E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK január 15-i ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság - Jogi és Szociális Bizottság - Egyéb szervezet MEGTÁRGYALTA: Dr. Markovics Boglárka jegyz Dr. Markovics Boglárka jegyz AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: Egyszer többség TERJEDELEM: 2. oldal MELLÉKLET: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: POLGÁRMESTER LÁTTA:

2 EL TERJESZTÉS 1. napirendi pont Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének január 15. napján tartandó rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról El terjeszt : Dr. Markovics Boglárka jegyz El terjesztést készítette: Dr. Markovics Boglárka jegyz Tisztelt Képvisel -testület! Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének i alakuló ülése óta hozott önkormányzati határozatai közül az alábbiak a lejárt határidej határozatok: 124/2014.(XI.03.) sz. Önkormányzati hat.: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete felhatalmazza Baksai Endre Tamás polgármestert, hogy a Harkány-IMMO Kft. ügyvédjével vegye fel a kapcsolatot és tárgyalásokat kezdeményezzen a harkányi 582 hrsz-ú ingatlan értékesítése ügyében. Határid : Felel s: Baksai Endre Tamás polgármester A képvisel -testület 168/2014.(XII.19.) sz. határozatával döntött arról, hogy a harkányi 582 hrsz-ú ingatlan ügyében új igazságügyi szakvélemény elrendelését kérte. 138/2014.(XI.20.) sz. Önkormányzati hat.: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete Krutekné Varga Katalin támogatási kérelmét elnapolja. A képvisel -testület kéri a kérelmez jövedelmi viszonyainak megvizsgálását, valamint hogy a képzés hány félévet érint, milyen bérezési feltételeket jelent ez a jöv ben, valamint kéri nyilatkoztatni a kérelmez t, hogy mennyi támogatási összeget igényel. Határid : Értelemszer Felel s: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz Krutekné Varga Katalin a képvisel -testület döntésér l írásban értesítve lett, melyben kértük nyilatkozatát. Azóta válasz nem érkezett. 141/2014.(XI.20.) sz. Önkormányzati hat.: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Harkány, Ady E. u. 15. szám alatti 594 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról szóló napirendi pontot elnapolja azzal, hogy az el terjesztés legyen kiegészítve azzal, hogy a bérbeadó tegyen ajánlatot a bérlés összegére, majd a pénzügyi bizottság javaslata után kerüljön újra a képvisel -testület elé megtárgyalásra. Határid : Értelemszer Felel s: Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet Az ügyfél a képvisel -testület döntésér l értesítve lett, az ajánlat beadása még nem történt meg. 142/2014.(XI.20.) sz. Önkormányzati hat.: Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete az önkormányzat tulajdonát képez 589 hrsz-ú ingatlant ismételten értékesítésre kijelöli.

3 Felkéri a M szaki Osztályt, hogy új független értékbecsl l rendeljen az ingatlanra vonatkozó új értékbecslést. Határid : Értelemszer Felel s: Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet Az új, független értékbecsl megrendelése folyamatban van. 146/2014.(XI.28.) sz. Önkormányzati hat.: Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete az önkormányzat tulajdonát képez 7815 Harkány, Hunyadi u. 1/B. szám, 134/3/A/1 hrsz alatti, társasházi üzlet és a hozzá tartozó mellékhelyiségek ingatlanát bérbeadásra kijelöli. Felkéri a M szaki Osztályt, hogy a bérbeadáshoz szükséges pályáztatást folytassa le. A Képvisel -testület az ingatlan bérleti díjának induló, minimum licit összegét Ft-ban állapítja meg. Határid : Azonnal Felel s: Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet A liciteljárás kiírása folyamatban van. 161/2014.(XII.19.) sz. Önkormányzati hat.: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Tenkesvíz Kft. részére fizetend eszközhasználati díj fizetésének ügyét elnapolja. Határid : Azonnal Felel s: Baksai Endre Tamás polgármester A Tenkesvíz Kft. részére fizetend eszközhasználati díj fizetésének ügyét a képvisel -testület i ülésén tárgyalja. Határozati javaslat: Harkány, /2015.(I.15.) Önkormányzati hat.: Beszámoló lejárt határidej határozatokról Harkány Város Önkormányzat Képvisel testülete a lejárt határidej határozatokról szóló beszámolót elfogadja Határid : Azonnal Felel s: Jegyz Tisztelettel: Dr. Markovics Boglárka jegyz

4 Tárgy: Harkány Város Önkormányzat Képvisel testületének évi munkatervének megtárgyalása Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság - Jogi és Szociális Bizottság - Egyéb szervezet MEGTÁRGYALTA: Baksai Endre Tamás polgármester Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: Egyszer többség TERJEDELEM: 5. oldal MELLÉKLET: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: POLGÁRMESTER LÁTTA: 1

5 EL TERJESZTÉS 2. napirendi pont Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének január 15. napján tartandó rendes ülésére Tárgy: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015.évi munkaterve El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester El terjesztést készítette: dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz Tisztelt Képvisel -testület! Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének a Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV.13.) rendelete értelmében a képvisel -testület évente legalább 12 testületi ülést és legalább egy el re meghirdetett közmeghallgatást köteles tartani. A testület tevékenysége tervszer ségének biztosítása érdekében szükséges meghatározni azokat a at, melyek megtárgyalását egyrészt a mindenkori hatályos jogszabályok, az önkormányzati rendeletek, másrészt a helyi sajátosságok, a gazdálkodás és m ködés biztosítása el re meghatároz és melyek el re láthatóak. Ezeket a at a képvisel testület éves munkatervben rögzíti, mely egy naptári évet felölel terv. A munkaterv tartalmazza a képvisel -testület rendes üléseinek tervezett id pontját, napirendjét és az el terjeszt megjelölését. A munkatervben meghatározott mellett lehet ség van arra ami egyben szükséges is -, hogy a tervezett napirendeken túl megfelel en el készített el re nem tervezett napirendi pontok kerülhessenek a testület elé, melyek aktualitását az állandóan változó jogszabályok, a napi gazdálkodási környezet, a lakossági, illetve képvisel i kezdeményezések adják. A munkaterv tervezetét - a polgármester irányításával- a jegyz állítja össze és a polgármester terjeszti a Képvisel -testület elé. A munkaterv javaslat összeállításához javaslatot kértem a Képvisel -testület Bizottságaitól, a nemzetiségi önkormányzatok képvisel -testületeit l, és az Önkormányzat intézményeinek vezet it l. Az általuk tett javaslatok az el terjesztésbe beépítésre kerülnek. Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének évi munkaterv javaslatában meghatározottak szerint a képvisel -testület kéthetente (kivéve július hónapban) rendes testületi ülést tart, általában csütörtöki napon, órai kezdettel. A munkatervben foglalt havi szinten meghatározott napirendi témák a határid k, a helyi sajátosságok és m ködés biztosítása figyelembe vételével kerülnek elosztásra a havi két testületi ülésen. Kérem a Tisztelt Képvisel -testületet, hogy a munkaterv-tervezetet megtárgyalni, és azt elfogadni szíveskedjenek. dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz 2

6 Határozati javaslat A képvisel -testület évre vonatkozó munkatervének elfogadásáról Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete a képvisel -testület évre vonatkozó munkatervét az el terjesztés és a csatolt tervezet szerinti tartalommal elfogadja. Határid : azonnal Felel s: Baksai Endre Tamás Polgármester, dr. Markovics Boglárka jegyz HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a. /2015. (I....) számú Önkormányzati határozattal Január 1.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 2.) Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének Szervezeti és M ködési Szabályzatának felülvizsgálata El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz 3.) Az Önkormányzat gazdálkodásáról szóló I. félévi pénzügyi beszámoló elfogadása 4.) Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete évi munkatervének megtárgyalása El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 5.) Harkányi Körzeti Óvodai Társulási Szerz dés módosítása El terjeszt : dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz 6.) Harkány Város rendezvény naptárának megtárgyalása El terjeszt : Kesjár János Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke 7.) évi jegyz i beszámoló El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz 8.) Egyebek Február 1.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 2.) évi költségvetés beterjesztése El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester, Képíró Sarolta Pénzügyi osztályvezet 3.) Helyi adó rendelet módosítása El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz 3

7 4.) Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása El terjeszt : Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet 5.) A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének módosítása El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz 6.) évben önkormányzati támogatásban részesített civil szervezetek beszámolója El terjeszt : Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet 7.) dr. Spohn Mária gyermekorvos megbízási szerz désének módosítása (feladatellátási szerz déssé) El terjeszt :dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz 8.) Egyebek Március 1.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 2.) Harkány Város Önkormányzat gazdasági programjának megalkotása El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 3.) Óvoda intézményi térítési díj meghatározása El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz 4.) Óvoda beiratkozás id pontjának meghatározása El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz 5.) Civil szervezetek évi önkormányzati támogatásának megtárgyalása 6.) Harkány Város Önkormányzatának éves közbeszerzési terve El terjeszt : Albrecht Ferenc M szaki Osztályvezet 7.) A TDM, a M vel dési Ház és a Könyvtár vezet inek tájékoztatója El terjeszt :Intézményvezet k 8.) Egyebek Április 1.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 2.) Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadás El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 3.) évi éves bels ellen rzési jelentés megtárgyalása El terjeszt : Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet 4.) A Harkányi Rend rörs közbiztonsági éves tájékoztatása El terjeszt : Horváth János Rend rörs parancsnok 5.) Tájékoztatás a háziorvosi ügyelet m ködésér l El terjeszt : Dr. Kovács Zsuzsanna Mária ügyelet vezet orvos 6.) Egyebek Május 1.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 4

8 2.) Éves közbeszerzési statisztikai összegzés El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz 3.) Tájékoztató a TDM szervezetének átadott idegenforgalmi adó felhasználásáról El terjeszt : TDM munkaszervezet vezet je 4.) Átfogó értékelés Harkány Város Önkormányzat Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz 5.) Egyebek Június 1.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 2.) Egészségügyi alapellátásról tájékoztató El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 3.) Beszámoló az aktuális pályázatokról El terjeszt : Albrecht Ferenc M szaki Osztályvezet 4.) Egyebek Augusztus 1.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 2.) Tájékoztató az önkormányzat féléves gazdálkodásáról El terjeszt : Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet 3.) Egyebek Szeptember 1.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 2.) A TDM és a M vel dési Ház vezet inek tájékoztatója El terjeszt : Lévai Miklós, Májer Béla 3.) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás, pályázati kiírás meghatározása, szabályzat megalkotása El terjeszt : dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz 4.) Egyebek Október 1.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 2.) Szociális célú zifa támogatás benyújtásának megtárgyalása El terjeszt : dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz 3.) Egyebek November 5

9 1.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról El terjeszt : Baksai Endre Tamás Polgármester 2.) Beszámoló a mez ri szolgálat tevékenységér l El terjeszt : dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz 3.) Felkészülés a téli hóeltakarításra El terjeszt : Városgondok 4.) Adórendelet módosítása El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz 5.) évi bérleti díjak meghatározása El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz 7.) Szociális célú t zifáról szóló rendelet felülvizsgálata El terjeszt : dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz 8.) Egyebek November 27. Közmeghallgatás December 1.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról El terjeszt : Baksai Endre Tamás Polgármester 2.) évi bels ellen rzési ütemterv El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz 3.) A TDM és a M vel dési Ház vezet inek tájékoztatója El terjeszt : TDM vezet, Sportcsarnok vezet 4.) Egyebek Harkány, január 7. Baksai Endre Tamás polgármester 6

10 Tárgy: Jegyz i tájékoztató a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal évi munkájáról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság - Jogi és Szociális Bizottság - Egyéb szervezet MEGTÁRGYALTA: Dr. Markovics Boglárka jegyz Dr. Markovics Boglárka jegyz AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: Egyszer többség TERJEDELEM: 9. oldal MELLÉKLET: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: POLGÁRMESTER LÁTTA: 1

11 EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat január 15. napján tartandó rendes képvisel -testületi ülésére EL TERJESZTÉS CÍME: Beszámoló a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal évi tevékenységér l EL TERJESZT : Dr. Markovics Boglárka, jegyz EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: A Hivatal vezet inek és személyzetis munkatársának adatszolgáltatása alapján Dr. Markovics Boglárka, jegyz Tisztelt Képvisel -testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény (Mötv.) 81. (1) bekezdés f) pontja alapján a jegyz évente beszámol a képvisel -testületnek a hivatal tevékenységér l. Az idei beszámoló annyiban rendhagyó, hogy a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal évi munkájáról január 1. napjával kinevezett jegyz ként kell beszámolnom, így els sorban a Hivatal munkatársai által rendelkezésemre bocsátott adatokra támaszkodhattam. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal a reá irányadó jogszabályok és ügyrend alapján végzi a munkáját.a törvényi kötelezettségnek is eleget téve, de azon kívül is fontosnak tartva a képvisel -testület tájékoztatását a Hivatal által végzett munkáról, az el terjesztés mellékleteként a jegyz elkészítette a beszámolót. A beszámolóban igyekeztünk átfogó képet adni a hivatal mindennapi munkavégzésér l. Külön beszámoló készül- tehát jelen dokumentum nem tér ki e területekre - a bels ellen rzésr l, a közfoglalkoztatási végrehajtásáról és a költségvetési beszámoló részeként részletes tájékoztatást kap majd a T. Képvisel -testület a helyi adók beszedett összegér l azok alakulásáról, valamint a költségvetés végrehajtásáról. Kérem a T. Képvisel -testülett l a beszámoló megtárgyalását és elfogadását. Határozati javaslat: A Harkányi Közös önkormányzati Hivatal évi m ködésér l szóló beszámoló elfogadása Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határid : azonnal. Felel s: jegyz Harkány, január 8. Dr.Markovics Boglárka, jegyz 2

12 B E S Z Á M O L Ó Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal évben végzett munkájáról I. A hivatal emberi er forrás szervezete. A Hivatal létszámát a Hivatalt létrehozó Megállapodás eltér rendelkezése hiányában a Mötv. 85. (5) bekezdése alapján a Harkányi Képvisel -testület határozza meg. Ennek alapján ben az engedélyezett létszám 30,5f volt ebb l betöltött létszám 30 f - mely tartalmazza a kirendeltségek m ködésében érintettek létszámát is évben a hivatal személyi állományában az alábbi változások történtek: Tartósan távollév k: státusz jogcím id tartam pénzügyi üi. GYES t l folyamatos ( l munkába áll) pénzügyi ügyint.(szava) keres képtelenség t l igazg.ügyint.(márfa) GYED t l adóhatósági üi. GYED tól adóhatósági üi. GYES ig aljegyz GYED ig évi létszám-mozgás jogcím jelleg id pont helyettesített munkakör Kinevezés helyettesítés céljából igazg.ügyintéz (Márfa) kinevezés helyettesítés céljából pénzügyi üi.(szava) megsz nés közös megegyezés jegyz megsz nés közös megegyezés titkárságvezet megsz nés közös megegyezés vendégellen r A hivatalt a polgármester irányításával a jegyz vezeti. A hivatali szervezet három osztállyalvégezte szakmai munkáját. A létszám a következ képpen alakult az elmúlt évben: Vezet beosztású köztisztvisel : Ügyintéz : 1 f jegyz 1 f aljegyz (egyben hatósági osztályvezet ) 2 f osztályvezet 26 f. 3

13 2014. évben a köztisztvisel k végzettség szerinti megoszlásának alakulása ( i állapot) besorolási osztály férfi összesen I II Összesen: Természetesen nem tekinthetünk el attól a tényt l, hogy a köztisztvisel k számára el írt képesítési követelmény szerint valamennyi fels -, és középfokú végzettség köztisztvisel nek a meglév képzettsége mellett kötelez érvénnyel közigazgatási alap, illet leg közigazgatási szakvizsgát kell tennie egy/két éven belül. Továbbá bizonyos szakterületeken a szakmai szakvizsgák megléte is követelmény. (pl. anyakönyvi igazgatás) Összességében a megfelel iskolai, szakmai végzettség és képesítés megszerzésére való beiskolázás nagyon nagy körültekintést igényel, hogy ne legyen fennakadás egy-egy munkaterület ellátásában. Jogszabályi kötelezettség, hogy minden évben el kell készíteni az adott évre szóló képzési tervet. Fentiek alapján az elmúlt évben a képzése, vizsgák száma az alábbiak szerint alakult: Közigazgatási alapvizsgát tett: Közigazgatási szakvizsgát tett: 2 f 1 f A közszolgálati jogviszonyban állók összetétele életkor szerint az elmúlt évben ( i állapot) életkor férfi összesen összesen: átlagéletkor: 42 év július 1. napján hatályba lépett a központi teljesítményértékelési rendszer (TÉR); amely a évben ism ködött. Mivel a évi második félévre vonatkozó adatok még nem állnak rendelkezésünkre (erre vonatkozó határid : 2015.január vége), az els félév összesített adatai az alábbiak: Köztisztvisel k I. félévi teljesítményértékelésének összegzett eredménye Értékelt munkatársak létszáma: 28 f Egyéni teljesítményköv. Kompetencia alapú munkamagatartás ÖSSZ. ÁTLAG: % 4

14 II. Tárgyi feltételek: A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalban a munkavégzés tárgyi feltételei megfelel nek mondhatók. A rendelkezésre álló számítógépek száma összességében kielégít kivéve portaszolgálat. A Hivatalban a tavalyi évben összesen: 27 db számítógép üzemelt. Kb. 5-6 számítógép teljes cserére, frissítésre szorul. (M szak -1 db; adó-1 db, iktató: 1 db; személyügy-1 db; pénzügy- 2 db.) 4 db gépnél a magasabb szint operációs rendszer memóriab vítéssel megoldható. Az operációs rendszereket figyelembe véve: 15 db XP-s gép üzemel; ezeket mindenképpen le kell cserélni, amelyre forrást kell találni.az adócsoport hatékonyságát nagyban növelné az önkadó program egyes speciális moduljainak használatba állítása. Ez a kezdeményezés elindult. A legális programok nyilvántartását és lekövetését a hivatal el vezetése megkezdte, de a folyamat nem futott végig. III. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységeinek beszámolója Titkársági, Testületi : A Hivatal Szervezeti és M ködési Szabályzata alapján ellátja a képvisel -testület és a bizottságok valamint a nemzetiségi önkormányzatok m ködésével kapcsolatos at. A Képvisel -testület döntéseinek szakmai megalapozása a jegyz tevékenységi körének egyik legfontosabb területe. Biztosítani kell az el terjesztések igazgatási-szakmai színvonalát, a szükséges információk begy jtését és feldolgozását ben a Képvisel -testület 20 alkalommal ülésezett,ebb l 9 rendkívüli ülés volt. A kötelez éves közmeghallgatást is megtartották. Ennek során: 24 rendeletet alkotott, és 168 határozatot hozott. A Városban tavaly még három nemzetiség alakított önkormányzatot, amelyek m ködésének bemutatására az alábbi adatok jellemz ek: Nemzetiségi Önk.neve: Ülések Közmeghallgatás Határozatok száma: száma: id pontja: Horvát Nemzetiségi Önk Német Nemzetiségi Önk Roma Nemzetiségi Önk.; az önkormányzat a 2014.októberben megsz nt A. M szaki Osztály:(Albrecht Ferenc ov. által megadottak alapján) 1./ Feladatkörök (több területen a közös önkormányzatokra is vonatkoztatva): Önkormányzati beruházások tervezése, szervezése Fejlesztési tervek el készítése, m szaki ellen rzés Pályázatok figyelése, írása 5

15 Város kommunális m ködésével kapcsolatos : gáz, víz, szennyvíz, csapadék, közlekedés, útügy, közm vek, közvilágítás, hulladékügyek Parkoló-üzemeltetés Az Önkormányzat és intézményei infokommunikációs ügyeinek intézése Katasztrófa,- és polgári védelmi Az Önkormányzat és intézményei közbeszerzési eljárásainak teljes kör lebonyolítása, lebonyolíttatása Ingatlan értékesítési ügyek zvédelmi ügyek Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos, vagyonkataszter vezetés Városgondnoksági koordinálása Jogszabály által el írt hatósági ügyek intézése 2./ 2014 évi ügyiratforgalom: Az osztálynak iktatott ügyirata 2014-ben 1617 db volt, ebb l 278 f szám, 1339 alszám. 3./ 2014-ben az osztály és a városgondnokság által koordinált f bb fejlesztések, eredmények: Intézményi és közvilágítási villamos energia vásárlás közbeszerzése, melynek eredménye éves szinten kb 7 MFt megtakarítást eredményez az Önkormányzatnak. Kerékpárút építés Drávaszabolcs felé (IPA pályázat) Óvodab vítés új csoportszobábal + felújítás (nyílászáró csere, h szigetelés DDOP pályázat) Járdaépítés a Pet fi S. utcában Fekv rend rök kihelyezése az üdül területen Üdül területi útépítés több helyszínen (Dráva köz, Siklósi út, Pipacs utca) Platán bejáró sétány és Kossuth L. utca szervízút-járda díszburkolattal való ellátása a Bartók B. utcától a Fürd irodaépületéig Sportöltöz részleges befejezése (TAO pályázat) Hegyi utak karbantartása START munka keretében Járda javítás a Ságvári utcában és a Terehegyi utcában Kórház környezetében lév közterületek teljes felújítása, átalakítása, 10 db akadálymentes parkoló kialakítása Gépállomási Önkormányzati telephely-tároló csarnok teljes lekerítése, villamos felújítása Iskola büfé felújítása, fizika terem-informatika terem felújítása, 3 db wc blokk teljes felújítása, kézilabda pálya labdafogó kerítés felújítása, t zjelz kialakítása Térfigyel kamerarendszer kiépítése feln tt játszótér-wc-színpad környezetében, a vel dési Ház mögötti játszótéren, Terehegyi Turista háznál-parkolóban Virághordók gyártása és telepítése rforgalom Harkány felirattal való ellátása, virágosítás Önkormányzati kerítés felújítása, kerékpártároló kihelyezése Út és járdakátyúzás a város több pontján Közúti táblák folyamatos cseréje A hivatal m ködéséhez szükséges informatikai feltételek biztosítása, beszerzések Online id pont foglaló rendszer üzembe helyezése 6

16 vel dési Ház és Iskola napelemes rendszer kiépítése villamos energia kiváltására (KEOP pályázat) Óvodában tornaszoba parkettázása és kültéri játszó eszközök beszerzése. 4./ 2014 évi pályázatok: 2014-ben 8 db beadott pályázatunk volt, melyb l 4 nyert, 2 még elbírálás alatt van, 1 pedig tartaléklistára került. Ezzel párhuzamosan 8 folyamatban lév nyertes pályázat zárult le az évben, összesen 315 Millió Ft összegben.: o Óvoda b vítés, külön pályázatban eszközbeszerzés o Kerékpárút építés, wc blokk felújítás, terehegyi pihen hely kialakítás o vel dési Ház és Iskola napelemes rendszer kiépítése o Sportöltöz részleges befejezése o Hivatali eszközbeszerzés, képzés, online foglalórendszer kialakítása o Szüreti Fesztivál, Gasztronómiai fesztivál, Zsíros deszka fesztivál. B. Pénzügyi osztály: (Képíró Sarolta ov. beszámolója alapján) január elsejével az államháztartás egészére kiterjed en, Az államháztartási számvitelr l szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet által szabályozott, új számviteli rendszer került bevezetésre, amely különválasztja a költségvetési számvitelt, a pénzügyi számvitelt, és a gazdasági események rögzítése során mindkett t alkalmaznunk kell. Ennek megfelel en a könyvelend tételek sem a megszokott formában kerülnek rögzítésre, rengeteg új feladattal és egészen más könyvelési technikával kellett megküzdenünk. A költségvetési számvitelben az egyes kötelez és önként elkülönítését szolgáló szak helyét a kormányzati funkciókra történ hivatkozás vette át. A nagymérték változásra a könyvel rendszerek sem voltak id re felkészülve. A Pénzügyi Osztály dolgozóira nagyon sok plusz terhet rótt az új rendszerre történ átállás. A pénzügyi számvitelben rögzített gazdasági események a mérleg egyes sorainak változásával a vagyon alakulását befolyásolják. A vagyon alakulásáról képet adó mérleg eszköz és forrás sorai az el évi struktúrához képest jelent sen megváltoztak, emiatt rendez mérlegeket kellett készítenünk. Az id közi adatszolgáltatási kötelezettség is gyakoribbá vált, a korábbi negyedévenkénti pénzforgalmi jelentéssel azonos tartalmú, havi adatszolgáltatási kötelezettségünk van. A Pénzügyi Osztály látja el a Harkányi Közös Hivatalhoz tartozó összes önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek, az illetékességi területen lév nemzetiségi önkormányzatok, illetve a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás és a Szavai Körzeti Óvodai Társulás és irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodásával kapcsolatos összes teend t. A kollégan k kitartó munkájának köszönhet en az átállásból adódó, évközben felgyülemlett elmaradások rendez dnek. Az új számviteli rendnek megfelel, a Magyar Államkincstár felé február végéig elvégzend évi beszámolási kötelezettség során új kal is meg kell küzdenünk, mindezek eredményeként megfelel szakmai tudással és gyakorlati tapasztalattal indíthatjuk az új évet. A Pénzügyi Osztályhoz tartozó Adócsoport minden a Közös Hivatalhoz tartozó önkormányzat esetében ellátja a helyi adóztatással kapcsolatos at. A ellátására három f s létszámkeret biztosított. Év közben egy kollégan nek gyermeke született, júniustól ezt a feladatot két f köztisztvisel, szakmai tudást nem igényl ra kapott 2 f bevonásával végezte. A két kollégára sok feladat hárult, a végrehajtásban mutatkozó elmaradás mellett is a munkájuk elismerést érdemel. A március végén a GYES-r l visszatér Dr. Vargáné dr. Szabó 7

17 Eszterrel kiegészülve jobban megoszlanak a, a hiányosságok felszámolhatóak lesznek. A évi költségvetésbe betervezett közhatalmi bevétel összességében teljesült. A betervezett 80 millió Ft idegenforgalmi adó beszedésre került, telekadónál elmaradás, más adónemnél többletbevétel mutatkozik augusztus 1-t l számlavezet pénzintézetet váltottunk. A korábbi számlavezet bankunk, az ERSTE Bank Hungary Zrt. helyett a Szigetvári Takarékszövetkezet Harkányi Fiókja látja el ezt a feladatot. Az ERSTE Bank által nyújtott szolgáltatással maximálisan meg voltunk elégedve, de az ügyintézéshez Pécsre kellett utaznunk. Nagyon kényelmes, hogy helyben intézhetjük ezeket a at. Az átállás zökken mentessé tételéhez, i lejárattal a költségvetési elszámolás számlák, illetve a közhatalmi bevételek lebonyolítására nyitott bankszámlák esetében a korábbi számlavezet nkkel külön szerz dést kötöttünk, ennek eredményeként a megsz nt számlákra érkez jóváírások külön kérés nélkül a megjelölt bankszámlára továbbutalásra kerültek évben lehet ség nyílt helyi önkormányzatok esetében rendkívüli támogatási igény benyújtására. A BM. rendelet meghatározta azon jogcímek körét, amelyre támogatás igényelhet. Mind a négy önkormányzat benyújtotta a támogatási igényét. Harkány Város Önkormányzata esetében a Harkányi Gyógyfürd felé fennálló kölcsöntartozás kiegyenlítésére, az F-L-Immo Kft.-vel kötött, el nem ismert adás-vételi el szerz désb l származó, bírósági ítélettel megállapított kötelezettségekre, illetve a benyújtás id pontjában fennálló közm tartozásokra e Ft támogatást igényeltünk. A teljes összegében megítélt támogatásból rendezésre került a Harkányi Gyógyfürd felé fennálló összes tartozás, az F-L-Immo Kft. felé részteljesítés történt évben a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalt megillet állami támogatás, továbbadási kötelezettséggel, lakosságszám arányosan az egyes önkormányzatok részére került folyósításra. Szava Községi Önkormányzat esetében ezen a jogcímen kapott támogatásból 817 e Ft, Drávaszerdahely Községi Önkormányzat esetében e Ft nem került a Közös Hivatal részére továbbadásra. A fennálló tartozások rendezésére benyújtott rendkívüli támogatási igény elfogadásra került, a tartozások pénzügyi rendezése megtörtént. Márfa Községi Önkormányzat év elején az el év végén kapott állami támogatásból, a közös fenntartású oktatási intézmények támogatási kötelezettségeire, illetve hétvégi háziorvosi ügyeletre már e Ftot átadott. A fennmaradó e Ft tartozás a év decemberében folyósított rendkívüli támogatásból került rendezésre. A korábbi vezetéssel szemben indított munkaügyi perekb l származó kötelezettségek mérséklését célzó, peren kívüli egyezségek megkötése után a kötelezettségek évben kifizetésre kerültek. C. Igazgatási Osztály:(Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz beszámolója alapján) 1.) Az osztály felépítése: - Dr Lázár-Bognár Bernadett - aljegyz, osztályvezet október 16. napján állt ismét munkába, GYED id tartama alatt Papp Zsuzsanna látta el az osztályvezet i teend ket - Papp Zsuzsanna kereskedelmi és szociális ügyintéz - Dr Hohner Éva igazgatási ügyintéz - Szabó Mátyásné szociális ügyintéz - Gusztávné Ragályi Csilla anyakönyvvezet - Németh Tímea munkaügyi ügyintéz - Dudásné Szabó Mária - igazgatási ügyintéz (Városgondok adminisztrátora egyben) - Szabóné Bakó Vilma igazgatási ügyintéz (Szava településen) - Vámosi János közterület-felügyel - Gyurkovszky Zoltán - közterület-felügyel 2.) Feladatkörök: 8

18 Az ügyintéz k nem csak Harkány városban, hanem Drávaszerdahely és Márfa települések vonatkozásában is ellátják a hatáskörükbe utalt at, Szava településen az igazgatási ügyintézést Szabóné Bakó Vilma látja el. - szociális ügyek (önkormányzati segély, méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógyellátási ügyek, aktívkorúak ellátásának megállapítása, rendszeres szociális segély) - jegyz i gyámhatósági ügyek - hagyatéki ügyek - kereskedelmi és ipari ügyek - szálláshely-üzemeltetési ügyek - közterület-felügyeleti ügyek - birtokvédelmi ügyek - mez gazdasági, fakivágási, állattartási ügyek - anyakönyvvezet i (anyakönyvi kivonatok, állampolgársági ügyek, - munkaügyi ellátása - egyéb igazgatási ügyek (önkormányzati rendeletek el készítése, bérleti szerz dések készítése, hirdetmények kifüggesztése és záradékolása, környezettanulmányok készítése, stb.) - 3.) 2014.évi ügyiratforgalom: Az osztálynak Harkányban évben 2456 db. iktatott ügyirata volt, ebb l 1343 f szám és 1113 alszám, túlnyomórészt hatósági ügyintézést végeznek a kollégák. Az ügyfelek hozzávet leg 90 %-a személyesen, ügyfélfogadási id ben nyújtja be kérelmét, ezáltal az osztálynak nagy az ügyfélforgalma. A 2014-es évben 4 választásra került sor (országgy lési választás napján, Európai Parlamenti választás napján, helyi önkormányzati választás napján, nemzetiségi önkormányzati választás napján) amelyet az Igazgatási osztály dolgozói, mint a helyi választási iroda tagjai készítettek el, bonyolítottak le Harkány, Drávaszerdahely, Márfa és Szava települések vonatkozásában. A helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati választások során a munkavégzés f ként az ajánlóívek kiadását, visszavételét, ajánlások ellen rzését, jelöltek nyilvántartásba vételét, a helyi választási bizottságok üléseinek koordinálását, a törvényesség betartását, valamint a határid s elvégzését jelentette. Harkány, január 10. 9

19 10

20 Tárgy: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének Szervezeti és ködési Szabályzatának felülvizsgálata Melléklet: Rendelet módosítás E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság - Jogi és Szociális Bizottság - Egyéb szervezet MEGTÁRGYALTA: Dr. Markovics Boglárka jegyz Dr. Markovics Boglárka jegyz AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET Hatályos rendelet: 8/2011.(IV.13.) SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: Min sített többség TERJEDELEM: 6. oldal MELLÉKLET: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: POLGÁRMESTER LÁTTA:

21 EL TERJESZTÉS:Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületeinek 2015.január 15- én tartandó rendes testületi ülésére AZ EL TERJESZTÉS CÍME:Az önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzatának módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Az el terjesztést készítette: Dr. Markovics Boglárka, jegyz El terjeszt : dr. Markovics Boglárka, jegyz Tisztelt Képvisel -testület! Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete 2014 decemberi ülésén módosította utoljára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv. (továbbiakban: Mötv.) el írásainak megfelel Szervezeti és M ködési Szabályzatát. A Mötv. 43..(2) bekezdés értelmében a képvisel -testület az alakuló vagy az azt követ ülésen felülvizsgálja Szervezeti és M ködési Szabályzatát, és azon átvezeti a október 12. napján hatályba lépett Mötv. változásokat, illetve szervezeti módosulás esetén a szervezeti felépítésére vonatkozó szabályokat, e kötelezettségének a képvisel -testület év végén eleget tett. A nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX.tv.80.(2) bekezdése a települési önkormányzat számára is állapít meg kötelezettségeket határid megjelölésével: 80..(2) bek. a helyi önkormányzat szervezeti és m ködési szabályzatában rögzíteni kell a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás szerinti m ködési feltételeket a megállapodás megkötését követ 30 napon belül. A képvisel -testület a Horvát és Német Nemzetiségi Önkormányzatokkal a felülvizsgált együttm ködési megállapodásokat november 20-i ülésén fogadta el, de a törvényi rendelkezések betartása érdekében az önkormányzati SZMSZ-t is módosítani szükséges. A fentieken túl szükséges egyfel l pontosítani a képvisel -testület által a bizottságaira átruházott hatásköröket, valamint szükséges rendelkezni a polgármesterre és a társulásokra történt hatáskör-átruházás alapvet kereteir l is. Ezen kívül törölni kell a én megsz nt Siklósi Többcélú Kistérségi Társulásra történ utalást is. A rendelet tervezet szövege az el terjesztés mellékletét képezi. Indokolás: Harkány Város képvisel -testülete vonatkozásában a módosításokat az alábbiakkal indokoljuk: - 1. Az SzMSz X. fejezete új címmel kerül módosításra és a rendelet külön rögzíti a Horvát és Roma Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött megállapodás szerint ködési feltételek biztosítását Az SZMSZ-ben az Mötv. 53. (1) bekezdés b.) pontja szerint rendelkezni kell a képvisel -testület átruházott hatásköreir l; az erre vonatkozó rendelkezések a Jogi, Szociális Bizottság vonatkozásában pontosításra kerültek valamint a normaszöveg

22 kiegészült a két társulás által fenntartott intézmények vonatkozásában a testületr l a társulásra átruházott intézményekkel kapcsolatos hatáskörökkel ok: A fenti indokok miatt fel kell tüntetni az SZMSZ-ben a képvisel -testület polgármesterre és jegyz re átruházott hatásköreit is, amely az Alaprendeletben eredetileg szintén nem szerepelt. Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály el készít je számára el írja egy el zetes hatásvizsgálat elkészítését és arról önkormányzati rendelet esetében a képvisel testület tájékoztatását, ezért itt ezekr l rendelkezni kell. Hatásvizsgálat A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: Az önkormányzat megfelel m ködése fontos része az állampolgárok életének, hiszen a legtöbb szolgáltatást a helyi önkormányzatoktól kapják. Ebb l a szempontból van jelent sége annak, hogy a hatályos szabályok alapján m ködjön az önkormányzat, melyeket módosulás esetén saját bels szabályzatain is átvezet. A rendelet-módosítás gazdasági, költségvetési hatása: a tervezett módosítások csak a szervezeti felépítésre és a képvisel k jogaira, kötelességeire vonatkozó módosításokat tartalmaznak, ezért jelen módosításnak gazdasági, költségvetési hatása nincs. Környezeti és egészségi következménye: hatása csak közvetett. Adminisztratív következmények: a rendelet módosítása kisebb mértékben és átmenetileg növeli az apparátus adminisztratív terheit. Kérem a Tisztelt Képvisel ket, hogy a rendelet tervezetet megtárgyalni, és azt elfogadni szíveskedjenek. Harkány, január 8. Dr. Markovics Boglárka, jegyz

23 Harkány Város Önkormányzat képvisel -testületének./2015.(i.15.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról szóló 8/2011. (IV.13.) számú rendelet módosításáról Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva szervezeti és m ködési szabályairól szóló 8/2011.(IV.13.) rendeletének módosítására (a továbbiakban: SZMSZ -Alaprendelet) a következ ket rendeli el: 1.. Az Alaprendelet X. Fejezete három új szakasszal egészül ki és módosul az alábbiak szerint. 38/A. A települési és a nemzetiségi önkormányzatok együttm ködése (1) Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi jogok érvényesülését, ennek keretében együttm ködik a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal illetve a HarkányiNémet Nemzetiségi Önkormányzattal. (2) A képvisel -testület a települési nemzetiségi önkormányzat képvisel -testülete kezdeményezésére - a nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében - a nemzetiségek ügyeivel foglalkozó bizottságot hoz létre, vagy a feladattal megbízza valamely bizottságát. (3) A képvisel -testület el segíti a nemzetiségi önkormányzatok törvényben biztosított (pl. kezdeményezési- vagy egyetértési) jogainak jogszer gyakorlását. 38/B. Együttm ködés a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal (1) A képvisel -testület a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati m ködés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a ködéssel kapcsolatos végrehajtási ellátásáról az alábbiak szerint: a.) Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzatnak az üléseinek lebonyolításához szükséges helyiséget Harkány, Pet fi S.u.2-4.szám alatt a Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalójában, illetve közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz a Harkány, Kossuth L. u. 2. szám alatti M vel dési Ház nagytermét. Az Önkormányzat továbbá lehet vé teszi a Nemzetiségi Önkormányzat részére az önkormányzati intézményekben a rendezvényeinek ingyenes megszervezését. A teremhasználatot minden hónapban el re kell egyeztetnie az elnöknek az intézmény vezet jével, vagy a jegyz vel. b.) A képvisel -testület a Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat kérésének megfelel en a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási 1

24 ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a Nemzetiségi Önkormányzat m ködéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. c.) A Nemzetiségi Önkormányzat képvisel -testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyz vagy az aljegyz és a Közös Önkormányzati Hivatal témafelel sei, érintett osztályvezet i részt vesznek. d.) A Nemzetiségi Önkormányzat m ködésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési at a jegyz a Titkárságon keresztül, a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési at a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályán keresztül biztosítja. e.) A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek el készítését (meghívók, el terjesztések kiküldése, jegyz könyvek el készítése, sokszorosítás, jegyz könyv közzététele stb.) a jegyz a Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán keresztül biztosítja. f.) Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére legalább két héttel el re bejelentett kérelem alapján kedvezményes tarifával biztosítja az Önkormányzat tulajdonában lev buszokat, évente három alkalommal, a Nemzetiségi Önkormányzat által leadott és a települési önkormányzat képvisel -testülete által jóváhagyott - kilométer igények erejéig. (2) A képvisel -testület az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a feltételek biztosítására és a ellátására vonatkozóan együttm ködési megállapodást köt a nemzetiségi önkormányzattal. (A megállapodás e rendelet 6. számú függelékét képezi.) 38/C.. Együttm ködés a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal (1) A képvisel -testület a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati m ködés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a ködéssel kapcsolatos végrehajtási ellátásáról az alábbiak szerint: a.) Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzatnak a Harkány, Kossuth L. u. 2. szám alatti M vel dési Ház erre a célra kijelölt helyiségét, illetve közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz a Harkány, Kossuth L. u. 2. szám alatti M vel dési Ház nagytermét. Az Önkormányzat továbbá lehet vé teszi a Nemzetiségi Önkormányzat részére az önkormányzati intézményekben a rendezvényeinek ingyenes megszervezését. A teremhasználatot minden hónapban el re kell egyeztetnie az elnöknek az intézmény vezet jével, vagy a jegyz vel. b.) A képvisel -testület a polgármesteri hivatalon keresztül biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat kérésének megfelel en a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a Nemzetiségi Önkormányzat ködéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. c.) A Nemzetiségi Önkormányzat képvisel -testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyz vagy az aljegyz és a Polgármesteri Hivatal témafelel sei, érintett osztályvezet i részt vesznek. d.) A Nemzetiségi Önkormányzat m ködésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési at a jegyz a Titkárságon keresztül, a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési at a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán keresztül biztosítja. 2

25 e.) A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek el készítését (meghívók, el terjesztések kiküldése, jegyz könyvek el készítése, sokszorosítás, jegyz könyv közzététele stb.) a jegyz a Polgármesteri Hivatal titkárságán keresztül biztosítja. f.) Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére legalább két héttel el re bejelentett kérelem alapján kedvezményes tarifával biztosítja az Önkormányzat tulajdonában lev buszokat, évente három alkalommal, a Nemzetiségi Önkormányzat által leadott és a települési önkormányzat képvisel -testülete által jóváhagyott - kilométer igények erejéig. (2) A képvisel -testület az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a feltételek biztosítására és a ellátására vonatkozóan együttm ködési megállapodást köt a nemzetiségi önkormányzattal. (A megállapodás e rendelet 7. számú függelékét képezi) 2. (1) Az Alaprendelet 27/A. (3) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül és az alábbi szövegre módosul: (3) A Jogi, Szociális Bizottság hatásköre: - dönt az önkormányzati lakásbérleti ügyekben; - dönt az önkormányzat által elnyert, és rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a szociális célú zifa támogatások elosztásáról; - a programhoz történ önkormányzati csatlakozás esetén dönt a fels oktatási továbbtanulók támogatásáról; (2) Az Alaprendelet kiegészül egy új, 28/A. megjelölés rendelkezéssel az alábbiak szerint: 28/A. A képvisel -testület által a társulásokra átruházott hatáskörök: (1) A képvisel -testület a Harkányi Körzeti Óvodai Társulásra ruházza át a Harkányi Óvodavonatkozásában az intézményirányítói valamint fenntartói hatáskörök gyakorlását. (2) A képvisel -testület a Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulásra ruházza át a Villányi Családsegít, Gyermekjóléti és Szociális Központ vonatkozásában az intézményirányítói valamint fenntartói hatáskörök gyakorlását. 3. Az Alaprendelet IX. fejezete kiegészül a polgármesterre átruházott hatáskörök felsorolásával az alábbiak szerint. 30/A (1) A képvisel -testület az alábbi hatásköröket ruházza át a polgármesterre: a.) dönt a feln tt korúakra és gyermekekre vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet által hatáskörébe utalt ügyekben, b.) gyakorolja a munkáltatói jogokat az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak felett, valamint az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzat közalkalmazottai felett; c.) gyakorolja a pénzügyi kötelezettségekkel nem járó tulajdonosi jogokat, amelyeket az építési törvény vagy a Ptk. határoz meg. 3

26 Az Alaprendelet kiegészül egy új, 35/A. -al az alábbiak szerint /A. A képvisel -testület az alábbi hatáskörét ruházza át a jegyz re: a.) a jegyz a vonatkozó rendeleti szabályozás keretei között dönt a közterület használati engedélyek kiadásáról. Az Alaprendelet 38. (5) bekezdésének b.) pontja hatályon kívül helyezésre kerül (1) Az Alaprendelet a Záró rendelkezések és aláírások utáni részben kiegészül az alábbi felsorolással: A 8/2011. (IV.13.) számú rendelet mellékleteinek felsorolása: 1. számú melléklet: A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás A 8/2011. (IV.13.) számú rendelet függelékeinek felsorolása: 1. számú függelék: Az Önkormányzat intézményei 2. számú függelék: Harkány város nemzetközi kapcsolatai 3. számú függelék: A képvisel -testület tagjainak felsorolása 4. számú függelék: Az önkormányzat bizottságainak jegyzéke, bizottsági elnökök és bizottsági tagok felsorolása 5. számú függelék: A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendje 6. számú függelék: A Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttm ködési megállapodás 7. számú függelék: A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttm ködési megállapodás (2) Az (1) bekezdésben felsorolt mellékletek - ez utóbbiak jelen módosító rendelethez csatolt tartalommal - és függelékek - mindig az aktualizált tartalommal - az Alaprendelethez teljes tartalomban csatolásra kerülnek. 7. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésér l a jegyz gondoskodik. (2) A képvisel -testület elrendeli jelen rendeletnek az Alaprendelettel történ egységes szerkezetbe foglalását és kihirdetését. Harkány, január 15. Baksai Endre Tamás polgármester Dr.MarkovicsBoglárka jegyz A rendelet kihirdetve: 4

27 Harkány, január 16. Dr. Markovics Boglárka; jegyz 5

28 Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lev piac üzemeltetési szabályzatának módosítása Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság - Jogi és Szociális Bizottság - Egyéb szervezet MEGTÁRGYALTA: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: Egyszer többség TERJEDELEM: 2. oldal MELLÉKLET: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: POLGÁRMESTER LÁTTA: 1

29 EL TERJESZTÉS 5. napirendi pont Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének január 15. napján tartandó rendes ülésére Tárgy: Harkány Város Önkormányzat Piac üzemeltetési szabályzatának módosítása El terjeszt : dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz El terjesztést készítette: dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz Harkány Város Önkormányzat Piac-és Vásárcsarnokának központi jogszabályok által nem szabályozott m ködési kérdéseit a képvisel -testület Piac üzemeltetési szabályzatban rögzítette, mely kiterjed a zöldséges piacra, vásárra, vásárcsarnokra, és az ezeken értékesít, szolgáltató tevékenységet folytatókra. Hosszú id óta megoldatlan kérdés annak rendezése, hogy a piac és vásár területén naphosszat ott tartózkodó bérl k illetve alkalmazottaik kötelez jelleggel vegyék igénybe az ott kialakított illemhelyet. Legf bb célunk ezzel az, hogy az arborétum e célú használatát végérvényesen megszüntessük. A kötelez illemhely használat piacszabályzatban való rögzítése, és a havi díj minden, ott értékesít, szolgáltató tevékenységet folytatókra való kiterjesztése hozhatja meg azt az eredményt, hogy ett l a régóta fennálló problémától megszabadulhasson az Önkormányzat. Fentiek miatt a Piac üzemeltetési szabályzat IX. pontja kiegészül az alábbi 29. ponttal: 29. Harkány Város Önkormányzat Piac-és Vásárcsarnokának területén értékesít, szolgáltató tevékenységet folytató, bérleti szerz déssel rendelkez bérl k kötelesek a piac területén lév illemhely használatáért a tényleges használat tényére és mértékére való tekintet nélkül- havi bruttó 2000 Ft díjat a havi bérleti díj megfizetésével egyidej leg megfizetni. Technikai jelleg módosítás hogy a VIII. pont 4.pontjában a hatályon kívül helyezett Polgári Törvénykönyvre való hivatkozást javítjuk a jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyvre való hivatkozásra. Kérem a Tisztelt Képvisel -testületet, hogy a Piac üzemeltetési szabályzatának módosítását megtárgyalni, és azt elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat A Piac üzemeltetési szabályzatának módosításáról 2 dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete a képvisel -testülete Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének Piac üzemeltetési szabályzatának IX. pontját kiegészíti az alábbi 29.ponttal: 29. Harkány Város Önkormányzat Piac-és Vásárcsarnokának területén értékesít, szolgáltató tevékenységet folytató, bérleti szerz déssel rendelkez bérl k kötelesek a piac területén lév illemhely használatáért a tényleges használat tényére és mértékére való

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2015. május 7-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont Tárgy: Harkány Város Önkormányzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, új közbeszerzési szabályzatának megtárgyalása és elfogadása E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VÁROS MEGBÍZÁSÁBÓL VÉGZETT ERDÉSZETI SZAKÉRT I MUNKÁRÓL, A 2015.05.2015.11. ID SZAKBAN

BESZÁMOLÓ A VÁROS MEGBÍZÁSÁBÓL VÉGZETT ERDÉSZETI SZAKÉRT I MUNKÁRÓL, A 2015.05.2015.11. ID SZAKBAN HARKÁNY VÁROS ERDÉSZ SZEMMEL BESZÁMOLÓ A VÁROS MEGBÍZÁSÁBÓL VÉGZETT ERDÉSZETI SZAKÉRT I MUNKÁRÓL, A 2015.05.2015.11. ID SZAKBAN Készült: Készítette: 2015. november 20. Marosi András Okleveles erd mérnök

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2015. október 20-án (kedd) 15.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező önkormányzati feladatok 1. sz. melléklet A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező feladatok: A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag.

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 2010. szeptember 20-án, 18 óra 30 perckor megkezdett, 19 óra 45 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére Új napirendi pont 42. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére Egyszerű többség Tárgy: Önkormányzati ingatlanok értékesítése,

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

2. számú előterjesztés Egyszerű többség

2. számú előterjesztés Egyszerű többség 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő, Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvári

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2010.(I.28.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. 2010. évi költségvetés (I. forduló) 2. A Fıvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. november 30-i ÜLÉSÉRE. 1. Napirendi pont

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. november 30-i ÜLÉSÉRE. 1. Napirendi pont Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidej határozatokról, beszámoló a két testületi ülés között eltelt id szakról Melléklet: - E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. november 30-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Iktatószám:

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. június

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu; Web: http://www.ujszasz.hu Ú j s z á s z V á r o s

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései, a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2010. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2010. március 29-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 939/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. június 25-én (csütörtök),

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. 2. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. 3. Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben