KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA"

Átírás

1 KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011.

2 Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti közösség elfogadási dátuma: Szülıi közösség véleményezési dátuma: DÖK véleményezési dátuma: Fenntartói elfogadás dátuma: Fenntartói elfogadás határozat száma: 94/2011 Balatonszabadi; 61/2011 Siójut Érvényessége: július 1-jétıl határozatlan ideig Hatálya kiterjed: Kincskeresı ÁMK intézményegységei Tervezett felülvizsgálat ideje: hó Mellékletek száma: 12 Függelék száma: 1 Eljárásrend: 4 Készült: Nyomtatott példányban: 7 db CD-n: 4 db Kapják nyomtatott példányban: 1. Balatonszabadi Önkormányzat 2. Siójut Önkormányzat 3. Kincskeresı ÁMK titkársága 4. Óvoda intézményegység (2 példány) 5. Általános Iskola intézményegység 6. Mővelıdési Ház intézményegység Nyilvánosan hozzáférhetı: Kincskeresı ÁMK titkárság, 2

3 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... Hiba! A könyvjelzı nem létezik. I.1. A MIP jogi háttere: Az évi LXXIX törvény a közoktatásról I.2. Helyzetelemzés II. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... III. AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... III.1. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata... III.2. A fenntartói elvárások... III.3. A fenntartói elvárásokra épült intézményi minıségpolitikai célok... III.4. Intézményegységek speciális minıségcéljai... IV. AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE...15 IV.1. A minıségirányítási rendszer (MIR) mőködési jellemzıi IV.2. Vezetés IV A vezetı elkötelezettsége IV.2.2. Jogszerő mőködés...16 IV.2.3. A minıségirányítási rendszer feltételeinek biztosítása...17 IV.2.4. A munkatársak bevonása IV.2.5. Az intézmény mőködésének javítása IV.3. Tervezés IV.4. Ellenırzés IV.5. Értékelés IV.5.1. Intézményértékelés IV Teljesítményértékelés IV IMIP értékelés IV. 6. Mérés IV Partneri igény és elégedettségmérés IV.6.2. Az Országos kompetenciaméréssel kapcsolatos feladatok V. PARTNERKÖZPONTÚ MŐKÖDÉS V.1. A partnerközpontú mőködés V.2. Partnerlista V.3. Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése V.4. Partnerazonosítás eljárásrendje VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK VII. ZÁRADÉK VIII. MELLÉKLETEK, FÜGGELÉK 3

4 Iskolai küldetésnyilatkozat Iskolánk elkötelezi magát amellett, hogy a vele kapcsolatban álló valamennyi partnere igényét minél szélesebb körben igyekszik kielégíteni. Vállaljuk, hogy iskolánk valamennyi dolgozójának bevonásával mőködtetjük és továbbfejlesztjük a partnerek elégedettségére, igényeinek megismerésére és az intézmény mőködésének önértékelésre épülı minıségirányítási rendszerünket. Célunk, hogy e rendszer segítségével biztosítsuk a nevelés és oktatás megfelelı körülményeit. Ennek érdekében törekszünk arra, hogy minden gyermek a nevelés által teljes értékő felnıtté váljék. Fontosnak tartjuk a szociális hátrányok enyhítését, és a kiemelkedı képességő tanulók tehetségének kibontakoztatását és fejlesztését. Mindezt úgy kívánjuk megvalósítani, hogy figyelembe vesszük tanulóink életkori sajátosságait, és a helyi környezet (szülık, tanulók, fenntartó, együttmőködı intézmények és szervezetek) igényeit és elvárásait. Segítünk abban, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnıttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minıség iránt elkötelezett, segítıkész, munkakörülményeikkel elégedett munkatársakkal és a velük együttmőködı szülıkkel szeretnénk megvalósítani. Óvodai küldetésnyilatkozat: Azonosulunk óvodánk nevelési hitvallásával, céljaival, feladataival. Hisszük, hogy cselekedeteink példát mutatnak a gyermekeknek, ezért fontos, hogy szavaink a tetteinkkel összecsengjenek. Fontosnak tartjuk a tetteinkben megnyilvánuló jövı iránti felelısséget. Elkötelezettek vagyunk a családdal való együttnevelésben, a gyermekek feltétel nélküli elfogadásában, szeretetében, tiszteletében. Igényesek vagyunk életvitelünkben, emberi kapcsolatainkban. Meggyızıdésünk, hogy óvodásaink a bizalom és a biztonság légkörében szerezhetnek tapasztalatot a szeretet és az egymáshoz tartozás jó érzésérıl. Vállaljuk, hogy gyermekeink a játékon keresztül megtanulnak rácsodálkozni, felfedezni, alkotni. Hiszünk a közösen átélt szép, ízléses, mővészi értékő események személyiségformáló erejében. Az önmagunk és környezetünk iránti felelısség, a minıségi munka végzése nálunk belsı igényességbıl fakad. Mővelıdési ház küldetésnyilatkozata: Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelıdést /Eötvös József/ 4

5 I. BEVEZETÉS 1.1. Az IMIP jogi háttere: Az évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minıségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elı: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerő végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minıségpolitikáját. A minıségpolitika végrehajtása érdekében minıségfejlesztési rendszert épít ki és mőködtet. A minıségpolitikát és minıségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minıségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minıségirányítási program). Az intézményi minıségirányítási programot az intézmény vezetıje készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása elıtt be kell szerezni a szülıi közösség véleményét. Az intézményi minıségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minıségirányítási program határozza meg az intézmény mőködésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minıségirányítási programban kell meghatározni az intézmény mőködésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenırzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. (12) A szervezeti és mőködési szabályzatot, a házirendet és az intézményi minıségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történı beiratkozáskor a szülınek, tanulónak át kell adni Helyzetelemzés Az iskola (kettıs funkciójú könyvtár)/óvoda/mővelıdési ház mőködésének jogszabályi feltételeit az Alapító Okirat tartalmazza, amely megtalálható az ÁMK Helyi Pedagógiai Programjában. Az iskola/óvoda társadalmi környezetét, tanuló/gyermekcsoportjait, a tanítás-nevelés feltételit, a tantestület/ nevelıtestület összetételét az ÁMK Helyi Pedagógiai Programjában ismertetjük. 5

6 II. AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény neve: Kincskeresı Általános Mővelıdési Központ Balatonszabadi Székhelye: 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 96 Fenntartója: Jogállása: Típusa: Balatonszabadi és Siójut Községek Önkormányzatai Önálló jogi személy Az alapító okirat kelte: március 25. Többcélú, közös igazgatású intézmény, Az alapító okirat hatályba lépése: augusztus 1. Alaptevékenysége (nappali képzés): óvoda általánosan képzı intézmény alapfokon, könyvtári ellátás sajátos nevelési igényő tanulók képzése hátrányos helyzető és halmozottan hátrányos tanulók integrációs- és képességkibontakoztató felkészítése, az iskolán kívüli oktatást és nevelést elısegítı tevékenységek közmővelıdési tevékenység Feladat-ellátási helyek: Kincskeresı ÁMK Aranyalma Óvodája: A harmadik életévüket betöltött gyermekek napközbeni ellátása Az OAP szerinti nevelés Sajátos nevelési igényő gyermekek nevelése Hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek nevelése Kincskeresı ÁMK Általános Iskolája: Normál tanterv szerinti oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók tanterve szerinti oktatás Napközi otthoni ellátás: félnapos forma szülıi igények szerint szervezve Iskolaotthonos ellátás Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető tanulók integrációs- és képességkibontakoztató felkészítése Kettıs funkciójú könyvtár (iskolai+községi) Kincskeresı ÁMK Petıfi Sándor Mővelıdési Háza A közösségi, kulturális hagyományok és értékek ápolása, közvetítése. A mővelıdésre, az öntevékenységre, a kommunikációra és szórakoztatásra szervezıdı közösségek mőködtetése, tevékenységük biztosítása. A lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok megvalósítása. A különbözı korosztályú (óvodás, általános iskolás) gyermekek nevelése, oktatása, a szabadidı hasznos eltöltése. Az intézmény képviselıje: az ÁMK igazgatója 6

7 III. AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA III.1. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata Intézményünkben valamennyi dolgozó értékrendjében megjelenik, hogy az ÁMK törvényes, eredményes és hatékony mőködésének alapja a minıség. A minıség az ÁMK feladatainak komplex ellátását biztosító tervezési, szervezési, mérési, értékelési, döntési rendszerekben, eljárásokban, intézményi folyamatokban megjelenı jellemzık összessége. Célunk, hogy a két település lakosságának elvárásait maximálisan figyelembe vegyük, amikor minıségpolitikánkat érvényesítjük valamennyi eljárásunkban, döntésünkben. Fontosnak tartjuk, hogy az intézmény mőködésében a törvényesség és szakszerőség mellett gyermekközpontú, humánus, és alkotó szellemő legyen. Az ÁMK dolgozóitól elvárjuk, hogy munkájukat a szakértelem, a nyitottság, az eredményesség jellemezze. Tekintettel vagyunk az összes érintett elvárásaira és elégedettségére, partnereink érdekében folyamatosan vizsgáljuk elégedettségüket, és ezt figyelembe véve formáljuk tevékenységünket. Tiszteletben tartjuk a - a szemléleti egység elvei szerint a kollégák pedagógiai munkájának szakmai sajátosságait, autonómiáját. Figyelembe vesszük az intézmény neveltjeinek /diákjainak eltérı szociokulturális hátterét, a pedagógiai hozzáadott érték hosszú távú megtérülését. Értékelési rendszerünk ellenırzésen és intézményi önértékelésen alapuló, fejlesztı célú (PDCA), egyensúlyt teremt a kimeneti- és a folyamatszabályozás között. Egyszerre képes a minıség, illetve a pedagógiai és pénzügyi hatékonyság kérdéseit kezelni Egységes, nyilvános, kiszámítható és következetesen alkalmazott ellenırzési értékelési rendszer segítségével minısítünk és határozzuk meg a fejlesztendı területeket. Felelısek vagyunk a ránk bízott gyermekekért, ezért részükre a tılünk telhetı legoptimálisabb szociális és pedagógiai környezetet biztosítjuk. Kiemelt figyelmet fordítunk az intézményi szervezeti struktúra hatékony kiépítésére és mőködtetésére, a szervezeti kultúra tudatos fejlesztésére, az infrastruktúra, a környezetvédelem, a versenyképesség, a humánerıforrás, a civil kapcsolatok fejlesztésére, a nemzetiségi kapcsolatok ápolására, munkánk fejlesztésére. Intézményvezetésünk elkötelezett a minıségirányítási rendszer mőködtetésében, és biztosítja a hatékony mőködéshez szükséges feltételeket. Szolgáltatásaink minıségének fejlesztése minden dolgozó személyes felelıssége. Nálunk a minıségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak belsı és külsı képzése, a minıségirányítási rendszer mőködtetése és folyamatos fejlesztése. Intézményünk kinyilvánítja, hogy a minıség munkánk jellemzıje, egyben szemléletmód is az ÁMK mőködésében. 7

8 III.2. A fenntartói elvárások Balatonszabadi és Siójut Községek Önkormányzata elkészítette minıségirányítási programját, amelyben megfogalmazta minıségpolitikáját és az általa mőködtetett intézményekkel szembeni elvárásait. Fontosnak tartja a Kincskeresı ÁMK nevelı-oktató munkájának folyamatos fejlesztését. Általános elvárások Az intézmény elvárásai partnereivel kapcsolatosan legyenek konkrétak, világosan megfogalmazottak, nyilvánosak, azok az intézmény lehetıségeinek és a helyi szokásoknak megfelelıen kerüljenek közzétételre. Az intézmény a helyi program szerinti szolgáltatást nyújtsa a gyermekek, tanulók, szülık számára. A nevelıtestületek pedagógiai eredményességének dokumentáltsága legyen folyamatos és kerüljön értékelésre. Legyen elegendı lehetıség az intézményhasználók számára a sikerhez jutáshoz. Éljenek az intézményegységek az esélyteremtés lehetıségeivel, módszereivel. Az intézményegységek értékelési rendszere legyen objektív, reális és a követelményeket követı. A pedagógusok helyezzenek nagy hangsúlyt a szülıkkel való foglalkozás módszereire, formáira és a kommunikáció módjára. Az intézmény környezetével, felszereltségével, biztonságával, esztétikumával járuljon hozzá az intézményhasználók mindenkori jó közérzetéhez. Az intézményegységek nem pedagógus állományú dolgozói is legyenek nevelés-, gyermekközpontú szemléletőek, segítsék a minden a gyermekért történik elv megvalósítását. Az intézményegységek építsenek helyi programjaikban megfogalmazott erıs pontjaikra, a feladatok teljesítésének értékelése minden esetben irányuljon a hibák kijavítására. A társadalmi, környezeti változásokat folyamatosan szolgálja az intézményegységek munkatársainak személyi kompetencia-fejlıdése. Egymás értékeinek megismerésével alakuljon ki kölcsönös tisztelet és megbecsülés az intézménnyel kapcsolatban álló partnerek között Elvárások a KINCSKERESİ ÁMK Aranyalma Óvodájával szemben Programkínálatával, érzelmi biztonságot nyújtó, családias légkörével nyerje meg a szülık bizalmát a minél szélesebb körő óvodáztatásra, kiemelten a hátrányos helyzető gyermekek esetében. A helyi nevelési program céljainak megfelelıen biztosítsa az értékek közvetítését. Az egészséges, esztétikus, gazdag tárgyi környezetben az életkort figyelembe vevı rugalmas napirenddel és tevékenységi formák megválasztásával járuljon hozzá a lelki, testi egészségneveléshez, a kiegyensúlyozott személyiség kialakításához, fejlesztéséhez Gazdag, változatos program kínálatával, közvetlen tapasztalatszerzési lehetıségek alkalmazásával tegye vonzóvá az óvodai életet, alapozza meg a környezet, természet - szeretı- óvó szemléletmódot. Egyéni bánásmód, fejlesztı munka, logopédiai ellátás alkalmazásával csökkentse a gyermekek pszichoszociális kulturális környezetébıl adódó hátrányokat. 8

9 Az egyéni fejlesztı foglalkozások eredményeként a 3 éves korban óvodába került gyermekek nagy része érje el a helyi óvodai nevelési programban megfogalmazott sikerkritériumokat iskolába kerüléskor. Helyezzen hangsúlyt a szocializációra, a kulturált viselkedésre. Az egészséges életmódra nevelı tevékenységgel, a mozgás kiemelt szerepével, egészségvédı programokkal, a szőrıvizsgálatokkal mérhetı eredményeket érjen el. A dolgozók szakmai képzésével, önképzéssel, folyamatosan emelje a szakmai munka színvonalát. Az intézmény és a szülık partneri együttmőködése érdekében, igényeik figyelembe vételével szülıi értekezleteket, óvodai rendezvényeket kell tartani, illetve szervezni. Évenkénti ellenırzéssel, folyamatos megfigyeléssel szőrje ki a balesetet okozó feltételeket. A mőködés feltételeinek javítása érdekében a legszélesebb körben használja ki a pályázati lehetıségeket, forrásbıvítéseket. Valósuljon meg a mindenek felett álló gyermekérdek, a nevelés egységes folyamata, melyben központi szerepet a játéktevékenység tölt be. Az óvoda feladatai a fenntartói elvárások alapján Feladatok: Intézményi minıségirányítási program elkészítése Helyi nevelési program felülvizsgálata Óvodapedagógusi továbbképzési terv, beiskolázási terv felülvizsgálata Helyi igényekre alapozott szakmai hagyományok megırzése, sokszínő programkínálat a felülvizsgált HNP szerint Kiemelt nevelési célok megvalósítása, különleges gondozást igénylı vagy sajátos nevelési igényő gyermekekkel való integrált foglalkozás Szociálisan rászoruló és a sajátos fejlesztési igényő gyermekek 3 éves kortól történı óvodáztatása Az alapfeladatok ellátásához szükséges Sikerkritériumok, várható eredmények: Összhangban van ÖMIP + HNP A kitőzött célokhoz közelítı mindennapi munka. Regisztrálható eredmény Humánerı minıségközpontú fejlesztése-fejlıdése Gyermekek egyéni sajátosságainak, adottságaival adekvát fejlesztés, sikeres továbbhaladás Biztosított az egészséges, tudatos személyiségfejlıdés, az egészséges óvodai életmód, anyanyelvi kultúra, szocializáció Az óvodáskor végére elérik az iskolai munkához, az iskolai élethez szükséges fejlettséget (a kiszőrési arány eléri vagy meghaladja a 75 %-ot) Az intézkedési terv és a beszerzési ütemterv Módszerek eljárások: Helyzetértékelés, teammunka, kérdıívek, SWOOT analízis, PDCA. ellenırzések, értékelések eredményesség, hatékonyságvizsgálat Kötelezettségek és önkéntesség alapján, nevelıtestület elfogadó határozatával Önálló, helyben készített tervek, projektek írása, gyakorlati alkalmazása Differenciálás (nem szegregáció), sajátos nevelési igényre csoportok mőködtetése, kompenzáló, ill. tehetséggondozó foglalkozások Szociális térképek készítése, adategyeztetések, vizsgálatok, diagnosztikai értékő megfigyelések, egyéni fejlesztı programok készítése, egyéni fejlıdési lapok elemzése, Pályázatok írása, szponzorok felkutatása, Felelısök, közremőködık: Óvodavezetı MIP vezetı Óvodavezetı, munkacsoport-vezetık, óvodapedagógus, szaktanácsadó, szakértı Megvalósítás idıszaka, gyakorisága, határidı: május 31. Jogszabályi elıírás, és a HNP záradéka alapján Óvodavezetı 277/1997. (XII.2.) Kormányrendelet és módosításai szerint Projektfelelıs, óvónık, dajkák Óvodavezetı, óvónık, Nyelv- és beszédfejlesztı óvodapedagógus, Logopédus, Fejlesztı óvodapedagógus Óvodavezetı, óvodapedagógusok, fejlesztık, szakszolgálatok munkatársai, szülık, gyermekorvos Óvodavezetı, óvónık Folyamatos Folyamatos Folyamatos Folyamatos 9

10 eszköz-ellátás áttekintése, biztosítása Esélyteremtı, hátránycsökkentı foglalkozások szervezése Óvodai étkeztetés: közös étlapkészítés az érintettek bevonásával Potenciális baleseti források felderítése, feltérképezése. Terv készítése a hibák kijavítására, megszüntetésére. Közvetlen balesetveszély okainak azonnali megszüntetése Együttmőködés az egymásra épülı intézmények között Kapcsolattartás szülıkkel, fenntartóval, intézményi alapítvánnyal Csoportlétszámok, a csoportok számának normalizálása végrehajtásának idıarányos teljesítése, a teljes eszközellátottság teljesítése Szociokulturális hátrányok csökkentése, a gyermekvédelmi célkitőzések megvalósulása Változatosabb, komplettebb étrend, étkezési szokások javulása Biztonságos helyiségek, felszerelések, udvari játékok és környezet. Gyermekbalesetek, munkahelyi balesetek elıfordulási lehetıségének csökkenése Sikeres átmenetek, töretlen egyéni fejlıdési utak, jó szakmai párbeszéd és kapcsolatok Naprakész információ a gyermekekrıl, az intézmények munkájáról Jó férıhely-kihasználtság, feladatarányos erıforrások felhasználása, költséghatékony gazdálkodás társadalmi-közösségi munka szervezése - program mőhelymunka, individualizálás, gyermekvédelmi feladatok hatékony mőködtetése Konzultáció, megfigyelés, vélemények összegyőjtése Balesetvédelmi szemle, jegyzıkönyv készítése, cselekvési ütemterv (tárgy, felelıs, határidı) készítése Egymásra épülı követelményrendszer kidolgozása szakmai mőhelymunka keretében, nyilvántartások, információk átadása Bizottsági ülés, képviselıtestületi ülés, szülıi értekezletek, fogadóórák, nyílt napok, családlátogatások, közös programok, beszámolók Demográfiai folyamatok folyamatos elemzése, értékelése, prognosztizálása, csoportok számának évenkénti meghatározása Óvodavezetı, óvónık, gyermekvédelmi felelıs, kapcsolódó szakterületek munkatársai Óvónık, dajkák, élelmezésvezetı Óvodavezetı, munkaés balesetvédelmi felelıs, karbantartó, Közalkalmazotti tanács Óvodavezetı, igazgatóhelyettes, alsó tagozatos munkaközösség vezetı Óvodavezetı, szülıi közösség választmánya, alapítvány kuratóriumának elnöke, óvodavezetı, fenntartó, védını Folyamatos Folyamatos Évente 2 alkalommal, probléma esetén azonnal Folyamatos, évente február-március Folyamatos, beszámoló munkatervek szerint Évente júniusban, költségvetés tervezésekor Elvárások a KINCSKERESİ ÁMK Általános Iskolájával szemben Programkínálata építsen a tradicionális értékekre, de képzési kínálata folyamatosan alkalmazkodjon a felhasználói igényekhez. Sajátos és a HPP-vel adekvát tevékenységi formákkal és módszerekkel járuljon hozzá az egészségnevelés települési stratégiájának megvalósításához, szakmai ismeretekkel annak kidolgozásához. A mőködés feltételeinek javítása érdekében a legszélesebb körben használja ki a pályázati lehetıségeket. A dolgozók szakmai képzésével, továbbképzésével, saját innovatív szakmai tevékenységével folyamatosan emelje a nevelı-oktatómunka színvonalát. Mőködtessen intézményi szintő mérési-, értékelési-, ellenırzési önértékelési rendszert a korábbi mérésekhez viszonyított, hozzáadott érték alapján, amely kiterjed az intézményi feladat-ellátás minden területére. A szabad férıhelyek betöltésével perspektivikus szemlélettel gazdálkodjon. 10

11 Az átjárhatóság és iskolaváltás megkönnyítése érdekében mőködjön együtt a középfokú intézményekkel. Kapjon súlyponti szerepet és lehetıséget az informatika-, az anyanyelv- és az idegennyelv-oktatás, legyenek viszonyítottan mérhetı eredményei a többletráfordításoknak, teremtse meg az alapfokú nyelvvizsgára való jelentkezés feltételeit. Az iskola lehetıség szerint választhatóság alapján folyamatosan oktasson két idegen nyelvet (angol, német). Az informatika oktatás járuljon hozzá a tanulók továbbtanulásához, pályaorientációjához. Készítsen fel érettségit adó középiskolai tanulmányokra, a szakközép- és szakiskolára a jelenlegi szint megtartásával. Kezelje kiemelten a tehetséggondozást, a tanulói eredményességet, a versenyekre történı felkészítést, versenyeztetést. Adjon lehetıséget a különbözı képességstruktúrájú tanulók megmérettetésére. Integrált oktatással és fejlesztı-pedagógiai munkával segítse elı a sajátos nevelési helyzető tanulók elımenetelének sikerességét, csökkentse hátrányaikat, törekedjen az egyénhez viszonyított legmagasabb szintő szocializáció elérésére. A helyi szakemberek összefogásával. szervezze meg a magatartási problémával küzdı tanulók tanulói foglalkoztatásának hatékony pedagógiai eljárásait. Az intézmény és a település hagyományainak megfelelıen továbbra is rendezze meg eddigi versenyeit, bıvítse körét, gyakoriságát. Az iskola biztosítsa diákjainak a mindennapos egészségfejlesztı testmozgást. Nyújtson lehetıséget változatos sportfoglalkozások szervezéséhez. Az iskola tanórán kívüli és szabadidıs foglalkozásai biztosítsák a közösségi élet élményalapjait, segítsék a tehetséggondozást, a hátrányos helyzető tanulók leszakadásának megakadályozását, programjaik tartalmazzák a tudatos, környezetvédelmet szolgáló elemeket, pedagógiai folyamatokat. Az intézmény kultúra- és értékközvetítı tevékenységével járuljon hozzá a helyes életvitel kialakításához, a személyiség komplex fejlesztéséhez. Mősorok készítésével, települési rendezvényeken való részvétellel, szereplésekkel erısítse a közmővelıdésben való részvételt a hagyományok, helyi kulturális értékek ápolását, megırzését, inspiráljon új értékek létrehozására. Elvárás a KINCSKERESİ ÁMK Petıfi Sándor Mővelıdési Házával szemben Az intézményegység a fenntartó által szabályozott (10/2009.(V.28.) számú rendelete a közmővelıdésrıl) tevékenységeket a lehetıségekhez képest magas színvonalon végezze el. Programjaiba lehetıség szerint vonja be a civil szervezeteket. Széleskörően kapcsolódjon tevékenysége az óvodai és iskolai oktatás-nevelés folyamataihoz. III.3. A fenntartói elvárásokra épült intézményi minıségpolitikai célok Cél Sikerkritérium Indikátor Határidı 11

12 Azonosított partnereink igényeinek megismerése, elvárásainak beépítése a nevelı-oktató munkába Folyamatos információcsere partnereinkkel az elért eredményekrıl Intézményünk népszerősítése, vonzóvá tétele legyen mindenki számára fontos Az együttmőködés erısítése a helyi intézményekkel, szervezetekkel, a civil szervezetekkel való kapcsolatok erısítése Megfelelı képzettségő alkalmazotti kör kialakítása Egységes követelményrendszer megalkotása és betartatása a nevelési folyamatban résztvevıkkel (intézményegységenként a korosztályoknak megfelelıen). A tantestületek minıség iránti elkötelezettségének erısítése Hiteles és bevált mérıeszközök A partnerek 70 %-a visszajelez Az erıforrások figyelembevételével az igények beépítése munkánkba Szülıi értekezletek évente háromszor Családlátogatások az óvodában, 1. és 5. osztályban mindenkit, késıbb szükség szerint Növekedjen az intézmény ismertsége Eredményeinket nyilvánosságra hozzuk Szülık tájékoztatása Mőködı kapcsolatok 100 %-os szakos ellátottság a tantestületekben 70 % részvétel térségi munkaközösségek munkájában továbbképzési terv teljesítése belsı képzések szervezése A közösen elfogadott elvek betartása és betartatása Panaszkezelés eljárásrendje Jól mőködı team munka A partneri visszajelzések számának változása Szöveges vélemények mennyiségi változása A megkérdezettek válaszadási hajlandósága Szülıi értekezlet látogatottsága Szülıi részvétel az iskolai/óvodai rendezvényeken Médiákban (újság, TV) való megjelenés növekedése Közös programok számának változása Alkalmazottak megfelelı képesítése A továbbképzések fajtái, területei, a továbbképzésen részt vettek száma A résztvevık nem résztvevık arányának változása A jutalmazások, elmarasztalások, jóvátétel számának változása Panaszok számának változása Teamek száma Teamekben résztvevık számának változása ú rövid távú folyamatosan folyamatos folyamatos rövid távú folyamatos középtáv 12

13 Rendszerszemlélet kialakítása, az intézményi folyamatok szabályozása Stratégiai tervezési folyamat Intézményi önértékelés Partnerkapcsolatok, partneri igényfelmérés Középiskolai beiskolázás az igényeknek megfelelı helyre Panaszkezelés Új szabályozások elkészítése A mőködı folyamtokkal kapcsolatos elégedettségi mérések eredménye A szabályozott folyamatok számának növelése A jelentkezett/beiskolázott tanulók számának változása középtávú III Az IPR mőködésének hosszútávra szóló elvei, szükség esetén iskolai bevezetése Az 1. számú függelék tartalmazza III Az IPR partnerközpontú mőködtetése Az 1. számú függelék tartalmazza III.4. Intézményegységek speciális minıségcéljai Óvoda Egyéni fejlettséget figyelembe véve fejleszteni a képességeket a játékon keresztül, illetve közvetlen környezetük és a természet tapasztalásain keresztül. Egészséges életmódra nevelı tevékenységgel, a mozgás kiemelt szerepével, egészségvédı programokkal, szőrıvizsgálatokkal mérhetı eredményt érjen el. A gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi színt elérése 80 %-ban. Viselkedéskultúra, érzelmi intelligencia, mint preferált érték kerüljön központba. A hátrányos helyzető (halmozottan hátrányos) gyermekek 3 éves kortól kerüljenek óvodába, biztosítva számukra az ingyenes étkeztetést. A sajátos nevelési igényő gyermekek integrált nevelése. Általános iskola A hátrányos helyzető tanulók felzárkóztatása, a tehetségek gondozása. Biztosítsuk a kor színvonalának megfelelı ismerethordozókat az iskola tanárai és diákjai számára. A pedagógusok szakmai fejlıdése érdekében törekszünk arra, hogy tantestületünk minden tagja legyen jól felkészült, megújulásra képes, új módszerek alkalmazására kész. Pedagógusaink munkájuk során a minıség iránt elkötelezettek, partnereikkel szemben segítıkészek. 13

14 Tantestületünk tagjai erısítik az óvoda és az iskola kapcsolatát. Az oktatási esélyegyenlıség elvét érvényesítjük intézményünkben. A központi kompetencia-méréseken javuljanak az eredményeink. Optimalizáljuk a 8. évfolyamosok középiskolai beiskolázását. Tanulóink toleráns magatartást tanúsítsanak embertársaikkal szemben. A tanulóknak váljon igényükké a mindennapi testedzés. Tanulóink óvják egészségüket, tartózkodjanak a káros szenvedélyektıl (drog, alkohol, dohányzás). Ismerjék meg önmagukat és tudjanak önkritikát gyakorolni. Váljanak aktív közremőködıivé nemzeti ünnepeinknek. A szülık ismerjék meg gyermekeink iskolai tevékenységeit. Könyvtár A helyi igényeknek és lehetıségeknek megfelelıen az alábbi feladatmutatók mennyiségi és minıségi javítása: könyvtári állomány nagysága (db) beiratkozottak száma (fı) egy fıre esı kölcsönzött könyvek száma (db) könyvtárközi megrendelés (db) Töltsön be központi szerepet a tanulók önálló könyv és könyvtárhasználatának felkészítésében. Segítse elı az iskola szervezeti és mőködési szabályzatában és pedagógiai programjában rögzített célok helyi megvalósítását. Mővelıdési ház A község lakossága számára nyújtott mővelıdési lehetıségek minıségi javítása. A község kulturális-szellemi örökségének gondozása, a helyi hagyományok ápolása. Célunk, hogy a helyi hagyományok a csoportos élményszerzés útján terjedjenek, ezért támogatjuk mővészeti szakkörök, kézmőves mőhelyek, igény szerinti tanfolyamok szervezését. Széleskörően kapcsolódjon tevékenysége az óvodai és iskolai oktatás-nevelés folyamataihoz. 14

15 IV. AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE IV.1. A minıségirányítási rendszer (MIR) mőködési jellemzıi A minıségfejlesztı csoport mőködése Jelen dokumentum a szervezet struktúráját, feladatrendszerét, kapcsolatrendszerét, jogosítványait, kötelezettségeit tartalmazza. Cél: az intézményi minıségpolitika megvalósulásának segítése az intézményi minıségcélok elérésének támogatása a vezetés és az intézményi folyamatok közötti minıségügyi szemlélető kommunikáció és kapcsolat fenntartása az intézményi szervezeti mőködés folyamatos fejlesztésének indukálása. A csoport tagjainak az intézmény vezetıje ad megbízást a feladatra. Munkájukat közvetlenül az intézményvezetı irányításával végzik. Mőködési rendjüket maguk alakítják ki. (Lásd: 2. eljárásrend/minıségfejlesztı csoport mőködése) Az intézmény vezetıje garantálja a jogszerő mőködés feltételeit Kedvezmények megállapítása, beépítése Rendszeres kommunikáció: - Csoportszinten - Minıségfejlesztı csoport intézményvezetı szinten - Minıségfejlesztı csoport alkalmazotti közösség (vagy kisebb egységei) szinten A kapcsolattartást a csoport és az intézmény vezetıje koordinálja. Minden formális megbeszélésen feljegyzés, szükség esetén jegyzıkönyv készül irattározás. A csoport vezetıjének koordinálásával operatív módon irányítja a MIR mőködtetését. Ennek érdekében: - Munkatervet készít - Szervezi a feladatok végrehajtását - Kommunikációs csatornákat (belsı, külsı) mőködtet - tájékoztat - Ellenırzi a feladatok végrehajtását - Kezdeményezi az intézményi szervezeti mőködés fejlesztésének tartalmát, módját (folyamatok további azonosítása, algoritmizálása, szabályozása) IV.2. Vezetés IV.2.1. A vezetı elkötelezettsége A vezetés szerepe a minıségirányítási rendszerben A vezetıség ebben az Intézményi Minıségirányítási Programban leírt minıségfejlesztési rendszert a Kincskeresı ÁMK szolgáltatásaira vezette be. A minıségirányítási rendszert a közoktatási törvény 40.. követelményeinek megfelelıen dolgoztuk ki. A rendszer kiépítésekor figyelembe vettük a fenntartó önkormányzat ÖMIPben megfogalmazott elvárásait is. Az intézmény vezetıje kinyilvánítja teljes elkötelezettségét a partneri igények és elvárások teljesítésének tudatosításában az intézmény minden szintjén, 15

16 a minıségpolitika és a minıségcélok meghatározásában, betartásában, elérésében, rendszeres felülvizsgálatában, a minıségirányítási rendszer idıszakos átvizsgálásában, a minıségirányítási rendszer kifogástalan mőködéséhez szükséges erıforrások mindenkori biztosításában a költségvetés lehetıségei szerint. A vezetı vállalja, hogy a kiépített rendszert elindítja, fenntartja, és folyamatosan tökéletesíti a partneri elégedettség megtartása és javítása (újabb partnerek megnyerése) céljából. Az intézmény munkatársai felelısséget viselnek a jelen program megvalósításáért, a célok eléréséért, a minıséget befolyásoló folyamatok elıírásszerő végrehajtásáért. Minden munkatárs joga és kötelessége a szolgáltatásaink bármely fázisában észlelt, a minıséget károsan befolyásoló jelenséget felismerve azokat a hatáskörrel felruházott kollégáknak jelezni. Joga és kötelessége a megszüntetésre vonatkozóan javaslatot tenni. IV.2.2. Jogszerő mőködés Cél: a jogszerő mőködés kereteinek biztosítása. Az intézményvezetés feladata az intézmény életét szabályozó jogi dokumentumok folyamatos figyelemmel kísérése, annak biztosítása, hogy ezek a dokumentumok ismertek és hozzáférhetık legyenek az intézmény dolgozói számára. A dokumentumok megismerése, a tartalmuk betartása munkaköri feladat. Jogi dokumentumok azonosítása: Törvények Rendeletek Fenntartói szabályozók Belsı szabályzatok A dokumentumok elhelyezését és a dokumentumok aktualizálását eljárásrendben kell szabályozni. (Lásd: 1. eljárásrend/jogszerő mőködés) A szabályozások közzététele, változások nyomon követése Szabályozó típusa Nyomon követés / elfogadás módja Intézményi mőködést Közlönyök, minisztériumi szabályozó törvények honlapok, CD-jogtár figyelése Közalkalmazottakat érintı törvények Minisztériumi és országos hatáskörő szervezetek rendeletei Fenntartó rendeletei, határozatai, egyéb szabályozó dokumentumai Helyi, intézményi szabályozó dokumentumok HPP SZMSZ Házirend Közlönyök, minisztériumi honlapok, CD-jogtár figyelése Közlönyök, minisztériumi honlapok, CD-jogtár figyelése Fenntartótól érkezı levelek figyelése, Az országos és helyi törvények, rendeletek alapján kerül sor a módosításra. A módosított helyi szabályozó dokumentumot a szükséges egyeztetések után a nevelıtestület fogadja el. Közzététel módja Nevelıtestület elıtti kihirdetéssel, emlékeztetı feljegyzéssel a hirdetıtáblán Nevelıtestület elıtti kihirdetéssel, emlékeztetı feljegyzéssel a hirdetıtáblán Nevelıtestület elıtti kihirdetéssel, emlékeztetı feljegyzéssel a hirdetıtáblán Nevelıtestület elıtti kihirdetéssel, emlékeztetı feljegyzéssel a hirdetıtáblán Nevelıtestület elıtti kihirdetéssel, emlékeztetı feljegyzéssel a hirdetıtáblán. A módosított dokumentumok elhelyezésre kerülnek a titkárságon, a tanáriban, a könyvtárban Közzététel felelıse igazgató igazgató igazgató igazgató igazgató 16

17 mőködés) (1. eljárásrend/jogszerő IV.2.3. A minıségirányítási rendszer feltételeinek biztosítása Az igazgató a minıségirányítási program elkészítésére, mőködtetésére minıségirányítási csoportot hoz létre. A csoport tagjait és vezetıjét az intézmény vezetıje bízza meg. A csoport munkáját közvetlenül az igazgató vagy az általa megbízott személy irányítja, ellenırzi. A minıségirányítási munkacsoportot és annak vezetıjét el kell helyezni az intézményi struktúrában, jogkörüket, feladataikat meg kell határozni a szervezeti és mőködési szabályzatban, valamint a munkaköri leírásokban. IV.2.4. A munkatársak bevonása a programba Cél: a minıségpolitika megvalósítása érdekében minél több kolléga vegyen részt a program megvalósításában. Az intézmény vezetése személyes példamutatásával segíti a cél elérését. A program eredményes mőködtetése motivációt jelent a kollégáknak. IV.2.5. Az intézmény mőködésének javítása, fejlesztése Eredményvizsgálat, visszacsatolás Cél: a tudatos szervezetfejlesztés. A minıségfejlesztés folyamatának lényegét iskolánk a következı négy kérdésben, illetve a rájuk adható válaszban fogalmazza meg: 1. Mitıl lesz jó egy iskola, egy óvoda, egy könyvtár, egy mővelıdési ház? 2. A mi intézményünk jó? 3. Honnan tudjuk? A válasz: intézményi eredmények vizsgálata. 4. Akarom-e, mit tehetünk, hogy jobbá tegyük? A válasz: mőködtetjük az IMIP-et, az intézményi minıségfejlesztést. A mőködést szervezetten figyelemmel kísérjük, a mért eredmények alapján következtetetéseket vonunk le, és visszacsatolásokat építünk be a stratégiai, operatív és napi mőködés szintjére. Ezáltal a MIP felügyeli a teljes mőködést, segíti a szervezeti mőködés fejlesztését. Az intézmény vezetése a mérések, értékelések tapasztalatainak összegzése alapján meghatározza a vezetıi beavatkozást igénylı javítandó, fejlesztendı területeket. Folyamatos fejlesztés eszközrendszerének kialakítása, mőködtetése: problémák, tapasztalatok győjtésének módja, javítási tevékenység (okok feltárása, okok megszüntetése), intézkedés végrehajtásának ellenırzése. IV.3. Tervezés Célunk olyan tervezési struktúra kialakítása, mely eszköz lehet a kiszámítható, ellenırizhetı, egyenletes iskolai munkában. Feladatunk a stratégiai tervezés folyamatának leírása, az operatív tervezés kidolgozása, a tervezési szintek meghatározása. 1. Célok megfogalmazása Az intézmény szervezeti céljait az igazgató és a munkatársak egyetértésben határozzák meg. A célokat a jogi környezet elvárásai, és az ÖMIP mérhetı, konkrét követelményei, elvárásai alapján stratégiai, operatív szinten és a napi mőködés szintjén tervezzük. 17

18 2. Feladatok kijelölése Az intézmény meghatározza és lefekteti azokat a feladatokat (folyamatokat), amelyek szükségesek a partnerek által igényelt szolgáltatások tökéletes végrehajtásának tervezéséhez. A feladatok hatékony megoldása érdekében az intézmény vezetıje megfelelı hatáskörrel és döntési joggal ruházza fel az egyes munkatársakat. (Minıségirányítási csoport tagjai) 3. Erıforrások biztosítása Az intézmény vezetıje az éves munkatervben dokumentáltan meghatározza, és idıben biztosítja a szükséges erıforrásokat a minıségügyi folyamatok fenntartásához és mőködtetéséhez. Az erıforrások biztosításáért a költségvetés függvényében - teljes felelısség az igazgatóé. 4. Emberi erıforrások Az intézmény csak olyan szolgáltatások megvalósítását tervezi, amelyekhez rendelkezik a szükséges személyi feltételekkel. Az egyes munkakörök, beosztások ellátásához szükséges végzettségek, képzettségek a jogszabályokban, munkaköri leírásokban vannak szabályozva. A követelményeknek való megfelelést a vezetıség rendszeresen felülvizsgálja, figyelembe véve a változó körülményeket, a partneri igények módosulásait. Szükség esetén újrafogalmazza és dokumentálja a munkakör betöltésének feltételeit. A személyi feltételek tervezése, megteremtése a vezetı felelıssége. 5. A közoktatási rendszer irányításában érvényesülı prioritások Az 1. számú függelék tartalmazza IV.3.1. Stratégiai tervezés Az intézményi folyamatok hosszú távú, meghatározó jelentıségő tervezése, a tervek megfogalmazása és dokumentálása elsısorban az intézmény pedagógiai programjában történik. A tervezés folyamatában a munkatársak közösen vesznek részt. A stratégiai tervezéshez kapcsolódó feladatokat az igazgató koordinálja. A tervezés teljes folyamatában a minıségirányítási csoport egyetértı közremőködésére van szükség. A tervezéskor figyelembe kell venni az alábbiakat: Közoktatási törvény Rendeletek, végrehajtási utasítások Fenntartói elvárások alapító okirat Egyéb jogi elıírások Partneri elvárások minıségirányítási csoport szolgáltatja A közoktatási rendszer irányításában érvényesülı prioritások (IPR) Az 1. számú függelék tartalmazza IV Pedagógiai, nevelési program készítése, módosítása Cél: az intézmény olyan pedagógiai, nevelési programmal rendelkezzen, amely tartalmazza az intézmény küldetésnyilatkozatát, jövıképét, pedagógiai alapelveit, legfontosabb értékeit, céljait, és megfelel a törvényi elıírásoknak. A program módosítása a partneri igényeknek, az önértékelés eredményeinek és az intézmény értékeinek figyelembe vételével történik. A feladat elvégzéséért az igazgató felelıs, munkáját a feladat elvégzésére létrehozott csoport segíti. Munkájukat elfogadott ütemterv alapján végzik, a tantestület teljes bevonásával. A program módosításának elfogadásához a tantestületi létszám 2/3-os támogatása szükséges. A módosítás során be kell szerezni a törvényben meghatározott szervezetek véleményét. 18

19 IV Az SZMSZ felülvizsgálata Cél: az intézményi szervezeti struktúra folyamatos fejlesztése, optimalizálása. Jellemezze a dokumentumot a szervezeti kapcsolatrendszer minden érintett alkalmazott számára történı bemutatása, az alá-fölérendeltségi viszonyok átláthatósága, a mőködés paramétereinek leírása, a szervezeti feladatok leosztása, a munkaköri feladatok megfogalmazása. IV Minıségirányítási Program készítése, módosítása Cél: a minıségirányítási program létrehozása annak érdekében, hogy az intézmény képes legyen a pedagógiai, nevelési programban megfogalmazott értékek alapján eredményesen és hatékonyan mőködni. Biztosítja a minıségpolitikában megfogalmazott célok megvalósítását. A MIP elkészítéséért az igazgató felelıs. A feladat elvégzését a minıségirányítási csoport segíti. Munkájukat elfogadott ütemterv alapján végzik, a tantestület bevonásával. A minıségirányítási program elfogadásához illetve módosításának elfogadásához az alkalmazotti létszám 2/3-os támogatása szükséges. IV Az alapdokumentumokra vonatkozó stratégia Dokumentum Szabályozási terület Elkészítés, felülvizsgálat idıpontja Minıségirányítási program Pedagógiai és mővelıdési program SZMSZ Teljes folyamat tartalma Pedagógiai, közmővelıdési tevékenység Teljes folyamat struktúrája Jelen dokumentum. Ezt követıen szükség szerint A törvény és a fenntartó által meghatározottak szerint. A törvény és a fenntartó által meghatározottak szerint. Házirend Jogi normázás Szükség szerint Továbbképzési rendszer Humánerıforrás A törvény és a fenntartó által meghatározottak szerint. Felelıs Igazgató, óvodavezetı, minıségi csoport vezetıje Igazgató, mővelıdési ház igazgató óvodavezetı Igazgató, óvodavezetı, mővelıdési ház igazgató Igazgató, óvodavezetı, mővelıdési ház igazgató Igazgató, óvodavezetı Éves tervezés Pedagógiai munka Tanévnyitó értekezlet igazgató IV Stratégiai dokumentumok elfogadásának rendje Dokumentum Felülvizsgálat Nevelıtestülete k Alkalmazotti kör Szakértı Szülıi szervezetek Fenntartó Pedagógiai és közmővelıdési program Intézményi 4 évente Véleményezi Elfogadja 4 évente Véleményezi Véleményezi Véleményezi Jóváhagyja 19

20 Minıség Irányítási program, évente Elfogadja Véleményezi Jóváhagyja Szervezeti és Mőködési Szabályzat Házirend Szükség szerint évente Véleményezi Elfogadja Véleményezi Jóváhagyja Elfogadja Véleményezi Egyetért Véleményezi Egyetért Jóváhagyja Jóváhagyja Intézményvezetıi program Pályázat kiírásakor Véleményezi Véleményezi Véleményezi Véleményezi Dönt Beiskolázási terv évente Véleményezi Továbbképzési terv 5 évente Véleményezi Elfogadja Közalkalmazotti Tanács véleményezi Munkavédelmi szabályzat Tőzvédelmi szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat évente évente évente A Közalkalmazotti Tanácsnak ellenırzési joga van Közalkalmazotti Tanács véleményezi A Közalkalmazotti Tanács megalkotja és elfogadtatja. IV A dokumentumok kezelése A mőködést szabályozó dokumentumo k Hozzáférhetısé g Elfogadás ideje A dokumentum megismerésének formája Kezelésért felelıs neve Érvényesség i ideje Alapító okirat ÁMK titkárság Bárki megtekintheti Igazgató Határozatlan ideig Pedagógiai és Közmővelıdési Program ÁMK titkárság, könyvtár Bárki megtekintheti Igazgató Határozatlan ideig SZMSZ Házirend Munkaterv Továbbképzési terv Tőzvédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat Igazgatói iroda, nevelıi szoba ÁMK titkárság, nevelıi szoba, folyosó, tantermek Igazgatói iroda, titkárság, nevelıi szoba tanári szoba, igazgatói iroda Nevelıtestületi és Alkalmazotti értekezlet, Fenntartó Nevelési értekezlet, Szülıi értekezlet, Diákközgyőlés, Osztályfınöki órák Igazgató Igazgató DÖK-vezetı osztályfınökök Határozatlan ideig Határozatlan ideig Adott év szeptember. Nevelıtestületi értekezlet Igazgató, mk. vezetık, Határozatlan ideig Nevelıtestületi iskolatitkár Egy tanév értekezlet Nevelési értekezlet Igazgató Határozatlan Alkalmazotti ideig értekezlet Igazgató Határozatlan ideig 20

21 Munkaköri leírások DÖK mőködési szabályzat Önkormányzati Minıségirányítási Program Igazgatói iroda, titkárság Titkárság, nevelıi szoba Igazgatói iroda Minden dolgozó saját munkaköri leírása kézhez vételét alá-írásával igazolta igazgató Módosításig ill. munkaviszony megszőnéséig Bárki megtekintheti DÖK-vezetı Következı módosításig Bárki megtekintheti IV.3.2. Operatív tervezés IV Éves munkaterv elkészítése Cél: az intézmény rövid távú tervezett mőködésének biztosítása. a.) Elıkészítés A megfelelı törvényi és rendeleti idıpontok és elemek figyelembevétele. A munkaterv elkészítéséhez javaslatot tevık körének meghatározása: a munkaközösségek, a minıségirányítási csoport, az ÁMK szülıi szervezetei a DÖK. A korábbi munkaterv figyelembe vétele (beválás vizsgálat, alpontok átemelése ill. felülvizsgálata). Mérési, értékelési eredmények elemzése, számbavétele. b.) Az éves munkaterv elkészítése A fıbb tartalmi elemek megfogalmazása, fı tevékenységi területek meghatározása. A stratégiai dokumentumok és a javaslatok alapján a prioritások megállapítása. Feladatok meghatározása sikerkritériumokkal, felelısökkel, határidıkkel. Feladatok delegálása, megbízások. A tartalmi területek közötti egyeztetés. c.) Az éves munkaterv elfogadása A munkaterv elfogadásához be kell szerezni a törvényben meghatározott szervezetek véleményét. A munkaterv elfogadásához a nevelıtestület 2/3-os támogatása szükséges. d.) Az éves munkaterv lebontása havi, illetve heti tervekre Havi program. Tartalma: Rendezvények forgatókönyvei, eljárásrendek, szabályozott folyamatok. Az éves munkatervet a nevelıtestület fogadja el (Kt. 57. (1) bek. c) pontja), de ki kell kérnie a szülıi szervezet véleményét (11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 2. (1) bek.). Az éves munkaterv a tanítási évre szól. Tartalmazza: a tanítás nélküli munkanapok idıpontját, felhasználását, a szünetek idıtartamát, a megemlékezések, ünnepségek idıpontját, a nevelıtestületi értekezletek idıpontját. Az éves munkaterv elkészítésének fıbb szempontjai: készítésének logikája könnyen áttekinthetı, az intézmény pedagógiai programja, továbbá a tanév sajátosságai alapján kiemeli a tanítási év fı feladatait, átfogja az intézmény egészét, jelzi az eseményre, feladatra való felkészülési idı kezdetét is, tartalmazza az események, feladatok mellett a felelısök személyét, 21

22 tartalmazza a pedagógiai, közmővelıdési, szervezési, minıségirányítási feladatokat is, tartalmazza a tanítási év ellenırzési feladatait is. IV A konkrét tervezéshez szükséges feladatok és módszerek Feladatok Módszerek Gyakoriság Kérdıíves felmérés, Évente (május) Az ÁMK közvetlen és közvetett partnerei igényeinek, elvárásainak megismerése A gyermekek és szüleik szociokultúrális környezetének megismerése Helyi sajátosságok ismerete Meglévı személyi és tárgyi feltételek sajátosságainak ismerte Családlátogatás, egyéni beszélgetés Helyzetfelmérés, helyzetértékelés, Helyzetfelmérés, helyzetértékelés Évente Évente Évente 22

23 IV Az éves munkaterv készítésének szabályozása Lépések Határidı Módszer Eszköz Résztvevı Felelıs Elvárt eredmény Dokumentum 1. A tanév céljainak Dokumentum Elızı tanév meghatározása elemzés értékelései Vezetés igazgató Célkitőzés Céllista 2. A szakmai munkaközösség és az intézményegységek javaslatainak összegyőjtése 3. Az éves feladatok megfogalmazása, teljesítményértékelés szempontjainak, kritériumok meghatározása 4. Munkaközösség munkatervének elkészítése 5. A gyermekvédelem éves feladatainak meghatározása 6. A minıségfejlesztési és az intézményi munkaterv összeállítása 7. A feladatokhoz idı és erıforrás tervezése felelıs kijelölése 8. A rendezvényterv elkészítése Augusztusban a tanév elıtti munkahét Dokumentum elemzés, Megbeszélés Team munka HNP Elızı tanév adatai Vezetés munkaközösség nevelıtestület Igazgató Int. egys. vez. Munkaköz. vez. Javaslatok Jegyzıkönyv Céllista javaslatok Nevelıtestület Vezetıség Feladatlista Jegyzıkönyv Megbeszélés, egyeztetés, döntés Javaslatok Munkaközösség Dokumentum Egységek elemzés, HN és MP gyermekvédelmi team munka felelısei Megbeszélés, vita, Dok. Elemzés Döntés Team munka Elemzések, javaslatok írásban Erıforrás leltár Egységek javaslatai Igazgató, egység vezetık, MIR csoport Munkaközösség vezetı Intézményegység vezetık MIP vezetı Munkaközösség munkaterve Feladatterv Konszenzuson alapuló javaslat Vezetıség Igazgató Feladatterv kiegészítés Munkaközössége k 9. Az ellenırzési terv elkészítése Team munka MIP Egység vezetık, helyettes 10. Az éves munkaterv megismertetése, véleményeztetése 11. A munkaterv megvitatása, elfogadása Nyilvánosságra hozása Tanévnyitó értekezlet 12. Megküldése a fenntartóhoz Szeptember Kifüggesztés Megbeszélés Megbeszélés Vita Éves munkaterv Éves munkaterv Éves munkaterv Egységek nevelıtestülete Nevelıtestületek Jegyzıkönyv munkaterv Jegyzıkönyv Jegyzıkönyv Jegyzıkönyv Munkaközösség vezetık Pontos terv Rendezvényterv Igazgató MIP vezetı Ellenırzés ütemezése Ellenırzési terv Vezetıség (igazgató, egység vezetık) Igazgató, egység vezetık Igazgató Nevelıtestületi vélemény Elfogadás Munkaterv megismerése Írásos javaslatok Jegyzıkönyv éves munkaterv 23

24 IV.4. Ellenırzés IV.4.1. A vezetıi ellenırzés Cél: az intézmény jogszerő mőködésének, belsı szabályozók által meghatározott munkarendjének vezetıi ellenırzése. A rendszeres és szakszerő vezetıi ellenırzés célja segítse az intézmény szabályok szerinti folyamatos és zökkenımentes mőködését, jelentsen motiváló erıt a beosztottak számára, segítsen megerısíteni a jól zajló folyamatokat, ismerje el az eredményeket, mutasson rá az elkövetett hibákra, rosszul megválasztott módszerekre, adjon információt a visszacsatoláshoz, a stratégiai tervezéshez és döntéshez ill. az eseti döntések, problémamegoldások esetében, adjon támpontot a személyek munkájának illetve a folyamatok értékeléséhez. Minıségügyi ellenırzés Az intézmény vezetése a minıségirányítási rendszert évente legalább egy alkalommal, szükség esetén többször is felülvizsgálja. A felülvizsgálat kiterjed a következıkre: partneri elégedettség és kifogások (panaszok), belsı helyzetelemzések eredménye, erıforrások helyzete, szolgáltatások hatékonysága, megfelelısége, helyesbítı, megelızı tevékenységek, változások szükségessége, korábbi átvizsgálások eredményeinek vizsgálata a minıségügyi rendszer tökéletesítése, szükséges változtatások, erıforrások fejlesztése, szolgáltatások fejlesztése. A vezetıségi átvizsgálás (ellenırzés) megállapításait és a hozott intézkedéseket a vezetı feljegyzésben dokumentálja. Vezetıi ellenırzési táblázat tartalmazza: tevékenység, terület, ellenırzést végzı, érintett, módszer, idı, dokumentáció, tájékoztatás, felhasználás. IV.4.2. Vezetıi ellenırzés területei: A stratégiai folyamatok ellenırzése: a pedagógiai, nevelési program a vezetıi program (pályázat) a minıségirányítási program könyvtári, közmővelıdési feladatok a helyi tantervek a pedagógus továbbképzési terv az éves beiskolázási terv a humán erıforrás biztosítása

25 a tárgyi feltételek alakulása: - kötelezı taneszköz-beszerzés - felújítások - beruházások - leltár és selejtezés - a költségvetés ezen belül kiemelten a bérgazdálkodás alakulása A belsı szabályozók mőködése: - szervezeti és mőködési szabályzat, könyvtári szabályzat - házirend - kollektív szerzıdés - közalkalmazotti szabályzat a hagyományos intézményi rendezvények tervezése, szervezése, lebonyolítása az intézményi adminisztráció mőködése: - adatkezelés - tanügyi dokumentumok kezelése - irattározás - munkaegészségügy tőz- és balesetvédelmi tervek ellenırzése A mindennapi mőködés ellenırzése (a felsorolás nem jelent sorrendet): éves tervek, tanmenetek/munkatervek/csoporttervek ellenırzése, a munkaidı, tanóra/csoportfoglalkozás pontos betartása, a mindennapos adminisztráció (órakezdés/csoportfoglalkozás, befejezés, hiányzók, késık beírása, túlórák, jelenléti ívek, szabadság-nyilvántartás alkalomszerő adminisztrálása, megrendelık, úti rendelvények, elszámolások), a helyettesítések, az óratartás, a tanórán folyó pedagógiai munka, a csoportfoglalkozások szakszerősége a gyermekekkel való bánásmód (életkori sajátosságaikhoz igazodóan) szakszerősége új kollégák, pályakezdık rendszeres, a többiek alkalomszerő, tervezett, módszeres ellenırzése, a házirend betartásának ellenırzése: - késések, - dohányzás tilalma, - szülıi igazolások, - felmentések stb a tanári és diák ügyeletek (iskolai, rendezvény, verseny, vizsga, kirándulás stb.) ellenırzése, az intézményi rendezvények ellenırzése, eseti beszámolók, jelentések határidıre, ill. az elvártak szerinti teljesítésének ellenırzése, tőz- ill. bombariadós készültség ellenırzése. A vezetıi ellenırzés szintjei: igazgatói szint, iskola igazgatóhelyettesi, intézményegység vezetıi szint, munkaközösség-vezetıi, gazdasági ügyintézı szintje, 2

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

Teljeskörő önértékelés

Teljeskörő önértékelés Teljeskörő önértékelés 2008/2009 Balatonszabadi, 2009. június 22. 1 I.. Bevezetı rész A Közoktatásról szóló törvény 40. -ának (10) bekezdése alapján már minden közoktatási intézménynek rendelkeznie kell

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA KÖTELEZİEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. augusztus 25. 1 1. A MIP rendeltetése 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program 1 Ikt. sz: 2007/306 -OM azonosító: 034720- Készítette: Soós Jánosné óvodavezető Közreműködők : Sulyokné Smidéliusz Marianna vezetője Süveg Miklósné tagja Aláírás: Dátum: Készítette: Soós Jánosné. 2007-02-28.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2700 Cegléd, Kút u. 2. 1 Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: az intézmény Minıségirányítási Csoportja P. Szabó Zoltánné intézményvezetı irányításával

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítették: Balogh Erika Bendi Tiborné Vörös Ottó Gábor 1 Tartalom Fedőlap Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Önkormányzati Minőségirányítási

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 A Fenntartó: Eger-Egerbakta-Egerszalók-Demjén Intézményfenntartó Mikrotársulás 3300 Eger, Dobó tér 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (gesztor

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010 Bak Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató 1 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA... 5 2.1. A fenntartói

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek valóra váltani a lehetőségeit. / Erich Fromm / TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam) 1 OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam) (Évi óraszám: 9-12. évfolyam: 37 óra, 13. évfolyam: 32 óra) Célok és feladatok Az osztályfınöki óra funkciói - a tanulók segítése önismeretük fejlesztésében,

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KAPOSFŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KAPOSFŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KAPOSFŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 1 A CME-IMIP modell adaptációját készítette: Általános Iskola Kaposfő Az alkalmazotti közösség elfogadó határozatának

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Tóth Györgyné Koppány Emese Simon Gyuláné Módosította: Tóth Györgyné Robinson Erika Anna Simon Gyuláné Miklós Gabriella Alkalmazotti

Részletesebben

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6.

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen Békessy Béla u.12. sz. OM azonosító: 031197 Készítette: Temes István igazgató Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174.

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. 1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Bátai Általános Művelődési Központ Alkalmazotti közösség

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 1 T A R T A L O M TARTALOM: Oldalszám: I. Bevezetı. 2 A Nyolcforrás program nevelési gyakorlatai 3 Az óvoda adatai / Alapító

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM 1 Mottó: Tárd ki a karjaidat a változásnak, De ne engedd el az értékeidet. /Dalai láma üzenete/ BEVEZETŐ Tisztelt Olvasó! Ön a Bátai ÁMK pedagógiai-művelődési programját tartja a kezében. E dokumentum

Részletesebben

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai S Z E G E D 2007. március 30. A pedagógusok ellenırzésének és teljesítményértékelésének

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010.

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010. NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Készítette: Szűcs Jánosné óvodavezető közoktatási szakértő Közreműködött: Gubuznai Lászlóné minőségfejlesztési csoport vezető

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezető

TARTALOM. 1. Bevezető TARTALOM 1. Bevezető 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1.Minőségpolitikai nyilatkozat 2.2. A minőségirányítás elvei 2.3 Minőségpolitikai célok kiemelése a minőségpolitikából és annak teljesülési kritériumai,

Részletesebben

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Horváth Tibor ÁMK igazgató IMIP munkacsoport tagjai Jóváhagyva: Kunszentmiklós Város Képviselőtestületének 2007.március 21-én hozott 105/2007.(III.21.)

Részletesebben

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2.

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. 1. MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT Készítette: Vodenyák Imréné igazgató Iskolaszék véleményezte: 2005. szeptember 6. Szülık Tanácsa

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A dunaú jvárosi. Széchenyi István Gimnázium. minő ségirányítási programja

A dunaú jvárosi. Széchenyi István Gimnázium. minő ségirányítási programja A dunaú jvárosi Széchenyi István Gimnázium minő ségirányítási programja 1 Széchenyi István Gimnázium Dunaú jváros Elfogadás dátuma: 2004. augusztus 31. Jó váhagyta: Dunaú jváros MJV Önkormányzata, 2004

Részletesebben

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN Az innováción az oktatásügyben olyan belső megújulást, a rendszeren belüli alkotóerők olyan

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Elıadó: Czeglédi Karolina, igazgatóhelyettes. Szandaszılısi Általános Iskola, Mővelıdési Ház és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Elıadó: Czeglédi Karolina, igazgatóhelyettes. Szandaszılısi Általános Iskola, Mővelıdési Ház és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Az intézmény, mint tanulószervezet Elıadó: Czeglédi Karolina, igazgatóhelyettes Szandaszılısi Általános Iskola, Mővelıdési Ház és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Létszámadatok 8 évfolyamos általános

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben