Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl"

Átírás

1 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város gesztorságával a tolnai szennyvíztelep technológiai hiányosságainak elhárítása céljából, új szennyvíztelep építésére Tolna város közigazgatási területén KEOP két fordulós pályázatot kíván benyújtani. 2. A Képviselı-testület a tárgyi projekt elıkészítésére vonatkozóan Tolna Város Önkormányzata, Fadd Nagyközség Önkormányzata és Bogyiszló Község Önkormányzata által kötendı együttmőködési megállapodást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 3. A Képviselı-testület Felkéri dr. Sümegi Zoltán t, hogy a pályázat I. fordulójának projekt-elıkészítési szakaszában a pályázó önkormányzatok képviseletében a gesztor szerepét lássa el, és a fentiekkel kapcsolatos eljárást folytassa le. 4. A beruházás teljes költsége: ,- Ft Ebbıl beruházási költség: ,- Ft I. elıkészítı fázis: ,- Ft Önkormányzati önrész: Teljes projektre: ,- Ft Ebbıl beruházás költsége: ,- Ft I. elıkészítı fázisra: ,- Ft 5. Az Önkormányzat a pályázat I. fordulójához a szükséges önerıt a pályázatban résztvevı önkormányzatokkal a megkötött együttmőködési megállapodás szerint, tulajdoni hányada arányában biztosítja. 6. A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t, távolléte esetén Appelshoffer Ágnes alt az együttmőködési megállapodás aláírására. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán, illetve távolléte esetén Appelshoffer Ágnes al a megállapodás aláírásáért Határidı: január 4. a megállapodás aláírására

2 2008. január 17-i rendkívüli ülése könyvébıl 2/2008. (I. 17.) Kt. határozata a hulladék-kezelésre és szállításra vonatkozóan kötött közszolgáltatói szerzıdést érintıen hozott döntıbizottsági határozattal összefüggésben: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alisca Terra Kft-vel november 30-án kötött közszolgáltatói szerzıdés tolnai hulladéklerakó kezelésére vonatkozó részétıl a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 342. (2) bekezdése alapján eláll azzal a feltétellel, ha a bíróság jogerıs ítéletében mondja ki, hogy az ajánlatkérı megsértette a Kbt. rendelkezéseit, és e jogsértés befolyásolta a közbeszerzési eljárást lezáró döntést. Az elálláshoz főzıdı joghatások a bíróság ítéletének jogerıre emelkedése napján állnak be. 2. A Képviselı-testület megbízza dr. Patay Géza ügyvédet (1026 Budapest Pasaréti út 72.), hogy az önkormányzat nevében kérje a Döntıbizottságtól a D.676/14/2007. számon hozott határozata módosítását, valamint hogy az önkormányzatot a Döntıbizottság határozatának felülvizsgálata iránt indítandó peres eljárásban képviselje. 3. A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t, hogy az ügyvédi irodával kötendı megbízási szerzıdést aláírja azzal, hogy a megbízási díj Ft + ÁFA, ha nem kerül sor tárgyalás tartására, és Ft + ÁFA, ha tárgyalást tart a bíróság. Ezen felül amennyiben sor kerül a bírság összegének csökkentésére, a bírság eredeti összegének és az újonnan megállapított összeg különbözetének 25%-az ügyvédi irodát illeti. 4. A Képviselı-testület felkéri dr. Sümegi Zoltán t, gondoskodjon arról, hogy az önkormányzatot terhelı bírság és perköltség összegét a közbeszerzési eljárást lefolytató SZÁMÍT Kft. viselje. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: január 18. a megbízási szerzıdés aláírására, és a keresetlevél benyújtására, február. 3. az 1. pont szerinti elállás Alisca Terra Kft-vel történı közlésére

3 2008. január 17-i rendkívüli ülése könyvébıl 3/2008. (I. 17.) Kt. határozata: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 225/2007. (XI. 29.) Kt. határozatával elfogadott szerzıdés felbontását nem kezdeményezi.

4 2008. január 17-i rendkívüli ülése könyvébıl 4/2008. (I. 17.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1./ Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség, Bogyiszló Község, Gerjen Község, Dunaszentgyörgy Község, és Fácánkert Község Önkormányzataival Együttmőködési megállapodást köt a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Program Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében a tolnai szennyvíztisztító telepre vonatkozó pályázat kidolgozására, benyújtására, és a telep fejlesztésére. 2./ A képviselıtestület a tárgyi projekt elıkészítésére vonatkozóan Tolna Város Önkormányzata, Fadd Nagyközség Önkormányzata, Bogyiszló Község Önkormányzata, Gerjen Község Önkormányzata, Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata és Fácánkert Község Önkormányzata között létrejött Együttmőködési Megállapodást elfogadja, és felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t az Együttmőködési Megállapodás aláírására. 3./ A képviselı testület felhatalmazza Tolna Város Polgármesterét, dr. Sümegi Zoltánt, hogy az I. forduló pályázat projekt-elıkészítési szakaszában a pályázó önkormányzatok képviseletében a támogatási pályázat gesztori szerepét lássa el, és a fentiekkel kapcsolatos eljárást folytassa le. 4./ Az önkormányzatok a pályázat I. fordulójához szükséges önerıt a Tolnai Szennyvíztisztító telep Földhivatali nyilvántartásában szereplı bejegyzett tulajdonrészük arányában biztosítják, mely szerint: Tolna Szennyvíztisztító Telep tulajdoni arány: 62 % A beruházás teljes költsége: ezer Ft + ÁFA Ebbıl beruházási költség: ezer Ft + ÁFA I. elıkészítı fázis: ezer Ft + ÁFA Önkormányzati önrész: Teljes projektre: ezer Ft + ÁFA Ebbıl beruházás költsége: ezer Ft + ÁFA I. elıkészítı fázisra: ezer Ft + ÁFA Önkormányzati önrész Tolna Városra esı hányada: I. elıkészítı fázis: ezer Ft + ÁFA (I. elıkészítı fázis Önkormányzati önrészének 62 %-a) 5./ A Képviselı-testület a pályázat I. fordulójához a szükséges önerıt a pályázatban résztvevı Önkormányzatokkal a megkötött együttmőködési megállapodás szerint biztosítja.

5 6./ A Testület felhatalmazza a település ét a fentiekkel kapcsolatos eljárások lefolytatására és az Együttmőködési Megállapodás ellenjegyzésére. 7./ A Képviselı-testület e határozat elfogadásával egyidejőleg az 1/2008. (I. 3.) Kt. határozatát visszavonja. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: értelemszerően

6 2008. január 17-i rendkívüli ülése könyvébıl 5/2008. (I. 17.) Kt. határozata határidıs pénzügyi ügyletek lefolytatásáról: A Képviselı-testület a Raiffeisen Bank Zrt-n keresztül határidıs pénzügyi ügyleteket kíván lebonyolítani. A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t, hogy ezen ügyletek során az önkormányzat nevében teljes jogkörrel eljárjon.

7 2008. január 17-i rendkívüli ülése könyvébıl 6/2008. (I. 17.) Kt. határozata egészségház létesítésérıl: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tolna Deák Ferenc u hrsz. alatt létrehozandó egészségház megvalósításával egyetért. A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t, hogy a mellékletben csatolt szerzıdések figyelembevételével a pontosított szerzıdéseket terjessze a legközelebbi rendes ülés elé. A Képviselı-testület kinyilvánítja, hogy a megvalósítandó egészségházban legalább három háziorvos és két gyermekorvos kerüljön elhelyezésre. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: január 31.

8 2008. január 31-i ülése könyvébıl 7/2008. (I.31.) Kt. határozata a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 247/2007. (XII.20) Kt., 248/2007. (XII. 20.) Kt., 249/2007. (XII. 20.) Kt., 250/2007. (XII. 20.) Kt., 251/2007. (XII. 20.) Kt., 252/2007. (XII. 20.) Kt., 253/2007. (XII. 20.) Kt., 254/2007. (XII.20.) Kt., 255/2007. (XII.20.) Kt., 256/2007. (XII. 20.) Kt., 257/2007. (XII. 20.) Kt., 258/2007. (XII. 20.) Kt., 259/2007. (XII. 20.) Kt., 260/2007. (XII. 20.) Kt., 261/2007. (XII. 20.) Kt., 262/2007. (XII. 20.) Kt. és 263/2007. (XII. 20.) Kt. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.

9 2008. január 31-i ülése könyvébıl 8/2008. (I. 31.) Kt. határozata egészségház üzemeltetési szerzıdésérıl: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tolna, Deák F. u. 25, 1449 hrsz. alatt létrehozandó egészségház üzemeltetésére vonatkozó szerzıdést áttekintette, azt a Szirt Invest Kft.-vel (1163 Budapest, Ballada u. 13.) megköti. A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t, hogy a melléklet szerinti tartalmú szerzıdést aláírja. Majd azt követıen tájékoztatásul ismételten terjessze a testület elé. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: február 29. az aláírásra, az ismételt elıterjesztésre március 31.

10 2008. január 31-i ülése könyvébıl 9/2008. (I. 31.) Kt. határozata egészségházzal kapcsolatos településrendezési szerzıdésérıl: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tolna, Deák F. u. 25, 1449 hrsz. alatt létrehozandó egészségházzal összefüggı településrendezési szerzıdést áttekintette, azt a Szirt Invest Kft.-vel (1163 Budapest, Ballada u. 13.) megköti. A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t, hogy a melléklet szerinti tartalmú szerzıdést aláírja. Majd azt követıen tájékoztatásul ismételten terjessze a testület elé. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: február 29. az aláírásra, az ismételt elıterjesztésre március 31.

11 2008. január 31-i ülése könyvébıl 10/2008. (I. 31.) Kt. határozata a tolnai Idısek Otthona évi költségvetésérıl: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tolnai Idısek Otthona évi költségvetését a mellékelt tartalom szerint jóváhagyja. 2. A Képviselı-testület felkéri Ezerné dr. Huber Éva t, hogy a soron következı testületi ülésre készítse elı a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 17/2003. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosítását, amely tartalmazza, hogy a Képviselı-testület március 1-tıl az Idısek Otthonában az intézményi térítési díj napi összegét 2.460,- forintban, havi összegét ,- forintban állapítja meg. 3. A Képviselı-testület felkéri dr. Sümegi Zoltán t, hogy gondoskodjon a határozat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, és a szekszárdi Szociális Központnak történı megküldésérıl. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán, Ezerné dr. Huber Éva Határidı: február 15. a határozat közlésére, februári testületi ülés a rendeletmódosítás elıterjesztésére

12 2008. január 31-i ülése könyvébıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 11/2008. (I.31.) Kt. határozata a IV. számú háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázat elbírálásáról: Tolna Város Önkormányzata a IV. sz. háziorvosi körzet háziorvosi teendıinek ellátására, az orvosi rendelı haszonkölcsönbe adására és az orvosi ügyelet biztosítására dr. Mozolainé dr. Ferencz Annával (7100 Szekszárd, Prantner János u. 15.) szerzıdést köt. A Képviselı-testület felkéri Tolna Város Polgármesterét a szerzıdések elıkészítésére és aláírására. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: február 29.

13 2008. január 31-i ülése könyvébıl 12/2008. (I. 31.) Kt. határozata a Családsegítı Központ intézményvezetıjének megbízására: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 23. (1) (3) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról szóló 257/2000. Korm. rend alapján Pástiné Szentendrei Mária Tolna, Akácfasor 34. sz. alatti lakost bízza meg a Családsegítı Központ intézményvezetıi teendıinek ellátásával február 1.-tıl január 31.-ig terjedı, 5 év határozott idıre. Illetményét a Kjt a, magasabb vezetıi pótlékát a rend. 4. sz. melléklete alapján a jelenlegi besorolása szerint Ft összegben határozza meg. A Képviselı-testület felkéri dr. Sümegi Zoltánt a kinevezési okmány elkészíttetésére, Ezerné dr. Huber Éva t, hogy terjessze be a Magyar Államkincstárnak a vezetıi megbízás számfejtésével kapcsolatos változást. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: február 5.

14 2008. január 31-i ülése könyvébıl 13/2008. (I. 31.) Kt. határozata a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény módosított helyi tantervének jóváhagyásáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény módosított helyi tantervét áttekintette, és azt a mellékelt tartalommal jóváhagyja.

15 2008. január 31-i ülése könyvébıl 14/2008. (I. 31.) Kt. határozata a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény módosított pedagógiai programjának jóváhagyásáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény módosított pedagógiai programját áttekintette, és azt a mellékelt tartalommal jóváhagyja.

16 2008. január 31-i ülése könyvébıl 15/2008. (I. 31.) Kt. határozata a Tolna Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tolna Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát január 1-i hatállyal a következık szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 3. Alaptevékenységi szakágazat: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége A költségvetési szerv alaptevékenysége: kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás könyv és zenemő kiadás lapkiadás épületfenntartás és korszerősítés Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása üdültetés közutak, hidak, alagutak üzemeltetése városi és kábeltelevíziós rendszer üzemeltetése saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása Területi, körzeti igazgatási szervek tevékenysége önkormányzatok igazgatási tevékenysége Országgyőlés képviselıválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselıválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Polgári védelmi tevékenység vízkár elhárítás város és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminıség védelem Köztemetı fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok háziorvosi szolgálat házi gyermekorvosi szolgálat kiegészítı alapellátási szolgáltatás ügyeleti szolgálat iskola egészségügyi ellátás fogorvosi szolgálat egészségügyi ellátás egyéb feladatai Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások

17 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások egyéb szociális ellátás szennyvíz elvezetés és kezelés települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység diáksport sportcélok és feladatok családi ünnepek szervezése máshová nem sorolt szolgáltatás közösségi mővelıdési tevékenység mővelıdési központok, házak tevékenysége könyvtári tevékenység közmővelıdési könyvtári tevékenység 2. A Képviselı-testület felkéri Ezerné dr. Huber Éva t, hogy gondoskodjon a módosított alapító okiratnak a Magyar Államkincstár részére történı megküldésérıl. Felelıs: Ezerné dr. Huber Éva Határidı: február 15.

18 2008. január 31-i ülése könyvébıl 16/2008. (I. 31.) Kt. határozata a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény alapító okiratát január 1-i hatállyal a következık szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 2./ Az intézmény székhelye, címe, adószáma: 7130 Tolna, Bartók B. u. 23. Adószám: A II. határozati javaslat pontjainak száma az alábbiak szerint változnak: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény alapító okiratát január 1-i hatállyal a következık szerint módosítja: 2. Az alapító okirat 4. pontja törlésre kerül. A további sorszámok (értelemszerően) eggyel csökkennek. 3. Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: 8./ Az intézmény mőködési területe Tolna közigazgatási területe 4. Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 11. Alaptevékenységi szakágazat: Alapfokú oktatás Az intézmény alaptevékenysége szakfeladatok szerint: Óvodai nevelés Óvodai nevelés, német nemzetiségi nevelést folyató két tannyelvő óvodai csoportok és felzárkóztató program szerinti etnikai kisebbségi nevelés, továbbá súlyos beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdı gyermekek felzárkóztató nevelése Fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése

19 80120 Iskolai oktatás Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás, valamint 8 évfolyamon német nemzetiségi nyelv oktatása, valamint felzárkóztató program szerinti etnikai, kisebbségi oktatás, továbbá súlyos beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdı gyermekek felzárkóztató oktatása Fogyatékos tanulók nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatása Alapfokú mővészetoktatás Alapfokú mővészetoktatás a) Zenemővészeti ág - Klasszikus zene -Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, klarinét, kürt, trombita, tuba, szaxofon, gitár, zongora -Vokális tanszak: magánének -Elméleti tanszakok, tantárgyak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet -Egyéb tanszak: kamarazene -Egyéb tantárgyak: zenekar, kórus b) Táncmővészeti ág - Néptánc tanszak Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítı tevékenység Napközi otthoni és tanulószobai ellátás Sporttevékenység Diáksport Oktatási kiegészítı tevékenység Oktatási célok és egyéb feladatok Intézményi étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Gyermek- és tanuló felügyelet Egyéb korlátozottan igénybe vehetı vendéglátás Munkahelyi vendéglátás

20 75195 Költségvetési szervek kiegészítı és vállalkozói tevékenysége Költségvetési szervek által végzett egyéb tevékenység Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás Az alaptevékenységben kiegészítı tevékenységként ellátható feladatok: Sportcélok és sportfeladatok 5. Az alapító okirat pontja az alábbiak szerint módosul 17./ Az intézményvezetı megbízása: Az intézmény vezetıjét nyilvános pályázat útján, határozott idıre Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete bízza meg. Ez a rendelkezés vonatkozik a megbízás visszavonására és a fegyelmi jogkör gyakorlására is. Az intézmény vezetıje közalkalmazott, aki felett az egyéb munkáltatói jogokat Tolna város e gyakorolja. 6. A Képviselı-testület felkéri Ezerné dr. Huber Éva t, hogy gondoskodjon a módosított alapító okiratnak az intézmény igazgatójának történı megküldésérıl, Hága Lászlóné igazgatót a módosított alapító okiratnak a Magyar Államkincstár részére történı megküldésérıl. Felelıs: Ezerné dr. Huber Éva és Hága Lászlóné igazgató Határidı: február 15.

21 2008. január 31-i ülése könyvébıl 17/2008. (I. 31.) Kt. határozata a Bezerédj Pál Szabadidıközpont és Könyvtár alapító okiratának módosításáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bezerédj Pál Szabadidıközpont és Könyvtár alapító okiratát január 1-i hatállyal a következık szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: 9. Alaptevékenységi szakágazat: Sportlétesítmény mőködtetése Az intézmény alaptevékenysége szakfeladat szerint: sportintézmények, sportlétesítmények mőködtetése Közösségi-mővelıdési tevékenység Mővelıdési központok, házak tevékenysége Könyvtári tevékenység Közmővelıdési könyvtári tevékenység Könyvtár által ellátandó alapfeladatok: a) Az önkormányzat által fenntartott közmővelıdési könyvtárban a könyvtári dokumentumok, a győjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása, megırzése, gondozása, a felhasználók rendelkezésére bocsátása. b) A könyvtári dokumentumok közvetlen és közvetett szolgáltatása, könyvtárközi kölcsönzés. c) Részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. d) Rendszeres tájékoztatás biztosítása az olvasóközönség számára a könyvtár dokumentumairól, azok elérhetıségérıl, egyéb szolgáltatásairól. e) A könyvállomány legértékesebb, régi köteteinek folyamatos feldolgozása, gondozása, óvása, restaurálása. f) Gyermekkönyvtári szolgáltatások g) Zenemőtári szolgáltatások h) Számítógépes informatikai rendszer kiépítése, intézményen belüli alkalmazása, felhasználása a tájékoztatás területén. i) Az Internet, fénymásolás szolgáltatása a lakosságnak. j) Szakmai pályázatokon való folyamatos részvétel. k) Helyismereti dokumentumok győjtése, helytörténeti kutatómunka végzése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

22 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Múzeumi tevékenység, kiállítások Múzeumi tevékenység 2. A Képviselı-testület felkéri Ezerné dr. Huber Éva t, hogy gondoskodjon a módosított alapító okiratnak az intézmény igazgatójának történı megküldésérıl, Pámerné Bükky Klára igazgatót a módosított alapító okiratnak a Magyar Államkincstár részére történı megküldésérıl. Felelıs: Ezerné dr. Huber Éva és Pámerné Bükky Klára igazgató Határidı: február 15.

23 2008. január 31-i ülése könyvébıl 18/2008. (I. 31.) Kt. határozata Tolna Város Önkormányzatának Családsegítı Központja alapító okiratának módosításáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tolna Város Önkormányzatának Családsegítı Központja alapító okiratát január 1-i hatállyal a következık szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 10. Alaptevékenységi szakágazat: Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül Az intézmény alaptevékenysége szakfeladat-rend szerint Pedagógiai szakmai szolgáltatás Pedagógiai szakmai szolgáltatás Járóbetegek orvosi ellátása Védınıi szolgálat Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül Házi segítségnyújtás Családsegítés, Gyermekjóléti Szolgálat Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Egyéb szociális szolgáltatás Egyéb humán egészségügyi tevékenység Anya-, gyermek és csecsemıvédelem Egészségnevelési feladatok Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Szociális ellátás szállásnyújtással Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással 2. A Képviselı-testület felkéri Ezerné dr. Huber Éva t, hogy gondoskodjon a módosított alapító okiratnak az intézmény igazgatójának történı megküldésérıl, Pástiné Szentendrei Mária igazgatót a módosított alapító okiratnak a Magyar Államkincstár részére történı megküldésérıl.

24 Felelıs: Ezerné dr. Huber Éva és Pástiné Szentendrei Mária igazgató Határidı: február 15.

25 2008. január 31-i ülése könyvébıl 19/2008. (I. 31.) Kt. határozata a Családsegítı Központ létszámleépítésérıl szóló 248/2007. (XII. 20.) Kt. határozat módosításáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Családsegítı Központ létszámleépítésérıl szóló 248/2007. (XII.20.) Kt. határozatot az alábbiak szerint módosítja: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Családsegítı Központ 26 fı engedélyezett létszámát az önkormányzat kiadásainak csökkentése érdekében február 1. napjával 24 fıre csökkenti. A Képviselı-testület felkéri Ezerné dr. Huber Éva t, hogy gondoskodjon a létszámleépítésbıl adódó változás évi költségvetési rendeletbe történı beépítésérıl. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán, Ezerné dr. Huber Éva Határidı: január 31. a felmentés közlésére Felelıs: dr. Sümegi Zoltán (a határozat közléséért) Határidı: február 15.

26 2008. január 31-i ülése könyvébıl 20/2008. (I. 31.) Kt. határozata a évi végre nem hajtott határozatokról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi végre nem hajtott határozatokat áttekintette. A Képviselı-testület a Közoktatási feladatok ellátásra intézményfenntartó társulás létrehozásáról szóló 142/2007. (VI. 28.) Kt. határozatát visszavonja. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: azonnal

27 2008. január 31-i ülése könyvébıl 21/2008. (I. 31.) Kt. határozata a Tolnatáj Televízió Kft-vel kötendı szerzıdésrıl: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tolnatáj Televízió Kft-vel a Társaság által a településrıl készített és saját csatornáján sugárzott mősorok és az ehhez kapcsolódó feladatok ellátására, a mellékelt tartalommal vállalkozási szerzıdést köt. A Képviselı-testület felkéri Tolna Város Polgármesterét a vállalkozási szerzıdés aláírására. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: február 15.

28 2008. január 31-i ülése könyvébıl 22/2008. (I. 31.) Kt. határozata a Bajcsy-Zsilinszky E. u szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete értékesíteni kívánja a tulajdonában lévı tolnai 593-as, 594-es és 595-ös helyrajzi számú ingatlant és a rajta álló Mővelıdési Házat. A Képviselı-testület felkéri Ezerné dr. Huber Éva t, hogy a soron következı testületi ülésre készítse elı az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/1997 (XI.25.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását, amely szerint az ingatlan forgalomképes önkormányzati vagyonba kerüljön. A rendelet-módosítás hatálybalépését követıen a Képviselı-testület a Rendelet szerint eljárva az alábbi szabályok szerint liciteljárás keretében hirdeti meg az ingatlant: Az árverésen a kikiáltási ár nettó Ft.+ÁFA- azaz nettó kilencven millió forint +ÁFA. Az Önkormányzat szempontjából jelentıs, hogy az árverés során, ha nem érkezik magasabb vagy legalább a kikiáltási árral megegyezı ajánlat, akkor az ingatlan ebben a formában nem kerül értékesítésre. A licitálás szabályai: 1. Az árverésen való részvétel feltétele Ft nyertesnek foglaló, /vesztes/ek/nek bánatpénz befizetése a Polgármesteri Hivatal pénztárába. A befizetés ténye az árverést megelızıen ellenırzésre kerül! 2. Az árverés ideje: április 9.(szerda) óra, az árverés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hısök tere 1 szám) I. em. Díszterem 3. A vesztesek a bánatpénzt a pénztárban az árverést követıen azonnal visszakapják. 4. Az árverésen negatív licit nem lehetséges, a tétet minimum és maximum Ft-onként lehet emelni. 5. A vételárat a sikeres liciteljárást követı nyolc napon belül - a szerzıdés aláírásakor- kell megfizetni Tolna Város Önkormányzata részére 6. Az értékesítéssel kapcsolatban felmerülı költségek a vevıt terhelik. 7. Részletfizetéses ajánlat esetén: Az az ajánlattevı nyer, aki a nagyobb kezdırészlet befizetését ajánlja azonos vételi árajánlat esetén. Ha a kezdı részlet nagysága is megegyezik a nettó összes ajánlati ár mellett, akkor az az ajánlattevı nyer, aki rövidebb teljesítési határidıt vállal a fennmaradó összeg megfizetésére, mely határidı nem haladhatja meg a december 31.-et. Azonos ajánlat esetén a licitet addig kell folytatni, míg az egyes résszempontokban valamelyik licitáló kedvezıbbet nem ad az alábbi sorrendben: sorrendben elsı szempont: az ingatlanért ajánlott vételár; második szempont: a kezdırészlet nagysága; harmadik szempont a fennmaradó részletek megfizetésének rövidebb határideje.

29 8. Tolna Város Önkormányzata az ingatlant azzal a feltétellel értékesíti, hogy azt legkorábban szeptember 1.-én adja birtokba. 9. Az Önkormányzat fenntartja azt a jogát, hogy a szerzıdés megkötése elıtt az eljárást bármely okra való hivatkozással eredménytelenné nyilváníthatja. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán, Ezerné dr. Huber Éva Határidı: februári ülés a rendeletmódosításra, március 14. a hirdetmény megjelentetésére

30 2008. január 31-i ülése könyvébıl 23/2008. (I. 31.) Kt. határozata a Mözsi Civil Ház fenntartási költségeinek viselésérıl: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mözsi Civil Ház mőködési és személyi jellegő kiadásaira január és február hónapokra Ft/hó támogatást állapít meg. A Képviselı-testület felkéri Tolna Város Polgármesterét, hogy a Mözsért Civil Egyesülettel az erre vonatkozó támogatási szerzıdést kösse meg. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán, Ezerné dr. Huber Éva Határidı: február 15.

31 2008. január 31-i ülése könyvébıl 24/2008. (I. 31.) Kt. határozata laktanyai ingatlanok értékesítésére: Tolna Város Önkormányzata értékesítésre kínálja fel az alábbi ingatlanokat, illetve ingatlanrészeket elsıdlegesen a szomszédos ingatlan tulajdonosok számára azzal a feltétellel, hogy a szükséges telekalakítási és adásvételi szerzıdéskötés, ingatlanbejegyzés költségei a vevıt terhelik: tolnai 970/52-II hrsz; 970/50 hrsz 61,60 m 2 része; 970/111-II hrsz; 970/101 hrsz; 970/112 hrsz; 970/113 hrsz. Az ingatlanok értékesítésénél a város számára jelentıs fejlesztési, mintegy 1100 m 2 nagyságú terület (970/50-es hrsz-ú telekhez kapcsolódóan a 970/110-es helyrajzi számú telket érintıen) megszerzéséhez a Képviselı-testület falhatalmazza a Polgármestert terület egyenértékő cserék lebonyolítására. A telkek felajánlott irányadó vételára bruttó Ft/m 2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert a területértékesítések lefolytatására. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: április 30.

32 2008. január 31-i ülése könyvébıl 25/2008. (I. 31.) Kt. határozata könyv térítési díjáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 13/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 30. (5) bekezdésében foglaltak alapján a képviselı-csoportok vezetıi által kért könyvmásolatok térítési díját a következık szerint határozza meg: egyoldalas másolat esetén 5 Ft/lap, hátoldalas másolat esetén 10 Ft/lap a másolat díja. Ugyanakkor egy könyv minimális összege 500 Ft.

33 2008. január 31-i ülése könyvébıl 26/2008. (I. 31.) Kt. határozata a nemzetközi munkacsoport évi munkájáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a nemzetközi munkacsoport évi beszámolóját a mellékelt tartalommal elfogadta.

34 2008. január 31-i ülése könyvébıl 27/2008. (I. 31.) Kt. határozata az önkormányzat évi nemzetközi tervérıl: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat évi nemzetközi tervét a mellékelt tartalommal elfogadta. A Képviselı-testület felkéri dr. Sümegi Zoltánt, hogy gondoskodjon az önkormányzat évi nemzetközi tervének a Tolnai Hírlapban, valamint Tolna város honlapján való közzétételérıl. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: február 15.

35 2008. január 31-i ülése könyvébıl 28/2008. (I. 31.) Kt. határozata dr. Dömötör Zita háziorvos megbízási szerzıdésének módosításáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a dr. Dömötör Zita háziorvossal (7133 Fadd, Arany J. u. 7.) a központi ügyeleti szolgálat biztosítására kötött társulási megállapodás alapján, az ügyeleti feladatok ellátására október 1-én kötött megbízási szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetéséhez. A Képviselı-testület tudomásul veszi, hogy az ügyeleti feladatokat dr. Dömötör Zita a PESTI SZOLGÁLTATÓ BT. tagjaként kívánja ellátni és a központi ügyeleti szolgálat biztosítására a PESTI SZOLGÁLTATÓ BT-vel (7133 Fadd, Arany J. u. 7.) február 1-tıl, határozatlan idıre vállalkozási szerzıdést köt. A Képviselı-testület felkéri Tolna Város Polgármesterét az ügyeleti feladatok ellátásra vonatkozó megbízási szerzıdés megszüntetésérıl szóló szerzıdés, valamint a mellékelt tartalom szerinti vállalkozási szerzıdés aláírására. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán (a határozat közléséért) Határidı: február 15.

36 2008. január 31-i ülése könyvébıl 29/2008. (I. 31.) Kt. határozata népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezés eredményességére vonatkozó bejelentésrıl: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mözs településrész leválását szorgalmazó népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezés eredményességére vonatkozó bejelentését tudomásul vette.

37 2008. január 31-i ülése könyvébıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 30/2008. (I. 31.) Kt. határozata a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételérıl: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal /2007. sz., a Képviselı-testület szeptember 27-i ülésérıl készült könyvvel kapcsolatos törvényességi észrevételét, az abban foglaltakkal egyetért. A Képviselı-testület felkéri a t a határozat közlésére. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: azonnal

38 2008. január 31-i ülése könyvébıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 31/2008. (I. 31.) Kt. határozata bizottsági tag megbízása visszavonásáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 13/2007. (IV.27.) önkormányzati rendelete 50.. (3) bekezdése d./ pontja alapján Takács János Tolna, Festetich u sz. alatti lakos Ügyrendi és Jogi Bizottsági tag megbízását október 1. napjával visszavonja. A Képviselı-testület felkéri a t az adminisztrációs feladatok elvégzésére. Felelıs: Ezerné dr. Huber Éva Határidı: azonnal

39 2008. január 31-i ülése könyvébıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 32/2008. (I. 31.) Kt. határozata a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételérıl: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi felhívását tudomásul veszi, de a Képviselıtestület munkáltatói jogkörében nem tesz intézkedést. A Képviselı-testület felkéri a t a határozat közlésére. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: február 15.

40 2008. január 31-i ülése könyvébıl 33/2008. (I. 31.) Kt. határozata Appelshoffer Ágnes al asszony tiszteletdíjáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Appelshoffer Ágnes al bejelentését tudomásul veszi, elfogadja, hogy február 1.-tıl a számára megállapított tiszteletdíj folyósításra kerüljön. A tiszteletdíj összegét tıl ig Ft/hó összegben állapítja meg. Appelshoffer Ágnes al asszony ugyanakkor szeptember 1-tıl ismét Ft/hó összegő tiszteletdíjban részesül. A Képviselı-testület felkéri Ezerné dr. Huber Éva t, hogy jelezze a Magyar Államkincstárnak a tiszteletdíj ismételt számfejtésével, illetve az összeg módosulásával kapcsolatos változást, illetve gondoskodjon a évi költségvetési rendeletbe történı beépítésérıl. Felelıs: Ezerné dr. Huber Éva Határidı: február 15.

41 2008. január 31-i ülése könyvébıl 34/2008. (I. 31.) Kt. határozata iskolatej beszerzésérıl: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a évre vonatkozó, 0,2 l-es poharas iskolatej szállítására a Tolnatej ZRt-vel (7100 Szekszárd, Keselyősi u. 26.) nettó 42,- (bruttó: 50,-) Ft/db egységáron február 1-tıl december 31-ig szerzıdést köt a mellékelt szerinti tartalommal. A Képviselı-testület felhatalmazza Tolna Város Polgármesterét a szállítási szerzıdés aláírására. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: azonnal

42 2008. január 31-i ülése könyvébıl 35/2008. (I. 31.) Kt. határozata a két ülés közti fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatóról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés közti fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

43 2008. január 31-i ülése könyvébıl 36/2008. (I. 31.) Kt. határozata az iskolaszékbe fenntartói képviselı delegálásáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Wosinsky Mór Oktatási Intézménybıl Appelshoffer Ágnes, Reiter Antalné és Berezi Sándor iskolaszéki önkormányzati tagokat munkájukat megköszönve január 31-ével visszahívja. A Képviselı-testület a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 60. (3) bekezdése alapján a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény iskolaszékébe február 1-jétıl visszahívásáig Appelshoffer Ágnes alt delegálja.

44 2008. február 4-i rendkívüli ülése könyvébıl 37/2008. (II. 4.) Kt. határozata helyi népszavazás elrendelésérıl és idıpontjának kitőzésérıl Tolna Város önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv (1)bek. c./ pontjában meghatározott hatáskörében eljárva- Mözs településrész választópolgárának kezdeményezésére az alábbi kérdésben helyi népszavazást rendel el: Egyetért-e azzal, hogy Mözs ismét önálló, elkülönült község legyen? A helyi népszavazás idıpontja: március 09. A Képviselı-testület felkéri a t, hogy a határozat közzétételérıl, valamint a helyi népszavazás elıkészítésérıl és lebonyolításáról a hatályos jogszabályokban elıírt határidık betartásával gondoskodjon. Felelıs: Ezerné dr. Huber Éva Határidı: folyamatos, illetve március 09.

45 2008. február 14-i rendkívüli ülése könyvébıl 38/2008. (II.14.) Kt. határozata a Re-Kom Kht-val kapcsolatos döntések meghozataláról: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kohéziós Alap (ISPA) program keretén belül a déli területre már beszerzett jármővek és eszközök, valamint a létrejövı új létesítmények üzemeltetıjévé a Re-Kom Kht-t (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 4.) december 31-ig kijelöli. 2. A Képviselı-testület a Dél-Balaton és Sió Völgye Települési Szilárd Hulladékgazdálkodási Projekt tájékoztatóját áttekintette, azt tudomásul vette. 3. A Képviselı-testület a mellékelt, Vagyonhasznosító (Siófok Város Önkormányzata) és a Re-Kom Kht. által települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására kötött közfeladat-ellátási szerzıdést megtárgyalta és jóváhagyta. 4. A Képviselı-testület felkéri dr. Sümegi Zoltán t, hogy e határozatot február 29-ig küldje meg Szekszárd Megyei Jogú Város ének. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: február 29.

46 2008. február 14-i rendkívüli ülése könyvébıl 39/2008. (II.14.) Kt. határozata szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az évi C. törvény 23. (1) bekezdésére tekintettel szavazóköreibe az alábbi szavazatszámláló bizottsági tagokat és póttagokat választja meg: Szavazatszámláló bizottságok tagjai és póttagjai: 1. szavazókör: Imre Attiláné Tolna, Szekszárdi u. 12. tag 4. szavazókör: Auerweck Zsuzsanna Tolna, Deák F. u. 75/7. tag Bitterné Joósz Anna Tolna, Bajcsy Zs. u. 16/1. póttag Óvári Istvánné Tolna, Kápolna ltp. 4. póttag 5. szavazókör: Fergelt Mónika TolnaPerczel M. u. 36. tag Bucher Bernadett Tolna, Katona J. u. 10/D tag Bernard Ágnes Tolna, Babits M. u. 38. póttag 6. szavazókör: Strubingerné Pruzsina Erika Tolna, Árpád u. 8/2. póttag 8. szavazókör: Váli Ildikó Tolna, Babits u. 20. póttag 9. szavazókör: Tarjányi Ágostonné Tolna, Lotz K. u. 1. tag Bodóné Horváth Éva Tolna, Madách u. 1., póttag Helyi Választási Bizottság Kárpáti Andrásné TolnaBajcsy Zs. u. 48. póttag A Képviselı-testület felkéri a t és a t, hogy a választás elıkészítésével kapcsolatos kötelezettségeinek a törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott határidıig tegyenek eleget. Felelıs: Ezerné dr. Huber Éva Határidı: folyamatos

47 2008. február 25-i rendkívüli ülése könyvébıl 40/2008. (II.25.) Kt. határozata az Elıkészítı Bizottság javaslatáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a mözsi Elıkészítı Bizottság Tolnával történı településegyesítés megszüntetésének kezdeményezésérıl, az önálló önkormányzatiságból eredı jogokról és kötelezettségekrıl szóló javaslatával kapcsolatos állásfoglalást az elıterjesztés szerint elfogadja. A Képviselı-testület felkéri dr. Sümegi Zoltánt, hogy az állásfoglalást a helyi népszavazást megelızıen falugyőlés keretében ismertesse Mözs településrész lakosságával. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: folyamatos

48 2008. február 28-i ülése könyvébıl 41/2008. (II.28.) Kt. határozata a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 8/2008. (I. 31.) Kt., 9/2008. (I. 31.) Kt., 10/2008. (I. 31.) Kt., 11/2008. (I.31.) Kt., 12/2008. (I. 31.) Kt., 13/2008. (I. 31.) Kt., 14/2008. (I. 31.) Kt., 15/2008. (I. 31.) Kt., 16/2008. (I. 31.) Kt., 17/2008. (I. 31.) Kt., 18/2008. (I. 31.) Kt., 19/2008. (I. 31.) Kt., 20/2008. (I. 31.) Kt., 21/2008. (I. 31.) Kt., 22/2008. (I. 31.) Kt., 23/2008. (I. 31.) Kt., 27/2008. (I. 31.) Kt., 28/2008. (I. 31.) Kt., 30/2008. (I. 31.) Kt., 31/2008. (I. 31.) Kt., 32/2008. (I. 31.) Kt., 33/2008. (I. 31.) Kt., 34/2008. (I. 31.) Kt. és 36/2008. (I. 31.) Kt. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.

49 2008. február 28-i ülése könyvébıl 42/2008. (II. 28.) Kt. határozata: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a mözsi III. sz. fogorvosi körzet betöltésére kiírt, az Egészségügyi Közlöny január 18-i számában megjelent pályázati felhívásra Dr. Somlán György által benyújtott pályázat alapján a fogorvosi teendık ellátására, a Somlán Kft-vel (7691 Pécs, Pajtás u. 18.) május 1-jétıl határozatlan idıre a mellékelt tartalom szerinti vállalkozási szerzıdést, és haszonkölcsön szerzıdést megköti. A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t, hogy a vállalkozási szerzıdést, és haszonkölcsön szerzıdést aláírja. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: március 14.

50 2008. február 28-i ülése könyvébıl 43/2008. (II. 28.) Kt. határozata a Tolnai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat évi munkájáról szóló tájékoztatóról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tolnai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. A Képviselı-testület engedélyezi a Tolnai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat részére, hogy a évben a rendelkezésére álló forrásokból laptop vásároljon.

51 2008. február 28-i ülése könyvébıl 44/2008. (II. 28.) Kt. határozata a közétkeztetésre vonatkozó díjmegállapodás módosításáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat és az Alimentál 91 Kft. által a közétkeztetésre vonatkozóan kötött díjmegállapodás március 1-jével történı módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja. A Képviselı-testület egyben rögzíti, hogy a közétkeztetés esetében a rezsiköltség: Óvodák 503 Ft/nap/fı Iskolák - egyszeri 503 Ft/nap/fı - napi 3-szori 503 Ft/nap/fı Szociális intézmények - napi 3-szori 409 Ft/nap/fı - napi 3-szori szociális kímélı 409 Ft/nap/fı - Szociális, napi egyszeri szállítással 450 Ft/nap/fı A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t a díjmegállapodás módosításának aláírására. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: március 15.

52 2008. február 28-i ülése könyvébıl 45/2008. (II. 28.) Kt. határozata a városi nagyrendezvényekrıl: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi költségvetésében az alábbi városi nagyrendezvényeket támogatja: évi Városi nagyrendezvények I. kategória: Nemzeti ünnepeink Nemzeti ünnep - március 15. Állami ünnep - augusztus 20. Nemzeti ünnep - október 23. II. kategória: Egyéb rendezvények A Város Napja - május 24. Pedagógus Nap június 6. Elszármazottak találkozója Tolna Város Bálja - szeptember 27. Idısek Napja október 1. Egész-ség Hónap november IV. Mözsi Falunap május 31. Mözsi Lovas nap Német Nemzetiségi Nap III. Kategória: Pályázati úton támogatott rendezvények (melyekhez önrész szükséges) IV. Tolnai Nyári Fesztivál augusztus Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi városi nagyrendezvények támogatására ,- Ft támogatást biztosít a évi költségvetésében. 3. A Bezerédj Pál Szabadidıközpont és Könyvtár az általa szervezett városi nagyrendezvényekrıl az éves beszámoló keretében, más szervezık a rendezvényt követı képviselı-testületi ülésen kötelesek szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: március 14.

53 2008. február 28-i ülése könyvébıl 46/2008. (II. 28.) Kt. határozata a évi városi nagyrendezvények keretfelosztásáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi városi nagyrendezvények 4 millió Ft-os keretösszegét az alábbiak szerint osztja fel: évi városi nagyrendezvények Megítélt támogatás I. kategória: Nemzeti ünnepeink Nemzeti ünnep - március 15. Állami ünnep - augusztus 20. Nemzeti ünnep - október 23. II. kategória: Egyéb rendezvények A Város Napja május Pedagógus Nap június Elszármazottak találkozója Tolna Város Bálja - szeptember Idısek Napja október Egész-ség Hónap november IV. Mözsi Falunap május Mözsi Lovas nap Német Nemzetiségi Nap III. Kategória: Pályázati úton támogatott rendezvények (melyekhez önrész szükséges) IV. Tolnai Nyári Fesztivál augusztus

54 2008. február 28-i ülése könyvébıl 47/2008. (II.28.) Kt. határozata a évi III. kategóriás városi nagyrendezvény pályázati kiírásáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázatot ír ki a III. kategóriába sorolt városi nagyrendezvény a IV. Tolnai Nyári Fesztivál támogatására a mellékelt pályázati kiírás szerint. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri dr. Sümegi Zoltán t, hogy gondoskodjon a felhívás Tolnai Népújságban, Tolnai Hírlapban, valamint Tolna város honlapján történı megjelentetésérıl. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: március 14.

55 2008. február 28-i ülése könyvébıl 48/2008. (II. 28.) Kt. határozata foglalkozás-egészségügyi szerzıdés módosításáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Dr. Schaffler Eü. Bt-vel (7130 Tolna, Bajcsy Zs. u. 117.) április 1-én megkötött foglalkozás-egészségügyi szerzıdés határozott idıre, március 31-ig történı hosszabbításával, és a szerzıdés 1. számú mellékletének a csatolt szerzıdés-tervezet szerinti módosításával egyetért. A Képviselı-testület felhatalmazza Tolna Város Polgármesterét a foglalkozásegészségügyi szerzıdés módosításának aláírására. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: március 14.

56 2008. február 28-i ülése könyvébıl 49/2008. (II.28.) Kt. határozata ügyeleti szállítási szerzıdés módosításáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Farkas Endre (71317 Tolna- Mözs, vasút u. 20.) és Szekeres Tamás (7100 Szekszárd, Herman O. u. 33.) egyéni vállalkozókkal június 22-én kötött ügyeleti szállítási szerzıdés 5. pontjának a mellékelt szerzıdés-tervezet szerinti módosításával egyetért. A Képviselı-testület felhatalmazza Tolna Város Polgármesterét az ügyeleti szállítási szerzıdés módosításának aláírására. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: március 14.

57 2008. február 28-i ülése könyvébıl 50/2008. (II. 28.) Kt. határozata a városi sportegyesületek évi tájékoztatójáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a sportegyesületek évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

58 2008. február 28-i ülése könyvébıl 51/2008. (II. 28.) Kt. határozata a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételérıl: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 17/2003. (VII. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 5. sz. mellékletével kapcsolatban tett törvényességi észrevétellel a melléklet 1.j), 1.d)-e), 1.f), 4.a) pontjai tekintetében nem ért egyet, egyebekben az észrevételben foglaltakat tudomásul veszi. A Képviselı-testület felkéri Ezerné dr. Huber Éva t, hogy e határozatot, és a módosított SZMSZ-t küldje meg a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatalnak. Felelıs: Ezerné dr. Huber Éva Határidı: március 31.

59 2008. február 28-i ülése könyvébıl 52/2008. (II.28) Kt. határozata a város Szabályozási Tervének módosításáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 158/2005 (VI.02.) Kt. határozatával jóváhagyott Egységes Település-rendezési Terv Település-szerkezeti Terve módosítását a mellékelt Tervlap alapján elfogadta.

60 2008. február 28-i ülése könyvébıl 53/2008. (II.28) Kt. határozata értékvédelmi pályázat kiírásáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Az építészeti örökség helyi védelmérıl szóló 6/2005 (III.1.) rendelete 11. (1) elıírásai alapján pályázatot ír ki bruttó Ft keretösszeg erejéig, a mellékelt tartalommal és felkéri dr. Sümegi Zoltán t, valamint Lovas Ferenc fıépítészt a pályázati felhívás megjelentetésére. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Lovas Ferenc fıépítész Határidı: május 30.

61 2008. február 28-i ülése könyvébıl 54/2008. (II.28.) Kt. határozata autóbusz-pályaudvar áthelyezésérıl: Tolna Város Önkormányzata támogatja a buszpályaudvar áthelyezését a Szent István térrıl. A képviselı-testület felkéri dr. Sümegi Zoltán t, hogy az autóbuszforduló elhelyezése tekintetében folytasson tárgyalásokat. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: folyamatos

62 2008. február 28-i ülése könyvébıl 55/2008. (II.28.) Kt. határozata a Tolnai Kommunális és Építıipari Kft. telephelyébıl kialakított ingatlan értékesítésérıl: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a Tolnai Kommunális és Építıipari Kft. egyedüli tagja, hozzájárul, hogy a Kft. a tulajdonában lévı tolnai 997/3- as helyrajzi számú ingatlant értékesítse. Felelıs: Wiedemann Éva ügyvezetı Határidı: március 31.

63 2008. február 28-i ülése könyvébıl 56/2008. (II. 28.) Kt. határozata megállapodás kötésérıl a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a mellékelt tartalommal elfogadja a Szociális Intézményfenntartó Társulás és a Szekszárd és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás által kötendı megállapodást az egyes szociális szakosított feladat- és hatáskörök ellátására. 2. A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t a feladatellátási megállapodás aláírására. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: március 14.

64 2008. február 28-i ülése könyvébıl 57/2008. (II. 28.) Kt. határozata a Polgármesteri Hivatal létszámának növelésével összefüggı döntésrıl: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának 39 fırıl 41 fıre történt március 1-jétıl hatályos növelésével összefüggésben felkéri Ezerné dr. Huber Éva t, hogy a létszámnövelés fedezetét építse be a évi költségvetési rendeletbe, továbbá felkéri dr. Sümegi Zoltán t, hogy a költségvetési rendelet e tárgyú módosítását terjessze a Képviselı-testület elé. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán, Ezerné dr. Huber Éva Határidı: májusi testületi ülés

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 20-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 20-i ülése jegyzıkönyvébıl 2009. január 20-i ülése könyvébıl 1/2009. (I. 20.) Kt. határozata a koncessziós szerzıdés tervezetének módosításáról: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 299/2008. (XII. 10.) Kt. határozat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Tagok kilépése intézményfenntartó társulásból, gesztor önkormányzat közoktatási feladatátadása államháztartáson kívülre Elıkészítette: Sápi András oktatási referens Igazgatási Osztály Váczi Julianna

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7130 Tolna, Hősök tere 1. Szám: 10-1083-0/2011. A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 156/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Tájékoztató Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) h a t á r o z a t a

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) h a t á r o z a t a órakor tartott közmeghallgatás ülése könyvébıl. NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 9. szám 2008. Október 30. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008.X.22.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 96/2014.(V.29.) határozata a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 96/2014.(V.29.) határozata a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 96/2014.(V.29.) a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-170/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 193. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 192/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Alapító Okiratok módosítása

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 105/ÖK/2009.(III.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 264 MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: A Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévı könyvtár és múzeum átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatala E L İ T E R J

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Közgyőlési határozatok

Közgyőlési határozatok Közgyőlési határozatok 2009 Az MNOÖ Közgyőlésének 1/2009 (02.14.) számú határozata: A Közgyőlés úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatával a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5219-2/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata. önkormányzatokra. a Képviselı-testület

Esztergom Város Önkormányzata. önkormányzatokra. a Képviselı-testület Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete a 2011. évi önkormányzati válságköltségvetésrıl és a válságköltségvetés végrehajtásának szabályairól Esztergom

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-3/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı:, a közgyőlés

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 5.sz. 2012. MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVOLYAM 5.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 7-29. oldal II.

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja.

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 18-én megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15. 00 óra.) Jelen vannak: Alattyányi István,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T 2010. június 30-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 19/2010.(VI.30.) 20/2010.(VII.5.) 21/2010.(VII.5.) 22/2010.(VI.30.) A humán papiloma vírus elleni védıoltás támogatásáról A Tata Építési

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 31-én tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2011. (II. 01.) Lakások és helyiségek bérlete, elidegenítése

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 6. szám 2010. június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. június 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Adásvételi szerzıdés

Adásvételi szerzıdés 1 Ingatlan-adásvételi szerzıdés telekingatlanra, foglaló beszámításával és tulajdonjog fenntartása mellett (tájékoztató jellegő iratminta) Adásvételi szerzıdés amely létrejött egyrészrıl családi és utónév:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.77-15/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. június 25-én (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1712/2009 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 6/2009. Balatonvilágosi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 199/2010. (V.27.) K.H.SZ. A KERESKEDELMI ÉS HITELBANK ZRT. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSI AJÁNLATA ELFOGADÁSÁRÓL 6.

TARTALOMJEGYZÉK 199/2010. (V.27.) K.H.SZ. A KERESKEDELMI ÉS HITELBANK ZRT. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSI AJÁNLATA ELFOGADÁSÁRÓL 6. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 3. 9/2010. (V.28.) K.R.SZ. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL VALAMINT A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRİL ÉS ELIDEGENÍTÉSÉRİL

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a háziorvosi és fogorvosi mőködtetési

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet könyvébıl: 31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelés érdekében egyes önkormányzati

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) ajánlatához

ELİTERJESZTÉS a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) ajánlatához Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 27. Száma: 17391-24/2015. Elıkészítı: Kónya Brigitta önkormányzati és vagyonhasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 70. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY:

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: Pályázati lehetőségekről tájékoztató KEOP-2011-6.2.0/B KEOP-2011.4.9.0 ELŐADÓ: Kovács József polgármester

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11-én de. 11 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben