BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ"

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 21. február 17. (szerda) napjára de. 9 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Dr. Veres Margit jegyzı 3. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 21. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény éves munkatervének elfogadása Elıadó: Tóth János intézményvezetı 5. Beszámoló a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár mőködésérıl, valamint az éves munkaterv jóváhagyása Elıadó: Molnárné Nemes Margit intézményvezetı 6. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 21. évi üzleti tervének elfogadása Elıadók: a társaságok ügyvezetıi 7. Beszámoló a Hortobágy községgel kötött igazgatási társulás mőködésérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet egységes szerkezetben történı megalkotása Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) 9. Elıterjesztés a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló rendelet egységes szerkezetben történı megalkotása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.)

2 2 1. Elıterjesztés Balmazújváros, Kossuth téri városközponti és Virágoskút külterületi övezetek rendezési terv módosítása kapcsán, környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. A Hajdúböszörményi Polgári Védelmi Kirendeltség 29. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Elıterjesztés a bizottságok létszámának és az alpolgármesterek számának felülvizsgálata tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati bérlakás bérletének meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) Balmazújváros, 21. február 9. Dr. Tiba István polgármester

3 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: I/1. Dr. Veres Margit Jegyzı Tisztelt Képviselı-testület! POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 385/29. (XI. 25.) Az ÉAOP /D kódszámú Közösségi terek fejlesztése címő pályázat tárgyában. A város belvízelvezetésre vonatkozó pályázat határidıben benyújtásra került, azonban tekintettel arra, hogy állami tulajdonú és MÁV tulajdonban lévı területeket is érintett a pályázat, amely területek vonatkozásában a tulajdonosi hozzájárulást nem sikerült megszerezni határidıben, így a pályázat elutasításra került. Ezen döntés ellen panasszal éltünk, a panasz elbírálása jelenleg folyamatban van. 394/29. (XII. 2.) A sósvíztároló tó és környezetének hasznosítására kötött haszonbérleti szerzıdés megszüntetése tárgyában. A sósvíztároló tó és környezete hasznosítására vonatkozó szerzıdést megszüntettük. 46/29. (XII. 16.) A városban mőködı közoktatási intézmények Intézményi Minıségirányítási Programjának jóváhagyása tárgyában. A 29. november 3-i határidıre beérkezett intézményi minıségirányítási programokat megvizsgáltuk. A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola Minıségirányítási Programját a Képviselı-testület a 29. december 16-i ülésén nem fogadta el. Az intézményvezetınek 21. január 31-i határidıre kellett az átdolgozott programot ismételten benyújtani. A határidın belül benyújtott programot felülvizsgáltuk, a tartalmi követelményeknek megfelel, az Önkormányzati Minıségirányítási Programmal való összhangja megfelelı. 49/29. (XII. 16.) A Kossuth tér 8-9. szám alatti társasház Panel Programra vonatkozó kérelme tárgyában. A Kossuth tér 8-9. sz. alatti társasház közös képviselıjét a Panel Programra vonatkozó testületi döntéssel kiértesítettük. A társasház a pályázatot benyújtotta. 412/29. (XII. 16.) Balmazújváros településen történı mélyépítési munkálatokra vonatkozó keret-megállapodási közbeszerzési eljárás tárgyában. A keret-megállapodási közbeszerzési eljárásra vonatkozó megbízási szerzıdés megkötésre került, a közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van. Az ajánlatok beérkezését és értékelését követıen a tisztelt Képviselı-testület tárgyalni fogja a közbeszerzési eljárás lezárására vonatkozó döntést. 413/29. (XII. 16.) Balmazújváros közmőves szennyvízelvezetésének használatba adására és üzemeltetésére kiírt koncessziós eljárás tárgyában. A koncessziós szerzıdés megkötésére még nem került sor, ugyanis a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt. még nem tudta bemutatni az MNV Zrt. tulajdonosi hozzájárulását a koncessziós szerzıdéshez. Ameddig nem sikerül a koncessziós szerzıdést megkötni, addig a hatályban lévı

4 üzemeltetési szerzıdés alapján a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. társaság üzemelteti Balmazújváros közmőves szennyvízelvezetését. 42/29. (XII. 29.) Településır pályázat tárgyában. A településıri feladatokhoz a munkaszerzıdéseket megkötöttük. A feladatuk ellátásához a munkaköri leírások kiadásra kerültek. 421/29. (XII. 29.) A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt 21/1 Téli-tavaszi közmunka pályázat tárgyában. A közmunka pályázat határidıben benyújtásra került és nyertes lett, melynek alapján a kistérségben 76 fı és ebbıl Balmazújvároson 4 fı közmunkás kezdte meg január 15-én a munkát. 3/21. (I. 15.) Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás Alapító Okiratának módosítása tárgyában. A képviselı-testületi döntés megküldésre került a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás részére további intézkedés céljából. 4/21. (I. 15.) Az ÉAOP D kódszámú Funkcióbıvítı integrált települési fejlesztések címő pályázat tárgyában. A pályázat határidıben benyújtásra került, még nem érkezett hiánypótlási felhívás. 7/21. (I. 15.) A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések megújítására és fejlesztésére igénybe vehetı támogatások tárgyában. A pályázat határidıben benyújtásra került, még nem érkezett hiánypótlási felhívás. 2/21. (I. 27.) A Balmazújváros, Sporttér utcai 5223/1 helyrajzi számú mőfüves sportpálya üzemeltetési szerzıdésének kiegészítése tárgyában. A szerzıdés kiegészítése és a testületi határozat a 24819/2/29. számú ügyirattal megküldésre került az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. részére. 21/21. (I. 17.) A Képviselı-testület 21. évi munkatervének módosítása tárgyában. A Képviselı-testület 21. évi munkaterve módosításra került, melyrıl a képviselıket, intézményeket, gazdasági társaságokat és minden érintettet értesítettünk. 25/21. (I. 27.) Vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozóan. A vízterhelési díj átvállalását tartalmazó döntést további intézkedés céljából megküldtük a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. részére. Az átvállalásról szóló szerzıdés aláírása folyamatban van. 28/21. (I. 27.) Iskolatej biztosítása az általános iskolai tanulók számára címő pályázat tárgyában. A szerzıdés megkötésre került a Sváb-Gasztro Kft. társasággal, melynek alapján az iskolatej, iskolakakaó biztosítása megtörtént az iskolákban. 29/21.(I. 27.) A helyi autóbuszjárat menetrendjének módosítása tárgyában. A helyi autóbuszjárat jóváhagyott menetrendjét közzétételre és alkalmazásra a Hajdú Volán Zrt. részére intézkedésre megküldtük. 3/21. (I. 27.) Képviselıi megbízatás megszőnése tárgyában. A Képviselı-testület döntött Ferenczi Mária képviselıi megbízatásának megszőntetésérıl. A döntésrıl határidıben értesítettük az érintettet, a Területi Választási Bizottságot és az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalt a határozat kivonat megküldésével. 2

5 Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 21. február 9. Dr. Tiba István sk. polgármester 3

6 TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 28. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselıtestületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı a Szociális csoport munkájáról az alábbiakat jelenti: Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 21. január 1-tıl nem változott, így továbbra is 28.5,- Ft-tal kell számolni. Ennek alapján a szociális ellátások változatlan összegben kerülnek folyósításra. A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/29. (VI. 24.) Korm. rendelet 29. augusztus 1-jén hatályba lépett. A regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság az állami szociális rendszer keretében szociális segélyként egyszeri, vissza nem térítendı támogatást állapíthat meg azon személy részére, aki kormányrendeletben meghatározott jogosultsági feltételekkel rendelkezik. A támogatás megállapítása iránti kérelmet a jegyzıhöz kell benyújtani, aki a jogosultsági feltételek megléte esetén a kérelmet továbbítja az Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság részére, vagy elutasítja a jogosultság hiánya esetén. Ezen jogszabály kettı alkalommal került módosításra, legutóbb a 9/21. (I.28.) Korm. rendelettel, mely szerint a kérelem benyújtási határideje a korábbi 21. január 31-e helyett 21. április 3-ra módosult. Krízistámogatás megállapítására irányuló kérelmek jelenleg is folyamatosan és nagy számban érkeznek az önkormányzathoz. Balmazújváros Város Önkormányzatának 21. évi Közfoglalkoztatási terv tervezetét az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Balmazújvárosi Kirendeltsége, a Szociálpolitikai Kerekasztal, a Cigány és a Német Kisebbségi Önkormányzat is véleményezte, melyek a közfoglalkoztatási terv mellékletét képezik. A jegyzıi gyámhatóság hatósági intézkedés keretében három kiskorú gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésérıl döntött. A gyermekekrıl jelenleg nevelıszülı gondoskodik. A súlyos mozgáskorlátozott személyek részére a jogosultsági feltételek fennállása esetén évben is megállapítható a közlekedési támogatás. Azon személyek esetében, akinek a mozgáskorlátozottsága a korábbi években is fennállt, 21. április 3-ig kell a kérelmet benyújtani. A határidı elmulasztása jogvesztı. A kérelem formanyomtatvány elkészült, azok postázása is megtörtént az érintettek részére. Helyben tanulók utazási támogatása keretében a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakmunkásképzıben 21. február 1-én került sor a bérlet árusításra, ahol a megvásárolt bérlet után 11 fı tanuló részére állapítottunk meg pénzbeli támogatást. Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: A középiskola rekonstrukciójának kivitelezése befejezés elıtt áll, de a január-február hónapban jelentkezı rendkívüli idıjárási viszonyok miatt várhatóan 21. március hónapban bonyolítható le, elsısorban a külsı munkálatokra vonatkozóan, a jogi feltételek biztosításával a mőszaki átadás-átvételi eljárás. Folyamatban van a Veres P. u. 8. szám alatti kistérségi beruházású Életház kialakításával kapcsolatos kivitelezési munka, jelenleg az idıjárási viszonyok miatt a belsı átalakítási, gépészeti és elektromos munkák vannak folyamatban. Az iroda részérıl rendszeres a helyszínelés a szerzıdéssel megbízott mőszaki ellenırrel. A Dózsa Gy. utcai bölcsıde bıvítés és felújítás munkaterület átadására a szerzıdéskötés után várhatóan február végéig kerül sor. Az új szolgáltatási feltételeket biztosító TAKARNET rendszer felhasználásával folyamatban van az éves vagyonnyilvántartási feladatok rögzítése és végzése. A vagyonnyilvántartáshoz és az infrastrukturális fejlesztésekhez, pályázatokhoz kapcsolódóan keressük annak a lehetıségét, hogy a papír alapú közmőtérkép és közmőnyilvántartás mely feltételekkel digitalizálható a 1

7 késıbbiekben, mivel a fólia és papíralapú térképek közel 15 éves nyilvántartási átvezetése már nem biztosít megfelelı térképészeti feltételeket. A CÉDE pályázaton támogatást nyert Bimbó közi óvoda felújítás közbeszerzési eljárása lezárult, az eredményhirdetés és a szerzıdéskötés után a munkaterület várhatóan február végéig átadható. A Képviselı-testület döntése alapján elnyert pályázati támogatással alkalmazott településıri szolgálat dolgozóival a munkaszerzıdést megkötöttük, a településırök részére a munkaköri leírások kiadásra kerültek. A pályázati támogatást elnyert kerékpárút létesítéséhez a Nemzeti Közlekedési Hatóság által elıírt hiánypótlásokat az útépítési engedély kiadásához teljesítettük. Közremőködött az osztály a városközpont rehabilitáció pályázat készítés mőszaki munkálatainál és dokumentálásánál, a pályázat benyújtásra került. A Debreceni utca 12. sz. alatt lévı önkormányzati ingatlanon létesített autóbusz garázsokat a PVVB bizottság ármegállapítása alapján meghirdettük, két helyi vállalkozó kérelme alapján a bérleti szerzıdéseket megkötöttük. Mezıgazdasági ügyekben folyamatos a mezııri járulék kivetésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatellátás, továbbá a termıföldek bérbeadásával kapcsolatos kifüggesztési eljárás. Az osztály munkatársai folyamatosan részt vesznek a választásokhoz kapcsolódó feladatok ellátásában. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Okmányiroda Választás - A választás kitőzésétıl a szavazás napjáig nem lehet település, választókerület és szavazókör határát, sorszámát, továbbá település elnevezését, utca nevet, házszámot és helyrajzi számot megváltoztatni. - Az ajánlószelvényeket és értesítıt 21. február között kell megküldeni a választópolgároknak február 12-én 16. óráig tájékoztatni kell a VÜR-ön keresztül a Területi Választási Iroda vezetıjét a választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladat teljesítésérıl, kitérve a kézbesítetlen értesítık és ajánlószelvények számára és a sikertelen kézbesítés okára február 17-ig meg kell történnie a választási irodák adatai felülvizsgálatának, melyrıl az OVI-nak 17-én óra között jelentést kell küldeni a VÜR-ön keresztül. - A névjegyzéket 21. február 1-17-ig közszemlére kell tenni. Ugyanezen idıszakban lehet kifogást benyújtani a HVI vezetıjénél névjegyzékbıl való kihagyás, törlés, vagy névjegyzékbe való felvétel miatt. - Külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 21. március 19-én 16. óráig kérhet a választópolgár, vagy módosíthatja annak a külképviseletnek a megnevezését, ahol választójogát gyakorolni kívánja, vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékbıl és visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe. - A külképviseleti névjegyzék adatait a HVI vezetıje 21. március óráig küldi meg az OVI-nak. - Igazolást a választás elsı és második fordulójára egyaránt 21. április 9-én 16. óráig lehet kérni és kiadni, ajánlott levélben pedig meg kell érkeznie 21. április 6-ig a kérelemnek. - A HVI vezetıje 21. április 8-án 16. óráig a választópolgár kérelmére egy alkalommal visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit az igazolás kiadása miatt töröltek onnan. - A módosított névjegyzék 21. április 9-én 16. óráig és április 23-án 16. óráig tekinthetı meg. - A névjegyzéket 21. április 1-e után lakcímváltozás miatt nem lehet módosítani. Hagyatéki és anyakönyvi eljárás - Ebben az évben ez idáig egy helyben szülés, egy házasságkötés és 13 haláleset volt. 2

8 - A díjtörvény változása miatt az elhaltak tulajdonában lévı ingatlanok helyrajzi számát hivatalunk kéri meg a földhivataltól (korábban ezt az örökösök tették meg). A közölt helyrajzi szám alapján a TAKARNET-bıl tudjuk kinyomtatni a tulajdoni lap másolatokat, azonban így lényegesen megnövekedett az ügyintézési idı és a dokumentum minısége is lényegesen rosszabb, mint amit korábban a földhivatal adott ki. Vállalkozói igazolvány ügyintézés Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekrıl szóló 29. évi CXV. törvény értelmében az egyéni vállalkozók az adatváltozást, megszőnést és szüneteltetést csak elektronikus úton intézhetik ügyfélkapun keresztül. Az elsı egyéni vállalkozói igazolvány kiváltása személyesen és elektronikus úton is intézhetı. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a feldolgozás menete megváltozik és az ügyintézınek visszaigazolást kell küldeni az ügyfélnek, ügyfélkapun keresztül. Ezen hivatkozott jogszabályváltozás miatt jelentısen megnı az okmányiroda ellenırzési feladata tekintettel arra, hogy utólag kerülnek az egyéni vállalkozók ellenırzésre és ezen feladatot okmányirodánknak Balmazújváros, Egyek és Hortobágy viszonylatában kell ellátnia. Mőködési engedéllyel kapcsolatos ügyintézés június 3-ig a meglévı mőködési engedélyek felülvizsgálatát el kell végezni. A korábbi TEÁOR szerinti üzletköröket át kell konvertálni a hatályos joganyag szerinti termékköröknek megfelelıen. - Statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk, illetıleg a február 26-ig határidıs egyéb szálláshely statisztikai jelentés elıkészítési folyamatban van, annak a megadott határidıig eleget teszünk. A Képviselı-testület elmúlt ülésén tárgyalta az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló 13/28. (IV. 28.) B.újv. Ör. számú rendeletének a módosítását és az ennek kapcsán kihirdetett 14/21. (I. 27.) sz. határozat az érintett kérelmezı részére kipostázásra került. Építésügy Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai: Balmazpharm Kft. építési engedélyezése. Tejgazdaság Kft. tehenészeti telep rekonstrukciós engedélyéze. Debrecen épületbontások. Különbözı rendeltetéső mezıgazdasági épületek engedélyezése pályázatokhoz. Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület látogatóközpont építési engedélyezése. Egyek életveszélyes épületek bontása. Építési engedély hatályának meghosszabbítására vonatkozó kérelmek. Ifjúsági Közösségi Ház építési engedélyezése. Hajdú étterem átalakítása üzletekké. Hortobágy Hidikutrica állattartó telep használatbavétele. Mátai-ménes épületegyüttesek fejlesztése. Hortobágy Madárkórház ifjúsági szálláshely építés. Andrásháza géptároló csarnok építése. Debreceni Vágósertés Kft. telepfejlesztése (csarnokok építése). 3 férıhelyes diákszálló ép. engedélyezése. Kossuth u. 53. szám alatt asztalosmőhely használatbavétele. Hortobágyi Nemzeti Park Borsósi tó építmények építési engedélyezése. Szakhatósági ügyekben közremőködés folyamatosan. 1 db felfüggesztett telekalakítás. 21. évi statisztikai adatszolgáltatások. A telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása 21. január 1-tıl a Körzeti Földhivatal hatáskörébe került. Az ott induló telekalakítási eljárásokban a továbbiakban az I. fokú építésügyi hatóság szakhatóságként mőködik közre. A jogszabály ismeretének hiánya miatt hivatalunkhoz tévesen benyújtott kérelmeket, valamint a megismételt eljárások iratanyagát a továbbiakban meg kell 3

9 küldenünk az illetékes eljáró hatóság felé. Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Kihirdetésre került a Magyar Köztársaság 21. évi költségvetésérıl szóló 29. évi CXXX törvény, továbbá az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/29. (XII. 19.) sz. Kormányrendelet, valamint az államháztartás szervezeti, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2. (XII. 24.) sz. Kormányrendelet módosítása. Fenti jogszabályok alapján az önkormányzat 21. évi költségvetési rendelet-tervezetének elıkészítése megtörtént. 21. január 6-án a Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága ellenırzést tartott a Jelzırendszeres házi segítségnyújtás fejlesztése Balmazújvároson címő projekt kapcsán, melyben hiányosságot nem talált. Az ellenırzés megállapította, hogy a teljes támogatás folyósítható. A Magyar Államkincsát ellenırizte továbbá a Balmazújváros helyi autóbusz közlekedés fejlesztése elnevezéső projektet, az elszámolást szintén rendben találták, a teljes támogatás kiutalása lehetıvé vált. Mind Balmazújváros, mind Hortobágy község vonatkozásában befejezıdtek a 29. évi zárási munkálatok. A zárási összesítıket határidıben megküldtük a Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regionális Igazgatósága felé. A 29/29. (XII.4.) PM rendeletnek megfelelıen valamennyi adónem tekintetében elkészítettük új adóbevallás-nyomtatványainkat, melyek adócsoportunkon az ügyfelek rendelkezésére állnak. A nyomtatványok a 29. évhez hasonlóan mind nyomtatható, mind nyomtatvány-kitöltı programmal kitölthetı verzióban hozzáférhetık Balmazújváros város weboldalán. Magánszemélyek kommunális adójában a szennyvízhálózatra történt rákötés miatti mentesség, valamint a 62 év felettiek adókedvezménye miatt adózóink számára mintegy 5 db határozat kiadása válik szükségessé. Ezek rögzítése, feldolgozása folyamatban van. Gépjármőadóban megtörtént a 29. december havi változások feldolgozása, ez mintegy 136 db határozat kiadását jelentette. Hortobágy és Balmazújváros vonatkozásában is elkezdıdött a 29. évben bekövetkezett változások ONKA programban történı rögzítése (gépjármő eladás, gépjármő vétel). A jogszabályváltozásból (mértékváltozásból) adódóan az ügyfelek részére mintegy 6 db határozat elıkészítésére, kinyomtatására és kipostázására kerül sor február hónapban. A helyi adókról szóló törvény 21. évi változásából adódóan az iparőzési adót érintı adóztatási feladatok 21-tıl átkerülnek az állami adóhatóság hatáskörébe. Ez a 21. évre vonatkozóan átmeneti idıszakot jelent. Az ezzel összefüggı, 21. január 1-jétıl rendszeresnek mondható APEH-kal való kapcsolattartás, egyeztetés folyamatos. A 21. január 15-i adatszolgáltatást (önkormányzat adatai, rendeletek, bankszámlák, stb.) mint Balmazújváros mind Hortobágy vonatkozásában teljesítettük. A 21. január 31-i adatszolgáltatás az adózói törzsállomány átadását jelentette, melynek technikai lebonyolítása mind az APEH, mind az önkormányzati dolgozók számára nagy feladatot jelentett. Ezen adatszolgáltatási kötelezettségünknek határidıben eleget tettünk. Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 21. január 15. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag nem volt tanácsülése. II. A Kistérségi Osztály 21. január és február hónapban végezte a megvalósítását és menedzselését a korábban elnyert alábbi pályázatoknak: 4

10 1. ÁROP kódszámú, kistérség fejlesztési és együttmőködési kapacitásainak megerısítésére vonatkozó támogatás, amely keretében a Balmazújvárosi Kistérség gazdaságélénkítı és foglalkoztatást elısegítı program kerül kidolgozásra. Az elnyert támogatás összege: ,- Ft. 2. ÉAOP-4.1.3/A kódszámú, szociális alapellátások fejlesztésére vonatkozó pályázat, amelynek keretében Balmazújvároson Életház kerül kialakításra. Az elnyert támogatás összege: ,- Ft. 3. TÁMOP /2 kódszámú pályázat alapján tartalomfejlesztés az oktatásban Balmazújvároson és Hortobágyon, kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Nyitnikék Óvodában és a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadóban. Az elnyert támogatás összege: ,- Ft. 4. TÁMOP-5.3.1/8/2 kódszámú pályázat alapján a Balmazújvárosi Kistérség tagtelepülésein élı aktív életkorúak foglalkoztatási esélyeinek javítása, amelynek keretében számos képzés valósult meg. Az elnyert támogatás összege: ,- Ft. 5. A Magyar Mővelıdési Intézet és Közmővelıdési Lektorátus által kiírt pályázat keretében kistérségi közmővelıdési referens továbbfoglalkoztatására nyílt lehetıség, amely pályázat a korábban azonos témakörben elnyert pályázat folytatását biztosítja. Az elnyert támogatás összege: ,- Ft. 6. A Magyar Mővelıdési Intézet és Közmővelıdési Lektorátus által kiírt pályázat keretében komplex kistérségi napok megszervezésére nyílt lehetıség. Az elnyert támogatás összege: 972.5,- Ft. 7. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott három éves kistérségi szociális felzárkóztató program keretében 36..,- Ft összegő támogatásban részesült a Társulás összességében, amely támogatásból 29. évben közösségi programok megvalósítására 18..,- Ft összeget használt fel a Társulás. 8. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt Téli-tavaszi közmunka program keretében 76 fı foglalkoztatására került sor a kistérség valamennyi településérıl. Az elnyert támogatás összege: 47.5.,- Ft. A Kistérségi Osztály 21. január és február hónapban mőködtette a HVI Irodát és az állati hulladék szállítás feladatát, szervezte a Társulás által fenntartott intézmények operatív jellegő mőködését és ellátta a napi mőködéshez szükséges valamennyi feladatot folyamatos jelleggel. A Társulás által fenntartott intézmények könyvelési feladatait is folyamatosan végzi a Kistérségi Osztály. Dr. Bencsik Judit, a Titkársági Osztály vezetıje jelenti: Mind a cigány, mind a német kisebbségi önkormányzat elfogadta januárban a 21. évi költségvetését. Tekintettel arra, hogy a feladatalapú támogatás iránt benyújtott pályázatok még nem kerültek elbírálásra, mindkét kisebbségi önkormányzat esetében 555 eft eft állami támogatással kellett számolni. A szabálysértési ügyek száma a korábbi év azonos idıszakához képest nem emelkedett. Továbbra is a tulajdon elleni ( lopás ) és a közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése miatt indult ügyek száma magas. Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény átszervezésének elıkészítése folyamatban van. A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola Intézményi Minıségirányítási Programját a jogszabályok és az Önkormányzati Minıségirányítási Programmal való összhang tekintetében felülvizsgáltuk, jelen testületi ülésre beterjesztettük. Megtörtént a 21/211-es tanév beiskolázásának elıkészítése, a tanköteles korú gyermekeket az iskolák mőködési körzete és az integrációs arányok figyelembevételével osztottuk be. 21. február 4-én "Munkajogi nap a közszférában" címmel Budapesten konferencián vettünk 5

11 részt. Elkészült az önkormányzat 29. évi hatósági statisztikája. 29-ben összesen irat került iktatásra, ebbıl 2721 fıszámon, alszámon. Önkormányzati hatósági ügyben 489 döntés, államigazgatási ügyben döntést hoztak a Polgármesteri Hivatal ügyintézıi. (Összehasonlításképpen: 28-ban 316 irat volt, 3599 önkormányzati hatósági döntés, 17 államigazgatási döntés.) A statisztikát hatásidıben megküldtük az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal felé. Elindult a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt Téli-tavaszi közmunka pályázat, amelynek munkaügyi elıkészítésében részt vettünk. A 21. évi országgyőlési képviselı választásokkal kapcsolatos feladatokat folyamatosan végzi a Helyi Választási Iroda. Balmazújváros, 21. február 8. dr. Veres Margit jegyzı 6

12 1 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Balmazújváros Város Önkormányzata 21. évi költségvetési rendeletérıl Készült.: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı testülete részére Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzata 21 évi költségvetési rendelet tervezetének vizsgálatát. A 21 évi költségvetési rendelet elkészítése a Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesterének felelıssége. A költségvetés elfogása a testület hatáskörébe tartozik A könyvvizsgáló felelıssége a költségvetési rendelet tervezet véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A Standardok értelmében, az éves költségvetés véleményezése során meg kell gyızıdni arról, hogy az éves költségvetési rendelet tervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi elıirányzatai biztosítják e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalja a tervezett elıirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelést. Meggyızıdésem, hogy munkám megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálati vélemény kialakításához, és a testületi döntés megalapozásához. Véleményem szerint az Önkormányzat 21. évi költségvetési rendelet tervezete összhangban van a jogszabályi elıírásokkal, szerkezete megfelel az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.3.) Korm. rendelet elıírásainak. A rendeletben foglaltak a bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel készült. A rendeletben foglaltak tartalmazzák az Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételeit és kiadásai bemutatását. /Gimnázium épület felújítás, Szakellátás fejlesztés, Kerékpárforgalom hál. építés, Belterületi bel-és csapadékvíz, Önk. Utak fejlesztése, Városközpont funkció bıvítés, Versenyképes turisztika. /

13 2 Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992 évi XXXIII tv. 7. -a jegyzı által elkészített, a következı évre vonatkozó költségvetést a hivatkozott Államháztartási törvény 71 -a alapján polgármester 21. február 15-ig benyújtja a képviselı-testületnek. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998 (XII.3.) Korm, rendelet 21. (2) A költségvetési tervezés a következı munkaszakaszokat és feladatokat foglalja magában: b) a helyi önkormányzat esetében a költségvetési koncepció elkészítése, c) a helyi önkormányzat esetében a költségvetési rendelettervezet elkészítése, d) a helyi önkormányzat esetében költségvetési rendelet kiemelt elıirányzatainak lebontása a végrehajtásért felelıs önkormányzati személyekre és szervekre, A 21. évi költségvetési rendelet tervezetet a helyben képezhetı bevételek, valamint az ismert kiadások, kötelezettségek figyelembe vételével kell összeállítani. Az összeállítás elıtt át kell tekinteni a Polgármesteri Hivatal, az önállóan gazdálkodó, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 21 évre vonatkozó feladatait, az Önkormányzat egésze bevételi forrásait, lehetıségeit. A 21. évi költségvetési rendelet tervezet összeállítása során a jogszabályi változásoknak, elıírásoknak megfelelıen került sor az önkormányzat bevételi forrás lehetıségek, valamint a költségvetési szervek feladatai áttekintése. Figyelemmel a költségvetési törvény alapnormatívája csökkenésére a munkaadókat terhelı járulékfizetési kötelezettség csökkenése miatt, figyelemmel a helyi iparőzési adóbevétel csökkenésére a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 29.évi LXXVII. Tv. alapján, továbbá a helyi adóról szóló 199. évi tv. telephely fogalom változásának hatására. Fejlesztési célú támogatás az eredeti elıirányzatban nincs tervezve. A beterjesztett 21 évi költségvetési rendelet tervezetben az Önkormányzat bevételeinek fıösszege e.ft ezen belül: - mőködési célú bevétel e.ft - felhalmozási célú bevétel e.ft a kiadások fıösszege e.ft ezen belül: - mőködési célú kiadás e.ft - felhalmozási célú kiadás e.ft a hiány összege e.ft ezen belül : - mőködési célú költségvetési hiány e.ft - felhalmozási célú költségvetési hiány e.ft

14 3 Olyan lényeges információ nem merült fel, amely a bevételi és a kiadási elıirányzatok megalapozottságát érintené. A 21 évi költségvetési rendelet tervezetben az Önkormányzat a bevételek és kiadások egyensúlyát nem tudja biztosítani. A rendelet tervezet 3..-a tartalmazza a hiány finanszírozásának bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel való biztosításának módját. Az Önkormányzat 21. évi költségvetése 21 évre vonatkozóan nem tartalmaz olyan kötelezettségvállalást, amely a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. Tv. (Ötv.) 88. -ban elıírt kötelezettség vállalás felsı határát meghaladná. A mőködési célú költségvetésben betervezett e.ft forráshiány jelentıs mértékő, aránya a mőködési célú bevételekhez viszonyítva 16,92 % Ez a mőködési hiány magas kockázatot jelent az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozóan. Az Önkormányzatnak az átmeneti likviditási gondok megoldására, a hiány finanszírozására folyószámla hitelkeret szerzıdése van a számlavezetı pénzintézettel. A hiány mértékére tekintettel javasolt intézményenként és elıirányzatonkénti zárolás hozzájárul a gazdálkodási egyensúly javításához, azonban mértékét tekintve nem elégséges a hiány megfelelı arányú csökkentéséhez. A zárolt elıirányzatok tekintetében kötelezettség nem vállalható. Véleményem szerint a mőködési költségvetés egyensúlyának javítása érdekében meg kell vizsgálni a mőködési hiány csökkentésének további lehetıségeit.: - Célszerő a kiadási elıirányzatok további felülvizsgálata a csökkentési, megtakarítási lehetıségek feltárása érdekében. - Javaslom a mőködési többlet bevételként befolyt összegek hiány fedezeteként való figyelembevételét. - Javaslom az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı települések támogatására vonatkozó (ÖNHIKI) pályázat ismételt benyújtását. - Javaslom a hiány csökkentése céljából intézkedési terv összeállítását. A könyvvizsgálat véleménye szerint Balmazújváros Város Önkormányzata 21. évi költségvetési rendelet-tervezet elıterjesztése az érvényes jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történt, tartalma összhangban van a törvényi követelményekkel.

15 4 A képviselı-testület 21. február 17-i ülésén az Önkormányzat 21 évi költségvetésérıl beterjesztett költségvetési rendelet tervezetet elfogadásra javaslom. Debrecen, 21. február 9. Szanyi Katalin Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK.: 2637

16 TERVEZET BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT./21. (II...) B.újv. Ör. számú r e n d e l e t e Az önkormányzat 21. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -a, a Magyar Köztársaság 21. évi költségvetésérıl szóló 29. évi CXXX. tv. alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Képviselı-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat alpítása, irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki. 2.. Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdése alapján a címrendet az 1.sz. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. (1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 21. évi költségvetésének (eft-ban) kiadási fıösszegét ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást ebbıl: -beruházások összegét felújítás összegét felhalmozási célú pénzeszköz átadás felhalmozási kölcsönök nyújtása 25 -támogatás értékő felhalmozási kiadás hosszú lejáratú hitel kamata tartalékok b./ a mőködési célú kiadásokat ebbıl: - a személyi jellegő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkorm. 1

17 - a munkaadókat terhelı járulékokat ebbıl kisebbségi önkorm. - a dologi jellegő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkorm a pénzeszköz átadás állam. ht-on kívülre támogatás értékő kiadás ebbıl kisebbségi önkorm. - az ellátottak pénzbeni juttatásai ebbıl kisebbségi önkorm. - mőködési célú kölcsön nyújtása tartalékok 5. összegben hagyja jóvá. (2) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes finanszírozási kiadását e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 21. évi költségvetésének (eft-ban) bevételi fıösszegét ezen belül: - a mőködési célú bevételt a felhalmozási célú bevételt összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 21. évi költségvetésének (eft-ban) hiányát ezen belül: - a mőködési célú a felhalmozási célú összegben hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (5) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 21. évi költségvetési létszámkeretét 368 fıben hagyja jóvá. 2

18 I. Az önkormányzat bevételei 4. (1) A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a 2-2/2 sz. mellékletek mutatják be, önkormányzat, önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként. (2) Elkülönítetten a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot 2/ sz., a Német Kisebbségi Önkormányzatot a 2/1-1-2.sz melléklet részletezi. 5.. A 3. -ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását az 3.sz. melléklet tartalmazza. 6.. A 5. -ban megállapított bevételeket forrásonként Polgármesteri Hivatal a részben önállóan gazdálkodó intézmények esetén az 3.1. számú, az önállóan gazdálkodó intézmény esetén 3.2. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 7.. A 3. -ban megállapított kiadási fıösszeget mőködési és felhalmozási kiadás bontásban, a mőködési jellegő kiadásokat kiemelt elıirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza. 8.. A 7. -ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények intézményenkénti kiadásait a 4.1. számú melléklet, az önállóan gazdálkodó intézmény kiadásait 4.2. számú melléklet állapítja meg, felhalmozási és mőködési bontásban, a mőködési jellegő feladatokat kiemelt elıirányzatonként. 9.. A 7. -ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként a 4.3. sz. melléklet tartalmazza. 3

19 1.. (1) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál e Ft-ban, az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként Ft-ban a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a felújítási kiadásokat célonként a Polgármesteri Hivatalnál e Ftban, az intézményenkénti felújítási kiadásokat célonként Ft-ban a a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. Általános és céltartalék 11.. A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 21-ban 3. e Ft-ban hagyja jóvá A Képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát 21. évben e Ft összegben állapítja meg a 5. számú melléklet alapján, részletezett célonként. Több éves kihatással járó feladatok 13.. A Képviselı-testület a több éves kihatással járó hiteltörlesztések és kezességvállalások részletezését a 6. számú melléklet szerint fogadja el. Közvetett támogatások 14.. A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetıleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 15. Bevételek és kiadások alakulása (1) Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 8/1-1-tıl 8/1-5 és 8/2. számú mellékletek tartalmazzák. (2) A mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi alakulását a külön bemutató mérleget a 9. az. melléklet tartalmazza. 4

20 16.. Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadása A Képviselı-testület a Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadásai részletezését a 1.1. számú melléklet szerint felhalmozási, 1.2. számú melléklet szerint mőködési elıirányzatként fogadja el. II. A 21. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 17.. (1) A képviselı-testület az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 74. (1) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási elıirányzat közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. (2) A Képviselı-testület a 21. évi céltartalék terhére történı felhasználást a 5. számú tábla alapján szabályozza. (3) A Képviselı-testület kötelezettség-vállalási jogát: a. az általános tartalék terhére - 2. e Ft erejéig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a 1 e Ft-ot nem haladhatja meg. Ugyanazon támogatott részére ugyanahhoz a tevékenységhez éves szinten maximum 1 e Ft adható e Ft erejéig az Mezıgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságra b. az egyesület, szervezetek támogatása biztosított elıirányzatból e Ft összegeben az Oktatási, Intézményfelügyeleti és Spotbizottságra ruházza át. (4) Az (2)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben nem hozható olyan döntés, ami a késıbbi években többletkiadással jár, illetve az önkormányzat képviselıjére, köztisztviselıjére vagy közalkalmazottjára személyi jellegő kifizetést illetve hozzá kapcsolódó járulékot állapít meg. (5) Az e -ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek a polgármester koordinálásával az I. félévi költségvetési beszámoló és az I-III. negyedéves költségvetési tájékoztató tárgyalásakor és a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i állapotban megfelelıen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejőleg köteles javaslatot tenni (1) Az évközben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról ha az érdemi döntést igényel a testület dönt a polgármester elıterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejő módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplı központi pótelıirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselı-testület a 17. (5) bekezdésében foglalt módon dönt. 5

21 (3) Az (1)-(2) bekezdésben szereplı elıirányzat módosításokról a képviselı-testület 17. (5) bekezdésében foglalt módon dönt A Képviselı-testület az Áht. 68. alapján az elıirányzatokat megváltoztatja. A képviselı-testület dönt a költségvetési szerveknél keletkezett többletbevétel felhasználásáról. 2.. Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatának teljesülésérıl az elıirányzat felhasználási ütemtervet a 8/1-1.-8/2. számú melléklet szerinti részletezésben fogadja el a képviselı-testület, ettıl eltérni a Pénzügyi, Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottság engedélyével lehet Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a képviselı-testület havi az elıirányzat felhasználási ütemterv alapján elkészített intézményfinanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettıl eltérni a beruházások és felújítások esetén külön engedély nélkül, más esetekben a Pénzügyi, Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottság engedélyével lehet (1) A Képviselı-testület a köztisztviselıi illetményalapot Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a közköltséges földbetemetés összegét Ft-ban, a közköltséges hamvasztásos temetés összegét Ft-ban állapítja meg (1) A költségvetés végrehajtása során a létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselı-testület dönt. (2) A létrejött hiányt elsısorban bevételi többletbıl kell fedezni, másodsorban hitelbıl, kötvénykibocsátásból. A mőködési hitel csökkentése érdekében be kell nyújtani az ÖNHIKI pályázatot. (3) A képviselı-testület a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás jogát kizárólagos hatáskörében tartja. (4) A képviselı-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit OPTIMA nyíltvégő befektetési jegy vásárlására fordítja, vagy pénzpiaci alapba fektetheti be. (5) A képviselı-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret szerzıdést köt a számlavezetı hitelintézettel. 6

22 24.. Önkormányzati biztost kell kijelölni, ha az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv 3 napon túli, elismert tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti kiadási elıirányzatának 1%-át, vagy egyébként a 15 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 3 nap alászorítani A képviselı-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 29. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egy idıben dönt. 26. Az államháztartásról szólómódosított évi XXXVII. törvény 15/A -ában elıírt közzététel a 2 e Ft és az e feletti összeghatárú támogatásokra vonatkozik. 27. A 292/29. (XII.19.) Korm rendelet 42. -ában szabályozott teljesítménytervet és a megvalósítási tervet elsı ízben a 211. évi költségvetésre vonatkozóan kell elkészíteni. E rendelet 21. február án lép hatályba. Balmazújváros, 21. február 9. Záró rendelkezések 28.. Dr Tiba István Dr. Veres Margit polgármester jegyzı Z á r a d é k : Kihirdetve 21. február.-án. Dr Veres Margit jegyzı 7

23

24

25 1.sz. melléklet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE Címszám Alcímszám Címnév 1. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat 2. Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 3. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 4. Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 5. Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2. Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi elıirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fıbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a mőködési kiadásokat kiemelt elıirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, - a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni.

26 2. sz.melléklet Önkormányzat 21. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 28. tény 29. várható 21. terv Kiadások 28. tény 29. várható 21. terv 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz Hitelek Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok 5 I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felújítási kiadások Támogatási értékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) Tartalékok Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása Hitelek Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám

27 2/1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények 21. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 28. tény 29. várható 21. terv Kiadások 28. tény 29. várható 21. terv 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz Hitelek Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok 5 I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felújítási kiadások Támogatási értékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) Tartalékok Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása Hitelek Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 510-20/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2. számú előterjesztés Egyszerű többség

2. számú előterjesztés Egyszerű többség 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő, Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvári

Részletesebben

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12 /2011. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Könyvvizsgálói

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől és Hajdúhadház Város Önkormányzata Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottsága Elnökétől 4242 Hajdúhadház,

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Részére. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi foglalkoztatáspolitikájáról

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Részére. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi foglalkoztatáspolitikájáról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Részére Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi foglalkoztatáspolitikájáról Készítette: Bóta Barbara aljegyző 1 1 Bevezetés A Képviselő-testület

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. DECEMBER 15-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. DECEMBER 15-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. DECEMBER 15-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatszám: 195-213. - 2 - Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T i

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 1 SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 6-án Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az Európai Uniós pályázatok vizsgálata A vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala Hivatkozási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának Sorszám: III/5 2010. évi költségvetési koncepciója Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben