Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat"

Átírás

1 Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA (az alapító okirat szerint) Általános rendelkezések Az iskola működése Az iskola feladatai Az iskola gazdálkodása Az intézmény bélyegzőinek felirata AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Az iskolai vezetés Az intézményi közösségek Az intézmény nevelőtestülete Szakmai munkaközösségek: Az osztályhoz kapcsolódó munkaközösségek A Diákönkormányzat Alkalmazotti közösség A szülői szervezet AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI Belső kapcsolatok Külső kapcsolatok Kapcsolat a szakmai szervezetekkel Kapcsolat a közoktatási intézményekkel Soproni Fáy Iskoláért Alapítvány AZ ISKOLA MUNKARENDJE A közalkalmazottak munkarendje Az intézmény tanulóinak munkarendje (házirend) A tanév helyi rendje Az intézményben tartózkodás rendje A gyakorló területek munkarendje A tanítási órák, óraközi szünetek rendje A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK ISKOLAI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK A tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok Az iskolai dohányzóhely kijelöléséről A MULASZTÁS ESETÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A TANULÓI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE ÉS MEGSZŰNÉSE Tanulói jogviszony létrejötte Tanulói jogviszony megszűnése Felnőttoktatás TANULÓI JUTALMAZÁSOK, FEGYELMEZÉSEK A tanulók jutalmazásáhnak elvei és formái Fegyelmi intézkedések AZ ISKOLAI VIZSGÁK AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁVAL, ÉS EZZEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB MUN- KATEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS BELSŐ ELLENŐRZÉSEK RENDJE ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az iskola szervezeti felépítése FÜGGELÉKEK... 33

3 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény és a szintén többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM számú rendelet elveinek megfelelően meghatározza és szabályozza az intézmény tevékenységét. Meghatározza a szervezeti felépítést, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörébe. A működési szabályzat kiterjed az iskola valamennyi dolgozójára és tanulójára. Az iskola munkáját az alapító okiratban foglaltak, a pedagógiai program, a minőségirányítási program, illetve az ezek végrehajtására készült éves munkatervek, a vonatkozó egyéb rendeletek, a közalkalmazotti szabályzat és a működési szabályzat, valamint mellékletei alapján végzi. 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény igazgatója a megalkotásakor hatályban lévő a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. évi MKM rendelet 4. -át követve, az alkalmazotti közösség, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményének meghallgatásával készítette. Ennek során alkalmazta: a hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbi jogforrásokra: évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi C. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény módosításáról évi XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi LXXVI. törvény a szakképzésről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről évi XCVIII. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosításáról évi CII. törvény a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 16/2008. (IV. 30.) OKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 210/2008. (VIII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról 3/2007. (I. 24.) OKM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 2

4 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról [mely hatályon kívül helyezte a 13/2004. (IV. 27.) OM rendeletet] 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről [mely hatályon kívül helyezte a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendeletet] 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet a regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 24/2007. (IV. 2.) OKM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet módosításáról 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárással és az Oktatási Hivatal működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK Az intézmény törvényes mőködését az alábbi - a hatályos jogszabályokkal összhangban álló - alapdokumentumok határozzák meg: alapító okirat, pedagógiai program, IMIP, házirend, esélyegyenlőségi terv, éves munkaterv (tantárgyfelosztás, órarend és terembeosztás, ügyeleti rend), belső szabályzatok, jelen szervezeti és mőködési szabályzat. Az alapdokumentumok az intézmény titkárságán, könyvtárában és honlapján megtekinthetők. Az alapító okirat: 185/2009. (V. 28.) Kgy. határozat A KTv 37. -a rendelkezik a közoktatási intézmény létesítéséről, alapításáról. Az alapító okirat (jogosító okirat) tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. A pedagógiai program A közoktatási intézmény pedagógiai (foglalkozási) programja képezi az intézményben folyó 3

5 nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. A KTv a biztosítja az intézmény szakmai önállóságát. A ad iránymutatást az intézmények pedagógiai és foglalkoztatási programjáról. Az iskola pedagógiai programja meghatározza: az iskolában folyó nevelés és oktatás célját, az iskola működési feltételeit, az iskola nevelési programját, az egészséges és kulturált életmódra nevelést, környezeti nevelést, a tehetség kibontakoztatását, a szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységeket, az iskola helyi tantervét (a nevelő munka ellenőrzési, mérési, értékelése, minőségbiztosítási rendszerét, szakmai programját). A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Intézményi minőségirányítási program Az intézményi minőségirányítási program tartalmazza az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minıségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. (KT. 40 előírásai alapján) Házirend Az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg, hogy a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül jogszabályokban meghatározott tanulói jogokat és kötelezettségeket milyen módon lehet gyakorolni, illetve kell végrehajtani. Továbbá az iskolai, kollégiumi tanulói munkarendet, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások rendjét. A tiltott tanulói magatartást, az iskola, és a kollégium helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használatának rendjét. (KT. 40 előírásai alapján) Esélyegyenlőségi intézkedési terv Részletes helyzetelemzés alapján célokat fogalmaz meg, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, illetve a megoldási javaslatokat, intézkedéseket akciótervben összesíti a felelősök kijelölésével. Az éves munkaterv Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve a felelősök megjelölésével. Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg, az igazgató készíti el, véglegesítésére, elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. 4

6 4. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA (az alapító okirat szerint) 4.1. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény a, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdése, 8. -a, 10. -a és 14. (2)-(5) bekezdése, a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5), 90. (1), 102. (2) bekezdése alapján a 86. -ában meghatározott ellátási kötelezettség teljesítése érdekében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási intézményt (továbbiakban: iskola) alapít. 1.Az iskola főbb azonosító adatai: Az iskola neve: Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Az iskola rövid neve: Fáy Szakközépiskola Székhelye: 9400 Sopron, Teleki Pál út 26. Alapítás ideje eredeti irat hiányában: január 2. Alapítója létrehozáskor: Sopron Város Tanácsa Jogfolytonosság: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (1990.) Alapító szerv neve és székhelye: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Irányító szerve és székhelye: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (9400 Sopron, Fő tér 1.) Az iskola besorolása tevékenysége jellege szerint: közszolgáltató költségvetési szerv, közoktatási közintézmény Az iskola besorolása a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint: önállóan működő Az intézmény vezetője: Herczeg Lászlóné igazgató Megbízásának időtartama: augusztus július 31. Működési köre: elsősorban Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területe Körbélyegzője: a Magyar Köztársaság címere a Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola, Sopron körfelirattal Az intézmény típusa: szakközépiskola. Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény törzsszáma: Az intézmény statisztikai számjele: Az intézmény adóigazgatási száma: Államháztartási szakágazati besorolása: Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás 2.Az iskola Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) fenntartásában és Közgyűlésének irányítása (felügyelete) alatt működő helyi önkormányzati nevelési, oktatási intézmény. Az iskola jogi személy. 3.Az előző, egységes szerkezetű alapító okiratot Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 189/2008. (VI. 26.) Kgy határozatával bocsátotta ki Az iskola működése 1. Az iskola élén igazgató áll. Az igazgató a nevelőtestület tagja. 2. Az iskola igazgatóját a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt), valamint annak a közoktatásban történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (Vhr) alapján nyilvános pályázat útján Sopron Megyei Jogú Város Köz- 5

7 gyűlése bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az igazgató megbízott magasabb vezető beosztású közalkalmazott. 3. Az igazgató az alkalmazottak tekintetében a teljes munkáltatói jogokat gyakorolja, és irányítja az iskola munkaszervezetét. 4. Az iskola képviseletére az igazgató jogosult, akinek képviseleti joga általános, teljes körű és önálló. 5. Az iskola jegyzése akként történik, hogy az iskola körbélyegzője alá az iskola jegyzésére jogosult (igazgató) önállóan írja alá a nevét a hiteles aláírási címpéldány szerint. 6. Az iskola ügyeinek intézését és az iskola képviseletét az igazgató látja el. A igazgató az SZMSZ-ben szabályozottak szerint jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve az iskola dolgozóira átruházhatja. 7. Az iskolában a nevelés és oktatás pedagógiai program szerint folyik. A program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 8. A maximális tanulólétszám: 520 fő. Szabad férőhelyére a működési területén kívülről is beiskolázhat tanulót. 9. A szakközépiskolának érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama ill. a nyelvi előkészítő esetében öt középiskolai évfolyama van. A középiskolai évfolyamon a nevelés-oktatás a 9. évfolyamon kezdődik és a 12., nyelvi előkészítő évfolyam esetén a 13. évfolyamon fejeződik be. A szakközépiskolában a tanuló a középiskolai évfolyamon felkészül az érettségi vizsgára, valamint a felsőfokú iskolai továbbtanulásra, illetve munkába állásra, és előkészül a szakképzésbe való bekapcsolódásra. A 9. évfolyamtól kezdődően a Nemzeti Alaptantervben meghatározott szakmai orientáció, a 11. évfolyamtól kezdődően az Országos Képzési Jegyzék szerinti elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás is folyhat. 10. A szakközépiskolai szakképzési évfolyamokon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint az utolsó középiskolai évfolyam elvégzéséhez, illetve érettségihez kötött a.gazdasági-szolgáltatási szakterületen belül közgazdasági és ügyviteli kereskedelem - marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporthoz tartozó szakképesítések körében, a pedagógiai programban jóváhagyott szakmákban (a 13. évfolyamtól) szakmai vizsgára készít fel. A szakmai vizsgára felkészítő, szakképzési évfolyamok számát az Országos Képzési Jegyzék határozza meg. 11. A szakképzési évfolyamok indításához az iskola a tanévet megelőző naptári év végéig beszerzi a fenntartó egyetértését. 12. Az iskola a szakképzést felnőttoktatás keretében is szervezheti nappali, esti, levelező vagy más sajátos munkarend szerint. 13. Az iskola elkészíti a tankönyvrendelést és az iskolán belüli tankönyvterjesztést az ellátás helyi rendjében foglaltak szerint szervezi és bonyolítja. 14. Az iskola gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban résztvevő intézmény. 15. A sajátos nevelési igényű tanulók középfokú oktatása-nevelése, a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban, integrált formában történik. 16. A szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata figyelembe vételével, a sajátos nevelési igény típusához és súlyosságához igazodó pedagógiai feltételek (személyi és tárgyi feltételek) biztosítása (megléte) mellett, a középiskola az alábbi tanulók együttnevelését vállalja a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (1) bekezdés 29. pontja; ill. a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OM rendelet szerinti besorolással: 6

8 a. Beszédfogyatékos / beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott b. Mozgáskorlátozott c. Enyhe fokban hallássérült nagyothalló d. A hallását műtéti úton helyreállított/létrehozott hallássérült e. Látássérült gyengénlátó f. Ép értelmi képességekkel rendelkező autista, autisztikus g. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő (figyelemzavar, hiperaktivitás) h. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 17. A fogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs-rehabilitációs foglalkozásban részesül, szakirányú gyógypedagógus vezetésével, a Közoktatási törvény 52..-ban meghatározott időkeret terhére, az intézmény pedagógiai programjában szabályozott módon. 18. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanuló, továbbá a beilleszkedési/tanulási/magatartási nehézséggel küzdő tanuló (BTM) fejlesztőpedagógiai, logopédiai, pszichológiai foglalkozásban részesül, az intézmény és a pedagógiai szakszolgálati központ közötti munkamegosztás alapján, az intézmény pedagógiai programjában szabályozott módon. 19. Az iskola a szakorvos által kiszűrt tanulói részére gyógytestnevelést biztosít. 20. Igény esetén nem szakmai tanfolyami oktatást, vizsgáztatást iskolarendszeren kívül szervezhet. 21. Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyja jóvá, amelynek szükséges módosítását az alapító okirat módosításának életbe lépése után három hónapon belül kell jóváhagyni. 22. Az iskola alkalmazottainak foglalkoztatására általában közalkalmazotti jogviszony keretében a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, egyes esetekben munkaviszony keretében a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó 4.3. Az iskola feladatai Az iskola alapfeladata (államháztartási szakfeladatok rendje szerint, a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletesen kifejtve): Az iskola szakfeladatai 2009-ben: Alaptevékenységek: Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Diáksport Kiegészítő tevékenységek: Intézményi étkeztetés kiegészítő, kisegítő tevékenységként Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő, kisegítő tevékenységek 7

9 Az iskola vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az iskola szakfeladatai január 1-től: Alaptevékenységek: Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Iskolai intézményi étkeztetés Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Iskolai, diáksport-tevékenység támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Kiegészítő tevékenységek Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Kisegítő tevékenysége és arányának felső határa az iskola kiadásaiban: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Aránya az intézmény kiadási előirányzatának évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása intézményi bevétel. Az iskola vállalkozási tevékenységet nem folytat. 8

10 4.4. Az iskola gazdálkodása 1. Az iskola alapfeladatainak ellátására a fenntartó a Központi Gyermekkonyhával közös használatba adja a soproni 4257/257 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron, Teleki Pál út 26. szám alatti ingatlant és a rajta álló épületet. A közös használat szabályaiban a használók külön állapodnak meg. 2. Az iskola a használatába adott ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartási törvényben (1992. évi XXXVIII. tv.) és végrehajtási rendeletében, valamint az önkormányzat rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik alapfeladatának ellátása érdekében. Az ingatlan vagyont az Intézmények Gazdasági Szolgálata (IGSZ) tartja nyilván. 3. Az iskola önálló költségvetéssel nem rendelkezik, költségvetési keretei felett teljes jogkörrel rendelkezik. Meghatározott pénzügyi-gazdálkodási tevékenységét az IGSZ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az iskola és az IGSZ közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét az irányító (felügyeleti) szerv hagyja jóvá. 4. Az iskola alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből, szakmai munkaterv alapján látja el. Az iskola éves költségvetését az IGSZ kezeli azzal, hogy a költségvetési keretek felett az iskola vezetője rendelkezik. 5. Az iskola költségvetését felügyeleti szerve évente az IGSZ útján, az IGSZ költségvetésében tervezetten az igazgatóval egyeztetetten állapítja meg. Az iskola éves és évközi költségvetési beszámolója az IGSZ összesített beszámolója tartalmazza Az intézmény bélyegzőinek felirata Hosszú bélyegző: "Fáy András Gazdasági Szakközépiskola 9400 Sopron, Teleki P. út. 26. T.: 99/ , F.:99/ " Használatára jogosultak: iskola vezetősége, tanárok, iskolatitkár, gazdasági ügyintézők. Ez a bélyegző az intézmény azonosítására szolgál nyomtatványok kitöltésénél, levélborítékon stb. Címeres körbélyegző A lenyomat külső körívén az intézmény pontos megnevezése, címe és telefonszáma, középen a Magyar Köztársaság címere található. Használatára jogosultak: iskola vezetősége, tanárok, iskolatitkár, gazdasági ügyintézők. E körbélyegzők az aláírás(ok) hitelesítésére használhatók. Érettségi vizsgabizottsági bélyegző A lenyomat külső körívén az intézmény pontos megnevezése, alatta mellett működő érettségi vizsga vizsgabizottság, középen a Magyar Köztársaság címere, alatta a Sopron felirat található. Használatára jogosultak: az iskola vezetősége, érettségi vizsgák jegyzői E körbélyegző kizárólag az érettségi vizsga iratain és az érettségi bizonyítványokon használható az érettségi vizsgaszabályzatban rögzített módon. Szakmai vizsgabizottsági bélyegző A lenyomat külső körívén az intézmény pontos megnevezése, alatta mellett működő szakmai vizsgabizottság, középen a Magyar Köztársaság címere, alatta a Sopron felirat található. Használatára jogosultak: az iskola vezetősége, szakmai vizsgák jegyzői E körbélyegző kizárólag azokon a szakmai vizsgák iratain és bizonyítványokon használható, a szakmai vizsgaszabályzatban előírtak szerint. 9

11 A feltüntetett bélyegzőkön túlmenően több más lenyomatú bélyegzővel rendelkezik az intézmény. Az intézményi bélyegzők nyilvántartását a gazdasági iroda végzi. Az erre a célra rendszeresített füzetben megtalálhatók a bélyegzők lenyomatai, használatba vételi idejük, a bélyegzőt használatba vevő aláírása, időpontja és az érvénytelenítés ideje. Az intézmény képviseletére jogosultak: A szakközépiskola igazgatója, valamint az általa megbízott közalkalmazottak. 5. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Az intézmény szervezeti felépítését, vezetői szintjeit a magas színvonalú tartalmi munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével az alábbi módon határoztuk meg: (ls. 1. számú melléklet) 5.1. Az iskolai vezetés Az iskola vezetés tagjai: igazgató, általános igazgatóhelyettes, szakmai igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető Az igazgató döntési hatáskörébe tartozó ügyekben tanácsadási, döntéselőkészítő jogkörű vezetői testület. A szükségesnek megfelelően alkalmanként - tanácskozik, a különösen fontos kérdésekben az igazgató kérésére állásfoglalást fogalmaz meg. Üléseiről emlékeztető készül. A testület együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel is. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség A évi CLII. törvény rendelkezései alapján vagyonnyilatkozat tételére kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki önállóan vagy testület tagjaként javaslattételre, döntésre vagy ellenırzésre jogosult feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás terén. Tehát az a közalkalmazott, aki javaslattételi, döntési vagy ellenırzési jogosultsággal rendelkezik. Intézményünkben kötelezı vagyonnyilatkozatot tennie az igazgatónak. Az igazgató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséért a Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője felelős. Az igazgató Az iskola egyszemélyi felelős vezetője. Feladatkörébe tartozik a nevelőtestület vezetése, a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése. A rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési oktatási intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a vezetői és szakértői testületekkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzattal, illetve szülői szervekkel (közösségekkel) való együttmőködés. A nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megszervezése; a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása; a tanulóbaleset megelızésével kapcsolatos tevékenység irányítása. Gyakorolja az első fokú tanügyigazgatási jogkört. A szülő kérésére dönt a jogszabályban meghatározott feltételek szerint az iskolai felvételekrıl, a tankötelezettség teljesítésének módjáról. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, - a jogszabályban meghatározottak szerint az igazgatótanács bevonásával. Gondoskodik a törvényesség és a munkafegyelem megtartásáról. Képviseli a Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskolát, mint közoktatási intézményt. Az intézmény nevében jogokat és kötelezettségeket szerezhet, gyakorolhat. 10

12 Gondoskodik a biztonságos munkakörülmények kialakításáról, a berendezések rendeltetésszerő használatáról, a szükséges biztonsági, hatósági vizsgálatok megrendeléséről, a munka- és balesetvédelmi oktatás lebonyolításáról, a tűz- és vagyonvédelemről. Ellenőrzi az alapdokumentumok alkalmazását a jogszabályok, valamint a szakmai irányító és a fenntartó rendelkezéseinek megfelelően. A tanév végén az intézmény adott évi működéséről beszámolót készít. Az intézmény munkáját egyezteti és összehangolja a településünkön működő más közoktatási, kulturális, közgyűjteményi és pedagógiai szolgáltatásokat ellátó intézményekkel. Kapcsolatot tart az egyéb szakmai intézményekkel, a helyi vállalatokkal, civil szervezetekkel, az egyesületekkel. Az intézmény igazgatója felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos és hatékony gazdálkodásért. Ellenőrzi a gazdálkodás törvényességét, szabályosságát, hatékonyságát. A gazdálkodási felelőssége az önálló működéséért felelősségi szintre korlátozódik. Kiemelt felelőssége van a költséghatékonyság elvének szem előtt tartására vonatkozóan az intézmény munkájának szervezésében. Felel a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási, esélyegyenlőségi programjának mőködéséért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. Kiemelt felelőssége van a közoktatás országos mérési feladatainak intézményi zavartalan megszervezésében. Kiemelt felelőssége van, hogy az intézményi gazdálkodás a jóváhagyott éves költségvetési előirányzatokat ne lépje túl. Felel az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért. Általános igazgatóhelyettes Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat. A megbízást az igazgató adja, és a Kjt. előírásai szerint határozatlan időre szól (visszavonásig érvényes). Az igazgató távollétében annak első számú helyettese, ellenőrzési és utalványozási jogkörrel rendelkezik. Az intézményben folyó általános műveltséget megalapozó képzést, az ahhoz kapcsolódó fejlesztési folyamatokat, vizsgáztatást, az iskola adminisztratív tevékenységét irányítja és ellenőrzi (szükség szerint együttműködve a szakmai igazgatóhelyettessel). Feladatait munkaköri leírása tartalmazza, mely az SZMSZ melléklete. Szakmai igazgatóhelyettes Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre kinevezett pedagógusa kaphat. A megbízást az igazgató adja, és a Kjt. előírásai szerint határozatlan időre szól (visszavonásig érvényes). Az intézményben folyó szakmai képzést, vizsgáztatást, az azokhoz tartozó fejlesztési, pályázati munkákat irányítja és ellenőrzi, szükség szerint segíti az általános helyettes munkáját. Feladatait munkaköri leírása tartalmazza, mely az SZMSZ melléklete. A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet alapján az intézményvezető-helyettesi megbízás magasabb vezető megbízásnak minősül, így a munkakör betöltésére pályáztatást kell lefolytatni, amelyért az intézmény igazgatója felel. 11

13 Gyakorlati oktatásvezető Gyakorlati oktatásvezető - határozatlan időre szóló megbízással - a tantestület határozatlan időre kinevezett tagja lehet. Megbízását az igazgatótól kapja. Feladata az iskolai és iskolán kívüli gyakorlatok megszervezése, ellenőrzése. A gyakorlati képzéshez szükséges eszközök, berendezések, szakkönyvek, elektronikus adathordozók beszerzésére javaslatot tesz, közreműködik a munkaerőpiac igényeinek közvetítésében, a korszerű ismereteknek a szakmai oktatásba történő beépítésében, a gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolattartásban. Feladatait munkaköri leírása tartalmazza, mely az SZMSZ melléklete. A vezetők helyettesítésének rendje: az igazgatót távollétében minden iskolai ügyben - gazdasági ügyekben a gazdasági koordinátorral közösen - az általános igazgatóhelyettes, az igazgatóhelyettest az igazgató, illetve a szakmai igazgatóhelyettes, vagy a gyakorlati oktatásvezető, a szakmai igazgatóhelyettest a gyakorlati oktatásvezető, a gyakorlati oktatás vezetőjét a szakmai munkaközösség vezetője helyettesíti, ha szükséges. Az iskola napi nyitvatartási idején belül munkaidőben (7,30-tól 16,00-ig) az igazgató és helyettesei közül egyikük köteles az épületben vagy elérhető helyen tartózkodni. A vezetőség munkáját segítő munkatársak: rendszergazda, gazdasági koordinátor, iskolatitkár, ifjúság és esélyegyenlőségi felelős, munkavédelmi és tűzvédelmi felelős, könyvtáros, diákönkormányzatot segítő tanár, gazdasági munkatársak, kisegítő dolgozók. Feladataikat munkaköri leírásuk tartalmazza Az intézményi közösségek Az iskolaközösséget az alkalmazottak, a szülők és a tanulók alkotják. Alkalmazotti közösségek teljes alkalmazotti kör, ezen belül nevelőtestület, szakmai munkaközösségek, nem pedagógus munkakörben dolgozók. Szülői közösségek osztály szülői munkaközösségek (osztályonként 2 fő) Szülői Szervezet (osztályok delegáltjai 1 fő) Tanulói közösségek osztályközösségek szakköri, diáksportköri csoportok diákönkormányzatok Érdekvédelmi szervezetek közalkalmazotti tanács KT Kapcsolattartás formái: alkalmazotti értekezlet, nevelőtestületi értekezlet, munkaközösségi értekezletek, tanulói értekezletek, DÖK, Szülői Szervezet, körözvény, intranet (e-napló), 12

14 fax, telefon, mobiltelefon, , képújság, hirdetőtáblák. A döntési (véleményezési) folyamatokban részt vevő testületek: Az intézmény nevelőtestülete A nevelőtestület az iskola legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. Tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű dolgozója. A nevelőtestület joga, hatásköre és eljárásrendje: A nevelőtestület a nevelési és oktatási kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a jogszabályokban meghatározott kérdésekben a legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerv. Egyéb esetekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik az SZMSZ és mellékletei elfogadása, a munkaterv, ezen belül a tanév rendjének meghatározása, ill. annak módosítása, az iskolai munkát összefoglaló elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, új szakmai képzések bevezetésének vagy már meglevők módosításának elfogadása, házirend elfogadása, módosítása, a szülőkkel való kapcsolattartás rendjének megállapítása, pedagógiai program elfogadása, tanulók súlyos fegyelmi vétségében való döntés. Nevelőtestületi bizottságok Az egyes feladat- és jogkörök átadása A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére, vagy eldöntésére tagjaiból, meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja másra, így a szakmai munkaközösségre, vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlói: a bizottságok, az osztályközösségek tanárai és a szakmai munkaközösségek vezetői beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestületnek a munkatervben rögzített félévi értekezletek időpontjában. A nevelőtestület által létrehozott bizottságok A nevelőtestület feladat- és jogkörének részleges átadásával állandó bizottságokat hoz létre tagjaiból. A Fegyelmi Bizottság feladata a házirendet súlyosan megszegő tanulók fegyelmi ügyeinek vizsgálata az érintettek meghallgatása után tárgyilagos döntés hozatala. Tagjai: a Fegyelmi Bizottság elnöke, az intézmény általános igazgatóhelyettese, az érintett tanuló osztályfõnöke, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, DÖK titkára Pályaválasztási Bizottság feladata 13

15 az iskolai pályaválasztási munka elvégzése. Pályaválasztási füzetek készítése, tájékoztatók tartása azzal a céllal, hogy minél többen válasszák iskolánkat a továbbtanulni vágyók közül. Tagjai: általános igazgatóhelyettes szakmai igazgatóhelyettes a tantestület felkért tagjai. Minőségügyi Szervezet tevékenységét a minden tanév elején elkészített munkaterv szerint végzi. Az ÖMIP által meghatározott indikátorszámokat az intézményre vonatkozóan elkészíti. Feladata a partneri elégedettség mérése és kiértékelése, az ebből adódó feladatok meghatározása. Aktív közreműködője a pedagógus értékelési rendszer kiépítésének és működtetésének. Tagjai: az intézményvezető megbízása alapján tanévre szólóan kerülnek felkérésre A nevelőtestület a törvényben meghatározott keretek közt működik és gyakorolja jogait (Ktv és a Vhr. 29. ). A nevelőtestülettel kapcsolatos feladatok, tudnivalók az éves munkatervben havi ütemezésben kerülnek rögzítésre. Az iskolavezetőség félévente legalább egy alkalommal beszámol a nevelőtestületnek, értékeli a testület és a saját munkáját. Állandó értekezletek: tanévnyitó és tanévzáró félévi és év végi osztályozó aktuális témát megtárgyaló, a minőségfejlesztési munkához kapcsolódó, félévenként legalább egy-egy értekezlet Amennyiben a testület tagjainak 60%-a, illetve az intézmény igazgatója, vagy vezetősége szükségesnek látja, rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze. A nevelőtestület értekezletein emlékeztető - ha szükséges jegyzőkönyv - készül, a döntéseket és határozatokat az iskola irattára őrzi Szakmai munkaközösségek A szakmai munkaközösségek tevékenységét a Ktv a szabályozza. A munkaközösségek szakmai- módszertani kérdésekben segítséget adnak az iskolában folyó nevelő és oktatómunka tervezéséhez, szervezéséhez és ellenőrzéséhez. A nevelőtestület által átadott jogkörökben önállóan járnak el, adott esetben a munkaközösségvezető tájékoztatja a testületet a végzett munkáról. Az iskola jelenleg működő munkaközösségei: osztályfőnöki szakmai informatikai természettudományi társadalomtudományi idegen nyelvi A munkaközösség tagjai vezetőt választanak, akit az igazgató bíz meg a vezetői feladatok ellátásával. A nevelőtestület valamennyi tagja szakjának megfelelően vesz rész valamelyik munkaközösség (de legalább egy) munkájában. Az iskolavezetés és a munkaközösségek kap- 14

16 csolata folyamatos. A munkaközösség-vezető a tanév elején munkatervet állít össze és évente rövid beszámolót ír a végzett munkáról, részt vesz a pedagógusok teljesítményértékelésében. A szakmai munkaközösségek feladatkörei: A munkaközösség a nevelőtestület által átruházott hatáskörben jár el: előkészíti, véleményezi a tantárgyfelosztást és a munkaközösség pedagógusainak megbízatásait, előkészíti, véleményezi a pedagógus álláshelyek pályázati kiírását. A munkaközösség saját hatáskörben dönt a szakterületén: a továbbképzési programok intézményi képviseletéről, az iskolai tanulmányi versenyek szakmai programjáról, lebonyolításáról. A munkaközösség saját hatáskörben véleményezi a szakterületén: a pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz továbbfejlesztésére, taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztását, az esetleges köztes vizsgák részeinek és feladatainak meghatározását. Az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjének feladata, hogy a tanulók munkájának értékelésével és ellenőrzésével kapcsolatban kialakított közös szabályok megvalósulását segítse, az azzal kapcsolatos adminisztrációt ellenőrizze. A munkaközösség-vezetők feladatait az SZMSZ melléklete tartalmazza Az osztályhoz kapcsolódó munkaközösségek Az osztályfőnöki munkaközösség feladatkörébe tartozik a nevelőtestülettől átruházott jogkörben: a szülőkkel való kapcsolattartás rendjének megállapítása, a tanulóközösségek döntési jogkörébe tartozó kérdésekben azok véleményezése. Az egy osztályban tanító tanárok munkaközösségének feladatkörébe tartozik: a tanulók félévi és év végi előmenetelének értékelése, a tanulók magatartásának és szorgalmának minősítése, a tanulók tanulmányi munkájának különleges esetekben való megítélése (pl. osztályozhatóság), a tanulók kisebb fegyelmi ügyeiben való döntés. Az osztályfőnök és az igazgató jogosult az egy osztályban tanító pedagógusok munkaközösségi értekezletének összehívására A Diákönkormányzat A Diákönkormányzat - figyelemmel a tv. 62., 63., 64., valamint a Sztv. 44. (4). bekezdésében foglaltakra - maga alakítja ki szervezetét, működési és ügyrendjét, tevékenységi területeit. Működését az iskola - anyagi, technikai lehetőségeinek keretei között - a kiadások fedezésével és helyiség biztosításával támogatja. A Diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az iskolai életre vonatkozó kérdésekben, aktívan közreműködik tanévenkét egy tanítás nélküli munkanap programjának megszervezésében (a jogosultságokat a Ktv. és végrehajtási rendelete tartalmazza). Szervezeti-működési rendjét a tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá, az iskolai SZMSZ mellékletét képezi. A Diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért, az igazgató által megbízott tanár segíti, képviselőik részt vehetnek minden olyan iskolavezetőségi, vagy nevelőtestületi értekezleten, ahol a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekről van szó. Érdekképviselőjük minden esetben részt vesz az iskolai fegyelmi bizottság munkájában. A rendszeres kapcsolatot a diákönkormányzat patronáló tanár tartja a DÖK-kel, rendszeresen 15

17 tájékoztatja az igazgatót, szükség esetén az igazgató kapcsolatot tart a diákönkormányzat vezetőjével. Megkülönböztetés tilalma Az 1993 évi LXXIX. törvény a közoktatásról 4.. (7) rendelkezése szerint tilos mindenféle megkülönböztetés. A közoktatásban tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, így különösen a gyermek vagy hozzátartozói színe, neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, nemzetiségi, etnikai vagy társadalmi származása, vagyoni és jövedelmi helyzete kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, születési vagy egyéb helyzete miatt, valamint a nevelési oktatási intézmény fenntartója alapján Alkalmazotti közösség Az alkalmazotti közösség az iskola nevelőtestületéből és az intézmény egyéb közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozóiból áll. Alkalmazotti közösségi értekezletet kell tartani akkor, ha valamennyi intézményi dolgozót érintő kérdésben várható döntés, véleményezés, vagy javaslattétel. Az alkalmazotti közösségi értekezleten valamennyi dolgozónak azonos joga van. Az intézmény valamennyi dolgozóját titoktartás kötelezi minden olyan adattal, ismerettel kapcsolatban, amit a tanulóról és annak szüleiről munkája során megtudott. (Kivétel: rendőrség, igazságügyi szervek, gyámhatóság.) Titoktartási kötelezettség vonatkozik továbbá az intézményben kifejlesztett, az intézmény oktató-nevelő munkáját érintő dokumentumokra. A pedagógusok a közoktatásról szóló 1993 évi LXXIX. tv (2) bek., valamint a törvény 2. sz. mellékletében megfogalmazottak alapján titoktartásra kötelezettek A szülői szervezet A szülő jogos igénye, hogy gyermeke tanulmányi előmeneteléről rendszeres tájékoztatást kapjon. Ezért az iskola a tanév során előre meghatározott időpontokban szülői értekezletet és fogadóórákat tart - félévenként legalább egy-egy alkalommal. Ezen túlmenően valamennyi pedagógus köteles az érdemjegyeket és írásos bejegyzéseket az elektronikus naplóba bejegyezni, arról a szülőt az ellenőrző útján tájékoztatni. A félévenkénti délutáni fogadóórákon kívül minden pedagógusnak van a délelőtti órákban egy, a tanév elején rögzített időpontja, amikor a szülők számára elérhető. A Szülői Szervezet fogalma A Szülői Szervezetet a szülők hozzák létre jogaik érvényesítésére, kötelességeik teljesítésére. Az osztályok szülői munkaközösségét az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. A Szülői Szervezetet a szülői munkaközösségek hozzák létre és osztályonként két fő szülő képviseli az egy osztályba járók érdekeit. A szervezet dönt saját szervezeti és működési rendjéről, képviseletéről. Az osztályok szülői munkaközösségeinek tevékenységét az osztályfőnökök segítik. A munkaközösségek véleményeiket, állásfoglalásaikat, javaslataikat a választott elnök, vagy az osztályfőnök közvetítésével juttatják el az iskola vezetőségéhez. A Szülői Szervezet jogosítványai: egyetértési jog a kirándulások megszervezésében, minden anyagi terhet jelentő feladat elhatározásában. A Szülői Szervezettel az iskolavezetés részéről a szakmai igazgatóhelyettes tartja a kapcsolatot. Az iskola térítésmentesen biztosít helyiséget a szülői szervezet működéséhez. 6. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI 16

18 Az iskola rendszeres kapcsolatot tart az oktató-nevelő munka megvalósítása érdekében: a fenntartóval a középfokú oktatási intézményekkel, kollégiumokkal az általános iskolákkal (szükség szerint) a gyakorlati képzésben részt vevő gazdálkodó szervezetekkel, illetve az iskolát támogató intéményekkel és jogi személyekkel az illetékes gazdasági kamarákkal a szakképzésben érdekelt minisztériumokkal egyéb pedagógiai és szakmai szervezetekkel az egyetemekkel 6.1. Belső kapcsolatok Vezetők közötti kapcsolat Az intézmény egyes területeinek vezetői értekezleten számolnak be a működésről, amelynek fórumai az iskolavezetőségi ülés, iskolatanácsi ülés, munkaközösségi értekezletek, szakterületi értekezletek. Vezetők és a tantestület tagjainak kapcsolata A pedagógusok mindennapi tevékenységük során a szükség szerint tartandó értekezleteken szerezhetnek tudomást az iskolában történt legfontosabb eseményekről, feladatokról. Évente három alkalommal tanév elején, félévkor és a tanév végén nevelőtestületi értekezleten értékelik az intézményi munkatervben megfogalmazottak megvalósulását, elfogadásáról nyílt szavazással döntenek. Kollégák kapcsolata A pedagógusok napi munkájuk során a személyes kapcsolat mellett en, és az iskolai intranet hálózaton keresztül kommunikálhatnak egymással, illetőleg a vezetőkkel. Vezetők és nem pedagógus dolgozók Egyéb foglalkoztatottak a szükség szerint tartott megbeszéléseken tájékozódnak az iskola ügyeiről. Tanulók tájékoztatásának rendszere A tanulók napi tájékoztatása az iskolai hangos bemondón, a faliújságon, továbbá az iskolai képújságon (tanári előtt), a honlapon keresztül történik. A DÖK fórumai biztosítják a tanulói közösség és az iskolavezetés közötti kommunikációs kapcsolatot. A szülők tájékoztatása egyénenként az ellenőrző könyvön, az elektronikus naplón keresztül, valamint az évente legalább két alkalommal megtartott tantestületi fogadóórákon, a heti rendszerességű tanári fogadóórákon és a szülő kezdeményezésére alkalomszerű találkozókon történik, osztályszinten az évente két alkalommal lebonyolításra kerülő szülői értekezleteken tájékoztatjuk a szülőket a tanulói közösséget érintő lényeges kérdésekről, iskolai közösségi szinten a Szülői Szervezet ülésein évente legalább két alkalommal cseréljük ki tapasztalatokat. 17

19 6.2. Külső kapcsolatok Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Intenzív kapcsolat kialakítására törekszünk az iskola fenntartójával, a városi önkormányzattal, a város polgármesterével, a humán ügyekért felelős alpolgármesterével jegyzőjével, az önkormányzat bizottságaival, a Polgármesteri Hivatal dolgozóival, elsősorban az Humánszolgáltatási Osztály. Mindezt annak érdekében tesszük, hogy minél pontosabb képet alkothassanak az iskola belső életéről, eredményeiről, gondjairól. Bízunk abban, hogy az intézmény zavartalan működésének, annak tartalmi és anyagi fejlődésének feltételeit a legfontosabb fenntartói jogosítvánnyal, a költségvetés meghatározásával folyamatosan elősegítik. Minisztériumok Az általánosan képző szakaszban (9-13. osztály) az Oktatási és Kulturális Minisztérium munkatársaival tartjuk a kapcsolatot, külön figyelmet fordítva az érettségi megszervezése kapcsán. A szakképző szakaszban számos szakmai képzést kínálunk a leendő tanulóknak. Az iskola alapképzési szakmacsoportjához tartozó és a mindenkor érvényes OKJ szerinti képzéseket végezünk. Így kapcsolatunk van az Oktatási és Kulturális Minisztérium OKM Pénzügyminisztérium PM Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZMM képzésekkel foglalkozó osztályaival. Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karával együttműködési megállapodás alapján segítjük tanulóink továbbtanulását. Háttérintézmények (Oktatási Hivatal, NSZFI, MPI) Szoros kapcsolatot alakítunk ki az OM háttérintézményeivel, akik a vizsgák operatív lebonyolításához nyújtanak segítséget, mind az általánosan képző szakaszban, mind a szakmai OKJ vizsgákban. (vizsgatételek) 6.3. Kapcsolat a szakmai szervezetekkel Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központ és Soproni Kirendeltsége A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ továbbá ennek kirendeltségei köztük leginkább a dunaújvárosi szervezete jelentik iskolánk számára az eleven, közvetlen kapcsolatot a munkaerő-piaccal. A közösen vagy a külön-külön szervezett pályaválasztási és állásbörzék jó lehetőséget nyújtanak a munkaadók és munkavállalók, képzők és tanulók egymásra találására. A szakképző évfolyamokon végző diákjaink munkába állását e módon is igyekszünk segíteni. A gazdaság aktuális munkaerő-igényét jól közvetítik a Munkaügyi Központ kiadványai. 18

20 Soproni Kereskedelmi és Iparkamara A kamarákkal fennállásuk óta jó kapcsolatot sikerült kialakítani. A kamarai törvény módosításával egyre több jogosultságot kaptak ezek a szervezetek. A szakmai képzés és vizsgáztatás tartalmában, feltételeiben mindenképpen figyelembe kell vennünk véleményüket. A munkáltatók munkaerő-igényét ők közvetítik a képzők felé, ezért a tőlük kapott információ fontos a szakképző évfolyamon végző tanulóink munkaerő-piaci helyzetének előrejelzésében. A kamara nemcsak a képzés tartalmi vonatkozásaira felügyel, ill. szakmai szempontból felügyeli az OKJ-vizsgákat, hanem a képzés tárgyi feltételeinek meglétét is ellenőrzi. Az olyan igényes és korszerű szakképzéshez, amilyen iskolánkban folyik megfelelő tárgyi feltételek szükségesek. A tárgyi eszközfejlesztésre és programokra benyújtott intézményi pályázatokhoz mindig számíthatunk a kamarai referenciára. Támogató cégek, gyakorlati munkahelyek Számunkra különösen a szakmai képzős szakaszban rendkívül fontos a környezetünkben lévő gazdálkodó szervezetekkel, intézményekkel való folyamatos együttműködés. A gyakorlatorientált képzés elősegíti, hogy a munkaerő-piaci és társadalmi elvárásoknak minél jobban megfeleljünk. Ehhez a cégeknél, intézményeknél dolgozó szakemberek tudására és a tanítási folyamatba történő bevonására van szükség. A tananyagba épített bankipénzügyi gyakorlat jelenleg a Sopronban működő bankok munkatársának közreműködésével folyik. Tanulóinkat olyan korszerű szaktudással, kompetenciákkal kívánjuk megismertetni, amelyekkel szinte azonnal kész munkaerőként léphetnek a munkaerő-piacra. Az iskola teljes mértékben nem tud felkészíteni az élet minden területére, de a törekvése, hogy a tanulók tudása konvertálható, továbbfejleszthető legyen. Ehhez a gazdálkodó szervezetek szakképzési hozzájárulás formájában jelentős anyagi támogatást nyújtottak szakmai gyakorlóhelyeink létesítése során és tárgyi eszközeink fejlesztésében. A tanulók külső munkahelyen megvalósuló szakmai gyakorlatában is folyamatosan támogatják iskolánkat, melynek megvalósítását tanulószerződések segítik. Ezt a kapcsolatot a jövőben a TISZK-ben is fenn kívánjuk tartani Kapcsolat a közoktatási intézményekkel Soproni és megyei középiskolák Sopron többi középfokú tanintézetével iskolánk jó munkakapcsolatot alakított ki. Az intézmények igazgatói rendszeresen konzultálnak. Gyakori a nevelőtestületek tagjainak tapasztalatcseréje, akik azonos szakmai munkaközösségbe tartoznak. A városi középiskolák ifjúságvédelmi felelősei, ifjúságvédelmi és esélyegyenlőségi koordinátorai rendszeresen találkoznak. Aktuális feladatokat beszélnek át, programokat szerveznek, előadásokra, képzésekre járnak. Találkozóikra meghívják a kistérség védőnőit, gyermekvédelmi felelőseit, így hatékonyabb a felmerült probléma megoldása is. Soproni és kistérségi általános iskolák Az általános iskolákkal való kapcsolatunk jónak nevezhető. Részt veszünk a pályaválasztást segítő programjaikban. Az érdeklődő szülők és tanulók nyílt napokon tekinthetnek be a nálunk folyó munkába. A meglevő jó kapcsolatot tovább kell mélyíteni a NAT és a kerettanterv kapcsán, hisz nekünk kell folytatni azt a munkát, amit ők kezdtek el. Város művelődési és sport intézményei Az iskolán kívül is keressük azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek az iskolai sport, kulturális vagy művészeti életének fellendítését segíthetik, illetve az iskolai nevelőmunkát színesí- 19

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon PILIS Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2009. február 16. 1 TARTALOM I. Általános rendelkezései... 8 1. Bevezetés... 9 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. szeptember 01-től 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 5.oldal 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 61147-4/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2010 1/83 I. Bevezetés...4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2009 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A gazdasági szervezet felépítése és feladata...

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 133/2009.(VI. 18.)KT. határozattal Székelyné Drahos Mária óvodavezetı A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalom Tartalom I. Rész Általános rendelkezések... 8 1.1 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola KIK OROSHÁZI TANKERÜLET Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola OROSHÁZA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... sz. példány Név Beosztás Aláírás Készítette: Liszt F. AMI Fenntartó: KIK Orosházi Tankerület

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

PÉTER RÓZSA. Gimnázium és Szakközépiskola. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PÉTER RÓZSA. Gimnázium és Szakközépiskola. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PÉTER RÓZSA Gimnázium és Szakközépiskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Székesfehérvár, Budapest, Pécs, 2016. február 22. 1 A emzeti Köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 2.. (3) kimondja, hogy Köznevelési

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben