JELENTÉS. A) Az Önkormányzati feladatellátás szervezeti keretei kiemelt ágazatonként

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. A) Az Önkormányzati feladatellátás szervezeti keretei kiemelt ágazatonként"

Átírás

1 KISKİRÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 6200 KISKİRÖS, PETİFI TÉR 1. Telefon: 78/ , Telefax: 78/ , Ikt. szám: 7819/2010. JELENTÉS Kiskırös Város Önkormányzata vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, a Képviselı-testület megalakulását követıen keletkezett, a késıbbi éveket terhelı pénzügyi kötelezettségekrıl Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek általános választását megelızı 30 nappal a polgármester részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, valamint a képviselı-testület megalakulását követıen keletkezett, a késıbbi éveket terhelı pénzügyi kötelezettségekrıl. A) Az Önkormányzati feladatellátás szervezeti keretei kiemelt ágazatonként I. Szociális és egészségügyi ellátás A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény ( a továbbiakban: Szt.) alapján a települési önkormányzat feladata a lakosság szociális alapellátásáról, valamint az egészségügyrıl szóló évi CLIV. törvény szerint az egészségügyi alapellátásról való gondoskodás. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS Az Szt. a település lakosságszáma alapján határozza meg a szociálisan rászorultak részére kötelezıen biztosítandó szolgáltatások körét. Az Szt a alapján Kiskırös Város Önkormányzata - mint tízezernél több állandó lakosú település- az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról köteles gondoskodni; - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - családsegítés, - nappali ellátás (hajléktalan személyek, idıskorúak, pszihiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos, illetve autista személyek részére ) Az önkormányzat ellátási kötelezettségének az Szt a alapján intézmény fenntartásával, a Humán Szolgáltató Központ fenntartásával tesz eleget. A kötelezı feladatok közül jelenleg az önkormányzat étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést és idıskorúak részére nappali ellátást biztosít. Ezen felül a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján gyermekjóléti szolgáltatást, helyettes szülıi ellátást, valamint augusztus 1-tıl a Képviselı-testület 90/2007. sz. határozat szerint bölcsıdei ellátást biztosít. 1

2 A Képviselı-testület a 62/2009. sz. Képv. test. határozatával úgy döntött, hogy a város lakosai részére a Magyarországi Baptista Egyházzal kötött ellátási szerzıdés útján biztosítja a fogyatékos személyek nappali ellátását, valamint jelzırendszeres házi segítségnyújtást. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás biztosítására május 12. napján az ellátási szerzıdés aláírásra került. Önként vállalt feladatként az önkormányzat az ápolást-gondozást nyújtó idısek otthona szakosított ellátást a Képviselı-testület 85/2006. számú Képviselı-testületi határozata alapján, a december 15. napján aláírt feladatátadási megállapodás szerint a Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskırösi és Császártöltési Idısek Otthona keretein belül biztosítja. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Az egészségügyi alapellátás körében háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást, a fogorvosi alapellátást, a háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást, a védınıi ellátást és az iskolaegészségügyi ellátást mőködteti az önkormányzat. A város közigazgatási területe 6 felnıtt és 3 gyermek háziorvosi, valamint 5 felnıtt és 2 gyermek fogorvosi körzetre tagozódik. A háziorvosi feladatokat valamennyi háziorvos az önkormányzattal kötött megbízási szerzıdés alapján végzi. A fogorvosi feladatokat egy fogorvos közalkalmazottként, 4 felnıtt és 2 gyermek fogorvos az önkormányzattal kötött megbízási szerzıdés alapján látja el. Az önkormányzat a védınıi ellátást, valamint az iskola-egészségügyi ellátást az általa fenntartott intézményen, az Egészségügyi Szolgálaton keresztül biztosítja. A háziorvosi ügyeleti ellátást március 1. napjától a Képviselı-testület 12/2007. számú és 116/2007. számú Képviselı-testületi határozata alapján az Emergency Service Kft. látja el Kiskırös lakosain kívül Akasztó, Bócsa, Csengıd, Imrehegy, Kaskantyú, Páhi, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár közigazgatási területére kiterjedıen is. Az egészségügyi járóbeteg-szakellátást a Képviselı-testület 94/2007. számú Képviselı-testületi határozata alapján szeptember 1. napjától a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht. biztosította augusztus 31. napjáig szeptember 1. napjától az egészségügyi járóbeteg-szakellátást a Képviselı-testület 82/2009. számú döntése szerint a Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. látja el az Önkormányzattal kötött Közszolgáltatási és vagyonkezelési szerzıdés alapján. II. Oktatás, közmővelıdés, sport Az önkormányzat jogszabályban meghatározott kötelezı, és önként vállalt feladatait január 1-én két önállóan mőködı és gazdálkodó, és 12 részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv útján látta el. A közötti idıszakban megvalósuló átszervezések eredményeként egy önállóan és hét részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv került kialakításra A gazdaságosabb és hatékonyabb feladatellátás és a többletforrások elérése érdekében a Képviselı-testület 90/2007. számú határozatával elfogadott megállapodás szerinti feltételek mellett a kötelezı önkormányzati feladatnak minısülı óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelése és az általános 2

3 iskolai nevelés és oktatás feladatát, az önként vállalt közoktatási feladatok ellátását augusztus 1. napjával a Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulásnak átadta a következı intézményekkel: - Kiskırösi Napközi Otthonos Óvodák és Bölcsıde, - Bem József Általános Iskola, - Petıfi Sándor Általános Iskola, - Petıfi Sándor Gimnázium, Kertészeti Szakközépiskola és Kollégiuma, - Wattay Középiskola és Szakiskola. A Városi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény császártöltési, soltvadkerti és keceli telephellyel bıvült. A terjeszkedés a város számára többletkiadással nem járt és az intézmény továbbra is Kiskırös Város Önkormányzata fenntartásában maradt (102/2007. sz. Képv. test. határozat.). A feladatok átadásából adódó átszervezés miatt a Városi Gazdasági Hivatal megszőntetésre került. Az általa ellátott költségvetési szervek (Humán Szolgáltató Központ, Egészségügyi Szolgálat, Városi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Városi Sportigazgatóság, Petıfi Sándor Városi Könyvtár, Petıfi Szülıház és Emlékmúzeum, Kiskırös Város Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság) pénzügyi gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal vette át, illetve az Egységes Iskola szervezeti keretei közé integrálódtak az átadott intézmények tekintetében. A kulturális ágazatban a feladatellátás a Petıfi Sándor Városi Könyvtár valamint a Petıfi Szülıház és Emlékmúzeum közremőködésével valósul meg, a Mővelıdési Központot közmővelıdési megállapodás keretében a közbeszerzési eljárásban kiválasztott Kunság Média Nonprofit Kft. mőködteti. A sport területén szerkezeti szinten jelentıs változások nem történtek. A Városi Sportigazgatóság alapfeladataként látja el az önkormányzati sportlétesítmények mőködtetését, támogatja az iskolai, diáksport tevékenységet és a szabadidısportot. III. Kommunális szolgáltatások VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS A város ivóvíz ellátását 9db fúrt kút, egy darab 1000 m 3 és 2db 200 m 3 felszíni víztározó, biztosítja. Az átutazók és a vezetékes ivóvízhálózatra nem rácsatlakozók vízigényét a belterületen 6 db közkifolyó biztosítja. A térségre jellemzıek a nagymélységbıl kitermelhetı magas sótartalmú és magas hımérséklető termálvizek, amelyek a felsıpannon kori rétegekben méter mélységben találhatók. A termálfürdıfürdı gyógyvízszükségletét ilyen 3 db vízkút biztosítja, amelyeknek vízhıfoka 58 C o. A település kb. 95%-os szennyvízhálózat-lefedettséggel rendelkezik. A szennyvízkezelés eleven iszapos biológiai technológiával történik a szennyvíztisztító telepen. A kezelés folyamata biológiai nitrifikációt, denitrifikációt foszfor elválasztást tartalmaz, biztonsági szimultán vegyszeres kicsapással kiegészítve. A biológiai rendszerbıl kilépı stabil iszapot ülepítés, gravitációs sőrítés után géppel víztelenítik. Kapacitása 3000 m 3 /nap (a településen keletkezı teljes szennyvíz mennyiség fogadására alkalmas). 3

4 KÖZVILÁGÍTÁS Kiskırös bel- és külterületén a kiépített közvilágítási egységek üzemeltetését és karbantartását szerzıdéses megbízás (Száma: 2008/151) alapján a EDF DÉMÁSZ Zrt végzi. A május 20. napján kelt 511-VE-1137-S-10 szerzıdés számú Villamos energia adásvételi szerzıdés értelmében június 1-tıl a villamos energiát az E.ON Energiaszolgáltató Kft., mint kereskedı biztosítja. A meglévı hálózat és közvilágítási lámpatestek karbantartása, mőködtetése - melyet a közvilágítási díj tartalmaz - szolgáltató kötelessége, feladata. Új vezetéképítésre, új lámpatestek létesítésére, mint fejlesztésre, beruházásra az önkormányzat megrendelése alapján kerülhet sor. BELVÍZ ELVEZETÉS A város belterületén és külterületén vegyes - nyílt és zárt - gravitációs rendszerő csapadékvíz elvezetés létesítésével szabályozzuk a csapadékvíz elfolyását. A város belterületén két helyen, a Bánfy utcában és a Dózsa György utcában ( Dózsa György u. 27 sz alatti ingatlanon) található egy - egy csapadékvíz átemelı melynek üzemeltetését az önkormányzat végzi. Zárt rendszerő csapadék elvezetık hossza: 23,6 km ( vízgyőjtık száma : 1165 db ) Nyílt elvezetı árok hossza: 35,9 km A meglévı 59,2 km terjedelmő vegyes csapadék-vízelvezetı rendszer karbantartását lakosság közremőködésével Kiskırös Város Polgármesteri Hivatal végzi. KÖZTISZTASÁG PARKFENNTARTÁS A köztisztaság és parkfenntartási szolgáltatásokat az Önkormányzat közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelıen pályáztatja és a nyertes kivitelezı vállalkozási szerzıdésben rögzített feltételeknek megfelelıen végzi a munkálatokat, ( m 2 területen) melyet április 08- tól határozatlan idıre a Kıröspark Konzorcium lát el. (székhely: 6200 Kiskırös, Petıfi s. u sz.) TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS A települési szilárd hulladék kezelése, győjtése közszolgáltatás keretében helyi rendelettel szabályozott módon biztosított. A település köz- és magánterületének tisztántartására, állattartásra vonatkozó tevékenység helyi rendelettel szabályozott módon történik. Az sz. közút mellett, a várostól 650 m-re, 0246 hrsz-ú földrészleten helyezkedik el a szilárdhulladék lerakó telep. A 22/2001.(X.10.) KöM rendeletben meghatározott 500 méter védıtávolság a lakott területtıl, illetve a legközelebbi lakott épülettıl biztonsággal tartható és a földborítással ellátott, lerakott vegyes kommunális hulladék a lakott területre közvetlen veszélyt nem jelent. A telep EOV (a helyszín meghatározására vonatkozó) koordinátája: X: ; Y: Az év óta mőködı szilárdhulladék lerakó telep november 23-i bezárása után a rekultivációja megkezdıdött. A bezárásáig beszállított szilárd hulladék m2 síkterületen (hrsz: 0246) dombépítéssel került lerakásra. A telep bezárásával párhuzamosan megkezdte mőködését Kiskırös, Izsáki út 19/1. sz. ingatlanon, MÉH-telep mögötti területen kialakított Hulladékudvar, melynek szolgáltatásai a lakosság részére ingyenes. 4

5 Az építési és bontási (Inert) hulladék fogadására képes telep január 1.-tıl megkezdte mőködését Soltvadkert-Kecel összekötı fıút mentén lévı, volt szakszövetkezet területén (hrsz: 0448/17) kialakított telephelyen. A szilárd hulladék gazdálkodás területén megvalósult egy regionális szintő hulladékkezelési projekt. Bács-Kiskun megye 82 települése elsı lépcsıben a projekt elıkészítésre létrehozta a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumot, majd beruházás mőködtetésére a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelı és Közszolgáltató Részvénytársaságot. A finanszírozása 75%-a az EU kohéziós alapokból, 15%-a állami költségvetési támogatásból, 5%-a központi költségvetésben önerı kiváltására biztosított alapból, további 5%-ban pedig hitelbıl történik. Kiskırös Város kommunális hulladéka a kiskunhalasi lerakóba kerül beszállításra. A város belterületén 15 db szelektív hulladékgyőjtı sziget van elhelyezve, mely közszolgáltatást és a szelektív hulladék szigetek üzemeltetését a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. ÚT- ÉS JÁRDAFENNTARTÁS Az új utak, járdák építése, terveztetése, és a meglévı belterületi utak, járdák fenntartása a Stratégiai és Városüzemeltetési Osztály közremőködésével történik. Önkormányzati kezeléső belterületi utak: - Szilárdburkolattal ellátott: 64,6 km - Burkolat nélküli: 4,2 km Megyei kezeléső belterületi utak: - Szilárdburkolattal ellátott: 9,97 km Önkormányzati kezeléső külterületi utak: - Szilárdburkolattal ellátott: 8,9 km - Burkolat nélküli: 190,7 km Állami kezeléső belterületi utak: - Szilárdburkolattal ellátott: 25,75 km Kerékpár utak: Kiskırös - Soltvadkert között (épült 1998) teljes hossz: 6629 m - Kiskırös területén: 1540 m - Kiskırös fenntartásában: 3236 m 5

6 B) Az Önkormányzat pénzügyi helyzete I. A költségvetési elıirányzatok alakulása A Város költségvetésének évi eredeti és módosított elıirányzatai, valamint a teljesítési adatok június 30-ig az alábbiak szerint alakultak Ezer Ft - ban BEVÉTELEK Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a I. Intézményi bevételek II. Központosított bevételek 1. Polgármesteri Hivatal saját bevétele Helyi adók Átengedett központi adók Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek *. Központi költségvetésbıl kapott támogatás Támogatásértékő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Központosított bevételek összesen ( II./1-8.) kölcsönök nélkül Elızı évi maradványok BEVÉTELEK ÖSSZESEN Az önkormányzati költségvetés mőködési III. hiánya IV évi mőködési hiány KIADÁSOK Teljesí Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat Teljesítés tés %- a I. Mőködési célú kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása

7 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, 5. támogatások Támogatásértékő kiadások, támogatások Mőködési célú kiadások összesen II. Felhalmozási jellegő kiadások - 1. Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási jellegő kiadások, támogatások Felhalmozási jellegő kiadások összesen III. Tartalékok 1. Általános tartalék Céltartalék Kötvénykibocsátás - tartalék Tartalékok összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN *A Központosított bevételek (II.) 6. sorában szereplı Központi költségvetésbıl kapott támogatás összege az idıarányostól eltérı teljesítésének oka, hogy az Önkormányzat által folyósított (szociális) ellátásokra kiutalt támogatás elıirányzatát központi adatok hiányában- az elsı félévben nem tudtuk beépíteni. A személyi juttatások elıirányzatának teljesítését befolyásolja az intézményi betöltetlen álláshelyek száma, amely a án az alábbiak szerint alakult: -Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság: 4fı -Egészségügyi Szolgálat: 0,5 fı -Polgármesteri Hivatal: 6 fı II. Önkormányzati hitelek, kötvény és adósságszolgálat Az Önkormányzat a évek közötti idıszakban fejlesztési feladatainak finanszírozásához, a mőködési költségvetési egyensúlyának biztosításához rövid és hosszú lejáratú hitelfelvételt tervezett. Az Önkormányzat és a V. számú Szennyvíz és Csatorna Viziközmő által felvett ezerft összegő hitel novemberéig teljes mértékben kiegyenlítésre került. A Kiskırösi VI. sz Szennyvíz és Csatorna Viziközmő Társulat szennyvízberuházáshoz felvett ezerft összegő kölcsönét a Társulat megszőnését megelızıen törlesztette, így az ezerft összegő Önkormányzati kezességvállalás is lehívás nélkül megszőnt. A Petıfi Sándor Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ felújításához augusztus 1-én kedvezményes kamatozású hitelre vonatkozó szerzıdés került aláírásra ezerft összegre. A kedvezmény a kamatfizetés támogatására vonatkozik. A tıketörlesztés szeptemberben 7

8 kezdıdött és június 5-én jár le. A fennálló tartozásállomány június 30-án ezerft. Az Önkormányzat fejlesztési feladatainak finanszírozásához a 122/2008. (X.15.) sz. és a 124/2008. (XI.11.) sz. Képv. test. határozat alapján euró összegő kötvényt bocsátott ki. A törlesztés 2013 szeptember 30-tól indul és december 19-ig tart. A mőködési kiadások átmeneti finanszírozására az Önkormányzat május 18-án 250 millió Ft-os folyószámlahitel-keretre vonatkozó megállapodást írt alá. Az igénybevétel mértéke folyamatosan változó, a folyószámlahitel szerzıdés megújítására évente kerül sor augusztus 31-én a keret kihasználtsága 66,59%-os A fennálló hiteltartozások, illetve hitelkeret összege: Megnevezés 1 ÖKIF hitel Könyvtár és Mővelıdési Központ felújítása 2 Kiskırös Fejlesztés I. kötvény 3 Szerzıdésköt és idıpontja Szerzıdés szerinti összeg Sorszám Devizanem Futamidı (év, hó) Kamatoz ás 2006/08/ forint 2026/06/05 változó 2008/12/ * euró 2028/12/19 változó Folyószámlahitel-keret 2009/05/ forint 2010/12/31 változó *A kötelezettség könyv szerinti összege a december 31-ei állapot szerint: Ft 8

9 C) Az Önkormányzat vagyoni helyzete I. Az Önkormányzat vagyona A 13/1992.(VII.8.) önk. rendelet szerint Kiskırös Város Önkormányzatának vagyona a tulajdonában lévı ingatlanokból, közmővekbıl, ingóságokból, valamint pénzvagyonból, értékpapírokból, üzletrészekbıl és az önkormányzatot megilletı egyéb vagyoni értékő jogokból áll. Az Önkormányzat vagyoni helyzetét átfogóan az 1. számú melléklet szerinti Egyszerősített mérleg december 31. mutatja be. Az önkormányzat törzsvagyona a kötelezı önkormányzati feladatok ellátására szolgáló vagyon. A törzsvagyon forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes. Forgalomképtelenek a helyi közutak és mőtárgyaik, a terek és parkok és minden más ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény vagy a Képviselı-testület forgalomképtelennek nyilvánít. Korlátozottan forgalomképesek a közmővek, az önkormányzat feladatkörébe tartozó közszolgáltatási feladatot ellátó intézmények és középületek, továbbá a Képviselı-testület által meghatározott ingatlan és ingó vagyontárgyak, ezen kívül minden egyéb vagyontárgy az önkormányzat forgalomképes vállalkozói vagyonának minısül. Az Önkormányzat vagyonát a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat költségvetési szervei, illetıleg vagyonkezelési szerzıdés alapján más szervek kezelik. A korlátozottan forgalomképes törzsvagyont a 2. számú melléklet táblázata mutatja be. A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek használati jogát azok az intézmények (az Önkormányzat költségvetési szervei) gyakorolják, amelyek az adott ingatlanban közszolgáltatást teljesítenek, ezek az alábbiak: - HUMÁN Szolgáltató Központ - Egészségügyi Szolgálat - Városi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény - Városi Sportigazgatóság - Petıfi Sándor Városi Könyvtár - Petıfi Szülıház és Emlékmúzeum - Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság. Az Önkormányzat szeptember 1. napjától a járóbeteg egészségügyi közszolgáltató tevékenység, január 1. napjától az ivóvízellátás, mint közüzemi szolgáltatás tevékenység ellátását, arra jogosult gazdálkodó szervezetnek (Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht., majd szeptember 1. napjától a Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft., illetve a KİRÖSVÍZ Kft.) átadta és a közszolgáltatás ellátást szolgáló vagyonra, így az ingatlanvagyonra is, vagyonkezelıi jogot engedett. Az Önkormányzat augusztus 1. napjától az oktatási és nevelési, január 1. napjától a személyes gondoskodás keretébe tartozó átmeneti elhelyezését nyújtó idıskorúak gondozóháza fenntartása, ápolást, gondozást nyújtó idıskorúak otthona fenntartása feladatait átadta a Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulásnak, amely azok ellátásról az e célra alapított intézményei útján gondoskodik. Az Önkormányzat a feladatátadással egyidejőleg 9

10 térítésmentes használati jogot biztosított az átadott feladatokat kiszolgáló intézményi épületekre és eszközökre. A szennyvízközmő vagyon, a strand- és gyógyfürdı, valamint kemping üzemeltetését a meghatározatlan idıtartamra megkötött szerzıdések alapján a KİRÖSVÍZ Kft. látja el. Az Önkormányzat a április 26-án megkötött megállapodással, a városi sporttelep 1100 m2 nagyságú részét meghatározatlan idıtartamra ingyenes használatba adta, a Kiskırös Petıfi Szabadidı Sportegyesület részére, korcsolyapálya és a mőködtetéséhez szükséges épületek építésére és azok üzemeltetésére. A Képviselı-testület a többször módosított 167/1992. sz. Képv. test. határozatával elismerte a Katolikus Egyház, Kalocsa-Kecskeméti Fıegyházmegyének a Batthyány utcai óvoda egy részre vonatkozó jogos igényét; és a kizárólag óvoda céljára történı tulajdonba adás idıpontját szeptember 1. napjában állapította meg. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a /108939/7/2006. sz. határozatával megvonta az Önkormányzattól a 3013 hrsz-ú (óvoda) ingatlan 1276/2526-od tulajdoni hányada tulajdonjogát és azt a Kiskırösi Római Katolikus Egyházközség tulajdonába adta. A tulajdonosok az ingatlanon fennálló közös tulajdont (tulajdonközösséget) megszüntették, így az óvoda régi épülete az Egyházközség, az új épületszárny az Önkormányzat tulajdonába került, egyidejőleg az udvar is megosztásra került. A tulajdonközösség megszüntetésével egyidejőleg a tulajdonosok megállapodtak abban is, hogy az Egyházközség december 31. napjáig a fenntartási költségek viselése ellenében, óvoda mőködtetése céljára, az Önkormányzat ingyenes használatába adta a tulajdonába került ingatlant. Az Önkormányzat üzemeltetésre, vagyonkezelésbe, illetve használatba nem adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyona a Polgármesteri Hivatal kezelésében van. E körbe tatozó ingatlanok közül a Polgármesteri Hivatal kezelésében lévı piacot, ravatalozót, központi autóbusz-pályaudvart vállalkozó mőködteti (a benne lévı büfé és lakás bérbeadásra került), a piaccsarnokban lévı üzlethelyiségek (jelenleg egy üres), az Árpád u. 8. sz. alatti épület egy része (volt Városi Gazdasági Hivatal), a Mővelıdési Központ egy része (cukrászda) a Piac téren lévı húsbolt és baromfibolt alatti földterület bérbeadással kerül hasznosításra. A Petıfi Szülıház udvarában lévı épület egy részében a Petıfi Szülıház és Emlékmúzeum irodája és raktára található, a többi épületrész az ÜDE-KUNSÁG Kft. használatában van. Vállalkozói vagyon Az önkormányzati vállalkozói vagyonnal, vagy annak egy részével kapcsolatos gazdasági koncepció meghatározása a Képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. E vagyoni körbe tartozó ingatlanok kezelésérıl, hasznosításáról a Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. A vállalkozói vagyon az ingatlanok jellege szerint az alábbiak szerint csoportosítható: - belterületi beépítetlen földek, - külterületi földek, - lakóépületek, lakások, - egyéb ingatlanok. Belterületi beépítetlen földek: A vagyoni körbe 71 db, összesen 23,1 ha nagyságú terület tartozik. Ezek pl. az utak melletti földrészletek, térnek, közparknak nem minısülı nagyobb ingatlanok, pl.: a szennyvíztisztító telep 10

11 körüli 11,8 ha nagyságú, a Róna utcai telekalakítást követıen visszamaradt 3,7 ha nagyságú terület, valamint az építési telkek. Ezen ingatlanok zöldterületként funkcionálnak, folyamatos kaszálásukról a Polgármesteri Hivatal közhasznú foglalkoztatottakkal és gondoskodik. Az Önkormányzat jelenleg négy építési telek tulajdonjogával rendelkezik, melyek közül kettı a Róna utcában, egy a Mezı és Béke utca sarkán, egy a Bajtárs utcában található. Ez utóbbi telek értékesítése a Képviselı-testület 93/2006. sz. határozata alapján csak a Balassi B. utcai telekalakítást követıen történhet. Annak ellenére, hogy a Képviselı-testület a telekárakat igen kedvezı összegben állapította meg ezzel elısegítve az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezı családok lakáshoz jutását is azokat többszöri árverési kiírás és árcsökkentés ellenére sem tudtuk értékesíteni. Külterületi földek: 70,8 ha, 93 tagból álló (ebbıl 41 db magánszemélyekkel, egyéb szervezetekkel osztatlan tulajdonközösségő) külterületi föld képezi az Önkormányzat tulajdonát, melybıl 3,4 ha a vásártér, külterületen található még a 8,3 ha nagyságú volt szeméttelep. A termıföldek közül nagyobb mérető az Akasztói út jobb és bal oldalán lévı 12,6 és 17,5 hektáros erdı és gyepterület, a Rákóczi u. végén, a Szőcsi erdı melletti 11,3 ha nagyságú gyep. A többi földrészletre jellemzı, hogy többségük a belterülettıl távol esik, általában gyep mővelési ágúak, több évtizede mőveletlenek, átlagban m2 nagyságúak. 21 zártkert is részét képezi a külterületi földeknek. A Képviselı-testület a módosított 168/1992. sz. határozatával kijelölte azon termıföldeket, amelyeket értékesíteni kíván, egyidejőleg meghatározta azok eladási árát és a haszonbér összegét is. A termıföldek hasznosítása nem megoldott, sem vételükre, sem haszonbérbevételükre nincs igény, jelenleg 1,4 ha nagyságú földre van érvényes haszonbérleti szerzıdés. Az összefüggı nagyobb gyepterületeket kaszálással kerülnek hasznosításra, de ebben az évben csak 2,5 ha területre volt igény. A vásártér 2005-ig látta el funkcióját. Figyelemmel arra, hogy a vásártér nem felel meg a hatósági elıírásoknak (pl. nincs vezetékes ivóvíz, iroda, elkülönített WC) az állategészségügyi hatóság nem járult hozzá a további mőködéséhez. Az alapfelszerelések biztosítása kb. 15 M/Ft kiadást eredményezne. A vásártér egy részén kutyakiképzı iskola mőködik, a többi része kaszálásra kerül. Lakóépületek, lakások: Az Önkormányzatnak 78 lakása van, ebbıl 4 intézményben lévı, un. pedagógus szolgálati lakás, amelyekkel az intézmények rendelkeznek, 1 a központi buszpályaudvarban van és a pályaudvar felügyeletét ellátó vállalkozó bérli. 74 lakás kezelıje a Polgármesteri Hivatal. A Hivatal a lakásrendelet alapján, az december 29-én létrejött, meghatározatlan idıtartamra szóló szerzıdéssel megbízta a KİRÖSKOM Kft-t a kezelıi feladatok egy részének ellátásával. A 74 lakásból - 60 szociális rászorultság, - 2 BM bérlıkijelölés, - 12 szakember ellátottság céljából kerül bérbeadásra. 11

12 Jelenleg három lakás van üresen. A Luther tér 6. IV/13. és a Kossuth L. u. 36/2. sz. lakást a Képviselı-testület értékesítésre jelölte ki (az árverések eddig eredménytelenek voltak), egy lakás azért nem került bérbeadásra, mert több, szakemberállás is lakás biztosításával került meghirdetésre. Az Önkormányzat 4 bérlı lakásbérletét felmondta, mivel lakbérfizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, egy fı bérleti jogviszonya megszőnt. A bíróság 2 volt bérlıt kötelezett a lakás kiürítésére. Mivel az ítéletnek nem tettek eleget, az Önkormányzat bírósági végrehajtást kezdeményezett. 2 fı esetében a kilakoltatásra irányuló bírósági eljárás folyamatban van, egy fı kilakoltatását az Önkormányzat a közeljövıben kezdeményezi a bíróságon. Egyéb ingatlanok: Megnevezése: Fekvése hrsz.: nagysága hasznosítása Krimpeni Vendégház Hrúz M. u. 96/ 9/_/ esetenkénti 1664 m2 bérbeadás értékesítésre Volt óvoda Rákóczi u / /_/ 866 m2 kijelölve Szolárium Petıfi tér / m2 bérbeadás Baxtele Rom közösségi ház Kossuth u / 725 m2 bérbeadás Gyógyszertár Luther tér 5/A 2665/ 3/A/_ m2 bérbeadás Sportlıtér Május 1. U. 2703/ 1304 m2 bérbeadás Volt méréshitelesítı Erdıtelki u / /_/ 3321 m2 bérbeadás Iroda (Mozgáskorl. Egyesülete) Batthyány u / 1/_/ 761 m2 bérbeadás bérbeadás és Irodaház (társasház) Petıfi tér / /A/ 2047 m2 ingyenes Telephely és adóállomás Petıfi S. ú / 8/_/ 9786 m2 bérbeadás bérbeadás és ingyenes Helyırségi Klub Pozsonyi u / /_/ 683 m2 Volt apaállat istálló Okolicsányi u ÜRES Volt takarmánybolt Jókai u / ÜRES A Rákóczi u sz. alatti volt óvoda ingatlant a Képviselı-testület a 16/2010. sz. határozatával értékesítésre jelölte ki, a kitőzött árverések eddig nem vezettek eredményre. A Petıfi tér 3. sz. alatti épületben lévı önkormányzati ingatlanok egy részében azok a gazdálkodó szervezetek találhatók, amelyeket az Önkormányzatnak kell ingyenesen (a közüzemi díjak megtérítése mellett) elhelyeznie, más részük bérbeadásra került. A Képviselı-testület a Pozsonyi u. 2. sz. alatti, volt Helyırségi Klub épületét elsıdlegesen bérbeadással történı hasznosításra jelölte ki, de ingyenes használati jogot biztosított a közüzemi szolgáltatások díjának megtérítése és a helyiségek napi színtő karbantartási kötelezettsége mellett - az Országos Petıfi Sándor Társaságnak és a Kiskırös Városért Alapítványnak. Ingyenes használati (és eszközhasználati) jogot biztosított a Kiskırös Helyırség Nyugállományúk Klubja részre is akként, hogy térítésmentesen biztosítja a közüzemi szolgáltatásokat is. Az épület 2 helyisége jelenleg üres, a többi része bérbeadásra került. A Jókai u. 34. sz. alatt található volt takarmánybolt üres, a bérbeadására kiírt pályázataink nem vezettek eredményre. Az ingatlan önállóan nem beépíthetı, a szomszédos ingatlan tulajdonosa nem kívánja telek-kiegészítés céljából megvásárolni. Az épület igen rossz állagú, felújítása nem 12

13 gazdaságos, ezért annak elbontása indokolt. A 288 m2 nagyságú földterület a továbbiakban közterületként funkcionálhat. Az Okolicsányi u. 43. sz. alatti volt apaállat istállónak helyet adó ingatlanon lévı lakás bérbeadással hasznosított, az épület többi, 141 m2 nagyságú részében lévı helyiségekbıl kettıt a Polgármesteri Hivatal raktárnak használ, a többi helyiség üres. Az Önkormányzat a Szarvas u. 2. sz. alatti 3137 hrsz-ú ingatlant a január 6-án kelt és június 18-án és április 30-án módosított adásvételi szerzıdéssel ,- Ft ,- Ft Áfa vételárért értékesítette a SZARVASHAUS Kft.-nek. A vevı az árverés napján ,- Ft vételárelıleget megfizetett, és kötelezettséget vállalt a vételárhátralék és annak a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegének december 31. napjáig történı megfizetésére; továbbá az ingatlanon lévı épület elbontására és az ingatlan november 1. napjáig történı beépítésére. 2. Az önkormányzati vagyon hasznosítása Az önkormányzat a különbözı megállapodásai és szerzıdései alapján, vagyonát a 3. számú mellékletben felsoroltak szerint hasznosítja D) Folyamatban lévı beruházási projektek és benyújtott pályázatok A közötti idıszakban a Gazdasági program által kijelölt irányvonal mentén a városfejlesztési feladatokhoz jelentıs összegő pályázati forrás került bevonásra. A hazai illetve Európai Uniós támogatás bevonásával tervezett, folyamatban lévı nyertes, és benyújtott pályázatok: Fejlesztés megnevezése Fejlesztés teljes összege - Könyvtári szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése eft - Szennyvíztisztítás és elvezetés végleges megoldása eft - Budai Nagy Antal utcában járda építése eft - Bölcsıde fejlesztése eft - Belterületi közútfejlesztés eft - Mővelıdési Központ infrastrukurális fejlesztése eft - Szakorvosi Rendelıintézet infrastrukturális fejlesztése eft - Petıfi Szülıház fejlesztése eft - Városközpont rekonstrukció eft E) Közbeszerzések, pénzügyi determinációk Az önkormányzatnál augusztus 31-én folyamatban lévı közbeszerzések listáját az alábbi kimutatás tartalmazza: Közbeszerzés sorszám tárgya állapota 1 Kiskırös, Soltvadkert, Kecel és Izsák városok könyvtári szerzıdéskötésre vár szolgáltatásainak összehangolt infrastruktúra-fejlesztése 13

14 2 Kiskırös Városközpontja Engedélyes és kiviteli tervének elkészítése szerzıdéskötésre vár A további szerzıdés szerinti pénzügyi kötelezettségek és testületi döntések tételes bemutatását a 4. számú és az 5. számú melléklet tartalmazza. Kiskırös, szeptember 3. Domonyi László sk. polgármester 14

15 1. számú melléklet E S Z K Ö Z Ö K Egyszerősített mérleg december 31 Elızı évi auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±)** Ezer Ft - ban Tárgyévi auditált egyszerősített beszámoló záró adatai A) BEFEKTETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN F O R R Á S O K Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±)** Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai D) SAJÁT TİKE Induló tıke Tıkeváltozások *Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

16 2. számú melléklet A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon hrsz megnevezése fekvése nagysága haszn. módja: 97/ /_/ Közmővek Dózsa Gy. u m2 vagyonkezelés 010/_17/_/ Közmővek IX-X. kút Baross G. u m2 vagyonkezelés 103/ /_/ Szennyvíztelep Dózsa Gy. u m2 üzemeltetés 104/ 4/_/ Közmő védterület IV. VII. kút Kassai utca 1060 m2 vagyonkezelés 105/ /_/ Vízmő gépház Kassai utca 6081 m2 vagyonkezelés 141/ /_/ Közmővek VII/B Sáhor csatorna m2 Polg.H. és társ. 329/ 2/_/ Vízmő kutak VI. sz védterület Kassai utca 1812 m2 vagyonkezelés 351/ 2/_/ Vízmő kút védterület VIII.sz Kassai utca 1301 m2 vagyonkezelés 723/ /_/ Óvoda - Szőcsi óvoda Rákóczi u m2 KTKT használat 0246/ /_/ Szeméttelep Feketehalom m2 Polg. Hivatal 0311/_20/_/ Tanterület Soltvadkerti út m2 KTKT használat 0381/_84/_/ Közmővek Remerenció 1773 m2 Polg. Hivatal 0409/_48/_/ Közmővek Csukás-Sáhor csatorna 4290 m2 Polg. Hivatal 0416/ 3/_/ Dögkamra József A. utca vége 7450 m2 Polg. Hivatal 0510/_22/_/ Vízmő Ökördi 684 m2 vagyonkezelés 1096/ /_/ Közmővek VII/C belvízcsatonra m2 Polg.H. és társ. 1253/ /_/ Intézmény - Szociális Otthon Sárkány J. u m2 KTKT használat 1255/ /_/ Wattay Középiskola Sárkány J. u m2 KTKT használat 1459/ 2/_/ Wattay tanmőhely Safári u m2 KTKT használat 1497/ /_/ Intézmény - Szlovák Tájház Szent István u m2 intézmény 1525/ /A/ volt háziorvosi rend. + 4 lakás Kossuth L. u m2 KTKT és Polg.h. 1580/ /_/ Bem J. Általános Iskola Vasvári P. u m2 KTKT használat 1714/ 2/_/ Wattay tanmőhely Izsáki u m2 KTKT használat 2063/ /A/ Intézmény - Ravatalozó Evagélikua temetı 369 m2 üzemeltetés 2382/ /_/ Tüdıgondozó Kossuth L. u m2 vagyonkezelés 2442/ /_/ HUMÁN Szolgáltató Kossuth L. u m2 intézmény 2473/ /_/ Gimnázium és Sportcsarnok Árpád u m2 KTKT és intézm 2474/ /_/ Sporcsarnok udvar Árpád u m2 intézmény 2481/ /_/ Bölcsöde, óvoda, Eü. szolgálat Árpád u m2 KTKT és intézm 2560/ /_/ Wattay Középiskola Árpád u m2 KTKT használat 2562/ /_/ Intézmény - Kollégium Árpád u m2 KTKT használat 2571/ /_/ Víztorony Liget utca 553 m2 vagyonkezelés 2636/ 1/_/ Napközi Otthon Petıfi S. ú m2 KTKT használat 2656/ /_/ Intézmény - Szakorvosi rendelı Petıfi tér m2 vagyonkezelés 2676/ /_/ Mővelıdi Központ-Könyvtár Petıfi tér m2 int. És megáll. 2678/ /_/ Petıfi Szülıháza Petıfi tér m2 int. És megáll. 2680/ 1/_/ Petıfi emlékmúzeum Petıfi tér m2 intézmény 2711/ /_/ Intézmény - Városi Sportpálya Dózsa Gy. u m2 intézmény 2712/ 6/_/ Petıfi Spartacus sporttelep Dózsa Gy. u m2 intézmény 2725/ 1/_/ Gyógyfürdı és strandfürdı Erdıtelki út m2 üzemeltetés 2735/ /_/ Közmővek VI. belvízcsatorna, árok 2809 m2 Polg.H. és társ. 16

17 3013/ /_/ Óvoda - Batthyány úti Óvoda Bathhyány u m2 KTKT használat 3044/ /_/ Autóbusz pályaudvar Nagy Inre tér m2 üzemeltetés 3090/ /_/ Polgármesteri Hivatal épülete Petıfi tér m2 Polg. Hivatal 3106/ /_/ Intézmény - Zeneiskola Tarnowi tér m2 intézmény 3545/ 2/_/ Óvoda - Mohácsi úti óvoda Mohácsi u m2 KTKT használat 3740/ /_/ Thököly u. óvoda, sportterem Thököly u m2 KTKT használat 4376/ /_/ Gyakorlókert Soltvadkerti út m2 KTKT használat 4526/ /_/ Iskola - Erdıtelek Általános Iskola Nyárfa u m2 KTKT használat 4527/ 1/_/ Iskola - Erdıtelek Ált. Isk. játszótér Nyárfa u m2 KTKT használat 1795/ /_/ Közmővek Kiskunhalas, Határ u. 722 m2 üzemeltetés 2063/ /B/ Kolombárium Evangélikus temetı 55 m2 üzemeltetés 1800/ /_/ Közmő Kiskunhalas, Határ u. 53 m2 üzemeltetés 1783/ 2/_/ Hulladékudvar Ipartelepi út (Izsáki u.) 2465 m2 üzemeltetés 521/ /_/ Kisoroszi Tábor Kisoroszi, Hajós u m2 KTKT használat 0224/_18/_/ Csikóvári Tábor Pomáz 4531 m2 KTKT használat 012/_43/_/ Csatorna Szőcsi m2 Polg. Hivatal 3139/ 2/_/ Zsinagóga Petıfi S. ú m2 intézmény 3139/ 1/_/ Petıfi Általános iskola és tonacs. Petıfi S. ú m2 KTKT használat 010/105/_/ Csatorna Szőcsi 3539 m2 Polg. Hivatal 1748/_10/_/ árok 267 m2 Polg. Hivatal 2728/_73/_/ árok 115 m2 Polg. Hivatal 078/ /_/ árok 2565 m2 Polg. Hivatal 0202/_49/_/ árok 6356 m2 Polg. Hivatal 0206/_79/_/ árok m2 Polg. Hivatal 0210/_64/_/ árok 2647 m2 Polg. Hivatal 0210/_97/_/ árok 4119 m2 Polg. Hivatal 0214/_27/_/ Csatorna 1552 m2 Polg. Hivatal 0214/_78/_/ Csatorna 5202 m2 Polg. Hivatal 0252/ 1/_/ Csatorna 5524 m2 Polg. Hivatal 0252/ 2/_/ Csatorna 8136 m2 Polg. Hivatal 0267/_64/_/ árok 1707 m2 Polg. Hivatal 0315/ 1/_/ Csatorna 8236 m2 Polg. Hivatal 0318/ /_/ árok 1188 m2 Polg. Hivatal 0335/_18/_/ Csatorna 1757 m2 Polg. Hivatal 0344/_24/_/ árok 8470 m2 Polg. Hivatal 0381/_43/_/ Csatorna 9699 m2 Polg. Hivatal 0394/_57/_/ árok 5753 m2 Polg. Hivatal 17

18 3. számú melléklet Az önkormányzati vagyon hasznosítása 12 m2 1/2 része bérlet " A/57 " A/62 12 ingyenes meghatározatlan - " A/63 12 " " - " A/64 12 " " - " A/65 12 " " - " A/66 12 " " - " A/67 12 " " - " A/76 18 ingyenes meghatározatlan - " A/77 12 " " - " A/78 12 " " - Címe: Hrsz.: Nagyság/m2 Hasznosítás: Megszőnés: Bérleti díj/év/ft Értékesítésre Rákóczi u kijelölve Kossuth L. u bérlet Épületfelújítás Petıfi tér /A/30 35 bérlet meghatározatlan " A/31 12 " " " A/32 17 " " " A/43 12 " " " A/44 12 " " " A/45 12 " " " A/46 12 " " " A/47 24 " " " A/48 18 Ingyenes meghatározatlan - " A/49 18 " " - " A/50 18 " " - " A/51 18 " " - " A/52 18 " " - Luther tér 5/A 2665/3/A/ bérlet Május 1. u bérlet Épületfelújítás Pozsonyi u , helyiség 37,76 ingyenes A Helyırségi Nyugállományúak Klubja megszőnéséig 3138, 5 és 13. " Helyiség 87,6 bérlet , 4. " Helyiség 25,83 bérlet " 3138, ,56 bérlet

19 Helyiség " 3138, 10. Helyiség 12,3 bérlet " 3138, 11. Helyiség 15 ingyenes , 1. helyiség 37,11 ÜRES " 3138, 3. Helyiség 29,61 ingyenes " 3138, földszint 420,13 bérlet IV. Ü " 3138 udvar 108 RE S - Petıfi tér /1/A/1 47 bérlet Batthyány u /2 93 bérlet Okolicsányi ÜRES Árpád u ,6 bérlet " ,85 bérlet " ,7 ingyenes " Ingyenes Zöldpiac 2035/ bérlet Piactér csarnok 1. Üzlet 30,89 bérlet " csarnok 2. Üzlet 31,11 bérlet csarnok 3. " Üzlet 36,08 bérlet meghatározatlan Csarnok 4. üzlet 28,8 ÜRES Petıfi S. ú jan bérlet meghatározatlan Petıfi tér bérlet Erdıtelki u bérlet M2-bıl 97 m2 ingyenes Luther tér 1. Nagy Imre tér ,26 bérlet Petıfi tér ,45 bérlet meghatározatlan Kassai u vége 104/9, 04/1 12,6 ha bérlet Piac tér 2035/18 84 bérlet meghatározatlan Alsócebe 0283/ haszonbér meghatározatlan , 2725/3 3,2 ha megállapodás vásártér Öregszılı 082/ haszonbér meghatározatlan 300 Piac tér 2035/18 70 bérlet meghatározatlan Akasztói útnál 0560/ megállapodás

20 Erdıtelki útnál 18032/1 632 megállapodás Vasút mellett haszonbér meghatározatlan 746 Erdıtelki útnál megállapodás Szőcs J. utca 1171/2 605 megállapodás Akasztó útnál 0560/ Haszonbér meghatározatlan 100 Liget utca 2571 antenna bérlet Petıfi u /8 bázisállomás bérlet Akasztó útnál 0560/ haszonbér meghatározatlan

21 4. számú melléklet A szerzıdésés kötelezettségek Kötelezettségváll alás Szerzıdés száma: V. Kötelezettsé gvállalás Szerzıdés tárgya: Szerzıdéskötés dátuma: Szerzıdı fél: Éves kötelezettsé g összege: 389/2007 Önkormányzati Generali vagyonbiztosítás Providencia 427/2007 Hulladékszállítás Kıröskom Kft /2007 Kommunikációs BCN Rendszerház rendszer kiépítése és Lejár: KFKI karbantartása 515/2007Kv:AHB GFB KUY Allianz Kvsz:AHB Casco KUY Allianz /2007 Közétkeztetés Diákkonyha Kft Lej: /2007.ikt.536/ Saldo integrált rendszer 2007 Saldo ZRT / /07 Könyvvizsgálói díj Lejárat: Law on Conto Könyvvizsgáló Zrt /2008 Postai küldemények Magyar Posta Zrt. feladása,díjak. 8169/2008 Szavazó rendszer Elektromatika /2007 ikt. karbantartás KKt. 8189/2008 Honlap frissítés Infó-Kalóz Bt Régió 33 kft. 8191/2008 Közmővelıdési Kunság Média megállapodás Lejárat: Kft. 8065/2008 Iktató program licensz Net Team -Kft /2009 PPP-tornaterem Módosítva: lejárat: /2009 PPP-tanuszoda Módosítva: lejárat: ÖKO-Komplex Kft. ÖKO-Komplex Kft

22 /2010 Köztisztaság és Kıröspark ,- parkfenntartás Konzorcium 10231/2010 Közvilágítási feladatok E.On ,- Lejár:12 hónap Energiaszolgáltató Kft. Önkormányzati június 9. MVM Partner ,- tulajdonú ingatlanok villamos-energia ellátása Lejárat: 12 hó Energiakereskedel mi Zrt /2009 Térfigyelı rendszer WBS Rendszerház /2010 Városközpont projekt Lucsik és Társa /2010 TEKI/2009/3065 Pályázat Budai Nagy Antal utca 10047/2010 Kötvényhez kapcsolódó pénzügyi tanácsadó tevékenység 9297/2009 Bankszámla-vezetési szolgáltatás Felvonó (Lépcsın járó)földszint Személyfelvonó karbantartás Kft Kıröskom Kft Felmondás nélkül automatikus hosszabbítás következı 1 évre lejár: Budapest-Priv- Invest Kft Épülettechnika Kft Épülettechnika Kft prémium. CIB Bank Zrt

23 5. számú melléklet éven túlnyúló kötelezettségvállalást tartalmazó Képviselı-testületi határozatok Sorszám Határozat száma Tárgy 1 2/2007. Bem József Ált. Iskola fejlesztéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalás 2 9/2007. Buszjárat szolgáltatás beszerzése 3 13/2007. Petıfi Sándor Ált. Iskola tornaterem projekt közbeszerzése 4 14/2007. A kistérségi uszoda projekt közbeszerzése 5 62/2007. Az Önkormányzat kötelezı és önként vállalt közoktatási feladatai ellátásának a Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás útján történı ellátása 6 116/2007. Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok átadása 7 141/2007. Viziközmő üzemeltetése vagyonkezelı kijelölésével 8 147/2007. Interregionális Együttmőködési Programban való részvétel 9 26/2008. Pályázat benyújtása a Petıfi Sándor Mővelıdési Központ és a Bölcsıde infrastruktúrális fejlesztéséhez 10 69/2008. Közmővelıdési feladatokat ellátó szolgáltató kiválasztása 11 78/2008. Önkormányzati honlap készítése, közadatok internetes közzététele /2008. Az alapfokú mővészetoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó megállapodás jóváhagyása /2008. Kiskırös Város Önkormányzatának felhalmozási célú kötvénykibocsátása 14 43/ / /2009. Kötelezettségvállalás Petıfi Szülıház és Emlékmúzeum "Vendégváró tájházak" c. pályázathoz Közbeszerzési eljárás az Önkormányzat számlavezetı hitelintézetének kiválasztására és hitel felvételére A KTKT Egységes Iskola és Szakiskola Petıfi Sándor Általános Iskolája fejlesztésének finanszírozása 17 73/2009. Pályázat benyújtása a Budai Nagy Antal utcában járdaépítésre 18 82/2009. Egészségügyi közszolgáltatási feladatok ellátása 19 96/2009. Pályázat benyújtása az EU Önerı Alapból történı támogatás elnyerésére /2009. Kistérségi térfigyelı-rendszer önkormányzat által történı mőködtetése /2009. Kötvényhez kapcsolódó pénzügyi tanácsadási feladatok ellátása 22 1/2010. "Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése" címő, DAOP /A kódszámú pályázat benyújtása 23 29/2010. Köztisztasági és parkfenntartási szolgáltatás közbeszerzése 24 30/2010. Pályázat benyújtása a DAOP /B kódszámú, "Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése" címő pályázati kiírásra 23

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA 2012-TŐL

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA 2012-TŐL KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA 2012-TŐL Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 259/2012. (V. 29.) számú önkormányzati határozat 1. melléklete A vagyongazdálkodási

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzatának Gondozási Központ Vezetőjétől 6/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Ikt: 1022/2008. Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Melléklet: 2 db Ásotthalom

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2014. május.-ei, valamint valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2014.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

Iktatási szám: 11-98/2010.

Iktatási szám: 11-98/2010. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE sz. napirendi pont Iktatási szám: 11-98/2010. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László BESZÁMOLÓ Nógrád Megye Önkormányzatának 2006-2010. évi ciklusra

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 7 A Közgyűlés 2014. március 20-ai ülésén hozott határozatok 7

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 7 A Közgyűlés 2014. március 20-ai ülésén hozott határozatok 7 ÉRDI IV. évfolyam. 3. szám 2014. Március 27. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 4/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Iktatószám:

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

JAVASLAT. I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok átminősítésére, használatba adására

JAVASLAT. I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok átminősítésére, használatba adására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-72/2011. ikt. sz. 5. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat. 1. Az alapító okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul:

Alapító okiratot módosító okirat. 1. Az alapító okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul: 287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ a melléklete Alapító okiratot módosító okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról, az önkormányzati vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól és a vagyonfenntartás-fejlesztés

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉGBEN TERVEZETT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET LÉTREHOZÁSA

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉGBEN TERVEZETT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET LÉTREHOZÁSA SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉGBEN TERVEZETT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET LÉTREHOZÁSA Készítette: EURO-NOVEX Kft. Nagypál László okl. környezetmérnök 2008. október TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA 2 1.1.

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 510-20/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek

Részletesebben

J a v a s l a t. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjára

J a v a s l a t. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjára Kisszállás Község Önkormányzat Polgármesterétől 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28. Tel.: 77/557-010, 77/557-020 Fax: 77 / 557-011 e-mail: polgarmester@kisszallas.hu J a v a s l a t Kisszállás Község

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (III. 5.) önkormányzati rendelete * az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 11. szám 2008. December 22. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008. XII. 18.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

ÉRDI. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

ÉRDI. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM ÉRDI 2015. október 27. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 28/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet a Pest Megye területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 19. szám 2009. november 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 217/2009. (IX. 24.) Ö.h. Csokonai-,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/1994. (II. 3.) önkormányzati rendelete

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/1994. (II. 3.) önkormányzati rendelete Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/1994. (II. 3.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL (A módosításokkal: 11/2000. (IX.

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 1

147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 1 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 1 Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet)

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) 125/2007. (VI. 28.) MÖK határozat 3. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) amely létrejött a Sümeg Város Önkormányzat Városi Kórház és Rendelőintézetében (Sümeg, Doba) ellátott egészségügyi szakellátási

Részletesebben

22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi vagyongazdálkodási terve Előterjesztő:

Részletesebben

0'S1- . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló. jelentő szerződések felülvizsgálata.

0'S1- . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló. jelentő szerződések felülvizsgálata. 0'S1-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára kötelezettséget

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Mosonszentmiklós község Gazdasági programja 2014 2019

Mosonszentmiklós község Gazdasági programja 2014 2019 Mosonszentmiklós község Gazdasági programja 2014 2019 1 A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -ban meghatározottak alapján kerül sor.

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a helyiségek bérbeadásáról Rakamaz Város

Részletesebben

HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZ- DÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZ- DÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZ- DÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 2. Sz. MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 1. Bácsalmás Városi Önkormányzat 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 9-23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 24-59. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 4-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 59983-2-44/2015. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Berényi Anita Balatonyi Zsolt Király Dániel Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: Loósz István e.v.,

Részletesebben

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009.(VIII. 27.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A 17/2012. (IV. 25.) Többcélú Társ. határozat 1. számú melléklete ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő költségvetési szervek

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat gazdasági program elfogadására Előterjesztő:

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu; Web: http://www.ujszasz.hu Ú j s z á s z V á r o s

Részletesebben

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-21812-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi ingatlankezelésről. Vagyonkezelési Osztály

Tájékoztató a 2014. évi ingatlankezelésről. Vagyonkezelési Osztály 1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a 2014. évi ingatlankezelésről

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Jelentés Szécsény Város Önkormányzata Vagyoni és pénzügyi helyzetéről 2010-2014.

az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Jelentés Szécsény Város Önkormányzata Vagyoni és pénzügyi helyzetéről 2010-2014. E LŐTERJESZTÉS az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester Tisztelt

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

a 2012. április 26. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN

a 2012. április 26. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 1. Száma: 8945-2/2012. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, dr. Molnár Anett önkormányzati és szervezési ügyintézı, Borók Tamásné titkárnı-szervezési

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben