ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) ( ) Érd 2007.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007."

Átírás

1 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) ( ) Érd

2 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya: Érd megyei jogú város közigazgatási területe Hatálybalépése: 2007.április. 1. Minıségirányítási program idıbeli hatálya: Képviselıtestületi jóváhagyás határozati szám: Tervezett felülvizsgálat idıpontja: Intézményekhez való eljuttatás dátuma: február Érd, február 2

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Fenntartói minıségpolitika 2.1. Kapcsolódási pontok a szakmai dokumentumokhoz 2.2. Kapcsolódási pont az önkormányzati intézkedési tervhez 2.3. Fenntartói minıségirányítási alapértékek 2.4. Jövıkép, küldetésnyilatkozat 2.5. Intézményrendszerrel kapcsolatos fenntartói általános elvárások 2.6. Az egyes intézménytípusok faladatai a fenntartói elvárásokkal kapcsolatban 3. Fenntartói minıségfejlesztési rendszer 3.1A közoktatási intézményrendszer irányításával kapcsolatos fenntartói szabályozás A tervezési feladatok szabályai Fenntartói ellenırzés rendszere és rendje Fenntartói ellenırzések rendje a saját fenntartású intézményekben Intézmények értékelésének rendje 3.2. Intézményvezetık értékelésének eljárási rendje és szempontjai 4. Koordináció a kapcsolódó területekkel, ágazatokkal 5. Minıségirányítási program felülvizsgálata 6. Záradék 7. Mellékletek 1.sz. A fenntartói ellenırzés rendje 2.sz. Mérések 3.sz. Koordináció rendje a kapcsolódó területekkel, ágazatokkal 4.sz. Fenntartói ellenırzések fıbb területei 5.sz. Intézményvezetık értékelésének eljárásrendje, szempontsora 3

4 1. Bevezetés A közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény elıírja a fenntartó önkormányzatok számára a minıségirányítási program elkészítését. A törvény általánosan a minıség fogalmaként az intézményekkel szemben támasztott partneri igényeknek való megfelelést (gyerek, tanuló, szülı, pedagógusok, fenntartók és a munkaerıpiac), valamint a tervezett és ellenırzött mőködést tekinti. A minıségirányítás lényege a tervezés és a tervezés ellenırzött végrehajtása, majd az esetleges korrekciók után az újabb tervezési ciklus elindítása (PDCA ciklus). A többször módosított évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 85. (7) bekezdése elıírja: A helyi önkormányzati intézményfenntartó elkészíti az önkormányzati közoktatási intézményrendszer mőködésének minıségirányítási programját (a továbbiakban önkormányzati minıségirányítási program). Az önkormányzati minıségirányítási program az önkormányzati közoktatási rendszer egészére határozza meg a fenntartó elvárásait, az egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatait, a közoktatás rendszerének és a közoktatást érintı más ágazatok gyermek- és ifjúságvédelem, szociálpolitika, munkaerı-gazdálkodás, közmővelıdés, egészségügy kapcsolatait, valamint a fenntartói irányítás keretében tervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenırzések rendjét. A jogszabály 102. (2) bekezdés d) pontja elıírja továbbá, hogy az intézményfenntartó a minıségirányítási programban meghatározottak szerint mőködteti a minıségfejlesztés rendszerét, továbbá rendszeresen ha jogszabály másként nem rendelkezik, négyévenként legalább egy alkalommal ellenırzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, mőködésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelızése érdekében tett intézkedéseket A 4 évente sorra kerülı átfogó ellenırzéseket azonban tervszerő ütemezés és letisztult eljárásrend nélkül nem célszerő indítani. 4

5 A közoktatási törvény 40. (10) bekezdése az oktatási intézményeknek is elıírja, hogy határozzák meg minıségpolitikájukat, dolgozzák ki az intézményi szintő minıségirányítási programjukat az alábbiak szerint: A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerő végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minıségpolitikáját. A minıségpolitika végrehajtása érdekében minıségfejlesztési rendszert épít ki és mőködtet. A minıségpolitikát és minıségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minıségirányítási programjában kell meghatározni az intézményi minıségirányítási programot az intézmény vezetıje készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadás elıtt be kell szerezni az iskolaszék és az iskola, kollégiumi diákönkormányzat véleményét. A 2006-ban módosított közoktatási törvény 40. (11) új elemmel egészítette ki a minıségirányítási program tartalmát: Az intézményi minıségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetıi feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét rögzíteni kell a teljes körő önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minıségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. Az intézményi minıségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé, melynek a törvény 85. (7) bekezdése alapján összhangban kell állnia az önkormányzati minıségirányítási programmal. Az önkormányzati minıségirányítási program kidolgozásával a fenntartó a közoktatási intézményhálózatában olyan fejlesztési rendszert építhet ki, amely a folyamatos fejlesztés kialakítását teszi lehetıvé, ezáltal a partnerek és a helyi közösség elvárásai hatékonyabban teljesíthetık. Ezért a következı elvek mentén célszerő építkezni: Tervezés megvalósítás ellenırzés értékelés korrigálás Tervezés: Helyzetelemzésre kell építeni, ez a fenntartó önkormányzat számára a közoktatási intézkedési terv elkészítését, az intézményi alapító okirat megfogalmazását, az intézmény pedagógiai programjának és helyi tantervének ismeretét és elfogadását jelenti. Megvalósítás: A fenntartó a közoktatási intézkedési tervben kitőzött célokat valósítja meg, az intézmény pedig a pedagógiai programban és a helyi tantervben megfogalmazott célokat. 5

6 Ellenırzés, értékelés: A fenntartó ezen tevékenységét a közoktatási intézkedési terv, valamint az önkormányzati minıségirányítási program alapján végzi, az egyes intézmények a saját minıségirányítási programjuk alapján. Korrekció: A kitőzött célok eléréséhez vezetı feladatok megoldása során szükséges következtetéseket levonni, megtenni a szükséges intézkedéseket. A kialakított minıségirányítási rendszer mőködtetése lehetıvé teszi a fenntartó számára, hogy: mérhetı célokat tőzzön ki az intézményeknek, mérje azt, és sikerkritériumot rendeljen a feladatokhoz megteremtse a fenntartói értékelés, ellenırzés rendszerét fenntartói irányítás során építsen az intézmények igényeire, a helyi közösséggel kapcsolatot tartson Az intézményeket hozzásegíti a rendszer kiépítése ahhoz, hogy egészséges közös gondolkodás alakuljon ki a fenntartó és intézményei között, a fenntartói döntések így megalapozottabbak és kiszámíthatóbbak lehetnek. 2. Fenntartói minıségpolitika Meghatározza a fenntartónak a közoktatási rendszer egészére vonatkozó elvárásait és intézményenként az elvárásokkal kapcsolatos feladatokat. A fenntartó önkormányzat általános oktatáspolitikai koncepcióját a törvénymódosítás során minden önkormányzat részére kötelezıvé tett intézkedési terv tartalmazza. Az intézkedési terv a helyi önkormányzat a helyi közoktatási stratégia általános elveit tartalmazza, a minıségpolitika az egyes intézményekkel kapcsolatos elvárásokat rögzíti. A fentiek szellemében az önkormányzati minıségfejlesztési program az önkormányzati intézkedési terv operatív részeként is felfogható. Érd város önkormányzata 2004-ben elkészítette minıségirányítási programját, amelyet a képviselıtestület 31/2004 (II.26.) ÖK határozatával elfogadott. A város közigazgatási státuszának megváltozása, a közoktatási törvény módosítása indokolttá teszi a minıségirányítási program felülvizsgálatát és kiegészítését. 6

7 Érd megyei jogú város Önkormányzata törvényi kötelezettségének jelen dokumentumban rögzítettek alapján kíván eleget tenni. E témában tárgyalt feladataink ellátását a következı törvények, rendeletek szabályozzák: évi LXXIX. tv. a közoktatásról ( és módosításai) évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról ( és módosításai) 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl ( és módosításai) 1/1998. (VII.14.) OM rendelet a minimumfeltételekrıl 3/1998.(IX.9.) OM rendelet a képzési kötelezettségrıl és a pedagógiai szakszolgálatról 10/1994. (V.13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekrıl évi XXXVIII. tv. és módosításai az államháztartásról 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet az államháztartás mőködési rendjérıl évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról (és módosításai) 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben (és módosításai) évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvérıl évi LXXVII. tv. a nemzeti és etnikai kisebbség jogairól 3/2002. (II.15.) OM rendelet a közoktatás minıségbiztosításáról és minıségfejlesztésérıl Szakmai dokumentumok: Budaörsi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési Terve Budaörs, p. Érd Város Önkormányzat döntés-elıkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve. Érd, p. 7

8 Budaörsi Kistérség demográfiai és iskolázottsági elıreszámítása ig. Budapest, p. Érd város közép és hosszútávú településfejlesztési koncepciója Érd, p. Közép-magyarországi régió közoktatási-fejlesztési stratégiája Budapest, p. Új Magyarország Fejlesztési Terv Érd Város Önkormányzati minıségirányítási program Érd, 15 p. 2.1 Kapcsolódási pontok a fent megnevezett szakmai dokumentumokhoz. Érd megyei jogú város minıségirányítási programjának elkészítésekor összhangot teremtett az Oktatási és Kulturális Minisztérium hosszú távú közoktatás-fejlesztési céljai, a Közép-magyarországi Régió helyzetébıl fakadó speciális problémák megoldására adandó válaszok között, megırizve eddig kialakított közoktatási értékeit. Egy gazdaságosan mőködı, a tanulói létszámok alakulására érzékeny, a szolgáltatásokat közelebb vivı, hatékony oktatási hálózat kialakítására törekszünk, amely biztosítja helyi szinten is a minıségi oktatást, szükség szerint a felzárkóztatást. 2.2 Kapcsolódási pont az önkormányzati intézkedési tervhez Érd város a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen 2004-ben elkészítette Érd város Önkormányzat döntés-elıkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat mőködtetési és fejlesztési terv címő dokumentumát, amelyet a képviselıtestület 30/2004 (II.26) ÖK határozatával elfogadott. A felülvizsgálatra 2007 márciusában kerül sor. Önkormányzatunk az intézkedési tervben meghatározta azokat az alapértékeket, melyeket kiemelt fontosságúnak tart a nevelés-oktatás területén. Ezen alapelvek nagy része megtalálható a fenntartó által jóváhagyott óvodai nevelési és iskolai pedagógiai programokban is: Mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlása 8

9 A lelkiismereti meggyızıdés szabadságának és a vallásszabadságnak az érvényesítése Hazaszeretetre nevelés, egészséges nemzettudat kialakítása Alapvetı erkölcsi értékek elsajátítása Tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesítése A gyermekek, tanulók szülık és a közoktatásban foglalkoztatottak jogának tiszteletben tartása és a kötelességüknek meghatározása A nemzeti kultúrának mint egyedi, de az európai illetve az egyetemes kultúra részének megırzése hagyományai ápolása Nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának, mint magyar kultúra szerves részének megırzése. Tudás és a munka megbecsülése Helyes természet és környezetvédelmi szemlélet kialakítása Egészséges életmódra nevelés, az élet tisztelete. 2.3.Fenntartói minıségirányítási alapértékek: Gyermekközpontúság A fenntartó az irányítási és az intézményi munkában egyaránt a gyermekek, a fiatalok jogainak tiszteletben tartását, életkori sajátosságainak megfelelı nevelési, oktatási tevékenység és feltételek biztosítását tartja elsıdlegesnek. Partnerközpontúság A hivatali és az intézményi ügyintézés során legjobb tudásunk szerint intézzük a szülıkkel és tanulókkal kapcsolatos teendıinket. Partnereinkkel rendszeres kapcsolatot tartunk. Az intézményvezetık számára havi rendszerességgel vezetıi értekezleteket szervezünk, az intézményeket érintı minden kérdésben egyeztetı tárgyalásokat hívunk össze. Az intézmények saját munkájukról félévi és tanév végi beszámolók formájában adnak számot. Esélyegyenlıség Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzető társadalmi rétegek felemelésére, integrálására. Iskoláinkban ösztönözzük a különbözı tanítási módszerek elterjesztését, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást. 9

10 Törvényesség A törvények és elıírások, önkormányzati rendelkezések betartásával végezzük munkánkat, az irányítói-fenntartói munkában ezt intézményeinktıl is elvárjuk. Eredményesség, hatékonyság Intézményeink felkészítenek a továbbtanulásra, a munkavállalói létre, az élethosszig tartó tanulásra. Sajátos nevelési igényő tanulókat az egyénileg sikeres életút vezetésére készítjük elı Jövıkép, küldetésnyilatkozat megfogalmazása Mindezek alapján fontos, hogy Érd megyei jogú város önkormányzata meghatározza azt a jövıképet, melyet megfelelıen kommunikálva az intézmények mőködtetésében, valamint a döntéshozatalban fontosnak és elérhetınek tart. Jövıkép: El kívánjuk érni, hogy városunk a közép-magyarországi régió és a kistérség oktatási centruma legyen. Küldetésnyilatkozat: Érd Megyei Jogú városban élı és itt dolgozó családok gyermekeinek ellátására mőködtetjük közoktatási intézményhálózatunkat. Intézményeink sikeres hagyományokra tekintenek vissza, pedagógiai, nevelési programjuk alapján biztosított minden család számára, hogy gyermekük képességének és érdeklıdésének leginkább megfelelıt választhassa. Fontosnak tartjuk, hogy a hátrányokkal küzdı és sajátos nevelési igényő gyermekek is megfelelı ellátásban, fejlesztésben részesüljenek, ennek érdekében biztosítjuk a szakellátást. A mővészetekben tehetséges gyermekek fejlesztésére alapfokú mővészetoktatást végzı intézményt tartunk fenn. A nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekkel együttmőködve biztosítjuk, hogy gyermekeink az óvodától a gimnáziumig, szakiskoláig helyben nevelkedhessenek. Küldetésünk, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel, valamint újabb erıforrások megkeresésével (EU források) minıségi oktatást, szolgáltatást biztosítsunk a megyei jogú város polgárainak. Tesszük ezt annak érdekében, hogy az itt élık folyamatosan megújuló, értékes és 10

11 versenyképes tudást szerezzenek, polgári magatartásformát alakítsanak ki. Ezen cél elérése érdekében Önkormányzati Minıségirányítási Programot készítünk és mőködtetünk, amelyben meghatározzuk a közoktatási rendszer egészére, illetve az egyes intézményekre vonatkozó elvárásainkat. 2.5 Intézményrendszerrel kapcsolatos fenntartói általános elvárások: A fenntartó számára a minıség egybekapcsolódik a törvényes mőködéssel, melyet maga és intézményei számára kötelezı erejő minıségi célként fogalmaz meg, biztosítja intézményei számára a törvényes mőködéshez szükséges erıforrásokat. Éppen ezért a törvényekben, jogszabályokban és egyéb központi dokumentumokban rögzített célokat és feladatokat nem ismételjük meg. Az önkormányzat fenntartásában a következı intézmények mőködnek: 8 óvoda (13 telephelyen) 9 általános iskola 1 gimnázium és 1 szakképzı intézmény 1 zeneiskola 1 nevelési tanácsadó Alapvetı minıségcéljaink: Kötelezı alapfeladataink ellátása a nevelési-oktatási intézményekben. Sikerkritérium: - óvodai ellátást tudunk biztosítani az 5. életévüket betöltı gyermekek 100% -ának. - általános iskolai oktatást tudunk biztosítani minden gyereknek. - sajátos nevelési igényő tanulók számára az integrált nevelést biztosítani tudjuk Közoktatás emelkedı színvonalú feltételrendszerének biztosítása, az oktatási infrastruktúra fejlesztése, a kialakított intézményhálózat racionalizálása, mőködtetése anyagi lehetıségeink és az észszerőség határán belül Sikerkritérium: - mőködés színvonalának 10%-os emelése az elızı évhez képest (az anyagi lehetıségek függvényében) 11

12 - eszközfejlesztés ütemterv alapján való megvalósítása 80%-ban - ütemterv alapján megvalósított intézményi felújítások - az intézmény mőködési költségeinek %-át az állami normatíva fedezi Oktató- nevelı intézmények szakmai autonómiájának tiszteletben tartása. Sikerkritérium: - szülık, tanulók igényeinek figyelembe vétele - Minıségirányítási rendszer mőködtetése Nemzetközi kapcsolatok fenntartása, fejlesztése Sikerkritérium: - diákcsere programok számának növekedése 2007-tıl folyamatosan - Együttmőködı partnerek számának növekedése 2007-tıl folyamatosan Együttmőködés a helyi és kistérségi intézményekkel, szervezetekkel Sikerkritérium: - mőködı kapcsolat a kistérség intézményeivel - együttmőködési megállapodások megkötése Megyei és kistérségi feladatok ellátásának bıvítése az anyagi lehetıségek függvényében Sikerkritérium: - a költséghatékony mőködés biztosítása Évismétlık és túlkoros gyermekek és tanulók számának csökkentése Sikerkritérium: - évente 5 %-kal csökken az elızı tanévhez képest - az óvodában maradó tankötelezettségi kort elérı gyermekek száma az elızı évhez képest 5 %-kal csökken Roma gyermekek és tanulók fejlesztése Sikerkritérium: - program kidolgozása - óvodába és iskolába járás gyakoriságának növelése 12

13 Fokozatosan javuljanak a kompetencia mérések eredményei Sikerkritérium: - haladják meg, vagy érjék el az országos átlagot - haladja meg a kisvárosi kategória átlagot - jelenjen meg az önmagához viszonyított, hozzáadott pedagógiai érték Pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése Sikerkritérium: - évente növekedjen az új pedagógiai módszerek alkalmazása, igazodva a tanuló- és gyermekcsoportokhoz - az intézmények belsı ellenırzési dokumentumaiban értékelésre kerül a módszertani kultúra Szakos ellátottság teljes körővé tétele Sikerkritérium: - 3 éven belül minden tantárgyat szakos pedagógus tanít Információs rendszer mőködésének javítása Sikerkritérium: - következı tantestületi klímateszt felvételekor a tantestület legalább 80%-a elégedett legyen az információ áramlással Fejleszteni a szülıkkel az együttmőködést Sikerkritérium: - az elızı évhez képest a szülıi értekezleteken a részvétel 10%-kal nı Az iskola partnereinek és a munkaerı piac kínálatának megfelelı szakképzési irányok, szakok kialakítása 2 év Sikerkritérium: - A partnerek egyeztetett igénye után induljon a szakképzési program 13

14 Intézménytípus szerinti célok: Óvodák: Lehetıség szerint elınyt élvezzenek a hátrányos helyzető gyerekek az óvodai felvételnél 3 éves korban. Mőködési feltételük javítása érdekében használják ki a pályázati lehetıséget. A dolgozók szakmai képzésével, továbbképzésével saját fejlesztésekkel folyamatosan emeljék a szakmai munka színvonalát. Alapfokú oktatási intézmények: Alapkészségek megfelelı elsajátítása. Növelni kell az idegen nyelv és az informatikaoktatás hatékonyságát. Mőködéshez szükséges feltételek biztosítása érdekében készüljenek pályázatok. Az EU pályázatokhoz szükséges új intézményi menedzselési technikák elsajátítása. Nemzetközi diákcsere- és partnerkapcsolat kiépítése, mőködtetése. Középfokú oktatási intézmény, szakképzés: Növelni kell az idegen nyelv és az informatikaoktatás hatékonyságát. Felkészítés az eredményes kétszintő érettségire, felsıfokú tanulmányokra. Munkaerı- piac igényének megfelelıen folyamatos fejlesztése a szakképzési programnak. Alapfokú mővészeti oktatás: A zenei készségek megfelelı elsajátítása. Zenét értı és befogadó közönség nevelése. Pedagógiai szakszolgálat: A rászorultak igényeinek minél teljesebb kielégítése. Az ellátási körzetekbe tartozók logopédiai problémákkal küszködık 80% ának ellátása. 14

15 2.6 Az egyes intézménytípusok feladatai a fenntartói elvárásokkal kapcsolatban: Óvoda Feladatok Intézményi minıségirányítási rendszer, program elkészítése Nevelési, pedagógiai program felülvizsgálata Óvodapedagógu -si továbbképzési terv, beiskolázási terv elkészítése A helyi igényekbıl fakadó, az óvodák szakmai sokszínőségének további megerısítése, megvalósítása Kiemelt nevelési célok megvalósítása; különleges gondozást igénylı óvodásokkal való foglalkozás A 3-5 évesek óvodai elhelyezése Sikerkritérium ok várható eredmények Az elkészült program alapján mőködik az intézmény minıségfejleszté -si rendszere A kitőzött célokhoz közelít a mindennapi munka; eredmény regisztrálható Humánerı minıségközpont ú fejlesztése Sokszínő programok alkalmazásával, mőködtetésével megalapozzák és elısegítik a gyermekek továbbhaladását Biztosított az egészség-tudatos életmód, anyanyelvi kultúra; hagyományırzés ; egyenlı esélyek az iskolakezdéshez Az óvodáskor végére elérik az iskolai Módszerek, eljárások Helyzetértékelés fejlesztési terv, partneri elégedettség értékelése Eredményesség, hatékonyság vizsgálata, ellenırzés, értékelés Óvodapedagógu -sok jelentkezése alapján, a közösség elfogadásával Önállóan, helyben készített, adaptált minden készséget, képességet fejlesztı programok. Differenciált bánásmód, fejlesztı csoportok mőködtetése Óvodai nevelés keretében megvalósuló egyéni Felelısök közremőködık Óvodavezetı Óvodavezetı Megvalósítás idıszaka, gyakorisága, határidı március augusztus 31. Óvodavezetı 277/1997. (XII.22.) Kormányrendele t szerint Óvónık, dajkák Óvodavezetı, óvónık, dajkák Óvodavezetı, óvónık, pedagógiai Folyamatos Folyamatos Folyamatos, az iskolakezdés elıtt 15

16 iránti igények kielégítése; iskolaérettség kiszőrése Az alapfeladatok ellátásához szükséges eszközellátás áttekintése, biztosítása Etnikai kisebbség körében az óvodáztatási arány növelése; esélyegyenlıség megteremtése; a gyermekek szükségletéhez igazodó fejlesztés munkához, az iskolai élethez szükséges fejlettséget; Funkcionális fejlesztéssel a teljes ellátás megközelítése; az intézkedési terv idıarányos teljesítése Szociokulturális hátrányok csökkentése; rendszeres óvodába járás elérése; a fejlesztésekkel egyenlı esélyek biztosítása fejlesztés, szakszolgálat igénybevétele (megfigyelés,képességvizsgálat) Pályázatok útján fejlesztı eszközök, udvari játékok tisztálkodási eszközök beszerzése, eszközcsere Etnikai speciális programok adaptálása, készítése, megvalósítása; egyéni bánásmód; gyermekvédelmi feladatok hatékony mőködtetése szakszolgálatok munkatársai Óvodavezetı Fenntartó Óvodavezetı, Családsegítı Szolgálat munkatársa Igénylés, lehetıség szerint, folyamatosan Folyamatos Hátrányos helyzető gyermekek óvodai étkeztetésének biztosítása Potenciális baleseti források felülvizsgálata; hibák kijavítása, megszüntetése Gyermekek ingyenes étkeztetése Biztonságos helyiségek, felszerelések, udvari játékok Statisztikai nyilvántartások elemzése Csoportszobák, játszóudvar, kiszolgáló helyiségek balesetvédelmi vizsgálatajegyzıkönyv Óvodavezetı Folyamatos Óvodavezetı Évente 2-3 alkalommal, illetve ha hibát tapasztalnak bejelentenek 16

17 Intézményi együttmőködés az egymásra épülı intézmények között Kapcsolattartás szülıkkel, fenntartóval, patronálóval, partner intézményekkel A csoportszámok, csoportlétszámok normalizálása; költséghatékony gazdálkodás Az intézményi önértékelés elkészítése, a pedagógusok értékelési eljárás rendjének, szempontsorának kidolgozása Óvoda-bölcsıdeiskola kapcsolata; megfelelı iskolaválasztás; az óvodakapcsolata; megfelelı iskola átmenetének megkönnyítése Naprakész információkkal rendelkeznek a legfontosabb célok megvalósulásáról, igényekrıl és elégedettségrıl Férıhely kihasználtság; az egy óvodapedagógusr a jutó gyermekek száma a helyi elıírásoknak megfelelıen; hatékonyság, gazdaságosság Az elkészült értékelési rendszer alapján minısítik a pedagógusok munkáját Beiskolázási adatok, körzetek, információk átadása a követelményekrı l, lehetıségekrıl Szülıi értekezletek, fogadóórák, családlátogatás, egészségügyi, közmővelıdési intézmények dolgozóival való kapcsolat, szakmai kapcsolatok, továbbképzés Demográfiai tényadatok és várható alakulásuk elemzése, prognosztizálása; évenkénti felülvizsgálata a csoportok számának, a csoportszobák férıhely kihasználtságána k megfelelıen Kérdıív, egyéni megbeszélés, értékelılap Óvodavezetı, általános iskola igazgatója, óvónık Minden évben február, március Óvónık, óvónık Folyamatos Óvodavezetı Óvodavezetı, mk vezetık Költségvetés tervezésekor 2009 évben elıször, majd évenként folyamatosan 17

18 Általános iskola Feladatok A kerettantervek felhasználásával készített pedagógiai programok jogszabály szerinti bevezetése, késıbbi beválásának folyamatos figyelemmel kísérése Kommunikációs alapkészségek, értelmi, szociális képességek fejlesztése Tehetségekkel és a hátrányos helyzetőekkel való egyenrangú törıdés Az esélyegyenlıséget, esélyteremtést segítı, biztosító oktatási, nevelési formák alkalmazása Tankötelezettség teljesítése Sikerkritériumo k, várható eredmények Tanügyigazgatás, tudatos szervezés, tantárgyi követelményeknek való megfelelés Továbbhaladásho z szükséges alapismeretek, alapkészségek megfelelı szintő alkalmazása Egyéni tanulási út biztosított, versenyeken eredményes szereplés Egyéni bánásmód elvének érvényesítése, nevelıtestületi egységes elv érvényesülése Tanulói továbbhaladás, átjárhatóság biztosított Módszerek, eljárások Tervezés éves lebontásban, ellenırzés, értékelés Tanulási módszerek tanítása, csoportbontásban történı oktatás, nívó-csoportos oktatás Differenciált, egyéni személyiség és készségfejlesztés, tanórán és tanórán kívül szakkörök, önképzı körök Motivációs jellegő felzárkóztató foglalkozások A gyengébb képességőek egyéni fejlesztése Felelısök, közremőködık Igazgató, Általa személy Tanítók., napközis nevelık, szaktanárok kijelölt Osztályfınökök, szaktanárok, napközis nevelık Pedagógus közösség Igazgató Megvalósítás idıszaka, gyakorisága, határidı Tanév kezdése elıtt Folyamatos Év közben folyamatosan, nyáron alkotótáborban Tanév folyamán Folyamatos 18

19 Napközbeni, napközis ellátás biztosítása Pályaorientáció, pályaválasztás segítése Nincsenek csellengı gyermekek, a másnapi tanórákra biztosított a felkészülés Tanulók, szülık naprakész információkat kapnak a lehetıségekrıl az egyéni életpálya tervezéséhez, és az azzal összefüggı továbbtanulási döntéshez Együttmőködés a közmővelıdési intézmény munkatársaival: a szabadidı hasznos eltöltése érdekében Intézmények együttmőködése, iskolaszövetség, pályaválasztási tanácsadó, önismereti tesztek, iskolalátogatások, továbbtanulási orvosi vizsgálat Napközis nevelık, osztályfınökök, szabadidıszerve-zı, könyvtáros tanár Osztályfınökök, iskola pályaválasztási felelıs Tanév folyamán, napközis táborok Folyamatosan, 5-8-ig minden évfolyamon Nevelési feladatok teljesítése A társadalmilag hátrányos helyzető fiatalokkal és a különleges ellátást igénylı tanulókkal való foglalkozás Egészséges életmód, közösségi tanulói tevékenységek szociális érzékenység, magatartás és viselkedéskultúra alkalmazása a mindennapi életben is szokássá válik. Biztosított a képzésük, fejlesztésük, a gyerekek a folyamatos fejlesztése eredményeként igény esetén bejutnak a középfokú oktatási intézményekbe Mindennapos test-mozgás, osztálykirándulások, diákönkormányzati tevékenységek, iskolaegészségügyi ellátás, Hátránykompenz áció, fejlesztésüket szolgáló speciális programok alkalmazása; együttmőködés a Családsegítı-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival és a Nevelési Tanácsadóval; logopédiai ellátás, gyógy- Igazgató, nevelıtestület, szülıi munkaközösség, patronálói közösség, védınık Nevelıtestület, Családsegítı-és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, szülı Folyamatosan Tanév folyamán, igény szerint nyári szünetben is 19

20 Etnikai kisebbség oktatása, a cigány tanulók hátrányos szociális, kulturális helyzetének csökkentése Tantárgyi értékelés iskolai rendszerének felülvizsgálata, korrekciója Esélyegyenlıség lehetıségének meg-teremtése, felkészítés a továbbtanulásra, továbbtanulásunk kiszélesítése, szorgalmazása Elfogadott, egységes lesz a törvényi változások miatti korrekció után testnevelés biztosítása Integrált oktatás, speciális cigány etnikai programok tervezése, átvétele Tantárgyak követelményrendszere, a közoktatási törvény alapján Igazgató, és az általa kijelölt pedagógus Igazgató, szaktanárok, tanítók Folyamatos Tanévkezdés elıtt A pedagógiai program éves lebontása, önértékelési rendszer kidolgozása A humán erıforrás újabb hosszú távú tervének elkészítése A taneszközellátottság fejlesztése A pedagógiai program végrehajtásának értékelése reális helyzetkép Pedagógusok kompetenciájána k növekedése pl.: a különleges ellátást igénylıkkel és hátrányos helyzetőek fejlesztésével foglalkozóknál Az ellátottság közelíti a rendeletnek való megfelelést Folyamatszabályozás, fejlesztési területek minıségminıségközpontú elemzése, partnerekkel való kapcsolattartás módjainak kidolgozása, újraértelmezése Továbbképzési terv, beiskolázási terv, gyógypedagógus logopédus, fejlesztıpedagógus, jelentkezés elfogadás szükség szerint, utódnevelés, szakvizsga Taneszközellátottság áttekintése, ésszerő igények felmérése; pályázatírás a fejlesztésre Igazgató, és az általa kijelölt pedagógus Igazgató Igazgató és az általa kijelölt személy Folyamatos, tanévkezdés elıtt 277/1997.(XII.22.) kormányrendelet szerint Tanévkezdés elıtt 20

21 Feladatok Az intézményértékel ési, minıségirányítás i rendszer stratégiájának lebontása Intézményi együttmőködés Kapcsolattartás a szülıkkel, fenntartóval, partnerekkel Hatékony gazdálkodás, osztálylétszámok kialakítása, férıhelykihasználtság tekintetében Nevelési, pedagógiai program felülvizsgálata Az intézményi minıségirányítás Sikerkritériumok várható eredmények Társadalmi, szakmai kapcsolatok szélesednek Kölcsönös kapcsolat alakul ki, állandósul,megismerik a követelményeket ; részt vesznek egymás rendezvényein, versenyein; sikeres beiskolázás Egységes szemlélet alakul ki a szülıi ház és iskola között Törvény szerinti osztálylétszámok férıhelykihasználtsága optimális A kitőzött célokhoz közelít a mindennapi nevelı-oktató munka Az elkészült program Módszerek, eljárások Nevelési területek számbavétele prioritások állítása Társintézmények kel szakmai tapasztalat-csere; óvodákkal, közmővelıdési intézményekkel, egészségügyi, gyermekjóléti intézményekkel, középiskolákkal; nyílt napok, Szülıi értekezletek, fogadóórák, család-látogatás, szülıi fórumok Statisztikai adatok elemzése, elırejelzések prognosztizálása, évenkénti felülvizsgálata, az egy pedagógusra jutó tanuló számának aránya Eredményesség és hatékonysági vizsgálat; ellenırzés, értékelés Helyzetértékelés, stratégiai cél, Felelısök, közremőködık Minıségi körök vezetıi, partnerek képviselıi Igazgató, Munkaközösségvezetık, szaktanárok, tanítók Igazgató és a nevelıtestület Igazgató és az általa kijelölt személy Igazgató és az általa kijelölt pedagógus Igazgató és az általa kijelölt Megvalósítás idıszaka, gyakorisága, határidı Tanév elején Folyamatosan, az aktuális intézménynél Tanévben folyamatos Beiskolázás idıszaka, minden év októbere 2007.augusztus március

22 rendszer kidolgozása, a program elkészítése, intézményi önértékelés elkészítése, pedagógusok teljesítményérték elésének elkészítése koherens az önkormányzati minıségirányítás iprogrammal, ez alapján mőködik az intézmény minıségfejlesztési rendszere feladat- és idıterv, ellenırzési, mérésértékelési rendszer, fejlesztési mutatók, partnerek elégedettségi szintje pedagógus Gimnázium, szakképzı intézmény: Feladatok Az intézmény minıségirányítási rendszerének kidolgozása, a program elkészítése, Intézményi önértékelés elkészítése, Pedagógusok teljesítmény értékelése A kerettantervek felhasználásával kiegészített pedagógiai program felülvizsgálata A minıségirányítási rendszer stragiai tervének évenkénti lebontása Sikerkritériumo k, várható eredmények A minıségirányítás rendszer koherens az önkormányzati minıségirányítás programmal, ez alapján végzik az intézményi minıségfejlesztést A kitőzött célokhoz közelít a mindennapi nevelı-oktató munka, problémás, fejlesztendı területek adottak Partnerközpontú mőködés Módszerek, eljárások Helyzetelemzés, értékelés, célok, feladat- és idıterv, ellenırzési, mérés-értékelési, partneri elégedettségi mutatók, fejlesztési területek Ellenırzés, értékelés, az eredményesség, hatékonyság vizsgálata, tantárgyi értékelések felülvizsgálata Minıségfejleszté s, értékelés, elégedettségméré si kérdıívek Felelısök, közremőködık Igazgató, a minıségi körök vezetıi és tagjai Igazgató, és programkészítı pedagógusok Igazgató, igazgatóhelyettes minıségi körök vezetıi tagjai, pedagógusok Megvalósítás idıszaka, gyakorisága, határidı március augusztus 31.. A minıségirányítási rendszer elfogadását követıen A kétszintő Kapcsolattartás, Intézményi Igazgató, Folyamatos 22

23 érettségi zökkenımentes lebonyolítása Tehetségekkel, a hátrányos helyzetőekkel, az etnikai kisebbséghez tartozókkal való foglalkozás Az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés Készségek, képességek magas szintő fejlesztése, továbbfejlesztése vendégtanulói jogviszony biztosítása Tanulmányi versenyek, csökken a lemorzsolódás, biztosított az esélyegyenlıség Eredményes, motiváló oktatás Sikeres érettségi vizsga, önálló ismeretszerzési képesség kialakulása szinten továbbképzések, önképzés Az emelt szintő érettségire, tanulmányi versenyekre felkészítés, differenciált személyiség- és képességfejleszté s, felzárkóztató foglalkozások A tanulás, tudás elismerése Kommunikációs, értelmi, szociális, önismereti, önfejlesztı képességek fejlesztése igazgatóhelyettes, szaktanárok Szaktanárok, gyermek- és ifjúság-védelmi felelıs, diákönkormányz at vezetı, osztályfınökök Szaktanárok, pályaválasztási segítı pedagógus, osztályfınökök Szaktanárok, osztályfınökök, könyvtáros tanár Folyamatos Folyamatosan Tanórán és a választható foglalkozásokon Az oktatás tartalmi színvonalának, az ismeretek átadásának fejlesztése A beiskolázás tudatos tervezése, a városban élı és tanuló gyermekek felvételének szorgalmazása Módszertani kultúra fejlıdése Optimális beiskolázási mutatók Innovációs tanítási programok, változatos tanórai és tanórán kívüli tevékenységek, ismeretszerzési módok, kapcsolatok a könyvtárral mővelıdési házzal Iskolaismertetık, szülıi értekezletek Szaktanárok, könyvtáros tanár Igazgató, pályaválasztást segítı pedagógusok Folyamatosan Folyamatosan 23

24 Pályaválasztás segítése Taneszköz ellátottság fejlesztése A humán erıforrás újabb hosszú távú tervének elkészítése Költséghatékony gazdálkodás A folyamatos évenként tervezett belsı ellenırzés, mérésértékelés Kövessék nyomon a szakképzés szerkezeti és tartalmi változásokat annak érdekében, hogy tanulóikat piacképes tu-dás Továbbtanulás felsıoktatási intézményben az érettségi utáni szakképzésbe való bekapcsolódás Az ellátottság közelíti a rendeletnek való megfelelést Pedagógusok kompetenciájána k növelése Optimális férıhelykihasználtság, törvény szerinti osztálylétszámok Pontos ismeret az eredményességrı l, haladási irányokról, a pedagógusok munkájáról Az indított szakokra a jelentkezés maximális Személyiségfejle sztı, önismereti tréning, pályaválasztási szaktanácsadás, tájékozódás a felsıfokú felvételikkel kapcsolatban Taneszköz ellátottság áttekintése, igények szükségletek felmérése, pályázatírással való bıvítése Továbbképzési és beiskolázási terv elkészítése a jelentkezések és elfogadások figyelembevételé vel Statisztikai adatok, elırejelzések elemzése, pályázatírás Szaktárgyi és attitőd mérések, értékelések, tanórai munkák, válaszható foglalkozások ellenırzése, értékelése Továbbképzések, szakmai programok kidolgozása Osztályfınökök, szaktanárok, pályaválasztási felelıs Igazgató, gazdasági vezetı, munkaközösség vezetık Igazgató, munkaközösségvezetık. szaktanárok Igazgató, igazgatóhelyettes, gazdasági vezetı Igazgató ellenırzési tervének megfelelıen, munkaközösségvezetık, osztályfınökök Igazgató, igazgatóhelyettes ek, szaktanárok Folyamatos Tanév kezdése elıtt 277/1999.(XII.22 ) kormányrendelet szerint Évenkénti felülvizsgálat Bemenet, folyamat, kimenet mérése a megfelelı idıszakban Folyamatos 24

25 birtokába juttassák Szakképzésbe érdekelt partnerekkel (kamarák, munkaügyi központok NSzI) mőködjenek együtt A tanulók munkába állása sikeres Továbbképzések, kapcsolatok építése Igazgatóhelyettes Folyamatos Alapfokú mővészeti oktatás Feladatok Pedagógiai programjuknak megfelelı feladatellátás Tehetséggondozási, képességfejleszté si, személyiségfejlesztési feladataik ellátása Elıadásokkal továbbra is színesítsék a település kulturális életét, Település kulturális Sikerkritériumok várható eredmények Zenei képzés Minden növendék tehetségének, képességének megfelelıen sikereket ér el az önmaga választotta mővészeti ágban, középfokú, esetenként felsıfokú továbbtanulás biztosított Részt vesznek mősorok, ünnepségek szervezésében, elıadásokban Módszerek, eljárások Egyéni és csoportos foglalkozások sok-színő kínálata (zenekar, hangszeres mővészet) Felkészítés hangszeres, országos versenyekre, kapcsolat más települések hasonló intézményeivel Helyi mővelıdési házban zenetanári, növendéki koncertek mősorok, megemlékezések Felelısök, közremőködık Igazgató, Tanszakok vezetıi Tanszakok vezetıi, pedagógusok Igazgató, tanszakvezetı, pedagógusok Megvalósítás idıszaka, gyakorisága, határidı Tanévben és a nyári mővészeti táborban is lehetséges Folyamatos Aktuális idıpontban 25

26 életében aktív közre-mőködés Tanulói, növendéki bázisuk megırzése, szélesítése Humánerıforrás gondozása, minıségközpontú megerısítése Eszközellátás áttekintése Az intézmény minıségirányítási rendszerének kidolgozása, a program elkészítése, Intézményi önértékelés elkészítése, Pedagógusok teljesítmény értékelésének elkészítése Pedagógiai program felülvizsgálata Minısítési eljárásnak megfelelés Növekvı tanulói létszám egyéni és csoportos képzésben Az oktatást végzı nevelık megfelelı kompetenciával rendelkeznek Tárgyi feltételek biztosítottak a mővészeti képzéshez A minıségirányítás i rendszer koherens az önkormányzati minıségirányítás i programmal, ez alapján végzik az intézményi minıségfejlesztést A kitőzött célokhoz közelít az oktató-nevelı munka rendezése Kapcsolattartás a helyi oktatási, nevelési intézményekkel; nyílt órák, hangszerbemutatók óvodában, iskolában Beiskolázási, továbbképzési terv elkészítése Hangszerállomán y, beszerzés, frissítés, javítás Helyzetelemzés, értékelés, célok, feladat- és idıterv, ellenırzési, mérés-értékelési, partneri elégedettségi mutatók, fejlesztési területek Eredményességi és hatékonysági vizsgálat Sikeres minısítés Szakmai dokumentumok felülvizsgálata Pedagógusok, tanszakvezetık Igazgató Igazgató, tanszakvezetı Igazgató, a minıségi körök vezetıi és tagjai Igazgató, pedagógusok Igazgató, igazgatóhelyettes, szaktanárok Egyeztetett idıpontban 277/1997.(XII.22.) Kormányrendelet szerint Tanévkezdés elıtt március augusztus februártól szeptemberig 26

27 Nevelési Tanácsadó Feladatok A pedagógiai szakszolgálat törvényes mőködtetése 3-18 évesek beilleszkedési, magatartási és tanulási zavaros, pszichés problémákkal küzdı gyerekek ellátása; iskolaérettség Kapcsolattartás a szülıkkel, pedagógusokkal, fenntartóval, partnerekkel A humán erıforrás középés hosszú távú tervének elkészítése Intézményi minıségirányítás rendszer kidolgozása, a program Sikerkritériumo k várható eredmények A hatósági intézkedések során beutaltak határidın belüli fogadása, adminisztráció pontos vezetése, objektív szakvélemények készítése Önmagukhoz mért fejlıdés, felzárkóztatás, harmonikus személyiség, közösségbe illeszkedés képessége Egységes szemlélet alakul ki a szülıi ház és az iskola között, illetve a szülık és a pedagógusok között Pedagógusok kompetenciájána k növelése pl.: különleges ellátást igénylık és hátrányos helyzetőek fejlesztésével foglalkozók Az elkészült program koherens az önkormányzati minıségirányítás Módszerek, eljárások Esetmegbeszélés szakvélemény vezetıi ellenırzés Egyéni és csoportos fejlesztı foglalkozás, rehabilitációs célú foglalkoztatás, családterápia Szülıi fogadóórák, iskolalátogatás, iskolaérettségi vizsgálatok, konzultációk, esetmegbeszélések Továbbképzési terv, beiskolázási terv, jelentkezés, elfogadás, szakvizsga Helyzetértékelés, stratégiai cél, feladat- és idıterv, ellenırzési, Felelısök közremőködık Megvalósítás idıszaka, gyakorisága, határidı Intézményvezetı A közoktatási törvény 34. -a és a a szerint Intézményvezetı, pszichológusok, fejlesztıpedagóg us, pedagógusok, szülık Intézményvezetı, pszichológus Folyamatos Folyamatos Intézményvezetı, Folyamatos 277/1999 XII.22.) Kormányrendelet szerint Intézményvezetı, minıségi kör vezetıje Folyamatos, március

28 elkészítése és végrehajtása, intézményi önértékelés elkészítése, pedagógus értékelési rendszer kidolgozása Költséghatékony gazdálkodás A pedagógiai szakszolgálati célok összevetése a tényleges mőködtetéssel Kistérségi feladatok ellátása programmal, ez alapján mőködik az intézmény minıségfejleszté si rendszere Pénzeszközökkel való takarékos gazdálkodás Alapító okirat áttekintése Ellátott gyermekek száma nı a kistérségben mérésértékelési rendszer; fejlesztési mutatók, partnerek elégedettségi szintje Statisztikai adatok, elırejelzések elemzése, pályázatírás Elemzés, alapító okirat, közoktatási törvény Feladatnak megfelelıen Intézményvezetı, gazdasági vezetı Évenkénti felülvizsgálat Intézményvezetı Folyamatos Intézményvezetı Folyamatos Logopédiai szakszolgálat Az ellátás a Móra Ferenc Általános Iskola és Logopédiai Szakszolgálat mőködése körében került meghatározásra, ezért itt csak a speciális, szakszolgálathoz kötıdı feladatokat jelenítjük meg. Feladatok, a szolgáltatás típusa Logopédiai szőrés, logopédiai vizsgálat Szolgáltatás tartalma Csoportos szőrés Egyéni vizsgálat és diagnosztizálás Logopédiai terápia beszédjavítás diszlexia diszgráphia diszkalkulia reedukáció Célcsoport Egyéni foglalkozás Gyerekek, tanulók Gyerekek,tanulók Szolgáltatás igénybevételének módja Szülık, nevelési, oktatási intézmények írásban benyújtott kérelme alapján Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján 28

29 diszlexia diszgráphia diszkalkulia prevenció közoktatási és nevelési intézményekbe nem járó gyerekek ellátása a Nevelési tanácsadó javaslat alapján (3 éves kortól) iskolában nem ellátható, beszédzavarral (pl. dadogó) küzdı tanulók ambuláns ellátása a Nevelési Tanácsadó szakembereivel együttmőködve Tanácsadás Érintett gyerekek, tanulók családi nevelésében szülık Személyes megkeresés alapján, folyamatosan a vizsgálatokhoz és terápiához kapcsolódóan Sikerkritérium: Az ellátási körzetekbe tartozók logopédiai problémákkal küzdık 80%- ának ellátása. Az ellátásban résztvevık körében a csökkenés tendenciája érvényesüljön, ami a probléma eredményes kezelését jelenti. 3. Fenntartói minıségfejlesztési rendszer 3.1. A közoktatási intézményrendszer irányításával kapcsolatos fenntartói szabályozás Szabályozás célja: A szabályozás meghatározza azokat a módszereket és tevékenységeket, amelyek segítségével biztosítani tudjuk a fenntartói 29

30 irányítás keretében a Kt pontjában elıírt feladatok szakszerő elıkészítését, lebonyolítását. A felmérések során az intézményekben keletkezett dokumentumok alapján képet kap a fenntartó az intézményekben folyó munka változásairól. Érvényessége: A szabályozás a fenntartónak, a fenntartó megbízásából eljáró mindenkori értékelınek a tevékenységére, továbbá az értékelések során keletkezı dokumentumra vonatkozik. Illetékesség: Ellenırzési, értékelési feladatokat a fenntartó által megbízott személyszervezet végezhet. A közoktatási intézményekben szakmai értékelést, illetve törvényességi ellenırzést végzı szakértınek, szakértıi szervezetnek véleményezési jogköre van. Döntési, intézkedési jogkört a fenntartó, illetve átadott feladatként az intézményvezetı gyakorol. Ütemezés: Az értékeléshez, ellenırzéshez tanévre szóló felmérésekhez mérési programot- ütemtervet kell készíteni, ami az oktatási referensek által összeállított éves eseménynaptár része, és amelyet az aktuális tanév/nevelési év kezdetekor ismertetni kell az intézményvezetıkkel. Szakmai ellenırzés megkezdése elıtt legalább hét nappal az ellenırzést végzınek egyeztetni kell a közoktatási intézmény vezetıjével és a fenntartó megbízottjával a szakmai ellenırzés idıtartamát, formáját, módszereit, az ellenırzés idıpontját. Dokumentálás, hozzáférés Az ellenırzésrıl, értékelésrıl írásos feljegyzés készül. A vizsgálatok dokumentációja az Önkormányzat irattárában kerül elhelyezésre, hozzáférés a jegyzı engedélyével történik. 30

31 Döntési és felelısségi körök rendje A döntési és felelısségi körök rendjét a polgármester, a jegyzı, a közgyőlés, annak bizottságai, a hivatal munkatársai és az intézményvezetık vonatkozásában az önkormányzati SZMSZ határozza meg. Érd megyei jogú város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában önállóan mőködı Oktatási és Mővelıdési Osztály van, a feladatot 2 oktatási referens látja el A tervezési feladatok szabályai Jogszabály szerint az intézkedési terv (Érd megyei jogú város Önkormányzatának közoktatás- feladat-ellátási és intézményhálózatmőködtetési és fejlesztési terve) az önkormányzat középtávú tervezési dokumentuma, amely a közoktatási feladatellátási, intézményhálózatmőködtetési és fejlesztési terveket, feladatokat tartalmazza. A közoktatási intézkedési terv készítésének, illetve felülvizsgálatának általános eljárási rendje: A közgyőlés tájékoztatása a feladatról és az ütemezésrıl (közgyőlési munkaterv) Az ütemezés ismertetése az intézményekkel Adatgyőjtés, adatelemzés Az intézkedési terv elsı változatának elkészítése, az intézmények tájékoztatása Az esetleges korrekciók végrehajtása Szakbizottsági tárgyalás, véleményezés Közgyőlési tárgyalás, jóváhagyás Az intézmények értesítése az intézkedési terv jóváhagyásáról illetve felülvizsgálatáról. Felülvizsgálat idıpontja: Felelıs: jegyzı Elıkészíti: Oktatási és Mővelıdési Osztály Éves közoktatási munkaterv: Az Oktatási és Mővelıdési Osztály az adott tanévre vonatkozóan elkészíti a minıségfejlesztési program, az intézkedési terv és az új jogi elıírások 31

32 alapján az intézmények fıbb feladatait, a tanév ellenırzési és értékelési tervét, melynek eljárási rendje: Az intézményvezetık tájékoztatása a feladatról és az ütemezésrıl Az ütemezés ismertetése az intézményekkel Információkérés A munkaterv elsı változatának elkészítése, az intézmények tájékoztatása Az esetleges korrekciók végrehajtása Jegyzıi elfogadás A munkaterv megküldése az intézményeknek Elkészítés idıpontja: tanévkezdést megelızı hét Felelıs: jegyzı Elıkészíti: Oktatási és Mővelıdési Osztály Költségvetés tervezése: A költségvetés tervezésével kapcsolatos kérdések szabályozását, az eljárási rendet a Pénzügyi Osztály FEUVE-je tartalmazza az önkormányzat és az intézmények kapcsolatrendszerében. Elkészítés idıpontja: költségvetési idıpontja Felelıs: Pénzügyi Osztály és Oktatási és Mővelıdési Osztály A fenntartói ellenırzés rendszere és rendje: A fenntartói irányítási feladatok közé tartozik az intézmények ellenırzése is. Az önkormányzat a következık szerint határozza meg ellenırzési rendszerét és rendjét. A rendszeres ellenırzések területei: törvényességi ellenırzés szakmai- pedagógiai pénzügyi vezetıi munka partnerközpontú mőködés 32

33 A rendszeres ellenırzések tematikája és gyakorisága: A rendszeres ellenırzések tematikáját teljes részletességgel a fenntartó éves ellenırzési terve tartalmazza. Szakmai ellenırzésre 2 évente kerül sor. Törvényességi ellenırzésének gyakorisága 4 év intézményenként. A pénzügyi ellenırzések gyakorisága 1 év. A rendkívüli ellenırzések lehetıségei: A fenntartó él a rendkívüli ellenırzések lehetıségével, célellenırzést, célvizsgálatot, utóvizsgálatot rendelhet el azokban az esetekben, amikor az egyes intézmények zavartalan mőködéséhez az feltétlenül indokolt. Az ellenırzést végzık és az ellenırzésért felelısök: Az ellenırzést az önkormányzat hivatalának munkatársai végzik munkakörükhöz kapcsolódóan, valamint külsı szakértık, szaktanácsadók fenntartói megbízással végezhetnek ellenırzést. Az ellenırzések egyszemélyi felelıse a hivatal munkáját irányító jegyzı. A fenntartói ellenırzés rendjét az 1.sz. melléklet tartalmazza. Az információáramlás rendjének szabályozása: Szereplıi: polgármester, jegyzı, szakbizottság, hivatali köztisztviselı, intézményvezetık, érdekképviseleti megbízottak. Témakörök: az önkormányzati SzMSz-ban foglaltak szerint, valamint a közoktatási törvény vonatkozó paragrafusai alapján. Információadás gyakorisága: szükség szerint közgyőlések alkalmával szakbizottsági ülések alkalmával Az információkérés gyakorisága: szükség szerint évente költségvetés tervezésével, normatíva igényléssel kapcsolatban évente óvodai, iskolai beiratkozás, tanévkezdés vonatkozásában szakbizottsági ülések, közgyőlések alkalmával 33

34 Az információáramlás módjai: adatszolgáltatás jelentés tájékoztatás értekezlet beszámoltatás egyeztetés javaslattétel véleménykérés utasítás A dokumentálás rendje: A fenntartó az információk áramlásának dokumentálásával kapcsolatban a következı elvárásokat fogalmazza meg. Az írásos dokumentáció fajtái: jelentés, jegyzıkönyv tájékoztató beszámoló javaslat A dokumentumok tartalmi összetevıi: költségvetés normatíva igénylés statisztika beiskolázás tanév rendje és a nevelési év szerinti feladatok megfogalmazása intézmény mőködtetés A dokumentumok formai megjelenése: formanyomtatvány megállapodás szerinti formák használata A dokumentumok leadásának határideje: A dokumentumok leadásának határidejét az információ kérésével együtt határozza meg a fenntartó, illetve egyéb dokumentumok esetében a tanév éves rendjérıl szóló miniszteri rendeletben foglaltak az irányadóak. 34

35 A fenntartó dokumentumokkal kapcsolatos reagálásai: A fenntartó a jelentésekre, beszámolókra írásban reagál, a tájékoztatók és javaslatok vonatkozásában pedig az önkormányzati SzMSz-ben foglaltak szerint jár el. Az intézményvezetık döntés-elıkészítésbe való bevonásának rendje: Az intézményvezetık a közoktatási törvényben és a önkormányzati SzMSzben foglalt témakörök teljes rendszerében, az információáramlás rendjében leírtak szerint vesznek részt a döntés-elıkészítı folyamatban A fenntartói ellenırzések rendje a saját fenntartású intézményekben. A fenntartó kötelezı ellenırzésének körét a közoktatási törvény 85 (7) bekezdése és a 102 (2) bekezdése határozza meg. Az ellenırzés a hatályos jogszabályok és a nevelési- pedagógiai program alapján történik. Ellenırzési feladatterv intézményeinkben: Tanévkezdés elıtt készítik el az oktatási referensek az 1. számú melléklet alapján. Az ellenırzések lefolytatása (szabályozás): Az ellenırzések az ellenırzési területeken rendelkezésre álló jogszabályok, dokumentumok, belsı szabályzatok alapján, azok ellenırzésével, elemzésével történik. Ezekhez kapcsolódik a szakmai ellenırzések területén a fenntartó által koordinált kompetenciaalapú mérések, intézményi munkatervek, beszámolók, statisztikák, kimutatások felmérések vizsgálata. Az ellenırzésrıl írásbeli összegzés, jelentés készül. Az ellenırzés eredményérıl tájékoztatni kell az önkormányzat Oktatási és Mővelıdési Bizottságát és az érintett intézmény vezetıjét. Az ellenırzés során tapasztalt esetleges hiányosságok, hibák megszüntetése, korrigálása érdekében intézkedési tervet köteles készíteni az érintett intézmény vezetıje a 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet alapján /rendelet a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl/. 35

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY általános iskola intézményegységének törvényességi és szakmai vizsgálatáról Szakértık: Tamás Emília SZ021082 Koháry

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2700 Cegléd, Kút u. 2. 1 Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: az intézmény Minıségirányítási Csoportja P. Szabó Zoltánné intézményvezetı irányításával

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai S Z E G E D 2007. március 30. A pedagógusok ellenırzésének és teljesítményértékelésének

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben

Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben A Mezıcsáti Kistérség Többcélú Társulása 2008. ıszén nyújtotta be A Mezıcsáti Kistérség fejlesztési kapacitásainak megerısítése címő pályázatát, melynek

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010 Bak Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató 1 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA... 5 2.1. A fenntartói

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig NORMAFA ÓVODA OM szám: 034483 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig -1- I. BEVEZETİ A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/11435. számú országgyőlési határozati javaslat a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élı szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja 1. BEVEZETİ 3 1.1 Iskolánk rövid története 4 1.2 Az eredményesség összetevıi 5 2. AZ ISKOLA LEGFONTOSABB ADATAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPJÁN 6 3. A ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERVE 7 3.1 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Kihirdetett szöveg Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA KÖTELEZİEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. augusztus 25. 1 1. A MIP rendeltetése 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: 030886 Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon elfogadta:

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth úti Óvoda 5430 Tiszaföldvár Kossuth út 124. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatálya kiterjed Tiszaföldvár Város Önkormányzat által fenntartott Kossuth úti Óvoda működésére Az alkalmazotti

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Salgótarján, Kassai Sor 2. Tel.: 32/423-227, 423-228 Fax: 32/423-238 E-mail: oigsz@mail.globonet.hu T á j é k o z t a t ó a közoktatási intézmények takarítási,

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL Mezıberény Város Önkormányzata figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi hátteret az alábbiak szerint határozza meg a Városi Közszolgáltató Intézménynek

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014)

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009 SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA I. Helyzetelemzés Mátészalka 2009 Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 1 T A R T A L O M TARTALOM: Oldalszám: I. Bevezetı. 2 A Nyolcforrás program nevelési gyakorlatai 3 Az óvoda adatai / Alapító

Részletesebben