NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010."

Átírás

1 NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Szűcs Jánosné óvodavezető közoktatási szakértő Közreműködött: Gubuznai Lászlóné minőségfejlesztési csoport vezető 1/103

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS Óvodánk rövid bemutatása, a minőségfejlesztési munkánk eddigi eredményei A Fenntartó által az Intézkedési Tervben óvodánkkal szemben támasztott követelmények A Fenntartói óvodákra vonatkozó elemei Az Önkormányzati Fejlesztési Tervben megfogalmazott célkitűzések ütemezése Az óvoda feladatai a fenntartói elvárásokkal kapcsolatban AZ ÖMIP-ben Óvodánkkal kapcsolatos általános fenntartói elvárások ÓVODÁNK MINŐSÉGPOLITIKÁJA Minőségpolitikai nyilatkozat - Jövőkép Küldetésnyilatkozatunk Minőségirányítás elvei Az óvodánk minőségcélja ÓVODÁNK MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE A vezetés feladatai, elkötelezettsége, felelőssége Jogszerű működés Az óvodánk szervezeti struktúrája Az óvoda működésének tervezési rendszere A tervezés szintjei és dokumentumai Pedagógiai munka tervezése Szervezeti működés tervezése Ellenőrzési tervek Stratégiai tervezés szabályozása Belső ellenőrzési rendszer Humán erőforrások menedzselése A dolgozók kiválasztása betanítása Humán erőforrás fejlesztése Humán erőforrás értékelése és az ösztönző rendszer működtetése /103

3 3.4. Partnerkapcsolatok Partnerkapcsolatok irányítása Kommunikáció a partnerekkel A szervezeti kommunikáció, belső kommunikáció információáramlás A minőségfejlesztési információs rendszer MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS Nevelési tevékenységek mérése, értékelése Szakmai innovatív, fejlesztő értékelés A gyermekek egyéni fejlesztése, értékelése Intézményértékelés Nevelési Program értékelése indikátorrendszer alapján Átfogó intézményi önértékelés Partneri igény és elégedettség, elégedetlenség mérése LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK MELLÉKLETEK Kapcsolatrendszerünk Partnerlista az intézmény partnereinek azonosító listája Partneri igény, elégedettség/elégedetlenség mérés szabályzata SZEMÉLYISÉGLAP ÉRTÉKELÉS, MINŐSÍTÉS Az óvoda értékelési rendszere Intézkedési terv (minta) Irányított önértékelés Az óvoda minőségbiztosítási rendszere A Minőségügyi Csoport működési szabályzata /103

4 1. BEVEZETÉS 1.1. Óvodánk rövid bemutatása, a minőségfejlesztési munkánk eddigi eredményei Óvodánk Ócsa Város Önkormányzata által fenntartott intézmény, mely 2 épületben található. Nefelejcs Központi Óvoda épületében 8 csoport a Napsugár Tagóvodában 4 csoporttal összesen 300 férőhellyel rendelkezik, melyen jelenleg 304 gyermek nevelése történik. Az épületek földszintesek, családi házas környezetben, főútvonalaktól távol, de jól megközelíthető helyen találhatók. Személyi feltételeink: Óvodánkban felsőfokút, illetve főiskolát végzett, jól képzett óvónők dolgoznak. Nagy szeretettel, odafigyeléssel gondozzák, nevelik a rájuk bízott gyerekeket, teremtik meg azokat a körülményeket, melyek a gyerekek harmonikus fejlődéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Óvodapedagógusok létszáma 25 fő, 12 fő dajka, 2 fő óraadó logopédus 14 órában illetve 8 órában,1 fő óvodatitkár, l fő főállásban gyógypedagógus alkotja óvodánk személyi állományát, összesen 39 fő. Tárgyi feltételek Az épületek karbantartásra, állagmegóvásra, csoportszoba, egyéb kiszolgáló helyiségekkel való bővítésre szorulnak. A neveléshez szükséges minimális eszközök folyamatos beszerzése az önkormányzat által biztosított forrásokból, pályázati lehetőségek kihasználásával, szülői támogatásokból lehetséges. Óvodánkban gondoskodunk a sajátos nevelési igényű gyermekek neveléséről is, akik integráltan vesznek részt az óvodai nevelésben. Sok a beszédfogyatékos gyermekünk, ezért nagyon indokolt volt a két fő logopédus, 1 fő gyógypedagógus- fejlesztőpedagógus foglalkoztatása. Helyi Nevelési Programunkat az Országos Óvodai Nevelés Alapprogramja és az adaptált program - FÜSTIFECSKÉK Napközi Otthonos Óvoda Helyi Programja alapján készítettük el. A módosított Közoktatási Törvény 40. (10) alapján kötelező feladatként minden közoktatási intézménynek, - így óvodánk számára is előírta, hogy A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és a minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni. Eddigi tevékenységünk minőségfejlesztés szempontjából: Óvodánkban a minőségfejlesztéssel kapcsolatos munkát a 2002/2003-as nevelési évben a 3/2002. (II.15.) OM. rendelet értelmében, külső segítség nélkül, önállóan kezdtük meg a COMÉNIUS Kapcsos könyv útmutatásait figyelembe véve. Nevelőtestületünk az elmúlt években többféle minőségbiztosítással kapcsolatos tanfolyamon vett részt. Pedagógus továbbképzés keretében 4. fő vett részt 30 órás minőségbiztosítási tanfolyamon. 4/103

5 A 2004/2005-es nevelési évtől a Minőségfejlesztési intézkedési terv alapján végeztük munkánkat. Ebben a dokumentumban évente rögzítettük, hogy milyen folyamatban, milyen ütemezéssel kívánjuk óvodánkban megvalósítani a minőségfejlesztési feladatokat: Helyzetelemzés, Feladatok ütemezése, Megalakult a Minőségfejlesztési Munkacsoport 5 fővel, Elkészült a Minőségfejlesztési csoport Munkaterve, Kidolgoztuk a minőségi munkáért járó kereset kiegészítés szempontjait, Elvégeztük a Nyitott önértékelést SWOT-analízis segítségével Összehasonlítottuk és elemeztük az OAP és a HOP-ban meghatározott célok és feladatok megvalósulását közoktatási szakértő bevonásával. Megtörtént a közvetlen közvetett partnereink azonosítása, Felmértük az igényeiket kérdőív segítségével, azokat elemeztük, rangsoroltuk. Meghatároztuk a feladatainkat. Humán erőforrás fejlesztése céljából, a minőségirányítási ismeretek bővítésére Továbbképzési Programunkat Beiskolázási Tervünket aktualizáltuk. Felülvizsgáltuk Nevelési Programunkat, Új célokat fogalmaztunk meg A Fenntartó által az Intézkedési Tervben óvodánkkal szemben támasztott követelmények a cél feladat hatékony működtetése érdekében: magas színvonalú munka, folyamatosság és stabilitás, minőség és hatékonyság gazdaságosság és kiszámíthatóság, törvényes működés és rugalmasság, közéletiség, nyitottság, becsületes nyílt kommunikáció a kapcsolatrendszerek működtetése, elkötelezettség, a másság tolerálása, gyermekvédelem, differenciált egyéni képességfejlesztés, a tehetségek gondozása, a szakszolgálatok kellő időben történő igénybevétele az iskolakészültség érdekében, az emberi erőforrások folyamatos biztosítása, képzése, kezdeményeztető készség, érdekegyeztetés A Fenntartói óvodákra vonatkozó elemei A fenntartó minőségirányítási programja meghatározta óvodánk működésével kapcsolatos elvárásokat. Ezek: Célok és prioritások Az Önkormányzat alapvető céljának tartja: o a kötelező feladatainak ellátását, és vállalt feladatainak teljesítését, e z- által a szakmai munkához feltétlenül szükséges állandóság, kiszámíth a- 5/103

6 tóság, tervezhetőség és az esélyegyenlőség biztosítását az Európai Unióhoz történő csatlakozásnak megfelelően. Kiemelt figyelmet kíván fordítani: a közoktatási intézmények műszaki, technikai működési színvonalának fejlesztésére, az ehhez szükséges anyagi források biztosítására, a humán erőforrás fejlesztésére, a közoktatási intézmények jogszabályban biztosított rendszeres és korszerű ellenőrzésére, az intézményei racionális működésére, a működés hatékonyságára, az intézmények kihasználtságára, a felújítási és az eszközfejlesztési ütemterv megvalósítására, az esélyegyenlőség és a gyermekek mindenek felett való érdekének biztosítására, a veszélyeztetettség kialakulását megakadályozó prevenciós tev é- kenységre, az egészséges életmódra nevelésre, a nevelési oktatási intézmények minőségirányítási programjának kidolgozására, valamint az intézményi minőségfejlesztési rendszerek működtetésére. Feladatok Az Önkormányzat a következő esztendőkben is teljesíti kötelező és vállalt felad a- tait. A kötelező és vállalt feladatokat színvonalasan, a XXI. század követelményinek és elvárásainak megfelelő intézményhálózatban tervezi megvalósítani. Az intézményhálózatot az egész közoktatási rendszer állapotához, a fejlesztés kiemelt irányaihoz és a gazdasági pénzügyi lehetőségekhez igazítottan igyekszik korszerűsíteni. Az óvodai nevelésünk célja: A Nevelőtestülettel közösen többször felülvizsgált módosításokkal egybeszerkesztett Helyi Nevelési Programunk (Óvodások Komplex Környezeti Nevelése Programja). Célja: Az óvodás gyermekek élménygazdag, harmonikus fejlődésének el ő- segítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével a gyermeki személyiség kibontakoztatása. a testi, szociális, anyanyelvi - értelmi érettség biztosítása sokoldalú képességfejlesztéssel. a gyermek és környezete közötti szoros érzelmi kötődés kialakítása, a természeti emberi tárgyi környezet tevékeny megismerése, az élet tiszteletére, a természet szeretetére nevelés Az Önkormányzati Fejlesztési Tervben megfogalmazott célkitűzések ütemezése 6/103

7 Ssz. Az értékelés kiemelt területei 1. Napsugár Napköziotthonos Óvoda részleges rekonstrukciójának folytatása. Sikerkritérium: Sikerkritérium: 3. Minimális taneszközök, bútorok fejlesztés, nevelőmunkát segítő játékok és eszközök Sikerkritérium: 4. A régi épületrész gépészeti felújítása az iskolában (pl. új kazán beszerzése) Sikerkritérium: Fenntartó 5. Számítástechnikai eszközállomány felújítása Sikerkritérium: 6. Törvényben előírt minimális taneszköz beszerzésének folytatása Sikerkritérium: 7. Pedagógus letelepedésének elősegítése Sikerkritérium 8. Az intézményi menedzsment felkészítése a szervezeti kultúra fejlesztésére. Feladat Értékelő Érintett Határidő Tervdokumentáció elkészítése. Fenntartó Napsugár Napköziotthonos óvoda Új óvoda épület építése. Épület állaga javul, energiaköltségek csökkennek, kevesebbe kerül a fenntartás. Tervdokumentációk Fenntartó elkészültek. Pályázati önrész biztosítása Nefelejcs Napköziotthonos Központi Óvoda Európai Uniós feltételrendszernek megfelelő óvoda kialakítása, és működtetése. Céltámogatás megpályázástartó Fenn- Mindkét Fo- Óvoda lyamat os, ig Rendelkezésre állnak a működéshez szükséges bútorok, eszközök, játékok. Címzett támogatás megpályázása iskola Energiaköltségek csökkenek, kevesebbe kerül a fenntartás, költségvetés, pályázattó fenntar- iskola alapítvány korszerű számítástechnikai oktatás megvalósul. pályázat, célzott támogatátmatos, fenntar- iskola folya ig megfelelő eszközök rendelkezésre állnak, javul a iskola óvoda nevelés- oktatás színvonal szolgálati lakás biztosítástó fenntar- sikerül betölteni az álláshelyeket Önképzés, továbbképzés Fenn- megszervezése tartó, Intézmény- vezetők, helyettesek, folyamatos, ig. 7/103

8 Ssz. Az értékelés kiemelt területei Sikerkritérium: Feladat Értékelő Érintett Határidő vezetők Tudatos lesz a szervezetfejlesztés tervezése és követése Az óvoda feladatai a fenntartói elvárásokkal kapcsolatban Feladatok Intézményi Minőségirányítási Program felülvizsgálata Nevelési, pedagógiai program felülvizsgálata Óvodavezető, programkészítő óvodapedagógus Óvodavezető Óvodapedagógusi továbbképzési terv, beiskolázási terv elkészítése A helyi igényekből fakadó, az óvodák szakmai sokszínűségének további megőrzése, megvalósítása Sikerkritériumok, várható eredmények A sokszínű programok alkalmazásával, működtetésével megalapozzák és elősegítik a gyermekek továbbhaladását Módszerek, eljárások Óvodapedagógusok jelentkezése alapján, a közösség elfogadásával Önállóan, helyben készített, adaptált minden készséget, képességet fejlesztő programok Az elkészült program alapján működik az intézmény minőségfejlesztési rendszere A kitűzött célokhoz közelít a mindennapi munka. Eredmény regisztrálható. Humánerő minőségközpontú fejlesztése Helyzetértékelés, Fejlesztési terv, Partneri elégedettség értékelése Óvodavezető Eredményesség, hatékonyság vizsgálata. Ellenőrzés, Értékelés. Óvónők, dajkák Felelősök, közreműködők Megvalósítás időszaka, gyakorisága, hi június június /1997. (XII.22) kormányrendelet szerint Folyamatos 8/103

9 Feladatok Kiemelt nevelési célok megvalósítása; Különleges gondozást Igénylő óvodásokkal való (integrált) foglalkozás Az iskolaérettség kritériumainak elérése érdekében a 3-5 ek óvodai elhelyezése iránti igények kielégítése; Iskolaérettség kiszűrése Az alapfeladatok ellátásához szükséges eszközellátás áttekintése, biztosítása. HHH-s gyermekek körében a óvodáztatási arány növelése; Esélyegyenlőség megteremtése; a gyermekek szükségleteihez igazodó fejlesztés. Hátrányos helyzetű Sikerkritériumok, várható eredmények Biztosított az egészséges, tudatos életmód, anyanyelvi kultúra, hagyományőrzés, egyenlő esélyek az iskolakezdéshez Az óvodáskor végére elérik az iskolai munkához, az iskolai élethez szükséges fejlettséget; 100%-os kiszűrési arány Funkcionális fejlesztéssel a teljes ellátás megközelítése az intézkedési terv időarányos teljesítése. Szocio - kulturális hátrányok csökkenése; rendszeres óvodába járás elérése; a fejlesztésekkel egyenlő esélyek biztosítottak Gyermekek ingyenes étkezte- Módszerek, eljárások Az öt korosztály teljes körű beóvodáztatása; iskolai életmódra felkészítő foglalkozások; Iskolaérettség vizsgálat, Szakszolgálatok igénybevétele (megfigyelés, képességvizsgálat) Pályázatok útján fejlesztő eszközök, udvari, közösségi játékok, tisztálkodási eszközök beszerzése, eszközcsere. IPR program készítése, megvalósítása; Egyéni bánásmód; Gyermekvédelmi feladatok hatékony működtetése Differenciált bánásmód, fejlesztő és speciális csoportok működtetése Óvodavezető, óvónők, dajkák Óvodavezető, óvónők, gazdaságvezető, fenntartó, patronáló szülők Óvodavezető, óvónők, gyermekvédelmi felelős; Családsegítő központ munkatársa Statisztikai nyilvántartások Óvodavezető, Felelősök, közreműködők Megvalósítás időszaka, gyakorisága, hi. Folyamatos Óvodavezető, óvónők, pedagógia szakszolgálatok munkatársai Folyamatos, az iskolakezdés előtt Igény, lehetőség szerint, folyamatosan Folyamatos Folyamatos 9/103

10 Feladatok gyermekek óvodai étkeztetésének biztosítása. Potenciális baleseti források felülvizsgálata, hibák kijavítása, megszüntetése Intézményi együttműködés az egymásra épülő intézmények között A csoport számok, csoport létszámok normalizálása; költséghatékony gazdálkodás. Sikerkritériumok, várható eredmények Módszerek, eljárások tése elemzése óvónők, gyermekvédelmi felelős óvoda-iskola kapcsolata, megfelelő iskolaválasztás; az óvoda-iskola átmenetének megkönnyítése. Kapcsolattartás szülőkkel, fenntartóval, patronálóval, kapcsolódó intézményekkel. Naprakész információkkal rendelkeznek az érintettek a gyermekekről. A férőhely kihasználtság; Az egy óvodapedagógusra jutó gyermekek száma a helyi előírásoknak megfelelően; hatékonyság, gazdaságosság Biztonságos helyiségek, felszerelések, udvari játékok; Csoportszobák, játszóudvar, kiszolgáló helyiségek balesetvédelmi körüljárása, jegyzőkönyv Szülői értekezletek, Fogadóórák, Családlátogatás Egészségügyi, közműv. intézm. dolgozóival való kapcsolat. Demográfiai tényadatok és várható alakulásuk elemzése, prognosztizálása; Évenkénti felülvizsgálata a csoportok számának, létszámának, a csoportszobák férőhelykihasználtságának Beiskolázási adatok, nyilvántartások; Információk átadása.(kimeneti bemeneti mérés) Óvodavezető, Általános iskola igazgatója, óvónők, tanítók Óvodavezető, óvónők, SzKvédőnők, Családsegítő Központ munkatársa, közművelődési szervező Óvodavezető, gazdasági vezető, Óvónők, Fenntartó Felelősök, közreműködők Megvalósítás időszaka, gyakorisága, hi. Óvodavezető, munka- és balesetvédelmi felelős, karbantartók Évente 2-3 alkalommal, illetve, ha hibát tapasztalnak, bejelentenek Minden évben október, március Folyamatos Költségvetés tervezésekor 10/103

11 Minőségirányítási helyzetkép javaslatok Óvoda: Minőségfejlesztési tevékenység Jelenlegi helyzet Javaslatok A már megkezdett minőségi A partnerközpontú munka tudatos foly- tatása. működtetés. Intézményi Önértékelés elvégzése A nevelőmunka méréseértékelése a HOP alapján történik. Mérésértékelés Állandó, konkrét mérési-értékelési rendszer megszilárdítása. Állapot Javaslat Minőségfejlesztési tevékenység Az intézmény önállóan, külső segítség nélkül építi a Coménius 1 modellt. Támogató szervezet működik 5 fővel. Továbbképzés keretében 3 fő vett részt minőségirányítási alapismeretek tanfolyamon Mérés - értékelés Az intézményben az ellenőrzés, értékelés a Pedagógus teljesítmény - értékelés, ellenőrzési terv alapján történik. A gyermekek fejlettségi szint mérése, értékelése a HOP-ban szabályozottak szerint történik. Folytatjuk a modell építését: Partneri igények mérése, Célok, prioritások, intézkedések. A minőségirányítási szabályzatok felülvizsgálata. A teljes körű mérés-értékelés alkalmazása. A gyermek fejlettségének méréséhez a bemenet kimenet (DIFER) állandó használata AZ ÖMIP-ben Óvodánkkal kapcsolatos általános fenntartói elvárások Minőségirányítási Elvárások Óvodapedagógusok továbbképzési tervének, beiskolázási tervének felülvizsgálata ONP felülvizsgálata Sikerkritérium Várható eredmények Humán erőforrás minőségközpontú fejlesztése A kitűzött célokhoz közelít a napi tevékenység. Módszerek, eljárások Jelentkezés, tervezés, Elfogadás. Eredményvizsgálat, Ellenőrzés, Értékelés. Felelősök, Közreműködők Megvalósítás gyakorisága, Határidő óvodavezető márc. 15. Óvodavezető, Óvodapedagógusok ápr /103

12 IMIP elkészítése Folyamatos fejlesztés valósul meg. Működik a minőségfejlesztési rendszer Helyi igényekből fakadóan az óvoda sokszínűségének további megőrzése, megvalósítása A 3-6 ek óvodai elhelyezés iránti igényének kielégítése Az óvodai felvételek és a férőhelyek kihasználtságának összhangja Intézményi belső ellenőrzési rendszer működtetetése Minden gyermek fejleszthető 100 %-os óvodai elhelyezés A férőhelykihasználtság közelít-e 100 %-hoz Folyamatos méréssel, értékeléssel képet kapni a hozzáadott értékről Önértékelés, partneri igény mérés, intézkedési terv Fejlesztő programok Iskolakészültség vizsgálata Óvodavezető, Programkészítők. Óvónők, dajkák Óvodavezető, Óv. pedagógusok június 30. Folyamatos Folyamatos az isk. kezdés előtt Beírás, felvétel Óvodavezető Évente Ellenőrzés, mérés, értékelés Óvodavezető Évente 12/103

13 2. ÓVODÁNK MINŐSÉGPOLITIKÁJA 2.1. Minőségpolitikai nyilatkozat - Jövőkép Óvodánk olyan intézménnyé szeretne válni, ahol magas szinten megvalósul: A gyermekek környezeti nevelése, magatartásukat, környezethez való viszonyukat ez döntően befolyásolja. Tisztelik az életet, a természetet óvják, ápolják. A gyermekek közvetlen környezetében megteremtődnek azok a lehetőségek, amelyek gazdagítják az élményeiket, tapasztalataikat, formálják képességeiket. Minden gyermeknek szülőnek - munkatársnak fontos az emberi erkölcsi értékek kialakítása, megerősítése és megtartása. Ahol a munkatársak elkötelezettjei a minőségi munkavégzésnek. Ahol az óvodapedagógusok ismerik és használják a pedagógiai és szervezeti munkát segítő minőségfejlesztési módszereket és technikákat. A munkatársak érdekeltek az értékelési, innovációs folyamatokban, a fejlesztések folyamatába közvetlen és közvetett partnereiket is bevonják. Óvodánk a jövőben is megőrzi kivívott jó hírnevét, népszerűségét. Törekszünk a csoportok 25 fős létszámának elérésére, mert ez jelent garanciát a személyes törődésre. Olyan jól körülhatárolt mérési-értékelési rendszert készítünk, amely mindenki által elfogadott, megbízható. Munkatársainktól elvárjuk, hogy a társadalmi, környezeti tényezők változásaihoz rugalmasan alkalmazkodjanak; jellemző legyen rájuk az igényesség, a szakmai hozzáértés, a fejlődés iránti elkötelezettség, maguk is számos eszközzel gyarapítsák módszertani kultúrájukat. Munkatársaink számára továbbképzésen való részvétellel lehetővé tesszük egyéni, szakmai fejlődésüket. Munkatársaink számára az egészséges munkakörülmények megteremtése érdekében minden tőlünk elvárható feltételt biztosítani kívánunk. Hiszünk abban, hogy a gyermekek személyiségfejlődésének elősegítésébe partnereink is részt vesznek (szülők, pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus); Óvodánkban érvényesül, működik a partnerközpontúság Küldetésnyilatkozatunk Nevelőmunkánkkal a családi nevelést kiegészítjük és elősegítjük a gyermekek életre nevelését. Óvodánkban a gyermekek nyugodt, biztonságos, esztétikus, harmonikus légkörben élnek, Megismerkednek a legfontosabb magyar ünnepekkel, népi kultúránk, szűkebb környezetünk értékeivel, Igényükké válik a sok mozgás, a társaikkal való kooperáció és kommunikáció. A gyermekek óvodában eltöltött idejére a sokféle élménynyújtás, a változatos tevékenység jellemző, amin keresztül megvalósul a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó egyéni fejlődés-fejlesztés. 13/103

14 Az itt dolgozó felnőttektől elvárjuk, hogy munkájuk minőségének javítására. törekedjenek, és szívesen vállalkozzanak a továbbképzésre. Arra törekszünk, hogy a szülők és egyéb partnereink elvárásainak a HOP célkitűzésének megfelelően eleget tenni Minőségirányítás elvei Partnerközpontúság, partnerkapcsolatok működtetése. Eredményes és hatékony működés, melyben ismert és elfogadott a rendsze r- szemlélet, szabályozottak a folyamatok. A folyamatos fejlesztés eredményeként fejlődik a szervezet kultúrája: az óvodavezetés elkötelezettsége tükröződik aktív részvételében és a kit ű- zött célok megvalósításában. a munkatársak felelősséggel vesznek részt a fejlesztő csoportmunkában. A folyamatos fejlesztést a tényeken alapuló döntéshozatallal, a mérésértékelés eredményeinek felhasználásával, fejlesztési projektek indításával segítjük Az óvodánk minőségcélja Hosszú távú célok Önkormányzat Intézkedési Tervében meghatározott célok Minőségcél Sikerkritérium Határidő Pedagógusok informatikai és módszertani (a ped. értékelés, min. fejl.) kompetenciájának szervezett fejlesztése A nevelőtestületek képesek lesznek az önfejlesztő munka folyamatos végzésére, megalapozódik a helyi mérés-értékelés, a minőségfejlesztő tevékenységet kompetens kollégák irányítják Minimális taneszköz beszerzésének folyamatos teljesítése A vezetés felkészítése a szervezeti kultúra fejlesztésére Rendelkezésre állnak önerőből ill. pályázati források révén a működéshez szükséges minimális feltételek Tudatos lesz az óvodák 70%-a esetében a szervezett fejlesztés tervezése és követése /103

15 ÖMIP-ben meghatározott célok Minőségcél Sikerkritérium Határidő Folyamatos a partnerközpontú működés Com.1. modell kiépítésének folytatása, Partneri igények mérése, Célok, prioritások, intézkedések. Minőségirányítási Szabályzatok felülvizsgálata Teljes körű mérés-értékelés alkalmazása folyamatos felülvizsgálata. A gyermekek fejlettségének méréséhez a bemenet-kimenet kvantitatív kifejezése számítógépes adatrögzítése. Korrigálásra, esetleges átdolgozásra kerül a szabályzat. Számossággal is kifejezhető lesz a hozzáadott érték IMIP-ben meghatározott célok Minőségcél Sikerkritérium Ha táridő Minőségfejlesztési tevékenységünk javítása, folyamatok szabályozása A gyermekek egyéni mérése indikátorok alapján Kommunikáció javítása Dolgozók értékelési rendszerének felülvizsgálata Szervezetfejlesztés Teljes körű partnerközpontúság kiépítése Rövid távú célok Minőségirányítási szabályzatok elkészítése A bemeneti - kimeneti mutatók alapján láthatóvá válik a fejlődés. Hatékony konfliktuskezelési eljárások elsajátítása Közösen kidolgozott, elfogadott pedagógus értékelési rendszer működtetése IMIP-ben rögzítettek megvalósulása Megvalósul a partnerek igényeinek folyamatos figyelemmel kisérése Önkormányzat Intézkedési Tervében meghatározott célok Minőségcél Sikerkritérium Határidő Gyermekvédelemi tevékenység hatékonyságának javítása Hatékony koordinációval sikerül korán kiszűrni a kritikus helyzetű, életvitelű családokat és segíteni a gyerekek esélykülönbségeinek különbségét /103

16 Beiskolázás tervszerűségének javítása, az óvoda, iskola átmenet összehangolásának javításával, beiskolázási rend kialakításával Általános iskolába lépő gyerekek esetében lényegesen csökken a tanulási kudarcokkal, beilleszkedési zavarokkal rendelkező gyerekek köre Minden év június. 30. beiskolázási program elkész. Helyi igényekből fakadó, az óvodák sokszínűségének további megőrzése, megvalósítása 3-6 ek óvodai elhelyezése iránti igény kielégítése Óvodai felvételek és a férőhelyek kihasználtságának összhangja Intézményi belső ellenőrzési rendszer működtetése ÖMIP-ben meghatározott célok Minőségcél Sikerkritérium Határidő IMIP elkészítése Folyamatos fejlesztés valósul meg, beindul a minőségfejlesztési rendszer június 30. működése ONP módosított változatának elkészítése A kitűzött célokhoz közelít a napi tevékenység 2004.május 31. Pedagógusok továbbképz. terv, Humán erőforrás minőségközpon- 5 év, ill. tú fejlesztése Minden gyermek fejleszthető 100%-os óvodai elhelyezés A férőhelyek kihasználtsága közelítse meg a 100%-ot A folyamatos méréssel, értékeléssel képet kapni a hozzáadott értékről évente Folyamatos Folyamatos Évente Évente IMIP-ben meghatározott célok Minőségcél Sikerkritérium Határidő Ellenőrzési rendszer javítása Partneri elégedettség mérés (Önkormányzat) Elkészül az ellenőrzés folyamatszabályozása Elkészül a partneri elégedettség mérése /103

17 3. ÓVODÁNK MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE 3.1. A vezetés feladatai, elkötelezettsége, felelőssége Vezetőségünk elkötelezett a minőség iránt, mert meggyőződése, hogy csak a minőségi szemlélet lehet az intézményi fejlesztés alapja. Arra törekszünk, hogy a minőségi munkavégzést megfelelő munkakörnyezettel elősegítsük és a szükséges erőforrásokkal, biztosítsuk. A munkatársak fejlődés érdekében minőségügyi továbbképzéseket szervezünk. Az óvoda minőségirányítási programjával a helyi programunk cél- és feladatrendszerének megvalósítását - folyamatos fejlődés-fejlesztés útján - kívánjuk mérhetővé, vizsgálhatóvá tenni. Meglévő és a gyakorlatban is bevált alapértékeinket, hagyományainkat megőrizzük, ápoljuk. Az intézmény működésének minőségére, a nevelő-fejlesztő munkánk és a nevelés eredményeinek mérésére olyan mérési - értékelési-ellenőrzési rendszert dolgozunk ki, amely igazodik az intézményünk sajátosságaihoz és figyelembe veszi az egyes gyermekek egyéni életútját, életkori sajátosságait. Folyamatos fejlesztéssel lehetőséget kínálunk arra, hogy a gyermekek egyéni adottságainak megfelelően, év alatt érjék el a kimenet szintjét. Olyan sikerkritériumokat dolgozunk ki, amelynek elérése minden óvodánkat elhagyó gyermektől elvárható. A nevelés eredményeképpen olyan minőségi változás létrehozása, amellyel a partnereink is elégedettek. Az óvoda vezetésében olyan munkatársak vegyenek részt, akiknek a segítségével a vezető a legideálisabban tudja irányítani az intézmény működését és fejlesztését. Minden munkatárs joga és kötelessége a szolgáltatásaink bármely fázis á- ban észlelt, a minőséget károsan befolyásoló tényezőt jelezni. Joga és kötelessége a megszüntetésre vonatkozó javaslatot tenni. Felelősséget vállalunk a minőségpolitika megvalósításáért, a minőségcélok eléréséért, a minőséget befolyásoló folyamatok ésszerű végrehajtásáért. Óvodánk minden munkatársa elkötelezett a Partnerközpontú működést kiépítésében és működtetésében Jogszerű működés Minőségfejlesztési tevékenységünk tartalmi elemeit és folyamatát az alábbi jogszabályok, szabályozók és fenntartói rendelkezések határozzák meg: A 3/2002. ) II.15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és min ő- ségfejlesztéséről Az Évi LXXIX. Törvény a közoktatásról többszöri módosítására. Fenntartói közoktatási feladatellátást meghatározó intézkedési terv Önkormányzat minőségirányítási programja ben. felülvizsgáltuk az intézmény több belső szabályozói jogi megfelelőségi vizsgálatát. Ennek eredményét az alábbi táblázatban összesítettük: 17/103

18 Dokumentum megnevezése Jóváhagyás ideje Érvényessége (1) Felülvizsgálat jogszabályiműködési megfelelőség (2) A használhatósággal, gyakorlati megvalósítással, a szabályzat betartásával kapcsolatos megállapítások (3) Alapvető általános dokumentumok Alapító Okirat Megfelelt Férőhely rögzítése SZMSZ és mellékletei (védelmi szabályzatok Évenként felülvizsgáljuk Házirend Évenként felülvizsgáljuk Alapvető szakmai dokumentumok Nevelési Program Módosítása folyamatban Továbbképzési program és beiskolázási terv Minőségirányítási program Tűzvédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat Katasztrófavédelmi szabályzat Kollektív szerződés Közalkalmazotti szabályzat Évenként felülvizsgáljuk Évenként felülvizsgáljuk Védelmi szabályzatok Megfelelt Megfelelt Megfelelt A Kt. módosításainak megfelelően, korrigáljuk A Kt.- módosításainak megfelelően, korrigáljuk. Módosított ONAP - nak egyes fejezetei nem felelnek meg, ezért korrekcióra szorult. Átfogó helyzetelemzést végeztünk a cél és feladatrendszert a változások figyelembevételével módosítottuk. Meghatároztuk az óvodáskor végére várható fejlődési eredményeket. A humán erőforrás fejlesztése céljából évenként felülvizsgáljuk és a minőségügyi továbbképzéseket és a HOP megvalósítását, segítőket preferáljuk. A folyamatos fejlesztés érdekében évente áttekintjük, aktualizáljuk a prioritásnak megfelelően. Érdekvédelmi szabályzatok Módosítása A Mt. Változásainak megfelelően folyamatban korrigáljuk Megfelelt A Mt. Változásainak megfelelően korrigáljuk A Közoktatási Törvény 40 -a lapján Óvodánk feladati törvényes, szakszerű végrehajtásának alapdokumentumai a be l- ső szabályozó dokumentumok, a szabályzatok, a Nevelési Program, SZMSZ és mellékletei, Házirend, Érdekvédelmi Szabályzataink, Óvó-védő Szabályzatok. Ezen szabályozók törvényi megfelelőségét az óvodavezetés folyamatosan átteki n- ti, átvizsgálja. Ha szükséges, a törvényes működés kialakításának lépéseit megtervezi. A megvalósítás feltételeinek biztosítása az intézmény működési folyamatainak kontrollálásával történik. Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy: az intézmény működését szabályozó jogi dokumentumok, törvények, rendeletek, továbbá a fenntartó önkormányzat és az intézmény belső sz a- bályzói hozzáférhetőek legyenek. 18/103

19 azokat az intézmény alkalmazottai ismerjék és betartsák Az óvodánk szervezeti struktúrája Óvodavezető Tagóvoda vezető Vezető helyettes Óvodatitkár Minőségfejlesztési csoport vezetője Munkaközösség vezető Dajkák Minőség fejlesztési csoport tagjai Munkaközösségi tagok óvodapedagógusok Gyógypedagógus A Minőségügyi Csoport működési szabályzata, a minőségfejlesztési csoport vezetőjének munkaköri leírása, a minőségfejlesztési csoport tagjainak munkaköri leírása a 6/11számú mellékletben található Az óvoda működésének tervezési rendszere A tervezés szintjei és dokumentumai A tervezési feladatok meghatározásával és szabályozásával célunk az, hogy óv o- dánkban, mint szervezetben a munkánk kiszámítható, egymásra épülő és elle n- őrizhető tevékenységekkel valósuljon meg. Stratégiai szint - HOP - vezetői program - minőségirányítási programból a minőségpolitika, Operatív szint - Minőségirányítási program (minőségirányítási rendszer fejezete) - SZMSZ Megvalósítás napi szintje - Éves terv - Csoportok nevelési és ütemtervei, - Megbízottak munkatervei. 19/103

20 Pedagógiai munka tervezése Dokumentum neve Tartalma Érvényessége, határidő Minőségirányítási program Nevelési program Bevezető Minőségpolitika Minőségirányítási rendszer Alapelvek, célok, feladatok tevékenységek, gyermek és ifjúságvédelem, nemzeti vagy etnikai kisebbségi nevelésfeladatai, szülő gyermek pedagógus együttműködési formái, a nevelési program végrehajtásához szükséges nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Felelős év Óvodavezető év Nevelőtestület Vezetői pályázat Pályázati kiírás szerint 5-10 év Pályázó Továbbképzési program 5 év Óvodavezető Éves munkaterv és mellékletei (továbbképzési terv, gyermekvédelmi munkaterv, munkaközösségi munkaterv) Csoportnaplók nevelési és ütemtervei Szakvizsgára vonatkozó alprogram Továbbképzésre vonatkozó alprogram Finanszírozásra vonatkozó alprogram Helyettesítésre vonatkozó alprogram A nevelő-oktató munka lényeges tartalmi változásai. (helyzetelemzés) A nevelési év kiemelt feladatai (nev. programból lebontva) A minőségirányítási rendszer építésének, működtetésének ütemterve. Csoportbeosztások, megbízatások, munkaköri leírások átadása. Az intézményi szintű rendezvények és ünnepélyek tartalma és időpontja. A nevelés nélküli munkanapok időpontja és programja. A nevelési időn túli egyéb foglalkozások és azok rendje. A minőségi munkavégzésért járó kereset kiegészítés elvének elfogadása. A minősítés ütemezésének elfogadása. Az ellenőrzési tervek elfogadása, melyeket az ellenőrzési jogkörrel rendelkezők készítenek A tervezés összhangban van a helyi nevelési programmal Szervezeti működés tervezése 1 év Óvodavezető 1 év Csoportveze tő óvónő Dokumentum neve Tartalma Érvényessége/ Határidő SZMSZ és mellékletei záradék szerint Óvodavezető Munkáltatói feladatok tervezése Gazdálkodási tervezés Munkavédelmi szabályzat, Tűzvédelmi szabályzat, Szabadságolási terv, Új dolgozó segítése, Átruházott jogkörök, Költségvetés tervezése, Selejtezési, leltározási, egyéb gazdálkodási tervek. Étkeztetés, Beszerzés, felújítás, karbantartás tervezése, Továbbképzési terv, Humánerőforrás tervezése. Óvodavezető Munkavédelmi felelős Tűzvédelmi felelős 1 év Óvodavezető Megbízott 20/103

21 Ellenőrzési tervek Dokumentum neve Tartalma Érvényessége/ határidő Belső ellenőrzési tervek Dokumentumok érvényessége, felülvizsgálat rendje Pedagógiai Tanügy-igazgatási Munkáltatói Gazdálkodási Egyéb Felelős 1 év Óvodavezető minőségfejlesztési team pontban rögzítettek szerint 1 év Óvodavezető Intézményi önértékelés terve Fenntartói ellenőrzések terve (ÖMIP-ben rögzített) 1. Nevelés s 2. Gazdálkodás 3. Szervezet és vezetés 4. Feltételek 5. Kapcsolatrendszer 6. Szociális és egyéb szolgáltatás 7. Tanügyigazgatás Törvényességi Gazdálkodási Szakmai HR 4 év Óvodavezető 4 évente Fenntartó Az óvodában a belső ellenőrzés az szintre lebontott ellenőrzési tervek sz e- rint történik. Az ellenőrzést az óvodavezető és az általa megbízott felelősök végzik meghat á- rozott feladatmegosztással. Az ellenőrzésről írásos feljegyzés készül, melyet az ellenőrzésért felelős készít, az ellenőrzött pedig aláírásával igazol. Az ellenőrzésekről a felelősök beszámolnak az óvodavezetőnek. Intézkedési joga csak az óvodavezetőnek van Stratégiai tervezés szabályozása A Nevelési Program, mint az intézmény stratégiai alapdokumentuma Célok meghatározása Az óvoda minőségcéljait a minőségi vezető és a vezető munkatársak az intézményvezető egyeztetésével határozzák meg, a minőségpolitikai és az ÖMIP mé r- hető, konkrét követelményei, elvárásai alapján tervezik. A minőségvezető go n- doskodik arról, hogy a minőségcélokat az egyes dolgozók megismerjék. A m inőségcélokat a vezetőségi átvizsgálás során rendszeresen felülvizsgálják. Feladatok kijelölése Az óvoda meghatározza és lefekteti azokat a feladatokat, amelyek szükségesek a partnerek által igényelt szolgáltatások tökéletes végrehajtásához. A feladatok hatékony megoldása érdekében az óvodavezető megfelelő hatáskö r- rel és döntési jogkörrel ruházza fel az egyes egységek vezetőit. 21/103

22 A folyamatleírás célja A stratégiai tervezésben rögzítjük az óvoda célrendszerének meghatározását, valamint a működését hosszú távon meghatározó dokumentumok elkészítésének rendjét, tartalmát, ezek egymáshoz való viszonyát. A célrendszer biztosítja a minőségpolitika, illetve a minőségpolitika megvalósulását szolgáló stratégia kialakítását és a partneri igények figyelembevételével történő folyamatos aktualizálását. Alkalmazási terület Az óvoda teljes szervezetére vonatkozik a minőségirányítási és stratégiai döntésekkel kapcsolatos kérdésekben. Hivatkozások Közoktatási Törvény Helyi nevelési program Partneri igények és elégedettség A folyamatleírás tartalma a.) A minőségpolitika, a küldetés, a jövőkép és a stratégia (rövid- és hosszú távú célok) kidolgozása Az óvodavezetés a minőségirányítási rendszer kialakítási folyamatának kezdetén kidolgozta óvodánk minőségpolitikáját, küldetését, jövőképét és a stratégiáját (rövid- és hosszú távú célok). Amennyiben a belső és külső változások mértékét a partneri igény és elégedettségmérés alapján olyannak ítéli meg a vezetés, ezt az újraépítést teljes körűen el kell végezni. Óvodánk teljes tevékenységére, a partnereink számára végzett szolgáltatásainkra vonatkozóan arra keressük a választ, hogy mi az erősségünk, gyengeségünk, milyen lehetőségeket használhatunk ki, és milyen külső tényezők fenyegetnek. A válasz megadásához adatgyűjtést végzünk. Ennek elemei: a közvetlen és közvetett partnerek igényeire, elvárásaira és elégedet t- ségére vonatkozó, az adott partneri körtől származó adatok. az intézmény működésére befolyással bíró demográfiai, gazdasági m u- tatók, a jogi környezet, a helyi és az országos oktatáspolitika változásának paraméterei, országos mérésekből származó adatok, más intézmények működésére, teljesítményére vonatkozó adatok, a l- kalmazott módszereik, az intézmény működésére vonatkozó indikátorrendszer mutatói, intézményi innováció, fejlesztés adatai, a helyi nevelési program végrehajtásából származó információk, ad a- tok, a vezetői ellenőrzésből és belső értékelésből származó adatok. A stratégia meghatározásához az óvodavezetés a kérdésekre adott válaszokat az ábra szerint rendszerezi. 22/103

23 Minőségpolitika Erősségek Lehetőségek NŐ Jelen küldetés (misszió) Jövőkép (vízió) A B S Z T R A K C I Ó CSÖKKEN Azonnal megszüntetendő problémák => Rövidtávú cél Gyengeségek Stratégia Veszélyek Hosszú távon megszüntetendő problémák => Hosszú távú cél Az erősségek és lehetőségek kategóriában képződött megállapításokat össze kell vetni a gyengeségek és a fenyegetettségek kategóriában szereplő állításokkal (SWOT analízist kell végezni). Az erősségeinkre építve a vezetés meghatározza, kidolgozza az intézmény küldetését (misszióját), a veszélyekre támaszkodva jövőképét (vízióját) A Küldetésnyilatkozat és a Jövőkép figyelembevételével dolgozza ki a céljainak keretét nyújtó Minőségpolitikát. A gyengeségek és fenyegetettségek kategóriában képződött információkat a minőségfejlesztő team bontja le a legalacsonyabb absztrakciós szintű célokra, ille t- ve végrehajtható feladatokra. A célok rangsorolásánál a Minőségpolitika követ é- se az alapkritérium, és a Rangsor-módszerrel kell eldöntenie a vezetésnek a végleges sorrendet. A rövid távú (1 éven belül elérendő) és hosszú távú ( éven belül elérendő) célokat a Stratégiai célrendszer rögzíti az IMIP-ben. 23/103

24 A végrehajtási feladatok megvalósítására a minőségfejlesztő team dolgoz ki Intézkedési tervet. Ebben rögzíteni kell a célokhoz rendelt megfelelőségi kritériumokat, a felelősöket, a határidőket, a szükséges erőforrásokat. Az óvodavezető az intézkedés megvalósítására szakmai alapon kéri fel a min ő- ségfejlesztő team tagjait. Az intézkedési terv alapján részletes projekttervet a minőségfejlesztő team készít. A Minőségpolitikát, a Küldetésnyilatkozatot, a Jövőképet, a Stratégiai célrendszert és az Intézkedési terveket az óvodavezető hagyja jóvá. b.) A helyi nevelési program összhangja a minőségpolitikával és a stratégiai célrendszerrel A helyi nevelési programunk nevelő tevékenységünk legfontosabb irányító dokumentuma, melyet a Közoktatási Törvény alapján, a lehetőségeink és a helyi igények figyelembevételével dolgozott ki, és fogadott el a nevelőtestület. Az óvodavezetés feladata, hogy biztosítsa a minőségpolitika, a küldetésnyilatkozat, a jövőkép és a stratégiai célrendszer összhangját a nevelési programmal. Ennek érdekében, az előzőekre vonatkozóan vizsgálja az óvodavezetés: a pedagógiai alapelveit, gyakorlatát, nevelési és ütemterveit, működésének feltételeit. c.) A minőségpolitika, a küldetés, a jövőkép és a célok tudatosítása A munkatársakkal - a kidolgozást, illetve átdolgozást követően - az óvodavezető ismerteti a minőségpolitikát, az intézmény küldetését és jövőképét. A tudatosítás érdekében az óvodában több helyen is ki kell függeszteni ezeket: Nevelői szoba Folyosói hirdetőtáblák A rövid- és hosszú távú célok, illetve az intézkedési terv tartalmát beosztásra, illetve névre szóló feladatok ismertetésével rendszeresen közétesszük. A munkatársak a tudomásulvételt és a közös célok elérése iránti elkötelezettségüket a minőségpolitika, a küldetés, a jövőkép és az intézkedési terv minőségirányítási vezetőnél tárolt másolatának hátoldalán aláírásukkal igazolják. Az intézkedési tervet csak azoknak a munkatársaknak kell aláírniuk, akikre vonatkozóan az feladatokat határoz meg. A felvételre kerülő új munkatársnak a minőségi ismeretek elsajátítását és a minőségpolitika iránti elkötelezettségét a betanítást végző vezetőségi tagnak (minőségirányítási vezető) a munkába állás előtt kell biztosítania. A minőségpolitika, a küldetés, a jövőkép és a célok változása esetén a munkatársakat, a változást követő két munkahéten belül tájékoztatja az óvodavezető. 24/103

25 d.) A célok teljesülésének nyomon követése A minőségfejlesztési vezető feladata az intézkedési tervben rögzített feladatok határidőre való teljesítésének és a kitűzött sikerkritériumoknak való megfelelés folyamatos figyelemmel kísérése. A megfelelően végrehajtott feladatokat aláírásával és a teljesítési dátum feltüntetésével igazolja az intézkedési terven. A rövid távú célok teljesülésének értékelése a havonta tartott vezetői értekezleteken történik. A vezetői értekezleten részt vesznek. - óvodavezető - óvodavezető helyettes - minőségfejlesztési vezető - munkaközösség vezető A vezetői értekezletek határozatait az óvodavezető helyettes rögzíti. A célok elmaradása esetén a minőségfejlesztési vezető feladata az érintettek bevonásával meghozni a szükséges intézkedéseket. A folyamat megfelelőségi kritériumai A célok végrehajthatósági szintre történő lebontása. A rövid távú célok minimum 75 %-os teljesülése. Minden munkatárs ismerje meg a minőségpolitikát. Minden projektnél legyen igazolható a minőségügyi oktatás és a projektcélok ismertetése. A folyamat dokumentumai, feljegyzései 1. Küldetés nyilatkozat 2. Jövőkép 3. Minőségpolitika 4. Stratégiai célrendszer 5. Intézkedési terv Belső ellenőrzési rendszer Vezetői ellenőrzés A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként szolgálja az ellenőrzés elvi alapját. Ebben a dokumentumban van meghatározva, hogy a különböző funkciót betöltő személyek ellenőrzés kapcsán milyen hatáskörrel rendelkeznek. A vezető tényleges ellenőrzése az munkatervben rögzítettek szerint történik. Itt dől el, hogy a vezető, a vez. helyettes, munkaközösség-vezető, stb. az céloknak megfelelően egymást figyelembe véve, milyen témájú, milyen mélységű ellenőrzést végezzenek. Az intézmény vezetője meghatározza és nyilvánossá teszi, az intézmény működésével, folyamatainak ellenőrzésével kapcsolatos hatásköröket. A vezető megjelöli, hogy melyek a működés azon területei, folyamatai, amelyeket személyesen kíván ellenőrizni, meghatározza az alkalmazandó módszereket, időpontot, az ellenőrzés során nyert információk felhasználási módját. Minőségügyi ellenőrzés rendszerére IMIP alapján folyamatszabályozást P D C - A rendszer szerint kell megalkotni, melyet az IMIP mellékletének kell tartalmaznia. 25/103

26 P Tervezés, D Megvalósítás, - C Változtatás, korrekció, A értékelés, befejezés. Az óvoda vezetése a minőségügyi rendszert évente legalább 1 alkalommal, szükség esetén a minőségügyi vezető, vagy az intézmény vezető kérésére, többször is felülvizsgálhatja. A felülvizsgálat az alábbi területekre terjed ki: - partneri elégedettség és kifogások, - belső ellenőrzés eredménye, - erőforrások helyzete, - szolgáltatások helyzete, megfelelősége, - helyesbítő, megelőző tevékenység, - változások szükségessége, - korábbi átvizsgálások eredményeinek vizsgálata, - belső ellenőrök munkájának értékelése, - minőségügyi rendszer tökéletesítése, szükséges változtatások, A vezetőségi átvizsgálás megállapításai és a hozott intézkedéseket feljegyzésekben dokumentáljuk. Eltérések kezelése: A partnerek által jelzett és saját ellenőrzés során feltárt olyan eseteket, amelyekben a szolgáltatások részben, vagy egészben nem feleltek meg az előírtnak, vagy a rögzített várható követelményeknek, azt minden esetben eltérésnek kell kezelni. Az észlelt eltérések jelzését a partnertől elvárjuk, a munkatársaktól megköveteljük. Az eltéréseket, a nem megfelelőség javítását, a hozott intézkedéseket a minőségügyi vezető feljegyzésben dokumentálja Az óvoda ellenőrzési rendje Az ellenőrzés az óvodai normáknak való megfelelést vizsgálja. A rendszeres és szabályozott ellenőrzés, értékelés csökkenti a szubjektivitást és az ötletszerű döntéshozatalt. Az ellenőrzés és értékelés formája Külső Az ellenőrzés és értékelés tárgya, tartalma Törvényességi Szakmaipedagógia Szakhatósági Az ellenőrzésre, értékelésre jogosult Fenntartó A fenntartó által megbízott szakértő ÁNTSZ Fogyasztóvédelmi felügyelőség, Számvevőszék, Munkaügyi főfelügyelet, Gyámhatóság Az ellenőrzés, értékelés megrendelője Oktatási Miniszter, fenntartó, Kisebbségi Önkormányzat, Jegyző 26/103

27 Belső Szakmaipedagógiai Törvényességi munkáltatói gazdálkodási Tanügyigazgatási Szakértő, intézményvezető, helyi szabályozás szerint (helyettes, munkaközösség vezető, minőségfejlesztési vezet) Intézményvezető, Intézményvezető helyettes, Intézményvezető, Pedagógus, Szülő Ellenőrzés tartalma, területe Pedagógiai feladatok A HOP gyakorlatának értékelése, a továbbfejlesztés előkészítése A funkciók, célok, feladatok, koncepciók, szervezeti keretek összhangja Az óvodai nevelés fejlődési tendenciáinak érvényesítése (gyermekközpontú, differenciáló,tervszerű Speciális szükségletek A belső pedagógiai ellenőrzés iránya Ellenőrzés célja Ellenőrzés módszere A pedagógiai látogatás, folyamat nyomon interjú, dok. követése elemzés Az óvodai nevelés Dokumenga, hatékonysátum-elemzés az alapfunkciók érvényesítése (óvó, védő, ellátó, prevenció, fejlesztő, szocializáló Funkciózavarok feltárása A HOP-ban megfogalmazott normatívák érvényesítése (célok, gyermekkép, koncepciók) Az ÓNAP szemléletének gyakorlati megvalósítása, A feladatok hangsúlyai és a gyermekek szükségletei, dokumentum elemzés látogatás látogatás Érintettek köre alkalmazottak Óvodavezető, óvodás gyerekek, óvodapedagógusok, munkaközösségek, szülők, pedagógiai munkát segítők, alkalmazottak óvodapedagógusok Speciális szakemberek, segítő szakszolgálatok (családsegítő, nevelési tanácsadó) alkalmazottak Gyakoriság folyamatos záradék szerint évente tervben meghat. szerint tervben meghat. szerint Az óvodai nevelés hatékonysága A célok-feladatok szervezeti keretei, viszonyok. dokumentumelemzés, látogatás tervben meghat. szerint A minőségirányítás dokumen- minőségi kör évente 27/103

28 Szervezeti kultúra rendszerének tervszerűsége Az óvodavezető programmenedzselő szerepe tumelemzés dokumentumelemzés, fókuszcsoportos szélgetés be- partnerek 2 évente A kollégák bevonása, az együttműködés fejlesztése Az intézmény, mint szervezet működése dokumentum elemzés, interjú, kérdőív alkalmazottak évente A nevelőtestület továbbfejlesztése A belső-külső továbbképzések és a HOP viszonyának értékelése dokumentumelemzés, interjú, óvodapedagógusok évente A szülői szervezetek együttműködése, családok bevonása óvodapedagógusok A családokkal való kapcsolattartási formák értékelése. A szülői szervezetek funkciói, jogai, feladatai. látogatás, interjú fókuszcsoportos beszélgetés dokumentumelemzés szülői értekezletek, külön programok, közös programok értékelése A családi nevelés támogatását célzó együttműködési formák hatékonyságának Óvodavezető szülők Óvodavezető szülők évente évente évente 3.3. Humán erőforrások menedzselése A dolgozók kiválasztása betanítása Célunk olyan eljárás működtetése az óvodában, mely optimális személyi feltéte l- rendszert biztosít a nevelési programban meghatározott nevelő, fejlesztő tev é- kenységek elvégzéséhez, a küldetésünk megvalósításához. Az eljárást alkalmazzuk az Óvodapedagógusok felvételénél, Pedagógiai munkát segítők felvételénél, Egyéb dolgozók felvételénél. Hivatkozások Közalkalmazottak Jogállásáról szóló Törvény 28/103

29 Közoktatási Törvény Szervezeti és Működési Szabályzat Az eljárás tartalma Az Éves munkaterv része a személyi feltételek áttekintése: az adott nevelési év változásait figyelembe véve elemezni a meglévő emberi erőforrást. Amennyiben új dolgozó felvételére van szükség, az óvodavezető átgondolja: milyen feladatra hiányzik az ember? belső átcsoportosításra van-e lehetőség? Az óvodavezető gondoskodik: a pályázat közzétételéről az érintett közvetlen munkatárssal egyeztetik a munkaköri, szakmai elvárásokat. A beérkezett pályázatokat összegyűjti az óvodavezető és az előre elkészített szempontsor szerint sorrendet állít. A kritériumoknak megfelelő pályázót az óvodavezető személyes elbeszélgetésre hívja be, amin részt vesz az óvodavezető helyettes és a pályázó leendő munkatá r- sa is. Alkalmasság Jogi alkalmasság Egészségügyi alkalmasság Feltétel A törvényben megszabott iskolai végzettség, erkölcsi bizonyítvány. Érvényes egészségügyi kiskönyv A döntés előtt használjuk az objektivitásra törekvő kiválasztási módszereket: interjú, referencia, életrajzi adatok, próba munka, valódi munkahelyzetben A személyes beszélgetéskor az óvodavezetőnek és helyettesének vizsgálnia kell a következő területeket: tudás, képesség, készség, személyes irányultság, személyiségvonások, fizikum. A pályázó számára nyugodt körülményeket kell biztosítani a beszélgetésre, rendelkezésére kell bocsátani a nevelési programot, a minőségirányítási programot, és lehetőséget kell adni az óvoda bejárására. A felvételről a vezető dönt. Az óvodatitkár feladata a kiértesítés postázása. A vezető a pályázat nyertesével a jogszabálynak megfelelően elkészíti a kinevezési okiratot. Ezzel egy időben az új munkatárs Munkaköri leírást is kap. Betanulási rend Az alkalmazásra kerülő új munkatársat a feladatának megfelelő oktatásban kell részesíteni. Az oktatás tematikáját a munkakörre lebontva kell rögzíteni. A betanításért az óvodavezető helyettes a felelős. 29/103

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program 1 Ikt. sz: 2007/306 -OM azonosító: 034720- Készítette: Soós Jánosné óvodavezető Közreműködők : Sulyokné Smidéliusz Marianna vezetője Süveg Miklósné tagja Aláírás: Dátum: Készítette: Soós Jánosné. 2007-02-28.

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program 2009

Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Készítette: Görög Anikó Rabné Fülöp Ildikó Szabó Edit Málnai Andrea Tóth Gyuláné Hétszínvirág Óvoda 1141. Bp. Egressy út. 182. 1. Tartalomjegyzék I. MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4.

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 1 I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 2 Osztani magad hogy így sokasodjál, kicsikhez hajolni hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174.

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. 1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Bátai Általános Művelődési Központ Alkalmazotti közösség

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010 Bak Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató 1 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA... 5 2.1. A fenntartói

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Minőségirányítási Program Orosháza 2011 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény rövid bemutatása...4 2. Orosházi Református Kéttanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Szakértői vélemény Gyomaendrőd város közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodáinak törvényességi és szakmai ellenőrzéséről

Szakértői vélemény Gyomaendrőd város közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodáinak törvényességi és szakmai ellenőrzéséről Szakértői vélemény Gyomaendrőd város közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodáinak törvényességi és szakmai ellenőrzéséről Megrendelő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Szabadság tér

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ 3. oldal BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6. oldal Intézmény adatai 6. oldal Intézmény szervezeti felépítése 9. oldal Az óvoda jellemzői

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS TÁJÉKOZTATÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2011.szeptember 13-án 14 órakor tartandó ülésére, a Napközi otthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról, gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MAROSHEGYI ÓVODA 2004.

MAROSHEGYI ÓVODA 2004. MAROSHEGYI ÓVODA 2004. Maroshegyi Óvoda MIP 2004. 2 A Maroshegyi Óvoda Minőségirányítási Programja A MIP dokumentumainak kezelési és módosítási rendje A MIP helye A MIP tárolási formája Példányszám Óvodavezetői

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítették: Balogh Erika Bendi Tiborné Vörös Ottó Gábor 1 Tartalom Fedőlap Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Önkormányzati Minőségirányítási

Részletesebben

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Balatonszemes, 2009. szeptember

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Balatonszemes, 2009. szeptember Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2009. szeptember 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény legfontosabb adatai A/ Az intézmény megnevezése:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 28. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:

Részletesebben

SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE

SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE KEREKERDŐ ÓVODA 1183. Budapest, Attila utca 9. Tel.: 292-55-17, e-mail: kerekerdo@enternet.hu ikt.szám: /206-228/2009 KEREKERDŐ ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: KÉKESI SZILVIA ÓVODAVEZETŐ

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Ellenőrzési, mérési és értékelési rendszere 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

Szervezeti és Működési szabályzata

Szervezeti és Működési szabályzata Intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: Budapest 1122. Bíró u. 3. Szervezeti és Működési szabályzata Kelt: 2005. 01.01. készítette: Nagy Miklósné igazgató A közoktatásról szóló többször

Részletesebben

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Horváth Tibor ÁMK igazgató IMIP munkacsoport tagjai Jóváhagyva: Kunszentmiklós Város Képviselőtestületének 2007.március 21-én hozott 105/2007.(III.21.)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Negyedik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2.

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. 1. MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT Készítette: Vodenyák Imréné igazgató Iskolaszék véleményezte: 2005. szeptember 6. Szülık Tanácsa

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 8230 BALATONFÜRED NOSZLOPY LTP. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 I. 1. AZ ALAPTEVÉKENYSÉGRE ÉS MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth úti Óvoda 5430 Tiszaföldvár Kossuth út 124. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatálya kiterjed Tiszaföldvár Város Önkormányzat által fenntartott Kossuth úti Óvoda működésére Az alkalmazotti

Részletesebben

ÁMK Óvodai Intézményegység 5510 DÉVAVÁNYA, EÖTVÖS U.2.

ÁMK Óvodai Intézményegység 5510 DÉVAVÁNYA, EÖTVÖS U.2. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovi@globonet.hu INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁMK Óvodai Intézményegység 5510

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése 2013. február 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

Min ségirányítási Programja

Min ségirányítási Programja A Gábor Áron M vészeti Iskola, Szakközépiskola Min ségirányítási Programja Dátum Aláírás Készítette a min ségi kör közrem ködésével: Csordásné Bereczki Ildikó igazgató 2009. 06. 30. Hatályba lépés 2009.

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM 1 Mottó: Tárd ki a karjaidat a változásnak, De ne engedd el az értékeidet. /Dalai láma üzenete/ BEVEZETŐ Tisztelt Olvasó! Ön a Bátai ÁMK pedagógiai-művelődési programját tartja a kezében. E dokumentum

Részletesebben

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN Az innováción az oktatásügyben olyan belső megújulást, a rendszeren belüli alkotóerők olyan

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika óvodavezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TART ALOM 1. BEVEZETŐ 1.1. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK.3 1.2. AZ IMIP KAPCSOLÓDÁSA A TÖBBI FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁSSAL ÉRVÉNYES INTÉZMÉNYI ALAPDOKUMENTUMHOZ. 5 1.3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata 2173 Kartal, Ady E. út 60-62.; Telefon/fax.: 28/437-320; e-mail: ovoda@kartal.hu; ovikartal@gmail.com; honlap címe:www.ovoda.kartal.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Bugya László igazgató 2011 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1. Az SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent Margit Általános Iskola Tatabánya Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája Bicske MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PH. Csák Lajos igazgató Tatabánya, 2007. december 20. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA 1.sz. melléklet A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A szervezeti felépítés átalakítását nem terveztük. ÖMIP célok A fenntartó minden intézményre érvényes

Részletesebben