Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata"

Átírás

1 ÁROP Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata Pilis Város Önkormányzata június Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon: web: Felnőttképzési nyilvántartási szám: Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL 0008

2 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP) felülvizsgálata 3 Bevezetés 3 Értékeink, küldetésünk, célok 3 A Helyi Esélyegyenlıségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 5 1. Jogszabályi háttér bemutatása 5 2. Stratégiai környezet bemutatása 5 3. A mélyszegénységben élık és a romák helyzete, esélyegyenlısége 5 4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlısége, gyermekszegénység 7 5. A nık helyzete, esélyegyenlısége 8 6. Az idısek helyzete, esélyegyenlısége 9 7. A fogyatékkal élık helyzete, esélyegyenlısége Helyi partnerség, lakossági önszervezıdések, civil szervezetek és for-profit szereplık társadalmi felelısségvállalása A helyi esélyegyenlıségi program nyilvánossága 12 A Helyi Esélyegyenlıségi Program Intézkedési Tervének (HEP IT) felülvizsgálata A HEP IT részletei Elfogadás módja és dátuma 38 2

3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálata Bevezetés Összhangban az Egyenlı Bánásmódról és az Esélyegyenlıség Elımozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlıségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlıségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlıségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Pilis Város Önkormányzata Esélyegyenlıségi Programban rögzíti az esélyegyenlıség érdekében szükséges feladatokat. Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 71/2013. (VI.26.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el és hagyta jóvá a július 01. napjától június 30. napjáig hatályos Pilis Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlıségi Programját (a továbbiakban: HEP). A helyi esélyegyenlıségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlıségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzatnak szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálnia a helyi esélyegyenlıségi programot. A jelen HEP felülvizsgálata alkalmával arra szükséges kitérni, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, valamint fel kell mérni, hogy a lejárt határidejő intézkedések teljesültek-e és milyen eredménnyel. Értékeink, küldetésünk, célok A településünk értékeinek, küldetésének és céljainak felülvizsgálatakor változást nem tapasztaltunk, településünk közössége minden tagjának továbbra is érdeke a szolidaritás erısítése, amely nagyban elısegítheti a hátrányos helyzető csoportok társadalmi integrációját, foglalkoztatási és érvényesülési lehetıségeit. Olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedéseket kidolgozására törekszünk, amelyek elısegítik az érintettek társadalmi és foglalkoztatási pozíciójának javulását, megırzését. Pilis település Önkormányzata a HEP felülvizsgálatával érvényesíteni kívánja: az egyenlı bánásmód, és az esélyegyenlıség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történı egyenlı hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket az óvoda kivételével érintı intézkedések érdekében együttmőködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). Célunk, a jövıben is, hogy Pilis olyan településsé váljon, ahol senki sem tapasztalja a közvetlen vagy közvetett diszkriminációt vagy hátrányos megkülönböztetést faji, etnikai, nemzetiségi, vallási, nemi, életkor, családi állapot, fogyatékosság vagy más indok alapján. 3

4 A HEP helyzetelemzı felülvizsgálati részének célja Elsıdleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlıségi szempontból fókuszban lévı célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen a HEP mellékletét képezı táblázatok legfrissebb adatokkal történı feltöltésével, valamint e mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történı hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkezı problémákat, azok változásait az elmúlt évhez viszonyítva. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT (Helyi Esélyegyenlıségi Program Intézkedési Terve) tartalmazza. A HEP IT felülvizsgálatának célja Célunk a júniusában elfogadott, a helyzetelemzésre épülı olyan beavatkozások részletes tervezésének felülvizsgálata, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlıségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. 4

5 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása A program készítését elıíró jogszabályi környezet, az esélyegyenlıségi célcsoportokat érintı helyi szabályozás felülvizsgálata során lényeges változást nem tapasztaltunk, a központi és helyi jogszabályok aktualizálása folyamatos. 2. Stratégiai környezet bemutatása Az esélyegyenlıségi célcsoportokhoz kapcsolódó koncepciók, tervek, programok felülvizsgálata nem igazolja a módosítást, a helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal összhangban van. Az esélyegyenlıségi program alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, a KSH adatbázisából, valamint a helyi nyilvántartásokból kerültek összegyőjtésre és a legfrissebb adatokkal kibıvítésre. 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A mélyszegénység, mint kategória behatárolása országtól függıen más és más. Az ENSZ által használt abszolút küszöb szerint Európában a medián jövedelmek 40%-ánál kevesebbıl élık tartoznak ide, ez forintosítva Magyarországon Ft. havi jövedelmet jelent Jövedelmi és vagyoni helyzet A Pest Megyei Rendır-Fıkapitányság Monori Rendırkapitányság Vezetıje által április 01. napján készített önkormányzati beszámolója (a továbbiakban: rendırségi beszámoló) alapján megállapítható, hogy Pilis város területén regisztrált kiemelt bőncselekmények száma a as év 273 eset számához képest a as évre vonatkozóan 245 eset számra csökkent. A testi sértések és garázdaságok száma némileg nıtt, azonban a lopások száma 32 esetszámmal csökkent az elızı év ugyanazon idıszakra vonatkozó adatai alapján. Továbbra is gondot jelent a városhoz kapcsolódó zártkerti részeken, dőlıkben élı személyek társadalmi pozíciója. Egyre több olyan család, személy él ezeken a helyeken, akiknek a napi megélhetése alig biztosított, elszegényedtek, munkanélküliek. A településünkön tapasztaltak szerint továbbra is helytálló, hogy a munkaerı-piacra jutás fı akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létbıl fakadó motiváltsági problémák, a társadalmi elıítélet jelenléte, a kis mértékő helybeni (települési) munkalehetıség. 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerı-piaci integráció A HEP mellékletében elhelyezett táblázatokba győjtött adatok ( számú táblázatok), valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben 1 Forrás: Az Intézkedési Terv megvalósításának nyomon követése, Felhasználói kézikönyv, Budapest,

6 foglalt feladatai alapján településünkre jellemzı foglalkoztatottságot, munkaerı-piaci lehetıségeket mutatják az elmúlt évek változásainak feltőntetésével, a különbözı korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Pilis lakosai között a nyilvántartott álláskeresık száma a 2008-es év adataihoz képest folyamatosan növekvı tendenciák mutat, amely különösen az év közötti lakosság tekintetében jelentıs mértékő. A 2012-es év végleges adatait tekintve az elızı évekhez képest kimagasló, 7-szeres emelkedést jelent a pályakezdı, éves korosztály tekintetében. ( számú táblázat) A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény szeptember 01. napjától létrehozta az önkormányzatok számára a közfoglalkoztatás új rendszerét. A település közfoglalkoztatottságának megvalósulásához a Polgármesteri Hivatal Szociális csoportja, Adóügyi, Pénzügyi és Számviteli Irodája, valamint a monori munkaügyi kirendeltség munkatársai segítségével, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. irányítása alatt valósul meg. A közfoglalkoztatottak munkát kaptak az egészségügyi, oktatási-nevelési, szociális és közmővelıdési intézményeinkben, valamint a város közterületeinek rendben tartását végezték és végzik folyamatosan. A Pilisen közfoglalkoztatásban résztvevık számát a számú táblázat mutatja, amely szerint a település aktív korú lakosságának 2%-a tud részt venni ebben a programban évben összesen 222 fı munkanélküli dolgozott közfoglalkoztatásban, amelybıl 28 fı volt a romák száma. Ez a regisztrált álláskeresık 473 fı 46,93 %-a. 3.3 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlıségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Pilis Város Önkormányzatának Képviselıtestülete, valamint a Pilisi Polgármesteri Hivatal közötti háromoldalú Együttmőködési megállapodás biztosította, azonban május 30. napján az Önkormányzat elnöke lemondott tisztségérıl és a választási törvény rendelkezései alapján létszám hiányában nem tudja tovább folytatni munkáját. 3.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetıségek meghatározása. A mélyszegénységben élık és a romák helyzete, esélyegyenlısége vizsgálata során településünkön beazonosított problémák fejlesztési lehetıségek munkanélküliség kommunikáció termelési lehetıség jogi tanácsadás hiánya Lakhatási lehetıség képzések, munkahelyteremtés, állásbörzék szervezése részletesebb, közérthetıbb tájékoztatás önkormányzati/egyéb földterület használatba adása korábbi ingyenes jogi tanácsadás ismételt bevezetése Szociális bérlakások építése, önkormányzati ingatlanok bérlakássá alakítása 6

7 4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység Magyar Országgyőlés évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a Legyen Jobb a Gyermekeknek Nemzeti Stratégiát, amely dokumentum minden gyermekre kiterjedıen célként fogalmazta meg a gyermekek és családjaik nélkülözését csökkentését, valamint a gyermek fejlıdési esélyeinek javítását A gyermekek helyzetének általános jellemzıi (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.) Pilis városában a legfrissebb adatok szerint a 0-14 éves korosztály 1828 fı, a éves korosztály 447 fı, amely adatok az elızı év hasonló adataihoz képest lényeges változást nem mutatnak. Az élve születések száma a 2011-es év 94 fıs adatához képest némi emelkedést mutat 2012-ben 126 fıre, azonban a halálozások száma még mindig nagyobb, 2012-ben 137 fı. A településünkön mőködı intézmények, szervezetek különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal védelmet biztosít és segíti a családokat a gyermekek nevelésében. A gyermekek védelme a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítésére, veszélyeztetettségének megelızésére és megszüntetésére, valamint a szülıi vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülı gyermek helyettesítı védelmének biztosítására irányul. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint központi jogszabályban meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. Mind a védelembe vett 18 év alattiak száma, mind a veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma a 2012-es évhez képest nıtt: 24 fırıl 34 fıre, valamint 398 fırıl 428 fıre. ( számú táblázat) A megelızı tevékenység a köznevelési, egészségügyi, szociális intézményeinken keresztül valósul meg, és az egyes intézményeink együttmőködésén alapul. Jelentıs változást hozott városunk lakosainak életében a bölcsıde ıszi beindítása, ahol az 56 férıhelybıl 26 hely került a tavalyi induláskor betöltésre. Az idei évre vonatkozóan pontos adat még nem áll rendelkezésre, de a visszajelzések alapján egyre többen veszik igénybe a rászorulók a bölcsıdei szociális intézményt. 4.2 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetıségek meghatározása. A gyerekek helyzete, esélyegyenlısége vizsgálata során településünkön beazonosított problémák Hátrányos helyzető, fogyatékos gyermekek fejlesztése Logopédus, gyógypedagógus hiánya az óvodában Integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének (IPR) bevezetése az óvodában és az iskolában Bölcsıde hiánya fejlesztési lehetıségek Hátrányos helyzető, fogyatékos gyermekek Térségi szinten történı fejlesztése Logopédus, gyógypedagógus biztosítása az óvodában HHH gyerekek felmérése, szülık nyilatkoztatása Bölcsıde létesítése 7

8 5. A nők helyzete, esélyegyenlősége Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nık és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nıket, mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében. Az Európai Unió továbbá irányelveket fogalmaz meg a nıkkel és férfiakkal való egyenlı bánásmód elve tekintetében a munkavállalás, a szakképzés, az elımeneteli lehetıségek, a munkafeltételek, a szociális biztonság, valamint a foglalkoztatási szociális biztonság terén. A demográfiai és közszolgáltatási adatok vizsgálatából az alábbi összefüggések állapíthatók meg: - a település összlakosságszámának 51 %-a nı (5913 fı); - a nıi lakosok 65%-a éves, aktív korú (3838 fı); - a nyugdíjas korú nık aránya 17% (1000 fı). A pilisi népesség nemek szerinti megoszlása helyi szinten is jól mutatja, hogy a nık átlagosan magasabb életkort érnek meg, mint a férfiak. A 65 év feletti nık száma a lakosság 65%-a, míg a férfiaké 35%. 5.1 A nık gazdasági szerepe és esélyegyenlısége A nık munkaerı-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség. A munkanélküli nık száma folyamatosan növekvı tendenciát mutat, a as év adatának közel a kétszerese a es adat, amely a munkavállalási korú nık 4%-áról 8%-ára változott. Országos szinten jelentkezı probléma, hogy a nık között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak a 45 év feletti nık a változó képzettségi követelmények, a pályakezdık a szakmai tapasztalat hiánya, a gyesen lévı, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való rövidebb-hosszabb kiesés miatt. Településünkön a közszférában dolgozók többsége nı és pályakezdı, továbbá gyesrıl visszatérı, kisgyermekes anyukák egyaránt megtalálhatóak. Az állami szektorban dolgozókra vonatkozóan központi jogszabály határozza meg a képzettségi követelményeket, azonban a nem megfelelı iskolai végzettség esetén kis mértékben ugyan de átképzésre is lehetıség nyílik a középkorú nık szakmai tapasztalatainak hasznosítása miatt. A közszférában dolgozó nık bérezése nemtıl független, így bérkülönbség nem jelenik meg a nık és férfiak körében. 5.2 A munkaerı-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítı szolgáltatások (pl. bölcsıdei, családi napközi, óvodai férıhelyek, férıhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidı, családbarát munkahelyi megoldások stb.) Településünkön ig nem mőködött bölcsıdei szolgáltatás, azonban egy Európai Uniós támogatottságú pályázat keretében lehetısége nyílt Önkormányzatunknak a legkisebbek napközbeni elhelyezésére is, segítve a nık munkavállalásának lehetıségét. Önkormányzatunk intézményei továbbra is rugalmas munkaidıt, továbbá munkaidı kedvezményeket tudott és tud nyújtani az azt igénylı nık, családok számára. 8

9 5.3 A nıket érı erıszak, családon belüli erıszak, valamint a krízishelyzetben igénybe vehetı szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) A nıket érı erıszakkal, családon belüli erıszakkal kapcsolatban sokszor nincsenek pontos adatok. A Pilisi Rendırırs kollégái sokszor hiánya látják kin van sérülés, letagadják azt, ami nagyban nehezíti munkájukat. Pilisre jellemzı, hogy az elszegényedett, lecsúszott családokon belül hetente akár 5-10 alkalommal is bejelentést tesznek családi veszekedésekrıl, amely okozója többnyire a pénztelenségbıl fakad. Krízishelyzetben nemcsak a rendırséghez, de a Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Pilisi Tagintézményéhezz is bizalommal lehet fordulni, akik szükséges esetén segítenek a legközelebbi anyaotthon, vagy családok átmeneti otthonában való felkeresésben. A Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolgálat pontos adatokkal tud szolgálni a krízishelyzetben igénybe vehetı szolgáltatásokról, az otthonok elérhetıségérıl, igénybevételének feltételeirıl. 5.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetıségek meghatározása. A nık helyzete, esélyegyenlısége vizsgálata során településünkön beazonosított problémák Bölcsıde hiánya Magas a családon belül elkövetett erıszakos cselekmények száma Nincs a közelben anyaotthon, vagy átmeneti otthon Nıgyógyászati ellátás nincs a településen fejlesztési lehetıségek Bölcsıde építése Rendırség, polgárırség bevonásával gyakoribb ellenırzések, részletesebb tájékoztatás a bajba jutott személyek lehetıségeirıl Átmeneti-, anyaotthon mőködtetése, több tájékoztatás a legközelebbi otthon elérhetıségérıl Nıgyógyászati szakrendelés biztosítása 6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei, intézményei részérıl.2 Október elseje az ENSZ Közgyőlésének határozata alapján 1991 óta az Idısek Világnapja. Azóta e napon emlékezünk meg a Föld mintegy hatszázmillió idıs lakosáról. Az intézkedés célja nem más, minthogy felhívja a figyelmet a méltóságteljes és aktív idıskor fontosságára. A demográfiai adatok szerint a világ idıseinek aránya az elkövetkezı húsz évben megkétszerezıdik. A jóléti társadalmakban régóta problémát okoz a születések számának csökkenése, ezzel együtt pedig a lakosság elöregedése. A jövıben azokban az országokban is negatív népszaporulat prognosztizálható, ahol most még a túlnépesedés okoz gondot. Elıször 1991-ben rendezték meg az idısek világnapját, 1999-ben pedig éves rendezvénysorozat igyekezett felhívni a figyelmet az idıskor problémáira. A méltó öregkor 2 Forrás: Emberi Erıforrások Minisztériuma, Szépkorúak jubileumi köszöntése és juttatásaik fokozatos bevezetése, tájékoztató anyag február. 9

10 szükségén túl az idısek gazdaságba történı visszaintegrálása is preferált cél. Európában az aktív munkaerı csökkenése miatt egyre nagyobb hangsúlyt kap az idısek foglalkoztatása, ezzel is pótolva a munkaerıhiányt továbbá segítve a teljes értékő élet fenntartását. A 2001-es népszámlálási adatok szerint ma Magyarországon minden ötödik ember idıskorúnak számít, vagyis már betöltötte a hatvanadik életévet. Területi elosztásban Budapesten, illetve a kistelepüléseken élnek a legtöbben, a nemek közötti arány pedig igen egyenetlen: az idısek 61%-a nı. Az elızı népszámláláshoz képest jelentısen csökkent a többgenerációs háztartások száma, az idıs emberek többsége egyedül vagy másik idıssel él együtt. Az öregedı magyar társadalom új kihívásokat teremt a szociális ellátás és a foglalkoztatás területén. A rugalmas munkavégzés hiánya az idıs korúak esetében is megnehezíti az elhelyezkedést. Magyarországon jellemzıen a diplomás és az érettségizett idısek nem esnek ki a munkaerıpiacról, a kevésbé iskolázottak esélyei rosszabbak ebbıl a szempontból Az idıskorú népesség fıbb jellemzıi (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek, munkaerı-piaci helyzete stb.) Településünkön a nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülık száma kis mértékő csökkenést mutat az összlakossághoz képest. A legfrissebb adatok szerint Pilis lakosságának 25%-a részesül valamilyen ellátásban. A lakosság 13%-a 65 év feletti. A 3. számú melléklet tartalmazza Pilis városának öregségi indexét. Ez az index azt mutatja, hogy az adott népességre mi a jellemzı: esetünkben az érték 100% alatt van (2012.-ben 85%), ami azt mutatja, hogy településünk továbbra is fiatalos népességszerkezető. 6.2 Az idıseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen Önkormányzatunknál immár hagyománnyá vált, hogy az Idısek Napja alkalmából a 70 éves lakosok (2013. évben 93 fı) részére egyszeri támogatást nyújt. Hagyomány továbbá, hogy a településünk polgármestere a 100 éveseket személyesen köszönti fel születésnapjuk alkalmából. 6.3 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetıségek meghatározása. Az idısek helyzete, esélyegyenlısége vizsgálata során településünkön beazonosított problémák Több közösségi program Házi/ház körüli segítségnyújtás Egészségügyi szakellátás a településen fejlesztési lehetıségek Programok szervezése Önkéntes segítségnyújtása, egyházi dolgozók bevonása Egészségügyi szakellátás biztosítása 3 Forrás: Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Hírarchívum, Idısek Világnapja 10

11 7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 7.1 A településen fogyatékossággal élı személyek fıbb jellemzıi, sajátos problémái A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják, évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi tényezı hátráltatja. Az Európai Unióban közös feladatunk annak lehetıvé tétele, hogy egyenlı esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életünk során, a fizikai és szellemi környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetıségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is. Kiemelt prioritásként a minıségi közszolgáltatások egyenlı hozzáférésének megteremtése fogalmazható meg. A fogyatékos személyek tekintetében településünkre vonatkozóan továbbra sem állnak rendelkezésre értékelhetı statisztikai adatok, amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élık lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási helyzetérıl. 7.2 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetıségek meghatározása A fogyatékkal élık helyzete, esélyegyenlısége vizsgálata során településünkön beazonosított problémák akadálymentesítés munkavállalás Rehabilitációs lehetıség hiánya Közösségi programok fejlesztési lehetıségek Az intézmények, középületek akadálymentesítése Munkahelyteremtés, állásbörze szervezése Rehabilitációs lehetıség(ek) biztosítása a településen Közösségi programok szervezése 8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása Településünkön továbbra is a civil szervezetek, egyházak, alapítványok, egyesületek, baráti körök az Önkormányzatunkkal együttmőködve vesznek részt a helyi esélyegyenlıségi program megvalósulásában. A pilisi intézmények, a rendırség jelentıs mértékben közremőködik valamennyi esélyegyenlıségi célcsoport esélyeinek javításában. Az egyházak, a Pilisi Polgárır Egyesület, a civil szervezetek és az intézményeinek nagy része sokszor önkéntes munkával segíti esélyegyenlıségeik javítását mindazon személyek számára, akik rászorulnak arra. 11

12 9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága A Települési Esélyegyenlıségi Programhoz, illetve annak felülvizsgálatához kapcsolódóan a nyilvánosság biztosítása két szinten jelenik meg. Egyrészt a program kidolgozása, felülvizsgálata és módosítása során, másrészt a megvalósítása során. A megvalósítás során a nyilvánosság folyamatos biztosítására évente tájékoztatjuk a program megvalósításában elért eredményekrıl a település döntéshozóit, tisztségviselıit, az intézmények és az együttmőködı szakmai és társadalmi partnerek képviselıit a település honlapján és kiadványaiban. 12

13 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének (HEP IT) felülvizsgálata 1. A HEP IT részletei A helyzetelemzés megállapításainak összegzése Célcsoport Romák és/vagy mélyszegénységben élık problémák beazonosítása rövid megnevezéssel Munkanélküliség Kommunikáció Termelési lehetıség Jogi tanácsadás hiánya Lakhatási lehetıség Következtetések fejlesztési lehetıségek meghatározása rövid címmel Képzési lehetıségek feltérképezése Állásbörzék szervezése a lakosság részére Munkahelyteremtés Pilis városában Tájékoztatási csatornák bıvítése a településen Földterületek megmunkálásának lehetıségei a településen Ingyenes jogi tanácsadás a rászorultak részére Szociális bérlakások létesítése Gyermekek Idısek Nık Fogyatékkal élık Hátrányos helyzető, fogyatékos gyermekek fejlesztése Logopédus, gyógypedagógus hiánya az óvodában Integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének (IPR) bevezetése az óvodában és az iskolában Bölcsıde hiánya Közösségi programok szervezése Házi/ház körüli segítségnyújtás Egészségügyi szakellátás a településen Bölcsıde hiánya Magas a családon belüli erıszakos cselekmények száma Anyaotthon, átmeneti otthon hiánya Nıgyógyászati ellátás hiánya Akadálymentesítés Munkavállalás Rehabilitációs lehetıség hiánya Közösségi Programok Hátrányos helyzető gyermekek Térségi szinten történı fejlesztésének lehetıségei Logopédus, gyógypedagógus biztosítása az óvodában HHH gyermekek felmérése Bölcsıde létesítése a településen Közösségi programok szervezése Önkéntes segítségnyújtás a rászorultak részére Egészségügyi szakellátások biztosítása a településen Bölcsıde létesítése a településen Rendvédelmi szervek bevonásával a családon belüli erıszakok számának csökkentése Átmeneti-, anyaotthon mőködtetésének lehetıségei Nıgyógyászati szakrendelés biztosítása a településen Az intézmények, középületek akadálymentesítése Munkahelyteremtés, állásbörze szervezése a településen Rehabilitációs lehetıség(ek) biztosítása a településen Közösségi programok szervezése 13

14 Célcsop ort Romák és/vagy mélysze génységben élık Gyerme kek Idısek Nık A beavatkozások megvalósítói Következtetésben megjelölt beavatkozási terület, mint intézkedés címe, megnevezése 1./ Képzési lehetıségek feltérképezése 2./ Állásbörzék szervezése a lakosság részére 3./ Munkahelyteremtés Pilis városában 4./ Tájékoztatási csatornák bıvítése a településen 5./ Földterületek megmunkálásának lehetıségei a településen 6./ Ingyenes jogi tanácsadás a rászorultak részére 7./ Szociális bérlakások létesítése 1./ Hátrányos helyzető gyermekek Térségi szinten történı fejlesztésének lehetıségei 2./ Logopédus, gyógypedagógus biztosítása az óvodában 3./ HHH gyermekek felmérése 4./ Bölcsıde létesítése a településen 1./ Közösségi programok szervezése 2./ Önkéntes segítségnyújtás a rászorultak részére 3./ Egészségügyi szakellátások biztosítása a településen 1./ Bölcsıde létesítése a településen 2./ Rendvédelmi szervek bevonásával a családon belüli erıszakok számának csökkentése 3./ Átmeneti-, anyaotthon mőködtetésének lehetıségei 4./ Nıgyógyászati szakrendelés biztosítása a településen Az intézkedésbe bevont aktorok és partnerek kiemelve a felelıst 1./ A Polgármesteri Hivatal személyügyi ügyintézıje, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház közmővelıdési szakalkalmazottja 2./ A Polgármesteri Hivatal személyügyi ügyintézıje, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház közmővelıdési szakalkalmazottja 3./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 4./ Pilisi Polgármesteri Hivatal honlap feltöltésével megbízott köztisztviselıje, egyházak képviselıi 5./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselıtestülete, pilisi lakosok 6./ Pilisi Polgármesteri Hivatal jegyzıje 7./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselıtestülete az intézményvezetık bevonásával 2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselıtestülete az intézményvezetık bevonásával 3./ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói, intézmények vezetıi, a Polgármesteri Hivatal Szociális csoportjának dolgozói 4./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselıtestülete, Evangélikus Egyház 1./ A településen mőködı civil szervezetek, Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház közmővelıdési szakalkalmazottja, egyházak képviselıi 2./ A településen mőködı civil szervezetek, egyházak képviselıi, pilisi lakosok 3./ Egészségügyi menedzser, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselıtestülete, Evangélikus Egyház 2./ Pilisi Rendırırs, Pilisi Polgárır Egyesület, egyházak 3./ Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 4./ Egészségügyi menedzser, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 14

15 Fogyaté kkal élık 1./ Az intézmények, középületek akadálymentesítése 2./ Munkahelyteremtés, állásbörze szervezése a településen 3./ Rehabilitációs lehetıség(ek) biztosítása a településen 4./ Közösségi programok szervezése 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselıtestülete, intézmények vezetıi 2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselıtestülete, a Polgármesteri Hivatal személyügyi ügyintézıje 3./ Egészségügyi menedzser, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 4./ A településen mőködı civil szervezetek, Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház közmővelıdési szakalkalmazottja, egyházak képviselıi Jövıképünk Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák többsége képzi magát és munkát vállal. Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élık munkalehetıséghez jussanak. Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek fejlesztését a bölcsıdétıl az óvodán keresztül az általános iskoláig. Folyamatosan odafigyelünk az idısek gondozására, segítésére. Elengedhetetlennek tartjuk a nık esetén a széleskörő tájékoztatást a családon belüli erıszak, illetve anyák esetében a gyermekekkel kapcsolatos problémák megoldásának és a segítségnyújtásnak a lehetıségeit. Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élık esélyegyenlıségének biztosítására mind az akadálymentesítés, mind a társadalmi, munkaerı-piaci integráció területén. 15

16 Az intézkedési területek részletes kifejtése Intézkedés címe: Résztvevık és felelıs Határidı(k) annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága Az intézkedés jelenlegi állapota Az intézkedéssel kapcsolatban hozott helyi szabályozó(k) azonosító száma A szabályozó intézkedésekre Jogszabályi hivatkozások Megvalósult tartalmi elemek Módosított tartalmi elemek Képzési lehetıségek feltérképezése A romák és/vagy mélyszegénységben élık között nagy mértékő a munkanélküliség, amely fıként képzetlenségük miatt adódik. Rövid távú cél: a célcsoport vonatkozásában képzési lehetıségek feltérképezése, az igények összegyőjtése Közép távú cél: minél több személy képzése Hosszútávú cél: a célcsoport képzését követıen a célcsoporton belül a munkanélküliek száma jelentısen csökken. Elsısorban pályázati lehetıségek feltárásával a képzési lehetıségek feltérképezését követıen az igények összegyőjtése, a képzések megszervezése. A Polgármesteri Hivatal személyügyi ügyintézıje, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház közmővelıdési szakalkalmazottja Munkáltatók, a Munkaügyi Központ dolgozói, oktatók, mentorok, képzési szervezık Képzési lehetıségek feltérképezése október 30. Célcsoport megkeresése, tájékoztatás a képzési lehetıségekrıl: december 31. Képzések megvalósítása: december 31., illetve folyamatos Rövid táv: képzett célcsoport Közép táv: munkanélküliség csökkentés Hosszútáv: munkanélküliség csökkentés, szociális segélyek mértékének csökkentése a településen A képzéseken kevés résztvevı, nincs érdeklıdı a képzésekre. A képzés elsajátítását követıen nincs munkalehetıség a településen, vagy környékén. Oktató, képzést szervezı személy, terem, terembérleti díj, pályázati önerı, utazási költség Képzési lehetıségek feltérképezésére a rendelkezésre álló határidıben nem került sor. Határidık 1 évvel történı meghosszabbítása 16

17 Résztvevık és felelıs Állásbörzék szervezése a lakosság részére A romák és/vagy mélyszegénységben élık között nagy mértékő a munkanélküliség, valamint csak az 50 km-re lévı fıvárosban találnak munkát, a településen vagy közelében nem. Rövid táv: állásbörze szervezése, munkalehetıségek feltérképezése Közép táv: munkanélküliség csökkentés Hosszútáv: munkanélküliség csökkentés, szociális segélyek mértékének csökkentése a településen A településen és vonzáskörzetében lévı munkáltatók megkeresése az állásbörze megszervezéséhez A település lakóinak tájékoztatása az állásbörzérıl és a munkalehetıségekrıl A Polgármesteri Hivatal személyügyi ügyintézıje, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház közmővelıdési szakalkalmazottja Munkáltatók, a Munkaügyi Központ dolgozói Határidı(k) annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága Az intézkedés jelenlegi állapota Az intézkedéssel kapcsolatban hozott helyi szabályozó(k) azonosító száma A szabályozó intézkedésekre Állásbörze szervezése, munkalehetıségek feltérképezése: december 31., illetve folyamatos A település lakóinak tájékoztatása az állásbörzérıl és a munkalehetıségekrıl: december 31., illetve folyamatos Rövid táv: munkanélküliség csökkentés, termelés és a szolgáltatás színvonalának növelése Közép táv: munkanélküliség csökkentés, termelés és a szolgáltatás színvonalának növelése Hosszútáv: munkanélküliség csökkentés, termelés és a szolgáltatás színvonalának növelése, szociális segélyek mértékének csökkentése a településen Kevés érdeklıdı munkáltató, kevés érdeklıdı munkanélküli Börzét szervezı személy, terem, terembérleti díj, utazási költség, a munkáltatók részérıl bemutatkozó lapok, esetleg projektor Személyzeti tanácsadó cég közremőködésével álláslehetıségeket kínáltak személyes konzultáció formájában a pilisi lakosok részére, több munka területre kiterjedıen. A Polgármesteri Hivatal személyügyi ügyintézıjének szervezésében a tanácsadó cégek közremőködésével továbbra is biztosítva van az állásbörze megrendezése. Jogszabályi hivatkozások Megvalósult tartalmi elemek Célcsoport megkeresése, tájékoztatás a képzési lehetıségekrıl Módosított tartalmi elemek 17

18 Résztvevık és felelıs Határidı(k) annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága Az intézkedés jelenlegi állapota Az intézkedéssel kapcsolatban hozott helyi szabályozó(k) azonosító száma A szabályozó intézkedésekre Munkahelyteremtés Pilis városában A romák és/vagy mélyszegénységben élık között nagy mértékő a munkanélküliség, valamint csak az 50 km-re lévı fıvárosban találnak munkát, a településen vagy közelében nem. Rövidtáv: helyi, környezı települési munkáltatók megkeresése, piac felmérése, pályázati lehetıségek figyelése Középtáv: munkahelyteremtés településünkön, ezáltal a munkanélküliség csökkentése Hosszútáv: munkanélküliség csökkentés, szociális segélyek mértékének csökkentése a településen A településen és vonzáskörzetében lévı munkáltatók megkeresése, munkalehetıségek felmérése, a hiányzó piac felmérése. Pályázati lehetıségek figyelése, munkahelyteremtésre irányulóan. Munkahelyteremtés a településünkön. Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a Polgármesteri Hivatal személyügyi ügyintézıje A településen és vonzáskörzetében lévı munkáltatók, a Munkaügyi Központ dolgozói, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház közmővelıdési szakalkalmazottja. A településen és vonzáskörzetében lévı munkáltatók megkeresése, munkalehetıségek felmérése, a hiányzó piac felmérése: december 31., illetve folyamatosan. Pályázati lehetıségek figyelése, munkahelyteremtésre irányulóan: folyamatosan. Munkahelyteremtés a településünkön: a pályázati lehetıségek függvényében. Rövid táv: a hiányzó piac, valamint a pályázati lehetıségek feltérképezése Közép táv: munkahelyteremtés településünkön Hosszútáv: munkanélküliség csökkentés, termelés és a szolgáltatás színvonalának növelése, szociális segélyek mértékének csökkentése Pályázati lehetıségek hiánya következtében más lehetıség után kell nézni. A munkahelyteremtés esetén nincs a településen megfelelı végzettségő munkanélküli, így átképzésre van szükség. Informatikai eszközök, személyek a piac felméréséhez, a pályázati lehetıségek felméréséhez, munkahelyteremtés esetén beruházó, vállalkozó A településen és vonzáskörzetében lévı munkáltatók megkeresésére, munkalehetıségek felmérésére, a hiányzó piac felmérésére határidıben nem került sor. A pályázati lehetıségek figyelése, munkahelyteremtésre irányulóan folyamatos. Jogszabályi hivatkozások Megvalósult tartalmi elemek Módosított tartalmi elemek Határidık 1 évvel történı meghosszabbítása 18

19 Résztvevık és felelıs Határidı(k) annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága Az intézkedés jelenlegi állapota Az intézkedéssel kapcsolatban hozott helyi szabályozó(k) azonosító száma A szabályozó intézkedésekre Tájékoztatási csatornák bıvítése a településen A romák és/vagy mélyszegénységben élık nehezen jutnak hozzá azokhoz a lehetıségekhez, amely az életkörülményeiket javítani tudná. Rövid táv: tájékoztatási anyagok összegyőjtése Közép táv: tájékoztatási anyagok közzététele minél több kommunikációs csatornán keresztül Hosszútáv: a lakosság minél szélesebb körő tájékoztatása a településünkön meglévı és igénybe vehetı lehetıségekrıl Tájékoztatási anyagok minél szélesebb körő összegyőjtése, a folyamatosság céljából a kommunikációs csatorna kialakítása. A lakosság és a célcsoportok esélyeinek javítására szolgáló tájékoztatási anyagok összegyőjtése által az emberek tájékoztatása, az esélyegyenlıség javítása. Pilisi Polgármesteri Hivatal honlap feltöltésével megbízott köztisztviselıje, egyházak képviselıi A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi, az intézmények, civil szervezetek, egyesületek, baráti körök, alapítványok képviselıi Tájékoztatási anyagok minél szélesebb körő összegyőjtésére, a folyamatosság céljából a kommunikációs csatorna kialakítására: december 31. A lakosság tájékoztatására: március 01. napjától folyamatosan Rövid táv: tájékoztatási csatorna kialakítása, a lakosság tájékoztatása Közép táv: esélyegyenlıség javítása Hosszútáv: az esélyegyenlıségi célcsoport(ok) életkörülményeinek javítása A tájékoztatási csatorna nem széleskörő, nem folyamatos, ezáltal az esélyegyenlıség javításának célja idıszakos. Az esélyegyenlıségi célcsoport(ok) nem élnek a lehetıségekkel. Informatikai eszközök, személyek a tájékoztatási csatorna kialakításához és fenntartásához, papír a szórólapokhoz A tájékoztatási csatornák bıvítésére határidıben nem került sor. Továbbra is a Hírnök címő idıszaki lapból, valamint személyesen tudnak tájékozódni a célcsoportok a város eseményeirıl. Jogszabályi hivatkozások Megvalósult tartalmi elemek Módosított tartalmi elemek Határidık 1 évvel történı meghosszabbítása 19

20 Résztvevık és felelıs Határidı(k) annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága Földterületek megmunkálásának lehetıségei a településen A romák és/vagy mélyszegénységben élık kevés jövedelemmel rendelkeznek és saját termeléssel részben biztosíthatnák saját maguknak az élelemhez jutást. Rövid táv: megmunkálásra alkalmas földterületek feltérképezése Közép táv: földterületek használatba adása Hosszútáv: a célcsoport kiadásainak csökkentése, ezáltal esélyegyenlıségeik növelése A földterületek feltérképezését követıen a földterületek használatba adása. Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi, pilisi lakosok, akik rendelkeznek mőveletlen földterülettel A földterületek feltérképezésére: január 31., a földterületek használatba adására: március 01. Rövid táv: használatlan földterületek megmunkálása Közép táv: az esélyegyenlıségi célcsoport kiadásainak csökkentése Hosszútáv: szociális segélyek mértékének csökkentése a településen Nincs elegendı használatlan földterület, vagy a célcsoport nem él a lehetıséggel, illetve nem megfelelıen használja a földterületet. Személyek a földterületek feltérképezésére, földterületek Az intézkedés jelenlegi állapota Az intézkedéssel kapcsolatban hozott helyi szabályozó(k) azonosító száma A szabályozó intézkedésekre A használatba adásra alkalmas földterületek feltérképezésére határidıben nem került sor. Jogszabályi hivatkozások Megvalósult tartalmi elemek Módosított tartalmi elemek Határidık 1 évvel történı meghosszabbítása 20

21 Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú idıegységekre bontásban Résztvevık és felelıs Határidı(k) pontokba szedve annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága Az intézkedés jelenlegi állapota Az intézkedéssel kapcsolatban hozott helyi szabályozó(k) azonosító száma A szabályozó intézkedésekre vonatkozó rövid tartalom Ingyenes jogi tanácsadása a rászorultak részére A romák és/vagy mélyszegénységben élık ingyenes jogi tanácsadás segítségével jobban tudnák érvényesíteni lehetıségeiket. Rövid táv: jogi tanácsadás lehetıségének feltérképezése Közép táv: ingyenek jogi tanácsadás a célcsoport részére Hosszútáv: jogi segítségnyújtás a rászorultak részére Jogi tanácsadás lehetıségének feltérképezését követıen a lehetıség megteremtése településünkön idıszakos rendszerességgel, majd a lakosság tájékoztatása az ingyenes jogi tanácsadás idıpontjairól. Pilisi Polgármesteri Hivatal jegyzıje A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi Jogi tanácsadás lehetıségének feltérképezésére: március 31. A lakosság tájékoztatására: május 31. napjától folyamatosan Rövid táv: ingyenes jogi tanácsadás lehetısége Közép táv: az esélyegyenlıségi célcsoport(ok) életkörülményeinek javítása Hosszútáv: az esélyegyenlıségi célcsoport(ok) életkörülményeinek javítása Nincs lehetıség ingyenes jogi tanácsadás bevezetésére vagy nincs érdeklıdı a szolgáltatásra. Informatikai eszközök, személyek a jogi tanácsadási lehetıségek felmérésére, terem a tanácsadás megtartásához Jogi tanácsadás lehetısége feltérképezésre került, azonban a lakosság tájékoztatása csak az önkormányzat és intézményei helyszínein valósul meg, a szélesebb körben való tájékoztatás indokolt lehet. Jogszabályi hivatkozások Megvalósult tartalmi elemek Módosított tartalmi elemek Jogi tanácsadás lehetıségének feltérképezése A lakosság tájékoztatására nyitvaálló határidı 1 évvel történı meghosszabbítása 21

22 Résztvevık és felelıs Szociális bérlakások létesítése A romák és/vagy mélyszegénységben élık lakhatása sok esetben nem biztosított. Rövid táv: bérlakások kialakítása lehetıségének felmérése Közép táv: bérlakások kialakítása Hosszútáv: hajléktalanság csökkentése, továbbá a rossz lakáskörülmények között élık életkörülményeinek javítása Az Önkormányzatunk lakásállományának felmérését követıen a lehetséges lakásállomány bérlakássá alakítása lehetıségének megvizsgálása. A lehetséges lakásállomány bérlakássá alakítása. Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi Határidı(k) annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága Az intézkedés jelenlegi állapota Az intézkedéssel kapcsolatban hozott helyi szabályozó(k) azonosító száma A szabályozó intézkedésekre Jogszabályi hivatkozások Megvalósult tartalmi elemek Módosított tartalmi elemek Önkormányzati lakásállomány felmérésére, valamint azok bérlakássá történı alakítása lehetıségének megvizsgálására: június 30. A lehetséges lakásállomány bérlakássá alakítására: június 30. Rövid táv: bérlakások kialakítása Közép táv: hajléktalanság csökkentése, továbbá a rossz lakáskörülmények között élık életkörülményeinek javítása Hosszútáv: szociális segélyek mértékének csökkentése a településen Nincs megfelelı lakásállománya az Önkormányzatnak, vagy nincs a bérlakások kialakítására elegendı költségvetés. Az esélyegyenlıségi célcsoport(ok) nem élnek a lehetıségekkel. Személyek a lakásállomány felméréséhez, bérlakások kialakításának lehetısége esetén annak megtervezéséhez, kialakításához, anyagi erıforrások a beruházáshoz. Az önkormányzati lakásállomány az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek mértékérıl szóló önkormányzati rendelet módosításakor márciusában felmérésre került. Pilis Város Önkormányzata szolgálati lakás állománya megszőnt, kizárólag szociális alapú lakásbérlet van érvényben. az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek mértékérıl szóló 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelet Önkormányzati lakásállomány felmérése 22

23 Résztvevık és felelıs Hátrányos helyzető gyermekek Térségi szinten történı fejlesztésének lehetıségei A hátrányos helyzető gyermekek nehezen jutnak hozzá olyan fejlesztésekhez, amelyekkel az esélyegyenlıségüket javítani lehetne. Rövid táv: fejlesztési lehetıségek feltérképezése Közép táv: a szolgáltatás megvalósulásának kialakítása Hosszútáv: fejlesztés a célcsoport körében A fejlesztési lehetıségek feltérképezését követıen a szolgáltatás rendszerének kialakítása. Fejlesztés megvalósulása a hátrányos helyzető gyermekek körében. Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az intézményvezetık bevonásával Térségi szinten fejlesztésért felelıs munkatársak Fejlesztési lehetıségek feltérképezésére, a szolgáltatás megvalósulásának Határidı(k) kialakítására: december 31. A fejlesztés megvalósítására: január 01. napjától folyamatosan annak dokumentáltsága, Rövid táv: fejlesztés a hátrányos helyzető gyermekek körében forrása Közép táv: esélyegyenlıség javítása (rövid, közép és Hosszútáv: az esélyegyenlıségi célcsoport életkörülményeinek javítása hosszútávon), valamint fenntarthatósága Az intézkedés jelenlegi állapota Az intézkedéssel kapcsolatban hozott helyi szabályozó(k) azonosító száma A szabályozó intézkedésekre Jogszabályi hivatkozások A fejlesztés kialakítására nincs lehetıség megfelelı szakember hiányában. A fejlesztés nem megfelelı, nem éri el a célját, így az életkörülmények nem javulnak. Emberi erıforrás a fejlesztık felkutatására, tárgyalások lefolytatására, költségvetés a fejlesztık bérére, terem a fejlesztéshez Hátrányos helyzető gyermekek fejlesztési lehetıségek biztosítására Önkormányzatunk több szempontból is nehezen tud eleget tenni: emberi erıforrás hiánya a régióban, valamint a különbözı fejlesztık bérére rendelkezésre álló anyagi erıforrások hiánya miatt /2013 Intézményi Alapító Okirat Az intézményi Alapító Okirat rögzíti az ún. sajátos nevelési igényő gyermekek fejlesztési lehetıségét az intézményen belül. Megvalósult tartalmi elemek Fejlesztési lehetıségek feltérképezése megtörtént. Módosított tartalmi elemek A fejlesztési lehetıségek biztosításának folyamatos szem elıtt tartása. 23

24 Résztvevık és felelıs Logopédus, gyógypedagógus biztosítása az óvodában A gyermekek fejlesztéséhez nincs megfelelı idıben foglalkoztatva logopédus és gyógypedagógus az óvodában. Rövid táv: logopédus, gyógypedagógus biztosítása Közép táv: logopédus, gyógypedagógus segítségével a gyermekek fejlesztése Hosszútáv: a gyermekek életkörülményeinek javítása Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete részérıl logopédus, gyógypedagógus álláshely biztosítása a Játékország Óvodában. Logopédus és gyógypedagógus folyamatos alkalmazása az intézményben. Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az intézményvezetık bevonásával Intézményvezetık Határidı(k) annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága Az intézkedés jelenlegi állapota Az intézkedéssel kapcsolatban hozott helyi szabályozó(k) azonosító száma A szabályozó intézkedésekre Jogszabályi hivatkozások Logopédus, gyógypedagógus álláshely biztosítására: július 15. Logopédus, gyógypedagógus álláshely megpályáztatására és alkalmazására: szeptember 01. napjától folyamatosan Rövid táv: logopédus, gyógypedagógus alkalmazása az óvodában Közép táv: gyermekek fejlesztése Hosszútáv: az esélyegyenlıségi célcsoport életkörülményeinek javítása A meghirdetett álláshelyekre nem jelentkezik megfelelı logopédus vagy gyógypedagógus, így több körben kell pályáztatni. A fejlesztés nem megfelelı, nem éri el a célját, így az életkörülmények nem javulnak Informatikai eszközök, személyek pályáztatáshoz, valamint a fejlesztéshez, költségvetés a logopédus, gyógypedagógus béréhez, terem a fejlesztéshez A Játékország Óvoda az Alapító Okiratában rögzítetten logopédiai szolgáltatás által biztosítja azon sajátos nevelési igényő gyermekek fejlesztését, nevelését, aki a szakértıi bizottság szakértıi véleménye alapján beszédfogyatékos. A gyermekek fejlesztését segíti továbbá 2 fı gyógypedagógus /2013 Intézményi Alapító Okirat Az intézményi Alapító Okirat rögzíti az ún. sajátos nevelési igényő gyermekek fejlesztési lehetıségét az intézményen belül. Megvalósult tartalmi elemek Az intézkedés teljes mértékben megvalósult. Módosított tartalmi elemek 24

25 Résztvevık és felelıs Határidı(k) annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága Az intézkedés jelenlegi állapota Az intézkedéssel kapcsolatban hozott helyi szabályozó(k) azonosító száma A szabályozó intézkedésekre HHH gyermekek felmérése A gyermekek körében valószínősíthetı, hogy a jelenlegi 1 fı halmozottan hátrányos helyzető gyermeken kívül több is van a településünkön, akik nem tudnak róla, hogy ebbe a csoportba tartoznak. Rövid táv: HHH gyermekek felmérése Közép táv: HHH gyermekek részére járó juttatások biztosítása Hosszútáv: HHH gyermekek fejlesztése, integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének (IPR) bevezetése az óvodában és az iskolában HHH gyermekek felmérésének megszervezése a központi jogszabályban meghatározott feltételek figyelembevételével. A HHH gyermekek részére járó juttatások, valamint a fejlesztéshez szükséges erıforrások biztosítása. Az IPR alapú oktatás bevezetése az óvodában és az iskolában Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói, intézmények vezetıi, a Polgármesteri Hivatal Szociális csoportjának dolgozói Egyéb a felmérésben közremőködı személyek, Klebersberg Intézményfenntartó Központ munkatársai HHH gyermekek felmérésének megszervezésére, felmérésére: június 30. A HHH gyermekek részére járó juttatások, valamint a fejlesztéshez szükséges erıforrások biztosítására: augusztus 31. napjától folyamatosan Az IPR alapú oktatás bevezetésére: szeptember 01. napjától Rövid táv: tájékoztatási csatorna kialakítása, a lakosság tájékoztatása Közép táv: esélyegyenlıség javítása Hosszútáv: az esélyegyenlıségi célcsoport(ok) életkörülményeinek javítása A HHH gyermekek felmérése nem teljeskörő. A fejlesztéshez, valamint az IPR alapú oktatás bevezetéséhez nincs elegendı anyagi erıforrás. Anyagi erıforrás, költségvetés a fejlesztés megvalósításához, emberi erıforrás a felméréshez, terem a fejlesztéshez Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 84/2014. (IV.24.) sz. önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy indulni kíván az Emberi Erıforrás Támogatáskezelı által, az integrációs pedagógiai rendszer keretében kiírt, IPR-14 kódszámú pályázaton. A regisztrációs megtörtént, azonban a pályázaton való indulás a kis létszámú HHH gyermekek miatt nem megvalósítható. Jogszabályi hivatkozások 84/2014. (IV.24.) sz. önkormányzati határozat, 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet Megvalósult tartalmi elemek Pályázatok figyelése Módosított tartalmi elemek 25

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Helyi Esélyegyenlőségi Program BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Fekvése...4 Nevének eredete...4 Története...4

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT

ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...

Részletesebben

j~~. szám ú előterjesztés --

j~~. szám ú előterjesztés -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere j~~. szám ú előterjesztés -- Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. június 20. A felülvizsgálat során tett kiegészítéseket, módosításokat a fejezetek végén címszóval és színkiemeléssel jeleztük. Tartalom

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Szécsény Város Önkormányzata Szécsény, 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Szécsény fekvése...4 Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Készítette: Olcsva Község Önkormányzata Felülvizsgálat: 2015. szeptember 1 Tartalom Bevezetés...3 1. Jogszabályi háttér bemutatása...4

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2015-2020 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e - 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2016. február I. Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,

Részletesebben

SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS

SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS Partnerségi alapú esélyegyenlőségi programok a segítés városában és térségében ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0023 SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS Megbízó: Szombathely Megyei Jogú Város

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-20201318

Helyi Esélyegyenlőségi Program LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-20201318 Helyi Esélyegyenlőségi Program LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-20201318 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...6 Bevezetés...6 A település bemutatása...6 A település demográfiai jellemzője...7

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS 2012 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések bemutatása 3. A közoktatási esélyegyenlıségi

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pécsbagota Község Önkormányzata. 2015. szeptember

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pécsbagota Község Önkormányzata. 2015. szeptember Helyi Esélyegyenlőségi Program Pécsbagota Község Önkormányzata 2015. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9

Részletesebben

Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A település bemutatása... 4 2.1. Földrajz... 4 2.2. Történelem.. 4 2.3. Demográfia.....5 2.4. Közszolgáltatások.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bogács Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve

Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 2013 2018 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Jogszabályi háttér... 6 1.1. A program előkészítését előíró jogszabályi környezet...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

2013. 1. számú melléklet. Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vésztő Város Önkormányzata

2013. 1. számú melléklet. Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vésztő Város Önkormányzata 1. számú melléklet ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Vésztő

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/10377. számú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 2017. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL FEJEZETI INDOKOLÁSOK II. kötet Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. május

Részletesebben

SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer

SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Integrációs pedagógiai rendszer Mottónk: A nevelő-oktató munkát át kell, hogy hassa az egyetemes emberi értékek közvetítésének szándéka: szeretet,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kiskinizs Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kiskinizs Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kiskinizs Község Önkormányzata 2013. 1 Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttműködésre törekszünk a világ minden nemzetével. Valljuk, hogy az emberi lét alapja

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szombathely, 2015. szeptember 15.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szombathely, 2015. szeptember 15. Helyi Esélyegyenlőségi Program Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely, 2015. szeptember 15. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen a Benedek Elek Általános

Részletesebben

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S 1 A 2013. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése Pécs város területéről, a benyújtott szakmai

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

Tartalom A megvalósítás előkészítése Monitoring és visszacsatolás Nyilvánosság Érvényesülés, módosítás Hiba! A könyvjelző nem létezik.

Tartalom A megvalósítás előkészítése Monitoring és visszacsatolás Nyilvánosság Érvényesülés, módosítás Hiba! A könyvjelző nem létezik. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)... 11 1.

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében 1. Helyzetelemzés 1. 1. Az oktatási intézmény tanulói összetételének, a

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

A Kormány... határozata. a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről

A Kormány... határozata. a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről A Kormány.. határozata a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről 1. A Kormány összhangban az Európa 2020 stratégiához

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2012-es évről 1 I. Az intézmény szakmai működése: 1. Szervezeti felépítés (lsd. melléklet) 2. Feladat mutatók Ellátás

Részletesebben

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan Pécs Megyei Jogú Város Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása TIOP 3.2.3.A-13/1 Tartalomjegyzék Előszó... 4 1. A lakásfenntartási

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA Készítette: Szokoli Erzsébet (Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ, intézményvezetı) Elfogadta 114/2013. (V. 30.) számú határozatával

Részletesebben

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása Az előterjesztést készítette: Simon István szociálpolitikai csoportvezető

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY Közvélemény-kutatás időpontja: 2015. szeptember Kaposvár lakosságának véleménye a bűnmegelőzésről,

Részletesebben

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Bevezetés Tarcal Község Önkormányzata, eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: dr. Hajba Csabáné

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: dr. Hajba Csabáné BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: dr. Hajba Csabáné ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

Dr. Zemplényi Adrienne Dr. Rajzinger Ágnes: Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-1895/2015. számú ügyben. (Kivonat) 1

Dr. Zemplényi Adrienne Dr. Rajzinger Ágnes: Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-1895/2015. számú ügyben. (Kivonat) 1 Dr. Zemplényi Adrienne Dr. Rajzinger Ágnes: Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-1895/2015. számú ügyben (Kivonat) 1 Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2015 tavaszán átfogó vizsgálatát folytatott

Részletesebben

Sopron, 2015. május 11.

Sopron, 2015. május 11. Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. Jászivány Község Önkormányzata

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. Jászivány Község Önkormányzata JÁSZIVÁNY KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Jászivány Község Önkormányzata Jászivány, 2015. december 08. 2 Tartalom Bevezetés...3 A település bemutatása..3 Értékeink,

Részletesebben

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete Magyarország Kormányának összefoglaló tájékoztatója a Keretstratégia megvalósítását szolgáló

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA vázlat 2010 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Az önkormányzatok ifjúságpolitikai feladatai... 4 1.1.1. Európai Ifjúságpolitika... 4 1.1.2. Nemzeti

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013

Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013 Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program, 2007-2013 Helyzetfeltárás, koncepció szakasz 2006. december 4. Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013 HELYZETFELTÁRÁS

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Óvoda építésére, fejlesztésére VEKOP 6.1.1-15 számú pályázatról

Város Polgármestere. Előterjesztés. Óvoda építésére, fejlesztésére VEKOP 6.1.1-15 számú pályázatról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Óvoda építésére, fejlesztésére

Részletesebben

AZ OROSHÁZI JÁRÁS ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERVE

AZ OROSHÁZI JÁRÁS ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERVE Orosházi Járás Esélyteremtő Programterve AZ OROSHÁZI JÁRÁS ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERVE 2015 Békéssámson Tótkomlós Csanádapáca Gádoros Kardoskút Nagyszénás Orosháza Pusztaföldvár Programterv lezárva: 2015.08.05.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Mérk Nagyközség Önkormányzata 2013-2018

Helyi Esélyegyenlőségi Program Mérk Nagyközség Önkormányzata 2013-2018 Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 99/2013.(VI.27.) határozata Mérk Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programját a

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

A komplex rehabilitáció jogi környezete

A komplex rehabilitáció jogi környezete A komplex rehabilitáció jogi környezete tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

AI SZAKSZOLGÁLATA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. Tel.: (62) 572-090 Fax: (62) 572-091

AI SZAKSZOLGÁLATA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. Tel.: (62) 572-090 Fax: (62) 572-091 I. Helyzetelemzés: I.1.Alapelvek Az integrált oktatás a hagyományos oktatás szerves része, azzal alapvetően azonos tartalmú, azonos értékű továbbfejleszthető alapműveltséget biztosít. A NAT-ban megfogalmazott

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA KÉSZÍTETTE: Széles Imre, pedagógiai elıadó 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ 3 II. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEMUTATÁSA

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. augusztus 1-én tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Stayer László polgármester

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés 1 8 3 9 0 5 1 9 9 4 9 9 5 2 9 0 4 Statisztikai számjel P k 6 0. 1 5 0 / 2 0 0 5 Békéscsaba Bírósági nyilvántartási szám A szervezet megnevezése: Kinizsi 20 Kulturális Közhasznú Egyesület A szervezet székhelye:

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

Epöl Község Önkormányzatának 2010.

Epöl Község Önkormányzatának 2010. Epöl Község Önkormányzatának ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2010. Megtanultam, hogy egy embernek Csak akkor van joga A másikra felülrıl lenézni, Amikor annak Talpra állni nyújt segítı kezet. (Gabriel

Részletesebben

Ki jogosult a rehabilitációs járadékra? Az új ellátási forma összefoglalása. Ki nem jogosult a rehabilitációs járadékra?

Ki jogosult a rehabilitációs járadékra? Az új ellátási forma összefoglalása. Ki nem jogosult a rehabilitációs járadékra? 105 A rehabilitációs járadék új társadalombiztosítási ellátásként került bevezetésre 2008. január 1-jét l, a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény alapján. 1 Ezen id ponttól a nyugdíjbiztosítási

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ SZAKMAI PROGRAMJA

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ SZAKMAI PROGRAMJA Körösladány Város Önkormányzat Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény 5516 Körösladány, Simai út 2. Tel./fax.: 06 66 474 058 E-mail: keszi.kladany@gmail.hu KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére HAL IM B A K ÖZSÉG ÖNK ORM ÁNY ZATA P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1067/2015. Tárgy: Halimba község Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata TERVEZET Helyi Esélyegyenlőségi Program Berente Község Önkormányzata Készítette: Kovács Klára Elfogadva:../2013.(X.31.) kt határozattal Hatályos: 2013. november 1.-től (tervezett időpont) C:\Notebook\berente2006\testület2013\20131114\5b_Berente_HET_2013_tervezet.doc

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv B É K É S M E G Y E I K Ö N Y V T Á R Esélyegyenlőségi terv Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 2/ 18 Tartalomjegyzék ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV... 3 1. Általános elvek, célok... 3 A megkülönböztetés tilalma,

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI A 212/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Esélyegyenlıségi programja Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos

Részletesebben

Egyeztetési anyag 1. változat

Egyeztetési anyag 1. változat AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egyeztetési anyag 1. változat 2009. március 17. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

Részletesebben

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Tanulmány az FSZH részére Budapest, 2010. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth L. út 104. Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1 Előszó...4 1.2 Az intézmény bemutatása...4 1.3

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 2600 Vác, Németh László u. 4-6. : 27-317 - 077 /fax: 27-315 - 093 WEB: http://boronkay.vac.hu e-mail: boronkay@vac.hu KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2015. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Érd, 2016. május 4. - 1

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Az Útkeresés Segítő Szolgálat az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően a 85324-4 szakfeladat számon működteti a családsegítést, mint önálló

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA A Közgyűlés VI-69/314.42/216. sz. határozatának melléklete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 216. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA MISKOLC 214-215 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: DEBRECEN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT 2 Tartalom

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindítása A Téli közfoglalkoztatási programba bevont panaszos azért fordult hivatalomhoz,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BALATONKENESE RENDŐRŐRS 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.; Tel/fax.: 88/584-970 (BM: 22/46-10) e-mail: fodort@veszprem.police.hu BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

35/2015. (IV.30.) KT.

35/2015. (IV.30.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-13/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 30-án de. 9,00 órakor TARTOTT SOROS NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó 1 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június 1. felülvizsgálat 2014. október 2. felülvizsgálat 2015. augusztus Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program

Részletesebben