TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv szeptember 3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3."

Átírás

1 TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 6. prioritás EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERİFORRÁS-FEJLESZTÉS Akcióterv szeptember 3.

2 1. A prioritás bemutatása 1.1. A prioritás tartalma Prioritás Prioritás neve Prioritás rövid tartalma TAMOP 6. Egészségmegırzés és humánerıforrás fejlesztés az egészségügyi ellátórendszerben (6. prioritás) A prioritási tengely egyrészt a munkaerıpiac kínálati oldalának fejlesztését célozza az egészségügyi ellátórendszerben dolgozók alkalmazkodó-képességének javításával; másrészt a lakosság egészségi állapotának javításához járul hozzá, melynek révén növekszik egészségben eltöltött évek. A prioritási tengelyen belül tervezett mindkét intézkedés kapcsolódik az operatív program átfogó céljához, hiszen elınyösen befolyásolja a foglalkoztathatóságot és a munkavégzı képességet A prioritás célkitőzései Prioritás neve, Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Kiinduló érték Célértékek TAMOP 6. TAMOP 6. TAMOP 6. TAMOP 6. A prioritás keretében támogatott életmódprogramok A prioritás keretében támogatott, szakképesítést adó egészségügyi képzésbe bevont dolgozók A prioritás keretében támogatott kampányok hatásának részaránya az átfogó emlırák, méhnyakrák, szőrési programokban regisztrált résztvevık arányának növekedésében az érintett korcsoportban A támogatott szak- és átképzéseket elvégzık között a megtartott munkahelyek illetve az újonnan betöltött állások 3 Db Fı 0 4,370 % 0 20 % Db Sorsz ám 1.3. A támogatási konstrukció célja, indokoltsága, alátámasztottsága 4 röviden Konstrukció Konstrukció neve Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok Átfogó cél: Indokoltság Az ÚMFT és az Európai Unió céljainak megfelelıen a magyar lakosság életminıségének javítása, egészségben eltöltött életéveinek növelése. 1 Kumulált érték ra teljesítendı célértékek. 3 Tartalmazza a szakképesítéseket adó képzéseket (2. output indikátor), illetve az át- és továbbképzéseket. 4 Kiemelt projektek esetében alkalmazandó, a projekt költségvetésének alátámasztottságát is meg kell jeleníteni 2

3 Specifikus cél: A legjelentısebb egészség-kockázati tényezık befolyásolása célzott prevenciós (megelızési)-, illetve egészségfejlesztési komplex megelızési programokkal (minta- és színtérprogramok) egyéni, közösségi és társadalmi szinten o o Az idült nem fertızı betegségek (kiemelten: hypertónia, lipidanyagcsere zavarok, diabetes mellitus, egyes daganatos megbetegedések) kialakulásához vezetı életmódtényezık (táplálkozás, testmozgás, kockázati magatartásformák) kedvezı irányú befolyásolása. a dohányzás, alkohol- és drogproblémák veszély és kockázati tényezıinek korai felismerése és kezelési lehetıségek kapcsolatos ismeretterjesztés, és ártalomcsökkentésének támogatása. Az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek és készségek megszerzésének terjesztése támogatása, és készségfejlesztı eszközök fejlesztése Bölcsıdék, óvodák és iskolák, munkahelyek egészségfejlesztési terveinek kialakítása és programjainak támogatása Egészségügyi intézmények intézményen belüli betegekre irányuló egészségfejlesztési programok támogatása Egészséges közétkeztetésre való ösztönzés Települési, egészségtervek készítésének támogatása, cselekvési programjaik támogatása kiemelten a hátrányos, és a leghátrányosabb kistérségekben. A konstrukció indokoltsága A szív és érrendszeri-, valamint a daganatos megbetegedések magas elıfordulási gyakorisága Magyarországon genetikai, környezeti, társadalmi, kulturális, életmódbeli okok bonyolult rendszerére vezethetı vissza. Az elmúlt évtizedek nemzetközi tapasztalata bizonyítja, hogy közvetlenül az un. kockázati tényezık azok, amelyek erıteljesen befolyásolják e betegségcsoportok elıfordulását. E kockázati tényezık lényegüket tekintve közösek a krónikus nem fertızı megbetegedéseknél és az egészségfejlesztés, illetve a megelızés eszközeivel bizonyítottan kedvezı irányba befolyásolhatóak. Az életmóddal összefüggı kockázati tényezık, mint a dohányzás, alkoholizmus, kábítószer fogyasztás, egészségtelen táplálkozás és mozgásszegény életmód szintje a magyar népességben magas. A lakossági egészségfelmérés (OLEF 2003) adatai alapján a nık között minden 13., a férfiak között minden 16. felnıtt esetében fordult elı cukorbetegség. A magyar felnıtt lakosság kétharmadának kóros a koleszterin szintje és közel 20%-nak emelkedett a triglicerid szintje. Az említett rizikótényezık hátterében meghúzódó mentális zavarok is rendkívül kedvezıtlen képet mutatnak hazánkban: becslések szerint a hazai adatok szerint a lakosság több, mint 15%-ának fordul elı élete során legalább egyszer súlyos depressziós állapot.. A mindennapi élet színterein folyó egészségfejlesztési munka támogatása megköveteli a magyar lakosság, különösképpen a vidéki, kistelepülésen és hátrányos helyzető kistérségekben élık ismeretbıvítését, attitődformálását. E programok között az egyik legsikeresebbnek (az ismertségét, a megvalósítását és költséghatékonyságát tekintve) a települési egészségterv program bizonyult, amely egy adott közösség, település, mikrotérség életminıségét, ezen keresztül egészségi állapotát javító átfogó stratégiai terv és e tervben foglalt célok elérését szolgáló cselevési programok sorozata Szőrıprogramok országos kommunikációja Átfogó cél: A szervezett és célzott felnıtt lakosságot érintı szőrıvizsgálatok hatékonyságának növelése annak érdekében, hogy a rosszindulatú daganatos és a szív és érrendszeri betegségek okozta halálozás 5%- 3

4 os csökkenése 2013-ig megvalósuljon Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés Specifikus célok: A lakosság, kiemelten a rizikócsoportok szőréssel kapcsolatos informáltságának növelése A szőrésen részt vevık számának növelése a betegségek korai stádiumában történı felismerése, a betegségek súlyosságának csökkenése, szövıdmények kialakulásának megelızése érdekében A lakosság szőréssel kapcsolatos attitődjének befolyásolása az öngondoskodás és felelısségérzet növelése érdekében. A nehezen mobilizálható lakosság és az ıket ellátó egészségügyi dolgozók aktivizálása A szőrési és gondozási tevékenységben részt vevı egészségügyi dolgozók kommunikációs, illetve motivációs készségeinek fejlesztése A kommunikáció és médiakampány az érintett célcsoportot a szőrést és intervenciót együttesen alkalmazó szolgáltató felé irányítsa A konstrukció indokoltságának bemutatása A Népegészségügyi Program meghatározott betegségekre és célcsoportokra vonatkozóan tartalmaz szőrési programokat az emlırák és a méhnyakrák tekintetében, illetve a vastagbéldaganok szőrésének kísérleti programja mellett, amelynek országos kiterjesztése megoldandó. Magyarországon a központilag szervezett szőrések hatékonysága alacsony. Ennek egyik oka a nem megfelelı kommunikáció a lakosság, illetve a szakma irányába. A szőrési vizsgálaton résztvevık számára sem teljesen ismert a szőrések lebonyolítási folyamata, illetve a szőrések eredménye. Mind a szervezett emlıszőrésen, mind a nıgyógyászati citológiai vizsgálatokon résztvevık jelentısen elmarad az elérendı korosztályos lakosságcsoport létszámához képest. A szőrés hatékonyságát jelentısen befolyásolni képesek az alapellátás szereplıi, érzékenyítésük az érintett lakosság mozgósítása érdekében kiemelten fontos. A szőrés hatékonyságát támogatja a szervezıi tevékenység, a szakmai felkészültség, illetve a korszerő orvos-technológiai, diagnosztikai, digitális (telemedicina) technológiák fejlıdése is. Átfogó cél Az egészségügyi rendszerben lévı egészségügyi dolgozói szerkezet mennyiségi és minıségi optimalizálásának elısegítése. Az egészségügyben dolgozók kompetenciáinak fejlesztése strukturális és technológiai változásokhoz alkalmazkodva. A komponens Átfogó cél: Az egészségügyi ellátó rendszer átalakításával összefüggésben a megváltozott igényekhez, az egyes területeken megjelenı hiányokhoz való alkalmazkodás, a foglalkoztathatóság képzettségi feltételeinek biztosítása, a kompetenciák fejlesztése, a humánerıforrás minıségi és mennyiségi szempontból történı optimalizálásának elısegítése. A program célja továbbá az egész életen át tartó tanulás támogatása az egészségügyi ágazatban, ezen belül a szakképzéshez való hozzáférés segítése. Specifikus cél: Az újonnan létrejövı, illetve az átalakítás során megváltozott humánerıforrás kompetenciákat igénylı szakképzések, szakirányú továbbképzések, egészségügyi szakképesítéssel rendelkezık új szakképesítésének megszerzése, kompetencia- és hatáskörbıvítı képzések (továbbiakban összefoglaló néven: képzések) támogatása az egészségügyi intézmények számára. B komponens: Átfogó cél: Az egészségügyi ellátó rendszer átalakításával összefüggésben a megváltozott igényekhez, az egyes területeken megjelenı hiányokhoz való alkalmazkodás, a foglalkoztathatóság szakmai 4

5 feltételeinek megteremtése, a kompetenciák fejlesztése, a humán erıforrás minıségi és mennyiségi szempontból történı optimalizálása. A program célja továbbá az egész életen át tartó tanulás támogatása az egészségügyi ágazatban, a tanulást segítı módszertani környezet kialakítása. Specifikus célok: Az egészségügyi rendszer szerkezet-átalakításával megváltozott helyi szükségletekhez, illetve a hiányszakmákhoz kapcsolódó, iskolarendszeren kívüli szakmai, szakképzési programok, kompetencia- és hatáskörbıvítı képzések, az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezık számára a munkakör magasabb szintő gyakorlásához szükséges képzések (továbbiakban együttesen képzések) kialakítása, amelyek illeszkednek a regionális/helyi egészségügyi ellátó és szolgáltató rendszer változásához, a felhasználók (munkáltatók) igényéhez, az egészségügyi dolgozó személyes életútjának kialakításához, - meghatározott szakképzések esetén- és biztosítják az egyéni tanulás, egyéni tanulási utak lehetıségét. Hatásköri listák kidolgozása egészségügyi dolgozók számára Módszertani fejlesztések az új egészségügy szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeihez kapcsolódóan A konstrukció indokoltságának bemutatása A 2006-tól elindult egészségügyi reform részeként megvalósuló infrastruktúra-fejlesztések, és intézmények átalakítások igénylik a rendszerben lévı egészségügyi dolgozók tudásbázisának, kompetenciáinak növelését. Az egészségügyi rendszer átalakítása, egyes szakterületeken történı feladat csökkenés, vagy megszőnés, más intézményekben történı koncentrálása indokolttá teszi, hogy lehetıséget adjunk kiképzett egészségügyi szakdolgozók átképzésére olyan szakképzési programok kidolgozásával, amely figyelembe veszi az eltérı egészségügyi szakképesítési bemenetet. Különösen alacsony a szakdolgozói létszám az alábbi területeken: onkológia, rehabilitáció, geriátria, hospice, pszichiátriai ellátás, diagnosztika. A képzések által motivált, kompetenciákban és a változásokhoz történı alkalmazkodóképességükben megerısített, a munkaerı piacon biztosabb alapokon álló egészségügyi humánerıforrás képes az átstrukturált ellátórendszer megfelelı színvonalú mőködtetésére, az egészségügyi ellátás területi egyenlıtlenségeinek a csökkentésére, a lakosság szolgáltatásokhoz történı hozzáférésének javítására, és az ellátotti kör elégedettségének a javítására. A kompetenciafejlesztést indokolja továbbá a szolgáltatások kiszélesítése, illetve a medicina és technológiai fejlıdés indokolja Foglalkoztatás támogatása Átfogó cél: az átalakuló ellátórendszer hatékony mőködéséhez szükséges humánerıforrás biztosítása. Specifikus célok: Az egészségügyi ellátórendszer szerkezetátalakítása következtében felszabaduló humánerıforrás-kapacitások ágazatban tartása A korábbiakban kialakult regionális orvosi és szakdolgozói kapacitáshiányok betöltése A struktúraváltást követıen felszabaduló humánerıforrás átvezetése az elöregedı korfájú, illetve hiányszakmákba A felszabaduló humánerıforrás mobilitásának elısegítése a struktúraváltás következtében megnyíló, bıvülı szakellátásokba A konstrukció indokoltságának bemutatása Az egészségügyi reformfolyamat részét képezı struktúra- átalakítás munkahelyek megszüntetését hozta magával. A munkanélkülivé vált orvosok jelentıs hányada valamilyen klinikai szakvizsgával már rendelkezik, ezért saját helyzetüknél fogva, illetve más területen humánerıforrás hiányaként felmerülı problémák orvosolásához ık a potenciálisan leginkább alkalmas szakemberek, akik átképzésére kiemelten nagy hangsúlyt kell fektetnünk. 5

6 A lakosság-közeli ellátások, az alapellátás és a járóbeteg szakellátás jelentısége az ellátórendszerben folyamatosan felértékelıdik. Számos elemzés bizonyította már, hogy a lakosság egészségmutatói ott jobbak, ahol hozzáférhetı és magas szinten szervezett az alapellátás. A humánerıforrás egyenetlen megoszlása, betegellátás akadályoztatásán túl egyes térségekben mőködésbeli problémákat is felvet, mely számos területen megmutatkozik (pl. helyettesítés, ügyelet, költségesebb mőködés, stb.) Megvalósíthatósági tervek minıségbiztosítása a tervezett jelentıs beruházásoknál Átfogó cél: A minıségorientált fejlesztések mellett a struktúraváltás sikerességének feltétele a hosszú távú és hatékony mőködés feltételeinek megerısítése mentén az átalakuló kapacitásokkal való hatékonyabb gazdálkodás megteremtése. A magas szintő, hosszú távon fenntartható és fejleszthetı egészségügyi beruházások megalapozottságának, költséghatékonyságának és valós eszközigényének vizsgálata lehetıvé teszi az országos szinten tervezett fejlesztések egységes, átlátható, területileg kiegyenlített megvalósulását. A kiemelt projekt keretében olyan hatékony és megalapozott, széleskörő szakmai ismeretekkel rendelkezı szakértıi hálózat és adatbázis háttér épül ki és mőködik, amely a TIOP és a KMOP jelentıs fejlesztéseinek elıkészítését, feltételrendszerének meghatározását, hatékonyságát, költségigényét és a megvalósítás ütemezését is képes felmérni. Specifikus célok: Építészeti, épületgépészeti-energetikai, környezetmérnöki, gép-mőszerbeszerzési, orvosszakmai-finanszírozási, beruházástechnikai-költségvetési és informatikai szakértıi hálózat kialakítása és mőködtetése az ágazati beruházások szakmai megalapozottságának és hatékonyságának javítására. Jogszabályban elıírt rendszerességgel frissített egységes ágazati épület-, gép-, mőszer-, energia-kataszter és informatikai adatbázis kialakítása és karbantarthatóságának biztosítása. Költséghatékony mőködtetés kialakítása átfogó, szabványos jelentési rendszer alkalmazásával. A konstrukció indokoltsága A minıségorientált fejlesztések mellett a struktúraváltás sikerességének feltétele a mőködési hatékonyság fokozása, az átalakuló kapacitásokkal való hatékonyabb gazdálkodás megteremtése. A tervezett, jelentıs beruházások esetében a megvalósíthatósági tervek minıségbiztosítása elengedhetetlen, annak érdekében, hogy a fejlesztések közötti lehetséges átfedéseket, a fenntarthatóságot veszélyeztetı kockázati tényezık azonosításra kerüljenek. Egyúttal biztosítja, hogy a beruházások az egészségpolitikai fejlesztési irányoknak és rendszerfejlesztésnek megfelelıen valósuljanak meg. Jelenleg nem rendelkezik az ágazat a progresszív ellátásokat biztosító szolgáltatókra vonatkozó naprakész, valid és egységes épület-, gép-, mőszer-, valamint energia adatbázis rendszerrel. A reformokkal kapcsolatban kiemelten szükséges, hogy struktúraváltással összefüggı, illetve a beruházásokkal létrejövı gép-, és mőszerpark mozgását, mőködési életútját, életkorát az ellátórendszeren belül központilag monitorozzuk. Országos szinten hiányzik az egészségügyi fejlesztésekhez kapcsolódó beruházások, megvalósítási tervek minıségmenedzsmentje. Nincs egységes, visszakereshetı, megbízható adatbázis, amely segítséget tud adni a szakértıi támogatáshoz, az egészségügyi projectek, programjavaslatok céljainak definiálásához, az eszközpark, egészségügyi infrastruktúra állományának, az egészségügyi gyógyító-megelızı ellátások szükségleteinek, megbízható minıségi mutatóinak, outputjának megállapítására. 6

7 1.4. Támogatható tevékenységek köre Konstrukci Konstrukció neve ó Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok Támogatható tevékenységek Betegségmegelızési, balesetmegelızési, elsısegélynyújtási, egészségfejlesztési alapismereteket közvetítı tájékoztató anyagok, kiadványok, eszközök megtervezésének, elıállításának, terjesztésének támogatása Közösségi életmód-programok kifejlesztésének és megvalósításának támogatása (egészséges táplálkozás, energiaegyensúly, testmozgás, dohányzás, alkohol és drogfogyasztást megelızı programok, lelki egészség védelme és megırzése) Családi életre, biztonságos szexuális életre nevelést támogató programok Munkahelyi egészségfejlesztési programok, munkahelyi egészségtervek támogatása Bölcsıdei-, óvodai, iskolai teljes körő egészségfejlesztési programok Önsegítı szervezetek életminıség-javító programjainak támogatása Életvezetési egyéni kompetenciák fejlesztése az öngondoskodás képességének fejlesztését célzó programok különösen a rizikócsoportok és betegségcsoportok körében Elsısegélynyújtási, balesetmegelızési programok megvalósítása Települési egészségtervek elkészítésének támogatása, települési egészségtervek cselekvési programjainak támogatása Szőrıprogramok országos kommunikációja A-komponens: Szőrıprogramok országos kommunikációjával kapcsolatos tevékenységek (kiterjednek mind a szív-érrendszeri és a daganatos rizikófaktor szőrésekre) A daganatos (emlı és méhnyak) és a szív- és érrendszeri veszélyeztetı tényezık kiküszöbölésére 2 éves országos (regionális, térségi sajátosságokat figyelembe vevı) kommunikációs és médiaterv készítése a lakosság cselekvésre ösztönzı egészségtudatos magatartásának kialakítására, egészséggel kapcsolatos ismereteinek, készségeinek fejlesztésére, valamint a szőréssel kapcsolatos attitődjének befolyásolására. a kommunikációs és médiaterv megvalósításának támogatása a lakosság közvetlen megszólítása érdekében Hatásvizsgálatok, tanulmányok támogatása B-komponens: Érzékenyítı workshopok (tartalmuk kiterjed mind a szívérrendszeri mind a daganatos rizikófaktor szőrésekre) A szőréssel kapcsolatos kommunikációs és motivációs készségek fejlesztésére tájékoztató napok szervezése, az ezzel kapcsolatos tudás megszerzésére irányuló tájékoztató anyagok kidolgozása Az információs napok szervezésének és megvalósításának támogatása az alapellátásban dolgozó és szőrésben érintett szakemberek (pl.: háziorvos, háziorvos asszisztens, védını,) részére, illetve azok számára, akik közvetlen hatással lehetnek a célcsoportokra (pl.: kistérségi megbízottak, pedagógus, szociális ellátásért felelıs személyek stb.) Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés A komponens: Szakdolgozói és orvosi képzési díj támogatása: fekvı- és/vagy járóbeteg szakellátó intézmények számára különösen a hiányszakmák betöltése és szükséges hatáskörfejlesztés érdekében háziorvosi szolgálatok, otthoni szakellátást nyújtó szolgáltatók esetében a szükséges fejlesztések érdekében. A képzési díj felhasználható az érintett szakképesítés mindenkor hatályos szakmai és vizsgakövetelményei szerinti képzésekhez. Igénybe vehetı képzéstípusok: kontakt órás, szakképesítést adó szakképzések Kompetenciabıvítı képzési formák (hatáskörbıvítı, egyéb kompetenciabıvítı képzés) hatáskörbıvítésre felkészítı képzések esetében 7

8 szakdolgozóknál minimum 60 órás maximum 120 kontakt órás, szakorvosi és felsıfokú képzettségő szakdolgozók esetében minimum 4 hónapos maximum 1 éves egyéb kompetenciabıvítı képzési forma szakdolgozói, szakorvosi területen kontakt órás B komponens: A szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott szakmai kompetenciák, illetıleg az egészségügyi ellátó rendszer átalakításából, a szakmai irányelvek, protokollok, Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok alapján megfogalmazott új szakmai kompetencia szükségletek figyelembe vételével hatásköri listák elıkészítése az alábbi területekre: o Szakdolgozói területen: onkológiai szakápoló, pszichiátriai szakápoló, rehabilitációs tevékenység terapeuta, hospice szakápoló, körzeti közösségi szakápoló, felnıtt ill. gyermek aneszteziológus és intenzív szakápoló, mőtéti szakasszisztens, mentıápoló, radiográfus, képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens, geriátriai szakápoló o Fıiskolai és egyetemi végzettséget igénylı területen: felsıfokú végzettségő ápoló, szakorvosjelölt, diplomát szerzett orvos, intenzív terápiás szakorvos, sürgısségi szakorvos, szülésznı. A támogatható tevékenységek résztevékenységei együttesen és önállóan is megpályázathatóak a következı korlátozásokkal: A távoktatási és digitális tananyagfejlesztés a hiányszakmák területére, a kifejlesztett továbbképzési és átképzési programok vizsgarendszerének kialakítása önmagában nem választható, annak kapcsolódnia kell valamely más tevékenységhez. Hatásköri listák kidolgozása esetén az adott szakmai kollégiumokkal vagy szakmai társaságokkal dokumentált egyeztetés szükséges. A pályázó szervezet egyidejőleg több tananyag fejlesztésére is nyújthat be pályázatot, több azonos tartalomra vonatkozó pályázati anyag esetén a pályázati dokumentációban meghatározott minıségi kritériumok alapján történik az elbírálás Foglalkoztatás támogatása Ágazati foglalkoztatást ösztönzı bértámogatás közfinanszírozott egészségügyi intézményeknél Az egészségügyi intézménynél alkalmazni kívánt orvos, egészségügyi szakdolgozó foglalkoztatásának támogatása különösen az országos hiányszakmák körében. A járó- és fekvıbeteg szakellátó intézményeken belül mőködı ún. mobil team (pl: hospice/palliatív-, diabetes-, decubitus-, rehabilitációs, geriátriai, légzıszervi, haemophilia-team, stb.) humán erıforrás állománya foglalkoztatásának támogatása, és ezen túl a teamen belül az egészségügyi szakellátáshoz kapcsolódó, közvetlenül a betegellátásban résztvevı egyéb, nem egészségügyi végzettségő szakemberek (pl: pszichológus, mentálhigiénikus, szociális munkás, szociális asszisztens) foglalkoztatásának támogatása Megvalósíthatósági tervek A) komponens: Megvalósíthatósági tervek minıségbiztosítása a tervezett jelentıs beruházásoknál minıségbiztosítása a Szakmai tanácsadás támogatása meghatározott egyfordulós, tervezett jelentıs kétfordulós pályázatok és kiemelt projektek tervezési beruházásoknál szakaszában az építészeti, épületgépészeti-energetikai, környezetmérnöki, gép-mőszerbeszerzési, orvosszakmaifinanszírozási, beruházástechnikai-költségvetési és informatikai területekkel kapcsolatosan. B) komponens: ágazati épület-, gép- mőszer- és energiakataszter modernizálása, informatikai adatbázis kialakítása Átfogó kép kialakítása a jelenlegi egészségügyi épület-, gép-, mőszer, energiakataszter állapotáról, a tartalmak helyszíni, reprezentatív, mintavételes eljáráson alapuló ellenırzése útján. A gép-, mőszer-, épület- és energiakataszter modernizálása, informatikai rendszerfejlesztése. Az épület-, gép-mőszer és energiakatasztert érintıen új szoftverek elkészíttetése, telepítése és használatának betanítása. 8

9 Ágazati, ezen belül a közfinanszírozott járó- és fekvıbeteg szolgáltatók által mőködtetett informatika funkcionalitását és szervezettségét nyilvántartó adatbázis kialakítása és felmérése, amely kiterjed a szolgáltatók által használt medikai és ügyviteli, valamint vezetıi információs rendszerekre, az infokommunikációs és biztonsági feltételekre és alkalmazásokra, valamint a hardver és szoftverállomány jellemzıinek minıségi, mennyiségi összegzésére. Az informatikai adatbázis funkciója az ágazati e-health alkalmazások fejlesztésének támogatása. A kialakított kataszterek feltöltése (új adatok feltöltése, ill. adatok migrálása a korábbi kataszterekbıl). Az információs rendszer korszerősítéséhez elengedhetetlenül szükséges hardverbeszerzés, illetve az ahhoz elengedhetetlenül szükséges épület-átalakítás. Az adattartalom, a vonatkozó elıírások és kódlisták felülvizsgálata, a hiányzó kódlisták kialakítása. A nyilvánosan elérhetı adatok és információk körének és a hozzáférési jogosultságok felülvizsgálata. Átfogó, szabványos, a központi e-kormányzati eljárások szolgáltatásaira épülı, azokkal harmonizált online adat karbantartási rendszer kifejlesztése a kataszterek naprakészségének biztosítására Projekt kiválasztási szempontok Konstrukció Konstrukció neve Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok Projekt kiválasztási szempontok Formai megfelelés kritériumok A pályázati felhívásban meghatározott adminisztratív, pénzügyi és jogi feltételek teljesülése. A pályázati adatlap és kötelezıen csatolandó mellékleteinek hiánytalan kitöltése, valamint határidıre történı beküldése A projekt megfelel a horizontális céloknak A projekttervet az arra jogosult nyújtotta-e be Ha van partner, a partnerszervezetek típusa megfelel a jogosultsági kritériumoknak A beadási határidıre vonatkozó feltételek teljesülnek-e A projekt kezdési idıpontja nem korábbi a projekt beadási idıpontjánál A támogatást igénylı rendelkezik a szükséges önerıvel (ha releváns) A támogatást igénylı nem tartozik-e a kizáró okok hatálya alá Szakmai kritériumok A projekttevékenységeknek a helyi igényeken, szükségleteken és lehetıségeken kell alapulniuk. A projekttevékenységeket úgy kell megtervezni, hogy azok minden esetben a projekt fı célkitőzéseinek megvalósítását, a tervezett eredmények elérését szolgálják. Együttmőködı partnerek bevonása a projekt végrehajtásába, az együttmőködés szabályozottsága Az elérendı célok realitása, megalapozottsága, és az eredmény elérésének mérése Hasonló mérető projektek kezelésében szerzett tapasztalatok bemutatása referenciákkal Egészségtervekben foglaltaknak való összhang a kistérségi és települési egészségtervek cselekvési programjai esetében A módszerek tekintetében lehetıség szerint alkalmazzák már meglévı nemzetközi, fıleg WHO, és hazai egészségfejlesztési tapasztalatokat, eredményeket. Legyen jártasság a pályázott összegnek megfelelı nagyságú projektek kezelésében, felhasználásban A projekt eredményeinek a projekt zárását követı fenntarthatóságának igazolása Szőrıprogramok országos kommunikációja Jogosultsági és formai megfelelés kritériumok A pályázati felhívásban meghatározott adminisztratív, pénzügyi és jogi feltételek teljesülése. A pályázati adatlap és kötelezıen csatolandó mellékleteinek hiánytalan kitöltése, valamint határidıre történı beküldése A projekt megfelel a horizontális céloknak 9

10 Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés A projekttervet az arra jogosult nyújtotta-e be Ha van partner, a partnerszervezetek típusa megfelel a jogosultsági kritériumoknak A beadási határidıre vonatkozó feltételek teljesülnek-e A támogatást igénylı rendelkezik a szükséges önerıvel (ha releváns) A támogatást igénylı nem tartozik-e a kizáró okok hatálya alá Szakmai kritériumok A-komponens: Releváns szakmai terv az országos kommunikációs program végrehajtására A kommunikációs terv vegye figyelembe a regionális és helyi sajátosságokat egyaránt és igazodjon a regionálisan változó, különbözı szőrési mutatókhoz A választott médiumok összességükben biztosítsák az országos elérhetıséget és tömeges nézettséget Eredményességi szempontból legyenek mérhetıek és változtathatóak az alkalmazott eszközök, módszerek A szükségleteknek megfelelı hatékony kommunikációs eszközöket alkalmazzon Teljes egészében törekedjen az esélyegyenlıség minden irányú fenntartására Legyen magas az ismeretátadó és mozgósító hatása A terv tartalmazza és igazolja a javasolt módszerek fenntarthatóságát. Az arculati elemek tervezésénél figyelembe veszi a kötelezı hazai és európai arculatot A szív-és érrendszeri veszélyeztetı tényezık kiküszöbölésének módszereit és eredményességét alátámasztó olyan médiaprogram elkészítése, aminek bemutatása cselekvésre készteti a lakosságot. A kommunikációs tevékenység tartalmazzon mind kampányszerő elemeket, mind fenntartható egészségnevelési tevékenységeket, amelyek az egészségtudatos és öngondoskodó magatartás kialakításával összefüggı ismeretek és készségek elsajátítását célozzák. A szőrıvizsgálatokkal kapcsolatos tájékoztatásnak, ismeretterjesztésnek befolyással kell lennie a céllakosság információn alapuló döntésére, ösztönzıleg kell hatnia a szőréssel kapcsolatos hozzáállására. Bizonyított szakmai és pénzügyi tapasztalat hasonló tartalmú és volumenő projektek területen B-komponens: Releváns szakmai tapasztalat az érzékenyítı típusú oktatás terén Közösségfejlesztési tapasztalat Megfelelı humán erıforrás biztosítása Bizonyított szakmai és pénzügyi tapasztalat hasonló tartalmú-, és volumenő projektek területen Formai és jogosultsági megfelelés kritériumai A pályázati felhívásban meghatározott adminisztratív, pénzügyi és jogi feltételek teljesülése. A pályázati adatlap és kötelezıen csatolandó mellékleteinek hiánytalan kitöltése, valamint határidıre történı beküldése A projekt megfelel a horizontális céloknak A beadási határidıre vonatkozó feltételek teljesülése A projekt kezdési idıpontja nem korábbi a projekt beadási idıpontjánál A támogatást igénylı rendelkezik a szükséges önerıvel (ha releváns) A támogatást igénylı nem tartozik a kizáró okok hatálya alá Szakmai kritériumok: 1. Csak akkreditált képzések vehetık igénybe 2. Csak akkreditált intézmények nyújthatnak képzést 3. A költségek tekintetében költséghatékony képzést kell választani 4. A projekt tartalmazzon minıségi és/vagy mennyiségi értéktöbbletet, mint pl. újszerő megközelítések, módszerek, illetve modellértékő gyakorlati megoldások alkalmazása Foglalkoztatás támogatása Jogosultsági és formai megfelelési kritériumai 10

11 A pályázati felhívásban meghatározott adminisztratív, pénzügyi és jogi feltételek teljesülése. A pályázati adatlap és kötelezıen csatolandó mellékleteinek hiánytalan kitöltése, valamint határidıre történı beküldése A projekt megfelel a horizontális céloknak A beadási határidıre vonatkozó feltételek teljesültek A projekt kezdési idıpontja nem korábbi a projekt beadási idıpontjánál A támogatást igénylı rendelkezik a szükséges önerıvel (ha releváns) A támogatást igénylı nem tartozik-e a kizáró okok hatálya alá Szakmai kritériumok A foglalkoztatási projekt a hiányszakmák területére (útmutatóban felsorolt vagy igényfelmérésben jelzett) irányul Hiteles adatokon alapuló állapotfelmérés megléte A pályázat rendelkezik mérhetı célokkal A pályázat hiteles adatokat (fenntartó, finanszírozó felé lejelentett adatok, KSH, helyi adatgyőjtési adatok) tartalmaz Megvalósíthatósági tervek minıségbiztosítása a tervezett jelentıs beruházásoknál Jogosultsági és formai megfelelés kritériumok Az EMKI (korábbiakban ORKI) a július 25-én jóváhagyott akcióterv alapján nevesített kedvezményezett. A pályázati felhívásban meghatározott adminisztratív, pénzügyi és jogi feltételek teljesülése. A pályázati adatlap és kötelezıen csatolandó mellékleteinek hiánytalan kitöltése, valamint határidıre történı beküldése A projekt megfelel a horizontális céloknak A beadási határidıre vonatkozó feltételek teljesülnek-e A projekt kezdési idıpontja nem korábbi a projekt beadási idıpontjánál A támogatást igénylı nem tartozik-e a kizáró okok hatálya alá Szakmai kritériumok A szakértıi alkalmasság kritériumrendszere megfelelıen kidolgozott A kiválasztási folyamat teljesen transzparens Az informatikai fejlesztési cél megfelelıen definiált. A feladathoz tervezett támogató infrastruktúra biztosítására lehetıség van. Biztosított a fejlesztendı kataszterek fenntarthatósága és karbantarthatósága Értékelési szempontok: A pályázó környezetének értékelése A pályázó szervezet értékelése A projekt céljának értékelése Szakmai értékelés Erıforrások Pénzügyi értékelés Projektterv értékelése Horizontális szempontok értékelése Referenciák 1.6 A támogatási konstrukciók célértékei Konstrukció Konstrukció neve, Indikátor megnevezése Célértékek Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok Szőrıprogramok országos kommunikációja Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, A programokba bevont települések 240 A programokkal elért lakosság 0, 3-0,5 millió fı Megvalósított települési cselekvési programok 24 A szervezett emlıszőrésen megjelentek aránya 60% A szervezett méhnyakszőrésen megjelentek aránya 50% Érzékenyítı tréningen részt vevık 3000 fı Kifejlesztett új tananyagok 15 11

12 hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés Foglalkoztatás támogatása Szakképzést elvégzett egészségügyi dolgozók Minısített kompetenciabıvítı képzést, továbbképzést elvégzett egészségügyi dolgozók Kompetenciafejlesztı képzések Foglalkoztatási támogatásban érintett egészségügyi dolgozók fı Megvalósíthatósági tervek minıségbiztosítása a tervezett jelentıs beruházásoknál Hiányszakmákban betöltetlen kapacitások számának és arányának csökkenése Egy mobil team által ellátott esetek Az egy betegre esı mobil team vizitek mobil teamenként Hiányszakmákban betöltetlen álláshelyek számának és arányának csökkenése a pályázó intézmények körében Szakértıi segítségnyújtásban, tanácsadásban részesített pályázatok db. (indikatív) Szakértıi segítségnyújtásban részesített, nyertes pályázatok aránya a tanácsadásban részesített összes pályázathoz viszonyítva Teljes körően (épület-, energia-, gép-, és mőszer kataszter, valamint informatikai ellátottság szempontjából) felmért egészségügyi intézmények

13 1.7 A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Konstrukció Konstrukció megnevezése Kockázat Kockázat kezelésének módja Egészségre nevelı és Nem a helyi A benyújtott szemléletformáló szükségleteken pályázatoknak részletes életmódprogramok alapulnak a projektek szükségletfelmérést és helyzetelemzést kell tartalmazniuk Nem megfelelı szakmai A benyújtott pályázatban színvonalú projektek be kell mutatni az alkalmazott módszertan hatékonyságát, vagy a korábbi nemzetközi, illetve hazai tapasztalatokat Nem megfelelı szakmai A benyújtott pályázatnak felkészültséggel részletesen ki kell térnie a rendelkezik a projektmenedzsment projektmenedzsment korábbi hasonló tapasztalataira, gyakorlatára Szőrıprogramok országos kommunikációja Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés Nem összehangoltak, és letisztázottak a megvalósításban részt vevı partnerek, tagok céljai, érdekei. A jogi és/vagy a szabályozási háttér elınytelen változása a szőrés ellátórendszerének mőködtetésében Az egészségügyi ellátórendszer egyes szereplıinek gazdasági ellenérdekeltsége Egymás hatását csökkentı kommunikációs átfedések más intézményekkel, más programokkal A projekt megvalósulása késik a közbeszerzési eljárások esetleges elhúzódása miatt. A tervezettnél kisebb részvételi arány a tréningeken A képzések nem megfelelı mértékben befolyásolják a hiányszakmákban a humánerıforrás ellátottságot Késın jelennek meg az új OKJ szerinti egészségügyi A benyújtott pályázatnak a partnerek együttmőködési szándéknyilatkozatát és feladat-megosztását is tartalmaznia kell. A projekt társadalmi hasznosságának kommunikálása. A megvalósítás folyamatának ismertetése a döntéshozókkal, az átláthatóság biztosítása. A projekt céljainak ismertetése az egészségügy érintett szereplıivel a projekt indításától folyamatosan. Koordináció a MEH-el, és más szervezetekkel. Szakértık bevonása a közbeszerzési mőszaki leírások elkészítésébe és az eljárások elıkészítésébe Kommunikációs szakértık alkalmazása, a motivációk felderítése, a tréningek tapasztalatainak visszacsatolása Pályázati feltételek módosítása a következı idıszakra Csúsztatott megjelentetés, kellıen hosszú pályázati idıszak 13

14 szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei Foglalkoztatás támogatása Nem eléggé motiváló a pályázatban kínált támogatási lehetıség Bérfeszültség kialakulása az intézményeknél Megvalósíthatósági tervek minıségbiztosítása a tervezett jelentıs beruházásoknál Késıi indítás konstrukció Szakértıi kapacitások elégtelensége Pályázat felfüggesztése és a feltételek módosítása Team-finanszírozás és egyéb megoldások lehetıségének vizsgálata a pályázati kiírás elıkészítése során Elıkészületi tevékenységek felgyorsítása Szakértıi kapacitások bıvítése és folyamatos kontrollja 1.8. A es akciótervben megjelenítendı konstrukciók TÁMOP TÁMOP TÁMOP TÁMOP TÁMOP TÁMOP Konstrukció Konstrukció címe Bizonyítékokon alapuló egészségfejlesztési ismeretek kidolgozása az oktatás különbözı szintjei számára (pályázat) Koragyermekkori (0-7 év) program kiemelt projekt Egészségügyi humánerıforrás monitoring rendszer fejlesztése (kiemelt projekt) Regionális alapú országos egészségmonitorozási rendszer kiépítése kiemelt projekt Szervezeti hatékonyság fejlesztése az ellátórendszerben kiemelt projekt(ek) és pályázat Betegazonosítási rendszer, valamint nemzeti ehealth rendszer bevezetésének és használatának elıkészítése (kiemelt projekt) 14

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010 Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. prioritás: Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés Akcióterv 2009-2010 2010. március 3. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése Kódszám:

Részletesebben

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2011. április TIOP 1. Prioritás Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.4-09/1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/8 I. Prioritás bemutatása - TIOP 1. Az oktatási infrastruktúra 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása 8. Cselekvési terv 8.1 Az intézkedések leírása 1.) intézkedés megnevezése 2)Specifikus cél 3)Indoklás, alátámasztás A támogatható tevékenység területek meghatározása Kultúrháló közösségi terek minőségi

Részletesebben

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Debrecen, 2011. április Dr. Pásti Gabriella mb. megyei tiszti

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-6.1.2/LHH/11/A

Részletesebben

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok)

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok) A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok) A/ Az OKM részvétele az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és operatív programjainak

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.prioritás: A felsıoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Akcióterv 2009-2010 2009. január 13. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

Társadalmi megújulás operatív program. Akcióterv

Társadalmi megújulás operatív program. Akcióterv Társadalmi megújulás operatív program 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása Akcióterv 2009-2010 2009. február 25. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma ( 500 karakter)

Részletesebben

Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez!

Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA HUMÁN INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez! HIOP 1.3. 2006. március 17. Fájl neve: HIOP 1.3. 060317 Oldalszám összesen: 49 oldal

Részletesebben

A Kormány... határozata. a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről

A Kormány... határozata. a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről A Kormány.. határozata a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről 1. A Kormány összhangban az Európa 2020 stratégiához

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete 5000 Szolnok, Ady Endre utca 35-37. 5000 Szolnok, Pf. 22 Telefon: (56) 510-200 Telefax: (56) 341-699 E-mail: titkar@ear.antsz.hu 2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0031

TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0031 TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0031 "FORDULÓPONT"- komplex munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása Vas megyében a hatékony foglalkozási rehabilitáció érdekében című projekthez AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2005 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2005 2013 Oktatási Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u. 10 14. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax: +36

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A MAB plénuma által felkért kari látogató bizottság: Fehér Irén CSc Mankovits Tamás DOSz képviselete Bábosik István

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

14/2016. (I. 25.) XI.ÖK határozat melléklete. Újbudai Egészségügyi Koncepció 2016-2020. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

14/2016. (I. 25.) XI.ÖK határozat melléklete. Újbudai Egészségügyi Koncepció 2016-2020. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 14/2016. (I. 25.) XI.ÖK határozat melléklete Újbudai Egészségügyi Koncepció 2016-2020 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Újbudai Egészségügyi Koncepció2016-2020 Tartalom I. Vezetői összefoglaló...2

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

EGÉSZSÉGRE GYAKOROLT HATÁSOK

EGÉSZSÉGRE GYAKOROLT HATÁSOK 2011. Szeptember 29-30. Solymosy József Bonifácz EGÉSZSÉGRE GYAKOROLT HATÁSOK Döntés előkészítő hatásvizsgálati lap Miről lesz szó? Segítség a hatásvizsgálati lap kitöltéséhez előélet döntési spirál egy

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése Kódszám: TIOP-2.1.2/07/1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Közép-Magyarországi Régió / Konvergencia régiók című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Teljesítés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.30.

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Teljesítés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.30. Részvételi felhívás - A gépjárművezetők részére, a biztonságos közlekedéshez szükséges kompetenciák képességéhez kapcsolódó tananyagok elkészítése, a KRESZ ismeretek bővítése céljából tananyagok és módszertani

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben Kódszám: TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A Tartalom

Részletesebben

ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02.

ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02. ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02. IDŐSZAKOS / ZÁRÓ KIFIZETÉSI KÉRELEM ÉS BESZÁMOLÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI Horváth Ákos Útmutatók Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16 FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA GINOP-5.2.3-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA Elfogadva: 2010. július 26. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. A NYÍREGYHÁZI

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem (TÁMOP- 3.1.4.C-14) A konstrukció céljai: a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése szaktárgyi, módszertani, társadalmi

Részletesebben

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében dr. Kaposi József főigazgató 2014. október 7. Hajdúszoboszló Fejlesztési-kutatási területek 1. Háttér 2. Fejlesztések tankönyvek

Részletesebben

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József,

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Lakossági Egészségfelmérés OLEF2000 KUTATÁSI JELENTÉS Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Epidemiológiai Központ kiadványa 2002. július Dokumentum kutatási sorszáma:

Részletesebben

REHABILITÁCIÓS KÖZPONT KIALAKÍTÁSA A SZATMÁR-BEREGI KÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐBEN. HEFOP-4.3.3 Projekt Esettanulmány

REHABILITÁCIÓS KÖZPONT KIALAKÍTÁSA A SZATMÁR-BEREGI KÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐBEN. HEFOP-4.3.3 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY HEFOP-2004-4.3.3 Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése a hátrányos helyzetű régiókban REHABILITÁCIÓS KÖZPONT KIALAKÍTÁSA A SZATMÁR-BEREGI KÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐBEN HEFOP-4.3.3 Projekt Esettanulmány

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására FELHÍVÁS Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására A Felhívás címe: Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A Felhívás kódszáma: VEKOP-8.3.1-16

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola KALMÁR GABRIELLA Az orvosi diagnosztikai laboratóriumok és az életminıség területi összefüggései Ph.D. értekezés

Részletesebben

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171315-2010:text:hu:html HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HELYI TANTERV ÁPOLÓ HELYI TANTERV

HELYI TANTERV ÁPOLÓ HELYI TANTERV HELYI TANTERV ÁPOLÓ HELYI TANTERV CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ 55 723 02 SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem RENDELET

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új

Új Szöveges dokumentum 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról 1. Az Országgyőlés - a fogyatékos személyek

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 9. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Gazdaságfejlesztési. Cselekvési Terve. BAFT Gazdaságfejlesztési ad hoc szakmai bizottsága

Budapesti Agglomeráció Gazdaságfejlesztési. Cselekvési Terve. BAFT Gazdaságfejlesztési ad hoc szakmai bizottsága B U D A P E S T I A G G L O M E R Á C I Ó G A Z D A S Á G F E J L E S Z T É S I C S E L E K V É S I T E R V E 2007 KÉSZÍTETTE A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓS FEJLESZTÉSI TANÁCS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI AD HOC SZAKMAI

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019)

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Melléklet a 22/2015. (III. 26.) KT határozathoz Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a következő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM

LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM Az igazságosság, amely annak a biztosítását jelenti, hogy a személyes és társadalmi körülmények, (nem, társadalmi-gazdasági helyzet,

Részletesebben

az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015 2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről

az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015 2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015 2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről 2015.09.16 2 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos

Részletesebben

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 8. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Településfejlesztési koncepció és marketing terv II.

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Településfejlesztési koncepció és marketing terv II. CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011 Településfejlesztési koncepció és marketing terv II. II. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 45 8. A FEJLESZTÉS KONCEPCIONÁLIS KERETEI 8.1. Csepreg város jövőképe A jövőkép - az aktuális

Részletesebben

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február komplex városfejlesztési stratégiája 2007. február HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. május 26-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl,

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

Előterjesztés Képviselő-testület 2016. április 14 én tartandó ülésére

Előterjesztés Képviselő-testület 2016. április 14 én tartandó ülésére Előterjesztés Képviselő-testület 2016. április 14 én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a TOP -os pályázati felhívások támogatási kérelmének benyújtására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő:

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben