II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE"

Átírás

1 II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat. Gyır-Moson-Sopron megye egész területére vonatkozóan ellátja a megyei könyvtári feladatokat, részt vesz Gyır város lakosságának könyvtári ellátásában. 1. A könyvtár alaptevékenysége az Alapító Okiratban foglaltak alapján alapvetı szakágazati száma: Könyvtári, levéltári tevékenység Könyv és zenemő kiadás Lapkiadás Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Máshova nem sorolt gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Közmővelıdési könyvtári tevékenység 2. A könyvtár kiegészítı tevékenysége: Szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítı tevékenységek január 1-jétıl: Az intézmény tevékenységi köre az államháztartási szakfeladatok szerint: A) Alaptevékenység: a) Közkönyvtári megyei feladatok ellátása a megye egész területére vonatkozóan Alapfeladata: A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Kulturális képzés 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés B) Kiegészítı jellegő, nem nyereségszerzés céljából végzendı feladatai szabad kapacitása kihasználása érdekében: Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Egyéb sokszorosítás Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatások Könyvkiadás 1

2 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenysége: nincs 3. A könyvtár győjtıköre: A megyei könyvtár győjtıköre általános. A használók körének figyelembe vételével a szakirodalmi ellátásban a városi könyvtárak győjtési szintjét meghaladó olvasói igények kielégítésére törekszik. Teljességre törekvıen győjti a klasszikus szépirodalmi alkotásokat, értékes kortárs irodalmat, a helyismereti dokumentumokat, valamint a megyei feladatok ellátásához nélkülözhetetlen dokumentumokat. A győjtıkör részletes kidolgozását a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár Győjtıköri Szabályzata tartalmazza. 2

3 A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Gyır

4 BEVEZETİ A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetık és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény mőködési szabályait. Az SZMSZ hatálya kiterjed: az intézmény vezetıire, az intézmény dolgozóira, az intézményben mőködı testületekre, szervekre, közösségekre, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevıkre. I. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK 1. A könyvtár neve: Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár Közhasználatban alkalmazott névváltozatok: Kisfaludy Károly Könyvtár, Gyır Megyei Könyvtár, Gyır Nevének rövidítése: KKMK A könyvtár önálló névhasználatra jogosult egységei: Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár Zenei Könyvtára és Hangtára Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár Könyvkötészete 2. A könyvtár címe: 9021 Gyır, Baross Gábor u. 4. Levélcím: 9002 Gyır, Pf.: Honlap: Telefonszámok: Igazgató - Titkárság: 96 / Gazdasági Osztály 96 / Olvasószolgálat: 96 / Területi Könyvtári Szolgáltatás 96 / Helyismeret: 96 / Telefax: 96 /

5 Az önálló névhasználatra jogosult egységek címadatai: Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár Hangtára: 9022 Gyır, Rákóczi Ferenc u. 46. Telefon: 96 / Könyvkötészet: 9022 Gyır, Rákóczi Ferenc u. 46. Telefon: 96 / Adóhatósági azonosítószám: Statisztikai számjele: A számlát vezetı hitelintézet adatai: OTP Bank Rt., 9021 Gyır, Teleki u A könyvtár jogszabályban meghatározott közfeladata: A mőködés alapját szolgáló jogszabály a évi CXL. törvény. Közkönyvtári megyei feladatok ellátása Gyır-Moson-Sopron megye egész területére vonatkozóan. A könyvtár fenntartásáról Gyır-Moson-Sopron Megye Közgyőlése gondoskodik. A könyvtár jellege szerint általános győjtıkörő nyilvános közkönyvtár. 7. A könyvtár létesítésére vonatkozó adatok A gyıri megyei könyvtár - a jogelıdök egyesítésével - a könyvtárügy fejlesztésérıl május 14-én megjelent 2042/13/1952. sz. Minisztertanácsi határozat, valamint annak végrehajtására vonatkozó /1952. N. P. M. sz. utasítás alapján december 21-én létesült június 3-án vette fel a Kisfaludy Károly Könyvtár nevet. Gyır-Moson-Sopron megye Közgyőlése április 24-i ülésén megújította a könyvtár alapító okiratát: 74/2009.(IV.24.) KH. A megyei könyvtár szerepel a Nyilvános könyvtárak jegyzékén A könyvtár jogelıdei: Gyıri Városi Közkönyvtár december 21. Központi Technológiai Könyvtár Gyıri Fiókja december június 1. Gyıri Körzeti Könyvtár június december 21. 5

6 8. A könyvtár felügyeleti szerve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Közgyőlés, 9021 Gyır, Árpád út Irányító szerveinek neve, székhelye: A könyvtár fenntartó szerve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyőlése, 9021 Gyır, Árpád út 32. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Gyır-Moson-Sopron Megye Önkormányzata, 9021 Gyır, Árpád út A könyvtár jogállása: önálló jogi személy 11. A könyvtár típusa: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény 12. A könyvtár gazdálkodási jogköre: önállóan mőködı és gazdálkodó 13. A könyvtár vezetıjének kinevezési rendje: vezetıje az igazgató, akit a 150/1992. (XI.20.) sz. Kormányrendelet alapján, pályázati eljárás útján, közgyőlési határozattal, határozott idıre neveznek ki. Az igazgatóhelyettest és a gazdasági vezetıt az igazgató - a megyei közgyőlés véleményének kikérésével - bízza meg. 14. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Az intézmény dolgozóinak közalkalmazotti jogviszonyára a többször módosított XXXIII. törvény, valamint az ennek végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet elıírásai vonatkoznak. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatási jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) alkalmazandó. A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv vezetıje gyakorolja. 6

7 15. A könyvtár bélyegzıje Körbélyegzıben a köztársasági címert körülfogó felirat: Kisfaludy Károly Könyvtár, alul két csillagdísz között: Gyır. A fejbélyegzı ábra nélküli. A felirata: KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR, alatta kisbetőkkel a könyvtár címe, telefon és fax száma, valamint postacíme. fejbélyegzı lenyomata körbélyegzı lenyomata II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat. Gyır-Moson-Sopron megye egész területére vonatkozóan ellátja a megyei könyvtári feladatokat, részt vesz Gyır város lakosságának könyvtári ellátásában. 4. A könyvtár alaptevékenysége az Alapító Okiratban foglaltak alapján alapvetı szakágazati száma: Könyvtári, levéltári tevékenység Könyv és zenemő kiadás Lapkiadás Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Máshova nem sorolt gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Közmővelıdési könyvtári tevékenység 5. A könyvtár kiegészítı tevékenysége: Szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítı tevékenységek január 1-jétıl: Az intézmény tevékenységi köre az államháztartási szakfeladatok szerint: C) Alaptevékenység: 7

8 b) Közkönyvtári megyei feladatok ellátása a megye egész területére vonatkozóan Alapfeladata: A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Kulturális képzés 7221 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés D) Kiegészítı jellegő, nem nyereségszerzés céljából végzendı feladatai szabad kapacitása kihasználása érdekében: Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Egyéb sokszorosítás Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatások Könyvkiadás Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenysége: nincs 6. A könyvtár győjtıköre: A megyei könyvtár győjtıköre általános. A használók körének figyelembe vételével a szakirodalmi ellátásban a városi könyvtárak győjtési szintjét meghaladó olvasói igények kielégítésére törekszik. Teljességre törekvıen győjti a klasszikus szépirodalmi alkotásokat, értékes kortárs irodalmat, a helyismereti dokumentumokat, valamint a megyei feladatok ellátásához nélkülözhetetlen dokumentumokat. A győjtıkör részletes kidolgozását a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár Győjtıköri Szabályzata tartalmazza. 7. A könyvtár állományának nyilvántartása: Az állomány nyilvántartás a mindenkori pénzügyi nyilvántartási kötelezettségnek megfelelıen történik. A nyilvántartásért az Állománygyarapító és Feldolgozó Osztály vezetıje felel. 8. A könyvtári állomány feltáró eszközei: 8

9 A könyvtár a teljes állományát tartalmi és formai vonatkozásban feldolgozva tárja az olvasók elé tıl a feltárás a könyvtár integrált számítógépes programja segítségével történik. 9. A könyvtár használatának szabályozása: A könyvtár nyilvános könyvtár, minden - a könyvtárhasználatból nem kizárt - érdeklıdınek a kulturális törvényben meghatározott feltételek szerint rendelkezésére áll. A szolgáltatás igénybe vételének módját, a fizetett szolgáltatások feltételeit a könyvtár fenntartója határozza meg. A feltételeket részletesen a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata tartalmazza. III. A KÖNYVTÁR SZERVEZETI EGYSÉGEI, A KÖNYVTÁR VEZETÉSE 1. Szervezeti egységek és feladataik: A könyvtár január 1-jétıl osztályszervezetben mőködik. Az osztályokat osztályvezetık irányítják. Állománygyarapító és feldolgozó osztály Feladatai: győjtıköri szabályzat alapján a dokumentumtermés áttekintése, figyelése, gyarapítási döntések meghozatala, dokumentumok beszerzése, nyilvántartásba vétele, formai és tartalmi feltárása, régi és ritka nyomtatványok gondozása, feltárása, tervszerő állományapasztási döntések meghozatala, az apasztással kapcsolatos munkák végzése, a leltározási munkák megszervezése és irányítása, könyvtárközi együttmőködésbıl adódó győjtıköri összehangolás biztosítása, a hálózatba tartozó könyvtárak gyarapító és feldolgozó munkájának módszertani segítése, adatbázisok szerkesztése. Állománygyarapítási és állományapasztási kérdésekben az osztályvezetık által delegált munkabizottság tagjainak véleménye alapján az igazgatóhelyettes dönt. Képviseletére jogosult: a szervezeti egység osztályvezetıje. 9

10 Olvasószolgálati osztály Feladatai: az olvasói igények valamint a könyvtár győjtıköri szabályzatában foglaltak figyelembe vételével javaslattétel a dokumentumok gyarapítására, felvilágosítás, tájékoztatás (általános, szak- és közhasznú), témafigyelés, irodalomkutatás, bibliográfiák, adattárak készítése, kiállítások, rendezvények szervezése, kölcsönzés, elıjegyzés, helyben használat biztosítása, reprográfiai szolgáltatás, a forgalom nyilvántartása, térítési és mőködési bevételek beszedése és elszámolása, az állomány védelme, gondozása, raktári rendjének biztosítása, PR tevékenység és a könyvtárhasználati (informatikai) kultúra fejlesztése, a hálózatba tartozó könyvtárak olvasószolgálati munkájának módszertani segítése, a zenei könyvtár és hangtár mőködtetése (gyarapítás, raktározás, használat), helyben hallgatás, kölcsönzés, tájékoztató munka, zenei ismeretterjesztés, a nyelvtanulás, önképzés, tanulás és szórakozás segítése hangzó dokumentumokkal, javaslattétel zenei szakirodalom és hangzó dokumentumok beszerzésére, tájékoztatási segédeszközök szerkesztése, építése: irodalmi bibliográfia kiegészítése, szépirodalmi győjteményes köteteket elemzı katalógusok, színmőkatalógus, közhasznú információs adatbázis valamint zenei recenziókatalógus építése, könyvtárbemutatók, könyvtári foglalkozások megtartása, kapcsolattartás a megye közgyőjteményeivel és a társintézményekkel, a könyvtári rendezvények segítése, könyvtárszakos hallgatók olvasószolgálati gyakorlatának biztosítása, éves statisztikák, nyilvántartások készítése használó képzés. Képviseletére jogosult: a szervezeti egység osztályvezetıje. Helyismereti és különgyőjteményi osztály Feladatai: könyvtárközi kölcsönzés, 10

11 a kötelespéldány szolgáltatás ellenırzése, koordinálása a megyében, a helybenhasználat biztosítása, az olvasóterem és a helyismereti kutató mőködtetése, a forgalom nyilvántartása, térítési és mőködési bevételek beszedése, elszámolása, az állomány védelme, gondozása, raktári rendjének biztosítása, központi szolgáltatások fogadása, PR tevékenység és a könyvtárhasználati (informatikai) kultúra fejlesztése, a hálózatba tartozó könyvtárak munkájának segítése, a periodikák helyismereti analitikus föltárásának koordinálása, a helyismereti cikkadatbázis építése, periodika adatbázisok (központi lelıhelyjegyzék) építése, megyei életrajzi adatbázis építése, kapcsolattartás a megye közgyőjteményeivel és a társintézményekkel, együttmőködés a megyei honismereti mozgalommal, a CD-ROM-ok raktározása és használatának biztosítása, a helyismereti aprónyomtatványok, képek, plakátok, mikrodokumentumok és cikkkivágatok győjtése, nyilvántartása, feldolgozása, feltárása és használatának biztosítása, az olvasóterem periodika-állományának gyarapítása, nyilvántartása, feldolgozása és használatának biztosítása, a British Council-tól kapott győjtemény használatának biztosítása, kiállítások készítése, a könyvtári rendezvények segítése, felvilágosítás, tájékoztatás a helytörténeti és periodika győjteménybıl, irodalomkutatás, bibliográfiák, adattárak készítése, győjteménybemutatók, könyvtári foglalkozások megtartása. Képviseletére jogosult: a szervezeti egység osztályvezetıje. 11

12 Területi könyvtári szolgáltatás Feladatai: Gyır-Moson-Sopron megye könyvtárainak szakmai munkájának összehangolása, az egyenjogú könyvtárak közötti partneri kapcsolat kialakításának segítése, a szakmai információk szétsugárzásának, országos és központi szolgáltatások fogadásának és továbbításának szervezése a megye önkormányzati és iskolai könyvtáraiba, a községi és iskolai könyvtárak szakmai tanácsokkal történı ellátása a könyvtári munka minden területén, a megyei könyvtár más osztályai szakmódszertani munkájának szervezése, irányítása, ellátórendszerek mőködtetése községi és iskolai könyvtárak részére, mozgókönyvtári szolgáltatás biztosítása a szolgáltatást megrendelı településeken, nemzetiségek könyvtári ellátás biztosítása, gondoskodás a könyvtárosok képzésérıl, fontos szakmai kérdésekrıl konferenciák, elıadások szervezése a megye könyvtárosainak, a megyei könyvtár és a megye könyvtárainak reklám, propaganda és rendezvényi munkájának szervezése és összehangolása, rendszeresen megjelenı tájékoztató szerkesztése a megye könyvtárosainak, számítógépes, technikai fejlesztés koordinálása a megyei könyvtárban és a megyében, elemzı vizsgálatok elvégzése, s a további korszerősítés érdekében javaslatok, új módszerek kidolgozása, a megye lakóhelyi könyvtárainak éves statisztikájának összesítése, a szakfelügyelık tevékenységének segítése. Képviseletére jogosult: a szervezeti egység osztályvezetıje. Gazdasági és üzemeltetési osztály Feladatai: Pénzügyi és számviteli feladatok a költségvetési javaslat elkészítése, a költségvetési elıirányzat tervszerő és folyamatos felhasználása érdekében a pénzügyi fegyelem betartásához, a pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges gazdálkodási és számviteli intézkedések megtétele, az intézmény kezelésében lévı tulajdon megóvása, 12

13 bérgazdálkodás, pénzkezelés, a számviteli, bizonylati rendszer és a bizonylati fegyelem megszervezése, a bizonylatok ırzése, számviteli és pénzügyi nyilvántartások vezetése, belsı ellenırzés megszervezése, a felügyeleti szerv részére gazdasági vonatkozású információs adatszolgáltatás és beszámolók készítése. Bér és munkaügyi feladatok a munkaviszony létesítésével, megszüntetésével és módosításával kapcsolatos ügyintézés, nyilvántartási és jelentési kötelezettség, a munkában töltött idı és a szabadságok elıírása és nyilvántartása, új dolgozó jelentése a társadalombiztosításnak. Munkavédelmi és ellátási feladatok egészséges és biztonságos munkakörülmények biztosítása, étkezési utalványok kezelése, MÁV utazási kedvezmény ügyintézése, munka- és védıruha ellátás. Ügyiratkezelési és irattári feladatok az érkezı és kimenı posta kezelése, ügyiratok kezelése, nyilvántartása és tárolása. Egyéb feladatok a gépjármő fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos ügyvitel, épületek, gépek, berendezések és helyiségek karbantartása (felújítás), a telefonközpont és fax kezelése, a könyvtárigazgató és helyettese mellett titkári teendık ellátása, ügyiratok, kiadványok gépelése és másolatok készítése, munkavédelmi és tőzvédelmi tevékenység, az épület tisztaságának biztosítása, 13

14 ruhatári teendık, a megyei hálózathoz tartozó közmővelıdési könyvtáraknak pénzügyi és gazdasági kérdésekben segítség nyújtása. A szervezeti egység gazdálkodására vonatkozó szabályokat, a kötelezettségvállalás rendjét az intézmény gazdálkodási ügyrendje tartalmazza részletesen. Kötészet A könyvtár és a hálózat részére könyvek és periodikák kötése, dobozok, tasakok és egyéb könyvtári kellékek készítése. Külsı munkák vállalása, szervezése. Nyomdai sokszorosítás. A gazdasági osztály munkáját a gazdasági vezetı irányítja, aki egyúttal teljes felelısséggel tartozik a hatályos pénzügyi, munka- és tőzvédelmi rendelkezések betartásáért. A kötészet irányítását és ellenırzését a gazdasági osztályvezetı látja el. Képviseletére jogosult: a szervezeti egység osztályvezetıje. 2. A könyvtár vezetése: A könyvtár egyszemélyi felelıs vezetıje az igazgató. A közgyőlési határozattal elfogadott vezetıi program alapján, a könyvtár funkcióival összhangban tervezi, szervezi, irányítja és ellenırzi az intézmény egész tevékenységét. Az intézmény valamennyi dolgozója felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. Képviseli az intézményt a felügyeleti szervek elıtt és a könyvtár külsı kapcsolataiban. Az igazgató munkáját szakmai vezetı testület segíti, amelynek tagjai: igazgatóhelyettes, gazdasági vezetı, osztályvezetık, szakszervezeti titkár, közalkalmazotti tanács elnöke. A feladat- és hatáskörmegosztás a munkaköri leírásokban rögzített módon történik. Vezetıi értekezlet általában havonta és szükség szerint van, összmunkatársi értekezlet évente két alkalommal. 14

15 Magasabb vezetınek minısülık köre: igazgató igazgatóhelyettes gazdasági vezetı Vezetınek minısülık köre: osztályvezetık 3. Vezetık felelısségi köre a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban Az igazgató felel: a könyvtár vezetéséért, a könyvtár mőködésének törvényességéért, a szakmai és pénzügyi szabályok betartásáért és betartatásáért; a szakmai szokások betartásáért, az etikai szabályok betartásáért és betartatásáért; a racionális, takarékos és hatékony gazdasági és szakmai mőködésért; a könyvtár gazdasági és szakmai egységei tevékenységének összehangolásáért; a könyvtár minıségpolitikájának kialakításáért; a könyvtár minıségbiztosítási tevékenységének irányításáért; a minıségirányítási rendszer kiépítéséhez szükséges erıforrások biztosításáért; a szervezeti kultúra fejlesztéséért; a belsı ellenırzési, értékelési és minısítési rendszer kialakításáért, mőködtetéséért, a szabálytalanságok kezeléséért; az intézmény partnerkapcsolatának irányításáért; a könyvtár képviseletéért; a FEUVE tervezéséért, végrehajtásáért. gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az igazgatóhelyettes felel: az igazgatót helyettesítı jogkörben hozott döntése során az igazgató felelısségi körébe tartozó kérdések szabályszerő intézéséért; a belsı szakmai tevékenység koordinálásáért; szakmai fejlesztések elıkészítéséért; az egyes szervezeti egységek tevékenységének összehangolásáért; a minıségügyi dokumentáció kezeléséért, a minıségfejlesztési csoportok tevékenységéért; 15

16 a minıségpolitikai irányelvek tudatosításáért, azok folyamatos ellenırzéséért; a szolgáltatások színvonalának folyamatos ellenırzéséért, méréséért. A gazdasági vezetı felel: a racionális, takarékos és hatékony gazdasági és szakmai mőködésért; a gazdasági és pénzügyi elıírások betartásáért és betartatásáért; a pénzügyi fegyelem betartásáért és betartatásáért; a szabályszerő, hatékony és gazdaságos mőködés biztosításáért; a FEUVE tervezéséért, végrehajtásáért. Az osztályvezetık felelnek: az igazgató, mint munkáltató átruházott utasítási, ellenırzési, képviseleti és döntési jogkörének a számukra meghatározott keretek közötti gyakorlásáért; a minıségpolitika közvetítéséért, a szervezeti egységre adaptálásáért, dokumentálásáért, érvényesülésének ellenırzéséért; a szükséges dokumentációk elkészítéséért, a folyamatba épített belsı ellenırzésért; a szervezeti egységhez kapcsolódó szolgáltatások folyamatos méréséért, ellenırzéséért, javításáért; a szervezeti egységhez kapcsolódó eljárásrendek kialakításáért, karbantartásáért. 4. Munkaköri leírások: Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások az SZMSZ mellékletét képezik. A munkaköri leírások tartalmazzák a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörüknek megfelelı feladatokat, jogaikat és kötelezettségeiket névre szólóan. A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint feladat változása esetén azok bekövetkezésétıl számított 15 napon belül módosítani kell. A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelıs: a) igazgatóhelyettes és az osztályvezetık esetében az igazgató, b) beosztott dolgozók esetében az osztályvezetık. 5. Munkarend: 16

17 A könyvtár életében meghatározó jelentıségő és elsıdleges fontosságú a szolgáltatás biztonsága. Alapvetı, hogy a nyitva tartás idejében megfelelı számú és képzettségő személyzet álljon az olvasók rendelkezésére. A közalkalmazottak heti munkaideje 40 óra, amelyet rugalmas munkaidı-rendszer keretében többmőszakos munkarendben dolgoznak le a ruhatári- és a takarítószemélyzet, valamint a gépkocsivezetı kivételével. A könyvtár magasabb vezetıi kötetlen munkaidıben dolgoznak. A munkarend részletes szabályozása a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár Kollektív Szerzıdésének mellékletét képezi. IV. A KÖNYVTÁR GAZDÁLKODÁSA Gyır-Moson-Sopron Megye Közgyőlésének 164/1997. (XII. 18.) KH számú határozata alapján a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár intézményi jogállása: a./ jogalanyisága: önálló jogi személy, b./ gazdálkodási jogköre: önálló költségvetési szerv. Alaptevékenységek: Szakfeladat száma: dokumentumgyőjtés és szolgáltatás, szakmai képzés és továbbképzés, módszertani gondozás, kötészet, kiadványok nyomdai elıállítása. A könyvtárnak vállalkozási tevékenysége nincs. Az intézmény törzsszáma: adószáma: Bankszámlát vezetı pénzintézet neve: Országos Takarékpénztár és Ker. Bank RT Bankszámla száma: A könyvtár tevékenységérıl, vagyoni és pénzügyi helyzetére ható eseményeirıl a kettıs könyvvitel rendszerében pénzforgalmi szemlélető nyilvántartást vezet, amelyet a naptári év végével bezár. Az illetmény elszámolási és társadalombiztosítási ellátások folyósításával és elszámolásával kapcsolatos feladatokat a Területi Államháztartási Hivatal látja el. A gazdasági osztály tevékenysége szerint 2 szervezeti egységre tagozódik: 17

18 a./ számvitel és ügyvitel, b./ kötészet és sokszorosító. A gazdálkodási tevékenység lebonyolítása során: kötelezettségvállalásra és utalványozásra jogosultak: könyvtárigazgató vagy könyvtárigazgató helyettes, ellenjegyzık: gazdasági osztályvezetı, gazdasági ügyintézı. V. A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA Központ: Hangtár: Hétfı 9-19 óráig Hétfı 9-18 óráig Kedd óráig Kedd óráig Szerda 9-19 óráig Szerda 9-18 óráig Csütörtök 9-19 óráig Csütörtök 9-18 óráig Péntek 9-19 óráig Péntek 9-18 óráig Szombat 9-13 óráig Szombat Júliusban és augusztusban a könyvtár nyári nyitva tartással üzemel, a szombati szolgáltatás szünetel. 18

19 VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉS A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzatába tartozó alábbi mellékletek a szabályzat szerves részei, mindenkori korszerősítésükért a könyvtár igazgatója a felelıs. Mellékletek: Állomány feltárási és katalogizálási szabályzat Állomány nyilvántartási és raktározási szabályzat Belsı ellenırzési szabályzat Esélyegyenlıségi terv Eszközök és források értékelési szabályzata FEUVE Gépjármő üzemeltetési szabályzat Győjtıköri szabályzat Informatikai szabályzat Iratkezelési szabályzat Kollektív szerzıdés Könyvtárhasználati szabályzat Kötelezettség-vállalás szabályzata Közbeszerzési szabályzat Leltárkészítési és leltározási szabályzat Munkavédelmi szabályzat Önköltség számítási szabályzat Selejtezési szabályzat Számlarend Számviteli politika Tőzvédelmi szabályzat Ügyrend Gyır, augusztus 31. dr. Horváth József igazgató Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság szeptember 10-iki ülésén megtárgyalta és a 213/2009 (IX. 10.) OKSB számú határozatával jóváhagyta. Némethné Fülöp Terézia a bizottság elnöke 19

20 20 Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatának Közgyőlése K I V O NAT Gyır-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyőlésének szeptember 18-án megtartott ülésén felvett jegyzıkönyvébıl 18. napirendi pont Gyır-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának fenntartásában mőködı intézmények alapító okiratának módosítása. Elıadó:dr. Szakács Imre, a közgyőlés elnöke A közgyőlés 30 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatott hozta: 179/2009.(IX.18.) KH 1./ Gyır-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 70. (1) bekezdése valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 4. (1) bekezdése alapján az alábbi, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: Az intézmény törzsszáma: ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár Rövid neve: KKMK Székhelye: 9021 Gyır, Baross Gábor u. 4. Telephelyei: Megyei Közgyőjteményi Raktár 9023 Gyır, Vasvári Pál u. 1. Hangtár és Kötészet 9022 Gyır, Rákóczi F. u. 46. Létrehozásáról rendelkezı jogszabály: 2042/13/1952. MT. hat. (alapítás dátuma: december 31.) 118/1958. Megyei Tanács VB. hat. Közvetlen jogelıdjeinek neve, székhelye: Gyıri Közkönyvtár (1898), Gyır Központi Technológiai Könyvtár Gyıri Fiókja (1949), Gyır Körzeti könyvtár (1949), Gyır Mőködési köre: Gyır-Moson-Sopron megye területe, helyismereti győjteménye tekintetében országos győjtıkörő szakkönyvtár Irányító szerveinek neve, székhelye: - Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Gyır-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyőlése 9021 Gyır, Árpád út Felügyeleti szerv neve, székhelye: Gyır-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyőlése 9021 Gyır, Árpád út Szakmai felügyeleti szerv neve, székhelye: Oktatási és Kulturális Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u Típus szerinti besorolása: - Tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató - Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény - közgyőjtemény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı és gazdálkodó

21 Jogszabályban meghatározott közfeladata: közkönyvtári feladatok ellátása a megye egész területére vonatkozóan Az intézmény alaptevékenysége: alapvetı szakágazat száma: Könyvtári, levéltári tevékenység Könyv és zenemő kiadás Lapkiadás Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Máshova nem sorolt gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Közmővelıdési könyvtári tevékenység Az intézmény kiegészítı tevékenysége: A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítı tevékenységek január 1-tıl: Az intézmény tevékenységi köre az államháztartási szakfeladatok szerint: A) Alaptevékenység: a) közkönyvtári megyei feladatok ellátása a megye egész területére vonatkozóan (91012) Alapfeladata: A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Kulturális képzés Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Egyéb sokszorosítás Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatások Könyvkiadás Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása B) Kiegészítı jellegő, nem nyereségszerzés céljából végzendı feladatai szabad kapacitása kihasználása érdekében: Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Egyéb sokszorosítás Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatások Könyvkiadás Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása C) Kisegítı, nem nyereségszerzés céljából végzendı egyéb tevékenység Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése A kisegítı tevékenységbıl származó tevékenység nagysága a költségvetés tervezett összkiadásaihoz viszonyított aránya az 5 %-ot érheti el. D) Az intézmény vállalkozási tevékenysége: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése A vállalkozási tevékenységbıl származó tevékenység nagysága a költségvetés tervezett összkiadásaihoz viszonyított aránya az 5%-ot érheti el. 21

22 Vezetıjének kinevezési, megbízási rendje: a 150/1992. (XI.20.) sz. Kormányrendelet alapján, pályázati eljárás útján, közgyőlési határozattal, határozott idıre történik. Az igazgatóhelyettest és a gazdasági vezetıt az igazgató, a megyei közgyőlés véleményének kikérésével bízza meg A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: az intézmény dolgozóinak közalkalmazotti jogviszonyára a többször módosított évi XXXIII. törvény, valamint az ennek végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet elıírásai vonatkoznak. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) alkalmazandó. A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv vezetıje gyakorolja Az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló vagyon: a megyei önkormányzat vagyonkataszterében kimutatott, intézmény kezelésében és használatában lévı ingatlan és ingó vagyontárgyak A vagyon feletti rendelkezés joga: Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal történı gazdálkodás szabályairól szóló rendeletében, illetve e jogszabály alapján megkötött vagyonkezelıi megállapodások szerint történik. A feladatellátáshoz szükséges költségvetés meghatározásának rendje, a támogatás és a saját bevételek aránya: a Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat költségvetési rendelete szerint A fenntartói ellenırzés rendje: a közgyőlés által jóváhagyott éves ellenırzési tervnek megfelelıen történik. A fenntartó és az intézmény közötti érdekegyeztetés rendje: igazgatói beszámolók, felterjesztések, elıterjesztések. A mőködés alapját szolgáló jogszabályok: A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény 2. A határozat elfogadásával egyidejőleg a 74/2009.(IV.24.) KH hatályát veszti. 3. A Közgyőlés utasítja a megyei fıjegyzıt, hogy a jóváhagyott alapító okiratot küldje meg az intézmény vezetıjének a további adminisztrációs feladatok elvégzése miatt. 4. Záradék: Gyır-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyőlése a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár július 1-tıl hatályos alapító okiratát a 179/2009. (IX.18.) KH-val jóváhagyja. Határidı : Felelısök: szeptember 18. az elfogadásra szeptember 30. a megküldésre Kara Ákos, a közgyőlés alelnöke, dr. Kovács Béla, megyei fıjegyzı 22

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PAKS, 2014 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 4 AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, RENDELTETÉSE 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 I. FEJEZET általános rendelkezések Az 1997. évi CXL. törvény rendelkezik a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2012. április 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Múzeum SZMSZ-ének módosítása Sorszám: Döntéshozatal módja: Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Tisztelt Bizottság! Egyéb előterjesztés

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratának módosítása

Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 10. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 93/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. 2 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet A Magyar Tudományos

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú melléklet Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. január 20. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Általános rész... 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. június

Részletesebben

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. április 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ. 6913 Csanádpalota, Szent István utca 40. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ. 6913 Csanádpalota, Szent István utca 40. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ 6913 Csanádpalota, Szent István utca 40. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. FEJEZET - AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA II. FEJEZET - A MŰVELŐDÉSI HÁZRA VONATKOZÓ FONTOSABB

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI XXI. évfolyam 4. szám 2011. június 29. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án csütörtökön du. 17,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 190/2009. (V.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA AZ ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Jelen költségvetési alapokmány a jóváhagyott elemi költségvetéssel egységes egészet alkot. Az államháztartásról

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum Edelény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Készítette: Jóváhagyta: Szigetvári József igazgató Vezér Mihály Ph.D polgármester Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiadja: Néprajzi Múzeum A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Fejős Zoltán főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője

Részletesebben

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985 1. számú melléklet: 1.A költségvetési szerv neve: Rövid neve: Törzsszáma: Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Németh László Városi Könyvtár

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

Budapest, 2008. december 23.

Budapest, 2008. december 23. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Kovács Tibor főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője átruházott jogkörében

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 156/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Tájékoztató Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én - csütörtökön - du. 16,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: 030886 Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon elfogadta:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 1/35 A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A használó neve: Érvényes: 2013. április 1. P.H.... Készítette: Szymczak Judit Jóváhagyta: Kidolgozta:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! & 5 j i c 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Cím: 8073 Csákberény, Hısök tere 41. Telefon: 06-22-564-007 Telefax: 06-22-564-008 E-mail: hivatal@csakbereny.hu Ügyfélfogadás rendje:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Záradék: Szabályzatot készítette: Kató Pálné jegyző Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata 1 Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára Szervezeti és működési szabályzata 2 Szervezeti és működési szabályzat fő részei 1. Intézmény alapadatai 2. Intézmény feladatai 3. Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete a Képviselő-testület Polgármesteri hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Az intézmény elnevezése: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testületének Szolgáltató Szervezete /rövidítése: SzoSz/

Az intézmény elnevezése: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testületének Szolgáltató Szervezete /rövidítése: SzoSz/ 1 Az intézmény elnevezése: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testületének Szolgáltató Szervezete /rövidítése: SzoSz/ Az intézmény alapítója: Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum

Magyar Természettudományi Múzeum A Magyar Természettudományi Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Múzeum vezetője: Jóváhagyom:... Dr. Matskási István főigazgató...... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az alapító képviselője

Részletesebben

Intézményi Érdekegyeztető Tanács... 55 V. Fejezet... 56 A MÁO MŰKÖDÉSI FÓRUMAI... 56 Igazgatósági értekezlet... 56 Tárvezetői értekezlet...

Intézményi Érdekegyeztető Tanács... 55 V. Fejezet... 56 A MÁO MŰKÖDÉSI FÓRUMAI... 56 Igazgatósági értekezlet... 56 Tárvezetői értekezlet... Tartalomjegyzék I. Fejezet... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Magyar Állami Operaház jogállása és alapadatai... 3 A MÁO szervezete... 4 II. Fejezet... 5 A MÁO VEZETÉSE... 5 A magasabb vezetők... 5 Főigazgató...

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI XXI. évfolyam 5. szám 2011. július 16. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben