Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s"

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését október 16. (szerda) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: jegyzı 3. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzatának évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervének jóváhagyása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) 5. Elıterjesztés a Balmazújváros, Csegei úti köztemetıben szociális temetkezési hely kijelölése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 6. Elıterjesztés a Balmazújváros Böszörményi úti önkormányzati tulajdonú sportterület elektromos áram kapacitás biztosításához beruházási költségigény tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 7. Elıterjesztés a Balmazújváros külterületen lévı MG2-X külterületi építési övezet vállalkozó által kezdeményezett településrendezési eszközök módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés a helyi autóbusz közlekedés menetrendi és útvonal módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

2 II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú lakások ellenırzésérıl szóló beszámoló elfogadása tárgyában Elıadó: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, október 11. Dr. Tiba István polgármester

3 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Jegyzı POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 199/2013. (VII. 12.) A Balmazújváros, Bólyai János utca 4. szám alatti vállalkozói ingatlan értékesítése tárgyában Az ingatlant a kiválasztott vevı október 10-én birtokba vette az adásvételi szerzıdés aláírását és a vételár kiegyenlítését követıen. 202/2013. (VII. 19.) Balmazújváros Város Önkormányzatának december 31-i adósságából az átvállalást követıen fennálló adósságállománya állam általi átvállalása tárgyában A határozatban foglaltaknak megfelelıen a szükséges intézkedéseket megtettük. 203/2013. (VII. 19.) Az ÁROP-1.A kódszámú Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erısítése Balmazújvároson címő pályázat tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzata által benyújtott pályázat és annak hiánypótlásának tárgyában a közremőködı szervezettıl értesítést nem kaptunk. A pályázat tartalmi ellenırzése folyamatban van. 204/2013. (VII. 19.) Az ÁROP-1.A kódszámú Szervezetfejlesztés konvergencia régióban lévı önkormányzatok számára címő pályázat tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzata határidıben benyújtotta pályázatát, illetve a hiánypótlási kötelezettségének is eleget tett. A pályázó szervezet október 4. napján értesítést kapott a támogató döntésrıl és ,- Ft támogatást ítéltek meg önkormányzatunk részére. A támogatás mértéke 100%. A támogatási szerzıdés megkötéséhez szükséges dokumentumok megküldése folyamatban van. 207/2013. (VII. 30.) A Balmazújváros Sport Kft. által megvalósítandó, Balmazújvárosi élıfüves labdarúgó pálya sport infrastruktúrális beruházásainak megvalósításához szükséges forrás biztosítása tárgyában A beruházás megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. Ennek eredményeképpen várhatóan október 14. napján kerül megkötésre a Vállalkozási Szerzıdés. 208/2013. (VIII. 16.) Balmazújváros, Kastélykert utca Városi fürdı Thermál Hotel tömböt érintı rendezési terv módosításai során környezeti vizsgálat és értékelés szükségessége tárgyában A Kastélykert utcai Termál Hotel tömbjét érintı rendezési terv módosítás környezeti vizsgálat szükségtelenségérıl a határozat kivonatot csatoltuk a végleges egyeztetési tervanyaghoz.

4 209/2013. (VIII. 16.) Balmazújváros bel- és külterületi tömböket érintı rendezési tervmódosítás tárgyában A bel- és külterületi tömbök (utcanyitások megszüntetése, Batthyány utca 4. szám alatti övezeti határ, külterületi Újkert sori vállalkozói övezet) egyeztetési folyamatában a tervkészítés végsı egyeztetési folyamata lezárás elıtt áll. 210/2013. (VIII. 16.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény engedélyezett álláshelyeinek meghatározása tárgyában A Képviselı-testület döntésérıl az intézmény vezetıjét a határozat megküldésével tájékoztattuk. 211/2013. (VIII. 16.) Villamos energia beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgyában Az önkormányzati tulajdonú fogyasztási helyekre vonatkozó villamos energia beszerzés céljából az önkormányzat csatlakozott az Isaszeg Város Önkormányzata által gesztorált csoportos közbeszerzési eljáráshoz. A csatlakozásról szóló szindikátusi szerzıdést augusztus 21-én aláírtuk. A közbeszerzési eljárás teljeskörő lebonyolítására vonatkozó megbízási szerzıdést a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.-vel megkötöttük. Az ütemterv szerint az elektronikus árlejtés november 21-én kerül lebonyolításra. 213/2013. (VIII. 16.) A 105/2013. (III. 29.) számú határozat módosítása tárgyában Az Angyalliget Alapítvánnyal az adásvételi elıszerzıdést megkötöttük. 231/2013. (IX. 11.) A Balmazújváros, Debreceni úti kereskedelmi-szolgáltató terület rendezési tervmódosítás környezeti vizsgálat és értékelés tárgyában A Debreceni úti kereskedelmi-szolgáltató terület rendezési terv módosítás folyamatában a környezeti vizsgálat szükségtelenségérıl a határozat kivonat csatolva lett az egyeztetési dokumentumhoz. 232/2013. (IX. 11.) A Balmazújváros, Csegei úti Városi Köztemetı Kegyeleti Közszolgáltatási Szerzıdésének tárgyában A Csegei úti köztemetı Kegyeleti Közszolgáltatási Szerzıdés kötése ügyében az intézkedések megtörténtek. 235/2013. (IX. 11.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény maximális csoportlétszámától való eltérés engedélyezése tárgyában A Képviselı-testület döntésérıl az intézmény vezetıjét a határozat megküldésével tájékoztattuk. 237/2013. (IX. 11.) Az adósságkonszolidációval kapcsolatos döntés meghozatala tárgyában Az önkormányzat ismételten meghozta döntését a második körös konszolidációban való részvételi szándékáról. Az üggyel kapcsolatban érintett pénzintézetek részére a határozat megküldésre került azzal, hogy az önkormányzat szándékára legyenek tekintettel. 242/2013. (IX. 20.) A helyi önkormányzatok mőködıképessége megırzését szolgáló évi kiegészítı támogatás iránti pályázat benyújtása tárgyában A pályázat a jogszabályi elıírásoknak megfelelı formában és tartalommal határidıben benyújtásra került. 2

5 Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, október 10. Dr. Tiba István polgármester 3

6 TÁJÉKOZTATÓ A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Bencsik Judit aljegyzı jelenti: Kiírásra került a évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is két típusú pályázat került megjelentetésre. Az,,A" típusú pályázatra azok a hátrányos szociális helyzető felsıoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik (a képzésre vonatkozó keretidın belül) nappali tagozatos képzésben folytatják tanulmányaikat. A,,B" típusú pályázatra azok a hátrányos szociális helyzető érettségi elıtt álló középiskolás, illetve felsıoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2014/2015. tanévtıl kezdıdıen felsıoktatási intézmény keretében nappali tagozatos alapképzésben vagy felsıfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázatok beadási határideje november 15., az elbírálás határideje december 14. Megkezdte munkáját az a 14 fı, akik a Segítı kezek az idısek otthoni biztonságáért értékteremtı közfoglalkoztatással, közösségi szolgálattal és önkéntes tevékenységgel elnevezéső projekt keretin belül Balmazújváros 80 év feletti lakosait keresik fel és ajánlják fel segítségüket. Az ehhez szükséges szerzıdések, dokumentációk, iratok elkészítettük, a jelentéseket határidıben megküldtük. A program lebonyolításában a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ szakemberei is részt vesznek. A projektrıl szeptember 26-án Jeneiné dr. Rubovszky Csilla Idısügyi Miniszteri Biztos tartott sajtótájékoztatót a városháza dísztermében szeptember 13-án a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának ülésén döntött a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2013.I. félévi költségvetésének teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ évi költségvetésének módosításáról. Szeptember 5-én köszöntöttük Varga Jánosné 90 éves lakosunkat. Szeptember 12-én részt vettünk a,,határon innen és túl elnevezéső program bemutatásán. A határ által elválasztott, de történelmileg és kulturálisan összetartozó területeken szórványban élı magyarság gyerekek és szüleik - identitásának erısítését szolgáló program csatlakozási lehetıségeire hívták fel városunk figyelmét. Szeptember 19-én a Bocskai korona szakmai találkozó programján képviseltük városunkat. Szeptember 20-án került megrendezésre az,,autómentes nap jegyében az a program, ahová hét fıs csapatok nevezésére volt lehetıség. A gyermekek, munkahelyi csapatok, civil szervezetek szép számban képviseltették magukat. Szeptember 20-án avattuk fel a Mónus Béla faragó által elkészített nıi alakos faszobrokat. Varga Endréné 90 éves lakosunkat köszöntöttük az Idısek Otthonában. A szeptember én megtartott,,magyarország szeretlek programsorozat részeként Önkormányzatunk civil szervezetekkel összefogva vett részt ezen az országos programon. A rövid határidıs pályázati lehetıség megteremtette városunknak a lebonyolításhoz szükséges anyagi fedezetet, ,- Ft-ot. Október 1-jén képviseltük a Látássérültek Egyesülete által szervezett Fehér Bot napi találkozón hivatalunkat. 1

7 Október 6-án a König Rendezvényházban megrendezésre került a III. Balmaz- Hajkarnevál kb. 50 résztvevıvel. Az ország különbözı városaiból érkezık, illetve a fodrász, smink, manikőr mesterek által is elismert országos verseny sikeresnek mondható. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai: Építéshatósági engedélyek jogutódlásának engedélyezése Hortobágyi szolgálati lakás kialakítás építési engedélye Építési engedély hatályának meghosszabbításai Gazdasági épület használatbavételi eljárása Lakóépület használatbavételének tudomásul vételi engedélyezési eljárása Balmazújváros állattartó telep korszerősítés bıvítés használatbavételi engedélyezése Hortobágy állattartó telepek korszerősítésének használatbavételei eljárása Újszentmargita raktár és üzemi épületépítésiengedélyezése Tiszacsege állattartó telepek épületeinek használatbavételi engedélyezési eljárása Újszentmargita szarvasmarha telep építési engedélyezése Mezıgazdasági géptároló épületek használatbavételi engedélye Egyeken Tiszacsege sertéstelep épületeinek használatbavételi engedélyezési eljárásai Balmazújváros állattartótelep fennmaradási engedélyezése Tüzép telep épület felújítások, átalakítások építési engedélyezése Újszentmargita ipari csarnok bıvítési engedélye Csarnok bıvítés építési engedélyezési eljárása Építési engedélyezési eljárás megszüntetése Hatósági bizonyítványok kiadása Pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása Zajterhelési határérték megállapítása Nyilvántartásba vétel folyamatosan mind az öt településen Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenırzési kötelezettség teljesítése Belföldi jogsegély kérések teljesítése építés hatósági eljárásokban Szakhatósági állásfoglalások kiadása építéshatóságként valamint település Önkormányzat Jegyzıjeként: - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - Nemzeti Hírközlési hatóságnál folyó ügyekben - Bányakapitányságnál folyó ügyekben - mőködési engedélyezési ügyekben Elektronikus építési engedély nyilvántartás vezetése napi rendszerességgel Váti adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel Jogszabály által elıírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az APEH felé Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a statisztikai hivatal felé éves és havi rendszerességgel Bejelentés köteles és mőködési engedély köteles engedélyek kiadása Balmazújvároson és Hortobágyon Telephely létesítésének bejelentése és telephely engedélyezési eljárása Rendezvénytartási engedély kiadása Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a mőködı üzletekrıl, szálláshelyekrıl 2

8 Szociális csoport Helyben tanulók, balmazújvárosi lakcímmel rendelkezı tanulók részére szeptember hónapban ismét megállapításra került az utazási támogatás, amennyiben a helyi menetrend szerinti buszjáratra szeptember, október, november és december hónapokra bérletet vásárolt a szülı. Összesen 736 gyermek részesült a négy havi bérlet árának erejéig (3.120,- Ft/fı) támogatásban szeptember hónapban önkormányzati lakás szociális alapon történı kiutalása céljából 3 kérelem érkezett, a nyilvántartásba vételt megelızı jogosultság vizsgálata folyamatban van. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a szeptember 11-én tartott ülésén kettı önkormányzati lakás szociális alapon történı bérbeadásáról döntött, melyrıl a bérlıként kijelölt személy/ek értesítése megtörtént. Szociális ügyek: június, július, augusztus és szeptember hónapban: védendı fogyasztók ügyében keletkezett ügyek száma: 156 db, lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet 413 fı nyújtott be, átmeneti segély megállapítását 63 fı kérelmezte, közgyógyellátás megállapítása során (szociális rászorultság alapján) 412 ügy keletkezett, temetési segélyt 45 fı lakos igényelt, köztemetést 3 alkalommal kellett elrendelni, gyógyfürdıellátás támogatás megállapítása iránt 82 kérelem érkezett, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránt 15 fı nyújtott be kérelmet, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és szeptember 1-tıl a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránt összesen 548 kérelem érkezett, elsı lakáshoz jutók támogatásának megállapítására 1 esetben került sor az elmúlt idıszakban, egyéb esetben (hatósági bizonyítvány kiadása, megkeresésre környezettanulmány készítése, beszámoló készítése, statisztikai jelentések stb) 55 ügy érkezett, önkormányzati lakás szociális alapon történı kiutalását megelızı felülvizsgálatra 69 esetben került sor, lakáscélú hitelhátralék törlesztési kötelezettsége felfüggesztésének felülvizsgálata tárgyában 3 ügy keletkezett, óvodáztatási támogatás ügyében fenti idıszak alatt 38 ügy keletkezett, speciális nevelési és oktatási intézményben tanulók utazási támogatásának megállapítására 5 esetben került sor, helyben tanulók utazási támogatása tárgyában 412 kérelem érkezett (mely alapján 736 gyermek részére került 4 havi bérlet kiadásra), aktív korúak ellátása ügyében június hónapban 130 db, július hónapban 229 db, augusztus hónapban 250 db, szeptember hónapban 259 db iktatott ügyirat keletkezett. Június hónapban 31 fı, július hónapban 40 fı, augusztus hónapban 53 fı, szeptember hónapban 58 fı részére került megállapításra a foglalkoztatást helyettesítı támogatás (Fht.). Június hónapban 19 fı esetében munkaviszony létesítése miatt, 6 fı közfoglalkoztatásba történı bevonása, július hónapban 19 fı munkaviszony létesítése, 9 fı közfoglalkoztatásba történı bevonása, augusztus hónapban 11 fı munkaviszony létesítése, 7 fı közfoglalkoztatásba történı bevonása, szeptember hónapban 20 fı munkaviszony létesítése, 20 fı közfoglalkoztatásba történı bevonása miatt az Fht. folyósítása szüneteltetésre került. Június hónapban 22 fı esetében került megszüntetésre az Fht-ra való jogosultság, ebbıl 3 fı nem fogadta el a felkínált munkalehetıséget. Július hónapban 59 fı Fht-ra való jogosultságát szüntettük meg, ebbıl 3 fı esetében a közfoglalkoztatási jogviszony rendkívüli felmondással történı megszüntetése miatt, 1 3

9 fı nem fogadta el a felkínált munkalehetıséget, 3 fı a felülvizsgálat során nem igazolt 30 nap munkaviszonyt (vagy egyszerősített foglalkoztatást, vagy közérdekő önkéntes tevékenységet, vagy háztartási munkát, vagy legalább 6 hónap idıtartamú képzésben nem vett részt). Augusztus hónapban 43 fı Fht-ra való jogosultsága került megszüntetésre, ebbıl 3 fı esetében a ledolgozott 30 nap hiánya miatt, 2 fı esetében a közfoglalkoztatási jogviszony rendkívüli felmondással történı megszüntetése miatt. Szeptember hónapban 52 fı Fht-ra való jogosultságát szüntettük meg, ebbıl 3 fı esetében a ledolgozott 30 nap hiánya miatt, 5 fı esetében a közfoglalkoztatási jogviszony rendkívüli felmondással történı megszüntetése miatt október 1. napjától 105 fıvel megkezdıdött a téli közfoglalkoztatás. Anyakönyvi igazgatás Az elmúlt idıszakban állampolgársági eskütétel egy 4 fıs család esetében volt. Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 10 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre 13 esetben, névadóra 4 esetben került sor. A vizsgált idıszakban 28 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult. Anyakönyvi kivonat kiadására 26 esetben került sor, házassági névmódosítás 3 esetben történt. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 5 esetben rögzítettünk. Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem nem érkezett. Korábbi okmányirodai feladat: Vagyonleltár gondnoksági ügyben: 1 db Címnyilvántartásba vétel: 0 db Talált tárgy: 5 db Lakásépítési kedvezmény: 1 db Hulladék kedvezménnyel kapcsolatos ügyek: 15 db Emıdi Sándor, a Beruházási Osztály vezetıje jelenti: A Semsey kastély mőszaki átvételi eljárása lezárult, és folyamatban van a beruházás lebonyolítás lezárása is. A kivitelezıvel megkértük a használatbavételi eljárás lefolytatását a mőemléki hatóságtól. A berendezések és eszközök közbeszerzési eljárás lefolytatása megkezdıdött, melynek idıtartama sikeres eredményhirdetés esetén mintegy 1,5-2 hónap. A Balmazújvárosi Általános Iskola Móricz Zs. utcai tagintézményének tetıtér beépítése a szerzıdés szerint megvalósult, benyújtottuk a Hajdúböszörményi Járási Építési Hatósághoz a használatbavételi engedély kérelmet. Az engedély kiadásához folyamatban van a már meglévı szakhatósági engedélyek mellett a környezetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása is. A Nagyhegyes községgel kötött konzorciumi szerzıdés, illetve a két önkormányzat által kötött vállalkozási szerzıdések, lebonyolítási szerzıdések alapján a kerékpárút balmazújvárosi szakaszán, a hajdúszoboszlói 3321 jelő összekötı út mentén a külterületen október végéig elkészül a kerékpárút burkolata, rézsü rendezése, földmunkái, a Magdolna-éri fıgyőjtı csatornát keresztezı mőtárgy. A belterületi szakaszon a közmőkiváltások jelentıs része elkészült, melynek elhúzódása a TIGÁZ Zrt. által a kivitelezés során elıírt mőszaki feltételek biztosítása miatt történik. Ugyanakkor a gázvezeték kiváltás jelenleg mintegy 90%-ban elkészült, ezáltal a belterületi kerékpárút szakasz burkolatépítése is megkezdıdött. Megkötésre került a belterületi vízrendezés fıvállalkozói szerzıdése, melynek alapján a kivitelezés megkezdıdött a fıgyőjtı és földmedrő csatornák kotrásával, mederrendezésével. A városközponti rehabilitáció munkálatai 9 önálló munkaterülettel megkezdıdtek. A beruházási munkák közül elsıdlegesen a Kastélykert utcai Veres P. utcai Debreceni utcai csomópontokban, illetve a Mővelıdési Központ Római Katolikus Templom elıtti 4

10 téren fejezıdnek be a munkálatok, várhatóan november 30-i mőszaki átadással. Folyamatban van három park rendezése, illetve térburkolatok, járdák kivitelezése is. Magasépítési szakterületen a Városháza, illetve az ahhoz csatlakozó B épület helyreállítási és felújítási munkálatai kezdıdtek el, folyamatban van a nyílászáró cserékhez és felújításhoz szükséges ablakok gyártása. A Mővelıdési Központ épületének homlokzati hıszigetelése megkezdıdött. Ezzel párhuzamosan belsı építési munkák és liftakna építése van folyamatban. Az osztály vagyonügyi, mezıgazdasági és környezetvédelmi feladatokat ellátó munkatársai szeptember hó végéig megküldték az elızetes értesítés alapján a mezıgazdasági földtulajdonosok, illetve földhasználók részére a mezııri járulék kivetésével kapcsolatos mintegy 2500 db határozatot. Folyamatos feldolgozás alatt vannak az ebnyilvántartással, a chippek beépítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség, illetve az ebrendészeti hozzájárulással összefüggı nyilvántartási munkák. Az osztály katasztrófavédelmi feladatokat ellátó munkatársa szeptember hónapban folyamatosan ellátta a továbbképzéssel, tájékoztatással kapcsolatos szervezési és nyilvántartási feladatokat, mely során mintegy 300 állampolgár és vállalkozó részére küldött ki értesítéseket. Az osztály vagyonkezelı munkatársa folyamatosan ellátta az ingatlanok bérbeadásával, bérleti szerzıdésével kapcsolatos önkormányzati feladatokat, elıkészítette a bizottsági elıterjesztéseket. Lezárult a Veres Péter Kulturális Központ épületén, illetve a Dózsa Gy. utcai iskola épületén a napelemes rendszer beruházása, a próbaüzemek befejezıdtek, megkötésre kerültek a szolgáltatási szerzıdések az E-ON-nal a napelemes rendszer által termelt áram vásárlásáról. Folyamatosan közremőködtünk az osztály részérıl a Sport Kft. beruházásában megvalósuló labdarúgópálya, öltözık, szociális blokk és lelátó építési munkálatainál, annak lebonyolításánál. A Böszörményi úti labdarúgópálya, mőfüves pálya Magyar Labdarúgó Szövetség általi beruházásához a Képviselı-testület korábban döntött a saját forrás biztosításáról. A tervezett pályavilágításhoz megkértük az E-ON-tól a betápláló kábel, elektromos ellátás teljesítményigényét. Ennek során az önkormányzat feladata a külsı elektromos hálózat kiépíttetése, annak kiviteleztetése keretátadás biztosításával az E-ON részére, illetve tervezési geodéziai költségek, telken belüli fogadószekrény létesítési költsége. A pálya beruházáshoz a szerzıdés megkötésre került, a munkaterületet a kivitelezınek átadtuk. Vágnerné Szilágyi Ilona, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport Folyamatosan, határidıre eleget teszünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek, úgy, mint NAV, vagy más állami szervek felé. Jogszabály változásból adódóan július 1- tıl minden tárgyhót követı 20-ig pénzforgalmi jelentést kell adni a Magyar Államkincstár felé könyvelési dokumentumokkal alátámasztva. Havonta számot kell adni az önkormányzat vevı és szállító állományáról, szintén dokumentálva, megfelelı bizonylatokat csatolva. Az Erste Bank és az OTP Bank kötelezı, soros adóminısítésünket elvégezte, amihez a bankok által elıírt formában és tartalommal adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítettünk. Osztályunk feladatához tartozik a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás pénzügyiszámviteli feladatainak ellátása, így aktívan közremőködtünk az Állami Számvevıszék által elıbb interneten kért adatszolgáltatás összeállításában, majd a helyszíni ellenırzés során a számvevı által adott feladatok teljesítésében. A 2013-ban megvalósuló közmunka programok pénzügyi elszámolása külön-külön alszámlán történik, ami szintén jelentıs többlet feladatot ró a pénzügyi feladatot ellátók 5

11 részére. Az egyéb alszámlákon (fıleg beruházási) a 2. negyedévtıl kezdıdıen igen gyakoriak a pénzügyi mozgások kifizetési kérelmek, projekt lezárások miatt, ez által az osztály feladatellátási kötelezettsége jelentısen megnı. Ezt a feladatot tovább bıvíti a városrehabilitációs fejlesztéshez kapcsolódó kifizetések, elszámolások teljesítése. A Nemzetgazdasági Miniszter benyújtotta az országgyőlésnek a évi költségvetési törvény-tervezetet, melyre figyelemmel elkezdjük az önkormányzat évre vonatkozó költségvetési koncepciójának összeállítását. A helyi önkormányzatok mőködıképességet megırzését szolgáló évi kiegészítı támogatásról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján szeptember 30-ig benyújtottuk pályázatunkat a rendeletben foglalt elıírásoknak megfelelı tartalommal, formában és mellékletekkel. A napi rendszeres és eseti munkáinkon túl folyamatosan készülnünk kell az államháztartás számvitelének évi megváltozásával kapcsolatos feladatokra a 4/2013. (I. 14.) Korm.rendelet, mely az államháztartás számvitelérıl szól, illetve az ehhez kiadott 36/2013. (IX. 13.) NGM rendeletben foglaltak alapján. Adócsoport Az augusztus-szeptember hónapban elkészített több mint db balmazújvárosi, valamint közel 900 db hortobágyi adóívet, fizetési értesítıt az adózók részére kézbesítettük. A kipostázott értesítések kézhezvételét követıen valamennyi adónem tekintetében jelentıs ügyfélforgalommal számoltunk. A szeptember havi befizetési idıszakban kiemelt figyelmet fordítunk az adószámlákkal kapcsolatos könyvelési feladatokra, az ügyfelek minél hatékonyabb kiszolgálása érdekében. Szeptember és október hónapban is eleget tettünk adatszolgáltatási kötelezettségünknek, az önkormányzati köztartozás bejelentéséhez szükséges OKO nyomtatványt elektronikus úton megküldtük a NAV részére, a nyilvántartott adózók adótartozásáról. Hortobágy község hátralékos adózóiról szeptember hónapban szintén megküldésre került az OKO nyomtatvány. Október hónap elején a befizetések lekönyvelését követıen, kipostáztuk a felhívásokat (közel 3000 db) a nem fizetı adózók részére Balmazújváros tekintetében. Az adóbevételek teljesülése érdekében a végrehajtási eljárások megindítása az év hátralévı részében folyamatos lesz. Fizetési letiltások, valamint az adózók bankszámlájára kivetett azonnali beszedési megbízások benyújtása, adott esetben gépjármővek forgalomból való kivonásának kezdeményezése várható azon adózók esetében, akik határidıben nem teljesítik fizetési kötelezettségüket, azaz hátralékkal, kintlévıséggel rendelkeznek. A végrehajtási eljárások megindítása szeptember-október hónaptól Hortobágy községben is fokozottabban várható. Folyamatosan szólítjuk fel azon adózókat, akik még nem teljesítették bevallási kötelezettségüket helyi iparőzési adó és magánszemélyek kommunális adó tekintetében is. Így az ügyfélfogadási idıben megjelent adózók részére segítséget nyújtunk bevallásuk kitöltésénél is. Október hónapban kezdünk hozzá a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. által átjelentett hulladékdíj tartozások behajtásának, mely azokat a hátralékos ügyfeleket tartalmazza, akik közötti idıszakban nem fizettek. Ezen összegek behajtását a megszokott módszer szerint végezzük. A munkatársak között egyenlı arányban kerülnek szétosztásra a hátralékos adózók, majd értesítıt küldünk a hátralék meglétérıl, és megkezdjük a behajtást. Balmazújváros, október 11. jegyzı 6

12 Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete október 16-án tartandó ülésére Balmazújváros Város Önkormányzatának évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervének elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása hatályos Társulási Megállapodásának 1 pontja alapján Balmazújváros Város, Egyek Nagyközség, Hortobágy Község, Tiszacsege Város, a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása, illetve intézményeinek belsı ellenırzésérıl a Társulás gondoskodik a GYARMAT-TAX Kft. bevonásával. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 119. (1) bekezdése értelmében a jegyzı köteles a jogszabályok alapján meghatározott belsı kontrollrendszert mőködtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerő, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A (4) bekezdés rögzíti továbbá, hogy a jegyzı köteles gondoskodni - a belsı kontollrendszeren belül - a belsı ellenırzés mőködtetésérıl az államháztartásért felelıs miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belsı ellenırzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belsı ellenırzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenırzésérıl is. A évre vonatkozó belsı ellenırzési tervet az Mötv (5) bekezdésének megfelelıen a tisztelt Képviselı-testületnek december 31. napjáig szükséges elfogadnia. Az elıterjesztéshez mellékelem a évre vonatkozó éves belsı ellenırzési terv tervezetét. Javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület a évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervet a melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

13 2 HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzatának évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervének elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 119. (5) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva a Balmazújváros Város Önkormányzatának évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Balmazújváros, október 7. Dr. Tiba István polgármester

14 Balmazújváros Város Önkormányzata ÉVES BELSİ ELLENİRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet ai szerint elıírt éves ellenırzési tervet a költségvetési szerveknek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni: Az éves ellenırzési terv összeállítása a évben tett belsı ellenıri megbeszélés, ellenırzés tapasztalata és jogszabályi elıírások figyelembevételével készült. A kockázatelemzés célja azoknak a kedvezıtlen eseményeknek a meghatározása, amelyek az önkormányzat mőködési, gazdálkodási feltételeit befolyásolják. A kockázati tényezık meghatározásával kijelölésre kerültek az ellenırzés területei. A kockázatelemzés magyarázatot ad arra, miért volt szükség néhány terület ismételt, esetleg mélyebb vizsgálatára ÉV BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HVATALA Ellenırzési tervet megalapozó elemzés címe, idıpontja Folyamatlista A folyamatok és a belsı ellenırzési fókusz feltérképezése Ellenırzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, idıpontja Kockázatelemzési kritérium mátrix Folyamatok kockázata és ellenırzése ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VARGA PÉTER, BELSİ ELLENİR (REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: ). 1

15 Balmazújváros Város Önkormányzata ÉVI MUNKATERVBEN TERVEZETT ELLENİRZÉSEK SZÁMA ÉS A TERVEZETT KAPACITÁS MEGNEVEZÉS (ELLENİRZÉSEK) DB ELLENİRI NAP RENDSZER 1 14 TELJESÍTMÉNY - - IT-RENDSZER - - SZABÁLYSZERŐSÉGI 2 12 PÉNZÜGYI 2 10 SORON KÍVŐLI - 6 ÖSSZESEN: ÉVI ELLENİRZÉSI KAPACITÁS TERVEZÉS KAPACITÁSIGÉNY: ÉVI ELLENİRZÉSI TERVBEN 42 - SZEREPLİ ELLENİRZÉSEK (ELL.NAP) TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG (EM- 5 - BERNAP) KÉPZÉS (EMBERNAP) 6 - EGYÉB TEVÉKENYSÉG (EMBERNAP) 5 - ÖSSZESEN: (EMBERNAP) 58 - VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE ÁL- LÉTSZÁM (Fİ) EMBERNAP LÓ KAPACITÁS A BELSİ ELLENİRZÉSRE VÁRHATÓ- - - AN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ BELSİ EL- LENİRI KAPACITÁS TERVEZETT KÜLSİ ERİFORRÁS KA PACITÁS ÖSSZES VÁRHATÓAN RENDELKE- ZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS 1 42 EMBERNAP: A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MUNKAIDİ (ELLENİRZÉS+TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG+KÉPZÉS+EGYÉB TEVÉKENYSÉG) EGYÉB TEVÉKENYSÉG: PL. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS, ÉVES JELENTÉS KÉSZÍTÉS, ADMINISZTRATÍV FELADATOK 2

16 Ellenırzendı folyamatok és szervezeti egységek 1. UTÓLAGOS ELLENİRZÉS /Önkormányzat és Intézményei, Közös Önkormányzati Hivatal/ Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (ellenırzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak) Cél: évi belsı ellenırzési megállapítások utólagos ellenırzése. Tárgy: Jegyzıkönyvek megállapításainak teljesülése. Idıszak: 2013 Módszer: Jegyzıkönyvek kiértékelése, elemzése. Balmazújváros Város Önkormányzata Azonosított kockázati tényezık (*) Az ellenırzés típusa (**) Nem lett végrehajtva a megállapítások realizálása Nem lehetett erıforrás (Utólagos ellenırzés) korlátok miatt realizálni Szabályszerőségi ellenırzés Egyéb tényezık Az ellenırzés ütemezése (***) I. negyedév Jelentés készítés határideje: április 30. Erıforrás szükségletek (****) 4 szakértıi nap (1 ellenır) Ellenırzendı folyamatok és szervezeti egységek Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (ellenırzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak) Azonosított kockázati tényezık (*) Az ellenırzés típusa (**) Az ellenırzés ütemezése (***) Erıforrás szükségletek (****) 3. Cél: Annak megállapítása, hogy a kötele-nezı szabályzatok kialakításra kerültek-e, radéktalanul a kötelezı készítették el ma- SZABÁLYO- ZOTTSÁG illetve azok aktualizáltsága megfelelı-e. szabályzatokat. ELLENİRZÉSE A szabályzatok nem akzáltságuk Nem minden munkafo- Tárgy: Szabályzatok teljessége, aktuali-tualizáltak. /Önkormányzat lyamat szabályozott. és Intézményei, Idıszak: 2014 A munkafolyamatok Közös Önkormányzati Hivatal/ Módszer: Eljárások és rendszerek sza-szabályozottbályzatainak elemzése és értékelése. A szabályozás hiányá- összehangolása nem ban párhuzamos, vagy felesleges munkavégzés történik. Szabályszerőségi ellenırzés II. negyedév Jelentés készítés határideje: július szakértıi nap (1 ellenır) 3

17 Balmazújváros Város Önkormányzata Ellenırzendı folyamatok és szervezeti egységek Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (ellenırzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak) Azonosított kockázati tényezık (*) Az ellenırzés típusa (**) Az ellenırzés ütemezése (***) Erıforrás szükségletek (****) 4

18 4. ADATSZOL- GÁLTATÁSOK, FİKÖNYVI KÖNYVELÉS, ANALITKUS NYILVÁNTAR- TÁS, BESZÁ- MOLÓ KÉSZÍ- TÉS ELLENİR- ZÉSE /Önkormányzat Balmazújváros Város Önkormányzata A könyvelési adatbázis Cél: Annak megállapítása, hogy a fı-kialakításkönyvi könyvelés kialakítása, mőködése meg, vagy nem feladat- nem történt megfelelı-e, illetve a költségvetési be-orientáltaszámoló a vonatkozó számviteli alapel-a számviteli rendszer történt meg. veknek megfelelıen került-e összeállítás-neraentált. menedzsment ori- A könyvelés nem átfogó, vagy nem lezárt, Tárgy: A fıkönyvi könyvelés és a év I félévi költségvetési beszámoló ellen-vagırzése nem folytonos. Hibák az adatbevitelben. Szükséges egyeztetések Idıszak: 2014 elmulasztása. Bizonylat nélküli köny- Közös Önkor-lése, folyamatok és rendszerek mőködésé-zárás, beszámoló nem és Intézményei, Módszer: Beszámoló elemzése és értéke-velésmányzati Hivatal/ nek tesztelése, dokumentumok és nyilván-megfeleltartások adattartalma, vizsgálata. idızítése. Zárszámadási rendelettervezet nem megfelelı adattartalma. Nincs jóváhagyott zárszámadás. Nyilvántartások nem megfelelı struktúrája, nem naprakész vezetése. Adatszolgáltatások nem megfelelı adattartalma. Rendszerellenırzés, szabályszerőségi ellenırzés III. negyedév Jelentés készítés határideje: október szakértıi nap (1 ellenır) Ellenırzendı folyamatok és szervezeti egysé- Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (ellenırzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak) Azonosított kockázati tényezık (*) Az ellenırzés típusa (**) Az ellenırzés ütemezése (***) Erıforrás szükségletek (****) 5

19 Balmazújváros Város Önkormányzata 5. gek KÉSZPÉNZ- KEZELÉS /Önkormányzat és Intézményei, Közös Önkormányzati Hivatal/ Cél: Annak megállapítása, hogy a házipénztár mőködése megfelelıen szabályozott, a mőködés során a vonatkozó elıírásokat betartják, pénztárrovancs során a készpénz állomány megléte. Tárgy: A házipénztár mőködése, pénztárrovancs. Idıszak: 2014 Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenırzés. Nem megfelelı irányítás Nincs ellenırzés Téves kifizetések Dupla kifizetések Késı kifizetések A pénztáros nem megfelelı szakképzettsége A pénztáros nem megfelelı tapasztalata A pénztáros személyével szembeni erkölcsi kifogások Pénzügyi ellenırzés IV. negyedév Jelentés készítés határideje: december szakértıi nap (1 ellenır) Ellenırzendı folyamatok és szer- Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (ellenırzés célja, módszere, tárgya, terjedel- Azonosított kockázati tényezık (*) Az ellenırzés típusa (**) Az ellenırzés ütemezése (***) Erıforrás szükségletek 6

20 Balmazújváros Város Önkormányzata vezeti egységek me, ellenırzött idıszak) (****) 6. Cél: Annak megállapítása, hogy a szám-nelapénzforgalom megfelelıen szabályozott, Nincs ellenırzés megfelelı irányítás BANKSZÁM- a mőködés során a vonatkozó elıírásokat Téves kifizetések LÁK KEZELÉ- betartják. SE Dupla kifizetések Késı kifizetések /Önkormányzat és Intézményei, Közös Önkormányzati Hivatal/ Tárgy: Elıirányzat felhasználási és bankszámlák forgalma. Idıszak: 2014 évi forgalom mintavétel alapján Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenırzés. Pénzügyi ellenırzés, szabályszerőségi ellenırzés IV. negyedév Jelentés készítés határideje: december szakértıi nap (1 ellenır) évre tervezett szabad kapacitás 6 szakértıi nap, egy fı belsı ellenırrel ellátva, a fenti belsı ellenırzési tervben foglaltakon felüli soron kívüli célellenırzésekre. * Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenırzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. ** A 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján. *** Az ellenırzések idıtartama és az ellenırzési jelentések elkészítésének határideje. **** Az ellenırzésekhez rendelt becsült ellenırzési erıforrások: becsült idıszükséglet és emberi erıforrás október 01. nap Jóváhagyta:. 7

21 Kockázatelemzés A évre vonatkozó belsı ellenırzési tervhez. Balmazújváros Város Önkormányzata és Intézményei, Közös Önkormányzati Hivatala október 01. Varga Péter belsı ellenır (reg.szám: )

22 KOCKÁZATELEMZÉS AZ 1. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ 1. Belsı kontrollok értékelése 1) Megfelelı és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelıen megvalósított 3) Gyenge Súly: 2 1. számú melléklet 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások Súly: 6 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 5 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékő, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékő 3) Nagymértékő, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 5 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 6 6. Külsı szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 7. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 2

23 8. Vezetıség aggályai a rendszer mőködését illetıen 1) Alacsony szintő 2) Közepes szintő 3) Magas szintő Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentıs Súly: Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: Erıforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 6

24 Kockázati tényezık és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényezı Kockázati tényezı terjedelme (1-5) Alkalmazott Súly (1-10) Ponthatár 1. Belsı kontrollok értékelése Változás / átszervezés A rendszer komplexitása Kölcsönhatás más rendszerekkel Bevételszintek /költségszintek Külsı szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás 7. Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Vezetıség aggályai Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége Szabályozottság és szabályosság Munkatársak képzettsége és tapasztalata Erıforrások rendelkezésre állása Súlyszám összesen: Kockázatosság szerinti pontszám összege: Folyamatok súlyozottsága: közepes - 129:49 2,63 ellenırzési prioritás: 0,01-2,49 alacsony 2,50-3,50 közepes 3,51-tıl magas KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 1. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ KOCKÁZATI CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS TÉNYEZİK MAGAS KÖZEPES ALACSONY Kockázati tényezı #1. Az elızetesen feltárt hiányosságokat nem realizálták. Az elızetesen feltárt, de nem realizált hiányosságok a további jogkövetı és zökkenımentes mőködést hátráltatják.

25 KOCKÁZATELEMZÉS A 2. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ 1. Belsı kontrollok értékelése 1) Megfelelı és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelıen megvalósított 3) Gyenge Súly: 7 2. számú melléklet 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások Súly: 7 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 6 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékő, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékő 3) Nagymértékő, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 7 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 6. Külsı szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 3 7. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 5 8. Vezetıség aggályai a rendszer mőködését illetıen 1) Alacsony szintő 2) Közepes szintő 3) Magas szintő

26 Súly: 2 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentıs Súly: Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: Erıforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 Kockázati tényezık és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényezı Kockázati tényezı terjedelme (1-5) Alkalmazott Súly (1-10) Ponthatár 1. Belsı kontrollok értékelése Változás / átszervezés A rendszer komplexitása Kölcsönhatás más rendszerekkel Bevételszintek /költségszintek Külsı szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás 7. Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Vezetıség aggályai Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége Szabályozottság és szabályosság Munkatársak képzettsége és tapasztalata Erıforrások rendelkezésre állása Súlyszám összesen: Kockázatosság szerinti pontszám összege: Folyamatok súlyozottsága: közepes - 148:56 2,64 ellenırzési prioritás: 0,01-2,49 alacsony 2,50-3,50 közepes 3,51-tıl magas

27 KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 2. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ KOCKÁZATI TÉNYEZ İK CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS MAGAS KÖZEPES ALACSONY Kockázati tényezı #1. Nem készültek el maradéktalanul a kötelezı szabályzatok.. A megfelelı mennyiségő és minıségő munkavégzés eléréséhez szükséges a feladat- és felelısségi körök egyértelmő körülhatárolása, a bizonyos területek megfelelı és részletes szabályozottsága Kockázati tényezı #2. A szabályzatok nem aktualizáltak. A jogszabályok változását folyamatosan szükséges átvezetni azon szabályzatokon, melyeket a változás érint. Kockázati tényezı #3. A szabályozás hiányában párhuzamos vagy felesleges munkavégzés történik. A megfelelı teljesítmény eléréséhez szükséges a jól szabályozott, folyamatában áttekinthetı rendszer.

28 KOCKÁZATELEMZÉS A 3. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ 3. számú melléklet 1. Belsı kontrollok értékelése 1) Megfelelı és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelıen megvalósított 3) Gyenge Súly: 6 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások Súly: 6 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 5 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékő, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékő 3) Nagymértékő, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 6 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 6 6. Külsı szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 7. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 3

29 8. Vezetıség aggályai a rendszer mőködését illetıen 1) Alacsony szintő 2) Közepes szintő 3) Magas szintő Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentıs Súly: Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: Erıforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 Kockázati tényezık és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényezı Kockázati tényezı terjedelme (1-5) Alkalmazott Súly (1-10) Ponthatár 1. Belsı kontrollok értékelése Változás / átszervezés A rendszer komplexitása Kölcsönhatás más rendszerekkel Bevételszintek /költségszintek Külsı szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás 7. Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Vezetıség aggályai Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége Szabályozottság és szabályosság Munkatársak képzettsége és tapasztalata Erıforrások rendelkezésre állása Súlyszám összesen: Kockázatosság szerinti pontszám összege: Folyamatok súlyozottsága: közepes - 173:55 3,15 ellenırzési prioritás:

30 0,01-2,49 alacsony 2,50-3,50 közepes 3,51-tıl magas KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 3. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ KOCKÁZATI TÉNYEZ İK Kockázati tényezı #1. A könyvelési adatbázis kialakítása nem történt meg, vagy nem feladatorientáltan történt meg, ezáltal a könyvelés nem átfogó, nem lezárt vagy nem folytonos. MAGAS CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS ALACSONY KÖZEPES Az önkormányzat stabil és tervszerő gazdálkodásának, illetve a gazdálkodás nyomon követhetıségének feltétele a könyvelési adatbázis jogszabályoknak megfelelı kialakítása és mőködtetése. Kockázati tényezı #2. Zárás, beszámoló, adatszolgáltatások nem megfelelı adattartalma. Kockázati tényezı #3. Nyilvántartások, analitikák nem megfelelı struktúrája, nem naprakész vezetése. Az önkormányzat mőködésérıl, gazdálkodásáról szóló beszámolók, zárások, adatszolgáltatások adattartalmának a hatályos számviteli alapelveket figyelembe véve kell elkészülnie és továbbításra kerülnie. Az önkormányzat a hatályos jogszabályi elıírásoknak megfelelıpénzügyi mőködése érdekében, szükséges a könyvelést alátámasztó illetve kiegészítı nyilvántartások, analitikák folyamatos és naprakész vezetése.

31 KOCKÁZATELEMZÉS A 4. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ 1. Belsı kontrollok értékelése 1) Megfelelı és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelıen megvalósított 3) Gyenge Súly: 7 4. számú melléklet 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások Súly: 4 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 4 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékő, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékő 3) Nagymértékő, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 5 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 7 6. Külsı szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 7. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 3

32 8. Vezetıség aggályai a rendszer mőködését illetıen 1) Alacsony szintő 2) Közepes szintő 3) Magas szintő Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentıs Súly: Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: Erıforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 Kockázati tényezık és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényezı Kockázati tényezı terjedelme (1-5) Alkalmazott Súly (1-10) Ponthatár 1. Belsı kontrollok értékelése Változás / átszervezés A rendszer komplexitása Kölcsönhatás más rendszerekkel Bevételszintek /költségszintek Külsı szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás 7. Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Vezetıség aggályai Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége Szabályozottság és szabályosság Munkatársak képzettsége és tapasztalata Erıforrások rendelkezésre állása Súlyszám összesen: Kockázatosság szerinti pontszám összege: Folyamatok súlyozottsága: közepes - 180:55 3,27

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 30.-i ülésén

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

8. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 51 26 /2014. ikt.sz.

8. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 51 26 /2014. ikt.sz. 8. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ 51 26 /2014. ikt.sz. ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről,

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előterjesztő: Jegyző távollétében Dr. Guláné Bacsó Krisztina aljegyző Készítették: szervezeti egységek vezetői Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi Beszámoló A Bordányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 14. napjára (péntek) 8.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 14. napjára (péntek) 8.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat gazdasági program elfogadására Előterjesztő:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatalban végzett feladatok részletezése:

Polgármesteri Hivatalban végzett feladatok részletezése: 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 19. ülésére 1. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Jegyzői beszámoló a Hivatal 2015.

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

2011. évi határozatok

2011. évi határozatok 2011. évi határozatok 1/2011. (I.13.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 13-ai rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 1. A távhőszolgáltatásról,

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Kondéné

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. Az ülés időpontja: 2013. június 18. 17..00 Az ülésen

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv 3. kiadás 0. módosítás 2 (78). oldal Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési alapszabály (Charta)... 5 III. A belső ellenőrzési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. augusztus 19. (kedd) napjára de. 9 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. 2008. augusztus 19. (kedd) napjára de. 9 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (4) bekezdése alapján a

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Tartalom 2006. 1. szám Tartalom: SZERKESZTŐSÉGI ROVAT JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK Jogszabályfigyelő Közösségi jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő Hazai jogszabályváltozások JOGÉRTELMEZÉS A helyi önkormányzatok

Részletesebben

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Részére. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi foglalkoztatáspolitikájáról

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Részére. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi foglalkoztatáspolitikájáról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Részére Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi foglalkoztatáspolitikájáról Készítette: Bóta Barbara aljegyző 1 1 Bevezetés A Képviselő-testület

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 6. Napirendi pont: Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

2. számú előterjesztés Egyszerű többség

2. számú előterjesztés Egyszerű többség 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő, Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvári

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

AZ ÖSSZEHANGOLT TELJESÍTMÉNY- ÉS MINİSÉGÜGYI RENDSZER CÉLJAINAK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSE CÉLTERÜLETEK ÉS CÉLOK ÉRTÉKELÉS TELJESÍTMÉNY

AZ ÖSSZEHANGOLT TELJESÍTMÉNY- ÉS MINİSÉGÜGYI RENDSZER CÉLJAINAK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSE CÉLTERÜLETEK ÉS CÉLOK ÉRTÉKELÉS TELJESÍTMÉNY AZ ÖSSZEHANGOLT ÉS MINİSÉGÜGYI RENDSZER CÉLJAINAK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSE 1. Testületi szervek mőködési feltételeinek javítása, döntéselıkészítés, végrehajtás jobb végzése 1. Testületi döntéshozatal minıségivé

Részletesebben

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról Az előterjesztés száma: 69/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a 2013.

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu; Web: http://www.ujszasz.hu Ú j s z á s z V á r o s

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben