Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s"

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 211. február 16. (szerda) napjára de. 9. órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Dr. Veres Margit jegyzı 3. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 211. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 4. A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény éves munkatervének elfogadása Elıadó: Tóth János intézményvezetı 5. A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár éves munkatervének jóváhagyása Elıadó: Molnárné Nemes Margit intézményvezetı 6. Elıterjesztés az Önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 211. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában Elıadók: a társaságok ügyvezetıi 7. Beszámoló a Hortobágy községgel kötött igazgatási társulás mőködésérıl Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés az egészségügyi alapellátást nyújtó egyes szolgálatok körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet megalkotása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 39/27. (XI. 25.) sz. rendeletének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 1. Elıterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/21. (II.17.) számú rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. Elıterjesztés a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 4/21. (II.17.) számú rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Tájékoztató a Hajdúböszörményi Polgári Védelmi Kirendeltség 21. évi munkájáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés vis maior támogatási kérelem beadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

2 2 14. Elıterjesztés Balmazújváros, Kossuth téri lakótelepen kialakított magántulajdonú kereskedelmi és szolgáltató építési telek tulajdonosi hozzájárulása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 15. Elıterjesztés a Halomalja Kft. tartozás kiegyenlítése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 16. Elıterjesztés a Balmazújváros belterület 5151/3 helyrajzi számú ingatlan jelzálog tárgyként történı felajánlása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 17. Elıterjesztés a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola mőködésérıl és vezetıi pályázatának kiírásáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 18. Elıterjesztés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, valamint a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 19. Elıterjesztés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetıi álláshely pályázatának kiírása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. A DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 211. évi üzleti tervének elfogadása Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 21. Elıterjesztés a közterületi névvel nem rendelkezı balmazújvárosi utcák elnevezése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 22. Elıterjesztés magánszemély tulajdonában lévı pénzérmék, papírpénzek önkormányzat részére történı ajándékozása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 23. Elıterjesztés hulladékszállítás és ártalmatlanítás havi díjának megállapítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 24. Elıterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. társasági szerzıdésének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 25. Elıterjesztés a nagyháti útárkok karbantartása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 26. Elıterjesztés útfelújítási együttmőködés tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 27. Elıterjesztés ÁSZ-HALÁSZ Kft. kérelme tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester II. Z á r t ü l és 1. Elıterjesztés jogorvoslati kérelem elbírálása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 211. február 11. Dr. Tiba István sk. polgármester

3 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: I/1. Dr. Veres Margit Jegyzı Tisztelt Képviselı-testület! POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 312/21. (XI. 25.) Az önkormányzati tulajdonú költségalapon meghatározott lakbérő lakás pályáztatása tárgyában A testületi döntésnek megfelelıen az érintettek kiértesítése megtörtént. A nyertes pályázók a kifüggesztés leteltét követıen megkötötték az üzemeltetıvel a bérleti szerzıdést. 356/21. (XII. 29.) Vis maior támogatási kérelem beadás tárgyában A Magyar Államkincstárhoz és a Hajdú-Bihar megyei Közigazgatási Hivatalhoz a vis maior támogatási kérelem határidıben benyújtásra került. 357/21. (XII. 29.) Forrás biztosítása gép vásárlás tárgyában A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére a gépvásárláshoz szükséges összeg átutalásra került. 12/211. (I. 19.) Vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozóan A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-vel a vízterhelési díj átvállalására vonatkozó megállapodás aláírásra került, a 211. évi költségvetési rendelet-tervezetbe betervezésre került a kifizetéshez szükséges elıirányzat. 14/211. (I. 19.) Polgármesteri végkielégítés kifizetéséhez kapcsolódó programban való részvétel tárgyában Az Allianz Biztosító Zrt-vel a polgármesteri végkielégítés kifizetéséhez kapcsolódó programban való részvételre vonatkozó szerzıdés aláírása megtörtént. 16/211. (I. 19.) A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola Pedagógiai Programjának jóváhagyása tárgyában A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola Pedagógiai Programját a Képviselıtestület 211. január 19-i ülésén hagyta jóvá, melyrıl készült határozatot megküldtük az iskola igazgatójának. Az igazgató asszony gondoskodott a dokumentum nyilvánosságra hozataláról. 17/211. (I. 19.) A DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság és az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság felügyelıbizottsági tagjának kijelölése tárgyában Mindkét társaság esetében a felügyelıbizottsági tag kijelölésérıl szóló határozatot megküldtük a társaság ügyvezetıjének, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesterének.

4 19/211. (I. 19.) A Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására (KKK CSOMÓPONT-21.) vonatkozó pályázat benyújtása tárgyában A vonatkozó pályázat határidıben benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt áll. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 211. február 11. Dr. Tiba István polgármester 2

5 TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı a Szociális csoport munkájáról az alábbiakat jelenti: A súlyos mozgáskorlátozott személyek részére a jogosultsági feltételek fennállása esetén évben is megállapítható a közlekedési támogatás. Azon személyek esetében akinek a mozgáskorlátozottsága a korábbi években is fennállt 211. április 3-ig kell a kérelmet benyújtani. A határidı elmulasztása jogvesztı. A kérelem formanyomtatvány elkészült azok postázása is megtörtént az érintettek részére. A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvényt, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényt, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben módosító 21. évi LXVI. törvény szabályozza a tankötelezettség teljesítését, mely szerint amennyiben a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és összegyőlik 1 igazolatlan órája, az iskola ezt jelzi a jegyzıi gyámhatóságnak. A gyámhatóság a jogszabály hatályba lépése, 21. augusztus 3-a óta, 5 alkalommal figyelmeztette a szülıt végzésében arra, hogy az adott tanévben mulasztott ötvenedik igazolatlan óra után el fogja rendelni az iskoláztatási támogatás felfüggesztését és ezzel egyidejőleg a gyermek védelembe vételét. Ilyen hatósági intézkedésre 2 gyermek esetében került sor, melybıl 14 esetben már jogerıre emelkedett a döntés. Elhanyagolás miatt további 5 gyermek (2 család) esetében került felfüggesztésre a családi pótlék. A 211. február 15-ig határidıs statisztikai adatszolgáltatásnak eleget tettünk, Jelentés a gyámhatóság tevékenységérıl 21. címő statisztikai adatlapot továbbítottuk a Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Igazgatósága felé január 1-tıl a rendelkezésre állási támogatás helyébe a bérpótló juttatás lépett. Ezen idıponttól kezdıdıen 38 fı részére került megállapításra a bérpótló juttatás. A módosítás miatt elkezdıdött a rendelkezésre állási támogatás és a rendszeres szociális segély esedékes felülvizsgálata, mely során összesen 439 fı részére folyósított ellátás kerül vizsgálat alá. Az önkormányzatoknak felülvizsgálat keretében április 3-ig kell az átminısítéseket elvégezni, vagyis a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek bérpótló juttatásra lesznek jogosultak. Bérpótló juttatás 211. december 31-e után csak annak a személynek lesz folyósítható, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelızı egy évben legalább 3 nap munkaviszonyt tud igazolni, vagy úgy, hogy a közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy pedig az elsıdleges munkaerıpiacon helyezkedik el. A 3 napba be kell számítani az egyszerősített foglalkoztatást és a háztartási munkát, valamint a munkaerıpiaci programban, vagy 6 hónapot meghaladó idıtartamú képzésben történı részvétel idıtartamát is. A közcélú foglalkoztatás 211. február 15-tıl indul, melynek keretében 16 fı részére közvetítı lapot küldtünk. Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: Az osztály munkatársai helyszíni szemlékkel továbbra is figyelı szolgálatot tartottak az elmúlt egy hónapban a belvízvezetı fıgyőjtı csatornarendszerek ellenırzésével, a belvízelvezetı csatornák felmérésérıl készült adatlapot megküldtük a Kormányhivatal részére. A fürdı beruházás során hetenkénti helyszíni egyeztetésen vettünk részt az aljegyzıvel és a beruházó Városgazdálkodási Kft.-vel. Jelenleg a belsıterő medencék vasbetonszerkezetei után a pince fölötti zárófödém betonozása van folyamatban, továbbá 1

6 az idıjárástól függıen készülnek a falazási munkák. A Kölcsey utcai 3 fıs ifjúsági szállás kivitelezése megfelelı ütemben halad, a fıbb teherhordó szerkezetek (fıfalak, födémek, tetıszerkezet, vasbetonkoszorúk, lépcsı szerkezet, stb.) elkészültek, a kivitelezı jelenleg válaszfalazást végez. A Dózsa Gy. utcai egészségügyi alapellátó intézmény bıvítéséhez a tervezı a szükséges kiviteli terveket leszállította, az építési területen a korábbi tőzoltószertár és egyéb épületek elıre nem látható földfelszín alatti régi közmővei kiváltásra kerültek. Elkészült az épület cölöp alapozása és az alapozási munkákhoz tartozó vasbeton gerendázás. A vállalkozó ezek alapján megkezdhette a falazási munkákat. A Képviselı-testület 211. január hónapban döntött az Arany János utcai fiatalok közösségi háza és a Veres P. utca 57. szám alatti idısek otthona bıvítés elıkészítésérıl. A közbeszerzési eljárások elıkészítéséhez a létesítmények tervezıi a tender és kiviteli terveket leszállították. A kıudvari bekötıút melletti rekultivált szennyvízürítı hely területének legelıvé történı átminısítéséhez a talajvizsgálati és geodéziai munkarészek elkészültek, a dokumentációkat a földhivatalhoz két eljáráshoz, egyrészt a földminısítés talajvédelmi eljárásához, másrészt a legelıvé történı mezıgazdasági célú minısítéséhez benyújtottuk. A Debreceni út Debreceni utca Városközpont, Kossuth tér nyomvonalon tervezett kerékpárúthoz 1 magáningatlant érintı kisebb földrészletek vásárlása megtörtént, az osztály lebonyolította az ezzel kapcsolatos geodéziai tervek elkészítését és jóváhagyását, a földhivatali eljárás kezdeményezését, illetve az adás-vételi szerzıdések megkötését. A Veres P. u. 57. szám alatti költségalapú lakás - Képviselı-testület által hozott döntés alapján a pályáztatás után a bérbeadási eljárással lezárult. A Kossuth tér 8-9. szám alatti eladásra kijelölt lakás bérlıje a Képviselı-testület által megállapított vételárat elızetesen elfogadta, a szerzıdés elıkészítése folyamatban van. A mezıgazdasági ügyintézı elıkészíti a 211. évben március 15-ig esedékes mezııri járulék kiértesítésével és befizetésével kapcsolatos közel 8 tételbıl álló ügyekben szükséges intézkedéseket. Folyamatosan ellátjuk a földingatlanok adásvételével és a földhaszon bérleti szerzıdések kifüggesztésével és hirdetménnyel szükséges feladatokat. Az osztályon lévı két fı munkatárs más munkaköri feladatai mellett ellátja a közterület felügyelettel kapcsolatos intézkedéseket. Az elmúlt idıszakban az E-ON felé több közvilágítás meghibásodással kapcsolatos bejelentést tettünk. Az E-ON az elmúlt év ıszétıl tervezte és megkezdte a városközpontban a mőszakilag meghibásodott és elavult, mintegy 3-35 éves élettartamú régi kábeles közvilágítási hálózatok szakaszos kiváltását. Ezzel kapcsolatosan folyamatosan egyeztetünk és felkértük az E-ON beruházás kivitelezıjét, hogy a tavaszi ütemezés során az önkormányzati győjtıutakat érintı szakaszokon ütemezze be elsısorban a kábelfektetést. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Építésügy Az Építési csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai, ügyei: - 14 férıhelyes szenvedélybeteg lakóotthon építési engedélyezése Egyek településen. - Balmazújvárosi Rendırkapitányság lift építési engedélyezése. - Hortobágy állattartó telep építési engedély iránti kérelem elbírálása. - Hortobágy Nemzeti Park madárház, betekintı épület, betonrámpa, etetısziget, WC csoport használatbavételi engedély kiadása. - HNT-Halastó kisvasúthoz kapcsolódó épületeinek használatbavételi engedélyezése. (Kisvasút megálló, kiállító és információs épület, WC csoport) - Hortobágy Dinnyéstanya állattartótelep bıvítésének, korszerősítésének építési engedélyezése. 2

7 - Presszó és gyorsbüfé építési engedélyezése. - Melléképületek építési engedélyezése. - Raktárépületek használatbavételi engedélyezése. - Árpádhalma állattartó telep építési engedélyezése. - LIDL áruház bıvítés pékséggel építési engedélyezése. - Birtokközpont kialakítására vonatkozó engedély kérelmek. - Debrecen engedélynélküli építkezés fennmaradási engedélyezése. - Egyek gátırház és védelmi szállás épület magastetı ráépítés és felújítás építési engedélyezése. - MÁV Kónya megállóhelyen esıbeálló építési engedélyezése. - Állattartó telepeken megépített almos trágyatárolók és kapcsolódó létesítményeinek használatbavételi engedélyezése. - Balmazújváros és Hortobágy külterületén állattartó épületek bıvítésének építési engedélyezése. - Debrecen - eljáró hatóságként - óvoda építési engedélyezése és iskolabıvítés elvi engedélyezési eljárása. - Lakóépületek használatbavételi engedélyezési eljárása (Egyek, Hortobágy és Balmazújváros településeken). - Különbözı rendeltetéső mezıgazdasági épületek engedélyezése pályázatokhoz (pl. géptároló, terménydaráló, stb mind három településen). - Életveszélyes épületek bontása Balmazújváros és Egyek településen. - Bejelentés köteles építési munka nyilvántartásba vétele, és határozattal való tudomásul vétele folyamatosan mind három településen. - Szakhatósági állásfoglalások kiadása folyamatosan, legfıképpen a földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekhez, vízjogi létesítési ügyekhez, útépítési ügyekhez és a mőködési engedéyezési eljárásokhoz. - A statisztikai adatszolgáltatásokat továbbra is folyamatosan és havi, negyedéves, féléves és éves gyakorisággal végezzük. - Zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelmek elbírálása. - Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgltatás az APEH felé. - Építési engedély hatályának meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása. - Építési engedély felfüggesztésére vonatkozó kérelmek elbírálása. Közlekedési igazgatás Az elmúlt jelentésem óta az alábbi ügyekben jártunk el: - Gépjármő ügyben 154 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 117 db ügy. - Vezetıi engedély visszavonására 12 alkalommal kellett intézkednünk. - Átírással, üzembentartói bejegyzéssel kapcsolatos kérelem 82 db érkezett. - Forgalomból történı kivonások száma kérelemre 72 db. - Adatváltozás miatt 95 db forgalmi engedélyt kellett kicserélnünk. - Állandó vezetıi engedélyt 11 esetben adtunk ki. - Ideiglenes vezetıi engedély 1 db, míg nemzetközi vezetıi engedély 1 db került kiadásra. Vállalkozói igazolvány, mőködési engedély, telepengedély, parkolási igazolvány Az elmúlt jelentésem óta 5 esetben történt egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés. Ügyfélkapu regisztrációra 24 esetben került sor. Folyamatosan végezzük az ellenırzéseinket a telepengedélyekkel, mőködési engedélyekkel és vállakozói igazolvánnyal végezhetı tevékenységek tekintetében körzetközponti szinten. Az üzletben és a piacon folytatott kereskedelmi tevékenységeket Balmazújváros és 3

8 Hortobágy viszonylatában fenti idıszakban 12 esetben engedélyeztünk és vettünk nyilvántartásba. Elektronikus úton, határidıre teljesítettük a KSH felé az adatszolgáltatási kötelezettségünket mind az üzletek, mind a szálláshelyek vonatkozásában. A telepengedélyezéssel kapcsolatos feladatainkat kistérségi hatáskörben látjuk el, melynek kapcsán többszöri alkalommal kellett helyszíni szemlét tartanunk. Engedélyezési és nyilvántartási eljárást 1 esetben folytattunk le. A vizsgált idıszakban 14 db parkolási igazolvány kiadására került sor. Helyszíni ellenırzésre Balmazújvárosban (üzletek és egyéni vállalkozók ellenırzése) az elmúlt idıszakban 6 esetben került sor. Alkalmi nyitvatartás-módosítás bejelentésével kapcsolatban 8 esetben kellett eljárnunk. Elkészült az összesítés és a kötelezı adatszolgáltatásnak eleget tettünk az üzletekrıl és szálláshelyekrıl. Anyakönyvi igazgatás 211. január 1-tıl lépett hatályba az új állampolgársági törvény, amely lehetıvé teszi a határon túli magyarok részére az un. Egyszerősített honosítási eljárás lehetıségét. Ez a kérelem benyújtható a BÁH-nál, a külképviseleteken, és bármely magyarországi anyakönyvvezetınél. Január hónapban 8 fı adta le egyszerősített honosítási kérelmét hivatalunkban, akiknek többsége Balmazújvároson kívánja letenni az állampolgársági esküt, amennyiben kérelme elfogadásra kerül. Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 14 helyben anyakönyvvezett haláleset történt és 1 házasságkötés. A vizsgált idıszakban 33 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult. Anyakönyvi kivonat kiadására 33 esetben került sor, 3 esetben történt házassági névmódosítás, névadózás nem történt. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 3 esetben rögzítettünk. Személyi azonosító és lakcím igazolvány ügyintézés A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rend Az állandó személyazonosító igazolvány hivatalbóli kiadása c. része egy 28/C. -sal egészül ki, mely szerint, Ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye a külképviselet, a központi szerv a hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazolványt a polgár lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzınek küldi meg. Az állandó személyazonosító igazolványt a polgárnak a lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzı adja át, egyidejőleg gondoskodik az érintett korábbi (külföldieknek kiadott) személyazonosító igazolványának bevonásáról. Ez év január 1-tıl fentiek alapján járunk el. Az elmúlt jelentésem óta személyi azonosító és lakcím igazolvány terén az alábbi esetekben jártunk el: Állandó személyi azonosító igazolvány kiadásával kapcsolatban: - Lejárt, vagy érvényes szig. cseréje 112 db. - Elvesztés miatti csere 12 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 4 db. - Adatváltozás miatti csere 7 db. - Elsı kiadás 14. életév alatt 3 db. - Elsı kiadás 14. életév felett 9 db. - Ideiglenes szig. kiadás (1 évig át nem vett okmány) 1 db Ideiglenes személyi azonosító igazolvánnyal kapcsolatban: - Lejárt vagy érvényes szig. cseréje 23 db. - Elvesztés miatti csere 8 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 3 db. - Ideiglenes szig. kiadás (1 évig át nem vett okmány) 1db 4

9 Útlevél Az elmúlt idıszakban 24 útlevél került kiadásra, ebbıl utazásra visszaadott útiokmány 3 db, érvénytelenítve/érvényes vízummal kiadott 13 db és új kiadás 8 db. 21. július 12. napjától a személyazonosító és útlevél alkalmazásban bevezetésre került egy új szolgáltatás. Amennyiben az ügyfél a kérelme rögzítése során kéri, akkor sms-ben vagy ben az elkészült okmány postázásáról a postázás napján értesítést kap. Új feladatként jelentkezik az, hogy megváltozott és összetettebb lett azon engedélyezési eljárások ügymenete, ahol a kérelmezı magyar állampolgársága nem igazolt. Ez esetben a tényállás tisztázása a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal megkeresésével indul az ügyintézés és a visszaigazolás függvényében kerül meghatározásra a további eljárási rend. Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport 21. december végén kihirdetésre került a 21. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 211. évi költségvetésérıl, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény módosítása, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/29. (XII. 19.) kormányrendelet módosítása, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2. (XII. 24.) kormányrendelet módosítása. Fenti jogszabályok és egyéb ágazati jogszabályok alapján elkészült az önkormányzat 211. évi költségvetési rendelet-tervezete, melyet beterjesztettünk. Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek. Az önkormányzat 21. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos zárási munkák elvégzése folyamatban van. Adócsoport Mind Balmazújváros, mind Hortobágy község vonatkozásában befejezõdtek a 21. évi zárási munkálatok. A zárási összesítõket határidõben megküldtük a Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regionális Igazgatósága felé. Jogszabályi elõírásoknak megfelelõen valamennyi adónem tekintetében elkészítettük új adóbevallás-nyomtatványainkat, melyek adócsoportunkon az ügyfelek rendelkezésére állnak. A nyomtatványok a korábbi évekhez hasonlóan mind nyomtatható, mind nyomtatvány-kitöltõ programmal kitölthetõ verzióban hozzáférhetõk Balmazújváros város weboldalán. Magánszemélyek kommunális adójában a szennyvízmentesség, valamint a 62 év felettiek adókedvezménye miatt adózóink számára mintegy 35 db határozat kiadása válik szükségessé. Ezek rögzítése, feldolgozása folyamatban van. Gépjármûadóban megtörtént a 21. december havi változások feldolgozása, ez mintegy 11 db határozat kiadását jelentette. Hortobágy és Balmazújváros vonatkozásában az új program-verzióra várunk, melyet a MÁK Igazgatósága fog részünkre megküldeni. Ezt követõen elkezdõdhet a 21. évben bekövetkezett változások ONKA programban történõ rögzítése (gépjármû eladás, gépjármû vétel). Ebbõl adóadóan az ügyfelek részére mintegy 2 db határozat elõkészítésére, kinyomtatására és kipostázására kerül sor február hónapban. Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 211. január hónapjában 5

10 21. december 16. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag egy tanácsülése volt, 211. január 26. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 211. január 26. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó tanulói számára 211. február 1. napjától 211. június 15. napjáig hetente 2 tanítási napon - napi,2 liter tejterméket biztosít a 211. évi VM rendeletben szabályozott iskolatej program keretében. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása és az Elamen Zrt. társaság közötti vállalkozási szerzıdést közös megegyezéssel módosítják. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló szabályzatát. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása és a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ tekintetében behajthatatlan követelésnek minısíti a jogszabályi elıírásoknak megfelelı tételeket. Dr. Bencsik Judit, a Titkársági Osztály vezetıje jelenti: A szabálysértési statisztika elkészült. A 211. január 24-i állapot szerint a 21. évben Ft pénzbírság került kiszabásra. A behajtás iránti végrehajtási eljárások folyamatosan zajlanak. A statisztikából látható, hogy továbbra is a közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése miatt indult szabálysértési eljárások száma a legmagasabb ( 262 ügy ), míg nagyságrendileg a tulajdon elleni szabálysértések állnak a második helyen ( 12 eljárás ), annak ellenére, hogy augusztus vége óta a szabálysértési hatóság ezen ügyekben eljárni már nem jogosult. Sajnos magas a fiatalkorú elkövetık száma, a 21. évben 45 fiatalkorú személlyel szemben került lefolytatásra szabálysértési eljárás. A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola tekintetében hatásvizsgálatot végeztünk, melynek keretében megvizsgáltuk az iskola összevonásokról szóló 27. évi szakértıi anyagot, az ezzel kapcsolatos tárgyalásokon elhangzó érveket, ellenérveket, valamint azt, hogy az elmúlt 3 tanév tapasztalatai hogyan igazolták mindezek teljesülését. Elıkészítettük Képviselı-testületi döntésre az egészségügyi alapellátásról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. Ezzel kapcsolatosan több egyeztetésre is sor került a fogorvosokkal, házi gyermekorvosokkal, a körzetek egyenlıbb felosztása érdekében. A megyei önkormányzat fejlesztési tervéhez óvodai neveléshez, alap- és középfokú oktatáshoz kapcsolódó valós és tervezett adatokat szolgáltattunk a 21/211. tanévtıl kezdıdıen a 216/217-es tanévig bezárólag. A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár és a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratainak szükséges módosításait elvégeztük, mely jelent testületi ülésen kerül megtárgyalásra. Azon szülıket, akik gyermekeiket nem vitték el a szükséges vizsgálatra, jegyzıi határozatban felszólítottuk kötelezettségük teljesítésére. 6

11 Az Egyesített Bölcsıde és Óvoda intézmény szervezésében került sor arra a kistérségi vers és mesemondó versenyre, melyet immár harmadik alkalommal szerveztek az óvónık. A fenntartó részérıl Kaszás Tiborné és Takács Erika hivatali dolgozók vettek részt. A Holiday World Prágai Turisztikai és Utazási Kiállításon egy féloldalas ismertetıvel - kiemelten a nyári fürdınyitásra - kívánjuk népszerősíteni Balmazújvárost. Településünk látogatottsága, leendı főrdıvendégeink megszólítása marketingmunka nélkül elképzelhetetlen. Az Európai Unióhoz az "Európa a polgárokért" programon belül testvérvárosok találkozójának szervezésére nyújtott be hivatalunk pályázatot. Sikeres pályázat esetén további kapcsolatok felvételére (táncosok, civil szervezetek), bıvítésére lenne lehetısége városunknak. Elbírálás várhatóan ez év májusában, júniusában történik. A képviselı testület 9/211. (I. 19.)számú határozatának megfelelıen az egyesületek, szervezetek támogatásáról szóló felhívás a város honlapján és a hirdetıkön kifüggesztésre került, illetve a januári lapban rövid tájékoztatást kaptak az érintettek. A Gazdasági Tükörkép magazin februári számában az Észak-Alföldi Régió bemutatkozására kerül sor. Városunkról 1/2 oldalon jelenik meg összefoglaló január 31-én megküldtük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal felé a 21. évi hatósági statisztikát. Államigazgatási ügyben 9293 döntés, önkormányzati hatósági ügyben 4596 döntés született. Fıszámon db irat, alszámon irat került iktatásra, azaz összesen iktatott irat volt 21-ben. (Összehasonlításképpen ez a szám 29-ben db volt.) Balmazújváros, 211. február 11. Dr. Veres Margit jegyzı 7

12 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Balmazújváros Város Önkormányzata 211. évi költségvetési rendelet tervezetérıl Készült.: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı testülete részére Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzata 211. évi költségvetési rendelet tervezetének vizsgálatát. A 211. évi költségvetési rendelet elkészítése a Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesterének felelıssége. A költségvetés elfogadása a testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgáló felelıssége a költségvetési rendelet tervezet véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A Standardok értelmében, az éves költségvetés véleményezése során meg kell gyızıdni arról, hogy az éves költségvetési rendelet tervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi elıirányzatai biztosítják e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalja a tervezett elıirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyızıdésem, hogy munkám megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálati vélemény kialakításához, és a testületi döntés megalapozásához. Véleményem szerint az Önkormányzat 211. évi költségvetési rendelet tervezete összhangban van a jogszabályi elıírásokkal, szerkezete megfelel az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/29.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltaknak. A rendeletben foglaltak a bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel készültek. Tartalmazza az Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételeit és kiadásai bemutatását. /Szakellátás fejlesztés, Önk. utak fejlesztése, Kerékpárforgalom hálózat építés, Gimnáziumi épület felújítás / 1

13 Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992 évi XXXIII tv a alapján a jegyzı által elkészített, költségvetési rendelet tervezetet a polgármester 211. február 15.-ig beterjeszti a képviselı-testületnek. A 211. évi költségvetési rendelet tervezetet a helyben képezhetı bevételek, valamint az ismert kiadások, kötelezettségek figyelembe vételével kell összeállítani. Az összeállítás elıtt át kell tekinteni a Polgármesteri Hivatal, az önállóan mőködı, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek 211 évre vonatkozó feladatait, az Önkormányzat egésze bevételi forrásait, lehetıségeit. A 211 évi költségvetési rendelet tervezet összeállítása során a jogszabályi változásoknak, elıírásoknak megfelelıen került sor az önkormányzat bevételi forrás lehetıségek, valamint a költségvetési szervek feladatai áttekintése. A beterjesztett 211 évi költségvetési rendelet tervezetben az Önkormányzat bevételeinek fıösszege e.ft ezen belül - a mőködési célú bevétel e.ft - a felhalmozási célú bevétel e.ft Pénzforgalom nélküli bevétele e.ft ezen belül - a mőködési célú bevétel e.ft - a felhalmozási célú bevétel e.ft / 21 évi pénzmaradványból 211 évre betervezett / a kiadások fıösszege e.ft ezen belül - a mőködési célú kiadás e.ft - a felhalmozási célú kiadás e.ft Finanszírozási kiadás /felhalmozási célú / e.ft a hiány összege e.ft ezen belül : - mőködési célú költségvetési hiány e.ft - felhalmozási célú költségvetési hiány e.ft Olyan lényeges információ nem merült fel, amely a bevételi és a kiadási elıirányzatok megalapozottságát a továbbiakban érintené. A 211 évi költségvetési rendelet tervezetben az Önkormányzat a bevételek és kiadások egyensúlyát nem tudja biztosítani. 2

14 A rendelet tervezet 3. (5). pontja tartalmazza a hiány finanszírozásának bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel való biztosításának módját. Az Önkormányzat 211. évi költségvetése 211 évre vonatkozóan nem tartalmaz olyan kötelezettségvállalást, amely a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. Tv. (Ötv.) 88. -ban elıírt kötelezettség vállalás felsı határát meghaladná. A mőködési célú költségvetésben betervezett e.ft forráshiány nagy mértékő, aránya a mőködési célú bevételekhez viszonyítva 18,52 %. Ez a mutató 21 évben eft mőködési célú forráshiány, aránya % volt. Ez a mőködési hiány magas kockázatot jelent az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozóan. Az Önkormányzatnak az átmeneti likviditási gondok megoldására, a hiány finanszírozására folyószámla hitelkeret szerzıdése van a számlavezetı pénzintézettel. A hiány mértékére tekintettel a 6. sz. táblázatban javasolt intézményenként és elıirányzatonkénti zárolás hozzájárul a gazdálkodási egyensúly javításához, azonban mértékét tekintve nem elégséges a hiány megfelelı arányú csökkentéséhez. A zárolt elıirányzatok tekintetében kötelezettség nem vállalható. Véleményem szerint a mőködési költségvetés egyensúlyának javítása érdekében meg kell vizsgálni a mőködési hiány csökkentésének további lehetıségeit.: - Célszerő a kiadási elıirányzatok további felülvizsgálata a csökkentési, megtakarítási lehetıségek feltárása érdekében. - Javaslom a mőködési többlet bevételként befolyt összegek hiány fedezeteként való figyelembevételét. - Javaslom az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı települések támogatására vonatkozó (ÖNHIKI) pályázat ismételt benyújtását. Javaslom e célból intézkedési terv összeállítását. A felhalmozási célú költségvetés szintén nagy mértékő e.ft hiánnyal került betervezésre. A könyvvizsgálat véleménye szerint Balmazújváros Város Önkormányzata 211. évi költségvetési rendelet-tervezet elıterjesztése az érvényes jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történt, tartalma összhangban van a törvényi követelményekkel. 3

15 A képviselı - testület 211. február 16-i ülésére az Önkormányzat 211 évi költségvetésérıl beterjesztett költségvetési rendelet tervezetet elfogadásra javaslom. Debrecen, 211 február 9 Szanyi Katalin Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK.:

16 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİ-TESTÜLETE./211. (II...) önkormányzati r e n d e l e t e Az önkormányzat 211. évi költségvetésérıl TERVEZET Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 1. (6) bekezdése b. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 12. (12) bekezdés b. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Cigány Kisebbségi Önkormányzattal egyetértésben, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balmazújváros Város önkormányzat képviselı-testületének Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága és a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselı-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat alapítása, irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki. 2. Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdése alapján a címrendet az 1.sz. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 211. évi költségvetésének (eft-ban) kiadási fıösszegét ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást ebbıl: -beruházások összegét felújítás összegét felhalmozási célú pénzeszköz átadás felhalmozási kölcsönök nyújtása 25 -támogatás értékő felhalmozási kiadás hosszú lejáratú hitel kamata tartalékok

17 b./ a mőködési célú kiadásokat ebbıl: - a személyi jellegő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkorm. - a munkaadókat terhelı járulékokat ebbıl kisebbségi önkorm. - a dologi jellegő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkorm a pénzeszköz átadás állam. ht-on kívülre támogatás értékő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkorm. - az ellátottak pénzbeni juttatásait ebbıl kisebbségi önkorm. - mőködési célú kölcsön nyújtását tartalékok 3. összegben hagyja jóvá. (2) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes finanszírozási kiadását e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 211. évi költségvetésének (eft-ban) bevételi fıösszegét ezen belül: - a mőködési célú bevételt a felhalmozási célú bevételt összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 211. évi költségvetésének (eft-ban) pénzforgalom nélküli bevételét ezen belül: - a mőködési célú - a felhalmozási célú összegben hagyja jóvá. 2

18 (5) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 211. évi költségvetésének (eft-ban) hiányát ezen belül: - a mőködési célú a felhalmozási célú összegben hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (6) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 211. évi költségvetési létszámkeretét 371 fıben hagyja jóvá. I. Az önkormányzat bevételei 4. (1) A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a 2-2/2 sz. mellékletek mutatják be, önkormányzat, önállóan mőködı és gazdálkodó és önállóan mőködı költségvetési szervenként. (2) Elkülönítetten a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot 2/ sz., a Német Kisebbségi Önkormányzatot a 2/1-1-2.sz melléklet részletezi. 5. A 3. -ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását az 3.sz. melléklet tartalmazza. 6. Az 5. -ban megállapított bevételeket forrásonként a Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı intézmények esetén az 3.1. számú, az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény esetén 3.2. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 7. A 3. -ban megállapított kiadási fıösszeget mőködési és felhalmozási kiadás bontásban, a mőködési jellegő kiadásokat kiemelt elıirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza. 3

19 8. A 7. -ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı költségvetési intézmények intézményenkénti kiadásait a 4.1. számú melléklet, az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény kiadásait a 4.2. számú melléklet állapítja meg, felhalmozási és mőködési bontásban, a mőködési jellegő feladatokat kiemelt elıirányzatonként. 9. A 7. -ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként a 4.3. sz. melléklet tartalmazza. 1. (1) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál e Ft-ban, az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként Ft-ban a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a felújítási kiadásokat célonként a Polgármesteri Hivatalnál e Ft-ban, az intézményenkénti felújítási kiadásokat célonként Ft-ban a a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. Általános és céltartalék 11. A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 211. évben 3. e Ft-ban hagyja jóvá. 12. A Képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát 211. évben e Ft összegben állapítja meg a 5. számú melléklet alapján, részletezett célonként. Több éves kihatással járó feladatok 13. A Képviselı-testület a több éves kihatással járó hiteltörlesztések és kezességvállalások részletezését a 6. számú melléklet szerint fogadja el. Közvetett támogatások 14. A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetıleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4

20 15. Bevételek és kiadások alakulása (1) Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 8/1-1-tıl 8/1-5 és 8/2. számú mellékletek tartalmazzák. 16. Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadása A Képviselı-testület a Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadásai részletezését a 9.1. számú melléklet szerint felhalmozási, 9.2. számú melléklet szerint mőködési elıirányzatként fogadja el. II. A 211. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 17. (1) A képviselı-testület az államháztartási törvény 74. (1) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási elıirányzat közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. (2) A Képviselı-testület a 211. évi céltartalék terhére történı felhasználást a 5. számú tábla alapján szabályozza. (3) A Képviselı-testület kötelezettség-vállalási jogát: a. az általános tartalék terhére - 2. e Ft erejéig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a 1 e Ft-ot nem haladhatja meg. Ugyanazon támogatott részére ugyanahhoz a tevékenységhez éves szinten maximum 1 e Ft adható e Ft erejéig a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságra, b. az egyesületek, szervezetek támogatására biztosított elıirányzatból e Ft összegeben az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságra ruházza át. c. A polgármester pályázatok benyújtása érdekében mőködési kiadások között elszámolt pályázati önerı esetén pályázatonként 5. e Ft erejéig a 21. évi költségvetés zárolt elıirányzatai terhére, a felhalmozási kiadások között elszámolt pályázati önerı esetén pályázatonként 5. e Ft erejéig a felhalmozási célú céltartalék elıirányzat terhére vállalhat kötelezettséget. d. A Képviselı-testület által elfogadott pályázat benyújtásáról szóló határozat esetén amennyiben a pályázat számadatainak módosítására van szükség, úgy a polgármester jogosult az elfogadott határozatban szereplı összeghez (teljes beruházási költség, támogatási összeg, önerı összeg) képest csökkentett összegben, illetve önerı esetén 1. e Ft-ig növelt összegben, ennek következményeként a teljes beruházási költség és támogatási összeg változtatásával pályázatot benyújtani. 5

21 (4) Az (2)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben nem hozható olyan döntés, ami a késıbbi években többletkiadással jár, illetve az önkormányzat képviselıjére, köztisztviselıjére vagy közalkalmazottjára személyi jellegő kifizetést illetve hozzá kapcsolódó járulékot állapít meg. (5) a. Az e -ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek a polgármester koordinálásával az I. félévi költségvetési beszámoló és az I-III. negyedéves költségvetési tájékoztató tárgyalásakor és a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i állapotnak megfelelıen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejőleg köteles javaslatot tenni. b. A 17. (3) bekezdés c.) és d.) pontja alapján hozott döntésrıl a polgármester a Képviselı-testületet a soron következı ülésén tájékoztatja és határozati javaslatot terjeszt a Képviselı-testület elé a pályázat beadásának és az önerı biztosításának jóváhagyására, vagy elvetésére vonatkozóan. A Képviselı-testület elvetı határozata esetén a polgármester köteles a beadott pályázatot visszavonni, az elnyert pályázat összegérıl lemondani. 18. (1) Az év közben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról ha az érdemi döntést igényel a képviselı-testület dönt a polgármester elıterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejő módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplı központi pótelıirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselı-testület a 17. (5) bekezdésében foglalt módon dönt. (3) Az (1)-(2) bekezdésben szereplı elıirányzat módosításokról a képviselı-testület 17. (5) bekezdésében foglalt módon dönt. 19. A Képviselı-testület a költségvetés végrehajtása során az elıirányzatokat megváltoztathatja. A képviselı-testület dönt a költségvetési szerveknél keletkezett többletbevétel felhasználásáról. Az elıirányzat és létszámkeret átcsoportosításról szintén a képviselı-testület dönt. 2. Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatának teljesülésérıl az elıirányzat felhasználási ütemtervet a 8/1-1.-8/2. számú melléklet szerinti részletezésben fogadja el a képviselı-testület, ettıl eltérni a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környetervédelmi Bizottság engedélyével lehet. 21. Az intézmények nettósított költségvetési támogatását a képviselı-testület havi az elıirányzat felhasználási ütemterv alapján elkészített intézmény-finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettıl eltérni a beruházások és felújítások esetén külön engedély nélkül, más esetekben a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság engedélyével lehet. 6

22 22. (1) A Képviselı-testület a köztisztviselıi illetményalapot Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a közköltséges földbetemetés összegét Ft-ban, a közköltséges hamvasztásos temetés összegét Ft-ban állapítja meg. 23. (1) A költségvetés végrehajtása során a létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselı-testület dönt. (2) A létrejött hiányt elsısorban bevételi többletbıl kell fedezni, másodsorban hitelbıl, kötvénykibocsátásból. A mőködési hitel csökkentése érdekében be kell nyújtani az ÖNHIKI pályázatot. (3) A képviselı-testület a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás jogát kizárólagos hatáskörében tartja. (4) A képviselı-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit OPTIMA nyíltvégő befektetési jegy vásárlására fordítja, vagy pénzpiaci alapba fektetheti be. (5) A képviselı-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret szerzıdést köt a számlavezetı hitelintézettel. 24. Önkormányzati biztost kell kijelölni, ha az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv 3 napon túli, elismert tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti kiadási elıirányzatának 1%-át, vagy egyébként a 15 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 3 nap alá szorítani. 25. A képviselı-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 21. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egy idıben dönt. 26. Az államháztartási törvény 15/A -ában elıírt közzététel a 2 e Ft és az e feletti összeghatárú támogatásokra vonatkozik. 7

23 Záró rendelkezések 27. E rendelet 211. február án lép hatályba. Balmazújváros, 211. február Dr. Tiba István Dr. Veres Margit polgármester jegyzı Z á r a d é k : Kihirdetve 211. február.-án. Dr. Veres Margit jegyzı 8

24

25

26 1.sz. melléklet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE Címszám Alcímszám Címnév 1. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat 2. Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 3. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 4. Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 5. Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2. Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi elıirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fıbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a mőködési kiadásokat kiemelt elıirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, - a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni.

27 2. sz.melléklet Önkormányzat 29. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti 29. eredeti módosított 29. teljesítés Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 29. teljesítés 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz Hitelek Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felújítási kiadások Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) Tartalékok Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 2 34 Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám

28 2/1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények 29. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti 29. eredeti módosított 29. teljesítés Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 29. teljesítés 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz Hitelek Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felújítási kiadások Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) Tartalékok Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 2 34 Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám

29 2/1-1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal 29. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti 29. eredeti módosított 29. teljesítés Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 29. teljesítés 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz Hitelek Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felújítási kiadások Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) Tartalékok Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 2 34 Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám

30 2/ sz.melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 29. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti 29. eredeti módosított 29. teljesítés Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 29. teljesítés 1. Mőködési bevételek 1. Személyi juttatások 2. Támogatások Munkaadót terhelı járulékok 3. Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök - Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás 5 5 I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok 721 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet 13 Záró pénzkészlet 13 Összesen Összesen Létszám

31 2/ sz.melléklet Német Kisebbségi Önkormányzat 29. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti 29. eredeti módosított 29. teljesítés Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 29. teljesítés 1. Mőködési bevételek 1 1. Személyi juttatások 2. Támogatások Munkaadót terhelı járulékok 3. Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök - Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 1. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok 798 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet 8 Záró pénzkészlet 17 Összesen Összesen Létszám

32 2/1-2. sz.melléklet Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészeti Iskola 29. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti 29. eredeti módosított 29. teljesítés Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 29. teljesítés 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 1. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó -425 Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám

33 2/1-3. sz.melléklet Városi Könyvtár 29. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti 29. eredeti módosított 29. teljesítés Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 29. teljesítés 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 45 - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 1. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó 146 Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám 9 9 9

34 2/1-4. sz.melléklet Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 29. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti 29. eredeti módosított 29. teljesítés Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 29. teljesítés 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 1. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám 9 9 9

35 2/1-5. sz.melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 29. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti 29. eredeti módosított 29. teljesítés Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 29. teljesítés 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 1. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó 867 Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám

36 2/2. sz.melléklet Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı 29. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti 29. eredeti módosított 29. teljesítés Kiadások módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 29. teljesítés 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök - Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások Támogatási értékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám

37 Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 29. eredeti elıirányzat 3. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Önálló Intézmények Veres Péter Gimnázium ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

38 Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 29. módosított elıirányzat 3. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Önálló Intézmények Veres Péter Gimnázium ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

39 Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 29. teljesítés 3. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Önálló Intézmények Veres Péter Gimnázium ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

40 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 29. eredeti elıirányzat 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

41 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 29. eredeti elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN 3.1. sz. Melléklet e Ft Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen

42 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 29. módosított elıirányzat 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei 2 2 IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

43 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 29. módosított elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN 3.1. sz. Melléklet e Ft Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen

44 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 29. teljesítés 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

45 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 29. teljesítés Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN 3.1. sz. Melléklet e Ft Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen

46 Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 3.2. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium 29. módosított Veres Péter Gimnázium 29. eredeti elıirányzat Megnevezés elıirányzat Veres Péter Gimnázium 29. teljesítés Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

47 Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 29. eredeti elıirányzat 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Gimnázium Összesen Intézmények 1. Személyi juttatások ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékő felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

48 Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 29. módosított elıirányzat 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Gimnázium Összesen Intézmények 1. Személyi juttatások ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékő felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

49 Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 29. teljesítés 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Gimnázium Összesen Intézmények 1. Személyi juttatások ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékő felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

50 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 29. eredeti elıirányzat 4.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Egyesített Egyesített VPÁMK Könyvtár Hivatal Iskola Óvoda ÖSSZESEN 1. Személyi juttatások ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékő felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

51 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 29. módosított elıirányzat 4.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Egyesített Egyesített VPÁMK Könyvtár Hivatal Iskola Óvoda ÖSSZESEN 1. Személyi juttatások ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékő felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

52 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 29. teljesítés 4.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Egyesített Egyesített VPÁMK Könyvtár Hivatal Iskola Óvoda ÖSSZESEN 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

53 Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai Megnevezés Veres Péter Gimnázium 29. eredeti elıirányzat Veres Péter Gimnázium 29. módosított 4.2. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium 29. teljesítés elıirányzat 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

54 Polgármesteri Hivatal 211.évi eredeti elıirányzatai Feladatonként 4. 3sz. Melléklet Támog. Egyéb Felhal. Célú pénz- Munkaadót terh kölcsön lej. Hitel mozási kölcsönök Tartalék Mők-i célú Rövid Felhal- Felhalm.- Dologi Szoc. Egyéb ért./mük. ért.papí Szakfeladat száma, neve Összes kiadás Szem. Jut. kiadás segély támo-gatás és r eszköz átadás jár. nyújt. kamata kiadás nyújt. Felh.kiad vásárlás Települési hulladék vegyes Egyéb nem veszélyes hull.,száll Út építés Óvodai intézm., étkeztetés Iskolai intézm., étkezés Lakóingatlan bérbeadása Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Ter.ált.végrehajtó igazg.tev Önkormányzatok igazgatási tev Ter.kisebbségi önk Adó,illeték kiszb.,besz.,adóell Nemzeti ünnepek programjai Önkorm. Közbeszerz. Eljárásai Közvilágítás Város-,községgazd.,m.n.s.szolg Finanszírozási mőveletek Önk.elszámolásai Tartalékok Közterületek rendjének fennt Tőzoltás,mőszakiment.,kataszt A polgári véd.ágazati f Nappali rendsz.gimn.okt Szakképesítés megsz.f.napp Bursa ösztöndíj Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbeteg gyógyító szakellátás Bentlakásos ell.,kötıdı utóg Rendszeres szociális pénzb.,ell Idıskoruak járadéka Lakásfennt., normatív Hossz. Lej. Hitelvisszafiz. Adatok eft-ban Hosszú lej. Hitel kamata 1/2. oldal

55 Lakásfennt.,méltányos Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányos Átmeneti segély Temetési segély Rendkiv.GYVT Egyéb önk.eseti pénb.tám Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsıdei ellátás Önkormányzatok élt.ny. Tám Civil szervezetek támogatása Közcélú foglalkoztatás Közfoglalkoztatás Zenemővészeti tev Tácmővészeti tev Sportlétesítmények mük.,fejl Versenysport-tev.,tám Fürdı és strandszolgáltatás M.n.s.egyéb szórakoztatási t Köztemetı-fenntartás, mük Részben önálló intézmények f Összesen: /2. oldal

56 4.4 sz. melléklet A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 211. ÉVI TERVEZETE e Ft-ban M E G N E V E Z É S 211. évi elıirányzat tervezete Áthúzódó elıirányzat Új igény 211. év összesen F E L Ú J Í T Á S O K - Gimnáziumi ép. felúj. ÉAOP F Sport udvar önerı / ,. Ft / 37/29.hat., 21/29. rend. - Nemzeti Div.Program: temetı és játszótér felúj. EMVA tám /21.(I.15.) hat , ,- pály.dok. - Városháza B épület felújítása 297/21.(XI.3.) I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: B E R U H Á Z Á S O K - Kossuth téri park: parkoló építés /21. (VIII.27.) hat - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP B /228,229 h/ /28. önerı: ,-Ft 325/29. hat és 21/29. r. - Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D /29.(VI..24.), 313/29.hat, 21/29.r. Pályázati önerı 385/29.(XI.15.) hat - Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson Szoc.Min: Önerı ,- Ft 11/29.(I.21.) hat. - Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött /28. /VIII.14./ hat önerı - Eü.alapellátás fejlesztés /28./X.22./ hat, 252/29. hat. 325/21. hat. - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP /A /29. /IV.29./ hat. És 296/21 hat: ,- Ft - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP /A 35; 314/29 hat. /sikerdíjjal/ - Megújuló energia: KEOP /21. (V.27.) hat:55 e Ft, 211/21(VIII.17.) h e Ft - Naperımő létesítése /21. (IX.3.) hat. - KKK-CSOMÓPONT /211. (I.19.) hat ,- Ft 37/211.( I.28.) hat ,- Ft II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY ÖSSZESEN: TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELH. KIADÁS - Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes /21. (VI.23.) határozat: ,- Ft III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ KIADÁS ÖSSZ: FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁSOK - Tőzoltóság pályázatához önerı biztosítás /21.(IV.28.) határozat: 329.9,- Ft - Szilárd hulladéktelep rekult.h. Bösz.Önk KEOP / ,- és ,- Ft/

57 4.4 sz. melléklet - Balmazújvárosi Városgazd.Nonprofit Közhasznú Kft-nek: Turisztikai fejl. FÜRDİ:ÉAOP /A /29. hat ,-Ft nettó 8/21. hat ,-Ft sikerdíj:4.6 e Ft FÜRDÖ: csúzda építés nettó, közbesz.bony. Bruttó /21. (VIII.1.) hat. FÜRDİ: elektromos energia bizt /21. (VIII.1.) hat. EMVA: Ifjusági Szálláshely: 41/28. hat /29./I.7/ Saját: ,- nettó ,- 37/21 Gépvásárlásra: 357/21. hat. - Halomalja Kft-nek: ber. Célú pénzeszk. átadás ,- Ft - Lakosságnak: Felh. célú pénzeszk:elsı lakáshoz jutók tám IV. FELH. CÉLÚ. PÉNZESZK. ÁTAD. ÖSSZ: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK - Felh.célú kölcsön lakosságnak: helyi tám V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN: HITEL TÖRLESZTÉSEK, KAMATOK - Törlesztési kötelezettségek Személygépkocsi lizing díja: 147/25. /VI.2./ hat Balmazenergia Kft. hitelátvállalás Kötvény visszaváltás Fürdı: fejlesztési hitel Egészségügy alapellátás: fejelesztés hitel - Kamatok Kötvény kamata Viziközmő hitel kamata Balmazenergia hitel kamata Személygépkocsi lizing kamata Fürdı: fejlesztési hitel kamata Egészségügy alapellátás fejelsztés hitel kamata VI. HITEL TÖRL., KAMAT ÖSSZESEN: M I N D Ö S S Z E S E N /I.-VI./: HIVATAL

58 5. sz. melléklet Az önkormányzat 211. évi céltartaléka Sorsz. Feladat 211. évi eredeti elıirányzat 1 OTP NYRT. óvadékképzés 2 Fejlesztési céltartalék Összesen: Szerzıdés szerint Elıirányzat felhasználás módja Képviselı-testület döntése szerint eft-ban

59 TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK: 211 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS / ezer Ft-ban / 6. számú melléklet Hitel ig Megnevezés összege törlesztés 21. várható tıl - Személy gk.lizing147/25./vi.29./ hat Lizing díj kamat terhe Vizi-közm ű Társulati Hitel ebbıl: - Önkorm.kötelezettség/óvadék i megállapodás: , Lakossági ltp Viziközm ű hitel kamat terhe /25./IV.27./hat.7. pont Kötvény visszaváltás: db 31/28./VII.17/ és 371/28./X.1./hat Ebből: db ,78 CHF 4.. db 4..,- Ft Kötvény kamat Balmazenergia Kft-től hitel átváll Kamat Fürdı fejlesztési hitel 236/21.(IX.8.)hat Kamat Eü.alapellátás fejl. Hitel 235/21. (IX.8.) hat Kamat HITEL TÖRLESZTÉS, ÉS KAMAT ÖSSZESEN KÉSZFIZETİ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK -Vizi-közm ű Társ.Hitel:85/25/IV.27/hat Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 2% erejéig Balmazenergia Kft.-TITÁSZ szerződés: kötbér 12 Megjegyzés: a 213. évi kötelezettségekbıl a Vizi-közmő hitel törlesztése összetétele: - évente óvadék /betét elhelyezés/ formájában képzıdik az önkormányzati kötelezettség - a lakástakarékpénztári befizetés útján képzıdik a lakossági kötelezettség

60 7.sz.melléklet 211. évi közvetett támogatások Támogatás kedvezménye Magánszemélyek Kommunális adója Támogatás kedvezménye Magánszem.adókedvezménye (személyi mentesség) (Adó)elengedés Összesen: (eft) Jogcíme (jellege) Mértéke Összege (eft) 62 év feletti 1% Szemétszállítási díj 62 év feletti egyedül 1% álló Vízterhelési díj Balmazújvárosi 1% lakosok Összesen: Szöveges indoklás: a., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésérıl önkormányzati döntés nem született. b., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésrıl szóló döntés nincs. c., A 62. életévüket betöltött személyek a 21/21.(XII.15.) önkormányzati rendelet alapján 1%-os adókedvezményben részesülnek ingatlantulajdoni hányaduk arányában. A mentesség összege e Ft. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség önkormányzatunknál nincs. e., A képviselı-testület 46/24.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege e Ft. A képviselı-testület 12/211. (I.19.) sz. határozatával döntött a vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozóan, ami 211. évben e Ft.

61 Polgármesteri Hivatal 8/1-1 sz. Melléklet 211. évi eredeti elıirányzat ütemterv ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: Bevételek 1. Müködési bevételek 2. Támogatások 3.Felhalmozási és tıke j. bev. 4.Véglegesen átvett pénzeszk. 5. Támogatási kölcsönök vissztér. 6. Hitelek 7. Pénzforg. Nélk. Bev 8. Rövid lejáratú kölcs.visszatér. 9. Kiegyenlítı,függı,átfutó 1. Bevételek összesen(1-9) Kiadások 11. Mûködési Kiadások /a. Személyi jellegû kiadások /b. Munkaadókat terhelõ járulék /c. Dologi jellegû kiadások /d. Speciális célú támogatás /e. Ellátottak pénzbeli juttatása 12. Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Tartalékok Függı,Átfutó,Kiegyenlítı 19. Kiadások Összesen (11-18)

62 Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola 211. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-2 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 9. Bevételek összesen(1-8) Mûködési Kiadások /a. Személyi jellegû kiadások /b. Munkaadókat terhelõ járulék /c. Dologi jellegû kiadások /d. Speciális célú támogatás Kiadások 1/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 11. Adósságszolgálat 12. Felújítási kiadások 13. Fejlesztési kiadások 14. Kölcsönök 15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás 16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (1-16)

63 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 211. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-3 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: Okok ezer Ft.-ban 1. Mőködési bevételek Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 9. Bevételek összesen(1-8) Mûködési Kiadások /a. Személyi jellegû kiadások /b. Munkaadókat terhelõ járulék /c. Dologi jellegû kiadások /d. Speciális célú támogatás Kiadások 1/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 11. Adósságszolgálat 12. Felújítási kiadások 13. Fejlesztési kiadások 14. Kölcsönök 15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás 16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (1-16)

64 Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 211. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-4 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 9. Bevételek összesen(1-8) Mûködési Kiadások /a. Személyi jellegû kiadások /b. Munkaadókat terhelõ járulék /c. Dologi jellegû kiadások /d. Speciális célú támogatás Kiadások 1/e. Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságszolgálat 12. Felújítási kiadások 13. Fejlesztési kiadások 14. Kölcsönök 15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás 16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (1-16)

65 Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 211. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-5 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 9. Bevételek összesen(1-8) Mûködési Kiadások /a. Személyi jellegû kiadások /b. Munkaadókat terhelõ járulék /c. Dologi jellegû kiadások /d. Speciális célú támogatás Kiadások 1/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 11. Adósságszolgálat 12. Felújítási kiadások 13. Fejlesztési kiadások 14. Kölcsönök 15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás 16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (1-16)

66 Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakképzı 211. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/2 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 9. Bevételek összesen(1-8) Mûködési Kiadások /a. Személyi jellegû kiadások /b. Munkaadókat terhelõ járulék /c. Dologi jellegû kiadások /d. Speciális célú támogatás Kiadások 1/e. Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságszolgálat 12. Felújítási kiadások 13. Fejlesztési kiadások 14. Kölcsönök 15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás 16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (1-16)

67 Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól /TÁMOGATÁS SZERZİDÉS SZERINTI) 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ 9/1. számú melléklet Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Tényadatok ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése Gimnázium ép.felújítás ÉAOP F az összes kiadást finanszírozó források a teljesített összes kiadást finanszírozó források összes teljesített költségvetési kiadás saját forrás EU.társfin. hitel BM.tám kiadás saját forrás Megelıleg. hitel BM.tám állapot* összes EU-s EU-s támogatás támogatás Szakellátás fejlesztés ÉAOP B Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP /A Önk. utak fejlesztése ÉAOP /A Nemzeti div. Program: EMVA Temetı és játszótér felújítás Ifjusági és közösségi ház..éaop-4.1.3/d Pénzeszköz átadások UNIÓS beruházásokhoz 211-ben Kerékpárút Balmazújváros- Nagyhegyes Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP FÜRDİ: Bujv.V.N.K. Kft.ÉAOP /A Ifjusági szálláshely EMVA B.ujv.V.N.K. Kft Ö S S Z E S E N

68 9/2. számú melléklet Az európai uniós forrásokkal támogatott mőködések tervezett adatairól /Támogatási szerzıdés szerinti/ 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Tényadatok ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése összes költségvetési kiadás saját forrás az összes kiadást finanszírozó források EU.társfin. EU-s támogatá s hitel BM.tám állapot* teljesített összes kiadás a teljesített összes kiadást finanszírozó források saját forrás Megelıle g. EU-s támogatá s hitel BM.tám Pedagógus továbbképzés Ált. Isk.TÁMOP /A Pedagógus továbbképzés óvoda TÁMOP /A Ált. és középisk. Informatikai fejl.tiop / Ö S S Z E S E N

69 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat 211. évi költségvetésére Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 71.. (1). bekezdése alapján a polgármesternek a képviselı-testület elé a költségvetési rendelet tervezetet tárgyév február 15-ig kell beterjeszteni. A 211. évi költségvetés végrehajtásához szükséges intézkedésekrıl az elıterjesztés végén megfogalmazott határozati javaslatot terjesztjük a képviselı-testület elé. 1. Intézményi mőködési bevételek BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek 1.1. Hatósági díj bevételként az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármő átírásból származó bármilyen okból történı forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendı összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. A tervezés a 21. évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel 5.3 e Ft. A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerzıdés alapján a várost megilletı bevétel e Ft Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszínbírság, közterület használati díj a 21. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az idıközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendı térítési díj számbavételekor az ELAMEN Rt.-vel kötött szerzıdésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselı-testület által 211. január 1-tıl megállapított térítési díj alapján. A gyermekvédelmi törvény alapján étkezési támogatásban részesülık köre 211. január 1-tıl kibıvült a 8. osztályosokkal, ami további bevétel kiesést okoz. Egyéb saját bevételként e Ft került betervezésre Az ÁFA törvény értelmezése szerint a bölcsıdei, óvodai étkezés, az általános és középiskolai étkeztetés áfa köteles tevékenységnek minısül. A 211. évi várható Áfa bevételek tervezése e szerint történt. Az egyéb bevételek ÁFA tartalmát a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Mőködési bevételként e Ft, felhalmozási bevételként e Ft-ot terveztünk Hozam és kamatbevételek a mőködési bevételek között nem szerepelnek. A felhalmozási bevételként betervezett e Ft az óvadéki betétszámlán elhelyezett összegek után járó kamat. A fent leírtak szerint tervezett intézményi mőködési bevétel a Polgármesteri Hivatalban összesen e Ft, az intézményeknél e Ft, melynek részletezését az 1. sz. táblázat tartalmazza. 1

70 2. Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Illetékek címen a helyi önkormányzatokat nem illeti bevétel Helyi adóbevételek Építményadó bevétel alapja a Keleti fıcsatorna mentén lévı hétvégi házak adóköteles 624 m2 területe, szorozva az építményadó 5 Ft/m2 értékével. Így a 211. évi adó várhatóan 3.2 e Ft, melybıl 8% mőködési, 2% a felhalmozási kiadások teljesítéséhez nyújt fedezetet Vállalkozók kommunális adója adónem 211. január 1. napjától nem tervezhetı. Az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról szóló 21. évi XC. tv. 24. És 134. ( 2) bekezdése hatályon kívül helyezte ezt az adónemet Magánszemélyek kommunális adója bevétel alapja a db adótárgy. A képviselı-testület döntése alapján az adó mértéke 5. Ft/ingatlan, illetve a 62 éven felüliek tulajdonában lévı ingatlanok mentességének kiterjesztése (1%) miatt a tervezhetı bevétel 22. e Ft. A bevétel tervezésénél azonban tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévı adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, így a lakossági szennyvízbekötések miatt kedvezményt élvezı ingatlanokra. A magánszemélyek kommunális adója címen befolyó bevétel felhalmozási célú bevételnek tekinthetı Az idegenforgalmi adó 211. évre várható bevétele a 21. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 3 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 7 e Ft-ban került tervezésre A helyi iparőzési adó tervezésekor a 21. évben realizálódott adóbevételt vettük figyelembe. Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselı-testülete a 38/29. (XI.125.) B.újv. Ör.sz. rendeletével úgy döntött, hogy állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8%-a. A tervezett bevétel 234. e Ft Átengedett központi adók Bevétel megnevezése Összeg e Ft-ban Személyi jöv.adó átengedett része 8 % Személyi jöv.adónak a jövedelem-különbség mérséklésre fordított része Gépjármőadó 93. Termıföld bérbeadásából származó jövedelem 12 Összesen: Az SZJA-ból változatlanul 4 %-ban részesülnek az önkormányzatok. Országos szinten az átengedett személyi jövedelemadó 7 %-kal csökken 211-re, a 29. évben kezdıdı válság hatása most jelentkezik a bevételekben. A helyben képzıdı személyi jövedelemadó visszaosztott mindkét fajtáját a költségvetési törvény tételesen határozza meg. A személyi jövedelem adó helyben képzıdı részének 8%-a illeti meg az önkormányzatot. Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására a helyben maradó SZJA, az önkormányzat adóerı képessége, és a költségvetési törvény 4. számú mellékletében leírtak alapján kerül sor. Ettıl az évtıl kezdve a számítás alapja nem egy folyamatosan változó adat, hanem mindig a két évvel korábbi bevallásokban szereplı adóalapból számított, fix iparőzési adóerıképesség lesz, ugyanúgy, ahogyan a számítás másik tényezıje a helyben maradó SZJA is mindig a két évvel korábban bevallott, és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így az önkormányzat egész évben elıre meghatározott jövedelemkülönbség mérséklési támogatási összeggel tud számolni. A költségvetési törvény 4. sz. melléklete tartalmazza a 211. évi településnagyság szerint figyelembe veendı lakosonkénti értékhatár összegét is. A kiegészítés mértéke a 21. évi Ft/ fı mértékrıl Ft/fı mértékre módosult. Az SZJA átengedett része és a jövedelemkülönbség mérséklés összege az elmúlt évhez képest e Ft-tal csökkent. 2

71 A gépjármőadót a gépjármő-nyilvántartásban szereplı gépjármő-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjármőadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjármőadó összege. Ezen információk ismeretében 211. évre vonatkozóan 93. e Ft bevétellel számoltunk Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek - Itt került betervezésre a mezııri járulék 4. e Ft összegben. - Pótlékok, bírságok címen 7.5 e Ft-ot terveztük. - Talajterhelési díj 3.5 e Ft-ban lett megállapítva a 211. évre. 1. Normatív hozzájárulások II. Támogatások Normatív állami támogatások címén a költségvetési törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhetı normatívákból származó bevétel szerepel. Az államháztartásért felelıs miniszter a helyi önkormányzatokért felelıs miniszter egyetértésével közzétette az önkormányzatot megilletı 211. évi normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegét. A 21. évi adatokkal összevetve a költségvetési törvényben szereplı adatokkal elvégzett számítás után megállapíthatjuk, hogy az alapnormatívák e Ft-os csökkenı tendenciát mutatnak. Ennek oka alapvetıen a település üzemeltetési, igazgatási, sport, kultúra támogatása címen kapott összeg e Ft-os, a bölcsıdei ellátás 1.87 e Ft-os és az ingyenes gyermekétkeztetés e Ft-os növekedése, a pénzbeni szociális juttatások e Ft-os csökkenése, valamint más támogatási normatívák csökkenése a gyereklétszám és a lakosságszám miatt. A közoktatási normatívák esetében a tanulólétszámon alapuló finanszírozás 27. augusztus 31-ig biztosított normatív támogatást, 27. szeptember 1-jétıl teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre. A 211. évi költségvetési évre a 21. évi költségvetési törvényben is meghatározott normatíva (2.35. Ft/teljesítménymutató/év) vehetı figyelembe, a normatíva összegének csökkenését a gyereklétszám csökkenése okozza, mind az óvodai nevelés, mind az általános iskolai oktatás tekintetében. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezése, fajlagos összege, és az igénylés alapjául szolgáló mutatószám bemutatására a 2. sz. tábla szolgál. A normatív hozzájárulás összege e Ft, melybıl e Ft mőködési célú, e Ft felhalmozási célú bevételként szerepel a költségvetésben. 2. Központosított elıirányzatok Ilyen címen eredeti elıirányzatként terveztük a prémium évek programhoz kapcsolódó fizetési kötelezettséget e Ft nagyságrendben. 3. Az ÖNHIKI eredeti elıirányzatként nem tervezhetı, elsı ütemben 211. április 3-ig nyújtható be pályázat. A pályázati feltételek jelentısen változtak, a részletes szabályokról a helyi önkormányzatokért felelıs miniszter az államháztartásért felelıs miniszter egyetértésével február 28-ig rendeletet alkot. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások A szociális ágazat és az oktatási ágazat kötött normatívái szerepelnek itt. A szociális ellátási formák finanszírozás rendszere alapvetı változását a közcélú foglalkoztatás 211. január 1-tıl való megszüntetése okozza. Maradtak 9%-ban támogatott ellátási formák (például: a rendszeres szociális segély, és az idıskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások). Az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka 75 %-ban lesz támogatott 211. évben is. Az aktív korúak ellátásában a bérpótló juttatás jogcímen kifizetett összegnek 8%-a igényelhetı állami támogatásként. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga 9.4 Ft/fı támogatási összeg is. 3

72 A közoktatási feladatokhoz a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénylésének támogatása címen kapunk támogatást 1.5 Ft/fı/év nagyságrendben. Az osztályfınöki pótlék kiegészítésére 26. Ft/fı/év támogatás illeti meg az osztályfınöki feladatokat ellátókat. A normatív kötött támogatások elıirányzatát e Ft-ban terveztük be. 5. Fejlesztési célú támogatásként eredeti elıirányzatot nem terveztünk. III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése címen e Ft bevételre számítunk, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-vel kötött megállapodás alapján. A megállapodás értelmében 211. január 1. napjától kettı éven keresztül, negyedévente egyenlı részletekben teljesíti a Vízmő Zrt. a még meg nem fizetett Ft-ot. 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei: 2.1. Bérlakás értékesítés 211. évi törlesztı részlete 277 e Ft-ban várható Az önkormányzat tulajdonában lévı lakótelek értékesítésbıl származó bevétellel nem számoltunk Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevételre nem számítunk Az önkormányzat tulajdonában lévı helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi elıirányzatot a 211. évre 18. e Ft-ban terveztük Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl e Ft bevételre számítunk. Itt került tervezésre a VESZ Nonprofit Kft. és a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére üzemeltetési szerzıdés alapján átadott eszközök után fizetendı díj, továbbá a Hajdú-Bihar Önkormányzatok Vízmő ZRT. vagy más szolgáltató által a szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíz-tisztító telep üzemeltetése miatt fizetendı díj is. 3. Pénzügyi befektetések bevételei címen nem számoltunk bevételre. IV. Támogatás értékő bevétel 1. Támogatás értékő mőködési bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - A mezııri szolgálat támogatásához az jogszabályi ismeretre támaszkodva 3. e Ft bevétellel számolhatunk, mely magába foglalja az elızı évrıl áthúzódó, önkormányzatunkat megilletı támogatás összegét. - A Kistérségi Többcélú Társulás és önkormányzatunk között létrejött feladat-ellátási szerzıdés alapján e Ft összeggel számolhatunk. - A Német Kisebbségi Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatására 1.11 e Ft-ot terveztünk. A támogatás értékő bevételek tervezett összege összesen e Ft. 2. Támogatás értékő felhalmozási bevétellel nem számoltunk. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzaton nem terveztünk bevételt. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzat között e Ft összeg került betervezésre, ami a Hajdú- Bihar Megyei Temetkezési Vállalat által pályázati önerıhöz biztosított támogatás összege. 4

73 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele - E bevételi jogcímen 5 e Ft bevételt terveztünk, a helyi lakásépítési kölcsönök törlesztése miatt. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradványként a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-tıl befolyt 2. e Ft-ból fel nem használt e Ft kerület betervezésre, valamint a 21. évrıl áthúzódó felhalmozási kiadások fedezetére szolgáló e Ft. Értékpapír bevétellel nem számoltunk. VIII. Értékpapírok IX. Kötvénykibocsátás Az önkormányzat 211. évi költségvetésének összeállítása során újabb kötvény kibocsátással nem számoltunk. X. Hitelek 1. Mőködési hitelként a mőködési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása érdekében e Ft-ot terveztünk be. 2. A képviselı-testület döntése alapján a strandfürdı beruházás önerejének biztosítása érdekében e Ft, az egészségügyi alapellátás fejlesztés beruházáshoz 37. e Ft fejlesztési hitel felvétellel számoltunk. 1. Személyi juttatások KIADÁSOK I. Mőködési kiadások A költségvetési törvény a köztisztviselık és a közalkalmazottak illetményének növelésérıl nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 28. évben meghatározott érvényes köztisztviselıi illetményalappal és közalkalmazotti bértáblával számoltunk. A pótlékalap sem változott, a pótlékalapot a képviselı-testület által meghatározott mértékkel szorozva terveztük be a pótlékokat. A közoktatási törvény 118. (13) bekezdése alapján került betervezésre a kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés, aminek mértéke 211. évben is 5.25 Ft/hónap, a juttatást jogszabály alapján biztosítani kell, pénzügyi fedezetet a közoktatáshoz kapcsolódó alap-normatíva nyújt. A pedagógus szakvizsga és továbbképzés normatív támogatása 211. évtıl ismét a normatív kötött támogatások között szerepel 1.5 Ft/fı/év összeggel 21. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra és az áthúzódó végkielégítésre jogosultak részére fizetendı összeg fedezetét, továbbá a nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére 2. Ft/fıvel került tervezésre a folyószámla vezetés miatt felmerülı költségek támogatása. A 21. évi költségvetési rendelet-tervezetbe az intézményben dolgozó részére béren kívüli juttatás nem került betervezésre. A köztisztviselık esetén jogszabály és a képviselı-testület döntése alapján az illetményalap 5 szöröse került betervezésre cafetéria juttatásként. 5

74 A személyi juttatás tartalmazza a képviselı-testület tagjai és bizottsági tagok 211. évi tiszteletdíját is, a hatályos helyi rendeletben foglaltak alapján. Az alpolgármesterek esetén az elfogadott határozatban megállapított mértékkel számolva szerepelnek a juttatások a költségvetési-rendelettervezetben. A 21. október 1-jei statisztika illetve tantervfelosztás valamint a közoktatási törvényben foglaltakra tekintettel került kiszámításra az intézmények álláshelye, a túlórakeret. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek, a jogszabály figyelembe vételével került betervezésre a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény-tervezet 3. számú mellékletében szereplı etnikai oktatás hozzájárulásból az intézményt mutatószám alapján megilletı normatív támogatás kétharmad része. A fentiekben leírtak részletezését a 3. sz. táblázat mutatja be. 2. Munkaadókat terhelı járulékok között a jelenlegi jogszabályok alapján a társadalombiztosítási járulék 27%-os mértékével terveztünk. 3. Dologi kiadások tervezésénél tekintettel voltunk a 21. évi tényadatokra. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerzıdésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 211. január 1-jétıl hatályos díjtételekkel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget. 29. január 1. napjától a térítésmentesen étkezıkre vonatkozóan változott az általános forgalmi adóról szóló törvény. Az önkormányzatnak az ingyen étkezık után is be kell fizetni az ÁFÁ-t. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: a. Szociális támogatás A 211. évi költségvetési rendelet-tervezet készítése során a szociális célú kiadásokat a 21. évi tapasztalati adatok alapján terveztünk, figyelembe véve a 211. évi változásokat. Az ágazaton belüli részelıirányzatok a szociális törvény, helyi rendeletek alapján tapasztalati adatokat figyelembe véve kerültek meghatározásra. Az ágazat bemutatása a 5. sz. táblázatban történik. b. Egyéb támogatás - A támogatások között szerepel egyéb egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, ami a tavalyi szinten került betervezésre, e Ft. -Ezen kívül itt került betervezésre e Ft a korábbi képviselı-testületi döntés alapján juttatandó támogatás a 62. éven felüli egyedülálló lakosok szemétdíj fizetése tekintetében. - Betervezésre került e Ft összegben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. részére megállapodás alapján fizetendı összeg, mely a lakosok terhének mérséklésére miatt átvállalt vízterhelési díj. - A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. feladatellátásához nyújtandó támogatás, ami e Ft. - A 1%-os részesedéső TISZK Nonprofit Kft-nak a 211. évi mőködéséhez e Ft, és a szintén 1%-os részesedéső Alföld Szakképzı Szakképzési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft évi mőködéséhez az önkormányzatnak 25 e Ft összeget kell biztosítani. - A gyermekorvosi ügyelet támogatására 1.5 e Ft került betervezésre. - A Bursa Hungarica ösztöndíjra 3. e Ft-ot számoltunk. Az egyéb támogatások elıirányzata összesen e Ft. 5. Támogatás értékő kiadás Az intézmények 211. évi kiadásainak teljesítéséhez a mellékletekben bemutatott mértékő támogatást nyújt az önkormányzat. Az intézményfinanszírozás összesen e Ft. 6

75 A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás e Ft. A Semsey Andor Múzeum támogatására 2.9 e Ft-ot irányoztunk elı, mely összeget a zárolt elıirányzatok között szerepeltetünk, mivel szeretnénk a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal kötött szerzıdést megszüntetni. 6. Ellátottak pénzbeni támogatása Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyv-vásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzınél a jogszabály alapján szakképzésben részt vevık számára fizetendı összeget is tartalmazza, összesen e Ft összegben. 7. Mőködési célú kölcsönök nyújtása Szociális kölcsön nyújtása címen 114 e Ft került betervezésre. 8. Általános tartalék 3. e Ft általános tartalék képzésére került sor, melybıl 2. e Ft-ot a polgármester 1. e Ft-ot a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Céltartalékot a mőködési kiadások között nem terveztünk. II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását a 4.4.sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal tekintetében e Ft összegben. Az intézményeknél beruházási kiadásokat nem terveztünk. 2.Felújítási kiadásokat e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti elıirányzatok között, a 4.4.sz. melléklet szerinti célokra. Az intézményeknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. 3.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás címen e Ft került betervezésre a 4.4 sz, mellékletben kimutatottak szerint. 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása Helyi lakásépítési kölcsönként 25 e Ft került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak. 5. Támogatás értékő felhalmozási kiadás a kerékpárút építéshez Nagyhegyes Község Önkormányzata részére a beruházás önerejeként átadott e Ft. 6. Hosszú lejáratú hitel kamata Az önkormányzat kamatfizetési kötelezettsége e Ft. 7. Tartalékokat fejlesztési célra az OTP Nyrt-vel kötött szerzıdés alapján e Ft óvadékképzés miatt terveztünk. Továbbá itt került betervezésre a felhalmozási célú bevételek és kiadások közötti e Ft különbség, ami kötelezettségvállalással nem terhelt. I III. Finanszírozási mőveletek A költségvetés készítésekor hitel visszafizetéssel kell számolnunk, a Balmazenergia Kft-tıl átvállalt hitel törlesztı részlete 8.22 e Ft. A gépjármő-lízinghez kapcsolódó fizetési teher 555 e Ft. A Balmazújváros 1 elnevezéső kötvény visszafizetésének átütemezésére vonatkozóan tárgyalások folynak az Erste Bankkal. 7

76 Összegzés Balmazújváros Város Önkormányzatának 211. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezet összeállítása a fent leírtak alapján történt. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem biztosított, a tervezett mőködési hiány mértéke e Ft, a tervezett felhalmozási hitel mértéke e Ft. A hiány mértékére tekintettel a képviselı-testületnek javasoljuk elrendelni a 6. sz. táblázatban intézményenként és elıirányzatonként részletezett zárolásokat. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete az Államháztartási törvény 71. (1).bek. alapján a beterjesztett 211. évi költségvetéshez az alábbi döntéseket hozza: 1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a beterjesztett 211. évi költségvetési rendelettervezetet elfogadja. A képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzıt az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı települések támogatására vonatkozó pályázat benyújtására, a szükséges intézkedések megtétekére. Határidı: 211. április 3. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı 2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete költségvetési rendeletében a felhalmozási bevételek között tartja nyilván az alábbi bevételeket: - tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, - felhalmozási célra kapott támogatás, vagy támogatás értékő bevétel, - államháztartáson kívül felhalmozási célra átvett pénzeszköz, - a költségvetési törvény 3. sz. mellékletében szereplı társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı települési önkormányzat feladataihoz történı hozzájárulás 1%-a, - magánszemélyek által befizetett építményadó 2%-a, - magánszemélyek kommunális adójának 1%-a, - az önkormányzat felhalmozási és tıke jellegő bevételei, - pénzmaradvány felhalmozási jellegő része, - a felhalmozási kiadások általános forgalmi adó tartalmának visszatérített összege, - felhalmozási célra felvett hitel, - felhalmozási célra kibocsátott kötvény, 8

77 - az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok bérbeadásából és üzemeltetésre történı átadásából származó bevételeket. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı 3. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete elrendeli a 211. évi költségvetés végrehajtása során, a hiány mértékére tekintettel, 6. sz. táblázatban, intézményenként és elıirányzatonként részletezett zárolásokat. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Intézményvezetık 4. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri és felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı, értékesítésre kijelölt önkormányzati ingatlanok hasznosítására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester 5. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzattal, a Semsey Andor Múzeum mőködésének támogatására vonatkozó szerzıdést megszüntetéséhez a szükséges intézkedést tegye meg. Határidı: 211.április 3. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 211. február 3. Készítette: Dr. Tiba István polgármester Leiter Katalin osztályvezetı 9

78 Intézményi bevételek 211. költségvetés POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke 1 9 Kamatbevétel Hatósági elj.díj bevétel Bírság bevétel 3 Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj 861 Bölcsıde Továbbszla-zott szolgáltatás Egyéb bevételek 9 Áfa Felhalmozási bevételek Polg.Hivatal bevétel összesen: sz. táblázat (tájékoztató adat) E Ft-ban INTÉZMÉNYEK VPÁMK Városi VPGSZSZ Egyesített Egyesített Intézm. Bevétel megnevezése Könyvtár Óvoda Iskola Összesen Elamen Rt-tıl ktsg.térítés Egyéb bevétel 2 2 Bérleti díj bevétel Mosási díj Szakköri díj Színház Tandíj 3 3 Tankönyv Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés 5 5 Áfa Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése Továbbszla-zott szolgáltatás Kamatbevétel Összesen

79 Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások sz. tábla Jogcím Megnevezés Fajl. összeg Létszám vagy mutató Normatíva Ft Óvoda és bölcsıde Általános iskola VPGSzSz VPÁMK Összesen 1. Települési önkormányzatok üzemelt., ig., sport-és kult. felad , , aa Körzeti ig. okmányir. mők. és gyámügyi ig. alap-hozzájárulás 3, 1, 3 2.ab Körzeti ig. okmányirodák mők. ügyiratszám al. 276, , ac Körzeti ig. gyámügyi igazgatási feladatok 28 6, 241, ba Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok térségi norm. hozzájárulás 56, , bb Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok kiegészítı hozzájárulás 7 729, 673, Lakott külter. kapcs. feladatok 2 612, 274, a Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı önk. feladatai 2 28, , Üdülıhelyi feladatok 1,5 7, Pénzbeli szociális juttatások , 1, a Bölcsıdei ellátás 494 1, 58, , c Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsıde) 68, 14, a(2)1 Óvoda 1-3. nev. év 1-8. hó 2 35, 45, , a(2)2 Óvoda 1-3. nev. év hó 2 35, 43, , b(2)1 Általános iskola 1-2. évf hó 2 35, 13, , b(3)1 Általános iskola 3. évf hó 2 35, 7, , b(6)1 Általános iskola 4. évf hó 2 35, 9, , b(8)1 Általános iskola 5-6. évf hó 2 35, 18, , b127)1 Általános iskola 7. évf hó 2 35, 9, , b(13)1 Általános iskola 8. évf hó 2 35, 9, , b(2)2 Általános iskola 1-2. évfolyam hó 2 35, 13, , b(5)2 Általános iskola 3. évfolyam hó 2 35, 6, , b(6)2 Általános iskola 4. évfolyam hó 2 35, 8, , b(8)2 Általános iskola 5-6. évfolyam hó 2 35, 17, , b(9)2 Általános iskola 7-8. évfolyam hó 2 35, 2, , c(1)1 Középfokú iskola 9-1. évfolyam 1-8. hó 2 35, 27, , c(11)1 Középfokú iskola 11. évfolyam 1-8. hó 2 35, 7, , c(14)1 Középfokú iskola 12. évfolyam 1-8. hó 2 35, 7, , c(17)1 Középfokú iskola 13. évfolyam 1-8. hó 2 35, 2, , c(1)2 Középfokú iskola 9-1. évfolyam hó 2 35, 29, , c(1)2 Középfokú iskola évfolyam hó 2 35, 17, , d(1)1 Szakképz. elm. képz szakképzési évfolyam 1-8. hó 2 35, 14, , d(1)2 Szakképz. elm. képz szakképzési évfolyam hó 2 35, 18, , e.(1)1 Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int hó 2 35, 5, , e.(4)1 Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int hó 2 35,,3 47, e.(1)2 Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int hó 2 35, 11, , e.(2)2 Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int hó 2 35,,9 75, g(1)1 Ált. iskolai napközi fogl évf hó 2 35, 4, , g(2)1 Ált. iskolai napközi fogl évf hó 2 35,,6 94, g(1)2 Ált. iskolai napközi fogl évf hó 2 35, 4, , g(2)2 Ált. iskolai napközi fogl évf hó 2 35,,6 47, (1) Iskolai gyakorlati okt. szakisk évf hó 35, 11, , a Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 1-8. hó 98, 48, , aba Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második hó 98, 27, , Oldal 1

80 Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások sz. tábla Létszám Megnevezés Fajl. összeg Normatíva Ft Óvoda és bölcsıde Általános iskola VPGSzSz VPÁMK Összesen: vagy mutató b Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam 1-8. hó 137 2, 42, , abb Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam hó 137 2, 75, , abc Szakmai gyak. képzés utolsó évfolyam hó 58 8, 12, , d Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak hó 19 6, 115, , abd Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak hó 19 6, 141, , c(2) SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek 1-8. hó 358 4, 1, , bac (2) SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek hó 358 4, 1, , d(1) SNI: beszédfogy. enyhe ért. fogy. gyermek 1-8. hó 179 2, 14, , e(1) SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. rendell. gyermek 1-8. hó 134 4, 13, , bae(1) SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. tartós és súlyos rendell hó 156 8, 23, , (7) Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 1-8 hó 4, 187, , , c.(7) Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev hó 4, 182, , 1 17, a Minısített alapfokú mőv. okt. zenemővészeti ágon 1-8. hó 44 9, 245, , b Minısített alapfokú mőv. okt. táncmővészeti ágon 1-8. hó 17 6, 43, , eb Középszintő érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása 6, 14, ec Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1 75, 1 524, , , (1) Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 1-8. hó 15 3, 19, , f(1) Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása hó 15 3, 19, , a (1) Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 68, 797, b Tanulók ingyenes tankönyvellátása 12, 1 9, , , Normatív támogatások összesen: I.2.1 Pedagógus szakvizsga, továbbk., szakmai szolg hó 1 5, 183, I.2.2 Pedagógus szakvizsga, továbbk., szakmai szolg hó 1 5, 184, I.3.a.1 Osztályfınöki pótlék kiegészítése 1-8. hó 26, 77, I.3.a.2 Osztályfınöki pótlék kiegészítése hó 26, 77, II.1.a. Rendszeres szociális segély 37. (1) bek. a-d , 1, II.1.a. Idıskorúak járadéka 32/B. 6 75, 1, 6 75 II.1.a. Lakásfenntartási támogatás , 1, II.1.b. Ápolási díj és az utána fizetendı járulék 41. (1), 43/A. (1) , 1, II.1.c. Közcélú foglalkoztatás 21. december , 1, II.1.d. Bérpótló juttatás 35.. (1) 136 8, 1, II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 4, 9, Kötött felhasználású támogatások összesen: Mindösszesen: Levonva 16.3(7), 16.c.(7) 1/3 része Intézményt megilletı normatíva Az önkormányzat által adott kiegészítés Intézményfinanszírozás összesen: Oldal 2

81 Személyi juttatás 211 Költségvetés Intézményi bontásban Személyi jellegő kiadások Polgármesteri Hivtal Veres Péter Ált. Mőv. Közp. Városi Könyvtár 3.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Egyesített Iskola Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás 3 3 Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika % keresetkiegészítés Megbízási díj Megbízási díj Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék Kisebbségi Önkormányzat

82 Személyi juttatás 211 Költségvetés Intézményi bontásban 3.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Egyesített Óvoda VPGSZSZ ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás 3 3 Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika % keresetkiegészítés Megbízási díj Megbízási díj Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék Kisebbségi Önkormányzat

83 Dologi kiadások 211 Költségvetés Intézményi bontásban 4.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Polgármesteri Hivtal Veres Péter Ált. Mőv. Közp. Városi Könyvtár Dologi kiadások Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Megtakarítás Megtakarítás ei. ei. ei. ei. ei. ei. Megtakarítás Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak Egyéb folyó, kamat Dologi kiadások összesen:

84 Dologi kiadások 211 Költségvetés Intézményi bontásban 4.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Egyesített Iskola Egyesített Óvoda VPGSZSZ ÖSSZESEN Dologi kiadások Betervezett Csökkentett Csökkentett Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Megtakarítás Betervezett ei. Megtakarítás Megtakarítás Megtakarítás ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

85 5. számú tábla A szociális ágazat 211. évi költségvetési elöirányzata támogatási formák szerinti csoportosításban Aktív korúak ellátása Támogatási forma Tervezett éves támogatás Tervezett éves kerekített elıirányzat Bérpótló juttatás (rendelkezésre állási támogatás) 28.5,- Ft X 12 hónap X 5 fı 171..,- Ft Rendszeres szociális segély 37. (1) bek. a./ pont 24.,- Ft X 12 hónap X 25 fı 7.2.,- Ft Rendszeres szociális segély 37. (1) bek. b./ pont 26.,- Ft X 12 hónap X 95 fı ,- Ft Közcélú foglalkoztatás 21. december hónap ,- Ft X 1 hónap X 63 fı 6.5.,- Ft Közcélú foglalkoztatás 21. december hónap ,- Ft X 1 hónap X 237 fı 2.4.,- Ft Közfoglalkoztatás (ÁTHÚZÓDÓ) 266.,- Ft Közfoglalkoztatás RÖVID IDİTARTAMÚ ,- Ft Közfoglalkoztatás HUZAMOSABB IDEJŐ ,- Ft Idıskorúak járadéka (I. jogosultsági csoport / házas) 23.,- Ft X 12 hónap X 5 fı 1.38.,- Ft Idıskorúak járadéka (II. jogosultsági csoport / 75 év alatti) 28.,- Ft X 12 hónap X 8 fı 2.69.,- Ft Idıskorúak járadéka (III. jogosultsági csoport / 75 év feletti) 37.2,- Ft X 12 hónap X 6 fı 2.68.,- Ft Ápolási díj (alanyi jogon, magasabb összegő) + TB járulék 38.35,- Ft X 12 hónap X 4 fı X 24 % ,- Ft Ápolási díj (alanyi jogon, alapösszegő) + TB járulék 29.5,- Ft X 12 hónap X 35 fı X 24 % ,- Ft Ápolási díj (méltányosságból) + TB járulék 23.6,- Ft X 6 hónap X 6 fı X 24 % 1.53.,- Ft Temetési segély 25.,- Ft X 15 eset 3.75.,- Ft Átmeneti segély 5.,- Ft X 55 eset 2.75.,- Ft Köztemetés 15.,- Ft X 3 eset 45.,- Ft Lakásfenntartási támogatás (normatív) 5.6,- Ft X 12 hónap X 115 fı ,- Ft Lakásfenntartási támogatás (helyi) 3.4,- Ft X 12 hónap X 42 fı ,- Ft

86 Közgyógyellátás (méltányosság ) 27.,- Ft X 31 fı 8.37.,- Ft Idıskorúak szociális segélye (utazási támogatás) 765,- Ft X 12 hónap X 15 fı 138.,- Ft Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása 765,- Ft X 1 hónap X 665 fı 5.87.,- Ft Tartós beteg gyermekek utazási támogatása (gépkocsi) 9.975,- Ft X 1 hónap X 4 fı 399.,- Ft Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4.8,- Ft X 397 eset 1.95.,- Ft Egyszerősített foglalkoztatás (egyéb) 3.5,- Ft + 1.,- Ft X 25 fı X 15 nap ,- Ft ÖSSZESEN ,- Ft

87 Az önkormányzat 211. évi költségvetés zárolt elıirányzati 6. sz. táblázat adatok e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimn. Szakközépisk. Szakk. Bocskai I. és Kalmár Z. Ált. Iskola Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Személyi juttatás Munkaadókat terhelı jár Dologi kiadások Szociális ágazat Egyéb támogatások Ellátottak juttatásai Összesen Megnevezés Egyesített Óvoda Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Veres Péter Mőv.Közp. és Alapf. Mőv.okt. Összesen Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Személyi juttatás Munkaadókat terhelı jár Dologi kiadások Szociális ágazat Egyéb támámogatások Ellátottak juttatásai Összesen

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97 Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 46 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 6/ honlap: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala Dr. Tiba István polgármester részére 46 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Tárgy: 211. évi munkaterv tervezet, intézményünk épületének állaga Tisztelt Polgármester Úr! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı testületének 211. évi munkaterve szerint, levelemhez csatoltan küldöm intézményünk 211. évi munkatervének tervezetét. A munkatervünk két részbıl áll, az egyik a mővészetoktatási szakfeladat ellátásához kapcsolódó, második féléves terv, valamint a közmővelıdési és múzeumi szakfeladathoz kapcsolódó 211. teljes éves tervezet. Mindkét munkatervünket a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódva, a tárgyévi tervezett pénzügyi kereteinket figyelembe véve készítettük el. A munkatervünkben nem szerepelnek azok a kiadások, melyek az épület állagának megırzésére, javítására kellene tervezni. Ebben a tekintetben igen rossz a helyzetünk. A tavalyi év csapadékos idıjárása intézményünk épületében is maradandó nyomokat hagyott. Mivel bizonytalan a biztosító hozzáállása az ilyen esetekben történı biztosítás érvényesítéséhez, azt kérném a Polgármester Úrtól és rajta keresztül a Képviselı testülettıl, hogy az alábbiakban felsorolt károk kijavításához költségvetésében biztosítson forrást, mert ezek a hibák, mindennapi munkánkat nehezítik. Természetesen ez nem zárja ki, hogy amikor az idıjárás alkalmassá válik és a javítások is megkezdıdhetnek, a biztosítást ne próbálnánk meg érvényesíteni. Bekövetkezett károk: - II. emeleti elıadóterem beázott, a mennyezeti vakolat folyamatosan hull (ez jelenleg a szolfézstermünk, illetve a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar próbaterme). - A színháztermi szárnyban lévı kiállító terem beázik, így az oda tervezett kiállítások szervezése bizonytalan. - A Kossuth téri fıbejárat vakolata lemállott, az intézménylátogatók, zeneiskolai tanulók biztonsága, és a közvetlen veszély elhárítása érdekében a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársaival a meggyengült részeket eltávolítottuk. Jelenleg több helyen, a téglafalazat, és a vasbetonszerkezet vasalat része is kilátszik. - Ugyanezen fıbejárati részen a bejárati lépcsı mőkı burkolata hiányossá vált (a repedésekbe befolyó víz miatt, a fagy hatására nagyobb darabok törtek le). Ez fokozottan balesetveszélyes. 1

98 A javítások költsége - kivéve a tetıszigetelést, mert az ige jelentıs összeg nem jelent nagy anyagi ráfordítást, ám egyszerre, azokat összeadva már igen, így önállóan az intézmény saját költségvetésébıl nem tudja teljesen finanszírozni a munkálatokat. Ez nem azt jelenti, hogy anyagilag ne járulna hozzá azokhoz. Ezúton kérem Polgármester Urat, és rajta keresztül a Képviselı testületet, munkatervünket támogassák, és lehetıségük szerint biztosítsanak forrást a fent említett, épületben bekövetkezett hibák kijavítására. Balmazújváros február 1. Tóth János igazgató

99 Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 46 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 6/ honlap: MUNKATERV - MŐVÉSZETOKTATÁS A 21/211-es tanév - második félév Január 24 (hétfı) II. félév kezdete Január 24 (hétfı) Klarinétos szakmai nap Debrecen Felelıs: Zsuposné Novák Marianna Február 1. (csütörtök) 17 óra Növendékhangverseny Felelıs: Tóthné Silye Magdolna Február ig Szakközépiskolai felvételik Felelıs: Felvételiztetı tanárok Március 5. (szombat) Megyei Kürtös Találkozó Derecske Felelıs: Bekker Gyula Csobán Gyula Endre Március 8. (kedd) 17 óra Nınapi hangverseny Felelıs: Zsákai László, Nagy Sándor Március 18. (péntek) 17 óra Növendékhangverseny Felelıs: Zsuposné Novák Marianna Március 25. (péntek) Megyei Mélyrézfúvós Találkozó Csökmı Felelıs: Kerekes Béla Nagy Sándor Április Megyei néptánc gála Felelıs: Hudák Viktória Jeremiás Lajos Tóth János Április 18. (hétfı) 17 óra Növendékhangverseny Felelıs: Almási Kitti Fehér Nikolett Május 5. (csütörtök) 17 óra Növendékhangverseny Felelıs: Hernádi János Május 13. (péntek) óráig Tanulmányi verseny Felelıs: Nagy Sándor Május 27. (péntek) 17 óra Növendékhangverseny Felelıs: Bekkerné Mudri Beáta Május 3 - június 3. (hétfı - péntek) Év végi meghallgatások, alapvizsgák Június 6. (hétfı) Hangszerbemutató koncert Felelıs: minden tanár Június 7-8. (kedd - szerda) óráig Zeneiskolai felvételi Felelıs: minden tanár Június 9-1. (csütörtök - péntek) Naplók, anyakönyvek, bizonyítványok kitöltése, egyeztetése. Felelıs: Nagy Sándor Június 1. (péntek) óráig A 21/211-es tanév osztályozó értekezlete Június 14. (kedd) 17 óra A 21/211-es tanév évzáró ünnepsége Felelıs: Tóth János Június 15. (szerda) 9.3 Évzáró értekezlet Ha igény lesz még növendékhangverseny megrendezésére, arra egyeztetés alapján lesz lehetıség. Április ig (csütörtök-kedd) Tavaszi szünet Elsı tanítási nap: április 27. (szerda) Május Tanszaki hangversenyek 1 / 1

100 Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 46 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 6/ honlap: ÉVI MUNKATERV Január: - Veres Péter születésének 114. évfordulója alkalmából koszorúzásés megemlékezés, Veres Péter megyei Vers- és Prózamondó Verseny - Magyar Kultúra Napja Magyar Filmszemle és számos nemzetközi díjas (köztük Oscar jelölés) Iszka utazása címő film vetítése, majd beszélgetés a rendezı Bollók Csabával (középiskolánk volt tanára), és a producer Csere Ágnessel. - Biogazda tanfolyam folytatása Február: - Gyermekszínházi elıadás Trambulin színház Kiskakas gyémánt félkrajcárja - Nemezvirágok c. kiállítás megnyitója az Angyalliget lakóotthonnal közös szervezésben - Télőzı maskarás felvonulás és táncház (Himes Néptáncegyüttessel közös szervezésben) Március: - A mővészeti iskola növendékeinek és tanárainak nınapi mősora - Nótaest (külsı partner bevonásával) - Sárga lovam pányvára van kikötve Regionális Népzenei Találkozó, Országos Minısítı Fesztivál (Méliusz Központtal közös rendezvény) - Koszorúzás és ünnepi mősor március 15-e tiszteletére (Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Nevelési Tanácsadó és Kollégium) - Felnıtt színházi elıadás: Thuray Ida Színház Indul a bakterház - Gyermekszínházi elıadás: Bóbita Bábszínház (Pécs): Jóságos óriás - Folyosó Galéria: Kissné Katona Julianna amatır festı kiállítása Április: - Költészet napja (közös rendezvény a könyvtárral) - Felnıtt színházi elıadás:jókai Színház (Békéscsaba) - Sóska, sültkrumpli - Gyermekszínházi elıadás: Mesebolt bábszínház (Szombathely): Hoppláda - Szent György havi néprajzi vetélkedı - Kastélykerti Esték szervezése (folyamatos) - Vármegye galéria kiállítása - Falusi turizmus elmélete és gyakorlata tanfolyam indítása

101 Május: - Városi Majális: Apostol együttes koncertje - Ifjúsági színházi elıadás:beregszászi Drámai Színház Csongor és Tünde - A mővészeti iskola tanulói közötti zenei vetélkedı - Kirándulás: Krasznahorka és környéke - Kertmozi (külsı partner bevonásával) - Nyíregyházi Fıiskola képzımővész szakos hallgatóinak vizsgakiállítása Június: - A Nemzeti Összetartozás Napja Trianon emléknap és koszorúzás - Pünkösdi király és királyné választás - A mővelıdési központ mővészeti csoportjainak évzáró mősora, kiállítás a szakköreink munkáiból - Kadarcs Napforduló (a BAKCSÓ egyesülettel közös szervezés) - Néptánc tábor - Kertmozi (külsı partner bevonásával) Július: A szabadságolások miatt az intézményben, ebben a hónapban csak ügyelet mőködik. - Irodalmi és honismereti kézmőves tábor 2 db (Semsey Andor Múzeummal és a Kadarcs Egyesülettel közös szervezésben) - Kertmozi hetente (külsı partner bevonásával) Augusztus: - XII. Kastélykerti Esték (részletes program késıbb) - XI. Országos Trombitástábor (Balmazújváros Közmővelıdéséért Alapítvánnyal közös rendezvény) - Fotó alkotótábor Kunkovács László és Vencsellei István vezetésével - Pásztortalálkozó és Bio fızıverseny Vókonya (Közös rendezvény: Virágoskút Kft., Balmazújváros Önkormányzata) - Kertmozi (külsı partner bevonásával) - Bérletes elıadások szervezése (folyamatos) Szeptember: - Autómentes nap (közös szervezés az Önkormányzattal) - kertmozi (külsı partner bevonásával) - Rendhagyó hagyományismereti órák a település általános iskoláiban Október: - Zenei világnapi koncert

102 - Idısek hónapja alkalmából nótaest (külsı partner bevonásával) - Felnıtt színházi elıadás: Gózon Gyula Színház Grace és Glória - Nemzeti ünnepünk alkalmából megemlékezés és koszorúzás - Kiállítás- Hajdúböszörményi Városi Galéria anyagából - Gyerekszínházi elıadás Csodamalom Bábszínház November: - Ifjúsági és felnıtt színházi elıadás: Valahol Európában (2 elıadás) - kiállítás Ódon kütyük és ketyerék - Márkus Bábszínház December: - a mővészeti iskola Adventi hangversenye - Felnıtt színházi elıadás: Bánfalvy Stúdió: Figaró házassága - Karácsonyi forgatag: ünnepváró játszóház, vásár, karácsonyi mősorok - Intézményünk csoportjainak közremőködése az Idısek Karácsonya rendezvénysorozaton Rendszeres programjaink: - Mag elıadássorozat kéthetente a Kadarcs Egyesülettel közös szervezésben - Közkincs kerekasztal elıadásai I. félévben - Napkelettıl napnyugatig a Kárpát medencében Szakköreink, klubjaink (hetente egy vagy két foglalkozási alkalom): - Dráma szakkör - Rajz szakkör - Nemezmőhely - Bırösmőhely - Honismereti szakkör - Citera szakkör - Nyugdíjas klub - Irodalmi Klub - Baba mama klub - Természetvédelmi szakkör - Fotó- és médiaszakkör

103 A kiscsoportos foglalkozásaink közül 16 hónapon keresztül a TÁMOP 3.2.3/9/2 pályázati forrás támogatja a dráma, rajz, nemezes, bırös, természetvédelmi, fotó- és média foglalkozásainkat, valamint táboraink közül a néptánc, Irodalmi és honismereti gyermek kézmőves, és Fotó-, média táborainkat. Napkelettıl napnyugatig a Kárpát - medencében: Havonta (március, április, május, szeptember, október, november, decemberben az adventi forgataghoz kapcsolódva) egy alkalommal az adott hónap egy jeles napjához, a Kárpát medence egy tájegységéhez kapcsolódó hagyományok feldolgozása. Az adott napok tematikáinak kereteit az adott tájegység kézmőves hagyományai, táncai, zenéi, gasztronómiája adja, melyek közül valamely témához kapcsolódva elıadás is elhangzik. A nap tematikája a következık szerint épül fel: - kézmőves mesterségek megismerése - tánc-és énektanulás gyerekeknek - ételkóstoló - elıadás - felnıtt táncház A bemutatni kívánt tájegységek 211 ben a következık: - moldvai csángó hagyományok - felcsíki székely hagyományok - mezıségi szórvány magyar hagyományok - kalotaszegi magyar hagyományok - szilágysági magyar hagyományok - szatmári magyar hagyományok - Hortobágy hajdúsági pásztorhagyományok A költségkímélés végett keressük a további pályázati lehetıségeket február 1. Tóth János igazgató

104 Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 46 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 6/ honlap: ÉVI MUNKATERV Január: - Veres Péter születésének 114. évfordulója alkalmából koszorúzás 35. Ft és megemlékezés, Veres Péter megyei Vers- és Prózamondó Verseny - Magyar Kultúra Napja 6. Ft Magyar Filmszemle és számos nemzetközi díjas (köztük Oscar jelölés) Iszka utazása címő film vetítése, majd beszélgetés a rendezı Bollók Csabával (középiskolánk volt tanára), és a producer Csere Ágnessel. - Biogazda tanfolyam folytatása (TÁMOP 3.2.3/8/1 pályázati forrás) Február: - Gyermekszínházi elıadás Trambulin színház Kiskakas gyémánt félkrajcárja 13. Ft - Nemezvirágok c. kiállítás megnyitója az Angyalliget lakóotthonnal közös szervezésben - Télőzı maskarás felvonulás és táncház (Himes Néptáncegyüttessel közös szervezésben) 9. Ft Március: - A mővészeti iskola növendékeinek és tanárainak nınapi mősora 8. Ft - Nótaest (külsı partner bevonásával) - Sárga lovam pányvára van kikötve Regionális Népzenei Találkozó, Országos Minısítı Fesztivál (Méliusz Központtal közös rendezvény) 8. Ft - Koszorúzás és ünnepi mősor március 15-e tiszteletére (Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Nevelési Tanácsadó és Kollégium) - Felnıtt színházi elıadás: 1.. Ft Thuray Ida Színház Indul a bakterház - Gyermekszínházi elıadás: 125. Ft Bóbita Bábszínház (Pécs): Jóságos óriás - Folyosó Galéria: Kissné Katona Julianna amatır festı kiállítása 1. Ft Április: - Költészet napja 3. Ft (közös rendezvény a könyvtárral) - Felnıtt színházi elıadás: 6. Ft Jókai Színház (Békéscsaba) - Sóska, sültkrumpli - Gyermekszínházi elıadás: 15. Ft Mesebolt bábszínház (Szombathely): Hoppláda - Szent György havi néprajzi vetélkedı 3. Ft

105 - Kastélykerti Esték szervezése (folyamatos) - Vármegye galéria kiállítása 2. Ft - Falusi turizmus elmélete és gyakorlata tanfolyam indítása (TÁMOP 3.2.3/8/2 pályázati forrás) Május: - Városi Majális: Apostol együttes koncertje 1.. Ft - Ifjúsági színházi elıadás: 3. Ft Beregszászi Drámai Színház Csongor és Tünde - A mővészeti iskola tanulói közötti zenei vetélkedı 15. Ft - Kirándulás: Krasznahorka és környéke - Kertmozi (külsı partner bevonásával) - Nyíregyházi Fıiskola képzımővész szakos hallgatóinak vizsgakiállítása 2. Ft Június: - A Nemzeti Összetartozás Napja Trianon emléknap és koszorúzás - Pünkösdi király és királyné választás 3. Ft - A mővelıdési központ mővészeti csoportjainak évzáró mősora, 8. Ft kiállítás a szakköreink munkáiból - Kadarcs Napforduló (a BAKCSÓ egyesülettel közös szervezés) 4. Ft + pályázati forrás - Néptánc tábor (pályázati forrás) - Kertmozi (külsı partner bevonásával) Július: A szabadságolások miatt az intézményben, ebben a hónapban csak ügyelet mőködik. - Irodalmi és honismereti kézmőves tábor 2 db (pályázati forrás) (Semsey Andor Múzeummal és a Kadarcs Egyesülettel közös szervezésben) - Kertmozi hetente (külsı partner bevonásával) Augusztus: - XII. Kastélykerti Esték (részletes program késıbb) (Önkormányzati forrás) - XI. Országos Trombitástábor (Balmazújváros Közmővelıdéséért Alapítvánnyal közös rendezvény) (pályázati forrás) - Fotó alkotótábor Kunkovács László és Vencsellei István vezetésével (pályázati forrás) - Pásztortalálkozó és Bio fızıverseny Vókonya (Közös rendezvény: Virágoskút Kft., Balmazújváros Önkormányzata) - Kertmozi (külsı partner bevonásával) - Bérletes elıadások szervezése (folyamatos) Szeptember: - Autómentes nap (közös szervezés az Önkormányzattal) 3. Ft - kertmozi (külsı partner bevonásával)

106 - Rendhagyó hagyományismereti órák a település általános iskoláiban Október: - Zenei világnapi koncert 5. Ft - Idısek hónapja alkalmából nótaest (külsı partner bevonásával) - Felnıtt színházi elıadás: Gózon Gyula Színház Grace és Glória 8. Ft - Nemzeti ünnepünk alkalmából megemlékezés és koszorúzás - Kiállítás- Hajdúböszörményi Városi Galéria anyagából 2. Ft - Gyerekszínházi elıadás Csodamalom Bábszínház 1. Ft November: - Ifjúsági és felnıtt színházi elıadás: Valahol Európában (2 elıadás) 7. Ft - kiállítás Ódon kütyük és ketyerék 2. Ft - Márkus Bábszínház 1. Ft December: - a mővészeti iskola Adventi hangversenye 1. Ft - Felnıtt színházi elıadás: Bánfalvy Stúdió: Figaró házassága 8. Ft - Karácsonyi forgatag: ünnepváró játszóház, vásár, karácsonyi mősorok 6. Ft - Intézményünk csoportjainak közremőködése az Idısek Karácsonya rendezvénysorozaton Rendszeres programjaink: - Mag elıadássorozat kéthetente a Kadarcs Egyesülettel közös szervezésben - Közkincs kerekasztal elıadásai I. félévben (pályázati forrás) - Napkelettıl napnyugatig a Kárpát medencében (pályázati forrás) - Mindösszesen: bruttó Ft Szakköreink, klubjaink (hetente egy vagy két foglalkozási alkalom): - Dráma szakkör - Rajz szakkör - Nemezmőhely - Bırösmőhely - Honismereti szakkör - Citera szakkör - Nyugdíjas klub

107 - Irodalmi Klub - Baba mama klub - Természetvédelmi szakkör - Fotó- és médiaszakkör A kiscsoportos foglalkozásaink közül 16 hónapon keresztül a TÁMOP 3.2.3/9/2 pályázati forrás támogatja a dráma, rajz, nemezes, bırös, természetvédelmi, fotó- és média foglalkozásainkat, valamint táboraink közül a néptánc, Irodalmi és honismereti gyermek kézmőves, és Fotó-, média táborainkat. Napkelettıl napnyugatig a Kárpát - medencében: Havonta (március, április, május, szeptember, október, november, decemberben az adventi forgataghoz kapcsolódva) egy alkalommal az adott hónap egy jeles napjához, a Kárpát medence egy tájegységéhez kapcsolódó hagyományok feldolgozása. Az adott napok tematikáinak kereteit az adott tájegység kézmőves hagyományai, táncai, zenéi, gasztronómiája adja, melyek közül valamely témához kapcsolódva elıadás is elhangzik. A nap tematikája a következık szerint épül fel: - kézmőves mesterségek megismerése - tánc-és énektanulás gyerekeknek - ételkóstoló - elıadás - felnıtt táncház A bemutatni kívánt tájegységek 211 ben a következık: - moldvai csángó hagyományok - felcsíki székely hagyományok - mezıségi szórvány magyar hagyományok - kalotaszegi magyar hagyományok - szilágysági magyar hagyományok - szatmári magyar hagyományok - Hortobágy hajdúsági pásztorhagyományok A költségkímélés végett keressük a további pályázati lehetıségeket február 1. Tóth János igazgató

108 Határozati javaslat A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 211. évi munkatervének jóváhagyása Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény 78. (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 211. évi munkatervét elfogadja. Balmazújváros, 211. február 11. Dr. Tiba István polgármester

109 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 46 Balmazújváros, Dózsa György utca 1. Telefon/fax: 6/52/ ; Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dr. Veres Margit jegyzı 46 Balmazújváros Kossuth tér 4-5. sz. Tárgy: munkaterv-tervezet Tisztelt Jegyzı Asszony! Kérésének megfelelıen szolgáltatom a kért adatokat. A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 211. évi cselekvési terv-tervezete Balmazújváros, 211. január 31. Molnárné Nemes Margit könyvtárvezetı

110 211. évi cselekvési terv Intézményünk kiemelt feladatának tekinti a könyvtár mint tudásközpont szerepének megtartását, szolgáltatásainak népszerősítését és a kultúra közvetítését. 211-ben is célunk a város lakosságának és a hozzánk forduló könyvtárhasználók igényeinek megfelelı, korszerő könyvtár mőködtetése. Ennek érdekében a következı feladatok várnak megvalósításra. Ebben az évben folytatjuk a helyismereti állomány digitalizálását, melynek eredményeként az állomány védelme és az olvasók magasabb szintő kiszolgálása is megvalósul. Ennek alapja az infrastruktúra folyamatos fejlesztése, az integrált könyvtári rendszer mőködtetése és a megfelelı dolgozói létszám biztosítása. Könyvtárunk 2-ben tért át a számítógépes kölcsönzési rendszerre (a megye vidéki könyvtárai közül elsıként) egy kezdetleges integrált könyvtári szoftver alkalmazásával, ezt 25-ben sikerült egy korszerőbbre cserélni, de az informatika fejlıdésével már ez is nagyon elavultnak számít. Ezért ebben az évben fı célunk egy új program megvásárlása. Ehhez igyekszünk pályázati lehetıségeket is igénybe venni, de sajnos olyan pályázati kiírás alig van, ami viszonylag kis összegő (számunkra nagy), csak integrált könyvtári rendszerre fordítható lehetıséget kínálnak. A nagyobb összegő pályázati kiírásokat azért nem használtuk ki, mert olyan megvalósítandó feladatokra, eszközökre, szoftverekre lehetett pályázni, aminek nagy részével könyvtárunk már (önerıbıl) rendelkezik pl.: honlap, opac, digitalizált dokumentumok, vakok és gyengén látók számára felolvasó szoftver, stb. Amennyiben az Önkormányzatnak valamilyen módon lehetısége lenne támogatni a könyvtárat egy új könyvtári szoftver beszerzésében, az nagy segítséget jelentene a munkánkban. A technikai fejlesztések mellett fontos szerepet kap az intézmény esztétikus, kulturált megjelenése is. Az elmúlt évben sikerült a könyvtár belsı tereit megszépítenünk, külsı falait lefestetnünk és egy, az intézményhez méltó névtáblát készíttetnünk. Ebben az évben igyekszünk az így rendbe tett épület állapotát megıriznünk és csak kisebb, nélkülözhetetlen javításokat végeztetni. 2

111 A 27. júl. 1-jétıl a könyvtár által üzemeltetett Teleházban biztosítjuk az internet-hozzáférés folyamatos mőködtetését, a lakossági használó képzést, a multimédiás PC-k használatát, és a 27 ben elnyert emop pályázatból beszerzett technikai eszközökkel megvalósult e-magyarország pont mőködését. Reméljük, hogy az év eleji 1,5 hónapos zárva tartás miatt nem szoknak el tılünk az itt szolgáltatásokat igénybevevı használók. Saját bevételeink Az intézmény 211-re tervezett bevételei: Ft., ebbıl a teleház: Ft, a könyvtár: Ft. Bevételek összetétele: beiratkozási díj, késedelmi díj, fénymásolás, nyomtatás, internethasználat, fax küldés, tanfolyam. A térítéses szolgáltatásokból befolyt összegek nem tiszta bevételt jelentenek, mert tartalmazzák a ráfordítási költséget is (papír, festék, gépek szervizelése). Az internet-használatból és tanfolyamból származó bevétel függ a lakossági internet hozzáférések számától (ami a városban egyre nı) és a jelen gazdasági helyzettıl. A világháló használata mellett még vonzzák a fiatalokat, a teleházban használható játékprogramok, aminek frissítése, újítása szintén költséget jelent. Ezzel sikerült az internethasználók számát a 21-es évben is tartani. A tanfolyamokból származó bevétel is bizonytalan, mert csökkent az érdeklıdés. Továbbra is törekszünk a jó kapcsolatok kiépítésére és megtartására a döntéshozóval, annak képviselıivel, valamint a városban mőködı valamennyi intézménnyel, ezáltal is biztosítva a könyvtár munkájának megismertetését és elismertetését. Nyitva tartások Minden olvasói réteg (eljáró diákok, nyugdíjasok, fiatalok, dolgozók, munkanélküliek, kisgyerekes családok, stb.) igényének megfelelıen nappali idıszakban, hosszított nyitva tartással este, és hétvégén, szombaton is rendelkezésére állunk olvasóinknak. 3

112 Hetente 6 napon, 47 órában várjuk a látogatókat könyvtárunkban. Könyvtár nyitva tartási rendje: hétfı - szerda : 9-18 óráig csütörtök péntek : 8-16 óráig szombat : 8-12 óráig Elérhetıségek: Cím: 46 Balmazújváros Dózsa Gy. u. 1. sz. Telefon/fax : 52/ Honlap: A Teleház hetente 6 napon, 72 órában várja látogatóit. Nyitva tartás: hétfıtıl szombatig 9-21 óráig Elérhetıségek: Cím: 46 Balmazújváros Bimbó köz 1/a Telefon/fax: 52/

113 211. évi legfontosabb feladatok Az évi CLX. törvénybıl adódó feladatok biztosítása és végrehajtása a mindenkori költségvetési keretek között. Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı Könyvtár-informatikai szempontból: - Biztosítani az integrált könyvtári rendszer mőködésének a feltételeit - Megfelelı számú gép üzemeltetése a folyamatos munkavégzéshez - Gondoskodni a meglévı géppark karbantartásáról - Folyamatosan biztosítani az internet szolgáltatás feltételeit - Gondoskodni az adatvédelemrıl, az adatbiztonságról A fentiek érdekében pályázati források felkutatása, bevonása Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı Koroknai Sándor informatikus Feladatok felelısségi és hatásköri bontásban: - A folyamatos szolgáltatás biztosítása Határidı: folyamatos Felelıs: a könyvtár minden dolgozója - A helyi önkormányzati képviselık, a hivatal dolgozói, szakértıi számára a szükséges dokumentumok biztosítása, tájékoztatás nyújtása Határidı: folyamatos Felelıs:intézményvezetı Hőséné Berzéki Zsuzsanna vagy a mindenkori olvasószolgálatos 5

114 - A könyvtári szolgáltatások, marketing- és reklámtevékenységének erısítése, szolgáltató táblák készítése, elhelyezése, média bevonása Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı olvasószolgálatos könyvtárosok - Tájékoztatás, a minél gyorsabb információszolgáltatási technikák keresése, elsajátítása. Számítógépes adatbázisok alkalmazása Határidı: folyamatos Felelıs: a könyvtár szakfeladatait ellátó könyvtárosok - Könyvtárközi kölcsönzés mőködtetése (ODR) - Helyismereti cikkek figyelése, győjtése, feltárása, digitalizálása, katalógusépítés - Egyéb dokumentum típusok feldolgozása, katalogizálása Határidı: folyamatos (a jelentkezı igények alapján) Felelıs: Szilágyi Erzsébet - A megrendelt könyvek és folyóiratok állományba vétele, feldolgozása, az MNB stb. rekordjainak átemelése az SLIB integrált rendszerbe - Ajándékkönyvek feldolgozása, rendelkezésre bocsátása, leltárkönyvek vezetése, selejtezés, statisztikák készítése Határidı: folyamatos Felelıs: Kun Józsefné feldolgozó könyvtáros - Pályázati anyagok készítése Határidı: folyamatos (a pályázati határidı) Felelıs: intézményvezetı. Hőséné Berzéki Zsuzsanna, Pálné Bajkor Beáta, Koroknai Sándor, Kun Józsefné, Sutyák Lászlóné 6

115 - Tájékoztató és ajánlókiadványok szerkesztése, elıállítása Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı Hőséné Berzéki Zsuzsanna, Pálné Bajkor Beáta, Koroknai Sándor - A helyismereti győjtemény teljességre való törekvéssel történı gyarapítása, feldolgozása és rendelkezésre bocsátása, az állományrészek digitalizálásához szükséges technikai feltételek biztosítása Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı Szilágyi Erzsébet, Hőséné Berzéki Zsuzsanna, Kun Józsefné, Koroknai Sándor - A felnıtt olvasószolgálat mőködtetése: tájékoztatás, kiszolgálás, statisztikák naprakész vezetése, könyvtárhasználati foglalkozások tartása, rendezvények szervezése, elektronikus információ szolgáltatása, az Euro-Régió Ház Hajdú-Bihar Megyei Európai Információs Pont rendezvényeinek szervezése Határidı: folyamatos Felelıs: Hőséné Berzéki Zsuzsanna, Sutyák Lászlóné, Koroknai Sándor - A gyermek olvasószolgálat mőködtetése: tájékoztatás, foglalkozások tartása (könyvtárhasználati, kézmőves tevékenység, kötelezık filmvásznon, stb.), a kisbúvárkodj! és a Búvárkodj! olvasónapló összeállítása, statisztikák naprakész vezetése, rendezvények szervezése Határidı: folyamatos Felelıs: Pálné Bajkor Beáta és Szilágyi Erzsébet - Kiemelt megemlékezések és könyves ünnepek szervezése, lebonyolítása (Lengyel Menyhért, Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, İszi Megyei Gyermekkönyvnapok, Könyves Vasárnap, stb.). 7

116 Határidı: a rendezvények idıpontjai Felelıs: intézményvezetı, olvasószolgálatos könyvtárosok - A könyvtár honlapjának folyamatos gondozása, frissítése, aktuális információk felvitele - Új, korszerő internetes szolgáltatások felkutatása, bevezetése Határidı: folyamatos Felelıs: Koroknai Sándor. 8

117 211. évre tervezett nagyobb rendezvények és ezek elırelátható költségei Továbbra is fontos feladatunknak tekintjük a különbözı kulturális rendezvények, foglalkozások, használó képzések szervezését, lebonyolítását. A könyvtár ebben az évben összesen 17.,- Ft-ot költhet írói és elıadói tiszteletdíjakra. Ezért ezzel a szerény összeggel igyekszünk úgy gazdálkodni, hogy a jelentısebb könyvtári ünnepekhez és rangosabb rendezvénysorozathoz, minden korosztály számára tudjunk megfelelı színvonalú elıadást, mősort szolgáltatni. 1.) Január 12: Lengyel Menyhért Est - A csodálatos mandarin Lengyel Menyhért és Bartók Béla levelezése tükrében Lengyel Menyhért születésének 131. évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezés 16 órakor kezdıdött. Molnárné Nemes Margit köszöntıje után Neszmélyi Magdolna színmővész A csodálatos mandarin" cselekményébe építette be a levelek szövegét. A történet meséjét azoknak a leveleknek a beolvasásával szakította meg, amit a két szerzı (Lengyel M. és Bartók B.) egymással, illetve a mandarinhoz kapcsolódó apropóból - másokkal váltott. A zenei aláfestést a zenemőbıl bejátszott részletek adták. Érdeklıdık száma kb.: 6 fı. A rendezvény költségei: Tiszteletdíj: 4.,- Ft. Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség. A meghívott vendégek számára szendvics, tea. Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából. 2.) Február 9: Biztonságos Internet Napja Ismeretterjesztı elıadás az internethasználat veszélyeirıl, különös tekintettel a közösségi oldalakra. Elıadó: Koroknai Sándor, a könyvtár informatikusa 9

118 3.) Február 17: Antal Judit: Igazgyöngy c. könyvének bemutatója A szerzı könyvében bemutatja az El Camino zarándokutat, amit férjével járt végig 21. nyarán Spanyolországban. Közel 1 km-t gyalogoltak végig, hogy Santiago de Compostelán keresztül eljussanak Fisterrába, a világ végére, az Atlanti Óceán partjára. A rendezvény költségei: Tiszteletdíj: 2. Ft. + útiköltség Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából A meghívott vendégek számára pogácsa, tea 4.) Március 17: Gyurácz Ferenc: Veres Péter utóélete és idıszerősége A rendezvény költségei: Tiszteletdíj: az elıadó nem kért Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából A meghívott vendégek számára pogácsa, tea. 5.) Március 21-25: Internet Fiesta - Interaktív bemutatók a Teleházban - bekapcsolódva az országos programsorozatba Internet Fiesta tervezett elıadásai Március 21. Barangolás a mesék földjén így is lehet magyaróra Honlap megismertetése ( Bábjáték A Wikipédia rendszerében híres szerzık életútja 1

119 Március 22. Rendhagyó énekóra - Prokofjev:Péter és a farkas Szimfonikus mese feldolgozása animációval Március 23. Földünk titkai interakív program Domborzati felszín pásztázása távcsıvel (Google Earth) Bolygónk többdimenziós ábrázolása kivetítın keresztül Március 24. Az emberi test mőködése Téma: az egészséges táplálkozás. Feldolgozva: PowerPoint rendszerbe (Prezentáció, dia + hangoskönyv alkalmazása) Március 25. Egri csillagok - rendhagyó történelemóra A török Magyarországon: 3 év eseményei (megvalósítva a YouTube, a realika.educatio.hu oktatásszervezı szoftver alkalmazásával) térkép, filmbejátszás, zenehallgatás Az Internet Fiesta rendezvényeinek célcsoportjai általános iskolai tanulók. A programok ingyenesek, elızetes bejelentkezés után látogathatók. A rendezvény költségei: Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából 6.) Március: kisbúvárkodj! - olvasónapló pályázat közzététele alsó tagozatos diákok részére A rendezvény költségei: Kidolgozásra szánt idı: 5 hét A beérkezett alkotásokból kiállítást rendezünk 11

120 A kiadványok készítéséhez, festék, papír, borító, spirál, stb. 7.) Április 11: Költészet Napja - Szólj költemény! Vershallgatás egész nap a könyvtárban - csoportoknak elızetes bejelentkezés és igény alapján. A rendezvény költségei: Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából 8.) Április: Mentálhigiénia az óvodában és az iskolában Elıadó: Antal Judit mentálhigiénés óvodai szaktanácsadó és szakértı A rendezvény költségei: Tiszteletdíj: 3. Ft. Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség. Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából. A meghívott vendégek számára pogácsa, tea. 9.) Április Május: Mesedélelıtt Bartos Erikával Találkozás a népszerő Anna, Peti, Gergı könyvek írójával A rendezvény költségei: Tiszteletdíj: Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség Az elıadók számára szendvics, tea Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából 1.) Május 26: Gyermeknapi játszóház kisbúvárkodj eredményhirdetése Meseíró pályázat meghirdetése általános iskolai tanulók részére 12

121 Zenés, játékos mősor a pályázók bevonásával A rendezvény költségei: Tiszteletdíj: 1. Ft. Ajándékok a helyezetteknek ( könyv, toll, határidı napló) A résztvevık megvendégelése Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából 11.) Június 3-1: Ünnepi Könyvhét író-olvasó találkozó A rendezvény költsége: Tiszteletdíj: Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség Az elıadó számára szendvics, tea Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából 12.) Június - Augusztus: Szünidei szabadidıs foglalkozások: mesekuckó, filmklub, kézmővesség Június 8. Születésnapi partimeghívó, ültetıkártya készítés. Ajándékötletek, szívószál dekoráció. Július 6. Meselemez hallgatás hangoskönyvbıl. Gergı juhász kanala: Móra Ferenc meséi Mátyás királyról - Bábparaván mögötti színjátszás. Július 27: Kavicsfestés A te állatkerted Sóliszt gyurmából gyümölcskosár kreáció. Az alkotásokból kiállítás rendezés. Augusztus 3. Térfonás, karkötık készítése gyöngyszövéssel. Kisebbeknek gyöngyfőzés választható: 13

122 nyaklánc, kulcstartó, állatfigurák, könyvjelzı Aktuális irodalomba való betekintés. Augusztus 1. Játsszunk színházat! Mő: A bíró okos lánya Mesedramatizálás, zenei aláfestéssel. Ujjbáb/síkbáb készítés interaktív játék. Augusztus 17. Rendezgessük nyári kincseinket! Gipsznyomattal medálkészítés, kagylófüzér. Élménybeszámoló, fotók albumba rendezése. 13.) Szeptember 3 : Népmese Napja - Meseíró verseny eredményhirdetése A szeptember 15-ig beérkezett, helyezést elért mővek felolvasása. Óvodásoknak bábelıadás A rendezvény költsége: Tiszteletdíj: könyvjutalom Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség Az résztvevık számára aprósütemény, tea Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából 14.) Október 3: Búvárkodj! - Olvasónapló pályázat közzététele felsı tagozatos diákok részére. Kidolgozásra szánt idı: 6 hét. A beérkezett alkotásokból kiállítást rendezünk. 15.) Október 3-7: Összefogás a könyvtárakért İszi Megyei Gyermekkönyvnapok Író olvasó találkozó gyerekeknek A rendezvények függnek a megyei könyvtár programjától, az általuk közvetített írók személyétıl és tiszteletdíjától 14

123 A rendezvény költsége: Tiszteletdíj: max.: 4.,- Ft. Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség Az résztvevık számára aprósütemény, tea Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából 16.) Október 1: Nyitott Könyves Vasárnap Témája: kapcsolódik az országos felhíváshoz, megjelenése késıbb várható. Program: A nap elıadója ( szervezés alatt) Az országos felhívás után tudjuk aktualizálni és pontosítani. Elképzeléseink: Sikerlista a könyvtárunkban legolvasottabb könyvekbıl Ifjúsági és a felnıtt szépirodalomból. Totó az országos felhívás szerinti témában. Könyvsorsolás a sikeres megfejtık között. Keresd és Találd meg! könyv és könyvtárhasználat játékos formában. A rendezvény költsége Tiszteletdíj: Ft. Sorsolásra szánt könyvek ára: 5,-Ft Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség Az elıadó számára szendvics, tea Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából 17.) November: Búvárkodj! - olvasónapló pályázat eredményhirdetése A rendezvény költsége Tiszteletdíj: Eredményhirdetésre mősor (szervezett elıadás) 15

124 Helyezetteknek ajándék: (könyv, toll, határidı napló) Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából 18.) December: Adventi ünnepkör Karácsonyi készülıdés Mikulás könyvjelzı, ajtódísz, koszorú készítés stb. A rendezvény költsége A foglalkozáshoz szükséges alapanyagok ( papír, textil, termés, rafia, gyertya stb.) Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából Balmazújváros, 211. január 31. Tisztelettel: Molnárné Nemes Margit könyvtárvezetı 16

125 Határozati javaslat A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 211. évi munkatervének jóváhagyása Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény 78. (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 211. évi munkatervét elfogadja. Balmazújváros, 211. február 1. Dr. Tiba István polgármester

126 Üzleti terv 211 Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. és tagvállalatai Csizmadia Tamás Elsı vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. Hegedős Tibor BalmazIntercom Kft Kalmár Zoltán Balmazújvárosi Városgazdálkodási Loós Brigitta Tünde Halomalja Kft. Non-profit Kft.

127 Balmazújváros Város Önkormányzatának 211. január 28-án megtartott, rendkívüli K. T. Ülésén a tisztelt Képviselı Testület úgy határozott, hogy a jelenleg közvetett Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat, név szerint a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft., Halomalja Termelı és Szolgáltató Kft., BalmazIntercom Kft., Elsı Mezıgazdasági Feldolgozó Kft., Elsı Gázipari és Energetikai Kft., Elsı Ingatlankezelı Kft., közvetlen Önkormányzati tulajdonúvá alakítja, azaz az említett cégek tulajdonosa a továbbiakban Balmazújváros Város Önkormányzata lesz. Döntöttek továbbá arról is, hogy a fentebb említett gazdasági társaságokból szándékukban áll, mint tulajdonosnak, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft-ba beolvasztani a fenti társaságok közül a Halomalja Kft-t, az Elsı Ingatlankezelı Kft-t, az Elsı Gázipari és Energetikai Kft-t, valamint az Elsı Mezıgazdasági feldolgozó Kft-t. Az itt leírt okok következtében a Gazdasági Társaságok 211-es Üzleti Terve a teljes átalakítás végrehajtásával nagy mértékben megváltozik. Pontos és tényszerő Üzleti Terv csak az átszervezés lezárultával készíthetı. Ennek értelmében az említett gazdasági társaságok 211-es Üzleti Terveit a jelen helyzetnek megfelelıen nyújtjuk be. Gazdasági Társaságok üzleti terve 1. Halomalja Kft. Gazdálkodás: A Halomalja Kft. a 211. évben is folytatni kívánja a foglalkoztatáson alapuló zöldségtermesztést. A cél továbbra is a minél nagyobb létszámú foglalkoztatás, emellett persze a gazdaságos mőködés elérése és fenntartása. A 21. év bebizonyította számunkra, hogy a Kft. tevékenységi köre óriási veszélyeket hordoz magában a megfelelı termés-és növénykultúra kialakításán és fenntartásán túl is. Itt egyértelmően gondolok a kereskedelemre, a termékértékesítésre. Ha a 21. évet ezen a téren labilisnak titulálom, a 211-es esztendı még komolyabb problémákat hordoz majd valószínősíthetıen magában. Nagyon meg kell gondolni, hogy milyen növénykultúra lesz majd eladható a piacon, illetve hogy milyen árért, valamint a fennálló piacok stabilitását illetıen is aggályos lehet ez az év. Éppen a fent leírtakat figyelembe véve alakítottuk ki az idei évi vetésszerkezetet. Természetesen a területfelosztás alapját az öntözési rendszer adja, aminek alapján a legkisebb egyszerre öntözhetı terület 2 ha, így egy adott növényfajta minimális vetésterülete 2 ha lesz. A termesztett kultúrák összeállításánál az alapot az alábbiak szolgáltatták: A nagyüzemi feldolgozásra szánt alapanyag elıállításnál természetesen jobb a lehetıség szerinti minél nagyobb területen történı termesztés egy adott kultúrát tekintve, mivel a nagyobb hozam kecsegtetıbb

128 a feldolgozónak, az árualap beszerzés kevesebb termelıt érint részükrıl, kevesebb bonyodalommal. Természetesen a gazda szempontjából is optimálisabb a nagyobb vetésterület, mivel kevesebb fajtával dolgozik, a növény igényei egy kultúrára állnak csak fent, illetve nagy mennyiséggel tud a piacra kiállni. Azonban itt lép be a fentebb leírt kockázati tényezı, a piaci stabilitás. Kevesebb kultúránál és kevesebb fajtánál nagyobb a kockázati tényezı az eladhatóság szerint abban az értelemben, hogy ha az adott fajta (pl.: pritaminpaprika) piaca valamilyen okból kifolyólag megáll, nem várható további bevétel adott növényfajtából, és esetenként nincs mellette másik fajta, aminek a piaca adott gazdasági évben stabil. Sajnos azt, hogy melyik növény piaca lesz stabil, a 211. évre elıre biztonsággal megmondani nem lehet. Emiatt terveztünk több fajtát kitelepíteni az alábbi megoszlás szerint: Tervezett növénykultúra területi megoszlása, szaporítóanyag szükséglet. Növénykultúra Terület ha/fm Szaporítóanyag db/ha Kápia tip. paprika 4 5. tı/ ha Pritaminprika 2 5. tı/ ha Paradicsom tı/ ha Uborka tı/ ha Káposzta 2 4. tı/ ha Tak. Kukorica 4 6. mag/ ha A növénykultúra változtatási jogát fenntartjuk a piaci helyzetre való tekintettel. A fenti táblázatból látszik, hogy 211-re a paprikafélék, káposzta, valamint az uborka piacát látjuk - látják más szakemberek biztosabbnak. Problémát jelent, hogy a nagy felvásárlók (konzervipar) csak késıbb tud biztosat mondani az általuk feldolgozandó alapanyagok mennyiségére és összetételére (mibıl mennyit vesznek és mennyiért), azonban ekkorra már a termesztendı növények magjainak palántává nevelése meg kell, hogy kezdıdjön. Természetesen a vetésváltásra is figyelemmel került az összeállításba a kukorica. Foglalkoztatás: A 29-ben elindított RÁT-os foglalkoztatás tudvalevıen 211-ben is rendelkezésre áll majd, más formában. A Kft lehetısége szerint a tavalyi évhez hasonlóan ezeket az embereket kívánja foglalkoztatni. Az egyes hónapok munkaóra szükségletét az alábbi táblázatban közlöm:

129 Tervezett munkaerı szükséglet és munkaóraigény havi bontásban. 21. Munkaerı szükséglet Fı/hó Munkaóraigény Óra/hó Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október Kereskedelem: A Halomalja Kft. 29. évben elsı sorban a Pusztakonzerv Kft-hez szállította be termékeit, ezzel fuvarköltséget takarítva meg, a két cég kereskedelmi kapcsolata jó volt, azonban a 21-es évben ez a tendencia tulajdonosváltás miatt szinte egészében megszőnt. Az idei évben szeretnénk felvenni velük újra a kereskedelmi kapcsolatot. A karcagi Agrosprint és a debreceni Pentafrost Kft-k jelentették 21 évben a nagyobb és biztosabb piacot a Puszta által meg nem vásárolt termékekre. A fent említett cégekkel 211.-ben is fent kívánjuk tartani a kapcsolatot. Jelen pillanatban még bizonytalan a tervezett árualap értékesítése, de elıreláthatólag 211. február végére letisztázódik, ezért a tervezett fajták változtatásának jogát fenntartjuk a piaci helyzetre való tekintettel. Ültetés- betakarítás: A növénykultúrák területre való kitelepítése palántával, valamint egyes fajtáknál magvetéssel történik. Uborka: Ültetés: Palántával, magvetéssel kiegészítve. A palántázás tervezett idıpontja május 5-tıl folyamatosan. Magvetés idıpontja, a palántázást követıen - fajtától és idıjárástól függıen - pár nappal késıbb. Az ültetésre fordított idı összesen: 128 munkaóra Betakarítás: palántázott állományban a kiültetést követıen 4 hét múlva, elıreláthatóan június 1-e után, a magról vetett állománynál 2 hetes csúszással idızíthetı az elsı szedés. A betakarítás idıtartama összesen 8-1 hét, a palántázott állománynál augusztus vége, magról vetett állomány esetében szeptember végéig.

130 A növényápolásra fordított idı összesen: 144 munkaóra A betakarítás menete: naponta, esetenként 2 naponta, az állomány érettségi állapotától, az idıjárási viszonyoktól függıen. A betakarított termés frakcionálása (válogatása) a szedéssel párhuzamosan történik, raschel zsákba győjtve. A válogatás munkaerı szükséglete folyamatos 6 fı. A betakarításra fordított idı összesen: 128 munkaóra. A utolsó betakarítást követıen a terület tisztítására kerül sor, melyre ráfordított idı összesen: 64 munkaóra. Az állomány kezelésére, az ültetéstıl a terület tisztításáig számolt munkaóra összesen: 1616 munkaóra. Gépszükséglet: válogatógép termés frakcionalizálás Munkagép pótkocsival termés összegyőjtése a területrıl, esetleg beszállítás a feldolgozóhoz. Paprika: Pritamin A növénykultúra területre való kitelepítése palántával történik. Tervezett kiültetés: május 1-tıl, folyamatosan. Az ültetésre fordított idı összesen: 64 munkaóra. A kiültetést követıen a növényápolás folyamatosan történik, amely 64 munkaórát vesz igénybe. Betakarítás: elsı szedés augusztus végén, szeptember elejétıl mennyiségi betakarítás rashel zsákba győjtve. Szedési periódusok 7-8 naponta tervezhetıek, idıjárástól, a növény termıpotenciáljától függıen. Az utolsó szedés idejét nagymértékben meghatározza az ıszi idıjárás, illetve a növénykultúra állapota. Az utolsó betakarítás tervezett idıpontja október vége, november eleje. A betakarításra fordított idı összesen: 256 munkaóra. Terület tisztítására fordított idı összesen: 32 munkaóra. A Pritamin paprikára számolt munkaóra összesen: 416 munkaóra. Kápia tipusú paprika A növénykultúra területre való kitelepítése palántával történik, melynek tervezett idıpontja: április vége, a koraiság elérése és a minél magasabb áron való értékesítése végett. A palántázásra fordított idı összesen: 128 munkaóra. A növényápolásra számolt idı összesen: 128 munkaóra Betakarítás: elsı szedés augusztus elején, mennyiségi betakarítás augusztus közepén, rashel zsákba győjtve. Az idıjárástól, illetve a növény állapotától függıen a betakarítások 7-8 naponta ismételhetıek. Az utolsó betakarítás idejét nagymértékben befolyásolja az ıszi idıjárás, a növénykultúra általános állapota. Betakarításra fordított idı összesen: 512 munkaóra. Területtisztításra fordított idı összesen: 64 munkaóra.

131 A Kápia tipusú paprikára fordított összes munkaóra: 832 munkaóra. A paprika betakarítás gépszükséglete: munkagép+ pótkocsi területrıl való begyőjtés, beszállítás a feldolgozóhoz. Paradicsom: A növénykultúra területre való kitelepítése palántával történik. Tervezett kiültetés: május 1- tıl, a kápia paprika kiültetésének befejezése után. Az ültetésre fordított idı összesen: 64 munkaóra. Növényápolásra fordított idı összesen: 64 munkaóra. Betakarítás: A fajtakiválasztásnál szempont az egyöntető bogyóméret, homogén beérés, szükségszerően beavatkozunk az egyöntető érés eléréséhez. A betakarítás az egyöntető érés elérése után, 4-5 menetben augusztus elsı dekádjától szeptember elejéig, újraszedés az elızı teljes betakarítást követıen 4-5 nap (idıjárástól függıen, állomány állapotától függıen). Szedés mőanyag rekeszbe, azonnali beszállítás a feldolgozóhoz. Betakarításra fordított idı összesen: 448 munkaóra. A végsı betakarítást követı területtisztításra számolt munkaóra: 32 munkaóra. Az állomány kiültetésére, kezelésére, betakarítására, a terület tisztítására számolt munkaóra összesen: 68 munkaóra. Gépszükséglet: munkagép+pótkocsi- termékbegyőjtés területrıl, esetleges beszállítás a feldolgozóhoz. Káposzta: A palántázás két menetben történik, tavaszi illetve ıszi ütemezésben. Tavaszi palántázás idıpontja: a talajelıkészítést követıen, az idıjárástól függıen, április eleje, közepe. Az ıszi palántázás idıpontja: július vége. Az ültetésre fordított idı összesen: 128 munkaóra. Növényápolásra fordított idı összesen: 128 munkaóra. Betakarítás: A fajtakiválasztásnál szempont az egyöntető fejméret, és a viszonylag együtemő beérés, mivel a betakarítás 1-2 menetben történik. Betakarításra fordított idı összesen: 448 munkaóra. A végsı betakarítást követı területtisztításra számolt munkaóra: 128 munkaóra. Gépszükséglet: munkagép+pótkocsi- termékbegyőjtés területrıl, esetleges beszállítás a feldolgozóhoz. Takarmány kukorica: A magvetés idıpontja április 1., idıjárástól függıen.

132 Munkaerı szükséglet ebben a kultúrában nem mutatkozik. Gépszükséglete viszont magasabb, mint a fent felsorolt kultúráké, ezért bérmunka igénybevétele szükséges. Betakarítás: október közepe, vége. Tápanyagigény: alaptrágya -Wolldünger gran. 4 kg 24 Ft/kg Pannon Starter 28 kg 84 Ft/kg Perkla N kg 229 Ft/kg fejtrágya -Agriplant Starter 4 kg 75 Ft/kg 3. -Agriplant 1 5 kg 438 Ft/kg Agriplant 2 2 kg 42 Ft/kg 84. -Agriplant 4 8 kg 41 Ft/kg Ammonium N kg 88 Ft/kg -Keserősó(MgS) 8 kg 88 Ft/kg 7.4 -Kálcium N 25 kg 188 Ft/kg 47. -Kálium Szulfát 3 kg 298 Ft/kg 89.4 lombtrágya -Wuxal Ca 9 l 1385 Ft/l Wuxal Boron 3 l 148 Ft/l Wuxal Microplant 3 l 233 Ft/l Wuxal Ascofol 3 l 2718 Ft/l Wuxal K4 2 l 1564 Ft/l Mikramid 1 kg 258 Ft/kg Yeald+ 2 l 3776 Ft/l Ft A mőtrágyák árai a tavalyi évben adott nettó egységárak, az idei évi árakról még nem tudnak információval szolgálni a kereskedık. Az alaptrágya kijuttatandó mennyisége kézi erıvel történik, sorra szórva, közvetlenül a fóliafektetés elıtt.

133 A fejtrágyák mindegyike vízoldható, így a kijuttatás az öntözéssel együtt, azzal egy menetben történik. A tápanyag bekeverés és kijuttatás állandó 2 fı dolgozó munkáját igényli, a további öntözés 1 fı felügyelete mellett zajlik. A lombtrágyákat értelem szerően lombon keresztül, gépi permetezéssel juttatjuk ki. Növényvédelem: A növényvédelmi feladatok közé sorolom a kezdeti szakaszban kiadott, a palánta tápkockájába juttatott talajfertıtlenítı szert, valamint a palánta kiültetését megelızı növényvédelmi beavatkozásokat ( edzetéskor való növényvédelem) Ilyenkor az egész kiültetendı állomány még a palántanevelı tálcákban kap egy alapvédelmet rovar és gombafertızés ellen, háti permetezıvel, 2 3 l vízmennyiséggel, minimális dózisban. A növényvédelmi beavatkozások mértékét az adott évre jellemzı klimatikus, idıjárási körülmények határozzák meg. A tavalyi évet alapul véve kalkuláljuk a beavatkozások számát. Géppark szükséglet: A Kft géppark szükséglete még mindig hiányos. Az optimális gazdálkodáshoz ennek bıvítésére lenne szükség. Nyertes pályázata van a Kft.-nek több gépre is 25-35%-os támogatással: 9LE Zetor, Ágyáskészítı, Ásógép, Palántázógép. Ezek megvásárlására a Kft-nek jelen helyzetben nincs kerete. Ezeken a gépeken kívül szükség lenne további talajmővelı gépekre: Eke, Tárcsa, stb. Pl.: Eke, 1Ha szántási költsége Ft, ami a 17 ha-os területre vetítve Ft egy évben. Ennyi pénzért már használt ekét lehetne vásárolni, amit évekig használni lehet. Gépbeszerzés: A Kft nyertes pályázatainak gépei 3-35 %-os támogatás mellett szerezhetık be. Mivel a gépek beszerzési árai nagyban függnek a devizaárfolyamoktól, konkrét vételi árat csak közelítıen tudunk mondani. Természetesen a gépek megvásárlása a Kft részére szükségesek, az optimális, racionális gazdálkodáshoz elengedhetetlenek. Inputanyag szükséglet (tavalyi árakkal számolva): Fekete uv stabil fólia: 3129 kg Csepegtetıcsı: 25 tekercs nettó ár: Ft nettó ár: Ft Növényvédıszerek: 1. Ft/ha nettó ár: 1.7. Ft Tápanyagok: Raschel zsák: nettó ár: Ft nettó ár: 336. Ft Ft br.: Ft Palántanevelés költségei: ~9.5.

134 Kiadások 211 (éves) Állandó jellegő kiadások Munkabérek (Ft) Járulékok (Ft) Vodafone (Ft) Nem bérj.kiadás Raiffeisen lízing(ft) Raiffeisen hitel(ft) Január 275. Ft Ft 35. Ft 2. Ft Február 275. Ft Ft 35. Ft 2. Ft Március 275. Ft Ft 35. Ft 2. Ft 475. Ft 475. Ft Április 275. Ft Ft 35. Ft 2. Ft Május 275. Ft Ft 4. Ft 2. Ft Június 275. Ft Ft 4. Ft 2. Ft 475. Ft 475. Ft Július 275. Ft Ft 4. Ft 2. Ft Augusztus 275. Ft Ft 4. Ft 2. Ft Szeptember 275. Ft Ft 4. Ft 2. Ft 475. Ft 475. Ft Október 275. Ft Ft 4. Ft 2. Ft November 275. Ft Ft 4. Ft 2. Ft December 275. Ft Ft 4. Ft 2. Ft 475. Ft 475. Ft összesen Ft 24. Ft ben fennálló állandó költségek összesen: Ft Egyéb költségek -üzemanyag (29 évi fogyasztást alapul véve, 3 Ft/l árral kalkulálva) -március 4,81 l Ft 211-re kalkulált 25. Ft -április 423,66 l Ft 13. Ft -május 7,69 l Ft 21. Ft -június 473,21 l Ft 15. Ft -július 665,95 l Ft 2. Ft -augusztus 962,36 l Ft 3. Ft -szeptember 775,66 l Ft 24. Ft -október 266,1 l Ft 8. Ft

135 -november 8. Ft 8. Ft -december 21,82 l 6546 Ft 15. Ft összesen 433, Ft Ft -fuvardíjak -talajmunkák -könyvelési díj -üzemorvosi alkalmassági -éves vízdíj -KGF biztosítás(pronar + pótk.) -munkaruha -forgóeszközök 3.2. Ft 97. Ft 72. Ft Ft 235. Ft 25. Ft 1. Ft 55. Ft - szaporítóanyag vásárlás 8. Ft -egyéb díjak 555. Ft -posta -gépkarbantartás -állateledel, ásványvíz -áramfelhasználás -más anyagvásárlások(bilincsek,csapok,stb) 15. Ft 25. Ft 4. Ft 5. Ft 2. Ft -gépbeszerzés -tolólap -szivattyú+szőrık -elıre nem látható kiadások 9. Ft 1. Ft 8. Ft 1.5. Ft halasztott fizetési kötelezettségek -szaporítóanyag (KITE) -imputanyag (Nyír-Chem) Összesen 9.5. Ft Ft Ft

136 211 év várható bevételei A 211 év költségvetésének tervezése során a 21-es év termésmennyiségeit nem célszerő figyelembe venni a szélsıséges idıjárás miatt ezért a 29-es év adatait vettük alapul. (kivétel: Káposzta, Kukorica) Uborka Az uborka termesztését 4 ha-on tervezzük, megközelítıleg 2. fm-en. Átlagos termésmennyiség 5-6 kg/ fm, így a kalkulált mennyiség 12. kg, 12 tonna. A 29 évben betakarított mennyiség 64. kg volt. Ezeket figyelembe véve, visszafogottan, 1 tonna betakarított mennyiség után kalkulálom a bevételeket. A bevételt befolyásolja a leszedett uborka méretfrakciója, átlagosan 9 Ft/kg-os árat várunk. Hozam: 1. kg nettó árbevétel: 9.. Ft Pritaminpaprika Tervezett termıfelület 2 ha. A paprika átlagos hozama 3-35 mázsa / ha, így a tervezett betakarítható mennyiség 6-7 mázsa/2 ha. A kalkulált bevétel egészben történı értékesítés esetén 9 Ft-os átlagárral történik. 29-es évben betakarított mennyiség 78 mázsa/4 ha volt. Kalkulációt 3 mázsás hektáronkénti termésátlagra készítünk. Hozam: 6. kg nettó árbevétel: 5.4. Ft Kápia tip. paprika Tervezett termıfelület 4 ha. A paprika átlagos hozama 3-35 mázsa / ha, így a tervezett betakarítható mennyiség mázsa/4 ha. A kalkulált bevétel egészben történı értékesítés esetén 1 Ft-os átlagárral történik. Kalkulációt 3 mázsás hektáronkénti termésátlagra készítünk. Hozam: 12. kg nettó árbevétel: 12.. Ft Paradicsom Tervezett termıfelület 2 ha. A paradicsom átlagos hozama 8 tonna / ha, így a tervezett betakarítható mennyiség 16 tonna/2 ha. A kalkulált bevétel 3 Ft/kg-os átlagárral történik. 29-es évben betakarított mennyiség 168 tonna/2 ha volt. Kalkulációt 6 tonnás hektáronkénti termésátlagra készítünk. Hozam: 12. kg nettó árbevétel: 3.6. Ft

137 Káposzta Tervezett termıfelület 4 ha. A káposzta tövenkénti fajtától függı hozama átlag 2,5 kg, a tervezett kitelepítendı mennyiség 4. tı / ha. A tavalyi évben adott átlagár 3-5 Ft/ kg volt. A kalkuláció alapját átlagosan 2 kg/tıvel, illetve 3 Ft/kg-mal számoljuk. Ezekkel az adatokkal kalkulálva: Hozam: 32. kg nettó árbevétel: 9.6. Ft Takarmány Kukorica Tervezett termıfelület 4 ha. A kukorica hozama átlag 8q / ha, a tervezett kitelepítendı mennyiség 4 ha. A 21-es adott átlagár 42 Ft / q volt, azonban ez az év nem vehetı teljes biztonsággal alapul, ezért 3 Ft-os árat állítunk be, 211-re, átlagosan 7 q/ha-os terméssel. Hozam: 28q nettó árbevétel: 84. Ft Összes termelési árbevétel: Ft. A fenti számításokból látható, hogy: Összes ráfordítás: Összes termelési árbevétel: A 211-es évre a várt eredmény: Ft Ft Ft.

138 2. BalmazIntercom Metodika: A korábbi évek terv felépítését követtük, a szöveges indoklásban csak a változásokra hívjuk fel a figyelmet. Bevételek: Az internet bevételek tervezése során csak magán és közületi bontást alkalmaztunk, magán esetben 1M átlagos sebességgel és 32 Ft nettó árral számoltunk, közületek esetén 4M sebességgel és 352Ft árral. Az elıfizetıi szám emelkedése megállt, a konkurencia hatására idınként kisebb csökkenés is bekövetkezett. A helyzet változására nem számíthatunk. Az árat nem változtattuk, mert az elszívó hatást fıleg a konkurens vállalkozások akciói okozzák. A kábel televízió elıfizetések során figyelembe vettük a szociális csomagot és a sport csomagot. Ezen csomagok igénybe vétele függvénye lehet a gazdasági helyzetnek, elképzelhetı, hogy a nyugdíjas csomag iránti kereslet emelkedik az alap csomag kárára. A KTV szolgáltatás területén is elértük a fizetıképes elıfizetıi számot, ezért további növekedéssel nem számolunk. A díjat az alap csomag esetén emeltük csak minimális, 5% alatti mértékben. Ez a díjemelés nem ad fedezetet egy esetleges fizetıs RTL mősorra, ha ez mégis bekövetkezne, további díjemelés szükséges.(információink szerint erre 211-ben nem kerül sor.) Elıfizetıink régi igénye, hogy a népszerő Cool csatornát továbbítsuk. Erre eddig azért nem került sor, mert ennek ára 15Ft/elıfizetı/hó. Most kedvezı ajánlatot kaptunk, ha csomagban vesszük, akkor 264 Ft-ért 6 csatornák kapunk: Cool, Film+, Sport Club, F&H, Poén, Sorozat+. A kedvezı csomag ár akkor érvényes, ha mind a 6 csatornát az alap csomagban továbbítjuk. Annak érdekében, hogy a 159 Ft-os különbözetet kigazdálkodjuk, a hasonló tematikájú Animal planet, Comedy Central, BBC World és Hallmark csatornákat elhagyjuk, mellyel 138 Ft-ot takarítunk meg. Ilyen módon a Cool csatornát 21-ft ráfordítással tudjuk továbbítani. A Sport Club csatornát a jelenlegi Családi csomag helyett az Alap csomagban továbbítjuk, míg a Sport2 mősort az Alap csomag helyett a Családiban továbbítjuk. Összefoglalva: Javasolt változás: Elhagyandó csatornák: Animal Planet, Comedy Central, Hallmark, BBC Word Belépı csatornák: Cool, F&H( Fishing&Hunting= horgász-vadász), Poén, Sorozat+ Csere: a Sportclub és a Sport2 cserél az Alap és a Családi csomag között A bevezetésre kerülı telefon szolgáltatással nem számoltunk sem bevételi, sem kiadási oldalon. 211 évben ennek részaránya a teljes forgalom 1-2%-át fogja kitenni. Jelenleg 14 elıfizetıvel rendelkezünk és még mindig gyakori mőszaki problémákkal küzdünk. Ezek

139 megszőnése után lehet propagálni a szolgáltatást és komolyabb 5-1 elıfizetıi számot elérni. Kiadások: A költségek tervezése a 21-es tapasztalatokon alapul. A mősor díjak konkrét számításon alapulnak. A számításnál a mősor áthelyezéseket figyelembe vettük. Az E-on bérleti díj szerzıdésen alapul, mely a 211-es évre jelentıs emelést tartalmaz. Egyéb területeken a változások nem érik el az inflációt sem. Eredmény: Éves szinten 5 66eFt nyereséggel számolunk. Ennek összege a 21 évivel csaknem megegyezik.( 5 485eFt ) Várhatóan a kimutatott nyereség sem fog pénzügyileg rendelkezésre állni, mert jelentıs kintlévıséggel is számolni kell. Szolgáltatás fejlesztése A fejlesztést leginkább a piaci verseny indokolja, a piacon 2 vetélytársunk a Fibernet és a T- home Az árakat és a hozzá tartozó sebességeket a következı táblázat reprezentálja Balmaz InterCOM T-Home Fibernet 5 Mbit-es csomag 779 Ft/hó 385 Ft/hó 399 Ft/hó (6/Mbit) Magas sebességő csomag 9 Mbit 929 Ft/hó 15 Mbit 485 Ft/hó 1 Mbit 62 Ft/hó A nagy fokú ár és minıségi különbségek ahhoz vezetnek, hogy új belépı nem kerül be az internetes rendszerbe, és a jelenlegi ügyfelek is át fognak vándorolni a többi szolgáltatóhoz. Hiszen ugyanazon az áron 2-3xos sebességhez juthatnak hozzá. A problémára 2 megoldás létezik, hogy újra versenyképesek lehessünk, az egyik a drasztikus árcsökkentés gazdasági okok miatt nem jöhet szóba, ezért sebességnövelésre van szükség. A sebesség megnövelésével elérhetjük, hogy megtartva jelenlegi árainkat vetélytársainknál kedvezıbb csomagokat alakíthassunk ki. A sebességnövelés a jelenlegi berendezéseinken tovább már nem megvalósítható. Jelenleg 4 db Arris C3 típusú CMTS-en szolgáltatunk, ezen eszközök 45-5 Mbitet tudnak kezelni

140 darabonként. ( A csere szükségessége már 21-ben felmerült, de a pénzügyi lehetıségek hiányában nem került rá sor, hanem egy 4. CMTS-t béreltünk a meglévı 3 saját mellé.) Jelenleg 12 internetes ügyfelünk van így egy eszközre 3 ügyfél jut, ez a 3 ügyfél osztozik ezen az 5 mbiten, így elvi lehetıség sincs magasabb csomagok kiosztására, hiszen akkor 4-5 aktív 9-1Mbit sebességő ügyfél túlterhelhetné a hálózatot. A megoldás az elavult C3-as CMTS-ek 1 db C4-re cserélése, a C4 az eddigi 5 mbit helyett 4 mbitet is képes kezelni de a legfontosabb, hogy a meglévı sebességet az összes ügyfél között osztja meg, így az aktív ügyfelek mindig el tudják érni a maximális sebességet. A csere elıkészítéséhez sürgısen megvizsgáljuk az új eszköz beszerzési árakat.

141 B A L M A Z U J V Á R O S 211. évi ÜZLETI TERV - i n t e r n e t / k á b e l t e l e v í z i ó M e g n e v e z é s : jan. febr. márc ápr. Elıfizetıi szám INT fı Elıfizetıi dij INT Ft B e v é t e l e k INT:(1) eft 368, 368, 368, 368, 2 11 má j , jun. jul. aug , 3744, 3744, Elıfizetıi szám INT fı Elıfizetıi dij INT Ft B e v é t e l e k INT(2) eft 49,3 56,3 56,3 59, , , 8 63,4 63, s z e p t okt. nov , , 4 66,9 66,9

142 Internet elıfiz.össz. fı Bevételek internet ö. eft 3 729, , , ,8 Elıfizetıi szám KTV fı Elıfizetıi dij KTV nyugd Ft B e v é t e l e k KTV(1) eft 167, 167, 169,8 169,8 Elıfizetıi szám KTV fı Elıfizetıi dij KTV Ft B e v é t e l e k KTV(2) eft 396, 396, 396, 396, Kábeltv elıfiz.össz. fı , ,8 3 87,4 3 87, , , ,8 172,6 172, , 396, 396, , ,9 3 81, , 6 175,4 175, ,

143 2 4 Elıfizetıi szám SPORT Elıfizetıi dij SPORT B e v é t e l e k SPORT 67,2 67,2 67,2 67,2 67, , 2 67,2 67,2 67,2 67,2 4 Bevételek KTV össz. eft 4 194, , , 4 197, , 4 197, 4 199, , , ,6 4 22,6 8 B e v é t e l e k össz. eft 7 923,5 7 93, , , , ,9 8 7,2 8 7,2 7, ,5 8 13,5 A kiadások 275Ft/EUR árfolyamon kerültek figyelenbe vételre, áfolyam változás esetén az eredmény változni fog! 1 Bérleti dij SIEMENS eft 1 33, 1 33, 1 33, 1 33, 1 3 3, 1 33, 1 33, 1 33, 3 3, 1 33, 1 33,

144 Nagyker. Díj AH eft 45, 45, 45, 45, Müs.dij "Közszolg." eft 36, 36, 36,6 36,6 45, 36, 6 45, 45, 45, 36, 6 37,2 37,2 4 5, 45, 45, 3 7, 2 37,8 37,8 1 Müs.dij "Alap"+SPORT eft 1 9, 1 9, 1 9, 1 9, Villamosenergia költség eft 6, 6, 6, 6, Bér + járulékai, bérjell.egyéb eft 75, 75, 75, 75, EON tartó díj eft 44, 44, 44, 44, Karbantartás eft 44, 44, 44, 44, Szoftver követés eft 2, 2, 2, 2, 1 9, 6, 75, 44, 1 9, 1 9, 1 9, 6, 6, 6, 75, 75, 75, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 2 2,, 2, 2, 9, 1 9, 1 9, 6, 6, 6, 7 5, 75, 75, 4 4, 44, 44, 4 4, 44, 44, 2 2, 2,

145 Anyagköltség eft 4, 4, 4, 4, Reklám, propaganda eft 2, 2, 2, 2, Pü ráfordítások eft 1, 1, 1, 1, Áfa különbözet eft 1, 1, 1, 1, Forint árf. kockázat eft 5, 5, 5, 5, Adók(társ+ipar) eft 3, 3, 3, 3, Egyéb eft 2, 2, 2, 2, Nem térülı számlák eft 3, 3, 3, 3, 4, 2, 1, 1, 5, 3, 2, 3, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3,, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 3 3, 3,

146 , 7 K i a d á s o k össz. : eft 7 499, 7 499, 7 499, , , ,6 7 5,2 7 5,2 5, 2 7 5,8 7 5,8 E r e d m é n y : eft 424,5 431,6 433,7 437,3 43 7,3 437,3 57, 57, 5 7, 512,7 512,7 Elıfizetési dijak Internet (1) magán Internet (2) közület Ktv "Közszolg." (1) Ktv "Alap" (2) sport

147 3. Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 1. Parkfenntartás: A közparkok fenntartása: cserjealjak kapálása, cserjék és fák metszése, a gyepfelület öntözése, lombgyőjtés, tavaszi pázsittakarítás, főnyírás, örökzöldek védelme, a park berendezéseinek mőködtetése és karbantartása, egyedi növénykiültetések és azok gondozása. Egynyári virágok gondozása a város összes közparkjában, ágyás elıkészítés, talajjavítás, tápanyag utánpótlás, öntözés egynyári palánták elültetése, gyomlálása, majd kiszedése. Hagymás növények nyár eleji kiszedése, hagymák megtisztítása, tárolása, ıszi ültetése. Évelık ültetése, ágyások pótlása, gondozása. Rózsaágyak gondozása, pótlása, talajmunkái. Lombgyőjtés a város területén, városközpontban. Főnyírás: Város területén (4-6 alaklommal, alkalmanként 7 ha), kaszálék győjtése, gyepfelület szükség szerinti öntözése. Egyéb felmerülı munkálatok: kivágott fák leaprítása, elszállítása, közterületen lévı padok festése. Egyedi fakivágás. Tevékenység: Parkzöldterület fenntartása, kezelés és Személyi jellegő költségek Anyagköltségek Egyéb költség, egyéb ráfordítások Támogatási igény e Ft 3 45 e Ft e Ft e Ft 2. Közutak járdák, hidak üzemeltetése, fenntartása: A város területén lévı közúti táblák és úttartozékok kihelyezése, pótlása, hidak karbantartása, kisebb volumenő kátyúzások, padka megerısítések, járdajavítások, autóbusz megállóhelyek peronjainak javítása, földutak és szórt útalapok karbantartási munkái, szilárd burkolatú utak festése, csapadékvíz elvezetı rendszerek javítási, karbantartási munkái. Téli idıszakban utak síktalanítása, hótolás. Tevékenység: Közutak, járdák, hidak üzemeltetése Személyi jellegő költségek Anyag költségek Egyéb költség, egyéb ráfordítások Támogatási igény eft eft eft e Ft

148 3. Állategészségügyi feladatok: Gyepmesteri tevékenység ellátása (készletbeszerzés, befogott kóbor állatok tartása, befogott állatok leoltása). Állati hullák elszállítása a kistérség által végzett feladat. Gyepmesteri telep (Balmazújváros, Böszörményi útfél) fenntartása. Tevékenység Gyepmesteri feladat ellátás Személyi jellegő költségek Anyagköltségek Egyéb költségek, egyéb ráfordítások Tervezett támogatási igény 585 e Ft 53 e Ft 15 e Ft e Ft 4. Belterületi csapadékvíz elvezetés: A belterületi csapadékvíz elvezetési problémák megoldása, aknák, összefolyók, víznyelık, kisebb zárt csatornák karbantartása és építése. Nyílt vízelvezetı árkok folyamatos rendbetétele. Belvízátemelı szivattyúk üzemeltetése. Tevékenység: Belterületi csapadékvíz elvezetése Személyi jellegő költségek Anyagköltségek Egyéb költségek, egyéb ráfordítások Tervezett támogatási igény 4 29 e Ft 2 27 e Ft e Ft e Ft 5. Települési hulladékkezelés, köztisztaság: Közterületek, utak tisztántartása kézi szemétgyőjtés, takarítás, alkalmankénti hulladékgyőjtés. Illegális lerakók felszámolása. Átmeneti hulladéklerakó (tároló) kezelése. Tevékenység: Személyi jellegő Anyag Egyéb Tervezett költségek költségek költségek, egyéb ráfordítások támogatási igény Köztisztaság 455 e Ft 813 e Ft 225 Ft e Ft 6. Fürdı üzemeltetése:

149 A fürdı téli részleges és nyári teljes mőködésének biztosítása. A szükséges karbantartások és javítások elvégzése, zöldfelület kezelése. Nyári üzemeltetés idıszaka 21.évben június 15 augusztus 31. Tevékenység: Fürdı üzemeltetése Személyi jellegő költségek Anyag költségek Egyéb költségek, egyéb ráfordítások Tervezett bevétel e ft 24 19e Ft e Ft 16 e Ft Fürdı üzemeltetéshez szükséges összeg: e Ft A folyamatban lévı fürdıberuházás gazdasági következményeit nem becsültük. 7. Sportfeladatok A sportpálya építményeinek folyamatos fenntartása, karbantartása, ideértve a mőfüves pálya mőködtetését is. Tevékenység Sportlétesítmén y üzemeltetése Személyi jellegő költségek Anyag költségek Egyéb költségek, egyéb ráfordítások Tervezett támogatási igény 5 1 e Ft 3 58 e Ft 14 5 Ft e Ft 8. Karbantartási feladatok: Az Önkormányzat intézményeinek kisebb karbantartási feladatainak ellátása, anyagköltségek nélkül. Tizenegy intézmény által benyújtott igényeknek megfelelıen végzünk asztalosipari, festési, és épület karbantartási (kımőves feladatok) munkálatokat. Az igényelt támogatás fıként a feladat ellátására alkalmazott személyi jellegő költségekbıl áll. Tevékenység Intézmények karbantartása Személyi jellegő költségek Anyag költségek Egyéb költségek, egyéb ráfordítások Tervezett támogatás igény e Ft 846 e Ft Ft e Ft 9. Ingatlan bérbeadás

150 Az Önkormányzat lakás és nem lakás céljaira hasznosítható helyiségeinek bérbeadásával kapcsolatos feladatnak az elvégzését foglalja magában évre tervezett bevétel: 9 5 e Ft Tevékenység Ingatlan bérbeadás Személyi jellegő költségek Anyag költségek Egyéb költségek, egyéb ráfordítások Tervezett támogatási igény 2 22 e Ft e Ft e Ft 92 e Ft 1. Járdaépítés korszerősítés A lakossági igényeknek megfelelıen új járda készítését tartalmazza, az árazás elızetes kalkulációk alapján készült, valamint a szilárd burkolatú közterületek karbantartását terveztük. Tevékenység: Járdaépítés, korszerősítés Személyi jellegő költségek Anyag költségek Tervezett bevétel Tervezett támogatási igény e Ft 2 38 e Ft 5 e Ft 1 88 e Ft 11. Piacüzemeltetés A helypénzek, bérleti díjak beszedése. A piac területének tisztántartása. A piac szociális helyiségének, épületének fenntartása. Tevékenység: Személyi jellegő költségek Anyag költségek Egyéb költségek, egyéb ráfordítások Tervezett bevétel Piacüzemeltetés e Ft 793 e Ft e Ft 1 5 e Ft Piaci tevékenységünk eredménye: eft, mely csökkenti az egyéb feladatainkhoz igényelt támogatási összeget. 12. Általános költségek, irányítási, mőködési feladatok

151 A fent nevezett költségekbe tartozik az irányítási feladatokkal megbízott munkavállalók, valamint az adminisztratív, illetve az egyéb feladatokat ellátók munkabére, a telephely mőködésének kiadásai, a lízingelt, törlesztésre korábbi években beszerzett eszközök hiteltörlesztései stb. Tevékenység: Irányítás, mőködési költségek Személyi jellegő költségek Anyag költségek Egyéb költségek, egyéb ráfordítások Tervezett támogatási igény e Ft e Ft e Ft e Ft 211. évre terveztünk továbbá e Ft vállalkozási tevékenységbıl származó nyereséget, mely az alapfeladat ellátásához használunk fel. Megjegyzések: A fürdı fejlesztés végkimenetele jelenleg ismeretlen, ezért ezzel kapcsolatban tervezni nem tudtunk, még megközelítıleg sem, ezért a terv a 21-es adatokra épül. A képviselık körzeteiben esetlegesen felmerülı feladatokat a terv nem tartalmazza. A folyamatban lévı Út a munkához program keretében foglalkoztatott létszámmal nem kalkuláltunk, de amennyiben a foglalkoztatás 211- ben továbbra is mőködni fog a jelenlegi feltételek mellett, további kiadásokkal kell számolnunk, mint például üzemanyag költség, védıfelszerelés költségei (kesztyő, védıruha, szerszámok), stb. Ennek még nem végleges összege 21- ben: 1 7 e Ft. Az ezzel kapcsolatos adminisztrációs és telefonköltségekkel nem számolva.

152 Határozati javaslat Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft évi üzleti tervének jóváhagyása Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft évi üzleti tervét elfogadja. Balmazújváros, 211. február 11. Dr. Tiba István polgármester

153 Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 46 Balmazújváros, Dózsa György u /58-6, 58-78, FAX: A Balmazújvárosi VESZ Nonprofit Kft január 1-tıl december 31-ig terjedı idıszakra elkészítette az üzleti tervét. A várható bevételek és a várható kiadások nagyságát e Ft összegben határozta meg, melyet a melléklet részletez. Mőködési bevételek A VESZ Nonprofit Kft évi várható bevételei az elızı év tapasztalati adatokból kiindulva kerültek számbavételre és a mellékletben részletezett nagyságrendben tervezhetık. Az OEP által folyósított finanszírozásból származó bevétel teljes összege tovább utalásra kerül a szakrendelések számlájára, teljesítményük alapján. Ezen a jogcímen mind a bevételi, mind a kiadási oldalon e Ft került megtervezésre. A szakellátást és az egészségügyi alapellátást végzı orvosok által fizetendı bérleti díj, valamint a szolgálati lakások díja 211-ben nem emelkedik, a betervezett összeg 4.43 e Ft. Mőködési kiadások A bérköltség a 211. január 1. napján VESZ Kft. alkalmazásában álló 4 fı munkabérét, továbbá a március 1.-tıl alkalmazandó további 4 fı juttatásait tartalmazza. A személyi jellegő kifizetésekhez tartozó bérjárulékok külön soron vannak feltüntetve. A személyi jellegő kifizetések és a kapcsolódó munkáltatót terhelı járulékok e Ft nagyságrendet képviselnek a 211. évi üzleti tervben. A vásárolt közszolgáltatás a Rendelıintézet takarításának díját foglalja magában, mely márciu hónaptól gazdaságosabb feltételek mellett mőködik. A dolgi kiadások között megtervezésre kerületek a közüzemi díjak, karbantartási és javítási költségek. A betervezett üzemeltetési díj az önkormányzat részére az átadott eszközök használatáért fizetendı díjat tartalmazza. A társaságunk 211. évre sem felhalmozási bevételeket sem elhalmozási kiadásokat nem tervez. Balmazújváros, 211. február 4. Dr. Kiss Tamás ügyvezetı

154 Bevételek 211.évi költségvetéshez OEP finanszírozás Bérleti díj Bevétel összesen Kiadások 211 évi költségvetéshez Irodaszer 525 Telefon,fax,Internet,posta ktg. 631 Programkövetés, szoftver fris. 74 Számítástechnikai szolg. 6 Gáz Áram 5 77 Víz-, csatornadíj Karbantartási szolg Veszélyes hulladék Vásárolt közszolg Könyviteli szakértıi Bérköltség 8 42 Személyi jell.(étkezési hozz. Ktg.tér.) 928 Bérjárulékok Pénzügyi szolg. Díjak 446 Hatósági, igazgatási díjak, illeték Üzemeltetési díj Járóbeteg szakellátás Jogiszolgáltatás, közjegyzı 45 Kiadások összesen

155 Határozati javaslat A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft évi üzleti tervének jóváhagyása Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Korlátolt Felelısségő Társaság 211. évi üzleti tervét elfogadja. Balmazújváros, 211. február 11. Dr. Tiba István polgármester

156 Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı Beszámoló Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 211. február 16. napján tartandó ülésére a Hortobágy Községgel 24. április 1-jén megkötött igazgatási társulás tapasztalatairól. Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 24. április l-i hatállyal társulási megállapodást kötött egyes államigazgatási feladatok ellátására. Az igazgatási társulásban foglaltak szerint Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzıje mint megbízott - a megbízás teljesítésérıl, a megbízási díj és a felmerült költségek elszámolásáról évente egy alkalommal, írásban, a tárgyévet követı év február 28-ig köteles beszámolni. Ennek keretében a polgármesterek is beszámolnak a képviselı-testületnek a társulás tapasztalatairól. Ezen megállapodás alapján láttuk el a helyi építési ügyeket, környezetvédelmi, közlekedési, vízügyeket, szabálysértési és birtokvédelmi ügyeket, hagyatéki ügyeket, adóügyeket, üzletek mőködési engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. A 21. évi feladatellátást és annak tapasztalatait az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: 1. Építési igazgatási ügyek Az együttmőködési megállapodás tárgyát az építési ügyek tekintetében a helyi építési ügyek képezik. A 21-es évben Hortobágy község közigazgatási területére vonatkozóan 2 db építésügyi szakhatósági állásfoglalást adtunk ki. Ezek összetétele a következı: - vill.energia ellátás: 1 db - vízjogi lét.eng.: 6 db - környezetvédelmi elız. vizs.: 1 db - mők. eng.: 5 db - gázellátás eng.: 3 db - telekalakítás: 3 db - kerékpárút vízelvezetése: 1 db

157 2. Üzletek mőködési engedélyezésével kapcsolatos ügyek Hortobágy község tekintetében 21. évben 8 esetben került sor mőködési engedély kiadására. Az üzletek mőködési engedélyezésével kapcsolatosan féléves adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítünk a KSH felé a mőködést kezdı, továbbá mőködést megszüntetı üzletekrıl. Jövedéki engedély köteles tevékenységet folytató üzletek esetében a Vámhivatal felé negyedéves adatszolgáltatási kötetezettségünk van. Az üzletek mőködésébıl eredı hatósági ellenırzések leterheltségünk miatt minimális számban valósíthatók meg. 3. Hagyatéki ügyek A hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII.4.) IM rendelet alapján a belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye szerinti, ha pedig belföldi lakóhelye nem volt vagy az nem állapítható meg, a hagyatéki vagyon fekvése szerint illetékes jegyzı intézkedik. A fentiekbıl adódóan és a társulási megállapodás alapján 21. évben 37 esetben került sor hagyatéki leltár felvételére Hortobágy község vonatkozásában. Az eljárás során az örökösként érdekelt személy mely a halottvizsgálati bizonyítványból, mint hozzátartozó állapítható meg idézésre került. Az idézés mellékletét képezi a Várható örökösök listája, valamint az adócsoporttal együttmőködés jegyében a Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról szóló nyomtatvány. Ez azt segíti elı, hogy az örökösök Balmazújvárosra átutazva egyidejőleg a bevallási kötelezettségüknek eleget tehetnek. 21. január 1-tıl a Takarnet rendszerbıl a hagyatéki eljáráshoz illetékmentes tulajdoni lap másolatot kérünk le, így sem a balmazújvárosi, sem a hortobágyi lakosoknak nem kell Debrecenbıl a körzeti földhivatalokból azt kikérni. A hagyatéki leltár elkészítése után adó- és értékbizonyítványok beszerzésére kerül sor a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 24. évi CXV. törvény 26. (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján. Amennyiben a hagyatéki eljárás kiskorú, vagy gondnokság alatt álló személy örököst is érint, úgy az illetékes Gyámhivatal értesítése is megtörténik. A hagyatéki leltár és mellékletei továbbításra kerülnek a közjegyzınek. 4. Anyakönyvi ügyek Ezen feladatokat 21. augusztus 1-tıl látjuk el. Ez idı alatt az anyakönyvi feladatok ellátása teljeskörően megvalósult. Haláleset anyakönyvezésre 6 esetben, házasságkötésre 4 esetben (ebbıl 1 külsı helyszínen) került sor. Az anyakönyvi kivonatok kiadása, születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozattal kapcsolatos ügyintézése, valamint rendezetlen családi jogállású gyermek családi jogállásának rendezése folyamatosan történik.

158 5. Adóigazgatási ügyek Hortobágy Község Önkormányzat Képviselı-testülete és Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete közötti államigazgatási feladat- és hatáskör ellátásra vonatkozó társulási megállapodás alapján önkormányzati adóhatóságunk feladata Hortobágy Község vonatkozásában az adóigazgatási feladatok teljes körő ellátása. Ezen adóigazgatási feladatokat a Pénzügyi Osztály szervezetén belül az Adócsoport 7 fı ügyintézıvel látja el. Az adóigazgatási feladatok közé tartozik a Hortobágy illetékességi területén kivetett, illetve elıírt helyi adók, nevezetesen a magánszemélyek kommunális adó, helyi iparőzési adó, tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, valamint a gépjármőadó, a talajterhelési díj, és az egyéb adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, elıírása, beszedése. Feladatainkat képezi továbbá a 12 bevételi számlával kapcsolatos pénzforgalom, számlák közötti pénzmozgás kezelése, utalások, számítógépes feldolgozás, könyvelés, a napi ügyfélforgalom ellátása és a végrehajtási eljárás. A hortobágyi adózók részére is a számítógépes programrendszer segítségével készülnek a határozatok, fizetési meghagyások, fizetési-végrehajtási értesítések, adóívek, csekkek nyomtatása, illetve lajstromok, negyedéves, féléves, éves zárási összesítık, melyekkel az önkormányzatot, illetve a Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regionális Igazgatóságát információkkal látjuk el. Az adóigazgatási feladatok ügyintézık között adónemenként vannak megosztva, így a feladatok ellátása Hortobágy vonatkozásában is ennek megfelelıen történik. EGYES ADÓNEMEK VONATKOZÁSÁBAN az alábbi tapasztalatok mondhatók el: Magánszemélyek kommunális adója: Ezen adónem tekintetében adóellenırzésünk eredményeként csaknem teljes körővé vált az ingatlanok adóztatása. 21. évben 593 adózó személyt tartunk nyilván ezen adó tekintetében. Hortobágy község helyi adórendeletének megfelelıen a 62. életévüket betöltött adózók számára ez évben is mentességet biztosítottunk, melynek száma mindösszesen 156 fı. Helyi iparőzési adó: Helyi iparőzési adóban a 29. évi adóbevallások feldolgozása során fizetési meghagyást a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen nem kellett kiadnunk. A bevallást beadók adószámláinak egyenlegérıl, illetve a május 31-ig fizetendı adó összegérıl tájékoztattuk az adózókat, 167 vállalkozás (ıstermelık, egyéni vállalkozók, társas vállalkozások) részére bocsátottunk ki értesítést. A hortobágyi Hídivásáron résztvevı mintegy 242 napi átalánydíjas adózó részére írtuk elı az ideiglenes jellegő tevékenység után fizetendı iparőzési adót, mely 761 db könyvelési tételt jelentett. Idegenforgalmi adó: Feladatainkat növeli a szállásdíj után fizetendı idegenforgalmi adó beszedése is. A szállásadók havi bevallásainak nyilvántartását, idegenforgalmi adójának elıírását is el kell végeznünk. Ez Hortobágy község esetében 21. évben 19 darab szállásadót jelent; így 21. évben mintegy 9 db bevallást kellett feldolgoznunk. A Hortobágy községben eltöltött vendégéjszakák száma 21. évre vetítetten volt.

159 Gépjármőadó: A helyi adókon kívül a gépjármővek adóztatása is a többletfeladatok közé tartozik. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala év végi és havi adatszolgáltatása alapján végezzük ezt a feladatot. Az adatok feldolgozása után határozattal értesítjük az adózókat a fizetendı gépjármőadóikról. Nyilvántartásunkban 648 db gépjármő szerepel, ez képezi az adókivetés alapját. Talajterhelési díj: A talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlan-tulajdonosok száma 5 fı. Adóigazgatási feladatok között meghatározó a törzsállományban szereplı 2859 adóalany mint adózó befizetéseinek az önálló számlákon való könyvelése és az ehhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése, illetve a bevételek havi utalása. Egy adóéven belül 78 számlakivonat feldolgozását végeztük el a 12 db bevételi számlára vonatkozóan. Átvezetési kérelemmel, számlarendezésre vonatkozó kérelemmel az adózók 72 esetben éltek. Összesítettük az általunk kiadott határozatok, fizetési értesítések számát, melyek az alábbiak: Adóügyi igazgatásban kiadott határozatok száma összesen 681 db. Ebbıl gépjármőadóban adómérték változás miatt kiküldött határozatok száma mintegy 5 db, évközi változás miatt kiküldött határozatok száma 18 db. Fennálló adóhátralék miatt részletfizetésre vonatkozó határozatot 8 esetben hoztunk, mulasztási bírság kiszabása miatt határozatot 9 esetben hoztunk. Magánszemélyek kommunális adója adónemben mentesség megállapítására, illetve egyéb esetben mintegy 56 esetben készült határozat. Adó-és értékbizonyítványt hagyatéki és egyéb ügyben 22 esetben készítettünk. Hatósági bizonyítványt 14 esetben adtunk ki. Szabálysértési bírságot 47, egyéb adók módjára behajtandó köztartozást 29 esetben írtunk elı az adózók helyi adószámláin. 21. évi adókivetés és befizetések (hátralékok) Hortobágy község vonatkozásában e Ft-ban Adónem Elızı évekrıl Folyó évi helyesbített Költségvetésnek átutalt Záró hátralék áth.hátralék elıírás összeg Magánsz.komm adója Gépjármőadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Helyi iparőzési adó VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSOK 21. évben: Végrehajtási eljárás keretében 21. adóévben 61 azonnali beszedési megbízás kiadására került sor. Helyi és gépjármőadó számla egyenlegérıl, a tartozás után felszámított késedelmi pótlékról adóív útján értesítettük az adózókat, az adóívek száma 21. évben 87 db volt. Munkabérre, nyugdíjra kiadott letiltások száma 49 db volt.

160 A 21. I. illetve II. félévi fizetési felhívások száma összesen 754 db volt. Végrehajtási eljárás keretében adózó számláján történt átvezetésre, számlarendezésre 18 esetben került sor. Gépjármő foglalásra Hortobágy községben mintegy 17 esetben került sor. Az önkormányzati köztartozás bejelentéséhez szükséges OKO nyomtatványt, mintegy 23 adózó adótartozásáról elektronikus úton megküldtük az APEH felé. Ilyen jellegő adatszolgáltatásra 21. évben 7 alkalommal került sor. Megjegyzés: A hátralékok behajtása Hortobágy községben nehézkes, és ezen hátralékok beszedése évrıl évre nehezebb. A hatósági átutalási megbízások (inkasszók) kibocsátása folyamatos. A behajtási cselekmények foganatosítását jelentısen megnehezíti, hogy az adózók jelentıs része nem rendelkezik olyan jövedelemmel, amelybıl adott esetben a letiltások és az inkasszók eszközölhetık lennének. ÖSSZEGZÉS: Hortobágy közigazgatási területén ellátott adóhatósági mőködésünk 7 éves tapasztalatát összegezve megállapítható, hogy A gyors, zökkenımentes ügyintézés biztosításához ügyfeleink részére a korábbi gyakorlatnak megfelelıen befizetési csekkeket, nyomtatványokat, bevallásokat helyeztünk el Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalában. Ezen túl Balmazújváros honlapján Hortobágy község vonatkozásában is rendelkezésre állnak az interneten kitölthetı, illetve nyomtatható bevallásnyomtatványaink, megkönnyítve ezzel mind az adózók, mind a csoport dolgozóinak munkáját. a megnövekedett feladatellátáshoz 21. évben is lehetıségünk volt adminisztratív munkatársak segítségét igénybe venni közcélú foglalkoztatás keretében, akik az adóívek elıkészítésekor (március és szeptember hónapban) segítségünkre voltak. Reméljük, hogy a megváltozott közfoglalkoztatás ellenére adócsoportunk ezt a segítséget valamilyen formában 211. évben is megkapja, az adóívek elkészítı munkálatainak idıszakában. Jövıbeni elképzelések: 211. évben Hortobágy községben a korábbi évhez hasonlóan fokozott figyelmet kívánunk fordítani a behajtási cselekmények foganatosítására, ugyanis az elızı év teljesítési adataiból megállapítható, hogy a hatósági átutalási megbízások számának növelésével, valamint áthúzódó adótartozások megléte esetén gépjármővek forgalomból történı kivonásának kezdeményezésével a kintlévıségek jelentıs része folyt be bevételként az adószámlákra. Az átjelentett, adók módjára behajtandó köztartozások száma 211. évben a korábbi évekhez képest jelentıs növekedést mutat. Célunk ezen feladatok behajtásának megfelelı ütemezése.

161 6. Szabálysértési ügyek Hortobágy vonatkozásában az elızı évben 25 szabálysértési eljárás indult. Az egyes szabálysértések tekintetében ugyanaz a helyzet, mint a balmazújvárosi ügyek esetében: a legtöbb szabálysértési eljárás az igazolatlan iskolai hiányzások miatt indult ( 13 esetben ), míg a következı leggyakrabban elkövetett szabálysértés a tulajdon elleni ( 8 ízben ) győjtıkategória. 7. Birtokvédelmi ügyek Három birtokvédelmi eljárás került lefolytatásra Hortobágyon a 21. évben. Összegzés Megállapítható, hogy a társulás célja megvalósult, a fent részletezett feladatok és hatáskörök ellátása biztosított, amely a két hivatal közötti jó együttmőködésnek is köszönhetı. A feladatellátásért 21. január 1. napjától havonta ,- Ft díjat fizet Hortobágy község Önkormányzata. A megbízási díj összege a megállapodás IV. pontja alapján az infláció mértékével (amely jelenleg 4,9%), 211. január 1. napjától a megbízott egyoldalú, írásbeli értesítésével, minden további megállapodás nélkül emelkedik. Határozati javaslat A Hortobágy községgel 24. április 1-én megkötött igazgatási társulás tapasztalatairól szóló beszámoló tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 42. -a alapján a Hortobágy község Önkormányzatával 24. április 1-én kötött igazgatási társulás tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a feladatellátásért járó megbízási díj összegét - az igazgatási társulásról szóló megállapodás IV. pontja alapján 211. január 1. napjától az infláció jelenlegi mértékével (4,9%) megemeli, így a megbízási díj havonta ,- Ft lesz. Felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a megbízási díj emelésérıl írásban tájékoztassa Hortobágy község Önkormányzatát. Határidı: 211. február 28. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, 211. február 1. Dr. Tiba István polgármester

162 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 211. február 16-án tartandó ülésére az egészségügyi alapellátást nyújtó egyes szolgálatok körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet megalkotása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése szerint a Képviselı-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére önkormányzati rendeletet alkot. Az egészségügyrıl szóló évi CLIV. törvény 152. (2) bekezdése arról rendelkezik, hogy a települési önkormányzat képviselı-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. E célt szolgálja az önkormányzat 26/24. (IV.28.) sz. rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi körzetekrıl és azok mőködtetésérıl. A rendelet 26. évben két alkalommal módosításra került. A rendelet felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy az egyes ellátási formákban nem került minden utca, tanya mőködési körzetbe besorolásra, illetve vannak olyan utcák, amelyek két körzetnél is felsorolásra kerültek. Azt, hogy az adott körzetnek mely területre terjed ki az ellátási kötelezettsége célszerő egyértelmően meghatározni, vagyis javaslatunk szerint ellátási kötelezettségként egy utca csak egy körzethez tartozzon. A jelenleg érvényes rendelet címébıl nem derül ki, hogy az a fogászati ellátásra is vonatkozik. Továbbá az egészségügyi alapellátás keretében az iskola-egészségügyi ellátásról is gondoskodni kell. A rendelet csak a fogászati szőrésekre vonatkozóan szabályozza a közoktatási intézményekben elhelyezett gyermekek, tanulók ellátását. Mivel az érvényben lévı rendeletet, illetve annak mellékleteit több ponton szükséges módosítani célszerőbbnek tartjuk egy új rendelet megalkotását. A felnıtt házi orvosok mőködési körzetében változtatást nem javaslunk. A rendelet-tervezet mellékletét képezı utcajegyzéket a házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal egyeztettük, akik a változással egyetértenek. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztést vitassa meg, és a mellékelt rendelet tervezetet fogadja el. Balmazújváros, 211. február 8. Dr. Tiba István polgármester

163 T E R V E Z E T Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének.../... (..) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátást nyújtó egyes szolgálatok körzeteinek meghatározásáról Az egészségügyrıl szóló évi CLIV. törvény (2) bekezdésében és az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2. évi II. törvény 2. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat a mellékletek szerint alakítja ki az egészségügyi (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és iskola-egészségügyi) alapellátások körzeteit, ezen belül meghatározza ellátási formánként a település közigazgatási határain belül az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok számát, és megállapítja a szolgáltatók részére a területi ellátási kötelezettség határait. (2) A körzetek utca szerinti meghatározását a) háziorvosi körzet esetén az 1.melléklet, b) házi gyermekorvosi körzet esetén a 2. melléklet, c) fogorvosi körzet esetén a 3. melléklet, d) óvodai és iskola-egészségügyi ellátás esetén a 4. melléklet, e) óvodai és iskolai fogászati ellátás esetén a 5. melléklet tartalmazza. 2. (1) Ez a rendelet 211. március 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg Balmazújváros Város Önkormányzatának a háziorvosi, házi gyermekorvosi körzetekrıl és azok mőködtetésérıl szóló 26/24. (IV.28.) számú rendelete hatályát veszti. Balmazújváros, Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Záradék: Kihirdetve: napján Dr. Veres Margit jegyzı

164 1. melléklet a./...(....) önkormányzati rendelethez Balmazújváros Város háziorvosi körzeteinek területi ellátási kötelezettség szerinti utcajegyzéke 1. számú felnıtt háziorvosi körzet Dr. Diczházy Tünde Arany J. u. Szántó K. u. Bartók B. u Táncsics M. u. Csikókert u. Újkert sor Eötvös u. Vasvári P. u. Esze T. u. Virágoskút tanya Gábor Á. u. Vitéztelek tanya Hunyadi J. u. Zalka M. u. Katona J. u. Keleti fıcsatorna Lesialja tanya Rácokszigete tanya Rét u. Ságvári E. u. 2. számú felnıtt háziorvosi körzet Dr. Fekete Imre Ady E. u. Kilián Gy. u. Bakócz tanya Kishortobágyi tanya Darassa tanya Kölcsey F. u. Daru Csegei u. Kun Béla u. Dobó I. u. Maróthi Gy. u. Fazekas M. u. Mikszáth K. u. Gólya u. Tóthfalusi S. u. Hajnal u. Túzok u. Hortobágyi u. József A. u. Karinkó u. Károlyi M. u. Kazinczy F. u. 3. számú felnıtt háziorvosi körzet Dr. Kovács Tibor Attila u. Nádas u. Zene u. Bánomkert Nádudvari u. Báthori u. Pacsirta u. Bordás köz Róna sor Délibáb u. Rózsa F. u. Fecske sor Sas u. Kasza köz Sima u. Kígyó u. Szabó Ervin u. Kígyó köz Szegfő sor Koroknai major Szegfő u. Kossuth köz Széchenyi u. Kossuth tér Szoboszlói u. Kossuth u. Vásártér u.

165 4. számú felnıtt háziorvosi körzet Dr. Mazurka Balázs Árpád u. Soós I. u. Bajcsy Zs. u. Sporttér u. Batthyány köz Szabadság sor Batthyány u. Telekföld Vízmő telep Debreceni u. Tóth Árpád u. Északi sor Újvilág u. Halász u. Vasvirág u. Iskola köz Veres P. u. Kastélykert u. Keleti u. MÁV Vasútállomás Móra F. u. Posta köz 5. számú felnıtt háziorvosi körzet Dr. Szikora Miklós Akác köz Nap u. Bem J. u. Rudas L. u. Boglárka u. Szamuely T. u. Böszörményi u. Vasút sor Budai N. A. u. Viola u. Damjanich u. Vörösmarty u. Deák F. u. Zöldfa u. Hímes u. Zrínyi M. u. Jenıháza Latinka S. u. Mezı u. Móricz Zs. u. Nagyhát tanya 6. számú felnıtt háziorvosi körzet Dr. Papp Imre Bercsényi u. Kiscsőr u. Bethlen u. Kiskálló köz Bimbó köz Kiskút u. Bocskai köz Kiskútújsor Bocskai u. Magdolna u. Csengı u. Malom u. Csokonai u. Nyugati sor Dózsa Gy. u. Petıfi u. Hársfa u. Rákóczi u. Illyés Gy. u. Rózsa köz Jókai köz Tó köz Jókai u. Varga A. u. Kadarcs u.

166 7. számú felnıtt háziorvosi körzet Dr. Gonda Zsuzsanna Béke u. Rajk L. u. Bólyai u. Révész I. u. Darvas J. u. R. Tóth S. u. Déli sor Sarkadi I. u. Erdei F. u. Szabó P. u. Erdısziget Tamási Á. u. Galamb u. Wesselényi u. Hámán K. u. Kodály Z. u. Lengyel M. u. Munkácsy M. u. Németh L. u. Pokrócz F. u.

167 2. melléklet a./...(....) önkormányzati rendelethez Balmazújváros Város házi gyermekorvosi körzeteinek utcajegyzéke 1. számú házi gyermekorvosi körzet Dr. Veress Klára Akác köz Debreceni u. Móra F. u. Arany J. u. Dózsa Gy. u. Móricz Zs. u. Árpád u. Halász u. Nádas u. Attila u. Hímes u. Nap u. Bajcsy Zs. u. Iskola köz Posta köz Bartók B. u. Kastélykert u Rudas L. u. Batthyány köz Katona J. u. Soós I. u. Batthyány u. Keleti fıcsatorna Sporttér u. Bem J. u. Keleti u. Szabadság sor Böszörményi u. Latinka S. u. Szamuely T. u. Budai N. A. u. Lesialja tanya Telekföld Vízmő telep Damjanich u. MÁV Vasútállomás Tóth Á. u. Deák F. u. Mezı I. u. Újvilág sor Vasút sor Veres P. u. Viola u. Vörösmarty u. Zene u. Zöldfa u. Zrínyi M. u. 2. számú házi gyermekorvosi körzet Dr. Báthori Gábor Bánomkert Jókai köz Nádudvari u. Bercsényi u. Jókai u. Nyugati sor Bethlen u. Karinkó u. Pacsirta u. Bimbó köz Kasza köz Petıfi u. Bocskai köz Kígyó köz Rácok szigete tanya Bocskai u. Kígyó u. Rákóczi u. Bordás köz Kiscsőr u. Róna sor Csokonai u. Kiskútújsor Rózsa köz Darassa tanya Koroknai major Rózsa F. u. Délibáb u. Kossuth köz Sas u. Fecske sor Kossuth tér Sima u. Gólya u. Kossuth u. Szabó E. u. Illyés Gy. u. Malom u. Szegfő sor Szegfő u. Széchenyi u. Szoboszlói u. Varga A. u. Vásártér u.

168 3. számú házi gyermekorvosi körzet Dr. Nagy Mihály Ady E. u. Hunyadi u. Rajk L. u. Daru-Csegei u. Jenıháza Rét u. Darvas J. u. József A. u. R. Tóth S. u. Dobó u. Károlyi M. u. Szabó Pál u. Eötvös u. Kazinczy F. u. Tamási Á. u. Erdei F. u. Kilián Gy. u. Táncsics M. u. Esze T. u. Kölcsey F. u. Tóthfalusi S. u. Fazekas M. u. Kun B. u. Túzok u. Gábor Á. u. Maróthi Gy. u. Újkert sor Galamb u. Mikszáth K. u. Vasvári P. u. Hajnal u. Munkácsy M. u. Vasvirág u. Hámán K. u. Németh L. u. Virágoskút tanya Hortobágyi u. Pokrócz F. u. Zalka M. u. 4. számú házi gyermekorvosi körzet Dr. Fehér András Bakócz tanya Kiskálló köz Báthori u. Kiskút u. Béke u. Kodály u. Boglárka u. Lengyel M. u. Bólyai u. Magdolna u. Csengı u. Nagyhát tanya Csikókert u. Révész u. Déli sor Ságvári u. Erdısziget Sarkadi u. Északi sor Szántó K. u. Hársfa u. Tó köz Kadarcs u. Vitéztelek tanya Kishortobágyi tanya Wesselényi u.

169 3. melléklet a./...(....) önkormányzati rendelethez Balmazújváros Város fogorvosi körzeteinek utcajegyzéke 1. sz. vegyes fogászati körzet Dr. Vajdahunyadi Judit Akác köz Hímes u. Rét u. Árpád u. Iskola köz Rudas L. u. Batthyány köz Jenıháza Sporttér u. Batthyány u. Kastélykert u. Szamuely T. u. Bem J. u. Keleti fıcsatorna Szoboszlói u. Boglárka u. Keleti u. Telekföld Vízmő telep Böszörményi u. Latinka S. u. Tóth Á. u. Budai Nagy A. u. Mezı I. u. Vasútállomás Damjanich u. Móra F. u. Viola u. Darassa tanya Móricz Zs. u. Vitéztelek tanya Deák F. u. Nagyhát tanya Vörösmarty u. Debreceni u. Nap u. Zalka M. u. Északi sor Posta köz Zöldfa u. Zrínyi M. u. 2. sz. vegyes fogászati körzet Dr. Lehel Krisztián Bartók B. u. Kiskálló köz Újkert sor Eötvös u. Kiskútújsor Vasvári P. u. Esze T. u. Kodály Z. Virágoskút tanya Gábor Á. u. Kossuth tér Gólya u. Kölcsey F. u. Hunyadi J. u. Lengyel M. u. József A. u. Lesialja tanya Kadarcs u. Maróthi Gy. u. Károlyi M. u. Munkácsy M. u. Katona J. u. Rácok szigete tanya Kazinczy F. u. Ságvári E. u. Kiscsőr u. Szántó K. u. Kishortobágyi tanya Táncsics M. u.

170 3. sz. vegyes fogászati körzet Dr. Szabó Attila Ady E. u. Galamb u. R. Tóth S. u. Arany J. u. Hajnal u. Sarkadi I. u. Bakócz Halász u. Soós I. u. Béke u. Hársfa u. Szabadság sor Bocskai u. Hortobágyi u. Szabó P. u. Bólyai u. Illyés Gy. u. Tamási A. u. Csegei u. Karinkó u. Tóthfalusi S. u. Darvas J. u. Kilián Gy. u. Túzok u. Déli sor Kossuth köz Újvilág sor Dobó I. u. Magdolna u. Vasút sor Erdei F. u. Pokrócz F. u. Vasvirág u. Erdısziget tanya Rajk L. u. Veres P. u. Fazekas M. u. Révész u. Wesselényi u. 4. sz. vegyes fogászati körzet: Dr. Kamel Mohammad Attila u. Dózsa Gy. u. Mikszáth K. u. Bajcsy Zs. u. Fecske sor Nádas u. Bánomkert Hámán K. u. Nádudvari u. Báthori u. Jókai köz Németh L. u. Bercsényi u. Jókai u. Nyugati sor Bethlen u. Kasza köz Pacsirta u. Bimbó köz Kígyó u. Petıfi u. Bocskai köz Kígyó köz Rákóczi u. Bordás köz Kiskút u. Róna sor Csengı u. Koroknai major Rózsa F. u. Csikókert Kossuth u. Rózsa köz Csokonai u. Kun Béla u. Sas u. Délibáb u. Malom u. Sima u. Szabó E. u. Széchenyi u. Szegfő sor Szegfő u. Tó köz Varga Antal u Vásártér u. Zene u.

171 4. melléklet a./...(....) önkormányzati rendelethez Az óvodai és iskola-egészségügyi feladatok ellátása 1. számú házi gyermekorvosi körzet (Dr. Veress Klára) Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Vörösmarty u. 1/a. Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Vörösmarty u. 36. alsó tagozat Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Móricz Zs. u felsı tagozat 2. számú házi gyermekorvosi körzet (Dr. Báthori Gábor) Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 18. Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Kossuth u.19. Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Dózsa Gy. u számú házi gyermekorvosi körzet (Dr. Nagy Mihály) Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Ságvári E. u. 72. Nyitnikék Óvoda: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Hortobágyi u. 18. Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Hortobágyi u számú házi gyermekorvosi körzet (Dr. Fehér András) Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Bólyai u. 59. Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Bimbó köz 1. Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Kossuth tér számú felnıtt háziorvosi körzet (Dr. Mazurka Balázs) Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Batthyány u számú felnıtt háziorvosi körzet (Dr. Kovács Tibor) Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Kossuth tér 15.

172 5. melléklet a./...(....) önkormányzati rendelethez Óvodai és iskolai fogászati ellátás 1. számú fogászati körzet (Dr. Vajdahunyadi Judit): Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézménybıl: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Ságvári E. u. 72. Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Vörösmarty u. 1/a. Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Bimbó köz 1. Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Kossuth tér 15. gimnáziumi tagozat Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Batthyány u szakiskolai tagozat Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Kossuth tér 14. Eltérı tantervő tagozat 2. számú fogászati körzet (Dr. Lehel Krisztián): Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Bólyai u. 59. Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Dózsa Gy u felsı tagozat 3. számú fogászati körzet (Dr. Szabó Attila): Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 18. Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Kossuth u. 19. Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Kossuth tér 14. alsó tagozat Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Vörösmarty u. 36. alsó tagozat 4. számú fogászati körzet (Dr. Kamel Mohammad): Nyitnikék Óvoda: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Hortobágyi u. 18. Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Hortobágyi u. 12. Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Móricz Zs. u felsı tagozat Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı: Feladat-ellátási hely: Balmazújváros, Batthyány u szakközépiskolai tagozat

173 Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 211. február 16-án tartandó ülésére Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 39/27. (XI. 25.) sz. rendeletének módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lt.) 84. -a tartalmazza a lakásigénylési névjegyzékre vonatkozó rendelkezéseket, mely alapján az önkormányzat képviselı-testülete dönthet arról, hogy szociális helyzet alapján történı bérbeadás érdekében évente lakásigénylési névjegyzéket készít. Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 39/29. (XI. 25.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 1. -a szabályozza a lakásbérbeadási névjegyzéket. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 27. évben a 158/27. (IV. 25.) számú határozatával jóváhagyta a szociális jelleggel bérbe adandó önkormányzati bérlakások bérbeadási névjegyzékét. Ezen bérbeadási névjegyzékre Balmazújváros Város Önkormányzata Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottsága által készített környezettanulmány és javaslata figyelembevételével - 15 család került felvételre, melyek közül 27. április 25. napja óta 8 családdal került megkötésre a bérleti szerzıdés. A jogosultsági feltételek hiánya miatt (lakásvásárlás, építkezés) 3 család törlésre került. A mai napon a lakásbérbeadási névjegyzéken további, önkormányzati tulajdonú lakás szociális helyzet alapján történı kiutalására váró 4 család szerepel. A 27. év óta eltelt idıszakban a családok helyzete, jövedelmi viszonyai mind negatív, mind pozitív irányban változtak, mely tények az esetek többségében nem kerülnek bejelentésre annak ellenére, hogy a R. 18. (6) bekezdése kimondja, hogy a bérlı köteles a R. 7. -ában meghatározott szempontokban bekövetkezett változást 15 napon belül a bérbeadónak bejelenteni, ezért célszerőbb, ha a tisztelt Képviselı-testület bérlıkijelölési jogával esetenként él. Így a megüresedett lakás kiutalása elıtt - a Polgármesteri Hivatal által készített környezettanulmány segítségével - friss adatok alapján racionálisabb képet kaphat a Képviselı-testület az igénylı személyek családi, jövedelmi, vagyoni helyzetérıl. (Bár ez többletmunkát jelent a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportja részérıl, de sokkal inkább racionálisabb döntést hozhat a Képviselı-testület, s jobban érvényesíthetı mind az önkormányzati, mind a városi érdek.) Fentieken túlmenıen Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága részérıl is megfogalmazásra került az az igény, hogy a jelenlegi várólistás rendszer kerüljön felülvizsgálatra, ugyanis az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történı kiutalása - mely a lakásmobilitás függvénye - az elvártnál lassabban történik. Ez annak köszönhetı, hogy az 59 szociális alapon kiutalt, önkormányzati tulajdonú lakásra

174 34 határozatlan idejő bérleti szerzıdés került megkötésre. Az elızıek tekintetében szükségessé vált a R. vonatkozó szakaszának hatályon kívül helyezése, s az esetenkénti kiutalás szabályozásának szükségessége. Ezen szakasz hatályon kívül helyezése esetén aktualizálható a megüresedett önkormányzati lakás kiutalása elıtt a szociális helyzet alapján nyilvántartásba vett családok jövedelmi, vagyoni helyzete. Fentiek figyelembevételével javasoljuk a Képviselı-testületnek a rendelet-módosítás elfogadását. Balmazújváros, 211. február 1. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

175 TERVEZET! Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testület./... (.. ) önkormányzati rendelete A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/29. (XI. 25.) sz. rendelet módosításáról A lakások- és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 3. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. (1) Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/29. (XI. 25.) számú rendelete (továbbiakban: R.) 2. -a helyébe a következı rendelkezés lép: Értelmezı rendelkezés 2. E rendelet alkalmazása során használt fogalmakra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvényben, valamint a lakások- és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvényben foglalt értelmezı rendelkezések és meghatározások az irányadók. 2. (1) A R. 9. (2) bekezdés második mondata helyébe a következı rendelkezés lép: Ennek megfelelıen a kérelmezı személyeknél/családoknál környezettanulmányt készít, az igénylést nyilvántartásba veszi és errıl az érdekeltet értesíti vagy az igénylés elutasítására tesz javaslatot az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság felé. 3. (1) A R. 1. -a helyébe a következı rendelkezés lép: A lakás szociális helyzet alapján történı bérbeadása 1. (1) Önkormányzati lakás megüresedése esetén a kezelı a megüresedés tényét jelzi a Polgármesteri Hivatal felé. (2) A Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportja önkormányzati lakás megüresedése esetén a kiutalást megelızı idıszakban - a nyilvántartásban szereplı kérelmezık jövedelmi- és vagyoni helyzetét felülvizsgálja. A további jogosultsági feltételek hiánya esetén a nyilvántartásba vett kérelmezıt/családot törölni kell. (3) A jogosultsági feltételek fennállása esetén a nyilvántartásba vett kérelmezık/családok közül a Képviselı-testület határozattal dönt a bérlı/bérlık személyének kijelölésérıl, figyelemmel az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság javaslatára. 4. (1) A R. 18. (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

176 (6) Bérlı, illetve a nyilvántartásba vett kérelmezı köteles a 7. -ában meghatározott szempontokban, családi összetételben bekövetkezett változást 15 napon belül a bérbeadónak, nyilvántartásba vett személyek esetében a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjának bejelenteni. Amennyiben a nyilvántartásba vett kérelmezı bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az a nyilvántartásból való törlését vonja maga után. 5. A R. 24. (2) bekezdés második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: Javaslatánál figyelemmel kell lenni az önkormányzat érdekeire, a ban foglalt ellenırzés tapasztalataira. 6. (1) A R. 44. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A megüresedett önkormányzati tulajdonú lakásokra a nyilvántartásba felvett kérelmezık/család közül határozattal kijelöli a bérlı/bérlık személyét, figyelemmel az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság javaslatára. 7. A R. 45. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) Javaslatot tesz a Képviselı-testületnek a megüresedett önkormányzati tulajdonú lakásokra a nyilvántartásába felvételre kerültek közül a következı bérlı/bérlık személyére, családra, valamint a szociális helyzet alapján bérbeadott lakások bérleti szerzıdéseinek meghosszabbítására, illetve elutasítására. 8. A R a a következı (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A kezelı szerv eleget tesz a 1. (1) bekezdésében meghatározott feladatának. (1)Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 9. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a R. 16. (4) bekezdése. Balmazújváros, 211. február 1. Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Záradék: Kihirdetve napján Dr. Veres Margit jegyzı

177 Balmazújváros Város Polgármestere E L İ T E R J E S Z T É S Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 211. február 16-án tartandó ülésére a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/21. (II.17.) számú rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/21. (II.17.) számú rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) több szakaszának módosítása vált szükségessé. A módosítás egy részét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) módosítása, illetve a Magyar Köztársaság 211. évi költségvetésérıl szóló 21. évi CLXIX. törvényben biztosított, az elızı évekhez viszonyított alacsonyabb összegő szociális normatíva indokolja. A normatíva csökkenése miatt egyes, nem kötelezı ellátási forma megszüntetésérıl szükséges intézkedni. 1.) A rendelet-tervezet 1. szakasza a rendelet hatályát pontosítja, ugyanis csak az lehet jogosult a rendelet szerinti szociális ellátásra, aki balmazújvárosi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. 2.) A rendelkezésre állási támogatás helyébe 211. január 1-tıl a bérpótló juttatás lépett. Az új szabály értelmében évente meg kell vizsgálni, hogy a jogosult legalább 3 nap idıtartamban folytatott-e keresıtevékenységet, illetve részt vett-e munkaerı-piaci programban, képzésben. A bérpótló juttatás 211. december 31-e után csak annak a személynek lesz folyósítható, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelızı egy évben 3 nap munkaviszonyt tud igazolni. Sajnos vannak olyan bérpótló juttatásra jogosult személyek, akik egészségi állapotuk miatt nem képesek semmilyen munkavégzésre, ezért az Szt. 37. (1) bekezdés d) pontjában foglaltak értelmében az aktív korúak ellátására jogosult személy, ha családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel rendszeres szociális segélyre jogosult. A jogosultsági feltételeket, az igazolás szabályait a települési önkormányzat rendeletében szabályozza az Szt (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazása alapján. E szabályokat a tervezet 2. -a tartalmazza. 3.) Az Szt a alapján nyújtható normatív lakásfenntartási támogatás jelenlegi rendszere 211. szeptember 1-tıl több ponton módosul. A módosítás célja egyrészt a szociális gáz- és távhı-támogatás megszőnése okán ellátás nélkül maradó jogosultak befogadása a lakásfenntartási támogatás rendszerébe, másrészt a támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése. A jogosultsági jövedelemhatárt a törvény az öregségi nyugdíjminimum 25 %-ában határozza meg a korábbi 15 % helyett, ugyanakkor eltörli a lakásfenntartási költségek jövedelmen belül arányára vonatkozó elıírást. A jövedelemszámítás alapja az egy fıre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejezı fogyasztási egység lesz. A támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése érdekében a módosítás két további alapvetı intézkedést vezet be: az egyik a támogatást igénylık vagyoni helyzetének vizsgálata, a másik pedig annak elıírása, hogy lakásfenntartási támogatást elsısorban természetben kell nyújtani. A természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Balmazújváros Város Önkormányzata számára nem újszerő, hiszen a támogatás összegét jelenleg is közüzemi szolgáltatókhoz

178 (E.ON, TIGÁZ, HBM. Vízmő) utalja havonta, illetve a szilárd tüzelıanyag biztosítására tüzelıutalványt bocsát ki. A tüzelıanyagot biztosító vállalkozásokkal szolgáltatási szerzıdést kötött az önkormányzat, s így az abban foglaltak szerint történik a tüzelıutalvány beváltása és a házhoz szállítás. A helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételeit a települési önkormányzatoknak helyi rendeletben kell szabályozni, melyre az Szt. 38. (9) bekezdése ad felhatalmazást. Az új szabályokat a módosító rendelet 3. -a tartalmazza, mely 211. szeptember 1-tıl lesz hatályos. 4.) A rendelet 4. -ában az átmeneti segély célzottabb felhasználását elısegítve bevezetésre kerül a gyógyszertámogatás, melyet utalvány formájában kap meg az arra jogosult. Településünkön mőködı gyógyszertárakkal szolgáltatási szerzıdést köt Balmazújváros Város Önkormányzata, melyben rögzítésre kerül az utalvány beváltásnak módja és elszámolása. A gyógyszertámogatásra való jogosultság feltételeit a 4/A. szabályozza. 5.) Hagyománnyá vált városunkban, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata Karácsony ünnepe alkalmából a 65. életévét betöltött nyugdíjas korú lakosok részére természetbeni szociális segélyt nyújt, mely 21. évben ágazaton belül 7.5.,- Ft felhasználást jelentett. Tekintettel arra, hogy ezen támogatási forma az önkormányzat számára nem kötelezı, ezért a normatíva összegének csökkenése miatt megszüntetésre kerülhet, míg az utazási támogatást továbbra is igénybe vehetik az arra jogosult személyek. 6.) Közgyógyellátásra való jogosultság megállapításánál pontosításra került az a szabály, mely alapján kivételes méltányosságból adható ezen támogatási forma. 7.) A méltányossági alapon nyújtható ápolási díj szintén nem kötelezı ellátás, ezért a rendelettervezet ezen szabály hatályon kívül helyezésérıl rendelkezik oly módon, hogy a hatályba lépés napján ápolási díjban részesülık részére 211. június 3-ig kell folyósítani az ellátás összegét. Jelenleg 5 fı részesül méltányossági ápolási díjban, mely éves szinten 2..,- Ft felhasználást jelent. Az elızıek alapján kérem a Tisztelt Képviselı-testületet a rendelet tervezetének elfogadására, illetve ha döntése alapján az ápolási díjat, illetve a karácsony ünnepe alkalmából nyújtott szociális segélyt továbbra is biztosítani kívánja (akár oly módon, hogy alacsonyabb összegő forrást biztosít az ellátásra), akkor a rendelet-tervezetben ezen ellátás hatályon kívül helyezésérıl rendelkezı szakaszt törölni kell. Balmazújváros, 211. február 7. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

179 Tervezet Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének./... (.. ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/21. (II. 17.) számú rendelet módosításáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 26. -ában, 32. (3) bekezdésében 38. (9) bekezdésében, 43/B. -ában, 45. (2) bekezdésében, 47. (2) bekezdésében, 5. (3) bekezdésében és a 132. (4) bekezdés b)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/21. (II.17.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A rendelet hatálya kiterjed Balmazújváros közigazgatási területén élı és lakcímmel rendelkezı: a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és telepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, illetve e) lakcímre tekintet nélkül azokra a hajléktalan személyekre, akik az önkormányzat illetékességi területét jelölték meg tartózkodási helyként az adott szociális ellátás igénybevételekor megtett nyilatkozatukban. A R. következı 3/C. -sal egészül ki: 2. Egészségi vagy mentális állapotra tekintettel nyújtott rendszeres szociális segély 3/C. (1) A szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 37/B. (1) bekezdés a) c) pontjaiban szabályozott eseten túl az aktív korúak ellátására jogosult személy részére rendszeres szociális segély állapítható meg, ha: a) a munkaköri orvosi alkalmassági vélemény szerint második alkalommal is alkalmatlan minısítést kapott,

180 b) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértıi bizottságának szakhatósági állásfoglalása alapján egészségkárosodása eléri vagy meghaladja a 3 %-ot és rendszeres pénzellátásban nem részesül, c) szülész-nıgyógyász szakorvos igazolásával igazolja, hogy legalább 12 hetes terhes, d) a pszichiátriai szakorvos igazolása alapján mentális állapotára tekintettel állandó orvosi kezelésre szorul. A R. 4. -a helyébe a következı rendelkezés lép: 3. 8.) A szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 38. (9) bekezdése alapján önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatást nyújt az alábbi jogosultsági feltételek együttes, egyidejő fennállása esetén: a) kérelmezı háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 26 %-át, b) a háztartás tagjainak egyike sem rendelkezik a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal, c) lakáscélú hitelt törleszt vagy albérleti díjat fizet, d) a háztartás tagjainak egyike sem üzemeltet személygépkocsit, kivéve a mozgáskorlátozottságra, vagy speciális fejlesztést, nevelést, képzést igénylı gyermekre tekintettel fenntartott gépjármő. 9.) A fogyasztási egységet a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 38. (2a) (2c) bekezdésében meghatározottak szerint, a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejezı arányszámok figyelembevételével kell számolni. 1.) A lakásfenntartás elismert havi költségét a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 38. (3) (4) bekezdésében meghatározott költség és elismert lakásnagyság figyelembevételével kell megállapítani. 11.) A támogatás mértékének kiszámítása az Szt. 38. (7) bekezdésében meghatározottak szerint történik. 12.) A lakás nagyságát a kérelmezınek hitelt érdemlı módon igazolni kell. Amennyiben hitelt érdemlı módon igazoló irat nincs a birtokában, azt a kérelmezı személyes, anyagi felelıssége tudatában tett nyilatkozatával pótolhatja. 13.) A lakáscélú hitel fennállását igazolni kell. Igazolásként közjegyzıi okirat másolatát, vagy pénzintézet igazolását kell benyújtani, a kérelem beadását megelızı 6 havi törlesztırészlet befizetésérıl szóló igazolással együtt. Amennyiben a 6 havi teljesítést nem tudja igazolni, akkor a hitel fennállásáról pénzintézeti igazolást kell benyújtani. 14.) Az albérlet fennállását szerzıdéssel kell igazolni. 15.) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. 16.) A kérelem az év folyamán bármikor benyújtható.

181 (1)A lakásfenntartási támogatás összege a kérelem benyújtásának hónapja 1. egész hónapra állapítandó meg. napjától A R. 6. -a helyébe a következı rendelkezés lép: 5. (1) Átmeneti segély formái: 6. a) egyszeri segély, b) gyógyszertámogatás. (2) Az egyszeri segély folyósítható készpénzben, tüzelıutalványban, vagy közüzemi díjhátralék rendezésére irányuló kérelem esetén a szolgáltatóhoz történı átutalással. (3) Az esetenként nyújtott egyszeri segély legkisebb összege 2.,- Ft, legmagasabb összege 2.,- Ft lehet. (4) A gyógyszertámogatás utalvány formájában kerül kiadásra, melyet Balmazújváros közigazgatási területén található gyógyszertárakban lehet beváltani. (5) A gyógyszertámogatás legkisebb összege 1.,- Ft, legmagasabb összege 4.,- Ft lehet. 6. A R. 6/A. -a helyébe a következı rendelkezés lép: 6/A. (1) Átmeneti segély annak adható, aki létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, elsısorban akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkezı többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. a) Átmeneti segélyre jogosult az, akinek a családjában az egy fıre számított havi családi jövedelem a nyugdíjminimum 15 %-át, egyedül élı esetében a 2 %-át nem haladja meg. b) Jövedelem és vagyoni érték nagyságától függetlenül jogosult az a személy, akit elemi- vagy tőzkár ért. (2) Nem állapítható meg átmeneti segély, ha: a) kérelmezı és/vagy családja az Szt. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoni értékkel rendelkezik, b) kérelmezı és/vagy családja személygépkocsit üzemeltet, kivéve a mozgáskorlátozottságra, vagy speciális fejlesztést, nevelést, képzést, gyógykezelést igénylı gyermekre tekintettel fenntartott gépjármő.

182 8. A R. 8. -a a következı (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Temetési segély megállapítása iránti kérelmet a halálesetet követı 6 napon belül lehet benyújtani. A határidı elmulasztása jogvesztı.. 9. A R. 1. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: c) aki a háziorvos igazolása alapján súlyos, állandó kezelést igénylı daganatos betegségben szenved, vagy fekvı beteg és pelenka használata szükséges, és az egy fıre számított havi családi jövedelem ca) egyedül élı esetében a nyugdíjminimum 3 %-át, cb) kétszemélyes család esetében a nyugdíjminimum 25 %-át nem haladja meg, ezzel egyidejőleg a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a 2 %-át eléri, vagy meghaladja. nyugdíjminimum 1. (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételével március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követıen indult ügyekben kell alkalmazni. (2) A szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követıen indult ügyekben kell alkalmazni. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a R. 5. -a (ápolási díj). Az e rendelet hatályba lépése napján ápolási díjban részesülık ellátását 211. június 3. napjával meg kell szüntetni. (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a R.7. -a (karácsony ünnepe alkalmából nyújtott szociális segély) Balmazújváros, 211. február 7. Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı

183 Balmazújváros Város Polgármestere E Lİ T E R J E S Z T É S Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21. február 16-án tartandó ülésére a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 4/21. (II.17.) számú rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi ellátás helyi szabályairól szóló 4/21. (II.17.) számú rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) módosítása vált szükségessé, mivel a Magyar Köztársaság 211. évi költségvetésérıl szóló 21. évi CLXIX. törvény az elızı évekhez képest alacsonyabb összegő szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi normatívát biztosít. Az önkormányzat a rendelkezésre álló elıirányzatból nem tudja finanszírozni a nem kötelezı ellátást. 1.) A rendelet-tervezet 1. szakasza a rendelet hatályát pontosítja, ugyanis csak az lehet jogosult a rendelet szerinti gyermekvédelmi ellátásokra, aki balmazújvárosi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vagyis önmagában nem elegendı a korábbi szabály szerinti itt tartózkodás. 2.) A rendelet 7. -ában a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése érdekében a korábban is szabályozott természetbeni ellátások között bevezetésre kerül a gyógyszertámogatás, melyet utalvány formájában kap meg az arra jogosult szülı. Településünkön mőködı gyógyszertárakkal szolgáltatási szerzıdést köt Balmazújváros Város Önkormányzata, melyben rögzítésre kerül az utalvány beváltásának módja és elszámolása. 3.) A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 18. (2) bekezdése alapján felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselı-testülete, hogy a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek rászorultságára tekintettel más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat. Egyik ilyen ellátási forma a tankönyvtámogatás. A korábbi években az általános iskola elsı osztályosai ingyen kapták meg a tankönyveket, illetve a 2-8. osztályosok, valamint a középiskolai tanulók, továbbá a felsıfokú oktatási intézmények hallgatói is részesülhettek támogatásban. Szociális ágazaton belül tankönyvtámogatásra 7.5.,- Ft-ot fordított az önkormányzat az elızı évben. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a rendelettervezet úgy került megfogalmazásra, hogy a tankönyvtámogatást, mint nem kötelezı ellátást a jövıben nem biztosítja a képviselı-testület, ezért hatályon kívül helyezi. Az elızıek alapján kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy foglaljon állást a tankönyvtámogatás szabályozása tekintetében. Amennyiben továbbra is a jelenleg hatályos szabályok szerint kívánja biztosítani ezen ellátást (akár oly módon, hogy alacsonyabb összegő forrást biztosít az ellátásra), akkor a rendelet-tervezetben a hatályon kívül helyezésrıl rendelkezı szakaszt törölni kell. Balmazújváros, 211. február 7. Az elıterjesztést készítette: Dr. Tiba István polgármester Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

184 T e r v e z e t! Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testület./... (.. ) önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 4/21. (II.17.) számú rendelet módosításáról A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. (1) bekezdés b) pontjában, a 21. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 4/21. (II.17.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: a) a (2) és (3) bekezdésekben foglalt eltéréssel Balmazújváros közigazgatási területén élı és lakcímmel rendelkezı magyar állampolgárságú, valamint ha nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnıttre és szüleire, 2. A R. 7. -a helyébe a következı rendelkezés lép: Természetben nyújtott ellátások 7. (1) A 4. szerinti rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben is nyújtható, különösen az alábbi esetekben: a) a gyermekintézmények étkezési térítési díját a szülı nem fizette meg, vagy b) tanévkezdéskor a szülı a tankönyv árát nem egyenlítette ki, vagy c) a gyermek részére felírt gyógyszereket a szülı nem tudja kiváltani, vagy d) a családnak közüzemi díjhátraléka keletkezett, vagy e) a családnak lakbér hátraléka van, vagy f) a család tüzelıbeszerzésrıl nem tud gondoskodni. (2) A természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás formái: a) az (1) bekezdés a) pontja esetében az étkezési térítési díj hátralékos számlára

185 történı utalással, b) az (1) bekezdés b) pontja esetében a tankönyv árának kifizetése az oktatási intézmény tankönyvfelelıse részére, c) az (1) bekezdés c) pontja esetében gyógyszerutalvány, mely a településen mőködı gyógyszertárakban váltható be, d) az (1) bekezdés d) pontja esetében közüzemi díj kifizetése, a szolgáltatóhoz történı utalással, e) az (1) bekezdés e) pontja esetében az önkormányzati lakások mindenkori kezelıje által vezetett lakbérszámlára történı átutalással, f) az (1) bekezdés f) pontja esetében tüzelıutalvány. 3. (1) Ez a rendelet 211. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követıen indult ügyekben kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a R. 5. -a (tankönyvtámogatás). Balmazújváros, 211. február 7. Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Záradék: Kihirdetve napján Dr. Veres Margit jegyzı

186 Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúböszörmény Polgári Védelmi Kirendeltség 422 Hajdúböszörmény, Karap F. u. 5/a. : (52) , : (52) TÁJÉKOZTATÓ az illetékes önkormányzatok részére Hajdúböszörményi Polgári Védelmi Kirendeltség 21. évi munkájáról

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010.

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010. ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Polgármester Tárgy: Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve Iktatószám: 3-23/2010. Melléklet: Elıterjesztés, határozati

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 1-jén (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 1-jén (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 13-án (péntek) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 13-án (péntek) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl Jegyzıkönyv Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i nyílt ülésérıl Tartalomjegyzék 134/2013. (XI. 28.) Kt. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4.o. 2013. október

Részletesebben

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fı utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 31. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról Elıadó:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 30. (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. március 30. (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. november 6. (csütörtök) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. 2008. november 6. (csütörtök) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (4) bekezdése alapján a

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl A képviselı-testület évente a Polgármesteri Hivatal 2-2 irodájának beszámolóját tárgyalja meg a

Részletesebben

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATA

I. A HIVATAL FELADATA FELSİZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (TOVÁBBIAKBAN: HIVATAL) SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 80/2008. (VIII.19. Kth. számú határozattal) I. A HIVATAL FELADATA 1. A Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról

N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról J e g y z ı k ö n y v Készült Keszü Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2013. szeptember 9.-i ülésérıl. Jelen vannak: Buday-Sántha Attila polgármester, Lezsák Rudolf alpolgármester, Antal Tamás, András

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 105/ÖK/2009.(III.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére. vezetıi referens

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére. vezetıi referens E L İ T E R J E S Z T É S 1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 230. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2012. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TÁMOP 5.3.6-11/1 azonosító számú, Komplex Telep Program-Humán szolgáltatás fejlesztés és hozzáférés esélyeinek biztosítása címő pályázatban szereplı Török István utcai mozi felújításának

Részletesebben

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezésérıl és alapító okiratának módosításáról

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezésérıl és alapító okiratának módosításáról H A J D Ú N Á N Á S V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T P O L G Á R M E S T E R É T İ L 5. Száma: 1048-5/2014. Elıkészítı: Dr. Szombati Ágnes önkormányzati és szervezési ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben