Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete április 28-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére"

Átírás

1 Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl Tisztelt Képviselı Asszonyok és Urak! A évi munkatervben foglaltak szerint az alábbiakban számolok be a képviselı-testület tagjai részére december 1-tıl március 31-ig az átruházott hatáskörben általam hozott döntésekrıl: 1. LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS december hónapban lakásfenntartási támogatás megállapítására nem került sor. A jelzett hónapban 7 fı esetében járt le az ellátás folyósítása december hónapban 41 fı részesült ebben a támogatási formában, a kifizetett összeg: Ft volt január 1-tıl március 31-ig 4 fı részére került megállapításra a lakásfenntartási támogatás, 11 fı esetében pedig ismételt megállapításra került sor. A jelzett idıszakban 4 fınek szőnt meg az ellátása az egy év lejárata miatt, 1 fı esetében pedig az ellátásra jogosult személy meghalt. Az 1 fı részére kifizetett lakásfenntartási támogatás összege Ft Ft között mozog január 1-tıl március 31-ig kifizetett lakásfenntartási támogatás havi bontásban: Hónap Fı Normatív Kiegészítés Összesen támogatás január február március összesen: január 1-tıl március 31. napjáig összesen Ft normatív lakásfenntartási támogatás és Ft kiegészítés került kifizetésre.

2 2. TARTÓSAN BETEG SZEMÉLY GONDOZÁSÁÉRT MEGÁLLAPÍTOTT ÁPOLÁSI DÍJ Ápolási díj tartósan beteg személy gondozásáért a jelzett idıszakban nem került megállapításra. 3. ÁTMENETI SEGÉLY december hónapban 2 fı részére összesen Ft átmeneti segély került kifizetésre. Az 1 fı részére kifizetett segély összege Ft január 1-tıl március 31. napjáig 6 fı részére összesen Ft átmeneti segély kifizetésére került sor. Átmeneti segélyt kamatmentes kölcsön formájában december hónapban 2 fı kapott, a kifizetett kölcsön összege Ft. Az 1 fı részére kifizetett kölcsön összege Ft-ig terjed. A kifizetett kamatmentes kölcsönbıl a képviselı-testület 1 fı esetében Ft-ot méltányosságból elengedett. Átmeneti segélyt kamatmentes kölcsön formájában január 1-tıl március 31. napjáig 23 fı kapott. Az egy fı részére kifizetett kölcsön összege Ft-ig terjed január 1-tıl március 31. napjáig 23 fı részére összesen Ft kamatmentes kölcsön kifizetésére került sor, melybıl március 31-ig Ft visszafizetésre került. Átmeneti segély iránti kérelem elutasítására a jelzett idıszakban nem került sor. 4. RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban december hónapban 2 család 7 gyermeke részesült, a kifizetett támogatás összege Ft január 1-tıl március 31-ig 4 család 12 gyermeke részére összesen Ft rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kifizetésére került sor. 5. SZÜLÉSI TÁMOGATÁS Az önkormányzat kérelemre szülési támogatást nyújt az újszülött családjának, ha a családban az egy fıre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a Ft-ot, és az újszülött lakóhelye Nyirád községben van december hónapban 2 fı részére Ft szülési támogatás kifizetésére került sor január 1-tıl március 31. napjáig 3 fı részére összesen Ft szülési támogatás kifizetésére került sor. 6. TEMETÉSI TÁMOGATÁS Az önkormányzat kérelemre, temetési támogatást nyújt annak a kérelmezınek, aki nyirádi lakos eltemettetésérıl gondoskodott, és a kérelmezı családjában az egy fıre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a Ft-ot. A temetési támogatás összege Ft.

3 2010. december hónapban 2 fı részére Ft temetési támogatás kifizetésére került sor január 1-tıl március 31. napjáig 8 fı részére összesen Ft temetési támogatás kifizetésére került sor. Kérem, a fenti beszámolóm megtárgyalását és elfogadását! Nyirád, április 20. Sarkadi-Nagy András polgármester

4 Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ napirendi pont Ügyszám: 56-50/2011. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének április 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtása Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! A képviselı-testület szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 26. (1) bekezdés e) pontjában elıírtak szerint az alábbiakban adok tájékoztatást a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról: 75/2010. (XI. 27.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzata egyszerő közbeszerzési eljárást indít a Válasz az információs társadalom kihívásaira a nyirádi iskolában címő, TIOP / kódszámú projekt keretében megvalósítandó informatikai eszközök beszerzése tárgyában. A képviselı-testület az ajánlatok elbírálására közbeszerzési bírálóbizottságot hoz létre, melynek tagjai a következık: Elnök: Nagy Gábor képviselı; informatikus Titkár: Lovasi Erika jegyzı Tagjai: Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintézı Igaz Sándor a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda- Bölcsıdéje intézményvezetıje Nagy Noémi a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda- Bölcsıdéje intézményvezetı-helyettese Dr. Péntek Zoltán a DOLUS MALUS 2005 Bt. vezetıje Felelıs: Nagy Gábor képviselı Határidı: február 28. A közbeszerzési eljárás rendben, határidın belül lezárult. 78/2010. (XI. 18.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete összevonja az önkormányzat tulajdonában lévı Nyirád, 705 hrsz.-ú óvoda megnevezéső és a 701/16. hrsz.-ú beépítetlen terület megnevezéső ingatlanokat.

5 A képviselı-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a telekegyesítéssel kapcsolatos munkával Pintér László 8300 Tapolca, Hısök tere 9. szám alatti lakos földmérı mérnököt megbízza. A képviselı-testület felhatalmazza Pintér László földmérıt, hogy a telekegyesítési eljárással kapcsolatban az önkormányzat nevében az építésügyi hatóságnál és a földhivatalnál teljes jogkörrel eljárjon. A földméréssel és telekegyesítéssel kapcsolatban felmerülı költségek fedezetét a képviselıtestület az önkormányzat évi költségvetésében, a város- és községgazdálkodás szakfeladaton biztosítja. Felelıs: Simon Balázs alpolgármester Határidı: december 31. A telekegyesítés megtörtént, melyre az óvoda felújítási pályázatához volt szükség annak érdekében, hogy a tervezett parkoló és a közút (Rózsa Ferenc utca) kapcsolata biztosított legyen. A telekegyesítéssel kapcsolatban összesen Ft-ot fizettünk ki Pintér László részére. 79/2010. (XII. 2.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a KEOP /A jelő Fenntartható életmódot, fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek címő, házi komposztálás elısegítése elnevezéső pályázatra. A pályázat bruttó költsége Ft, melybıl az önkormányzati önrész Ft. Az önrész összegét a képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésében, a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. Felelıs: Sarkadi-Nagy András polgármester Határidı: december 31. A határozatot február 15-én a képviselı-testület a következık szerint módosította: 11/2011. (II. 15.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete az alábbiak szerint módosítja a 79/2010. (XII. 2.) határozatát: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a KEOP /A jelő Fenntartható életmódot, fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek címő, házi komposztálás elısegítése elnevezéső pályázatra. A pályázat bruttó költsége Ft, melybıl az önkormányzati önrész Ft. A megpályázott támogatás összege: Ft. Az önrész összegét a képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésében, a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati hiánypótlás benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. Felelıs: Sarkadi-Nagy András polgármester Határidı: február 21. Azért volt szükséges a határozatot módosítani, mert hiánypótlási felhívást kaptunk. Megváltozott a pályázat bruttó költsége, ennél fogva az önkormányzati önrész is. Az

6 eredeti határozatunkhoz képest Ft önrészt, összesen Ft-ot kellett vállalnunk. A megpályázott teljes összeget elnyertük, a szerzıdéskötés megtörtént. A projekt megvalósításának határideje március 31. A megvalósítást a Science Consulting Kft. végzi, a megvalósítás költségét a pályázati támogatás fedezi. 80/2010. (XII. 2.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzata vállalkozói szerzıdést köt a Science Consulting Kft.-vel székhelye: 1211 Budapest, Kossuth L. u. 62., irodája: 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 12., képviselıje: Kerner István a KEOP /A jelő Házi komposztálás elısegítése címő pályázat elkészítésére pályázatírás, beszámoló készítés, teljes projektmegvalósítás 250 db komposztáló láda beszerzésével a határozat melléklete szerinti vállalkozási szerzıdéstervezetben foglaltak szerint. A képviselı-testület megbízza a polgármestert a vállalkozói szerzıdés aláírásával. Felelıs: Sarkadi-Nagy András polgármester Határidı: december 15. A vállalkozói szerzıdést megkötöttük, a teljes projektmegvalósítás költségét mint fentebb leírtam a pályázati támogatás fedezi. A Kft. még tavaly, az ajánlata megtételekor felajánlott a pályázaton kívül + 30 db ládát ajándékba. A képviselıtestületre váró feladat annak meghatározása, hogy milyen szempontok szerint legyen elosztva a db komposztáló láda a közel 750 nyirádi család között. 84/2010. (XII. 15.) Ökt. határozat 1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete nem fogadja el a DRV Zrt. által tett, a január 1-jétıl esedékes ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjára vonatkozó javaslatokat, egyeztetést kér a díjak felülvizsgálatára. 2. A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen a DRV Zrt.-vel annak érdekében, hogy a szennyvíz-beruházás befejezését követıen az önkormányzattól a szolgáltató által átvett eszközök a nyirádi szennyvíztisztító telepre kerüljenek. 3. A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy kezdeményezze a DRV Zrt.-nél, hogy az általa vállalt, de elmaradt, a szennyvíztisztító telep irányítástechnikai fejlesztésére vonatkozó munkákat végezze el. 4. A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot más, stabil szolgáltatóval annak érdekében, hogy a képviselı-testület megvizsgálhassa a szolgáltató-váltás lehetıségét a szennyvíz-, az ivóvíz, vagy mindkét szolgáltatás tekintetében. Felelıs: Sarkadi-Nagy András polgármester Határidı: 1-3. pont december 23., 4. pont január 31. A DRV Zrt.-vel tárgyalásokat folytattunk, de az nem vezetett eredményre január 16-i hatállyal az eredetileg beterjesztett vízdíjakat fogadta el a képviselıtestület. A DRV Zrt. elvégezte a szennyvíztisztító telep irányítástechnikai fejlesztésére vonatkozó munkákat. A Bakonykarszt Zrt.-vel ismét tárgyalásokat kezdeményeztem e tárgyban, melynek eredményérıl a soron következı testületi ülésen fogok beszámolni.

7 85/2010. (XII. 15.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a lejárt határidejő képviselıtestületi határozatokról szóló tájékoztatót. A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy levélben keresse meg a Fotovoltaik Ungarn Kft.-t és a MODULOR Kft.-t annak érdekében, hogy a megújuló energiaforrás hasznosítását szolgáló beruházás jelenlegi állapotáról tájékozódjon. Felelıs: Sarkadi-Nagy András polgármester Határidı: január Megkeresésemre a MODULOR Kft. vezetı tervezıje telefonon tájékoztatott, hogy a projekttel kapcsolatban eddig nem végzett érdemi munkát a Fotovoltaik részére. Ígéretet tett arra, hogy változás esetén értesít. - A Fotovoltaik Ungarn Kft. a részére küldött levelemet a posta háromszori próbálkozása ellenére nem vette át, a küldeményt nem kereste megjelöléssel a levél visszaérkezett. 91/2010. (XII.15.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete nem hagyja jóvá az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás évi belsı ellenırzési munkatervének Nyirád Község Önkormányzatára vonatkozó éves belsı ellenırzési tervét. A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy kérje a belsı ellenırzési munkaterv módosítását az alábbiak szerint: Az 53. és 62. sorszám alatti ellenırzés témája a Szociális Segítı Központ mőködésének segítı, feltáró ellenırzése legyen. Az ellenırzés elsı idıpontja március, vagy április hónapra essen, idıtartama 10 nap legyen; a második idıpont szeptember hónapra essen, idıtartama 10 nap legyen. A 3. sorszám alatti ellenırzés idıtartama 8 nap legyen. Indokolás 1. A képviselı-testület nem tartja szükségesnek a közbeszerzési eljárás ellenırzését, ugyanis az élelmiszer és tisztítószerek beszerzésére vonatkozó közbeszerzési kötelezettség megszőnik, az egyetlen egyéb, önkormányzatunkat érintı közbeszerzési eljárást pedig szakmailag hozzáértı közbeszerzési szakreferens bonyolítja le. 2. A kistérségi társulási normatív állami támogatás-igénylés, elszámolás, adatszolgáltatási, dokumentálási és felülvizsgálati rendjének ellenırzésére a közelmúltban került sor. Ennél fontosabbnak tartja a képviselı-testület a Szociális Segítı Központ mőködésével kapcsolatos feltáró, segítı ellenırzést egyrészt az új intézményvezetı segítése céljából, másrészt a MÁK által 2010-ben feltárt súlyos hiányosságokhoz hasonló esetek megelızése céljából. A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy döntésérıl az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulást értesítse. Felelıs: Sarkadi-Nagy András polgármester Határidı: december 31. A képviselı-testület döntésérıl a Kistérségi Társulást határidıben értesítettem, kérésünket az ellenırzések tényleges idıpontja megállapításánál nem vették figyelembe, levelemre nem válaszoltak.

8 92/2010. (XII.15.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete a és a évben évi Ft támogatást nyújt a nyirádi háziorvosi szolgálat részére annak érdekében, hogy a heti egyszeri vérvétel mint egészségügyi szolgáltatás a nyirádi betegek részére helyben, a nyirádi háziorvosi rendelıben biztosított legyen. A képviselı-testület a támogatás fedezetét 2010-ben az önkormányzat költségvetésében, a tartalék terhére biztosítja, a évi támogatást a évi költségvetésében tervezi. A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetésére intézkedjen. Felelıs: Sarkadi-Nagy András polgármester Határidı: december 31., és december 31. A doktornıvel többször is tárgyalásokat folytattam az összeg átvételének módjáról. A doktornı kérése az, hogy a évi támogatás összegét a háziorvosi szolgálati lakás felújítására fordítsuk. A felújítás befejezését követıen került sor a támogatás átutalására. 93/2010. (XII.15.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete Söjtöri Ernı nyirádi és Söjtöriné Tóth Bernadett tapolcai lakos kérésére hozzájárul ahhoz, hogy a részükre térítésmentesen átadott telken felépített lakóházukat értékesítsék a következı feltétellel: A velük szeptember 16-án megkötött ingatlan-átruházási szerzıdés 6. pontjában rögzített, a lakóházuk elidegenítésére vonatkozó kikötést úgy módosítják, hogy az érintett ingatlannak 15 éven belüli elidegenítése esetén az ingatlant térítésmentesen átvevık (Söjtöri Ernı és Söjtöriné Tóth Bernadett) Ft-ot kötelesek Nyirád Község Önkormányzata számlájára egy összegben megfizetni. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete megbízza dr. Kocsis József ügyvédet 8300 Tapolca, Hısök tere 4., hogy a szerzıdésmódosítást készítse el. A szerzıdésmódosítással kapcsolatos költségeket Söjtöri Ernı és Söjtöriné Tóth Bernadett viselik. Felelıs: Sarkadi-Nagy András polgármester Határidı: január 31. Az ügyfelekkel határidıben megkötöttem a szerzıdésmódosítást. Idıközben a vevıik visszaléptek, így az ingatlan értékesítésére Söjtöriék részérıl nem került sor. 94/2010. (XII.15.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı Nyirád, 1005/18 hrsz.-ú, természetben a 8454 Nyirád, Akácfa utca 14. szám alatt található, beépítésre szánt építési telek tulajdonosának 1/2-1/2 tulajdoni arányban kijelöli Horváth Károly ajkai és Horváthné Török Erzsébet nyirádi lakost. A fenti építési telket az önkormányzat térítésmentesen tulajdonba adja nevezetteknek az alábbi feltételekkel: 1. A telektulajdonosok vállalják, hogy a telken 3 éven belül lakóházat építenek. 2. Vállalják azt, hogy ha a térítésmentesen tulajdonba adott telken épített lakóingatlanukat 15 éven belül elidegenítik, az önkormányzat részére az akkori Nyirád községben érvényes telekár kétszeresét fizetik meg. 3. Vállalják, hogy legkésıbb a lakás használatbavételi engedélye kiadásának napjától Nyirád községben állandó lakóhelyet létesítenek.

9 4. A telektulajdonosok a nevezett ingatlanra az önkormányzat részére a szerzıdés aláírásától számított 5 éves határozott idıre vételi (opciós) jogot engednek. A vételi jogot biztosító szerzıdésben az ingatlan vételárát a szerzıdı felek Ft-ban állapítják meg. 5. A telektulajdonosok vállalják - a családi ház felépítése szerzıdési biztosítékaként Ft bánatpénz befizetését az önkormányzat számlájára. A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy nevezettekkel a szerzıdést a fenti feltételekkel kösse meg. Felelıs: Sarkadi-Nagy András polgármester Határidı: január 31. A telekigénylıkkel határidıben megkötöttem az ingatlan átruházási és vételi jogot biztosító szerzıdést. 95/2010. (XII.15.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 47/2009. (V. 28.) határozatával elfogadott, a Szociális Segítı Központ alapító okiratáról szóló határozatát január 1-jei hatállyal a következık szerint módosítja: Az alapító okirat 8. pontja, Idısek nappali ellátása szakfeladat az alábbiakra módosul: Idısek nappali ellátása Kapacitásmutató: férıhelyek száma 30 fı Feladatmutató: ellátást igénylık száma Teljesítménymutató: ellátottak száma Felelıs: Sarkadi-Nagy András polgármester Határidı: január 1. A szakfeladat módosítás határidıben megtörtént, a változást a MÁK átvezette. 96/2010. (XII.15.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete december 16-i hatállyal 1 fıvel megemeli a Szociális Segítı Központ létszámát. A képviselı-testület a létszámbıvítéssel kapcsolatos kiadások fedezetét az önkormányzat költségvetésében biztosítja. Felelıs: Sarkadi-Nagy András polgármester Határidı: december 16. A létszámbıvítés december 16-i hatállyal megtörtént. 97/2010. (XII. 15.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete Ft támogatást nyújt a nyirádi székhelyő Iskola a gyermekeinkért Közalapítványnak. A képviselı-testület a támogatás fedezetét Németh András képviselı által az önkormányzat javára lemondott képviselıi tiszteletdíjból biztosítja.

10 A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetésére intézkedjen. Felelıs: Sarkadi-Nagy András polgármester Határidı: december 31. A támogatás összegének átutalására április 21-én került sor. 1/2011. (I.14.) Ökt. határozat A köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 21. (5) bekezdése alapján Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárul Lovasi Erika ( személyes adatok..) Nyirád Község Önkormányzata jegyzıjének január 16. napjától az új jegyzı kinevezése napjáig Szıc Község Önkormányzatának helyettes jegyzıjévé történı kinevezéséhez, a következı feltételekkel: Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete és Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete között kötendı megállapodás alapján a helyettes jegyzı munkaideje heti 18 óra. Illetmény részletezése A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert Szıc Község Önkormányzata Képviselıtestületével megkötendı megállapodás aláírására. Felelıs: Sarkadi-Nagy András polgármester Határidı: január 16. A megállapodást Szıc Község Önkormányzatával megkötöttük, a jegyzı asszony helyettesítés céljából heti két alkalommal van távol. 2/2011. (I.14.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete a férje halálesetére, anyagi helyzetére és négy kiskorú gyermekére tekintettel méltányosságból elengedi Harsányiné Petró Andrea lakóhelye címe Ft összegő tartozását, melyet nevezett az /2010. számú határozat alapján, átmeneti segélyként, kamatmentes kölcsön formájában vett fel az önkormányzattól. A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy döntésérıl az érintettet értesítse, és a tartozás törlésére intézkedjen. Az Ft fedezetét a képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. Felelıs: Sarkadi-Nagy András polgármester Határidı: január 26. A döntésrıl az ügyfelet határidıben értesítettem, az Ft tartozást töröltettem. 3/2011. (I.14.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete a férje halálesetére, anyagi helyzetére és négy kiskorú gyermekére tekintettel Ft vissza nem térítendı támogatásban részesíti Harsányiné Petró Andrea 8454 Nyirád, Széchenyi u. 13. szám alatti lakost.

11 A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy döntésérıl az érintettet értesítse, és a támogatás kifizetésére intézkedjen. A támogatás fedezetét a képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. Felelıs: Sarkadi-Nagy András polgármester Határidı: január 26. A döntésrıl az ügyfelet határidıben értesítettem, a támogatás összegét határidıben kifizettettem. 5/2011. (I.24.) Ökt. határozat 1) Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete december 31. napjával kiválik az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulásból. 2) Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete január 1-jei hatállyal társulni kíván a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásához. 3) A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy döntését az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetével és tagjaival, valamint a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnökével közölje. 4) Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete kezdeményezi a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény mellékletében megjelölt kistérségi lehatárolás megváltoztatását úgy, hogy Nyirád község az Ajkai kistérségbıl a Tapolcai kistérségbe kerüljön. 5) A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a kistérségi lehatárolás megváltoztatásának kezdeményezéséhez a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa és a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács véleményét kérje meg. Felelıs: Sarkadi-Nagy András polgármester Határidık: 1) december 31. 2) január 1. 3) február 4. 4) április 1. 5) február 4. 3) A döntést az ajkai kistérség munkaszervezetével és tagjaival, valamint a tapolcai kistérség elnökével határidıben közöltem. 5) A támogató vélemények megkérését február 3-án postáztuk. 4) A belügyminiszternek a kezdeményezést április 21-én tudtuk postázni, mert a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács - többszöri érdeklıdésem ellenére - csak az április 7-i ülésén tőzte napirendjére a kistérségi lehatárolás megváltoztatását, és április 20-án küldte meg önkormányzatunk részére a támogató határozatot.

12 6/2011. (I.24.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ NFM Útpénztár Elıirányzat finanszírozásában meghirdetett, az országos közutak átkelési, valamint a lakott területekhez közvetlenül kapcsolódó szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a jármővek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozásokra. A pályázati támogatással beszerezni kívánt közlekedésbiztonsági eszköz: 2 db SELEX SKRL-A4L típusú sebességkorlátra figyelmeztetı berendezés. A berendezés beszerzésének és telepítésének költségei: SELEX SKRL-A 4L típ. sebességkorlátra figyelmeztetı berendezés 2 db x Ft = Ft Analizáló program 2 x Ft = Ft Tartószerkezet 2 x Ft = Ft Telepítés 2 x Ft = Ft Napelem 2 x Ft = Ft Akkumulátor + tartódoboz 2 x Ft = Ft Összesen nettó: Ft ÁFA 25 % Ft Összesen bruttó: Ft Az önkormányzat által biztosított önrész: A megpályázott támogatás összege: Ft Ft A képviselı-testület a Ft önrész fedezetét az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. A képviselı-testület megbízza a jegyzıt a pályázat elkészítésével és benyújtásával. Felelıs: Lovasi Erika jegyzı Határidı: február 14. A pályázatot határidıben benyújtottuk, elbírálása még nem történt meg. 7/2011. (I.27.) Ökt. határozat 1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását az elıterjesztés 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelıen. Az elıterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának hatályba lépésével egyidejőleg az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás 2/2004.(VII.21.) TT. számú határozatával elfogadott és a 48/2008.(XI.19.) TT. számú határozatával utolsóként módosított társulási megállapodás hatályát veszti. 2. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását aláírja. 3. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy a határozatot az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Elnökének küldje meg. Felelıs: Sarkadi-Nagy András polgármester Határidı: január 31.

13 A határozatot határidıben megküldtem, a társulási megállapodást aláírtam. A társulási megállapodás tervezetét sürgısen, legkésıbb január 31-ig kellett elfogadnunk, hogy átvezethessék a társulási megállapodásban a Noszlopi szociális feladatellátás bıvülését Bakonypölöske Önkormányzatával, melyet, ha nem vezetnek át, akkor elveszítik két hónap szociális normatív támogatását, illetve mi Nyirád, a mozgókönyvtári támogatást. 12/2011. (III. 3.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással elfogadja a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje önállóan mőködı költségvetési szerv évi költségvetését. Az elfogadott kiadások és bevételek beépülnek a gesztor - Nyirád Község Önkormányzata - költségvetésébe. Felelıs: Sarkadi-Nagy András polgármester Határidı: március 4. A társulás költségvetése beépült önkormányzatunk költségvetésébe. 13/2011. (III. 21.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete pályázatot fog benyújtani a 7/2011. (III. 9.) BM rendelettel - a társult formában mőködtetett, kötelezı önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésének, felújításának támogatására - kiírt pályázatra. A fejlesztés, felújítás tárgya: A Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje nyirádi általános iskola alsó tagozatos épülete lesz. A fejlesztési célokat, a fejlesztés pontos költségét, a fejlesztés rangsorát és az önkormányzati önerı összegét a képviselı-testület a szükséges árajánlatok és költségvetések ismeretében fogja meghatározni. A képviselı-testület megbízza Nagy Gábor képviselıt és Lovasi Erika jegyzıt, hogy az árajánlatokat szerezzék be, és a pályázat beadásának elıkészítését kezdjék meg. Felelıs: Nagy Gábor képviselı és Lovasi Erika jegyzı Határidı: március 29. A pályázat elıkészítése és beadása rendben megtörtént. 14/2011. (III. 21.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete az ajkai Polgári Védelmi Kirendeltség mőködését évben Ft-tal támogatja a polgári védelmi feladatok színvonalas, a lakosság érdekét szolgáló ellátása érdekében. A képviselı-testület megbízza az alpolgármestert, hogy a támogatás felhasználásáról szóló megállapodást írja alá, és megbízza a jegyzıt, hogy a támogatás összegét a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvár, Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára utaltassa át. A képviselı-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat évi költségvetésében, a polgármesteri hivatal szakfeladaton tervezett tartalék terhére biztosítja. Felelıs: Simon Balázs alpolgármester és Lovasi Erika jegyzı Határidı: április 21.

14 A képviselı-testület döntésérıl határidıben értesítettem a Polgári Védelmi Kirendeltséget, a pénzeszköz átadásról szóló megállapodást aláírtam, a támogatás összegének átutalásáról intézkedtem. 15/2011. (III. 21.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elutasítja a Veszprém Megyei Mentıszervezet 04 Alapítvány 8200 Veszprém, Almádi u. 36. anyagi támogatás iránti kérelmét. Indokolás: Az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzeti nem teszi lehetıvé a támogatást. A képviselı-testület megbízza az alpolgármestert, hogy döntésérıl az alapítványt tájékoztassa. Felelıs: Simon Balázs alpolgármester Határidı: április 5. A képviselı-testület döntésérıl az alapítványt határidıben értesítettem. 16/2011. (III. 21.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete március 22-tıl december 31- ig az alábbi csapatoknak heti 2 óra idıtartamban térítésmentesen biztosítja a tornaterem használatát edzés céljából: 1. Férfi futballcsapat 2. Nıi futballcsapat 3. Nıi kézilabda csapat A csapatok számára az ingyenes igénybevétel a bérelt és fizetıs igénybevételektıl mentes, szabad órákban lehetséges. A képviselı-testület megbízza az alpolgármestert, hogy döntésérıl az érintetteket értesítse. Felelıs: Simon Balázs alpolgármester Határidı: március 22. A határozat egy-egy példányát postáztam Fermos László, Igaz Sándor, Szalai Sándor, Schneider Zoltán, Földi Kornél és Horváth Zoltán részére. 17/2011. (III. 29.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a 7/2011. (III. 9.) BM rendelettel - a társult formában mőködtetett, kötelezı önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésének, felújításának támogatására - kiírt pályázatra. A fejlesztés, felújítás tárgya: A Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje nyirádi általános iskola alsó tagozatos épülete. Fejlesztési célok, a fejlesztés költsége és a fejlesztés rangsora: 1. Főtéskorszerősítés: Ft 2. Külsı hıszigetelés, nyílászárócsere: Ft 3. Világítótestek cseréje: Ft 4. Vizesblokk felújítása: Ft

15 5. Bitumenes tetıfedés: Ft 6. Akadálymentesítés, belsı nyílászárók cseréje: Ft A fejlesztés összes költsége: Ft Igényelt pályázati támogatás: Ft Az önkormányzat által biztosított önerı: Ft A képviselı-testület a Ft önerı összegét az önkormányzat évi költségvetésében, a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja. A képviselı-testület megbízza Nagy Gábor képviselıt és Lovasi Erika jegyzıt a pályázat elkészítésével és benyújtásával. Felelıs: Nagy Gábor képviselı és Lovasi Erika jegyzı Határidı: április 1. A pályázat benyújtása határidıben megtörtént. 21/2011. (IV. 14.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete az alábbiak szerint módosítja a 17/2011. (III. 29.) önkormányzati képviselı-testületi határozatát: Nyirád Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a 7/2011. (III. 9.) BM rendelettel - a társult formában mőködtetett, kötelezı önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésének, felújításának támogatására - kiírt pályázatra. A fejlesztés, felújítás tárgya: A Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje nyirádi általános iskola alsó tagozatos épülete. Fejlesztési célok, a fejlesztés költsége és a fejlesztés rangsora: 1. Főtéskorszerősítés: Ft 2. Külsı hıszigetelés, nyílászárócsere: Ft 3. Világítótestek cseréje: Ft 4. Vizesblokk felújítása: Ft 5. Bitumenes tetıfedés: Ft 6. Akadálymentesítés, belsı nyílászárók cseréje: Ft A fejlesztés összes költsége: Ft Igényelt pályázati támogatás: Ft Az önkormányzat által biztosított önerı: Ft A képviselı-testület a Ft önerı összegét az önkormányzat évi költségvetésében, a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja. A képviselı-testület megbízza Nagy Gábor képviselıt és Lovasi Erika jegyzıt a pályázat hiánypótlásának elkészítésével és benyújtásával. Felelıs: Nagy Gábor képviselı és Lovasi Erika jegyzı Határidı: április 20. A hiánypótlást határidıre, maradéktalanul teljesítettük.

16 Kérem a képviselı-testület tagjait tájékoztatóm megtárgyalására és elfogadására. Nyirád, április 21. Tisztelettel: Sarkadi-Nagy András polgármester

17 Nyirád Község Önkormányzatának Jegyzıjétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ Ügyszám: 56-46/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete április 28-i ülésére Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése elıírja, hogy a helyi önkormányzatnak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készítenie, amelyet a képviselı-testületnek meg kell tárgyalnia. 1. A település demográfiai mutatói Nyirád község lakossága december 31-én 1992 fı volt. A korosztály szerinti megoszlás az alábbiak szerint alakult: Korcsoport Férfi (fı) Nı (fı) Összesen (fı) Összesen: Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások

18 2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A tárgyévben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek száma 147 fı volt. Megszüntetésre a tavalyi év során nem került sor. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekek kor szerinti megoszlása Korcsoport Fı Ebbıl tartósan beteg Összesen: évben a jövedelemhatár Ft, gyermekeit egyedülálló szülıként nevelı család esetében Ft volt. A kérelmezı családokra jellemzı, hogy rossz anyagi körülmények között élnek. Sok esetben egyik vagy mindkét szülı munkanélküli, családjukban kettı vagy több gyermeket nevelnek. 23 családnál egyedül álló szülı neveli gyermekét/gyermekeit. A családokban az egy fıre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj minimum alatt vagy annak közelében van Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatásban 3 család 3 gyermeke részesült. 2 gyermek 2 alkalommal részesült ebben a támogatási formában. 1 esetben került sor az óvodáztatási támogatás megszőntetésére, mivel a gyermek óvodai nevelésben való részvétele augusztus 31. napjával megszőnt Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 39 gyermek, illetve 15 család részesült. Ebbıl 1 családban élı 2 gyermek 4 alkalommal részesült támogatásban. Elutasított kérelmezı nem volt. Az önkormányzatot terhelı kiadások nagysága Ft. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesített családokra szintén jellemzı, hogy egy fıre jutó jövedelmük a mindenkori öregségi nyugdíj minimum alatt vagy annak közelében van, illetve 10 családban egyedülálló szülı neveli gyermekeit.

19 2.2. Gyermekétkeztetés A gyermekétkeztetést Nyirád Község Önkormányzata az Élelmezésellátó Szervén keresztül biztosítja. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján gyermekétkeztetés esetén - a bölcsıdés, az óvodás, az 1-7. évfolyamon nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, - az elızı pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át - a három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-át, - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át normatív kedvezményként biztosítjuk. A kedvezményben részesülık adatai: %-os kedvezményben részesülı óvodáskorúak száma: %-os kedvezményben részesülı óvodáskorúak száma: %-os kedvezményben részesülı tanulók száma (1-7 osztály): %-os kedvezményben részesülı tanulók száma (1-8 osztály): Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások Nyirád Község Önkormányzata január 1-jével Gondozási Központot hozott létre, melynek elnevezése december 1-tıl Szociális Segítı Központ lett. A képviselı-testület döntését követıen az intézmény vezetıje Illés Olga. Illés Olga szülési szabadsága idejére október 1-jétıl Molnárné Farkas Rita vette át a Szociális Segítı Központ vezetését. Sásdi Vanda határozatlan idejő kinevezéssel tölti be a gyermekjóléti szolgálat családgondozói feladatkörét, emellett a tavalyi év során júliustól szeptemberig a családsegítés szolgáltatás feladatait is ellátta, mint családgondozó. A Szociális Segítı Központ feladatai között szerepel az évi XXXI. tv. 15 (2) bek. a) pontjában megfogalmazott gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása. A települési önkormányzat a településen élı gyermekek veszélyeztetettségének megelızését a gyermekjóléti szolgáltatás útján szervezi. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védı speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történı nevelkedésének elısegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelızését, a

20 kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgálat a támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutás érdekében: 1. segítséget nyújt a gyermek vagy szülıje (törvényes képviselıje) kérelmének elıterjesztéséhez 2. szükség esetén kezdeményezi a támogatás megállapítását, az ellátás igénybevételét a hatáskörrel rendelkezı illetékes hatóságnál, szolgáltatónál 3. a gyermeket, illetve a szülıt (törvényes képviselıt) felkészíti a támogatás célszerő felhasználására A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok részletes értékelése A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma Sor- Megnevezés Száma szá m 1. Információnyújtások Egyéb hivatalos ügyek intézésében való közremőködések 3. Tanácsadások Közvetítések más alap. oktatási és egészségügyi stb. szolgáltatásba 5. Elhelyezési tárgyaláson való részvétel 6. Felülvizsgálati tárgyaláson való részvételek 7. Esetmegbeszélések Örökbefogadással kapcsolatos intézkedések 10. Összesen (1-9. sor összege) A táblázat adataiból megállapítható, hogy és között a feladatellátás növekedése tapasztalható. Az öt egymást követı év közül a év adatai a legmagasabbak. A és év során a szakmai tevékenységek száma közel azonos mennyiséget mutatnak, bár a tárgyévben kismértékő növekedés látszik az információnyújtások számában évben, hasonlóan az elmúlt évekhez az információnyújtások, hivatalos ügyek intézése és tanácsadások együttes száma a szakmai tevékenységek közül 95%-ot tesz ki. Ezek mindegyike az alapos szakmai ismereten kívül megfelelı empatikus készséget is feltételez. Az esetek száma igazolja, hogy a gyermekjóléti szolgálat feladatellátása megfelelı személy vezetésével, és megfelelı, szakképesítéssel rendelkezı családgondozóval történik.

21 A szolgáltató tevékenységet igénybe vevık száma Sor- Megnevezés szám 1. A szolgáltatást igénybe vevı gyermekek száma összesen 2. Családok száma, melyekben az igénybevevı gyermekek élnek 3. Ebbıl a szakellátásban résztvevı gyermekek családjának száma Száma Megállapítható, hogy az 5 egymást követı évben a 2010-es év adatai a legmagasabbak, a tavalyi évhez képest 15 %-kal nıtt a szolgáltatást igénybevevık száma. Általános szabályként állapítható meg, hogy az ellátást igénybe vevı családok száma határozza meg a szolgáltatást igénybe vevı gyermekek számát. Ez abból adódik, hogy gyermekjóléti beavatkozást igénylı családok esetében szinte minden esetben az összes gyermekre ki kell terjeszteni az ellátást A gyermekjóléti szolgálatok gondozási eseteinek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint Sorszá m Megnevezés Kapcsolatfelvétel száma Önkéntes (gyermek kezdeményezte) 2. Szülı által küldött Saját intézmény által Jelzırendszer által küldött Együttmőködésre kötelezett (hatóság által kötelezett) 7. Összesen (1-6. sorok) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének döntı mértékben önkéntességen kellene alapulnia. Öt év viszonylatában a 2006-os évben számolhatunk be arról, hogy történt önkéntes igénybe vétel, a 2007-es évtıl a kapcsolatfelvételnek ezt a módját nem választotta gyermek. Továbbra is megmaradt az a tendencia, mely szerint az együttmőködésre kötelezettek száma többszöröse az ellátást önkéntesen igénybe vevık számánál. A szokásos feladatok mellett a családgondozó a tanulásban is segíti a rászoruló, ellátást igénybevevı gyermekeket. Továbbra is fontosnak tartom a jelzırendszer gyors és precíz mőködését. Ebbe beleértem az óvoda-, iskola ifjúságvédelmi felelısét, a védınıt, a házi orvost és a családgondozót. Szeretném kihangsúlyozni, hogy nincs hatékonysági mutató a gyermekjóléti szolgáltatásokra vonatkozóan. Szükségességét viszont azzal

22 indoklom, hogy létjogosultsága már attól van, ha akár egy gyermek esetében is meg tudtuk hosszabbítani a családban tartásának az idıtartamát Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint Sorszám Probléma típusa Kezelt problémák száma Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggı stb.) 2. Gyermeknevelési Gyermekintézménybe beilleszkedési nehézség 4. Magatartászavar, teljesítményzavar Családi konfliktus (szülık egymás közti, szülı-gyermek közti) 6. Szülık vagy a család életvitele Szülıi elhanyagolás Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális) 9. Fogyatékosság, retardáció Szenvedélybetegségek Problémák száma összesen (1-10. sorok) A kezelt problémák közül az anyagi, a gyermeknevelési, a szülık életvitele, a szülıi elhanyagolás, a szenvedélybetegségek és a családon belüli bántalmazás miatti problémák együttes száma az összes probléma 59%-a. Ezek a problémák a szülıkhöz kapcsolódnak. Ezekben az esetekben a kedvezıtlen helyzet kialakulásáért kizárólag a szülı(k) felelısek. A gyermek(ek) kizárólag áldozatok. A gyermekek magatartás- és teljesítményzavara, és beilleszkedési nehézsége a szakértıi vizsgálatok alapján szinte minden esetben a gyermeknevelés problémáira vezethetı vissza. A fogyatékosság és retardáció, születési rendellenesség, melyet szakemberek közremőködésével próbálunk orvosolni. A fiatalkorúak a társadalmi környezet változása miatt egyre nagyobb veszélynek vannak kitéve, például szenvedélybetegségek kialakulása és az értékvesztés miatt. Külön hangsúlyt fektet a jogalkalmazó így adott esetben a helyhatóság a prevenciós programok szervezésére. Példa erre az általános iskolákban mőködı DADA program, melynek bonyolítását a rendırség személyi feltételek hiányában sajnos a 2010-es évben sem tudta vállalni, de reményeink szerint a 2011/2012-es tanévben elindulhat a program az iskolában. A gyermekjóléti szolgálat a gyermekek számára szervezett szabadidıs programok keretében is tart felvilágosító elıadásokat a drog, alkohol terjedésének visszaszorítására, valamint a bőnmegelızésre vonatkozóan. Országos problémaként érzékelhetı a fiatalkorú bőnelkövetık számának növekedése.

23 A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége Gondozott gyerekek és családjaik száma Ssz. Megnevezés gyerekek száma családjaik száma Gondozási esetek összesen ( sor) Alapellátásban történı gondozás védelembe vétel utógondozás Ebbıl Az alapellátásban történı gondozás történhet önkéntes igénybevétellel a családtag részérıl, vagy jelzés esetén a családgondozó felveszi a kapcsolatot a családdal. Ha a család elfogadja a segítséget, elindul a családgondozás. Ez a családgondozás akár több évig is eltarthat és bizonyos esetekben akár heti többszöri látogatás is szükséges a családgondozó részérıl. A gyermekvédelmi intézkedések alkalmazása során is be kell tartani a fokozatosságot. Fı szabályként hatósági intézkedés akkor alkalmazató, ha az alapellátás nem vezetett eredményre. Elıfordulhatnak, azonban rendkívüli helyzetek, melyek halasztást nem tőrıen teszik szükségessé a hatósági intézkedést. A jelzırendszer hatékonyságát igazolja azzal, hogy nem a kialakult súlyos problémával kell rögtön szembesülni, hanem már a probléma kialakulásakor alapellátás keretén belül lehet intézkedni Utógondozás Utógondozásra az átmeneti vagy tartós nevelés megszőnése után kerülhet sor, amikor is a gyámhivatal elrendeli a gyermek utógondozását. Célja, hogy elısegítse a gyermek családi környezetbe való visszailleszkedését évben utógondozásra nem került sor A jelzırendszer tagjaival való együttmőködés A gyermekvédelem helyi szereplıi napi kapcsolatban állnak egymással, a köztük kialakult kapcsolat jó. Probléma esetén bármikor kérhetik egymás segítségét. A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó személyekkel és intézményekkel való együttmőködés, valamint tevékenységük összehangolása érdekében a gyermekjóléti szolgáltatás által szervezett esetmegbeszéléseken a jelzırendszer tagjai rendszeresen részt vesznek. Az esetmegbeszéléseken való aktív közremőködés is jelentısen hozzájárul ahhoz, hogy mielıbb megoldási alternatíva készülhessen egy adott problémára.

24 3.2. A gyermekek napközbeni ellátásának, átmeneti gondozásának biztosítása A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2005. (IX. 16.) Ör. számú rendeletben foglaltak alapján a gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat az önkormányzat által fenntartott napközi otthonos óvodában (Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda- Bölcsıdéje Nyitnikék Óvoda 8454 Nyirád, Széchenyi u. 36.); az önkormányzat által fenntartott iskolai napközi keretében (Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda- Bölcsıdéje Erzsébet királyné Általános Iskola 8454 Nyirád, Szabadság u. 1.) biztosítja. A fenti számú rendeletben foglaltak alapján a gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat társulás tagjaként, Ajka Város Önkormányzatával közösen szervezi meg, melynek keretében helyettes szülıi ellátást biztosít. Az ellátást biztosító intézmény az ajkai Családsegítı és Gondozási Központ (8400 Ajka, Móricz Zs. u. 7.). 4. Jegyzıi hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések évben 3 család, összesen 4 gyermek esetében került sor a védelembe vétel felülvizsgálatára. A felülvizsgálatot követıen a gyámhatóság mindhárom esetben fenntartotta a védelembe vételt. 2 esetben megszőnt a védelembe vétel a gyermek nagykorúvá válásával. 1 esetben pedig az ügy áttételére került sor, mivel gyámhatóságunk illetékessége megszőnt. Új védelembe vételre 3 család esetében került sor, a védelembe vett gyermekek száma 7 fı december 31-én nyilvántartott védelembe vett gyermekek száma összesen 11 fı. A védelembe vétel során 1 család, 2 gyermeke esetében került sor a családi pótlék természetbeni formában történı folyósításának elrendelésére, mivel a szülık pénzbeosztási gondokkal küzdöttek. A gyámhatóság részérıl évben 1 gyermek esetében került sor ideiglenes hatályú elhelyezésre. A szakellátásba került gyermek házasságkötést követıen a 2010-es év során nagykorúságot szerzett. 5. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenırzések tapasztalatai decemberében a mőködést engedélyezı hatóság, Ajka Város Önkormányzata Jegyzıje ellenırzést tartott a gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában. A vizsgálat során mindent rendben talált. 6. Jövıre vonatkozó javaslatok, célok A statisztikai adatok önmagukért beszélnek. Évrıl évre jelentısen emelkedik az ellátandó esetek száma. Van, azonban amire nem világít rá a statisztika, ez pedig a jogszabályi változások miatt lényegesen kiterjedtebb adminisztrációs feladatok ellátását jelenti.

25 Az önkormányzat lehetıségeihez mérten biztosította a gyermekjóléti szolgálat mőködését ebbe beletartozik a felsıfokú szakirányú végzettséggel rendelkezı személy alkalmazása, valamint a szükséges technikai feltételek biztosítása. A gyermekjóléti szolgálatot ellátó személynek nemcsak a szakmai képesítése van meg, hanem az ezen feladathoz elengedhetetlenül szükséges emberi tényezıkkel is rendelkezik. Közvetlen folyamatos kapcsolatot alakított ki az ellátandó családokkal, jól mőködteti az információs jelzırendszert, és lehetıség szerint elvégzi a kötelezı adminisztrációt. Ahhoz, hogy javítani tudjunk a gyermekek helyzetén a szülık aktív közremőködése és a változás akarása szükséges. Aki a problémát már a kialakulásának idején észleli, és jelzi, az segíti a gyermekjóléti szolgálatot, valamint a gyámhatóságot abban, hogy a megoldás érdekében a leghatékonyabb intézkedést megtegye. A megfelelı együttmőködés és tájékoztatás alapján a veszélyeztetések felszínre kerülése, a szükséges eljárás lefolytatása eredményezheti, hogy a gyermeket nem kell kiemelni a családból, továbbá, hogy a gyermekek helyzete javuljon. 7. A bőnmegelızési program Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 71/2005. (IX. 15.) Ökt. számú határozatával fogadta el Nyirád Község Önkormányzatának bőnmegelızési és közbiztonsági koncepcióját. A koncepció célja az önkormányzat közbiztonsági és bőnmegelızési filozófiájának megfogalmazása, majd - konkrét helyzetelemzés alapján - a megvalósítandó azonnali, rövid-, közép- és hosszú távú célok, illetve prioritások kijelölése, - a lehetıségeket feltárva - a végrehajtás módjának meghatározása, a fejlesztés folyamatos biztosításával pedig az életminıséget javító közbiztonság megteremtése. A Bőnmegelızési Koncepciót az Önkormányzat 2 évente felülvizsgálja, a koncepció felülvizsgálata elıkészítés alatt van. A bőnmegelızési program fıbb pontjai 1.) Állapotfelmérés és helyzetelemzés A célok helyes meghatározásának, majd azok eléréséhez szükséges feladatok kijelölésének alapja a jelenlegi állapot pontos felmérése, az okok és körülmények elemzése. A település szociometriai leírása, település-szerkezetének sajátossága A település közbiztonsági jellemzıi 2.) Célok, prioritások Általános hosszú távú, középtávú és rövid távú célok kitőzése. Prioritások megfogalmazása: A közterület rendjének fenntartása. A gyermek és fiatalkori bőnözés csökkentése. A droghasználat és kábítószer-bőnözés kezelése, megelızése. A családon belüli erıszak megelızése, megtörtént esetek megfelelı kezelése. Az idıs, egyedül élık fokozott védelme, biztonságuk növelése. Az áldozattá válás megelızése, áldozatsegítés, az áldozat kompenzációja. A településen fellelhetı kedvezıtlen tendenciák megállítása. A település közbiztonságának javításához szükséges minimális rendıri jelenlét biztosítása.

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak!

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! 1. számú napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 1-102/2009. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-23/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2. év NYIRÁD, 2. A Közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2010.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2010. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2010. 1 Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-27 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. december 10-én tartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17.

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17. Ügyszám: 9-23/2012. Jegyzıkönyv Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. február 17. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27.

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27. Marczaliné Németh Erika /intézményvezetı, Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat/ elıadása: Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2008.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2008. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2008. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva város egészségügyi alapellátásának, állategészségügyi ellátásának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése Szentes Város Önkormányzat Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. C-15038-7/2012. Témafelelıs: Lencséné Szalontai Mária Korom Pál Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Tárgy: A Vidékfejlesztési

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

ELİTERJESZTÉS a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 9. Száma: 4853-8/2013. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Csegöldiné Tóth Erzsébet Adóügyi Csoport vezetıje Az elıterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Közfoglalkoztatási terv elsı félévi végrehajtásáról Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Samu Jánosné ügyintézı Jákli Jánosné munkavezetı Véleményezı Pénzügyi

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Elıadó: Szabó Gergely polgármester

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Elıadó: Szabó Gergely polgármester JEGYZİKÖNYV Amely készült Küngös Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 22. napján 17.oo órakor a Polgármesteri Hivatalban (Küngös, Kossuth L. u. 30.) tartott testületi ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat

1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat A KÉPVISELİ-TESTÜLET 2012. ÉVI NYÍLT ÜLÉSEINEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül, az alábbi 1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31.

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31. 7/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıt Tóth Csaba képviselı személyében elfogadta. 8/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységérıl és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2011. év vonatkozásában

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat A KÉPVISELİTESTÜLET 2010. évi NYÍLT ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi 1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: ujfpohiv@matavnet.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-24/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 20-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 20-i ülése jegyzıkönyvébıl 2009. január 20-i ülése könyvébıl 1/2009. (I. 20.) Kt. határozata a koncessziós szerzıdés tervezetének módosításáról: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 299/2008. (XII. 10.) Kt. határozat

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 6. szám 2010. június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. június 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben