Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója"

Átírás

1 Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása Készítette: Horváth Ildikó, Pintér Krisztina, Plangár Petra

2 Tartalomjegyzék 1.) Kistérségi helyzetkép ) Demográfiai mutatók - Népesség ) Demográfiai mutatók - Gazdasági aktivitás ) Demográfiai mutatók - Lakáshelyzet, közmőellátottság ) Intézményi ellátottság ) Egészségügyi ellátás ) Szociális szolgáltatások ) Módszertani alapvetés ) SWOT- analízis ) A program kialakításának fıbb szempontjai ) A program fı célja ) Jövıkép ) Programelemek alprogram: Többcélú Kistérségi Társulás mőködésének fejlesztése alprogram: Szociális szolgáltatások bıvítése alprogram: Ágazat- és szektorközi komplex programok megvalósítása alprogram: Hozzáférés az esélyt biztosító szolgáltatásokhoz munkahelyekhez, információkhoz alprogram: Mikrotérségi szolgáltatási rendszer kialakítása, fejlesztése/ Közösségi igényeket szolgáló multifunkcionális központok létrehozása ) Tervezett fejlesztési irányok ) A program végrehajtásának várható eredményei. 27

3 1.) Kistérségi helyzetkép A Vasvári Kistérség a Nyugat-dunántúli Régióban, Vas megyében, a Vasi Hegyhát területén fekvı 23 települést foglalja magában. A Vasvári Kistérség Vas megye déli részén a Vasi Hegyhát és a Kemeneshát találkozásánál, a Rába folyó jobb partján helyezkedik el, két fıútvonal szeli keresztül mely bekapcsolódási lehetıséget nyújt az ország vérkeringésébe. A Hegyhát térségét 23 település alkotja, 474 km 2 területtel, fıvel a megye harmadik legkisebb kistérsége, aprófalvas településszerkezettel. A Kistérség települései: Alsóújlak, Andrásfa, Bérbaltavár, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Egervölgy, Gersekarát, Gyırvár, Hegyhátszentpéter, Kám, Mikosszéplak, Nagytilaj, Olaszfa, Oszkó, Pácsony, Petımihályfa, Püspökmolnári, Rábahidvég, Sárfimizdó, Szemenye, Telekes, Vasvár. A terület gazdasági, társadalmi, kulturális és közigazgatási központja a 4569 fıt számláló Vasvár. Gazdasági és társadalmi szempontból az elmaradott térségek közé tartozik, nem rendelkezik jelentıs iparral, az emberek nagyrészt mezıgazdaságból élnek. A térség történelmi, kulturális, természeti, geológiai értékekben gazdag, de ezek az értékek nem kerültek megfelelı kiaknázásra. 1.1) Demográfiai mutatók - Népesség A Vasvári Kistérség sem lakosságszáma, sem népsőrőségi mutatói tekintetében nem éri el a régiós átlagot és messze az országos adatok alatt szerepel. A települések 61%-ában a lakosság nem haladja meg és meg sem közelíti az 500 fıt. Vasvár kivételével csak Rábahídvég lakossága fejlıdött 1000 fıs létszám fölé év végéhez viszonyítva a lakónépesség mint egy 5%-os fogyást mutat, mely adat országos szinten is kiemelkedıen magas népességfogyásra utal. A Kistérség területén az élveszületések számát minden településen meghaladja a halálozások száma, mely a természetes népességfogyás alapját képezi. Jellemzıen alacsony a gyermekvállalási kedv, melynek okait részben a helyi társadalom rohamos elöregedésében, részben a kedvezıtlen gazdasági folyamatok által kiváltott jelenségekben - munkanélküliség, elvándorlás, eladósodás, infrastrukturális hátrányok - kereshetjük. A 60 éven felüliek aránya az állandó népességbıl folyamatos növekedést mutat, jelenleg meghaladja a 22,6%-ot, mely mind a régiós, mind az országos átlag felett szereplı adat. Ezzel szemben a 20 évnél fiatalabb korosztály a lakosság 20,1%-át teszi ki. A 18 éven aluli lakosság létszámának folyamatos fogyása prognosztizálhatóan a közeljövıben nagy társadalmi, gazdasági és kulturális kihívás elé állítja a térségben élıket.

4 A korfa szőkülésének elsı vesztesei a kistérségben mőködı gyermekek napközbeni ellátását végzı intézmények illetve a kistérség településein mőködı alapfokú oktatási intézmények. 1.2.) Demográfiai mutatók - Gazdasági aktivitás A Kistérség lakosságának gazdasági aktivitása alacsony. A nyugdíjban vagy nyugdíjszerő ellátásban részesülık aránya a teljes lakossághoz képest 31%. A munkanélküliek aránya magas 7,8%, ezen belül kiemelkedıen magas 12,6% a pályakezdı - és 3% a tartós munkanélküliek száma. Mindezekhez hozzájárul a lakosság alacsony iskolázottsága és a gazdasági szereplık, fıleg a nagyfoglalkoztatók gazdasági színterektıl való távolmaradása, mely együttesen azt eredményezi, hogy a kistérségben az egy fıre jutó átlagjövedelem évi Forint * és a SzJA fizetık száma ezer lakosra vetítve mindösszesen 415 fı. Az aktív népesség nagyobb hányada a két közeli, nagyobb gazdasági aktivitást mutató településen, Zalaegerszegen és Szombathelyen vállal munkát, emellett jellemzı a térségre a kisvállalkozások viszonylag magas száma, illetve a mezıgazdasági tevékenységet végzık magas aránya. A helyben történı foglalkoztatás fıleg a kereskedelmet, illetve az önkormányzati fenntartású intézményeket jellemzi. Évrıl évre csökken minden ágazatban a foglalkoztatottak száma a Vasi Hegyhát településein. 1.3.) Demográfiai mutatók - Lakáshelyzet, közmőellátottság Jellemzıen a kistérségben az újépítéső lakások száma alacsony, zömében átlagon felüli igényeket kiszolgáló, négy szobásnál nagyobb, nagy alapterülető ingatlanok. A száz épített lakásra jutó megszőnt lakások száma magas. Vasvár kivételével a lakásállomány a kistérségben erısen elöregedett, sok az elhagyott, lepusztult állagú, komfort nélküli ingatlan. Az egyes ingatlanokra jutó lakosok száma 2 fı, amely lakhatási szempontból kedvezınek látszik, de figyelembe véve a lakosság jövedelmi helyzetét inkább problémákat vet fel. A fenti adatokat magyarázhatja még az egyszemélyes háztartások magas aránya, mely az elöregedı, elnéptelenedı kistelepülésekre jellemzı. A közüzemi vízhálózat a térségben szinte teljesen kiépült. * évi adat

5 A közüzemi szennyvízcsatornázottság, illetve a vezetékes gázzal való ellátottság messze elmarad a régiós átlagtól. A közüzemi beruházások alacsony aktivitással mőködnek. 1.4.) Intézményi ellátottság A kistérségben bölcsıdei ellátás nem vehetı igénybe, a szolgáltatás kiváltására a Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány Családi Napközi és Játszóház elnevezéssel hozott létre alternatív szolgáltatást. Az óvodai ellátás 13 településen vehetı igénybe, alapfokú oktatási intézményt szintén 13 település mőködtet. Vasváron a terület egyetlen középfokú oktatási intézményében postai és banki szak mellett gimnáziumi képzés folyik. A térségben az iskolaköteles populáció folyamatos nagyarányú csökkenést mutat, melynek eredményeképpen az elmúlt években több oktatási intézményt meg kellett szüntetni, illetve a gazdaságos mőködtetés érdekében összevonni. A vasvári kistérségben élık iskolázottsága általában alacsony, az átlagosan elvégzett osztályok száma mindössze 8,74 osztály. A települések többségén biztosított a lehetıség a kulturált szabadidıs tevékenységek lakossági eléréséhez, ehhez rendelkezésre állnak kulturális intézmények, könyvtárak. Vasvár kiemelt helyzetben van kulturális intézmények tekintetében, mivel a városban mővelıdési központ, színházterem, múzeum, könyvtár és zeneiskola is mőködik. 1.5.) Egészségügyi ellátás Az egészségügyi alapellátás a kistérség területén biztosított. Vas megyében, a Vasvári Kistérségben a legkedvezıbb 1132 fı az egy háziorvosra jutó lakosok száma. A kistérségben ennek ellenére a mortalitás magas. A lakosság harmada idıs, fogyatékossággal élı vagy megváltozott munkaképességő. A kistérség falvaiban 9, míg Vasváron 3 háziorvos praktizál. A gyermekek ellátásáról 2 házi gyermekorvos gondoskodik. Fogorvosi ellátás Vasváron vehetı igénybe. Az egész térségben mőködik a védınıi hálózat és a központi ügyelet, Vasvár városa rendelkezik mentıállomással is. Járóbeteg szakellátásban nıgyógyászat, ideggyógyászat, fül-orr-gégészet, bırgyógyászat, szemészet, terhes-belgyógyászat, gyermekgyógyászat mőködik, illetve lehetıség van labor vizsgálatok és fizioterápia igénybevételére.

6 A kistérségben élık kórházi és rehabilitációs ellátása a környezı nagyobb települések (Szombathely, Zalaegerszeg, Körmend) egészségügyi intézményeinek feladatkörébe tartozik. A Vasvári Kistérségben élık számára betegjogi képviselıi tanácsadás igénybevételére Szombathelyen és Körmenden van lehetıség. 1.6.) Szociális szolgáltatások A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény határozza meg a Vasvári Kistérségi Társulás településeinek szociális ellátási feladatait. A szociális alap és szakosított ellátásokat a 23 hegyháti településen, feladatellátási szerzıdéssel a Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány végzi. A szociális, jószolgálati, önsegítı tevékenységek szervezésében és lebonyolításában aktív a non-profit részvétel. A térségben több országos hálózattal rendelkezı karitatív szervezet mőködik. Vasváron 2003-tól mőködik Idısek Otthona, melynek üzemeltetése a Vas Megyei Önkormányzat feladata. A falugondnoki szolgálat munkáját a települési önkormányzatok koordinálják A Vasvári Kistérségben élık számára ellátottjogi képviselıi tanácsadás heti rendszerességgel Vasváron igénybe vehetı. Az elöregedı népesség, az inaktív lakosság magas száma, az alacsony gazdasági aktivitás, a társadalom szélére szorult családok problémái, mind a szociális szolgáltatások rugalmas, komplex rendszerének kiépülését, a meglévı szolgáltatások fejlesztését, bıvítését igénylik. Ezen társadalmi és gazdasági kihívások induktoraira már az elızı témakörök kapcsán kitértünk, azonban fontos szót ejtenünk a kistérség területén fogyatékossággal élık helyzetérıl, akiknek száma meghaladja a 900 fıt, mely a lakosság 6%-át teszi ki. Szintén nem tértünk ki a pszichés-, mentális és szenvedély betegséggel küzdık helyzetére, akik a helyi szociokulturális- és gazdasági környezetben egyre inkább perifériára kerülnek átfogó egészségügyi és szociális segítség nélkül. Az elızıekben említett csoportok problémáinak megoldására ugyan mőködnek ellátási formák, de a célcsoport igényei ennél rugalmasabb és sokrétőbb szolgáltatási struktúra létrehozását követelnék. A hajléktalanság, mint jelenség bújtatott formában ugyan jelen van az ellátási területen, de a kisközösségek belsı támogató mechanizmusainak mőködése folytán számottevı szociális problémaként nem jelentkezik. A szociális szolgáltatók és a Kistérségi Társulás együttes feladata, hogy a kistelepülések közösségeinek lehetıséget teremtsenek saját erıforrásaik megtalálására és érdekérvényesítési képességük visszaállítására.

7 Szociális szolgáltatások a Vasvári Kistérségben Szociális szolgáltatás Szociális szolgáltatást végzı Ellátási terület Mőködés Férıhelyek Igénybevevık Humán-erıforrás típusa megnevezése kezdete Száma (fı) Száma (fı) középfokú végz. (fı) felsıfokú végz. (fı) Alapellátások: 1.Falugondnoki Szolgálat Települési Önkormányzatok Vasvári Kistérség Szociális étkeztetés HJSZA * Vasvári Kistérség X Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás HJSZA Vasvári Kistérség X település Jelzırendszeres Házi HJSZA Vasvári Kistérség Segítségnyújtás 4 település 4. Idısek Klubja HJSZA Vasvári Kistérség település 5. Családsegítés Családsegítı és Gyermekjóléti HJSZA Vasvári Kistérség X Szolgálat Szociális Információs Szolgálat HJSZA Vasvári Kistérség X Gyermekek napközbeni ellátása Családi Napközi és Játszóház HJSZA Vasvári Kistérség Speciális alapellátások: 1. Támogató Szolgáltatás Támogató Szolgálat 1-2 HJSZA Vasvári Kistérség X Nappali ellátás Fogyatékkal Élık Nappali HJSZA Vasvári Kistérség Ellátó Szolgálata 3. Közösségi ellátások Közösségi Szenvedélybeteg HJSZA Vasvári Kistérség X Ellátó Szolgálat Közösségi Pszichiátriai HJSZA Vasvári Kistérség X Ellátó Szolgálat Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás: 1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Családok Átmeneti Otthona HJSZA Vasvári Kistérség Ápolást, gondozást nyújtó X intézmények Idısek Otthona Vas Megyei Önkormányzat Vas megye * Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány

8 2.) Módszertani alapvetés A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció kidolgozásánál az alábbi módszertani eszközökkel, az alábbi munkatevékenységeket végeztük el: Meglévı KSH adatok összegyőjtése, elemzése (elsısorban a kistérség gazdasági, munkaerı - piaci és szociális helyzetelemzésének elkészítéséhez). A kistérség meglévı dokumentációjának áttekintése. Kérdıíves felmérés a legfontosabb szociális adatokra (a HJSZA ellátotti körében végezve). Mőhelymunka: brain storming a szociális szféra kistérségi szereplıivel, szolgáltatókkal, civil szervezetekkel. Ezen módszerek segítségével készült el a SWOT - analízis, melynek során törekedtünk arra, hogy a stratégiákat, intézkedési terveket megalapozó analízis már a szociális szolgáltatási területre koncentráljon, hiszen maga a szolgáltatástervezési koncepció is e területre irányul. Az analízis során egyértelmővé váltak azon problémák és lehetıségek, melyek részben a szociális ellátások fejlesztésével, részben pedig egyéb külsı és belsı tevékenységekkel, forrásteremtésekkel kezelhetıek és valósíthatóak meg. 3.) SWOT - analízis Erısségek - Kistérség szerepének erısödése a feladatellátásban(többcélú Kistérségi Társulás létrejötte, mőködése) - Többéves tapasztalattal rendelkezı szociális szolgáltatást végzı civil szervezet jelenléte (HJSZA) - Szociális tervezés és szolgáltatás szervezés megvalósul - Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenléte - Önkormányzati feladatot ún. ellátási szerzıdéssel átvállaló civil szervezet jelenléte (HJSZA), a szociális szolgáltatásokra egységes mőködési struktúrra jellemzı - Egyéb civil projektek, szolgáltatások (pl.: roma felzárkóztató programok, alternatív munkaerı-piaci programok) - Pályázatokon való részvétel (elsısorban civil szféra) Gyengeségek - Gazdasági - társadalmi szempontból elmaradott, hátrányos helyzető kistérség - Aprófalvas településszerkezetbıl fakadó hátrányok - Nagy területi egyenlıtlenségek a kistérségen belül - Szegregált településrészek (majorok, tagutas településrészek) - Magas a kistelepüléseken élık aránya - Magas a halmozottan hátrányos helyzető családok aránya - Szegénység, mélyszegénység - Deprivált családok magas száma - A térségre a gazdaság széttagoltsága a jellemzı, elaprózott vállalkozási struktúra, nagyfoglalkoztatók nincsenek jelen a kistérségben - Kedvezıtlen a térségben élık jövedelmi/ anyagi

9 - Új típusú foglalkoztatási és szolgáltatás - fejlesztési projekttapasztalatok (HEFOP 4.2.1, ROP 3.1) - Falugondnoki szolgálatok jelenléte - Egészségügyi alapellátáshoz való hozzájutás megfelelı - Megfelelı struktúrájú szociális szolgáltatások összehangolt koordinációval - A szociális alapellátások és speciális alapellátások teljes körően biztosítottak (A kistérségben mőködik : Alapszolgáltatási központ, Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi segítségnyújtás, Jelzırendszeres házi segítségnyújtás, Étkeztetés, Idısek klubja több településen, Támogató Szolgáltatás, Közösségi Pszichiátriai - ill. Szenvedélybeteg Ellátó Szolgálat, Fogyatékossággal Élık Nappali Ellátó Szolgálata) - A bölcsıdei ellátás megszőnésére reagálva a HJSZA Családi Napközit mőködtet Vasváron - Vasváron a HJSZA mőködtet Családok Átmeneti Otthonát - Informatikai szolgáltatás iránti igények kielégítésére Teleház mőködik - A HJSZA a közösségi étkeztetés feladatait Báziskonyha mőködtetésével látja el a kistérségben - Komplex szociális szolgáltatások mőködése (pl. Nyitott Támogató Szolgálat: Támogató Szolgálat+Fogyatékossággal Élık Nappali Ellátó Szolgálata) - A szakellátásokhoz való hozzájutást biztosítja a Vasi Hegyhát Egészségügyi Szolgáltató Bt. - Az egyes szolgáltatások egymással szoros, együttmőködı kapcsolatban állnak - A szociális szolgáltatások a törvényi minimum elıírásokon felül biztosítva vannak - A pénzbeli ellátások intézményi háttérrel való támogatottsága jelen van (pl. rendszeres szociális segélyezettek családsegítı szolgálat) - A kistérségben a térségi központ (Vasvár) bentlakásos intézményt: Idısek Otthonát tart fenn - A szociális szolgáltatások területén jellemzıek az innovatív kezdeményezések (játszóház, rendszeres táborok, családi napok) - A HJSZA széles körő, integrált szociális- és gyermekjóléti feladatokat lát el, több éves szakmai tapasztalattal és megfelelı humánerıforrással rendelkezik - Megjelenı igényekre, szükségletekre reagálva, új, innovatív szolgáltatások épülnek be a szociális intézmények mőködésébe (gyógytorna,korrepetálás,közösségi programok, prevenciós elıadások) - A munkaerı-piaci reintegráció érdekében a helyzete - A térség gazdasági helyzetébıl adódóan magas a munkanélküliség és a gazdasági inaktivitás szintje; alacsony a foglalkoztatottsági szint - A településeken gyengül a népességmegtartó erı (munkahelyek, szolgáltatások hiánya miatt) - Jellemzı az elvándorlás és elöregedés - A regisztrált munkanélküliek körében a tartósan munkanélküliek (1 éven túli) aránya magas; kevés az aktív álláskeresı - Az alternatív munkaerı-piaci programok foglalkoztatási háttere hiányos - Kedvezıtlen a népesség iskolai végzettség szerinti összetétele - A népességet rossz egészségi- és mentális állapot jellemzi (szenvedély- és pszichiátriai betegségek) - Infrastrukturális hiányosságok: - Kedvezıtlen a térség kommunális ellátottsága - Közlekedési nehézségek - A térség lényegében egyközpontú (Vasvár), mely nehezíti a mikrotérségi központok létrejöttét - Magas a segélyezésben érintett népesség aránya - A szociális szolgáltatások kiépítésével és mőködtetésével kapcsolatos döntés elıkészítési és döntéshozatali, végrehajtási hiányosságok - A falugondnoki hálózat fejlesztésre szorul - Egészségügyi szakellátás hiányosságai; a szakellátásokhoz való hozzájutás nehézkes - Gyermekek napközbeni ellátása hiányos (bölcsıdei ellátás nincsen a kistérségben) - Nem jelennek meg a speciális szolgáltatások (mediáció, családterápia, adósságkezelés stb.) a családsegítı- és gyermekjóléti szolgáltatás esetében - A Családok Átmeneti Otthonán kívől nincs átmeneti ellátással foglalkozó intézmény - Bentlakásos intézményi ellátás hiányos (ápológondozó otthon, illetve. lakóotthon nem mőködik a kistérségben) - Nincsen hajléktalan ellátás - Az egyes kistelepüléseken mőködı civil szervezetek a szolgáltatások biztosításában kisebb szerephez jutnak, illetve kisebb szerepet vállalnak - Kooordináció hiányában, elégtelen kommunikáció, együttmőködés (önkormányzatönkormányzat, civi szervezetek - civil szervezetek, civil szervezetek - önkormányzat, civil szervezetek - intézmények között) - Társulási hajlandóság és együttmőködési készség hiánya - Likviditási és fenntarthatósági problémák miatt, az innovatív/ modellprojektek, kezdeményezések elhalnak, eseti modell jellegőekké válnak, további támogatás hiányában nem tagozódnak be a szociális védelmi/ ellátó rendszerbe

10 hátrányos helyzető célcsoportok számára integrált foglalkoztatási, képzési, szociális programok mőködnek - Szociális szakmai továbbképzési lehetıségek biztosítása (kreditpontos szakmai mőhelyek) - Megfelelı humán-erıforrás áll rendelkezésre a leendı EU-s pályázatok elkészítéséhez és menedzseléséhez - Alternatív közlekedési lehetıségként Kistérségi buszjárat mőködik Lehetıségek - Esélyteremtı és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése - Mikrotérségi központok kialakítása és fejlesztése - Közszolgáltatások elérhetıségének, hozzáférhetıségének javítása - Szegregált települések, településrészek (majorok, tag utas településrészek) felzárkóztatása - Kreatív szociálpolitikai gondolkodás, szociális tervezés, innovatív szociális kezdeményezések támogatása - Passzív helyett aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazása, visszasegítı megoldásokra helyezve a hangsúlyt - Szektorközi együttmőködések, partnerség kialakítása, új típusú szolgáltatások, komplex projektek megvalósítására, esélyegyenlıséget biztosító oktatási, szakképzési, foglalkoztatási programok kialakítása, a humán ágazatok szorosabb együttmőködése - A népesség általános egészségi állapotának javítása, rehabilitációs szolgáltatások ösztönzése, szociális és egészségügyi ellátások magas szintő összehangolása, fejlesztése - A munkaerı-piaci reintegráció érdekében a leghátrányosabb helyzető célcsoportok számára is integrált foglalkoztatási- képzésiszociális szolgáltatások biztosítása, és továbbvitele Veszélyek - Koordináció és forrás- hiánya - Érdekérvényesítési képesség korlátozott szintje - Különbözı feltételek: források, mőködtetés, információáramlás hiányossága - Forráshiány - A döntéshozók és a helyi társadalom inaktivitása - A képzettebb munkaerı és a fiatal generáció elvándorlása - Népességmegtartó erı további gyengülése - Szegénység továbbörökítése növeli a társadalmi szegregációt - Egyes települések elnéptelenedhetnek - Szakmai információk hiánya - Konszenzus hiánya - Források hiánya - Ellenérdekek - Támogatások folyamatosságának fenntarthatósági problémái - Szakmai információk, konszenzus és források hiánya - Vélt és valós ellenérdekek - Együttmőködési illetve forráshiány - Érintett célcsoportok aktivitásának, fogadókészségének hiányosságai - Koordináció- és forráshiány - Ellenérdekeltségek - Koordináció- és forráshiány - Érintett célcsoportok aktivitásának, fogadókészségének hiányosságai - Foglalkoztatási háttér hiánya - Gazdasági szereplık hiánya, érdektelensége

11 - Munkaerı szakképzetlensége - Foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása, alternatív foglalkoztatási programok újraélesztése (közmunkaprogram, közösségi foglalkoztatási formák, stb.) - Potenciális EU-s pályázatok, bıvülı forráslehetıségek - Koordináció- és forráshiány - Érintett célcsoportok aktivitásának, fogadókészségének hiányosságai - Felvevıpiac hiánya - Nem adekvátak a kiírt, illetve a kiírandó pályázatok a kistérség problémáira - Önrész és partnerség hiánya - Bonyolult, nehézkes eljárásrend - Elıfinanszírozás megoldhatósága - Elszámolási határidık, kifizetések csúszása - Helyi társadalom bevonása, önkéntesek foglalkoztatása, közösségszervezés- és fejlesztés - Egyéni intézményfejlesztési projektek kidolgozása - Komplex szociális szolgáltatások továbbfejlesztése (Támogató Szolgálat+Nappali Intézmény+Rehabilitációs Foglalkoztatás+Lakóotthon) - Speciális szolgáltatások megvásárlása, ezekhez való hozzáférés biztosítása (családterápia, mediáció, gyógymasszázs, korai fejlszetés,logopédia) - Meglévı minták, tapasztalatok, jó gyakorlatok elterjesztése - Helyi társadalom aktivitásának, kezdeményezıés fogadókészségének hiánya - Forráshiány - Likviditási és fenntarthatósági problémák, támogatások folyamatosságának fenntarthatósági problémái - Költségvetési megszorítások - Likviditási és fenntarthatósági problémák, támogatások folyamatosságának fenntarthatósági problémái - Forráshiány - Költségvetési megszorítások - Likviditási és fenntarthatósági problémák, támogatások folyamatosságának fenntarthatósági problémái - Forráshiány - Költségvetési megszorítások - Közlekedési nehézségek, infrastrukturális hiányok - Forráshiány - Kistérségen átnyúló, kistérség-közi szolgáltatások és szakmafejlesztések - Innovatív programok kiterjesztése (fıként a foglalkoztatás területén és a bentlakásos intézmények körében) - Ellenérdek, együttmőködés hiánya - Szakmai felkészültség hiánya - Forráshiány - Forráshiány - Érintett célcsoportok aktivitásának, fogadókészségének hiányosságai.

12 4.) A program kialakításának fıbb szempontjai A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítésénél arra törekedtünk, hogy: A kistérségben már jelenlévı szociális szféra alapján komplex programot dolgozzunk ki. Olyan léptékő programot dolgozzunk ki, mely a rendelkezésre álló - illetve a közeljövıben lehívható, elıteremthetı forrásokkal megvalósítható. A kistérség szociális szolgáltatástervezési koncepciója illeszkedjék a megyei szociális szolgáltatásszervezési koncepcióhoz és ágazati elképzelésekhez. A koncepció készítse elı a rendelkezésre álló EU- s források fogadását. 5.) A program fı célja Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 5.1.) Jövıkép Helyi partnerségen és tervezésen alapuló kistérségi és települési - szociálpolitika kialakítása hatékonyan mőködı mikro- térségi szociális szolgáltatásokkal az érintett egyének, családok, helyi kisközösségek, civil szervezetek, szociális szolgáltatók és települési önkormányzatok együttmőködésével. 5.2.) Programelemek 1. alprogram: Többcélú Kistérségi Társulás mőködésének fejlesztése. 2. alprogram: Szociális szolgáltatások bıvítése. 3. alprogram: Ágazat- és szektorközi komplex programok megvalósítása. 4. alprogram: Hozzáférés az esélyt biztosító szolgáltatásokhoz, munkahelyekhez, információkhoz. 5. alprogram: Mikrotérségi szolgáltatási rendszer kialakítása, fejlesztése/közösségi igényeket szolgáló multifunkcionális központok (integrált közösségi terek) létrehozása.

13 Az egyes programelemek megvalósításának célja: Az esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztésére és annak hosszú távú fenntarthatóságára koncentráló, a már meglévı intézményrendszerre és annak kibıvítésére építı, a rendelkezésre álló kapacitásokat hatékonyan kiaknázó és továbbfejlesztı, szociális szolgáltatási rendszer kialakítása. 1. alprogram: Téma: Többcélú Kistérségi Társulás mőködésének fejlesztése. Javaslat: 1.) Szakmai koordináló - irányító szerepkör felvállalása a Többcélú Kistérségi Társulás részérıl. A Kistérségi Társulás kiemelt feladata, hogy szakmai koordináló szerepkörén belül szervezett keretet biztosítson a települési önkormányzatok, az egyes intézmények, civil szervezetek, különbözı szociális szolgáltatók kapcsolat- és együttmőködési rendszerének. A térségi szociális feladatellátás (térség szociális intézményrendszerének integrálása, feladatellátás szakmai tartalmának kialakítása - szervezése, összehangolása, az egyes intézmények mőködtetése, fejlesztése) mellett fontos - és fejlesztendı terület az egyes ágazati feladatok (pl.: szociális - egészségügyi) közös szervezése, összehangolása, ellátása is. A Kistérségi Társulás a térség versenyképessége és az életminıség javítása érdekében vezetı szerepet kell hogy vállaljon; érdekegyeztetı, kooperáló, kezdeményezı, menedzselı, koordináló és forrásszervezı funkciót kell, hogy betöltsön a térségben. 2.) Szociális kerekasztal létrehozása, együttmőködés kialakítása a kistérségi szociális szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása céljából. A szociális kerekasztal a szociális ellátó rendszer intézményei, a települési önkormányzatok, Kistérségi Társulás, és egyéb szolgáltatók szakemberei, illetve a szolgáltatásokat igénybevevık egyeztetı és javaslattevı fóruma, melynek során lehetıség nyílik a felmerülı problémák megvitatására, illetve a lehetséges megoldási alternatívák feltárására, továbbgondolására.

14 Szükségesség indoklása: 1.) A szakmai koordináció fıként a szociális szolgáltatás fejlesztése érdekében történı együttmőködés vonatkozásában válik szükségessé, mivel a Kistérségi Társulás feladata a térségi célok meghatározása és megvalósítása. A gazdasági - társadalmi szempontból elmaradott hátrányos helyzető kistérségben magas a deprivált családok aránya. A térség gazdasági helyzetébıl adódóan magas a munkanélküliség és a gazdasági inaktivitás szintje; alacsony a foglalkoztatottsági szint, így a településeken gyengül a népességmegtartó erı (munkahelyek, szolgáltatások hiánya miatt), így jellemzı az elvándorlás és elöregedés. A hátrányos helyzető kistérségben elengedhetetlen, hogy a Kistérségi Társulás mőködése során hozzájáruljon a térség versenyképességének növeléséhez és az életminıség javításához. 2.) A szociális kerekasztal célja, hogy a szociális ellátórendszer naprakész információkkal rendelkezzen, adekvát, a helyi igényeknek és a kistérségi sajátosságoknak megfelelı szolgáltatásokat nyújtson. A rendszeres fórumok információi, eszme- illetve tapasztaltcseréi alapján lehetıség nyílik a települési önkormányzatok, az egyes intézmények és egyéb részt vevı szervezetek számára, hogy alátámasztott igények alapján tudják megfogalmazni fejlesztési koncepcióikat. A szociális kerekasztal létrehozásával a Kistérségi Társulás a térség köz- és magánszereplıi között együttmőködési fórumot teremt, így a párbeszéd és az érdekegyeztetés fenntartásával, a térségben lévı kreativitás felszínre hozásával, az együttmőködés elımozdításával horizontális kommunikációt; a térség érdekeinek képviseletével, közvetítésével települési, megyei, regionális, központi szervekkel való egyeztetésével vertikális kommunikációt végezhet. Várható eredmények: Humán ágazatok szorosabb együttmőködése Szociális ellátórendszer fejlıdése Helyi közösségi igények magasabb szintő kielégítése Együttmőködési rendszer kialakítása Szolgáltatások komplexitásának növekedése Helyi szociálpolitika fejlıdése Hatékony ellátási- szolgáltatási rendszer kialakítása Életszínvonal javulás

15 Társadalmi, gazdasági, környezeti hatás: Települési hátrányok enyhítése Lakosság életesélyének javulása Elvándorlás, elöregedés mérséklése, ellensúlyozása Növekvı szociális biztonság Társadalmi kirekesztıdés csökkenése Alkotmányos jogok biztosítása Együttmőködés formái: Szakmai konzultáció Egyeztetı fórumok Szervezetek közötti kooperáció Együttmőködı szervezetek: Többcélú Kistérségi Társulás Települési Önkormányzatok Mikro térségi központok Szociális Szolgáltató Központ Egyéb szolgáltatók Kedvezményezettek köre: Az érintett települések lakossága Települési önkormányzatok Szolgáltatók Civil szervezetek, non-profit szféra Potenciális források: Állami normatíva Minisztériumi pályázatok EU pályázatok Területfejlesztési Tanács forrásai Non-profit források Kockázatok, akadályok: Egyetértés / kooperációs készség, aktivitás hiánya Forráshiány Egységes álláspont kialakításának nehézségei Fenntarthatóság

16 2. alprogram: Téma: Szociális szolgáltatások bıvítése Javaslat: 1.) A már meglévı és hosszú távon is fenntartható szociális szolgáltatások továbbfejlesztésének lehetséges irányai a következık: Hiányzó átmeneti illetve bentlakásos szolgáltatások megvalósítása (Fogyatékossággal Élık Lakóotthona, Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona, Pszichiátriai betegek Rehabilitációs Lakóotthona), speciális alapellátás keretében szenvedélybetegek alacsonyküszöbő ellátása, illetve alapellátás megvalósítása hajléktalan személyek körében, meglévı alapellátás - jelzırendszeres házi segítségnyújtás - bıvítése. 2.) A már meglévı korszerő szervezeti és mőködési formák hatékony ellátásiszolgáltatási rendszert alkotnak, de szükségessé vált egyéni intézményfejlesztési projektek kidolgozása: Szociális és egészségügyi ellátások magas szintő összehangolása, fejlesztése egyes speciális szolgáltatások megvásárlásával és az ezekhez való hozzáférés biztosításával (családterápia, mediáció, gyógymasszázs, korai fejlesztés, logopédia) Szükségesség indoklása: 1.) A már komplex rendszerként mőködı HJSZA Támogató Szolgálat és Fogyatékossággal Élık Nappali Intézménye szolgáltatási rendszerébıl hiányzik a tartós bentlakást nyújtó intézmény (Fogyatékossággal Élık Lakóotthona), mely lehetıséget nyújtana a fogyatékossággal élık lakhatási problémáinak, és önálló életvitelének megoldására. A megyében minimális férıhely - számmal áll rendelkezésre fogyatékossággal élık lakóotthona, mely probléma elsısorban a bentlakásos iskolákból kikerülı, kistelepüléseken élı, értelmileg, vagy halmozottan sérült fiatalokat érinti. A hátrányos helyzető családok nem tudják felvállalni a családba visszakerülı fogyatékos családtag gondozását. A védett lakhatási lehetıségek hiányában az életüket kezdı fogyatékos fiatalok - amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelı családi háttér - tartós bentlakásos intézménybe, fogyatékossággal élık otthonába kerülnek, ez pedig önálló életvitelük kialakításának lehetıségét, életesélyeiket nagyban csökkenti. A fogyatékossággal élık utógondozásának megoldatlan problémájára is választ jelenthet a fogyatékossággal élı lakóotthonának kialakítása, a jelenlegi (speciális alapellátás) szolgáltatás fejlesztéseként.

17 A kistérségben jelentıs a szenvedélybeteg népesség száma, mely jelenség oka elsısorban a gazdasági - társadalmi hátrányokból fakad, másodsorban a regionális mentalitásban keresendı. A kistérségben magas a halmozottan hátrányos helyzető, deprivált családok aránya, rossz a népesség egészségi- és mentális állapota. A szenvedélybetegek életmódjukból eredıen elvesztik támogató kapcsolataikat, egészségi állapotuk megromlik, a munkaerıpiacról kikerülve marginálódott helyzetbe kerülnek. A végleg megromlott családi kapcsolatokra és egészségi állapotra nem jelent teljes körő megoldást a közösségi ellátás. A megyében nem megoldott a szenvedélybetegek kórházi kezelést követı rehabilitációja, és minimális mértékben áll rendelkezésükre tartós bentlakást nyújtó férıhely, így szükséges egy olyan átmeneti elhelyezés létrehozása, mely nemcsak az utókezelés idıszakára, hanem a rehabilitáció és reintegráció idıtartamára is védett lakhatási lehetıséget biztosít. Az intézményi elhelyezést nem igénylı, tartós szenvedélybetegek részére szükségesnek látszik egy alacsonyküszöbő ellátási forma létrehozása, amely a közösségi ellátáson túl tercier prevenciót biztosít számukra. A pszichiátriai betegek közösségi ellátása elsısorban hosszú távon mőködıképes, támogató közösség kialakítását célzó szolgáltatást biztosít az ellátottak lakókörnyezetében. Családi segítségnyújtás- és lakhatási lehetıség hiányában azonban nem jöhet létre olyan védıháló, segítı - támogató környezet, mely a pszichiátriai megbetegedésben szenvedıket segíti egészségi állapotuk megırzésében, illetve az állapotromlás megállításában. A pszichiátriai betegek ellátásának komplexitásához - a közösségi ellátást kiegészítendı - szükséges a pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthonának kialakítása. A rehabilitációs lakóotthon mintegy félutas házként mőködhetne a kórházi kezelés és rehabilitáció, és a családba történı visszailleszkedés, illetve a teljes körő társadalmi reintegráció között. Az elmaradott, hátrányos helyzető kistérségben élı népesség rossz egészségi- és mentális állapota, illetve az elöregedett népesség jelenléte indokolja a szakosított ellátási formák preferálását, pl. Idıskorúak Gondozóháza mőködtetését. Ezen intézmény funkciója nem a tartós bentlakás, mindinkább a kórházi kezelésbıl kikerült, de még lábadozó egyedülálló idısek ellátása. Jelenleg sem az egészségügy, sem a szociális szféra nincs abban a helyzetben, hogy fel tudja vállalni a krónikus beteg, egészségügyi rehabilitációra szoruló és/ vagy mozgássérült, fıként egyedülálló, idıs emberek problémáit. A rehabilitációs intézmények - a minimális bent tölthetı idı miatt - nem nyújtanak megoldást problémájukra, a kórházi ellátásuk csupán akut esetekben indokolt.

18 Az egészségügyi ellátó rendszer jelenlegi struktúrája nem teszi lehetıvé tartós ápolásukat, gondozásukat, a szociális ellátó egységek nem készültek fel azonnali fogadásukra. A Gondozóház a két szféra határterületén vállalkozik a szociális és egészségügyi feladatok ellátásnak ötvözésére, illetve a hozzátartozók idıleges tehermentesítésére. A szociális ellátás mellett - az intézmény profiljából és a szolgáltatást igénybevevık szükségleteibıl adódóan - azonos súllyal jelenik meg az egészségügyi ellátásszervezés és az ehhez kapcsolódó kiegészítı tevékenységek. Az egészségügyi ellátás tartalma; a roborálás és az állapotromlás megakadályozás mellett, a megváltozott egészségi állapotnak megfelelı életvitel kialakítása, szociális szolgáltatás a különbözı jogosultságok ügyintézése, tanácsadás, információ-nyújtás és mentális támogatás. A Gondozóház fontos kapcsolódási pontot jelent a kórházi ellátás, az egészségügyi alapellátások (otthonápolási szolgáltatás, háziorvosi szolgáltatás) és a szociális alapszolgáltatás (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás) intézményrendszere között. A kistérség speciális helyzetben van a hajléktalan ellátás területén, mivel a hajléktalan populáció nem jelenik meg olyan arányban a kistérség egyes településein, mint a nagyvárosokban. Ennek ellenére gyakori problémaként merült fel az otthon nélkül maradtak elhelyezésének kérdése, melyre a kistérségben egyelıre - nem nyílik megoldási lehetıség. A kistérségben komplex szociális ellátórendszert mőködtetı civil szervezet, a Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány szakmai tapasztalataira, és ügyfelei körében felmért igényekre alapozva alátámasztja a Fogyatékossággal Élık Lakóotthonának, Idıskorúak Gondozóházának és Hajléktalanok speciális Éjszakai Menedékhelye és / vagy Átmeneti Szállása létrehozásának szükségességét. 2.) Egyéni intézményfejlesztési projektek kidolgozásával lehetıvé válhat a szociális- és egészségügyi ellátások összehangolása, fejlesztése. Az egyes speciális szolgáltatások megvásárlásával és az ezekhez való hozzáférés biztosításával (családterápia, mediáció, gyógymasszázs, korai fejlesztés, logopédia, stb.) kielégíthetıvé válnak a közösség részérıl felmerülı - és a meglévı szolgáltatások keretein belül nem ellátható - igények.

19 Várható eredmények: Szolgáltatásbıvülés Életminıség javulása Szociális ellátásokhoz való hozzájutás terén csökkenı egyenlıtlenségek Egészségügyi és szociális szakellátások tehermentesítése Hatékony ellátási- szolgáltatási rendszer kialakítása Szolgáltatások komplexitásának növekedése Társadalmi, gazdasági, környezeti hatás: Települési hátrányok enyhítése Lakosság életesélyének javulása Növekvı szociális biztonság Társadalmi kirekesztıdés csökkenése Alkotmányos jogok biztosítása Együttmőködés formái: Szakmai konzultáció Szervezetek közötti kooperáció Intézmények közötti együttmőködés Önkormányzatok közötti kooperáció Együttmőködı szervezetek: Többcélú Kistérségi Társulás Települési Önkormányzatok Mikro térségi központok Szociális Szolgáltató Központ Egyéb szolgáltatók Kedvezményezettek köre: Az érintett települések lakossága Települési önkormányzatok Szolgáltatók Potenciális források: Állami normatíva Minisztériumi pályázatok EU pályázatok Non-profit források

20 Kockázatok, akadályok: Fenntarthatóság Egyetértés / kooperációs készség hiánya Forráshiány Szolgáltatások és szolgáltatások minıségének fenntarthatósági problémái Szolgáltatás túlterheltsége 3. alprogram Téma: Ágazat- és szektorközi komplex programok megvalósítása Javaslat: 1.) Foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása, alternatív foglalkoztatási programok menedzselése. A munkaerı-piaci reintegráció érdekében a leghátrányosabb helyzető célcsoportok számára is integrált foglalkoztatási, képzési, szociális szolgáltatások biztosítása, és továbbvitele. Szektorközi együttmőködések, partnerség kialakítása, új típusú szolgáltatások, komplex projektek megvalósítása, esélyegyenlıséget biztosító oktatási, szakképzési, foglalkoztatási programok kialakítása, a humán ágazatok szorosabb együttmőködése. Az alprogram az aktív korú, de inaktív lakosság foglalkoztathatóságának növelésére, munkaerı-piaci (re)integrációjára irányulhat a szociális ellátórendszeren, valamint hatékonyságot növelı együttmőködéseken keresztül. A munkaerıpiacon hátrányos helyzetőek foglakoztatása segítheti a szociális ellátórendszer fejlesztését is. 2.) Közösségen belüli munkaerı közvetítés, mint alternatív foglakoztatásiközösségfejlesztési program. A program során az idıskorú lakosság körében felmerülı igényekre (háztartáskörüli munkák, karbantartási- és kertmővelési munkák) reagálva, támogatott foglalkoztatási program keretében fogyatékossággal élık - vagy egyéb hátrányos helyzető csoportok- foglalkoztatási rehabilitációja valósulhat meg. Szükségesség indoklása: 1.) Mivel a kistérségben magas a kistelepüléseken élı halmozottan hátrányos helyzető családok aránya, a passzív szociálpolitikai eszközök nem elegendıek a problémák orvoslására. A kistérségben jellemzı a gazdaság széttagoltsága, az elaprózott vállalkozási struktúra, így a településeken a munkahelyek hiánya miatt gyengül a népességmegtartó erı.

21 A térség gazdasági helyzetébıl adódóan magas a munkanélküliség és a gazdasági inaktivitás szintje; alacsony a foglalkoztatottsági szint, ezért kedvezıtlen a térségben élık jövedelmi/ anyagi helyzete. A regisztrált munkanélküliek körében a tartósan munkanélküliek (1 éven túli) aránya magas, és kedvezıtlen a népesség iskolai végzettség szerinti összetétele. Ebbıl kifolyólag a foglalkoztatási programoknak nemcsak a munkába állást, hanem az át- illetve továbbképzést, munkaerı-piaci reintegrációt, munkában tartást/ után-követést is tartalmaznia kell. A jelenleg mőködı alternatív munkaerı-piaci programok foglalkoztatási háttere hiányos, továbbfoglalkoztatásra csupán a pályázati források rendelkezésre állásáig van mód. 2.) A Közösségen belüli munkaerı közvetítés mind a munkaadók, mind pedig a munkavállalók részérıl a felmerülı igényekre reagál, közösségépítı és rehabilitációs hatással bír. A munkaerı közvetítését végzı szervezet szakemberei közvetítı, koordináló és mentoráló szerepet töltenek be a közösségi foglalkoztatás során. Várható eredmények: Munkanélküliek számának csökkenése, foglalkoztatottsági szint növekedése Kedvezı változás a kistérségben élık jövedelmi/ anyagi helyzetében Életszínvonal növekedése Közösségfejlesztés, társadalmi integráció- és összefogás növekedése Helyi közösségi igények kielégítése Aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazása a hátrányos helyzető lakosság érdekében Humán ágazatok szorosabb együttmőködése Szociális ellátórendszer fejlıdése Szolgáltatások komplexitásának növekedése Társadalmi, gazdasági, környezeti hatás: Foglalkoztatottsági helyzet javulása Képzettségi szint növekedése Passzív szociálpolitikai eszközök alkalmazásának csökkenése Elvándorlás, elöregedés mérséklése, ellensúlyozása Társadalmi szolidaritás növekedése, társadalmi integrációja Együttmőködés formái: Szakmai konzultáció Önkormányzatközi egyeztetés kooperáció Közösségi fórumok Intézményközi egyeztetés és kooperáció

22 Együttmőködı szervezetek: Többcélú Kistérségi Társulás Települési Önkormányzatok Munkaügyi Központ Képzı Intézmények Mikro térségi központok Szociális Szolgáltató Központ Civil szervezetek, non-profit szféra Kedvezményezettek köre: Az érintett települések lakossága Települési önkormányzatok Munkaadók Képzı intézmények Szociális Szolgáltató Központ Civil szervezetek, non-profit szféra Potenciális források: Minisztériumi pályázatok EU pályázatok Non-profit források Kockázatok, akadályok: Fenntarthatóság Forráshiány Egyetértés / kooperációs készség hiánya Érintett célcsoportok aktivitásának, fogadókészségének hiányosságai Gazdaság széttagoltsága, az elaprózott vállalkozási struktúra Komplex oktatási, szakképzési, foglalkoztatási programok foglalkoztatási hátterének hiányosságai Továbbfoglalkoztatás finanszírozása 4. alprogram Téma: Hozzáférés az esélyt biztosító szolgáltatásokhoz, munkahelyekhez, információkhoz Javaslat: Településszerkezetbıl fakadó hátrányok mérséklése annak érdekében, hogy a szolgáltatásokhoz, intézményekhez való hozzáférés terén az esélyegyenlıtlenség csökkenthetı legyen.

23 Falugondnoki Szolgálat kiterjesztése, a meglévı közintézmények akadálymentesítése, Közösségi buszjáratok fejlesztése, egyéb alternatív közösségi közlekedési formák létrehozása. Fontos a Falugondnoki Szolgálat kiterjesztése és tartalmi megerısítése, mely így nemcsak az egyes szolgáltatásokhoz való hozzájutást foglalja magában, hanem a személyközi közvetítést, a falufejlesztési igények megfogalmazását, szorgalmazását, a gazdasági fejlıdést elımozdító lehetıségek keresését is. A falugondnok lehetıséget kaphat arra, hogy a célcsoport közvetlen elérése kapcsán közösségfejlesztı, identitást növelı, közgondolkodást befolyásoló tényezıvé váljon a község életében. Szükségesség indoklása: Szükséges a Falugondnoki Szolgálat fejlesztése és tartalmi megerısítése, valamint kiterjesztése a kistérség minden egyes településére, fıként a szegregált települések, településrészek ellátása érdekében. A Falugondnoki szolgálat az aprófalvas településszerkezető kistérségben sarokpontja lehet az egyes szolgáltatásokhoz való hozzájutásnak. A Kistérség 23 településébıl jelenleg csupán 7 településen mőködik falugondnoki szolgálat, amely így körülbelül 350 fıt lát el. A szolgáltatás hiányosságaiból adódóan 16 település marad falugondnoki szolgáltatás nélkül - tulajdonképpen ellátatlanul - holott ez a Szolgálat a települési sajátosságoknak megfelelıen, a helyi igényeket figyelembe véve, azonnal reagálni tudna a felmerülı szükségletekre. Közintézmények akadálymentesítése: A kistérségben mőködı közintézmények nagy része nincsen akadálymentesítve, amely megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi, hogy azok szolgáltatásait fogyatékossággal élık is igénybe vehessék. Az akadálymentesítés nem csupán a mozgássérült személyek tekintetében szükséges, hanem az érzékszervi sérültek számára is elérhetıvé kell, hogy váljanak a szolgáltatások, így a kommunikációs akadálymentesítés is fontos, megoldandó feladat. Közösségi buszjáratok kiterjesztése az aprófalvas településszerkezet sajátosságaiból fakadó legnagyobb hiányosságok kiküszöbölése; munkahelyekhez, egészségügyi- és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzájutások biztosítása érdekében. A Kistérségi Önkormányzati Társulás jelenleg mőködtet egy Kistérségi buszjáratot, amely nem tudja teljes egészében kielégíteni a szükségleteket. Vasvár városban jelenleg nincs helyi buszjárat. Nemcsak az idıs, mozgásszervi problémákkal küzdı lakosság helyi közlekedésében nyújthatna segítséget, egy fıs, óránként induló, alacsonypadlós - busz-körjárat mőködtetése, hanem a kismamák,

24 gyermekek és a település peremén élık számára is biztonságos, kényelmes közlekedési lehetıség nyílhatna. Több olyan szükségletcsoport van jelen a térségben, amely sem a Támogató Szolgálat Szállító Szolgálatának, sem a Betegszállító Szolgálat segítségével nem oldható meg. Ezek a szükségletek viszont olyan mértékben vannak jelen, hogy a probléma megoldására nem indokolt külön buszjárat beállítása. Erre megoldást jelentenének az alternatív közösségi közlekedési formák, pl. Iránytaxi szociális típusú üzemeltetéssel. Várható eredmények: Szolgáltatások, intézmények elérhetıségének növekedése Elzártság mérséklıdése Infrastrukturális hátrányok mérséklıdése Közösségi élet elısegítése, közösségfejlesztés Települési hátrányok enyhítése Szociális ellátásokhoz való hozzájutás terén csökkenı egyenlıtlenségek Szakellátások tehermentesítése Életminıség javulás Társadalmi, gazdasági, környezeti hatás: Települési hátrányok enyhítése Lakosság életesélyének javulása Elvándorlás, elöregedés mérséklése, ellensúlyozása Társadalmi interakciók intenzitásának növekedése Növekvı szociális biztonság Társadalmi kirekesztıdés csökkenése Alkotmányos jogok biztosítása Együttmőködés formái: Szakmai konzultáció Önkormányzatközi kooperáció Együttmőködı szervezetek: Többcélú Kistérségi Társulás mint fenntartó és koordinátor Falugondnoki Szolgálatok Települési Önkormányzatok Mikro térségi központok Szociális Szolgáltató Központ

25 Kedvezményezettek köre: Az érintett települések lakossága Települési önkormányzatok Falugondnoki szolgálatok Potenciális források: Állami normatíva Minisztériumi pályázatok EU pályázatok Kockázatok, akadályok: Fenntarthatóság Egyetértés / kooperációs készség hiánya Rosszul körülhatárolt feladatkör Szolgáltatás túlterheltsége 5. alprogram: Téma: Mikrotérségi szolgáltatási rendszer kialakítása, fejlesztése / Közösségi igényeket szolgáló multifunkcionális központok (integrált közösségi terek) létrehozása Javaslat: 1.) A mikrotérségi központok - mint kistérségi közösségi központok - létrehozása a jelenlegi megállapodások és szolgáltatási struktúra mentén jól körülhatárolhatóan kiépíthetı. A programalkotás során szociális szakmai szempontból (pl. esélyegyenlıség), illetve az azonos problémákkal küzdı települési körök szempontjából, és területi szempontok szerint mikrotérségi központ besorolást javaslunk az alábbi települések részére: Vasvári mikrotérség: Vasvár-Rábahídvég-Püspökmolnári: 4 település, 6726 fı Oszkói mikrotérség: Oszkó-Alsóújlak-Olaszfa-Pácsony: 4 település, 2124 fı Gyırvári mikrotérség: Gyırvár-Hegyhátszentpéter-Petımihályfa-Andrásfa: 4 település, 1433 fı Gersekaráti mikrotérség: Gersekarát-Telekes-Sárfimizdó: 3 település, 1456 fı Bérbaltavári mikrotérség: Bérbaltavár-Nagytilaj-Csehi-Mikosszéplak- Csehimindszent: 5 település, 1810 fı Kámi mikrotérség: Kám-Szemenye-Egervölgy-Csipkerek: 4 település, 1657 fı

26 2.) Mikrotérségenként ÉLET - házak kialakítása: Az ÉLET - ház, mint mozaik szó értelmezése tartalmazza mindazon célokat, melyek az alprogram alapját, lényegét jelentik: Életminıség-biztosítás Lakosság, mint közösség Esélyteremtés Támogatás Ezek a házak közösségi igényként szolgáló multifunkcionális központok, melyek különleges bázist jelentenek a személyes szolgáltatások biztosításához, így a kistelepüléseken sokkal elérhetıbbé és hatékonyabbá válhat a felmerülı igények kielégítése. Az integrált közösségi terek tartalmazhatják pl. Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálatot, lakossági fogadóórákat, Orvosi rendelıt, Információs szolgáltatást, Könyvtárat, Teleházat, Gyógyszertárat, Postát, munkaerı-közvetítést és egyéb lakossági szolgáltatásokat is. Mindemellett teret nyújthatnak közösségi programokhoz, pl. alternatív szociális szolgáltatások, ifjúsági programok, képzések, szabadidıs tevékenységek, lakossági fórumok. A szolgáltatások köre igény szerint bıvíthetı. Szükségesség indoklása: 1.) Az infrastrukturális hátrányok nagyban befolyásolják a kistelepülésen élık szolgáltatásokhoz való hozzájutását. A jogi szabályozás nagy hangsúlyt fektet a lakókörnyezetben történı közvetlen segítségnyújtásra. Ennek elengedhetetlen feltétele az alapellátások elérhetısége, helyben történı biztosítása. A intézményi központokra jellemzı túlzsúfoltság a szolgáltatások mikrotérségekre való tagozódásával megszőnik. A településszerkezetbıl adódó hátrányokat egyrészrıl alternatív közlekedési megoldásokkal, másrészrıl pedig a szolgáltatások helyben történı elérésével lehet kiküszöbölni. A mikrotérségi központok a feladatkörök megosztása révén jól mőködı hálózatot alkothatnak, mely hálózatban az ÉLET - házak jelenthetnek csomópontokat. 2.) Az ÉLET - házak hosszú távon a lakosság életminıségét javítják, illetve esélyt biztosítanak a közszolgáltatások eléréséhez, valamint jövıbeni fejlesztések alapjaiként is szolgálhatnak. A kistérségi hálózati szolgáltatási struktúra, infrastruktúra fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy a jelenleg hiányos, vagy nehezen elérhetı szolgáltatások, közösségi programok, stb. a szükségleteknek megfelelıen, jó minıségben, könnyen elérhetıvé váljanak a kistelepülésen élık számára.

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS Mottó: Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva.

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet 2005. november 1. A STRATÉGIAI HELYZETÉRTÉKELÉS (SWOT ANALÍZIS)...4 ERŐSSÉGEK (ADOTTSÁGOK)...4 Földrajzi környezet, természeti

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA A Közgyűlés VI-69/314.42/216. sz. határozatának melléklete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 216. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA MISKOLC 214-215 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

CSENGERI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

CSENGERI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG CSENGERI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió A Csengeri TKT Tanácsa 2008. november 25.-i ülésén megtárgyalta a Csengeri Kistérség által az LHH program keretében összeállított Tervdokumentumot,

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12.

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...I-4 II. BEVEZETÉS... II-17 II.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN...

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda Raiffeisen Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Rt. 2005. november 2. AZ ASZÓDI TÖBBCÉLÚ

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 9. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 8. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve

Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 2013 2018 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Jogszabályi háttér... 6 1.1. A program előkészítését előíró jogszabályi környezet...

Részletesebben

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth L. út 104. Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1 Előszó...4 1.2 Az intézmény bemutatása...4 1.3

Részletesebben

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ESETTANULMÁNY/HEFOP-2004-4.2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA HEFOP-2004-4.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 29.

Részletesebben

BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Bácsalmási Kistérség TKT Tanácsa a 2008. november 27. ülésén megtárgyalta a Bácsalmási Kistérség által az LHH program keretében

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet HAJDÓBÖSZÖRMÉNYI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet 2005. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 Stratégia helyzetértékelés (SWOT elemzés)... 4 Erősségek...

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás kistérségi tervdokumentuma

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás kistérségi tervdokumentuma Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás kistérségi tervdokumentuma Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B I. Helyzetelemzés 1 I.1. Gazdasági helyzet

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szikszó város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: Inforce Kft. Szikszó, 2008. május 1 Tartalomjegyzék 1. Szikszó város szerepe és helye a városhálózatban... 6 1.1. A város elhelyezkedése,

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010.

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. 2 I. FEJEZET Bevezetés I/I. Jogszabályi háttér - A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció A legalább 2000

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja ( felújított változat ) Stratégiai program III. Kidolgozó: Operatív program Ebergényi Tanácsadó Iroda 3300. Eger, Arany J. u. 21. Agria Nova

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2015-2020 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o.

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o. 1 Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Tartalomjegyzék Bevezetés...2. o. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe...2-5.o. II. Pilis Nagyközség szociális feladat

Részletesebben

Ajka Város Belváros 1. Akcióterületi Terve

Ajka Város Belváros 1. Akcióterületi Terve Ajka Város Belváros 1. Akcióterületi Terve 3.0 verzió Megbízó: Ajka Város Önkormányzata Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. EX ANTE Tanácsadó Iroda Munkatársak: Sebestyén Csaba, az igazgatóság

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

A Szentesi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Szentesi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez!

Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA HUMÁN INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez! HIOP 1.3. 2006. március 17. Fájl neve: HIOP 1.3. 060317 Oldalszám összesen: 49 oldal

Részletesebben

Bácskay Andrea Gondozási formák az idősellátásban a szociális alapellátás

Bácskay Andrea Gondozási formák az idősellátásban a szociális alapellátás Bácskay Andrea Gondozási formák az idősellátásban a szociális alapellátás Az 1990-es években a társadalomban tovább halmozódtak a már meglévő szociális gondok, többek között felgyorsult a népesség elöregedésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére HAL IM B A K ÖZSÉG ÖNK ORM ÁNY ZATA P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1067/2015. Tárgy: Halimba község Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA Tartalomjegyzék Helyzetelemzés 5. Összefoglaló 5. Összegzés 7. 1. Kistérségi SWOT-analízis 13. 2. Kitekintés az országos és uniós programozásra

Részletesebben

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA Munkaanyag 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...2 HELYZETELEMZÉS...3 A KISTÉRSÉG KÖZMŐVELİDÉSI HELYZETE...10 SWOT elemzés...18 Problémafeltárás...20

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 2/3. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. május 8. PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019)

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Melléklet a 22/2015. (III. 26.) KT határozathoz Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a következő

Részletesebben

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Településfejlesztési koncepció és marketing terv II.

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Településfejlesztési koncepció és marketing terv II. CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011 Településfejlesztési koncepció és marketing terv II. II. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 45 8. A FEJLESZTÉS KONCEPCIONÁLIS KERETEI 8.1. Csepreg város jövőképe A jövőkép - az aktuális

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA KÉSZÍTETTE: Széles Imre, pedagógiai elıadó 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ 3 II. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEMUTATÁSA

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. MOSONMAGYARÓVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NyDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

2014-2020 Helyi Fejlesztési Stratégia DRAFT verzió. Kiskunok Vidékéért Egyesület. 2016. január 26-án Közgyűlési határozattal elfogadva

2014-2020 Helyi Fejlesztési Stratégia DRAFT verzió. Kiskunok Vidékéért Egyesület. 2016. január 26-án Közgyűlési határozattal elfogadva x 1 2014-2020 Helyi Fejlesztési Stratégia DRAFT verzió Kiskunok Vidékéért Egyesület 2016. január 26-án Közgyűlési határozattal elfogadva Kiskunfélegyháza, 2016. január 26. Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

Berente közösségi tervezés 2015.02.19. Összefoglaló

Berente közösségi tervezés 2015.02.19. Összefoglaló Berente közösségi tervezés 2015.02.19. Összefoglaló A közösségi tervezés programja: 9.00 10.30. Miskolci Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakértői által összeállított előzetes SWOT analízis

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Parád Nagyközségi Önkormányzat 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91. Tel.: 36/544-072, Fax: 36/364-525 Email: parad@t-online.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. 2 Bevezetı Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Szakmai Program. Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat Boba József A. u. 24. Tel: 06-20/ 770-0380 E-mail: bobai.szeretetszolgalat@lutheran.

Szakmai Program. Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat Boba József A. u. 24. Tel: 06-20/ 770-0380 E-mail: bobai.szeretetszolgalat@lutheran. Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat Boba József A. u. 24. Tel: 06-20/ 770-0380 E-mail: bobai.szeretetszolgalat@lutheran.hu Szakmai Program Készítette: Mórotzné Kiss Györgyi Intézményvezető Boba: 2015

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

Mezőcsát Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Mezőcsát Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Mezőcsát

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 42/2013. (VI. 27.) ÁKt határozat Ártánd Község Falugondnoki Szolgálata szakmai programjának

Részletesebben

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019 évekre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019 évekre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019 évekre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a

Részletesebben

Dávidné B. Hidvégi Julianna Szász Henriett A Kapu Program

Dávidné B. Hidvégi Julianna Szász Henriett A Kapu Program Dávidné B. Hidvégi Julianna Szász Henriett A Kapu Program A Kapu Program kifejlesztője a Béthel Alapítvány amelynek jogelődje 1994-ben kezdte meg működését. Az Alapítvány fő célja a kezdetektől fogva a

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339,484-785 E-mail: margareta@vivamail.hu B E S Z Á M O L Ó 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő

Részletesebben

A VASVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA

A VASVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA A VASVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA 2005 (AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT) Készítette a Vasi-Hegyhát Területfejlesztési Önkormányzati Társulás megbízásából, a Vas Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

Egyeztetési anyag 1. változat

Egyeztetési anyag 1. változat AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egyeztetési anyag 1. változat 2009. március 17. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2013. (V. 22.)

Részletesebben

SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS

SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS Partnerségi alapú esélyegyenlőségi programok a segítés városában és térségében ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0023 SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS Megbízó: Szombathely Megyei Jogú Város

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007. A Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát a Képviselő-testület 138/2007./XI.ÖK/III.23./

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése Kódszám:

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoport 2016. február 1 Tartalom Tartalom...2 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2 A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 A sajátos, észak-déli irányú kiterjedésű Nyugat-dunántúli régió területe egyedülálló módon négy országgal, Szlovákiával,

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából című kutatás A program vezetője: Kovács Róbert A kutatás vezetője: Zsugyel János Készítette:

Részletesebben

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005.

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSAI... 4 II. GAZDASÁG- ÉS IPARFEJLESZTÉS... 14 III.

Részletesebben

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés Szombathely, 2005 EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés A WESTPA EU régió

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0031

TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0031 TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0031 "FORDULÓPONT"- komplex munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása Vas megyében a hatékony foglalkozási rehabilitáció érdekében című projekthez AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Epöl Község Önkormányzatának 2010.

Epöl Község Önkormányzatának 2010. Epöl Község Önkormányzatának ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2010. Megtanultam, hogy egy embernek Csak akkor van joga A másikra felülrıl lenézni, Amikor annak Talpra állni nyújt segítı kezet. (Gabriel

Részletesebben

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezetı egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE DÉVAVÁNYAECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZATMŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 20082012 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések

Részletesebben

Katasztrófa elleni védelem

Katasztrófa elleni védelem - 2006 - 2 Készítette: Janik Zoltán 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 6 1. A katasztrófák jogszabályi megközelítése... 7 1.1. A minősített időszakok fogalma, jellemzői... 7 1.2. Az országvédelem komplex rendszere...

Részletesebben

HÓDMEZİVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

HÓDMEZİVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA HÓDMEZİVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2003 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ 1.1. Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város szociális ellátórendszerérıl 1.2. A Szociális Szolgáltatástervezési

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014.

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. Készült: 2010. január 31. Készítette: Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri

Részletesebben