M E G H Í V Ó április 15. napjára (szerda) órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom."

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület rendkívüli ülését április 15. napjára (szerda) órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzatának tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal a Balmazújváros, Kossuth tér 3. szám alatti ingatlan üzemeltetése tárgyában kötött megállapodás 2. számú módosítása, valamint a Balmazújvárosi Járási Hivatal kialakításához megkötött megállapodás 3. számú módosítása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 3. Előterjesztés a Balmazújváros, Debreceni utcai és Kossuth téri kerékpárút állami és önkormányzati közútterületek rendezése tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 4. Előterjesztés a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának 17/2015. (III. 30.) számú határozatának tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 5. Előterjesztés az Országos labdarúgó pályaépítési program keretein belül a nagyméretű élőfüves labdarúgó pálya építéséhez szükséges önerő módosítása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 6. Előterjesztés a Balmaz-Kamilla Kft. kérelme tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 7. Előterjesztés a évi munkaterv módosítása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester Balmazújváros, április 13. dr. Veres Margit polgármester

2 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr. Kertész Marian jegyző Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 15-én tartandó ülésére Balmazújváros Város Önkormányzatának tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban meghatározottak alapján kerül sor. A törvényi rendelkezés alapján a Képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Balmazújváros Város Önkormányzatának gazdasági programja olyan stratégiai jellegű célokat tűz ki, melyek megszabják az önkormányzati döntések irányát, megfogalmazzák azokat az elképzeléseket, amelyek szervesen illeszkednek céljaihoz, és amely célok eléréséhez, megvalósításához a képviselő-testület meg kívánja teremteni a szükséges anyagi forrásokat. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a gazdasági programot elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat Balmazújváros Város Önkormányzatának tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 116. (5) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a évekre szólóan az Önkormányzat Gazdasági Programját elfogadja. Balmazújváros, április 9. Dr. Veres Margit polgármester

3 Balmazújváros Város Önkormányzatának Balmazújváros Város Önkormányzatának

4 Balmazújváros Város Önkormányzatának Tisztelt Képviselő-testület! A települési önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak szerint a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit Gazdasági Programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. A Gazdasági Program, fejlesztési terv a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. A Képviselő-testület évi munkaterve alapján a évek időszakára az alábbi Gazdasági Programot terjesztjük elő: VEZETŐI ELŐSZÓ: A Gazdasági Program megalkotása során törekedtünk arra, hogy a évekre vonatkozó gazdasági program elért eredményeit számba vegyük, az elkövetkező 5 évre vonatkozóan egy olyan dokumentumot alkossunk, amely mind a helyzetelemzés, mind a jövőbeli fejlesztési elképzelések tekintetében a város mérvadó alapdokumentuma tud lenni, reális célkitűzéseken alapuljon a Gazdasági Program, ugyanakkor bátran és egyértelműen merje megfogalmazni azokat a célokat, lehetőségeket, fejlesztési igényeket, amelyek szükségesek a kitöréshez, a Gazdasági Program feltárja a település problémáit, és azok kezelésére megoldást keressen, minden olyan területet részleteiben ismertessünk, amelynek kihatása lehet egy önkormányzat gazdaságára, a településen élők életminőségére 2

5 Balmazújváros Város Önkormányzatának 1. KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 1.1. Vízellátás Balmazújváros vezetékes ivóvíz hálózata az 1970-es évek elején épült ki. Az eltelt időszakban elsősorban a lakótelepi, intézményi és ipari övezeti, vállalkozói beruházások során bővült az ivóvíz hálózat. A családi házas beépítésű területeken a lakóutcákon ekkor teljesen kiépült a hálózat, a későbbiekben utcanyitások, lakótelek kialakítások kapcsán volt hálózatépítés. A város belterületének vízellátását az Újkert soron működő városi vízmű és szintén az Újkert sorral párhuzamosan lévő önkormányzati területeken lévő 7 db mélyfúrású kút biztosítja. Az 1990-es években vízminőség javító program keretében készült el a vízmű rekonstrukciója. A mintegy 70 km hosszúságú vízvezeték hálózat és a Bethlen utcán lévő 500 m3 kapacitású magasvíztározó (víztorony) szintén a vízellátó rendszer részét képezi. Az ivóvíz hálózat a teljes belterületi szakaszon kiépített, a lakásállomány mintegy 98,5%-a van rákötve az ivóvízrendszerre. A városi intézményhálózat, vállalkozói, kereskedelmi és szolgáltató egységek ingatlanai a belterületen szintén igénybe veszik a közműves ivóvíz szolgáltatást. Az önkormányzat kiemelt célja volt az elmúlt ciklusban, hogy az 1990-es években apportált vízmű vagyon visszakerüljön önkormányzati tulajdonba. A törvényi, jogszabályi háttér a ciklus végéig lehetővé tette, hogy a víziközmű vagyon teljes mértékben önkormányzati tulajdonba kerüljön. Az Újkert sori vízműtelep kapacitása 3709 m3/nap, mely hosszútávra is biztosítja a kapacitás igényeket. Az átlagos hálózati ivóvíz fogyasztás fajlagosan csökkent, jelenlegi mértéke mintegy 1500 m3/nap. A 2000-es évek közepén a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság állami, központi támogatással elkészíttette a város ivóvízbázis védelmét szolgáló diagnosztikai vizsgálatot, melynek figyelembevételével lehetséges a városi vízmű védőövezetében, elsősorban a Böszörményi úti ipari övezetben környezetkímélő technológiák iparterületi beruházása. A belterületi ivóvíz hálózat közép- és hosszútávon a rendezési tervben kijelölt iparterületek, ipari övezetek feltárása során biztosítható. A lakásépítés és intézményhálózat bővítés esetén kapacitási szempontok szerint szintén bővíthető a hálózat. A közüzemi víziközművekkel, ezen belül az ivóvíz hálózattal kapcsolatos törvényi szabályozás alapján önkormányzatunk további önkormányzatokkal közösen új közüzemi szolgáltatót választott, s év végén bérleti-üzemeltetési szerződést kötött a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel. A közüzemi szerződés hatósági jóváhagyása jelenleg folyamatban van a Magyar Energetikai és Közmű-szolgáltató Hivatalnál. A jóváhagyás időszakáig a víziközmű szolgáltatást továbbra is a HB Önkormányzatok Vízmű Zrt. látja el Csatornázás Az önkormányzat és a szennyvízközmű társulat beruházásában évre valósult meg a korábbi, mintegy 25%-os kiépítettségű csatornarendszer teljeskörű, a belterületet érintő 100%-os hálózat kiépítettsége. A korábbi 500 m3/nap kapacitású szennyvíztároló helyett a kapacitási igényeknek közép- és hosszútávon megfelelő új, 2000 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep is kiépült. A beruházással megvalósult a lakások és ingatlanok szennyvízcsatlakozó vezetéke is. A csatornahálózatra a beruházás időszakában és azt követően megnövekedett a rákötési arány, mely jelenleg a lakások vonatkozásában mintegy 97%-os. További cél, hogy ezen időszakban 3

6 Balmazújváros Város Önkormányzatának folyamatosan bővüljön a rákötési arány, különös tekintettel a környezetvédelmi szempontokra és a talaj szennyezettség csökkentésére. A tisztítótelepen a hálózatra még rá nem kötött ingatlanokra is figyelemmel a szippantott szennyvíz fogadására 50 m3/nap kapacitás áll rendelkezésre. A víziközmű hálózat vagyonjogi átadásával az ivóvíz szolgáltatás létesítményei mellett szintén önkormányzati tulajdonba került a korábbi 25%-os kiépítettségű csatornahálózat és az ahhoz kapcsolódó létesítmények, szennyvízátemelők. A szennyvízátemelők száma a városban összesen 17 db, melyek elektromos vezérléssel és irányító rendszerrel kapcsolódnak a Bethlen utca végén lévő tisztítótelep műszaki létesítményeihez. Ezen önkormányzati ciklusban további cél a még feltáratlan iparterületi utak szennyvízhálózatának kiépítése, munkahelyteremtő beruházásokhoz a szennyvízszolgáltatás bekapcsolása. A szennyvízközmű rendszer üzemeltetési feladatait a továbbiakban az 1.1. pontban foglaltaknak megfelelően a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. látja el a bérletiüzemeltetési szerződés szerinti feltételekkel Energia ellátás és gazdálkodás Vezetékes gázellátás A Debreceni út mentén, Telekföld külterületen üzemelő, az 1990-es években önkormányzati beruházásban létesített, majd a MOL Rt. részére a vonatkozó jogszabályok szerint értékesített városi gázátadó kapacitása m3/nap, mely hosszútávon biztosítja mind a lakossági, mind a vállalkozói, ipari gázigényeket. A városi gázelosztó hálózat a település belterületén mintegy 90%-ban kiépített, a bekapcsolt lakások aránya mintegy 90%-os. A város belterületén működik a Bólyai utcán, az Újvilág utca mögötti területen és a Nap utcán összesen 3 db gázfogadó állomás, mely a nagyközépnyomású gázvezeték rendszert redukálja le középnyomású 3 bar-os rendszerré. A Kossuth téri lakótelepen, illetve a Semsey Andor utca végén működik továbbá a TIGÁZ által üzemeltetett 2 db körzeti gáznyomás szabályzó állomás. A gázenergia igények önkormányzati beruházással, fejlesztéssel, valamint vállalkozói munkahelyteremtő beruházással összefüggésben jelentkezhetnek. A szolgáltatás a városi gázátadó, az elosztó hálózati rendszer és a gázfogadók kapacitása szempontjából várhatóan hosszútávon is biztosíthatók. A lakásépítések bővítésével jelentős számban nem számolunk, azonban a lakóutcákon és a lakóterületeken jelentkező igények a gázelosztó hálózat rendszeren biztosíthatók. Az elmúlt ciklusban önkormányzatunk a gázenergia beszerzéshez kapcsolódó csoportos közbeszerzési eljáráson vett részt, s a közelmúltban történt képviselő-testületi döntés alapján jelenleg is folyamatban van a közbeszerzési eljárás előkészítése két évre szóló gázenergia beszerzésére Elektromos hálózati ellátás, közvilágítás Az elektromos hálózat, a kisfeszültségű elektromos energia a város belterületének közterületein, illetve közutak mentén teljes körűen kiépített. Az elektromos áram szolgáltatási igényével kapcsolatban kedvezőbb áramvásárlás lehetősége miatt szintén részt vettünk és várhatóan az elkövetkező években is részt veszünk csoportos közbeszerzési eljárásokban, mely kedvezőbb áramdíjakat irányozhat elő. 4

7 Balmazújváros Város Önkormányzatának Az áramvásárlásnál hosszútávú árkalkulációval nem számolhatunk, s a gyakorlatban ennek megfelelően a beszerzések 1-1,5 évre realizálhatók viszonylag kedvező árral. Az elektromos áramhálózat fenntartását az E.ON Áramhálózati Zrt. biztosítja és üzemelteti. Folyamatosan szorgalmaztuk és a jövőben is javasolható, hogy közműhálózat, úthálózat fejlesztéseknél a régebbi elavult rendszerek rekonstrukcióját végezze el az áramszolgáltató. Jelentős villamosenergia igénnyel számolhatunk a Sporttér utcai sportlétesítményeknél (lelátó és öltözők létesítése, pályavilágítás, tervezett uszoda elektromos igénye, Sporttér u. 8. szám alatt tervezett edzőcsarnok áramigénye). Ugyancsak pályavilágítási igények jelentkeznek a Böszörményi úti sportpályák, illetve edzőpályák beruházásaival összefüggésben. Az E.ON Áramhálózati Zrt. a város belterületén mintegy 38 db transzformátor állomást működtet. Ezen létesítményekről történik a jelentősebb igényű hálózati kapacitás biztosítása, különös tekintettel a Sporttér utcai létesítményekre. A közvilágítás korábbi korszerűsítése mintegy 10 éves távlatra 2002-ben valósult meg. Ennek során 54%-os energia megtakarítást értünk el. A közeljövőben realizálódik a mintegy 13 éves élettartamú és részben elavult közvilágítási lámpák rendszerének korszerűsítése új, energiatakarékos, úgynevezett LED lámpákkal. A rekonstrukcióhoz az önkormányzat jelentős forrást nyert el, mely még évben a korszerűsítés sikeres közbeszerzési eljárás esetén megvalósulhat. Az így jelentkező mintegy további 40%-os megtakarítással az önkormányzat közvilágítással kapcsolatos éves kiadása jelentősen csökkenhet. A rendszer korszerűsítésével mintegy 1800 lámpatest és a hozzá kapcsolódó műszaki berendezések szerelésére kerül sor Megújuló energiák Az önkormányzat a időszakban több városi beruházásnál hasznosította a megújuló energiákat. Az egészségügyi ágazat területén az új alapellátó, illetve a szakellátó intézmény korszerűsítésével geotermikus energia hasznosítására került sor mind a fűtés, mind a nyári üzemű épülethűtés, légkondicionálás területén. A geotermikus energia által az épületekben további gáz energiára jelenleg nincs szükség, a földgáz kapacitás tartalék energiaként marad fenn. A geotermikus energiával a két intézményépület elektromos energia igénye növekedett ugyan, de összességében jelentős a megtakarítás. A Veres Péter Kulturális Központ és a Dózsa György utcai általános iskola lapostetős kialakítású szerkezetén napelemes energia korszerűsítés készült, jelentősen csökkentve ezzel a két legnagyobb önkormányzati épületünk villamosenergia költségét. Ez évben pályázati támogatást nyertünk el a Vörösmarty utcai felújított és átalakított óvoda tornatermi szárnyán megvalósítható további napelemes rendszer kiépítésére. Önkormányzati feladatok és célok a megújuló energiák hasznosítása és az energia megtakarítás területén: - Szolárrendszerű energia hasznosítás a már meglévő és felújított intézmények épületeinél hőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével. - Intézmények épületeinél további napelemes rendszerek kiépítése. - A geotermikus energia hasznosításának további feltételei részben geotermikus energiával, részben a városi fürdő és környezetében lévő épületeknél a hévíz energiával. 5

8 Balmazújváros Város Önkormányzatának - A hévízkutak kísérőgázának hasznosítása (pl. gázmotor kialakításával). - Meglévő intézmények épületeinél gázkazánok cseréje, rekonstrukciója, épületen belüli fűtési rendszerek korszerűsítése, felújítása. - Alternatív lehetőségként a Bólyai utcai iparterületen napelemes kiserőmű létrehozása, önkormányzati hasznosítása Távközlés, kábel televíziós szolgáltatás, hírközlés, internet szolgáltatás A vezetékes távközlési szolgáltatás a város belterületén földkábeles és légvezetékes hálózattal az 1990-es években kiépült, a digitális telefonközpont a Debreceni utcai T-COM műszaki épületében működik. Az optikai hálózat további kiépítésével a T-COM években tovább korszerűsíti a központot. A hírközlési és távközlési, valamint az internet szolgáltatások rohamos technikai fejlődése kapcsán a városban kábeltelevíziós, internetszolgáltatási rendszert épített ki korábban a FiberNet Zrt, melyet az INVITEL Zrt. vett át tulajdonba és jelenleg is üzemelteti. Önkormányzati pályázati támogatás útján valósult meg az önkormányzat beruházásában a város teljes belterületét érintően a széles sávú internet és kábel televíziós rendszer, melynek üzemeltetésére létrehoztuk a BalmazInterCOM Kft. társaságot. Jelenleg is az önkormányzati tulajdonú szolgáltató látja el a szolgáltatások jelentős körét. A korszerű technológiák további elterjedésével várható, hogy a szolgáltatási versenyhelyzet fokozódik, ennek érdekében kiemelt célunk, hogy a lehetőségekre figyelemmel az önkormányzati szolgáltató versenyhelyzetét megőrizze és a hálózati rendszer területén a szolgáltatások körének bővítésével növelje a kínálati lehetőséget. Ebben a ciklusban a piaci viszonyokra és körülményekre tekintettel a T-COM Zrt. mint az egyik legjelentősebb távközlési és hírközlési szolgáltató saját beruházásban tervezi új optikai légvezetékes, illetve földkábeles rendszer telepítését. Ezen beruházást a vasúttól délre lévő településrészen várhatóan még évben megkezdi a fejlesztés első ütemét Úthálózat, kerékpár úthálózat A város belterületi önkormányzati úthálózatának hossza 76 km, az állami utakkal együttesen mintegy 84 km. Az önkormányzati tulajdonú utakból burkolt úttal kiépített utak hossza közel 93%-os. Az elmúlt években pályázati támogatásokkal az önkormányzati gyűjtőút hálózat kiépítését preferálták. Ezen pályázatok alapján új aszfaltburkolatot kapott a Szigetkerti településrészen a Nap utca, délkeleti részen a Bercsényi utca. A Kiskútújsor teljes szakaszán új aszfaltburkolatú út épült, javítva ezzel a hátrányos településrészen élők közlekedési helyzetét. A gyűjtőút hálózatot évtől sikeres pályázat alapján korszerűsítettük, mely a város egyik legjelentősebb úthálózat fejlesztése volt. Megvalósult az Újtelepi településrészen a Bólyai utca, a Bánlaki részen a Bartók Béla utca, a Szigetkerti részen a Vasútsor, a városközpontban a Bethlen utca Bercsényi utca, továbbá a Batthyány utca, míg a Németfalusi részen az Iskola köz gyűjtőútjának rekonstrukciója. 6

9 Balmazújváros Város Önkormányzatának A időszak végén újabb gyűjtőút hálózat korszerűsítésre nyert el a város támogatási forrásokat, mellyel második félévre várhatóan elkészül a Bánlaki településrészen az Újkert sor, az Újtelepi településrészen a Bólyai utca végének aszfalt útburkolata, s a Darui településrészen a Hortobágyi út rekonstrukciójára is sor kerül. Az önkormányzatnak a jövőben a város belterületén várhatóan a települési adóból származó többletbevételből lesz további úthálózat fejlesztési lehetősége. A Böszörményi úti északkeleti, illetve a Bólyai utca Sarkadi utca északnyugati iparterületen munkahelyteremtő beruházásokra feltáró utak létesítésével kerülhet sor, ezért középtávon várható az iparterületi utak kiépítése kis- és középvállalkozások pályázati lehetőségének függvényében. A város közigazgatási területét érintően a belterületen a Magyar Közút Zrt. pályázati támogatással valósította meg a Nádudvari utca illetve a Tiszacsege Debrecen állami közút útrekonstrukcióját évben. Az önkormányzatnak szorgalmaznia kell a közigazgatási területünk külterületi szakaszait érintően a Balmazújváros Látókép közötti 3316 jelű összekötő út rekonstrukcióját, továbbá Hajdúnánás Hajdúböszörmény irányában a 3323 és 3318 jelű összekötő utak korszerűsítését. Az önkormányzati utak, kerékpárutak fenntartási, üzemeltetési feladatait a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. látja el. A kerékpárút hálózat fejlesztése érdekében a legfőbb törekvés, hogy a Böszörményi úti ipari területig vezető, továbbá a Kastélykert utcától a Köztemetőig a Csegei úton át már kiépített kerékpárutak a város további főközlekedési útjai mentén tervezett és megvalósítandó kerékpárutakhoz csatlakozzanak, egységes hálózati rendszert alkotva. Ehhez kapcsolódva sikeres pályázattal 2012-ben megvalósult a városközpont Debreceni utca Debreceni úti horgásztó szakaszon tervezett kerékpárút a Kossuth téren átvezetve a Bocskai utcáig. További pályázati támogatással 2014-ben Nagyhegyes községgel konzorciumi beruházásban megvalósult a kistérség egyik legkorszerűbb kerékpárútjának fejlesztése Balmazújváros Kossuth téri városközpontjától a két település külterületi közigazgatási területét is érintve Nagyhegyes község központjáig. A beruházással Balmazújváros Nagyhegyes Hajdúszoboszló településeket folytonos kerékpárút hálózat köti össze. Ugyancsak 2014-ben került átadásra a városközpont rehabilitáció kapcsán a jelzőlámpás csomópont kialakítása, együttműködve a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel. A kerékpáros közlekedés és tárolás körülményeinek javítására jelentős számú új, korszerű kerékpártároló állványokat helyeztünk ki, elsősorban a Kossuth téren a városközpontban, illetve a forgalmasabb közintézményeknél. A járdahálózat korszerűsítése terén folytatni kell a közterületi járdák pótlását, illetve felújítását, valamint a járdával kiépítetlen utcaszakaszokon új járdák építését. Pályázati lehetőségek alapján elsősorban a városközpontban és az új közintézményeknél elő kell irányozni meglévő rossz állagú járdák és térburkolatok díszburkolattal történő kiépítését. A ciklusban további célunk a városi kerékpárút hálózat bővítése, a városközpont és a településrészek között, valamint a régi kerékpárutak korszerűsítése (Veres P. utca - Csegei út, Kastélykert utca Böszörményi út). 7

10 Vasúti és autóbusz-közösségi közlekedés Balmazújváros Város Önkormányzatának A vasúti közlekedés területén a 108-as számú Debrecen Füzesabony Eger vasútvonal biztosítja a vasúti személyszállítási igényeket. A vasútvonalon évtől menetrendi szervezés következtében közvetlen kapcsolat van Debrecen Megyei Jogú Városon kívül Eger Megyei Jogú Várossal is. A közösségi távolsági autóbusz közlekedés területén a jelenlegi járatsűrűséggel kapcsolatos további lakossági igények nem érkeztek. Mind a vasúti, mind a távolsági autóbusz-közlekedés tekintetében központi kormányzati intézkedések várhatók, ezért az önkormányzatnak az eljáró dolgozók és a közösségi közlekedést igénybe vevő lakosok érdekeinek érvényesítése miatt véleményezési jogával élve el kell érni, hogy elsősorban a közeli városok és települések, valamint a kistérségi települések közösségi közlekedése megfelelő szinten maradjon. Jelentősen előreléptünk a helyi közlekedés területén az autóbuszöblök és megállóhelyek kiépítésével, járati útvonalak bővítésével. Bővült a járati útvonal, jelentősen növekedett az intézmények (iskolák, óvodák, egészségügyi intézmény, köztemető) megközelítését szolgáló autóbuszjáratok kialakítása. A városközponti csomópontok korszerűsítésével és az állami közutak felújításával további autóbusz megállóhelyek bővítésére és rekonstrukciójára került sor. A közösségi közlekedés helyi feladataira közszolgáltatási szerződést kötöttünk, illetve annak meghosszabbítására került sor a Hajdú Volán Zrt.-vel. Az új közszolgáltatási szerződés május 29-én jött létre. A helyi közszolgáltatás feladatait az állami tulajdonú közlekedési vállalatok átszervezése következtében a továbbiakban az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. látja el, mely szervezetbe beleolvadt a Hajdú Volán Zrt. 8

11 Balmazújváros Város Önkormányzatának 2.1. Belvízrendezési feladatok 2. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK A város természeti környezete és földrajzi fekvése miatt a régió egyik legjobban veszélyeztetett települése a bel-és csapadékvizek elvezetése tekintetében. A mintegy 150 km hosszúságú a városi úthálózat és lakóutcák általában két oldalán kialakított földmedrű árkok folyamatos karbantartási igénye és a városi főgyűjtők állapota jelentős mértékű beruházással volt javítható. Az önkormányzat a ciklusban pályázatokat készített a város bel- és külterületét érintő városi főgyűjtő csatornák és városközpontot érintő nyílt árkok rekonstrukciójára, zárt csatornák és burkolt csatornák kialakítására. Az elnyert pályázati támogatással 2014-ben fejeződött be a belterületi gyűjtők és főgyűjtők, továbbá két külterületi főgyűjtő (Magdolnaér csatorna, Virágoskúti csatorna) rekonstrukciója mintegy 16 km hosszúságban. A korábbi 5%-os kiépítésű burkolt és zárt csatornák aránya ezen beruházással jelentősen növekedett, a beruházás befejezése és műszaki átadása után ezen arány mintegy 18%-os. A belvízrendezés területén az utóbbi évtizedekben ez volt az egyik legjelentősebb, pályázati támogatással megvalósult beruházásunk. Belvízcsatornák üzemeltetése: A város belterületi vízelvezető csatornáit, továbbá a külterületi főgyűjtőket a Városgazdálkodási Kft. tartja karban, illetve a városüzemeltető szervezet feladatkörébe tartozik az üzemeltetés, fenntartás. Jelentősen nőtt a belvízcsatornák területén a nyílt árkok, átereszek megfelelő színvonalú karbantartottsága a közmunka foglalkoztatással. A időszakban évenként sikeres pályázatokat nyertünk el a közmunkaprogramban a vízelvezető csatornák karbantartására. Rendkívüli csapadékos időjárás esetén a karbantartott csatornák felgyorsítják a vízelvezetést. Az önkormányzatnak és a városüzemeltető szervezetnek rendelkezésére áll a Tiszántúli Vízügyi Hatóság által készíttetett és jóváhagyott üzemeltetési és állapot felvételi belvízelvezetési dokumentáció, mely alapját képezi a pályázati lehetőségeknek. A jelenlegi önkormányzati ciklusban a TOP (Területfejlesztési Operatív Program) keretében lehetőség nyílik városunknak is a rendkívüli belvíz veszélyeztetettségre figyelemmel mintegy 25 km hosszúságú belvízcsatorna rekonstrukciójára. A konkrét pályázati kiírás alapján ezen mértékű csatornák várhatóan négy ütemben valósulhatnak meg, ütemenként azonos, mintegy 6,25 km hosszúságban. Előírta a Vízügyi Hatóság a belvízcsatornák hatósági engedélyezésénél az elektronikus, digitális térképi feldolgozást, melyet a digitális közműtérképünk kiegészítő feldolgozásához megrendeltünk évre. A Gazdasági Program időszakában a belvízrendezés hatékonyságának elérése kiemelt cél, ezért ezen feladat prioritást kell, hogy élvezzen! 2.2. Köztemető, temetkezési szolgáltatás A köztemető fenntartását és üzemeltetését, a temetkezési tevékenység szolgáltatását a korábbi megszűnt szerződés alapján közszolgáltatási pályázatra hirdettük meg a temetkezések 9

12 Balmazújváros Város Önkormányzatának rendjéről szóló törvény és más vonatkozó jogszabályok alapján. A pályázat útján elnyert szolgáltatást továbbra is a HBM. Temetkezési Vállalat látja el. A köztemető területének és környezetének karbantartottsága és a szolgáltatás színvonala az elmúlt években javult és folyamatosan megfelelő színvonalú. A szolgáltatás körülményeinek javítására az önkormányzat az elmúlt években új vizesblokkot és WC csoportot létesített. A szolgáltatóval együttesen pályázatot nyújtottunk be és támogatást nyertünk el a ravatalozó rekonstrukciós munkáira. A vállalattal együttműködve megfelelő számú személygépkocsi fogadására alkalmas ideiglenes parkolót alakítottunk ki a református egyház tulajdonában lévő Csegei úti területrészen. A várost sújtó belvízveszély és magas talajvízszint veszélyezteti a földbetemetések rendjét és az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat. Erre is figyelemmel megnövekedett a hamvasztásos, urnás temetések száma az elmúlt időszakban. A köztemető területe a település belterületének egyik legmagasabb fekvésű részén lett kijelölve, így jelenleg más területen temető létesítésére a belterületen, illetve a rendezési tervben nincs lehetőség. A ciklusban kiemelt cél a köztemető területének bővítése a Csegei út mentén termőföldek és külterületi ingatlanok telekrendezésével, művelési ág megváltoztatásával, kivonásával és a szolgáltatóval együttműködve új parcellázási terv készítésével. A városi köztemető bővítése a külterületi termőföld ingatlanok bevonása miatt az alábbi főbb intézkedésekkel jár: - Rendezési terv módosítása. - Belterületi határvonal módosítása és a bővítendő terület bevonása belterületbe, együttműködve a Járási Földhivatallal. - Termőföld kivonás földhivatali eljárása, a folyamat elindítása előtt tárgyalás az érintett földterület tulajdonosokkal. - A belterületbe vonással párhuzamosan művelési ág változás geodéziai munkarészei. - Telekmegosztási, telekösszevonási vázrajzok készítése és földhivatali jóváhagyása. - A területbevonási eljárások után tulajdonjog bejegyzések. A gazdasági program elfogadása után célszerű az érintett nem önkormányzati ingatlantulajdonosokkal az előzetes tárgyalások lefolytatása Köztisztaság, kommunális hulladékszállítás A város kommunális hulladék elhelyezését és szállítását a Hajdúböszörményi székhelyű Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. látja el, a Hajdúböszörmény külterületén üzembe helyezett és bővített térségi lerakó működtetésével. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény változása tükrében kötelezővé vált a város belterületén a szelektív hulladékgyűjtés. Pályázati támogatásból a családi házak tulajdonosai Balmazújvároson szelektív hulladékgyűjtő edényzetet vehettek át térítésmentesen. A társasházak tulajdonosai a szelektív hulladékgyűjtésnek a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken tudnak eleget tenni. 10

13 Balmazújváros Város Önkormányzatának A város és a belterület környezetének kiemelt feladata volt az elmúlt ciklusban az illegális hulladéklerakások felderítése és megszüntetése. A megszüntetéshez a lehetőségek szerinti pályázati támogatásokat is igénybe vettük, amelyek keretében önkéntesekkel karöltve sikerült a város több szennyezett részét megtisztítani. A közterületek és az utcák környezeti állapota folyamatosan javult, elsősorban a lakosság szemléletváltásával, az igényesebben kialakított lakókörnyezettel. Hangsúlyt fektettünk a köztisztaság helyzetének javítására a közhasznú munka keretében elvégzett köztisztasági és vasút-tisztasági pályázatok (MÁV-val együtt) útján is. Továbbra is kiemelt feladat a település és lakókörnyezet védelme, a környezet védelmemmel kapcsolatos nevelés és tájékoztatás. Az önkormányzati beruházásoknál egyrészt a beruházások műszaki tartalma során, másrészt a pályázati támogatások lehetőségére koncentrálva figyelmet fordítunk, hogy a megvalósult beruházással az intézmény környezete, járdák, fásított, parkosított területek állapota is megfelelő színvonalú legyen. Kiemelt cél volt a ciklusban a Hajdúböszörmény város gesztorságában megvalósult, a Hortobágyi Nemzeti Park területét érintő volt szilárdhulladék tároló teljeskörű felszámolása és rekultivációja. Ezen beruházás évben lezárult, a régi hulladéklerakó rekultivációja befejeződött. A környezetvédelem, köztisztaság területén továbbra is kiemelt cél a közhasznú foglalkoztatás keretében történő köztisztasági feladatok ellátása, közterületek, nyílt árkok, parkok és fásított területek rendezése a közötti ciklusban az évenként igénybe vehető pályázati programokra figyelemmel Parkfenntartás, fásítás A parkfenntartás, zöldterületek fenntartása, városközponti közterek karbantartása a VGKFT. hatáskörébe és feladatkörébe tartozik. A pályázati támogatásokkal, elsősorban a városközpontban jelentős mértékű parkfejlesztéseket hajtottunk végre. A városközpont rehabilitációs munkálatainál 2014-ben átadásra került a Kossuth téri díszpark, a Veres Péter Kulturális Központ melletti park, a Semsey-kastély parkjának rekonstrukciója. A pályázatok teljeskörű lezárása ezen rekonstrukcióknál a csomóponti útkorszerűsítésekkel együttesen év első félévében valósul meg. A rekonstrukciós munkák során a parkokat fenntartásra és üzemeltetésre átadtuk a városüzemeltető szervezetnek. A ciklusban folyamatosan figyelemmel kell kísérni elsősorban a városközponton kívüli, intézmények és környezetük parkosítását, a közterületek fásításának lehetőségét. Megfelelő szinten kell tartani a Veres Péter emlékpark karbantartását és a fásításra kijelölt területen további facsemeték ültetését Telekellátás, lakótelkek, vállalkozói területek hasznosítása Az önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlanok hasznosítását a rendezési terv és a szabályozási előírások figyelembevételével lehet végrehajtani. 11

14 Balmazújváros Város Önkormányzatának Az elmúlt években a gazdasági körülmények miatt csökkent a lakótelkek és egyéb vállalkozói ingatlanok értékesítésének lehetősége. A város belterületén a rendezési tervben meghatározott szabályozással és utcák kialakításával az alábbi közművesítetlen területekben nyílik lehetőség az ingatlanforgalmazás fellendülése esetén: Lakótelkek, lakásépítési területek feltárási lehetősége: - Veres Péter utca, Soós Imre utca vége: sorházas, korszerű családi házas beépítési módra nyújt alkalmat, mintegy 40 telekegység, a telkek telekkönyvi bejegyzése megtörtént, korábban közműtervek készültek, melyeket felül kell vizsgálni hasznosítás esetén (a terület teljes közművesítésre előirányzott). - A Darui településrészen, a Hortobágyi út Hajnal utca Karinkó utca által határolt terület: mintegy 6 hektáros terület, a szabályozás szerint nagy telkes családi házas beépítési móddal, a területen belüli új utcanyitással, részleges közművesítéssel (mintegy 80 telek alakítható ki). - Lakásépítési területek: többszintes társasházi beépítésre alkalmas önkormányzati tulajdonú telek áll rendelkezésre a Veres Péter utca Veres Péter lakótelepet érintő tömbjében, ahol a társasházi lakásokkal kereskedelmi egységek, szolgáltatások, vendéglátóegységek létesítésére is van lehetőség Ipari vállalkozási területek: - Böszörményi úti ipari övezet: mintegy 1,8 hektáros önálló munkahelyteremtő beruházásra alkalmas közművesített terület áll rendelkezésre önkormányzati tulajdonban, melyet év elejétől az önkormányzat értékesítésre meghirdetett. Várhatóan a sikeres pályáztatás esetén a ciklus első éveiben vállalkozói munkahelyteremtő beruházások valósulnak meg. - Nap utcai vállalkozó terület: mintegy 4,9 hektáros ipari terület, tömbfeltárást és közművesítést igényel. Szintén meghirdettük a Böszörményi úti területtel együttesen ezen ipari területet munkahelyteremtő beruházásra, melynek pályáztatása szintén folyamatban van. - A Böszörményi úti ipari övezetben további 4-5 nem önkormányzati tulajdonú beépítetlen vállalkozói terület hasznosítására van mód. - Bólyai utcai ipari terület: két tömbben mintegy összesen 12 hektáros terület áll rendelkezésre, melyből az északi területen lehetőség van megújuló energia hasznosítására, napelemes kiserőmű létesítésére Mezőgazdaság Az Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága átruházott hatáskörben dönt a mezőgazdasági hasznosítású területek legfeljebb 5 évre történő haszonbérbe adásáról. A bérbeadás során tekintettel kell lenni a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvényben és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló évi CCXII. törvényben előírtakra. Az Önkormányzat tulajdonában levő, mezőgazdasági hasznosítású földterületek haszonbérbe adása folyamatosan történik. Jelenleg 53 ha 5721 m2 szántó és 27 ha 3028 m 2 legelő művelési ágú (összesen: 80 ha 8749 m 2 ) ingatlan haszonbérbeadására kerül sor. 12

15 Balmazújváros Város Önkormányzatának Az Önkormányzatunk közfoglalkoztatás keretében hasznosítja a 076/14, 076/16 és 076/18 hrsz.-ú, összesen 15 ha 5875 m 2 területnagyságú ingatlanokat, melyen szántóföldi és fóliasátras zöldségtermesztést folytat. További 8 ha 9898 m2 területnagyságú ingatlanon pedig (0698/39, 3307/3, 3307/8) gyümölcsfa ültetvényt létesített és szántóföldi takarmánynövény termesztést végez. Szezonális foglalkoztatással évente főnek tud Önkormányzatunk munkát adni. 13

16 Balmazújváros Város Önkormányzatának 3. IDEGENFORGALOM A turizmus szempontjából kiemelkedő jelentőségűek a világörökség részét jelentő Hortobágy természeti környezete és az alföldi termálvíz által nyújtott lehetőségek, de nem szabad megfeledkezni az épített kulturális örökségi helyszínekről (szolgáltatóház, emlékház, templomok) és a természeti helyszínekről (Veres Péter Emlékpark, horgásztavak, Kadarcs Emlékpark) sem. A városba érkező turisták számára a Thermal Hotel Balmaz nyújtja a legmagasabb színvonalú szolgáltatást, míg az aktív kikapcsolódást kedvelő, a természeti és kulturális értékek felfedezésére vágyó turisták számára több, tájjellegű szálláshely is rendelkezésre áll (Kerekes Panzió, Pöttyi szálló, Mihalkó vendégház, Török vendégház, Turistaház). Balmazújvárosban megtalálhatóak, a helyi (népművészeti) termékeket készítő vállalkozások, amelyek egyedi portékákat kínálnak a turisták számára. A helyi vendéglátóhelyek 2013-ban 4324 vendéget láttak el 7708 vendégéjszakás forgalom mellett. A turizmust potenciális gazdasági húzóágazatként kezelő település számára a helyi értékek megőrzése, illetve a bennük rejlő lehetőségek magas szintű kiaknázása kiemelkedően fontos feladat kell legyen. Az elmúlt évtizedben a turizmus területén bekövetkező változások tekintetében elmondható, hogy a turizmus és annak fejlesztése egy kiemelt témakör Balmazújvároson Az idegenforgalom fejlesztésének eddigi eredményei Fürdőfejlesztés A fürdőfejlesztés több ütemben valósult meg, ban 4 új medence, 2007-ben a nyári öltöző, 2009-ben "vendéglátóegységek" kerültek kialakításra. A balmazújvárosi strandfürdő komplex fejlesztése 2010-ben kezdődött el, amelynek eredményeként egy 3535 m2-es fedett termálfürdő jött létre, amelyben medencetér, szaunapark és gyógyászati részleg kapott helyet, valamint annak emeletén a galéria társalgóként illetve pihenésre alkalmas területként funkcionál, melynek átadására 2012-ben került sor. A fejlesztés fontos eleme a pusztai érzés- és formavilágot idéző szaunapark, mely 250 m 2 területével Kelet-Magyarország legnagyobb szauna paradicsoma. A szauna blokk infraszaunát, finn szaunát, bio-szaunát, tepidáriumot, gőzkabint, hideg és melegvizes merülő medencét és önálló épületként egy rönkszaunát tartalmaz, mely az öko-fürdő arculattal a természetközeliség élményét biztosítja. A fürdő 8 új szolgáltatással bővült, úgymint iszappakolás, súlyfürdő, szénsavfürdő, tangentor, csoportos gyógytorna gyerekeknek és felnőtteknek, víz alatti torna kismamáknak, rehabilitációs víz alatti torna és gyógymasszázs Semsey kastély rekonstrukciója A Balmazújváros városközpontjában elhelyezkedő Semsey Kastély felújítása, átalakítása, a termek funkcióváltásával az épület látogatottságának és jövedelemtermelő képességének növekedését hozza magával. Az infrastrukturális fejlesztés révén építészeti örökségének védelme, turisztikai attrakcióként való magasabb szinten történő kihasználása, különösen a kulturális-, örökség- és rendezvényturisztikai fejlesztésre összpontosul. A balmazújvárosi Kastély átépítését követően egy többfunkciós látogatóbarát épület létesült. 14

17 Balmazújváros Város Önkormányzatának A Semsey Kastély megújulásával a terület olyan értékekkel és funkciókkal gazdagodott, amelyeknek mind a helyi kulturális életre, oktatásra, mind az idegenforgalomra komoly hatásuk van. Ez utóbbi hatást erősítheti, hogy az épületben kap helyet a Tourinform iroda. Állandó kiállításként ide költözött a helyi vonatkozású Semsey Andor Múzeum illetve további helyi vonatkozású állandó és időszaki kiállítások kerülhetnek rendezésre. A többfunkciós rendezvényteremben konferenciák, fórumok és egyéb turisztikai események kerülhetnek megrendezésre, de helyi színjátszókörök, vagy meghívott társulatok kamaraszínházi előadásokat is tarthatnak. A terem kiválóan alkalmas kamarakoncertek megtartására, helyi zenekarok fellépésére, de akár esküvők rendezésre is. Az internet kávézó a helyieknek kulturált hozzáférést biztosít a világhálóhoz, ezzel is hozzájárulva a területi különbségek kiegyenlítődéséhez, ide értve a foglalkoztatásbeli különbségeket is. A létesítmény működtetése 8 új munkahely létrejöttét is eredményezte férőhelyes diákszálló megépítése A projekt az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból, a Turisztikai tevékenységek ösztönzésére kiírt pályázatból részesült támogatásban. A projekt keretében egy B kategóriájú 4 napraforgós minősítésű 30 férőhelyes diákszálló épült meg. A diákszálló nettó alapterülete földszint: 231,28 m2, tetőtér: 116,28 m2, mely összesen: 347,56 m2. A fejlesztés eredményeképpen 8 szoba 30 ággyal, játszószoba, közös helyiség, szociális helyiségek kerültek kialakításra, valamint eszközbeszerzés is megvalósult. A projekt 2 fő számára teremt új munkahelyet. Diákszálló bővítése 40 férőhelyes konferencia központtal Balmazújváros, Kölcsey Ferenc utca 10. sz. alatti diákszálló épülete konferencia központtal való bővítése a nemzetközi konferenciáknak ad teret, amely a nemzetközi együttműködést erősíti. A már meglévő 30 férőhelyes diákszálló épületéhez egy 40 fő befogadására alkalmas konferencia központ építése valósult meg nyitott terasszal és egy hozzátartozó szezonálisan működtethető büfével februárjában. A konferencia központ és a nyitott terasz 40 fő közös időtöltésére ad megfelelő teret. Továbbá három új parkolóhely telken belüli kialakítása, megközelíthetősége is a projekt keretében valósult meg. Diákszálló bungaló jellegű vendégszobák építése Balmazújváros, Kölcsey Ferenc utca 10. sz. alatti ingatlanon a konferencia központtal való bővítését követően továbbfejlesztés keretében bungaló jellegű vendégszobák építésével bővült a szállásadási kapacitás, melynek hatására a népi hagyományok figyelembe vételével hat fő elszállásolása válik lehetővé, illetve kemencében készült helyi tradicionális ételek vendégekkel történő megismertetése valósult meg Kőnig Rendezvénycsarnok A több funkciós rendezvényközpont egy olyan nyugat európai mintára épült modern komplexum, amelyben egyszerre található meg a kézilabda Bajnokok Ligája mérkőzés rendezésére alkalmas sportpálya, valamint a legmodernebb informatikai és látványtechnikai eszközökkel rendelkező konferenciaterem. 15

18 Balmazújváros Város Önkormányzatának Kézilabda pálya: Gerfloor borítású kézilabda méretű sportpálya egyaránt használható sport- és üzleti rendezvények megtartására. Céges kitelepülés alkalmával már 700 fős óriásrendezvény helyszíneként is ideális helyszín. A pálya lelátó részén jelen pillanatban 530 fő ülőhely van, amely további 350 üllőhellyel bővül hamarosan Kossuth téri díszpark, Veres Péter emlékpark, Semsey Kastélypark A város közvetlen központjában elhelyezkedő Kossuth téri díszpark mind kulturális, mind közösségi, és esztétikai funkciókkal bővült a fejlesztés során. Az újonnan kialakított tér így a város egyik közösségi központjává válhat, ahol mindenki igényes körülmények között töltheti el szabadidejét. A Veres Péter parkban a felújítási munkálatokkal egy olyan környezet került kialakításra, ahol a helyi lakosok, és a városba érkező turisták is igényes környezetben tölthetik a szabadidejüket. A régióban méltán híres Semsey Kastély park esztétikai és kulturális funkciói is bővültek a felújítással. Az itt megrendezendő éves Soft-elemek (Nyári Kastélykerti Esték, bemutatók, iskolai programok stb.) mindenképpen a város kulturális értékeit emelik Együttműködés A madarászat, íjászat, horgászás, lovaglás, kerékpározás, agarászat stb. azon tevékenységekhez biztosít lehetőséget, akik természetközelben, a szabadban szeretnek feltöltődni. Ezen a téren előkelő helyet foglal el városunk. A civil szféra kezdeményezésével és működésében két íjászköre és négy horgásztava van Balmazújvárosnak. Az ősi magyar állatfajtákat, a pusztai körülményekhez igazodó tartási módjukat, az állatokat gondozó pásztorok életét bemutató találkozónak ad otthont Vókonya. A különböző tevékenységi körök, mint turiszikai attrakciók még inkább "eladhatóvá válnak", ha sikerül együttműködésre ösztönözni a partnereket: önkormányzat, civil szervezetek, vállalkozások Megvalósításra váró idegenforgalmi beruházások között - horgásztavak fejlesztése, programszervezéssel - vállalkozások, civil szervezetek: Kemencés Horgásztó (Darutrió Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.), Szikó-tó (Sellő Horgászegyesület), Kékvizű (TIKÖVIZIG), K5-ös tó - K5 Sport Horgászegyesület), Kadarcs-karácsonyfoki csatorna, Keleti főcsatorna (MOHOSZ és a Tiszavirág Horgászegyesület kezelésében kiadott napi/heti/éves jegyek, bérletek) PR- marketing tevékenységekre vonatkozó megvalósult és jövőbeli elképzelések - Filmkészítés Hortobágy Örökös pásztorairól- Németi János juhászról és Kordás József csikósról A filmkészítés célja a pásztorok, akik munkásságukkal, tehetségükkel, tisztességükkel arra érdemesek, megbecsülést adva ennek a szakmának, példaképként állhassanak az utánuk következő pásztornemzedékeknek. Örökös pásztorok munkássága jelenik meg film formájában, mely megörökíti a történelmi korok megjelenését a Hortobágyon, természetesen, amelyeket megéltek, a pásztorrend felbomlásától, egészen a mai időkig. - Pásztordinasztiák Balmazújvároson Könyv készítése A könyv bemutatja a hortobágyi pásztor életét, olyan pásztorcsaládokon keresztül, mint például a Bordás, Garai, Kordás, Kosina családok, amelyekben generációk óta öröklődik a csikós, gulyás, juhász és kanász szakma. A pásztorok és tevékenységük mellett a könyv kiterjed a nyájak bemutatására, a 16

19 Balmazújváros Város Önkormányzatának pásztorkészségek, a pásztor építmények, pásztorviselet és a hortobágyi pásztorművészet leírására is. - Egyesületi kultúra és változása a 20. században- egy alföldi nagyhatárú településen című könyv kiadása. A magyar parasztság körében a 19. század II. felében jellentek meg azok a helyi társadalmon belüli közösségi szerveződési formák, amelyek egyes tevékenységek megvalósítására jöttek létre. A kötet történeti, néprajzi, társadalomtudományi kitekintésben foglalkozik Balmazújváros önszerveződő kisközösségeivel. A marketing eszközeinek hatékonyabb és magasabb színvonalon történő kihasználása érdekében történtek előrelépések, melyek a település turisztikai vonzerejére pozitív hatással vannak. Továbbra is ki kell használni minden turisztikai fejlesztést csak akkor tud hatékonyan funkcionálni a település. A beruházásokkal egyidejűleg és egyéb városmarketing tevékenységgel Balmazújváros megkapja azokat a marketing támogatásokat, amelyekkel sikeresen településünkre tudjuk csábítani a turistákat. A marketing egyik kiemelt célcsoportját kell majd, hogy jelentsék a hazai, főképp az Északalföldi régióban élő turisták, és kiemelten a külföldi turisták. Statisztikai mutatók: Vendégforgalom (db) Vendégéjszakák száma a szálláshelyeken (db) A vendégforgalom és a vendégéjszakák számának változásában 2005 után egyaránt jelentős emelkedés figyelhető meg, majd ezt követően mindkét mutatószám tekintetében csökkenő tendencia következik a településen egészen 2011-ig. A vendégforgalom számának alakulása 2012-től emelkedést mutat, a vendégéjszakák számának alakulása a szálláshelyeken azonban 2012 után ismét csökkenni kezd. 17

20 Balmazújváros Város Önkormányzatának Vendéglátó egységek és szálláslehetőségek Balmazújvároson Árpád-ház Barta-ház Hagyományok Háza Hotel Balmaz**** Kerekes Panzió Étterem Mihalkó vendégház Molnárné Vendéglakása 48-as Olvasó Népkör Rákóczi Olvasó Népkör Török Vendégház Pinczés Lovarda Pöttyi Szálló EWA Vendégház Cím Elérhetıség Férıhely Szolgáltatások 4060 Balmazújváros Rendezvényeknek helyet 80 Nap u. 2/c biztosít, étterem, parkoló 4060 Balmazújváros, Elektromos autóval 20/ Bajcsy-Zs. E. u városnézés, udvari fızési 4060 Balmazújváros, Kossuth u Balmazújváros, Kastélykert u Balmazújváros, Veres Péter u Balmazújváros, Szegfő sor 1/a Balmazújváros, Debreceni u sz. IV. lph. I/ Balmazújváros, Szabó Ervin u Balmazújváros, Rákóczi u Balmazújváros, Soós Imre u Balmazújváros, Szoboszlói u Balmazújváros, Kölcsey U Balmazújváros, Böszörményi u. 28. nemetfalu.com / m 52/ / / / / Fax: 52/ / / lehetıség Rendezvényeknek helyet biztosító nagyterem, multi funkciós közösségi tér, kulturális közösségi tér, parkoló Légkondicionált, fürdıszobás, színes TVvel, telefonnal és minibárral felszerelt, pótágyazható szobák, valamint egy lakosztállyal (szauna, jakuzzi) Étterem, bowling terem. Rendezvényeknek helyet biztosít étterem és szálláshely parkolóval Szálláshely, a zárt udvarban grillezési, bográcsozási lehetıség 5 szálláshely / / / Rendezvényeknek helyet biztosít, parkoló Rendezvényeknek helyet biztosít, parkoló Két különálló, összenyitható apartmanokhoz ágyas szobák. A zárt udvarban parkolási, grillezési, bográcsozási lehetőség, a gyerekeknek játszóhely van kialakítva 30/ Lovaglás 52/ / férıhelyes szálláshely, 11 férıhelyes zárt parkoló, grillezés, bográcsozási lehetıség, röplabda, foci, pingpong, tollaslabda sportolási lehetısége Vendégház, önellátó, bográcsozási lehetıséggel, 18

21 Balmazújváros Város Önkormányzatának Hotel Balmaz****: 4060 Balmazújváros, Kastélykert u A kastély jellegű hotel céges és magáncélú rendezvények színvonalas lebonyolításához alkalmas modern fény- és hangberendezéssel, komplett kommunikáció technikával felszerelt, 120 fős konferenciateremmel rendelkezik. A szálloda 37 szobával, egy lakosztállyal, termálmedencével, wellness szolgáltatásokkal, 120 férőhelyes étteremmel és 14 fős exkluzív borozóval biztosít tartalmas kikapcsolódást. Barta ház: 4060 Balmazújváros, Bajcsy Zy. u. 37. A 6 db szoba 12 férőhelyet biztosít a látogatók számára. A ház komfortját biztosítja a 3 db fürdőszoba, 2 db felszerelt konyha, étkező, nappali, kertre nyíló terasz, melyek együttesen, családias hangulattal feledtetik a hétköznapok zaklatott ritmusát. Mihalkó vendégház: 4060 Balmazújváros, Nádudvari u. 26. A város központjában található vendégház emeleti részén 3 db 2 ágyas szoba - külön fürdőszobával, tágas társalgóval /konyha, mosogató- mosógép légkondicionáló/ - várja a kedves vendégeket. A vendégház, - amely egyben alkotóház is - földszintjén kalapmúzeum mutatja be a tulajdonos által készített hagyományos merinói báránygyapjúból készített pásztor és más magyar kalapfajtákat, melynek készítési folyamata a szintén e szinten található műhelyben meg is tekinthető. Török Vendégház: 4060 Balmazújváros, Soós Imre u. 17. A gyógyfürdő közelében, zöldövezetben található a Török Vendégház fős baráti társaság elszállásolását is biztosítani tudják ágyas, pótágyazható, televíziós szobákkal, felszerelt konyhával, külön fürdőszobákkal, tágas nappalival, zárt parkolóval, bográcsozási lehetőséggel várják a turistákat. Molnárné vendéglakása: 4060 Balmazújváros, Debreceni u IV.l.h. I/4. Balmazújváros központjában található társasház első emeletén két szobával és jól felszerelt konyhával várja az önellátást kedvelő vendégeket. 4+2 fő részére kényelmet és nyugalmat biztosít. A lakás közelében szinte minden megtalálható. Pinczés lovarda és turistaház: 4060 Balmazújváros, Vásártér x 2 ágyas, 2 x 3 ágyas, pótágyazható szobákkal várják a természetes életmód kedvelőit. Önellátó, lovaglási lehetőséget biztosító turistaház. Gyermek és felnőtt lovas oktatást külső érdeklődőknek is vállalnak. A Hortobágyi Nemzeti Parkra néző szobák éjszakai csendje biztosítja a teljes pihenést. A közeli kiserdő, a Keleti főcsatorna közelsége, a gyalogtúrákhoz is kiváló lehetőséget biztosít. EWA Vendégház: 4060 Balmazújváros, Böszörményi u. 28. Az 5 x 2 ágyas, pótágyazható vendégház kellemes környezetben várja a vendégeket. Az önellátó, bográcsozási lehetőséget biztosító lakás a városközponthoz, termálfürdőhöz közel, nyugodt pihenést biztosít. Összességében elmondhatjuk, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata előremutató beruházásai, a jövő nemzedék életfeltételeinek megteremtésével egy gazdaságában, turizmusában élénkebb városképet vizionál elénk. A szálláshely teremtésben mindenképpen kiemelendő cél, hogy a Hotel Balmaz**** további fejlesztése, bővítése megtörténhessen. 19

M E G H Í V Ó. 2011. március 30. (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. március 30. (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 14. napjára (péntek) 8.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 14. napjára (péntek) 8.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

STRATÉGIAI FEJEZET KONDÓ

STRATÉGIAI FEJEZET KONDÓ STRATÉGIAI FEJEZET KONDÓ 1 A település középtávú tematikus célkitűzései Átfogó cél: népességét megtartó, jelentős turisztikai és közösségi funkcióval rendelkező település Kondó kb. 600 fős népességgel

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 01-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 01-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 01-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV Jóváhagyta: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 58/2006.(IV.28.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat gazdasági program elfogadására Előterjesztő:

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

J a v a s l a t. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjára

J a v a s l a t. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjára Kisszállás Község Önkormányzat Polgármesterétől 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28. Tel.: 77/557-010, 77/557-020 Fax: 77 / 557-011 e-mail: polgarmester@kisszallas.hu J a v a s l a t Kisszállás Község

Részletesebben

28. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 26-i rendes ülésére

28. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 26-i rendes ülésére 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati ingatlan vállalkozások letelepedésére alkalmas

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.1.1-15 kódszámú, Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére tárgyú pályázatra

Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.1.1-15 kódszámú, Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére tárgyú pályázatra Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.1.1-15 kódszámú, Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére tárgyú pályázatra Ózd, 2016. május 20. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Törzskönyvi azonosító szám: 308450 Honlap: WWW.TIKOVIZIG.HU

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: VI.-2836/2004 NYILVÁNOS

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE NyíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYfREGYHÁZA, KOSSUTH TtR 1. PF., al. TElEFON, +l6 42 5>'K00 FAXo +36 42 52'K01 E>MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám; VAGY/26/2016 Ügyintéző;

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

A Berettyóújfalu Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi tervdokumentuma

A Berettyóújfalu Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi tervdokumentuma A Berettyóújfalu ok Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi tervdokumentuma Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B I. Helyzetelemzés Gazdasági

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. BEVEZETŐ

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. BEVEZETŐ BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. BEVEZETŐ A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok gazdasági programjával kapcsolatban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Pogány Sándor alpolgármester. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Pogány Sándor alpolgármester. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. december 12.-én az Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00 óra. Jelen vannak:

Részletesebben

dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat ingatlanok hasznosítására Előterjesztő:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Budaörsi víziközmű rendszer leírása

Budaörsi víziközmű rendszer leírása Budaörsi víziközmű rendszer leírása A víziközmű rendszer megnevezése Budaörsi szennyvízrendszer Jele: TV-SZV Azonosító kód: 21-23278-1-001-00-06 Működési engedély kiadásának dátuma: 2015. július 28. Határozat

Részletesebben

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e - 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének a 19/2014.(XII. 11.) önkormányzati rendelettel, valamint az 5/2016.(II.16.)

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007 2014 M U N K A T E R V E Z á r a d é k: Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2007-2014. évi Gazdasági Programját a

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

JAVASLAT. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2013 (XI.21) önkormányzati rendelet módosítására

JAVASLAT. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2013 (XI.21) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette:Dr. Piskóthy László főtanácsos JAVASLAT a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2013 (XI.21) önkormányzati rendelet

Részletesebben

NYILVANOS ULES napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

NYILVANOS ULES napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. sz.:!x. :.1.~ 12016. ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Előadó: Békéscsaba, Szent István tér 7. 11 Me.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 E-mail:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 832/2011. 33. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről A Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program tavalyi elfogadása után, a Közgyűlés 2015.

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat képviselı-testületének 16/2010. (VI. 03.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat képviselı-testületének 16/2010. (VI. 03.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat képviselı-testületének 16/2010. (VI. 03.) önkormányzati rendelete A Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/461-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E- /2013. Tárgy:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. június 18-án (szerda) 8 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. június 18-án (szerda) 8 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA Jóváhagyási dokumentáció: 2013. június 10. I. II. ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - RAJZI MUNKARÉSZ ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - LEÍRÓ MUNKARÉSZ C Í

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 12-én 9,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 12-én 9,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 12-én 9,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: dr. Koháry György, Borbély Vilmosné, Váradi Istvánné,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2014. május 26-tól Az 1. sz. módosítása jóváhagyásra benyújtva: 2016. január 15.

Részletesebben

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012.

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012. Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Szolnok, 2012. Tartalomjegyzék I. Általános rész..7. I.1. Szolgáltató bemutatása...7. I.1.1. Szolgáltató adatai.7.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Jelen beszámoló Egyek Nagyközség Bel-és Külterületi Közlekedési Koncepciójának 2010. évi felülvizsgálatáról készült.

ELŐTERJESZTÉS. Jelen beszámoló Egyek Nagyközség Bel-és Külterületi Közlekedési Koncepciójának 2010. évi felülvizsgálatáról készült. ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010.június 3-án tárgyalta és a 185/2010.(VI.3.) számú határozatával, kiegészítésekkel elfogadta Egyek Nagyközség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019 évekre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019 évekre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019 évekre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 6-án 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat az 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2009. (I.29.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Döntés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA Elfogadva: 2010. július 26. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. A NYÍREGYHÁZI

Részletesebben