HÓDMEZİVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÓDMEZİVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA"

Átírás

1 HÓDMEZİVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ 1.1. Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város szociális ellátórendszerérıl 1.2. A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció helye az Európai Uniós csatlakozás elıtt 1.3. A Koncepció elkészítésének stratégiai céljai 1.4. A Koncepció elkészítésénél alkalmazott munkamódszerek 2. HÓDMEZİVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS BEMUTATÁSA 2.1. Hódmezıvásárhely története és jelene 3. HÓDMEZİVÁSÁRHELY DEMOGRÁFIAI ÉS NÉPMOZGALMI ADATAI 3.1. A város demográfiai adatai 3.2. Hódmezıvásárhely külterületi tanyaszáma és lakosságszáma Csongrád megye népmozgalmi adatai Magyarország korfája 3.5. A születéskor várható élettartam Európa országaiban Az idıs lakosság %-os aránya Magyarországon 3.7. Öregedési index 3.8. Eltartottsági index 3.9. Szociális Térkép adatai Fogyatékkal élık aránya Hódmezıvásárhelyen Nyugdíjasok és nyugdíjszerő ellátásban részesülık aránya Hódmezıvásárhelyen Hajléktalanok aránya Hódmezıvásárhelyen 4. HÓDMEZİVÁSÁRHELY LAKOSSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 4.1. A Évi Szociális Térkép adatai 4.2. Alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható halálozások Magyarországon

3 5. HÓDMEZİVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA 5.1. Jogszabályi elıírások 5.2. Finanszírozási eljárások 5.3. SWOT analízis 6. A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER SZEREPLİI 6.1. Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 6.2. Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város fenntartásában mőködı intézmények Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Szociális Otthona Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Gondozási Központ Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Értelmi fogyatékosok Nappali Otthona Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Szivárvány Szakosított Szociális Otthon és lakóotthona HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsıdei Intézmény Kagylóhéj Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat 6.3. Civil szervezetek szerepvállalása a szociális ellátó rendszerben 7. HÓDMEZİVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SEGÉLYEZÉSI PROGRAMJÁNAK BEMUTATÁSA 7.1. Rendszeres ellátások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Gyermekétkeztetés Lakásfenntartási támogatás Rendszeres Szociális Segély Rokkantak Rendszeres Szociális Segélye Aktívkorúak Rendszeres Szociális Segélye Idıskorúak járadéka Munkanélküliek jövedelempótló támogatása Ápolási díj 3

4 Adósságkezelés 7.2. Átmeneti ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Temetési segély Átmeneti segély Mozgáskorlátozottak támogatása Bevonulási segély 8.. HÓDMEZİVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTÁSÁBAN MŐKÖDİ SZOCIÁLIS ALAP-ÉS SZAKELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA 8.1. Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Gondozási Központ 8.2. Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Értelmi fogyatékosok Nappali Otthona 8.3. Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény 8.4. Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató 8.5. Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Szociális Otthon 8.6. Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Szivárvány Szakosított Szociális Otthon és lakóotthona 8.7. Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsıdei Intézmény 8.8. Kagylóhéj Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat 9. HÓDMEZİVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 9.1. Stratégiai célok 9.2. Középtávú Fejlesztési Célok 4

5 1.BEVEZETİ 5

6 1.1 Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város szociális ellátórendszerérıl A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró s azt követı tervezési folyamatok. A korábbi hatósági jellegő feladatok ellátása helyett a szükségletek felmérése, a stratégiai tervezés, ellátásszervezés és e folyamatot befolyásoló társadalmi változások elemzése kerül elıtérbe. Az ENSZ 1991-ben az idısügyi probléma kezelésére öt alapelvet fogalmazott meg: a függetlenség, a részvét, a gondoskodás, az önmegvalósítás és a méltóság alapelveit. Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város vezetése mindezen alapelveket és az európai szellemiséget figyelembe véve egy megalapozott, individuális és alkalmazkodó ellátásra törekszik oly módon, hogy mindeközben rugalmasan alkalmazza a jogalkotói szándékot. Alapvetı szemléleti kitételként kezelik az egyéni és társadalmi szolidaritást. A szociális és egészségügy mint a város lakossága szempontjából két alapvetı egység közötti határok elmosódása látszik, melyet bizonyít a késıbbiekben is bemutatott szociális térkép néhány adatának ismertetése. Így gyakorlatilag a fenntartói feladatellátás egy más szemléletet, egy más attitőd vállalásával való megközelítést igényel. Nem elég csak egy oldalról látni egy intézmény munkáját (lásd: költségvetés), hanem szükséges struktúrájában gondolkodni, szorosan együtt kezelni a költségvetés, a szakmai munka, az ellenırzés és a fejlesztés feladatait. A megújult szemléletet, a változás igényét mutatja, hogy 2001 évben elkészült Hódmezıvásárhely Szociális Térképe. A város 18 év feletti lakosai közül fı válaszát dolgozták fel a szakemberek. A válaszadók legnagyobb része a évesek (34.1%) és az évesek (32.0%)korcsoportjába tartozott. A koncepció további fejezeteiben részletesebb anyag kerül bemutatásra a felmérésbıl. Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt fontosságú feladatának tartja partnerkapcsolatainak alakítását. Jelen helyzetben nem csupán az a cél, hogy a meglévı és jól mőködı civil szervezetek un.: tőzoltó munkát végezzenek, hanem hogy munkájukkal kapcsolódjanak be a már mőködı szociális ellátórendszer vérkeringésébe, integrálódjanak szolgáltatásaikkal a szükségletek kielégítésében feladatvégzı intézményekhez. A folyamatos párbeszéddel mód nyílik a szakmai munka revíziójára, szükség szerinti struktúraátalakításra, integrálásra. Rendkívül nagy szerepet kell, hogy kapjanak a civil szervezetek a lakosság szociális ellátó rendszerének munkásaiként a jövıben is. Ugyanakkor hangsúlyozni kell az egyházak szerepét is e területen. Feltétlenül szükséges e munkába ıket bevonni, hiszen a város jelentıs rétege a legközvetlenebb kapcsolatban van velük. 6

7 A szociális ellátórendszerre is egyre jobban jellemzı a professzionalitás. Mindenkinek ott kell megadni a legtöbb segítséget, ahol jelentkezik a problémájával, ott individuálisan, komplex módon kell biztosítani az ellátást. Emellett sajnos az egyre felgyorsuló társadalmi mobilitás, a rétegek egyre mélyebb távolodása, az egyén szintjén megjelenı szociokulturális hiányból adódó probléma komplex ellátást, magasan képzett szakembereket kíván. A város területén a szakmai integráció mindkét típusa megjelenik. A vertikális integrációt jól szemlélteti pl. a hajléktalanok ellátása. Horizontális integráció jelenik meg a fogyatékos emberek ellátásában, ahol a bentlakásos intézmény mellett elkezdte mőködését egy 8 fıs lakóotthon is. A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését az évi III. törvény 92. (3) írja elı a megyei önkormányzatok, illetve a 2000 lélekszám feletti települések számára. Az alapkoncepciónak kell meghatározni a fı szakmai, gazdasági irányokat, melyekhez kapcsolódnia kell a többi programnak. Pl: Fogyatékosügyi program. A koncepció elkészítésének célja: elıre meghatározni a szociális szolgáltatások fejlesztésének alapelveit, irányát és célját, segíteni az intézmények munkáját, integrációját és az új típusú intézmények elindulását. A jólét megteremtése, egyforma bánásmód, a jogosultságok összeszámíthatósága és exportálhatósága. Fı célcsoport: az idıs emberek, a fogyatékkal élık, a pszichiátriai és szenvedélybetegek és a hajléktalanok. A koncepció elkészítésénél figyelembe vette a város vezetése azt is, hogy milyen hagyományai, kulturális hagyatékai vannak a lakosságnak. Hódmezıvásárhely mezıvárosként és kiterjedt tanyavilágával sajátos szerepet tölt be a régióban. Mőködı Olvasókörei arra inspirálják a vezetést, hogy segítse, támogassa e törekvéseket. Szoros és mély a kapcsolat a meglévı civil szervezetekkel, hiszen a város identitását, ısrégi hagyományırzı szemléletét adják át a fiatal korosztálynak abban a reményben, hogy morális értékítéletük, interperszonális kapcsolatuk az egymás segítésén, s a jobbítás igényén fog alapulni. 7

8 Bízunk abban, hogy Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának szociális szolgáltatásszervezési koncepcióját olvasva kitőnik a törvényi szabályozásnak való megfelelés, a szükséges szemléletváltás megléte, a partnerkapcsolatok megırzésének fontossága. 8

9 1.2. A koncepció helye az Európai Uniós csatlakozás elıtt. A Magyar Köztársaság valamint az Európai Közösségek és azok tagállamai még 1994-ben aláírták az európai Megállapodást, amely jogi formába öntötte azt a politikai szándékot, hogy Magyarország a Közösség tagjává kíván válni és a Közösség is segíti hazánkat e cél elérésében. Az 1998 óta folyó csatlakozási tárgyalások egyik fejezete (30 tárgyalási fejezet létezik) a Foglalkoztatás és szociális ügyek témakörrel foglalkozott. A fejezet lezárása 2001 tavaszán ideiglenesen befejezıdött. A fejezet felelıse az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium és a Gazdasági Minisztérium együttesen. Az elıbbi viszont több témakört önállóan gondoz, ilyenek pl. - a nık és férfiak esélyegyenlısége - a szociális biztonság, idıs emberek és perifériára szorultak kirekesztıdése elleni küzdelem - a fogyatékossággal élı személyek és - a munkahelyi biztonság. A csatlakozásra való felkészülés egyik legfontosabb feladata a hazai jogrendszernek a közösségi joghoz való közelítése, a jogharmonizáció. Mindez elsısorban a központi joganyag harmonizációját jelenti, de ezzel összefüggésben az önkormányzatok számára is jelentkeznek feladatok. Az Európai Unióban a szegénység, a társadalmi kirekesztıdés megelızésére, a csoportok integrációjára kétszintő együttmőködés van életben ún. nyílt koordinációs rendszerben. A tagállamok kétévente felülvizsgálják, irányvonalakat alakítanak ki a stratégiát illetıen, amelyet egyeztetnek tagállami és EU szinten ban Magyarország és az Európai Bizottság közösen készíti el a Társadalmi Befogadásról szóló Közös Memorandumot. A Memorandumban foglaltak egyrészt hátratekintés a már elvégzett munkára (társadalmi kirekesztıdés elleni törekvések), másrészt irányelveket tartalmaz a jövıre nézve. A szociálpolitika kérdése az Európai Unióban alapvetıen a tagállamok hatáskörébe tartozik. Az egységes szociális védelmi rendszer, vagyis az egyes tagállamok szociális védelmi rendszereinek harmonizációja nem valósult meg. A tagállamok maguk döntenek arról, hogy milyen ellátásokat folyósítanak és milyen klientúrának. A meglehetısen visszafogott közösségi szabályozásra csak két területen került sor: - a gazdasági integráció elımozdítása érdekében a versenyfeltételek kiegyenlítése az élet-és munkakörülmények harmonizálása útján, valamint - a közösségen belül a munkaerı szabad mozgásának biztosítása céljából. A szociálpolitika fı feladata - épp úgy a tagországokban, mint a csatlakozás elıtt álló államokban - a társadalmi egyenlıtlenségek kompenzálása. Fı dimenziói a jövedelem, anyagi helyzet, a lakóhely, a családszerkezet, a foglalkoztatási helyzet, életkor, iskolázottság és az egészségügyi állapot. Végül vegyük szemügyre a 2000 tavaszán Lisszabonban megrendezett rendkívüli, ún. Szociális Európai 9

10 Tanács ülésén megfogalmazott célokat. Ma már egyértelmő, hogy egy jóléti, tudásalapú társadalom nem teremthetı meg a szegénység, a társadalmi kirekesztettség és a munkanélküliség talaján. Ennek megfelelıen a célok a teljesség igénye nélkül: ig felére kell, hogy csökkenjen a szegénység kockázatának kitett emberek száma. - Elsıbbséget biztosítanak az életre szóló tanulásnak - Az EU foglalkoztatási rátáját 2010-re 61%-ról 71%-ra kívánják emelni. Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város az elmondottakkal egyetértve a szociális ellátás területén olyan ellátórendszert kíván létrehozni, amelyben az egyéni igények szerint differenciált szolgáltatások mindenki számára elérhetıek lesznek. Az európai szellemiséget, a perifériára szorultak felkarolását, az idıs emberek és fogyatékkal élık segítését tőzte ki célul. A szociális szolgáltatásszervezési koncepció egy alapköve, mondhatni gyökere a további munkának, amelyhez társulnak majd a helyi rendeleti szabályozások. Tudni kell, hogy a közösségi jogelvek, az ún. puha jog (irányelvek, ajánlások, állásfoglalások) is jogharmonizációs kötelezettségeket keletkeztetnek az önkormányzatok hatáskörébe tartozó területeken. Emellett az önkormányzatok számára a feladataik ellátására kötelezı érvényő elıírásokat is tartalmazhat a puha jog rendszere A szociális szolgáltatási koncepció elkészítésének stratégiai célja: - Hozzásegíteni a lakosságot egy minıségében értékesebb élethez a szükségletek kielégítésével. - A szervezés és tervezés összehangolásával dinamikusabb, rugalmasabb és individuális ellátás biztosítása. - Az ellátások megszervezésénél figyelembe kell venni a professzionalitás elvét. Minden ember a megfelelı helyen kapja meg az ellátást. Az idıs embert a lehetıségekhez mérten otthonában tartson meg a rendszer, míg a fogyatékkal és betegséggel élık számára a lakóhelyükhöz közeli ellátást kell biztosítani. - A munkahelyek, középületek akadálymentesítésével a fogyatékkal élık részére is elérhetık legyenek. - Új munkahelyek, különösen védımunkahelyek (szociális foglalkoztatók) kialakításával a társadalmi kirekesztıdés elleni küzdelem aktív résztvevıjeként kíván Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város fellépni. - A jelenleg mőködı HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató további bıvítésével minél több csökkent munkaképességő ember foglalkoztatása. - A roma lakosok ellátásának rugalmasabbá tétele, ösztönzı indikátorok kialakítása. ( képzések, foglalkoztatók) 10

11 - A civil szervezetek és egyházak szorosabb bevonása. - A szükséges fejlesztések oly módon való tervezése és megvalósítása, hogy mindezek megalapozottak és szervesen illeszkedik a meglévı igényekhez. - Pályázati lehetıségek kihasználása a humán erıforrás és eszköz fejlesztés terén. Hatékony kommunikáció kialakítása a fenntartó az intézmények, illetve az egyházak között. - Többszöri folyamat-elemzéssel a rendszer gyenge pontjainak idıbeli észlelése, a tervezés aktualizálása és a párhuzamos ellátások kiküszöbölése. - Humán erıforrás fejlesztése és karbantartása. - Közösségi támogató hálózat kiépítése A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elkészítésénél alkalmazott munkamódszerek: - Adatgyőjtés KSH elemzések Meglévı adatok Irodalom felhasználás - Egyeztetı ülés Egészségügyi, Szociális, Népjóléti és Családvédelmi Bizottsággal Cigány Kisebbségi Önkormányzat 11

12 2. Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város bemutatása 12

13 2.1. Hódmezıvásárhely története és jelene Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város már az ıskorban lakott hely volt. A város határában csaknem hatezer éves lelet-együtteseket tártak fel. A város és környéke korábban a Hód-tó, valamint az ahhoz kapcsolódó vízrendszer által volt övezve. A lakosság a halászatból, kereskedelembıl és földmővelésbıl élt. Korábban Hód és Vásárhely két különálló falu volt, majd a 15. században az említett két falu és Ábrány összeolvadásából jött létre ez a tipikus, alföldre jellemzı nagyhatárú mezıváros. A török hódoltság idején a falu és környéke szinte teljesen elnéptelenedett, csak a török kiőzése után indult meg a lassú visszatelepülés. Az 1700-as években a Károlyiak birtoka volt a város és környéke. A dualizmus idején indult a város dinamikus fejlıdésnek, a századfordulón bontakozott ki az az építkezési hullám, amelynek eredményeképpen a 20. század elejére a város arculata gyökeresen megváltozott. Hódmezıvásárhely megırizte mezıvárosi jellegét, a nagyhatárú települést kiterjedt tanyarendszer övezte. A tanyavilág megırzése a jelennek is célja, hiszen városunkat elsısorban ez különbözteti meg az uniós települések többségétıl. Ugyanekkor látni kell azt is, hogy a tanyavilág megváltozott, s ma a szociális peremvidéke is lett a városnak. A paraszt-polgársággal, mint élı hagyománnyal azonban most is számolni kell, mely karaktert ad ma is a városnak. A második világháború után a városban is megtörténtek azok az építkezések, amelyek során létrejött a város lakótelepe, a kertváros városrész ekkor indult fejlıdésnek. A város határában ipartelepet hoztak létre, noha a nehézipari termelés soha nem jellemezte a várost. Ekkor jöttek létre azok a nagyvállalatok, amelyek elsısorban a könnyőiparhoz és a mezıgazdasági gépgyártáshoz, valamint az élelmiszeriparhoz kapcsolódtak. A rendszerváltozás után, az önkormányzati rendszer létrejöttével Hódmezıvásárhely erıteljes fejlıdésnek indult, elsısorban az infrastruktúra terén. Az akkor megfogalmazott fejlesztési koncepciót sikerült csaknem teljesen megvalósítani. A 90-es évek közepére Hódmezıvásárhely fejlıdését hazai és nemzetközi szinten is díjakkal, kitüntetésekkel ismerték el. Európa Díjat kapott a város, csatornázás terén messzemenı eredményeket ért el. Új szennyvíztisztító telep létesült, kialakulóban van egy, a város nagyobb létesítményeit, intézményeit összekapcsoló informatikai hálózat. Megvalósult a város kórházának rekonstrukciója, a kakasszéki gyógyintézet felújítása ez évben befejezıdött. Hódmezıvásárhely jövıbeni fejlıdése körvonalazódni látszik, a városban fedett uszoda létesült. Hódmezıvásárhely idegenforgalmi szempontból nagy természeti kincse az a termálvízkészlete, amely a városi strandfürdıt táplálja és oly sok vendéget csábít nyaranként a városba. A városban nyugdíjas lakópark építése valósult meg sikeres pályázat által. Nemcsak infrastrukturális fejlıdés, hanem kulturális és mővészeti fellendülés is kezdetét vette. Nagyon fontos a város polgárainak megadni a kellemes és kulturált szórakozás és kikapcsolódás lehetıségeit. Nagy jelentıséggel bír a Hódmezıvásárhely - Algyı közötti utóútszakasz négysávossá 13

14 tétele, valamint a várost elkerülı és a nehézgépjármő-forgalomtól ezáltal tehermentesítı autóút megépítése. Ezek által a város is bekapcsolódhat a Közép-Európán keresztül húzódó autópályarendszerbe. A város további eredményes és kitartó munkával és erıfeszítéssel elérheti, hogy a Dél-alföldi régió egyik legkiemelkedıbb és legdinamikusabban fejlıdı településévé válhat, amelyre méltó módón büszkék lehetnek a város polgárai. 14

15 3. Demográfiai, népmozgalmi adatok 15

16 Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város lakosságának korcsoportos megoszlását tekintve elmondható, hogy egyre több 60 év feletti lakos él a városban. A demográfiai és népmozgalmi adatokat látva kitőnik, hogy a születések száma csökken, míg a halálozási arányszám magas. A éves férfiak mortalitási adatai magasak, s a 60 év feletti emberek nagy része egyedülálló (özvegy) nı. Nagyszámban élnek fogyatékkal élı emberek a városban. Az ellátásuk komoly emberi és szakmai hátteret igényel Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város demográfiai adatai. A lakosság létszám alakulása korcsoportos bontásban. Év fı fı fı fı fı fı fı fı 60 év felett fı fı fı fı Összesen fı fı fı fı Hódmezıvásárhely összlakosságának 20.38%-a 60 év feletti lakos Hódmezıvásárhely külterületi tanyaszám és lakosságszám megoszlása 2001 szétszórt 1691 Tanyaszám: 2430 Tanyaközpont 739 Szétszórt 2908 fı Tanya lakosság: 4086 fı Tanyaközpont 1178 fı A számadatok bizonyítják a Tanyagondnoki Szolgálat bevezetésének szükségességét. A XXI. század tanyavilága, az ott élı emberek szociológiai ismérvei ellentétei a múlt tanyavilágának. A közel 6 ezer tanyai lakos anyagi biztonságban erıs kulturális és helyi identitástudattal élt, önállóan szervezte önvédı szervezeteit. Mára a tanyasi létforma a periferizálódást jelenti minden vonatkozásban. Jelenleg sok az egyedül élı idıs ember, a létminimum alatt tengıdı sokgyermekes család, akik a városból költöztek a tanyára a lakásfenntartás magas költségei miatt. Megélhetésük nagyrészt segélyekbıl, a gyermekek után kapott családi pótlékból és alkalmi munkákból biztosított. Idıvel a tanya romossá válik, a föld mőveletlenné. 16

17 3.3. Csongrád megye népmozgalmi adatai 2000 Területi Népesség az Házasságkö Élve Halálozás Természetes Egy éven egység idıszak elején, tés születés szaporodás ill. fogyás aluli meghaltak Ezer fı Bács Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Az adatokat látva elmondható, hogy a régióban a lakosság lélekszámának csökkenése mellett nı az idıs lakosság száma. Várhatóan ez a tendencia nıni fog 2010-ig, amikor is a Ratkókorszak hatását érzékeljük majd. A probléma gyökere mégsem ebben rejlik. Az idısek lélekszámának relatív növekedése egy súlyos problémát hordoz magában. Társadalmon belıl folyamatosan csökken azoknak az aktív keresıképes embereknek a száma, akik munkájukkal meg tudják teremteni a fedezetét a különféle szociális és egészségügyi ellátásoknak. 17

18 3.4. Magyarország korfája 18

19 3.5. A születéskor várható átlagos élettartam Európa országaiban ig. Születéskor várható átlagos élettartam Európa országaiban, Férfiak életév (17) (6) (4) (6) (3) Nık életév (12) (9) (6) (7) (2) nincs adat nincs adat 3.6. Az idıs lakosság %-os aránya (Magyarországon) Jelmagyarázat: éves és idısebb emberek aránya az össznépességen belıl (%) éves és idısebb emberek aránya az össznépességen belıl (%) Hódmezıvásárhely lakosságának 20.38%-a 60 év feletti. Tehát meghaladja ez az adat az országos átlagot, amely jelzi, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni az itt lévı települési önkormányzat az idıs emberek ellátására. 19

20 3.7.Öregedési index: az idıs népesség a gyermek népesség arányában (1999) Magyarország 85.5 Pest megye Fejér megye 72.8 Komárom-Esztergom megye 76.2 Veszprém megye 72.8 Gyır-Moson-Sopron megye 82.6 Vas megye 91.6 Zala megye 96.2 Baranya megye 85.5 Somogy megye 84.9 Tolna megye 84.9 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 72.0 Heves megye 97.6 Nógrád megye 91.9 Hajdú-Bihar megye 68.8 Jász-Nagykun-Szolnok megye 84.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 61.1 Bács-Kiskun megye 84.6 Békés megye 97.3 Csongrád megye Eltartottsági arány: az idıs népesség az aktív korúak arányában (1999) Magyarország 46.4 Pest megye 44.3 Fejér megye 43.8 Komárom-Esztergom megye 43.9 Veszprém megye

21 Gyır-Moson-Sopron megye 44.3 Vas megye 45.8 Zala megye 45.9 Baranya megye 45.4 Somogy megye 47.3 Tolna megye 47.1 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 50.0 Heves megye 48.7 Nógrád megye 48.0 Hajdú-Bihar megye 48.1 Jász-Nagykun-Szolnok megye 49.2 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 50.1 Bács-Kiskun megye 48.2 Békés megye 49.1 Csongrád megye 47.4 Mindezen adatokból ismételten és egyértelmően kitőnik, hogy a koncepcióban kiemelten elsıdleges célcsoportként kell kezelni az idıs embereket. Az életkor határainak kitolódásával egyre több kihívás éri a társadalmat. Elvárás, hogy az idıs ember ne csupán passzív résztvevıje, gondozottja, betege legyen a társadalomnak, hanem a hosszú élet során felhalmozódott tapasztalatokból, szellemi és lelki képességekbıl profitálhasson a társadalom. Az életbe aktívan bevont idıs ember sokkal többet ad vissza, mint amennyit kap. Fontos momentum, hogy hatékony kapcsolat alakuljon ki az ellátórendszer, a fenntartó, s az idıs ember családja közt. 21

22 3.9. Szociális Térkép adatai 2001 A felmérésbıl kitőnt, hogy a válaszadók 45.8%-a aktív keresı, 54.2%-a inaktív. Magas arányt képez a nyugdíjasok aránya, 31.1% és igencsak magas a rokkantnyugdíjasok aránya is (9.9%) Foglalkoztatottság Fı % AKTÍV FIZIKAI Önálló Szakmunkás Betanított munkás AKTÍV SZELLEMI Önálló alkalmazott NEM AKTÍV Gyed-en, GYES-en van Háztartásbeli Nyugdíjas, korkedvezményes nyugdíjas Munkanélküli, szoc. Segélybıl élı Tanuló Egyéb Rokkant nyugdíjas Összesen A koncepció kapcsán többször felmerülı kérdés, hogy az idıs emberek milyen ellátást és hol, hogyan kapnak. Természetesen az ideális helyzet az, amikor otthon családja körében éli életét. A Térkép elkészülte után erre a problémára is választ kapott a város vezetése év között a kérdezettek 20%-nak, év között több mint 30%-nak, 80 felett már majdnem felének szüksége van valamilyen segítségre. Megállapítást nyert az a tény, hogy az idıs emberek magányosságát nem befolyásolja, hogy egyedül vagy családban élnek. Ennek fı oka a hagyományos társas támogató hálózat feloldódása. Ezért is rendkívül nagy szükség van a közösségi támogató hálózatok tovább építésére. 22

23 A Ki ápolja? kérdésre 84.5% azt mondta, hogy senki. Ez a magas százalékos arányszám természetes, mert a válaszadók többsége nem is szorul segítségre. A segítségre szorulók 12.7%-át családtag, 2.1%-át fizetett ápoló és 0.8%-át (ez 96 fıt jelent) eltartó ápolja. Ki ápolja? Fı % Családtag Eltartó Fizetett dolgozó Senki Összesen A témakörben a segítség megléte mellett a gazdasági helyzetet, a Mibıl él? kérdést is vizsgálta a felmérés. A segítségre szorulók több mint a fele (52.0%) öregségi, 17.1%-uk pedig rokkantnyugdíjas. Még fizetést kap 18.1%, a többieknek pedig nincs jövedelmük (6.4%) vagy segélybıl élnek. Mindezekbıl jól látható, hogy sarkalatos probléma az idısek, betegek ápolása, a családtagok, hozzátartozók segítése A fogyatékkal élık aránya Hódmezıvásárhelyen: A 2003 év a Fogyatékkal Élık éve. Ennek fényében kiemelt figyelemmel fordul a társadalom feléjük. Rendkívül fontosnak tartjuk minden fogyatékkal élı számára állapotának megfelelı szintő és formájú ellátásról gondoskodni. A Társadalmi Kirekesztıdés elleni program szerves része a fogyatékkal élık segítése, integrálása oly módon, hogy egészséges embertársaik ne csupán másságuk tényét, hanem belsı világukat, értéküket is lássák. E törekvések eszköze a lakossági találkozások, sport programok, amikor is egészséges és fogyatékkal élık versengenek egymás mellett s nem egymás ellen. Egy népességen belıl a fogyatékkal élık számára két féleképpen következtethetünk. 23

24 1. Elméleti számítással: Nemzetközi ajánlás: a populáció 3%-át valamilyen mértékő és fajtájú fogyatékosnak vehetjük. Hódmezıvásárhely összlakosságából a fogyatékosok száma 2002 évben: 1461 fı 2. Tényleges adatok figyelembevételével: Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a következı intézmények foglalkoznak fogyatékkal élı emberekkel. Vegyes profilú intézmény: - Szivárvány Szakosított Szociális Otthon és Lakóotthona 127 fı ebbıl lakóotthoni elhelyezett 8 fı Tiszta profilú intézmény: - Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona 22 fı Civil szervezetek: Vakok és Gyengén látók Egyesületének Hódmezıvásárhelyi Csoportja 76 fı Siketek és Nagyothallók Egyesülete: 50 fı Mozgáskorlátozottak Egyesülete: 147 fı Értelmi Fogyatékosok Egyesülete: családban él: 29 fı Intézményben él: 71 fı Természetesen ezek a megadott intézményi és civil szervezeti adatok sem mutatnak teljes képet a városban fogyatékkal élı emberek lélekszámáról. A Kagylóhéj Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat által adott információk alapján közel 30 családban ápolnak a szülık halmozottan sérült, 24

25 súlyos állapotú fekvı gyermeket. Következtetésként levonható, hogy az elméleti számítás nem megfelelı, releváns adatot tényleges számításokkal kaphatunk Nyugdíjasok és nyugdíjszerő ellátásban részesülık aránya Hódmezıvásárhelyen : Nyugellátásban részesülık (fı) Nyugdíjszerő ellátásban részesülık (fı) * január havi állapot, tartalmazza a MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatóság nyugdíjasait is Hajléktalanok aránya: A Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény elsısorban Hódmezıvásárhely területén élı hajléktalan személyek, bántalmazott anyák, valamint szociális okból hajléktalanná vált egyének és családok elemi létfeltételeit biztosítja. Vertikális integráció alapján mőködı vegyes profilú intézmény, ahol a nappali ellátás mellett bentlakásos forma is jelen van. Intézményi adatok: Az intézmény teljes kihasználtsággal mőködik. Intézményi ellátásban jelenleg 105 fı részesül, bár van olyan idıszak, (lásd a részletes beszámolónál) amikor jóval 100% felett van a lakók aránya. Utcai szociális munka adatai: Jelenleg a város utcáin 40 fı hajléktalant regisztráltak. Az éjszakai munka sokkal gyakoribb lett. A felderítések száma növekedett. A téli idıszakban munkatársaink rendszeresen vittek, visznek ki az utcán és romos helyeken élı hajléktalanok részére forró teát, zsíros kenyeret, konzervet, ruhákat. 25

26 4. Hódmezıvásárhely lakosságának egészségi állapota 26

27 A teljesség igénye megköveteli, hogy amikor Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót készít a város, szó essék a lakosság egészségi állapotáról, a morbiditási, mortalitási adatokról. Ezen adatok elırevetítik a lehetséges igényeket, szükségleteket, amelyekre épülhet egy más és új struktúrájú szociális ellátási rendszer évi Szociális Térkép adatai, a lakosság szubjektív megítélése a következı. a.) Egészségi állapot minısítése: A válaszadó hódmezıvásárhelyi lakosok többsége, pontosan 66.4%-a e kérdés alapján egészségesnek tartja magát, 33.6% pedig nemmel válaszolt. Iskolai végzettség szerint markáns különbségek láthatók az egészségi állapot minısítésében. A választóvonal a legfeljebb 8 általánossal rendelkezık és az ennél magasabb végzettségőek között van. A diplomások 76.6%-a tartja magát egészségesnek, míg a 8 általánost végzettek csupán 45.6%-a. Az is megjegyzendı, hogy a tevékenységek végzésének szabadsága nagyon erıteljes összefüggést mutat az egészségi állapot bármely típusú minısítésével. Hangsúlyoznunk kell, hogy a közösség egészségi állapota döntıen attól függ, hogy a közösség hogyan vélekedik saját egészségérıl, tehát az egészség nem kifejezetten egészségügyi, hanem alapvetıen társadalmi és kulturális fogalom, amelyhez egyforma kompetenciával bírnak a humán szolgálatok munkatársai. Ez a tudományos tény azt is jelenti, hogy a hagyományos biológiai egészség fogalmát ki kell terjesztenünk a lelki, szociális és társadalmi jólét fogalmaival a WHO definíciójának megfelelıen. Az egészség-megırzést közüggyé kell tennünk a következı évtizedben, s ehhez az egészségügyi ellátó rendszerben most már valóban a megelızésre kell fektetnünk a hangsúlyt, az alap- és középfokú oktatási tantervbe egészségnevelı tantárgy beépítése megfontolandó (ahogyan azt Németh László tervezte). A lelki egészségvédelem területén a civil szervezetek és az egyházak bevonásával városi szintő koncepció fogalmazható meg. Ehhez a forrásokat megteremteni csak a bevezetıben is jelzett szemléleti változásokkal lehetséges. b.)információk a magas vérnyomásról: 27

28 Az egészségmagatartás egyik fontos indikátorának is tekinthetı, ha valaki egy olyan értékrıl, mint a vérnyomása rendelkezik-e információkkal. A hódmezıvásárhelyi lakosok a kérdésre adott válaszok alapján jól informáltak saját vérnyomásukról. A férfiak több mint 10%-a mondja azt, hogy vérnyomásuk normális, mint a nık. A magas vérnyomást tekintve nincsenek ilyen jelentıs eltérések a két nem között, bár itt nıi túlsúly mutatkozik. Az alacsony vérnyomás a válaszok alapján a nık jellemzıje. (A különbség a két nem között több mint kétszeres. Az életkor növekedésével egyenes arányban csökken a normális vérnyomásúak és jelentısen növekszik a magas vérnyomásúak aránya. A magas vérnyomás elsısorban az alacsony iskolázottakra jellemzı, érdekes viszont, hogy alacsony vérnyomásról a legnagyobb arányban a diplomások számoltak be. A gyógyszerek szedésérıl és az egészségre fordított kiadásokról elmondható, hogy minden esetben a nık állnak az élen. A nık többet költenek orvosra, ápolásra, természetgyógyászatra, illetve nagy arányú a fájdalomcsillapítókra, szívgyógyszerekre és nyugtatókra költött pénzösszeg. c.) Végül néhány adat az egészségvédelmére tett kérdésrıl: Mit próbál tenni, hogy egészségét megırizze? A válaszadók 86.4%-a megpróbál eleget aludni, 81.1% kíméli magát, 79.6% kevesebbet idegeskedik, de már csupán 58.5% válaszolta, hogy megpróbál kevesebbet enni. A testmozgás az évek elırehaladtával folyamatosan csökken, az idısek körében alig haladja meg a 20%-ot. A dohányzásról való leszokás szándéka az idısek, különösen a 70 évnél idısebbek körében már nem jelentkezik erıteljesen. İk megérve ezt a kort valószínőleg ezt már nem ítélik olyan fontosnak. Azok, akik nem tartják magukat egészségesnek, jóval nagyobb arányban nem tesznek semmit az egészségük érdekében, mint az egészségesek. Egy területen tapasztalható pozitív túlsúly a nem egészségesek javára, nevezetesen megpróbálnak kevesebbet enni. A lakosság döntı többsége semmilyen aktivitást nem vállal saját egészsége érdekében. Fizikai erınlétet fokozó testmozgás helyett a többet próbálok pihenni megoldást választja, és szinte alig akad, aki étkezési szokásainak minıségi megváltoztatására vállalkozna, pedig nemzetközi példákból tudjuk, hogy e két tényezı 5-10 évvel hosszabbíthatja meg az életet és az egészséges évek számát. 28

29 Alkoholfogyasztás Alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható halálozások Magyarországon belül, Férfiak Nık SHH (%) WHO meghatározás szerint nyelıcsı rosszindulatú daganata, gége rosszindulatú daganata, alkohol okozta mentális és viselkedészavarok, májbetegség, májzsugor, erıszakos okok Forrás: HFA adatbázis Mindezek miatt ösztönözni kell a lakosságot az egészségtudatos magatartás napi gyakorlattá tételére. Segíteni és erısíteni kell a Johann Béla Egészséges Nemzetért Programban leírtak megvalósításával a lakosok életmód változtatásra irányuló igényét. Közismert tény, hogy a szociális problémák hátterében igen gyakran egészségi problémák állnak (betegség, rokkantság), ezért az egészségvédelem részét kell, hogy képezze a szociális prevenciónak is. A testi és lelki egészség megırzésével biztosítható a teljesebb élet, az önálló, független életvitel idısebb korban is, amibıl következıleg a szociális rendszer könnyebben elégítheti ki a szükségleteket. 29

30 5. Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatási rendszerének bemutatása 30

31 5.1. Jogszabályi elıírások Az évi III. törvény 1. (1) E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megırzése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. Az Évi III. törvény 59-65/D -a és a a alapján a szociális ellátás keretében a táblázatban felsoroltakról köteles gondoskodni. Település nagysága, lélekszáma Ellátási forma 2000 fı 2000 fı fı fı alatt felett felett felett fı felett Étkeztetés * * * * * Házi segítségnyújtás * * * * * Családsegítés * * * * * Idısek klubja * * * * Fogyatékosok nappali intézménye * * Fogyatékosok bentlakásos intézménye * Lakóotthon * Nappali melegedı * * * Hajléktalanok éjjeli menedéke * * * Speciális alapellátási feladatok * * Támogató szolgálat * Utcai szociális munka * * * 93. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje kérelmére, indítványára történik. 31

32 94/L. (1) A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban állószemélyek esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelı munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. 99. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója köteles meghatározni az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum (a továbbiakban: érdekképviseleti fórum) megalakításának és tevékenységének szabályait Finanszírozási eljárások Az egyes szociális ellátások pénzbeli finanszírozását, fedezetét a központi költségvetés biztosítja. Az 1993.évi III. tv (1) A rendszeres szociális segély 37/E. szerint folyósított összegének 90%-át, a hajléktalan személy részére folyósított rendszeres szociális segély teljes összegét a központi költségvetés megtéríti (5) Az idıskorúak járadéka 32/C. (1) szerinti összegének 90%-át a bentlakásos intézményben ellátottak és a hajléktalanok részére folyósított járadék teljes összegét a központi költségvetés megtéríti A települési önkormányzat által megállapított és folyósított pénzbeli és természetben nyújtott ellátások kiadásaihoz, továbbá a rendszeres szociális segélyt kérelmezı foglalkoztatásának költségeihez, valamint a helyi önkormányzatok által fenntartott személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátási formák mőködési és fejlesztési költségeihez az állam a)az állandó lakosok után járó szociális célú normatív támogatással (a továbbiakban: szociális normatíva) b) kötött felhasználású foglalkoztatási támogatással, c) az idıskorúak járadékához, a rendszeres szociális segélyhez, a lakásfenntartási támogatáshoz, az ápolási díjhoz és az adósságcsökkentési támogatáshoz kötött felhasználású támogatásokkal, d) a fenntartott szociális intézmények után járó normatív állami támogatással, e) a szociális továbbképzéssel és szakvizsgával kapcsolatos kiadásokhoz kötött felhasználású támogatással járul hozzá (1) A szociális intézményi normatívák tartalmazzák a személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások mőködési költségeihez történı állami hozzájárulást. (2) A nem állami, illetve egyházi fenntartónak a külön jogszabályban meghatározott, és az általa fenntartott szociális intézmény mőködéséhez biztosított normatív állami hozzájárulás kivéve a 32

33 kiegészítı támogatást teljes összegét át kell adnia annak az intézménynek, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került (1) Kötött felhasználású állami támogatásként a helyi önkormányzatok a) címzett és céltámogatást a külön törvényben foglaltak szerint, b) központosított elıirányzatot, c) szociális szakmai programokhoz nyújtott támogatást kaphatnak. 33

34 5.3. Szociális ellátások, szociális szolgáltatások Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város területén SWOT analízis ERİSSÉGEK - Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata területén a pénzbeli ellátásokat a törvény által elıírt módon biztosítja. - A törvény által kötelezıen mőködtetendı intézményeket fenntartja és mőködteti. - Szoros kapcsolat alakult ki a civil szervezetekkel, amelyek szolgáltatásaikkal szervesen beépültek a rendszerbe. - A szakosított ellátás területén elkezdte mőködését a Szivárvány Szakosított Szociális Otthon mellett újonnan épült lakóotthon 8 fı kitagolásával. - A városban mőködik Jelzırendszeres hívó 50 db. készülékkel. - A Gondozási Központ a Szociális Otthonba kerülés elıtt ún. szociális elıgondozást végez, amely segíti egyrészt a leendı lakó beillesz - kedését, másrészt a fogadó intézményt is releváns információkkal látja el évben elkészült a várost átfogó Szociális Térkép, amely kérdıív formájában mérte fel a lakosság szociokulturális helyzetét, az egészségérıl alkotott véleményét. Emellett választ adott a lakókörnyezet felıl felmerülı igényeket illetıen és az egészségügyi ellátás elégedettségére vonatkozóan is képet alkothatott a város vezetése. GYENGESÉGEK - A születések számának csökkenése, a mortalitási adatok kedvezıtlen alakulása és a születéskor várható élettartam növekedése a lakosság elöregedéséhez vezet, amely alapvetıen meghatározza a szociális gondoskodás irányait a következı évtizedekre. - Tény, hogy a roma lakosság közösségben, családban tartja meg idıseit. Ezt vehetnénk erısségnek is. Viszont átlagos élettartamuk kb. 10 évvel marad el a magyar lakosságétól. A város szociális ellátórendszerében igen magas a számuk, fıként az átmeneti segélyekben, a családi pótlék kiegészítı támogatásban és lakásfenntartási támogatásban. - A meglévı HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató nem képes a csökkent munkaképességőek teljes körő foglalkoztatására, nagy a várakozók száma. - Országosan egyedülállóan kiterjedt tanyavilággal rendelkezik a város, éppen ezért szükség volna Tanyagondnoki Szolgálat bevezetése. Nagyon sok az alacsony szociokulturával rendelkezı tanyasi család, akik önmagukat eltartani képtelenek. - A termelıszövetkezetek megszőnésével a külterületi utak is tönkrementek, a közlekedés 34

35 - A kiterjedt tanyavilágot illetıen a város birtokában van a mezıırök által készített Tanya térkép, amely magában foglalja az összes tanyán élı lakos élethelyzetét, szociális körülményét, szükségletét. - Az Önkormányzat önerıs szolgáltatásként novembertıl áprilisig 50 fı szociálisan rászoruló gyermek étkeztetését vállalta minden hét szombat és vasárnapján. - A társadalmi szolidaritás erıs hagyománya Vásárhelyen (például önerıbıl építettük a Sast és az Ógimnáziumot) - A kálvinista hagyomány. - Rendszerváltás óta kialakult szociális ellátórendszer fejlettsége. akadályozott, gondot okoz a téli tüzelı eljuttatása a rászoruló családoknak. - Egyre erıteljesebb igényként merül fel a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásának intézményi szintő ellátása. - Nem kielégítı a családban nevelkedı súlyosan halmozott fogyatékkal élı gyermekek nappali ellátása. Szükséges volna a szülık rekreációjának megoldása. - Több közintézmény és szociális intézmény akadálymentesítésének hiánya. - A dél-alföldi régió gazdasági leszakadása. - Új munkahelyek, különösen a képzett munkaerı részére nem teremtıdtek. - A mőszaki felsıoktatás hiányzik. LEHETİSÉGEK - A meglévı ellátórendszer szükségleteken alapuló bıvítése annak az elvnek elfogadásával, hogy minden embernek nem csupán joga, de lehetısége is legyen otthonában leélni az életét. Ennek érdekében: - A szociális és egészségügyi ellátás összehangolása (házigondozás-otthonápolás) - Új alapellátási formák bevezetése: pl.támogató Szolgálat kialakítása, Tanyagondnoki Szolgálat mőködtetése. - Minden olyan szolgálat erısítése/vagy szervezése, amelyek terepmunkát végeznek, pl. az országos tervben szereplı háziorvosi szolgálatokban plusz nıvér foglalkoztatása a megelızés területén. VESZÉLYEK - A nem megfelelı tervezés a már meglévı alapellátás-szakellátás közötti egyensúlyt bontaná meg, gazdaságtalan és torz ellátórendszert eredményezne és gátat szabna az egyén minél tovább otthonában megtartása elvének. - A civil szervezetek, egyházak és önkéntesek szerepvállalásának elmaradása az elıbb említett gazdaságtalan ellátórendszerben azt az egészséges viszonyt rontaná, amely az önkormányzati nem önkormányzati intézményeket jellemzi. - A társadalmi kirekesztıdés elleni küzdelem kudarcaként könyvelhetı el az akadálymentesítés elmaradása, a kellı 35

36 - Az idısek társadalmi elismerésének növelése, hasznosságtudatának fokozása, pl. a szociális alapellátások területén önkéntesként való bevonása. - A súlyosan fogyatékos embereket, különösen gyermekeket gondozó családtagok rekreációjának biztosítása gondozóház - létesítésével. integrált intézményi struktúra és/vagy védımunkahelyek ki nem alakítása. Mindezek elmaradása csökkenti az idısek és fogyatékkal élık önálló életvitelét, a rehabilitációs esélyeket a fogyatékkal élık számára. Egy ilyen elfásult és torzult ellátórendszerben csökken a meglévı intézmények kihasználtsága. - Az ellátórendszer struktúrája, az ellátást nyújtók tevékenységének összehangolásának és a meglevı információ áramlásának elmaradása párhuzamos ellátást vonhat maga után. Néhányan a jogosult ellátás többszörösét kaphatják, míg a tényleges rászorulóknak a rendszerbıl való kimaradását eredményezheti. 36

37 6. A szociális ellátórendszer szereplıi 37

38 6.1. Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata A pénzbeli és természetbeni ellátások mellett az intézményrendszert érintı törvényi szabályozásnak is teljes mértékben eleget tesz. Minden olyan ellátási forma megtalálható a városban, amely szorosan igazodik a lakosság szükségleteihez. Fenntartóként hozzájárul a mőködésükhöz, segíti a pályázatok által kiírt kötelezettségek meglétét, pl: a saját forrás szükség szerinti biztosításával. Szoros szakmai koordináció és ellenırzı tevékenységével sikerült egy sajátos, flexibil ellátórendszert kiépítenie Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában mőködı intézmények Hódmezıvásárhely M.J.V. Szociális Otthona 6800 Hódmezıvásárhely, Serház tér 6. Fı feladatuk, hogy a bekerült idıs emberek részére a megváltozott életkörülmények mellett biztosítsa az emberhez méltó, tartalmas életet. Az intézmény hivatalos átadása 1989 januárjában történt. Lakóinak száma 200 fı. Elsısorban Hódmezıvásárhely és vonzáskörzetébıl fogadnak idıs embereket, bár ha hely adódik, az ország más területérıl is fogadnak jelentkezıt. Férıhelyek: Férıhely Engedélyezett férıhely/fı Férıhely kihasználtság/fı %-a ,.5 38

39 Várakozói lista: év év 70 - Összesen Átlag életkor Várakozók száma Jövedelmi, ápolási-gondozási rászorultság fennáll 2. Csak ápolási-gondozási rászorultság 3. Csak jövedelmi rászorultság Összes várakozóból: Soron kívüli elhelyezésre tart igényt Ebbıl indokolt Hódmezıvásárhely M.J.V. Gondozási Központ 6800 Hódmezıvásárhely, Arany J. u. 8. A város Önkormányzata az idıskorúak alap- és nappali ellátásának biztosítására egy gondozási központot mőködtet, melynek feladata: a nappali intézményeket mőködteti az étkeztetést megszervezi, biztosítja, megszervezi a házi segítségnyújtást a város közigazgatási területén, az ellátási területén felméri a gondozási igényeket, a nappali intézmények és az alapellátás tevékenységének összehangolását ellátja. A gondozási központ telephelyei: Nappali Ellátást Nyújtó Intézmények: a./ Idısek Klubja - 30 fı Hódmezıvásárhely, Arany János u

40 b./ Idısek Klubja - 20 fı Hódmezıvásárhely, Szerencse u. 6. c./ Idısek Klubja - 20 fı Hódmezıvásárhely, Királyszék u. 92. d./ Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye 20 fı Hódmezıvásárhely, Andrássy u. 54. e./ Házi segítségnyújtás 300 fı Hódmezıvásárhely, Arany János u. 8. d./ Kedvezményes étkeztetés 180 fı Hódmezıvásárhely, Arany János u Az Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona kiemelendı a Gondozási Központ telephelyei közül Hódmezıvásárhely, Andrássy u. 54. Az intézmény mőködésének feladata az értelmileg akadályoztatott személyek nappali gondozása, felügyelete, foglalkoztatása. A mőködés célja a sérülteket nevelı családok tehermentesítése, a rászorulók korszerő ellátása, képességeikhez igazodó foglalkoztatása, fejlesztése az esélyegyelıség és az integrációs törekvések irányába mutató nevelı folyamatok beépítése a gondozásba. Néhány releváns adat az intézmény mőködésérıl. Lásd bıvebben a részletes intézményi beszámolóknál. 40

41 Létszám Nemek szer. Korcsoport szerinti felosztás Fogyatékosság mértéke szerint Nyitó Záró Étk. Átl. Nı Férfi Enyh e Közép súlyos Súlyo s Halm. Fo Nı Férfi Nı Férfi Nı Férfi Nı Férfi Nı Férfi Nı Férfi Nı F SZEPT. 30-IG 41

42 Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény 6880 Hódmezıvásárhely, József A A Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény elsısorban Hódmezıvásárhely területén élı hajléktalan személyek, bántalmazott anyák, valamint szociális okból hajléktalanná vált egyének és családok elemi létfeltételeit biztosítja. Az intézmény feladatai: - veszélyeztetettség megszőntetése - krízishelyzet feloldása - a kliens kiegyensúlyozott személyiségfeljlıdéséhez szükséges feltételek - megteremtése - munkalehetıségek felkutatása - életvitelszerő tartózkodás biztosítása - textíliával történı ellátás és a személyi higiénia feltételeinek megteremtése - információnyújtás a szociális problémák megoldásának lehetséges és meglévı - formáira - igény szerint pszichológus segítségével pszichés gondozás biztosítása - egyéni esetkezelés, önsegítıcsoportok szervezése - ingyenes jogi tanácsadás - segítségnyújtás albérlet keresésében - elıtakarékosság rendszerének kiépítése. 42

43 Létszámkimutatás az Anya - Gyermek Szállón 2003 évre vonatkozóan Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Gond.napok Fı Férıhely Kihasznált ság 61% 62% 80% 57% 57% 61% 66% 61% 19% Létszámkimutatás az Átmeneti Szállón 2003 évre vonatkozóan Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Gond.napok Fı Férıhely Kihasználtság 86% 86% 86% 77% 90% 81% 72% 70% 77% Létszámkimutatás az Éjjeli Menedékhelyen 2003 évre vonatkozóan Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Gond.napok Fı Férıhely Kihasznált ság 105% 125% 110% 95% 105% 90% 90% 100% 105% 43

44 Kihasználtság alakulása szeptember hóig, a Nappali Melegedı és a Krízisszálló viszonylatában(%) szept. aug. júl. jún. máj. krízis nappali ápr. márc. feb. jan

45 Az utcai gondozottak által igénybe vett segítségnyújtás formáinak megoszlása évre vonatkozóan munkalehetıség segítı beszélgetés étkezés információ nyújtás segély(ruha-élelem) segély(pénzbeli) esetszám hiv.ügy.levelezés iratpótlás férıhely biztosítása Szivárvány Szakosított Szociális Otthon és Lakóotthon 6800 Hódmezıvásárhely, Klauzál u. 185/a. Az egészségügyi és fizikai ellátás mellett az intézmény nagy hangsúlyt fektet a mentálhigiénés ellátásra, a hozzátartozókkal való kapcsolattartásra. Fontos, hogy az akadályozott személyek is alkalmazkodjanak az intézményen kívüli szociális normákhoz évben pályázat útján egy 8 fıs lakóotthon építése vált lehetıvé. Elsıdleges cél, hogy a kitagolásra került 8 lakó végleges integrációját érje el az intézmény. Tehát olyan szocializációs normákat, készségeket kell elsajátítaniuk, amelyek birtokában sikerrel integrálódhatnak. 45

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS Mottó: Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA A Közgyűlés VI-69/314.42/216. sz. határozatának melléklete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 216. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA MISKOLC 214-215 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

GENDER BUDGETING (GB) A GYAKORLATBAN. Eredmények hozzáférhetık: http://www.nvf.cz/gender/outputs.htm

GENDER BUDGETING (GB) A GYAKORLATBAN. Eredmények hozzáférhetık: http://www.nvf.cz/gender/outputs.htm Zeller Judit GENDER BUDGETING (GB) A GYAKORLATBAN A) GENDER BUDGETING IN PRACTICE PROJEKT (2006-2007) Eredmények hozzáférhetık: http://www.nvf.cz/gender/outputs.htm I. Elsı egyeztetés a partnerekkel Hogyan

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Bevezetés Tarcal Község Önkormányzata, eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Bácskay Andrea Gondozási formák az idősellátásban a szociális alapellátás

Bácskay Andrea Gondozási formák az idősellátásban a szociális alapellátás Bácskay Andrea Gondozási formák az idősellátásban a szociális alapellátás Az 1990-es években a társadalomban tovább halmozódtak a már meglévő szociális gondok, többek között felgyorsult a népesség elöregedésének

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA Készítette: Szokoli Erzsébet (Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ, intézményvezetı) Elfogadta 114/2013. (V. 30.) számú határozatával

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o.

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o. 1 Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Tartalomjegyzék Bevezetés...2. o. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe...2-5.o. II. Pilis Nagyközség szociális feladat

Részletesebben

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Ez a címe annak a kutatási programnak, amely az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban, Légmán Anna szociológus vezetésével mutatja be, hogyan jelennek

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új

Új Szöveges dokumentum 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról 1. Az Országgyőlés - a fogyatékos személyek

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

Dávidné B. Hidvégi Julianna Szász Henriett A Kapu Program

Dávidné B. Hidvégi Julianna Szász Henriett A Kapu Program Dávidné B. Hidvégi Julianna Szász Henriett A Kapu Program A Kapu Program kifejlesztője a Béthel Alapítvány amelynek jogelődje 1994-ben kezdte meg működését. Az Alapítvány fő célja a kezdetektől fogva a

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve

Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 2013 2018 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Jogszabályi háttér... 6 1.1. A program előkészítését előíró jogszabályi környezet...

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Helyi Esélyegyenlőségi Program BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Fekvése...4 Nevének eredete...4 Története...4

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT

ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Debrecen, 2011. április Dr. Pásti Gabriella mb. megyei tiszti

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata

Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata Pilis Város Önkormányzata 2014. június Türr István Képző

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Parád Nagyközségi Önkormányzat 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91. Tel.: 36/544-072, Fax: 36/364-525 Email: parad@t-online.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. 2 Bevezetı Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE

CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE - különös tekintettel a társadalmi környezetre gyakorolt hatásokra A tanulmány a MaHill Mérnökiroda megbízásából készült. Az alábbi

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen a Benedek Elek Általános

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése I. Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság célkitűzéseinek, útmutatásainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető

Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA FREY MÁRIA

AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA FREY MÁRIA AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA FREY MÁRIA frey mária Az Európai Unió foglalkoztatási stratégiája 1. Az előzményekről 2. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia kialakulása 3. Az új foglalkoztatási

Részletesebben

Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez!

Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA HUMÁN INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez! HIOP 1.3. 2006. március 17. Fájl neve: HIOP 1.3. 060317 Oldalszám összesen: 49 oldal

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Bentlakásos Idősellátás

Területi Szakértői Csoport. Bentlakásos Idősellátás Területi Szakértői Csoport Bentlakásos Idősellátás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Dr. Egervári Ágnes Czibere Károly Panker Mihály Sztenderdek az idősek

Részletesebben

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján Autonómia Alapítvány Közösségfejlesztők Egyesülete Lechner Lajos Tudásközpont Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló Tengelic Község Jegyzője Tervezet Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése írja

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA vázlat 2010 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Az önkormányzatok ifjúságpolitikai feladatai... 4 1.1.1. Európai Ifjúságpolitika... 4 1.1.2. Nemzeti

Részletesebben

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL (a Pénzügyminisztérium átadás-átvételi dokumentumának melléklete) 2010. május Tartalomjegyzék Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal átadás-átvételi

Részletesebben

CSOMÁD ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

CSOMÁD ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CSOMÁD ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Tartalomjegyzék A. Települési Esélyegyenlőségi Terv... 3 1. Bevezető... 3 2. Csomád Község általános szociális, gazdasági helyzetképe... 4 2.1. A történelmi múltjáról... 4

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGÁNAK HALANDÓSÁGA, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA AZ EZREDFORDULÓN

MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGÁNAK HALANDÓSÁGA, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA AZ EZREDFORDULÓN MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGÁNAK HALANDÓSÁGA, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA AZ EZREDFORDULÓN GÁRDOS ÉVA Bevezetés A kilencvenes évekre Magyarországon demográfiai krízishelyzet alakult ki annak következtében, hogy a női

Részletesebben

Munkaerő-piaci diszkrimináció

Munkaerő-piaci diszkrimináció Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. október ISBN 978-963-235-295-4 Munkaerő-piaci diszkrimináció Tartalom Bevezető...2 A diszkrimináció megtapasztalása nem, kor, iskolai

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012.

A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012. A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012. A Mórahalmi és a Kisteleki Kistérség Tanyafejlesztési Programja 2012. MEGJEGYZÉS: A tanyaprogram elkészítéséhez végzett kérdőíves felmérés

Részletesebben

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása Az előterjesztést készítette: Simon István szociálpolitikai csoportvezető

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából című kutatás A program vezetője: Kovács Róbert A kutatás vezetője: Zsugyel János Készítette:

Részletesebben

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy a bűnözés és a vándorlás kapcsolatát, annak lehetséges megközelítési módjait elméletileg és módszertanilag

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2008. március Közreműködő szakértő:

Részletesebben

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) Az alapfeladatok, a szervezet

Részletesebben

GYORS TÉNYKÉP VÁLTOZÓ TELEPÜLÉSRENDSZER ÉS A KÖZFORGALMÚ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI BARANYA MEGYÉBEN

GYORS TÉNYKÉP VÁLTOZÓ TELEPÜLÉSRENDSZER ÉS A KÖZFORGALMÚ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI BARANYA MEGYÉBEN Tér és Társadalom 21. évf. 2007/2. 85-93. p. Tér és Társadalom XXI. évf. 2007 2: 85-126 GYORS TÉNYKÉP VÁLTOZÓ TELEPÜLÉSRENDSZER ÉS A KÖZFORGALMÚ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI BARANYA MEGYÉBEN

Részletesebben

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés 1. Háttérinformációk 1.1 Bevezetés 2002/2003 folyamán a brit Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium valamint a magyar Munkaügyi és Foglalkoztatáspolitikai Minisztérium közös támogatásával kísérleti program

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA*

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* NAGY GYULA A tanulmány a magyarországi gazdasági átalakulás nyomán a nők és a férfiak munkaerőpiaci részvételében és foglalkoztatottságában bekövetkezett

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ A 2006. ÉVBEN BEMUTATOTT ALKALMI MUNKAVÁLLALÓI KÖNYVEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL % A 2006-ban kiváltott, bemutatott AM Könyvek, valamint a ledolgozott napok számának

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 42/2013. (VI. 27.) ÁKt határozat Ártánd Község Falugondnoki Szolgálata szakmai programjának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet. A nyugdíjrendszerek típusainak elemzése

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet. A nyugdíjrendszerek típusainak elemzése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet A nyugdíjrendszerek típusainak elemzése Tóth-Szili Katalin 2014 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 I. A nyugdíjrendszerek típusainak

Részletesebben

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Készítette: Olcsva Község Önkormányzata Felülvizsgálat: 2015. szeptember 1 Tartalom Bevezetés...3 1. Jogszabályi háttér bemutatása...4

Részletesebben

Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól. 2013. május

Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól. 2013. május Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól 213. május Márciustól folyamatosan csökken a regisztrált álláskeresők száma a megyében. Borsod Abaúj - Zemplén

Részletesebben

GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GYULA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁJUS. Dr. Perjési Klára polgármester

GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GYULA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁJUS. Dr. Perjési Klára polgármester GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GYULA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁJUS.. Dr. Perjési Klára polgármester 1 TARTALOM 1. BEVEZETÉS B EVEZETÉS.........4 1.1. Az integrált városfejlesztési

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014.

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. Készült: 2010. január 31. Készítette: Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

Csıke Krisztina * KOMPETENS KÜLKERES? AVAGY MENNYIRE FELEL MEG AZ OKTATÁS A MUNKAERİPIAC MEGVÁLTOZOTT IGÉNYEINEK

Csıke Krisztina * KOMPETENS KÜLKERES? AVAGY MENNYIRE FELEL MEG AZ OKTATÁS A MUNKAERİPIAC MEGVÁLTOZOTT IGÉNYEINEK Csıke Krisztina * KOMPETENS KÜLKERES? AVAGY MENNYIRE FELEL MEG AZ OKTATÁS A MUNKAERİPIAC MEGVÁLTOZOTT IGÉNYEINEK 1. A VIZSGÁLAT KIINDULÓPONTJA, A PROBLÉMA FELVETÉSE A jelenlegi magyar oktatási rendszerben

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. Emberi erőforrás és közszolgálati életpálya kutatás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. Emberi erőforrás és közszolgálati életpálya kutatás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Petrovics Zoltán Emberi erőforrás és közszolgálati életpálya kutatás (A jogi szabályozás munkacsoport zárótanulmánya) ISBN 978-615-5269-60-8 Á ÁROP-2.2.17

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/4. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 3. melléklet a Pest Megye Területfejlesztési

Részletesebben

Tartalom A megvalósítás előkészítése Monitoring és visszacsatolás Nyilvánosság Érvényesülés, módosítás Hiba! A könyvjelző nem létezik.

Tartalom A megvalósítás előkészítése Monitoring és visszacsatolás Nyilvánosság Érvényesülés, módosítás Hiba! A könyvjelző nem létezik. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)... 11 1.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben