Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása"

Átírás

1 Ásotthalom Község Önkormányzatának Gondozási Központ Vezetőjétől 6/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Ikt: 1022/2008. Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Melléklet: 2 db Ásotthalom Község Önkormányzata K é p v i s e l ő- t e s t ü l e t é n e k H e l y b e n Tisztelt Képviselő-testület! A Gondozási Központ Tanyagondnoki szolgálat keretében történő alapellátási feladatok a szakmai programban történő részletesebb leírásának szükségességét írja elő a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet, 3. számú melléklete. Továbbá a tanyagondnoki gépkocsi cseréjére elkészített pályázati értékeléshez szükséges mellékletek, igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok meglétét és annak tartalmához kapcsoló elvárásokat írja elő a pályázati kiírás. Így a Gondozási Központ Szakmai programjában a változások kifejezetten a oldalon, a demográfiai jellemzőkkel került kibővítésre ( ezáltal tolódik az eredeti oldalszám ) majd a 25. oldalra kerülő Tanyagondnoki szolgálat által ellátott feladatok köre című rész kibővül és ezáltal további egy oldallal tolódik az eredeti oldalszám. Mivel mindezen módosítás csupán néhány oldal változtatást érint, egyéb vonatkozásban nincs változás és ezen Szakmai programot a Tisztelt Képviselő-testület februári ülésén elfogadta, csak azon oldalakat terjesztettem elő, amelyeken történt módosítás. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az alábbi határozatot hozza meg: /2008. (III. 27.) KT határozat Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása H a t á r o z a t Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Kása Gabriella Intézményvezető tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:

2 1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 37/2008.(II.13.) KT határozattal jóváhagyott Szakmai Program a II. fejezetet megelőzően a határozat 1. számú mellékletét képező Ásotthalom Község demográfiai jellemzői című résszel egészül ki. 2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 37/2008.(II.13.) KT határozattal jóváhagyott Szakmai Program II. fejezet A Gondozási Központ által ellátott szociális szolgáltatások szakmai munkájának leírása szakfeladatonkénti bontásban elnevezésű részében a Tanyagondnoki szolgálat által ellátott feladatok köre elnevezésű rész helyébe a határozat 2. számú melléklete lép. 3) A Képviselő-testület megbízza a Gondozási Központ vezetőjét, hogy a Gondozási Központ Szakmai Programjának egységes szerkezetben való kezelését, és megvalósítását kísérje figyelemmel, a végrehajtásra folyamatosan tegye meg a szükséges intézkedéseket keresse a megvalósításhoz a pályázati lehetőségeket és szükség esetén kérje a Képviselő-testület támogatását. Határidő: 1.) és 2.) pont esetén azonnal, 3.) pont esetén folyamatosan Felelős: Kása Gabriella a Gondozási Központ vezetője Petró Ferenc polgármester Határozatról értesülnek: 1.) Kása Gabriella, a Gondozási Központ vezetője 2.) Petró Ferenc polgármester 3.) Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezetők 4.) Irattár Ásotthalom március Kása Gabriella Intézményvezető

3 /2008. (III. 27.) KT határozat 1. számú melléklete Ásotthalom Demográfiai jellemzői: Ásotthalom községnek állandó népessége 4178 fő a január 01-én érvényes statisztikai adatok szerint.. A lakosság kb. 50%-a tanyán él, nehéz szociális körülmények között, komfort nélküli lakásban. Az 60 év feletti lakosok száma 1154, a férfi 556 főből a külterületi lakosok száma 297 fő, belterületieké pedig 259 fő, a nő 598 főből a külterületi lakosok száma 313 fő, belterületieké pedig 285 fő Lakónépesség száma Állandó lakónépesség Állandó lakónépességből a 0-14 évesek száma Állandó lakónépességből a 0-14 évesek aránya Állandó lakónépességből a évesek száma Állandó lakónépességből a évesek aránya Állandó lakónépességből a évesek száma Állandó lakónépességből a évesek aránya Állandó lakónépességből a évesek száma Állandó lakónépességből a évesek aránya Állandó lakónépességből a 60 év felettiek száma Állandó lakónépességből a 60 év felettiek aránya ,15 0,14 0,14 0,14 0,14 206,00 193,00 189,00 206,00 203,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 543,00 539,00 545,00 560,00 562,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0, , , , , ,00 0,41 0,41 0,41 0,40 0, , , , , ,00 0,27 0,27 0,27 0,28 0,28 A község nem tartozik az elöregedő települések közé, mivel a lakosságának egynegyede fiatal lakos. Ásotthalom község szociálisan elmaradott térségben helyezkedik el. A térség elmaradottságának fő oka a társadalmi, gazdasági lehetőségek hiánya. Az Önkormányzat önerőből nem képes a tanyai világ esélyegyenlőségének kiküszöbölése terén maradéktalanul megfelelni a követelményeknek. A társadalom és a gazdaság összefüggései Ásotthalom szociális és mentális helyzetével Életmód A község lakói évtizedeken keresztül kizárólag növénytermesztésből és állattenyésztésből szerzett jövedelemből éltek. A termelőszövetkezetek és a kisebb munkahelyek megszűnésével 2

4 /2008. (III. 27.) KT határozat 1. számú melléklete a megélhetés bizonytalanabbá vált, az életszínvonal romlott. Sok család depriválódott, s megjelent a klasszikus szegénység is újból. Infrastruktúra A 90-es évek előtt a tanyán élők száma csökkenő tendenciát mutatott, aki tehette, a belterületen építkezett és a külterületi házat csak gazdasági célra használta. Az elmúlt tíz évben ez a folyamat megfordult. A külterületen élők hátrányos helyzete megmutatkozik az általuk lakott lakások minőségében is. A külterületi lakások 70%-a komfort nélküli. A tanyai házaik nagy része régi építésű, egy, illetve két szobás. A villamos energia ellátás 100%-os a belterületen, és 60%-os a külterületen. A belterületi úthálózat 70%-a por-mentesített. A külterületi úthálózat állapota rendezetlen. A külterületi buszközlekedés nem kielégítő, nehéz mind a munkába, mind az iskolába járás. Migráció A község törzslakosságának egy része elköltözik a városba, de a városból kiköltözők száma is emelkedik. A családok kb. 1/3-a 3 vagy több gyermeket nevel, sok a munkanélküli, magas a segélyezettek száma. A helyzetet súlyosbítja településünkön, hogy egyre több gyökér nélküli - munkahely, megélhetési lehetőség nélkül, sok esetben eladósodott - család költözött ide az utóbbi években. Megvásároltak egy félig romos, de még lakható tanyát, annak reményében, hogy itt gazdálkodni fognak. Mivel a gazdálkodáshoz csak kevesen értenek, ez a vállalkozás sok esetben kudarcba fulladt. Munkanélküliség és a szociális ellátásokban részesülők A évi adatok szerint 289 fő regisztrált munkanélküli volt. Ezen kívül magas a nem regisztrált munkanélküliek száma is, elsősorban azok miatt, akik már kikerültek az ellátó rendszerből. Ők tulajdonképpen nem munka nélkül, inkább munkahely nélkül maradnak. Közülük sokan idénymunkák, alkalmi munkák vállalásával biztosítják saját és családjuk megélhetését. A különböző szociális ellátásokban részesülők számát az alábbi táblázat mutatja. Ellátási formák Regisztrált munkanélküliek száma 322 fő 286 fő 289 fő Átmeneti segélyben részesülők 63 fő/év 58 fő/év 61 fő/év száma Rendszeres gyermekvédelmi 224 fő 210 fő 209 fő támogatásban részesülők száma Rendszeres szociális segélyben 159 fő/hó 146 fő/hó 102 fő/hó részesülők száma Ápolási díjban részesülők száma 23 fő 20 fő 28 fő Rendkívüli gyermekvédelmi 20 család/év 69család/év 67család/év támogatásban részesülők Időskorúak járadéka 10fő/hó 7 fő/hó 7 fő/hó Ásotthalom Község egészségügyi, oktatási, kulturális, szociális és lakossági szolgáltatásai, civil szervezetei: Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatala a település belterületén a központban helyezkedik, ahol főállású jegyző felügyeli a hivatal és a részben önálló intézmények szabályos működését. Az önkormányzat Humánpolitikai Bizottsága, a jegyző, és az igazgatási hivatal ügyintézői foglalkoznak a szociális járadékok, segélyek, egyéb ügyek intézésével. Ásotthalom központjában található a helyi postahivatal, ahol a hét öt munkanapján napi nyolc órás nyitva tartással működik. A belterületen két postás kerékpárral, míg 3

5 /2008. (III. 27.) KT határozat 1. számú melléklete külterületen három postai gépkocsival a kihelyezett postaládák érintésével tudják átadni a lakosok számára a postai küldeményeket. Ásotthalom községben két felnőtt háziorvosi szolgálat, egy gyermekorvosi szolgálat és egy fogorvosi szolgáltatás működik vállalkozásban, továbbá településünkön vállalkozásban működtetnek egy gyógyszertárat is mely szolgáltatások, lefedik az egész település lakosságát. A Védőnői Szolgálat három fővel működik, feladatuk az anyák és gyermekeik egészségügyi állapotának követése, gondozásuk, stb. Mivel személyesen is felkeresik a családokat, sok ismeretük van azok életkörülményeiről, életmódjáról. Az oktatás területén, településünkön működik Önkormányzati fenntartásban a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda, aminek keretében 3-tól 6 éves korig óvodai nevelést, első osztálytól a 8. osztályig általános iskolai képzést, továbbá az igényeknek megfelelően különböző zenei és tánc formátumú oktatást biztosítanak az átlagos képességű és a többszörösen hátrányos helyzetű gyermekek részére egyaránt. Az óvoda az elsődleges feladatainak ellátása mellett nagy gondot fordít a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek ellátására is, a mielőbbi felzárkóztatás céljából. Az általános iskolában érezteti legnagyobb hatását a családok nehéz helyzete, több olyan gyermek van, aki veszélyeztetett, az intézményben gyermekvédelmi felelőst is foglalkoztatnak. Továbbá a településen működik Csongrád megye fenntartásában a Bedő Albert Erdészeti Szakiskola és Kollégium, ahol többek között erdészeti szakmunkásokat, virágkötőket képeznek. A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a velük együttműködő intézmények, civil szervezetek igyekeznek hagyományőrző és egyéb kulturális és közösségi programokat szervezni, és ezekbe bekapcsolni minél több embert, erősítve a település kapcsolatát más falvakkal is. A helyi lakosságot segíti a Művelődési Ház területén, a KÖZ-PONT Egyesület működtetésében az ásotthalmi TeleHáz, amely a falu lakosait igyekszik segíteni. Ennek keretében próbálnak segíteni a munkanélkülieknek a szegedi Munkáért Alapítvánnyal együttműködve, az aktuális munkaerő-piaci lehetőségekről, a szociálpolitikai kedvezmények igénybevételéről, a kedvezményes lakáshitelekről adnak tájékoztatást. Településünkön több élelmiszer és egyéb iparcikküzlet, táp-termény bolt és gázpalack csere telep is van, ennek körülbelül 30%-a külterületen helyezkedik el. A település központjában találhatók meg a fodrászüzletek a cipész, háztartási és kisgépjavító, stb. Tizenkilenc éve működik a Gondozási Központ, amelynek feladata közé tartozik az időskorúak végleges elhelyezése Idősek Otthonában, a Tanyagondnoki Szolgálat, a Támogató szolgálat, a Közösségi pszichiátriai ellátás és továbbá az alábbi szolgáltatások: Idősek Nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mozgóbolt üzemeltetése a külterületen. Az Élhetőbb Életért Ásotthalom és Környéke Közhasznú Alapítvány, az Ásotthalomért Közalapítvány és az Ásotthalmi Gyermekekért Alapítvány egyaránt céljának tekinti a település fejlesztését, a szociálisan rászorultak támogatását, különböző gyűjtésekkel, stb. A Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központ biztosítja a Családsegítő és a Gyermekjóléti szolgálatot az intézményünk területén Ásotthalom lakosai részére, működési engedéllyel a feladat ellátásra Ők rendelkeznek. 4

6 /2008. (III. 27.) KT határozat 2. számú melléklete A Tanyagondnoki szolgálat által ellátott feladatok köre: - Napi rendszerességgel közreműködnek a szociális étkeztetés kijuttatásában az ellátást igénylő 45 fő részére. - Napi rendszerességgel részt vesznek a 24 fő házi segítségnyújtásában - Rendszeresen közreműködnek a Borostyán Nyugdíjasklub (57 fő) és az Asszonykórus (23 fő) rendezvényein, rendezvényre történő szállításukkal. - Heti rendszerességgel szállítják családlátogatásokra a családgondozókat (hétfőn és szerdán) - Biztosítja a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítését, - Heti háromszor egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, orvosi rendelésre, szakorvosi vizsgálatra és korházi látogatásra szállítás biztosítása. - Hetente egy alkalommal az Idősek Otthona (35 fő), a házi segítségnyújtásban részesülők (24 fő) részére történő gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása. - Igény szerint az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek intézménybe történő szállítása, egyéb gyermekszállítás (szakköri foglalkozás, nyelvoktatás, rendezvények, stb.), - Igény szerint biztosítjuk a tömegközlekedéshez való hozzájutást. - A helyi szociális szükségletek egyéb szolgáltatási igények, információk közvetítése az önkormányzat és a lakosság között, - Művelődés, sport, szabadidős tevékenység szervezésében való segítés (színházba eljutás, kirándulás, helyi rendezvények, könyvtári kölcsönzés stb.) - Rendszeresen szállítjuk az ásotthalmi Sport Egyesület focicsapatát meccsekre, az általános iskola ifi foci csapatát és kézi labda csapatát barátságos mérkőzésekre. - Heti két alkalommal biztosítjuk a lakossági szolgáltatásokhoz való hozzájutást (bevásárló utak szervezése, háztartási gépek javításának intézése, táp-, terménybeszerzés, különféle ügyintézés stb.), - Közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában (árubeszerzés önkormányzati intézmények részére, közhasznú munkások irányítása, tájékoztatás, információ közvetítés), - Egyéni és önkormányzati hivatalos ügyek intézése, 25

7 Ásotthalom Község Önkormányzat Gondozási Központ Ásotthalom, Felszabadulás utca 2-6. Integrált Szakmai program

8 Ásotthalom Demográfiai jellemzői: Ásotthalom községnek állandó népessége 4178 fő a január 01-én érvényes statisztikai adatok szerint.. A lakosság kb. 50%-a tanyán él, nehéz szociális körülmények között, komfort nélküli lakásban. Az 60 év feletti lakosok száma 1154, a férfi 556 főből a külterületi lakosok száma 297 fő, belterületieké pedig 259 fő, a nő 598 főből a külterületi lakosok száma 313 fő, belterületieké pedig 285 fő Lakónépesség száma Állandó lakónépesség Állandó lakónépességből a 0-14 évesek száma Állandó lakónépességből a 0-14 évesek aránya Állandó lakónépességből a évesek száma Állandó lakónépességből a évesek aránya Állandó lakónépességből a évesek száma Állandó lakónépességből a évesek aránya Állandó lakónépességből a évesek száma Állandó lakónépességből a évesek aránya Állandó lakónépességből a 60 év felettiek száma Állandó lakónépességből a 60 év felettiek aránya ,15 0,14 0,14 0,14 0,14 206,00 193,00 189,00 206,00 203,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 543,00 539,00 545,00 560,00 562,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0, , , , , ,00 0,41 0,41 0,41 0,40 0, , , , , ,00 0,27 0,27 0,27 0,28 0,28 A község nem tartozik az elöregedő települések közé, mivel a lakosságának egynegyede fiatal lakos. Ásotthalom község szociálisan elmaradott térségben helyezkedik el. A térség elmaradottságának fő oka a társadalmi, gazdasági lehetőségek hiánya. Az Önkormányzat önerőből nem képes a tanyai világ esélyegyenlőségének kiküszöbölése terén maradéktalanul megfelelni a követelményeknek. A társadalom és a gazdaság összefüggései Ásotthalom szociális és mentális helyzetével Életmód A község lakói évtizedeken keresztül kizárólag növénytermesztésből és állattenyésztésből szerzett jövedelemből éltek. A termelőszövetkezetek és a kisebb munkahelyek megszűnésével a megélhetés 2

9 bizonytalanabbá vált, az életszínvonal romlott. Sok család depriválódott, s megjelent a klasszikus szegénység is újból. Infrastruktúra A 90-es évek előtt a tanyán élők száma csökkenő tendenciát mutatott, aki tehette, a belterületen építkezett és a külterületi házat csak gazdasági célra használta. Az elmúlt tíz évben ez a folyamat megfordult. A külterületen élők hátrányos helyzete megmutatkozik az általuk lakott lakások minőségében is. A külterületi lakások 70%-a komfort nélküli. A tanyai házaik nagy része régi építésű, egy, illetve két szobás. A villamos energia ellátás 100%-os a belterületen, és 60%-os a külterületen. A belterületi úthálózat 70%-a por-mentesített. A külterületi úthálózat állapota rendezetlen. A külterületi buszközlekedés nem kielégítő, nehéz mind a munkába, mind az iskolába járás. Migráció A község törzslakosságának egy része elköltözik a városba, de a városból kiköltözők száma is emelkedik. A családok kb. 1/3-a 3 vagy több gyermeket nevel, sok a munkanélküli, magas a segélyezettek száma. A helyzetet súlyosbítja településünkön, hogy egyre több gyökér nélküli - munkahely, megélhetési lehetőség nélkül, sok esetben eladósodott - család költözött ide az utóbbi években. Megvásároltak egy félig romos, de még lakható tanyát, annak reményében, hogy itt gazdálkodni fognak. Mivel a gazdálkodáshoz csak kevesen értenek, ez a vállalkozás sok esetben kudarcba fulladt. Munkanélküliség és a szociális ellátásokban részesülők A évi adatok szerint 289 fő regisztrált munkanélküli volt. Ezen kívül magas a nem regisztrált munkanélküliek száma is, elsősorban azok miatt, akik már kikerültek az ellátó rendszerből. Ők tulajdonképpen nem munka nélkül, inkább munkahely nélkül maradnak. Közülük sokan idénymunkák, alkalmi munkák vállalásával biztosítják saját és családjuk megélhetését. A különböző szociális ellátásokban részesülők számát az alábbi táblázat mutatja. Ellátási formák Regisztrált munkanélküliek száma 322 fő 286 fő 289 fő Átmeneti segélyben részesülők 63 fő/év 58 fő/év 61 fő/év száma Rendszeres gyermekvédelmi 224 fő 210 fő 209 fő támogatásban részesülők száma Rendszeres szociális segélyben 159 fő/hó 146 fő/hó 102 fő/hó részesülők száma Ápolási díjban részesülők száma 23 fő 20 fő 28 fő Rendkívüli gyermekvédelmi 20 család/év 69család/év 67család/év támogatásban részesülők Időskorúak járadéka 10fő/hó 7 fő/hó 7 fő/hó Ásotthalom Község egészségügyi, oktatási, kulturális, szociális és lakossági szolgáltatásai, civil szervezetei: Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatala a település belterületén a központban helyezkedik, ahol főállású jegyző felügyeli a hivatal és a részben önálló intézmények szabályos működését. Az önkormányzat Humánpolitikai Bizottsága, a jegyző, és az igazgatási hivatal ügyintézői foglalkoznak a szociális járadékok, segélyek, egyéb ügyek intézésével. Ásotthalom központjában található a helyi postahivatal, ahol a hét öt munkanapján napi nyolc órás nyitva tartással működik. A belterületen két postás kerékpárral, míg külterületen 3

10 három postai gépkocsival a kihelyezett postaládák érintésével tudják átadni a lakosok számára a postai küldeményeket. Ásotthalom községben két felnőtt háziorvosi szolgálat, egy gyermekorvosi szolgálat és egy fogorvosi szolgáltatás működik vállalkozásban, továbbá településünkön vállalkozásban működtetnek egy gyógyszertárat is mely szolgáltatások, lefedik az egész település lakosságát. A Védőnői Szolgálat három fővel működik, feladatuk az anyák és gyermekeik egészségügyi állapotának követése, gondozásuk, stb. Mivel személyesen is felkeresik a családokat, sok ismeretük van azok életkörülményeiről, életmódjáról. Az oktatás területén, településünkön működik Önkormányzati fenntartásban a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda, aminek keretében 3-tól 6 éves korig óvodai nevelést, első osztálytól a 8. osztályig általános iskolai képzést, továbbá az igényeknek megfelelően különböző zenei és tánc formátumú oktatást biztosítanak az átlagos képességű és a többszörösen hátrányos helyzetű gyermekek részére egyaránt. Az óvoda az elsődleges feladatainak ellátása mellett nagy gondot fordít a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek ellátására is, a mielőbbi felzárkóztatás céljából. Az általános iskolában érezteti legnagyobb hatását a családok nehéz helyzete, több olyan gyermek van, aki veszélyeztetett, az intézményben gyermekvédelmi felelőst is foglalkoztatnak. Továbbá a településen működik Csongrád megye fenntartásában a Bedő Albert Erdészeti Szakiskola és Kollégium, ahol többek között erdészeti szakmunkásokat, virágkötőket képeznek. A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a velük együttműködő intézmények, civil szervezetek igyekeznek hagyományőrző és egyéb kulturális és közösségi programokat szervezni, és ezekbe bekapcsolni minél több embert, erősítve a település kapcsolatát más falvakkal is. A helyi lakosságot segíti a Művelődési Ház területén, a KÖZ-PONT Egyesület működtetésében az ásotthalmi TeleHáz, amely a falu lakosait igyekszik segíteni. Ennek keretében próbálnak segíteni a munkanélkülieknek a szegedi Munkáért Alapítvánnyal együttműködve, az aktuális munkaerő-piaci lehetőségekről, a szociálpolitikai kedvezmények igénybevételéről, a kedvezményes lakáshitelekről adnak tájékoztatást. Településünkön több élelmiszer és egyéb iparcikküzlet, táp-termény bolt és gázpalack csere telep is van, ennek körülbelül 30%-a külterületen helyezkedik el. A település központjában találhatók meg a fodrászüzletek a cipész, háztartási és kisgépjavító, stb. Tizenkilenc éve működik a Gondozási Központ, amelynek feladata közé tartozik az időskorúak végleges elhelyezése Idősek Otthonában, a Tanyagondnoki Szolgálat, a Támogató szolgálat, a Közösségi pszichiátriai ellátás és továbbá az alábbi szolgáltatások: Idősek Nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mozgóbolt üzemeltetése a külterületen. Az Élhetőbb Életért Ásotthalom és Környéke Közhasznú Alapítvány, az Ásotthalomért Közalapítvány és az Ásotthalmi Gyermekekért Alapítvány egyaránt céljának tekinti a település fejlesztését, a szociálisan rászorultak támogatását, különböző gyűjtésekkel, stb. A Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központ biztosítja a Családsegítő és a Gyermekjóléti szolgálatot az intézményünk területén Ásotthalom lakosai részére, működési engedéllyel a feladat ellátásra Ők rendelkeznek. 4

11 I. fejezet Szervezeti kérdések 1. Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a Gondozási Központ Alapító Okiratát az 58/2000. Kt. számú határozatával hagyta jóvá, majd a többszöri módosítás után 2008.január elsejével hatályos 13/2008. (I. 23.) KT. Határozatban foglaltak érvényesek. Hatályos Alapító Okirat szerint: Az intézmény neve: Gondozási Központ Létrehozásának éve: Székhelye: Ásotthalom, Felszabadulás u Telephelye: Ásotthalom, Jókai u. 4. Működési területe: Ásotthalom közigazgatási területe: Mórahalom közigazgatási területe: Öttömös közigazgatási területe: Rúzsa közigazgatási területe: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat, nappali szociális ellátás, idősek otthona, közösségi pszichiátriai ellátás, támogató szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás- Mórahalom gesztorságával, közösségi pszichiátriai ellátás, támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, támogató szolgálat, Alapító szerve: Felügyeleti szerve: Intézmény jogállása: Az intézmény, gazdálkodási formája: Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: Az intézmény vezetőjének kinevezője: beosztása: elnevezése: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-Testülete Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-Testülete Jogi személy, vezetője a Gondozási Központ vezető, akit az alapító szerv nevez ki. Részben önálló gazdálkodási és önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi - gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatalmint önálló költségvetési szerv látja el. Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv Ásotthalom Község Képviselő-Testülete Magasabb vezető Intézményvezető 5

12 Intézményvezető helyettesének kinevezője: elnevezése: Az intézmény képviseletére jogosultak: Vállalkozási tevékenysége: Intézmény vezetője Intézményvezető helyettes Intézményvezető távollétében az intézményvezető helyettese Az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 6

13 Feladata: Az ellátási területen jelentkező igények felmérése, gondozás megszervezése. Más szolgáltatási formákhoz történő hozzáférhetősége, valamint tanácsadás biztosítása. A szociális gondozás és ellátás területi bázisa, a rászoruló egyének és/vagy családok részére életvitelükhöz saját környezetükben a szükséges segítséget nyújtja, Folyamatosan biztosítja a felmerülő gondozási igényeket: pl. alap-és nappali ellátást nyújtó szolgáltatások (hszg, szociális étkeztetés) tevékenységének összehangolásával, speciális feladatok megszervezésével, Időskorúak tartós bentlakású intézményi elhelyezésének biztosítása. Családsegítő szolgálat és gyermekjóléti szolgálat munkájának segítése, Tanyagondnoki szolgálat révén a település lakosságának szolgálatában széleskörű segítségnyújtás biztosítása, az esélyegyenlőség s a tanyai létből fakadó hátrányok leküzdésében támasz adása. A támogató szolgálat a településen élő valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személy segítésére kiterjed (mozgáskorlátozottak, halláskárosodottak, látáskárosodottak, értelmi fogyatékosok, halmozottan fogyatékosok). Elősegíteni a fogyatékos személyek integrációját, a saját lakókörnyezetében történő segítséget, életvitelének megkönnyítését, közszolgáltatások elérését valamint az esélyegyenlőség megteremtése. A pszichiátriai betegek lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése. Integráció segítése, izoláció elkerülése, esélyegyenlőség biztosítása. Ásotthalom Község Önkormányzatának települési szociális koncepció kidolgozása és megvalósítása. A fenti feladatok meghatározását a 13. számú mellékletben bemutatott demográfiai mutatók alapján lettek meghatározva, kialakítva. 7

14 Az intézmény szervezeti felépítése Az alaptevékenység ellátását egymással szorosan együttműködve két szervezeti egység végzi. Szakmai - gondozási munkát végző egység Gazdasági - műszaki ellátó egység A jelenleg betöltött állások: Szakképzett Szakképesítés folyamatban Szakképesítéssel nem rendelkezik Összesen 43 fő Intézményvezető 1 fő 1 fő Intézményvezető helyettes / idősek otthona 1 fő 1 fő vezető Gondozónő (idősek otthona) 8 fő 8 fő Házi gondozónő 4 fő 4 fő Élelmezésvezető 1 fő 1 fő Konyhai dolgozó szakács 2 fő 2 fő Konyhai dolgozó kisegítő 2 fő 2 fő Kisegítő személyzet (karbantartó) 1 fő 1 fő Foglalkoztatás szervező 1 fő 1 fő Tanyagondnok 5 fő 5 fő Mentálhigiénés asszisztens 1 fő 1 fő Klubvezető 1 fő 1 fő Gondozónő (nappali szoc. ell.) 3 fő 1 fő 4 fő Közösségi koordinátor 1 fő 1 fő Támogató szolgálatvezető 1 fő 1 fő Személyi segítő ( 4 órában) 1 fő 1 fő 2 fő Személyi segítő ( 8 órában ) 2 fő 2 fő Gépkocsivezető személyi segítő 1 fő 1 fő Közösségi gondozó ( 4 órában ) 1 fő 1 fő 2 fő Közösségi gondozó ( 8 órában ) 1 fő 1 fő 2 fő 8

15 Humán erőforrással való gazdálkodás: Az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet Kiegészítő Szabályok rész 1 pontjában az alábbi szabályok vannak rögzítve: A szakmai létszám normára vonatkozó előírások betartásával a személyes gondoskodást nyújtó intézmények, szolgálatok a saját szervezeti felépítésük és működési rendjük szerint gazdálkodnak a humán erőforrásokkal. A fentiek értelmében az Ásotthalom Község Önkormányzat Gondozási Központ szolgálataiban dolgozó szakdolgozók helyettesítés címén látják el táppénzen vagy hosszabb szabadság miatt távollévő munkatársuk feladatkörét, a közvetlen szakmai felettese és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető ( Gondozási Központ vezető) utasítása alapján, a zökkenő mentesebb feladatellátás érdekében. Új dolgozó felvétele, meghallgatása, betanítása: Amennyiben a Gondozási Központ dolgozói létszámában üresedés történik, az Intézmény pályázatot vagy álláshirdetést tesz közzé a megüresedett állás betöltésére. A pályázat vagy álláshirdetés megjelenik a képző intézmények fali újságján, a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szegedi Regionális kirendeltségeiben, valamint a környező településeken megjelenő napi lapokban. A pályázatot benyújtó jelentkezők közül a megfelelő szakmai végzettségűeket a Gondozási Központ vezetője egyenként behívja elbeszélgetésre. Az interjú során a pályázó képet adhat szakmai tudásáról, empatikus készségéről, a szakma szeretetéről, szakmai programjáról és elképzeléseiről. Fontos szempont a felvétel során az Etikai Kódex ismerete. Az interjúkat követően az Intézmény adott szakfeladatának ellátására leginkább alkalmas és rátermett, adott esetben a megkövetelt szakképzéssekkel rendelkező pályázó kerül felvételre. Amennyiben az üzemorvos alkalmasnak találja mind mentálisan, mid fizikailag a pályázót, úgy erkölcsi bizonyítványt kell csatolnia az előzőekben beadott pályázati anyaghoz. A felvételt követően az ellátásban dolgozó kollega hivatalosan átadja az ellátottak anyagait, valamint bemutatja az ellátásban részesülő személyeknek, megismerteti vele az eddig alkalmazott adminisztrációt, nyomtatványokat stb. Az új kollega bemutatkozik, illetve megismerheti kollegáit egy közös munkaértekezleten. Munkáját TIM munka keretében látja el. 9

16 Az Intézmény gazdálkodása tárgyévi költségvetése, a bevétel-kiadások várható alakulása Évben, a költségvetési rendelet szerint. A Gondozási Központ részben önálló költségvetési szerv. Gazdasági és pénzügyi feladatait az intézmény vezetője irányítja, de annak a lebonyolítását Ásotthalom Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el. A Gondozási Központ valamennyi egysége részére az anyagi feltételeket a helyi Önkormányzat biztosítja. Az éves költségvetési rendeletben a Képviselőtestület a Gondozási Központ, mint részben önálló költségvetési szervre vonatkozóan meghatározza és jóváhagyja: - bért - a társadalombiztosítási járulékokat - a dologi kiadások előirányzatát - a bevételi előirányzatot forrásonként Az Önkormányzat hivatala által a költségvetési koncepcióban, a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatokon belül az önálló költségvetési szerv - a részben önálló intézmény vezetőjével egyeztetve - kialakítja a részelőirányzatokat (szakfeladatra, költség nemre). Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv elkészíti az Önkormányzat költségvetési rendelet tervezetét, benne a részben önálló intézményét is, mely alapján a Képviselő-Testület megalkotja a tárgyévi költségvetési rendeletét. Az önálló költségvetési szerv az előirányzatok nyilvántartását, módosításait és felhasználását oly módon köteles vezetni, hogy azokból bármikor megállapíthatók legyenek a részben önálló költségvetési szervre vonatkozó adatok. 10

17 A Gondozási Központ szakfeladatainak bevételeinek és kiadásai a évre a tervezés szerint. Az intézmény költségvetését az Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselőtestülete által évre szóló költségvetési rendeletébe beépítette, és azt elfogadta az alábbiak szerint: Működési kiadások: Személyi jellegű kiadás: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Működési kiadások összesen: Költségvetési bevételek: Intézményi működési bevételek: Normatívából bevétel összesen: HEFOP (Munkaügyi Központ, PUSZI ) támogatás Munkaügyi Központ - Közhasznú foglalkoztatás Önkormányzatunk támogatása évi bér és járulék növekmény megtérítése a kormány részéről Működéséi bevételek összesen: Szakfeladatos bontás: kiadás: bevétel: Nappali szociális ellátás Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Szociális étkeztetés Támogató szolgálat Közösségi ellátás Idősek Otthona Élelmezési tevékenység önkormányzattól bevétel Hozzájárulás a Kistérség által működtetett Családsegítő szolgálat és Gyermekjóléti szolgálat költségvetésének településünkre eső része: évi bér és járulék növekmény megtérítése a kormány részéről Összesen:

18 Az intézmény az alaptevékenységét Ásotthalom, Felszabadulás u.2-6. szám alatt I. II. III. számú épületekben végzi. I. sz. épület: Szoc.blokk ellátottaknak - WC 4 db - pisuár 2 db - konyhaüzem 1 db - ebédlő 1 db - klubhelyiség 2 db Szoc.blokk dolgozóknak - öltözőhelyiség, tusoló, WC 1 db - kazánház 1 db II. sz. épület : - szállást biztosító helyiség 9 db - nővér szoba 1 db - orvosi szoba 1 db - betegszoba 1 db - vizesblokk-szociális helységek : - dolgozók részére wc 1-l db - ellátottak részére wc, tusoló, mosdó 6 db - tusoló 5 db - fürdőkádas fürdő 2 db - kazánház 2 db - iroda 2 db - társalgó 1 db - foglalkoztató 1 db - tisztítószer raktár 1 db - tiszta ruha raktár 1 db III. sz. épület: - interjú szoba 1 db - iroda helyiség 2 db - szoc. blokk, dolg.( WC, tusoló) 2 db - textilraktár 1 db - mosoda 1 db - vegyiraktár 1 db - élelmiszerraktár 2 db - göngyölegraktár 1 db - szárítóhelyiség 1 db - kazánház 1 db Üzemelést szolgáló épület: - pincehelyiség 1 db - karbantartó műhely 1 db - irattár és kéziraktár 1 db Telephely: Ásotthalom, Jókai u közlekedő, előtér 1 db - étkező, közlekedő 1 db - konyha 1 db - iroda, fogadó helyiség 1 db - klub és foglalkoztató 1 db - mosdó 1 db - WC 2 db 12

19 A működést meghatározó főbb jogszabályok: évi III. tv. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról hatályos módosításokkal - 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről - hatályos módosításokkal - 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról - hatályos módosításokkal - 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről - hatályos módosításokkal - 6/2003. (II. 26.) ESZCSM rendelet - 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről - a hatályos módosítássokkal - 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról. - 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgákról. - A pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól szóló 60/2004. (VII. 6.) ESzCsM rendelet - Az egészségügyről szóló évi CLIV. Törvény alapján - Ásotthalom Község Képviselő-Testületének a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló /2008. (II..) KT rendelet évi XXXI tv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról - hatályos módosításokkal - Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének évi költségvetési rendelete 13

20 II. Fejezet Gondozási Központ Szakmai Programja Ásotthalom község a megyeszékhelytől 30 km távolságra helyezkedik el, szétszórt tanyavilággal. A lakosság kb. 50%-a tanyán él, nehéz szociális körülmények között, komfort nélküli lakásban. Gondozási Központunk a belterületen helyezkedik el, és látja el a személyes gondoskodásra szorulókat. Az intézmény november 01-én kezdte meg a működését. A lakosság szociális helyzetének a romlása miatt fokozatosan emelkedett a szociálisan rászorulók száma. Az igényjogosultság felmérése után a fenntartó január 05-től engedélyezte a folyamatos üzemelést, az átmeneti elhelyezést biztosító ellátás terén, mely révén nagymértékben megváltozott az átmeneti ellátásra szorulók életkörülménye, a nappali szociális ellátás nyitvatartási idejének rendje is heti 6 naposra módosult, melyet szintén a felmerült igények indokolnak január 01-óta a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, mint új szociális alaptevékenység, az akkori Gondozási Központhoz került. Ezáltal a fenntartó a szociális feladatokat (kivéve a falugondnoki szolgáltatást) egységesen a Gondozási Központhoz integrálta. A településen élők körében a nagy mértékű munkanélküliség, és az ebből adódó hátrányok leküzdésében, az életmódbeli - szemléletbeli váltásban játszik szerepet a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat. A településen bővült a szociális ellátó rendszer s ezzel együtt a Gondozási Központ újabb szakfeladatokkal, így került intézményünkhöz július 01-től Falugondnoki és Tanyagondnoki Szolgálat, mely ellátási forma elsősorban a tanyai létből fakadó hátrányok leküzdésében igyekszik segítséget nyújtani a lakosság számára. A Gondozási Központ keretében működő, tartós bentlakású elhelyezést nyújtó Idősek Otthonába és a Nappali szociális ellátás tagjainak biztosítjuk az egészségi állapotuknak megfelelő foglalkozást, az egészségügyi, fizikai ellátást és a pszichés gondozást. Az intézmény alapvető feladata és célja, hogy az ellátottak számára biztosítsa - szociális ellátás keretében - azokat a feltételeket, melyek szükségesek az egészségügyi, szociális helyzetet figyelembe véve az élet sajátos szakaszához. A feltételek biztosítása során figyelemmel kell lennünk az egyéni, (családi) szükségletek kielégítésére is. Az egyént és / vagy a családot segíteni kell, hozzájutni ezekhez, a szükségletekhez. Az ápolás és gondozás gyakorlati megvalósítását, megfelelő szakképzettségű és empátiás készségű dolgozók segítségével végezzük olymódon, hogy folyamatosan 3 műszakban üzemel az intézmény. A szociális gondoskodás, mint komplex tevékenység magában foglalja a gondozás egyes elemeit, melyeket együtt és azonos időben egyszerre alkalmazunk. Természetesen az idős ember egyéni és aktuális állapota határozza meg, hogy a gondozás egyes elemei közül mikor, melyik kerül előtérbe a gondozás és ápolás során tól az átmeneti elhelyezést biztosító Idősek Gondozóháza átminősítése folytán tartós bentlakású elhelyezést biztosítunk Idősek Otthona működtetésével 33 fő részére. Ásotthalom Község, mint gesztor település, Mórahalom Várossal és Öttömös Községgel együttműködési megállapodásban rögzítetten az alábbi szociális feladatokat látja el : től a Támogató szolgálat bevezetésével célul tűztük ki, hogy a fogyatékos személyek önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett speciális segítségnyújtás biztosítása. 14

21 től a speciális alapellátási feladatok köréből a Közösségi ellátás keretében a pszichiátriai betegek részére lakókörnyezetében komplex segítséget kívánunk nyújtani a mindennapi életviteléhez. Ásotthalom Község, mint gesztor település, Mórahalom Várossal és Öttömös Községgel együttműködési megállapodásban rögzítetten látja el a Támogató szolgálat és a Közösségi pszichiátriai ellátás feladatait, melyhez től csatlakozik Ruzsa Község is. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása által működtetett Családsegítő és Gyermekjóléti Központ keretein belől biztosítjuk a gyermekjóléti és a családsegítői feladatok ellátását, től a településen élők számára. A Gondozási Központ által működtetett szociális szolgáltatások igénybevételének a feltételei és módja: Szolgáltatásainkat elsősorban Ásotthalom közigazgatási területén élő rászoruló lakosság veheti igénybe, kivéve a Támogató Szolgálat és a Közösségi Pszichiátriai ellátást, amelyek vonatkozásában Mórahalom Város, Öttömös és Ruzsa Községeket is ellátjuk együttműködési megállapodás alapján. A Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtást Mórahalom Város gesztorságával biztosítjuk az Ásotthalmon élő rászorulók számára. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által kerül ellátásra a családsegítő és gyermekjóléti tevékenység Ásotthalom Község közigazgatási területén. A szociális feladatellátás biztosítása során törekszünk a szakmai jogszabályok betartására, többek között nagy hangsúlyt fektetve a Homokháti Kistérségi Önkormányzatok egymással kötött együttműködési/feladatellátási megállapodásai alapján ellátott feladatokra. A személyes gondoskodásra szorulók kérelem alapján kerülhetnek bele az ellátásba. A kérelmeket az intézmény vezetője felül vizsgálja, sürgősségi sorrendbe számba veszi és dönt arról, hogy melyik ellátási formával tud segítséget nyújtani, amiről értesítést ad az igénylő részére. Az idősek otthonában az intézményi ellátás igénybevétele az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. Az intézményi jogviszony keletkezése: január 01-től az intézményvezető intézkedése alapján indul. Az évi III. törvény 65. -ának (6) bekezdése szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében vizsgálandó szociális rászorultság igazolására, 63. -ának (4)-(8) bekezdése szerint a házi segítségnyújtás, valamint 68/A. -a szerint az idősotthoni ellátás esetében vizsgálandó gondozási szükséglet megállapítására kell alkalmazni. Az intézmény vezetője a kérelmezőnek a szolgáltatás biztosítását megelőzően idősek otthonába bekerülését megelőzően az előgondozás I. szakaszában gondoskodik az ellátást igénylő személy megkereséséről környezettanulmány elkészítése és kölcsönös tájékozódás céljából, előgondozás II. szakaszában az igénybevételt megelőzően igényjogosultság elbírálásához. Az előgondozást, a szociális rászorultság vizsgálatát, az intézményvezető által megbízott dolgozó végzi mentálhigiénés asszisztens - a következő ellátási formák esetén: idősek otthona, egyszerűsített előgondozást: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén. A támogató szolgálat esetén a Támogató szolgálat vezető látja el az egyszerűsített előgondozással kapcsolatos feladatokat. Egyszerűsített előgondozást végzünk - az előgondozást végző személy a helyszínen, tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, szociális helyzetéről, egészségi állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy a szolgáltató, illetve intézmény által nyújtott szolgáltatás megfelel-e az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek. 15

22 Szükségletek felmérése (foglalkoztatás, mentális állapot, önellátó képesség). Az intézményvezető a hatályban lévő jogszabály szerint az igénybevételi eljárás megkezdésekor megállapodást köt az ellátást igénylővel, vagy törvényes képviselőjével. A megállapodás tartalmazza a fizetendő térítési díj mértékét, az ápoló-gondozó otthon által nyújtott egyéb szolgáltatásokat és azok igénybevételének díját. A megállapodás módosítására az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője valamint az intézményvezető közös megegyezéssel módosíthatják az adott szociális szolgáltatás által biztosított tevékenység tartalmát, a törvényi keretek betartásával és az intézmény rendelkezésére álló kapacitásnak megfelelően. Az intézményi jogviszony megszűnik a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, b) a jogosult halálával, c) a határozott idejű szerződés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az időtartam meghosszabbítható. A jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában, a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult a) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, b) a házirendet súlyosan megsérti, c) intézményi ellátása nem indokolt. Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ha az intézményi jogviszonyt beutaló határozat alapozza meg, abban az esetben a jogviszonyt a beutaló szerv határozata szünteti meg. Ha a jogosult korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, a jogi következményekkel járó cselekmények, és jognyilatkozatok tekintetében a hozzátartozóra vonatkozó rendelkezéseket a törvényes képviselőre kell alkalmazni. A Gondozási Központ Idősek Otthonának térítési díját, illetve az intézmény minden szolgáltatásáért felszámítandó díjat (étkezési díj, gondozási óradíj, ebéd kiszállítás díja) Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007. (IX. 21.) KT rendelete szabályozza, melynek beszedését az intézményünk a következők szerint látja el: Az intézményi térítési díjak beszedésének és nyilvántartásának szabályzata és az Ellátottak pénzeszközeinek, értéktárgyainak kezelési szabályzata A 29/1993 (II.17.) Kormányrendelet 28. (1) Az idősek otthonában ellátott a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20%-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. Nem minősül távollétnek a rendszeres hétvégi távollét. (2) Az idősek otthoni ellátásban részesülő két hónapot meghaladó távolléte idejére a) egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 40%-át, b) az a) pont alá nem tartozó esetben a személyi térítési díj 60%-át fizeti. Az egy napra jutó térítési díj megállapítása az intézmény vezetőjének feladata ( napi díj). 16

23 Az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet Kiegészítő Szabályok rész 1. pontjában az alábbi szabályok vannak rögzítve: A szakmai létszám normára vonatkozó előírások betartásával a személyes gondoskodást nyújtó intézmények, szolgálatok a saját szervezeti felépítésük és működési rendjük szerint gazdálkodnak a humán erőforrásokkal. A fentiek értelmében az Ásotthalom Község Önkormányzat Gondozási Központ szolgálataiban dolgozó szakdolgozók helyettesítés címén látják el táppénzen vagy hosszabb szabadság miatt távollévő munkatársuk feladatkörét, a közvetlen szakmai felettese és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető ( Gondozási Központ vezető) utasítása alapján, a zökkenő mentesebb feladatellátás érdekében. Így értelemszerűen a társult településeken 2 szolgálatot működtet az intézményünk, és ebben az esetben a szolgálatok munkatársai ott helyben helyettesítik egymást. Ezen túlmenően a szolgálatok vezetői telefonon keresztül elérhetőek ezen időszak alatt krízis helyzetben. Az elérhetőségeket évente 2 alkalommal tesszük közzé a helyi újságokban. A Gondozási Központban az intézményi térítési díjak az ellátási formák szerint a következők: től, újabb térítési díj felülvizsgálatáig: A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díját a Szoc. Törvény 115 -a szeint kell meghatározni. A Szoc. tv. szerint a fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, a) aki jövedelemmel nem rendelkezik, b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében akinek a családja jövedelemmel (119/C. ) nem rendelkezik, és bentlakásos ellátás esetében a 119. (2) bekezdése szerinti jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs. Lásd az Ásotthalom Község Képviselő-Testülete többször módosított /2008. (II. ). Kt. rendelete hatályos március 01-től, a pénzbeli és természetben nyújtott valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 25/ -ban szabályozott térítési díjakat. A helyi rendelet ide vonatkozó részét az 1.számú melléklet tartalmazza. A 29/1993 (II.17.) Kormányrendelet 28. (1) Az idősek otthonában ellátott a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20%-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. Nem minősül távollétnek a rendszeres hétvégi távollét. (2) Az idősek otthoni ellátásban részesülő két hónapot meghaladó távolléte idejére a) egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 40%-át, b) az a) pont alá nem tartozó esetben a személyi térítési díj 60%-át fizeti. Az egy napra jutó térítési díj megállapítása az intézmény vezetőjének feladata ( napi díj). Ha a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt gondozási, étkezési, személyi szállítási, térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a gondozási, étkezési, személyi szállítási, térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében. A fenntartó az 17

24 intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a gondozási, étkezési, személyi szállítási, térítési díj hátraléknak a behajtásáról. A gondozási díj és a befolyt gondozási, étkezési, személyi szállítási, térítési díj, különbözetét az intézmény vezetője nyilvántartja és az ellátott halála esetén hagyatéki teherként az eljáró közjegyzőnek bejelenti. A Gondozási Központban az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével foglalkozó szabályok: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete, vagy állapota alapján az egyéni ellátás, és szolgáltatás igénybevételére. Az ellátásban részesülő számára az igénybe vett ellátáshoz kapcsolódó, az e törvényben meghatározott általános vagy speciális jogokat is biztosítani kell. A szociális szolgáltatások biztosítása során tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, születési vagy egyéb helyzete miatt. Az ellátást igénybevevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. Az ellátást igénybe vevőnek joga van a Gondozási Központ működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény vezetője évente tájékoztatót készít az intézmény gazdálkodásáról, és azt az intézményben jól látható helyen kifüggeszti, illetve szükség esetén szóban ad tájékoztatást, az ellátást igénybevevő részére. A tájékoztató tartalmazza: az intézmény működési költségének összesítését, az intézményi térítési díj havi összegét, az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét. Az intézményvezető oly módon gondoskodik a szolgáltatások nyújtásáról, hogy figyelemmel van az ellátást, igénybevevőket megillető alkotmányos jogok és a Szt-ben meghatározott ellátotti jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel: az élethez, emberi méltósághoz, testi épséghez, testi-lelki egészséghez való jogokra. Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az intézményvezető gondoskodik az ellátást igénybevevők intézetbe bevitt vagyontárgyainak, személyes tárgyainak és értékeinek megfelelő szükség esetén biztonságos elhelyezésről. Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézményen belül és intézményen kívül a szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára. Az intézmény házirendje meghatározza az intézményből történő távozás és a visszatérés rendjét. Az ellátást igénybevevőnek joga van családi kapcsolatainak a fönntartására, rokonok, látogatók fogadására a házi rend betartásának figyelembevételével. A Gondozási Központ szociális ellátásának keretein belől ellátott személyek koruknak, egészségügyi állapotuknak megfelelően jogaiknak érvényesülése érdekében figyelemmel kell lenni különösen: akadálymentes környezet biztosítására, 18

KIVONAT. Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2009.(XII.16.) KT határozat Tárgy: A Tanyagondnoki Szolgálat képzési

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 42/2013. (VI. 27.) ÁKt határozat Ártánd Község Falugondnoki Szolgálata szakmai programjának

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339,484-785 E-mail: margareta@vivamail.hu B E S Z Á M O L Ó 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő

Részletesebben

35/2015. (IV.30.) KT.

35/2015. (IV.30.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-13/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 30-án de. 9,00 órakor TARTOTT SOROS NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szociális ellátás létrehozására

Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szociális ellátás létrehozására Előterjesztő: Szitka Péter Polgármester Készítette: Untenerné Márton Ágnes osztályvezető Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szociális ellátás létrehozására

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS Mottó: Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva.

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

Epöl Község Önkormányzatának 2010.

Epöl Község Önkormányzatának 2010. Epöl Község Önkormányzatának ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2010. Megtanultam, hogy egy embernek Csak akkor van joga A másikra felülrıl lenézni, Amikor annak Talpra állni nyújt segítı kezet. (Gabriel

Részletesebben

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló Tengelic Község Jegyzője Tervezet Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése írja

Részletesebben

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA 1. A

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2016. február I. Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,

Részletesebben

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 409/2013. (XI. 21.) Kt. határozat melléklete SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.,

Részletesebben

ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT

ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év Veszprém Megyei Önkormányzat I D Ő S E K O T T H O N A 8182-Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. január 17-i ülésének J E G

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Parád Nagyközségi Önkormányzat 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91. Tel.: 36/544-072, Fax: 36/364-525 Email: parad@t-online.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. 2 Bevezetı Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J a v a s l a t. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjára

J a v a s l a t. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjára Kisszállás Község Önkormányzat Polgármesterétől 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28. Tel.: 77/557-010, 77/557-020 Fax: 77 / 557-011 e-mail: polgarmester@kisszallas.hu J a v a s l a t Kisszállás Község

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ SZAKMAI PROGRAMJA

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ SZAKMAI PROGRAMJA Körösladány Város Önkormányzat Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény 5516 Körösladány, Simai út 2. Tel./fax.: 06 66 474 058 E-mail: keszi.kladany@gmail.hu KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Részletesebben

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Készítette:.. Kelt:. Jóváhagyta: Kelt:. Tartalom I. Bevezető 4. II. Az alapító

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA A Közgyűlés VI-69/314.42/216. sz. határozatának melléklete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 216. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA MISKOLC 214-215 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth L. út 104. Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1 Előszó...4 1.2 Az intézmény bemutatása...4 1.3

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA Készítette: Szokoli Erzsébet (Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ, intézményvezetı) Elfogadta 114/2013. (V. 30.) számú határozatával

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. június 25-én, du. 16.15 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

JELENTÉS. A) Az Önkormányzati feladatellátás szervezeti keretei kiemelt ágazatonként

JELENTÉS. A) Az Önkormányzati feladatellátás szervezeti keretei kiemelt ágazatonként KISKİRÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 6200 KISKİRÖS, PETİFI TÉR 1. Telefon: 78/312-120, 311-122 Telefax: 78/311-766, 312-160 E-mail: polgarmester@kiskoros.hu Ikt. szám: 7819/2010. JELENTÉS Kiskırös Város Önkormányzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza igazgató f orvos: Dr. Bálint Beatrix Ph.D. 6772 Deszk, Alkotmány u. 36. Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-551 www.deszkikorhaz.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S-

Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S- Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S- SZAKMAI PROGRAMJA Átdolgozva hatályos: 2012. szeptember 1-től A szociális szolgáltatások körében a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve 2010. I. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30.

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30. BESZÁMOLÓ A HEGYHÁT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató Gyönk, 2012. március 30. 1. Bevezetés A fenntartó továbbra is a Tamási és Simontornya Városkörnyéki

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

Kőszeg Város Önkormányzata

Kőszeg Város Önkormányzata Kőszeg Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0037. projekt 4.fejlesztési elem: Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Veresegyház 2014 1 Bevezető rész 1. Szervezeti Működési Szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Közoktatási intézményi struktúra átszervezése Előterjesztő: Bükösdi Olga Bizottság elnöke

Részletesebben

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete 78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amelyet létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165. Képviseli: Riz Levente

Részletesebben

NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ

NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai program Kapuvár 2015. 1 Tartalomjegyzék SZAKMAI PROGRAM... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, SZABÁLYOK:... 3 2.) A SZAKMAI

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. 06 készítette: Hanák Pálné ügyvezető 1. oldal, összesen: 17 Jelen Szakmai

Részletesebben

2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2013. október 30.

2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2013. október 30. 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ESETTANULMÁNY/HEFOP-2004-4.2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA HEFOP-2004-4.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 29.

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009/III. Szakmai Hírlevél

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009/III. Szakmai Hírlevél Szakmai Hírlevél 2009/III. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. október IX. évfolyam 3. szám Tartalom FÓKUSZBAN: A költségvetési törvény tervezete...

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak!

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! 1. számú napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 1-102/2009. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben