Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége"

Átírás

1 Közzétételi lista A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Sorszám Beosztás Végzettség Szakképzettség Tanított tárgyak 1. tanító főiskola tanító, technika és pedagógia alsó tagozat 2. tanár főiskola egyetem Földrajz történelem szakos általános iskolai tanár, népművelő szakvizsgázott pedagógus, közokt. vezető 3. tanár főiskola magyar szakos tanár, tanító, értékközvetítő és képességfejlesztő 4. tanár főiskola zeneiskolai zeneelmélet és szolfézstanár 5. tanár egyetem főiskola 6. igazgatóhelyettes, tanár 7. igazgatóhelyettes, tanító főiskola főiskola okleveles informatikatanár, matematika-fizika szakos tanár német szakos nyelvtanár, általános iskolai tanító, pedagógia és német közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, gyakorlatvezető tanító szakvizsgás képzés, oktatási földrajz, történelem, természetismeret, magyar szolfézs informatika matematika, fizika német nyelv alsó tagozat ének, rajz

2 informatikus, tanító, népművelés, közlekedési ismeretek elméleti oktató, óvónő 8. gyógypedagógus főiskola oligofrénpedagógia logopédia szakos tanár, mentálhigiénés szakasszisztens logopédia 9. gyógypedagógus egyetem tanító, fejlesztési (differenciáló) természetismeret műv.terület pszichopedagógia, gyógypedagógiai terápia gyógypedagógiai fejlesztés 10. tanár főiskola szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető számítástechnika szakos tanár matematika-fizika szakos általános iskolai tanár 11. gyógypedagógus főiskola gyógypedagógus, szomatopedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógusa 12. könyvtáros tanító főiskola tanító könyvtár 13. tanító főiskola tanító, ének 14. tanár egyetem főiskola okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és informatika matematika gyógypedagógiai fejlesztés mozgás-rehabilitáció iskolai könyvtáros, alsó tagozatos tanító alsó tagozat magyar

3 szociálpedagógus, 15. tanító főiskola tanító magyar nyelv és irodalom műveltségterületen napközi rajz ének 16. tanár főiskola angol szakos nyelvtanár, általános iskolai tanító értékközvetítő és képességfejlesztő, angol nyelvű 17. tanár főiskola magyar-történelem szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, minőségbiztosítási feladatok ellátásához szükséges képesítés 18. gyógypedagógus főiskola gyógypedagógus, pszichopedagógia gyógypedagógiai asszisztens, tanító 19. zongoratanár főiskola zongoratanár, kamaraművész 20. tanító, gyógypedagógus főiskola gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája, tanító, fejlesztési (differenciáló), ének-zene angol nyelv magyar, történelem matematika, fejlesztő foglalkozások zongora alsó tagozat fejlesztőpedagógus 21. tanító főiskola alsó tagozat tanító, rajz és népművelés 22. tanár főiskola biológia szakos biológia,

4 23. tanár főiskola egyetem tanár, általános iskolai tanító, testnevelés és pedagógia kémia, földrajz szakos tanár, tanító, testnevelés, okleveles kémiatanár 24. tanító főiskola tanító, ének 25. tanító főiskola felsőfokú szakképzés tanító, számítógéprendszer - karbantartó 26. tanár főiskola földrajz testnevelés szakos általános iskolai tanár természetismeret, erkölcstan kémia, földrajz, természetismeret, testnevelés alsó tagozat napközi informatika szakkör földrajz, testnevelés 27. tanár főiskola fizika-technika szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus 28. tanár egyetem főiskola vizuális és környezetkultúra szakos egyetemi tanár, rajz szakos tanár, általános iskolai tanító rajz fizika, technika 29. tanító főiskola napközi tanító, rajz 30. tanító főiskola alsó tagozat rajz

5 tanító, testnevelés és népművelés 31. tanár főiskola történelem, énekzene szakos tanár 32. tanító főiskola tanító, rajz 33. tanító főiskola tanító, ének-zene 34. tanító főiskola tanító, technika, drámajáték-vezető, tánc- és drámapedagógus 35. tanító, gyógypedagógiai tanár főiskola tanító, német műv. terület szakvizsgázott pedagógus közokt.vezető tanulásban akadályozottak pedagógusa ének-zene történelem honismeret napközi ének-zene, rajz alsó tagozat alsó tagozat alsó tagozat, fejlesztőpedagógus 36. tanár főiskola ének-zene szakos tanár, hegedűtanszakos zeneiskolai tanár, zenekari művész 37. tanár főiskola, mesterfokoz at MA történelem-orosz-, német szakos tanár 38. tanár főiskola orosz-testnevelés szakos általános iskolai tanár 39. tanító főiskola tanító népművelés hegedű történelem, német nyelv, erkölcstan testnevelés, napközi környezet

6 informatika műveltségterület 40. tanító főiskola tanító, testnevelés és sport műv.ter. sportoktató 41. tanító főiskola tanító, könyvtár 42. tanár főiskola történelem-orosz szakos általános iskolai tanár 43. zenetanár főiskola tanár-zenetanár (zongora), előadóművészet alapképzési szak klasszikus zongora szakirány történelem, énekzene szakos tanár 44. tanár főiskola matematika-fizika szakos általános iskolai tanár 45. tanító főiskola tanító, testnevelés 46. tanító főiskola tanító, testnevelés 47. tanító főiskola tanító, testnevelés és pedagógia, drámajáték-vezető, fogyatékosok együttnevelési (integrációs) pedagógiája erkölcstan technika alsó tagozat testnevelés alsó tagozat történelem, angol nyelv zongora matematika, fizika alsó tagozat, felső tagozat napközi, technika, testnevelés alsó tagozat 48. tanító főiskola alsó tagozat

7 tanító, értékközvetítő és képességfejlesztő, fogyatékosok együttnevelési (integrációs) pedagógiája 49. igazgató egyetem magyar nyelv- és irodalom szakos tanár, történelem szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, tanügyigazgatás 50. tanár egyetem német szakos tanár főiskola 51. tanító főiskola tanító, testnevelés műveltségterület 52. tanár főiskola, mesterfokoza t MA tanító, általános iskolai német nyelvoktató tanító, okleveles játék és szabadidő-szervező tanár 53. tanító főiskola tanító, rajz szakkoll. történelem, német nyelv napközi testnevelés német, napközi rajz A pedagógiai munkát segítők munkakör végzettség iskolatitkár gépíró és gyorsíró gazdasági ügyintéző pénzügyi- számviteli ügyintéző, külkereskedelmi áruforgalmi szakvizsga pedagógiai asszisztens logisztikai ügyintéző, közösségi civil szervező pedagógiai asszisztens szabadidő-szervező rendszergazda számítógéprendszer-karbantartó

8 Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve mérés éve évfolyam terület intézményi átlag matematika szövegértés matematika szövegértés országos átlag matematika szövegértés matematika szövegértés matematika szövegértés matematika szövegértés matematika szövegértés matematika szövegértés /15. tanév Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói osztály tanév végén/ tanév közben iskolát váltott tanulmányi kötelezettségét nem teljesítette évet ismétel sikertelen javítóvizsga miatt évet ismétel 1. a b c a b c d a b c a 1 0 0

9 4. b c a b c a b c a b c a b c /14. tanév osztály tanév végén/ tanév közben iskolát váltott tanulmányi kötelezettségét nem teljesítette évet ismétel sikertelen javítóvizsga miatt évet ismétel 1. a b c d a b c a b c a b c a b c a b c a - 2 -

10 7. b c a b c Szakkörök igénybevételének lehetősége, a mindennapos testedzés lehetősége Az iskola az alábbi tanórán kívül szervezett foglalkozásokat biztosítja a tanulóknak: angol szakkör (5. évfolyam) német szakkör (5. évfolyam) rajzszakkör fotószakkör citeraszakkör informatika szakkör tarisznyás műhely énekkar ifjúsági színjátszó kör tömegsport felzárkóztató/ tehetséggondozó foglalkozások felvételi előkészítő 8. osztályosok számára A foglalkozásokon a tanulók a tanítási órákat követően naponta 16:00 óráig vehetnek részt. Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény munkarendjéhez igazodva. A tanuló hités vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzés a törvényben és jogszabályokban meghatározott kötelező testnevelés órákon és a szabadon választható délutáni sportfoglalkozásokon történik. A délutáni sportfoglalkozásokat tömegsport keretén belül biztosítja. Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni. Az iskola sportudvarát a tanítási idő után a tanulók nevelői felügyelet mellett használhatják. Az iskolában iskolai könyvtár működik. Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, nyilvántartása, gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán kívüli foglalkozások megtartása. Az iskolai könyvtár szolgáltatásait minden tanuló igénybe veheti. A kikölcsönzött könyveket mindenki köteles időben, ill. az intézményből történő

11 távozás előtt visszaszolgáltatni. A tanuló gondviselője anyagi felelősséggel tartozik a kikölcsönzött könyvekért. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Az ide vonatkozó szabályokat a Pedagógiai Program alábbi két fejezete rögzíti: Helyi tanterv: Az iskola írásbeli beszámoltatásának formái, rendje, korlátai / 67. o. / Az otthoni felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása / 68. / A Pedagógiai Program az iskola honlapján olvasható. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje Iskolánkban a következő típusú vizsgák fordulhatnak elő: Osztályozó vizsga Az évfolyam teljes anyagából vagy egy félév anyagából egy vagy több tárgyból tehető iskolai vizsga. Javítóvizsga Az év végén elégtelen osztályzatot szerzett tanulók számára előírt vizsga, melynek témaköreit június 15-ig minden érintett tanulóval írásban ismertetni kell. A javítóvizsga időpontja augusztus 25. és 31. közötti időszak. Pótló vizsga Az a tanuló teheti, aki valamelyik vizsgáról neki fel nem róható okok miatt elkésik, távol marad vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik, mielőtt a válaszadást befejezné. Különbözeti vizsga Más iskolából átvett más tanterv szerint tanuló diák a felvételkor meghozott igazgatói határozat alapján a nem tanult vagy más tanterv szerint tanult tantárgyakból különbözeti vizsgát köteles tenni. Az iskola, osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző 3 hétben szervez. A tanuló az osztályozó vizsga megszervezését az intézmény igazgatójánál kérelmezi. A tanulót és szüleit az osztályozóvizsgáról 15 nappal előbb tájékoztatni kell. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a munkaközösségek határozzák meg a helyi tanterv alapján. Ezt a Pedagógiai Program helyi tantervre vonatkozó része tartalmazza.

12 Tájékoztató a felvételi lehetőségről Iskolánk kötelező beiskolázású intézmény, beiskolázási területe Jászárokszállás város közigazgatási területe. Fenntartói engedéllyel tanévenként 3 osztályt indítunk. Ha a kötelező beiskolázású tanulók felvétele után marad szabad hely, az intézmény szülői kérés alapján fogadja a környező településről érkező tanulókat is. A beiratkozás rendjét minden tanévben fenntartónk, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ eljárásrendje határozza meg. Az iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma 2015/16. tanév 2014/15. tanév Alsó tagozat Felső tagozat 1. a a b b c c a a b b c c a a b b c c d a a b b c c 21 Alsó tagozat Felső tagozat 1. a a b b c c a a b b c c d a a b b 20

13 3. c c a a b b c c /14. tanév Alsó tagozat Felső tagozat 1. a a b b c c d a a b b c c a a b b c c a a b b c c 28 A 2015/16. tanév fontosabb eseményei Szeptember szeptember 21. Széchenyi István emléknap Október október 1. Zenei világnap, hangverseny a Petőfi Művelődési Házban, október 2. Az Erdő Napja kirándulás Mátrafüredre október 6. Aradi vértanúk napja ( megemlékezés iskolarádión keresztül) október 22. Emlékünnepség a művelődési házban október 23. tiszteletére Őszi sportvetélkedő (alsó tagozat) október őszi szünet November november 2. Pályaválasztási szülőértekezlet Samsung Zöld óra a 7. évfolyam részére november 13. Egészsgnap a felső tagozaton november 19. Kertész Erzsébet népdaléneklő háziverseny novemberben szervezzük a nyílt tanítási napokat a szülők számára, minden osztályban 2 óra

14 December Adventi ünnepkör Mikulás ünnepség ( alsó tagozat) Mikulás kupa sportverseny december 12. Tanítási nap (első 4 órát tartjuk meg) december 16. A zeneiskola karácsonyi koncertje a templomban december 19. Adventi kirándulás: Bártfa Kassa december téli szünet (utolsó tanítási nap: december 18, első tanítási nap: január 4.) Január január 16. központi írásbeli felvételik a 8. osztályosok részére január 22.első félév vége január 22. a magyar kultúra napja, megemlékezés a Petőfi Művelődési Házban Február Téli sportvetélkedő (alsó tagozat) Farsangi bál február 12. továbbtanulási lapok elküldésének határideje február 24. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Március március 5. (szombat) munkanap tanítás nélküli munkanap március 11. Megemlékezés az 1848/49 forradalom és szabadságharcról (előadások: március 10.,11.,15.) március tavaszi szünet Április április 16. A holokhauszt áldozatainak emléknapja (megemlékezés osztálykeretben) Holokhauszt emléktúra Budapesten április 21. Föld napja tavaszi túra a Mátrában Patak-parti trapp parti tavaszi mezei futóverseny szervezése Május május az ingolstadti diákok látogatása május 18. idegen nyelvi mérés május Közös koncertek a német vendégekkel május 25. országos kompetencia mérés május vége Kihívás napja Június Június 3. Gyermeknap a sportpályán június 4. Nemzeti összetartozás napja

15 június 13. Triatlon június 18. Ballagás június 20.: a zeneiskola tervezett tanévzárója június 21. tanévzáró ünnepség (tervezett időpont) Július július Jász Világtalálkozó Alapfokú Művészeti Iskola Az alapfokú művészetoktatásban zeneművészeti képzés folyik, ahol ebben a tanévben 86 tanuló tanul. Két tanszakon zongora, hegedű képezhetik magukat azok a tanulóink, akik kedvet éreznek a hangszeres muzsika iránt. Tanulóknak lehetőségük van felvételüket kérni a zeneiskolába, ahol felvételi bizottság a meghallgatás után dönt a felvételről. Minden tanév júniusában felvételi meghallgatást szervezünk, augusztusban lehetőség van pótfelvételi szervezésére. A zeneiskolai beiratkozás a tanévkezdést követően szeptember első hetében történik. A művészeti csoportok száma, az egyes csoportokban, tanszakokon tanulók létszáma Zeneismeret Osztályfokozat Tanulók száma Előképző 14 fő 1. osztály 16 fő 2. osztály 11 fő 3. osztály 9 fő 4. osztály 10 fő 5. osztály 12 fő 6. osztály 12 fő Továbbképző 2 fő Billentyűs Osztályfokozat Tanulók száma 1. osztály 6 2. osztály osztály osztály 1 5. osztály 6 6. osztály 3 Továbbképző 2

16 Vonós Osztályfokozat Tanulók száma 1. osztály 0 2. osztály 8 fő 3. osztály 1 fő 4. osztály 2 fő 5. osztály 5 fő 6. osztály 7 fő Továbbképző 0 Térítési díj fizetési kötelezettség A művészeti képzés térítésköteles. A térítési díj fizetésének szabályait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Térítési- és Tandíjszámítási Szabályzata határozza meg. Ennek alapján fenntartó a térítési díj fizetés mértékét a következőképpen állapította meg: Zeneművészeti ág szolf.ek. csoportos Éves egy tanulóra eső díj: TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE 6 18 év közötti tanulók Tanulmányi átlag Díjalap % a Megállapított díj/év Fizetendő/félév Fizetendő kerekítve 4,5 5,0 között Ft Ft Ft 4,0 4,4 között Ft Ft Ft 3,5 3,9 között Ft Ft Ft 3,0 3,4 között Ft Ft Ft 2,0 2,9 között Ft Ft Ft elégtelen Ft Ft Ft Zeneművészeti ág egyéni képzés Éves egy tanulóra eső díj: TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE 6 18 év közötti tanulók Díjalap Megállapított Fizetendő Tanulmányi átlag % a díj/év Fizetendő/félév kerekítve

17 4,5 5,0 között Ft Ft Ft 4,0 4,4 között Ft Ft Ft 3,5 3,9 között Ft Ft Ft 3,0 3,4 között Ft Ft Ft 2,0 2,9 között Ft Ft Ft elégtelen Ft Ft Ft év közötti tanulók 4,5 5,0 között Ft Ft Ft 4,0 4,4 között Ft Ft Ft 3,5 3,9 között Ft Ft Ft 3,0 3,4 között Ft Ft Ft 2,0 2,9 között Ft Ft Ft elégtelen Ft Ft Ft TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36. (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén) 4,5 5,0 között Ft Ft Ft 4,0 4,4 között Ft Ft Ft 3,5 3,9 között Ft Ft Ft 3,0 3,4 között Ft Ft Ft 2,0 2,9 között Ft Ft Ft elégtelen Ft Ft Ft TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte) 4,5 5,0 között Ft Ft Ft 4,0 4,4 között Ft Ft Ft 3,5 3,9 között Ft Ft Ft 3,0 3,4 között Ft Ft Ft 2,0 2,9 között Ft Ft Ft elégtelen Ft Ft Ft Kedvezmények A tanulót szociális helyzete alapján térítési díjkedvezmény illeti meg. A térítési díjkedvezményre való jogosultságot szintén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Térítési- és Tandíjszámítási Szabályzata határozza meg.

18 6. (1) A gyermeket, tanulót,.. a szociális helyzete alapján térítésidíj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. Ha a gyermek, a tanuló, illetve a kollégiumi szolgáltatást igénybe vevő törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj a) 135%-át nem haladja meg, a fizetendő díj a. meghatározott díj l0%-a, b) 135%-át meghaladja, de maximum 140%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 20%-a, c) 140%-át meghaladja, de maximum 150%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 30%-a, d) 150%-át meghaladja, de maximum 160%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 40%-a, e) 160%-át meghaladja, de maximum 170%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 50%-a, f) 170%-át meghaladja, de maximum 180%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 60%-a, g) 180%-át meghaladja, de maximum 190%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 70%-a, h) 190%-át meghaladja, de maximum 200%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 80%-a, i) 200%-át meghaladja, de maximum 210%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 90%-a. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezményre való jogosultságot jövedelemigazolással kell igazolni. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként egy alkalommal kell benyújtani. A kérelmet a benyújtását követő 30 napon belül az intézmény vezetője bírálja el. A kérelem mellé csatolni kell a jövedelemigazolásokat a beadást megelőző három havi nettó átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről. (4) A díjkedvezmény iránti kérelmet a 2. függelék szerinti formában, egy példányban az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, legkésőbb minden év október 1-jéig. Térítési díjfizetés alól mentesül a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, a testi, érzékszervi, középsúlyos vagy enyhe értelmi fogyatékos és autista tanuló. A 2014/15. tanév zenei eseményei, eredményei 2014 október 1-jén a Zenei Világnapon a művelődési ház által rendezett koncerten léptek fel tanulóink az óvónők kamarakórusával. Október 8-án indult a filharmónia koncertsorozat, mely 2014-ben is 3 alkalommal varázsolta el a hallgatóságot. Az előadásokra szinte minden zeneiskolás tanuló vásárolt bérletet. Október 4-én rendezték városunkban a Jászkun Világ Gyermek és Ifjúsági Művészeti Szemle válogatóját, melyen iskolánkat a Gyöngykoszorú Népdalcsoport képviselte és továbbjutottak a döntőbe. Október 18-án rendezték Martfűn a művészeti szemle döntőjét, melyen énekeseink a zsűri különdíját kapták.

19 November 3-án rendeztük az őszi koncertünket az óvodásoknak, melyen alsós hangszeres növendékeink léptek fel. November 27-én a hegedű, december 3-án és 4-én a zongora tanszak növendékei rendeztek a művelődési házban vizsgakoncertet. December én rendezték Hatvanban az Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivált melyen két tanulónk, Szabó Panna és Bakai Hajnalka zongorázott, Szabó Szonja, Szabó Julianna, Mákszem Fanni pedig a hegedűsök között versenyzett. Tanulóink szépen szerepeltek, Mákszem Fanni a versenyen nagy sikert aratott és első helyezést ért el. December 18-án rendeztük hagyományos karácsonyi koncertünket - mely egyben iskolánk karácsonyi műsora a templomban március elején, Szolnokon az országos Tiszán innen Dunán túl népdaléneklő verseny megyei Gulyás Vivien ezüst, Gonda Zsanett bronz, a Gyöngykoszorú csoport arany minősítést kapott. Március 21-én Vasadon népzenei találkozón vett részt a Gyöngykoszorú, ahol arany minősítést és a fesztivál nagydíját kapták. Márciusban a hegedűsök háziversenyt tartottak, ahol egy kötelező és egy szabadon választott darabot kellett előadni. Március án Törökszentmiklóson rendezték a IV. Nemzetközi Hegedűfesztivált, ahol Mákszem Fanni arany, Szabó Szonja bronz minősítést kapott. Áprilisban Suzuki találkozón vettek részt a hegedűsök Orosházán. Májusban a Dunán innen Tiszán túl ifjúsági népzenei verseny Csányban rendezett fordulóján Gulyás Vivien ezüst, majd a Nagykovácsiban rendezett fordulón a Gyöngykoszorú arany minősítést kapott. Június elején rendezték Komárnóban a VII. Beliczay Gyula Nemzetközi Emlékversenyt. Hegedűseink nagyon sikeresen szerepeltek, Szabó Szonja arany, Szabó Veronika ezüst, Major Kinga pedig bronz minősítést kapott. Mákszem Fanni tehetségét és kiváló eredményeit ismerte el a KLIK évzáró gáláján, ahol Fanni Kiválóság Díjat kapott. Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 júliusában megrendezett versenyen Mákszem Fanni 1. helyezés.

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakközépiskola

Közzétételi lista. Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakközépiskola Közzétételi lista 1. Adatok Név: Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 9024 Győr, Répce utca

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához.

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Közzétételi lista A 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon is közzétenni 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Petıfi Sándor Általános Iskola, 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: ÁMK Általános Iskolája

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: Közzétételi lista 1. Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az intézmény beiskolázási körzete: Andrásfa, Petőmihályfa, Hegyhátszentpéter, Győrvár, Pácsony, Olaszfa, Oszkó települések. A 2011. Nktv. értelmében:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Tartalom 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre I. Felvételi lehetőségek 1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből melyet az iskola fenntartója határoz meg minden jelentkező

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri u. 27. Tel.: 96/279/137 Fax: 96/535-017 E-mail: altiskfarad@gmail.com

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1 A pedagógusok

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista

Intézményi közzétételi lista Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde 5331 Kenderes, Szent István út 36. tel: 59/528-010, fax: 59/528-034, e-mail: kenderessuli@gmail.com Intézményi közzétételi

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító Sorszám Szakképzettsége

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS KÁLVIN U. 3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 32/2008. - XI.24. OKM rendelet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

g. Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program

g. Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program Közzétételi lista A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. (1) alapján: a. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: b. A beiratkozásra meghatározott

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév OM 035883 5008 Szolnok, Gorkij út 47. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév 1 8 évfolyamos általános iskola 1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV 1./ Felvételi lehetőségek Iskolánk felvételi körzete: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területei. Amennyiben más, környékbeli

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Közzétételi lista 2015/2016-os tanév 1. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Általános iskolai beiratkozás

Részletesebben

Iskolai rendezvények, hagyományok

Iskolai rendezvények, hagyományok Iskolai rendezvények, hagyományok Részlet a pedagógiai programból: a.) A tanév rendjéhez kötődő alkalmak: tanévnyitó és záró ünnepségek ballagás Mikulás, farsang, anyák napja helyi Leg-leg tanulmányi verseny

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2014. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2014. szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2014. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016. tanév. Kivonat. A tudás csak a megfelelően kifejlesztett képességekkel szinkronban hasznosítható.

MUNKATERV. 2015/2016. tanév. Kivonat. A tudás csak a megfelelően kifejlesztett képességekkel szinkronban hasznosítható. Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 9900 Körmend, Kölcsey u.12. MUNKATERV 2015/2016. tanév Kivonat A tudás csak a megfelelően kifejlesztett képességekkel szinkronban hasznosítható.

Részletesebben

Nyírbátori Református Általános Iskola Székhelye: Nyírbátor, Fáy András u. 17 sz.

Nyírbátori Református Általános Iskola Székhelye: Nyírbátor, Fáy András u. 17 sz. Nyírbátori Református Általános Iskola Székhelye: Nyírbátor, Fáy András u. 17 sz. végzettség szakképzettség Oklevél kiállítója Beosztás, megbízás Tanít Egyetemi-mester, orosz, könyvtár speciális, Orosz

Részletesebben

Dózsa György Általános Iskola

Dózsa György Általános Iskola 037037 Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Megismerte, véleményezte és elfogadta a Dózsa György Általános Iskola Tantestülete, 2013. márc. 31. Készítette: Veszprém, 2013. márc.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista sorszám végzettség szak 1. egyetem tanító, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai osztály, csoport, közoktatási vezető, pedagógia szakos bölcsész és 2. egyetem tanító, oligofrénpedagógia

Részletesebben

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Különös közzétételi listája

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Különös közzétételi listája Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Különös közzétételi listája Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) és (5)

Részletesebben

Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014.

Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014. Ikt.sz.: 650/2014. Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról Tartalomjegyzék Közzétételi lista általános

Részletesebben

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE A JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015. szeptember 1. 1. PEDAGÓGUSOK NÉV ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE TANÍTOTT TANTÁRGY FOGADÓÓRA Igazgató: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna szlovák-földrajz

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola OM: 039706

KÖZZÉTÉTELI LISTA. KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola OM: 039706 KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23 (1)(5) alapján KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév

Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége Végzettség Szakképesítés

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth Pál Általános Iskolájának Különös közzétételi listája a 2011/12-es tanévben [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista

Részletesebben

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola beiskolázási tájékoztató a pedagógiai programunk alapján Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán 2 Iskolánk adatai: Neve: Bálint Márton Általános Iskola és

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE

A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE A művészeti iskolában a térítési- és tandíjakat a 3/2015. (VIII. 28.) KLIK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti Iskola. [229/2012. (VIII.28.)Korm. rendelet,23 (1) bekezdés]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti Iskola. [229/2012. (VIII.28.)Korm. rendelet,23 (1) bekezdés] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti Iskola [229/2012. (VIII.28.)Korm. rendelet,23 (1) bekezdés] 1. a) Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Az iskola felvételit, tehetségvizsgálatot nem tart.

Részletesebben

A közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások tervezete. a Pedagógiai Program alapján

A közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások tervezete. a Pedagógiai Program alapján A közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások tervezete a Pedagógiai Program alapján a 2016/2017-es tanévre Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Jogszabályi háttér A kerettantervek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

AUGUSZTUS. 08. 27. 15.00 Igazgatói tanévnyitó (kerületi) (Önkormányzat, Flamenco)

AUGUSZTUS. 08. 27. 15.00 Igazgatói tanévnyitó (kerületi) (Önkormányzat, Flamenco) 1 AUGUSZTUS 08. 25. 10.00 Vezetőségi értekezlet igazgató 08. 25. 9.00 Pótvizsgák - Közismeret írásbeli Oláh Erna igh. 08. 26. 10.00 Pótvizsgák - szolfézs, zeneelmélet, kötelező zongora 08. 27. 15.00 Igazgatói

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig A 2 015/2016 -OS T AN É V RENDJE Tanítási napok száma: Szorgalmi idő: Tanítási év vége: 181 nap 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig 2016. június 15. (szerda) Őszi szünet: 2015. október 26-tól

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012 A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012 végzettség szakképesítés tárgy tanító, művelődés szervező, filmterjesztő, napközis foglalkozás:

Részletesebben

KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÓ INTÉZMÉNY 8291 Nagyvázsony, Iskola u.1. 2012/2013-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÓ INTÉZMÉNY 8291 Nagyvázsony, Iskola u.1. 2012/2013-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÓ INTÉZMÉNY 8291 Nagyvázsony, Iskola u.1 2012/2013-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 1 2015-2016 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján a nevelésioktatási

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 2015. Október Bevezetés

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012)

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012) Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Pásztó, Nagymező út 36. Szám: 1-175/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola közzétételi listája

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola közzétételi listája Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola közzétételi listája A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ az általános iskola 8. osztályát befejezett

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016 2017. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév

Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Kazincbarcika, 2015. augusztus 31. Pál-Kutas Dénesné igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés:...3 Jogszabályi háttér:...4 I.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2009/2010.

Különös közzétételi lista 2009/2010. Különös közzétételi lista 2009/2010. sorszám végzettség szak osztály, csoport 1. egyetem tanító, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai, közoktatási vezető, pedagógia szakos bölcsész és 2. főiskola

Részletesebben

matematika-fizika szakos általános iskolai tanár magyar nyelv és irodalom-orosz szakos általános iskolai tanár

matematika-fizika szakos általános iskolai tanár magyar nyelv és irodalom-orosz szakos általános iskolai tanár A Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskolában alkalmazott pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a helyi tanterv tantárgyfelosztásához rendelve a 2015/2016-os tanévben. végzettség szakképzettség

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév

Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév DIENES LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM: 031230 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 16. www.dienes-eu.sulinet.hu Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév Pályaválasztási felelős: Páles Hajnalka

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-OS TANÉV. Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-OS TANÉV. Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-OS TANÉV Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1 (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) 1. A betöltött munkakörök

Részletesebben

A Rendelet 13/A. (1) bekezdés bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 13/A. (1) bekezdés bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2012. (XII.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember 9.a 9.b 9.c 9.d 10.a 10.b 10.c 10.d 11.a 11.b 11.c 11.d 12.a 12.b 12.c 12.d Össz. Kedv. PP Szak. Össz. A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma Végzettsége Szakképzettsége A tantárgyfelosztás

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.

MUNKATERV 2012/2013. MUNKATERV 2012/2013. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út 48-54. Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 2 A PETRIK LAJOS

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti iskolák [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti iskolák [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti iskolák [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége művészeti áganként Zeneművészeti ág: Tantárgy

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2016. április N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Veresegyház 2014 1 Bevezető rész 1. Szervezeti Működési Szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a közfeladatot ellátó intézményre a törvényben meghatározott közzéteendő

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ 2015/2016.

BEKÖSZÖNTŐ 2015/2016. BEKÖSZÖNTŐ 2015/2016. A Szentlélek segítségét kérve szeptember 1-jén, a Veni Sancte szentmisével kezdetét vette az új tanév. A Gondviselésbe vetett bizalmunk és reményünk mellett kérjük a szülők elkötelezett

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben