DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2."

Átírás

1 MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT Készítette: Vodenyák Imréné igazgató Iskolaszék véleményezte: szeptember 6. Szülık Tanácsa véleményezte: szeptember 6. Diákönkormányzat véleményezte: szeptember 7. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: szeptember 7. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: október 4. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2005.december 1. Tervezett felülvizsgálat idıpontja: június 15.

2 1 Bevezetı Törvényi kötelezettség A MIP tartalma A minıségfejlesztés dokumentumainak rendszere Minıségügyi elızmények A Deák Ferenc Általános Iskola minıségpolitikája A Deák Ferenc Általános Iskola minıségpolitikai nyilatkozata Minıségpolitikai célok A fenntartói MIP-ból az intézményünkre vonatkozó feladatok Az intézmény további minıségpolitikai céljai Minıségfejlesztési rendszer A vezetés elkötelezettsége és felelıssége Tervezés (P) Stratégiai tervezés Operatív tervezés. Éves munkaterv Az intézmény belsı mőködése (D) Jogszerő mőködés Az együttmőködés, a szervezeten belüli kétirányú kommunikáció (D) Partnerkapcsolatok mőködtetése Az emberi erıforrás biztosítása és fejlesztése Az intézmény mőködtetése Biztonságos intézmény Vezetıi ellenırzés (C) Intézményi értékelés, mérés (C) Partnerek igény és elégedettség mérésének rendje (C) Az intézmény önértékelési rendszere (C) Az intézmény mőködésének javítása, a folyamatos fejlesztés (A) A MIP mőködtetése A MIP felülvizsgálatának folyamata Mellékletek Legitimációs záradék

3 1 Bevezetı 1.1 Törvényi kötelezettség A közoktatás középtávú fejlesztéspolitikája alapcélkitőzései között határozza meg az oktatás minıségének fejlesztését. E stratégiai célkitőzés teljesítése megkívánja egy átfogó és koherens értékelési és minıségfejlesztési politika kidolgozását, amely lehetıvé teszi a közoktatás rendszerszintő, helyi-települési szintő és intézményi szintő eredményességének értékelését és nyomon követését, és amely összhangban van a kitőzött nevelési és oktatási célokkal. A barcsi Deák Ferenc Általános Iskola a törvényi szabályozásnak megfelelıen (1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról 40. (10)) elkészíti minıségirányítási programját (továbbiakban: MIP). 1.2 A MIP tartalma A MIP egységes dokumentum, amely tartalmazza a mőködés hosszú távra szóló elveit és a megvalósulásra vonatkozó elképzeléseket ( minıségpolitika), valamint a mőködést szabályozó folyamatokat, ennek keretén belül meghatározza: a vezetési, tervezési, ellenırzési, mérési-értékelési feladatok végrehajtását és annak intézményi szervezeti kereteit (minıségfejlesztési rendszer). Az intézmény minıségirányítási rendszerének kialakítása, és folyamatos mőködtetése azt jelenti, hogy az intézmény kollektívája elkötelezte magát az aktuális vezetıi programban megfogalmazott minıségcélok és az ezekbıl adódó feladatok megvalósítása mellett, segítve ezzel az oktatásügyben az OM által meghirdetett törekvések megvalósítását. 1.3 A minıségfejlesztés dokumentumainak rendszere A MIP az intézmény eddigi dokumentumai között, azokkal rendszert alkotva helyezkedik el. A minıségügyi dokumentációs rendszer legfelsı szintjén az Alapító okirat, a MIP, a Pedagógiai Program (továbbiakban: PP), és a Szervezeti és Mőködési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) található. A PP az intézmény stratégiai dokumentuma, melynek megvalósulását, végrehajtását a MIP támogatja. Az intézményi MIP összhangban van az önkormányzati MIP-mal, amely tartalmazza intézményünk számára a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatokat. A MIP az önkormányzat intézkedési tervének operatív részeként is felfogható. 1.4 Minıségügyi elızmények Az 2000/2001. tanévben intézményünk pályázat útján bekapcsolódott az Oktatási Minisztérium COMENIUS 2000 Közoktatási Minıségfejlesztési Program I. intézményi modelljének Partnerközpontú mőködés - kiépítésébe, alkalmazásába. A gyakorlati munkák nyári felkészítéssel, felkészüléssel 2000 szeptemberében kezdıdtek meg és júniusában került sor a program hivatalos lezárására, ezzel elkészült a Deák Ferenc Általános Iskola partnerközpontú minıségirányítási rendszere. A COMENIUS I program sikeres befejezése után az alkalmazotti közösség úgy döntött, hogy tovább erısíti a partnerközpontú mőködés eredményeit, tehát, továbbra is folyamatos feladat maradt a partnerközpontú mőködés és a folyamatokkal szabályozott területek mőködtetése és állandó fejlesztése. A meglévı rendszer elemeibıl a MIP elkészítése szempontjából használhatónak tekintjük: 2

4 A partnerek azonosításának módját. A partneri kapcsolattartás eljárásrendjét. A partneri igény és elégedettség mérésének rendjét. Az irányított önértékelés rendjét. 1.5 A módosítás indoklása A Deák Ferenc Általános Iskola /Barcs/ és a Szent István Általános Iskola / Vízvár/ egyesülése révén kialakult új intézmény: a Deák Ferenc Általános Iskola és Szent István Tagintézménye létrejötte szükségessé teszi az intézményi dokumentumok összehangolását. Nevezetesen: Pedagógiai Program Szervezeti és Mőködési Szabályzat 3

5 2 A Deák Ferenc Általános Iskola minıségpolitikája 2.1 A Deák Ferenc Általános Iskola minıségpolitikai nyilatkozata Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess, Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes! /Tóth Árpád/ A minıségpolitikai nyilatkozat megfogalmazásában a fenti idézet és a jövı embere iránt támasztott követelmények elgondolása irányított bennünket. Iskolánk a város legrégibb, nagy hagyományokkal rendelkezı, 8 évfolyamos általános iskolája. Arra törekszünk, hogy jó hírnevünket öregbítsük a régióban, és megszerzett tudásunkat az arra igényt tartó iskoláknak átadjuk. Nyitottak vagyunk a társadalmi és oktatáspolitikai változások követésére. A partnerek együttes igényeinek megfelelı, EU konform programot kínálunk, melyben színvonalas nevelı-oktató munkánk eredményeképpen, szilárd alapmőveltséget, biztos alapkészségeket nyújtunk tanulóinknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelı továbbhaladást, a továbbtanulásra és pályaválasztásra való felkészítést. Segítünk abban, hogy diákjaink társadalmilag hasznos, egyénileg sikeres, harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnıttek világában eligazodni tudó emberekké váljanak. Nyitottak vagyunk a különbözı hátrányokkal, adottságokkal, készségekkel, képességekkel rendelkezı tanulók fogadására, integrációs és képességkibontakoztató felkészítésükre, esélyt, lehetıséget teremtve arra, hogy mindenki képességeinek, adottságának megfelelıen fejlıdhessen. Az emelt szintő angol, német, matematika, számítástechnika, testnevelés oktatással, valamint a tanórán kívül kínált szakköri foglalkozásokkal a tehetséges, érdeklıdı tanulóink számára magasabb szintő, elmélyültebb tudást kínálunk. Fontosnak tartjuk a hagyományos népi kézmőves technikák, a paraszti életmód alapjainak megismerését, melyre a szabadidıs tevékenységek keretében biztosítunk idıt, lehetıséget. Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri igényeknek megfelelıen gyermekbarát, családias légkörben végzünk, segítve ezzel a gyermekek személyiségfejlıdését. Céljaink megvalósítása érdekében az iskola életének és munkájának minden területén folyamatos fejlıdésre törekszünk. Ezért fontos számunkra a szakmai képzés, önképzés, a megújulásra való képesség, a segítıkészség, a külsı és belsı partnerek igényei és elégedettsége, a velük való együttmőködés. Az intézmény vezetıi és minden munkatárs elkötelezettek vagyunk a minıségi célok elérésében. A fenti célok eléréséhez a minıségirányítási rendszer kiépítését, és mőködtetését eszközként használjuk. 4

6 2.2 Minıségpolitikai célok A fenntartói MIP-ból az intézményünkre vonatkozó feladatok Fenntartói elvárás az intézmény A fenntartói elvárásból A célok teljesítéséhez kap- felé adódó intézményi célok csolódó feladatok 1. Nappali rendszerő, általános A beiskolázási mutatók növe- mőveltséget megalapozó lése iskolai oktatás 1-8. évfolyamon. A beiskolázási tevékenység összehangolása a fenntartóval, a társintézményekkel. A tárgyi, személyi feltételek, programkínálat biztosítása. PR növelése. Sikerkritérium: Az Alapító Okiratban meghatározott beiskolázási körzetbıl /Barcs város és környéke, Vízvár és környéke/ a jelentkezı tanulók 100%-os felvétele. A mi intézményünkben 1-8 évfolyamon végezze el általános iskolai tanulmányait minél több tanuló. 2. Matematika, angol, német, számítástechnika és testnevelés tantárgyakból emelt színtő képzés, kivéve a tagintézményt. A Deák Ferenc Általános Iskolában német két tannyelvő képzés. Bevezetjük az 5. évfolyamon a 8 osztályos gimnáziumi képzést a Széchényi Ferenc Középiskola kihelyezett osztályaként. A várható, jövıbeli gazdasági, társadalmi elvárásokat, a tanulói képességeket, a szülıi igényeket és iskolai lehetıségeket figyelembe véve a tehetséges tanulók differenciált fejlesztése. Egyéni képességekhez igazodó differenciált tanulásszervezés. Versenyekre felkészítés. A továbbtanulás segítése. Változatos tevékenységek megszervezése: könyvtár, színház, múzeum, nyelvgyakorlás nyelvi környezetben Sikerkritérium: Elégedettségi mutatók nınek. Változások pozitívak a versenyeken való részvételi arány, és elért eredmények, alapfokú nyelvvizsgák száma, eredményei tekintetében. 3. Sajátos nevelési igényő, hátrányos helyzető képességkibontakoztató és integrációs felkészítés A különbözı háttérrel és különbözı területeken eltérı fejlettséggel rendelkezı tanulók együttnevelése, számukra a saját komplex személyiség struktúrájának megfelelı optimális fejlesztés biztosítása; a roma tanulók iskoláztatásának hatékony megoldása. A rendszer kiépítése. Heterogén tanulócsoportok kialakítása. A differenciálásra alkalmas szervezési módok kooperatív technikák alkalmazása. A tantestület által jóváhagyott IPR felzárkóztató program végrehajtása. Differenciált, az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése. Sikerkritérium: Az intézményen belüli szegregáció csökkentése. Nı az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzető tanulók száma. Az országos kompetenciamérések eredményei az országos átlagot meghaladó mértékben javulnak. 5

7 Fenntartói elvárás az intézmény A fenntartói elvárásból A célok teljesítéséhez kap- felé adódó intézményi célok csolódó feladatok 4. Napközi-otthoni ellátás, A partnerek társadalmi és Minden igénylı számára biztosítjuk iskolaotthonos ellátás a felvételt. Megte- szociális igényei alapján a szociális hátrányok ellensúlyozásaremtjük az étkezés, a zavartalan felkészülés lehetıségét az egyéni képességekhez igazodó differenciált tanulásirányítással. A szabadidı változatos megszervezésével motiváljuk tanulóinkat. Sikerkritérium: A létszámot növelni tudjuk. A tanulók jól érzik magukat. Valamennyi tanuló a képességeihez mérten felkészült a tanítási órákra. 5. Nemzeti-etnikai kisebbségi oktatás A nemzeti azonosságtudat, az egymás mellett élı különbözı kultúrák iránti igény, az Európához tartozás tudat fejlesztése. Más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére nevelés. A nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosítása és ápolásuk. Az emberiség közös problémáinak bemutatása, életkornak megfelelı szinten részvétel a megoldásban. Sikerkritérium: Életkornak megfelelı ismerettel rendelkeznek nemzeti múltunkról. Részt vesznek a hagyományok ápolásában, ünnepeken, ünnepélyeken. Tisztelik a másságot, mások kultúráját. Elemi szinten gyakorolják az iskolai közösség életében a demokráciát. 6. Szervezett étkeztetés A konyha hatékony mőködtetése. Az igények kielégítése. Emberi erıforrás tervezése. Az étkeztetés megszervezése, lebonyolítása, adminisztráció. Befizetések, bizonylatok kezelése. 7. Helyiségek bérbe adása Az intézmény forrásteremtı Szerzıdések megkötése. akcióival egyéni bevételeit Nyilvántartás. növeli. Befizetések, bizonylatok kezelése. Sikerkritériumok: A konyha hatékonyan mőködik. Az intézmény egyéni bevételei nınek. 8. Az együttmőködı intézmények kapcsolattartása. Rendszeres szakmai párbeszéd és tevékeny együttmőködés jellemezze nevelıoktató munkánkat az eredményesség és a tanulók fejlıdését akadályozó, veszélyeztetı okok feltárása és megszüntetése érdekében Kapcsolattartás megszervezése,: Óvodák, általános iskolák, középiskolák; nevelési tanácsadó, gyermekjóléti szolgálat, családsegítı szolgálat, polgármesteri hivatal, gyermekorvos. Feladatok koordinálása. Operatív feladatok ellátása: tanulók szülık tájékoztatása, családlátogatás, segítı tevékenység. Sikerkritériumok: A kapcsolatrendszer jól mőködik. Minél elıbb sikerüljön kiszőrni a gyerekek fejlıdését akadályozó tényezıket. Csökken a tanulási kudarc. Sikeres továbbhaladás nı. 6

8 Fenntartói elvárás az intézmény felé 9. Folyamatos partneri igényés elégedettségmérés. A fenntartói elvárásból A célok teljesítéséhez kapcsolódó adódó intézményi célok feladatok A partnerek igényeinek, elvárásainak Az azonosított partnerek és megismerése, és be- képviselıik felülvizsgálata. A építése a nevelı-oktató munkába, PIEEM eszközeinek, adataicsere folyamatos információnak folyamatos felülvizsgála- az elért eredményekrıl. ta, feldolgozása. A megvalósítható elvárások meghatározása, beépítése a mindennapi nevelı-oktató munkába. Ellenırzés. Sikerkritériumok: Hiteles és bevált mérıeszköz alkalmazása. A partnerek 60%-a visszajelez. Az erıforrások, értékek számbavétele után a visszajelzett reális igények betervezése, megvalósítása Az intézmény további minıségpolitikai céljai További intézményi célok A célok teljesítéséhez kapcsolódó intézményi feladatok 1. Az intézmény korszerő és Az oktatáspolitikai változások törvényes mőködtetése; kínálatának folyamatos fejlesztése visszajelzéseibıl származó nyomon követése; partnerek információk felhasználása; a lehetıségek számbavétele; a megvalósítható elvárások meghatározása. 2. Az intézmény által képviselt értékek beépítése a napi oktatási-nevelési gyakorlatba. Az oktatási, nevelési tevékenység megvalósítása a célkitőzésekkel összhangban. Közös követelmények meghatározása, munkaszervezés, tanulásszervezés, nevelési eljárások és eszközök alkalmazása, egységes szemlélet a tanulók értékelésében, együttmőködés a nevelıtestületben. Sikerkritériumok. Célunkat akkor értük el, ha Az oktatáspolitikai változásokat követtük, dokumentumainkat ennek megfelelıen átdolgoztuk. A partnerek igényeit, elvárásait megismertük és kielégítettük. Programkínálatunkkal, tevékenységünkkel kapcsolatos elégedettség mérhetıen nıtt. A mérések, értékelések alkalmával kimutatható pozitív változás. 7

9 További intézményi célok 3. Olyan életminıség elérésének esélyét biztosítjuk tanulóink számára, amely hozzájárul a kudarcmentes, sikeres tanuláshoz, felkészít az élethoszszig tartó önálló tanulásra. 4. A gyermekek érdeklıdésének megfelelı, hasznos szabadidıs és tanórán kívüli tevékenységi kör kialakítása és mőködtetése. 5. Nemzetközi kapcsolatok fenntartása, fejlesztése 6. Intézményi szintő értékelési rendszer mőködtetése 7. Megfelelı képzettségő, nyitott, önfejlesztésre képes alkalmazotti kör kialakítása. A célok teljesítéséhez kapcsolódó intézményi feladatok Az alapkészségek fokozott fejlesztése felsı tagozaton is. A tanulók folyamatos továbbhaladásának elısegítése 1-4. évfolyamon. A szöveges értékelés helyi rendszerének kidolgozása. Az értı olvasás fejlesztése, az élethosszig tartó, önálló tanulás képességének megalapozása. A partneri igények felmérése, kimutatása. A tevékenységek, programok számának, kínálatának meghatározása. A képességek, tehetségek felismerése, kibontakoztatása. Továbbtanulás, segítése. pályaválasztás A meglévı kapcsolatok ápolása. Tartalmak bıvítése diákcsere programmal. Az ellenırzés, mérés, értékelés folyamatossága, rendszeressége éves ütemezése. Az értékelési szempontok érvényesítése. Továbbképzési terv kidolgozása, teljesítése. Szakmai módszertani továbbképzések, önfejlesztı tréningek, tapasz- Sikerkritériumok. Célunkat akkor értük el, ha Az alapkészségek mérésében mérhetı javulás. A felsı tagozaton csökken a bukások, évismétlések száma. A középiskolába felvettek aránya nı (gimnázium, szakközépiskola). A szöveges értékelési rendszer mőködik. A beválás vizsgálatok elégedettségi mutatói szülık, tanulók pedagógusok is jók. Tanulás iránti atitüd vizsgálatok javulnak. A tanulók életkoruknak és képességeiknek megfelelıen képesek közvetlen nevelıi irányítás nélkül önálló munkára. Az olvasás-szövegértés, a matematikai képességek minıségének fejlıdését a belsı és a külsı (kompetencia) mérés visszaigazolja. A gyerekek érdeklıdésüknek megfelelıen választhatnak különbözı tevékenységek közül. Hasznosan töltik szabadidejüket. Tanulmányi versenyekre készülhetnek, ott sikeresek. Tehetségek felismerése. Elégedettség mérhetıen nıtt. A résztvevık száma, összetétele, aktivitása nı. A cserekapcsolatok, találkozások száma nı. A résztvevık száma, aránya, változása. A nyelvi képzés eredményét a sikeres alapfokú vizsgák is jelzik. Az értékelési, mérési rendszer jól mőködik. A tapasztalatok hasznosíthatóak, beépülnek a programokba, a munkatervekbe. Az elemzés dokumentált. 100%-os szakos ellátottság. Évente 2 tantestületi továbbképzés. Rendszeres módszertani továbbképzés. Részvétel 8

10 talatcserék, belsı képzések szervezése. évente legalább egy szakmai továbbképzésen, vagy tréningen. Az intézményvezetı irányításával a nevelıtestület az irányított önértékelésre alapozva fejlesztési irányokat, konkrét minıségi célokat határoz meg. 3 Minıségfejlesztési rendszer 3.1 A vezetés elkötelezettsége és felelıssége Cél: Az intézmény vezetése biztosítsa minıség iránti elkötelezettségét, a mőködés rendjét, a folyamatos mőködéshez és fejlesztéshez szükséges erıforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelıen, betartva a külsı és belsı jogrendszer és szabályozók elıírásait, a minıségpolitikai nyilatkozat, a pedagógiai program négyévenkénti felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével az 5 évenkénti az igazgatói megbízáshoz kötıdı irányított önértékelés lebonyolításával. Feladatok: Az intézmény vezetıje elkészíti a minıségirányítási programot. Szervezetet hoz létre és mőködteti a MIP végrehajtását. Személyes példával erısíti a minıségi munkavégzést, segíti ebben a teljes alkalmazotti kör mindennapi tevékenységét. Elkészíti, és rendszeresen felülvizsgálja az intézmény stratégiai dokumentumait, megteremti az intézményi dokumentumok összhangját a változó jogszabályokkal. Gondoskodik az alapdokumentumok, a jogi dokumentumok, szabályozók hozzáférhetıségérıl és betartásáról. A jogi követelmények betartását a vezetıi ellenırzésekkel támogatja. Szervezi a közvetett és közvetlen partnerekkel az együttmőködést Menedzseli az intézményt. Felügyeli a rendszer mőködését. Szervezeti feltételek A minıségügyi rendszer irányítását a 2. igazgatóhelyettes látja el. A munkafolyamatok lebonyolítását egy fı folyamatgazda segíti, igazgatói megbízással, tantestületi egyetértéssel. A teljes körő minıségügyi munkában a tantestület tagjaiból álló támogató csoport vesz rész önkéntes feladatvállalással. Hozzájuk csatlakozik a tagintézménybıl két MIP csoporttag. A csoport tagjait az igazgató bízza meg a tantestület egyetértésével. 3.2 Tervezés (P) Stratégiai tervezés Cél: Az intézmény kiemelt céljai, alapelvei, ezek megvalósítása érdekében tervezett tevékenységrendszere tegyék egyedivé, vonzóvá az iskolahasználók számára. A terv kiszámítható, egymásra épülı, ellenırizhetı tevékenységek sora legyen, váljék a mindennapi munka részévé, melyet minden munkatárs magáénak érez. Az intézmény stratégiai alapdokumentumai meghatározzák az iskola jogállását, képzési programját, mőködési rendjét. 9

11 Stratégiai alapdokumentumok Alapító okirat (AO) Pedagógiai program (PP) Szervezeti és mőködési szabályzat (SZMSZ) Egyéb stratégiai dokumentum: Házirend Munka és tőzvédelmi terv Kollektív szerzıdés Fejlesztési terv Fejlesztendı elem: Az intézmény minıségirányítási programja E dokumentumok elkészítésére, módosítására vonatkozóan a KT rendelkezik:(ld.: Jogszerő mőködés) Feladat: Érvényes, önálló pedagógiai programmal rendelkezzen az iskola, amely program az AO megvalósításának szakmai meghatározása. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását az SZMSZ, mint az iskola törvénykönyve szabályozza, a MIP támogatja, a nevelıtestület folyamatosan vizsgálja, értékeli, a szükséges módosításokat végrehajtja. A pedagógiai program átfogó felülvizsgálatára 4 évenként kerül sor. Egyéb a PP-ra vonatkozó intézkedések a PP C. fejezetében találhatók. Itt magát a felülvizsgálat, módosítás folyamatát rögzítjük. Az intézmény pedagógiai programja felülvizsgálatának, módosításának folyamata Tevékenység Felelıs Érintett Informált Dokumentum 1. A Kt. és a szükséges Igazgató Tantestület törvényi sza- bályozások megismerése. 2. A PP módosítandó Igazgató Kibıvített iskola- Tantestület Azonosított terü- területeinek vezetés letek, folyamatok számbavétele. 3. Munkacsoportok Igazgató Támogató csoport Nevelıtestület Munkacsoportok megalakulása (TCS) listája 4. Területek szétosztása Igazgató Munkacsoportok Nevelıtestület Munkacsoportok listája 5. A munkacsoportok Csoportvezetık Munkacsoportok Igazgató Javaslat a módo- elemzı tagjai sításokra. munkája 6. Megbeszélés, a Csoportvezetık Munkacsoportok Igazgató Módosító javaslatok, javaslatok elfogadásasek. tagjai kiegészíté- 7. Tantestületi értekezleten vita a javaslatokról. Igazgató Tantestület 10

12 Tevékenység Felelıs Érintett Informált Dokumentum 8. A javaslatok Munkacsoportok Tantestület Kiegészített PP elfogadása, módosításokkal, vezetıi kiegé- szítésekkel. 9. A módosított PP Igazgató, DÖK Iskolaszék, DÖK Jegyzıkönyv elfogadtatása a vezetı DÖK -tal és az iskolaszékkel. 10. Az elfogadott Igazgató Szülık, gyerekek, Jegyzıkönyv program megismertetése a tanulókkal, a szülıkkel. tantestület 11. Felterjesztés az Igazgató Önkormányzat Tantestület Érvényes PP önkormányzathoz 12. Az új PP bevezetése Igazgató Tantestület Partnerek Feladatok január- június Pedagógiai program felülvizsgálata Új, vagy részben új elemek 1.1 Egészségnevelési program 1.2 Környezeti nevelési program 1.3 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 1.4 A tanulók értékelésének és minısítésének formái Kt új rendelkezései alapján 1.5 Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje 1.6 Az otthoni felkészülés (napközis, iskolaotthonos, tanulószobai) elvei 1.7 Ember, társadalomismeret, etika. Tánc, dráma. Mozgókép kult. Felelıs Érintett Határidı Elkészült módosítás Osztályfınöki Osztályfınöki Egészségnevelési munkaközösség munkaközösség program vezetıje Testnevelés munkaközösség vezetıje Alsó tagozatos munkaközösség vezetıje Idegen nyelvi munkaközösség vezetıje Napközis munkaközösség vezetıje Magyar nyelvi munkaközösség vezetıje Biológiaföldrajz munkaközösség vezetıje Biológiaföldrajz-rajz mk Környezeti nevelési program Testnevelés mk Módszerek a tanulók fizikai állapotának méréséhez Alsós mk A szöveges értékelés helyi rendszere 1-4 évfo- Idegen mk. nyelvi lyamon Az iskolai írásbeli beszámoltatások rendje Napközis mk Az otthoni felkészülés elvei Magyartörténelem mk Kidolgozott modulok 11

13 2. A helyi tanterv felülvizsgálata évfolyamra évfolyamra Alsós mk Átdolgozott helyi tanterv 1-4 Alsó tagozatos munkaközösség vezetıje Igazgató helyettes Felsıs munkaközösségek 3. Az intézmény minıségirányítási programjának elkészítése Tevékenység Felelıs Érintett Informált Hi. Eredmény 3.1 A törvényi Igazgató Minıségügyi Nevelıtestület Intézkedési terv szabályozás értelmezéslyamatgazda vezetı, fo készül 3.2 Intézkedési Igazgató Nevelıtestület Jelentkezık, terv elfogadása, Megbízottak név- feladatra jelentkezés, sora: továbbiak- megbízás ban TCS 3.3 A fenntartói Igazgató TCS Nevelıtestület Minıségcélok MIP értelmezése, megfogalmazása Összehasonlító elemzés: PP, Partnerközpontú mőködés célkitőzései 3.4 MIP kidolgo- Igazgató TCS MIP tervezet zása 3.5 MIP vita, véleményezés. módosítás 3.6 Megküldés a fenntartónak 3.7 Fenntartó jóváhagyása Igazgató Alkalmazotti közösség Iskolaszék Szülık Tanácsa DÖK Cigány Kisebbségi Önkormányzat Igazgató Iskolatitkár Jegyzıkönyvek Elfogadott MIP Érvényes MIP 12

14 3.3 Operatív tervezés. Éves munkaterv Cél: A munkaterv legyen a mindennapi nevelı-oktató munka meghatározója, irányítsa a közös gondolkodást, teremtse meg az együttmőködés alapját. Feladat: Az adott év munkarendjérıl szóló rendelet. A PP, az elızı évi tervek, eredmények, hiányosságok, az éves beszámolók a partneri igényfelmérések számbavétele. A célokból és az elemzett adatokból eredı éves feladatok meghatározása a hozzárendelt felelısökkel és határidıkkel. A munkaterv készítésének folyamata: Tevékenység Felelıs Érintett Informált Hi. Dokumentum 1. Nevelésioktatási Igazgató Mk.-vezetık, Tantestület Aug. 1 Célkitőzések, célkitőzé- sek DÖK vezetı, ifj.véd. felelıs hete feladatok a tanévre. 2. Személyi, tárgyi feltételek aktualizálása 3. Munkaközösségek meghatározzák a célokat, elkészítik terveiket. 4. Vita, értékelés, javítás, elfogadás 5. Az éves feladatterv, mérési terv elkészítése 6. Eseménynaptár elkészítése 7. Az éves munkaterv összeállítása, írásba foglalása. 8. A nevelıtestület elfogadja 9. A munkaterv elküldése a fenntartónak ellenırzés céljából 10. Másolatok készítése, elhelyezése a tanári szobákban. Igazgató Tantestület Ua. Tantárgyfelosztás Mk-vezetı Tantestület Aug. alakuló értekezlet Munkaközösségi terv nyers változata Mk.-vezetı Tantestület Igazgató Ua. Munkaközösségi terv Igazgató Mk.-vezetık, Aug. 3. Feladatterv, mérési DÖK vezetı, hete terv ifj.véd. felelıs Igazgató Mk.-vezetık, DÖK vezetı, ifj.véd. felelıs Ua. Igazgató Aug. 4. hete Igazgató Nevelıtestület Fenntartó, szülı Tanévnyitó értekezlet Igazgató Iskolatitkár Szeptember 15. Igazgató Iskolatitkár Szeptember 1. Eseménynaptár Az intézmény éves munkaterve Érvényes munkaterv Sokszorosított dokumentumok 13

15 3.4 Az intézmény belsı mőködése (D) Jogszerő mőködés Cél Az intézmény vezetése fontosnak tartja, hogy az intézmény teljes mőködését szabályozó jogi dokumentumok, rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belsı szabályozói hozzáférhetık legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák. Az intézmény mőködését szabályozó jogi dokumentumok Tartalom Az intézmény meghatározása Szabályozás Külsı Hely Belsı Hely Ktv. 37. Alapító Dokumentum. Okirat 210/1995./X.19./ Kieg.9./1999.I.28./sz. PP I.2. Jogi státusz PP I.2./8.,9. 1. Igazgató hatásköre Ktv. 54. SZMSZ V. fejezet Az intézményvezetı SZMSZ VI. fejezet helyettesítése 3. Szervezeti és mőködési Ktv. 40. szabályzat (SZMSZ) 4. Az intézmény munkarendje Ktv. 40. SZMSZ PP II.fejezet A/I./4. 5. A nevelési és pedagógiai Ktv SZMSZ III.1. program 6. A tanítási, képzési idı 52. PP A/I./1.4 A/II./2. 7. A tanórán kívüli foglalkozások Ktv 53. SZMSZ XV. fejezet szervezett PP A/II./3.3 formái, rendje A/II./4. A/II./5. A/V./2. 8. Az iskolai közösségek, vezetık és szervezeti egységek közötti kapcsolat, feladat és jogkör 9. Az iskolaközösségek, iskolaszék közötti kapcsolattartás formái és rendje 10. A tanulók közösségei, a diákönkormányzat 11. A tanulói jogviszony meghatározása Ktv Ktv SZMSZ SZMSZ PP V. fejezet VIII. fejezet VII. fejezet A/VI. Ktv SZMSZ XVII. fejezet Ktv SZMSZ PP XIV. fejezet A/I./1.5 14

16 Tartalom Szabályozás Külsı Hely Belsı Hely 12. Külsı kapcsolatok SZMSZ PP IX. fejezet A/VII. 13. Fegyelmi intézkedések, Ktv. 76. SZMSZ XX. fejezet kártérítési felelıs- 77. ség 1. A nevelı-oktató munka belsı ellenırzésének rendje, minıségirányítási rendszere Szabályozás eljárásokban Ktv SZMSZ PP III. fejezet A/III. fejezet Jelzés Tartalmi meghatározás Eljárás neve MIP A pedagógiai program felülvizsgálata Stratégiai tervezés MIP Az intézmény éves munkájának tervezése Éves tervezés MIP 3.8 Adatgyőjtés, tapasztalatgyőjtés az értékeléshez Indikátorrendszer MIP 3.6 A partneri igény és elégedettség mérése Partneri elégedettség mérés MIP 3.7 Az intézmény mőködésének, szabályozásának és a Irányított önértékelés partneri elvárásoknak való megfelelés feltárása és a fejlesztés irányainak meghatározása. MIP A partneri kapcsolattartás formái és rendje Partneri kapcsolattartási eljárásrend Hozzáférhetıség, megismerés biztosítása Megnevezés Hol található Megismerés Oktatási törvény Igazgatói iroda Oktatási Közlöny Igazgatói iroda Magyar Közlöny Gazdasági iroda Munka törvénykönyve Gazdasági iroda Korszerő iskolavezetés. Igazgató helyettesi iroda Közalkalmazottak jogállásáról Igazgatói iroda szóló törvény Postai úton érkezı információk Iskolatitkár átveszi, az igazgatóhoz továbbítja Pedagógiai program Minden tanáriban és a könyvtárban SZMSZ 1 példány Kollektív szerzıdés Igazgatói iroda Könyvtár Házirend Minden osztályban és a MIP könyvtárban Igazgatói, ig.h. iroda, könyvtár. Épületrészek tanári szobája. 1. Igazgató áttekinti 2. Információtól függıen: faliújságon jelenik meg; konkrét személyhez továbbítja; munkatársi értekezlet elé, nevelıtestület elé. Nevelıtestületi értekezlet keretében Nevelıtestületi értekezlet 15

17 3.4.2 Az együttmőködés, a szervezeten belüli kétirányú kommunikáció (D) Cél Fontosnak tartjuk a hatékony kommunikáció kialakítását, mely az iskolavezetés és az alkalmazottak közötti világos üzenetek küldésében és fogadásában nyilvánul meg, segítve a munkatársak bevonását a döntési folyamatokba. Ennek fejlesztésére intézkedési tervet készítettünk Cél: 1. Az információ gyorsabb eljuttatása Felelıs: igazgató az érintettekhez. Feladat: Erıforrás: Felelısök: Idıtartam: Sikerkritérium (elvárt eredmény): 1. Postai úton Iskolatitkár, Igazgató Beérkezés Az információ idıben érkezı információ gyors papír eljut az érin- fénymásolás másnapján eljuttatása az tettekhez. érintettekhez. 2. Vezetıség döntéseirıl, állásfoglalásairól rendszeres tájékoztatás. 3. Havi program (körözvény) elızı hónap utolsó hetében kerüljön ki 4. Tájékozódás az iskola mindennapjaiban történtekrıl. 6. Szülık informálása Számítógép Fénymásoló, papír iskolatitkár Számítógép Fénymásoló, papír Munkaközösség vezetık, szakszervezeti titk., KT elnöke, gond- 5. A tanulók idıben történı informálása. nok, DÖK ped. vezetıje Tájékoztatófüzet, számítógép, papír, iskolarádió Tájékoztatóf., fénymásoló, p Igazgató Igazgató Iskolatitkár Vezetıi értekezletet követı napon Hónap utolsó hete Igazgató Két havonta ill. szükség Osztályfınökök, pedagógusok Osztályfınök, pedagógus Amikor aktuális Amikor aktuális Tájékozott lesz a közösség az oktatónevelı munka napi problémáiról. Az alkalmazott idıben értesült az ıt érintı feladatokról. A vezetés naprakész információval rendelkezik az iskolában történtekrıl. A gyors információ eredményesebb munkát tesz lehetıvé. Eredményes együttmőködés Mérés, ellenırzés, értékelés módja: Szóbeli Értékelés: havonta munkaértekezlete ken Szóbeli viszszacsatolás Tartalomtól függıen írásbeli visszacsatolás is. Szóbeli Értékelés munkaértekezleten Szóban, nev. testület elıtt Tájékoztatófüzetben, szóban Szóban, írásban 16

18 Cél: 2. Kommunikációs csatorna kiépítése Felelıs: igazgató Feladat: Erıforrás: Felelısök: Idıtartam: Sikerkritérium (elvárt eredmény): Kommunikációs Igazgató 2001/2002 Jobb együttszítése terv ké- Igazgató he- tanév kezdete mőködés Iskolatitkár Számítógép Papír fénymásoló lyettesek gondnok Mérés, ellenırzés, értékelés módja: Kérdıív: klímateszt évente Az intézkedési terv eredményeképpen elkészült az iskola kommunikációs terve, amely tartalmazza a kétirányú kommunikáció fórumait, mőködési rendjét. Az iskola kommunikációs terve Az SZMSZ V. fejezetének megvalósítását segíti Kommunikációs terv Irá Tartalma ny a 1. Célok megvalósítása. Stratégia, szervezeti és egyéni célok, az elvárt viselkedésminták kommunikálása. (általános iránymutatás) Lefelé irányuló kommunikáció 2. A munkavégzéssel kapcsolatos utasítások, magyarázatok. Meghatározott, konkrét feladatok szétosztása, az elvégzés módjának közlése, az adott feladattal kapcsolatos tevékenységek. Formája, eszközei, gyakorisága, felelısök 1. Tájékoztatás írásban, szóban. Tantestületi értekezletek: tanévet nyitó, záró, félévet értékelı. Nevelési értekezletek: ıszi, tavaszi. F: igazgató helyettesek Beszámolók: Az értekezletekhez kapcsolódóan terv. F: iskolatitkár Munkaközösségi foglalkozások: munkaterv terv. F: munkaközösség-vezetık Informáló tábla, tevékenységek, viselkedésminták. A nevelési-, pedagógiai program, az éves munkaterv hozzáférhetı elhelyezése minden tanári szobában. F: iskolatitkár A továbbképzési terv és beiskolázási terv megtekinthetı az igazgatónál. F: igazgató 2. Vezetıi megbeszélések: minden hétfın A tágabb iskolavezetés tanácskozásai: kéthavonta. Munkaértekezletek: 2 havonta. Megbeszélés: alkalomszerően, az aktuális feladathoz kapcsolódóan, ha gyors intézkedésre van szükség. F: igazgató Az aktuális feladatok a havi programban falitáblán kifüggesztve minden tanáriban. Rövid tájékoztató üzenetek falitáblán megjelenítve minden tanáriban. F: igazgató 17

19 Felfelé irányuló kommunikáció 3. Eljárások, szabályzatok közlése. Keretek, formák megfogalmazása, amelyek a mőködést meghatározzák. 4. Teljesítményértékelés és korrekció. A beosztottak milyen színvonalon végezték el munkájukat. 5. Nevelı szándékú üzenetek. Alkalmazottak támogatásának elnyerése, elkötelezetté tenni a közös értékrendszer mellett. 6. Problémák közlése. A vezetınek tájékoztatást kell kapnia arról, hogy a feladatok teljesítése valami miatt nem lehetséges. 7. Javaslatok a fejlesztésre. A beosztottak hozzájárulása a hatékonyabb munkavégzéshez (újítások, racionalizálási javaslatok ) A vezetés elvárja a beosztottaktól. 8. Beszámolók készítése. Rendszeresen, vagy alkalmanként beszámolnak az alkalmazottak egyéni, vagy szőkebb szervezeti egységük (mk, mb.team. stb.) tevékenységérıl, teljesítményérıl, a tervek teljesülésének fokáról. 3. Az SZMSZ, a Házirend hozzáférhetı elhelyezése a tanári szobákban. F: iskolatitkár A Házirend kifüggesztése az osztálytermekben. F: osztályfınökök Munkaköri leírások személyre szólóan, kézben. F: igazgató Egyéb dokumentumok megtekintése az iskola titkárságán és a könyvtárban (Védelmi jellegő szabályzatok, érdekvédelmi szabályzatok). F: iskolatitkár 4. Folyamatos belsı ellenırzés az éves ellenırzési terv alapján: óralátogatások, foglalkozások és tanórán kívüli tevékenységek ellenırzése, beszámoltatás, nevelési és oktatási eredményvizsgálatok, munkarenddel, adminisztrációval kapcsolatos ellenırzések. F: igazgató Szakmai programok értékelése. F: igazgatóhelyettesek Az igazgató mellett, minden felelıs beosztású dolgozó a maga területén felelıs. 5. Beszélgetés az alkalmazottakkal. Kötetlen és tervezett. Vezetıi körbenjárás Az értékek, célok kommunikálása a cselekedeteken keresztül. Személyes példa (tevékenység és nyilatkozat összhangja). Humorral könnyebb. 6. Nyitott ajtó -rendszer A munkatársak szóban, írásban informálhatják a vezetést. (névvel, név nélkül?). Vezetıi körbenjárás Vezetést értékelı rendszer: irányított önértékelés 2 és fél évente. 7. Értekezleteken, azon kívül. Szóban, írásban benyújtott javaslatok, ötletek, elképzelések. (egyének és csoportok). Aktuális feladatokhoz ötletroham győjtése. 8. Munkaközösség-vezetıi tanácskozások: szeptember, január, június (idıpont megjelölése a havi programban). Osztályfınökök beszámolója: félévi, év végi értekezleten. Napközi-csoportvezetık, szaktanárok beszámolója: munkaterv. Minıségfejlesztı csoport beszámolója: ütemterv. 18

20 Horizontális kommunikáció 9. Sérelmek, viták közlése. A hatékony kezelés érdekében szükséges informálni a vezetést e tényekrıl. 10. Pénzügyi számviteli információk 11. Szervezeti egységen belüli problémamegoldás. Az azonos szinten, de eltérı szakmai területen dolgozó munkatársak információira és képességeire is szükség van a megoldáshoz. 12. Szervezeti egységek közös tevékenysége. Az egy szinten elhelyezkedık egymástól kapják és adják a munkát, így szükséges a munkavégzés összehangolása. (kooperáció) 13. Tanácsadás, szakmai felügyelet. Törzskari tanácsok az operatív menedzsmentnek. A törzskari szervezetek segítik a vonalbeli tevékenységet. Az intézmény szervezeti felépítése 9. Négyszemközti, vagy csoportos beszélgetés alkalomszerően. 10. Megbeszélések: hetente. Jelentés, tájékoztatás: havonta, vezetıi megbeszélés keretében. Beszámoló: munkaterv. 11. Tágabb iskolavezetés tanácskozásai: kéthavonta, és minden döntésmeghozatalnál SZMSZ szabályozása. A vezetést segítı szint tanácskozásai: döntés elıkészítés, aktuális feladatok megoldása esetén, szükség. Pedagógiai munka segítı szintje megbeszélései: aktuális feladatok, problémák kezelése esetén, feladattól függıen. 12. Megbeszélések: feladattól függıen. Koordinációs értekezletek: feladattól függıen. 13. Jellemzı formái: a bizottságok, és feladatcsoportok mőködése. Érdekképviseletek: Szakszervezeti értekezlet. KT értekezlet, Iskolaszék ülése: Munkaterv. Minıségfejlesztı csoport tanácskozásai: ütemterv. 19

21 A DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE EGYÉB DOLGOZÓK PEDAGÓGUSOK ISKOLAVEZETÉS SZÜLİK OM BARCSI ÖNKORMÁNYZAT SPI GONDNOK ÉRDEKKÉPVISELET (SZAKSZERVEZET, KT) 1. SZ IGAZGATÓ- HELYETTES IGAZGATÓ A DÖK VEZETİ TANÁRA 2.SZ IGAZGATÓ- HELYETTES ISKOLASZÉK Minıs égügyi vezetı (Müv) A SZÜLİI MK ELNÖKE VEZETİI SZINT ÉLELMEZÉS- VEZETİ ISKOLA- TITKÁR nyelvi matematika, fizika, kémia földrajz, biológia MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETİK magyar történelem osztályfınöki testnevelés alsó tagozat napközi SZMK VÁLASZT- MÁNYA A VEZETÉST SEGÍTİ SZINT FİSZAKÁCS KONYHAI DOLGOZÓK ADMINISZT- RÁTOR TECHNIKAI DOLGOZÓ OKTATÁS- TECHNIKUS KÖNYVTÁROS TANTESTÜLET PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZÜLİK PEDAGÓGIAI ALAPSZINT PEDAGÓGIAI MUNKA SEGÍTİ SZINTJE 20

22 3.4.3 Partnerkapcsolatok mőködtetése Cél Törekszünk arra, hogy partnereinkkel valós együttmőködés, hatékony kommunikáció alakuljon ki, az eredményes munka, az intézmény népszerősítése érdekében. Feladat A napi mőködéshez szükséges információ gyors eljuttatása az érintettekhez. Érintettek köre: pedagógusok, munkatársak, tanulók, szülık, SZMK, Iskolaszék. A problémák, panaszok kezelése. Az iskola, az oktató, nevelımunka népszerősítése. Szabályozások Tartalom Szabályozás Helye Partneri kapcsolatok A kapcsolattartás rendje Kommunikáció SZMSZ MIP MIP V. Testületi, szakmai; VII. Iskolai szülıi; IX Külsı kapcsolatok. MIP 3.4.2; Közvetlen és közvetett partnerek Partnerek azonosítása MIP 3.7 meghatározása Eljárásrend. MIP Beiskolázás Fejlesztésre szorul Panaszkezelés A végzett 8. osztályosok nyomkövetése A kapcsolattartás rendje Partnerek Tanulók Szülık Pedagógusok Munkatársak Együttmőködési formák Iskolai élet, egyéni, csoportszituációk Iskolai élet eseményei kapcsán Szülıi értekezletek Fogadó órák Nyílt napok Hagyományos Fejlesztésre szorul Fejlesztésre szorul Gyakoriság Kapcsolattartó a partner részérıl naponta Valamennyi tanuló Naponta Évente 3 alkalom Évente 3 alkalom Évente 4 alkalom Évente 3 alkalom Naponta Alkalomszerően Szülık SZMK tagjai Iskolaszék tagjai al- Valamennyi kalmazott Tanárok, tanítók, Osztályfınök Pedagógus közösség Kapcsolattartó az intézmény részérıl Adott osztályban tanító tanárok ünnepek, alkalmak SZMK fórumai Iskolaszék fórumai Munkakapcsolat Hagyományos alkalmak Felnıttek ünnepei Osztályfınök Iskolavezetés intézményvezetı 21

23 Partnerek Fenntartó Iskolák Óvodák Együttmőködési formák Munkakapcsolat Értekezletek Rendezvények Munkakapcsolat Rendezvények Munkakapcsolat Óvoda, iskolalátogatások Rendezvények Gyakoriság Ütemezés Alkalom Ütemezés Alkalom Ütemezés Alkalom Az emberi erıforrás biztosítása és fejlesztése Cél Kapcsolattartó a partner részérıl Irodavezetı Munkatársak Kapcsolattartó az intézmény részérıl Intézményvezetı Intézményvezetı Intézményvezetı Intézményvezetı óvodavezetık Intézményvezetı Az iskola céljainak megvalósítása érdekében a megfelelı képzettségő munkatársak kiválasztására törekszünk, továbbá teljesítményük megerısítésére, javítására, ösztönzésére, fejlesztésére fokozottan figyelünk. Feladat A belépı új munkatársak kiválasztása, betanulása. Beiskolázási terv készítése. A munkatársak értékelése, ösztönzése Szabályozások Tartalom Belsı szabályozás Helye Pedagógusokkal szembeni PP II.; III. elvárások SZMSZ V. fejezet Kinevezés, megbízások SZMSZ KSZ V. fejezet III. fejezet Továbbképzés, szakvizsga PP Továbbképzési terv A pedagógiai munka értékelése MIP KSZ 3.6 V. Külsı szabályozások Alkalmazási feltételek Kinevezések Kiválasztás, betanulás KJT Munka tvk Pedagógusok továbbképzése, szakvizsga, 7 évenkénti kötelezettség Kiemelt munkáért járó keresetkiegészítés Jutalom Továbbképzés KT 138/92, 277/97 Korm.R. 41/1999.OM rendelet Értékelés KT 11/94 Min. rend. Ösztönzırendszer KJT KT , ,

24 Mőködés Betanulás A betanulást egy kijelölt személy segíti, aki legalább 5 éve iskolánk kinevezett pedagógusa (2 mentori képzettségő kollégával rendelkezünk), nem pedagógusok esetében 3 év. A mentor feladata helyi ismereteire, tapasztalatára támaszkodva a pályakezdı kolléga, munkatárs segítése, óráinak látogatása, dokumentálás, informális problémák megbeszélése. A konyhai dolgozók kiválasztásánál a konyhai mőködést szabályozó minıségügyi rendszer az irányadó. Fejlesztésre szorul: Kiválasztási és betanulási terv. Továbbképzés A továbbképzések ütemezése az öt éves továbbképzési terv alapján, a hét évenkénti kötelezettséget figyelembe véve történik. A továbbképzési terv összhangban áll a PP célkitőzéseivel. A pénzügyi fedezetet az éves költségvetési keret biztosítja. A kollégák továbbképzésérıl a szükségletek, igények lehetıség i figyelembe vételével az iskolavezetés dönt. A továbbképzési terv alapján éves beiskolázási tervet készít az intézményvezetı, figyelembe véve a partneri igényeket is. A pedagógus és nem pedagógus munkatársak munkájának értékelési rendje mindenki által ismert és elfogadott értékek alapján készült Az intézmény mőködtetése Cél A tárgyi feltételek, infrastruktúra javításában a törvényi elıírásokhoz, helyi rendeletekhez alkalmazkodva tervezünk, arra törekszünk, hogy a meglévı feltételek a napi mőködést optimálisan szolgálják. Feladat Beszerzési terv készítése. /Beszállítók kiválasztása, Beszerzések végrehajtása, felügyelete/ Felelıs: Gazdasági vezetı Hivatkozások: Leltározási, selejtezési szabályzat. Szabadságolási terv. Éves költségvetés. Gazdasági, pénzügyi folyamatok irányítása. /Hivatkozások: Számvitelrıl szóló C. törvény. Barcs Város költségvetése. Éves mérleg beszámoló. Felelıs: Gazdasági vezetı Biztonságos intézmény Cél Az oktató nevelımunka napi mőködésének biztosítása, megteremtve a megfelelı, optimális, biztonságos körülményeket. Feladat Biztonságos tárgyi feltételek biztosítása. Szociális hátrányok, beilleszkedési zavarok enyhítése. Mentálhigiénés szemlélet fejlesztése. Szabályozás Tartalom Belsı szabályozás Helye Biztonságos körülmények Fejlesztés alatt biztosítása Folyamatok mőködésének Intézményi önértékelés Irányított önértékelés MIP értékelése 23

25 Tartalom Belsı szabályozás Helye Munkavédelmi utasítás Önálló dokumentum Gazdasági iroda Tőzvédelmi utasítás Önálló dokumentum Gazdasági iroda Mentálhigiéné PP; HT; Egészségnevelési p.; Osztályfınöki mt., biológia, testnevelés tantervek Szociális hátrányok, beilleszkedési zavarok SZMSZ PP, HT XIII. XIV. XIX. Fejezet II./ 4.; VII.; Egészségnev. P. Szociális és mentális segítségadás lehetıségek HPP SZMSZ II./4.; Egészségnev. P. XIX. XVIII. Tanulási nehézségek PP; HT II./4.; Tantárgyi tantervek Külsı szabályozás Balesetvédelmi oktatás Munkavédelmi tv XCIII. Munkavédelmi elıírások Munkavédelmi tv végrehajtásáról 5/1993.(XII.26) MüM rendelet Munkavédelmi elıírások Törvény a Munka Törvénykönyvérıl XXII: Mőködés Tanévkezdés elıtt iskolabejárás. Felelıs: Gazdasági vezetı Szükséges beavatkozások meghatározása. Felelıs: Munkavédelmi f. Ütemterv a megfelelı szakemberek elvégzik a munkákat. Felelıs: Gazdasági vezetı. Tőzvédelmi és balesetvédelmi oktatáson vesznek részt a dolgozók. Hi. Augusztus. Felelıs: Munkavédelmi f. Az elsı tanítási napon a gyerekek tőz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek. Felelıs: Osztályfınök Szeptember elején tőzriadó szervezése, lebonyolítása. Felelıs: Tőzvédelmi felelıs Szemléletformálás, prevenció Az egyes területekhez kapcsolódó célokat, feladatokat az egészségnevelési és környezetnevelési program tartalmazza. Helye: PP Terület Tartalom Módszer Megvalósító Idı, gyakoriság SZEMÉLYI HIGIÉNIA EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD étkezési szokások, tisztálkodás, WC-használat napi testmozgás AIDS-megelızés, a biológiai és pszichés érettség, nemi betegségek megelızése, amit a védekezésrıl tudni kell szoktatás, napi gyakorlat sportszakkörök, sportnapok, versenyek SZEXUÁLIS KULTÚRA, CSALÁDI ÉLETRE NE- VELÉS felvilágosítás, elıadás, tananyag, prospektusok, szórólapok tanító, napközis testnevelı tanár védını, biológiatanár, (osztályfınök) nıgyógyász 1-4 évfolyam napi 1-8 évfolyam tanítási idın kívül, tanórán 5-8 évfolyam biológia óra, osztályfınöki óra, tanórán kívül évente min. össz.:4 óra 24

26 Terület Tartalom Módszer Megvalósító DROG- PREVENCIÓ BŐN- MEGELİZÉS ÉLETVEZE- TÉSI ISMERE- TEK KÖRNYEZET- TUDATOS GONDOLKO- DÁS a drog fogalma, hatása Mi a különbség a diákcsíny és a szabálysértés között? önismeret, konfliktuskezelés, személyiség fejlesztés DADA, Életvezetési készségek ismeretek és DADA, felvilágosítás, elıadás, szórólap tanterv Mit tehetünk közvetlen környezetünk védelmében? tisztasági verseny, hulladékgyőjtés, projekt, madarak és fák napja külsıs szakember (rendır) osztályfınök drogkoordinátor rendır osztályfınök osztályfınök D.Ö.K. szabadidıszervezı Idı, gyakoriság Osztályfınöki óra Min. évi 2 alk./évf.t osztályfınöki óra min. évi 2 alk. Osztályfınöki óra évi 5 alk. folyamatos, évi két alkalom, tanév meghatározott ideje 25

27 3.5 Vezetıi ellenırzés (C) Cél Az intézmény céljainak, a jogi külsı és belsı szabályozásoknak, a partneri elvárásoknak, az eredményességnek, hatékonyságnak megfelelı mőködés biztosítása, a feltárt hibák javítása. Feladat Az ellenırzési szintek meghatározása. A vezetıi ellenırzés területeinek meghatározása. Az ellenırzési feladatok átruházása, ezeknek a területeknek a meghatározása. Az ellenırzés tervezése, a beszámolás, dokumentálás rendje. A PDCA ciklus mőködtetése. A feladatok meghatározása: SZMSZ III. fejezet 4.pont; belsı ellenırzési szabályzat; az éves munkaterv Belsı ellenırzési terv címő fejezete. A vezetıi ellenırzés folyamata Tevékenység Felelıs Érintett Informált Hi. Dokumentum 1. Az általános Igazgató Iskolavezetés Alkalmazotti PP, Szempontlista, vezetıi ellenırzés közösség SZMSZ felelısök, idı területei- felülvizs- nek, szempontjainak gálatako meghatágálatakorozása 2. Ellenırzött területek kiválasztása 4. Az ellenırzésért felelıs személyek megbízása 5. Az ellenırzések végrehajtása ütemezés 6. A tapasztalatok megbeszélése, javaslatok 7. Visszatérı ellenırzés Igazgató Iskolavezetés Alkalmazotti közösség Igazgató Iskolavezetés Alkalmazotti közösség Augusztus Feljegyzés 3. Éves ellenırzési terv elkészítése Szeptember elsı hete Szeptember eleje Igazgató Igazgató helyettesek, Alkalmazotti munka- közösség közösség- vezetık, gondnok, élelmezés vezetı Igazgató Delegáltak Igazgató Ütemezés Az ellenırzést végzı személy Igazgató Ellenırzési terv Megbízások Ellenırzött Igazgató Adatok, eredmények rögzítése Ellenırzött, Ellenırzést végzı Ütemezés Változások rögzítése 26

28 3.6 Intézményi értékelés, mérés (C) Cél Kiszámítható, tervezhetı mérések, értékelések rendszerének mőködtetése annak érdekében, hogy a helyzetelemzés, tervezés objektív tényeken alapuljon; a folyamatos fejlesztés alapja legyen a minıségi munkavégzésben. Több ponton elvégzett méréssel becsülhetı az ún. hozzáadott pedagógiai érték. Feladat Területei A meglévı mérési, értékelési gyakorlat fejlesztése. Adatgyőjtés, tapasztalatgyőjtés az értékeléshez és a fejlesztéshez. A bevált kérdıívek alkalmazásával összehasonlító elemzések készítése A kitőzött célok és az elért eredmények összevetése A mérési, értékelési eredmények beépítése a mindennapi munkába. Tanulók tanulmányi munkája tanórai és tanórán kívüli tevékenységek tanulmányi eredmények tanulmány versenyek (PP III: Szöveges értékelés 1-4. évfolyam; HT) Tanulók magatartása, szorgalma (PP. III. fejezetben, valamint a helyi tantervben leírtak ) Pedagógusok, technikai dolgozók munkája önértékelés (évente, munkaközösségenként) vezetıi ellenırzés, értékelés (tervezett, munkatervi, ill. eseti) külsı, szakmai vizsgálat (PP/III.; SZMSZ III. KSZ V.) Az igazgató munkája önértékelés (évente vezetıi beszámoló, négyévente átfogó) belsı partnerek elégedettsége (évente) irányított önértékelés (5 évente) külsı értékelés (évente fenntartó, 4 évente átfogó szakértıi) (PP/III.; MIP 3.8; ÖMIP V.) Intézményi szintő fenntartói, és egyéb vizsgálatok: szakmai, gazdasági, pénzügyi (évente, 4 évente külsı szakértı által) az intézmény partnerkapcsolatai (évente) irányított önértékelés: mőködési jellemzık és adottságok; eredmények(5évente) (PP/III.; ÖMIP V.; MIP 3.8) 27

29 Az iskola ellenırzési, értékelési rendszere Tanulók TERÜLET Tanulói teljesítmények év közben PP/III.; PP/B Helyi tantervek Tanulmányi eredmények PP/III.;PP/B Helyi tantervek Versenyeredmények PP/III. Magatartás Helyi tanterv Szorgalom Helyi tanterv PP/B PP/B Fegyelmi ügyek SZMSZ XXI. Fejezet PP/III. ELLENİRZÉS mérési pont belsı ellenırzési terv tanévvégi értékelés folyamatos, osztályozó értekezlet folyamatos, osztályozó értekezlet esetenként módszer elemzés félév évvége félévente mkv.-i beszámolók elemzés évente összesítések, jegyzıkönyvek óralátogatás, megbeszélés óralátogatás, megbeszélés dokumentumelemzés, megbeszélés folyamatos, félévente folyamatos, félévente esetenként feljegyzés feljegyzés jegyzıkönyv felelıs mérési pont of., igh., ig. ig., igh. ig., igh. mkv. ig., igh. ig., igh. ig. ÉRTÉKELÉS dokumentumelemzés el- havonta napló, lenırzı folyamatos, félév, évvége félév vége év módszer írásbeli, szóbeli, gyakorlati szöveges értékelés PP III.3.2; havonta félévente, 1-4 évf. háromhavonta gyakoriság dokumentáció gyakoriság dokumentáció ellenırzı, napló, egyéni értékelı lap ellenırzı, egyéni értékelı lap, napló, bizonyítvány felelıs szóbeli, írásbeli, szöveges értékelés, tanító, osztályfınök, szaktanár osztályfınök versenyek évente jegyzıkönyv tanító, osztályfınök, szaktanár félév, évvége félév, évvége félév, évvége önértékelés megbeszélés önértékelés, megbeszélés félévente napló osztályfınök félévente napló osztályfınök megbeszélés félévente jegyzıkönyv igazgató 28

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2 Az intézmény neve és címe: MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MIP RENDELTETÉSE...4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI...5 2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATA A NYÍRVIDÉK NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TAGJAKÉNT... 7 3. MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6.

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen Békessy Béla u.12. sz. OM azonosító: 031197 Készítette: Temes István igazgató Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Intézmény bemutatása, legfontosabb jellemzı adatai... 6 III. Küldetésnyilatkozat... 11

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítették: Balogh Erika Bendi Tiborné Vörös Ottó Gábor 1 Tartalom Fedőlap Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Önkormányzati Minőségirányítási

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 2. sz. módosítás Az tartalma a Petőfi Sándor tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem engedett.

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011 RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON GYOMAENDRİD CSÁRDASZÁLLÁS HUNYA A Minıségfejlesztéssel foglalkozó csoport 2011/2012. évi zárójelentése INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011 Farkas

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Sárik Jánosné 1. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényt módosító 2003. évi LXI. törvény 40., 85. és 129. -ban meghatározza

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Min ségirányítási Programja

Min ségirányítási Programja A Gábor Áron M vészeti Iskola, Szakközépiskola Min ségirányítási Programja Dátum Aláírás Készítette a min ségi kör közrem ködésével: Csordásné Bereczki Ildikó igazgató 2009. 06. 30. Hatályba lépés 2009.

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 Debrecen-Pallag 2016 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1. RÉSZ... 4 1.1. Általános rendelkezések... 4 1.1.1. A közös igazgatású intézmény... 4 1.1.2. Az intézmény

Részletesebben

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 Tartalomjegyzék ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 1.1. Intézményünk rövid bemutatása minőségfejlesztés szempontjából... 3 1.2. Fenntartói minőségirányítási program intézményünkre vonatkozó elvárásai

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Készítette:.. Kelt:. Jóváhagyta: Kelt:. Tartalom I. Bevezető 4. II. Az alapító

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 027425 A szabályzat érvényes 2014. január 1-től Pécs, 2014 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben