Közgyőlési határozatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közgyőlési határozatok"

Átírás

1 Közgyőlési határozatok 2009 Az MNOÖ Közgyőlésének 1/2009 (02.14.) számú határozata: A Közgyőlés úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatával a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium évi június havi illetményei és járulékai ügyében ( forint) peren kívül megállapodik a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium biztonságos mőködése érdekében, a kölcsönös érdekek alapján. A Közgyőlés felhatalmazza az elnököt a jelen határozat mellékletét képezı és az elıterjesztés szerint kiegészített Megállapodás aláírására. Határidı: azonnal Az MNOÖ Közgyőlésének 2/2009 (02.14.) számú határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: államháztartási törvény) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII törvény, valamint a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló 376/2007.(XII.23.) Kormányrendelet alapján, figyelembe véve a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CII. törvényt, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata évi költségvetésérıl a következı határozatot hozza: I. A költségvetés elıirányzatai 1. A évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak fıösszege A Közgyőlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata évi költségvetése: bevételi fıösszegét e Ft-ban kiadási fıösszegét e Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás fıösszegével. A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék elıirányzata e Ft, ebbıl általános tartalék céltartalék e Ft 0 Ft

2 2. A költségvetés címrendje Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: - Magyarországi Németek Országos Önkormányzata - Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium - Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Pilisvörösvár Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: - Magyarországi Német Pedagógiai Intézet - Magyarországi Német Kulturális- és Információs Központ 3. A költségvetés számadatai Az Önkormányzat címrendje 1. sz. mell. Az Önkormányzat évi költségvetése bevételi forrásonként 2. sz. mell. A mőködési és felhalmozási bevételek részletezése forrásonként és címenként 3. sz. mell. Az Önkormányzat mőködési és felhalmozási kiadásai címenként összesen 4. sz. mell. Az Önkormányzat mőködési kiadásainak kiemelt elıirányzatonkénti részletezése és létszáma címenként 5. sz. mell. A felhalmozási kiadások részletezése címenként 6. sz. mell. Beruházási kiadások célonkénti részletezése 7. sz. mell. Bevételek és kiadások elıirányzata szakfeladatonként 8. sz. mell évi mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerően 9. sz. mell. Egyéb támogatások 10. sz. mell. Az Önkormányzat évi és gördülı mérlege 11. sz. mell. Tájékoztató adatok az értékpapírok és részesedések állapotáról 12. sz. mell. 4. A költségvetési létszámkeret: 216 fı /ld. 5. sz. melléklet/ II. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. Költségvetési elıirányzatok felhasználása (1) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek és a Hivatalnak költségvetési alapokmányaikat e határozat mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk. (2) A Közgyőlés felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Hivatalt a költségvetésben elıírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (3) A költségvetési szerv, beleértve a Hivatalt is, a költségvetésben meghatározott elıirányzat-csoportoktól, kiemelt elıirányzatoktól e költségvetési határozatban foglaltak szerint térhet el.

3 (4) A költségvetési intézményeknél, a Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási elıirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetık. (5) A költségvetési szerv költségvetési támogatási elıirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggı egyéb kiadásokra használható fel. 6. Költségvetési elıirányzatok módosítása (6) A Közgyőlés az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését közgyőlési döntéssel megváltoztathatja. Az elıirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyőlés kizárólagos, illetve a Kormány elıirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó elıirányzatokat. (7) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról az Elnök a Közgyőlést a munkaterv szerinti soron következı ülésen tájékoztatja. (8) Ha év közben az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját elıirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevételét módosítja, arról az Elnök a Közgyőlést a soron következı költségvetési határozat módosításában tájékoztatja. 7. A Közgyőlés kizárólagos jogkörébe tartozó elıirányzat-módosítási, illetve az általa átruházott jogkörök szabályozása (1) A Közgyőlés a évi jóváhagyott költségvetési elıirányzatok, kiemelt elıirányzatok év közbeni megváltoztatására magának tartja fenn a jogot a határozat 1. pontjában meghatározott bevételi és kiadási fıösszeg módosítására. Ezen belül: a) a költségvetési intézményeket érintıen: - az elızı évi pénzmaradvány - ezen belül az áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kifizetések - jóváhagyására. b) a Hivatalt, mint az önkormányzat gazdálkodását lebonyolító költségvetési szervet érintıen: - a felhalmozási célú kiadások és pénzeszköz átadások fıösszegének megváltoztatására, - a jóváhagyott mőködési, felhalmozási, felújítási célú kiadások és pénzeszközátadások közötti elıirányzat átcsoportosítására, - a jóváhagyott mőködési, felhalmozási, felújítási elıirányzatokon belül az ágazatok közötti elıirányzat átcsoportosítására, - az elızı évi pénzmaradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad részének felosztására, azok elıirányzatmódosítására.

4 (2) A Közgyőlés az Elnöknek az alábbi esetekben biztosít elıirányzat-módosítási jogot: - külön döntést nem igénylı központi pótelıirányzatok lebontása, terven felül meghatározott céllal átvételre kerülı pénzeszközök tervbevétele, lebontása az intézmények részére, - a Hivatal önkormányzat igazgatási és egyéb szakfeladatok mőködési kiadáson belüli kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosítás, - a Hivatal igazgatási és egyéb szakmai tevékenységével kapcsolatos intézményi mőködési bevételek módosítása a terven felüli többletbevételekbıl, - a jóváhagyott általános tartalékból 5 millió forint összegkeretig a soron következı testületi ülésig nem halasztható feladatokra utólagos beszámolási kötelezettséggel, - a jóváhagyott céltartalékból az abban meghatározott feladatok kiadási összegeinek felhasználásához kapcsolódó kötelezettségvállalásokra. 8. Elıirányzat-módosítás a költségvetési szerveknél (1) Az intézmények saját hatáskörben módosíthatják bevételi és kiadási elıirányzataikat a december 31-ig ténylegesen realizált többletnek megfelelı összeg erejéig úgy, hogy éven túli, tartós kötelezettségvállalást nem érinthet. A módosítások kezdeményezésénél a mindenkori rendelkezésre álló forrásokat figyelembe kell venni. (2) Az intézményi tevékenységek bevételei közül: - az önkormányzati feladatok díjbevétele - a bérbeadásból származó (önköltségszámítás alapján megállapított) bevételek - egyéb bevételek A jóváhagyott elıirányzatot meghaladó többletbevételével módosíthatja a bevételek elıirányzatát. (3) A költségvetési intézmények és a Hivatal a (2) pontban felsorolt jogcímeken a évben az eredeti elıirányzatot meghaladó, illetve módosított ténylegesen befolyó bevételeiket alapfeladataik ellátására használhatják fel. (4) A bevételek a következık: - az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke - a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadásának díja, - az elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítési díja, - egyéb bevételek, - a pénzügyi befektetések árfolyamnyereségének hozama, a többlet kamatbevétel. (5) A mőködési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök terven felüli része teljes egészében saját bevételként számolható el.

5 (6) Az elıirányzat-változást a jóváhagyott elıirányzat teljesítését követıen egyidejőleg írásban kell bejelenteni. Az utolsó módosítási lehetıség a december 31-ig ténylegesen befolyt többletek összegeinek elıirányzatosítása. (7) A költségvetési intézmények és a Hivatal év közben a tervezett, illetve a módosított elıirányzatot meghaladó többletbevételébıl - fentiekben foglaltak figyelembevételével - az éves személyi juttatások és az azzal összefüggı munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát legfeljebb a) a többletbevétellel összefüggı feladat elvégzéséhez szükséges nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételbıl történı teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, b) szerzıdés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik. (8) Nem emelhetı a személyi juttatások elıirányzata a többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 57. -ában megjelölt bevételek elıirányzatot meghaladó többletébıl. (9) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és a költségvetési létszám-elıirányzatával jogszabályi elıírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik. (10) A létszám- és személyi juttatások jogszerő gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetıje felel és egyben az intézményi létszám és személyi juttatások elıirányzat nyilvántartás vezetésérıl gondoskodnia kell. (11) A költségvetési intézmények évben keletkezett bérmaradványának felhasználásáról a évi zárszámadás elfogadásával egyidejőleg a Közgyőlés dönt. (12) A határozatban nem szabályozott személyi juttatások és munkaerıvel való gazdálkodás tekintetében a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának rendszerérıl szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet elıírásait kell alkalmazni. 9. Pénzmaradvány felhasználása (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Hivatal pénzmaradványát a Közgyőlés hagyja jóvá és dönt a szabad pénzmaradvány felosztásáról. (2) A pénzmaradványból az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Hivatalt nem illeti meg: a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványa, c) a gazdálkodási szabályok megsértésébıl származó maradvány (pl. normatívafelhasználás). (3) A költségvetési szerveket meg nem illetı pénzmaradvány összege az önkormányzatot illeti meg.

6 (4) A pénzmaradvány költségvetési szervet megilletı és meg nem illetı összegét az önkormányzat következı. évi költségvetésének módosításában kell elıírni a zárszámadással egyidejőleg. (5) A normatív állami hozzájárulás tárgyévet megelızı évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség érdekében az önkormányzati intézmények részére pénzmaradványt terhelı befizetési kötelezettséget kell elıírni. (6) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Hivatal a pénzmaradványukat a (7) bekezdésben foglaltak kivételével csak a Közgyőlés jóváhagyása után használhatják fel. (7) Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány jóváhagyását megelızıen, továbbá a pénzmaradvány jóváhagyásától függı utólagos felügyeleti korrekció és ezzel összefüggı visszapótlási kötelezettség mellett: a) elıirányzat nélkül teljesíthetnek kiadásokat a megfelelı kiadási jogcímeken és kiemelt elıirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások alapoktól, pályázatok útján elnyert és konkrét feladatokra az elızı évben átvett pénzeszközök felhasználásával kapcsolatosak, b) saját hatáskörő módosítással az elızı évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggı kiadásokat teljesíthetnek. III. Egyéb szabályozások (1) Az önkormányzat intézményei és a Hivatal saját feladatkörükben és nevükben csak az Elnök jóváhagyása alapján nyújthatnak be pályázatot. (2) A költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el. (3) A Közgyőlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a gazdálkodás folyamatossága érdekében két közgyőlési ülés közötti idıszakban 5 millió forintig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplı feladatok végrehajtására. Az Elnök ezekrıl a kötelezettségvállalásokról a Közgyőlést a soron következı ülésen köteles tájékoztatni. (4) A Közgyőlés a hitelfelvételhez, kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan: a) saját hatáskörben megtartja az éven túli, a közép és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvény kibocsátásra vonatkozó döntést. A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon és a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belülrıl mőködési célra átvett bevételei nem használhatók fel, b) a likviditási, folyószámlahitel felvételére 100 millió forint összegig felhatalmazást ad az Elnöknek, a soron következı közgyőlési ülésen történı beszámolási kötelezettség mellett.

7 (5) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a költségvetési szervként mőködı Hivatal. A Hivatal a költségvetési elszámolási számlán lévı szabad pénzeszközeit az Elnök a soron következı közgyőlési ülésen történı beszámolási kötelezettség mellett c) a számlavezetı vagy bármely pénzintézetnél betétként lekötheti, d) államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatja, amelyet pénzintézetnél jogosult megvásárolni. (6) A költségvetési intézmények és a Hivatal behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére - amennyiben magasabb szintő jogszabály másként nem rendelkezik - a Közgyőlés jogosult. (7) A költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámolót és az éves beszámolót az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, a határozat táblázatai szerinti szerkezetnek megfelelıen kell elkészíteni. (8) A költségvetési szervek kötelesek saját számviteli politikájukat és a számlarendjüket kialakítani és betartani. (9) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelısség a költségvetési szerv mindenkori vezetıjét terheli. (10) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi elıirányzatokbólmegtakarítások felhasználására kizárólag a Közgyőlés engedélyével kerülhet sor. (11) A Közgyőlés által jóváhagyott kiemelt elıirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. Az elıirányzat túllépés fegyelmi felelısséget vonhat maga után. (12) A költségvetési intézmény vezetıje köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is havonta tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelıen a tárgyhónapot követı hó 5-ig a Hivatal részére köteles az adatszolgáltatást teljesíteni. (13) Az önálló gazdálkodási jogkörő költségvetési intézmények adósságszolgálati kötelezettsége az adott költségvetési intézmény költségvetési fıösszegének 10%-át nem haladhatja meg: - Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium: Ft-ot; - Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium: Ft-ot. (14) A költségvetési intézmények pénzellátásáról a Hivatal köteles gondoskodni az intézményvezetıkkel egyeztetett finanszírozási terv alapján. A tervtıl év közben el lehet térni, ha az nem veszélyezteti az intézmény mőködését. (15) A Közgyőlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium valamint a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium mőködési hiányának fedezésére pályázatot nyújtson be az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz, illetve a Miniszterelnöki Hivatalhoz.

8 (16) A Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium valamint a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium mőködési hiányának idıarányos részét a Közgyőlés a (15) pontban leírt pályázatok elbírálásáig zárolja, azt az intézmények nem költhetik el. A Közgyőlés a pályázatok eredményességének függvényében nevezett intézmények elıirányzatait módosítja. (17) A Közgyőlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a jelen határozat 5. sz. melléklet I/a cím Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatán szereplı, valamint a 10. sz. mellékletében tervezett elıirányzatok felhasználására vonatkozó szerzıdéseket és megállapodásokat megkösse. (18) A Hivatal, valamint a költségvetési intézmények az évközi elıirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. IV. A költségvetés végrehajtásának ellenırzése (1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési intézmények tekintetében a Hivatal köteles ellenırizni, az éves ellenırzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenırzés tapasztalatairól az Elnök a zárszámadás elıterjesztésekor köteles a Közgyőlést tájékoztatni. V. Hatályba léptetı rendelkezés (1) Jelen határozat február 15. napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1- jétıl kell alkalmazni. Heinek Ottó elnök Az MNOÖ Közgyőlésének 3/2009 (02.14.) számú határozata: I. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közoktatási intézményeiben a február 1-jétıl január 31-ig terjedı idıszakra a térítési díjakat az alábbiakban állapítja meg: Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola és Kollégium: Óvodai étkezés: 267 Ft + Áfa/fı/nap Általános iskolai napközi: 342 Ft + Áfa/fı/nap Általános iskolai ebéd: 225 Ft + Áfa/fı/nap Gimnáziumi ebéd: 247 Ft + Áfa/fı/nap Kollégiumi ellátás: 533 Ft + Áfa/fı/nap Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium: Középiskolai ebéd: 229 Ft + Áfa/fı/nap Kollégiumi ellátás: 610 Ft + Áfa/fı/nap

9 II. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése által fenntartott közoktatási intézményekben tanulói jogviszonyt létesített külföldi állampolgárságú gyermekek után szülıje igénybevételi díjat köteles fizetni, amennyiben a szülı nem tartozik a közoktatásról szóló évi LXXVII. törvény 110. (6) bekezdésében meghatározottak hatálya alá. A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A közoktatási intézmény vezetıje a díjat mérlegelési jogkörben eljárva - csökkentheti vagy elengedheti. A közoktatási intézmény vezetıje döntése elıtt köteles beszerezni az intézményben mőködı gyermekvédelemmel foglalkozó munkatárs érdemi és indokolt szakmai véleményét és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Elnöke egyetértését. Jelen határozat II. rendelkezését elıször a 2009/2010-es tanévtıl kell alkalmazni. Határidı: Folyamatos Az MNOÖ Közgyőlésének 4/2009 (02.14.) számú határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése mint fenntartó a 2008/2009-es tanévre engedélyezi, hogy a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 3.a. osztályában a maximális osztálylétszámot kettı fıvel, a 8.b. osztályban a maximális osztálylétszámot egy fıvel túllépje. A Közgyőlés engedélyezi, hogy az intézmény a 7626 Pécs, Dugonics u sz. alatti tagóvodájában két fıvel túllépje az engedélyezett maximális létszámot. Az MNOÖ Közgyőlésének 5/2009 (02.14.) számú határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése (MNOÖ) támogatja a Magyarországi Ifjú Németek Közössége BMI által finanszírozott kisbusz pályázatát (2008), az MNOÖ áfa-eszközei terhére Ft értékében. Az MNOÖ Közgyőlésének 6/2009 (02.14.) számú határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata társadalmi megbízatású elnökhelyettese, és bizottsági elnökök részére évben havi ,- Ft összegig engedélyezi mobiltelefon számla kifizetését, használatát, illetve ezen összegig fizeti ki a társadalmi megbízatású elnökhelyettes és az egyes bizottsági elnök számára az MNOÖ által biztosított telefonkészülékén folytatott beszélgetések díját, valamint megfizeti a telefon magán használata után elıírt adó kötelezettségeket. Az elnök és a hivatalvezetı a hivatali mobiltelefon használata után a magáncélú használat költségét (a mindenkori számlaösszeg 20 %-a) megtéríti az önkormányzatnak. A Közgyőlés felkéri a Hivatalvezetıt, hogy a kifizetésekhez és a magáncélú mobiltelefon használat utáni befizetésekhez a szükséges intézkedéseket tegye meg. Az MNOÖ Közgyőlésének 7/2009 (02.14.) számú határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke havi illetményét január 1. napjától a köztisztviselıi illetményalap tízszeresében, azaz ,- Ft-ban határozza meg. Ezen összegen felül az elnök illetményének 30 %-ának megfelelı költségátalányt állapít meg részére, havi ,- Ft összegben.

10 A Közgyőlés az MNOÖ elnöke részére évre mindösszesen ,- Ft béren kívüli juttatást állapít meg. A Közgyőlés felkéri a Hivatalvezetıt, hogy a kifizetéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. Az MNOÖ Közgyőlésének 8/2009 (02.14.) számú határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke részére évi munkájának elismeréseként február 16. napi kifizetéssel jutalom kifizetését határozza meg, melynek összege bruttó Ft. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke részére december 1-tıl január 30-ig havi ,-Ft, azaz bruttó Ft jutalmat állapít meg február 16.-ai kifizetéssel. A Közgyőlés felkéri a Hivatalvezetıt, hogy a kifizetéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. Az MNOÖ Közgyőlésének 9/2009 (02.14.) számú határozata: 1. Az MNOÖ Közgyőlése elfogadja Hans-Peter Schiff úr kuratóriumi tagságáról történı lemondását. Ezzel egyidejőleg a kuratórium tagjainak számát 2 fıvel megemeli és mindösszesen 13 fıben határozza meg, a kuratórium tagjának kijelöli - Dorothee Janetzke-Wenzel Németországi Szövetségi Köztársaság Nagykövetsége (1014 Bp, Úri u ) - Dr. Metzinger Éva (6000 Kecskemét, Sétatér u. 13/B.) - Markus Mönkhoff (82044 Pullach, Josef-Heffner Str. 25.) szám alatti lakosokat. 2. A Magyarországi Németek Általános Mővelıdési Központja Intézményfenntartó és Mőködtetı Közalapítvány alapító okiratának III. 2.5.b. pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek: b.) A kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint felel (legalább 7 fı) jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést 14 napon belül, változatlan napirenddel újból össze kell hívni. Ismételt határozatképtelenség esetén az elnök javaslatot tehet az alapítóknak a kuratórium feloszlatására, illetve egyes tagok visszahívására. 3. A Közgyőlés felhatalmazza az MNOÖ elnökét, hogy az 1-2. pontban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá. Határidı: azonnal

11 Az MNOÖ Közgyőlésének 10/2009 (02.14.) számú határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a Városlıdi Villa Oktatásfejlesztési-, Üdültetési-, és Étkeztetési Közhasznú Társasággal a Városlıd, belterület 246/1. helyrajzi szám alatt nyilvántartott mindösszesen m 2 területő, Ifjúsági Tábor megnevezéső ingatlan vagyonkezelésére május 31. napján kötött vagyonkezelési szerzıdést felbontja. Határidı: február 28. Az MNOÖ Közgyőlésének 11/2009 ( ) sz. határozata a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról 1. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a mellékletek szerinti tartalommal elfogadja. A Közgyőlés az Önkormányzat bevételi fıösszege teljesítését e Ft, a kiadási fıösszege teljesítését e Ft összegben állapítja meg. 2. A jóváhagyott pénzmaradványt költségvetési szervenként a következık szerint fogadja el: - Hivatal e Ft - Mo-i Német Kulturális és Információs Központ e Ft - Mo-i Német Pedagógiai Intézet e Ft - Koch Valéria Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Kollégium e Ft - Friedrich Schiller Gimn. Szak. és Kollégium e Ft - Önkormányzat összesen e Ft A Friedrich Schiller Gimn. Szak. és Kollégium az intézményi beszámoló készítése során kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát tévesen határozta meg. Az ellenırzés során megállapított kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa helyesen e Ft, a szabad pénzmaradvány e Ft. A Koch Valéria Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Kollégium az intézményi beszámoló készítése során szabad pénzmaradványát tévesen határozta meg. Az ellenırzés során megállapított kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa e Ft, így szabad pénzmaradványa e Ft.

12 A szabad pénzmaradvány az Önkormányzatnál intézményenként: - Hivatal e Ft - Mo-i Német Kulturális és Információs Központ e Ft - Mo-i Német Pedagógiai Intézet e Ft - Koch Valéria Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Kollégium e Ft - Friedrich Schiller Gimn. Szak. és Kollégium e Ft - Önkormányzat összesen e Ft 3. A Közgyőlés a költségvetési szervek szabad pénzmaradványának felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik: a) A Hivatal szabad pénzmaradványát általános tartalékba helyezi b) A Mo-i Német Kulturális és Információs Központ szabad pénzmaradványából e Ft-ot elvon és általános tartalékba helyez. A fennmaradó szabad pénzmaradványát e Ft-ot - az intézmény a könyvtár fejlesztésére, valamint a évi programjaira fordíthatja. c) A Mo-i Német Pedagógiai Intézet szabad pénzmaradványából 630 e Ft-ot elvon és általános tartalékba helyez. A fennmaradó szabad pénzmaradványát 5962 e Ft-ot - az intézmény a pedagógusok továbbképzésére az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett utófinanszírozású pályázatok költségeire fordíthatja. d) A Koch Valéria Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Kollégium szabad pénzmaradványából e Ft-ot pályázati önrészre elvon és céltartalékba helyez, valamint e Ft-ot elvon és általános tartalékba helyez. A fennmaradó szabad pénzmaradványt az intézmény az alábbi feladatokra használja fel. Tornacsarnok tetıszerkezetének javítása: e Ft Eszközbeszerzés: e Ft Egyéb karbantartás felújítás e Ft Személyi jellegő kifizetések e Ft Személyi jellegő kifizetés járulékai e Ft e) A Friedrich Schiller Gimn. Szak. és Kollégium szabad pénzmaradványából eft-ot elvon és általános tartalékba helyez. A fennmaradó szabad pénzmaradványt e Ft-ot - az intézmény személyi juttatások és járulékok kivételével szabadon felhasználhatja feladatai ellátására. A közgyőlés felkéri az elnököt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványt a évi költségvetés soron következı módosításakor építse be.

13 4. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése felhatalmazza az elnököt, hogy az önkormányzat beszámolóját a nemzeti és etnikai kisebbségekjogairól szóló évi LXVII. Törvényben szabályozott módon tegye közzé. Felelıs: elnök Határidı: azonnal és soron következı költségvetés módosítás Az MNOÖ Közgyőlésének 12/2009 (04.18.) számú határozata: Az MNOÖ Közgyőlése Somberek, Geresdlak, Mány, valamint Környe Étel kerekeken nevő kisbusz-pályázatainak évi támogatását a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminiszriuma keretébıl megtárgyalta és az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. Az MNOÖ Közgyőlésének 13/2009 (04.18.) számú határozata: Az MNOO Közgyőlése Mecseknádasd és környéke Házi segélyhívó rendszerek nevő pályázatának támogatását a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma keretébıl megtárgyalta és az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. Az MNOÖ Közgyőlésének 14/2009 (04.18.) számú határozata: Az MNOO Közgyőlése Kunbaja, Vaskút, Almamellék és Mecseknádasd Megelızı orvosi mőszercsomagok nevő pályázatait, valamint amatır csoportok reanimációs képzését a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma keretébıl megtárgyalta és az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. Az MNOÖ Közgyőlésének 15/2009 (04.18.) számú határozata: Az MNOÖ Közgyőlése Simontornya és Szentgotthárd-Rábafüzes kistérségi sürgısségi ellátás pályázatait a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma keretébıl megtárgyalta és az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. Az MNOÖ Közgyőlésének 16/2009 (04.18.) számú határozata: Az MNOÖ Közgyőlése Györköny, Palkonya, Újpetre, Mohács és Lippó pályázatait számítógépek idıskorúak intézményének a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma keretébıl megtárgyalta és az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. Az MNOÖ Közgyőlésének 17/2009 (04.18.) számú határozata: Az MNOÖ Közgyőlése Szentgotthárd-Rábafüzes, Balatoncsicsó, Béb, Pécs, Vaskút és Bezi pályázatait találkozóhelyek számítógépes felszerelésére a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma keretébıl megtárgyalta és az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. Az MNOÖ Közgyőlésének 18/2009 (04.18.) számú határozata: Az MNOÖ Közgyőlése Vértestolna, Csolnok, Gyırsövényház, Villánykövesd és Kunbaja pályázatait ifjúsági találkozóhelyek felszerelése a Német Szövetségi Köztársaság

14 Belügyminisztériuma keretébıl megtárgyalta és az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. Az MNOÖ Közgyőlésének 19/2009 (04.18.) számú határozata: Az MNOÖ Közgyőlése a magyarországi német ifjúsági táborok megvalósítását a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma keretébıl megtárgyalta és az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. Az MNOÖ Közgyőlésének 20/2009 (04.18.) számú határozata: Az MNOÖ Közgyőlése magyarországi német iskolai csoportok útjait Baden-Württemberg tartományba a Donauschwäbische Kulturstiftung keretébıl megtárgyalta és az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. Az MNOÖ Közgyőlésének 21/2009 (04.18.) számú határozata: 1.) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Közgyőlése a Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt KEOP /A kódszámú Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerősítése c. pályázatára pályázatot kíván benyújtani. A pályázat a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium (Pécs, Tiborc u. 28/1.) intézmény fejlesztése érdekében kerül benyújtásra. 2.) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Közgyőlése a Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt KEOP /B kódszámú Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázatára pályázatot kíván benyújtani. A pályázat a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium (Pécs, Tiborc u. 28/1.) intézmény fejlesztése érdekében kerül benyújtásra. 3.) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése kötelezi magát, hogy az 1.) és a 2.) pont alatt megnevezett pályázatok sikeres elnyerése esetén a pályázatot megvalósítja. A projektek keretében elnyerhetı Ft támogatás mellett vállalja a kötelezı önrészt, azaz Ft-ot. Képviselı: Heinek Ottó Az MNOÖ Közgyőlésének 22/2009.(04.18.) számú határozata: 1. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése elfogadja a jelen határozat 1. sz. mellékletét képezı Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Pilisvörösvár, a 2. sz. mellékletét képezı Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, a 3. sz. mellékletét képezı Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és a 4. sz. mellékletét képezı Magyarországi Német Pedagógiai Intézet egységes szerkezető alaptó okiratait azzal, hogy az alapító okiratokban foglalt módosításokat május 1. napjától kell alkalmazni. 2. A közgyőlés felhatalmazza az elnököt, hogy az intézmények alapító okirata módosításával kapcsolatos és a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárással összefüggı feladatokat megtegye. Határidı: május 1.

15 Az MNOÖ Közgyőlésének 23/2009 (04.18.) számú határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) meghirdeti a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ igazgatói állást a Magyarországi Németek Házában (Budapest). Elvárások: - megfelelı egyetemi végzettség - szakmai tapasztalat vezetıi pozícióban - tapasztalat magyarországi német kulturális és oktatási területen - kiváló német ismeretek Jelentkezését, mely tartalmazza az Ön koncepcióját a Központ felépítésérıl május 31.- ig juttassa el a következı címre: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata; 1537 Budapest; Pf. 348 A Központ magyar nyelvő alapító okirata az MNOÖ Hivatalában elérhetı, vagy az MNOÖ honlapjáról (Dokumentumok) letölthetı. ( További információ: Schubert Olivia/Heinek Ottó: Tel: /52 Határidı: május 1. Az MNOÖ Közgyőlésének 24/2009 (04.18.) számú határozata: 1. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány kuratóriuma tagjának ismételten Manz József urat (lakik: 6500 Baja, Tinódi u. 12.) választja meg. 2. A Közgyőlés felhatalmazza az elnököt, hogy a kuratóriumi tag megválasztásáról az alapító képviselıjét jelen határozat megküldésével értesítse. 3. A kurátor kuratóriumi tevékenysége miatt igazolható kiesett jövedelmét az MNOÖ megtéríti. Határidı: április 20. Az MNOÖ Közgyőlésének 25/2009 (04.18.) számú határozata: 1. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, mint a gazdasági társaság többségi tulajdonosa évi költségvetése általános tartaléka terhére 3 (három) MFT tagi kölcsönt biztosít a Deutsches Haus Kft részére három éves lejáratra. A Közgyőlés a kölcsönt ügyleti kamat kikötésével folyósítja, amely megegyezik a visszafizetéskor érvényes havi jegybanki alapkamattal. A kölcsön kizárólag az Önkormányzat tulajdonában lévı Magyarországi Németek Háza szagelszívóberendezésének felújítására és kapacitás-bıvítésére használható fel. 2. A tagi kölcsönt az önkormányzat a kivitelezési munkák elkészültét követıen benyújtott számla kiállítását követıen egy összegben folyósítja a társaság részére. 3. A társaság a folyósítást követı hónap elsı napjától köteles a tagi kölcsönt kamataival egyetemben havi egyenlı részletekben visszafizetni az MNOÖ részére. Késedelembe esés esetén a társaság a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı késedelmi kamatot köteles megfizetni.

16 A Közgyőlés felhatalmazza az elnököt, hogy a fenti tagi kölcsönnel kapcsolatos elıirányzatmódosítást a évi költségvetés soron következı módosításakor vezesse át. Felelıs: elnök Határidı: értelemszerően Az MNOÖ Közgyőlésének 26/2009 (04.18.) számú határozata: 1. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése, mint a költségvetési szerv alapítója hozzájárul, hogy a Magyarországi Német Kulturális- és Információs Központ munkaviszony keretében webmestert alkalmazzon május 1-tıl határozatlan idejő munkaszerzıdéssel. 2. A Közgyőlés a Magyarországi Német Kulturális- és Információs Központ évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: - dologi kiadások elıirányzatát e Ft-tal csökkenti - személyi juttatások elıirányzatát e Ft-tal megemeli - járulékok elıirányzatát 563 e Ft-tal megemeli. A Közgyőlés felkéri az elnököt, hogy a fenti módosításokat a évi költségvetés soron következı módosításakor vezesse át. Felelıs: elnök Határidı: soron következı költségvetés-módosítás. Az MNOÖ Közgyőlésének 27/2009 (04.18.) számú határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzata 3. számú melléklete C. pontja az alábbi 2-6. ponttal egészül ki: (II. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata egyéb vagyona C. Forgalomképes vagyon:) 7. A Pécs II. belterület helyrajzi szám alatt nyilvántartott, mindösszesen 128 m2 területő lakóház. Az ingatlan természetben Pécs, Bercsényi Miklós u. 7. sz. alatt fekszik. A Közgyőlés utasítja az elnököt, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a jelen módosításra figyelemmel egységes szerkezetben készítse el. Határidı: május 1. Az MNOÖ Közgyőlésének 28/2009 (04.18.) számú határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke részére február 1-tıl március 31-ig havi ,-Ft, azaz bruttó Ft jutalmat állapít meg április 20.-ai kifizetéssel. A Közgyőlés felkéri a Hivatalvezetıt, hogy a kifizetéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.

17 Az MNOÖ Közgyőlésének 29/2009 (04.18.) számú határozata: Az MNOÖ Közgyőlése az MNOÖ évi beszámolóját megtárgyalta és az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. Az MNOÖ Közgyőlésének 30/2009 (04.18.) számú határozata: Az MNOÖ Közgyőlése úgy határoz, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata csatlakozik a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fórumához, valamint felhatalmazza az elnököt a Fórum Statútumának aláírására. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése 31/2009. (07.04.) sz. határozata az MNOÖ évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (02.14) sz. határozatának módosításáról: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: államháztartási törvény) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII törvény, valamint a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló 376/2007.(XII.23.) Kormányrendelet alapján, figyelembe véve a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CII. törvényt, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (02.14.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. A határozat I./1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak fıösszege A Közgyőlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata évi költségvetése: bevételi fıösszegét e Ft-ban kiadási fıösszegét e Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás fıösszegével. A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék elıirányzata e Ft, ebbıl általános tartalék céltartalék e Ft e Ft 2. A határozat I./3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. A költségvetés számadatai Az Önkormányzat címrendje Az Önkormányzat évi költségvetése bevételi forrásonként A mőködési és felhalmozási bevételek részletezése forrásonként és címenként 3. sz. mell. Az Önkormányzat mőködési és felhalmozási kiadásai címenként összesen Az Önkormányzat mőködési kiadásainak kiemelt elıirányzatonkénti részletezése és létszáma címenként A felhalmozási kiadások részletezése címenként Beruházási kiadások célonkénti részletezése Bevételek és kiadások elıirányzata szakfeladatonként évi mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerően 9. sz. mell. 1. sz. mell. 2. sz. mell. 4. sz. mell. 5. sz. mell. 6. sz. mell. 7. sz. mell. 8. sz. mell.

18 Egyéb támogatások 10.sz. mell. 3. A határozat I./4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. A költségvetési létszámkeret: 218 fı /ld. 5. sz. melléklet/ 4. Hatályba léptetı rendelkezés: Jelen határozat július 6-án lép hatályba, de rendelkezéseit július 1.-tıl kell alkalmazni. Heinek Ottó elnök A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése 32/2009. (07.04.) sz. határozata belsı kontroll rendszer kialakításáról: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és a 120/A.. végrehajtására az önkormányzat és intézményei belsı kontrollrendszere kialakítására és mőködtetése feladatok ellátására július 15. napjával 1 fı kontrolling-vezetı státuszt hoz létre. A létszámbıvítés költségvetési fedezete a évi költségvetés tartalékában rendelkezésre áll. Felkéri az elnököt, hogy a szükséges költségvetési módosítást a következı közgyőlésre terjessze elı. Határidı: július 15. illetve a soron következı közgyőlés A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése 33/2009. (07.04.) sz. határozata TÁMOP valamint KEOP 2009-es pályázati részvételrıl: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése felhatalmazza az elnököt arra, hogy a I. TÁMOP A-08/2 számon kiírásra került és Kompetencia alapú tankönyvek, tanulói és tanári segédletek, továbbképzési programok a német nemzetiségi nyelv-és irodalom és a német nyelvő szaktárgyi oktatásban címen benyújtott pályázat támogatása esetén a projekt megvalósítására konzorciumi együttmőködési megállapodást kössön a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégiummal, a Magyarországi Német Pedagógiai Intézettel és a Német nemzetiségi Gimnáziummal. A konzorcium vezetıje Dr. Frank Gábor. II. A TÁMOP A-08/2 számon kiírásra került és Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése nyelvében él a nemzet címen az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatóságához benyújtott pályázat támogatása esetén a projekt megvalósítására konzorciumi együttmőködési megállapodást kössön a Magyarországi Németek Általános Mővelıdési Központjával. A konzorcium vezetıje: Dr. Knáb Erzsébet. III. A KEOP számon kiírásra került Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése címen benyújtandó pályázat támogatása esetén a projekt megvalósítására konzorciumi együttmőködési megállapodást kössön a Városlıdi Villa Oktatás-

19 fejlesztési-, Üdültetési-és Étkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társasággal valamint Városlıd Község Önkormányzatával. A konzorcium vezetıje: Krein Péter Határidı: A pályázatok elbírálását követıen, nyertesség esetén azonnal Az MNOÖ Közgyőlése 34/2009 (04.07.) sz. határozata: Az MNOÖ Közgyőlése úgy határoz, hogy a kommunikációtréning kisebbségi szervezetek képviselıinek, vezetıinek und regionális irodák munkatársainak pályázatot 7000 Euros összegben, valamint a Magyarországi Németek Háza technikai megújítása pályázatot Euro összegben a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma keretébıl az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. Felelıs: Hivatalvezetı Határidı: július 31. Az MNOÖ Közgyőlése 35/2009 (07.04.) sz. határozata az MNOÖ Hivatala alapító okiratáról: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala alapító okiratát elfogadja. Felhatalmazza az elnököt, hogy a hivatal szervezeti és mőködési szabályzatát és ügyrendjét alkossa meg. Határidı: szeptember 1. Az MNOÖ Közgyőlése 36/2009 (07.04.) sz. határozata: AZ MNOÖ Közgyőlése egyetért azzal, hogy az Elnök az MNOÖ nevében a Miniszterelnöki Hivatal kisebbségért felelıs szakállamtitkáránál pályázatot nyújt be a évi Magyarországi Német Önkormányzatok Napja Gálamősorának anyagi támogatására. A Közgyőlés kéri a Szakállamtitkár urat az MNOÖ legfontosabb rendezvényének támogatására. Határidı: folyamatos Az MNOÖ Közgyőlése 37/2009 (07.04.) sz. határozata: 1. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése Ambach Mónikát október 1.-vel öt évre, szeptember 30-ig megválasztja a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ Igazgatójának. 2. A Közgyőlés az igazgató munkabérét és egyéb juttatásait évre az elızı igazgató munkabérével és juttatásaival azonos mértékben állapítja meg. 3. Az igazgató feletti egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. 4. A Közgyőlés felhatalmazza az elnököt az igazgató munkaszerzıdésének aláírására. Határidı: július 31.

20 Az MNOÖ Közgyőlésének 38/2009 (07.04.) számú határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke részére április 1-tıl június 30-ig, havi Ft, azaz bruttó Ft jutalmat állapít meg július 6-i kifizetéssel. A Közgyőlés felkéri a Hivatalvezetıt, hogy a kifizetéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelıs: Hivatalvezetı Határidı: július 6. Az MNOÖ Közgyőlésének 39/2009 (09.12.) számú határozata: Beszámoló a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata I. féléves költségvetésének végrehajtásáról A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII.24.) Korm. rendelet 10..(1) (8) bekezdései alapján az Önkormányzat és költségvetési szervei évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. A Közgyőlés az Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Megnevezés Eredeti Módosított I. félévi teljesítés elıirányzat (eft) összege (eft) %-a Bevételek fıösszege ,27 Kiadások fıösszege ,25 Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített teljesítését az és 4. számú mellékletek tartalmazzák.. A Hivatal és a hozzá tartozó költségvetési intézmények évi költségvetési elıirányzatainak I. félévi teljesítését a Közgyőlés a következık szerint hagyja jóvá (Intézményfinanszírozás nélkül): Megnevezés Eredeti Módosított I. félévi teljesítés elıirányzat (eft) összege (eft) %-a Bevételek fıösszege ,03 Kiadások fıösszege ,61 A Hivatal és a hozzá tartozó költségvetési intézmények bevételeit a 3. számú melléklet, kiadásait a és 7. számú mellékletek tartalmazzák részletesen.

21 Az Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó intézményeinek I. félévi teljesítését a Képviselı-testület az alábbiak szerint fogadja el (az intézményfinanszírozással együtt): Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium: Eredeti Módosított I. félévi teljesítés Megnevezés elıirányzat (eft) összege (eft) %-a Bevételek fıösszege ,78 Kiadások fıösszege ,59 Koch Valéria Általános Iskola, Óvoda és Kollégium: Eredeti Módosított I. félévi teljesítés Megnevezés elıirányzat (eft) összege (eft) %-a Bevételek fıösszege ,75 Kiadások fıösszege ,87 Az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények bevételeit a 3. számú melléklet, kiadásait a és 7. számú mellékletek tartalmazzák részletesen. A bevételek és kiadások költségvetési szervenként és szakfeladatonkénti elıirányzatait és azok elsı féléves teljesítését a 8. számú melléklet mutatja be. Az Önkormányzat évi I. félévi teljesített mőködési és felhalmozási mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza Határidı: azonnal Felelıs: elnök Végrehajtást végzi: hivatalvezetı Az MNOÖ Közgyőlésének 40/2009 (09.12.) számú határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2/2009.(II.14.) számú határozatával elfogadott évi költségvetésének módosítása A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a évi költségvetésérıl szóló 2/2009.(II.14.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetés határozat) az alábbiak szerint módosítja: A Költségvetési határozat I.1. pontja helyébe a következı lép:

22 I. A költségvetés elıirányzatai 1. A évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak fıösszege A Közgyőlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási fıösszegét E Ft-tal növeli, ezáltal a bevételi és kiadási fıösszegét E Ftban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás fıösszegével. A jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék elıirányzata E Ft. A tartalékokból az Általános tartalék összege E Ft, a Céltartalék E Ft összegben kerül jóváhagyásra. A Költségvetési határozat I.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 3. A Költségvetés számadatai Az önkormányzat címrendje Az önkormányzat évi költségvetési bevételi forrásonként A mőködési és felhalmozási bevételek részletezése forrásonként és címenként Az önkormányzat mőködési és felhalmozási kiadásai címenként összesen Az önkormányzat mőködési kiadásainak kiemelt elıirányzatonkénti részletezése és létszáma címenként A felhalmozási kiadások részletezése címenként A beruházási kiadások célonkénti részletezése Bevételek és kiadások elıirányzata szakfeladatonként évi mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerően 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet 5.sz. melléklet 6.sz. melléklet 7.sz. melléklet 8.sz. melléklet 9.sz. melléklet A Költségvetési határozat III. (13) pontja helyébe a következı lép: (13) Az önálló gazdálkodási jogkörő költségvetési intézmények adósságszolgálati kötelezettsége az adott költségvetési intézmény költségvetési fıösszegének 10 %-át nem haladhatja meg: - Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium: Ft-ot - Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium: Ft-ot A Költségvetési határozat további pontja változatlanok. Jelen határozat elfogadásával lép hatályba. Határidı: értelemszerően Felelıs: elnök, önállóan gazdálkodó intézmények vezetıi Az MNOÖ Közgyőlése 41/2009. ( ) sz. határozata: Az MNOÖ közgyőlése úgy határoz, hogy támogatja a Segítségnyújtás az MNOÖ székhelyének technológiai modernizálásához BMI pályázatot 731 Euró összegben; a Budakeszi Német Önkormányzata támogatása szociális projektek megvalósításához BMI pályázatot 5620 Euró összegben; Továbbképzés támogatása helyi és kisebbségi

23 önkormányzatok együttmőködése pályázatot 5862 Euró összegben; váltási árfolyamveszteség kiegyenlítése Mány község Étel kerekeken projektje esetében; Tarjáni ifjúsági tábor renoválása pályázatot 1310 Euró összegben; pótpályázatokat további két kisbuszra az Étel kereken pályázatnál Euró összegben, valamint a Városlıdi Park vizesblokkok renoválása pályázatot 8000 Euró összegben. Felelıs: hivatalvezetı Határidı: Az MNOÖ Közgyőlése 42/2009. ( ) sz. határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 98. (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva három évre Dr. Frank Gábor urat delegálja az Országos Kisebbségi Bizottságba. Határidı: szeptember 14. Az MNOÖ Közgyőlésének 43/2009.(09.12.) számú határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése felhatalmazza az Elnököt arra, hogy a Tolna megyei Önkormányzat és Magyarországi Németek Országos Önkormányzata között Szekszárdon június 9-én megkötött Társulási megállapodás módosítását aláírja, azzal, hogy a módosítás 1) c) pontjában a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata egyetértési jogát kell kikötni a Magyarországi Német Színház átalakítása és megszüntetése tekintetében, illetve A módosítás 1) f) pontjában ki kell kötni, hogy a gazdasági vezetı kinevezése, felmentése elıtt a társulási tanács véleményét ki kell kérni. Fentieken túl a Társulási megállapodás pontja és a költségvetési szervek jogállásáról szóló évi CV. tv. 8..(2) bekezdés d. pontja között összhangot kell teremteni. Módosítani kell a 9.3. pontot is, miszerint az irányító jogkörében lefolytatott belsı ellenırzésrıl a Társulási Tanács is tájékoztatást kell hogy kapjon. A végleges ellenırzési jelentést az ellenırzést megrendelı küldje meg a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának. Határidı: szeptember 14. Az MNOÖ Közgyőlésének 44/2009.(09.12.) számú határozata: ELTE BTK Germanisztikai Intézet Magyarországi Németek Kutatási és Tanárképzési Központja kiegészítı támogatási kérelme A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a évi költségvetése Általános tartaléka terhére Ft összegő támogatást nyújt ELTE BTK Germanisztikai Intézet Magyarországi Németek Kutatási és Tanárképzési Központja számára konferencián való részvétel céljára.

Beschlüsse der Vollversammlung

Beschlüsse der Vollversammlung Beschlüsse der Vollversammlung 2009 Az MNOÖ Közgyőlésének 1/2009 (02.14.) számú határozata: A Közgyőlés úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatával a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Csorvás Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 105/ÖK/2009.(III.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2010.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2010. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2010. 1 Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 6. szám 2010. június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. június 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tahitótfalu Községi önkormányzat 7/1996.(XII.10.) sz. Képviselıtestületi rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl egységes szerkezetben a 4/2000.(III.31.) önkormányzati

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata. önkormányzatokra. a Képviselı-testület

Esztergom Város Önkormányzata. önkormányzatokra. a Képviselı-testület Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete a 2011. évi önkormányzati válságköltségvetésrıl és a válságköltségvetés végrehajtásának szabályairól Esztergom

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel Miért érdemes a CIB eit választani? Mert: lakáscélra és szabad felhasználásra is megfelelı megoldást jelentenek A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata Nincs szerzıdéskötési díj Nincs hitelbírálati

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT az AXA Önkéntes Nyugdípénztár tevékenységéhez Érvényes: 2012. április 1-tıl 1. BEVEZETÉS A Pénztár Igazgatótanácsa szabályzatrendeleti felhatalmazásával (lásd Alapszabály, A. III.

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1)

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK...1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉS FORMAI SAJÁTOSSÁGAI...4 A biztosítási

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz.

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz. TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben