PÁLYÁZAT. Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. tagintézmény-vezető beosztás ellátására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. tagintézmény-vezető beosztás ellátására"

Átírás

1 PÁLYÁZAT a Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető beosztás ellátására készítette: Pongóné Kovács Erika mb. tagintézmény-vezető Kecskemét, március 30.

2 Tartalomjegyzék Bevezetés Általános áttekintés Célmeghatározás Az iskola rövid története Helyzetelemzés Az intézményi adatok A tagintézmény alapfeladatai A tagintézmény közösségei Nevelőtestület Szakmai munkaközösségek Szülői szervezet Diákönkormányzat Alapítvány Diáksport egyesület Környezeti feltételek Az intézmény kapcsolatai Kollégiumi kapcsolat Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Humánerőforrás Tanulói létszám Tárgyi feltételek Osztálytermi, szaktantermi ellátottság Belső kommunikáció, információáramlás Pályázati fejlesztés A működés feltételeinek hiányosságai A nevelő-oktató munka tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére Pongóné Kovács Erika (2016) oldal 2

3 2.7.1.Iskolánkat meghatározó nevelési célok, feladatok Oktatási célok, feladatok A tanulók a tanuláshoz való hozzáállása, magatartása, szorgalma Országos kompetenciamérés Beiskolázás Tervezett szakmai képzéseink Esélyegyenlőség biztosítása Hátrányos helyzet HH, HHH Fejlesztési feladatok - SNI, BTMN Tehetséggondozás Felzárkóztatás Könyvtár Közösségi szolgálat Az iskolánk hagyományai Működési feltételek Az iskola vezetési terve Stratégiai célok Nevelő-oktató munka Fejlesztési feladatok A tanulóközösségekre vonatkozó fejlesztési feladatok Az oktató-nevelő munkára vonatkozó fejlesztési feladatok A humánerőforrásra vonatkozó fejlesztési feladatok Szülői szervezet Partnerkapcsolatainkra vonatkozó fejlesztési feladatok Iskolai Alapítvány Diákönkormányzat Iskolai környezet fejlesztési feladatok tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére Pongóné Kovács Erika (2016) oldal 3

4 Könyvtárfejlesztés Záró gondolatok Mellékletek tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére Pongóné Kovács Erika (2016) oldal 4

5 Vedd komolyan, amit csinálsz és ha felelősséget érzel iránta, jól fogod csinálni." (Csíkszentmihályi Mihály) Bevezetés 1.Általános áttekintés Napjainkban ismét komoly viták, egyeztetések folynak a szakképzés átalakításának szükségességéről, a képzések szerkezetéről, tartalmáról, az életpálya modelljéről, az oktatás stratégiai jelentőségéről. Ezek a változások segíthetik a szakképzés megújulásának a folyamatát, ugyanis a munkavilágában jól felkészült, széles látókörrel rendelkező, szakemberekre és a munkaerő-piacon eladható szakmákra van szükség. A törvényi változások elsősorban a nemzeti köznevelési törvényt és a szakképzési törvényt érintik, de módosultak a felnőttképzésről szóló törvények és az azokkal összefüggő tárgyú jogszabályok is. A nemzeti köznevelési törvény alapvetően a szakképzési törvény változásával összefüggésben módosult. Stratégiai tervezés szempontjából meghatározó az új képzési struktúra kialakítása az új OKJ ismeretében a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet is. A változások első lépéseként az irányítási rendszert érintő átalakulás történt, a korábbi szakképzést végző intézmények többsége július 1-vel szakképzési centrumokba szerveződött. 120/2015. (V. 21.) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről és a 146/2015. (VI.12.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló kormányrendeletek alapján országosan 44, Budapesten 5 szakképzési centrum jött létre. Eszerint a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába kerülő köznevelési intézmények közül az egyik a Kecskeméti Szakképzési Centrum lett, rövidített név Kecskeméti SZC, 10 tagintézménnyel. Így iskolánk a Kecskeméti SZC tagintézményként működik tovább, a hivatalos megnevezése Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. A tagintézmény a centrum szakképzési feladatellátást - megfelelő jogi keretek között - önállóan végző szervezeti egysége. Iskolánk különleges helyet foglal el Kecskemét város iskolarendszerében is. Hiszen, itt olyan szakemberképzés folyik ahol tanulóink közvetlenül tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére Pongóné Kovács Erika (2016) oldal 5

6 emberekkel foglakoznak, így iskolánk szemléletében mindig is jelen volt és lesz is a humanizmus, az empátia és az emberközpontú szemlélet. Tagintézményünk munkáját a centrum szintű Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Pedagógiai Program és a Házirend szabályozza. Ezek a dokumentumok összhangban állnak a közoktatási és szakképzési törvény előírásaival is. Iskolánk kiemelt feladata a nappali rendszerű szakképzés mellett, az iskolarendszerű felnőttoktatás keretei között ingyenesen megszerezhető második szakmáknak a képzése, de a második szakma csak a - nem nappali munkarend szerinti - felnőttoktatás keretében szerezhető meg. A szakképzés nappali rendszerű iskolai oktatásában 21. életévről 25. életévre emelték azt a korhatárt, ameddig új tanévet kezdhet a tanuló. A felnőttoktatásban az első szakképesítés korra való tekintet nélkül bárki számára, ingyenesen megszerezhetővé vált. Ez a képzési lehetőség reményt adhat a pályamódosításon gondolkodók számára illetve az elhelyezkedési esélyeiket növelheti. Körvonalazódik az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben való hatékony részvétel lehetősége is, figyelembe véve a munkaerő-piaci igényeket a speciális ágazati-szakmai követelményeknek megfelelően. Iskolánkra is kihatnak az intézményi és képzési szerkezetet érintő változások szeptember 1-től a korábbi szakközépiskolák szakgimnáziumként, a szakiskolák pedig szakközépiskolaként működnek majd tovább. A szakgimnázium négy évfolyamos, a tanulók a végzés évében érettségi vizsgát tesznek. A tanulmányi idő alatt a közismereti és a szakmai ismeretek aránya is változik. Az érettségi vizsga része lesz a szakmai tárgyból tett vizsga is, így az érettségi bizonyítvány mellett az érettségizők OKJ szakképzettséget is szereznek. Az új szakközépiskola is középiskolának számít majd a 3+2-es szerkezetével. Az első három év a jelenlegi 3 éves szakiskolai képzéssel azonos, a +2 év pedig a jelenlegi, a szakiskolát végzetteket kétéves képzésben az érettségi vizsgára felkészítő program megfelelője lesz. A változások érintik az OKJ-ban szereplő szakképesítések azonosító számát, a szakképesítés megnevezését, néhány szakképzésnél a képzés tartami része is megváltozik. Az új OKJ több szakképesítést módosít, vagy teljesen újat hoz létre. Néhány évig bizonyos képzéseknél párhuzamosság is megfigyelhető, a korábban megkezdett képzéseket szeptember 1-jétől kifutó jelleggel kell befejezni. Ez az átalakítás munkaerő-piaci igényeknek megfelelően iskolánk képzési palettájának a módosítását, aktualizálását is eredményezi. Jelenleg a képzéseink egészségügyi, szociális és sport ágazat illetve egészségügyi, szociális és oktatás szakmacsoport keretein belül történik. tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére Pongóné Kovács Erika (2016) oldal 6

7 1. 1.Célmeghatározás A napjainkra kialakult tudásalapú társadalmakban - a szakképzés területén is - a versenyképes tudás vált kiemelt értékteremtő tényezővé. Ahhoz, hogy egy iskola céljait megfogalmazhassuk alapvető feltétel a környezetének alapos ismerete, kapcsolatrendszerének feltérképezése, a változások állandó figyelemmel kísérése, elemzése, értékelése. Az így összegyűjtött információk alapján a célrendszert, ha szükséges aktualizálni, módosítani kell. A szakképzés szoros kapcsolatban van a közoktatással és megfelelő felkészülés következményeképp a felsőoktatással is. Ezek a kapcsolódások adják a szakképzésbe a belépés feltételeit, és lehetőséget a felsőoktatásba való átlépésre. Iskolánk képzéseinek megfelelően az egészségügyi, a szociális és az oktatás területén is olyan szakemberek képzésére van szükség, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására és alkalmazására. Ezeknek az elvárásoknak a megvalósításához folyamatos tájékozódás, egyeztetetés szükséges szakmai-, kamarai szervezettel, gyakorló helyekkel, oktatási intézményekkel és fenntartóval is. Célunk az egészségügyi, a szociális és oktatás területén is olyan tudást biztosítani - és a hozzá kapcsolódó gyakorlati ismereteket átadni-, ami a munkaerő-piaci elvárásoknak legjobban megfelel és tanulóink biztos elhelyezkedését megteremtheti. Talán a legnehezebb az egészségügyi képzésben lépést tartani a technikai fejlődés ütemével. Ennek érdekében is tagintézményünk pedagógusai mind a közismeret, mind a szakma területén gyakorlottak az innovációban és az életen át tartó tanulás elvét nemcsak tanítványainkra, de magunkra nézve is kötelezőnek érezzük. A nevelőtestületünkre mindig jellemző volt, és ma is az, a folyamatos fejlődés és fejlesztés iránti igény. A szakmai naprakészség mindenterületen fontos szempont, hiszen jövendőbeli munkavállalóként tanulóink illetve szüleik is azt a tudást tartják értékesnek, ami a piacképességét folyamatosan megőrzi és a fejlődés lehetőségét megteremti. A szakképzésben is az oktatás nevelés céljának tekintem a tanulásszervező attitűdök kialakítását, az alkalmazható tudás átadásának fokozását. A szakképzési rendszer rugalmasságának, átjárhatóságának, valamint az élethosszig tartó tanulás lehetőségének biztosítása érdekében fontos a beszámíthatóság és az átjárhatóság lehetőségének a biztosítása, a már megszerzett kompetenciák továbbfejlesztése. A szakmai tudás mellet szükséges az általános műveltség megalapozása is, ami az újra fogékony, ismeretekre nyitott személyiség fejlődését segíti. Hasznos érdemi tartalommal kell megtölteni az új iskolatípust. Célok megvalósításához közös akaratra, elszántságra és együtt gondolkodásra van szükség minden olyan szereplővel, aki a képzési folyamat bármely szakaszában részt vállal a kivitelezésében. tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére Pongóné Kovács Erika (2016) oldal 7

8 1. 2.Az iskola rövid története A Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolájának a sorsa hasonló a többi szakképzéssel foglalkozó intézmény történetéhez. Költözések, átszervezések jellemzik, befolyásolják a működését. A 2015/2016-os tanévet is egy átszervezéssel indítottuk, közös igazgatású, többcélú összevont intézmény egyik tagintézménye lettünk. Kecskeméten, kezdetben igen rossz körülmények között, felnőttoktatás keretében folyt az egészségügyi szakképzés. A nappali tagozatos ápoló képzés 1958-ban indult. A 14 évesek szakiskolai képzését 1975-ben indították el. Az iskola 1986-ban költözött jelenlegi épületébe és megnyitásakor 9 szakiskolai osztály 4 szakközépiskolaival bővült. Az iskola 1988-ban vette fel a Szent-Györgyi Albert nevet ban indult a Világbank által finanszírozott humán szakközépiskolai osztályunk. Jogszabályi előírásoknak megfelelően 1996-ban megszűnt a hagyományos, nyolc általánosra épülő szakiskolai, néhány év múlva 1999-ben az egészségügyi szakközépiskolai képzés is óta a szakmai képzések belépési szintje megváltozott, a legtöbb egészségügyi, és jó néhány szociális szakma érettségihez kötött ban az Országos Képzési Jegyzékben történt strukturális és tartalmi változtatások iskolánk szakmai képzéseiben is megjelentek. Kecskemét Megyei jogú Város Közgyűlésének 63/2008. (II. 28.) KH számú határozata alapján 2008 júliusában létre jött a Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium, mint többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, hat intézményegységgel. Iskolánk intézményegységként működött tovább. Az integráció következtében külön egységet képezet - Széchenyivárosi Kollégium néven összevont intézményegységbe beolvadt,- volt kollégiumunk is január 1-jétől a köznevelési rendszer az állami fenntartás és a települési önkormányzati működtetés megosztásának elve szerint átalakult. Az állami köznevelési intézmények fenntartását az új központi hivatal a központi és területi szervekből álló Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - /KLIK/- koordinálta július 1. Iskolánk a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába került, létrejöttek a Szakképzési Centrumok, ezen belül a Kecskeméti SZC. Ennek a centrumnak a tagintézménye Iskolánk is. Tagintézményünkben együtt van jelen a kifutó rendszerben a humán szakközépiskolai képzés, a szakiskolai osztály, valamint az új ágazati érettségire felkészítő képzések mellett a szakmai képzés az egészségügyi-, szociális- és oktatási szakmacsoporthoz tartozó szakok területén évfolyamon az ágazathoz tartozó érettségi végzettséghez kötött - a Nemzeti alaptantervre épülő kerettanterv szerinti közismereti oktatással párhuzamosan - a szakképesítések közös tartalmi elemeit magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik az ágazati szakképzési kerettanterv szerint. 2013/2014-es tanévben az új elvárásoknak megfelelően két tanítási nyelvű 0,5 osztály kezdte meg a tanulást iskolánkban. A MOB támogatásával szeptemberben indult a köznevelési sportiskolai képzésünk. tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére Pongóné Kovács Erika (2016) oldal 8

9 2. Helyzetelemzés Az intézményi adatok A költségvetési szerv megnevezése: Kecskeméti Szakképzési Centrum - rövidített neve: Kecskeméti SZC A költségvetési szerv székhelye: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. Alapító: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Intézmény fenntartója: Nemzetgazdasági Minisztérium Típusa: többcélú köznevelési intézmény OM azonosítója: A tagintézmény megnevezése: Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája Telephely címe: 6000 Kecskemét Nyíri út 73. Telefon; fax; 76/ ; 76/ ; 2.2.A tagintézmény alapfeladatai A pedagógiai program alapján: nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás, két tanítási nyelvű nevelés, oktatás, köznevelési sportiskolai nevelés, oktatás, nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás, esti, levelező felnőttoktatás, vizsgáztatás, felnőttképzés, vizsgáztatás, sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, könnyített testnevelés,- gyógytestnevelés, iskolai könyvtári tevékenység, tanulók tankönyvellátása koordinálása, tanulók szociális helyzetétől függően tankönyvtámogatás. Tagintézmény képzési szerkezet ( ) Képzési szerkezet Szakiskolai képzés Szakközépiskolai képzés Felnőttképzés tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére Pongóné Kovács Erika (2016) oldal 9

10 Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolájának szervezeti struktúrája / / Szakképzési Centrum szakmai főigazgató - helyettes Szakképzési Centrum főigazgató Szakképzési Centrum gazdasági főigazgató - helyettes Tagintézmény-igazgató helyettes Titkárság Tagintézmény -igazgató Többi Tagintézmény - igazgató Tagintézmény-igazgató helyettes Gyakorlati oktatásvezető Munkaközösség vezetők Iskolatitkár Tanulónyilvántartó Munkaügyi ügyintéző Szaktanárok Oktatástechnikus Gazdasági ügyintéző A tagintézményi szinten a vezetést a tagintézmény- igazgató és két helyettese látja el, kiegészülve a gyakorlati oktatásvezetővel. 2.3.A tagintézmény közösségei Nevelőtestület Iskolám nevelőtestülete eddigi tevékenységével is bizonyította, hogy alkalmas a jövő egyre bonyolultabbá váló szakmai feladatainak megoldására. Törekszik a nevelés-oktatás területén is új módszerek bevonásával az innovációra. A nevelőtestület többsége nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik, a pedagógus munkakörben eltöltött idő átlaga 20 év, a szakvizsgázott kollégák aránya 25%. A szakképzésben oktató tanárok állag életkora 50 év felett van, többen a nyugdíjazásukat fontolgatják, ezért időszerű az utánpótlás megkeresése. Elsősorban a kórház szakoktató gárdájából lehet pótolni szakmai tanárainkat. A tanárok a közösségi programjainkon aktívan részt vesznek és a sikeres lebonyolításában segítenek. - Kirándulás, közös ebédek, fánksütés, tanár-diák meccs, karácsonyi megvendégelés, adventi asztalterítés A nevelőtestületi értekezlet keretei között gyakorolja a nevelőtestületet megillető jogköröket. Feladata megtárgyalni a pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, a házirend, tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére Pongóné Kovács Erika (2016) oldal 10

11 az éves munkaterv, az iskolai munkára vonatkozó átfogó elemzés, beszámolók elfogadásával, valamint a diákönkormányzat működési rendjének jóváhagyásával kapcsolatos napirendi pontokat és véleményezési joggal bír az intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatban is. A nevelőtestület kiemelt feladata az iskola pedagógiai programjában foglaltak egységes megvalósítása, és ha szükséges aktualizálásának elősegítése Szakmai munkaközösségek A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. A szakmai munkaközösségek a vezetőjükön keresztül kapcsolatot tartanak egymással, az igazgatóval, a tagintézmény-vezetővel, - helyettessel. Egy tanár több munkaközösségnek is tagja lehet. Kiemelkedő feladat a közös szakmai gondolkodás, aktuális kérdések, problémák megbeszélése, továbbképzési lehetőségekről való tájékoztatás. A következő tanévben a munkaközösség vezető feladata lesz a pedagógusminősítés ellenőrzések kapcsán a szakmailag indokolt látogatások lebonyolítása. A közeljövőben a munkaközösségekre nagy feladat hárul, a kerettantervek az új OKJ miatt változnak, és új iskolatípus is létrejön. Ezen változásokat figyelembe véve fontos szerepük lesz a helyi tantervek kidolgozásában és javaslatokat tehetnek a pedagógiai program átdolgozása érdekében is. A szakmai munkaközösségek feladata, a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelőoktató munkájának szakmai segítése, továbbá szakmai és módszertani kérdésekben, a tagintézményben folyó nevelő-oktató munka tervezésének, szervezésének, ellenőrzésének segítése. Kiemelt feladat a belső mérés megszervezése, lebonyolítása, eredmények feldolgozása. Iskolánkban mindig is működtek munkaközösségek, de az utóbbi pár évben finanszírozási okok miatt a számuk csökkent. Iskolánk tanárainak elkötelezettségére jellemző, hogy ebben a nehéz időszakban is törekedtek a szoros szakmai együttműködésre. A 2015/2016-os tanévben ismét lehetőség nyílt szakmai munkaközösségek kialakításra. Néhány munkaközösség tisztán szakmai alapon szerveződött, mások összetettebb feladat megoldására vállalkoznak. Az iskolában működő szakmai munkaközösségek Osztályfőnöki munkaközösség, Idegen nyelvi munkaközösség, Természettudományi munkaközösség, Humán munkaközösség, Szakmai munkaközösség, Önértékelő és kapcsolattartó munkaközösség, Pályázatfigyelő és tehetséggondozó munkaközösség, tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére Pongóné Kovács Erika (2016) oldal 11

12 A 2015/2016-os tanévben már körvonalazódik az új, hatékonyabb együttműködés, a munkaközösségek önállóan vagy egyéni kezdeményezésre javaslatokat tettek, szakterületnek megfelelően házi versenyeket, konzultációkat szerveztek. Pályázati, továbbképzési lehetőségeket keresnek, problémamegoldó megbeszéléseket tartanak. Kiemelném a 9. évfolyamon egységes elvek, elvárások alapján szervezett év eleji tantárgyi felméréseket, belső mérés kereti között - többek között matematika, idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom - amit félévkor és a tanévvégén kontrollálhatnak. Az így kapott eredmények segíthetik a tanulók tanulási hiányosságainak megismerését és szaktanári segítséget kaphatnak a mielőbbi pótlás érdekében. A belső mérés eredményeiről a részleten beszámolnak az érintett munkaközösségek. Az osztályfőnöki munkaközösségbe minden pedagógus beletartozik. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, fontos lehet minden olyan információ, ami osztályfőnökként is az oktató- nevelő munkával kapcsolatosan felmerül. Egy-egy feladat elvégzéséhez segíteni, támogatni kell az aktív osztályfőnökök munkáját, ezért egy-egy kolléga segítőként bevonható ezekre a feladatokra is. Az iskolánk közössége elkötelezett a környezettudatos magatartás kialakításáért, fenntartásában példát mutat tanulóinknak. A szelektív hulladékgyűjtés osztályonként történik. Nagy sikere van a papírgyűjtési akcióinknak is. Az idegen nyelvi munkaközösség elsősorban két tanítási nyelvű osztályok bevonásával házi versenyeket-, kirándulásokat szervez, nyelvi bemutatót tart a többi tanuló számára is. Diákjaink városi és országos levelező versenyeken vettek részt. Külföldi kapcsolatokat keresnek és építenek. A közösség tagjai az idegen nyelv tanításának és tanulásának az elkötelezett hirdetői. Rendszeresen nyelvi továbbképzéseken, tankönyvbemutatókon vesznek részt, nyelvtudásuk, módszereik frissítése céljából. A két tanítási nyelvű osztályok szóbeli felvételi vizsgájának lebonyolítása is sikeresen megtörtént. A természettudományi munkaközösség több terület ötvözéséből alakult. Tagjai a versenyeredmények alapján jelentős sikereket érnek el, annak ellenére is, hogy a felkészülés körülményei nem minden esetben ideálisak. A tantárgyfejlesztésben a matematikai közösség igen aktív. Sajnos tanulóink felkészültsége ezen a területen nem minden esetben felel meg az elvárt követelményrendszernek, - a fejlesztés, felzárkóztatás kiemelt feladat. Az országos kompetencia mérés előkészítése, eredményeinek feldolgozása, bemutatása is fontos feladata a munkaközösség vezetőjének. Jövőbeli tanulóink számára felvételi előkészítőt tartottak matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. A központi felvételi dolgozatok javítása matematikából, illetve magyar nyelv és irodalomból a két munkaközösség között oszlott meg, - a humán és a természettudományos területen dolgozó munkatársak között. A humán munkaközösség talán a legszínesebb közösség, szerteágazó feladatokkal, - magyar nyelv és irodalom -, történelem -, testnevelés szakos kollégák és a fejlesztő pedagógusok csatlakoztak ehhez a csoporthoz. A csoport tagjai nagyon sokat segítenek az tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére Pongóné Kovács Erika (2016) oldal 12

13 iskolai, a városi szervezésű ünnepségek megszervezésében, lebonyolításában. A közösség tagjai nyitottak az új módszerekre, ezért konferencián vettek részt és egy gamifikált értékelési rendszer kipróbálásán dolgoznak, csatlakoztak Kutatótanárok Szövetségéhez. A Zachor Alapítvány szervezésében olvasóprojekt megvalósítása zajlik. A tehetséggondozást alapfeladatnak tekintik, több pályázaton, versenyen indultak a tanulóink. A fejlesztési feladatok nagymértékben növekedtek, az érintett tanulói létszám folyamatosan emelkedik. Az év eleji felmérések, a korábbi fejlesztési dokumentumok és a szakvélemények tanulmányozása után az egyéni fejlesztési tervek kidolgozása következett. Az egyéni tanulási út, az önszabályozott tanulás kialakítása, megerősítése a feladat. Ennek érdekében a tanulók egyéni tanulási képességeit (alapkompetenciáit: szövegértés, szövegalkotás, számolási készség, matematikai alapok megszilárdítása stb.) munkájukkal erősítik. A sportversenyeken iskolánk tanulói aktívan részt vesznek pl.: diákolimpia, kosárlabda-, kézilabda- atlétika versenyek és a testnevelő tanáraink városi-, országos versenyek koordinálásában, lebonyolításában oroszlánrészt vállalnak. A szakmai munkaközösség a legnagyobb homogén létszámú csoport, fontos szerepe van a szakmai gyakorlatok előkészítésében, összehangolt munkájuk biztosítja tanulóink számára az elmélet és a gyakorlati ismeretek naprakészségének biztosítását. Ahhoz, hogy ezeknek a kihívásoknak megfeleljünk, gyakori továbbképzésekkel, tájékoztatók szervezésével próbálunk lépést tartani. Elsődleges feladatok közé tartozik a szakmai fórumokon, szakma bemutató kiállításokon az iskolának az érdeklődést felkeltő megjelenítése, tájékoztató bemutatókon való részvétel. Ennek a feladatnak a megvalósítása elsősorban a szakmai munkaközösség vállán nyugszik, de a közismereti tantárgyakat tanító kollégák aktív bevonásával tud hatékony eredményt elérni ez a törekvés. - Pályaválasztási kiállítás, Országos Természetgyógyászati Napokat, Szakma hónapja, Pályaválasztási Börze. Ezeket az eseményeket az önértékelő és kapcsolattartó munkaközösség hirdeti különböző digitális fórumok felhasználásával. Folyamatban van a szakmai kapcsolatépítés is, Rüsselheim és Dornbirn városok egészségügyi és ápolás-gondozással foglalkozó szociális intézményeivel. Önértékelő és kapcsolattartó munkaközösség. A munkaközösség egy része a kapcsolattartásért, valamint a külső és belső kommunikációért felel. Lelkes együtt működésüknek köszönhető, hogy nemcsak honlapunk, de jól működő, népszerű közösségi oldalunk is van, amit folyamatosan karbantartanak. Ebben a félévben tovább nőtt a digitális fórumok látogatottsága. Mind az iskola honlapja ( mind a hivatalos iskolai Facebook oldal megfelelő információközlő eszköz az odalátogató diákok, tanárok, szülők és egyéb érdeklődők számára. Az önértékelő munka is megkezdődött ban a II. félév feladata a tanfelügyeleti ellenőrzések előkészítése lesz. A feladatok magukban foglalják a szükséges dokumentáció biztosítását, és a tanár kollégák felkészítését, a tanfelügyeleti ellenőrzésre. Az óralátogatások, valamint az intézményvezetői interjú megszervezését és lebonyolítását is végzik. Alapvetően szeretnék fenntartani a kommunikációs felületeinket, később megpróbálják azokat a közösségformáló események kialakításának a szolgálatába vonni. tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére Pongóné Kovács Erika (2016) oldal 13

14 Az 2016 szeptemberében megkezdte tevékenységét az iskola Belső Önértékelési Munkacsoportja is. A félév során tartott megbeszéléseken a pedagógusminősítéssel és a tanfelügyelettel kapcsolatos feladatokról és azok végrehajtásáról esett szó. Kidolgozásra került az Intézményi Pedagógus Elvárásrendszer is. További feladat a szülők, diákok és pedagógus kollégák értékelésének begyűjtése és feldolgozása, valamint a tanfelügyeleti nap megszervezése és koordinálása. A munkacsoport tagjai készítik el a pedagógusok, vezetők és intézményi önértékelések összegzését. Az összegző értékelésnél kiemelt figyelmet kell fordítani az erősségekre és a fejleszthető területekre. A nevelőtestület tagjai közül 6 fő mesterpedagógus. A mesterpedagógus csapat konzultációs csoportot hozott létre, aminek elsődleges célja a tapasztalatok átadása. Fontosnak tartják az iskolánk minősítési eljárás előtt álló vagy tanfelügyeleti ellenőrzésre készülő kollégáknak a hatékony segítéség nyújtását a sikeres minősítés és a felmerülő problémák megoldása érdekében. A pályázatfigyelő és tehetséggondozó munkaközösség összetett feladatrendszerrel működik. Iskolánk tehetségpontként működik, így számunkra fontos a tehetséggondozás megvalósítása, ehhez a tehetséggondozásra elhivatott pedagógusokra van szükség. /Online Demokrácia Activity 3.0 online verseny, Írás és szolidaritás - Generációk párbeszéde/ Iskolánk minden dolgozójának elemi érdeke a pályázati lehetőségekre felhívni a figyelmét az érintett feltételeknek megfelelő személynek, csapatnak, munkaközösségnek. A pályázat figyelés nemcsak a tehetséggondozáshoz kapcsolható lehetőségekről szól, hanem az anyagi bázisát is jelentheti a fejlesztésre használható források keresésével. Sajnos sok esetben komoly önrészt kell biztosítani a pályázatba való belépéshez. Az elmúlt időben csökkentek azok a kiírások, amelynek iskolánk maradéktalanul megfelelne. /Erasmus + külföldi szakmai gyakorlat pályázat évre, DSE pályázott, nyert a NEA-ban/ A munkaközösség tagjai közül többen részt vettek a Tempus Közalapítványnál szervezett továbbképzésen, tájékoztatón: a pályázatírás változásairól, Navigátor - európai uniós hálózatok a mobilitásért konferenciáján. Pályázati munkánk a pályázat kiírója KA1 bilitási projektek Szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása SZTE TTK Tempus Közalapítvány a pályázat azonosító száma Erasmus+ HU01 (Magyarország) XII-2572/62-26/ /0034-C/1132 a pályázat címe Az ember minden, mert mindenné lehet - Külföldi szakmai gyakorlat - ápolók részére SZTE TTIK Kutatóiskolája "Az Alpári-rét és a tiszaalpári földvár morfológiája" "The planet in our hands" tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére Pongóné Kovács Erika (2016) oldal 14

15 2.3.3.Szülői szervezet Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezet működik. Célja nevelő-oktató munkát segítő szülők összefogása a nevelés és oktatás minőségének javítása érdekében. Az iskola vezetésénél a szülők képviseletét az iskolai szülői munkaközösség választmánya látja el. A közvetlen kapcsolatot a szülői választmány vezetője tartja az iskolával. Minden olyan döntésnél, ahol a jogszabály meghatározza a szülői szervezet véleményét kikérjük. Az iskolai szülői munkaközösség az egyes osztályok szülői munkaközösségeiből áll. A szülői szervezet dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról Diákönkormányzat Az iskolában folyó nevelő munka sajátos területei között az egyik legjelentősebb a diákönkormányzat tevékenysége. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola keretein belül végzi, a tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, jogaik érvényesítésére a tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére. Fontosságát az is adja, hogy átfogja az iskolában tanuló diákok többségét. Alkalmas arra, hogy a tanulói öntevékenység előtérbe kerüljön. Működésével segíti az iskola vezetésének a munkáját is Alapítvány Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája mellett működő alapítvány: Szent-Györgyi Iskola Alapítvány a Tanulókért. Az alapítvány célja és feladata a nevelési-oktatási tevékenység segítése. Az alapítvány a pénzeszközeikből támogatja, segíti a szociálisan rászoruló diákokat, a szabadidő hasznos eltöltését célzó programokon való részvételt, a nevelő-oktató munka feltételrendszerének javítását, a diákönkormányzatunk tevékenységét, a tanulók külföldi tanulmányútjait, a tanulók kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkájának elismerését, jutalmazását. 2015/2016-os tanévben a pénzbeli támogatások felhasználása szociálisan rászoruló diákok étkezési díjának kiegészítése, szakközépiskolások, érettségi utáni képzésben résztvevő tanulók jutalmazása, kiemelt sportolók jutalmazása, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása, iskolai rendezvények támogatása: teaház, szalagavató, adventi hangverseny, háziversenyek megvalósítása, kulturális rendezvényre belépőjegyek vásárlása. tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére Pongóné Kovács Erika (2016) oldal 15

16 2.3.6.Diáksport egyesület Iskolánkban diáksport egyesület működik: Kecskeméti Szent-Györgyi Albert Középiskola DSE Tagságát a középiskolai korosztály tanulói alkotják. Kiemelt szerepet játszik az iskolai sporttevékenység megszervezésében, azok lebonyolításában. Segítik a tanulók szabadidejének hasznos eltöltését, versenyzés tervezése, szervezése és összehangolása pl.: diákolimpiai versenyekre. Céljuk az egészséges életmódra nevelés. Sportkapcsolatokat alakítanak ki és tartanak fenn más sportszervezetekkel. A köznevelési sportiskolai osztály és a sport osztály tanulóinak aktív bevonása a sportversenyeken való részvételébe illetve lebonyolításába. A DSE vezetést eredményes pályázati tevékenység jellemzi, ennek köszönhetően tevőlegesen hozzájárul iskolánkban zajló sportlehetőségek fejlesztéséhez. 2.4.Környezeti feltételek A társadalomban bekövetkezett változások, az oktatással szemben támasztott nagyobb elvárások a szakképzésben is új igényeket jelentenek. A szakképzés területén az átalakulás egyszerre érinti a struktúrát, a tartalmat és a képzésszervezést is. A szakképzésben dolgozó oktatókkal szembeni szakmai elvárások összetettebbé váltak, az új követelmények, feladatok miatt is a képzés módszereit, technikai eszközparkját folyamatosan fejleszteni szükséges. Az adott tanévben a szakmaszerkezeti döntés nagyban befolyásolja a képző iskolák kínálatát is. A szakképzés igen költséges oktatási forma ahhoz, hogy piacképes szakembereket képezzünk az anyagi feltételeket is meg kell teremteni. Ez az anyagi háttér fokozott felelősség vállalást jelent az ésszerű és hatékony felhasználásra megfelelően átgondolt tervezésére. A tanároknak nem csupán magas színvonalú szaktárgyi tudást kell átadniuk, de a nevelés többi résztvevőjével együttműködve olyan készségekkel és jártasságokkal kell felvértezni a diákokat, amelyek képessé teszik őket arra, hogy aktív, autonóm tagjai legyenek a társadalomnak, és a folyamatosan változó világnak is. A képzésekre vonatkozóan változtak a szülői és a tanulói igények is. A tanulók motivációs bázisa, szocializációs szintje, magatartási megnyilvánulásai széles keretek között mozog. A tanári szerepek is változnak, sok esetben nem a tudás átadásának a kérdése a legfontosabb feladat, hanem maga a nevelési probléma megoldása. A tanár-diák együttműködésének a sikerességét vagy sikertelenségét nagyban befolyásolja az egymásra gyakorolt viszonyuk, hatásuk. Minden képzésünkben az oktató munkánk alapvetően az általános műveltség elsajátítását és a piacképes szakmai tudás átadását célozza meg. tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére Pongóné Kovács Erika (2016) oldal 16

17 2.4.1.Az intézmény kapcsolatai Irányítás Minisztérium, Kormányhivatal, Oktatási Hivatal, Nemzetgazdasági Minisztérium /NGM Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Szakdolgozói Kamarák, Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság / MFKB Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatósága / NSZFH Állami Egészségügyi Ellátó Központ /ÁEEK Kecskeméti Szakképzési Centrum /KSZC Magyar Olimpiai Bizottság /MOB Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ /ENKK Kecskeméti Területi Integrált Szakképző Központ / TISZK Pedagógiai Oktatási Központok /POK Szakmai gyakorlóhelyek egészségügyi intézmények, szociális intézmények, alapellátási intézmények, önkormányzatok, sportegyesületek, vállalkozások, szolgáltatások, Média Kecskeméti Televízió, Gong rádió, kecskeméti újságok, megyei írott és elektronikus sajtó, Környezet Kecskemét város iskolái és felsőoktatási intézményei, Kecskemét város lakossága, Széchenyi Városi Részönkormányzat, a város kulturális intézményei, Magyar Vöröskereszt, Máltai Szeretetszolgálat, RÉV, HELPI, Civil Kerekasztal, Kecskeméti Rendőrkapitányság, Iskolai közösségi szolgálat teljesítésére szerződött partnerek, tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére Pongóné Kovács Erika (2016) oldal 17

18 Kollégium, Kollégiumi kapcsolat Iskolánk speciális helyzetben van, mert közvetlen kapcsolatban áll a kollégiummal. Nemcsak egy közös épületet alkotunk, de bizonyos közösségi tereket közösen is használunk. A közös infrastruktúra is elválaszthatatlan összeköttetést jelent. Az integráció következtében a Kecskeméti SZC Kollégiumának egyik telephelyeként működik tovább. A kollégium lakóinak jelentős része iskolánk tanulója. A diákok érdekében továbbra is fontos a nevelőtanárokkal a napi kapcsolat fenntartása, ami elsősorban osztályfőnöki feladatként jelentkezik, de a szaktanárokat is érintheti. Közvetlen információcsere a felmerülő problémák azonnali megoldását segítheti Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzésünk kiemelt partnere. Iskolánk jó kapcsolatot ápol a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával. Rendszeresen megbeszéljük az illetékes szakképzési tanácsadóval a felmerült kérdéseket, problémákat. Szakmai egyeztetések alkalmával tisztázzuk a jogszabályi kereteket és az abból adódó feladatokat. Az érettségi utáni egészségügyi képzéseink esetén tanulószerződés megkötésére van lehetőség a gyakorlóhely és a tanuló között. A törvényi ellenőrzési feladatokat és a szakmai felügyeletet a kamara biztosítja, a tanulószerződés és az együttműködési megállapodás megkötésénél is. A szakközépiskolai (9-12.) osztályok esetén a gyakorló helyekkel együttműködési megállapodás megkötésére van lehetőség. Ilyen együttműködési megállapodást kell kötni olyan képzések estében is ahol nincs lehetőség tanulószerződés kötésére. A kamarai jelenlét garancia arra, hogy a tanulók csak olyan munkahelyeken dolgozhatnak, amelyet a Kamara rendszeresen ellenőriz és felügyeli az ott folyó munkát is. Iskolánk minden olyan kamara által szervezett, rendezett fórumon, továbbképzésen, megbeszélésen, képviseli magát, ami az együttműködést erősíti, a szakmai ismereteinket bővíti. Sikeresnek és eredményesnek tartom pályaválasztási rendezvényeken történő megjelenést, tanácsadást és a szakmai együttműködést. A jövőben pályázati tevékenységünknél szeretnénk szorosabb együttműködést kialakítani a Kamarával. A Kamara szerepe egyre inkább felértékelődik, és remélem, aktuális információkkal közvetlenül továbbra is segíti a szakmai munkánkat. 2.5.Humánerőforrás A Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája 2015/2016. tanévre az oktató-nevelőmunkához a személyi feltételek az alábbiak szerint alakultak: pedagógus létszáma: 49 fő: o 36 fő közismereti tárgyakat tanít, tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére Pongóné Kovács Erika (2016) oldal 18

19 o 13 fő szakmai tantárgyakat Az iskolánk vezetése 3 főből áll, kiegészülve 1 fő gyakorlati oktatásvezetővel. o egyetemi végzettségű 43 fő o főiskolai végzettségű 6 fő o mesterpedagógus 6 fő szakértő 4 fő szaktanácsadó 2 fő o fejlesztő pedagógus 2 fő o könyvtáros-dök segítő tanár 1 fő o munkaközösség vezető 7 fő o külső óraadó 35 fő, ez a szám változó o GYES-en van 4 fő, o iskolapszichológusa 5 iskolának 1 fő, A közismereti tantárgyak tanításához a pedagógusok létszáma megfelelő, a szakmai tantárgyak tanításánál az iskola speciális képzései miatt időnként óraadók alkalmazása szükséges. A 2013/2014-es tanévtől kezdve az önálló gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkaköre megszűnt és részben a tagintézmény-igazgató, a fejlesztő pedagógus és az osztályfőnök látja el eddigi feladatait. a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak száma 6 fő: o iskolatitkár 1 fő, o tanügyi nyilvántartó 1 fő o oktatástechnikus 1 fő o rendszergazda 1 fő o gazdasági ügyintéző 1 fő o GYES-en van 1 fő A tanítást segítő dolgozók munkájának a szerepe nem elhanyagolható, mert a háttérben végzett tevékenységük befolyásolja, meghatározza az iskola szakmai és morális képét is. Iskolánknak önálló munkaügyi előadója nincs, egy másik tagintézmény munkaügyi előadója végzi iskolánk humánerőforrásával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet. Iskolánk munkáját segíti a tűz- és munkavédelmi ellenőrzések, karbantartások területén 1 fő Tanulói létszám Az iskola tanulói létszámának alakulása /adott tanév október 1./ Tanév Szakközépiskola Érettségi utáni szakképzés Felnőttoktatás Összesen 2012/ / / / tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére Pongóné Kovács Erika (2016) oldal 19

20 2015/2016. tanév I. félév tanulói adatok Évfolyam Osztályok száma Létszám okt. 1.-én Létszám a félév végén Szakközépiskola 16 + két 0,5 406 fő 402 fő Szakiskola 1 10 fő 10 fő Érettségi utáni szakképzés fő 194 fő Felnőttoktatás 3 75 fő 62 fő Mindösszesen fő 668 fő A két fél osztályt az összesítésben egy egészként számoltam. A lemorzsolódás okai: a nem megfelelő pályaválasztás, rendezetlen családi háttér, sikertelen pótérettségi, a gyakorlóhely csak együttműködési megállapodás alapján fogadja a tanulókat - nincs megfelelő anyagi ösztönzés. A szakközépiskolai korosztályon belül a legnagyobb a létszámingadozás a sport osztályoknál, sokan jöttek, de átigazolás miatt mentek is, a gyenge tanulmányi eredmények következtében, év közben gyakori az iskolaváltás is. A felnőttoktatásban a munkahely tanulást- támogató attitűdjének a megváltozása. 2.6.Tárgyi feltételek Osztálytermi, szaktantermi ellátottság Iskolánknak 16 nagy osztályterem, 10 csoportbontásra alkalmas kis terem, 6 szakmai demonstrációs szaktanterem, /4 nagyobb, 2 kisebb/, 3 informatika terem, 3 raktár, 1 labor, 1 tornaterem, 1 kondicionáló terem, 1 iskolaorvosi szoba, 1 könyvtár, 1 előadóterem /klub/ áll rendelkezésünkre. Sikerült kialakítani 1 fejlesztést segítő csoport szobát is, ahol megfelelő körülmények között foglalkozhatnak fejlesztő pedagógusaink az SNI és BTMN-es diákjainkkal. a megnövekedett tanulói létszám elhelyezése a csoportbontások biztosítása érdekében minden tanteremet illetve tanteremként használható helyiséget teljesesen kihasználtuk, a tanári pihenőket és szertárnak készült kis termeket is igénybe vettük, átalakítottuk a tanítás céljára. Jelenleg tanulóink 7 képzőhelyen töltik az iskolán kívüli gyakorlati oktatásunkat. Ezen belül tanulószerződéssel csak egy képzőhelyen, a többi gyakorlóhelyen együttműködési megállapodás alapján zajlik a gyakorlat teljesítése Belső kommunikáció, információáramlás Az elektronikus napló mára már iskolai munkánk természetes részévé vált. A napló folyamatosan fejlődik. A fejlesztők figyelembe veszik kéréseinket és igényeinket. A szülők egy része rendszeresen használja és nyomon követi gyermeke iskolai munkáját. tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére Pongóné Kovács Erika (2016) oldal 20

21 Az elektronikus napló mellett a havi nevelőtestületi értekezletek segítették az információáramlást és az aktuális feladatok megoldását. Fontos információ hordozóvá vált a belső levelezés a tanárok között is. A tanulóknak, tanároknak, szülőknek és partnereinknek általános hírportálként is üzemel. Pontosabb lett a dokumentálás. A felhasználói feladatok rögzítésével, jogosultságok szabályozásával átláthatóbb és statisztikailag megbízhatóbb információkat lehet kapni a különböző mutatók összesítők esetén Pályázati fejlesztés 2011-ben, a Kecskeméti TISZK TIOP /1 projektjének keretében, egy gyakorló képzőhely beruházása valósult meg. Ebben a projektjében az eszközfejlesztésből az újonnan kialakított gyakorlati képzőhelyhez korszerű eszközparkot is kapott, valamint a teljes iskolai bútorzat cseréjére is sor került. A tornaterem és a hozzátartozó öltözök felújítása ennek a projektnek köszönhetően megtörtént. TIOP /1 és KMOP /P Intézményi informatikai infrastruktúrafejlesztés a közoktatásban, projekt keretében 6 db interaktív táblák és hozzátartozó projektorokat kaptunk. Iskolánk épülete 30 éves, ez idő alatt jelentős felújítás nem történt, ezért az épület és a hozzátartozó infrastruktúra elöregedett. Az elmúlt években csak közvetlen életveszély elhárítására volt lehetőség, szakmai eszközfejlesztés, felújítás nem történt. Szigorúan csak tűzoltásra volt lehetőség, egyre jobban érzékelhető a folyamatos karbantartás hiánya A működés feltételeinek hiányosságai Informatikai gépek elhasználódtak, fejlesztést igényelnek, mind eszköz mind szoftver területen. Az így elöregedő géppark szinte már alkalmatlan a korszerű informatika oktatására. A probléma megoldására intézkedési terv kidolgozása szükséges. A szaktantermek technikai eszközeinek cseréje új modern eszközök beszerzése sürgős feladatként jelentkezik. A könyvtár könyvállománya megfelelő, problémát csak az jelenti, hogy használhatósága már nem megfelelő. A legtöbb szakmai könyv a modern technikai ismertek, kihívások esetén már elavult tartalommal rendelkezik. Ezeknek az ismereteknek a napra készségéhez szükséges lépést tartani a tudomány fejlődésével is. Továbbra sem történt előre lépés a nyílászárók - ablakok kicserélése, szigetelése ügyében. A könyvtár udvar felöli üveg portáljánál a korhadás olyan mértékű, hogy már javítgatással nem lehet megoldani és balesetveszélyessége komoly kockázati tényező. A tantermek többségénél az ablakok korhadása illetve vetemedése miatt már a beszegelésük sem megoldható. Ujjnyi rések miatt az ablak mellett ülő diákok fáznak és ezen a fűtés sem tud segíteni. A mosdók, mellékhelyiségek elhasználódtak, esedékessé vált felújításuk. tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére Pongóné Kovács Erika (2016) oldal 21

22 A fűtésrendszerünk korszerűsítése sürgős lenne. Az egyre fokozódó forráshiány további állagromláshoz vezet. Szükségessé válna a csatorna és fűtőrendszer teljes körű felújítása. A tantermek a rendszeres festés ellenére már nagyon megértek egy átfogó felújításra. Az aula faburkolatának és a tetővilágító ablakainak felújítása is fontos lenne. A vízvezeték csövek cseréje szükséges lenne a további csőtörések megelőzése érdekében. Saját forrásból ezek nem finanszírozhatóak, szükséges a fenntartói beruházás illetve olyan pályázati konstrukciókon való részvétel, ami önrész nélküli vagy mértéke minimális. 2.7.A nevelő-oktató munka Iskolánk szakmai, pedagógiai munkájának az alapja a pedagógiai programunk. Pedagógiai alapelveinket a jogszabályok előírásai, valamint iskolánk értékrendszere alapján fogalmaztuk meg. Iskolánkban szakközépiskolai, szakiskolai képzés és érettségi utáni szakképzés folyik és fel. Tanulóink középfokú végzettséget szereznek a tanulmányi időszak eredményes befejezésével, illetve a sikeres érettségi és szakmai vizsgák letételével. Lehetőséget biztosítunk további szakképesítések megszerzésére és tanulói jogviszonyuk folytatására is. Az iskola feladata többek között a tanulók felkészítése az érettségi és a szakmai vizsgára. Személyiségük folyamatos fejlesztése, szükség esetén segítségadás tanulmányi/életvezetési problémáik megoldásához Iskolánkat meghatározó nevelési célok, feladatok A pedagógiai programunk alapján: humanista értékrend közvetítése tanulóink számára, folyamatosan erősíteni a tanulóközpontú szemléletet, az indulási hátrányok csökkentése, szegregációmentes együttnevelés, a másság elfogadása, előítéletesség csökkentése, tehetségfejlesztés, - tehetségpont vagyunk, személyiségfejlesztés, értékközvetítés, hagyományápolás erkölcsi, esztétikai nevelés, az önálló szakmai munka alapjainak kialakítása, az egészséges életmódra nevelés / testi-lelki egészségre nevelés/, önismeret és a társas kultúra fejlesztése, - közösségi nevelés, családi életre nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés, nemzeti öntudat, környezettudatos magatartásra nevelés, a tanulás tanítása felelősségvállalás másokért, önkéntesség közösségi szolgálat, pályaorientáció. tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére Pongóné Kovács Erika (2016) oldal 22

23 A pedagógiai programunk és a nevelési - tanítási folyamat teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a szabadidő eltöltésének, és a munkának is. Iskolánk a megalakulástól tagja a Tehetségsegítő Tanácsnak, mint tehetségpont működőnk. Az iskola tanulói évek óta jó eredményeket érnek el az országos tanulmányi, szakmai, sport versenyeken is. Köszönhető az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezésének, a hátrányos helyzetű tehetséges tanulók támogatásának. Kiemelt tanulmányi, sport eredményeket elért diákok jutalmazása. A diákönkormányzatot közösségformáló munkájában az iskola vezetése aktívan részt vesz. A diákokat érintő kérdésekben a véleményüket, javaslataikat kikérjük, és döntéseinknél figyelembe vesszük azokat. Iskolánk nevelőtestületének a tagjai tanórán kívüli programokat szerveznek - diáknap, sportkörök, szemléletváltó nap, játékok, kiállítás, koncert, színházlátogatás, múzeumlátogatás, filmklub, rendhagyó órák, előadások, kirándulások, környezetvédelmi programok. Kiemelten feladatnak tartjuk a környezetünk védelmét. Minden fórumon hangot adunk a környezettudatos magatartás fontosságának akár a mikro-vagy a makrokörnyezetről beszélünk is. Iskolán egészségügyi profilú is, ezért a szakmai indíttatás tetten érhető az egészséges életmód propagálása területén. Célunk többek között a diákok körében megjelenő dohányzási szokások visszaszorítása, az egészség megőrzése megfelelő táplálkozási szokások kialakításával, a rendszeres sport tevékenységgel, az egészséges és kulturált környezet biztosításával. Célunk a tanulói mulasztások elsősorban az igazolatlan hiányzások, csökkentése, a törvényesség figyelembe vételével, ezért iskolánkban az igazolások határidőre történő bemutatása egységes követelményrendszer alapján működik. A tanév elején a tanulóink és a szülők is tájékoztatást kapnak ezekről a szabályzókról. A szülőkkel való együttműködés kiemelt terület. Az aktuális problémák kezelés együtt gondolkodás a szülőkkel a közös cél érdekében a nevelés legfontosabb momentuma. A tájékoztatás kölcsönössége megalapozhatja a hatékony együttműködést is. A személyes találkozások szülői értekezlet vagy egyéni esetekben a fogadóóra szolgál ezekre a helyzetekre. A belső információs rendszer - e napló - folyamatos kapcsolattartás lehetőségét biztosítja. tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére Pongóné Kovács Erika (2016) oldal 23

24 2.7.2.Oktatási célok, feladatok A pedagógiai programunk alapján: az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása, - lifelong learning, NAT szerinti kompetencia alapú oktatás, a kulcskompetenciák további fejlesztése a szakmai kompetenciák elsajátíttatása, holisztikus emberszemlélet, készségközpontú oktatás, értékálló és a kor igényeinek megfelelő általános és szaktudás tudás megszerzése, felkészítés az érettségire, komplex szakmai vizsgára, az idegen nyelvi kommunikáció megtanítása, az általános műveltség kiterjesztése, megszerzésének megalapozása. Az iskola oktatásszervezési formái Kifutó Szakközépiskola Szakközépiskolai képzés Két tanítási nyelvű képzés Általános érettségi Felsőfokú szakképzés Érettségihez kötött szakképzések - nappali, Felnőttoktatás Szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakmai képzések Felkészítés szakmai érettségire Köznevelési sportiskola sport ágazat Szociális ágazat Egészségügyi ágazat Két tanítási nyelvű képzés Jelenleg a tagintézményünkben kifutó rendszerben jelen van még a humán szakközépiskolai képzés, a NAT alapján összeállított szakközépiskolai kerettanterv szerint végezzük, valamint az érettségi utáni szakmai képzés az egészségügyi-, szociális- és oktatási szakmacsoporthoz tartozó szakok területén. 3 éves Szakiskolai képzésünk kifutó rendszerben működik, ahol szociális gondozó és ápolókat képzünk tól felmenő rendszerben az új szakközépiskolai képzés kereti között egészségügyi és szociális ágazat szakmai tantárgyaival bővült a képzésünk. A köznevelési és szakképzési törvény új szabályozása szerint a szakképzési kerettanterv által előírt követelmények alapján szakmai érettségi vizsgára kell felkészítenünk a diákokat. tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére Pongóné Kovács Erika (2016) oldal 24

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020)

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) 2013. NÓGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG I. Tartalom II. BEVEZETÉS... 3 III. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Jogszabályi környezet vizsgálata,

Részletesebben

A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév

A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév 1 Tartalom 1. Működési feltételek: személyi, tárgyi, tankönyvellátás 2. Pályázatok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Pályázó: Meghirdetett munkahely: BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

PÁLYÁZAT. Pályázó: Meghirdetett munkahely: BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PÁLYÁZAT Meghirdetett munkahely: Pályázó: BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DR. NAGYNÉ HORVÁTH MÁRTA SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA OM 203061 1095 BUDAPEST, MESTER U. 56-58.

Részletesebben

A szakképzést érintő változások szerepe az emberi erőforrás gazdálkodásban

A szakképzést érintő változások szerepe az emberi erőforrás gazdálkodásban A szakképzést érintő változások szerepe az emberi erőforrás gazdálkodásban Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Üröginé Ács Anikó felnőttképzési szakértő 2016. január 15. Akinek a tudás megszerzése

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Áttekintés az új szakképzési és felnőttképzési törvényről és végrehajtási rendeleteiről Nemzeti Fejlesztési Alap

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében dr. Kaposi József főigazgató 2014. október 7. Hajdúszoboszló Fejlesztési-kutatási területek 1. Háttér 2. Fejlesztések tankönyvek

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Szakképzés-fejlesztési Koncepció felülvizsgálata és kiegészítése

A Hajdú-Bihar Megyei Szakképzés-fejlesztési Koncepció felülvizsgálata és kiegészítése A Hajdú-Bihar Megyei Szakképzés-fejlesztési Koncepció felülvizsgálata és kiegészítése Készítette: Tarsoly Andor Dr. Erdei Gábor Dr. Teperics Károly Készült: Debrecen, 2015. november 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

SZEGEDI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZEGEDI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak.ferenc.gimnazium@gmail.com honlap: www.dfg-szeged.hu

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXVII. törvény 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1 2015.07.01. és 2015.09.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. FEJEZET

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS VÁLTOZÁSAI 2015. Készítette: Pestuka Gabriella Osztályvezető

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS VÁLTOZÁSAI 2015. Készítette: Pestuka Gabriella Osztályvezető SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS VÁLTOZÁSAI 2015 Készítette: Pestuka Gabriella Osztályvezető A 2016/17-es tanévtől átalakulnak a szakképző iskolák: szakközépiskolák szakgimnáziumok, szakiskolák szakközépiskolák

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép-és Szakiskola Igazgatói feladatainak ellátására.

PÁLYÁZAT. A Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép-és Szakiskola Igazgatói feladatainak ellátására. 1 PÁLYÁZAT A Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép-és Szakiskola Igazgatói feladatainak ellátására. 2 Készítette: Markhard József 2011. Szakmai Önéletrajz Név: Markhard József Születési

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6.

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. 2016/2017-es tanévtől KAPOSVÁR 2016. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. HELYZETELEMZÉS... 4 1.2. Az iskola

Részletesebben

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012.

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012. Pedagógiai program Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Pécs 2012. ŀ TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3 A PEDAGÓGIAI PROGRAM... 5 AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI... 5 A NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PÁLYÁZAT A BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TAGINTÉZMÉNY VEZETŐI ÁLLÁSÁRA Budapest, 2016. április 05. dr Szatmáriné Vidovszky Éva Az iskola arra való, hogy az ember

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2013. október 14. Szerkesztette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013.

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013. Tartalom 1. Az iskola bemutatása... 4 1.1 Az iskola arculata... 4 1.2 Az iskola környezete... 5 1.3 Az iskola tanulói közössége... 5 1.4 Az iskola meglévő kapcsolatrendszere... 6 2. Az iskolában folyó

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

III. Szakmai program bevezető

III. Szakmai program bevezető III. Szakmai program bevezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az iskola szakképzési tevékenysége... 3 1.2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok... 3 1.3. Választható szakmacsoportok,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31.

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31. PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2014. 03.31. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA. Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató:

PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA. Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vásárosnaményi Tankerülete Pályázó: Fazekas

Részletesebben

I. Fejeze t A szakképzés intézményrendszerének átalakítás a

I. Fejeze t A szakképzés intézményrendszerének átalakítás a Országgydlés HivetaM Irományszárn: j j tl (SO Érkezett 2015 JúN 01. 2015. évi... törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szó LXXVII. törvény és az azokkal összefügg

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév

Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Kazincbarcika, 2015. augusztus 31. Pál-Kutas Dénesné igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés:...3 Jogszabályi háttér:...4 I.

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 6 1.1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 6 1.1.1. Az intézmény adatai... 6 1.1.2. Helyzetelemzés... 6 1.1.3. Az iskola környezete... 7 1.1.4. Az iskola tanulói közössége... 7 1.1.5.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Készítette: Dr. Kühn János igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Szeged, 2007. március

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai ivilizációnakegy új, életre való,er t l éseredetiségt lduzzadó népethazánk javára

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Tagintézmény-vezetői Pályázat. Sipos Nóra

Tagintézmény-vezetői Pályázat. Sipos Nóra Tagintézmény-vezetői Pályázat 2016 Pályázat A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Részletesebben

Beszámoló a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára

Beszámoló a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára Beszámoló a i Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára A i Szolgáltatási Szakképzési Centrum mint új intézmény Alapadatok: Az intézmény megnevezése: i Szolgáltatási

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév A szakképzésről szóló, 2011. évi CLXXXVII. törvény változását követően 2015. július 1-én megalakultak a Szakképzési Centrumok. A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Részletesebben

Pályázat. Berettyóújfalu

Pályázat. Berettyóújfalu Pályázat A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Berettyóújfalui Tankerülete által a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény 20/A. alapján kiírt A BERETTÓÚJFALUI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hajnóczy József Kollégium P É C S. Készítette és elfogadta: a kollégium nevelőtestülete 2010. március 31-én

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hajnóczy József Kollégium P É C S. Készítette és elfogadta: a kollégium nevelőtestülete 2010. március 31-én PEDAGÓGIAI PROGRAM Hajnóczy József Kollégium P É C S Készítette és elfogadta: a kollégium nevelőtestülete 2010. március 31-én Bevezető A kollégiumi élet nem más, mint a középiskolás korú, életük legfogékonyabb

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésrıl ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésrıl ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésrıl A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerıpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól 2012. Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 1 2 BEVEZETÉS Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. Üzleti terv. 2012. év

SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. Üzleti terv. 2012. év SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. Üzleti terv 2012. év I. Összefoglaló a 2012. év üzleti tervéről Társaság neve: SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. Székhelye: 6728 Szeged, Fonógyári út 24. Telephelye:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 6.sz melléklet INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 2015. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató JÓ GYAKORLATOK A szolgáltatói szerephez rendelkezésre áll 18 innováció jó gyakorlat melyek az Educatio szolgáltatói

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Sontráné dr. Bartus Franciska VÁZLAT: 1. Bevezetés 2. A gyakorlati képzés törvényi háttere, meghatározó

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-NSZ. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG. Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-NSZ. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG. Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna NGYE-NSZ A nevelőszülői ellátás standard-leírása (szolgáltatási standardok) VITAANYAG Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: 2006. november 2007. február 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tájékoztató. a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató. a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről Ikt. szám: 57-10/2016/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben