úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:"

Átírás

1 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı: 3 igen, 19 nem, 1 tartózkodás) 2/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét elfogadja. (Szavazott 23 képviselı: 20 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 3/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat évi költségvetése (I. forduló) 2. A Fıvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletı bevételek évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet véleményezése 3. Az egyes helyi adók bevezetésérıl szóló 49/2008.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása 4. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996.(IV.1.) rendelet módosítása 5. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 13/2005.(III.3.) rendelet módosítása 6. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása Elıterjesztı: Kiss Anita jegyzı 7. Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet beszámoló jelentése a évi tevékenységérıl

2 8. Az Óbudai Sport és Szabadidı Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottságának Ügyrendje 9. Az Óbudai Kulturális Központ Felügyelı Bizottságának Ügyrendje 10. Az Óbudai Egyesített Bölcsıdék dolgozói létszámának bıvítése 11. Beszámoló a évi Közmővelıdési cselekvési terv végrehajtásáról évi Közmővelıdési cselekvési terv 13. Az Önkéntes pályázat 2011 kiírása és a pályázati adatlap elfogadása 14. Közoktatási intézmények módosított dokumentumainak elfogadása 15. Árpád Gimnázium, Elsı Óbudai Általános Iskola/Erste Altofener Grundschule/, Medgyessy Ferenc Általános Iskola német nemzetiségi helyi tantervének módosítása 16. A devecseri és kolontári gyermekek táboroztatása szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása /ÖK/2010.(VII.8.) számú határozat végrehajtásáról készült beszámoló jelentés elfogadása 18. Árvízvédelmi felkészültség 19. A teljesítménykövetelmények alapját képezı kiemelt célok meghatározása a Polgármesteri Hivatalban és Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyeletnél, valamint tájékoztatás a Jegyzı teljesítményének értékelésérıl 2

3 20. Aljegyzıi pályázat kiírása 21. Földútalap kivitelezési programjának módosítása Elıterjesztı: Theisz Bálint Attila alpolgármester 22. Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottságának ügyrendje Elıterjesztı: Puskás Péter alpolgármester 23. Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. orvos igazgatójának prémiumfeladatai Elıterjesztı: Puskás Péter alpolgármester 24. Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft évi mőködési, felújítási és eszközbeszerzési támogatási igénye Elıterjesztı: Puskás Péter alpolgármester 25. A Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, mint bérbeadó és a Magyar Demokrata Fórum, mint bérlı között a Budapest III. kerület Pethe Ferenc tér 2. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozóan létrejött bérleti szerzıdés felmondása 26. A Spéciker Kft-vel kötött adásvételi elıszerzıdés felbontása 27. A Bp. III., Kiscelli u szám alatti ingatlanhányadra vonatkozó elıvásárlási jog gyakorlása 28. Az EMIH tulajdonjog bejegyzési kérelme 29. A Nem Adom Fel Alapítvány kérelme január 24-én zárult ingatlanpályázat értékelése 31. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és Dr. Molnárné Dr.Vargha Katalin (VARMOL-MED Korlátolt Felelısségő Társaság) között megkötendı felnıtt háziorvosi alapellátási megállapodás Elıterjesztı: Kelemen Viktória, Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság elnöke 3

4 32. Bérleti jog megszerzésére beadott pályázat elbírálása Elıterjesztı: Szepessy Tamás, a Tulajdonosi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 33. A 1033 Budapest, Fı tér 2. szám alatti vendéglátó üzlet átalakítása közben feltárt takart szerkezetek, elıre nem látható szabálytalan mőszaki megoldások okán felmerült munkálatok ügyének rendezése külön megállapodás keretében valamint a vonatkozó bérleti szerzıdés módosítása 34. Indítvány az ırzés-védelmi költségek minimum 20 %-os csökkentésére a évi költségvetésben Elıterjesztı: Szanyó Miklós képviselı 35. Elıterjesztés a kommunista diktatúra nyomait viselı utcanevek megváltoztatására Elıterjesztı: Szanyó Miklós képviselı 36. Az Önkormányzat és a CELER Kft. között hatályban lévı megbízási szerzıdések díjainak felülvizsgálata, az egyes szerzıdések módosítása 37. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat kezelésébe tartozó zöldfelületek, zöldterületek, valamint fasorok fenntartási munkáira elızetes kötelezettségvállalás Elıterjesztı: Puskás Péter alpolgármester 38. Az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okiratának módosítása Elıterjesztı: Puskás Péter alpolgármester Z á r t ü l é s 39. Ferzol Kft. fellebbezése a I/2107/3/2010. számú határozat ellen (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart hatósági ügy tárgyalásakor.) 40. Szociális ügyekben hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálása, valamint méltányossági kérelmek elbírálása Elıterjesztı: Kelemen Viktória, az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság elnöke (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart hatósági ügy tárgyalásakor.) 41. Varjú Gábor, a CELER Kft. munkatársának lakásügye (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart önkormányzati ügy tárgyalásakor.) 4

5 42. Dombainé Gáspár Krisztina lakásügye (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart önkormányzati ügy tárgyalásakor.) Napirend 1. pontja: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat évi költségvetése (I. forduló) 4/ÖK/2011.(I.27.) Határozat a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak közvetlenül támogatási elıirányzatot nem biztosít. Ellenben az egyes kisebbségi önkormányzatoknak Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által a évi költségvetési rendeletben megállapításra kerülı összeggel egyezıen enged el visszafizetési kötelezettséget a Cigány Kisebbségi Önkormányzat adósságállományából. (Szavazott 23 képviselı: 20 igen, 3 tartózkodás) 5/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat évi költségvetését I. fordulóban megtárgyalta, azt II. fordulós tárgyalásra alkalmasnak tartja azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat pénzellátásának biztosítása érdekében a évi költségvetési rendelet elfogadásáig a folyószámla-hitelkeret maximum eft-ra emelhetı. A évben felvehetı folyószámla-hitelkeret nagyságát a évi költségvetési rendeletben kell meghatározni. (Szavazott 23 képviselı: 18 igen, 2 nem, 3 tartózkodás) Napirend 2. pontja: A Fıvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletı bevételek évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet véleményezése 6/ÖK/2011.(I.27.) Határozat megállapítja, hogy A Fıvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztotta megilletı bevételek évi megosztásáról szóló rendelet tervezet a hatályban lévı törvény alapján készült el. Napirend 3. pontja: Az egyes helyi adók bevezetésérıl szóló 49/2008.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása 5

6 megalkotja 1/2011. rendeletét az egyes helyi adók bevezetésérıl szóló 49/2008.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 23 képviselı: 19 igen, 4 tartózkodás) Napirend 4. pontja: A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996.(IV.1.) rendelet módosítása megalkotja 2/2011. rendeletét a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996.(IV.1.) rendelet módosítása tárgyában. Napirend 5. pontja: A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 13/2005. (III.3.) rendelet módosítása megalkotja 3/2011. rendeletét a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 13/2005.(III.3.) rendelet módosítása tárgyában. Napirend 6. pontja: Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása megalkotja 4/2011. rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása tárgyában. Napirend 7. pontja: Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet beszámoló jelentése a évi tevékenységérıl 7/ÖK/2011.(I.27.) Határozat jóváhagyja Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet évrıl szóló beszámoló jelentését. 6

7 Napirend 8. pontja: Az Óbudai Sport és Szabadidı Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottságának Ügyrendje 8/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy jóváhagyja az Óbudai Sport és Szabadidı Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottságának - az elıterjesztés melléklete szerinti - Ügyrendjét. (Szavazott 22 képviselı: 22 igen, egyhangú) Napirend 9. pontja: Az Óbudai Kulturális Központ Felügyelı Bizottságának Ügyrendje 9/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy jóváhagyja az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft Felügyelı Bizottságának az elıterjesztés melléklete szerinti Ügyrendjét. (Szavazott 22 képviselı: 22 igen, egyhangú) Napirend 10. pontja: Az Óbudai Egyesített Bölcsıdék dolgozói létszámának bıvítése 10/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy az Óbudai Egyesített Bölcsıdék engedélyezett státuszainak számát február 1-jétıl 1 fı gyógypedagógus munkakör létrehozásával növeli. Felelıs: az Óbudai Egyesített Bölcsıdék vezetıje 11/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy az elıterjesztés mellékletének megfelelıen legkésıbb a Képviselı-testület soron következı üléséig kerüljön átdolgozásra az Óbudai Egyesített Bölcsıdék Szakmai Programja, valamint Szervezeti és Mőködési Szabályzata. Felelıs: az Óbudai Egyesített Bölcsıdék vezetıje Határidı: február 10. 7

8 Napirend 11. pontja: Beszámoló a évi Közmővelıdési cselekvési terv végrehajtásáról 12/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy elfogadja az elıterjesztés melléklete szerinti évi közmővelıdési cselekvési terv végrehajtásáról készített beszámolót. Napirend 12. pontja: évi Közmővelıdési cselekvési terv 13/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy elfogadja - az elıterjesztés melléklete szerinti évi közmővelıdési cselekvési tervet. Napirend 13. pontja: Az Önkéntes pályázat 2011 kiírása és a pályázati adatlap elfogadása 14/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy elfogadja az elıterjesztés mellékletében szereplı évben kiírásra kerülı - Önkéntes pályázat 2011 felhívását és adatlapját. Napirend 14. pontja: Közoktatási intézmények módosított dokumentumainak elfogadása 15/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy az Aquincum Általános Iskola, Bárczi Géza Általános Iskola, Csillaghegyi Általános Iskola, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Fodros Általános Iskola, Krúdy Gyula Általános Iskola, Óbudai Harrer Pál Általános Iskola, Kerék Általános Iskola és Gimnázium, Keve- Kiserdei Általános Iskola, Medgyessy Ferenc Általános Iskola, Pais Dezsı Általános Iskola, 8

9 EGYMI, Dr. Szent- Györgyi Albert Általános Iskola, Elsı Óbudai Általános Iskola/Erste Altofener Grundschule/, Óbudai Nagy László Általános Iskola, Zipernowsky Károly Általános Iskola, Óbudai Gimnázium, Veres Péter Gimnázium módosított Pedagógiai Programját jóváhagyja. 16/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy az Aquincum Általános Iskola, Csillaghegyi Általános Iskola, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Fodros Általános Iskola, EGYMI, Óbudai Nagy László Általános Iskola, Zipernowsky Károly Általános Iskola, Óbuda- Békásmegyer Nevelési Tanácsadó, Aelia Sabina Zene-, Képzı és Táncmővészeti Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény módosított Szervezeti és Mőködési Szabályzatát jóváhagyja. 17/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy az Aquincum Általános Iskola, Csillaghegyi Általános Iskola, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Fodros Általános Iskola, Kerék Általános Iskola és Gimnázium, Medgyessy Ferenc Általános Iskola, EGYMI, Zipernowsky Károly Általános Iskola, Aelia Sabina Zene-, Képzı és Táncmővészeti Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény módosított Házirendjét jóváhagyja. 18/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy a Csillaghegyi Általános Iskola, Óbuda Békásmegyer Nevelési Tanácsadó, Aelia Sabina Zene-, Képzı és Táncmővészeti Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény módosított Intézményi Minıségirányítási Programját jóváhagyja. 19/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy az Óbudai Mesevilág Óvoda, Almáskert Óvoda, Pitypang Mővészeti Óvoda módosított Helyi Óvodai Nevelési Programját jóváhagyja. 9

10 20/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy az Óbudai Mesevilág Óvoda, Napraforgó Mővészeti Óvoda, Meseerdı Óvoda, Pitypang Mővészeti Óvoda módosított Szervezeti és Mőködési Szabályzatát jóváhagyja. 21/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy az Óbudai Mesevilág Óvoda, Napraforgó Mővészeti Óvoda, Almáskert Óvoda, Százszorszép Óvoda, Meseerdı Óvoda, Pitypang Mővészeti Óvoda módosított Házirendjét jóváhagyja. 22/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy az Óbudai Mesevilág Óvoda, Almáskert Óvoda, Meseerdı Óvoda, Pitypang Mővészeti Óvoda módosított Intézményi Minıségirányítási Programját jóváhagyja. Napirend 15. pontja: Árpád Gimnázium, Elsı Óbudai Általános Iskola/Erste Altofener Grundschule/, Medgyessy Ferenc Általános Iskola német nemzetiségi helyi tantervének módosítása 23/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy az Árpád Gimnázium módosított német nemzetiségi helyi tantervét elfogadja. 24/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy az Elsı Óbudai Általános Iskola /Erste Altofener Grundschule/ módosított német nemzetiségi helyi tantervét elfogadja. 10

11 25/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy a Medgyessy Ferenc Általános Iskola módosított német nemzetiségi helyi tantervét elfogadja. Napirend 16. pontja: A devecseri és kolontári gyermekek táboroztatása szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása 26/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy a Jövıbarát Alapítvány - devecseri és kolontári gyermekek táboroztatásáról szóló - szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. Napirend 17. pontja: 363/ÖK/2010.(VII.8.) számú határozat végrehajtásáról készült beszámoló jelentés elfogadása 27/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy július 8-i ülésén hozott, 363/ÖK/2010. (VII.8.) számú határozat végrehajtásáról szóló beszámoló jelentést elfogadja. Napirend 18. pontja: Árvízvédelmi felkészültség 28/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy a polgármester árvízi felkészülésrıl szóló tájékoztatóját elfogadja. Napirend 19. pontja: A teljesítménykövetelmények alapját képezı kiemelt célok meghatározása a Polgármesteri Hivatalban és Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyeletnél, valamint tájékoztatás a Jegyzı teljesítményének értékelésérıl 11

12 29/ÖK/2011.(I.27.) Határozat a Jegyzı évi teljesítményértékelésérıl szóló tájékoztatást tudomásul veszi. A Polgármesteri Hivatal és Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet köztisztviselıi munkateljesítményének értékeléséhez évre vonatkozóan megállapítja a teljesítmény-követelmények alapját képezı kiemelt célokat, melyek a következık: 1. Az Állami Számvevıszék évi átfogó ellenırzésérıl szóló jelentésében szereplı megállapítások és észrevételek végrehajtása. 2. Normatív alapú, 0 bázisú költségvetés továbbfejlesztése. 3. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény által meghatározott feladatok folyamatos végrehajtása. 4. Az ügyintézés törvényességi színvonalának további javítása. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított évi CXL. törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban megállapított ügyintézési határidık pontos betartása, a megváltozott ágazati jogszabályok elsajátítása és alkalmazása. 5. A tisztségviselık elıterjesztéseinek határidıre történı elıkészítése és a vonatkozó képviselıtestületi határozatok határidıre való végrehajtása. 6. A képviselıtestületi és bizottsági hivatali elıterjesztések munkaterv szerinti elıkészítése és határidıben történı leadása. 7. A képviselıtestületi és bizottsági határozatok határidıre történı hivatali végrehajtása, a bizottsági határozatoknál a végrehajtás felfüggesztésének esetét kivéve. 8. A polgármesteri, valamint a polgármesteri és jegyzıi együttes utasítások maradéktalan betartása. 9. A gazdálkodási munka szabályozottságának továbbfejlesztése, a pénzügyigazdasági változások szabályainak folyamatos aktualizálása. 10. Az önkormányzat vagyoni és pénzügyi tevékenységére vonatkozó szabályok, különösen a számviteli törvény betartatásának ellenırzése, a gazdálkodási színvonal javítása. 11. A kerület pénzügyi kontroll rendszerének teljes kiépítése a Pénzügyi és Gazdálkodási Fıosztályon és ennek figyelembevételével a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények egységes pénzügyi és számviteli információs rendszerének továbbfejlesztése. 12. Az önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságokra vonatkozó belsı pénzügyi-gazdálkodási szabályozórendszer kidolgozása az önkormányzati ellenırzés továbbfejlesztése érdekében. 13. Az egységes hivatali informatikai rendszer bevezetésének folytatása, a beindított ügyiratkezelı rendszer használatának kiterjesztése, a meglévı alkalmazások integrációja. 14. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.)Korm. rendelet végrehajtásának megszervezése és lebonyolítása. 15. Az önkormányzaton belüli és az ügyfelekkel való kapcsolattartás színvonalának további emelése. 16. A lakossági bejelentések határidıben történı, megfelelı érdemi intézése, különös gonddal történı kezelése, a képviselık által felvett lakossági panaszok érdemi intézése, ellenırzése és értékelése. 17. A hatósági közigazgatási ügyintézésben a szolgáltatói jelleg további erısítése. 18. Az elektronikus ügyintézés feltételeinek biztosítása, E-ügyintézés szakaszos bevezetése. 12

13 19. A szerver géppark hálózati háttértár bıvítése, konszolidációja, vékonykliens rendszer kiépítésének megkezdése. 20. A mőszaki-informatikai háttér továbbfejlesztése. 21. A vagyonkataszter folyamatos vezetése, további pontosítása, aktualizálása és az összefüggések kezelése a pénzügyi elıírások és a 147/1992.(XI.06.)Korm. rendeletben foglaltak szerint. 22. Az önkormányzati ingatlanvagyon hasznosítására vonatkozó javaslatok kidolgozása és a döntések végrehajtása. 23. Óbuda-Békásmegyer csapadékvíz- és vízelvezetési koncepciójának kidolgozása. 24. Aranyhegy-Ürömhegy közmőves ivóvízhálózatának további megvalósítása a közterületi kiszabályozások, a tulajdonjogi helyzet tisztázásának függvényében. 25. Óbuda-Békásmegyer csatornahálózatának további megvalósításában való közremőködés. 26. A költségvetési rendelet alapján az úthálózat idı- illetve költségarányos korszerősítése és javítása. 27. A kerületi beruházások mőszaki ellenıri tevékenysége színvonalának javítása. 28. A tervezési és megvalósítási munkák pályázati anyagainak szabályos elıkészítése, a pályázatok, közbeszerzések szabályos lebonyolítása, a pályázati pénzek idıbeni és szabályos felhasználása és ellenırzése a évi CXXIX. törvényben elıírtaknak megfelelıen a Hivatalban és az intézményeknél. 29. A pályázati lehetıségek szélesebb körő felkutatása és hasznosítása, különös tekintettel az európai uniós pályázatokra. 30. A kerületi intézmények energiatakarékos mőködésével kapcsolatos javaslatok kidolgozása. 31. A kerületi szabályozási tervek felülvizsgálata az önkormányzatot terhelı kártalanítási kötelezettség csökkentése érdekében. 32. A Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok közötti pénzügyi és gazdálkodási kapcsolat szabályozásáról szóló megállapodásból adódó feladatok végrehajtása. 33. A közoktatási kerületi középtávú koncepció 2010/11-es tanévre vonatkozó részének teljesítése, ellenırzése. 34. A közoktatási törvény módosításából eredı további fenntartói feladatok elıkészítése, a döntések végrehajtása. 35. Az oktatási ágazat egységes adatszolgáltatási rendszerének továbbfejlesztése, különös tekintettel a normatív támogatások igénylésének alapjául szolgáló alapnyilvántartások pontos vezetése, ellenırzése. 36. Az allergiát okozó gyomnövények elleni védekezés hatékonyságának további növelése. 37. Az önkormányzati kintlévıségek csökkentése, behajtásuk iránt a szükséges intézkedések megtétele. 38. Az Adóügyi Osztály behajtási tevékenysége hatékonyságának növelése. 39. A évi költségvetési rendeletben megállapított adóbevételi terv teljesítése. 40. Az adóellenırzési tevékenység hatékonyságának növelése, ideértve a lakóépületekben lévı garázsok építményadó kötelezettség teljesítésének ellenırzését. 41. Az ebtartási rendeletben foglaltak közterületen való fokozott betartatása. 42. A közterületen szabálytalanul várakozó jármővek felderítése, intézkedés megtétele, szükség esetén a jármő közterületrıl történı elszállíttatása. 43. A közterületen tárolt üzemképtelen jármővek és mobil reklámhordozók felderítése, bejelentés esetén azonnali intézkedés megtétele. 44. A kerületben lévı hajléktalan szállások felderítése. A lakosságot zavaró helyszíneken azok felszámolása, az építmények lebontatása, a terület kitakaríttatása és fertıtlenítése. 45. Illegális szemétlerakóhelyek felszámolása, a terület kitakaríttatása. 13

14 46. Jól képzett, feladatát eredményesen ellátó, önkormányzathoz lojális személyi állomány biztosítása és fejlesztése. 47. A munkaidı maradéktalan betartása, illetve betartatása, a jelenléti ív és a távozási füzet folyamatos vezetése, a munkafegyelem betartása és betartatása. 48. A munka- és tőzvédelmi szabályzatokban foglaltak fokozott betartása, annak folyamatos ellenırzése. 49. A közfoglalkoztatás átalakításával kapcsolatos feladatok végrehajtása, továbbá mind a rövid, mind a hosszú idıtartamú közfoglalkoztatás támogatására meghirdetett pályázato(ko)n való részvétel kidolgozása, a pályázat(ok) benyújtása. 50. Az egyszerősített honosítási eljárás január 1-tıl hatályos szabályainak elsajátítása és gyakorlati alkalmazása. 51. Az egészségügyi alapellátás - mint a lakosság egészsége érdekében nyújtott szolgáltatás magasabb színvonalon történı biztosításának elısegítése. 52. A lakosság rendszeres tájékoztatása a kerület polgári védelmi és közbiztonsági helyzetérıl. 53. A Szociális Szolgáltató Fıosztály ügyfélszolgálati irodája felújításának és korszerősítésének végrehajtása. 54. Az Önkormányzat honlapjának (napi) aktualizálása, a kerületet érintı aktualitások folyamatos megjelenítése. 55. Az Önkormányzat honlapján az önkormányzati rendeletek hatályos, egységes szerkezetben történı megjelenítése. 56. A Polgármesteri Hivatalban és a Közterület-felügyeletnél folyó eljárásokról szóló tájékoztatók honlapon történı megjelentetése és folyamatos aktualizálása. Felelıs: Polgármester, Polgármesteren keresztül jegyzı és fı/osztályvezetık, Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet igazgatója Határidı: december 31. Napirend 20. pontja: Aljegyzıi pályázat kiírása 30/ÖK/2011.(I.27.) Határozat 1. az újonnan létrehozott aljegyzıi állásra a következı pályázatot teszi közzé a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, és a honlapon. Bp. III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 36. (1) bekezdése alapján Feladatkör meghatározása: p á l y á z a t o t aljegyzıi állás betöltésére h i r d e t Jegyzı helyettesítése, a jegyzı által meghatározott feladatok ellátása. Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság, - cselekvıképesség, - büntetlen elıélet, 14

15 - igazgatásszervezıi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, - jogi vagy közigazgatási szakvizsga, - legalább kétévi közigazgatási gyakorlat, - vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: - önkormányzatnál eltöltött jogviszony, - közigazgatásban szerzett vezetıi gyakorlat, - számítógép felhasználói szintő ismerete (MS Office). A pályázathoz csatolni kell: - fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot, - végzettséget, képesítést igazoló oklevelek másolatát, - közigazgatási gyakorlatot igazoló okirat(ok) másolatát, - érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt, - adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevık a pályázat tartalmát megismerhetik, - nyilatkozatot arról, hogy a pályázó pályázatának tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri. A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A kinevezés határozatlan idıre szól, három hónap próbaidı kikötésével. Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény, valamint a 4/2010.(II.10.)ÖK rendelet és a Közszolgálati Szabályzat alapján történik. A pályázatot a honlapon történı közzétételtıl számított 10. napig lehet benyújtani személyesen a Munkaügyi Irodán (1033 Budapest, Fı tér 3. I. em. 26.), vagy postai úton (1300 Budapest, Pf. 102.). A borítékra kérjük ráírni: Aljegyzıi pályázat. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetı a munkaügyi osztályvezetıtıl a 06(1) ös telefonszámon. A pályázat elbírálásáról a Képviselıtestület dönt a benyújtásra elıírt határidıt követı legközelebbi ülésén. Az állás a pályázat elbírálását követıen betölthetı. A pályázat eredményérıl a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Felelıs: Polgármester Határidı: testületi döntést követı nap 2. felkéri a jegyzıt, hogy az aljegyzı személyére, kinevezésére vonatkozó javaslatát terjessze a képviselıtestület elé. Felelıs: Jegyzı Határidı: a pályázat benyújtási határidejét követı testületi ülés Napirend 21. pontja: Földútalap kivitelezési programjának módosítása Elıterjesztı: Theisz Bálint Attila alpolgármester 15

16 31/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a Dél-Pesti Dél Pesti T&T Kft között érvényes (8-sz/2009/Müo számon iktatott) vállalkozói szerzıdést a tárgya, azaz a kivitelezési munkák (a szerzıdés 1.a) pontja) vonatkozásában az alábbiak szerint módosítani kell: 805/ÖK/2010.(XII.16.) Határozatával a projektbıl kivont Tamás utcai út- és közmőépítés helyett a szerzıdés tárgya egészüljön ki az alábbi útépítési kivitelezési munkákkal: a) Orbán Balázs utcai (Gyógyszergyár utca - Fehérítı utca közötti szakasz) útépítés; b) Királylaki lejtı (Erdıalja út - zsákutca vége közötti szakasz) útépítés; c) Erdıalja úti (Királylaki út - Széphegy utca közötti szakasz) útépítés. (Szavazott 22 képviselı: 22 igen, egyhangú) Napirend 22. pontja: Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottságának ügyrendje Elıterjesztı: Puskás Péter alpolgármester 32/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy a Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. FEB ügyrendjét elfogadja. Napirend 23. pontja: Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. orvos igazgatójának prémiumfeladatai Elıterjesztı: Puskás Péter alpolgármester 33/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy elfogadja a Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. beszámolóját az orvosigazgató részére elıírt prémiumfeladatok teljesülésérıl a II. félévére, valamint az elıírt feladatokról I. félévére vonatkozóan azzal a módosítással, hogy a 7. sz. prémiumfeladat törlésre kerül. Napirend 24. pontja: Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft évi mőködési, felújítási és eszközbeszerzési támogatási igénye Elıterjesztı: Puskás Péter alpolgármester 34/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy támogatja a Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft évi mőködési, eszközbeszerzési és felújítási igényét. 16

17 Napirend 25. pontja: A Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, mint bérbeadó és a Magyar Demokrata Fórum, mint bérlı között a Budapest III. kerület Pethe Ferenc tér 2. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozóan létrejött bérleti szerzıdés felmondása 35/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Pethe Ferenc tér 2. szám alatti ingatlan bérbeadása tárgyában az Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata és az MDF III. kerületi szervezete között május 31. napján létrejött és június 30. napján módosított bérleti szerzıdést elsıdlegesen - az eredményes helyszíni ellenırzést és iratbeszerzést követıen - a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Ltv.) 24. (1) bekezdés c) pontja és 25. -ának (4)-(5) bekezdése alapján elızetes felszólítás nélkül írásban mondja fel. Határidı: március 31. Napirend 26. pontja: A Spéciker Kft-vel kötött adásvételi elıszerzıdés felbontása 36/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy az Önkormányzat és a Spéciker Kft. között április 11-én létrejött adásvételi elıszerzıdés kerüljön felbontásra, az elıszerzıdés elıtti eredeti állapot helyreállításának szándékával. Önkormányzat a vevı által megfizetett Ft-ot visszautalja a megadott bankszámlaszámra, a tulajdoni viszonyok rendezésével egyidejőleg. Napirend 27. pontja: A Bp. III., Kiscelli u szám alatti ingatlanhányadra vonatkozó elıvásárlási jog gyakorlása 37/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy hozzájárul egy elıvásárlási jog gyakorlásáról lemondó nyilatkozat kiadásához, a Magyar Telekom Nyrt. és az AN M-21 Kft. között létrejött, a 17735/1 hrsz-ú ingatlan 703/1000 tulajdoni illetıségét érintı, december 20-án kelt adásvételi szerzıdésre vonatkozóan. (Szavazott 22 képviselı: 22 igen, egyhangú) 17

18 Napirend 28. pontja: Az EMIH tulajdonjog bejegyzési kérelme 38/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, nem járul hozzá ahhoz, hogy az Önkormányzat és az EMIH között létrejövı adásvételi szerzıdés alapján, vevı tulajdonjoga az elsı vételárrészlet megfizetésével kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba azzal, hogy ezzel egyidejőleg Önkormányzat jelzálogjogot, valamint elidegenítési,- és terhelési tilalmat jegyeztet be az ingatlan tulajdoni lapjára a fennmaradó vételárrész tekintetében. Napirend 29. pontja: A Nem Adom Fel Alapítvány kérelme 39/ÖK/2011.(I.27.) Határozat támogatja a Bp. III. ker. Ezüsthegy u. 2. sz. alatti ingatlannak a Nem Adom Fel Alapítvány részére történı használatba adását. A használati idı tartamáról konkrét együttmőködési megállapodás keretében dönt a Képviselı-testület. Az Önkormányzat és a Nem Adom Fel Alapítvány között kötendı együttmőködési megállapodást gazdasági, jogi és szociális szempontokra figyelemmel kell elıkészíteni. 40/ÖK/2011.(I.27.) Határozat nem támogatja a Bp. III. ker. Ádám utcai ingatlanoknak a Nem Adom Fel Alapítvány részére történı használatba adását tekintettel arra, hogy az ingatlanokat közmővesítést követıen értékesíteni kívánja. Napirend 30. pontja: január 24-én zárult ingatlanpályázat értékelése 41/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy 1. elfogadja a január 24-én zárult ingatlanpályázatról szóló tájékoztatást, és a pályázatot a nagy értékő ingatlanokra vonatkozóan eredménytelennek nyilvánítja. 2. a pályázaton megmaradt nagy értékő ingatlanokat változatlan feltételekkel ismételten megjelenteti. 18

19 Napirend 31. pontja: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és Dr. Molnárné Dr.Vargha Katalin (VARMOL-MED Korlátolt Felelısségő Társaság) között megkötendı felnıtt háziorvosi alapellátási megállapodás Elıterjesztı: Kelemen Viktória, Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság elnöke 42/ÖK/2011.(I.27.) Határozat hozzájárul, a 1. sz. felnıtt háziorvosi körzetben Dr. Molnárné Dr. Vargha Katalin (ZOKATA MED Háziorvosi Bt.) és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata között felnıtt háziorvosi alapellátás nyújtására szóló Megbízási Szerzıdés (egészségügyi feladatok ellátására) megszüntetéséhez, és a VARMOL-MED Korlátolt Felelısségő Társasággal a Megbízási szerzıdés (egészségügyi feladatok ellátására) megkötéséhez. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megszüntetı, valamint az új Megbízási szerzıdést (egészségügyi feladatok ellátására) az Önkormányzat nevében aláírja. Napirend 32. pontja: Bérleti jog megszerzésére beadott pályázat elbírálása Elıterjesztı: Szepessy Tamás, a Tulajdonosi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 43/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy a 1035 Budapest, Váradi utca 17. szám alatti, 16918/12/A/63 helyrajzi számú, 33 m2 alapterülető iroda ingatlanra vonatkozó bérleti jogot határozatlan idıtartamra a Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete kapja meg, 425.-Ft/m2/hó, azaz havi Ft bérleti díjjal, melyet minden év január 1. napjától az elızı évi hivatalos közzétett infláció mértékével emelni kell. Felelıs: Bardóczy Árpád a Celer Kft. ügyvezetıje (Szavazott 22 képviselı: 21 igen, 1 tartózkodás) Napirend 33. pontja: A 1033 Budapest, Fı tér 2. szám alatti vendéglátó üzlet átalakítása közben feltárt takart szerkezetek, elıre nem látható szabálytalan mőszaki megoldások okán felmerült munkálatok ügyének rendezése külön megállapodás keretében valamint a vonatkozó bérleti szerzıdés módosítása 44/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy a 1033 Budapest, Fı tér 2. szám alatti, 18351/1/B/8 hrsz-ú, 522 m2 alapterülető vendéglátó üzlet bérbeadása kapcsán született korábbi, 41/ÖK/2010.(I.28.) számú határozata figyelembe vételével hozzájárul Bérbeadó és Bérlı között kötendı külön megállapodás keretében a pinceszinti nedvesség 19

20 elleni szigetelés, a légtechnika kiépítése, valamint a homlokzati nyílászárók cseréje Bérbeadó által elismert összes költségeinek, vagyis Ft Ft ÁFA, azaz bruttó Ft összegnek, továbbá a fentiekben részletezett, a bérlemény átalakításához kapcsolódóan feltárt takart szerkezetek, elıre nem látható szabálytalan mőszaki megoldások okán felmerült munkálatok Bérbeadó által elismert összeg költségeinek, vagyis Ft Ft ÁFA, azaz bruttó Ft-nak, vagyis mindösszesen Ft Ft ÁFA, azaz bruttó Ft-nak részletekben történı, bérbeszámítás útján történı megtérítéséhez a Bérlı részére, a mindenkori havi bérleti díj 50 %-ának erejéig. A külön megállapodás tartalmaznia fogja, hogy a bérbeszámítás fenti összegben történı érvényesítése az elfogadott mőszaki tartalom teljes körő I. osztályú minıségben történt megvalósulása esetén lehetséges, mely körülményt a mőszaki átadás-átvételi eljárás során jegyzıkönyvileg is rögzíteni kell. A külön megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá azt a megfelelı jogi és mőszaki biztosítékrendszert, mely érvényesíti a Bérbeadó azon elsıdleges érdekét, hogy a Bérlı által tervezett értéknövelı beruházás a külön megállapodás mőszaki tartalmat rögzítı mellékletében írt beárazott tételes kimutatás (elvégzendı munkanemek mennyisége + egységára) szerint a bérleményt képezı ingatlanban megvalósuljon az elızıekben írt minıségben és a külön megállapodásban vállalt határidıre. Felelıs: Bardóczy Árpád Celer Kft. ügyvezetıje 45/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy a 1033 Budapest, Fı tér 2. szám alatti, /1/B/8 hrsz-ú, 522 m2 alapterülető vendéglátó üzlet bérbeadása kapcsán született korábbi 41/ÖK/2010.(I.28.) számú határozatában foglalt A bérleti díj fizetési kezdete a felújítási munkák elkészülte, maximum a bérleti szerzıdés aláírása utáni hatodik hónap elsı napja kitételt hatályon kívül helyezi, valamint hozzájárul, hogy a Bérlı Ft/hó mértékő díjfizetési kötelezettsége az étteremre vonatkozó mőködési engedélye kézhezvételének napjától, de legkésıbb június 30-tól álljon fenn. A bérleti szerzıdést Felek e határozat alapján módosíthatják. Felelıs: Bardóczy Árpád Celer Kft. ügyvezetıje Napirend 34. pontja: Indítvány az ırzés-védelmi költségek minimum 20 %-os csökkentésére a évi költségvetésben (Elıterjesztı: Szanyó Miklós képviselı 46/ÖK/2011.(I.27.) Határozat megállapítja, hogy nincs jogi lehetısége az elıterjesztésben foglalt határozati javaslatról dönteni. (Szavazott 23 képviselı: 22 igen, 1 nem) 20

21 Napirend 35. pontja: Elıterjesztés a kommunista diktatúra nyomait viselı utcanevek megváltoztatására Elıterjesztı: Szanyó Miklós képviselı 47/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Szanyó Miklós képviselı úr Elıterjesztés a kommunista diktatúra nyomait viselı utcanevek megváltoztatására c. elıterjesztésben szereplı utcanevek kapcsán az Önkormányzat levélben keresi meg az adott utcákban élıket és nyilatkozat-tételre kéri ıket, miszerint hozzájárulnak-e az utcanév változtatásához. Amennyiben a lakosság több mint 50 %-a támogatja az adott utcanév-változtatást, a Képviselı-testület azt kezdeményezni fogja a Fıvárosi Önkormányzatnál. Ellenkezı esetben a Képviselı-testület nem fog élni az utcanév-változtatás kezdeményezésének jogával. (Szavazott 23 képviselı: 18 igen, 4 nem, 1 tartózkodás) Napirend 36. pontja: Az Önkormányzat és a CELER Kft. között hatályban lévı megbízási szerzıdések díjainak felülvizsgálata, az egyes szerzıdések módosítása 48/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy: 1., az Önkormányzat és a Celer Kft. között hatályban lévı: - a szociális lakáscserék lebonyolítására szóló megbízási szerzıdésben szereplı (jelenleg ,-Ft/hó + ÁFA) megbízási díjat január 1. napjától ,-Ft/hó + ÁFA összegben állapítja meg és ezen megbízási szerzıdés módosítás, valamint - az önkormányzati tulajdonú lakások, helyiségek és belterületi telekingatlanok üzemeltetési feladatainak ellátására, valamint a lakóházfenntartás pénzügyi elszámolására vonatkozó ú.n. alapszerzıdés 1. számú, elválaszthatatlan mellékletét képezı - a felek közötti pénzügyi elszámolás rendjére vonatkozó - szabályozást az elıterjesztés 2/a-2/b. számú mellékletével megegyezı tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerzıdések aláírására, 2., az Önkormányzat és a Celer Kft. között hatályban lévı, az 1. pontban nem nevesített, szám szerint tíz megbízási szerzıdésben meghatározott megbízási díjak összegét változatlanul hagyja, a megbízási szerzıdéseket nem módosítja. CELER Kft. ügyvezetı igazgatója Napirend 37. pontja: Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat kezelésébe tartozó zöldfelületek, zöldterületek, valamint fasorok fenntartási munkáira elızetes kötelezettségvállalás Elıterjesztı: Puskás Péter alpolgármester 21

22 49/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy a közbeszerzési eljárás megindítása érdekében elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat kezelésébe tartozó zöldfelületek, zöldterületek, valamint fasorok fenntartási munkáinak elvégzésére a tól ig terjedı idıszakban költségvetésében évente bruttó Ft-ot, a két évre összesen bruttó Ft-ot biztosít. (Szavazott 23 képviselı: 22 igen, 1 tartózkodás) Napirend 38. pontja: Az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okiratának módosítása Elıterjesztı: Puskás Péter alpolgármester 50/ÖK/2011.(I.27.) Határozat elfogadja az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság elıterjesztéshez mellékelt módosított Alapító Okiratát. A Képviselıtestület felkéri a Polgármestert az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztı Nonprofit Kft. alapító okiratának aláírására. Napirend 39. pontja: Ferzol 2009 Kft. fellebbezése a I/2107/3/2010. számú határozat ellen (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart hatósági ügy tárgyalásakor.) Az Ötv. 17. (3) bekezdése szerint a zárt ülésrıl és az ülésen elfogadott 51/ÖK/2011.(I.27.) határozatról külön I/8-1/2011. jegyzıkönyv és határozat kivonat készül.) Napirend 40. pontja: Szociális ügyekben hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések, valamint méltányossági kérelmek elbírálása Elıterjesztı: Kelemen Viktória, az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság elnöke (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart hatósági ügy tárgyalásakor.) Az Ötv. 17. (3) bekezdése szerint a zárt ülésrıl és az ülésen elfogadott 52-59/ÖK/2011.(I.27.) határozatokról külön I/8-1/2011. jegyzıkönyv és határozat kivonat készül.) Napirend 41. pontja: Varjú Gábor, a CELER Kft. munkatársának lakásügye 22

23 (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart önkormányzati ügy tárgyalásakor.) Az Ötv. 17. (3) bekezdése szerint a zárt ülésrıl és az ülésen elfogadott 60/ÖK/2011.(I.27.) határozatról külön I/8-1/2011. jegyzıkönyv és határozat kivonat készül.) Napirend 42. pontja: Dombainé Gáspár Krisztina lakásügye (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart önkormányzati ügy tárgyalásakor.) Az Ötv. 17. (3) bekezdése szerint a zárt ülésrıl és az ülésen elfogadott 61/ÖK/2011.(I.27.) határozatról külön I/8-1/2011. jegyzıkönyv és határozat kivonat készül.) 23

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 62/ÖK/2011.(II.24.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1.a/ Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2011. évi költségvetése (II. forduló) b/ Lemondó nyilatkozatok

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2010.(I.28.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. 2010. évi költségvetés (I. forduló) 2. A Fıvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 105/ÖK/2009.(III.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 591/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Alpolgármester megválasztása 2. Alpolgármester illetményének megállapítása 3. Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek a köztisztviselık 2010. évi teljesítmény-követelményei

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat

1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat A KÉPVISELİ-TESTÜLET 2012. ÉVI NYÍLT ÜLÉSEINEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül, az alábbi 1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 23-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 23-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola igazgatói, és a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetıi

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31.

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31. 7/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıt Tóth Csaba képviselı személyében elfogadta. 8/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat A KÉPVISELİTESTÜLET 2010. évi NYÍLT ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi 1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-170/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. január 15-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Általános tudnivalók. 2012. EüK. 8. szám pályázati felhívás. Tisztelt Hirdetık, Olvasók!

Általános tudnivalók. 2012. EüK. 8. szám pályázati felhívás. Tisztelt Hirdetık, Olvasók! Általános tudnivalók 2012. EüK. 8. szám pályázati felhívás hatályos: 2012.05.09 - Tisztelt Hirdetık, Olvasók! A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetıség érdekében táblázatos

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 20-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 20-i ülése jegyzıkönyvébıl 2009. január 20-i ülése könyvébıl 1/2009. (I. 20.) Kt. határozata a koncessziós szerzıdés tervezetének módosításáról: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 299/2008. (XII. 10.) Kt. határozat

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi és orvosvezetıi állásokra

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi és orvosvezetıi állásokra Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi és orvosvezetıi állásokra hatályos: 2012.07.30 - A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Közgyőlési határozatok

Közgyőlési határozatok Közgyőlési határozatok 2009 Az MNOÖ Közgyőlésének 1/2009 (02.14.) számú határozata: A Közgyőlés úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatával a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.77-15/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. június 25-én (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 96/2014.(V.29.) határozata a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 96/2014.(V.29.) határozata a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 96/2014.(V.29.) a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008.

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. évi támogatására A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben