2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA"

Átírás

1 AZ ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Jelen költségvetési alapokmány a jóváhagyott elemi költségvetéssel egységes egészet alkot. Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény és a végrehajtásáról rendelkezı, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 37. e) bekezdésében foglalt kötelezettségnek megfelelıen a költségvetési évre vonatkozóan az alábbi Költségvetési Alapokmányt adom ki: Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet (továbbiakban: ORSZI) a 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 12. (2) b) bekezdése szerint, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (továbbiakban SZMM) felügyelete alatt mőködı költségvetési szerv, a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete és irányítása alatt álló központi hivatal. 1. Költségvetés szerkezeti rendbe való tagozódás: Fejezet száma: XXVI. fejezet Fejezet megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Cím száma: Fontosabb azonosító adatok: Név: Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 48. Intézményi bankszámla száma: MÁK Intézményi bankszámlát vezeti: Magyar Államkincstár Adóigazgatási azonosító szám: Államháztartási azonosító: Törzskönyvi azonosító szám: Szektor: 1051 Szakágazat: Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása Szakfeladat: Országos hatáskörő szervek igazgatási tevékenysége Statisztikai számjel:

2 Funkcionális besorolás: 8412 Tevékenység (TEÁOR): Társadalombiztosítási törzsszám: Társadalombiztosítási kifizetıhelyi azonosító szám: Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása Családtámogatási kifizetıhelyi azonosító szám: KSZF (közbeszerzési) azonosító: Alapító Okirat száma: AO-2/2002. Kelte: július 31. Alapító Okirat módosításai: módosítás száma, kelte: / december 06. módosítás száma, kelte: / augusztus 15. módosítás száma, kelte: /2008-SZMM január A költségvetési szerv szervezeti felépítése és mőködésének rendszere, szervezeti egységek telephelye, megnevezése: 3.1. Szervezeti felépítés és a mőködés rendszere: Az ORSZI a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alatt álló önálló, jogi személyiséggel rendelkezı, országos illetékességő központi hivatal. Az ORSZI élén a fıigazgató áll. Az Intézet egyszemélyi felelıs vezetıje a fıigazgató. A fıigazgató helyettesei: orvosszakértıi és szociális fıigazgató-helyettes, a mőködéssel összefüggı gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében a gazdaságifejlesztési igazgató. A fıigazgatót, helyetteseit és gazdasági-fejlesztési igazgatót a szociális és munkaügyi miniszter nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat a fıigazgató vonatkozásában a miniszter, a helyettesek és gazdasági-fejlesztési igazgató vonatkozásában az ORSZI fıigazgatója gyakorolja. Az ORSZI fıigazgatóságra ezen belül fıosztályokra, regionálisan szervezett Igazgatóságokra tagozódik (az SZMSZ-ben rögzítettek szerint). A Regionális Igazgatóságok szervezik, irányítják az illetékességi területükön mőködı Kirendeltségek és telephelyei szakértıi bizottságainak tevékenységét. Az igazgatóságok jogállása azonos a fıigazgatóság fıosztályainak jogállásával. A szervezet vezetı állású köztisztviselıi: Fıigazgató 2

3 fıigazgató-helyettesek gazdasági-fejlesztési igazgató fıosztályvezetık, igazgatók fıosztályvezetı-helyettesek osztályvezetık, kirendeltség-vezetık évre az engedélyezett költségvetési létszámkeret 551 fı I. funkció-csoport (szakmai feladatokat ellátók) 444 fı II. funkció-csoport (a szakmai feladatok ellátását funkcionálisan segítık) 60 fı III. funkció-csoport (technikai segítık) 47 fı Az ORSZI a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban részletezett, jogszabályokban meghatározott alaptevékenységét országos illetékességgel látja el. Az ORSZI fıigazgatója fıigazgatói utasítással rendezi az intézmény feladatellátása során követendı belsı eljárási (ügyviteli) rendet és gondoskodik az ORSZI egységes jogalkalmazási gyakorlatának biztosításáról Regionális Igazgatóságok telephelyei: Regionális Igazgatóságok Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Székhelyük Budapest Székesfehérvár Debrecen Gyır Miskolc Pécs Szeged Illetékességi területük Fıváros és Pest megye Komárom-Esztergom megye Fejér megye Veszprém megye Hajdú-Bihar megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gyır-Moson-Sopron megye Vas megye Zala megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Heves megye Nógrád megye Baranya megye Somogy megye Tolna megye Bács-Kiskun megye Békés megye Csongrád megye A Kirendeltségek, telephelyek címjegyzékét a Költségvetési Alapokmány 1. számú melléklete tartalmazza. 3

4 4. Gazdálkodási jogkör, szervezeti kapcsolódás: Az ORSZI a feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. Az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából az ORSZI teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szervnek minısül. Az ORSZI vagyona mőködési vagyon. Az ORSZI gazdálkodását a mőködési szektorban folytatja. Az ORSZI-hoz nem kapcsolódnak részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, illetve részjogkörő költségvetési egységek. 5. Az ORSZI tevékenységi köre, a költségvetési szerv állami feladatként ellátott alaptevékenysége: Az ORSZI rehabilitációs és orvosszakértıi szervként szakhatósági állásfoglalásban, szakvéleményben állapítja meg, illetve minısíti a munkaképesség változást, munkaképességet, az egészségkárosodást, illetve fogyatékosságot, a rokkantságot és a rehabilitálhatóságot, továbbá a keresıképességet, vagy keresıképtelenséget, valamint a mozgáskorlátozott személyek gépjármővezetıi alkalmasságát, felülvizsgálja a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek megállapítására vonatkozó eljárásban a súlyos mozgáskorlátozottság tényét. Az ORSZI szociális szakértıi szervként szakvéleményt ad a gondozási szükséglet mértékérıl, a szociális intézményben történı elhelyezés indokoltságáról, intézményi ellátás esetén a magasabb összegő támogatást megalapozó demencia vizsgálatáról, a fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthonaiban való elhelyezés szükségességérıl, a házi segítségnyújtás keretében történı ellátás mértékérıl, és az egyéb szociális ellátások igénybe vételét megalapozó orvosi vizsgálatok eredményérıl és igazolások felülvizsgálatáról. Módszertani feladatai körében az ORSZI közremőködik a rehabilitációs és szociális ellátások iránti szükséglet felmérésében, összehangolja a funkcióképesség, fogyatékosság, a szakmai munkaképesség vizsgálati és véleményezési rendszerét, továbbá javaslatokat dolgoz ki a rehabilitációs és szociális ellátásokra való jogosultság megállapításához szükséges szakértıi tevékenység fejlesztésére. Az ORSZI alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló s e célra részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával nem nyereségszerzés céljából kiegészítı tevékenységeket folytat. Ennek keretében szakmai irányelveket, tanulmányokat, jegyzeteket készít és kiad, szakmai képzéseket, továbbképzéseket szervez, bonyolít, szakmai gyakorlatot biztosít az igazságügyi orvostani és egészségbiztosítási szakorvos képzéshez, továbbá orvos szakértıi szakvéleményt, állásfoglalást készít külsı megkeresésre, valamint mőködése során elhasználódott eszközeit értékesíti. 4

5 Az állami alaptevékenység a szakfeladat keretében a következı tevékenységeket összevontan tartalmazza: TEÁOR 8412 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása TEÁOR 8621 Általános járóbeteg ellátás TEÁOR 8622 Szakorvosi járóbeteg ellátás TEÁOR 7490 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység Az ORSZI hatáskörét és feladatait meghatározó jogszabályok jegyzékét a 2. számú melléklet tartalmazza. 6. Vállalkozási feladatok, tevékenység: Az ORSZI vállalkozói tevékenységet nem végez. Nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak, közhasznú társaságnak, alapítványnak. 7. Állami feladatként ellátott tevékenységének elıirányzott kiadásai és annak forrásai Az ORSZI elemi költségvetése a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CII. Törvény 1. számú melléklete XXVI. fejezet 14. cím keretei között került meghatározásra. A január 1-tıl bevezetett rehabilitációs járadék és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény évi CXXI. törvénymódosítás által elıírt szakértıi feladatok ellátásának többletköltségei a évi költségvetésbe beépültek. Az ORSZI évi elemi költségvetése a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Kormányrendelet július 1-tıl hatályos új feladatok feltételeit nem tartalmazza. Az ORSZI alaptevékenységét kiegészítı tevékenységei eseti jellegőek, azok bevételeit és kiadásait az elemi költségvetés nem tartalmazza. A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerısítése humán erıforrás fejlesztés TÁMOP / , továbbá a Komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése TIOP / , és KMOP /B. Európai Szociális Alapból és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozandó Európai uniós programok évben várhatóan megkezdıdnek, melyeket a költségvetés nem tartalmaz Az ORSZI évi kiadási elıirányzata: ezer Ft, mely ezer Ft mőködési kiadás, és ezer Ft felhalmozási kiadás. 5

6 A mőködési kiadások megoszlása: személyi kiadások e Ft munkaadókat terhelı járulékok e Ft dologi kiadások e Ft A felhalmozási kiadások megoszlása: beruházás e Ft 7.2. Az ORSZI elıirányzott bevételei: Mőködési bevételek: alaptevékenység körében végzett igazgatási szolgáltatások ellenértéke (szakértıi vizsgálatok jogszabályban, megállapodásokban meghatározott vizsgálatok rögzített díjtételek szerinti díja) összesen ezer Ft egyéb saját bevételek (alkalmazottak térítése, kifizetıhelyi költségtérítés) 800 ezer Ft. Támogatások, támogatásértékő bevételek: Támogatások, melyek az ORSZI-t, - elfogadott költségvetése alapján a kiadások és bevételek különbözeteként mőködési költségvetési kiadások támogatása címén (felügyeleti szervi támogatás) megilletik, mőködésre ezer Ft, melybıl személyi juttatásokra ezer Ft, munkaadót terhelı járulékokra ezer Ft, dologi kiadásokra ezer Ft, továbbá beruházásra ezer Ft fordítható. Támogatás értékő mőködési/felhalmozási bevétel, mely az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott járóbeteg-szakellátás ellenértékeként mőködésre ezer Ft, ezer Ft személyi juttatás, ezer Ft járulék, ezer Ft dologi kiadás fedezete Az ORSZI a fenti bevételeken túl eseti jelleggel a kiadások forrásául az alábbi jogcímeken rendelkezhet bevétellel: a feladatok ellátása során létrehozott áru- és készletértékesítés bevételei (pl.: kiadványok), helyiségek bérbeadásának díja, valamint az épület, ingatlan kezelése, vagy ingyenes használata következtében továbbszámlázott közüzemi díjak (főtés, villamos energia, víz, szemét, stb.) bevételei, dolgozók kilépéskori költség-visszatérítési (tanulmányi költségtérítési kötelezettségbıl), dolgozók kártérítései, kötbér, bírság, késedelmi kamat, bánatpénz bevételei, egyéb mőködési, felhalmozási pénzeszköz megállapodás alapján, elızı évi elıirányzat maradványa. 8. Feladatmutatók megnevezése, köre: 6

7 Az ORSZI költségvetése feladatmutatót nem tartalmaz, a gazdálkodás során a személyi ösztönzéshez kapcsolódóan alkalmazza a szakértıi vizsgálatok számát. 9. Személyi és tárgyi feltételek a költségvetési évre vonatkozóan A rokkantsági nyugdíjrendszer és a megváltozott munkaképességőek ellátórendszere átalakítása szükségessé teszi az ORSZI személyi és tárgyi feltételeinek olyan irányú fejlesztését, amely az új szakértıi minısítési rendszer kialakítását és mőködtetését megfelelıen támogatni tudja Személyi feltételek: Az ORSZI alkalmazottai közszolgálati jogviszonyban állnak (köztisztviselık). A évi XXXVI. törvény alapján a fizikai alkalmazottakra a Munka törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény elıírásai az irányadók. Az ORSZI engedélyezett létszáma a megváltozott munkaképesség új típusú szakértıi véleményezésének, azaz az egészségkárosodás és rehabilitálhatóság új irányelvek szerinti elbírálásának az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézetrıl, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII.7.) Kormányrendelet elıírásai szerinti bizottsági rendszerben történı véleményezése feltételeinek biztosítása érdekében - a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegő tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról 2057/2008. (V. 14.) Kormányhatározatban foglaltakkal megegyezıen fıvel került megállapításra, oly módon, hogy a szakmai alapfeladat ellátására külsı szakértık igénybe vételére is sor kerül. A megbízottak tervezett költsége 110 fı szociális feladatokkal döntıen a jegyzıségi bizottságokban - és 54 fı elsıdlegesen a fogyatékosság megállapításával foglalkozók díját tartalmazza. Az alapfeladat külsı szakértıi támogatása ezen túlmenıen szellemi tevékenységet folytató vállalkozásokkal is megvalósul. Az ORSZI engedélyezett létszáma a évi eredeti intézményi költségvetésben 551 fı, melybıl 529 fı köztisztviselı 22 fı az MT hatálya alá tartozik. A teljes munkaidıben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 543 fı (521 fı + 22 fı), a részmunkaidıben foglalkoztatottaké pedig 8 fı. Az engedélyezett létszám besorolási osztályonkénti megoszlása: Kulcsszám Megnevezés Alkalmazotti Létszám kör Fıosztályvezetı Köztisztviselı 1 fı (Miniszteri kinevezési jogkörben) Fıosztályvezetı- Köztisztviselı 3 fı 7

8 helyettes (Miniszteri jogkörben) Fıosztályvezetı Köztisztviselı 14 fı Fıosztályvezetıhelyettes Köztisztviselı 3 fı Osztályvezetı Köztisztviselı 30 fı 12 egyéb besorolás I. besorolási osztály Köztisztviselı 193 fı 12 egyéb besorolás II. besorolási osztály Köztisztviselı 275 fı 12 egyéb besorolás III.besorolási osztály Köztisztviselı 10 fı Fizikai alkalmazott MT hatálya alatt 22 fı Összesen: 551 fı A január 1-jei a betöltött létszám 535 fı (munkajogi nyitó létszám). A jóváhagyott kincstári költségvetés alapján az ORSZI költségvetésében a személyi juttatások fedezetére az alábbi elıirányzatokat terveztük. Rendszeres személyi juttatás ezer Ft Nem rendszeres személyi juttatások ezer Ft Külsı személyi juttatások ezer Ft Személyi juttatások összesen: ezer Ft A személyi juttatások járulék vonzatainak fedezetére a költségvetés ezer Ft-ot tartalmaz Tárgyi feltételek: Az ORSZI költségvetése az elızı évek megszorításai, a létszámfejlesztéshez kapcsolódó egyszeri és folyamatos mőködési többletek hiánya, továbbá az automatizmusok elmaradása miatt a mőködéshez szükséges dologi kiadásoknak csak mintegy 65 %-át a költségvetés mindössze 14 %-át kitevı módon - tartalmazza. Az ORSZI saját ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, Regionális Igazgatóságai, Kirendeltségei többsége egészségügyi intézményben, bérleményben vannak elhelyezve. A bérelt területek szerzıdés szerinti bérleti díja a költségvetés dologi kiadásainak 50 %-át teszik ki. A Fıigazgatóság az ORSZI üzemeltetésében lévı Budapest, Damjanich utca 48. szám alatti ingatlanban mőködik. Az ORSZI évben csatlakozott a kormányzati gerinchálózathoz, melynek szerzıdés szerinti költségei az éves dologi kiadások elıirányzatának több mint 26 %-át teszik ki. Az orvosi bizottságok mőszeres és egyéb eszköz ellátottsága döntıen évben beszerzett eszközökbıl áll (pl.: hordozható EKG készülék, vérnyomásmérı, röntgen-filmnézı szekrény, látás élességet vizsgáló tábla, életmentı un. készenléti táska, önhajtós, összecsukható kerekesszék, összecsukható járókeret). 8

9 Irodatechnikai gépek berendezések (faxok, fénymásolók) minden telephelyen üzemelnek, azonban elhasználódásának nyomán szükségessé váló cseréjét, pótlását a tervezett források csak rendkívül korlátozottan biztosítják. A személygépjármő-park 20 gépjármőbıl áll, az elmúlt évben 3 gépkocsi értékesítését követıen beszerzett 4 új gépkocsi segíti a helyszíni vizsgálatok végrehajtását. A gépjármővek kihasználtsága az elmúlt idıszakban nagymértékben nıtt, így az üzemeltetési költségek is jelentısek. A gépjármőpark átlagos életkora az elmúlt évi beszerzés ellenére 2008 év végén 4,8 év volt és a gépkocsik átlagosan több mint 248 ezer km-t futottak, 8 gépjármő cseréje indokolt. Az ORSZI megnövekedett feladatainak anyag- és szolgáltatásvásárlási szükséglete, az eszközcserék elmaradása esetén sem teszik lehetıvé a 22 telephely bérleménye, továbbá a közüzemi terhek viselése mellett azok fenntartását, a költségvetési elıirányzatból történı kigazdálkodást. Az ORSZI évi intézményi költségvetésébıl felújítást nem tervez. Az ORSZI tervezett beruházásai: A nyilvántartási rendszerek fejlesztése (iktatórendszer, szociális nyilvántartási rendszer, OEP adattárház, ügyvitel) ezer Ft Számítógépek cseréje ezer Ft Fénymásoló gépek cseréje ezer Ft Bútorbeszerzés ezer Ft Damjanich utca épületgépészet ezer Ft 4 gépjármő cseréje ezer Ft. 9

10 10

11 1. számú melléklet Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet Regionális Igazgatóságainak és Kirendeltségeinek címjegyzéke Szervezeti egység megnevezése irányítószám székhely cím Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság 1089 Budapest Vajda Péter utca 10/b Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság 8000 Székesfehérvár Távirda utca 4 Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Kirendeltsége 8200 Veszprém Komakút tér 1 Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság telephelye 2500 Esztergom Babits Mihály utca 2 Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Kirendeltsége 2800 Tatabánya Cseri utca 26 Észak-alföldi Regionális Igazgatóság 4026 Debrecen Hadházi u. 7-9 Észak-alföldi Regionális Igazgatóság Kirendeltsége 4400 Nyíregyháza Tőzér utca 2 Észak-alföldi Regionális Igazgatóság Kirendeltsége 5000 Szolnok Hısök tere 2-4 Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság 9024 Gyır Szent Imre út 41 Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Kirendeltsége 9700 Szombathely Március 15. tér 2 Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Kirendeltsége 8900 Zalaegerszeg Zrínyi utca 1 Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság 3529 Miskolc Csabai kapu 9-11 Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Kirendeltsége 3300 Eger Széchenyi utca 34 Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Kirendeltsége 3100 Salgótarján Füleki utca 64 Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság 7621 Pécs Dr. Veres E. utca 2 Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság Kirendeltsége 7100 Szekszárd Széchényi utca 64 Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság Kirendeltsége 7400 Kaposvár Tallián Gyula utca Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság telephelye 8600 Siófok Semmelweis utca 1 Dél-alföldi Regionális Igazgatóság 6725 Szeged Leányszállás köz 2 Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Kirendeltsége 5600 Békéscsaba Gyulai utca 18 Dél-alföldi Regionális Igazgatóság telephelye 6000 Kecskemét Piaristák tere 7 Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Kirendeltsége 6400 Kiskunhalas Nagy-szeder I. utca 1

12 2. számú melléklet Az intézet szakvéleményéhez kötött ellátások megnevezése és jogszabályi háttere 1 Ellátás/jogosultság megnevezése Rokkantsági nyugellátás, baleseti rokkantsági nyugellátás, hozzátartozói nyugellátás, baleseti járadék 2 Rehabilitációs járadék 3 4 Rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék Fogyatékossági támogatás és a fogyatékossággal élı hallgatók kedvezményben részesítése 5 Rendszeres szociális segély Jogszabály évi LXXXI. Törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, valamint a végrehajtás tárgyában kiadott 168/1997. (X.6.) Kormány rendelet és a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény valamint a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Kormány rendelet évi LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról, illetve a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII.5.) Kormány rendelet 387/2007. (XII.23.) Kormány rendelet Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról, valamint a fogyatékosság minısítésérıl, a felülvizsgálatról és a folyósítási szabályokról rendelkezı 141/2000. (VIII.9.) Kormány rendelet, a felsıoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény, valamint a törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 79/2006. (IV.5.) Kormány rendelet 42/2008. (II.29.) Kormány rendelet a megváltozott munkaképességő személyek rehabilitációjához kapcsolódó egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a jogszabálynak a évi CXXI. törvény szerinti módosítása, továbbá a végrehajtása érdekében kiadott pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésérıl, megállapításáról és folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormány rendelet, valamint az egyes szociális tárgyú Kormány rendeletek módosításáról szóló 339/2007. (XII.15) Kormány rendelet 92/2008. (IV.23) Kormány rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról

13 6 Magasabb összegő családi pótlék Táppénz (keresıképességkeresıképtelenség, és táppénzes idıszak alatti elızetes egészségkárosodás felmérése) Baleseti táppénzes idıszak meghosszabbítása Megváltozott munkaképességőek foglalkoztatása Idısotthoni elhelyezési jogosultság, ápolási/gondozási szükségleten alapuló szociális ellátások évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, és a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII.30.) Kormány rendelet valamint az ellátásra jogosító betegségekrıl, fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet évi LXXXIII. Törvény a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól, illetve a végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997. (XII.1.) Kormány rendelet, valamint a keresıképtelenség és keresıképesség orvosi elbírálásáról és ellenırzésérıl szóló 102/1995. (VIII.25.) Kormány rendelet évi LXXXIII. törvény a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól, illetve a végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997. (XII.1.) Kormány rendelet 176/2005. (IX.2.) Kormány rendelet a megváltozott munkaképességő munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenırzésének szabályairól, és a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX.2.) Kormány rendelet, valamint a rehabilitációs akkreditáció eljárásáról és a követelményrendszer szabályairól szóló 14/2005. (IX.2.) FMM rendelet év III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a jogszabálynak a évi CXXI. törvény szerinti módosítása (egyes szociális tárgyú törvények módosításáról). A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásban közremőködı szakértıkre, szakértıi szervekre vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 340/2007. (XII.15.) Kormány rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, rehabilitációs alkalmassági vizsgálatáról továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV.23) Kormány rendelet, a gondozási szükséglet, az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól rendelkezı 36/2007. (XII.22.) SzMM rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 13

14 Közúti jármővezetıi alkalmasság (gépjármővezetıi engedély) Bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, valamint keresetkiegészítése Bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményei Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei 15 Hadi-rokkantak ellátásai 16 Fegyveres szervek dolgozóinak és hozzátartozóinak ellátásai 17 Nemzeti helytállásért pótlék 18 Nemzeti gondozási díj Az között törvénysértı módon elítéltek juttatásai Életjáradék (kárpótlási jegy ellenében) A megszüntetett mővészeti Alap tagjainak szerzett jogon megállapítandó nyugellátása 13/1992. (VI.26) NM rendelet a közúti jármővezetık egészségi alkalmasságának megállapításáról 387/2007. (XII.23.) Kormány rendelet Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól 23/1991. (II.9.) Kormány rendelet egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirıl 164/1995. (XII.27.) Kormány rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirıl évi XLV. törvény a hadigondozásról, valamint a hadigondozásról szóló törvény végrehajtására kiadott 113/1994. (VIII.31.) Kormány rendelet évi XCV. törvény a Magyar Honvédség hivatásos és szerzıdéses állományú katonáinak jogállásáról, valamint az évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról, valamint a hivatásos és a nem hivatásos BM, HM, VPOP, a büntetés végrehajtás és a tőzoltóság dolgozóinak és hozzátartozóinak társadalombiztosítási ellátásra való jogosultság megállapításait, illetve egyes alkalmassági elıírásokat szabályozó 16/1997. (IV.22.) IM rendelet, 1/2000. (I.18.) TNM rendelet, 21/2000. (VIII.23.) BM-IM-TNM rendelet, 8/2002. (II.15.) HM rendelet, 7/2006. (III.21.) HM rendelet, 28/2006. (XI.9.) IRM-ÖTM együttes rendelet 173/1995. (XII. 27.) Kormány rendelet a nemzeti helytállásért elnevezéső pótlék bevezetésérıl évi LII. törvény a nemzeti gondozásról 267/2000. (XII.26.) Kormány rendelet az egyes tartós idıtartamú szabadságelvonást elszenvedettek juttatásáról évi XXXI. törvény a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról, illetve az eljárási szabályokról rendelkezı 87/1992. (V.29.) Kormány rendelet 117/1992. (VII.29.) Kormány rendelet A Magyar Köztársaság Mővészeti Alapjának megszüntetésérıl és a Magyar Alkotómővészeti Alapítvány létesítésérıl 14

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma:

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma: ALAPÍTÓ O K I R A T Intézmény neve: Törzsszáma: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374 2. Székhelye: Békéscsaba, Szabadság tér 9. 3. Telephelyei: Békéscsaba, Gyár u. 16. Békéscsaba,

Részletesebben

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK OMMF Közép-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye. Székhely: Budapest, IX. ker. Páva u. 6. Postacím: 1458 Budapest

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13.882-1/2006-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról Budapest, 2006. december 2 I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egészségügyi

Részletesebben

Törvény. A Kormány tagjainak rendeletei. A Köztársasági Elnök határozatai. Intézkedések

Törvény. A Kormány tagjainak rendeletei. A Köztársasági Elnök határozatai. Intézkedések BUDAPEST, 2007. JANUÁR FEBRUÁR 1 2. SZÁM TARTALOM Oldal Törvény 2006. évi CXXVII. törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl (Kivonatos közlés).... 3 A Kormány tagjainak rendeletei A honvédelmi

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya

A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám:

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint annak felhatalmazására és végrehajtására

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a menetrend szerinti helyi közösségi autóbusz-közlekedés 2008. évi évközi tarifaemelésére, hatósági árának megállapítására

Tárgy: Javaslat a menetrend szerinti helyi közösségi autóbusz-közlekedés 2008. évi évközi tarifaemelésére, hatósági árának megállapítására NÓGRÁD VOLÁN Zrt. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Székyné dr. Sztrémi Melinda Polgármester asszony részére Levelük jele: Kelte:. Ügyintézıjük: Levelünk jele: 12-92/1 /2008. Kelte: Salgótarján,

Részletesebben

Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratának módosítása

Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 10. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 93/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2010. évi 91. szám 12717 Iktatószám: NGM/5254/24 (2010) Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Az

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. hatályos: 2012.01.

2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. hatályos: 2012.01. 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.01.04 Tartalom: Speciális indikációs körrel rendelhetı gyógyszerek Költséghatékonysági

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által a Veszélyes hulladék szállítása és kezelése 2013. I. tárgyában KÉ 19811/2012. számon indított nyílt közbeszerzési eljárásban feltett

Részletesebben

643-1/2009. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

643-1/2009. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 643-1/2009. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Rövidített neve: OMMF. 2. A költségvetési szerv székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Rövidített neve: OMMF. 2. A költségvetési szerv székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Iktató száma:17488-51/2009 ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. (2) bekezdése alapján az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. OKTÓBER 1. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

15237-23/2006. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-23/2006. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-23/2006. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény

Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es Hirdetmény típusa:

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) h a t á r o z a t a

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) h a t á r o z a t a órakor tartott közmeghallgatás ülése könyvébıl. NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ I. Általános tudnivalók A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.

Részletesebben

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú függelék F.1. számú függelék GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Hatályos: 1/4.oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom

Részletesebben

Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya

Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. Budapest, 2008. március 25. Dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége

Részletesebben

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-86/2011. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Margit Kórház

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza igazgató f orvos: Dr. Bálint Beatrix Ph.D. 6772 Deszk, Alkotmány u. 36. Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-551 www.deszkikorhaz.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3.

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS I 3. 135/2010. (III.30.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3. 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE

Részletesebben

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása 2012. évi LXXIX. Törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 1 A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása hatályos: 2012.06.28 Tartalom: A kötelezı

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 155. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 20., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 155. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 20., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 20., kedd Tartalomjegyzék 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 270/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 271/2011. (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 (tervezet) 1 2 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

Bemutatkozik a Képzési Igazgatóság

Bemutatkozik a Képzési Igazgatóság elemzés XI. évf.. szám Dr. Tóth Tibor Spiesz Tamás Bemutatkozik a Képzési Igazgatóság AKépzési Igazgatóság a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézeten belül. szeptember jén alakult meg. Szervezeti egységei

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda 103. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 22/2010. (XII. 22.) BM utasítás a belügyi tudományos

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

Ahogy az OEP "pénzeli" Dr. Gresz Miklós OEP Szeged, 2010. november 13. gresz 1

Ahogy az OEP pénzeli Dr. Gresz Miklós OEP Szeged, 2010. november 13. gresz 1 Ahogy az OEP "pénzeli" Dr. Gresz Miklós OEP Szeged, 2010. november 13. gresz 1 Mit pénzel az OEP? gresz 2 Intenzív osztályok 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Intenzív osztály db 2000 2001 2002 2003 2004

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

4551-1/2007. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

4551-1/2007. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 4551-1/2007. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2 2007. A Tessedik Sámuel Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 3/2012. (II. 24.) NGM utasítása a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 3/2012. (II. 24.) NGM utasítása a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 10. szám 1367 A nemzetgazdasági miniszter 3/2012. (II. 24.) NGM utasítása a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról A központi államigazgatási

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Kormány általános hatáskör területi államigazgatási szervérl

318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Kormány általános hatáskör területi államigazgatási szervérl 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet a Kormány általános hatáskör területi államigazgatási szervérl A Kormány a központi államigazgatási szervekrl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

Ikt. szám: 6036-3/2009-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2008. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 6036-3/2009-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2008. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 6036-3/2009-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2008 ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ - FELADATAI...

Részletesebben

20985-1/2008. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

20985-1/2008. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 20985-1/2008. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Budapesti Műszaki Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Oktatási és Kulturális Minisztérium OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 13879/2008. Tervezet ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2006 El. I. D. 17. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA P É C S ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2004. január 1.-tıl 2 E L İ S Z Ó Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2012. évi gazdálkodásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2012. évi gazdálkodásáról A Társaság egyéb szervezet bemutatása Neve: Magyarországi Fájdalom Társaság Székhelye: 1122 Budapest, Ráth u. 7-9. Adószáma:

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

/2006. ( ) ÖTM rendelet

/2006. ( ) ÖTM rendelet /2006. ( ) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb és technikai eszköz állományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet és a tűzoltóság tűzoltási és műszaki

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására

Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu Szociális és Egészségügyi Bizottsági előterjesztés Javaslat az Egészségügyi

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2012.10.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendır-fıkapitányság. 4024 Debrecen, Kossuth u. 20. Tel.: 52/516-400 Fax.: 52/516-402 BM Tel.: 32/20-04 Fax.

Hajdú-Bihar megyei Rendır-fıkapitányság. 4024 Debrecen, Kossuth u. 20. Tel.: 52/516-400 Fax.: 52/516-402 BM Tel.: 32/20-04 Fax. Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság 4024 Debrecen, Kossuth u. 20. Tel.: 52/516-400 Fax.: 52/516-402 BM Tel.: 32/20-04 Fax.: 32/20-04 A HAJDÚ-BIHAR-MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

2011. évi CLIV. törvény

2011. évi CLIV. törvény 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 1 hatályos: 2011.12.28 -

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATA

I. A HIVATAL FELADATA FELSİZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (TOVÁBBIAKBAN: HIVATAL) SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 80/2008. (VIII.19. Kth. számú határozattal) I. A HIVATAL FELADATA 1. A Hivatal

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 2. különszám 2008. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA A Komárom-Esztergom

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben