Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: Munkaterv tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév"

Átírás

1 Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: Munkaterv tanév

2 Tartalom 1. Bevezetés oldal 1.1. Törvények oldal 1.2. Kormányrendeletek oldal 1.3. Miniszteri rendeletek oldal 2. A nevelési év tanév jelmondata oldal 3. A nevelési év tanév kiemelt feladatai oldal 3.1. Keresztény hitvallás oldal 3.2. Nevelő munka oldal 3.3. Oktató munka oldal Kiemelt feladataink oldal Alkalmazott módszerek és eszközök oldal 3.4. Elvárt eredmények oldal 4. Pedagógusok megbízásai oldal 4.1. Iskolában oldal 4.2. Óvodában oldal 5. A tanév helyi rendjének meghatározása oldal 5.1. A szünetek időpontjai oldal 5.2. A tanítás nélküli munkanapok felhasználásának időpontjai oldal Iskolai tanítás nélküli munkanapok oldal Óvodai nevelés nélküli munkanapok oldal 6. A nemzeti és egyéb ünnepek, megemlékezések megrendezésének időpontja oldal 7. Nevelőtestületi értekezletek időpontjai és témái oldal 8. Szülői értekezletek, szülőkkel való közvetlen kapcsolattartás oldal 8.1. Iskolában oldal 8.2. Óvodában oldal 9. Intézményi rendezvények, programok oldal 10. Diákönkormányzat ülései, az éves diák-közgyűlés időpontja oldal 11. Egyházi ünnepek, szentmisék oldal 12. Mérések az intézményben oldal 13. Tanulmányi versenyek oldal 14. Riadó próbák oldal 15. Felvételi eljárás rendje, középfokú beiskolázás oldal 16. Tankönyvellátás szabályzata oldal 17.Pedagógiai munka éves ellenőrzése, a pedagógiai felelősség megosztása oldal 18. Önértékelési feladatok, az intézményi önértékelési csoport munkaterve oldal Feladatok oldal Intézményi önértékelési csoport tagjainak feladatai oldal Alkalmazott módszerek, eszközök oldal Az intézményi önértékelési csoport értekezletei oldal 19. Tervezett pedagógus képzések a tanévben oldal 20. A szülői munkaközösség programja oldal 21. Intézményi egészségügyi ellátás rendje oldal Mellékeltek 1. számú Munkaközösségek munkaterve a tanévre 2. számú Gyermek- és ifjúságvédelmi csoport munkaterve a évre 3. számú Diákönkormányzat munkaterve a tanévre Naptári terv táblázat Ratifikációs záradékok 1. oldal

3 1.Bevezetés Intézményünk Munkatervét az érvényben lévő jogszabályok előírásai szerint készíti el a hagyományoknak megfelelően. A Munkaterv tartalmazza a kötelező formai elemeket. 1.1.Törvények évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről évi CXCV. törvény az államháztartásról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi CCXI. törvény a családok védelméről 1.2.Kormány rendeletek 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. köznevelési intézményben történő végrehajtásáról 229/2012.(VIII.28) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 1.3.Miniszteri rendeletek 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet pedagógiai szakszolgáltatást nyújtó intézményekről 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet, és a 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet módosítása 25/ (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről 31/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 2. oldal

4 2.A nevelési év tanév jelmondata És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, a melynek vize el nem fogy. (Ézs 58,11) 3.A nevelési év tanév kiemelt feladatai Ahogyan jelmondatunk is megfogalmazza a Krisztusi tanítás szellemében kell fejlesztenünk a ránk bízott gyermekek egész személyiségét, ötvözve a vallási meggyőződést, lelki, szellemi, testi fejlődést hogy tanítványaink mint a folyamatosan öntözött kert növekedjenek, gyarapodjanak, gazdagodjanak keresztény erkölcsi értékekben, tudásban, műveltségben. 3.1.Keresztény hitvallás A keresztényi hitvallás az intézmény nevelő-oktató munkájának alapvető ideológiáját képezi, átszövi a mindennapi életet, figyelembe véve azt, hogy személyre szabott legyen és alkalmazkodjon a gyerekek, családok, pedagógusok hitéleti múltjához. Céljaink Feladataink Programjaink Keresztény értékrend Ismerkedés a hitélettel, a Hittan órák, óvodai csendes kialakítása az óvodába, keresztényi értékrend percek, részvétel templomi iskolába belépő gyermekek normáival diákmiséken, liturgiákon, esetében bibliai mesék Keresztény értékrend további A keresztény erkölcsi értékek Hittan órák, áhitatok, lelki mélyítése az alsó tagozatos ismerete, elfogadása, a hit gyakorlatok, részvétel a tanulók esetében mélyítése templomi diák- és ünnepi miséken, liturgiákon, bibliai Keresztény értékrend elfogadása az azzal történő azonosulás a felső tagozatos tanulók esetében 3.2.Nevelő munka A keresztény erkölcsi értékek, vallás belső értékként való megélése, azonosulás, ezek közvetítése a szűkebb környezet felé 3. oldal történetek ismerete Hittan órák, áhitatok, lelki gyakorlatok, zarándoklatok, részvétel a templomi diák- és ünnepi miséken, liturgiákon, biblia ismerete Céljaink Feladataink Programjaink Az önálló ismeretszerzés Ösztönzés az önálló Könyvtári órák, az iskolai képességének fejlesztése ismeretszerzésre, megfelelő könyvtárszoba és Internet megfelelő feladatok feladatok kijelölése, sarok használata, községi választásával könyvtár- és Internet könyvtárral való használatának bemutatása, együttműködés

5 Az önismeret, az egyéni képességek felismerése, ez alapján az egyéni fejlődési lehetőségek felismertetése, motiválása Az alapvető erkölcsi értékek felismertetése, a jó a rossz közti különbség meglátása Közösségek fejlesztése, a közösség pozitív hatásainak tudatosítása az egyén fejlődésére Az érzelmek fontos szerepe az ember életében, uralkodás érzelmeink felett, kimutatása érzelmeinknek Hazaszeretet erősítése, a nemzethez kötődés fejlesztése, a haza megismerésének fejlesztése Az esztétikai érzék, szépség iránti fogékonyság fejlesztése, a művészetek önkifejező ereje Az egészség megóvására, tudatos egészségfejlesztésre beszámolók, kiselőadások, önálló projektmunkák, dolgozatok készíttetése, ösztönző értékelése. Önismereti játékok, tesztek, beszélgetések, értékelések, csoportos foglalkozások, beszélgetések, fejlesztő játékok. Osztályfőnöki munkában a közösség rétegződésének feltárása, beszélgetések, interjúk, közös célok, fejlődési utak kijelölése. Érzelemszegény világunkban fontos a pozitív érzelmek kimutatása, az érzelmek megfelelő kinyilvánítása különböző helyzetekben az illendő megnyilvánulások bemutatása A szűkebb és tágabb környezetünkhöz való kötődés, a hazaszeretet erősítése, büszkeség és példakép érzésének felébresztése A gyermekek önkifejezésének erősítése, motiválása művészi tevékenységre Helyes szokásrendszer kialakítása, az egészséges 4. oldal Tanítási-, osztályfőnöki-, hittan órák, csoportfoglalkozások keretébe beépíthető feladatok Közösségfejlesztő játékok, akciók, közösségi programok szervezése klubdélutánok, közös műsorok, kirándulások, túrák, vetélkedők Tanítási-, osztályfőnöki-, hittan órák, csoportfoglalkozások keretébe beépíthető feladatok Valamennyi tantárgy keretében a megismerés erősítése. Ismerd meg lakóhelyed helytörténeti program Miért szeretem a hazámat projektmunka Híres magyarok a világban kiállítás szervezése A témához köthető pályázatokon és versenyeken történő részvétel, alkotások folyamatos bemutatása, kiállítása, időszakos dekoráció készítése Témafeldolgozások tantárgyakhoz köthetően,

6 nevelés Testi nevelés terén a mozgás és a sport szeretetének természetes igénnyé fejlesztése Környezeti értékeink megóvása, az épített és természetes környezet védelme, kiemelt figyelemmel a klímaváltozás okozta összefüggésekre életvitel megismertetése, az egészségmegőrzés, táplálkozás, testmozgás, megfelelő mentálhigiénés állapot kialakítása. A káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése. Az egészségünk megőrzése érdekében a testmozgás megszerettetése, különböző sportolási lehetőségek bemutatása, a fejlődés és teljesítményösztönző elismerése Segítsük a környezettudatos magatartás kialakítását a tantárgyak megfelelő témáihoz kötve, ezen kívül szabadidős foglalkozások keretében együttműködés az egészségügyi szolgálattal, tájékoztató, előadás a káros szenvedélyek témakörben, védőnői, orvosi szűrések Sportprogramok, edzések, Labdarúgó program és Gyermekatlétika program indítása, helyi versenyek szervezése, iskolán kívüli versenyeken részvétel, együttműködés sportegyesületekkel Természetjáró túrák, kirándulások szervezése, a környezet esztétikumának kialakítása, megőrzése a mindennapokban Kis kertész program az óvodában 3.3.Oktató munka Feladatunk a tanulók egész személyiségének fejlesztése, ebben komplex egészként jelenik meg az ismeretszerzés, tevékenykedtetés, gyakoroltatás, és a pozitív példákon keresztül nyújtott érzelmi hatások. A pedagógiai folyamatokba beépítjük, az egyes nevelési területek feladatait, a kulcskompetenciák fejlesztését, amely a tanulók egyéni képességei szerint, eltérő ütemű fejlődésük figyelembe vételével történik Kiemelt feladataink 1-2. osztály: - az óvoda-iskola átmenet megfelelő kezelése - a fokozatosság biztosítása - az iskola rendjének elfogadása, a mindennapi rend megszokása - a játék és erre alapuló ismeretszerzés helyét fokozatosan a tanulási tevékenység váltsa fel 3-4. osztály: - a helyes tanulási, ismeretszerzési képességek alakítása - önálló tanulás segítése - alapképességek, készségek, kompetenciák kialakítása 5. oldal

7 - megfelelő motiváció, sikerélmények, inspiráció biztosítása a tanulási folyamatban 5-8. osztály: - az előző években már elkezdett folyamatok folytatása - az eredményes iskolai tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák, készségek, képességek alakítása, - A tanulók egyéni képességüknek, kialakuló érdeklődésüknek, tehetségüknek megfelelően igyekszünk mélyíteni ismereteiket, - a pozitív eredmények hangsúlyozásával igyekszünk az érdeklődés fenntartására - egyéniségük megismerésével segítjük a pályaorientációt. Minden korosztály esetében gondot fordítunk az egészséges életvitel kialakításra, a gyerekek testmozgásának, sportolásának biztosításra. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek esetében - a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek esetében biztosítjuk a megfelelő óraszámban történő integrált fejlesztést, ösztönözzük képességeiknek megfelelő intézményi és intézményen kívüli programokon, nem tantárgyhoz köthető szakkörökön történő részvételüket (Karácsonyi szépíró verseny, rajzverseny, sportprogramok, kézműves- és dráma szakkör) - kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók fejlesztésére nagy hangsúlyt fordítunk. Ennek érdekében komplex helyi versenyeket szervezünk (Alsós- és Felsős Akadémia néven), valamennyi tantárgyból részt veszünk kistérségi, megyei versenyeken, csapatés egyéni versenyeken, levelező versenyeken, működtetjük szakköreinket Alkalmazott módszerek és eszközök - alkalmazzuk a differenciált oktatásszervezési elveket - változatos munkaformákat, módszereket építünk be a tanítási-tanulási folyamatba - használjuk a korszerű eszközöket, digitális technikát - nagy hangsúlyt fordítunk a motivációra; - a tanulókat problémamegoldó, gondolkodtató, tevékenykedtető módon vonjuk be a pedagógiai folyamatokba; - az önálló tapasztalatszerzésből levezethető tudás megszerzését alkalmazzuk - kellő időt és figyelmet fordítunk az ismeretek elmélyítésére, gyakoroltatásra - Alkalmazkodunk az egyéni bánásmódot igénylő tanulók esetében a fejlesztési feladatok végrehajtására Mindezek elérésének alapvető feltétele a pedagógus részéről a pontos tervező, előkészítő munka, a felkészülés, önképzés és szakmai fejlődés, rendszeres ellenőrzés és értékelés. 3.4.Elvárt eredmények Terület Nevelő - oktató munka Elvárt eredmény Tanulóink minden tantárgyból megfelelnek az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben és a 6. oldal

8 Személyiségfejlesztés Közösségfejlesztés Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda Különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók helyi tantervben meghatározott továbbhaladás feltételeinek. Rendelkeznek olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel, attitűdökkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik arra, hogy a felsőbb évfolyamok követelményeinek megfeleljenek. Életkori sajátosságaiknak megfelelően rendelkeznek szilárd hittel és meggyőződéssel, tudatában vannak a keresztény emberi értékeknek. Ismerik a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat. Az intézmény tartósan képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező gyerekek fogadására, és együttnevelésére. Tanulóink részt vesznek az iskola által felkínált, személyiségfejlesztést szolgáló tevékenységekben. Kialakul az önmagukért és társaikért érzett felelősség. Ünnepélyeken, rendezvényeken a helyzethez illően tudnak viselkedni. Önértékelésük reális. Tanulóink ismerik és betartják a közösségi együttélés szabályait. Képesek társaikkal együtt dolgozni. Nyitottak és megértőek különböző életmódok, kultúrák, szokások iránt. Folyamatos a kapcsolattartás az osztályfőnökök, szaktanárok és az iskolavezetés között. Folyamatos a beilleszkedési tanulási és magatartási zavarral küzdő tanulók kiszűrése és szakértői bizottság elé küldése. A tanulók teljesítsék a speciális követelményeket. A csoportok kialakításánál a tanulói, szaktanári és szülői igények, kérések lehetőség szerinti maximális figyelembe vétele. Az iskola által szervezett foglakozásokon minél több tanuló vegyen részt. A nevelőtestület folyamatos tájékoztatása, tájékozottsága a versenykiírásokról. Tanulmányi versenyeken tehetséges tanulóink részt vesznek (a verseny típusától függően). Az iskola bevonása a versenyek 7. oldal

9 4.Pedagógusok megbízásai 4.1.Iskolában támogatásához (nevezési díjak és jutalmak) 1. Béres Károlyné igazgató 2. Papp László igazgató helyettes 3. Bacsa Hajnalka 1.osztály osztályfőnöke gyermek és ifjúságvédelmi felelős (alsó tagozat) 4. Grestyák Tünde 2.osztály vezetője alsós munkaközösség vezetője 5. Erdélyi Mariann 3.osztály vezetője intézményi önértékelési csoport tagja óvodai kapcsolattartó pedagógus 6. Bálintné Bánhegyi Orsolya 4.osztály vezetője DÖK patronáló pedagógus 7. Nagy Celesztina 5.osztály osztályfőnöke intézményi önértékelési csoport tagja ügyeletvezető pedagógus 8. Csatlós József 6.osztály osztályfőnöke felsős munkaközösség vezetője felmérésvezető 9. Zámboly Péterné 7.osztály osztályfőnöke gyermek- és ifjúságvédelmi felelős (felső tagozat) gyermekvédelmi csoportvezető 10. Náfrádi Bernadett 8.osztály osztályfőnöke intézményi önértékelési csoportvezető 11. Béres Máté szabadidő- és sportprogram szervező 12. Kerekes Ágnes I.sz. napközis csoport vezetője 13. Bodnár Beáta II.sz. napközis csoport vezetője 14. Petőné Keszeli Kitti III.sz. napközis csoport vezetője 15. Béres Károly tanulószoba vezető 4.2.Óvodában Boborné Kiss Melinda Kőháziné Patyi Mária Tóth Zoltánné Czankné Gigacz Nóra Tábit Zoltánné óvodavezető gyermek- és ifjúságvédelmi felelős intézményi önértékelési csoport tagja étkezési koordinátor tűz- és munkavédelmi felelős 8. oldal

10 5.A tanév helyi rendjének meghatározása A tanév a miniszteri rendeletnek megfelelően intézményünkben is szeptember június 15-ig tart. A tanítás első napja szeptember 1. hétfő, az utolsó tanítási nap június 16. szerda. A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. Az első félév január 22-ig tart. A tanuló első féléves eredményéről a szülőket január 29-én ( pénteken ) értesíti az iskola. 5.1.A szünetek időpontjai Az őszi szünet október 26-től október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő). A téli szünet december 21-től december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 4. (hétfő). A tavaszi szünet március 24-től március 29-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016.március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2016.március 30. (szerda). 5.2.A tanítás nélküli munkanapok felhasználásának időpontjai Iskolai tanítás nélküli munkanapok: december 12.(szombat) Első félévi nevelési értekezlet március 5. (szombat) Második félévi nevelési értekezlet május 20. (péntek) Felkészülés az Iskolabálra 2016.június 3. (péntek) Lelkigyakorlat június 13. (hétfő) Diákönkormányzat napja, évi diákközgyűlés időpontja Óvodai nevelés nélküli munkanapok december 13. (szombat) Első félévi nevelési értekezlet március 5. (szombat) Második félévi nevelési értekezlet május 20. (péntek) Felkészülés az Iskolabálra 2016.június 3. (péntek) Lelkigyakorlat június 2. (csütörtök) Tanévzáró értekezlet 6.A nemzeti és egyéb ünnepek, megemlékezések megrendezésének időpontja augusztus 31. Veni Sancte - Tanévnyitó ünnepély október 6. Megemlékezés az aradi vértanukról október 22. Megemlékezés az 1956-os forradalomról december 4. Mikulás Nap 9. oldal

11 2015. december 18. Karácsonyi Ünnepély február 25. A kommunista diktatúrák áldozataira emlékezés március 11. Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról április 15. Holokauszt áldozataira megemlékezés május 28. Óvodai ballagás június 2. Ünnepi megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján június 18. Te Deum - Ballagás tanévzáró 7.Nevelőtestületi értekezletek időpontjai és témái augusztus 24. Tanévnyitó megbeszélés, alakuló értekezlet augusztus 25. Gyermekvédelmi értekezlet: éves munkaterv kialakítása augusztus 26. Nevelőtestületi értekezlet: intézményi önértékelési feladatok augusztus 31. Tanévnyitó értekezletek (óvoda-iskola) szeptember 23. Tantestületi munkaértekezletek: munka értékelése, IÖCS feladatainak ismertetése, ünnepi nap programja október 21. Óvodai munkaértekezlet: csoportlátogatások tapasztalatai november 25. Tantestületi munkaértekezletek: felkészülés az adventi ünnepre december 12. Őszi nevelési értekezlet: káros szenvedélyek január 22. Osztályozó értekezlet február 4. Óvodai félévi nevelőtestületi értekezlet február 10. Félévi nevelőtestületi értékelő értekezlet március 5. Tavaszi nevelési értekezlet: pszichológus tapasztalatai az intézményben április 13. Óvodai munkaértekezlet: aktuális téma, és a munkaterv feladatainak áttekintése május 11. Tantestületi munkaértekezlet: év végi feladatok áttekintése, felkészülés az intézményi jótékonysági bálra május 31. Óvodai tanévzáró értekezlet június 15. Osztályozó értekezlet június 17. Tanévzáró értekezlet Az intézményvezetés minden hónap első keddjén vezetőségi ülést tart. Téma: az elmúlt időszak munkájának értékelése, a következő időszak feladatai. 8.Szülői értekezletek, szülőkkel való közvetlen kapcsolattartás 8.1.Iskolában: szeptember 7-9. Osztály szülői értekezletek naponta az intézményvezetés részvételével szeptember 14. Intézményi szülői szervezet alakulása október 19. Tájékoztató szülői értekezlet a 8. osztályosok számra 10. oldal

12 2016. február 8-9. Osztály szülői értekezletek az az intézményvezetés részvételével március 31. Nyílt nap az iskolában Pedagógusok egyéni fogadóórájáról a tájékoztató füzetben, az intézményi faliújságon adunk tájékoztatást, az osztályok félévente egy-egy alkalommal, az osztály szülői szervezetének kialakított munkarendje szerint szerveznek szülői értekezleteket. 8.2.Óvodában: szeptember 10. Tanévnyitó szülői értekezlet szeptember 29.-október 5.-november 12. Nyílt napok a csoportokban február 25. Szülői értekezlet a nagycsoportban május 26. Szülői értekezlet (leendő óvodásoknak is) 9.Intézményi rendezvények, programok szeptember 26. Falunap Intézményi műsor szeptember 29. Ősz ünnep nyílt nap az óvodában október 2. Fut a suli sportdélután október 5. Ősz ünnep nyílt nap az óvodában november 6. Suli disco november Felsős Akadémia I.(tanulmányi verseny) november 12. Ősz ünnep nyílt napok az óvodában november 26. Óvoda iskolai hospitálása december 3. Szent Miklós Labdarúgó Kupa december Kis karácsony, nagy karácsony Adventi projekthét január 20. Versmondó verseny az óvodában február 12. Óvodai farsang február 13. Iskolai Farsang február Tollaslabda bajnokság március 1-4. Felsős Akadémia II.(tanulmányi verseny) március 18. Tavaszi futóverseny Víz világnapja március 23. Lelki gyakorlat 2016.április Alsós Akadémia (tanulmányi verseny) április 19. Óvodások látogatása az iskolában április 22. Természetvédelmi nap az óvodában április Első osztályosok beiratkozása (Kormányhivatal által meghatározott időpontban) április 29. Anyák napja május 2-5. Óvodai beiratkozás május 18. Angol nyelvi mérés május 21. Intézménybál 11. oldal

13 2016. május Gyermeknapok az óvodában május 25. Országos kompetenciamérés június 14. Tanulmányi kirándulások június 15. Bolondballagás 10. Diákönkormányzat ülései, az éves diák-közgyűlés időpontja szeptember 28. Alakuló gyűlés, az éves munkaterv elfogadása november 2. Felkészülés a DÖK programjaira február 1. Félévi munka értékelése, felkészülés a Farsangra április 25. Felkészülés az év végi iskolai programokra június 6. Diákönkormányzat napjának előkészítése Az éves diákközgyűlést a diákönkormányzat napján június 13-án, a diákönkormányzat napján tartjuk meg. 11. Egyházi ünnepek, szentmisék szeptember 26. Ünnepi mise Falunap Szent Gellért ünnepe október 6. Diákmise október 18. Osztálymise: 8. osztály október 22. Diákmise november 12. Diákmise november 19. Szent Erzsébet ünnepe az óvodában november 29. Osztálymise: 7. osztály december 13. Osztálymise: 6. osztály december 18. Diákmise január 6. Diákmise Vízkereszt, az intézmény szentelése január 24. Osztálymise: 5. osztály február 11. Diákmise február 28. Osztálymise: 4. osztály március 11. Diákmise március 20. Osztálymise: 3. osztály március 23. Diákmise Húsvét lelki gyakorlat április 7. Diákmise április 24. Osztálymise: 2. osztály május 5. Diákmise május 29. Osztálymise: 1. osztály június 18. Te Deum Tanévzáró mise Minden héten lelki gyakorlatot tartunk az alsó tagozatos diákoknak hétfőnként, a felső tagozatos diákoknak keddenként 7:45-8:00 órá 12. oldal

14 Az óvodában csendes percek vannak minden nap 8:30-8:45 órá 12.Mérések az intézményben Időpont Feladat Jellege Felelős Eszköze szeptember Tantárgyi bemeneti mérések Intézményiosztályonként Szaktanárok Felmérő feladatlapok DIFER mérés Intézményi- Óvónők Mérőeszköz október óvodai november Hazafias neveléshez köthető tájékozottsági Intézményifelső tagozat Felsős munkaközösség Feladatlapteszt január 6- június február május május június mérés vezető NETFIT mérés Országos Testnevelők Mérőeszköz Szövegértés és matematikai képességek mérése Intézményialsó tagozat Alsós munkaközösség vezető Feladatlap Angol nyelvi mérés Országos Felmérésvezető Felmérő tesztlapok Kompetenciamérés Országos Felmérésvezető Felmérő tesztlapok Tantárgyi mérések Intézményi- Szaktanárok Felmérő osztályonként feladatlapok 13.Tanulmányi versenyek Iskolánk a következő versenyeken szerepeltet tanulót: SZEGEPI által szervezett versenyek, TITOK levelező verseny, MOZAIK tanulmányi verseny, KVALITÁS tanulmányi verseny, TIT versenyei, TELC megyei angol verseny, BENDEGÚZ tudásbajnokság versenyei, a Megyei Diáksport Tanács által szervezett, továbbjutásos, és körzeti rendezésű sportversenyek labdarúgás, atlétika, kézilabda versenyszámokban. 14. Riadó próbák A tűz- és bombariadó próbát két alkalommal tartunk az iskolában: szeptember és április hónapban. 13. oldal

15 15. Felvételi eljárás rendje, középfokú beiskolázás Határidő Feladat Felelős A minisztérium pályázatot hirdet az Arany Igazgató János Tehetséggondozó Programjába, az Arany János Kollégiumi Programjába, valamint az Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Programjába történő jelentkezésről. A program kihirdetése, közzététele A középfokú iskoláknak - ha szervez, a 8. osztály osztályfőnöke kollégiumoknak - felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a köznevelés információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos 8. osztály osztályfőnöke gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák jegyzékét. A program kihirdetése, közzététele A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi 8. osztály osztályfőnöke iskolatitkár írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe. Jelentkezések elküldése Az Arany János Tehetséggondozó 8. osztály osztályfőnöke Programjára történő pályázatok benyújtása Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban Érintettek értesítése A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. Érintettek értesítése Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. 14. oldal 8. osztály osztályfőnöke iskolatitkár 8. osztály osztályfőnöke iskolatitkár 8. osztály osztályfőnöke iskolatitkár

16 A tanulói adatlapok módosításának 17. lehetősége az általános iskolában Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. Felvételi eredmények rögzítése 8. osztály osztályfőnöke 8. osztály osztályfőnöke Igazgató 16.Tankönyvellátás szabályzata A Tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében, valamint a tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendeletben foglalt szabályozás alapján határozzuk meg az iskolai tankönyvellátás rendjét a tanévben. A tankönyvfelelős feladatainak ellátásával a 2015/2016-ös tanévre Danilescuné Kiss Ildikó iskolatitkárt bízom meg. Munkáját az osztályfőnökök segítik, akik az osztályuk tankönyvigényei összesítik. Az iskola igazgatója a tankönyvfelelős közreműködésével január 10-ig felméri, hány tanulónak kell biztosítani az ingyenes tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés útján. A felmérés eredménye alapján az iskola igazgatója meghatározza a várható normatív támogatás összegét és az ingyenes tankönyv-ellátással kapcsolatos várható kiadásokat és egyéb adatokat, és erről tájékoztatja az érintett közösségeket január 31- Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója készíti el a szakmai munkaközösség véleményének beszerzését követően, a köznevelésről szóló évi CXC. törvény 63. (1)/c, valamint 89. (3) bekezdésének és a Tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. tv. 8., valamint 8/A-8/C -ainak, továbbá a tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a figyelembe vételével. A tankönyvrendeléshez szükséges adatokat az egyes pedagógusok adják le a tankönyvfelelősnek. A tankönyvek rendelésekor a munkaközösségek vezetői ellenőrzik az egyes pedagógusok által leadott adatokat. Külön figyelmet fordítanak az esetleges tankönyvváltásokra, amelyeket kizárólag az igazgató engedélyezhet. Munkafüzetek megrendelése csak igazgatói engedéllyel, munkaközösségi jóváhagyással lehetséges. A tankönyvfelelős által összeállított jegyzék alapján a tankönyvfelelős elkészíti a tankönyvrendelést, amelynek aláírásával az igazgató meghatározza, hogy a tankönyv vásárlására rendelkezésre álló összeget mely tankönyvek vásárlására fordítják. 15. oldal

17 A tankönyvfelelős elkészíti a Könyvtárellátóval és eseteleges más tankönyvforgalmazókkal megkötendő szerződéseket, és gondoskodik az abban meghatározottak teljesítéséről. A tankönyvek eladását követően a tankönyvfelelős gondoskodik a visszáru kezeléséről és a Könyvtárellátóval történő elszámolásról. Elkészíti az elszámolást, amelyet az intézmény gazdaságvezetőjével egyeztet. A tanulók számára a tankönyvek kiosztását a tankönyvfelelős készíti elő és bonyolítja le. Eközben teljes anyagi felelősséggel tartozik a tankönyvek állományáért és annak befolyó ellenértékéért. A tankönyvosztás időpontját augusztus közötti időpontra az igazgató tűzi ki, amelyről a tankönyvfelelős közreműködésével értesíti az iskola tanulóit és a beiratkozott leendő diákokat, valamint a szülőket. A tájékoztatást az intézmény honlapján is közzé kell tenni. A tankönyvek eladását követően a tankönyvfelelős gondoskodik a visszáru kezeléséről és a Könyvtárellátóval történő elszámolásról. Elkészíti az elszámolást, amelyet az intézmény gazdaságvezetőjével egyeztet Az iskola igazgatója a jogszabályok előírásai alapján január 25 ig tájékoztatja a szülőket és a tanulókat az iskolai tankönyvellátás rendjéről, a tájékoztatást a hirdetőtáblán és az iskola honlapján helyezi el. 17.Pedagógiai munka éves ellenőrzése, a pedagógiai felelősség megosztása 16. oldal

18 Naplók hónap Anyakönyvek Gyermekek, tanulói adatai Munkaidő nyilvántartás Személyi anyag Tanmenetek Munkatervek Igazgatósági értekezlet Nevelőtestületi értekezlet Munkaértekezlet Alsós munkaközösség értekezlet Felsős munkaközösség értekezlet Gyermekvédelmi csoport értekezlet Intézményi Önértékelés Szülői értekezlet Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda adminisztrációs feladatok értekezletek megtartása augusztus isk.t. h. mk. Vez mk. Vez GYIV vez szeptember h. h. h. mk. Vez. Ig.h. GYIV vez. IÖCS vez of. október h. h. mk. vez mk. Vez, IÖCS vez november h. h. h. IÖCS vez december h. h. nev. ért. IÖCS vez január h. h. h. oszt. Ért. h február h. h. félévi h. GYIV vez. IÖCS vez. of. Óv.v. március h. h. nev. ért. április h. h. h. mk. vez mk. Vez május h. h. óvod. Ért. Óv.v. június h. h. isk.t. h. h. év. végi h. GYIV vez 17. oldal

19 hónap Óralátogatások Napközis- tanulószobás csoportlátogatások Gyakornokok mentorálása Szakkörök, korrepetálások Tájékoztató füzetek Órai füzetek, munkafüzetek Alsós munkaközösség Felsős munkaközösség Gyermekvédelmi csoport Balesetvédelmi szemle Munkavédelmi feladatok Tűzvédelmi feladatok Ügyelet Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda osztályok, csoportok munkacsoportok védelem augusztus h. h. h. h. mk. vez. szeptember ment. of. h GYV. vez. október h. h. november h. december mk. Vez január h. h. h. h. mk. vez. február h. március h. ov.v. h. ov.v. h. h. április május of. h. június h. h. h. 18. oldal

20 hónap Tatnárgyi mérések Országos mérések Kiemelt iskolai mérések NET-FIT mérés Difer mérés SNI gyermek, tanuló BTM ellátása Tehetséggondozás Pedagógiai program SZMSZ Házirend Költségvetés Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda mérések különleges bánásmódot igénylő szabályzatok, tervezetek ellenőrzése augusztus ig ov.v. h. szeptember szak Tan. mk.v. október mk. Vez ov. Vez november felm. vez december h. h. január mk. vez test. Tan. h. h. február mk.v. március április május felm. Vez. június szak tan mk.v. h. ov.v. h. ov.v. 19. oldal

21 18.Önértékelési feladatok, az intézményi önértékelési csoport (IÖCS) munkaterve Az ötéves önértékelési programban foglalt feladatok megvalósítása az adott tanévre vonatkozó éves önértékelési terv szerint történik Feladatok: hónap feladat felelős augusztus Az intézményi önértékelési rendszer bevezetési igazgató ütemtervének elkészítése, az intézményi önértékelési csoport tagjainak kiválasztása, annak felmérése, hogy az adott tanévben hány pedagógus ellenőrzése történik meg; Az intézményi önértékelési csoport létrehozása; Tájékoztatás az intézményi önértékelési rendszer igazgató igazgató bevezetéséről, működtetéséről, az ezzel kapcsolatos megbízásokról és a pedagógusok ezzel kapcsolatos feladatairól. szeptember Önértékelési kézikönyv tanulmányozása (csoporttagok, pedagógusok) Intézményi önértékelési rendszer működtetésének elfogadása Intézményi elvárások rendszerének áttekintése október Öt évre szóló intézményi önértékelési terv kidolgozása Éves intézményi önértékelési terv kidolgozása november Öt évre szóló intézményi önértékelési terv elfogadása Éves intézményi önértékelési terv elfogadása december - január Egy fő gyakornok értékelése 20. oldal IÖCS vezetője, igazgató igazgató IÖCS igazgató IÖCS igazgató igazgató helyettes patronáló pedagógus IÖCS február - március Egy fő óvodavezető értékelése igazgató, igazgató helyettes IÖCS március április Egy fő alsó tagozaton tanító értékelése igazgató igazgató helyettes munkaközösség vezető IÖCS május június Intézményi önértékelés (Kiemelt éves önértékelési szempontok vizsgálata) Éves önértékelési munka értékelése, a következő időszak céljainak megjelölése igazgató IÖCS vezető igazgató IÖCS vezető

22 18.2.Intézményi önértékelési csoport tagjainak feladatai: Igazgató: irányítja és összehangolja az intézmény önértékelő munkáját, elkészíti a szükséges dokumentumokat, megbízza az IÖCS vezetőjét és tagjait, ellenőrzi a IÖCS vezetőjének munkáját. Részt vezetők önellenőrzéséhez szükséges feladatokban. Vezető: irányítja a csoport munkáját, ütemezi, kiosztja és ellenőrzi a csoporttagok feladatait, közvetlen kapcsolatot tart az igazgatóval, összesítéseket, értékeléseket készít, feltölti a szükséges adatokat az OH által működtetett informatikai rendszerbe. Irányítja az vezetők önellenőrzéséhez szükséges feladatok elvégzését, részt vesz az intézményi önellenőrzés feladataiban, munkájáról tájékoztatja az igazgatót. Csoporttag: irányítja az óvodapedagógusok önellenőrzéséhez szükséges feladatok elvégzését, részt vesz az intézményi önellenőrzés feladataiban, munkájáról tájékoztatja az igazgatót és az IÖCS vezetőt. Csoporttag: irányítja az alsó tagozaton tanító pedagógusok önellenőrzéséhez szükséges feladatok elvégzését, részt vesz az intézményi önellenőrzés feladataiban, munkájáról tájékoztatja az igazgatót és az IÖCS vezetőt Csoporttag: irányítja az felső tagozaton tanító pedagógusok önellenőrzéséhez szükséges feladatok elvégzését, részt vesz az intézményi önellenőrzés feladataiban, munkájáról tájékoztatja az igazgatót és az IÖCS vezetőt 18.3.Alkalmazott módszerek, eszközök Terület alkalmazott módszerek, eszközök pedagógus dokumentumok elemzése, megfigyelés, óra- és foglalkozáslátogatás, interjú, kérdőív vezető előző vezetői ellenőrzés, vezetői program, munkatervek, beszámolók elemzése, interjúk, kérdőívek intézmény pedagógiai program, SZMSZ, házirend, munkaterv, éves beszámolók, továbbképzési program, mérési eredmények, pedagógus önértékelések és az előző intézményellenőrzések elemzése, kérdőívek, interjúk 18.4.Az intézményi önértékelési csoport értekezletei szeptember 23. Az intézményi önértékelési rendszer működtetésének elfogadása október 1. Intézményi önértékelési tervek kidolgozásának munkamegosztása 21. oldal

23 2015. november 2. Intézményi önértékelési tervek elfogadása december 10. Gyakornok értékelésének megkezdése, akcióterv február 1. Gyakornok értékelésének lezárása Vezető értékelésének megkezdése, akcióterv április 4. Vezető értékelésének lezárása Tanító értékelésének megkezdése, akcióterv június 1. Tanító értékelésének lezárása Éves munka értékelése 19. Tervezett pedagógus képzések a tanévben Az éves beiskolázási terv tartalmazza a mindenkori következő tanévben továbbképzésen résztvevőket, melynek megvalósítása a képzések tényleges meghirdetésének és a központi költségvetési- és fenntartói támogatások függvénye. Ebben a továbbképzési ciklusban 1 fő pedagógusnak jár le a hétéves időszak. Továbbképzési kötelezettségük teljesítését szükséges támogatni. A közoktatás megújításával, átszervezésével járó feladatokra, a minősítésre a nevelőtestület valamennyi tagjának fel kell készülnie, ezt lehetőség szerint alacsonyabb óraszámú továbbképzésekkel mindenkinek biztosítjuk. Takarékossági szempontból szükséges a továbbképzések esetében kihasználni az ingyenes, különböző pályázatok keretében történő továbbképzéseket. Tervezett továbbképzések: Ssz. Pedagógus neve Képzést nyújtó Képzés megnevezése intézmény megnevezése 1. Boborné Kiss Melinda Oktatási Hivatal TÁMOP Köznevelési reformok operatív megvalósítása 2. Bodnár Beáta Szent István Egyetem Vizuális mediátor, iskolai designer szakirányú továbbképzési szak 3. Náfrádi Bernadett Gál Ferenc Főiskola Hitoktatásra felkészítő képzés 4. Béres Károlyné Oktatási Hivatal TÁMOP Köznevelési reformok 5. Tantestület számára Év közi aktuális ajánlat operatív megvalósítása Minősítés, tanfelügyelet 22. oldal

24 20.A szülői munkaközösség programja Időpont Program szeptember Szülői szervezet alakuló ülése, az éves program elfogadása október Szülői jótékonysági est szervezése december Karácsonyi ajándékok készítése a gyerekeknek február Farsangi bál szervezése május Intézményi jótékonysági bál szervezése Gyermeknapi programok szervezése június Év végi összejövetel, éves munka értékelése 21.Intézményi egészségügyi ellátás rendje Hónap augusztus szeptember október november december január február március április május Feladat Az iskola-védőnői munkaterv elkészítése 8. osztályosok egészségügyi törzslapjának továbbítása Osztálynévsorok pontosítása Tisztasági vizsgálat az óvodában és iskolában 6. osztályos tanulók (MMR) és a 7-8. osztályos tanulók (Hepatitis B) védőoltása 1. osztályos tanulók részletes védőnői vizsgálata A 3. és 4. osztályos tanulók részletes védőnői vizsgálata A 6. osztályos tanulók DiTaP védőoltásának megszervezése Étkezés, napközis mellékhelyiségek higiénés vizsgálata Egészségfejlesztő foglalkozások (5-8. osztály) Tisztasági vizsgálat az óvodában és iskolában Az 5. osztályos tanulók védőnői szűrővizsgálata Egészségfejlesztő foglalkozások (1-4. osztály) A 3. osztályos tanulók védőnői szűrővizsgálata Egészségfejlesztő foglalkozások (5-8. osztály) Tisztasági vizsgálat az óvodában és az iskolában Egészségfejlesztő foglalkozások (1-4. osztály) A 6. osztályos tanulók orvosi és védőnői szűrővizsgálatának megszervezése Egészségfejlesztő foglalkozások (5-8. osztály) Helyiségek higiénés ellenőrzése A 7. osztályos tanulók (Hepatitis B) védőoltásának megszervezése Óvodások beiskolázási vizsgálatának megszervezése Egészségfejlesztő foglalkozások (1-4. osztály) Tisztasági vizsgálat az óvodában és az iskolában Szakorvosi vizsgálatra küldött tanulók eredményeinek ellenőrzése Egészségfejlesztő foglalkozások (5-8. osztály) A 8. osztályos tanulók orvosi, védőnői szűrővizsgálatának megszervezése Tisztasági vizsgálat az óvodában és iskolában 23. oldal

25 június július Felvételt nyert 8. osztályos tanulók iskoláinak regisztrálása Egészségfejlesztő foglalkozások (1-4. osztály) A 7. osztályos tanulók védőnői szűrővizsgálatának megszervezése Éves iskola egészségügyi jelentés elkészítése Tisztasági vizsgálat az óvodában és az iskolában Veszélyeztetett tanulók nyomon követése Kaszaper, augusztus Béres Károlyné igazgató 24. oldal

26 Ratifikációs záradék I. Jegyzőkönyv A Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda évi munkatervét a nevelőtestület szeptember 10-én 100 % arányban elfogadta. 1. Bacsa Hajnalka 2. Bálintné Bánhegyi Orsolya 3. Béres Máté 4. Béres Károly 5. Béres Károlyné 6. Boborné Kiss Melinda 7. Bodnár Beáta 8. Czankné Gigacz Nóra 9. Csatlós József 10. Erdélyi Mariann 11. Grestyák Tünde 12. Kerekes Ágnes 13. Kőháziné Patyi Mária 14. Náfrádi Bernadett 15. Nagy Celesztina 16. Papp László 17. Petőné Keszeli Kitti 18. Tábit Zoltánné 19. Tóth Zoltánné 20. Zámboly Péterné 25. oldal

27 II. Jegyzőkönyv A Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda évi MUNKATERVÉT a szülői szervezet véleményezte, és elfogadásra javasolta. Kaszaper, szeptember 9... Szülői Szervezet képviselője III. Jegyzőkönyv A Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda évi MUNKATERVÉT a DÖK véleményezte, és elfogadásra javasolta. Kaszaper, szeptember 7... DÖK patronáló pedagógus 26. oldal

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 MUNKATERVE 2013-2014. tanév / : 06-68-423-033 Tartalom Bevezetés... 2. oldal 1. A tanév helyi rendjének meghatározása... 2. oldal 2. A szünetek

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató A Kertai Általános Iskola Munkaterve a 2014/2015-ös tanévre Kerta, 2014. augusztus 28. igazgató A Kertai Általános Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a 2014/2015.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A 2013/2014. tanév munkarendje 2013. augusztus 23. (P) Nevelőtestületi megbeszélés Munkaközösségi megbeszélések A tantárgyfelosztás egyeztetése

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév

Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Kazincbarcika, 2015. augusztus 31. Pál-Kutas Dénesné igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés:...3 Jogszabályi háttér:...4 I.

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program Miskolc, 2015. szeptember 09. Készítette: dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra igazgató 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév A Kecskeméti Szakképzési Centrum MUNKATERVE 2015-2016-os tanév Kecskemét 2015. Kecskeméti Szakképzési Centrum Tartalomjegyzék Bevezető... 3 I. A tagintézmény szervezeti struktúrája... 4 Humánerőforrás...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 24-én ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről 1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév

A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév Tartalomjegyzék Fejezet Cím Oldalszám 1. A Kerek Világ Általános Iskola pedagógusainak száma, iskolai

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri u. 27. Tel.: 96/279/137 Fax: 96/535-017 E-mail: altiskfarad@gmail.com

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Dózsa György Általános Iskola

Dózsa György Általános Iskola 037037 Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Megismerte, véleményezte és elfogadta a Dózsa György Általános Iskola Tantestülete, 2013. márc. 31. Készítette: Veszprém, 2013. márc.

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok

Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt) Tanulói részvétel, döntés 24. (2) A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében,

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1 A pedagógusok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére:

BESZÁMOLÓ. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére: BESZÁMOLÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére: Tájékoztató az Általános Iskola munkájáról különös tekintettel az előző tanév befejezésére, ill. az új tanév

Részletesebben

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján I. A tanév, szorgalmi idő Tanév: 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista

Intézményi közzétételi lista Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde 5331 Kenderes, Szent István út 36. tel: 59/528-010, fax: 59/528-034, e-mail: kenderessuli@gmail.com Intézményi közzétételi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.

MUNKATERV 2012/2013. MUNKATERV 2012/2013. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út 48-54. Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 2 A PETRIK LAJOS

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól 2012. Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 1 2 BEVEZETÉS Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2009 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A gazdasági szervezet felépítése és feladata...

Részletesebben

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 2011/2012 tanév Készült: a tagintézmény vezetők, a munkaközösség vezetők és az egyes szakterületek megbízottjainak értékelése alapján Bogyiszló, 2012.

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

Munkaterv 2015/2016 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Munkaterv 2015/2016 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolája 1146 Budapest, Thököly út 48-54. 2015/2016-os tanév

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 6572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 73. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A 2009/2010. tanév rendjéről szóló /2009. ( ) OKM rendelet tervezete Budapest, 2009. március 20. ÖSSZEFOGLALÓ 1. Jogszabályi felhatalmazás: Az előterjesztés

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015.

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. 0 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A kompetenciamérés eredményének javítása. intézkedési terv

A kompetenciamérés eredményének javítása. intézkedési terv Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola székhelye: 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Ikt.sz.: /2015. OM: 036345 Ügyintéző: Ősze Józsefné Ügyintézés

Részletesebben

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Közzétételi lista A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Sorszám Beosztás Végzettség Szakképzettség Tanított tárgyak 1. tanító főiskola tanító, technika

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben