BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tőzoltóparancsnokság évi tevékenységérıl A közgyőlés 17 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 129/2014. (VI. 27.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsabai Hivatásos Tőzoltóparancsnokság évben végzett tevékenységérıl szóló beszámolót megismerte és elfogadja, egyúttal köszönetét fejezi ki a Békéscsabai Hivatásos Tőzoltóparancsnokság valamennyi munkatársának áldozatos tevékenységért. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: június 27. Tárgy: A Mackó-Kuckó Óvoda magasabb vezetıi állására benyújtott pályázat elbírálása A közgyőlés 17 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 130/2014. (VI. 27.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (7) bekezdésében, valamint a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés f) pontjában biztosított hatáskörében eljárva 5 év határozott idıtartamra, augusztus 1. napjától július 31. napjáig megbízza Botta-Dukátné Orczifalvi Évát (sz. n.: Orczifalvi Éva, szül.: Békéscsaba, február 13., a. n.: Krisán Éva, lakcíme: 5600 Békéscsaba, Egység utca 126.) a Mackó-Kuckó Óvoda óvodavezetıi (magasabb vezetıi) feladatának ellátásával a már meglévı alapjogviszony szerinti kinevezése változatlan fenntartása mellett. Besorolását és besorolás szerinti illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a pedagógusok elımeneteli rendszerérıl és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történı végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint, magasabb vezetıi pótlékát a vonatkozó közgyőlési határozat szerint állapítja meg. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: augusztus 1.

2 Tárgy: A gyermekek védıoltás költségeinek támogatásáról szóló rendelet megalkotása A közgyőlés 17 igen egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 13/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelete a gyermekek védıoltás költségeinek támogatásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: I. rész Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Békéscsaba Megyei Jogú Városban lakóhellyel rendelkezı és életvitelszerően is a törvényes képviselıvel együttesen Békéscsabán lakó 0-17 éves korú lakosságra terjed ki. 2. Értelmezı rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: 1. család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyek közössége; 2. jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott jövedelem; 3. kritikus élethelyzet: a testi épséget, az egészséget az alapvetı szükségletek kielégítését - így különösen a táplálkozást, lakhatást - veszélyeztetı helyzet; 4. rendkívüli élethelyzet: rendkívüli esemény, így különösen betegség, baleset, közeli hozzátartozó halála, káresemény, munkahely elvesztése folytán kialakult élethelyzet. II. rész A védıoltás támogatásokra vonatkozó részletes szabályok 3. Az agyhártyagyulladás elleni védıoltás támogatása 3.

3 (1) A két éven aluli gyermekek C szerocsoportú meningococcus baktérium (a továbbiakban: agyhártyagyulladás) elleni védekezésének támogatásaként a vakcina társadalombiztosítási támogatással csökkentett árának 50 %-át Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata átvállalja. (2) Nem igényelheti az (1) bekezdésben meghatározott támogatást az, aki a védıoltás megvásárlására tekintettel önkormányzati segélyben vagy a Békéscsabai Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Központ által nyújtott támogatásban részesült. 4. A HPV elleni védıoltás támogatása 4. (1) A éves lánygyermekek humán papilloma vírus elleni védekezés támogatásaként a HPV elleni védıoltás mindhárom vakcinációjának az árát Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata átvállalja. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás feltétele ,- Ft önrész befizetése. (3) A védıoltás támogatásának feltétele, hogy a lánygyermek a védıoltás támogatására irányuló kérelem benyújtásának idıpontjában a 13. életévét betöltötte, a 18. életévét azonban még nem. 5. Eljárási rendelkezések 5. (1) E rendeletben meghatározott támogatásokkal kapcsolatos elsı fokú hatásköreinek gyakorlását a közgyőlés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságára átruházza. (2) Az agyhártyagyulladás elleni védıoltás támogatás megállapítása iránti kérelmet a védıoltás beadásától számított 6 hónapon belül lehet benyújtani Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán. E határidı elmulasztása jogvesztéssel jár. (3) A kérelemhez mellékelni kell a beadott agyhártyagyulladás elleni védıoltásokról az orvosi igazolást vagy az oltási könyv másolatát és a gyógyszertári blokko(ka)t. (4) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága a HPV védıoltás ,- Ft önrészének a megfizetése alól mentességet állapíthat meg, ha a) a kérelmezı családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, vagy b) a jogosult családja rendkívüli vagy kritikus élethelyzetbe került. (5) A támogatás megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a törvényes képviselı jogosult benyújtani. A (4) bekezdésben meghatározott, önrész megfizetése alóli kérelem esetén csatolni kell a) pont esetében a kérelmezı családjának jövedelmi helyzetét igazoló okiratokat, illetve b) pont esetében

4 a rendkívüli vagy kritikus élethelyzet igazolására alkalmas dokumentumot vagy nyilatkozatot. (6) A HPV védıoltás támogatása esetén az oltássorozat mindhárom vakcináját a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet nıgyógyászati szakrendelésén kell beadatni. 6. A HPV védıoltás támogatására való jogosultság megszőnik amennyiben a) az 5. (4) bekezdésében meghatározott önrészt a határozat kézhezvételét követı 30 napon belül nem fizetik meg, vagy b) a jogosult az oltássorozat elsı vakcináját a határozat kézhezvételét követı 60 napon belül neki felróható okból nem adatja be. III. rész Záró rendelkezések 7. (1) Ez a rendelet szeptember 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a gyermekek védıoltás költségeinek átvállalásáról szóló 22/2009. (VI. 29.) önkormányzati rendelet. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Tárgy: A Honvédelmi Minisztérium bérlıkijelölési jogának megváltása A közgyőlés 17 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 131/2014. (VI. 27.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Honvédelmi Minisztérium bérlıkijelölési jogát megváltja az alábbi lakások tekintetében: Békéscsaba, Vécsey u. 6. IV. emelet 12. szám, Békéscsaba, Vécsey u. 8. IV. emelet 13. szám, Békéscsaba, Vécsey u. 8. IV. emelet 14. szám, Békéscsaba, Vécsey u. 10. IV. emelet 13. szám, Békéscsaba, Vécsey u. 12. III. emelet 10. szám, Békéscsaba, Tulipán u. 12. II. emelet 6. szám, Békéscsaba, Tulipán u. 12. III. emelet 9. szám.

5 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban meghatározott lakások vonatkozásában a Honvédelmi Minisztérium bérlıkijelölési jogát az alábbi feltételekkel váltja meg: - A bérlıkijelölési jog ellenértéke a lakások elidegenítése esetén - a bérlıkijelölési jog megváltásától eltelt idıtartamra tekintet nélkül - a lakások értékesítésébıl befolyó tiszta bevétel 50 %-a, amelyet az elidegenítést követıen Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata átutal a Honvédelmi Minisztérium részére. - A Honvédelmi Minisztérium a lakások elidegenítése elıtt az ellenértékre igényt nem formál, arra követelést nem nyújt be. A lakások értékesítésérıl, az értékesítés idejérıl kizárólag az Önkormányzat dönt. - Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése hozzájárulását adja, hogy az ellenérték biztosítékaként a Honvédelmi Minisztérium javára külön szerzıdés alapján zálogjog kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba az alábbiak szerint: 5600 Békéscsaba, Vécsey u. 6. IV. emelet 12. szám alatt található 71 m 2 alapterülető lakás 1/1 tulajdoni hányadára ,- Ft összeg erejéig, 5600 Békéscsaba, Vécsey u. 8. IV. emelet 13. szám alatt található 52 m 2 alapterülető lakás 1/1 tulajdoni hányadára ,- Ft összeg erejéig, 5600 Békéscsaba, Vécsey u. 8. IV. emelet 14. szám alatt található 58 m 2 alapterülető lakás 1/1 tulajdoni hányadára ,- Ft összeg erejéig, 5600 Békéscsaba, Vécsey u. 10. IV. emelet 13. szám alatt található 52 m 2 alapterülető lakás 1/1 tulajdoni hányadára ,- Ft összeg erejéig, 5600 Békéscsaba, Vécsey u. 12. III. emelet 10. szám alatt található 39 m 2 alapterülető lakás 1/1 tulajdoni hányadára ,- Ft összeg erejéig, 5600 Békéscsaba, Tulipán u. 12. II. emelet 6. szám alatt található 57 m 2 alapterülető lakás 1/1 tulajdoni hányadára ,- Ft összeg erejéig, 5600 Békéscsaba, Tulipán u. 12. III. emelet 9. szám alatt található 57 m 2 alapterülető lakás 1/1 tulajdoni hányadára ,- Ft összeg erejéig. - Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a fenti ingatlanokat közfeladatot ellátó személyek részére adja bérbe. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanokra vonatkozó bérlıkijelölési jog megváltásáról szóló megállapodást és a zálogjogot alapító szerzıdést a 2. pontban foglalt feltételekkel aláírja. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: július 31. Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítása A közgyőlés 13 igen szavazattal és 3 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 14/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 5/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

6 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A költségvetés fıösszege 1. (1) A évi költségvetésrıl szóló 5/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdésében a évi költségvetés fıösszege ezer Ft-tal nı, ezer Ft-ra módosul. (2) A Rendelet 2. (2) bekezdésében a évi költségvetés az alábbiak szerint módosul: Változás ezer Ft Módosított ezer Ft kiadásainak fıösszege bevételeinek fıösszege (finanszírozási bevételek nélkül) finanszírozási bevételek összege Költségvetési bevételek 2. (1) A Rendelet 3. (1) bekezdésében az önkormányzat költségvetésének évi összes bevétele ezer Ft-tal nı, ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi fıösszeg növekmény forrásonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) A Rendelet 3. (4) bekezdésében az önkormányzat évi költségvetési mérlegében történı változások részletezését az 1/b. melléklet tartalmazza. (4) A Rendelet 1/b. mellékletének helyébe jelen rendelet 1/b. melléklete lép. (5) A Rendelet 3. (6) bekezdésében az önkormányzatnál, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszáma 1/d. melléklet szerint változik. (6) A Rendelet 1/d. mellékletének helyébe jelen rendelet 1/d. melléklete lép. (7) A Rendelet 3. (7) bekezdésében a költségvetési szervek és az önkormányzat bevételei a 2. és 3/a. melléklet szerint változnak. (8) A Rendelet 3. (8) bekezdésében a költségvetési szervek irányítószervi támogatása ezer Ft-tal nı, így az ezer Ft-ra módosul, a saját hatáskörő bevétele ezer Ft-tal változik, így az ezer Ft-ra módosul a 2. melléklet szerint.

7 (9) A Rendelet 3. (9) bekezdésében a 3/a. számú melléklet szerint az önkormányzat elızı évi maradvány nélküli bevétele ezer Ft-tal nı, így az ezer Ft-ra módosul. (10) A Rendelet 3/a. mellékletének helyébe jelen rendelet 3/a. melléklete lép. (11) A Közgyőlés az 1. mellékletben szereplı évi finanszírozási bevételek összegét ezer Ft-ban állapítja meg a évi zárszámadási rendelet alapján, amelynek levezetése az 1. melléklet 3. oldalán kerül bemutatásra. 3. Költségvetési kiadások 3. (1) A Rendelet 4. (1) bekezdésében az önkormányzat költségvetésének évi összes kiadása ezer Ft-tal nı, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási fıösszeg növekmény kiemelt elıirányzatonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. (3) bekezdésben foglalt, az (1) bekezdés szerinti fıösszegbıl a költségvetési szervek és az önkormányzat kiadásai a 2. és 3. melléklet szerint változnak. 4. Költségvetési szervek kiadásai 4. (1) A Rendelet 5. (1) bekezdésében a költségvetési szervek kiadási fıösszege ezer Ft-tal nı, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadások változásainak költségvetési szervenkénti és kiemelt elıirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. (3) A Rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 5. Az önkormányzat kiadásai 5. (1) A Rendelet 6. (1) bekezdésében az önkormányzat központi kezeléső feladatainak ellátását biztosító kiadási elıirányzatok nagyságrendje ezer Ft-tal nı, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

8 (3) A Rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 6. Beruházási kiadások 6. (1) A Rendelet 7. -ában az önkormányzat beruházási kiadásainak fıösszege ezer Ft-tal nı, így a ezer Ft-ra módosul, változásainak részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza. (2) A Rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. 7. Felújítási kiadások 7. (1) A Rendelet 8. -ában az önkormányzat felújítási kiadásainak fıösszege ezer Fttal nı, így az ezer Ft-ra módosul, változásainak részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza. (2) A Rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. 8. Tartalékok (1) A Rendelet 10. (1) bekezdésében a tartalékok összege ezer Ft-tal csökken, így az ezer Ft-ra módosul. 8. (2) A Rendelet 10. (2) bekezdésében az általános tartalék összege nem változik, így az ezer Ft marad. A különbözı jogcímeken meghatározott céltartalék összege ezer Ft-tal csökken, így az ezer Ft-ra módosul. (3) A tartalékok célonkénti meghatározását az 1. melléklet tartalmazza. 9. Eljárási szabályok A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a Magyar Államkincstár részére benyújtandó havi pénzforgalmi jelentéshez szükséges elıirányzat módosításoknak a könyvelésben havonta történı felvezetésére, amelyeket majd a soron következı évi költségvetési rendeletmódosításban szükséges átvezetni. 9.

9 10. Vegyes rendelkezések 10. A Rendelet 12. (1) bekezdésében foglalt Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait tartalmazó 4/a. melléklete helyébe jelen rendelet 4/a. melléklete lép. 11. Záró rendelkezések 11. Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit június 30-i napjától kell alkalmazni.. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása A közgyőlés 16 igen egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 15/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 14. (3) bekezdésében, a 29. -ában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

10 2. Ez a rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı

11 1. melléklet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 1.1. A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjai Részétkezések Megnevezés Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora Forint Napi összesen Normál étkeztetés 1. Bölcsıde 48,- +áfa 19,- + áfa 166,- +áfa 48,- + áfa - 281,- + áfa 2. Általános iskolai kollégium 90,- +áfa 65,- +áfa 204,- +áfa 65,- +áfa 115,- +áfa 539,- + áfa 3. Középiskolai kollégium 146,- +áfa 79,-+áfa 238,- +áfa 79,-+áfa 184,- +áfa 726,- + áfa 4. Óvoda - 49,- +áfa 169,- +áfa 49,-+ áfa - 267,- + áfa 5. Általános iskola - 71,- +áfa 204,- +áfa 71,- +áfa - 346,- + áfa 6. Általános iskolai menza ,- + áfa ,- + áfa 7. Középiskolai menza ,- +áfa ,- + áfa 8. Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek 146,- +áfa - 238,- +áfa - 184,- +áfa 568,- + áfa Diétás étkeztetés 9. Óvoda - 101,- +áfa 342,- +áfa 101,- +áfa - 544,- +áfa 10. Általános iskola - 117,- +áfa 370,- +áfa 117,- +áfa - 604,- +áfa 11. Általános iskolai menza ,- +áfa ,- +áfa 12. Középiskolai menza ,- + áfa ,- + áfa 13. Általános iskolai kollégium 146,- + áfa 117,- +áfa 370,- +áfa 117,- +áfa 304,- +áfa 1.054,- +áfa 14. Középiskolai kollégium 154,- +áfa 141,-+áfa 404,- +áfa 141,-+áfa 304,- +áfa 1.144,-+áfa

12 Egyéb étkeztetés Napraforgó Gyógypedagógiai Központ ellátottai (3 éves kortól a tankötelezettség végéig ) Normál étkezés Diétás étkezés - 71,- +áfa 204,- +áfa 71,- +áfa - 346,- + áfa - 117,- +áfa 370,- +áfa 117,- +áfa - 604,- +áfa 1.2. A bölcsıdei gondozás intézményi térítési díja A évi tervezett mőködési költség: ,- Ft/év Az élelmiszer nyersanyag beszerzés összege: ,- Ft/év A szolgáltatási önköltség: Ft/év A szolgáltatási önköltség: Az egy ellátottra/férıhelyre esı önköltség (244 férıhely): Az egy ellátotra esı önköltség (245 tervezett nyitvatartási nap): ,- Ft/év ,- Ft/év 2.985,- Ft/nap A tervezett lehívható normatív hozzájárulás (185 fıre tervezve): Az egy ellátottra/férıhelyre esı normatív hozzájárulás: Az egy ellátottra esı normatív támogatás (245 tervezett nyitvatartási nap): A számított egy fıre esı intézményi térítési díj (önköltség-normatíva): A számított egy fıre esı intézményi térítési díj: A számított egy fıre esı intézményi térítési díj: A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: ,- Ft/év ,- Ft/év 1.529,- Ft/nap ,- Ft/év ,- Ft/hó 1.455,- Ft/nap 0,- Ft/nap 1.3. A Játszóház és az idıszakos gyermekfelügyelet térítési díja: Az 1. órától a 4. óráig terjedıen 200,- Ft/óra gyermekenként, az 5. órától 150,- Ft/óra. (napi 8 órára vetítve: Ft + az igénybevett étkezés).

13 Tárgy: Útfelújítás de minimis támogatása A közgyőlés 17 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 132/2014. (VI. 27.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ,- Ft, azaz tizenötmillióötszázezer forint támogatást nyújt a Csaba Metál Öntödei Zrt. (1025 Budapest, Felhévízi út 31., cégjegyzékszám: , adószám: , a továbbiakban: Támogatott) részére az alábbi feltételekkel: - a támogatás nyújtásának feltétele, hogy a jelen határozat alapján elkészülı támogatási szerzıdés tervezetét a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája jóváhagyja, - a támogatás formája: vissza nem térítendı de minimis (csekély összegő) támogatás; - a támogatás átutalására egy összegben kerül sor a támogatási szerzıdés mindkét fél által történı aláírását követı 15 napon belül; - a támogatást a Támogatott kizárólag az ingatlan-nyilvántartásban Békéscsaba, 0962 hrsz. alatt felvett út aszfaltburkolattal történı ellátására használhatja fel; - az útfelújítási munka elvégzésének és a támogatással való elszámolásának a határideje: december Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a támogatás fedezetéül a évi költségvetés pályázatok és egyéb fejlesztések célelıirányzatát jelöli ki. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: augusztus 31. Tárgy: Villamos energia beszerzése A közgyőlés 17 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 133/2014. (VI. 27.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja önkormányzati beszerzési társulás keretében, Gyula Város Önkormányzata gesztorságával - a január 1-jétıl december 31-éig terjedı idıszakra - az önkormányzati fenntartású, illetve mőködtetéső intézmények, a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában lévı intézmények és a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. által üzemeltetett létesítmények részére szükséges villamosenergia-mennyiség csoportos önkormányzati közbeszerzését.

14 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja, hogy a évi csoportos önkormányzati villamosenergia-közbeszerzési eljárás költségeinek megosztása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. között a vásárolt villamosenergia-mennyiségek arányában történjen. A csoportos önkormányzati villamosenergia-közbeszerzéssel kapcsolatban felmerülı kiadás fedezetét a évi költségvetési rendeletben az energia közbeszerzések soron tervezni szükséges. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a szindikátusi szerzıdés, a villamosenergia-közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó megbízási szerzıdés, a meghatalmazás, a évre szóló villamosenergia-közbeszerzés elfogadó nyilatkozata és ennek megfelelıen a villamosenergia-kereskedelmi szerzıdés aláírására, valamint a beszerzéssel kapcsolatban szükséges minden egyéb jognyilatkozat megtételére. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: december 31. Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és a köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (II. forduló) A közgyőlés 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 16/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és a köztisztaság fenntartásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (4) bekezdés a) és c) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 8. (2) bekezdésében, 13. (1) bekezdés 2., 5. és 19. pontjában, valamint a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 35. -ában biztosított feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 48. (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelıség véleményének kikérésével a következıket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki. 1.

15 (2) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez a) a települési hulladék rendszeres győjtésére és szállítására, b) a szelektív győjtıszigetek üzemeltetésére, c) a szelektíven győjtött zöldhulladék szállítására, d) a lomtalanításra. 2. Értelmezı rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában 1. ingatlanhasználó: a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. (1) bekezdés 34. pontjában meghatározott természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, 2. közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott területek; a beépítésre nem szánt állami vagy önkormányzati tulajdonú területek, amelyek közhasználatban állnak; a földrészletek és építmények közhasználatra átadott része (beleértve az árkád alatti járdát, valamint az alul- és felüljárót), annak tulajdonosától függetlenül, 3. lomhulladék: a Ht. 2. (1) bekezdés 39. pontjában meghatározott hulladék, 4. települési hulladék: a Ht. 2. (1) bekezdés 43. pontjában meghatározott hulladék, 5. tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosságmentesítése, valamint pormentesítése, 6. zöldhulladék: a lágyszárú növények, fásszárú növények és növényrészeik. II. Fejezet A települési hulladék győjtésével, elszállításával és kezelésre történı átadásával kapcsolatos közszolgáltatás 3. A települési hulladék győjtésével és elszállításával kapcsolatos általános szabályok 3. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást február 1. napjától a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. (5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.) a TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 56/2.) közremőködésével látja el. (2) A közszolgáltató a folyamatos munkavégzését 6 hónapos határidıvel mondhatja fel. 4. (1) A települési hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás a (2) bekezdésében foglaltak kivételével - csak a belterületi ingatlanokra terjed ki.

16 (2) Külterületen és volt zártkerti területeken az érintett lakosság kérésére, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének a városfejlesztésért felelıs bizottsága jóváhagyó döntése alapján a közszolgáltató köteles a településihulladék-szállítás közszolgáltatását ellátni. (3) A (2) bekezdés szerinti kiterjesztés esetén a közszolgáltatás igénybevétele minden érintett számára kötelezı, függetlenül attól, hogy a szolgáltatást kérte-e, vagy nem. 5. (1) A közszolgáltatást pormentesen, szabványos hulladékgyőjtı edényben (a továbbiakban: hulladékgyőjtı edény) és az ehhez tartozó célgép igénybevételével szabad végezni. (2) A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységérıl és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeirıl szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelıen a közszolgáltató a következı őrmértékő hulladékgyőjtı edényeket biztosítja: 120 liter, 240 liter vagy 1100 liter (BOBR konténer). (3) Az ürítési gyakoriságnak és a szokásosan keletkezı hulladékmennyiségnek megfelelıen kell a közszolgáltatónak a szükséges számú hulladékgyőjtı edényt biztosítania. Az ingatlanhasználó választása szerint a hulladékgyőjtı edényt saját maga is biztosíthatja. (4) Tömblakásos területeken a hulladékgyőjtı edény őrmértékét a családi házas területen alkalmazott őrmértékhez kell viszonyítani. (5) Amennyiben a hulladékgyőjtı edények száma a szokásosan keletkezı hulladékmennyiség befogadására nem elegendı, és a közszolgáltató felszólítása ellenére az ingatlanhasználó azt nem pótolja, akkor a közszolgáltató köteles azt pótolni és a szolgáltatási rendszerbe állítani. (6) Az adott területen használt hulladékgyőjtı edény őrmértékét a közszolgáltató határozza meg, lehetıséget adva az ingatlanhasználó ugyanolyan őrmértékő saját hulladékgyőjtı edényének alkalmazására. 6. A települési hulladék szállítását végzı közszolgáltató a szállítás folyamatosságának biztosításáról, az esetlegesen elmaradt győjtés 24 órán belül történı pótlásáról köteles gondoskodni abban az esetben, ha a szállítás elmaradása a közszolgáltatónak felróható ok miatt következik be. Amennyiben a kiváltó ok a közszolgáltatónak fel nem róható, úgy az ok megszőnésétıl számított 24 órán belül köteles az elmaradt szállítást pótolni. 7. A hulladékgyőjtı edények tisztántartását, fertıtlenítését szükség szerinti gyakorisággal annak tulajdonosa, megrendelésre díjazás ellenében a közszolgáltató köteles elvégezni. 8.

17 (1) Az Önkormányzat által a szelektív hulladékgyőjtésre biztosított konténerek szükség szerinti, de legalább heti egy alkalommal történı ürítését a közszolgáltatónak kell biztosítania külön díjazás nélkül. (2) A hulladékgyőjtı edények ürítését a közszolgáltató 22 óra és 06 óra között nem végezheti. 9. (1) A települési hulladék győjtésére szolgáló hulladékgyőjtı edényeket közterületen csak a tulajdonosra utaló jelzéssel lehet tárolni a közterület használat rendjérıl szóló önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint. (2) Tilos közterületen rongálódott, hibás, nem szabványos, fedél nélküli, piszkos, bőzös hulladékgyőjtı edényt kihelyezni és tárolni. (3) Tilos állati hullát, valamint trágyát hulladékgyőjtı edénybe helyezni. (4) Az ürítés alkalmával beszennyezıdött közterületet a közszolgáltató köteles megtisztítani. 10. (1) A közterületen tárolt hulladékgyőjtı edény mellett települési hulladékot kizárólag az erre a célra rendelkezésre álló hulladékgyőjtı zsákban lehet kihelyezni, amelyet térítés ellenében a közszolgáltató biztosít. Egyéb esetben az elszállításról a hulladék kihelyezıjének, valamint az adott hulladékgyőjtı edény használójának kell gondoskodnia. (2) A hulladékgyőjtı edényeket az ún. kézi hulladékgyőjtık kivételével ürítés elıtt vagy után is fedett állapotban kell tartani. (3) Amennyiben a hulladékgyőjtı edény mellett a szállítás elıírt határidejének elmulasztása miatt hulladék keletkezik, azt a közszolgáltató köteles összegyőjteni és elszállítani. 11. A közszolgáltatónak a szállítás ütemezésére menettervet kell készítenie, amely az útvonal megjelölésével és az utcákon való közlekedés tervezett idıpontjának rögzítésével tartalmazza a közszolgáltató szállítási kötelezettségét. A menettervben történı változásról a közszolgáltató az Önkormányzatot és a szolgáltatást igénybevevıket tájékoztatni köteles. 12. Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás vagy új lakóház használatbavétele esetén az új ingatlanhasználó köteles a változást a közszolgáltatónak 30 napon belül bejelenteni. 13.

18 (1) A közszolgáltatást igénybevevı köteles a hulladékgyőjtı edényt a települési hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt idıben a győjtıjármővel megközelíthetı és az ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. (2) A települési hulladék elszállítása céljára kihelyezett hulladékgyőjtı edény nem akadályozhatja a jármő- és a gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset- vagy károkozás veszélyének elıidézésével. (3) A hulladékgyőjtı edényeket a megjelölt szállítási idıpont elıtt legfeljebb 12 órával lehet a szállításra elıkészíteni, és legkésıbb 12 órával az ürítés után a közterületrıl azokat el kell távolítani, kivéve, ha a hulladékgyőjtı edénynek erre a célra jóváhagyott, közterülethasználati engedéllyel rendelkezı állandó hely van kialakítva. Amennyiben az ürítést megelızıen vagy az ürítést követıen a közterület elszennyezıdik, a hulladékot az ingatlanhasználó köteles összegyőjteni. (4) Amennyiben a közszolgáltatást több ingatlanhasználó közösen használt győjtıedénnyel veszi igénybe, akkor a szükséges hulladékgyőjtı edények őrmértékét az edényeket használó háztartások jogosultságára tekintettel kell meghatározni oly módon, hogy figyelembe kell venni a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlan használók számát, valamint az esetleges kedvezményeket. 14. (1) Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyezıdjék. Konténeres hulladékszállítás esetében a konténerek kizárólag fedett állapotban szállíthatók. (2) Nem megfelelı szállításból eredı szennyezıdés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a terület szennyezıdésmentesítésérıl, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról haladéktalanul köteles gondoskodni. 4. A közszolgáltatási díj alapja és fizetési rendje 15. (1) A kötelezı közszolgáltatás díját a hulladékgyőjtı edény őrmérete szerinti egyszeri ürítési díjának, valamint az ürítési gyakoriság szorzatának alapul vételével kell megállapítani. A hulladékgyőjtı edény őrméretét és az ürítés gyakoriságát 120 liter/lakás/hét figyelembe vételével kell meghatározni mindaddig, amíg az ingatlanhasználó az e rendeletben meghatározott kedvezményekre nem szerez jogosultságot, vagy a közszolgáltatás szüneteltetésére vagy nagyobb hulladékgyőjtı edény igénylésére nem kerül sor. (2) A közszolgáltatás díját a közszolgáltató a teljesítést követıen 8 hetente történı számlázással kérheti. (3) Tulajdonosi közösségeknél a közszolgáltatás díjának beszedését az üzemeltetéssel megbízott személy vagy szerv biztosítja vagy biztosíthatja. 5. Kedvezményes közszolgáltatási díj megállapítása 80 literes hulladékgyőjtı edény heti egyszeri ürítése alapul vételével

19 16. (1) A 80 literes hulladékgyőjtı edény heti egyszeri ürítése alapul vételével történı díjmegállapítást az a természetes személy ingatlanhasználó kérheti, amelynél a vízszolgáltató igazolása vagy bemutatott számla alapján a felhasznált víz mennyisége az igénylést megelızı három hónap vonatkozásában nem haladja meg a 4 m 3 -t egy hónapra vetítve, továbbá a közszolgáltatónál nem áll fenn tartozása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggésben. A jogosultság közszolgáltató által történı megállapítását követıen, a ténylegesen elszállításra kerülı hulladékmennyiség nem haladhatja meg a heti 80 l-t. (2) Az a természetes személy ingatlanhasználó, aki megszerzi a 80 literes hulladékgyőjtı edény heti egyszeri ürítése alapul vételével történı díjmegállapításra vonatkozó jogosultságot, a közszolgáltatás igénybevételére a 80 literes hulladékgyőjtı edényt megveheti, vagy azt a közszolgáltató biztosítja számára. (3) A 80 literes hulladékgyőjtı edény heti egyszeri ürítése alapul vételével történı díjmegállapítás szerint köteles a közszolgáltató számlázni abban az esetben is, ha a jogosult természetes személy ingatlanhasználó csak nagyobb őrmértékő hulladékgyőjtı edénnyel rendelkezik vagy a közszolgáltató csak nagyobb őrmértékő hulladékgyőjtı edényt tud számára biztosítani, továbbá abban az esetben, ha tulajdonosi közösség által használt nagyobb őrmértékő hulladékgyőjtı edényt vesz igénybe a jogosult. (4) A természetes személy ingatlanhasználó a 80 literes hulladékgyőjtı edény heti egyszeri ürítése alapul vételével történı díjmegállapításra vonatkozó jogosultságot a közszolgáltatóhoz benyújtott kérelemmel szerezheti meg. A kérelem benyújtása a közszolgáltatótól igényelhetı formanyomtatványon történik. A kérelemben a természetes személy ingatlanhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a közszolgáltatással kapcsolatos valamennyi személyes adatát kezelje a közszolgáltató. (5) Amennyiben a 80 literes hulladékgyőjtı edény heti egyszeri ürítése alapul vételével történı díjmegállapításra jogosult természetes személy ingatlanhasználónál olyan változás következik be, amely alapján nagyobb őrmérető hulladékgyőjtı edény használata indokolt, köteles azt haladéktalanul bejelenteni a közszolgáltatónak. (6) Amennyiben az átadásra kerülı hulladék mennyisége 3 alkalommal meghaladja a heti 80 l-t, a közszolgáltató - a természetes személy ingatlanhasználó megkeresésével egyidejőleg - jogosult a tényleges mennyiségő hulladéknak megfelelı, de legalább 120 liter/lakás/hét alapul vételével számított díj számlázására, továbbá szükség esetén jogosult a tényleges mennyiségő hulladéknak megfelelı őrmértékő hulladékgyőjtı edényre cserélni az eredeti hulladékgyőjtı edényt, megemelni a győjtésre átadott hulladékgyőjtı edények számát, és a számlát ennek alapján kiállítani. (7) Az (6) bekezdés szerinti esetben a természetes személy ingatlanhasználó két évig nem kezdeményezhet új eljárást a 80 literes hulladékgyőjtı edény heti egyszeri ürítése alapul vételével történı díjmegállapításra. A kedvezménybıl kizártak körérıl a közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni.

20 (8) Amennyiben a hulladékgyőjtı edényt tulajdonosi közösség használja, úgy a közösség a közösen használt hulladékgyőjtı edény(ek) minimális összőrmértékét köteles az egyes ingatlanokra meghatározott minimális őrmérték (korrigálva a kedvezményes őrmértékkel) szorzata és a begyőjtési gyakoriság hányadosaként megállapítani. Az így számított összőrmértéket a szolgáltatás keretében alkalmazott 80 literes, 120 literes, 240 literes, 1100 literes szabványos hulladékgyőjtı edények legcélszerőbb kombinációjával biztosítani kell. 6. A közszolgáltatás szüneteltetése 17. (1) Szüneteltethetı a közszolgáltatás kötelezı igénybevétele, ha a nem lakott lakásban, ingatlanon hulladék nem keletkezik. Nem lakottnak minısül az a lakás, ingatlan, amelyben az elektromos áram fogyasztása havi 2 kw/óra alatti. (2) A szüneteltetés negyedéves vagy annál rövidebb idıtartamra vehetı igénybe, amelyet az igénybevevı elızetesen köteles jelezni a közszolgáltató felé. A mentesség idıtartama az ingatlanhasználó közszolgáltató felé tett írásbeli bejelentésének kézhezvételétıl kezdıdik. (3) Az igénybevevı a mentesség idıtartamának lejártakor a mentesség jogalapjának igazolása érdekében köteles benyújtani a fogyasztás nélküli közüzemi számlát. (4) Nem megfelelıen benyújtott igénylés, továbbá nem vagy nem megfelelıen benyújtott igazolás esetén a közszolgáltató jogosult a közszolgáltatási díj kiszámlázására. (5) A közszolgáltatás kötelezı igénybevétele alóli mentesség iránti igény egymást követıen többször is benyújtható mindaddig, amíg jelen rendeletben foglalt feltételek fennállnak. 7. A lomhulladékra, zöldhulladékra és a karácsonyt követı fenyıfagyőjtésre vonatkozó külön szabályok 18. (1) A kötelezı közszolgáltatás keretén belül a közszolgáltató évi két alkalommal - külön díjazás nélkül - köteles lomtalanítási akciót szervezni. (2) A hulladékgyőjtı edény őrméretét meghaladó lomhulladékot kizárólag az elıre meghirdetett lomtalanítási akció alkalmával lehet kihelyezni. A lomhulladék közterületen arra a helyre helyezhetı, ahova az ingatlanhasználó a rendszeres közszolgáltatás keretében végzett hulladékszállítási napokon a hulladékgyőjtı edényét ürítésre elıkészíti. 19. (1) A közszolgáltató a lakosságnál keletkezı zöldhulladék elkülönített győjtéséhez az ingatlanhasználó kérésére külön hulladékgyőjtı edényt biztosít.

21 (2) Az elkülönítetten győjtött zöldhulladék elszállításra hulladékgyőjtı edényben, zsákban, dobozban vagy kötegelve legfeljebb 1 m hosszú kötegekben - helyezhetı ki a kijelölt győjtıhelyre a 13. (3) bekezdésében meghatározott idıtartam betartásával. (3) A zöldhulladék ürítése hetente egy alkalommal történik a települési hulladék szállításától elkülönítetten. A zöldhulladék-győjtés keretében a közszolgáltató kizárólag a komposztálható zöldhulladékot köteles elszállítani. (4) A közszolgáltató a lakosságnál keletkezı zöldhulladékot külön díjazás és mennyiségi korlátozás nélkül minden év április 1. és november 30. között a rendszeres heti zöldhulladék-szállítás keretében szállítja el. Az idıjárás függvényében a szállítás idıintervallumát a polgármester két héttel elıbbre hozhatja vagy két héttel meghosszabbíthatja. 20. A fenyıfák begyőjtésére elıre meghirdetett idıpontokban, január elsı és második felében, legalább két alkalommal a közszolgáltató köteles járatot indítani. 8. A települési hulladék kezelésre történı átadása 21. (1) A települési hulladék elhelyezése a Békéscsabai Hulladékkezelı Mőben (5600 Békéscsaba, Felsınyomás 231., a továbbiakban: hulladékkezelı mő) történik. (2) A hulladékkezelı mő üzemeltetıje a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. (5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 56/2.). (3) Az üzemeltetı köteles a hulladékkezelı mő igénybevételét dokumentálni és az érintettek részére bizonylatot kiállítani. 9. A nem Békéscsabáról származó hulladékok hulladékkezelı mőben történı elhelyezésének szabályozásáról 22. (1) Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területétıl eltérı területrıl a hulladékkezelı mőben kizárólag közszolgáltatás keretében győjtött települési hulladék helyezhetı el az adott településen közszolgáltatást végzı szervezet által. (2) A nem Békéscsabáról származó települési hulladék hulladékkezelı mőben történı elhelyezésének legalacsonyabb díja 6.500,- Ft/tonna + áfa. A ténylegesen megfizetendı díjat az üzemeltetı a hulladék mennyiségének, típusának, valamint az elhelyezéssel kapcsolatos összes releváns körülménynek a figyelembe vételével állapítja meg. (3) A nem Békéscsabáról származó települési hulladék a lerakás elıírt dokumentálása mellett helyezhetı el. Az Önkormányzat képviselıje és az általa megbízott mőszaki

22 ellenır jogosult a beszállítások és az elhelyezés végzésének és dokumentálásának ellenırzésére. (4) A nem Békéscsabáról származó hulladék elhelyezésérıl - a hulladékkezelı mőben kiállított mérési jegyzıkönyvön túl - külön nyilvántartást kell vezetni településenkénti bontásban. A tárgyévben elhelyezett hulladék mennyiségérıl az üzemeltetı minden év december 15-ig köteles az Önkormányzatot tájékoztatni. (5) Az egyes települések beszállítási igényérıl az üzemeltetı folyamatosan a beszállítás megkezdése elıtt köteles az Önkormányzatot tájékoztatni. (6) Az üzemeltetınek a beszállítások elıtt a hulladék származási helyének önkormányzata nyilatkozatát be kell szerezni arról, hogy a település önkormányzati rendeletében, közszolgáltatási vagy egyéb szerzıdéseiben elıírt feltételekkel a Békéscsabára történı szállítás nem ellentétes. (7) A nem Békéscsabáról származó hulladékok jelen rendeletben meghatározott díja és az üzemeltetı által érvényesített díj közötti különbözet 50 %-ából beruházási és környezetvédelmi alapot kell képezni, amelynek felhasználását az üzemeltetı és az Önkormányzat évente egyszer egyezteti. 10. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggı személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 23. A közszolgáltató a részére megadott, közszolgáltatással összefüggı személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) nyilvántartásáról és kezelésérıl az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény elıírásai szerint köteles gondoskodni. III. Fejezet A köztisztaság fenntartása 11. Köztisztasági elıírások 24. (1) A közterületeken keletkezett hulladék összegyőjtésérıl és elszállításáról, továbbá a közterületek tisztántartásáról az országos közutak belterületi szakaszainak (Gyulai út, Széchenyi u., Kossuth tér, Baross u., Berényi út, Szarvasi út, Orosházi út, Jókai u., Petıfi u., Bartók B. út, Bajza u., Temetı sor, Kétegyházi út, Békési út, Bánszki u., Dobozi út, Kossuth u., Csabai út) és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az Önkormányzat gondoskodik. (2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni:

23 a) az ingatlanok határvonalától a közút széléig, de legfeljebb 15 m szélességig, úszótelkes épületek közötti távolság feléig, de legfeljebb 15 m-ig a közterület gondozásáról, tisztán tartásáról, gyommentesítésérıl, b) a lakossági hulladékgyőjtık helyének és környezetének tisztántartásáról, c) a hulladékgyőjtı edény kijelölt helyen történı tárolásáról, d) az ingatlanon keletkezı csapadékvíz, hó, hólé saját területen való elvezetésérıl, elhelyezésérıl, illetve kiépített csapadékvíz-elvezetı árok esetén az abba történı bevezetésrıl, e) az ingatlanok elıtti belvízelvezetı árkok és ezek mőtárgyainak (átereszek) tisztántartásáról, rendszeres kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolításáról és a kiszedett idegen anyagok lerakóhelyre történı szállításáról. (3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérıen a fıforgalmi utak - Szarvasi út, Orosházi út, Berényi út, Békési út, Jókai út, Petıfi utca, Bartók Béla út, Bánszky utca, Bajza utca, Gyulai út, Dózsa György út, Corvin utca, Lencsési út, Dobozi út, Kétegyházi út - zöldsávjainak fenntartását az Önkormányzat látja el. (4) Az alábbi utcákban levı belvízelvezetı gerinccsatornák gondozása az Önkormányzat feladata: 1. Almás sor, 2. Batsányi u. (Gajdács u. és Pozsonyi u. között), 3. Berzsenyi u. (Málnás u. és Körte sor között), 4. Bethlen u., 5. Csányi u. (Virág u. és Bethlen u. között), 6. Degré u. (az Egészségügyi Gyermekotthon és Körte sor között), 7. Dobozi út belterületi szakasza, 8. Erdélyi sor (Szılı u. és Berzsenyi u. között), 9. Gyár u., 10. Haladás u., 11. Hétvezér u., 12. Ifjúsági tábor, 13. Kereki sikátor (4-es Honvéd u. és körtöltés között), 14. Kertész u. (Jósika u. és Bessenyei u. között), 15. Kisfényesi u., 16. Kossuth utcától déli irányba vezetı gerinccsatorna (hrsz.: 11638, 11633, 11583, 0653), 17. Könyves u. (Batsányi u. és Kertész u. között), 18. Körte sor, 19. Szatmári u. (Bessenyei u. és Darányi sor között), 20. Szegfő u. (Tavasz u. és Rózsa u. között), 21. Táncsics u. (Tompa u. és Kertész u. között), 22. Tavasz u. (Illyés Gy. u. és Zsigmond u. között), 23. Tavasz u. (Veres P. u. és Szegfő u. között), 24. Vasút sor és 25. Zrínyi u. (Szent László u. és Bezerédj u. között). (5) A rendezvények, a piacok és vásárcsarnok területén ideértve az ideiglenes piacokat is a keletkezett szemét és hó eltakarításáról, valamint a területen folytatott tevékenység által

24 elszennyezıdött közterületek folyamatos tisztításáról az üzemeltetı (annak hiányában a szervezı) köteles gondoskodni. (6) A közterület tisztántartására kötelezett - amennyiben ingatlanán nagy forgalom bonyolódik le - köteles az ingatlan elé kézi hulladékgyőjtıt kihelyezni, szükség szerint azt kiüríteni. A hulladékgyőjtı edény javítása, pótlása a tulajdonosának a feladata. (7) A téli munkáknál a közterületeken alkalmazandó munkavégzés (mechanikai, vegyszeres, vagy komplex) során a felhasználható anyag fajtáját és a kijuttatható mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy a környezetben kár ne keletkezzen. (8) A téli munkáknál az ingatlan elıtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok, lépcsık síkosság-mentesítésérıl az ingatlan használója a szükséghez képest naponta többször is köteles gondoskodni. (9) A járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármőforgalmat, sem pedig a járda melletti víznyelık mőködését ne akadályozza és a hómegcsúszás veszélye kizárt legyen. (10) Az építésnél, bontásnál, tatarozásnál, az úttest felbontásánál keletkezı por és egyéb szennyezı anyagok terjedését meg kell akadályozni. Ha a bontási törmeléknek magasból történı terepszintre juttatását gravitációs úton oldják meg, akkor porzásmentes zártszelvényő ledobó csúszdát kell kialakítani. 12. Köztisztasággal kapcsolatos tiltott tevékenységek 25. (1) Tilos eldugulást okozó vagy rongálásra alkalmas anyagot, szennyvizet árokba, közcsatornába, víznyelı aknába, csapadékelvezetı aknába szórni, önteni. (2) Tilos hórakás létesítése tömegközlekedési eszköz megállóhelyén, hulladékgyőjtı edény tároló helyén és az azok megközelítésére szolgáló területen. (3) Tilos klorid-tartalmú vegyszer használata zöldterületen, továbbá hidak, alul- és felüljárók 15 méteres körzetében. (4) Az aktualitásukat vesztett, szakadt vagy szennyezett plakátokat, falragaszokat az elhelyezı vagy akinek az érdekében elhelyezték, köteles eltávolítani. IV. Fejezet Záró rendelkezések 26. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.

25 (2) Hatályát veszti Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló, többször módosított 51/1995. (X. 12.), önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 31/1998. (XII. 17.) önkormányzati rendelete. (3) A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének a közösségi együttélés alapvetı szabályairól szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kr.) 8. -a a következı l) ponttal egészül ki: (A közösségi együttélés alapvetı szabályait megsérti,) l) aki a hulladékgyőjtı edényeket a megjelölt szállítási idıpont elıtt több mint 12 órával korábban készíti elı a szállításra vagy az ürítést követıen több mint 12 órát meghaladóan távolítja el azokat a közterületrıl, kivéve, ha a hulladékgyőjtı edénynek erre a célra jóváhagyott, közterület-használati engedéllyel rendelkezı állandó hely van kialakítva. (4) A Kr. 8. d) pontjának helyébe a következı rendelkezés lép: (A közösségi együttélés alapvetı szabályait megsérti,) d) aki az elkülönítetten győjtött zöldhulladékot elszállításra nem győjtıedényben, zsákban, dobozban vagy - legfeljebb 1 m hosszú - kötegekben helyezi ki a kijelölt győjtıhelyre. (5) Hatályát veszti Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének a köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl szóló 36/2000. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. -a. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Tárgy: A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz és lakossági állattartásból származó hígtrágya begyőjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (II. forduló) A közgyőlés 15 igen szavazattal és 2 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 17/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz és a lakossági állattartásból származó hígtrágya begyőjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2014.(I.15.)

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének a 19/2014.(XII. 11.) önkormányzati rendelettel, valamint az 5/2016.(II.16.)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/143-3/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1.

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete a települési szilád hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Döntés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Homokbödöge Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II.05.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek

Részletesebben

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2010. (XII. 30.) rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2011.(I.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki.

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki. Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./XII.30./ rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséről 1 Adásztevel Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Szemétszállítás igénybevételéről

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

ÉRDI. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

ÉRDI. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM ÉRDI 2015. október 27. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 28/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet a Pest Megye területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról Egységes

Részletesebben

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. /. (.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. /. (.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016.

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016. Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016. számú ügyben Előadó: dr. Garaguly István Az eljárás megindulása A Levegő Munkacsoport

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához TÁJÉKOZTATÁS! Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók

Részletesebben

ügyvezető igazgató Tárgy: Központi jogszabályváltozás miatt az 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása

ügyvezető igazgató Tárgy: Központi jogszabályváltozás miatt az 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő megnevezése: Makrai László ügyvezető igazgató Iktatószám: /2015. Tárgy: Központi jogszabályváltozás miatt az 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása Melléklet: 1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről EGYSÉGES SZERKEZETBEN az azt módosító 16/2012. (V. 22.) és (12/2013.

Részletesebben

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről 72 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a településtisztaság egyes kérdéseiről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Balatoncsicsó község Önkormányzatának képvisel testülete az 1993. évi

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

JAVASLAT. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2013 (XI.21) önkormányzati rendelet módosítására

JAVASLAT. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2013 (XI.21) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette:Dr. Piskóthy László főtanácsos JAVASLAT a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2013 (XI.21) önkormányzati rendelet

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Módosítva: 35/2011. (XII.13.) Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 29/2011. (XI.14.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról Szentes

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Tárgy: a város közterületeinek rendjéről és a közterület használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 30.) rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezősas községi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének.../2010. (...) önkormányzati rendelete

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének.../2010. (...) önkormányzati rendelete 3. napirendhez Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének.../2010. (...) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes kérdéseirıl

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 2. számú melléklet Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (III.6.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról (A javasolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Püspökladány

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról 1. oldal, összesen: 5 oldal Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gomba Község

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelez igénybevételér

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-31 -tól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(XII.10.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó, szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (a 15/2015. (V. 8.) önkormányzati

Részletesebben

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról _)rsma S H vwtala ;rományszá;n9-1 (0 8 /1 < Érkezett : 2012 ÁR 1 7. 2012. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról 1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.

Részletesebben