Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2008."

Átírás

1 Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2008.

2 Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének január 23-án tartott rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 1/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendet módosítással együtt elfogadta. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 2/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében a Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása (Kódszám: KMOP /2) címő pályázati felhívásra Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola akadálymentes bıvítése címmel pályázatot nyújt be. A beruházás keretében új tornacsarnok, aula és tantermek építése valósul meg. Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület a beruházás megvalósításához szükséges önrészt bruttó ,- Ft-ot, azaz bruttó hatszáztizennyolcmillió-hétszázkilencvenhétezer százötvennégy forintot a költségvetéseiben biztosít az alábbi megosztásban: költségvetési évben bruttó ,- Ft költségvetési évben bruttó ,- Ft Határidı: január 28. 2

3 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 3/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadta Alsónémedi Nagyközség Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzését és Intézkedési Tervét. Határidı: azonnal, ill. folyamatos. 3

4 Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének február 01-jén tartott ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 4/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendet módosításokkal és kiegészítésekkel együtt elfogadta. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 5/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot ír ki a Halászy Károly Mővelıdési Ház, Teleház és Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére az alábbiak szerint: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet a Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár igazgatói posztjára. A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6. -a alapján a pályázónak rendelkeznie kell: a.) szakirányú egyetemi végzettséggel vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsıfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, fıiskolai könyvtárosi, közmővelıdési képzettséggel, és A határozat folytatása a soron következı oldalon! 4

5 b.) legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, továbbá c.) kiemelkedı szakmai vagy tudományos tevékenységet végez. Bérezés a Kjt. rendelkezései alapján történik. A vezetıi megbízással járó lényeges feladatok közé tartozik: Mővelıdési Ház, Könyvtár, Teleház, Faluház vezetése, munkáltatói jogkörök gyakorlása, A Képviselı-testület és a Kulturális és Oktatási Bizottság elvárásának megfelelı színvonalú intézményi mőködtetés. A pályázatnak tartalmaznia kell: kézzel írott önéletrajzot, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a szakmai gyakorlatot igazoló referenciák, Alsónémedire szabott szakmai programot (a jelenlegi állapotfelmérése, az elérendı cél megnevezése, az ehhez szükséges eszközök biztosítása). A pályázat benyújtási határideje a Kulturális Közlönyben való megjelenéstıl számított 30. nap. A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidı lejártát követı 30. nap. A megbízás idıtartama: július 01-tıl június 30. A pályázat benyújtásának helye: 2351 Alsónémedi, Fı út 58. A pályázatról érdeklıdni lehet: Dr. György Balázs polgármesternél a 29/ es telefonszámon. A pályázat megjelenik az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában, az Alsónémedi Hírmondóban, a PÁTRIA TV-ben, valamint a honlapon. Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı. Határidı: azonnal, ill. a pályázat elbírálása. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 6/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 4/2008. ( ) sz. határozati javaslatát figyelembevéve úgy döntött, hogy felhatalmazza a Polgármestert a településközpontok fejlesztésére kiírt pályázathoz szükséges terveztetésre, a pályázat elıkészítésére az alábbi felújításokkal, beruházásokkal: a községben térfigyelı kamerarendszer kiépítése, a településközpontban fásítás, A határozat folytatása a soron következı oldalon! 5

6 a településközpontban (Dózsa György tértıl a Halászy K. utcáig) térkövezés (vízelvezetés) megvalósítása abban az esetben, ha a lakosság az önerıt biztosítja a beruházáshoz, a mőemlék templom környezte és a hozzá vezetı utak felújítása, a Dudás-féle és a Sós-féle ház megvásárlása, lebontása és a területen fásítás megvalósítása. Határidı: a Képviselı-testület március 07-i ülése. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 7/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 6/2008. ( ) sz. határozati javaslatát figyelembevéve úgy döntött, hogy a Kisfaludy u. Fı út és Iskola u. közötti szakaszára mindkét oldalon Megállni tilos tábla kihelyezését rendeli el. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 8/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 7/2008. ( ) sz. határozati javaslatát figyelembevéve úgy döntött, Kiss István Alsónémedi, Liliom u. 52. sz. alatti lakos kérelmét támogatja, az Alsónémedi község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl szóló 8/2004. (05.03.) sz. rendeletében meghatározottak szerint az alsónémedi 0315/40 hrsz-ú ingatlant a község belterületéhez kívánja csatolni. Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı. 6

7 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 2 tartózkodó szavazás 9/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az Acsai Károly tulajdonában álló, valamikor kommunális hulladéklerakóként, majd sitt-lerakóként mőködtetett telep pályázati pénzek felhasználásával történı rekultivációja érdekében jelképes összegért önkormányzati tulajdonba vegye a területet, amennyiben a rekultivációhoz az Önkormányzatnak anyagilag nem kell hozzájárulnia és az feltétlenül szükséges a pályázat benyújtásához, egyben felhatalmazza a Polgármestert további tárgyalásokra a részletek tisztázása érdekében. Felelıs: Dr. György Balázs polgármester és Rozgonyi Erik jegyzı. Határidı: a Képviselı-testület soron következı ülése. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 10/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Tájékoztató és Jogi-Ügyrendi Bizottság 41/2007. ( ) sz. határozati javaslatát figyelembevéve úgy döntött, hogy a.) elfogadja a Polgármester beszámolóját a 284/2007. ( ) sz. határozatban foglalt intézkedésekrıl, b.) a megtett intézkedések és a mára kialakult helyzet jelenleg nem indokol további lépéseket a Képviselı-testület részérıl, így a témakör további tárgyalására akkor tér vissza, ha az szükségessé válik. 7

8 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 11/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Zolnai Professional Security Kft. díjemelési kérését támogatja, azaz január 01-tıl az iskolai ırzésre nettó 610,- Ft/óra díj kifizetését engedélyezi. Határidı: január 01-tıl visszamenılegesen. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 12/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a költségvetésben az alapítványi támogatásra betervezett összegbıl ,- Ft-os keretet nem helyi alapítványok támogatására fordít. Határidı: a évi költségvetés elfogadása. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 13/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 12/2008. ( ) sz. határozatban meghatározott keret terhére ,- Ft/alapítványi támogatást nyújt a beérkezett kérelmek alapján, melynek elbírálására a Polgármestert hatalmazza fel. 8

9 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 14/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a évi költségvetésbe betervezett ,- Ft-os alapítványi támogatás terhére ,- Ft-os összeggel támogatja a Transzplantációs Alapítvány a megújított életekért alapítványt, tekintettel Lovas Judit alsónémedi kislány augusztusban Würzburgban megrendezendı világjátékokon való részvételére. Határidı: augusztus. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 15/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a évi költségvetésbe betervezett ,- Ft-os alapítványi támogatás terhére ,- Ft-os összeggel támogatja az Acélököl Egyesületet (2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 180.), tekintettel Molnár Sándor alsónémedi lakos nemzetközi eseményeken való részvételére. Határidı: február 28. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 nem, 1 tartózkodó szavazás 16/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy nem Fiat (1,6 diesel, 90 LE) 9 személyes gépjármővet vásárol. 9

10 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 nem, 1 igen, 1 tartózkodó szavazás 17/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy nem Renault (2.0 DCi, 90 LE) 9 személyes gépjármővet vásárol. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazás 18/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy Opel Vivaro (2.0 CDTi, 90 LE, klímás) 9 személyes gépjármővet vásárol bruttó ,- Ft-os összegért a 2008-as költségvetésben e célra betervezett keret terhére. Határidı: a évi költségvetés elfogadása. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 19/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy bruttó ,- Ft-os keretösszeget biztosít a Széchenyi István Általános Iskola kérésére az idei Széchenyi Napok keretében a Visegrádon megrendezendı egy napos program részvételi díjának biztosítására, a évi tartalék terhére. Határidı: évi Széchenyi Napok idıpontja. 10

11 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 20/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy felhatalmazza a Polgármestert az ALFA Stúdió Építésziroda Kft-vel történı tárgyalásokra annak érdekében, hogy az iskolabıvítés kiviteli terveit nettó ,- Ft-os összegért készítsék el. Amennyiben a tárgyalások eredményeként a fenti összegért elvállalják a tervezést, úgy a Polgármestert felhatalmazza a Képviselı-testület a szerzıdés aláírására. Határidı: a Képviselı-testület soron következı ülése. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 tartózkodó szavazás 21/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadta a Polgármester beszámolóját az elızı ülésen és a közmeghallhatáson hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 22/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek évi teljesítményértékeléséhez az alábbi célokat tőzi ki: - Közszolgáltatások minıségi színvonalának emelésében való közremőködés, - Humánus és jogszerő hivatali mőködéshez kapcsolódó elvárások, - A hivatali ügyintézés korszerősítésével összefüggı igazgatási feladatok végrehajtása, - A évi népszavazás sikeres lebonyolítása. Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı. 11

12 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 tartózkodó szavazás 23/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött hozzájárul ahhoz, hogy a Golden Pyramids Kft-vel december 22-én megkötött megállapodásba a Kft. oldalán egyetemlegesen belépjen a Daltex Golden Pyramids Kft. is, azaz az ı kötelezettségeiket bármely cég teljesítheti, valamint, hogy a megállapodásban az útépítés tervezésére igénybe vehetı összeget a megkötendı tervezıi szerzıdés nettó díjára emeljék a felek. A Képviselı-testület egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az útépítés tervezésére a beérkezett árajánlatok alapján a legalacsonyabb összeget benyújtó tervezıt válassza ki, akivel a tervezést a megállapodásban foglaltak alapján egy háromoldalú szerzıdés keretein belül végeztetik el a Kft-k. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 24/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Dr. György Balázs polgármestert levél megírására, melyben tájékoztassa a Golden Pyramids Kft-t arról, hogy a magánterület lévı elnevezéséhez nincs szükség az Önkormányzat hozzájárulására. Amennyiben a névváltoztatás önkormányzati tulajdont (pl. utat) érint, ahhoz az Önkormányzat hozzájárulása szükséges. 12

13 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 6 igen, 3 nem, 3 tartózkodó szavazás 25/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete nem fogadta el Józan Sándor képviselı úr javaslatát arra vonatkozóan, hogy Végh Tibor és Pánczél Károly országgyőlési képviselıket levélben szólítsák fel arra, hogy nem -mel szavazzanak az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelezı egészségbiztosítás természetbeni ellátásainak rendjérıl szóló törvényrıl. /a 26-37/2008. ( ) önkormányzati határozat zárt ülés határozata/ 13

14 Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének március 07-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 3 igen, 9 nem szavazás 38/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elutasította azon képviselıi javaslatot, hogy a sitt-telep esetleges pályázati segítséggel történı rekultivációját mivel vagyoni ügy nyílt ülésen tárgyalják. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 nem szavazás 39/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a módosított és kiegészített napirendet elfogadta. 14

15 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 40/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a szóbeli kiegészítésekkel együtt - elfogadta Dabas Város Rendırkapitányának a évrıl szóló beszámolóját azzal a megjegyzéssel, hogy az Önkormányzat nem elégedett a település bőnügyi helyzetével. Felelıs: dr. Farkas László rendırkapitány. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 41/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a.) elfogadja a Kisdunáért Önkormányzati Társulás évi mőködésérıl szóló beszámolóját és megállapítja, hogy a Társulás céljainak megvalósítása érdekében évben hatékonyan mőködött, b.) elfogadja a megváltozott TEÁOR számokkal módosított Alapító Okiratot. Felelıs: Szabó Mátyás a társulás igazgatója. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 42/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 52/2008. ( ) sz. határozati javaslatát figyelembevéve úgy döntött, hogy az alsónémedi 098 hrsz-ú útból 75 m 2 nagyságú területet átminısít, majd annak megtörténte után értékesítést Kiss Béla Fı út 7. sz. alatti lakos részére. 15

16 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 43/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 53/2008. ( ) sz. határozati javaslatát figyelembevéve úgy döntött, hogy a 42/2008. ( ) sz. határozatban megnevezett ingatlanrészt 1.000,- Ft/m 2 áron értékesíti. Az értékesítéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevıt terheli. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 44/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete szabályozni kívánja az SZMSZ-ben azt, hogy a Polgármester a napirend elfogadása elıtt külön egyenként szavaztassa meg azoknak a témáknak a napirendre vételét, melyek nem a meghívóval együtt kerülnek kiküldésre a Képviselı-testület felé. Határidı: az SZMSZ következı módosítása. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 45/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 18/2008. ( ) sz. határozati javaslata alapján megtörtént bejárás tapasztalatainak meghallgatása után úgy döntött, hogy a.) új bukógátakat létesít a bejáráson összeírt javaslatok alapján 6-8 helyen, melyek magassága a jelenlegi gátaknál kb. 30 cm-rel kisebb legyen, b.) a meglévı gátakból kb cm-t leszedet, A határozat folytatása a soron következı oldalon! 16

17 c.) felhatalmazza a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság által e témakörben felkért tagokat, tegyenek javaslatot a Képviselı-testület felé a Sárkány-tó és a Weisz-tó vízvisszatartása ügyében is. Felelıs: dr. György Balázs polgármester, ill.zsin Géza képviselı. Határidı: a Képviselı-testület soron következı ülése. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 igen, 11 nem szavazás 46/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 19/2008. ( ) sz. határozati javaslatát figyelembevéve úgy döntött, hogy az alsónémedi 049/3 hrsz-ú ingatlan c. alrészletébıl 1536 m 2 szántó területet Surányi Rezsı részére (2351 Alsónémedi, Dózsa Gy. tér 6.) nem Ft/m2 áron értékesít. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 igen, 11 nem szavazás 47/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 19/2008. ( ) sz. határozati javaslatát figyelembevéve úgy döntött, hogy az alsónémedi 049/3 hrsz-ú ingatlan c. alrészletébıl 1536 m 2 szántó területet Surányi Rezsı részére (2351 Alsónémedi, Dózsa Gy. tér 6.) nem Ft/m2 áron értékesít. 17

18 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 3 nem szavazás 48/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 19/2008. ( ) sz. határozati javaslatát figyelembevéve úgy döntött, hogy Surányi Rezsı részére (2351 Alsónémedi, Dózsa Gy. tér 6.) részére értékesít az alsónémedi 049/3 hrsz-ú ingatlan c. alrészletébıl 1536 m 2 szántó területet, melynek vételárát 2.500,- Ft/m2-ben határozza meg. Az adásvétellel kapcsolatban felmerülı valamennyi költség a vevıt terheli. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 49/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy Surányi Rezsı részére felajánlja azt az opciós lehetıséget, hogy a 48/2008. ( ) sz. határozatban említett ingatlan vételárát a Weisz-tó megszerzéséhez szükséges 31,97 aranykorona biztosításával egyenlítse ki. Határidı: a Képviselı-testület soron következı ülése. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 3 nem szavazás 50/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 25/2008. ( ) sz. határozati javaslatában foglaltakról névszerinti szavazással dönt. 18

19 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 igen, 10 nem, 1 tartózkodó névszerinti szavazás Bai Sándor Bálint Sándor Belágyi Tamás Györgyövics Károly Józan Sándor Kerekes Miklós Morvai János Szabó Endre Szántó Erzsébet Dr. Tüske Zoltán Zsin Géza Dr. György Balázs nem tartózkodó nem nem igen nem nem nem nem nem nem nem 51/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 25/2008. ( ) sz. határozati javaslatát elutasítva úgy foglal állást, hogy a Biofaktor Kft. (2364 Ócsa, Aranyhegy u. 0283/13 hrsz.) által a volt sertéstelepen létesítendı telephelyen tervezett tevékenység összeegyeztethetı a helyi építési szabályzatban ezen övezetre vonatkozó elıírásokkal (egyéb ipari terület, mezıgazdasági major). Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 52/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 27/2008. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy a mezıırök részére biztosított gépkocsi használat keretét km/évvel megemeli a kérésnek megfelelıen január 01-tıl a mezııri jelenlét fokozása érdekében a tartalék terhére. Egyben deklarálja a Képviselı-testület, hogy a mezıırség március 01-tıl november 30-ig foglalkozik a külterületen lévı gépek, berendezések, megtermelt termények ırzésével, az ezen kívül esı idıszakban az érintett gazdák ne várják az A határozat folytatása a soron következı oldalon! 19

20 İ segítségüket az ırzésben. Errıl a tényrıl az Alsónémedi Hírmondó hasábjain keresztül tájékoztatni kell a lakosságot. Felelıs: dr. György Balázs polgármester, ill. Belágyi Tamás a Tájékoztató és Jogi- Ügyrendi bizottság elnöke. Határidı: visszamenıleg január 01, ill. az Alsónémedi Hírmondó következı számának megjelenési idıpontja. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 2 tartózkodó szavazás 53/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 28/2008. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy a településközpont fejlesztése kapcsán beadandó pályázatban 16 térfigyelı kamera felszerelését célozza meg, mőszaki szükségesség esetén a közvilágítás javításával, bıvítésével. Határidı: március 28., a pályázat beadásának határideje. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 tartózkodó szavazás 54/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 29/2008. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, amennyiben az 53/2008. ( ) sz. határozatban említett pályázaton nem nyer az Önkormányzat, úgy teljesen önerıbıl 8 állandó és 4 ideiglenes kamera felszerelésével építi ki a rendszert, mőszaki szükségesség esetén a közvilágítás javításával, bıvítésével. 20

21 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 nem szavazás 55/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 30/2008. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy a településközpont fejlesztése kapcsán a Belágyi-féle vasbolttól a Fı út 40. számig nem kíván az 5. sz. fıutat szőkítı parkolósávot felfestetni. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazás 56/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 31/2008. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy a településközpont fejlesztése kapcsán a Dózsa György tér déli végétıl indulóan a tervben szereplı beavatkozásokat kívánja megvalósítani. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 57/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 32/2008. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy a településközpont fejlesztése kapcsán minden térburkolást térkıvel kíván megvalósítani. 21

22 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 2 nem szavazás 58/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 33/2008. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy a településközpont fejlesztése kapcsán a 2. sz. rajzon megjelölt beavatkozások közül a mőemlék templom és az 5. sz. fıút között egy keskeny sövénysávot kíván kialakítani, max. 50 cm magasságú sövénybıl. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 59/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 34/2008. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy a településközpont fejlesztése kapcsán a 2. sz. rajzon megjelölt beavatkozások közül további zöld sáv csak a Schuler-féle ingatlan elıtt kerüljön kialakításra. A fennmaradó terület teljes egészében közlekedésre és parkolásra kívánja felhasználni. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 tartózkodó szavazás 60/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 35/2008. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy a településközpont fejlesztése kapcsán a Templom u. még nem burkolt részét díszburkolattal kívánja ellátni. 22

23 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 2 nem szavazás 61/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 36/2008. ( ) sz. határozati javaslatát elutasítva úgy döntött, hogy a településközpont fejlesztése kapcsán a 4. sz. rajzon a Dudás-féle házak elıtt jelölt zöld sávot nem kívánja elhagyni, hanem sövénytelepítéssel valósítja meg. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 nem szavazás 62/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 37/2008. ( ) sz. határozati javaslatát elutasítva úgy döntött, hogy a településközpont fejlesztése kapcsán a szolgáltatóházak mögötti résztıl kiindulva a Stefanov Miklósék házáig tervezett zöld sáv kialakításra kerül. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 63/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza dr. György Balázs polgármestert a településközpont fejlesztésére az 55-62/2008. (03.07.) sz. határozatokban foglaltak megtervezésére tervezı megbízását max. bruttó ,- Ft-os összegért úgy, hogy abban szerepeljenek a Polgármester által a bemutatott terveket készítı cégnek írt további fejlesztések is. A díj csak akkor fizethetı ki, ha a tervek elkészülnek és engedélyezésre benyújtásra kerülnek március 21-ig. Határidı: március 21., a tervek elkészítésének idıpontja. 23

24 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 tartózkodó szavazás 64/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 37/2008. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy nem foglalkozik bevásárlóközpont létesítésének kérdéskörével Alsónémedin. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazás 65/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 40/2008. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy az Önkormányzat által a közeljövıben megvásárolandó Belágyi-féle ingatlanon olyan épület megvalósítását tervezi, melynek alsó részében a lakosság által hiányolt szolgáltatások megtelepülésére alkalmas helyiségek kerülnének kialakításra bérbeadási céllal, míg a felsı szinten eladandó vagy bérbeadandó lakások épülnének. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazás 66/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 41/2008. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatalt a Schuler-féle ingatlanra tervezi költöztetni, az igazgatási funkciók központosítására, egy nagyobb szabású épületbe. 24

25 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazás 67/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 42/2008. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal tervezett épületét a 66/2008. ( ) sz. határozat szerinti helyen U alakú épülettel valósítja meg úgy, hogy a belsı udvar a templomra nyíljon. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 68/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 43/2008. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy a településen tervezi kialakítani egy olyan egészségügyi centrumot, amelyben lehetıség szerint lesz járóbeteg szakrendelés is, illetve egészségmegırzés gyakorlására alkalmas helyiségek is készüljenek (szauna, fitness stb.), és ez utóbbiakat bérbeadás útján hasznosítsa az Önkormányzat. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 69/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 44/2008. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy a 68/2008. ( ) sz. határozatban megjelölt létesítményt a volt tejüzem területén kívánja megvalósítani. 25

26 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 tartózkodó szavazás 70/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 45/2008. ( ) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve úgy döntött, hogy a Kékesi-féle ház mőszaki állapotát felméreti a Polgármesteri Hivatallal és annak hasznosítására a szakvélemény ismeretében tér vissza. Határidı: a Képviselı-testület birtokbavételt követı ülése. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 tartózkodó szavazás 71/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 47/2008. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy az iskola mellett a közelmúltban megvásárolt ingatlanon uszodát tervez létesíteni. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 tartózkodó szavazás 72/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy szakember bevonásával vizsgáltassa meg, van-e hasznosítható termálvíz a településen. 26

27 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 nem szavazás 73/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 49/2008. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy az Önkormányzat pénzébıl nem aszfaltozza le az Összekötı utat, és felkéri a Polgármester urat, hogy egy levélben tájékoztassa a kérelmet benyújtó cégeket az elutasítás indokáról (sajnálatosan nem nyert pályázatok, iskolabıvítés megvalósításának költségigénye). Határidı: március 31. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 6 igen, 4 nem szavazás 74/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 49/2008. ( ) sz. határozati javaslatát részben figyelembevéve úgy döntött, hogy a Tiszta udvar, rendes ház pályázat évi kiírásában öt ingatlant kíván kitüntetni elismerı táblával, de fıdíjként csak egy tulajdonos kaphatja meg a gyulai ingatlan egy hetes használati jogát. A pályázati kiírás egyéb pontjai az elıterjesztésnek megfelelıen lesznek meghirdetve. Felelıs:dr Tüske Zoltán a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke. Határidı: a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság júniusi ülése. 27

28 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 75/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 55/2008. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy a Zolnai Professional Security Kft. megkeresése ellenére az önkormányzati kezeléső utakon nem vezet be sebességellenırzést. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 tartózkodó szavazás 76/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 59/2008. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy a közvilágítási hálózatot bıvíti a Halászy Károly utcában 3 oszloppal a településközpont kapcsán beadandó pályázat keretein belül úgy, hogy Takács Ferenc úr a megvalósításhoz az Önkormányzat által biztosítandó 10 %-os önerıt vállalja, amennyiben a fejlesztés tervezése a pályázat beadását nem befolyásolja. Határidı: március 28., a pályázat beadásának határideje. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 77/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 6. és 7. napirendek tárgyalását felcseréli, tekintettel a napirendhez meghívott vendég részvételére. 28

29 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 78/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Kulturális és Oktatási Bizottság 7/2008. ( ) sz. határozatában foglaltak figyelembevételével úgy döntött, hogy elviekben egyetért a Fantázia Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény oktatásának Alsónémedire tervezett bıvítésével és hajlandó közoktatási megállapodást kötni vele. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 79/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a 78/2008. (03.07.) sz. határozatban foglaltak megvalósítása érdekében felkéri Gálos Júlia igazgatót, készítsen kimutatást az Intézmény bevételeirıl, kiadásairól, külön kiemelve (részletezve) az Alsónémedire vonatkozó adatokat, valamint tegyen javaslatot a közoktatási megállapodás pontos tartalmára vonatkozóan. A Képviselı-testület felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot és a Pénzügyi Bizottságot, hogy a kimutatás ismeretében tegyenek javaslatot. Felelıs: a Bizottságok Elnökei. Határidı: a Bizottságok soron következı ülései. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 80/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Kulturális és Oktatási Bizottság 8/2008. ( ) sz. határozatában foglaltak figyelembevételével, valamint az intézményvezetık egyeztetése után úgy döntött, hogy a Fantázia Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratában engedélyezi a Széchenyi István Általános Iskola telephelyként történı szerepeltetését a kézmőves foglalkozások vonatkozásában, mivel ott jelenleg is folyik mővészeti oktatás. Felelıs: Gálos Júlia igazgató. Határidı: azonnal, ill. folyamatos. 29

30 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 81/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Kulturális és Oktatási Bizottság 9/2008. ( ) sz. határozati javaslatára elfogadta a Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár évi tevékenységérıl szóló beszámolóját. Felelıs: Geiger Jánosné igazgató. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 82/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Kulturális és Oktatási Bizottság 11/2008. ( ) sz., valamint a Pénzügyi Bizottság 3/2008. ( ) sz. határozati javaslatára kiírja a civil szervezetek évi támogatására szolgáló pályázatot a Jegyzı úr által elkészített elıterjesztésnek megfelelıen. Határidı: benyújtási határidı óra. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 1 nem szavazás 83/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Kulturális és Oktatási Bizottság 12/2008. ( ) sz. határozati javaslatára Garay bíró sírjára A/4-es mérető réztáblát készíttet, melynek megtervezésére (pontos méret, szöveg, betőtípus stb.) Kotán Sándornét kéri fel. 30

31 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 84/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Kulturális és Oktatási Bizottság 13/2008. ( ) sz. határozati javaslatára 10 %-os önerıt, azaz ,- Ft-ot biztosítás a Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár Közkincs pályázaton való indulásához (polcrendszer beszerzése a könyvtárba) a évi tartalék terhére. Felelıs: Geiger Jánosné igazgató. Határidı: a pályázat benyújtásának határideje. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 1 tartózkodó szavazás 85/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Kulturális és Oktatási Bizottság 14/2008. ( ) sz. határozati javaslatára engedélyezi maximálisan bruttó ,- Ft értékben CD lejátszó beszerzését a Mővelıdési Házba abból a célból, hogy a heti két alkalommal tartott nıi tornához a zeneszolgáltatás biztosítva legyen. Felelıs: Geiger Jánosné igazgató. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 86/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Kulturális és Oktatási Bizottság 15/2008. ( ) sz. határozati javaslatát figyelembevéve felhatalmazza dr. György Balázs polgármester a Zsidó Hitközséggel való kapcsolatfelvételre amiatt, hogy a zsidó temetı bekerítésre kerüljön. 31

32 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen, 4 nem, 1 tartózkodó szavazás 87/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a évtıl a Kulturális és Oktatási Bizottság bírálja el a Tiszta udvar, rendes ház pályázatra beérkezett javaslatokat. Felelıs: Szántó Erzsébet a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke. Határidı: 2009-tıl folyamatos. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen, 2 tartózkodó szavazás 88/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 4/2008. ( ) sz. határozati javaslatát figyelembe véve Györgyövics Károly alpolgármester tiszteletdíját a köztisztviselıi illetményalap növekedéssel megegyezı 5 %-kal emeli, azaz január 01-tıl ,- Ft/hó bruttó összegő tiszteletdíj állapít meg részére. Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı Határidı: január 01.-tıl folyamatos. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 89/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 5/2008. ( ) sz. határozati javaslatát figyelembe véve dr. György Balázs polgármester illetményét január 01-tıl a köztisztviselıi illetményalap növekedéssel megegyezıen 5 %-kal, azaz bruttó ,- Ft/hóra emeli, valamint havi költségátalányának emelését illetményének 30 %-ában, azaz ,- Ft/hó-ban állapítja meg. Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı. Határidı: január 01.-tıl folyamatos. 32

33 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 90/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 7/2008. ( ) sz. határozati javaslatát figyelembevéve engedélyezi a évi köztisztviselıi teljesítményértékelések alapján március 01-tıl február 28-ig két köztisztviselı bérének 10 %-os emelését, melynek járulékokkal együtt ,- Ft-os fedezetét a 2008-as költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı. Határidı: március 01.-tıl február 28. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 91/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadta a Polgármester beszámolóját az elızı ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 92/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Fı út 34. sz. alatti szolgálati lakás és orvosi rendelı udvarán kivágott fenyık helyett a rendelkezésre álló hely függvényében, szakember véleménye alapján - ıshonos fákat ültet. 33

34 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 93/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza dr. György Balázs polgármester, járjon utána annak, hogy az iskola tornacsarnokkal történı bıvítésének és üzemeltetésének mi lenne a leggazdaságosabb módja, azt érdemes lehet-e önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság bevonásával megvalósítani. Határidı: a Képviselı-testület következı ülése. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 94/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza dr. György Balázs polgármestert, hogy kérjen árajánlatot a Mozsár Péter, illetve más egyéb hozzáértı és bizalmat élvezı szakember által javasolt cégtıl az iskolabıvítés kiviteli tervei költségvetésének beárazására, a közbeszerzés kiírásának és elbírálásának pontossága érdekében. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 nem szavazás 95/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete ,- Ft-ot biztosít a május 21-én megrendezendı Kihívás Napja rendezvény nevezési díjára és egyéb költségeire a évi tartalék terhére. Felelıs: Szántó Erzsébet a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke. Határidı: május 21. /a 96-97/2008. ( ) önkormányzati határozat zárt ülés határozata/ 34

35 Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének március 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 98/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a módosított napirendet elfogadta. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 6 igen, 4 nem, 2 tartózkodó szavazás 99/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elvetette azt a javaslatot, hogy a Krizsa Menyhért tulajdonában álló földterületnél korábbi döntése alapján készített gátat lebontatja úgy, hogy cm magasság maradjon meg az árokfenéktıl mérve. 35

36 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen, 3 nem, 4 tartózkodó szavazás 100/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elvetette azt a javaslatot, hogy a Krizsa Menyhért tulajdonában álló földterületnél korábbi döntése alapján készíttetett gátat teljesen lebontatja. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazás 101/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Krizsa Menyhért tulajdonában álló földterületnél korábbi döntése alapján készíttetett gátat teljes mértékben lebontja amíg a gép tudja, széttolja az árokban a holnapi napon. Határidı: március 28. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 1 nem, 2 tartózkodó szavazás 102/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az Alsónémedi AIRVAC Kft. az Önkormányzat felé fennálló tagi kölcsön tartozásából a évre ,- Ft-ot enged el, a növekvı költségeinek kompenzálására. Egyben felkéri a Kft. könyvelıjét, adjon indoklást arra vonatkozóan, miért volt sürgıs a tagi kölcsön elengedés tárgyalása jelen idıpontban. Egyben megbízza az Önkormányzat belsı ellenırét a Kft évi mérlegbeszámolójának ellenırzésére és arra, hogy errıl a Pénzügyi Bizottság júniusi ülésén számoljon be. Felelıs: dr. György Balázs polgármester és Kozma Miklós az AIRVAC Kft. ügyvezetıje, Fodor Pálné belsı ellenır. Határidı: azonnal, illetve a Pénzügyi Bizottság júniusi ülése. 36

37 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 103/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a településközpontra benyújtandó pályázat kapcsán a Templom u. burkolását az elıterjesztés alapján 7. pont módosítva az eredeti elképzelést, aszfaltozással valósítja meg, a csapadékvíz elvezetéssel és zöldnövényzet telepítésével együtt. Határidı: a pályázat benyújtása. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 104/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a településközpontra benyújtandó pályázat kapcsán a Magyari u. burkolását Stefanov Miklósékig az elıterjesztés alapján 6. pont módosítva az eredeti elképzelést, aszfaltozással valósítja meg, a csapadékvíz elvezetésével és a zöldnövényzet telepítésével együtt. Határidı: a pályázat benyújtása. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen, 3 nem, 1 tartózkodó szavazás 105/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a településközpontra benyújtandó pályázat kapcsán a Fı út Dózsa Gy. tér és a Kékesi-féle ingatlan közötti szakaszán az elıterjesztés 1. pontjának része csak a térkıvel elkészítendı járda építését valósítja meg. Határidı: a pályázat benyújtása. 37

38 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazás 106/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a településközpontra benyújtandó pályázat kapcsán a Dudás-féle ingatlannál lévı utca burkolását az elıterjesztés 9. pontjának része, U1 jelő utca módosítva az eredeti elképzelést, aszfaltozással valósítja meg a zöldnövényzet telepítésével együtt. Határidı: a pályázat benyújtása. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 nem szavazás 107/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a településközpontra benyújtandó pályázat kapcsán az 5. sz. fıúton a kerékpársávot fel kívánja festetni. Határidı: a pályázat benyújtása. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 1 tartózkodó szavazás 108/2008. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a településközpontra benyújtandó pályázat kapcsán a Fı út 28. és a Betyár Étterem közötti járda az elıterjesztés 3. pont térkıvel való burkolását a zöldnövényzet telepítésével együtt valósítja meg. Határidı: a pályázat benyújtása. 38

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 01-jén megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 01-jén megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 01-jén megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2010.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2010. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2010. 1 Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. január 29-én (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58.

M E G H Í V Ó. 2010. január 29-én (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l Szám: 112-3 /2010. M E G H Í V Ó Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testülete soron következı ülését 2010. január 29-én (pénteken)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. február 15-én megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 14-én (kedden) 17 órai kezdettel tartja,

M E G H Í V Ó. 2010. december 14-én (kedden) 17 órai kezdettel tartja, Kt. 2010.12.14.megh. M E G H Í V Ó Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l Szám: 112-44/2010. M E G H Í V Ó Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete soron

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. január 15-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31.

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31. 7/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıt Tóth Csaba képviselı személyében elfogadta. 8/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1511/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 6/2008 Döntés a Tatabánya,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 6. szám 2010. június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. június 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. augusztus 31-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Napirend elıtt:

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

- j e l e n tkezés sorrendjében -

- j e l e n tkezés sorrendjében - Vác Város Önkormányzata p ályázatot ír k i a v áros k özpontjában épülı mélygarázs térszintjén Köszönıház építésére, hasznosítására - j e l e n tkezés sorrendjében - Az Önkormányzat pályázatot hirdet a

Részletesebben

N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról

N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról J e g y z ı k ö n y v Készült Keszü Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2013. szeptember 9.-i ülésérıl. Jelen vannak: Buday-Sántha Attila polgármester, Lezsák Rudolf alpolgármester, Antal Tamás, András

Részletesebben

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 15. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. november 06-án megtartott nyilvános rendkívüli ülésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-10/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, és Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2009. november 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) ajánlatához

ELİTERJESZTÉS a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) ajánlatához Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 27. Száma: 17391-24/2015. Elıkészítı: Kónya Brigitta önkormányzati és vagyonhasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje:

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör. a közterületek használatáról, továbbá a közterületeken és beépítetlen önkormányzati tulajdonú földrészleteken a fák védelmérıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J E GY Z İ K Ö NY V. 36/2012. (II.16.) TB határozatot

J E GY Z İ K Ö NY V. 36/2012. (II.16.) TB határozatot J E GY Z İ K Ö NY V Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága 2012. február 16-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: VMJV Polgármesteri

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. május 2-i ülésérıl 11-21/2011. (05. 02.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. május 2-i

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 26/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. augusztus 09-én megtartott nyílt rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 9 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Szám: 48/12/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Szám: 48/12/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/12/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009.augusztus 17-én /hétfı/

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl 01/183-25/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

M E G H Í V Ó! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága soron következı ülését

M E G H Í V Ó! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága soron következı ülését Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottságának E l n ö k é t ı l Szám: 79-7/2011. M E G H Í V Ó! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-27 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-27 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-27 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. október 24-én tartott rendes ülésérıl

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 20-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 20-i ülése jegyzıkönyvébıl 2009. január 20-i ülése könyvébıl 1/2009. (I. 20.) Kt. határozata a koncessziós szerzıdés tervezetének módosításáról: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 299/2008. (XII. 10.) Kt. határozat

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 4-én 16,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Az

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-28/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-28/2013. 277/2013.(XI.26.) KT Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 311/2013.(XI.27.), 9/2013.(I.29.), 14/2013.(I.29.),70/2013.(IV.08.), 76/2013.(IV.08.), 112/2013.(V.28.), 131/2013.(V.28.),

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését 16.36-kor megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését 16.36-kor megnyitja. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. május 9-i rendkívüli nyílt ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester

Részletesebben

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet könyvébıl: 31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelés érdekében egyes önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 13. Száma: 9214-14/2011. Elıkészítık: Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt:

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. szeptember 30-i ülésén. Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 13/2007. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 77-86. Rendelet száma: 15-17. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

50/2008. (IV. 24.) önkormányzati testületi határozat a 13/2000. (II. 24.) számú határozatát módosítja, a gyógyvíz árát 2008. május 1-től 350 Ft/m3+ÁFA összegben határozza meg, mely árat minden évben az

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl 01/183-33/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester, Buza Lajos,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

N A P I R E N D E T :

N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2011. május 12-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester, Pinezits Tamás alpolgármester,

Részletesebben

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-13/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2008. május 29-én (csütörtökön) 16.00 órakor kezdıdı nyilvános ülésérıl. Magyarpolány Mővelıdési Ház Jelen vannak: Polt Rita Majer András

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben