportvezet k Szellemi er forrás: kollégák Az Intézmény egészére kiterjed mérési feladatok keretében gondoskodni kell - a költségvetési terv és beszámolók adatainak áttekintésér l, Feljegyzés készül róla Az elkészült segédlet Óravázlatok Feljegyzések készítése Óravázlatok Feljegyzések készítése Eredményeket összesít táblázatok készítése 2009/2010. tanév új Intézkedési terve Fejlesztési tervek Igazgató Feladat/tevékenység Határid Sikerkritérium Felel s Er forrás Dokumentáció Ellen rzés 1. Ötletgy jtés a kollégáktól január Megtörtént az ötletgy jtés Munkaközösségvezet k Szellemi er forrás: Feljegyzés készül róla Igazgató Munkaközösségvezet k Igazgatóhelyettes Munkaközösségvezet k Munkaközösségvezet k Igazgatóhelyettes Munkaközösségvezet k Csoportvezet k Igazgató, Tagintézményvezet k, Intézményegységvezet Pedagógiaivezet Igazgató, Tagintézményvezet k, Intézményegységvezet Pedagógiaivezet Igazgató Igazgató 30

31 - a pedagógusok továbbképzésével, képzésével kapcsolatos adatok mérésér l, - az oktató - és nevel munka színvonalának mérésér l, - a szakmai tevékenység mérésér l, Az Intézmény pedagógusaira vonatkozó mérési feladatok Az Intézmény pedagógusaival kapcsolatban mérni kell legalább: - a pedagógus szakmai munkájának eredményességét - tanulók által elért központi és helyi felmér k segítségével, - a tanulmányi versenyeken való részvétel eredményével, - a pedagógus tanórákon nyújtott teljesítményének színvonalát - a pedagógus felkészülését és tervez munkáját, - az alkalmazott oktatási módszert, - a tehetséggondozási és felzárkóztatási feladatok ellátásának milyenségét, - a pedagógus nem közvetlenül szakmai feladatai ellátását - a tanár-diák kapcsolat milyenségét, - a tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel milyenségét és mennyiségét. A mérési feladatokat legalább évente el kell végezni úgy, hogy a mérések hasonló id szakra essenek, az adatok évek között érdemben összehasonlíthatóak legyenek Az Intézmény nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottjaira vonatkozó mérési feladatok Az Intézmény nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottjaival kapcsolatban mérni kell: - a munkájuk eredményességét a feladatellátásukra jellemz mutatószámok alapján, - a pedagógusok tevékenységét segít tevékenység mértékét, színvonalát Az Intézmény tanulóira vonatkozó mérési feladatok Az Intézmény tanulóira vonatkozó mérési feladat - a tanulói létszám mérése, - az 1. osztályosok szintfelmérése (alapkészségek, fizikai adottságok), - a tanulmányi eredmény mérése - tanulmányi átlagokkal: - személyi tanulmányi átlag, - osztályonkénti tanulmányi átlag, - iskolai tanulmányi átlag A tanulmányi átlagok megállapításánál külön kell nyilvántartani a sajátos nevelési igény tanulókat (az osztályonkénti, iskolai átlagnál k nem vehet k figyelembe). - témazáró dolgozatokkal, - teljesítménymér évfolyamfelmérésekkel, - nemzeti alaptanterv követelményei szerint (országos képesség és készség felmérés), - további képesség és készség felmérésekkel, A tanulóközösségek tevékenységének mérése A tanulóközösségek tevékenységének mérése során adatokat kell gy jteni: 31

32 - a m köd tanulóközösségek számáról, - a közösségek által szervezett tevékenységekr l A pedagógus közösség tevékenységének mérése A pedagógus közösség tevékenysége mérése során mérni kell különösen - a pedagógusok által kezdeményezett programokat, - a megvalósított programokat, - a fegyelmi büntetés alkalmazásának számát, - a kitüntetett, jutalmazott pedagógusok számát, - a felvetett jelent sebb problémák számát, és ehhez viszonyítva a megoldott problémákat Az Intézmény rendezvényeinek, programjainak mérése Az Intézmény rendezvényeit, programjait mérni kell: - az Intézmény hagyományos rendezvényei, programjai számával, - az új, alkalomszer rendezvények, programok számával és annak látogatottságával, - az egyes programokkal kapcsolatos költségeket, - a programokkal elért pozitív hatást, az iskola hírneve növelésének mértékét Értékelési feladatok Az értékelési feladatok ellátásának célja, hogy az Intézmény min ségi céljai mennyire valósultak meg, milyen az intézménym ködés eredményessége, az egyes területek hogyan segítik a f célok elérését. Az értékelés meghatározott szempontrendszer alapján történik, külön-külön - a költségvetési terv és beszámolók adatai, - a pedagógusok továbbképzésével, képzésével kapcsolatos adatok, - nevel -oktató munka színvonala, a szakmai tevékenység értékelése, - a nem oktató munkát végz k tevékenységének értékelése, - a tanulóközösségek tevékenysége, - a pedagógusok közösségének tevékenysége, - az iskola rendezvényei alapján. Az egyes értékelési feladatok ellátásáért felel s személyeket, valamint az értékelési feladatok gyakoriságát évenkénti bontásban az intézményvezet határozza meg A költségvetési terv és beszámoló értékelése A költségvetési terv és beszámoló értékelésénél figyelembe veend szempontok: - a költségvetési tervet - csak a megel költségvetési terv, és módosított költségvetési terv adatok figyelembevételével, - a megvalósítandó feladatokkal összefüggésben, - a fenntartó elképzelései ismeretében lehet értékelni. - a költségvetési beszámolót 32

33 - az adott évi költségvetési terv és módosított terv adatok figyelembevételével, - a megvalósított feladatokkal összefüggésben lehet értékelni. A költségvetési terv értékelésének ajánlott mutatói: - a tervezett költségvetési f összegek évek közötti összehasonlítása, (eredeti terv és módosított terv adatokkal), - a f összegeken belül a f bb kiadás és bevétel-nemek arányainak meghatározása, - a legnagyobb arányt képvisel kiadás és bevétel-nemek f bb összetev inek aránya. A költségvetési beszámoló értékelésének mutatói: - a teljesített költségvetési f összegek évek közötti összehasonlítása, - a teljesített költségvetési f összegek eredeti terv és módosított terv adatokkal való összehasonlítása (adott évben, illetve évek között), - a terv és a teljesítés adatok közötti eltérések aránya, - a teljesített f összegeken belül a f bb kiadás és bevétel-nemek arányainak meghatározása, - a legnagyobb arányt képvisel teljesített kiadás és bevétel-nemek f bb összetev inek aránya. Az értékelésnél figyelembe kell venni a költségvetés és annak teljesítése és a szakmai feladatellátás kapcsolatát, oda-vissza hatását. Az értékelés fontosabb szempontjai: - gazdaságosság szempontjából: - a gazdaságosság szem el tt tartása a beszerzéseknél, - megfelel szállítók kiválasztása, - gazdaságos üzemeltetés, - munkaer gazdálkodás szempontjából: - állományi létszám mennyisége, - 1 f pedagógusra jutó tanulók száma, - a szakmai tervek megvalósítása szempontjából - szakmai tervek megvalósulását finanszírozási nehézségek akadályozták-e, - szakmai tervek megvalósulását segítették-e a megvalósult beruházások A pedagógusok továbbképzésének, képzésének értékelése A pedagógusok továbbképzésének, képzésének értékelését el re meghatározott - mutatók, és - értékelési szempontok alapján kell végezni. A pedagógusok továbbképzésének, képzésének értékelésekor alkalmazandó mutatók különösen: - adott évben továbbképzésben, képzésben résztvev pedagógusok száma, - a pedagógusok képzettségi szint szerinti megoszlása, - a szakos ellátottság alakulása, - a továbbképzésben, képzésben történ részvétellel töltött órák száma, - a képzés költségei 1 képzésben résztvev személyre vetítve. Az értékelés szempontjai: 33

34 - a továbbképzés, képzés mennyiben támogatja az Intézmény min ségcéljainak elérését, - a továbbképzés, képzés mekkora terhet jelent az Intézmény költségvetése számára, - a képzés hozzá járul-e új pedagógiai módszerek alkalmazásához Az oktató - és nevel munka színvonala, a szakmai tevékenység értékelése Az oktató - és nevel munka színvonala és a szakmai tevékenység értékelése - tényszer mutatószámok alapján, Az alkalmazandó mutatószámok különösen: - a pedagógusok képzettségi szint mutatója, - a tanulók központi, körzeti, és helyi felmérései eredményeinek változása, - tanulók tanulmányi átlagai, - továbbtanulásra jelentkez k száma és aránya, - a továbbtanulásra jelentkez k között a felvételt nyertek száma és aránya, - a pedagógusok tevékenységével kapcsolatban beérkez - pozitív - észrevételek száma, - a pedagógusok tevékenységével kapcsolatban keletkezett - negatív - észrevételek száma. Az értékelés szempontjai: - a pedagógusok pedagógiai nevelési munkája során figyelembe kell venni: - a pedagógus szakmai tapasztalatait, a munkában eltöltött idejét, - szakmai munkáját megújító továbbképzéseit, a továbbképzési kötelezettség teljesítését - a nevel -oktató munkájának min ségét, - az általa alkalmazandó módszerek mennyiségét és hatékonyságát, - a tehetség-gondozási feladat ellátásának milyenségét, - a felzárkóztatási feladatok ellátásának hatékonyságát, - a tanulmányi versenyre történ felkészít munkát, - a korrepetálási tevékenységet, - a tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel mennyiségét és min ségét, - a pedagógiai tevékenység során alkalmazott kommunikációs készséget, - a tanulókkal való viszonya, kapcsolata tekintetében figyelembe kell venni: - a gyermekekkel való bánásmódját, - a gyermekekkel való együttm köd készségét, - segít készségét, tájékoztatási tevékenységét, - a gyermekek szabályok betartatására irányuló magatartását, - konfliktushelyzet kezelési tevékenységét, - a pedagógiai elhivatottság vonatkozásában figyelembe kell venni: - a pozitív hozzáállást az oktatáshoz, a gyermekekhez, munkatársaihoz, - pontosság, határid k, házirend betartását, - adminisztrációs feladatok ellátását, - konfliktushelyzet kezelési képességét a kollégáival, a szül kkel, - terhelhet -e nem kötelez pedagógiai feladatokkal (osztályf nökség, egyéb speciális feladatok, szervezés stb.) A nem oktató munkát végz k tevékenységének értékelése A nem oktató munkát végz k tevékenységének értékelése az alábbi értékelési szempontok alapján történik. 34

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 2. sz. módosítás Az tartalma a Petőfi Sándor tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem engedett.

Részletesebben

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2.

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. 1. MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT Készítette: Vodenyák Imréné igazgató Iskolaszék véleményezte: 2005. szeptember 6. Szülık Tanácsa

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MIP RENDELTETÉSE...4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI...5 2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATA A NYÍRVIDÉK NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TAGJAKÉNT... 7 3. MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Neumann János Általános Iskola MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A program érvényes 2007 év szeptember hó 01.nap Tartalom 1. A minőségirányítási programmal kapcsolatos felelősség, és a program készítése 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1. KÜLDETÉS...5 2. BEVEZETÉS...6. 2.1. Az intézmény adatai... 6

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1. KÜLDETÉS...5 2. BEVEZETÉS...6. 2.1. Az intézmény adatai... 6 Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Zweisprachige Fachmittelschule für Wirtschaft Baross Gábor

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat 12.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Gyakornoki szabályzat OM azonosító: 031202 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9)

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.

Részletesebben

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6.

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen Békessy Béla u.12. sz. OM azonosító: 031197 Készítette: Temes István igazgató Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja:

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Min ségirányítási Programja

Min ségirányítási Programja A Gábor Áron M vészeti Iskola, Szakközépiskola Min ségirányítási Programja Dátum Aláírás Készítette a min ségi kör közrem ködésével: Csordásné Bereczki Ildikó igazgató 2009. 06. 30. Hatályba lépés 2009.

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010. SZEPTEMBER HÓ 24. Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról Pilis Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Készítette: Dr. Kühn János igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Szeged, 2007. március

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190 Informatika stratégia Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa, Ady u. 8. OM azonosító: 034190... igazgató Ledniczki Tamás Miklós Csaba Diákönkormányzat

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

Gyakornoki szabályzata

Gyakornoki szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Tartalomjegyzék 1. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 2. A szabályzat időbeli hatálya... 3 3. A szabályzat módosítása...

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók feladata a társadalmi egyenlıtlenségek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben