T á j é k o z t a t ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T á j é k o z t a t ó"

Átírás

1 T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 1

2 2 BEVEZETÉS Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti köznevelésről szóló törvény elfogadását követően számos jogszabály módosítására, új jogszabályok alkotására került sor a 2012/2013-as tanév megkezdéséig. A köznevelésben zajló változások átláthatóságához, úgy gondolom szükség van e jogszabályok megismerésére. Ezért a tájékoztatóban a teljesség igénye nélkül egy összefoglaló olvasható. I. A köznevelést érintő legfontosabb jogszabályi változások Az Országgyűlés december 19-ei ülésnapján fogadta el a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényt (továbbiakban: Nkt.). A törvény főszabály szerint szeptember 1-jén lépett hatályba, jelentős mértékben ettől az időponttól kezdődően felváltva a közoktatatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) szabályozását. Az Nkt. számos meghatározó intézkedése későbbi időpontban, vagy felmenő rendszerben válik hatályossá. A hatálybalépés pontos üteme az Nkt ában olvasható. A nyár folyamán, július 24-én jelent meg a Magyar Közlöny 99. számában a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról rendelkező évi CXXIV. törvény. Erre a törvénymódosításra azért volt szükség, mert az Nkt decemberi elfogadásakor hatályos jogszabályi környezetben az államigazgatás járási szintje még nem létezett, illetve az állami köznevelési intézményfenntartással kapcsolatos számos részletkérdés még akkor nem dőlt el. A törvénymódosítás alapvetően három témakört érintett: 1. a járás, mint az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egysége, illetve a járási kormányhivatalok január 1-jével történő létrejötte

3 3 2. miatt egyes, ezen a szinten hatékonyan ellátható köznevelési ágazati hatósági feladatoknak a járási szintre való telepítését; az állami köznevelési feladatellátás keretében történő intézményfenntartással, továbbá a köznevelési feladatok ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok települési önkormányzatok részéről történő működtetésével kapcsolatos módosítások bevezetését; 5. jogtechnikai, a jogszabály koherenciáját megteremtő, szövegpontosító, jobbító módosítások elvégzését. A járási kormányhivatalok létrejöttével kapcsolatos módosítások: január 1-jével a járási kormányhivatalok feladatává válik: - rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos egyes feladatok (Nkt. 30. (5) bek.), - a tankötelesek nyilvántartása, rendszeres adatközlés az állami intézményfenntartó központ és a tanuló lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára (Nkt. 45. (8) bek.), - a tankötelezettség teljesítésének és a szakértői vizsgálaton való megjelenésnek az elrendelés és felügyelete (45. (8) bek.), - a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által feladat-és hatáskörbe utalt feladatok (45. (9) bek.), - a tanköteles gyermekről vezetett nyilvántartás megküldése- az állami intézményfenntartó központon keresztül a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes óvodának, általános iskolának (45. (10) bek.). Az állami intézményfenntartó központtal kapcsolatos módosítások: január 1-jével a települési önkormányzatok köznevelési feladati az óvodai nevelés kivételével megszűnnek és ezzel egyidejűleg állami feladattá válnak. Ez már a tavaly decemberben elfogadott törvény alapján is egyértelművé vált. E tekintetben a

4 4 júliusi Nkt. módosítása során csupán a törvény pontosítása történt meg, amikor kimondásra került, hogy az óvodai ellátásról való gondoskodás a nemzetiségi óvodai nevelést és a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését is magában foglalja. Ezen feladatok mindegyike tehát települési önkormányzati feladat marad. A törvénymódosítás bevezette még az állami intézményfenntartó központ fogalmát, és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmények vonatkozásában több új rendelkezést határozott meg. Amennyiben az állami intézményfenntartó központ csupán a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát segítők bérét és járulékait finanszírozza, mert a többi dologi költség finanszírozását a települési önkormányzat, mint működtető vállalja, szükségtele az önálló költségvetési szervi státusz az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények esetében. A köznevelési intézmény jogi személyiségét azonban január 1-je után is mindenképpen fenn kell tartani. Ezért az állami intézményfenntartó központ fenntartásába kerülő köznevelési intézmények az állami intézményfenntartó központ költségvetési szerven belüli szervezeti egységként önálló, kizárólag az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett sajátos jogi személyiségek maradnak. A települési önkormányzatok köznevelési intézmény működtetésével összefüggő feladatai: Az Nkt. módosítása meghatározza annak a fő szabályait, hogy a települési önkormányzat mikor köteles a tulajdonában álló köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingatlant működtetni, illetve milyen esetben vállalhatja azt. A 3000 fős lakosságszám feletti települések esetén a működtetési kötelezettségnek és a 3000 fős lakosságszám alatti települések estén pedig a működtetés vállalásának a lehetősége, ennek a törvénybe építése a települési önkormányzatoknak átengedett adók és járulékok, illetve a települési saját bevételek jellemző alakulásán, a statisztikai és nemzetgazdasági modellezésen alapult. A 3000 fős lélekszám alatti települések esetén január 1-jétől a feladatmegosztás alapértelmezése a teljes körű állami fenntartás és működtetés, s a megadott határidőig (2012. október 30.) az önkormányzat nyilatkozhat az ingó és ingatlan vagyon önkormányzati működtetésének átvállalásáról.

5 5 Míg az ennél nagyobb lakosságszámú települések esetén a nyilatkozatétel arra vonatkozik, ha a település a vagyon működtetését január 1-jétől nem képes vállalni, s azt az államnak ajánlja fel. A működtetési kötelezettség alól nem automatikusan, hanem gazdasági és jövedelemtermelő képességgel összefüggő feltételek hiányában mentesülhet majd a települési önkormányzat. (Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények működtetéséről szóló előterjesztést szeptemberben tárgyalta a képviselő-testület). A fenti kérdések rendezésén túl a törvénymódosítás ahogy a tájékoztató elején már említésre került. Néhány jogtechnikai pontosítást és egyéb módosítást is tett, amelyek a törvény könnyebb értelmezését segíti, illetve a törvény elfogadása óta eltel időben a jogalkalmazók részéről érkezett problémák kiküszöbölését célozza. Ezek közül kiemelendők: - a felnőttoktatásban való kötelező részvétel életkori határával kapcsolatos módosítás. Ennek lényege, hogy a módosító törvény egy évvel elhalasztotta az Nkt. 60. (2) bekezdésének hatályba lépését (2013. szeptember 1.), ezzel egyidejűleg a 16. életévet 17. életévre módosította. (Nkt. 60. (2) bek.). A hatályba lépésig a Kt. ide vonatkozó rendelkezései vannak érvényben. (Kt. 52. (1) bek. és 78. (2) bek.). - Ugyancsak kiemelkedő, hogy a köznevelési intézmény vezetőjével összefüggő új összeférhetetlenségi szabály, miszerint nem lehet a köznevelési intézmény vezetője a köznevelési intézmény fenntartója, továbbá a köznevelési intézmény fenntartójánál vezető állású munkavállaló vagy vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő, közalkalmazott, amely megtiltja az önkormányzati képviselők nevelési-oktatási intézményvezetői megbízását. (Nkt. 67. (2) bek., hatálybalépés: január 1.) - A mindennapos testnevelés 2012/2013. tanévben az 1., 5. és 9. évfolyamon történő zökkenőmentes megszervezése. Könnyebbség, hogy a Kt. szerinti mindennapos testnevelés megszervezése érdekében a 2012/2013. tanévet megelőzően a pedagógiai program módosítása vált szükségessé, az iskolák a pedagógiai programjukat szakértő igénybevétele nélkül felülvizsgálhatták, és nincs szükség fenntartói jóváhagyásra sem. (Kt (18) bek.).

6 6 A Kt. osztály-és csoportlétszám meghatározására vonatkozó rendelkezései még egy évig hatályban maradnak, ugyanakkor a fenntartói jogokra vonatkozó közoktatási törvénybeli szabályozás hatályon kívül helyezése miatt szükség volt a Kt-t is módosítani két ponton. A Kt. 3. mellékletének módosításával a maximális osztályilletve csoportlétszám túllépésének feltételei közül kikerült, hogy arra csupán a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításának, és csak akkor kerülhet sor, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport, illetőleg az iskolában az adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály, a kollégiumban két kollégiumi csoport indul; továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. Fontosabb dátumok a köznevelésről szóló törvény végrehajtásában: szeptember 1-jétől az Nkt. 27. (11) bekezdése szerinti mindennapos testnevelést az iskolai nevelés első, ötödik, kilencedik évfolyamán kell felmenő rendszerben megszervezni. (Nkt. 97. (6) bek.) A többi évfolyamon a mindennapos testmozgást kell kifutó rendszerben megvalósítani. - Az iskoláknak december 31-ig felül kell vizsgálniuk a pedagógiai programjukat, annak érdekében, hogy a kerettantervről szóló jogszabály (a tájékoztató készítésekor még nem jelent meg), valamint az Nkt. rendelkezéseinek megfeleljen. (Nkt. 97. (14) be.) december 31-ig kell az iskoláknak a szakmai munkaközösségek számát legfeljebb 10 munkaközösségben megállapítani és az SZMSZ-ét módosítani annak érdekében, hogy megfeleljen a törvényben foglaltaknak. (Nkt. 97. (15) bek.). - Az Nkt. hatályba lépését követően a fenntartónak négy hónapon belül felül kell vizsgálniuk a Kt augusztus 31-én hatályos szövege szerinti közoktatási intézmény alapító okiratát. (Nkt. 97. (4) bek.).

7 január 1. - A települési önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények állami fenntartásba kerülnek, a települési önkormányzatok köznevelési szerződés keretében vállalják az intézmények működtetését. (Nkt ). - Az eddigi önkormányzati fenntartású intézmények vezetőinek megbízását (az Nkt. 68. (1) bek. alapján) az oktatásért felelős miniszter adja. (Nkt. 97. (11) bek.). Hatályba lépnek: - az új finanszírozási szabályok, a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak bérét és annak járulékait a központi költségvetés finanszírozza. (Nkt. 88. (4) és (5) bek.). - a pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos változások. (Nkt. 18. ). - a tankötelezettség kezdetére (Nkt. 45. (2) és (4) bek.), valamint a tankötelezettség végére (Nkt. 45. (3) bek.) vonatkozó szabályok. Utóbbi azzal az átmeneti rendelkezéssel együtt, melynek értelmében először azok számára csökken a tankötelezettségi korhatár, akik a 2011/2012. tanévben nyolcadikosok vagy ennél alacsonyabb évfolyamra jártak. (Nkt. 97. (1). bek.) szeptember 1. A törvény legtöbb pontja ekkor kerül bevezetésre. Felsorolás szerűen a következők: - Az általános iskolákban 16 óráig szervezendő foglalkozások (Nkt. 27. (2) bek., 46. (1) a) pont, 55. (1) bek.). - A pedagógusok előmeneteli rendszere (Nkt. 62. (3) bek., , 97. (19)- (21) bek.). - A pedagógusok új típusú munkaidő számítása (Nkt. 62. (5)-(14) bek., 69. (5) bek.). - A pedagógusok magasabb bérezése (Nkt. 65., 69. (6) bek., 7. és 8. melléklet). - Az intézményvezetők létszám és óraszámai (Nkt. 2. és 5. melléklet).

8 8 - Hatályossá válik a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők létszámára vonatkozó Nkt. 2. melléklet. - Hatályba lép a gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazottak létszámának meghatározására vonatkozó szabály (Nkt. 61. (5) bek.). - A 2013/2014-es tanévben indulnak a köznevelési Híd-programok. (Nkt. 14. ). - Ekkortól érvényesek az új csoport-és osztálylétszámok (Nkt. 97. (18) bek.) és a gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete (Nkt. 25. (7) bek., 27. (1)-(10) illetve (12) és (13) bek., , 4. és 6. melléklet. - Bevezetésre kerül általános iskolában felmenő rendszerben az erkölcstan és a helyette választható hittan. (Nkt. 35., 97. (7) bek., 98. (6) bek.). - Kistelepüléseken nyolc gyermek esetén a szülők kérésére óvodát vagy alsó tagozatot kell szervezni. (Nkt. 89. (1) bek.). - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló fogalmának meghatározása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény szerint történik. (Nkt bek. b) pont). - A törvény hatályba lépésekor működő pedagógiai szakmai szolgáltatást végző intézmények szakmai irányítását ekkortól az oktatásért felelős miniszter végzi. (Nkt. 97. (10) bek.). - A 2012/2014-es tanévtől a tankönyvek fokozatosan ingyenessé válnak. (Nkt. 46. (5) bek., 97. (22) bek.) szeptember 1. - Ekkortól kötelező a 3 éves kortól való óvodába járás. (Nkt. 8. (2) bek.). - Kötelező lesz a fejlesztő nevelés, nevelés-oktatás Nkt. 15. (2) bekezdés szerinti ellátása (Nkt. 97. (5) bek.).

9 9 Egyéb átmeneti rendelkezések - Az Nkt. hatálybalépésekor működő nyelvi előkészítő évfolyamon, továbbá a két tanítási nyelvű nevelés-oktatásban a 2014/2015. tanév végéig teljesíteni kell a külön jogszabályban meghatározott feltételeket. (Nkt. 97. (13) bek.). - Az 50 órás közösségi szolgálat végzésének igazolása az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele, először a január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében. (Nkt. 97. (2) bek.). - az Nkt. hatálybalépésekor már működő hat vagy nyolc évfolyamos gimnáziumoknak külön jogszabályban meghatározott emelt szintű követelményeknek kell megfelelniük a 2016/2017. tanév végéig. (Nkt. 97. (12) bek.). Az Nkt decemberi kihirdetését követően az Oktatásért Felelős Államtitkárság előkészített azokat a kormányrendeleteket, amelyek-mint végrehajtási rendeletek fontos szabályozási területeket érintenek. A legfontosabbak: Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet - A módosító kormányrendelet szeptember 1-jétől megemeli az érettségi vizsgák eredményes/elégséges letételéhez szükséges határt 20%-ról 25%-ra közép-és emelt szinten egyaránt c) pontja hatályon kívül helyezi a Vizsgaszabályzat 7. (5) bekezdését, melynek értelmében szeptember 1-jétől nincs lehetőségük a középiskoláknak érettségi vizsgatárgyak akkreditálására január 1-jétől a 2014/2015. tanév október-novemberi vizsgaidőszakától nem lesz lehetőség előrehozott érettségi vizsga letételére.

10 10 A Klebelsberg Intézményfenntartó központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet Az állami köznevelési feladatokat ellátó szerv szeptember 1-jével létrejött Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KIK), mely a fenntartói jogok gyakorlására hivatott. (Nkt. 83. (2) bek. b)-i) pontjai). Fokozatosan épül ki a tanév során január 1-jéig véglegesedik a struktúrája, kétféle területi szerve lesz: a tankerületi és a megyeközponti tankerület. A tankerületek illetékességi területe azonos a járások illetékességi területével. A megyeközponti tankerület a megye egész területén ellátja a szakképző iskolák, a kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények fenntartásával összefüggő egyes feladatokat. A járási szinten működő tankerületek az általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok fenntartásával kapcsolatos egyes fenntartási feladatokat látják el. A Kormány 229/2012. (VII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról Az Nkt. végrehajtásáról szóló Korm. rendelet az Nkt. szabályozási kereteihez igazodva határozza meg egyebek mellett a köznevelés információs rendszerének létrehozását és működtetését, az adatszolgáltatással, a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerével, a térítésmentesen, térítési díj vagy tandíj megfizetése mellett igénybe vehető köznevelési szolgáltatásokkal, a normatív költségvetési hozzájárulások igénylésével kapcsolatos feladatokat. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Júniusban jelent meg az új Nemzeti alaptanterv, amely a köznevelés feladatát a műveltség közvetítésében, a tanuláshoz és a munkához szükséges készségek, képességek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztésében, a nemzeti és társadalmi összetartozás megerősítésében jelöli meg. Fontos szerepet szán a nemzeti hagyománynak, a nemzeti azonosságtudat fejlesztésének. Kiemelten kezeli az ország

11 11 és tágabb környezete, a Kárpát-medence megismerését, ugyanakkor fontosnak tarja azokat a tartalmakat, amelyek Európához tartozásunkat erősítik. A dokumentum figyelmet fordít az egész világot érintő átfogó kérdésekre, hangsúlyozva a fenntarthatóság iránti közös felelősséget. A lényegesen megújult alaptanterv bevezetőjében újrafogalmazódott a dokumentum küldetése, és középpontba került az értékelvű nevelő iskola megteremtésének szándéka. Ennek a célnak megfelelően olyan új elemekkel kibővített fejlesztési feladatok, nevelési célok fogalmazódtak meg, mint az erkölcsi nevelés, a nemzeti öntudat és hazafias nevelés, az önismeret és társas kultúra fejlesztése, a családi életre nevelés, a testi és lelki egészségre nevelés, a felelősségvállalás másokért, az önkéntesség, a fenntarthatóság, a környezettudatosság, a pályaorientáció, a gazdasági és pénzügyi nevelés és a médiatudatosságra nevelés. Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A Kt.-ban foglalt szabályozás végrehajtásához kapcsolódóan a nevelési-oktatási intézmények működésének részletes szabályit a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet szabályozta. Az Nkt szeptember 1-jei hatályba lépése miatt indokolttá vált egy, a nevelésioktatási intézmények működését újra szabályozó rendelet kiadása. Hosszas előkészítő munka után augusztus 31-én jelent meg a Magyar Közlönyben az EMMI rendelet. A miniszteri rendelet az Nkt. hatályba lépéséhez igazodva főszabály szerint szeptember 1-jén lépett hatályba, mely több olyan elemet tartalmaz, amelyek korábban a Kt-ban, vagyis az ágazati törvényben kerültek szabályozásra. A miniszteri rendelet igen terjedelmes, XXII. fejezetből áll. E rendelet szabályai a hatályba léptető és átmeneti rendelkezések szerint az Nkt. egyes szakaszainak eltérő hatálybalépéséhez igazodva szeptember 1. és szeptember 1. között, négy lépcsőben lépnek hatályba. Rendelkezik az intézményi dokumentumokról; a nevelési-tanítási idő felosztásáról; a gyermekek, tanulók jogviszonyának létrejöttéről és megszűnéséről; a gyermek, tanuló kötelezettségeiről; a tanulók munkájának értékeléséről és az országos

12 12 mérésről; az intézmények iratkezeléséről; az intézményekben működő egyeztető fórumokról; az intézmények névhasználatáról;a gyermekek, tanulók egészségével, biztonságának védelmével kapcsolatos feladatokról; hat és nyolc évfolyamos gimnázium, két tanítási nyelvű oktatás és nyelvi előkészítő évfolyam megszervezéséről és indításának feltételeiről; a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók nevelésére-oktatására vonatkozó speciális szabályokról; az iskolai testnevelésről; felnőtt- és felzárkóztató oktatásról; szakmai ellenőrzésről, szakértői tevékenységről; a nem állami intézményi fenntartó által fenntartott intézményekkel kapcsolatos külön szabályokról; az intézmények eszköz- és felszerelési jegyzékéről; pedagógiai célok megvalósításához igazodó oktatásszervezési megoldásokról (képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program, Arany János Programok, köznevelési hídprogramok); tanulmányi versenyekről. A 2012/2013. tanév legfontosabb időpontjai (a 2/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet alapján) A tanítási év első tanítási napja: szeptember 3. (hétfő), utolsó tanítási napja: június 14. (péntek). Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap a középiskolákban és a szakiskolákban 212. május 2. A tanítási napok száma az általános iskolákban száznyolcvankettő nap, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában száznyolcvanegy nap. A tanítási év első féléve január 11-ig tart. Az iskoláknak január 18- ig kell értesíteniük a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az őszi szünet október 29-től november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő). A téli szünet december 27-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 3.(csütörtök).

13 13 A tavaszi szünet március 28-tól április 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 3.(szerda). A tanítási évben a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Az Oktatási Hivatal május 29/én szervezi meg szakértők bevonásával az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálatát a hatodik, a nyolcadik és a tízedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények az Oktatási Hivatal részére november 23-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányoknak a csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskoláknak október 12-ig kell felmérniük azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatóknak október 27-ig - a Hivatal által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával kell jelenteniük a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. A vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 7-ig kell elvégezniük. A 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelésioktatási intézményeknek április 3. és május 28. között kell megszervezniük a

14 14 korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján március 1. és május 31. között hatósági ellenőrzés keretében kell ellenőrizni a középiskolákban az iskolai tanügyi dokumentumok alapján a középszintű és az emelt szintű érettségi vizsgákra történt jelentkezések módját. A vizsgálatot az Oktatási Hivatal szakmai irányításával a kormányhivatalok folytatják le. Az érettségit érintő időpontok: évi október-novemberi vizsgaidőszak kezdete október 12. (első vizsganap), a vége pedig november 30. (utolsó vizsganap). A évi május-júniusi vizsgaidőszak kezdete május 3. (első vizsganap), a vége pedig június 28. (közép szintű szóbelik utolsó vizsganapja). A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét a május-júniusi vizsgaidőszakban május között, illetve júniusában kell megszerezni. II. Köznevelési intézményeink főbb jellemzőadatai a tanév kezdésekor Az intézmények minden év októberében végzik el a kötelező statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos feladataikat. A tájékoztató 1-6. számú mellékletei ezen alapulnak. II. 1. Egyesített Óvodai Intézmény (továbbiakban: Óvoda) Az óvodás korúak létszáma október 1-jén 509 fő, mindössze 4 fővel kevesebb, mint az előző évben. Ez a létszám természetesen év közben növekedni fog, december 31-ig várhatóan 526 főre emelkedik az óvodába járó kisgyermekek száma. A Tájékoztató 1. sz. melléklete a kihasználtsági mutatókat tagóvodánként is tartalmazza, ebből jól látható, hogy jelenleg négy helyen haladja meg a 100%-ot a kihasználtság (Árpád utcai Árpád Óvoda, Zrínyi utcai Fészek Óvoda (130 %), Honvéd utcai

15 15 Szivárvány Óvoda, Bajcsy-Zs. utcai Katica Óvoda), de mindenütt 90 % feletti. A csoportok száma nem változott (21). A hátrányos (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek aránya változatlanul az Újtelepen található Mezeivirág Óvodában a legnagyobb. Összességében a HH gyermekek mutatóinál minimális növekedés tapasztalható (233<235), a HHH gyermekek számában viszont csökkenés mutatkozik (127>116). A rendszeres óvodába járás alapján minden gyermek megkapta az óvodáztatási támogatást. Az új nevelési évben az október 1-jei adatok szerint a beiratkozott 509 gyermek közül 235 gyermek részesül ingyenes étkezésben (46,1%); 68 gyermek a térítési díj 50%-át fizeti (13,4%); 226 fő a teljes díjat fizeti (40,5 %). Az óvodai integrációs program (IPR) keretében a 2012/2013-as nevelési évben 116 gyermek (8 fővel kevesebb, mint tavaly) vesz részt fejlesztő programokban az IPR pályázat támogatásával. Minden tagóvoda megfelel a pályázatban kiírt feltételeknek, így minden HHH gyermek részt vesz a támogatott fejlesztésben. A pályázat keretén belül a gyermekek közvetlen támogatása a szociális hátrányok enyhítésére szolgáló támogatásokon keresztül történik: szervezett programokon való részvétellel, a számukra biztosított óvodai felszerelés (tisztasági csomag, rajzeszközök) biztosításával; valamint a szükség szerint részükre vásárolt ruhanemű, stb. biztosításával. A fejlesztő programokban valamennyi óvodapedagógus részt vesz. Több éve sikeres tehetséggondozó program folyik az Óvodában, melynek eredményeként júniusában akreditálták az intézményt, s a bírálók ajánlására REGIONÁLIS AKREDITÁLT KIVÁLÓ INTÉZMÉNY minősítést kaptak. A 2012/2013-as nevelési évben 20 tehetséggondozó műhelyben, minden 5 évesnél idősebb gyermek részt vesz a fejlesztő programokon. A tehetséggondozó program alapelve, hogy a gyermekeket az erős oldalukon keresztül sikerélményhez juttatva fejlesztik. Ebben a nevelési évben 10 sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek ellátását kell megszervezni. Közülük 6 gyermek a Nyitnikék Óvodába jár. Év közben 3 gyermek vizsgálata várható.

16 16 Fejlesztésükhöz fontos lenne növelni a pedagógiai asszisztensek számát, mivel nem biztosított a fogyatékos gyermekeket nevelő csoportokhoz előírt megfelelő számú gyógypedagógiai asszisztens. Az Óvoda személyi feltétele a jelenlegi törvényi előírásoknak megfelel. Az óvodapedagógusok létszáma az előző évihez képest 1 fővel növekedett. A nem pedagógus munkakörben dolgozók száma nem változott, 54 fő. Körükben személyi változás történt: nyugdíjba ment 4 fő dajka és 2 fő konyhai dolgozó, helyettük fiatal munkavállalókat alkalmaztak. Az intézményben mindig is kiemelt figyelmet fordítottak a továbbképzésre. Az előző nevelési évben 2 fő vett részt 30 órás képzésen, 3fővel nőtt a szakvizsgázott pedagógusok száma és jelenleg 2 óvodapedagógus vesz részt tehetséggondozó szakvizsgás képzésen. A tárgyi feltételek a konyhák kivételével kielégítőek. A csoportok jól felszereltek, a napi tevékenységhez szükséges eszközök rendelkezésre állnak. Égető probléma, hogy az épületek állaga egyre romlik, felújításuk nem várhat sokáig. Másik problémát a tehetséggondozó műhelyek helyeinek kialakítása okozza. Nyáron valamennyi tagóvodában megtörtént a tisztasági meszelés, ezen kívül az alábbi munkálatokat tudták elvégezni: Árpád Óvoda: két csoportszoba festése (az egyik szülők által); két csoportszobában parketta csiszolás, lakkozás; csőtörés javítása az udvaron; rovarirtás. Fészek Óvoda: járdaépítés az épület körül és a bejáratnál; tervezik a két csoport festését az őszi szünetben (alapítvány segítségével). Katica Óvoda: folyosó meszelés; külső lábazat javítása; kerítés festése. Mezeivirág Óvoda: udvari játékok javítása; pódium kialakítása; külső vakolat javítása; csőtörés javítása. Napfény Óvoda: folyosó, öltöző burkolása; folyosó festése. Nyitnikék Óvoda: egy csoportszobában parketta csiszolás, lakkozás; egy főzőüst cseréje. Szivárvány Óvoda: egy mosdó burkolása, csempézése; kerítés festés. Az óvodák számára kiírt pályázatokat folyamatosan figyelemmel kísérik. Ebből tudják évről évre jelentős mértékben kiegészíteni a szűkös pénzügyi forrásokat, s

17 17 biztosítani a magas szakmai munka hátterét. Jelenleg a TÁMOP /A2 Kiművelt emberfők pályázat zárása történik. Nyáron benyújtották a TÁMOP /2 óvodafejlesztési pályázatot, amit befogadtak, döntés még nem született. Konzorciumi partnerként az SNI gyermekek nevelésére adtak be pályázatot a Többcélú Intézménnyel és a Középiskolával közösen. II. 2. Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat (továbbiakban: Többcélú Intézmény) Elmondható, hogy talán az idei volt a legnehezebb tanévkezdés az intézmény életében: - az intézmény főigazgatójának személyében változás történt; - a nyári szünet több alternatíva kidolgozásával telt, ami az intézmény gazdálkodásában kialakult helyzetet lett volna hivatott orvosolni; - a szülőkkel nem volt könnyű elfogadtatni az osztályösszevonásokat. A legnagyobb ellenállást a Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézményben a hetedik évfolyam, illetve a Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézményben az ötödik évfolyam átszervezése váltotta ki. Szülői értekezleteken és személyes beszélgetések során az iskola vezetése, a pedagógusok igyekeztek meggyőzni a szülőket az intézkedések szükségességéről. Mára a helyzet konszolidálódni látszik, ám mindenképp meg kell jegyezni, hogy az etnikai tanulók tagintézmények közötti aránytalan elosztása továbbra is probléma, megnyugtató rendezése már nem odázható el sokáig. - A személyi változások miatt az utolsó pillanatokban is változások történtek a tantárgyfelosztásokban: a főigazgatói feladatok ellátása miatt történelem szakos kollégát kellett keresni a Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézménybe, a Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézménybe családpedagógust kellett keresni, valamint a technika tantárgy tanítását is meg kellett szervezni. Nem volt egyszerű megfelelő képesítésű zenetanárokat találni a művészeti iskolába, ám a tanév kezdetére sikerült áthidalni a nehézségeket. - Új helyzet elé állított az iskola vezetését a fejlesztő felkészítés megszervezése az eltérő tagozaton, melyet a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és

18 18 - Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézettől vettek át, a Többcélú Intézmény alapító okiratban foglaltaknak megfelelően. - Személyi feltételek hiányában jelenleg is nehézséget okoz a gyógytestnevelés ellátása a kistérségben. A probléma megoldásán dolgoznak. - A szülők pozitívan fogadták, hogy az alapfokú művészeti oktatás a régi helyén maradt, örültek a Petritelepen a két első osztály indításának, valamint a nyolcadik évfolyamokon a korábban kialakított osztályszerkezet változatlanul hagyásának. Az, hogy mindezek ellenére rendben megkezdődhetett a nevelés-oktatás valamennyi tagintézményben igen komoly erőfeszítést igényelt a helyi közoktatás valamennyi szereplője részéről (vezetők, fenntartói oldal, az intézményben dolgozó pedagógusok). Az intézmény jellemző adatait a 2. sz., az 5. sz., az 5/a. sz. és a 6. sz. mellékletben szereplő táblázatok tartalmazzák. A tanév eleji (ún. októberi) statisztikai adatok alapján látszik a sajnálatos tanulói létszámcsökkenés. Öt tanév nyitó adatait áttekintve a Többcélú Intézménnyel általános iskolai tanulói jogviszonyban állók létszáma (gyógypedagógia nélkül) a következő képpen alakult: 2008-ban 1392 fő, 2009-ben 1365 fő, 2012-ben 1305 fő, 2011-ben 1130 fő, 2012-ben 1048 fő. (Az egyházi fenntartású iskolába a jelenlegi ismert adatok szerint összesen 131 püspökladányi lakosú tanuló jár, ebből 1. osztályos 28 fő.) Az általános iskolai tagintézmények jelenlegi osztályszáma a következő: alsó tagozaton 24, felső tagozaton 23. Az alsó tagozaton eggyel nőt, a felső tagozaton néggyel csökkent az osztályok száma. A gyógypedagógiai tagozaton 3 (1-8. évfolyamon), a gyógypedagógia szakiskola (9-12. évfolyam) 2 osztály szerveződött. Az alapfokú művészetoktatásban jelentősnek nem mondható növekedés mutatkozik a létszámban (3 fő). A tehetséggondozás, a tehetségépítő programok kiemelt feladatként jelennek meg mindegyik tagintézményben. Tanórákon és tanórán kívül folyamatosan végzik a tehetséges tanulók fejlesztését. Változatos módszereket alkalmazva /differenciálás, kooperatív technikák, projektmódszer, stb./ törekszenek képességeik

19 19 kibontakoztatására. A versenyekre való felkészítés a pedagógusok elhivatottságának köszönhetően a legtöbb esetben ingyen történik, mivel szakkörök működtetéséhez nem áll rendelkezésre anyagi fedezet. A középiskolai felkészítők, az egyéni fejlesztő foglalkozások pénzügyi hátterét pályázatokból sikerült biztosítani (IPR, TÁMOP, korábban HEFOP), a jelenleg beadott esélyegyenlőségi és innovatív pályázatok sikerében bízva a jövőben is erre számítanak. A különböző szintű sportversenyeken való sikeres szerepléshez az iskolai DSK-nak is komoly szerepe van. Köszönet illeti meg a szülőket is, akik közül sokan vállalnak részt a versenyeztetésben anyagilag, szabadidejükkel, tudásukkal. Az SNI tanulókat az eltérő tagozaton szegregáltan oktatják. Az 1-8. évfolyamon 25, a évfolyamon 17 SNI tanuló van. Fejlesztő felkészítésben 7 gyermeket látnak el a kistérségben. Az intézményben integráltan oktatott tanulók száma 39 fő (Petőfi 13, Kálvin 14, Petritelep 12). Az SNI tanulók számára biztosítják a törvényben előírt fejlesztő foglalkozásokat, elsősorban gyógypedagógus, gyógytornász, logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő segítségével. Nagy szükség lenne iskolapszichológusra is. E tanulók közül többen magántanulók, szakértői vélemény alapján. Az intézményben magas a HH és HHH tanulók száma ez jól látható a 2. sz. táblázat adataiból. Ezért fontos információ az, hogy hányan részesülnek ingyenesen tankönyvellátásban, illetve kedvezményes étkeztetésben. Az ezt összefoglaló adatok a következők: Ingyenes tankönyvben részesülők száma: Petőfi Tagintézmény Kálvin Téri tagintézmény Petritelepi Tagintézmény 348 fő 189 fő 179 fő Az intézményben összesen 716 tanuló részesült ingyenes tankönyvellátásban, ez az összes gyerek 65%-át jelenti. A Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézményben az alsó tagozaton valamennyi könyvet ingyenesen bocsátják a kedvezményezettek részére. Felső tagozaton a 20

20 munkafüzeteket, munkatankönyveket, nyelvkönyveket kapják ingyenesen, a többi tankönyvet tartós könyvek formájában. A normatíva 33%-át fordították tartós könyvre. A Petritelepi Általános Iskolai Tagintézményben a tanulók részére 2-8. évfolyamon tartós használatba vettek új könyveket, illetve az előző évek alatt használt könyveket év végén összeszedték, ezeket kapták meg a tanulók. A felső tagozaton a magas tankönyvárak miatt 2 vagy 3 tankönyv is tartós használatba került, ezt a fizetős tanulók is megkapták. A Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézményben a tankönyvek egy részét kb. 25%-át könyvtári állományba vásárolt könyvekből kapják a gyerekek. A könyvtári állományba került kiadványok egy részéből (atlasz, tankönyv) a fizetős gyerekek is kapnak használatra tankönyveket. Kedvezményes gyermekétkeztetés adatai: Tagintézmény neve 100 %-os támogatás (fő) 50 %-os támogatás (fő) Teljes térítési díjat fizető (fő) Összesen (fő) Petőfi Kálvin Téri Petritelepi Összesen: A Többcélú Intézmény mindhárom általános iskolai tagintézménye érintett az IPR programban. Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézményben a 2011/2012. tanévben 42 tanuló és 7 pedagógus vett részt a programban. Petritelepi Általános Iskolai Tagintézmény a 2011/2012-es tanévben 86 HHH és 9 HH tanuló vett részt a programban, a pedagógusok közül 15 fő fejlesztette a tanulókat egyéni foglalkozásokon. A 2012/2013-as tanévre szeptembertől decemberig tartó pályázat beadása most történik, a október 1-jei statisztika alapján 86 HHH és 26 HH tanuló vehet részt a programban, 14 pedagógus segíti őket. Az IPR a tagintézményben minden évfolyamra kiterjed. 21

21 A támogatási összeg nagyobb részét a tanulók szociális hátrányainak enyhítésére fordították: színházbérlet, múzeumpedagógiai program, játékok, könyvek, tanszerek, ruházat vásárlása formájában, illetve minden tanuló iskolakiránduláson vett részt Visegrádon. A partneri együttműködés keretében az egész iskolára kiterjedő, a szülőket aktívan bevonó programokat szerveztek. (pl: Petri nap, Karácsonyi projektnap, farsang, családi napok). Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény a 2011/2012-es tanévben sikeres pályázat eredményeképpen az intézményi integrációs program az 1. és az 5. évfolyamon indulhatott el, 1. évfolyamon 20 HHH tanuló, 5. évfolyamon 11 HHH tanuló vett részt benne. Az IPR megvalósításában az első félévben 9 pedagógus működött közre, a második félévben a pályázati összeg csökkenése miatt 7 pedagógus. A szociális hátrányok csökkentésénél a tanulók füzeteket, írószereket kaptak, eljutottak kirándulásokra, iskolán kívüli programokra. A 2012/2013. tanévben az 1-2. és az 5-6. évfolyamokra pályáznak. Az esélyegyenlőség biztosításának további fontos területe az Útravaló Ösztöndíj Program. Az Út a középiskolába programban 16 mentor és 37 tanuló vesz részt a jelenlegi nyolcadik évfolyamos tanulók közül. Új pályázók: 20 mentor és 29 tanuló. Az Út a szakmához programban 2 mentor és 3 tanuló vesz részt. Erre a programra új pályázatot még nem írtak ki szeptember 1-jétől lett kötelező a mindennapos testnevelés bevezetése az iskolákban. A Többcélú Intézményben a tanulók 1. és 5. évfolyamon heti öt órában vesznek részt. A tagintézmények hasonlóan szervezték meg ezeket a foglalkozásokat. Nemcsak a három órát, hanem a plusz két órát is többnyire beépítették az órarendbe, de ez utóbbi két órát változatos mozgási lehetőségekkel színesítik. Így került be többek között a néptánc és a népi gyerekjáték például a Petritelepen. A többlet testnevelés órák miatt nőtt a tornatermek kihasználtsága, de ez egyelőre nem okoz fennakadást. A Kálvin Téri Tagintézmény a tavalyihoz képest nagyobb mértékben veszi igénybe a Sportcsarnok adta lehetőségeket. 22

22 Az órarendek, terembeosztások készítésekor figyelembe kell venni a sportiskolai időbeosztást is. A sportosztályba 15 ötödik osztályos tanuló jelentkezett. A szakosztályi edzések mellett szerda délutánonként közös sportelméleti foglalkozáson vesznek részt, melynek helyszínét a Petőfi Iskola biztosítja. A többi évfolyamon DSK, TS és ISK foglalkozások segítik a tanulók mindennapos mozgását. A szakemberek által kiszűrt tanulókat gyógytestnevelés foglalkozásokon is fejlesztik. Minden évben vannak olyan tanulók, akiknek osztályozó, vagy javítóvizsgát kellett tennie. Ezen vizsgák eredményeit foglalja magában a következő táblázat: Tagintézmény Osztályozó Évfolyam Javítóvizsga Évfolyam neve vizsga (fő) (fő) Kálvin Téri 1 sikeres 5. 9 sikeres 1 sikertelen 8. Petritelepi 2 sikertelen 7. Petőfi 1 sikeres (magántanuló) 1 sikertelen 2 sikeres (magántanuló) 1 sikeres (magántanuló) 1 sikeres (magántanuló) 1 sikeres (magántanuló) 1 sikeres (magántanuló) 1 sikeres (mulasztás miatt) 1 sikeres (mulasztás miatt) 1 sikertelen (mulasztás miatt) sikeres 5 sikeres 1 sikertelen 7 sikeres 4 sikeres 2 sikeres 1 sikertelen A Többcélú Intézmény személyi feltétele a 2012/2013. tanév elején a következőképpen alakult: A nyár folyamán minden határozott időre történt kinevezést megszűntettek takarékossági okokból. 23

23 A tanév elején pedagógusok közül újra alkalmaztak 4főt, akik a szakmai ellátottságot segítik, 1 főt kineveztek a Petritelepen, mivel ott egy fő munkaviszonya megszűnt. Áthelyezéssel érkezett 1 fő a Petritelepi Iskolába, valamint 1 fő a Pedagógiai Szakszolgálathoz. Gyes-ről visszaállt munkába 2 fő. 3 fő a Petőfi Tagintézményből a Kálvin Téri Tagintézményben lát el tanítói faladatokat. Az Erőss Lajos Református Iskolába távozott 2 fő a Kálvin Téri, illetve a Petritelepi Tagintézményből, míg a Petőfiből egy tanító áthelyezését kérte lakóhelyére. (Helyette nem vettek fel új dolgozót). Júniusban befejezte tanulmányait 4 vezető, ők közoktatási vezetői szakképzettséget szereztek. 1 fő végzett a nyíregyházi főiskolán inkluzív pedagógia szakon, jelenleg 1 fő tanul ugyanitt. 1 fő fejlesztő pedagógusi szakvizsgát tett, szintén 1 fő teológia mesterképzésen végzett. Az intézmény támogatja 1 fő gyógypedagógiai tanulmányait, 1 fő gitár szakos képzését. A 2012/2013-as tanévben tanulmányait folytatja: 1 fő közoktatási vezető (támogatott), 1 fő fizika szakos tanár (támogatott), 1 fő gitár szakos (támogatott), 1 fő gyógypedagógus (támogatott), 1 fő inkluzív pedagógia, 2 fő mediátorképzésen vesz részt, 1 fő gyógypedagógiai mesterképzésre jár. Sokan vettek részt TÁMOP-os és IPR-es, módszertani kultúrát fejlesztő, órás tanfolyamokon, 2 fő pedig informatikai képzésben. A felsorolásból kitűnik, hogy a pedagógusok képzésére ebben az intézményben is nagy hangsúlyt fektetnek. A pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkakörben 1 teljes állású családpedagógus, 2 félállású családpedagógus, 2 logopédus, 1 fejlesztő pedagógus, 1 könyvtáros és szabadidő-szervező, 2 fő szociálpedagógus dolgozik, valamint 4fő fejlesztő pedagógus végzettségű lát el egyéni fejlesztést. A nevelő-oktató munkát segíti 1 gazdasági koordinátor, 1 gazdasági dolgozó, 1 iskolatitkár, 1 élelmezésvezető, 4 iskolatitkár és térítési díj-beszedő, 1 rendszergazda, 16 konyhai dolgozó, 7 karbantartó, 15 takarító. Helyzetüket a közelgő változások miatt bizonytalannak érzik, várják a konkrét információkat. A nyugdíjba vonulók helyére 24

24 nem alkalmaztak új dolgozókat, emiatt viszonylag sok feladatot látnak el minden területen. A különböző rendezvények, termek bérbeadása a takarítóknak, míg a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat időseinek étkeztetése a Kálvin Téri tagintézmény konyhai dolgozóira ró több feladatot. Az intézmény tárgyi feltételrendszerét pályázati forrásból folyamatosan próbálják biztosítani. A nyáron megtörtént a Petőfi utcai épület tetőcseréje egy darabon, de szükség lenne a teljes cserére. Az épület második emeletén a beázások nyomait kijavították, az olajlábazat javítására is részben sor került. A Bajcsy-Zs. utcai épületben a Csibetanya nevű tanterem még mindig magán viseli a sorozatos beázások okozta sérüléseket. A Petritelepi Tagintézményben a bejárat burkolása, a főépület lábazatának lefestése, a tornaterem oldalfalának festése történt meg, valamint a fejlesztő szoba betonozása, szőnyegpadló lehelyezése valósult meg. A Kálvin Téri Tagintézményben a nyár folyamán csak kisebb felújítások voltak, melyeket a szülők, pedagógusok végeztek. Két tagintézményben (Petőfi, Petri) a kazánokat meg kell javíttatni, ez folyamatban van. A számítástechnikai eszközök korszerűsítésére az informatikai normatíva rendelkezésre álló részét kívánják felhasználni. Az intézményben vannak folyamatban lévő pályázatok, tervezik újak benyújtását. A HEFOP pályázatot még fenn kell tartani, az IPR pályázat benyújtása folyamatban van. Az intézmény benyújtotta az innovatív iskolák fejlesztésére kiírt pályázatot, mely befogadást nyert, várják az elbírálást. II. 3. Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium (továbbiakban: Középiskola) A Középiskola jellemző adatait a 3. sz., a 4. sz., a 4/a. sz. és a 6. sz. mellékletben szereplő táblázatok tartalmazzák október 1-jei statisztikai adatok alapján látszik, hogy az 1194 fő nappali tagozatos tanulóból összesen 421 (bejáró)+102 (kollégista)=523 fő nem helyben lakó, 25

25 ez az összes létszám 43,8%-a. Tehát 671 tanuló (56,2%) Püspökladányban él. Ez az előző évi helybeli tanulók létszámánál magasabb (646). A kollégisták 78,4 %-a az Arany János Kollégiumi Programban résztvevők. (Az AJKP előkészítő évfolyamán 30 tanuló, a kilencedik évfolyamon 29 tanuló, a 10. évfolyamon 21 tanuló folytatja tanulmányait). Az előző tanév nyitó adataihoz képest összesen 13 tanulóval van kevesebb. Ez összességében nem jelentős létszámcsökkenés. A gimnáziumi képzésben 19 fővel, a szakképzésben 21 fővel nőtt a tanulói létszám. A szakközépiskolában 20 fővel, a szakiskolában 27 fővel csökkent a létszám. A HH tanulók száma 644 fő, intézményi összlétszámon belül ez 53,9 %! Ebből HHH 285 fő, ez 44,25 %, az összes intézményben tanulónak a 23,86 %-a. Az előző évhez képest növekedést mutat. (A 2011-es adatok: összes tanuló 1207 fő, HH= 612 fő, 50,7 %, ebből HHH= 269 fő, 43,95 %; az összes intézményben tanulónak ez a 18,97 %-a.) Mindenesetre az világosan látszik, hogy az intézménynek igen komoly szakmai kihívást jelent az a tény, hogy tanulóinak több mint fele hátrányos helyzetű. A legmagasabb számban a szakiskolások körében jelenik meg a HH (79,45 %) és a HHH (60,3 %) tanulólétszám, de elgondolkodtató, hogy a gimnáziumi képzésben is van 137 HH tanuló a 415-ből (ez közel 33 %!). A tehetséggondozás kiemelt feladatként jelenik meg a Középiskolában. Az intézményünk 2011 óta térségi tehetségpont. A tehetséggondozás kiemelt területe a 4, 5 és 6 évfolyamos gimnázium, ahol emelt óraszámú képzéseken (matematika, idegen nyelv, testnevelés) vehetnek részt a diákok. A évfolyamon emelt szintű érettségi előkészítők vannak a tanulók jelentkezése alapján angolból, történelemből, fizikából, biológiából, kémiából, rajzból, testnevelésből és matematikából. Versenyfelkészítőt külön díjazás nélkül több pedagógus vállal mindhárom képzési formában. A tehetséggondozásra ad(hat) új lehetőséget a TÁMOP /2 Iskolai tehetséggondozás pályázat, amennyiben elnyerik a támogatást. A hagyományosnak tekinthető rendezvényeik pl.: Karacs-nap, Karacs-sztár születik, belső pályázatok szintén lehetőséget adnak a valamiben (nem feltétlenül tantárgyakban) tehetséges tanulók felismerésére. 26

26 Az SNI tanulók száma 17 fő, a tavalyi évhez képest a létszámuk nőtt. A folyamatban lévő vizsgálatok miatt akár tanév közben 20 fő felé emelkedhet a számuk. A fejlesztő foglalkozást elkezdték (gyógypedagógusok, gyógytornászok, szaktanári fejlesztés), de van olyan tanuló, akinek még folyamatban van az ügyintézése. Nehézséget jelent a hallássérült tanulóknál a szurdopedagógus alkalmazása (nincs rá elég szakember, nem elérhető, vagy nem vállal már több tanulót). Az iskolai tankönyvellátásban a legnagyobb körültekintést az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók tankönyveinek megrendelése igényli. Ebben az évben az állami normatíva továbbra is Ft volt. A korábbi években megszűnt a könyvtárfejlesztésre fordítható keret. Az ingyenes tankönyvre jogosultak nagy része (kb %-a) gyermekvédelmi kedvezményben részesül, kisebb részük három- vagy többgyermekes családban él (e két jogcímen igénylők között természetesen átfedések is vannak). Néhány tanuló veszi igénybe az ingyenes tankönyvtámogatást tartós betegség miatt vagy sajátos nevelési igényűként. Az előző évekhez képest megnőtt a saját jogán családi pótlékra jogosult tanulók száma. A tanulóktól visszaszedett ingyenes tankönyveket lehetőség szerint igyekszenek minél jobban visszaforgatni ; e tekintetben nehézséget okoz, hogy nem kérhetik vissza a tanulóktól azokat a könyveket, amelyeket az érettségi, illetve a szakmai vizsgákhoz való felkészüléshez használnak, így csak a végzős tanulók esetében számolhatnak azzal, hogy minden ingyenes tankönyvet leadnak. További gondot jelent az idegen nyelvi könyvek és munkafüzetek használat utáni állapota, ezeket szinte nem is lehet újra kiadni. A Középiskolában ebben a tanévben 598 fő az ingyenes tankönyvre jogosultak száma, így az állami normatíva 598 x Ft, azaz Ft. Az összes megrendelés értéke: Ft, ebből ingyenes: Ft. (Ebben az összegben benne vannak a tanári példányok is, mivel azokat könyvtári állományba nem lehet bevételezni. Tanári példányokat csak nagyon indokolt esetben rendeltek.) Az AJKP programban résztvevők közül azok a tanulók, akiknek nincs ingyenes jogosultságuk, a program költségvetésének terhére kapták a tankönyveiket, közel Ft értékben. 27

27 A fenti adatokból látható, hogy a rendelkezésünkre álló állami finanszírozási kerettel jól gazdálkodott az iskola. A kedvezményes étkeztetésről a következő rövid összegzés adható: a kollégiumi konyhán összesen 184 diák ebédel, közülük 80 fő menzás, 104 fő kollégista. A menzások közül 40-en étkeznek kedvezményesen. A kedvezmény igénybevételének jogcíme: rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 15 tanuló; 3 vagy többgyermekes családban élő 23 fő; tartósan beteg vagy fogyatékos 2 fő. A 104 kollégistából 73-an kedvezményesen étkezők. Közülük rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 71 fő, 3 vagy többgyermekes: 2 fő. Az esély egyenlőség biztosítását többféle módon valósítják meg az intézményben. Szakiskolai tanulók ösztöndíja A 2012/2013. tanévben a gépi forgácsoló, géplakatos, épület- és szerkezetlakatos, szerkezetlakatos, szociális gondozó és ápoló szakképesítéseket tanulók jogosultak szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra, összesen 109-en. Ösztöndíjban részesül 99 tanuló, 10 tanulónak 2,51 alatti tanulmányi eredménye miatt nem jár ösztöndíj, részükre szakmai kompetenciákat fejlesztő foglalkozásokat tartanak. Az első szakképző évfolyam első félévében 71 tanuló havonta Ft juttatásban részesül. A második és harmadik szakképző évfolyamokon 3 tanuló havonta Ft; 6 tanuló havonta Ft; 4 tanuló havonta Ft; 11 tanuló Ft; 4 tanuló havonta Ft ösztöndíjat kap. Az Útravaló pályázat főbb jellemzői A 2011/2012. tanévben középiskola az Útravaló - MACIKA ösztöndíj, az Út a szakmához és Út az érettségihez pályázatban vett részt, összesen Ft-ot nyertek (az Út az érettségihez: Ft, az Út a szakmához Ft). 79 tanár és 149 fő tanuló vesz részt a programban (Út az érettségihez: 47 tanár, 84 tanuló, Út a szakmához. 32 tanár, 65 tanuló). Az elnyert összegből a tanárok díjazásából Ft-ot kellett visszafizetni, mivel a pályázat új feltétele szerint, ha a tanuló tanulmányi eredménye romlik (akár 1 28

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 24-én ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről 1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A 2009/2010. tanév rendjéről szóló /2009. ( ) OKM rendelet tervezete Budapest, 2009. március 20. ÖSSZEFOGLALÓ 1. Jogszabályi felhatalmazás: Az előterjesztés

Részletesebben

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék I. A 2009/2010. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások... 5 A közoktatásról szóló törvény módosításai... 5 A nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 6572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 73. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA 2016 Szerkesztés lezárva: 2016. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. JELENTKEZÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA... 4 1. A TANULÓI JOGVISZONY FENNÁLLÁSA ALATT TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSEKRŐL...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 23-I ÜLÉSÉRE OKTATÁSI ALBIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 23-I ÜLÉSÉRE OKTATÁSI ALBIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 08-8/1660/2011 TÁRGY: A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉ- NYEK KÖTELEZİ ÉS NEM KÖTELEZİ FELADATAI ÉS A FELADATOKHOZ BIZTOSÍTOTT ÁLLÁSHELYEK MELLÉKLET: 2 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I ÉS

S Z E R V E Z E T I ÉS 2377 Örkény HUSZKA HERMINA Telefon/fax: +36/29 311 024 Bartók Béla utca 53. ÁLTALÁNOS ISKOLA E_mail: huszkahermina@gmail.com OM azonosító: 032485 Honlap:www.huszkaiskola.hu S Z E R V E Z E T I ÉS M Ű K

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

Dózsa György Általános Iskola

Dózsa György Általános Iskola 037037 Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Megismerte, véleményezte és elfogadta a Dózsa György Általános Iskola Tantestülete, 2013. márc. 31. Készítette: Veszprém, 2013. márc.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. március 26. Jelen módosítás a törvényi változásoknak való megfelelés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Vezetői pályázat. EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3.

Vezetői pályázat. EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3. Vezetői pályázat EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására Készítette: Bukovics Eszter 2015.06.18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEMUTATKOZÁS-------------------------------------------------------------------2.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület! SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Tel.: 54/474-024 Fax.: 54/474-024/2 E-mail: onko4171@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE DÉVAVÁNYAECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZATMŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 20082012 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás 2015. évi CCXXIII. törvény indokolása egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról Általános indokolás A gyermekétkeztetés egyre jelentősebb helyet foglal el

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az eljárás megindítása, előzmények Sajtóhírekből értesültem arról, hogy az értelmi fogyatékos gyerekek előkészítő szakiskolai képzése

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet. TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu HÁZIREND 2013 1 I. Jogi státusz, alapadatok... 4 II. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. szeptember 01-től 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 5.oldal 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA

ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA Szociális és Munkaügyi Minisztérium Budapest, 2008. március Engedély száma: Engedélyezem: dr. Lamperth Mónika Tartalom Bevezető 3 1. A KÉPZÉS CÉLJA 2.

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A Terney Béla Kollégium Pedagógiai

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE

Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE Az esélyegyenl ségi terv id tartama: 2007-t l visszavonásig 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS KÁLVIN U. 3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 32/2008. - XI.24. OKM rendelet

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013.

Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013. Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és m ködési szabályzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 0. május 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 0. május 6-i ülésére. napirendi pont Tárgy: Az Intézményi

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben