A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről"

Átírás

1 A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2012-es évről 1

2 I. Az intézmény szakmai működése: 1. Szervezeti felépítés (lsd. melléklet) 2. Feladat mutatók Ellátás megnevezés Záró létszám Normatíva szerinti létszám Szociális étkeztetés ,66 Házi segítségnyújtás 87 77,73 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 74 73,92 Időskorúak nappali ellátása 22 18,1 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Összesen ,41 3. Az ellátási igény kielégítésének helyzete az egyes ellátások területén, az igénylők összetétele, az ellátottak számának alakulása évben: a.) CSALÁDSEGÍTÉS A családsegítő szolgáltatás olyan a helyi szükségletek szerint kialakított személyes szociális szolgáltatások összessége, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. A szolgálat gondozási, tanácsadói, felvilágosító, ismeretbővítő és szervezői munkája a lakosság egészére kiterjed, a családok egészét érintő, önkéntes, nem hatósági jellegű komplex segítségnyújtás. Tevékenysége: Tájékoztatást ad az önkormányzati segélyezés feltételeiről, elősegíti a támogatások igénybevételét. Tájékoztatást nyújt a családtámogatások igénybevételének feltételeiről és lehetőségeiről. Mentálhigiénés és életvezetési tanácsadást nyújt. Meghallgatja az egyének és családok panaszát, indokolt esetben intézkedik a hatóságok, illetve a segítő szolgálatok és szociális intézmények felé történő továbbításában. Veszélyeztetett családok segítése, családgondozás. Elősegíti az alap-és szakosított ellátások igénybevételét. A családgondozók a feladat ellátása során a tudomására jutott adatokat, információkat külön jogszabályban meghatározottak szerint kezeli, titoktartás kötelezi. A családgondozók aktívan együttműködnek a különböző szakterületeken dolgozó szakemberekkel, a jelzéseket követően felveszik a kapcsolatot a jelzett személlyel, családdal. A kapott jelzés alapján feltérképezik az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatják őket a családsegítés céljáról, tartalmáról. Segítségnyújtásaink határai végesek. Vannak klienseink, családok akiknek problémái - lakhatási, életvezetési, megélhetési nehézségeik - évek óta elhúzódnak, alig változnak vagy megoldatlanok. Esetükben nehéz a szolgálat eszközeivel megoldást találni. 2

3 2012 évben a szolgáltatást igénybe vevők száma, nem és kor szerinti bontásban: Nem, életkor 7-13 éves éves éves éves éves 62 éves és idősebb Összesen Férfi Nő Összesen A családsegítést igénybe vevők száma 2012-ben 390 fő volt. Az előző két évhez viszonyítva visszaesés tapasztalható. Ez abból adódott, hogy a törvényi változások miatt az álláskeresők közül már csak az 57 év felettieknek kell kötelezően együttműködni a családsegítővel. A nagyfokú munkanélküliség, a létbizonytalanság következtében egyre több ember szorul támogatásra, segítségre. Folyamatosan növekednek a segély, és tüzelő igénylési kérelmek, a közüzemi hátralékok ügyintézésének, valamint egyéb anyagi jellegű problémák miatti információkérés és ügyintézések száma. Továbbra is jellemzően a nők keresik fel nagyobb arányban szolgálatunkat. Korcsoporteloszlásban megfigyelhető az előző évekhez képest a 18 éven aluli korosztály megjelenése, mely az igazolatlan hiányzások miatt fellépő törvényi korlátozások következtében alakult ki. A családgondozók ezekben az esetekben eseti gondnokságot látnak el, és a szülők a családsegítő irányítása alatt vásárolhatják le az iskoláztatási támogatást ben is megfigyelhető a nyugdíjasok magas száma. Ez köszönhető annak, hogy szolgálatunk tevékenysége a lakosság egyre nagyobb hányadában válik ismertté, de az is közrejátszik, hogy a negatív irányú gazdasági változások miatt a nyugdíjas korosztály is egyre többször szorul anyagi vagy természetbeni segítségre. A családsegítést igénybe vevő új kliensek száma 2012-ben 89 fő volt, az éves forgalom 1298 fő. A szolgáltatást igénybe vevők által hozott problémák típusai és száma 2012-ben: A probléma típusa Esetek száma Életviteli 78 Családi-kapcsolati 61 Családon belüli - bántalmazás Lelki-mentális 204 Gyermeknevelési 156 Anyagi 627 Foglalkoztatással 450 kapcsolatos Egészségkárosodás 27 következménye Ügyintézéshez 739 segítségkérés Információkérés 395 Egyéb 44 3

4 Összesen: 2781 Összesenből: Több probléma együttes előfordulása: 289 Krízis: 6 Komoly problémát okoz a munkanélküliség, ezen belül is a tartós munkanélküliség jelenléte. A kliensek nagy része alacsony jövedelemből él. A munkanélküliség különösen veszélyes, mert önmagában nincs jelen, gyakran párosul szenvedélybetegséggel (alkohol, dohányzás), mentális problémákkal, súlyos eladósodással anyagi problémákkal, családi konfliktusokkal. Több probléma együttes megléte nehezíti a megoldás megtalálását, ami meghosszabbítja az együttműködés, a családgondozás időtartamát is, és sok esetben kilátástalanná válik a család helyzete. A problémák számának emelkedése folyamatos. Krízishelyzet hat alkalommal fordult elő. Ilyenkor a probléma az utolsó pillanatban kerül felszínre, és olyan súlyos állapotban, hogy azonnali megoldást igényel. A szolgáltatást igénybe vevők száma 2012-ben gazdasági aktivitás és iskolai végzettség szerint: A szolgáltatást igénybe vevők gazdasági aktivitási aránya az előző évekhez képest nem sokat változott. Továbbra is csak 10,7% azon ügyfelek száma, akik aktív keresők. Az igénybe vevők 36,4%-a nyugdíjas, tehát állandó jövedelemmel rendelkezik, mégis egyre többen jelentkeznek anyagi problémákkal, közüzemi díjfizetések nehezítettségével, képtelenségével. Sok esetben megfigyelhető, hogy a fix jövedelemmel rendelkező nyugdíjas azért lehetetlenül el anyagilag, mert ő tartja el a munkanélküli, vagy adósságcsapdába került gyermekeit. Az ügyfelek 51,2%-a olyan jövedelemből él amit társadalombiztosítás, vagy munkaügyi szerv biztosít. Ezek a jövedelmek (GYES, FLT, RSZS) olyan alacsony összegek, melyek a mindennapi szükségletek fedezését nem, vagy csak igen szűkös formában teszik lehetővé. A kliensek gazdasági aktivitása és iskolai végzettsége legtöbbször szoros összefüggésben van. A magasabb, és többféle iskolai végzettség nagyobb esélyeket jelent a munkahely keresésében, és jobb életszínvonal fenntartásában. Ügyfeleink 13,3%-nak még a nyolc általánost sem sikerült elvégeznie, pedig álláskeresés során ez már alapkövetelménynek számít. A szolgáltatást igénybe vevők 63,3%-a mindenféle szakmai képzettség nélkül, nyolc általánossal rendelkezik, amivel gyártósorra, vagy betanított munkára veszik fel. Ezek a munkák nagy állóképességet kívánnak, legtöbbször nehéz fizikai munka, és minimálbérnél ritkán fizetnek többet. Nagy részük szívesen tanulna szakmát, de önerőből nem tudnak, térítés nélküli képzések pedig csak korlátozott számban indulnak, kis létszámmal. Sajnos a támogatott képzések elvégzői is csak igen kis arányban tudnak elhelyezkedni. Vannak olyan ügyfelek is, akik csak azért vállalják a tanfolyam elvégzését - még ha tudják is, hogy nem tudnak majd vele elhelyezkedni - mert a tanfolyam idejére magasabb ellátást kapnak. Egyre több esetben fordulnak meg szolgálatunknál a felsőfokú képzettséggel rendelkező pályakezdők, akik olyan diplomával rendelkeznek, mellyel a munkaerőpiac telítettsége miatt nem tudnak elhelyezkedni. Problémát okoz, hogy az álláskeresők közül sokan nem szeretnének más településen dolgozni (pedig tudják, hogy településünkön nagyon nehéz elhelyezkedni üzemek hiánya miatt), vagy pedig nem tudják vállalni az útiköltség kifizetését, melyet a munkáltató sok esetben nem akar magára vállalni. (Az inaktív gazdasági állapotú ügyfelek 71,7%-a nyugdíjas.) 4

5 Aktív korú nem foglalkoztatottak: Az aktív korú nem foglalkoztatottak jelentős része a hosszú passzív időszak miatt nem csak munkavégző képességében, hanem munkavállalói szerepében is bizonytalan (milyen kínálatból választhat; melyek a keresett szakmák a régióban; milyen eszközökkel lehet munkát keresni; hogy kell önéletrajzot írni stb). Visszaintegrálást akadályozó tényező még a szenvedélybetegség és a diszkrimináció (kor, származás) is. A 40 éven felüliek elhelyezkedésében nehezítő tényezőként szerepelhet a megromlott egészségi állapot ben Újszászon 57 év feletti RSZS 25 fő. Az Foglalkoztatást segítő támogatásban részesülők számáról sajnos nincsenek pontos adataink, mivel már nem kell együttműködniük a családsegítő szolgálattal. A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az önkormányzat által kijelölt szervvel (elsősorban családsegítő szolgálat) működik együtt (kivéve az egészségkárosodott személyeket, akik erre nem kötelezettek). Az együttműködés keretében az ügyfél a családsegítőnél jelentkezik, ahol nyilvántartásba veszik. A családsegítővel közösen kialakított beilleszkedést segítő programról írásban megállapodnak, és az ügyfél köteles teljesíteni a beilleszkedési tervben foglaltakat. A családsegítő tájékoztatja az ügyfelet a beilleszkedési program menetéről, a program típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól. Figyelemmel kíséri a határozatban megállapított határidők betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát. A családsegítő kapcsolatot tart rendszeres szociális segélyben részesülő ügyfelével, és előre meghatározott időpontban 2 havonta, vagy szükség szerint találkoznak. A kapcsolattartásról a családsegítő esetnaplót vezet. A jegyző számára legalább évente írásos értékelést készít a program végrehajtásáról, és jelzi, ha az adott személy az együttműködési kötelezettségnek nem tesz eleget. Adósságkezelési szolgáltatás: A közüzemi díjtartozásokból (gáz, áram, víz-és csatorna) fennálló tartozás rendezésére terjed ki. Az ügyfelek nagy része már egymástól értesül a szolgáltatásról. Más részük magától a szolgáltatótól, vagy az önkormányzati ügyintézőktől kap felvilágosítást a programról, illetve a Családsegítő szolgálat szórólapjából értesül róla. Ebben az évben is nagy problémát jelentett, hogy számos olyan ügyfél fordult a szolgálathoz, akinek akár több hitelszerződését is felmondta a pénzintézet különféle tartozások miatt. Sok az olyan eset, ahol meggondolatlan hitelfelvétel történt. Sajnos a tanácsadást felkeresők között már átlagosnak tekinthető, ha valakinek akár 4-5 különféle hitele is van. Ezen családok esetében legtöbbször kialakul a minden mindegy esete, mivel helyzetük kilátástalan, adósságaikból kiutat nem találnak, ha van is hivatalos munkájuk a tartozások miatt letiltással terhelt a bérük. Ha végrehajtásra kerül sor még rosszabb helyzetbe kerülnek, mivel lakhatásuk megszűnik, bevételeik a továbbra is fennálló letiltások következtében csökkennek, így a hajléktalanság fenyegeti őket, mert nem rendelkeznek annyi jövedelemmel, hogy lakhatásukat és létüket biztosítani tudják. Egyre több a nehéz helyzetbe került nyugdíjas, aki jóhiszeműen kezességet vállalt, és a hiteltartozás miatt a nyugdíjának jelentős részét letiltják. Ezeknek a családoknak sajnos önmagában nem jelent megoldást az adósságkezelési szolgáltatás, mivel irreális elvárás egy erősen deficites háztartástól, hogy rendszeres számlafizetővé váljon, és ne keletkezzen több hátraléka, ha a bevétele nem ritkán kevesebb, mint a minimálisan számolt havi kötelező kiadás (a kiadásokba csak a havi átlagos rezsiköltséget, a hitel-törlesztéseket, és az étkezést számoljuk). 5

6 Újszászon 2012-ben több esetben is előfordult, hogy az adós megfelelt volna az adósságkezelés feltételeinek, de még a csekély önrészt sem volt képes előteremteni. Nagy segítséget jelent az E.ON Védendő fogyasztói státusszal rendelkező fogyasztóinak, hogy a szolgáltató kikapcsolás előtt felajánlja az előrefizetős mérőóra díjtalan beszerelését. Újszászon a 2012-es évben így több háztartáson segítettek, problémaként jelentkezik viszont, hogy a településen csak egy helyen, a Vasútállomás melletti lottózóban lehet feltölteni, és meghibásodás esetén- amire volt példa -az ügyfelek kénytelenek Szolnokra utazni. Ez sok esetben lehetetlen az útiköltség hiánya miatt, így ezek a háztartások a hiba kijavításáig áram nélkül maradhatnak. A TIGÁZ óráinak töltéseire sajnos csak Szolnokon van lehetőség az ügyfélszolgálatukon. b.) GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT A Gyermekjóléti szolgálat a gyermekjóléti alapellátások biztosításával hozzájárul a gyermek testi, érzelmi, értelmi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez, valamint a kiemelt gyermek családjába való visszahelyezéséhez. Az intézmény szakemberei családgondozói feladatokat látnak el, ellátásokat közvetítenek, és szervezési tevékenységet végeznek. A szolgáltatások igénybevétele önkéntes és térítésmentes. A szolgálat feladatai: A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében: tájékoztatás a gyermeki jogokról, támogatások formáiról, az azokhoz való hozzájutás segítése családtervezési, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó szolgáltatások, és az ezekhez való hozzájutás lehetőségeinek biztosítása szociálisan válsághelyzetben lévő anya segítése, támogatása szabadidős programok szervezése hivatalos ügyek intézésének segítése A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, magánszemélyek és nem állami szervek bevonásával veszélyeztetettséget megelőző okok feltárása, és azoknak adekvát javaslat készítése a szolgálat feladatait a következő intézményekkel összehangoltan végzi: védőnői szolgálat, gyermekorvosi szolgálat, az óvoda és az iskola gyermekvédelmi felelőseivel, rendőrség, egyházi és társadalmi szervezetek tájékoztatást nyújt az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. 3. A kialakult veszélyeztetettség érdekében: családgondozás a családban előforduló működési zavarok ellensúlyozására családi konfliktusok megoldásának elősegítése egészségügyi és szociális ellátás valamint hatósági intézkedések kezdeményezése javaslat a gyermek családból való kiemeléséhez 4. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: családlátogatás biztosítása a család megfelelő gyermeknevelési körülményeinek 6

7 megteremtésének segítése érdekében, együttműködve az érdekelt szervekkel. az érdekelt intézményekkel együttműködve az utógondozás biztosítása a gyermek reszocializációjának érdekében Egyéb feladatok: a településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos kísérése a gyermek panaszainak meghallgatása, a szükséges intézkedések megtétele a védelembe vett gyermek, gondozási nevelési tervének elkészítése felkérésre környezettanulmányt készítése kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését folyamatosan kapcsolatot tartás a nevelési oktatási intézményekkel, segítve azokat gyermekvédelmi feladataik ellátásában. Az ellátottak köre, jellemzői, ellátási szükségletei: Újszász közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó: a gyermek, és családja, a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása céljából várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, aki szociális válsághelyzetben van. A szolgálat feladatellátása, szakmai tartalma, módszerei, önálló szakmai egysége, a biztosított szolgáltatások rendszeressége: Módszerek: A gyermekjóléti szolgálat a gyermek és családok életvezetési képességének megőrzése, a jelentkező problémák megszüntetése érdekében, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 6..-a értelmében a szolgáltatásokat: az ellátások teljesítésével (gondozás) az ellátások közvetítésével (szolgáltatás) szervező tevékenységgel (szervezés) biztosítja. A Gyermekjóléti Szolgálat legtöbb esetben az oktatási intézményektől (óvodák, iskolák) értesül a veszélyeztetett gyermekekről. Elsősorban a pedagógusok és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök jelzései alapján veszik fel a kapcsolatot a családokkal, de érkezhetnek jelzések a jelzőrendszer többi tagjától is (rendőrség, gyámhivatal, háziorvos, védőnő, illetve más gyermekjóléti szolgálat). A jelzés után intézményünk családgondozója felveszi a kapcsolatot a családdal (személyesen, telefonon vagy levélben). Az alapellátásban történő családgondozás esetén a családgondozó szükség szerint, havonta 1-4 alkalommal keresi fel a családot. A veszélyeztetettség megszüntetése érdekében kapcsolatot tart az oktatási intézménnyel, szükség esetén pszichológus segítségét is felajánlja a családnak. Tájékoztatást ad az igénybe vehető szociális ellátásokról, ügyintézésben, kérvények kitöltésében nyújt segítséget. Amennyiben a családgondozó úgy látja, hogy a veszélyeztetettség továbbra is fennáll, tehát alapellátás keretén belül nem szüntethető meg, akkor kezdeményezi a gyámhatóságnál a gyermek(ek) védelembe vételét. Javaslattételében részletesen feltárja a veszélyeztetettség okait, javaslatot tesz a szükséges intézkedésre. A gyámhatóság védelembe vételi határozatában felszólítja a szülőt, hogy rendezze körülményeit, életvitelét a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében. Védelembe vételre kerülhet sor akkor is, ha a gyermek(ek) bűncselekményben vesz(nek) részt (lopás, rablás, kábítószerrel való visszaélés). 7

8 Ilyen esetekben a gyámhatóság különböző magatartási szabályokat állapít meg, amelyeket a (családgondozóval együttműködve) köteles(ek) teljesíteni a gyermek(ek) és családtagjaik, valamint előírja a családgondozóval való együttműködést. A gyermek(ek) családból való kiemelése a családgondozó javaslatára abban az esetben történhet, ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti. A gyermekjóléti szolgálat kötelező feladatellátása e mellett az átmeneti nevelésbe vett gyermekek nyomon követése, valamint a gondozó és a vér szerinti szülőkkel való kapcsolattartás. Gondozás: A szolgálatunk eseteinek a száma, az elmúlt évben ismét megnőtt. Ennek oka azokból társadalmi folyamatokból adódott, amikkel szembe kell néznie a családoknak, jelzőrendszeri tagoknak, a szolgálatunknak és az önkormányzatnak. Ezeknél a családoknál olyan jellegű halmozott problémák jelentkeznek (magatartás zavar, iskolai problémák, egzisztenciális problémák, devianciák), melyek megoldása nem csak a szolgálatunk kompetenciája, ezért is fontos a jelzőrendszeri együttműködés, valamint a gyakori esetmegbeszélések. Sajnos a gondozási tevékenységeink során, 2012 évben is hasonló tapasztalataink vannak, mint az előző években az iskolai igazolatlan hiányzással kapcsolatban. Az iskoláztatási támogatás megvonása, ( től iskolai támogatás szüneteltetése) még mindig nem kellően visszatartó erő a huzamosabb ideje igazolatlanul hiányzó gyereknél és családjánál. Tapasztalatunk, hogy ezeknél a családoknál a szülők semmi kontrollt nem tudnak (akarnak) gyakorolni a hiányzó gyerekre. Általában ezeknél az eseteknél, a védelembe vétel sem tud kellően hatékony lenni. A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége 2012 évben: SO RS Z. GONDOZÁSI TÍPUS ALAP E. VÉDELEM BE VÉTEL ÁTM. NEV. TART. NEV. UTÓGON D. ÖSSZ. GYEREKEK SZÁMA ÉV FIÚ+ 3-5 ÉV LÁNY 6-13 ÉV ÉV 5. ÖSSZESEN: CSALÁDOK SZÁMA Jegyzői hatáskörben, évben nem került sor kiemelésre, illetve a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére ben Magyar Ildikó a szolnoki HSZK. Drogkonzultációs és Információs Központ munkatársa drog prevenciós feladatokat látott el, az ÚNK Vörösmarty Mihály Általános Iskolában. A családgondozók minden év március 31.-ig gyermekvédelmi tanácskozást szerveznek, amelyben a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve, átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését, áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásnak valamennyi formáját és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására. 8

9 A gyermekjóléti szolgálat tudomására jutott gyermek és fiatalkorú elkövetők száma: fő 14 év alatti szabálysértést 0 elkövetők száma 14 év alatt bűncselekményt 1 elkövetők száma Összesen: éves szabálysértést 1 elkövetők száma éves bűncselekményt 1 elkövetők száma Összesen: 2 A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének adatai 2012 évben: Sorszám Szakmai Ellátott Megnevezés tevékenységek száma: gyermekek száma: 1. Információnyújtás Tanácsadás Segítő beszélgetés Hivatalos ügyekben való közreműködés Családlátogatás Közvetítés más szolgáltatásba Első védelembe vételi tárgyalás Felülvizsgálat átmeneti nevelésbe vétel Felülvizsgálat védelembe vétel Elhelyezési értekezleten való részvétel Konfliktuskezelés Szakmaközi megbeszélés Esetkonferencia Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés Adományozás Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya 19 1 ÖSSZESEN: Jelzőrendszer által küldött jelzések száma 2012 ben (halmozott adat): Sorszám Megnevezés Küldött jelzések száma 1. Egészségügyi szolgáltató 5 2. Ebből védőnői jelzés 2 3. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 3 4. Közoktatási intézmény Rendőrség Ügyészség, bíróság 1 7. Pártfogói felügyelet 4 8. Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány 3 9. Állampolgár által küldött jelzések Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal 18 ÖSSZESEN 116 9

10 Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa és az ellátott gyermekek száma szerint (2012 halmozott adat): Sorszám Megnevezés Kezelt problémák Ellátott gyermekek száma száma 1. Anyagi (megélhetési lakhatással összefüggő) Gyermeknevelési Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség Magatartás, teljesítményzavar Csalási konfliktus (szülők közti, szülők-gyermek közti) 6. Szülők vagy a család életvitele Szülői elhanyagolás Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, 13 5 lelki) 9. Fogyatékosság, retardáció Szenvedélybetegségek ÖSSZESEN Szolgáltatás: A szolgálatunk az idén, lehetőségeink hiánya miatt csak minimálisan tudott szolgáltatást biztosítani a gyerekeknek. Már hagyománnyá vált, hogy református egyházzal való együttműködésünk keretében, Rácz Lajos és felesége szervezésében, 2012 nyarán tiszavárkonyi gyerektábor egy napjában vett részt szolgálatunk, és szervezett az ott táborozó gyerekeknek, kézműves és egyéb sport rendezvényeket. Szolgálatunk a tavalyi évben, több alkalommal használtbútor adományokat kapott más településekről, és biztosított a rászoruló családok részére. Szervezés: Együttműködés Újszász város önkormányzata a múlt évben is a szűkös lehetőségek ellenére segítette a szakmai munkánkat. Jelzésünkre rendkívüli és indokolt esetekben azonnali segítséget biztosított a bajban lévő családoknak. Az Újszászi Nevelési Központ összes intézményeivel szolgálatunk nagyon hatékony és jól működő kapcsolatot alakított ki. Ennek keretében, az előző évekhez képest, az általános iskolával, óvodával, valamint a bölcsödével nagyságrendben több alkalommal működtünk együtt, tartottunk közös esetmegbeszéléseket, valamint esetkonferenciákat hívtunk össze. Az általános iskolai osztályfőnökökkel adott esetben a szolgálatunk családgondozói közös családlátogatásokat tettek, tovább segítve egymás munkáját. Mind az bölcsőde, óvoda, mind az általános iskola szakmai napjaira szolgálatunk meghívást kapott. Az Újszászi Nevelési Központ Pedagógiai Szakszolgálatával az elmúlt egy évben is egy jól működő, hatékony kapcsolatot sikerült folytatni. A szakszolgálatnál dolgozó szakemberekkel, szolgálatunk rendszeresen konzultált, gyakorlatilag minden esetben segítettek nekünk, ha ezt kértük. Az újszászi gimnázium tanáraival, gyermekvédelmi felelősének segítségével, az elmúlt éveknél jóval intenzívebb, hatékonyabb együttműködést sikerült kialakítani karácsonya előtt a gimnázium tanulói ajándéktárgyakat gyűjtöttek össze. Ezeket az ajándékokat a szolgálatunk, segítségét juttatták el a településen élő rászorult gyerekekhez. A településen működő védőnői szolgálattal, szolgálatunknak szintén jó munkakapcsolata van. 10

11 Esetjelzéseken, esetmegbeszéléseken túl, közös családlátogatásokkal próbáltuk egymás munkáját hatékonyabbá tenni. A tavalyi évben volt olyan védelembe vett gyerek, ahol minkét szolgálatnak napi rendszerességgel kellett együttműködnie a gyermek érdekében. A gyermekorvossal a szolgálatunknak szintén élő kapcsolata van, egyes családokkal kapcsolatban, szükség esetén együtt tudtunk gondolkozni és dolgozni. A településen lévő egyházak képviselőivel is jól működő kapcsolatot sikerült kialakítanunk. Múlt év márciusában Miklós János plébános úr segítségével és közreműködésével, az egyházközség területén élő hívők által adott tartósélelmiszer adomány kiosztásában segített szolgálatunk. Rácz Lajos református lelkész a múlt évben továbbra is élelmiszer, valamint ruhaadománnyal támogatta szolgálatunkat, amit szintén a rászorult családok részére tudtunk odaadni. Valamint egy nagyobb értékű tábla adománnyal egészítette ki konferenciatermünk berendezését ben az intézményünk a Nyíregyházi Főiskolával kötött szerződése alapján, két szociálpedagógus főiskolai hallgató gyakorlatát tudta biztosítani. Támogatás: évben indult el, de 2012-ben teljesedett ki az Újszászi Ifjúsági Klub. A klub célja kezdetektől az volt, hogy a gyerekek, fiatalok részére olyan tematikus program sorozatokat szervezzen, melyek segítségével hasznosan tudják szabadidejüket eltölteni. Az addig elért céljai miatt, 2012 őszén lehetőséget kapott a klub, hogy saját, önálló helyisége legyen. A klubot létrejövetele óta folyamatosan támogatták intézmények, magánszemélyek, civil szervezetek novemberétől olyan jellegű közösségi összefogás történt, aminek végeredményeként egy biztonságos, viszonylag jól felszerelt közösségi tér jött létre. c.) KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS Célcsoportunk továbbra is a szolnoki kistérség közigazgatási területén (18 település) élő nagykorú pszichiátriai betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, akik életvitelükben valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget. Az ellátás során célunk a segítő kapcsolat kialakítása, melynek során a kliens a mindennapi élethez szükséges készségeit megtartsa, fejlessze. Konfliktusait, problémáit a szociális környezetét megtartva tudja rendezni, annak érdekében, hogy a kirekesztettség elkerülhető, csökkenthető legyen és ezáltal élettere, minél kevésbé szűküljön be. Leggyakoribb problémák, melyekkel találkozunk: 1. Alacsony jövedelmi viszonyok 2. Önálló életvezetés, önellátás nehézségei 3. Munka hiánya 4. Családon belüli konfliktusok 5. Beszűkült társas kapcsolatok 6. Izolálódás 7. Nem megfelelő együttműködés a kezelőorvossal Klienseink számára alapvető szükségleteik (lakhatás, élelem stb.) kielégítése problémát jelent. Nincsenek adekvát ismereteik az igénybe vehető ellátási, szolgáltatási típusokról, az ügyintézések folyamatáról. 11

12 A mindennapi életvitel szervezésében támogatást igényelnek. Nagymértékben jellemző az inaktivitás. Az önellátás, a háztartásvezetés, a személyi és környezeti higiéne megtartása gyakori probléma. Anyagi kötelezettségeiket nem megfelelően kezelik, közüzemi tartozásokat halmoznak fel. Havi jövedelmüket hatékonyan beosztani nem tudják. Az ésszerű bevásárlás, a mértékletesség nehézséget jelent. Pénzkezelési problémáik hozzájárulnak ahhoz, hogy a hónap nagy részében a létfenntartáshoz szükséges feltételeket biztosítsák. A klienscsoport egyre inkább kiszorul a munkaerőpiacról. A korai betegségkezdet miatt egy részüknek egyáltalán nincs munkatapasztalata. A tapasztalatok hiánya miatt egyrészt a félelem, másrészt az alacsony szintű motiváció nehezíti a munkavállalást. Gyakori probléma, hogy nem tudnak kiigazodni a Munkaügyi Központok rendszerében. Kevés információkkal rendelkeznek a védett foglalkoztatásról, a rehabilitációs munkalehetőségekről, az álláskeresés módjáról. Általános probléma a kapcsolataik beszűkülése, a támogató hálózat meggyengülése. Az őt körülvevő korábbi közösség távolságtartó, elutasító lesz velük szemben. A betegség miatt baráti kapcsolataikat elveszítik. A magány válik uralkodóvá a mindennapokban. Új kapcsolatok kiépítése problémát jelent. A családon belüli viszonyok konfliktusokkal terheltek. Gyakori a feszültség a családban, illetve a beteggel szembeni negatív érzések, indulatok. További probléma a párkapcsolat hiánya. A szabadidő-eltöltésre általában az egyhangúság jellemző. E terület tekintetében két csoportra oszthatóak a célcsoport tagjai. Az egyik csoportba tartozók egyértelműen megfogalmazzák mik azok a tevékenységek, melyekkel szívesen eltöltenék az idejüket, míg a másik csoportba tartozók érdeklődési körüket nem tudják meghatározni. Jellemzően az izolálódás következtében a kulturális és közösségi életben való részvétel lehetőségeiről nincsenek információik. A velük szemben támasztott előítéletek, az alacsony önbecsülésük gyakran akadályozó tényezői a különböző programokon való részvételnek. A szakmai munka során arra törekszünk, hogy a klienseink szükségleteik által megfogalmazott céljaikat elérjék. Erre tekintettel gondozási tevékenységeink az alábbi területekre koncentrálnak leginkább: Szociális körülményeik javítása Ennek érdekében közreműködünk a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezésében. Önálló életvezetés Itt feladatunk hétköznapi, praktikus, és az önkiszolgálással, önellátással kapcsolatos készségek fejlesztése, gyakoroltatása, megőrzése. Az életvitellel kapcsolatos olyan ismeretek átadása, gyakoroltatása, mely az életmód, életvitel, összkép pozitív irányba való változását segíti elő. Például: háztartásvezetés, háztartásgazdálkodási ismeretek, a személyi és környezeti higiéné, hatékony pénzbeosztás Munkavállalás Egyik legnehezebb terület a gondozásban. Egyrészt igen kevés környékünkön a rehabilitációs munkahely, illetve a teljesítményorientáltság következtében kevesen tudnak megfelelni az elvárásoknak. Másrészt a pszichiátriai betegséggel szembeni előítéletek. Feladatunk álláskeresési technikák megismertetése, munkavállalási készségeinek fejlesztése. 12

13 Önéletrajz írás, interjúra való felkészülés, tájékoztatás a munkavállaláshoz szükséges dokumentumokról. Fontos elsajátítaniuk hogyan beszéljenek a betegségükről a munkahelyen, illetve mit tegyek, ha jelentkeznek a korai figyelmeztető tünetek. Rendszeresen kapcsolatot tartunk a Munkaügyi Központtal az álláslehetőségek naprakész ismerete érdekében. Illetve a megyeszékhelyen elérhető 4M (Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott munkaképességű Munkavállalóknak) iroda szolgáltatásainak igénybe vételére motiváljuk klienseinket, akik a megváltozott munkaképességű személyek munkavállalását segítik lehetőség szerint a nyílt munkaerőpiacon. Család, társas kapcsolatok Az ezen a területen megjelenő problémák, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése érdekében szükséges a kommunikációs eszköztár, konfliktusmegoldó, stresszkezelő technikák, önérvényesítés fejlesztése, a társas együttélés szabályainak elsajátítása, alkalmazkodó készség növelése. Fontos számunkra a gondozási folyamatba a családtagok bevonása. Hasznos szabadidő-eltöltés megvalósulásáért fontos a kulturális és közösségi életben való részvétel támogatása. Rendszeres tájékoztatás a szabadidős programokról, lehetőségekről. Motiválás. A betegséghez való jobb viszonyulás Együttműködési készség javítása a pszichiáter szakorvossal, compliance javítása a visszaesések csökkentése érdekében. A gondozási tevékenység során tehát elsődleges feladatunk a klienssel a segítő kapcsolatot fenntartani. A segítő folyamat eredményessége érdekében fontos, hogy az ellátást igénybevevő hozzájárulásával családtagjaikkal is segítő kapcsolatot alakítsunk ki és tartsunk fenn. Tapasztaljuk, hogy a hozzátartozók bevonása nehéz feladat. A gondozás során a klienssel az egyéni szükségletekre alapozva célok megfogalmazása történik, melyet írásban, gondozási tervben rögzítünk és aláírással hitelesítünk. A gondozási tervet évente felülvizsgáljuk. Amennyiben a kitűzött célok hamarabb megvalósulnak, úgy a gondozási tervet korábban értékeljük, és újabb cél(ok) megfogalmazására nyílik lehetőség. Az esetvezetés során az ügyfél állapotát figyelemmel kísérjük, rosszabbodás esetén kezelőorvosával felvesszük a kapcsolatot és tájékoztatjuk tapasztalatainkról. Ennek hatására több esetben lehetővé vált a kórházi gyógykezelés elkerülése. A klienseket általánosan heti- kétheti rendszerességgel látogatjuk. A betegségből adódó állapotváltozások, krízishelyzetek lehetősége, a kliens környezetében megjelenő problémák miatt ellátásunk hozzáférhetősége rugalmas. Szükség esetén a napi kapcsolattartás is indokolt lehet. Fontos, hogy a kliens állapotához és helyzetéhez igazítjuk a teljesíthető elvárásokat, amelyek elindíthatják a kliensek mindennapjaiban a változást. Közösségi ellátást igénybe vevők adatai 2012-ben: december 31-én ellátottak száma: 94 fő december 31-én az ellátottak száma: 62 fő volt. Tárgyév folyamán ellátásba vettek: 2 fő Tárgyév folyamán ellátásból kikerültek: 32 fő A kikerülés okai: a. a kitűzött célok megvalósultak (8 fő) b. segítő személyében történt változásra tekintettel nem vállalta az együttműködést (9 fő) 13

14 c. intézményi elhelyezés (1 fő) d. együttműködés hiánya következtében (1 fő) e. elhalálozás (1 fő) f. más szociális szolgáltatást is igénybe vesz (esetátadás) (7 fő) g. szolgáltatás megszűntetését kéri (3 fő) h. elköltözött, mely település ellátási területen kívüli (2 fő) Klienseink életkor/nem szerinti bontásban Életkor (nők) Fő éves éves éves éves éves éves éves 90- x éves Életkor (férfiak) Fő éves éves éves éves éves éves éves 90- x éves Az előző évhez viszonyítva is az életkor szerinti bontást figyelembe véve a éves korosztály igényel elsődlegesen segítséget. Az ellátotti létszám településenkénti bontása ( ei adatok alapján) Település Ellátottak száma Település Ellátottak száma Besenyszög 4 fő Tiszasüly 3 fő Kőtelek 5 fő Tiszavárkony 1 fő Martfű 3 fő Tószeg 5 fő Nagykörű 3 fő Újszász 8 fő Rákóczifalva 5 fő Vezseny 1 fő Rákócziújfalu 2 fő Zagyvarékas 7 fő Szolnok 15 fő A gondozási órák tekintetében 2012-ben 2109 órát teljesítettünk. Az ellátás igénybevételének módja változatlan: Az ellátás igénybe vétele továbbra is önkéntes, az igénylő/törvényes képviselője írásbeli kérelmére történik. A szolgáltatás térítésmentes. Az ellátást kezdeményezheti az ellátást igénybevevő a közösségi koordinátornál, közösségi gondozónál személyesen, írásban, vagy telefonon. A családtag, szakorvos, családsegítő stb. ajánlhatja, javasolhatja, a közösségi ellátás igénybevételét a betegnek. A segítő feladata, hogy felkeresse a beteget és tájékoztassa a szolgáltatásról. A tájékoztatás alapján a beteg dönt a szolgáltatás igényléséről. A kapcsolattartás módja: 1. Személyes kapcsolattartás az intézmény telephelyén, vagy a kliens lakásán, kliens által elfogadott hozzátartozó/más természetes segítő lakásán, a gondozó és ellátott kölcsönös elfogadása esetén egyéb arra alkalmas helyen történik. 2. Telefonon 3. Levélben 14

15 Feladatellátással kapcsolatos együttműködések kapcsolatrendszer A szolgálat szoros kapcsolatot tart fenn a kistérség valamennyi szociális alapellátást (gyermekjóléti, családsegítő szolgálatok stb.) biztosító intézményeivel. Valamint az egészségügyi ellátás képviselőivel, kiemelten a Pszichiátriai Gondozóval. A gondozási folyamat tapasztalatai alapján a kliensek problémái, szükségletei sokrétűek, és adekvát kielégítésük más szolgáltatók bevonását is feltételezi. A szakmai munka során előforduló jelenség, hogy a kliens által hozott problémahalmaz más szociális szakember jelenlétét is indokolják a gondozási folyamatban, ilyenkor kettős esetvezetésre kerül sor. Mindez alapjaiban feltételezi a szakemberek-szolgáltatók közötti együttműködést a célok megvalósítása érdekében. Az együttműködés célja, hogy az ellátottak és családjaik életét, életminőségét, működését alapjaiban befolyásoló problémák, jelenségek kezelése a leghatékonyabb formában történjen, és hogy klienseink problémáikra, szükségleteikre adekvát választ kapjanak. Fontos, hogy a problémakezelésben mindenki a maga kompetenciája, és erőforrásaira tekintettel vesz részt. A hálózatban való működés jelentősége számunkra még abban rejlik, hogy egyfajta jelzőrendszerként működik, mely révén a problémák időben történő észlelésével megelőzhető annak súlyosbodása. A működés hatékonyságát feltételezi, hogy az információáramlás nyílt és kölcsönös legyen a szolgáltatók között. Mindezt a rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, megbeszélések segítik. Feladataink hatékony ellátása érdekében alkalmazzuk a szociális segítő munka fontos eszközeit, az esetmegbeszélést és a szupervíziót. Esetmegbeszélésekre általában kéthetente kerül sor, melyet egybekötünk szakmai megbeszéléseinkkel. Itt történik azon információk megosztása, ami a mindennapi munkánkat segíti. Az elmúlt évre visszatekintve elmondhatjuk a szolgáltatásunkat igénybe vevő pszichiátriai betegek többsége iskolai végzettség, foglalkozási pozíció, jövedelem alapján a társadalom alsó, szegény rétegéhez tartozik. A munkaerőpiacon szinte egyáltalán nem jelennek meg, inaktívak, soha nem dolgoztak vagy a betegség diagnosztizálása után tartósan munkanélkülivé váltak. Nem képesek megfelelni a munkaerőpiac követelményeinek, elvárásainak, a munkáltatók megítélése szerint munkavégzésük kiszámíthatatlan, teljesítményük, képzettségük nem piacképes, így nem tudják felvenni a versenyt az egészségesekkel. Meglátásunk szerint a betegségből való visszatérés egyik legnagyobb akadálya nem minden esetben a betegség, hanem a társadalmi-közösségi elzárkózás a betegektől. Ezért ezeket az akadályokat folyamatosan bontani kell. A pszichiátriai betegek rokkantságuk ellenére is sok minden pozitívumra képesek. A megmaradt képességeiket nem szabad lebecsülni. A segítői kapcsolat fontos tényezője, hogy a beteg újra hasznos tevékenységet végezhessen a társadalom számára; megtalálhassa pozitív szerepét, amivel elismeréshez és önbecsüléshez juthat azaz rehabilitálódik és ezáltal a maradványtünetei ellenére is megtalálja a maga boldogságát az életben. d.) ÉTKEZTETÉS Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, 15

16 fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. Az étkeztetés a leggyakrabban igénybe vett ellátás az idősek részéről. Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően az étel elvitelének lehetővé tételével illetve lakásra szállítással történhet. Az étkezetés célja, hogy a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodjunk. Az étel minőségével és mennyiségével kapcsolatosan voltak kifogások az ellátottak részéről, melyet ők személyesen vagy a mi közreműködésünk kapcsán tudattunk a Szász Vendégház tulajdonosával. Több ízben kértük a menü változatosabb összeállítását, figyelembe véve az időskor élettani folyamatainak lelassulását, így előnybe helyezve a könnyebben emészthető ételeket. Az étkeztetés alatt az erre vonatkozó igénybevételi naplót vezetünk, mely az igénylők napi számát, és az igénybe vett étkezési formák megoszlását tartalmazza évben összesen: adag étel megrendelése történt. Az igénybevevők az étkezésért utólag a tárgyhót követő hónap 10. napjáig jövedelemfüggően személyi térítési díjat fizettek évben a legalacsonyabb fizetendő személyi térítési díj: 260.-Ft / ebéd/ nap évben a legmagasabb fizetendő személyi térítési díj: 540.-Ft /ebéd / nap Az étel házhozszállítási díja (110.-Ft/nap/ebéd) beépítésre került az ebédért fizetendő személyi térítési díjba. e.) HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS Az időseknek szembe kell nézniük azzal, hogy csökken testi erejük, munkabíró képességük. Nem könnyű feltalálni magukat ebben a megváltozott élethelyzetben. A 65 éves és idősebbek számára a legegyszerűbb fizikai igénybevétel is nehézséget okoz. Az összetettebb tevékenységek, a higiénés tevékenység, mely magába foglalja a személyi, környezeti, és élelmezés higiénéjét még több személynél jelent egyre nagyobb nehézséget. A lakáson kívül végzett tevékenységek pl.: vásárlás, ügyintézés, kerti munka már szóba sem jöhet legtöbbjüknél. Sokszor az ebéd igénybevétele után dönt arról az idős ember, hogy a házi segítségnyújtást is szeretné igénybe venni. Ezen elhatározásukban sokat segítenek a gondozónők, akik az étel házhozszállításakor tájékoztatják, információkkal látják el őket. Ezért elmondható, hogy a házi segítségnyújtás az idősek körében kezd egyre népszerűbb gondozási formává válni, amely az igénybevevő szükségleteinek megfelelően az önálló életvitelének fenntartását lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Ez a gondozási forma azonban csak az önellátásra részben képes, valamint a családban élő idősek helyzetén tud javítani. A gondozónők munkaideje ugyanis nem alkalmazkodik a gondozottak szükségleteihez, az esti, az ünnepnapi és a hétvégi ellátás, egyenlőre Újszászon is megoldatlan év végén a többnapos munkaszüneti napon az ellátást igénylőket a településen működő ifjúsági klub tagjai látták el meleg étellel. Velük a kapcsolatot tovább szeretnénk építeni, hiszen mindenképpen értékelendő ezen korosztály empatikus odafordulása az idősek felé. A házi segítségnyújtás célja az ellátást igénybevevő létfeltételeinek biztosítása, a személyi és környezeti higiéné megteremtése, egészségi helyzetének megőrzése illetve javítása, az elhagyatottság megszűntetése, az aktivitás újraélesztése. 16

17 Ahhoz, hogy az idős ember jól érezze magát a társadalomban, megfelelő segítő környezet szükséges. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást, az igénybe vevő és háziorvosa, valamint közvetlen környezete közötti kapcsolattartást, amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást, az igénybe vevő számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutást. Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladta, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult, vagy az intézményi elhelyezés javaslatát el is utasíthatja. A gondozási szükségletet az igazgató állapítja meg. A évben kiadott gondozási szükségletek határozatlan idejűek, és csak állapotváltozás esetén kell felülvizsgálni évben 61 főnél lett megállapítva a gondozási szükséglet, mely az alábbiak szerint alakul: 1 óra gondozási szükséglet: 47 fő 2 óra gondozási szükséglet: 13 fő 3 óra gondozási szükséglet: 0 fő 4 óra gondozási szükséglet: 0 fő 4 órát meghaladó gondozási szükséglet: 1 fő Az ellátást igénybe vevőknél a gondozásba vételt megelőzően egyszerűsített előgondozást kell végezni, melynek lényege, hogy a lehető legtöbbet tudjunk meg a leendő gondozottról. Az ellátást igénybe vevők háziorvosaival a kapcsolatunk szoros, minden esetben jelzéssel éltünk, ha ellátottjaink egészségi állapotában változást tapasztaltunk. Azokat a személyeket, akik mögött nincs szoros családi háttér, időközönként elkísértük háziorvosához évben ápolási feladatokat,- melyek orvosi utasítás szerint történtek-, három ellátottnál kellett végezni, ezt a tevékenységet szociális gondozó és ápoló szakképesítéssel rendelkező dolgozók végezték. A gondozónők tevékenységük során ellátták az ellátást igénylők testi, lelki és szociális állapotának megőrzésére, illetve javítására irányuló azon feladatokat, melyekre kompetenciájuk kiterjedt. Az ellátásban részesülők a házi segítségnyújtás keretein belül többnyire bevásárlást, takarítást, gyógyszerfelíratást és kiváltást, mosást, ügyintézést, a napi tevékenységekben való segítségnyújtást és segítőbeszélgetést kértek évben a legalacsonyabb fizetendő személyi térítési díj: Ft/óra évben a legmagasabb fizetendő személyi térítési díj: Ft/óra 17

18 f.) IDŐSKORÚAK NAPPALI ELLÁTÁSA A népesség öregedésével együtt a háztartások korösszetétele is jelentősen változott az elmúlt évtizedekben. Egyre több olyan háztartás van, amelyben főleg csak idős emberek élnek. Minél idősebb személyről van szó, annál nagyobb az esélye annak, hogy az illető egyszemélyes háztartásban él. A magány, egyedüllét mellett megjelenhet egy másik komoly veszély az unalom. Az idősek klubja olyan nappali ellátást nyújtó intézmény, amely elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az új épület 20 fő klubtag befogadására alkalmas. Az épületben a kulturált körülmények között az étkeztetést a klubtagság ismételten kezdte igénybe venni. Év végére 13 fő azon személyek száma, akik éltek ezen szolgáltatás lehetőségével. Akik nem kívántak ezzel a lehetőséggel élni, ők napi térítési díj (100Ft/nap/fő) ellenében tölthetnek el egy-egy tartalmas napot. Az intézményünk munkanapokon óráig biztosítja a klubban jelenlévők szabadidejének hasznos eltöltését, szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezését és a szakellátáshoz való hozzájutást. Igény szerint közreműködtünk hivatalos ügyek intézésében, életvezetésben és tanácsadással is segítettük klubtagjaink mindennapjait. A klubban folyó munka célja: a hiányzó családi gondoskodás pótlása, mentális gondozás, a tétlenséggel járó káros hatások kivédése, az egészségi állapot figyelemmel kísérése (vérnyomás-, vércukorszint-, testsúlymérés) az idős ember szociális helyzetének javítása, izolációjának (elmagányosodás) kivédése, az életvitelhez szükséges feltételek meglétének figyelemmel kísérése, jó légkör biztosításával derűt, kiegyensúlyozottságot teremteni a tagok körében. A különböző programokon, foglalkozásokon való részvétel önkéntes, az ellátást igénybe vevő részére az általa kedvelt, érdeklődésének, képességeink, készséginek legmegfelelőbb foglalkozási formákat igyekeztünk biztosítani. A fentiek alapján elmondható, hogy történt fizikai, szellemi-kulturális, szórakoztató, mentális, manuális és egyéni foglalkoztatás is. Megemlékeztek a világnapokról, családi eseményekről a név- és születésnapjukat ünneplőkről illetve kirándulásokon vettek részt. A szabadidős programok mellett történt mentális tanácsadás, melynek célja a lelki egyensúly, lelki egészség védelme volt. Rendszeresen mértük a klubtagok vérnyomás és vércukorszintjét, segítettük őket hivatalos ügyeik intézésében. Próbáltunk változatos, színes elfoglaltságot biztosítani számunkra A világ eseményei iránti érdeklődés fenntartása érdekében újságokat olvastunk és információt cseréltünk. Nyári programok között szerepelt gyógyfürdők látogatása Martfűre és Nagykátára. A hagyományt folytatva évben is részt vettek a Tápiószentmártonban megtartandó a Hurkatöltő fesztiválon. Klubunk tárgyi és technikai felszereltsége kielégítő. Rendelkezünk TV-vel, CD-s rádiómagnóval, DVD lejátszóval, fényképezőgéppel, a papír-írószer utánpótlása havonként történik. Az idősek klubjában az együttélés szabályait belső rendelkezés a házirend írja elő. A klubvezető év folyamán is sok színes programmal, foglalkoztatással, kirándulásokkal, ünnepségek megtartásával tette gazdagabbá a tagok mindennapjait. A generációk közötti kapcsolat javítása érdekében az ünnepségek lebonyolításához bevontuk a fiatalokat, külső személyeket. 18

19 A klubvezető személyisége, kedvessége, magatartása, munkastílusa évben is megteremtette azt a jó légkört, hogy a tagok derűsek, kiegyensúlyozottak voltak. Az idősek klubjába bejárókkal akkor is tartotta a kapcsolatot, ha megbetegedtek, vagy kórházba kerültek. Rendszeresen látogatta őket és érdeklődött állapotuk felől. Intézte azokat a támogatási lehetőségeket egyéb igénybe vehető szolgáltatásokat, melyek a klubtagok számára elérhetőek voltak. A szolgáltatások minél teljesebb körű megismerése érdekében a helyi újság hasábjain történő tájékoztatást, a különböző, időseknek szervezett rendezvényeken, - melyeken folyamatosan részt veszünk - szórólap útján történő információ átadást fontosnak tartom. Az ellátottak érdekében továbbra is tartjuk a kapcsolatot a háziorvosokkal, családtagokkal és az önkormányzat szociális ügyintézőjével. Emellett a személyes felkeresés útján történő beszélgetések alkalmával mérjük fel az egyéni szükségleteket, és javasoljuk a legmegfelelőbb ellátási formát. Az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának változása esetén intézményünk biztosítja az átjárhatóságot az egyes gondozási formák között. g.) JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult: a) az egyedül élő 65 év feletti személy, b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítottak az alábbi tevékenységek: az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenése (30 percen belül), a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezése. Az ellátottak szociális rászorultság szerinti megoszlása: Egyedül élő 65 év feletti személy: 78 fő Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti személy (egészségi állapota indokolja): 19 fő Kétszemélyes háztartásban élő súlyosan fogyatékos: 3 fő A kihelyezett készülékek száma: Újszász: 68 db Zagyvarékas: 32 db 19

20 2012-ben a rendszerből kikerültek száma: 21 fő Saját kérésére: Elhalálozás: Más településre költözött: Bentlakásos intézménybe került: Hozzátartozói kérésre 5 fő 12 fő 2 fő 1 fő 1 fő A rendszerbe bekerülők száma: 20 fő évi statisztikai adat (Újszász, Zagyvarékas vonatkozásában) Hónap Riasztások Betegség, Elmaradt teszt száma rosszullét Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Az adatok alapján megállapítható, hogy a tényleges igénybevétele az ellátottak körében nem volt gyakori, azonban a szolgáltatás nyújtását indokolta, hogy megnyugvást, biztonságérzetet adott számukra a segélyhívás lehetősége. A jelzőkészülékek a két településen (Újszász és Zagyvarékas) május 7-től lettek kihelyezve a Rákóczifalvai szociális központ által térítésmentesen, a szociálisan rászorult személyek számára. Intézményünk az önként vállalt feladatellátást január 01-től változatlan feltételek mellett biztosította december 31-ig évben megszűnt a normatív támogatás, ezen időponttól már csak pályázni lehetett a szolgáltatás további működtetésére. A sikeres pályázati eljárásban történő részvétel után Finanszírozási szerződés megkötésére került sor, melyben látszódott az alulfinanszírozottság. (25% elvonás). Rövid időn belül a MULTI ALARM képviselőjével történő egyeztetést követően a készülékek bérleti díját 250.-Ft összeggel csökkentették. A korábbi 4 millió Ft helyett a támogatási összeg nem érte el a 3 millió Ft-ot. Év közben pályázatot nyújtottunk be a hiány csökkentése céljából, de forráshiány miatt elutasítást kaptunk. A szolgáltatás finanszírozási szerződése JHS/000053/ vel megszűnt. Ugyancsak ezen a napon szűnt meg a MULTI ALARM-al kötött bérleti szerződésünk. A feladatellátásra vonatkozóan újra lehetett pályázni a korábbi évek finanszírozása alapján. 20

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

2014. évi beszámolója. Nagymaros

2014. évi beszámolója. Nagymaros Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2014. évi beszámolója

Részletesebben

2015. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2015. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2015. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér:

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér: Tartalomjegyzék 1. Célok, funkció 2. Célcsoport, megvalósulási kritériumok 3. Alapelvek 4. Garanciális elemek - jogok és kötelezettségek 5. Szervezeti felépítés 6. Személyi feltételek, munkarend 7. A szolgáltatás

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület! SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Tel.: 54/474-024 Fax.: 54/474-024/2 E-mail: onko4171@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2009. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 A Szentgotthárdon működő gyermekjóléti szolgáltatást a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

2011. évi Beszámoló. a családsegítésről és a gyermekjóléti szolgáltatásról

2011. évi Beszámoló. a családsegítésről és a gyermekjóléti szolgáltatásról 2011. évi Beszámoló a családsegítésről és a gyermekjóléti szolgáltatásról Czikkely Erika intézményvezető 2012. február 29. 1 TARTALOM 1. A CSALÁDSEGÍTÉS SZAKMAI MŰKÖDÉSE GYOMAENDRŐDÖN, CSÁRDASZÁLLÁSON

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339,484-785 E-mail: margareta@vivamail.hu B E S Z Á M O L Ó 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő

Részletesebben

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth L. út 104. Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1 Előszó...4 1.2 Az intézmény bemutatása...4 1.3

Részletesebben

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról 1. előterjesztés száma: 173/2016. 2. előterjesztést készítő személy neve: Zimmermann

Részletesebben

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE 1 1,) Visszatérés

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-ei ülésére Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése Előadó: Hanzelik Gábor polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Az Útkeresés Segítő Szolgálat az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően a 85324-4 szakfeladat számon működteti a családsegítést, mint önálló

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata

Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata Pilis Város Önkormányzata 2014. június Türr István Képző

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010.

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. 2 I. FEJEZET Bevezetés I/I. Jogszabályi háttér - A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció A legalább 2000

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2015. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Érd, 2016. május 4. - 1

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu; Web: http://www.ujszasz.hu Ú j s z á s z V á r o s

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 Családsegítő Szolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedője Támogató Szolgálat. Esztergom, 2011. 01.26.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 Családsegítő Szolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedője Támogató Szolgálat. Esztergom, 2011. 01.26. MMSZ GONDVISELÉS HÁZA - ESZTERGOM SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 Családsegítő Szolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedője Támogató Szolgálat Esztergom, 2011. 01.26. I. Családsegítő Szolgálat A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése.

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése. Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése. Előterjesztés a 2016. május 27. -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő: Juhász

Részletesebben

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló Tengelic Község Jegyzője Tervezet Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése írja

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2013. október 30.

2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2013. október 30. 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen a Benedek Elek Általános

Részletesebben

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve 2010. I. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Irányelvek. az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére

Irányelvek. az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére Irányelvek az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére 1 Tartalom 1. Bevezetés 2. Az Irányelvek célja 3. Az Irányelvek hatálya 4. Az Irányelvek alapelvei 5. Kintlévőség kezelés az

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BALATONKENESE RENDŐRŐRS 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.; Tel/fax.: 88/584-970 (BM: 22/46-10) e-mail: fodort@veszprem.police.hu BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI

Részletesebben

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített

Részletesebben

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019)

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Melléklet a 22/2015. (III. 26.) KT határozathoz Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a következő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Megszüntető okirat. 1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma

Megszüntető okirat. 1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 383/2015. (XI. 19.) Kt. határozat melléklete Okirat száma: CSSK-2015./2 Megszüntető okirat Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. (7) bekezdése alapján Rákoskeresztúri Családsegítő Központ

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. I. Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Á T F O G Ó É R T É K E L É S

Á T F O G Ó É R T É K E L É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Á T F O G Ó É R T É K E L É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Tisztelt

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-518/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-8180/2013.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-518/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-8180/2013.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-518/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-8180/2013.) Előadók: dr. Csikós Tímea dr. Kiss Bernadett dr. Lápossy Attila dr. Seres Péter dr. Zséger Barbara

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S 1 A 2013. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése Pécs város területéről, a benyújtott szakmai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Bevezetés Tarcal Község Önkormányzata, eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2014. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2014. május 29-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: 1/570 /2014 Előkészítő: Végh Endréné ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014.

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2015. február 23.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2015. február 23. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2015. február 23. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Társult Képviselő-testület 2013. április 30-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Társult Képviselő-testület 2013. április 30-án tartandó ülésére Bugac Nagyközség Polgármesterétől Bugacpusztaháza Község Polgármesterétől 679/1/2013. E l ő t e r j e s z t é s a Társult Képviselő-testület 2013. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Bugac és Bugacpusztaháza

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8.

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8. Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM Hatályos: 2016. április 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény célja, feladata Az intézmény alapelvei Az intézmény jelképe Az intézmény

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2013-as évről 1 Tisztelt Képviselő testület! A beszámoló 2013. január 01.- 2013. december 31. napja közötti időszak

Részletesebben

Erdőkertes Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004-2007

Erdőkertes Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004-2007 1 "Ülj egy sarokba, vagy állj félre, nézz szét, Szemedben éles fény legyen a részvét, úgy közeledj a szenvedők felé, S ne a törtet tekintsd és csonka részét, de az egész nem osztható egészét; ki senkié

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Szeretettel üdvözöljük a Tarnaörsi Óvodában! Köszönjük, hogy gyermeke beíratásával megtisztelte óvodánkat. Az elkövetkezendő években a kölcsönös bizalomra építve, valódi partnerekként kívánunk együttműködni

Részletesebben

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottság Politikai Bizottságának határozata a magyarországi cigánylakosság helyzetéről

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottság Politikai Bizottságának határozata a magyarországi cigánylakosság helyzetéről A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottság Politikai Bizottságának határozata a magyarországi cigánylakosság helyzetéről Az MSZMP Politikai Bizottsága 1961-ben megtárgyalta a Magyarországon élő

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

a Képviselő-testület 2016. május 26-án tartandó ülésére

a Képviselő-testület 2016. május 26-án tartandó ülésére rr r r GODOLLO VAROS POLGARMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2015. évi átfogó értékeléséről

Részletesebben

- 1 - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 2015-2020

- 1 - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 2015-2020 - 1 - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 2015-2020 - 2 - I. BEVEZETÉS 1. A koncepció előzményei, a megalkotást indokoló körülmények Szászvár nagyközség a korábbiakban

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Ellátási és Együttműködési Szerződés

Ellátási és Együttműködési Szerződés Ellátási és Együttműködési Szerződés amely létrejött egyrészről a Község Önkormányzata (székhely: ; képviseli: polgármester) - a továbbiakban Önkormányzat -, másrészről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016.

M E G H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága tagjai részére M E

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 42/2013. (VI. 27.) ÁKt határozat Ártánd Község Falugondnoki Szolgálata szakmai programjának

Részletesebben

Egyeztetési anyag 1. változat

Egyeztetési anyag 1. változat AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egyeztetési anyag 1. változat 2009. március 17. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon/fax: 32-482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján

Részletesebben

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzatának Gondozási Központ Vezetőjétől 6/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Ikt: 1022/2008. Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Melléklet: 2 db Ásotthalom

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1378/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1378/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1378/2014. számú ügyben Előadók: dr. Bene Beáta dr. Győrffy Zsuzsanna dr. Kozicz Ágnes Az eljárás megindítása Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi

Részletesebben

Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE

Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE Az esélyegyenl ségi terv id tartama: 2007-t l visszavonásig 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o.

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o. 1 Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Tartalomjegyzék Bevezetés...2. o. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe...2-5.o. II. Pilis Nagyközség szociális feladat

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-79 / 2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ SZAKMAI PROGRAMJA

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ SZAKMAI PROGRAMJA Körösladány Város Önkormányzat Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény 5516 Körösladány, Simai út 2. Tel./fax.: 06 66 474 058 E-mail: keszi.kladany@gmail.hu KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. Kapocs EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KORAI FEJLESZTŐ és GONDOZÓ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 6. prioritás EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERİFORRÁS-FEJLESZTÉS Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. 1. A prioritás bemutatása 1.1. A prioritás tartalma

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben