E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (BPSZSZSZK) évi munkájáról ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kallós Miklósné dr. irodavezető - Humánszolgáltatási Iroda Kiss Árpád, csoportvezető - Humánszolgáltatási Iroda Kaufmann Eszter, vezető-tanácsos - Humánszolgáltatási Iroda Kucsanda Ibolya, igazgazó - BPSZSZSZK MEGTÁRGYALTA: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: február 23. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: február 23. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

2 2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kt.) 86.. (3) és 87.. (1) bekezdésében foglaltak alapján kötelező közszolgáltatás keretében gondoskodik a pedagógiai szakszolgálatokról, és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról. A feladat tartalmi kifejtését a Kt a, 35. -a és 36. -a tartalmazza. Törvényi kötelezettségének a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (a továbbiakban BPSZSZSZK, illetve Központ) többcélú, közös igazgatású intézmény fenntartásával és működésének biztosításával tesz eleget. Egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása a megyei önkormányzat által fenntartott alapfokú nevelési-oktatási intézményekben is történik Komlón, Mohácson, Pécsváradon és Oldon a szakmai racionalitás és a költségtakarékosabb működés érdekében. A pedagógiai szakszolgálati feladatok egy részét a megyei önkormányzat átadta a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásainak. Baranya megye közoktatásának - felülvizsgált és módosított - feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve, melyet a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 117/2003.(VI.26.) Kgy. határozatával fogadott el, valamint a Közgyűlés által a 12/2004.(II.19.) Kgy. határozatával elfogadott közoktatási intézkedési terve tartalmazza mindkét terület középtávú, 2008-ig megvalósítandó legfontosabb fejlesztési feladatait. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja utoljára április 22-én számolt be a közgyűlésnek szolgáltatói tevékenységéről. A beszámolót a közgyűlés 60/2004.(I/V.22.) Kgy. határozatával elfogadta. A Központ középtávú fejlesztési koncepcióját, különös tekintettel a kistérségi szerepvállalásra és a külső források bevonásának lehetőségére közgyűlés a 147/2004.(XI. 17.) Kgy. határozatával ugyancsak elfogadta. A feladatellátást meghatározó jogszabályok változásai, a Központ feladatellátásának bővülése, és az új követelmények indokolják azt, hogy a pedagógiai szakszolgálatok és szakmai szolgáltatások helyzetét a 2001-től, az intézmény igazgatója megbízási idejének időtartamában vizsgáljuk. I. Működési feltételek Az összevont intézmény januártól működik a jelenlegi szervezeti struktúrában. Az intézmény tevékenységét meghatározó alapdokumentumok: SZMSZ, intézményi minőségirányítási program, munkaterv stb. a szakértői vélemény szerint magas színvonalú szakmai vezetői munkát jeleznek és a fenntartó részéről elfogadásra kerültek. A Központ inzézményegységeinek elhelyezése optimális. Az Egyetem u. 6. sz. alatti felújított épületben korszerű, a kor igényeinek megfelelő körülmények között szervezik a szakfeladatok ellátását. A belső tér kialakítása, szükségszerű átalakítása alkalmazkodik a változó igényekhez. Működési területük elsősorban Baranya megye közoktatási intézményei és önkormányzatai, de a feladatellátás egyes programok esetében kiterjed a régió megyéire, illetve más megyék területére is. Jelenleg a megye 210 óvodája, 172 általános iskolája, 32 középfokú oktatási intézménye tartozik a szolgáltatás körébe óvodapedagógus, 3641 általános iskolai tanár, 1898 középiskolai tanár nevelő-oktató munkáját segítik igény szerint. A Központ humánerőforrás ellátottsága a szakszolgálati feladatellátásban növekvő, a szakmai szolgáltatás területén stagnáló helyzetet mutat, az akkreditációs követelményeknek azonban egyik területen sem felelnek meg ban az engedélyezett álláshelyek száma 72 fő. A jogszabályban előírt iskolai végzettséggel és képesítéssel valamennyi munkatárs rendelkezik, továbbképzési kötelezettségüknek a fenntartó által jóváhagyott ütemterv szerint tesznek eleget.

3 3 II. Szakszolgálati feladatellátás A szülők és a pedagógusok nevelő munkáját és a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti. A Központ a pedagógiai szakszolgálat keretében - a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; - fejlesztő felkészítés; - a tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység; - a nevelési tanácsadás; - a logopédiai ellátás; - a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; - a konduktív pedagógiai ellátás, - a gyógytestnevelés feladatokat lát el. A Pedagógiai Szakszolgálatok tevékenységének fő feladata és célja: állapot-diagnózist követően a gyermekek, tanulók pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztése, terápiája, valamint a szülők, a pedagógusok oktató- és nevelőmunkájának segítése. A pedagógiai szakszolgálati feladatokat 51 fő látja el. Közülük: pedagógus 39 fő, egyéb szakmai munkát segítő 12 fő. A Központ beszámolója az előterjesztés melléklete részletesen és teljes körűen ad tájékoztatást a szakfeladatok ellátásáról. Kiemelendő, hogy az elmúlt öt évben a szakszolgálati ellátásban kétféle változás ment végbe: egyrészt a megye egész területe lefedetté vált, kiépült az ellátórendszer, másrészt a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásainak megalakulásával a szolgáltatás átalakult, differenciáltabbá vált. A megyei ellátási szint mellett létrejött a kistérségi szolgáltatások szintje. Az egész megyére, valamint Pécs Megyei Jogú Városra kiterjedően végzi tevékenységét a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (TKVSZRB). A feladatellátás célcsoportja: a szülők, a nevelési-oktatási intézmények, az egészségügyi és szociális intézmények vizsgálati kérelme alapján az eltérő fejlődésű gyermekek, tanulók csoportja 0-tól a tanköteles kor végéig; az újabb rendelkezések alapján az egyetemi korosztály vizsgálata is feladatkörükbe tartozik. Fő feladataik: - komplex pedagógiai- pszichológiai- orvosi vizsgálatok végzése a sajátos nevelési igény, a pszichés fejlődési zavar miatt a nevelési, tanulási folyamatban való tartós és súlyos akadályozottság, valamint az autizmus megállapítása, diagnosztizálása; - javaslattétel az intézményes elhelyezésre; a tankötelezettség módjának teljesítésére; a speciális ellátás, fejlesztés módjára, helyére, időkeretére; - igazolás kiadása a fogyatékosság súlyosságának mértékére vonatkozóan, melytől függ az ellátó intézmény emelt normatíva igénylésének jogosultsága, valamint a szülő jogosultsága a magasabb összegű családi pótlék és a meghosszabbított GYES igényléséhez, utazási költségtérítéshez; - a speciális ellátás személyi és tárgyi feltételrendszerének vizsgálata a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását biztosító intézményekben; - szakmai szolgáltatás nyújtása a speciális ellátást biztosító nevelési-oktatási intézmények számára. A TKVSZRB feladatai, illetve a vizsgálatok száma az elmúlt években rohamosan nőtt, a évi 1187 főről évre 1635 főre emelkedett. Folyamatosan emelkedik megyénkben a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók száma, ezzel egyidejűleg összhangban az oktatáspolitika integrált nevelést/oktatást támogató irányvonalával - a fogadó intézmények száma. A 2005/2006-os tanévben megyénkben a speciális óvodák száma 3; az integrált óvodák száma 6; integrált általános iskolai oktatás 22 intézményben folyik; a speciális általános iskolák száma 5; a speciális szakiskolák száma 7; speciális tagozat működik 7 intézményben; speciális osztály pedig 10 intézményben.

4 4 Az Egységes Gyógypedagógiai és Konduktív Módszertani Intézmény a Korai Fejlesztő Központ átalakulásával jött létre. A korai fejlesztés, gondozás és gyógypedagógiai tanácsadás, a fejlesztő felkészítés, a konduktív pedagógiai-, a logopédiai ellátás és a gyógytestnevelés feladatai mellett szakmai szolgáltatási feladatokat is ellát. Az új szolgáltatási igényekhez alkalmazkodva a sajátos nevelési igényű gyermekeket integráló intézmények számára oktatási-, pedagógiai módszerek megismertetését biztosítja, pedagógiai tájékoztatást végez, és segítséget nyújt az óvodai pedagógiai programok kidolgozásában. A korai fejlesztés és gyógypedagógiai tanácsadás forgalmi adatai 114 fő és 144 fő között változtak között. 2 fő gyógypedagógus tartós távollétét helyettesítéssel oldják meg. A súlyosan, halmozottan fogyatékos kisgyermekek aránya a vizsgált időszakban nőtt, ezért csak kevesebb gyermeket tudnak felvenni. A fejlesztő felkészítésben részesülő gyermekek száma megkétszereződött, 13 főről 26 főre emelkedett. A logopédiai ellátás és a gyógytestnevelés szolgáltatásokat kistérségi szinten, a társulásokkal kötött megállapodásokra építve is biztosítják. A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás től mindkét feladatot átvette, míg a Pécs Városkörnyéki Többcélú Kistérségi Társulás től a logopédiai szakszolgálat feladatainak ellátására Pécs város szakszolgálati intézményével kötött megállapodást. Feladatcsökkenés az intézménynél maradó szakszolgálati feladatok növekvő mennyisége miatt nem várható - a évi 152 fő ellátása közel kétszerese a évinek. A Nevelési Tanácsadó szolgáltatásait a kistérségi társulásokkal kötött megállapodások alapján, a szakemberek helyszínre utaztatásával biztosítja. Fő feladataik: - az óvodai, iskolai beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek/tanulók vizsgálata, diagnosztizálása; - terápia, melynek keretében fejlesztést, pszichoterápiát is végeznek ; - megállapít, illetve javaslatot tesz: a tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozóan a gyermekek óvodai nevelésére, iskolai oktatására; a tankötelezettség teljesítésének módjára; a rehabilitációs célú rendszeres foglalkozásokon részvételre. - igazolást ad ki a Kt értelmében az óvodai/iskolai létszámok meghatározásához. A nevelési tanácsadóban ellátott gyermekekkel, tanulókkal foglalkozás átmeneti időre szól, a megfelelő pedagógiai, pszichológiai megsegítést követően állapotuk rendeződik. Forgalmi adataikat vizsgálva megállapítható, hogy a pszichológiai foglalkozás területén kistérségenként összességében növekedett a feladatellátás, míg a pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció területén az adatok kis mértékű csökkenést jeleznek. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatait a 2001/2002-es tanévtől új személyi feltételekkel és szemlélettel szervezik. Évente megjelentetett Pályaválasztási Tájékoztató kiadványuk 3200 példánya jut el az általános iskolákba, a tanulókhoz, a szülőkhöz a pedagógusokhoz és az érdeklődőkhöz. A kiadvány új eleme, hogy a régió és kistérség a pedagógiai szolgáltatásban projekt keretében Tolna és Somogy megye több középfokú oktatási intézményét is bemutatják, míg az említett megyék kiadványaiban baranyai középiskolák kapnak helyet. Új elem a munkájukban a munkaerőpiaci szempontok érvényesítése pályaválasztási döntés előkészítésében és a személyes tanácsadásban. A pedagógiai tanácsadás a gyermek életútját meghatározó döntés meghozatalában ad szakszerű segítséget. A középiskolai pályaválasztás előtti tanácsadáson részt vett tanulók később, a felsőoktatási tanulmányok megkezdése előtt is felkeresik az intézményt. Ez egyértelműen pozitív véleményt tükröz. Míg a 2001/2002-es tanévben mind összesen csak 67 tanuló jelent meg pedagógiai tanácsadáson, a 2004/2005-ös tanévben már 183 fő igényelte a szolgáltatást.

5 5 A pedagógiai szakszolgálatok kistérségi és megyei feladatellátásának jellemzője az ellátás igényekhez igazodó, gazdaságos, magas szakmai színvonalú, egyben rugalmas ellátó rendszer működtetése. A szolgáltatások minden rászoruló számára elérhetők, így érvényesül a társadalmi igazságosság, a szubszidiaritás elve. a rendszer kialakítása megyénkben benkezdődött, országosan is modellértékűnek ismerte el az ágazati minisztérium. Fontosnak tartják a regionális szerepvállalásra felkészülést. Többek között az Alpok-Adria rendezvény, a Globalizált gyermek konferencia, a Bejöhetek? együttnevelés, együttoktatás elősegítése címmel tartott szakmai konferencia is ezt a célt szolgálta. A szülők, az egészségügyben dolgozók, a szociális ágazatban dolgozók, a pedagógusok számára készített szakmai kiadványok és tájékoztató anyagok egyrészt hiánypótlók, ugyanakkor jól hasznosíthatók a mindennapi gyakorlatban. A Baranya Megyei Önkormányzat ra elfogadott Közoktatási Intézkedési Tervében megfogalmazott fejlesztési feladatok, melyek: a.) a területi ellátást biztosító intézményegységek fejlesztésére vonatkoztak annak érdekében, hogy szakmai módszertani központ szerepének ellátására alkalmassá váljanak, és ennek eredményeként az egyes kistérségek komplex gyógypedagógiai ellátása valósulhat meg - kiemelten a többségi csoportokba/osztályokba integrált tanulók nevelőinek szüleinek szakmai tanácsadással történő segítésével és az utazó gyógypedagógiai hálózat fejlesztésével -, nem csak koncepció szintjén, de a napi gyakorlatban is megvalósul. b.) az ellátásban részesülő gyermek/tanuló családi és szociokulturális hátterének, környezetének erősítéséhez a gyermek- és családvédelem intézményeivel, a megnyerhető civil szervezetekkel, a felnőtt mentális gondozás egységeivel érdemi kapcsolat kiépítése történjen meg, szintén a szakszolgálatok folyamatos feladat ellátásának részét képezi. III. Pedagógiai szakmai szolgáltatás: Pedagógiai szakmai szolgáltatások a közoktatási intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységet segítik. A Központ a pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében a - a pedagógiai mérés-értékelés; - a szaktanácsadás; - a pedagógiai tájékoztatás; - az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás; - a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése; - a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása; - a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat feladatait látja el. A pedagógiai szakmai szolgáltatások alapvető feladata, hogy segítse a fenntartók, az intézmények, a pedagógusok és a tanulók munkáját annak érdekében, hogy a közoktatás stratégiai céljai megvalósuljanak, valamint hogy a végrehajtás szakmai hátterét biztosítsák. A pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatokat 14 fő látja el. Közülük: pedagógus 12 fő, egyéb szakmai munkát segítő 2 fő. A feladatok ellátását nagy mértékben befolyásolja az, hogy szolgáltatások igénybevételének pénzügyi fedezetét a központi, illetve az intézményfenntartók éves költségvetése milyen módon biztosítja. A feltételek évenkénti változása, a normatív támogatások címkézése, esetleges megszüntetése nehezíti a szolgáltatás feladatellátásának tervezését. A 100 fő alatti tanulólétszámmal dolgozó közoktatási intézmények az anyagi feltételek hiányában részben tudják igénybe venni a Központ térítés ellenében kínált szolgáltatásait. A pedagógiai szakmai szolgáltatás megyénkben is piaci alapon működik. A megrendelői kört csak a megrendelő igényeihez alkalmazkodva, és minőségi munkával lehet megtartani, illetve bővíteni. A szolgáltatások megkülönböztető sajátosságainak hangsúlyozása: sokirányú szaktudás, kutató-fejlesztő jellegű szolgáltatás, partnerközpontúság, szakértői hálózat, rugalmas szervezet, erősítik a Központ pozícióját más szolgáltatókkal szemben. A feladatellátás területeiről az intézményi beszámoló részletes tájékoztatást ad. A pedagógiai mérés-értékelés szolgáltatás jellemzően az alapfokú oktatási intézményekhez kötődik. Leggyakoribb területe az olvasás, a matematika és a helyesírás, kisebb mértékben az

6 6 idegen nyelvek. Értékelési adatbázisuk folyamatosan bővül. Szakmai, tájékoztató és módszertani kiadványaik országosan elismertek. Iskolai tréningeken a résztvevő pedagógusok száma meghaladta a 350 főt. Mivel e területen a feladatellátás pénzügyi fedezetét döntően a központi támogatás nagysága határozza meg, a szolgáltatás is ettől függő. A szaktanácsadás feladatait a Központ a szaktanácsadói hálózat működtetésével látja el. A 2005-ben megújult szaktanácsadói kör pályázat útján került kiválasztásra. A feladatellátást 72 tanácsadó segíti. Tevékenységük valamennyi alapfeladatukban megjelenik. A nagy tankönyvkiadók közül a Nemzeti, az Apáczai, a Dinasztia és a Korona által szervezett taneszköz-bemutatókkal egybekötött bemutatóórák megszervezésében is közreműködnek. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság szeptemberében kapott tájékoztatást a szaktanácsadói rendszer működéséről. A pedagógiai tájékoztatás fő területei: a könyvtári szolgáltatás, szakmai napok és tanácskozások szervezése, internetes honlap. A pedagógiai könyvtár állománya az elmúlt öt évben örvendetesen gyarapodott ben 1229 db, 2002-ben 1075 db, 2003-ban 969 db, 2004-ben 1261 db, 2005-ben 1548 db volt a vásárlásból és az ajándékként kapott könyvek száma. A gyarapodás kiemelt területe a speciális pedagógia és a gyógypedagógia. Az ajándékba kapott könyvek döntő többsége, 95%-a tankönyv volt. Az ún. élő tankönyvek száma jelenleg 2800 db. A könyvtárban kap helyet a médiatár és áprilistól az Angol Tanári Információs és Módszertani Központ szakmai anyagai. A könyvtár jelenlegi állománya: dokumentum, 521 kötet bekötött folyóirat, 516 db videokazetta, 660 db záródolgozat, melyek hasznos segítséget nyújtanak az intézményvezetőknek, pedagógusoknak, a továbbtanulóknak, a továbbképzésben résztvevőknek, a kutatóknak és az érdeklődőknek. A beiratkozott olvasók száma évente stabilan meghaladja a négyszázat, a kölcsönzéseké 2005-re elérte 2656-ot. A kölcsönzött kötetek száma a évi 4694-ről évre 9204-re emelkedett. A Központ kiemelt feladatának tekinti a pedagógusok és az önkormányzatok tájékoztatását, szakmai ismereteik bővítését. Ezt a célt szolgálják a szakmai napok, és tanácskozások: melynek keretében szervezték a kistérségi tanácskozásokat, a szaktárgyi foglalkozásokat, a konferenciákat, a szakmai napokat, az oktatáspolitikai fórumokat, a pedagógiai napokat és a regionális tanácskozásokat. Ezeken a rendezvényeken, fórumokon mintegy 4700 fő vett részt. A megyében egyedüli pedagógiai szakmai szolgáltatóként vállal nonprofit tevékenységet is. Honlapjuk formai, tartalmi és esztétikai szempontból betölti az információ közvetítés és a tájékoztatás szerepét. A Palatábla című havi információs lapot 2005-től elektronikus formában továbbítják a megye közoktatási intézményeihez. Kliensgépeik partnereik számára gyors tájékozódást biztosítanak a könyvtárban. Az igazgatási pedagógiai szolgáltatás elsősorban a fenntartóknak és az intézményvezetőknek ad hasznos segítséget. A személyesen és telefonon nyújtott tanácsadás és a szakvélemények készítése érdemi segítséget jelent a jogszabályok alkalmazása, vagy a tanügyi dokumentumok megfelelősége vonatkozásában. A kisiskolák működésével, az intézmény-átszervezéssel és feladat- bővítéssel, az intézmények SZMSZ-ével, pedagógiai programjával, tantervével, és az intézményirányítással összefüggő, a gyakorlatban előforduló szinte valamennyi feladattal és problémával kapcsolatban végeznek érdemi munkát. Megrendeléseik száma kistérségenként nagy szóródást mutatnak. A Pécs, Komló, Mohács, Siklós, és Szentlőrinc kistérségeknek nyújtott szolgáltatások a megrendelések 80%-át képviselték két évvel ezelőtt. A helyzet napjainkra annyiban módosult, hogy Pécs szerepe kis mértékben csökkent, a pécsváradi, a sásdi, a sellyei, a szentlőrinci kistérségben viszont növekedett a megrendelések aránya. A pedagógusok továbbképzésének szervezése a pedagógiai szakmai szolgáltatások kiemelten fontos területe. Az oktatáspolitika változásai, az Európai Unió oktatással összefüggő elvárásainak megismerése, a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése, és még számos új nevelési-oktatási-képzési feladat abba a körbe tartoznak, melyek az oktatásügy modernizációs folyamatának alapelemei, és amelyek ismerete nélkül a megújulás, akár csak a

7 7 szinten maradás - egyénileg, de az iskolaszervezet tekintetében is - csak nehezen elképzelhető. Az emelt szintű érettségi vizsgára felkészítés, az óvodapedagógia, az informatika, a speciálpedagógia és a tantárgypedagógia körében szervezett tanfolyamok iránt volt elsősorban igény. A Központ tanfolyami rendszere illeszkedik az országos szakmai kínálathoz. Igény, és a feltételek megléte esetén kihelyezett tanfolyamokat szerveznek. Továbbképzési kínálatukat kiadvány formában jelentetik meg. Az intézetek közötti megállapodás alapján térítés mentesen adják át egymásnak akkreditált továbbképzési programjaikat, így mentesülnek a magas eljárási díj befizetésétől. A tanfolyamon résztvevők számának alakulása a kiugróan magas évi 541 főhöz képest stabilan 350 fő körüli. A pedagógusok részvételi lehetőségét behatárolja az intézmények továbbképzésre fordítható támogatásának évről-évre csökkenő összege. A tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése megyénkben minden iskolafokot és típust érint. Intézményi szinten széles kört, pedagógusokat és tanulókat egyaránt mozgósítani képes. A jól működő versenyrendszert, és a jó hagyományok tovább élését évrőlévre erősíti a diákok országos szinten is eredményes szereplése. A kiemelkedő teljesítmények elismerésének igénye kényszerítő erővel hat az oktásirányításra. A pedagógiai szakmai kultúránk szerves része a tehetséggondozás. A szervezéssel és a lebonyolítással kapcsolatos feladatait - a közvélemény figyelmétől kísérve - a Központ hozzáértően, és az elvárt magas színvonalon látja el. A legjobb eredményeket elérő diákok, és a felkészítő pedagógusok jutalmazására idén 10. alkalommal kerül sor. Az elismerésben részesítettek száma 2005-ben meghaladta a 160 főt. Az elnöki, polgármesteri fogadásra hagyományosan a BMÖ Dísztermében kerül sor. A tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgáltatás feladatait a Központ a Tett-Hely Baranya Ifjúságáért Kht. Ifjúsági Irodával és Diákközéletért Alapítvánnyal közösen látja el. A havonta megjelenő Diákhíradó a diákönkormányzatoknak, és tanulóközösségeknek nyújt hasznos segítséget. Partnerkapcsolataik szerteágazók. Hazai az önkormányzati és civil kapcsolataik az utóbbi években folyamatosan bővültek. Külföldi együttműködéseik elmélyültek. Az Angol Tanári Információs és Módszertani Központ (ATIMK) tizenegy éve működik a British Council támogatásával. A szolgáltatásokat igénybevevők köre szélesedett: a nyelvtanárok mellett sok az egyetemi hallgató, a középiskolás tanuló és a felnőtt nyelvtanuló. Tanfolyamok, műhelyfoglalkozások szervezése, módszertani hírek szerkesztése a pedagógusok szakmai munkáját segítő tevékenységformák. Az ATIMK könyvtárállománya eléri a 9700 egységet ben befejeződött a Devon-Baranya program, mely a megye angoltanárainak jelentett kitűnő képzési lehetőséget. A tanulók számára meghirdetett versenyek és vetélkedők szervezésében, és lebonyolításában aktívan működtek közre, valamint saját kezdeményezésű oktatási programokat valósítottak meg. A konferenciákon 400 fő, a műhelyfoglalkozásokon 280 fő, kihelyezett iskolai foglalkozásokon 152 fő, tanár-találkozókon 138 fő, a központban tartott tanítási órákon 248 fő vett részt áprilistól az ATIMK működését új helyen, a BPSZSZSZK központi telephelyén, az Egyetem u. 6. sz. alatt folytatja. Indokolt áttekinteni az összevont könyvtár optimális működési feltételeinek lehetőségét az épületen belül. IV. Intézményi gazdálkodás A gazdálkodás jogszabályi környezete szigorodott. Kiemelendő a közpénzek elköltését szabályozó közbeszerzési törvény, valamint a belső ellenőrzést szabályozó jogi keretek változása. A kiadások tekintetében szigorú takarékossági intézkedések vannak érvényben. A szolgáltatási kapacitás bővítésével a bevételek előirányzott növelését sikerült elérni. A fenntartói támogatás összege és aránya az elmúlt öt évben jelentős ingadozást mutat. Az intézményi költségvetés finanszírozását 42-77%-ban a fenntartó, 23-58%-ban az intézmény által megtermelt források biztosították. A pályázati támogatásból származó átvett összeg e Ft volt, melyet kötelező eszközök beszerzésére, informatikai fejlesztésre,

8 8 mozgássérültek szállítására alkalmas jármű beszerzésére, és szakmai fejlesztésre fordítottak. A HEFOP Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése pályázaton elnyert e Ft, és a HEFOP Kompetencia alapú oktatás elterjesztése pályázaton elnyert e Ft támogatás több évre szóló feladatot és szakmai elkötelezettséget jelent. Mindkét pályázat gesztora a Központ. A szolgáltatási bevételek meghatározó részét a pedagógiai szakmai szolgáltatások biztosították től a többcélú kistérségi társulások megrendelőként jelentkeznek az intézménynél. A kialakított jó kapcsolatok, a színvonalas szolgáltatások eredményeként az évente megkötött feladatellátási szerződések biztos bevételt jelentenek. A kiegészítő tevékenységek körében az intézményi kapacitások teljeskörű kihasználására törekvést jelzi: a nyomdai kapacitás értékesítése, a terem bérbeadás, oktatási programok szervezése és lebonyolítása külső megbízás alapján. A személyi juttatások alakulásában nagy szerepe volt a évi 50%-os bérfejlesztésnek, a juttatások fedezete azonban minden évben biztosított volt. A dologi kiadásoknál folyamatos volt a forráshiány. A hiányok pótlását a személyi juttatások megtakarításai, és a működést nem veszélyeztető takarékossági intézkedések tették lehetővé. A felújítási munkákra összesen e Ft-ot fordítottak. Jelentősebb beruházásaik: számítástechnikai eszközök beszerzése, 2 db laser nyomtató és szoftver termékek vásárlása, valamint a kötelező eszközök beszerzései voltak. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséből fakadó megszorítások az intézményt saját bevételeinek növelésére kötelezik. Egyebek mellett a külső körülmények változásaihoz alkalmazkodás, a belső tartalékok feltárása, a kistérségi kapcsolatok erősítése, a regionális szerepvállalás, a szolgáltatások körének bővítése abba a körbe tartoznak, melyek lehetőségeket kínálnak a szakmai munka fejlesztésére, és biztosíthatják a BPSZSZSZK jelenlegi szervezeti keretben történő további működést. További pénzügyi megszorítások azonban csak a feladatellátás rovására hozhatók. A pécsi székhelyű intézmények gazdasági integrációjának előkészítése a BPSZSZSZK gazdasági önállóságát is érinti. A jogszabályokban meghatározott pedagógiai szakszolgálati és a pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatellátási kötelezettségét a Baranya Megyei Önkormányzat teljes körűen a BPSZSZSZK jelenlegi intézményi szervezeti keretben el tudja látni. Az intézmény jövőképében azonban kiemelten kell figyelembe venni, munkaprogramjában pedig súlyozottan szerepeltetni a piacorientált, innovatív, forrásszerző tevékenységet. Határozati javaslat: III. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Támogatja az intézményt a megye közoktatás-fejlesztési tervében, és a Baranya Megyei Önkormányzat közoktatási intézkedési tervében meghatározott fejlesztési feladatok megvalósításában. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja az intézményt abban, hogy a 2008-ig érvényes középtávú fejlesztési koncepciójában elfogadott feladatokat megyénk települési önkormányzatainak önkéntes kistérségi társulásaival, a régió pedagógiai szakmai szolgáltatóival, valamint a nevelési-oktatási intézményekkel, a gyermek- és családvédelem intézményeivel, és a civil szervezetekkel együttműködve valósítsa meg. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Kucsanda Ibolya, a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja igazgatója Pécs, február 23. Tasnádi Péter

9 9

10 1. számú melléklet Beszámoló a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja tevékenységéről

11 Bevezetés Központunk április 22-én a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésen adott számot szolgáltatói tevékenységéről. A 60/2004. (IV. 22.) Kgy. határozat adta feladatul a szolgáltatásaink középtávú fejlesztési előkészítését (különös tekintettel a kistérségi és regionális szerepvállalásra és a külső források bevonásának lehetőségeire). Jelen beszámoló elkészítéséhez felhasznált dokumentumok: - a közoktatásról szóló, módosított évi LXXIX. törvény, - a 14/1994. (VI. 26.) MKM rendelet, - a 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet. - Baranya megye középtávú fejlesztési terve - Alapító okirat Tevékenységünk értékelésénél a felsorolt alapdokumentumok mellett intézményünk tevékenységét befolyásoló egyéb rendeleteket, irányelveket is figyelembe vettünk. Működési sajátosságok Többcélú közös igazgatású intézményünk 2001 januárjától dolgozik a jelen struktúrában. Az intézmények összevonását követően (szakmai, gazdasági) az Egyetem utca 6. sz.épület két szintjét vettük birtokba. A szakszolgálati és a szakmai szolgáltatási feladatok ellátására 1640 m 2 áll rendelkezésre. Az épület a felújítás után korszerű, az igényeknek megfelelő feltételeket biztosít. A fejlesztő szobák felszereltségéhez, az informatika-oktatóterem kialakításához jelentősen hozzájárultak a pályázatok. Az esztétikus belső terek a munkatársak igényességét jelzik. Az udvar parkolási rendje kialakult. A ház üzemeltetési feladatait intézményünk gazdasági vezetője látja el, aki a belső-külső felújításokat gondosan tervezi. A feladatoknak megfelelően szervezzük a terek használatát, jelenleg az Angol Tanári Információs Központ átköltöztetése miatt alakítjuk át könyvtárunkat. Központunk fenntartója Baranya megye önkormányzata. Működési területünk elsősorban a megye közoktatási intézményei, önkormányzatai, de az egyes a központ által megalkotott programok esetében szolgáltatunk a régió (Tolna, Somogy), illetve más megyék területén is. A megye intézményeinek száma 2001 óta változott, főként az összevont alsó tagozattal működő intézmények szűntek meg, illetve az azonos feladattípusú intézmények összevonására került sor. Jelenleg 210 óvoda, 172 általános iskola, 32 középfokú intézmény működik, melyekben 1206 óvodapedagógus, 3641 általános iskolai tanár, 1898 középiskolai tanár végez nevelő-oktató munkát. Az intézmény humán erőforrás ellátottsága óta a kistérségi rendszer kiépítése folytán a szakszolgálati feldatellátásban növekvő, a szakmai szolgáltatás ellátásában stagnáló képet mutat, de egyik területen sem felel meg az akkreditációs előírásoknak. 2

12 Gazdasági mutatók A vizsgált időszak gazdálkodási szempontból vegyes képet mutat. A évi csökkenés után a szakszolgálati decentrumok kiépítése folyamatos fejlesztést indukált intézményünkben. A gazdálkodás jogszabályi környezete szigorodott, kiemelkedő a közpénzek elköltését szabályozó közbeszerési törvény, valamint a belső ellenőrzést szabályozó jogszabályi keretek változása. A fejlesztések ellenére az akkreditációs feltételek elérése- különösen a személyi feltételek esetében- további erőfeszítéseket igényel. A kiadások tekintetében szigorú takarékossági intézkedéseket kellett és kell érvényesíteni. A szolgáltatási kínálatunk folyamatos bővítésével sikerült a növekvő bevételek bevonásával javítani a gazdálkodási feltételeket. A szükséges fejlesztési és felújítási feladatainkhoz a fenntartótól -lehetőségein belülsegítséget kaptunk. A különböző pályázatokon való sikeres részvétel jelentős külső forrásbevonást jelentett a fejlesztéseinkhez és a különböző szakmai projektek végrehajtásához. Költségvetési előirányzatok évenkénti alakulása: Év Eredeti % előző Teljesítés % előző Különb. Létszám évhez évhez Az előirányzataink növekedésében a többszöri elvonások hatásainak ellenére is szerepe volt a már említett szakszolgálati decentrumok kiépítésének és a jelentős mértékű, előző évi pénzmaradványok beépülésének. A évi 50%-os közalkalmazotti illetménytábla növekedés megjelenése az előirányzatokban markáns növekedést jelentett. A fenntartói támogatás jelentős hullámzást mutat. Legalacsonyabb a évben, ekkor 42%-os, a legmagasabb a 2002-es évben, amikor elérte a 74%-ot. A legalacsonyabb mértéknél a szakmai feladatokra biztosított többletforrás egyszeri bevonásával sikerült ilyen alacsony mértékűre leszorítani a finanszírozást. A 2001-es 74%-os maximumról csökkenő tendenciát mutat a folyamatos megszorítások hatására. A pályázati uton átvett pénzeszközök a évi 17%-ról - az említett okok miatt csökkenő tendenciát mutatnak, beállva a 4-5 %-os szintre. Az intézményi bevételek szintén 2000-ben adták az intézményi előirányzat legnagyobb részét, 38%-ot. A következő években a bevételek alakulása hullámzást mutat a megoszlási viszonyszám 19-26% közötti, az éppen aktuális tendenciákat tükrözve. A bevételek alakulásában nagy szerepe van a központilag finanszírozott oktatáspolitikai projektek végrehajtásában betöltött részesedésünknek. Az intézményi költségvetés finanszírozását 42-77%-ban a fenntartó, 23-58%-ban az intézmény által megtermelt források biztosították a vizsgált időszakban. A meghirdetett visszafogottabb kormányzati politika (központi támogatások nagyságának mérséklése) következtében 2000-től csökkent a pályázati támogatások nagyságrendje is, azonban a legalacsonyabb esetben is meghaladta a e Ft-ot. A pályázati úton átvett összeg ig terjedő időszakban ,-e Ft. A fenti összeg meghatározó részét a kötelező eszközök beszerzésére, informatikai fejlesztésre, mozgássérültek szállítására alkalmas mikrobusz beszerzésére, valamint szakmai kínálatunk bővítésére fordítottuk. 3

13 BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK %-OS MEGOSZLÁSA Megnevezés 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % Önkormányzati támogatás Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök Intézményi bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány Mindösszesen A tanév és a gazdálkodási év különbözőségéből adódóan a finanszírozásban fontos szerepe volt az előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványnak. A bevételek megoszlási aránya mutatja, hogy a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja mind a hat évben az éves költségvetés jelentős, 2000-ben meghatározó részét saját bevételei útján biztosította. Különösen nagy ennek a jelentősége, ha figyelembe vesszük, hogy a tevékenységhez az önkormányzat által biztosított fenntartói támogatás sok esetben nem fedezte a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok költségét. A szolgáltatási bevételeinket vizsgálva, megállapíthatjuk, hogy a közötti években a teljesített bevételek meghatározó részét a pedagógiai szakmai szolgáltatások biztosították. A bevételek növelése érdekében azonban törekszünk az intézményi kapacitások teljeskörű kihasználására, valamint egyéb bevételi lehetőségek felkutatására. A teljesség igénye nélkül ezek a következők:nyomdai kapacitás értékesítése, terembérbeadás, különböző oktatáshoz kapcsolódó programok szervezése, lebonyolítása külső megbízás alapján. A 2005-ös évtől kezdődően, a jogszabályi háttér hatására létrejött többcélú kistérségi társulások is megrendelőként jelentkeztek intézményünknél. A kialakított jó kapcsolatok és a számukra nyújtott színvonalas szolgáltatásaink hatására évente megkötött szerződések biztos bevételt jelentenek a számunkra, mivel a többcélú kistérségi társulások a pedagógiai szak,-és szakmai szolgáltatás kiépítésére nem rendelkeznek kellő mennyiségű forrással. Kiadási előirányzatok teljesítésének alakulása: Megnevezés Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás ÖSSZESEN A személyi juttatások alakulásában nagy szerepe volt a 2002.szeptember 1-vel végrehajtott 50%-os központi bérfejlesztésnek, nagy előrelépés volt ez nemzetgazdasági szinten is. A már említett létszámfejlesztések hatására is növekedés tapasztalható ezen a kiadási előirányzaton. Negatív tendencia viszont, hogy a korábbi évek létszámleépítéseiből adódó megtakarítások, amit a fenntartó ösztönző céllal az intézménynél hagyott mára egész minimális mértékűre olvadt, mivel a közalkalmazotti bértábla növekedését finanszírozási okokból csak azoknál a közalkalmazottaknál tudjuk érvényesíteni akiknek a bérbeállása 100%-os. A személyi juttatásoknál a 0 bázisú költségvetési tervezési metodikát követve a fenntartó minden évben biztosítja az eltérően jelentkező jubilumi jutalmak kifizetésének fedezetét. A személyi juttatások előirányzaton keletkező megtakarítások nagy segítséget jelentettek a dologi kiadások előirányzaton jelentkező hiányok pótlására. 4

14 Dologi kiadásoknál folyamatos a forráshiány. Hosszú évek óta elmaradtak azok a dologi automatizmusok, amelyeket az infláció, illetve egyéb jogszabályi változások indokoltak volna. A folyamatosan jelentkező hiányokat saját hatáskörű előirányzat módosítással tudtuk kezelni, amelynek a forrását természetesen az intézmény biztosította. A hiány kezelésénél természetesen folyamatosan érvényesítünk, az intézmény működését nem veszélyeztető takarékossági intézkedéseket. Felújítási munkákra a hat év alatt e Ft-ot fordítottunk, melyet az intézményi költségvetés keretében hajtottunk végre. A legjelentősebb tétel az Egyetem utcai épület ablakainak utólagos szigetelése. Fenntartói bonyolításban került sor ugyanezen épület tetőszerkezetének a felújítására. Beruházási kiadásokra a hat év alatt ,-e Ft került felhasználásra. Az évenkénti jelentős eltérésben nagy szerpe volt annak, hogy ezen kiadások finanszírozását döntő többségben pályázati úton biztosítottuk, amelyekhez az önrészt a fenntartó biztosította, amennyiben szükséges volt. Elsődleges szempontként érvényesítettük azt, hogy az élet,-és vagyonbiztonság után a további szakmai munkát és a bevételeink növelését segítsék ezek a beruházások. Legjelentősebb beruházás az intézmény számítástechnikai szaktantermében a számítástechnikai termékek cseréje, valamint nagyteljesítményű laser nyomtatók (2 db) rendszerbe állítása. Az informatikai fejlesztések során új szoftverek vásárlására is jelentős összeget fordítottunk. A kötelező eszközjegyzékben meghatározott szakmai eszközök beszerzésére is nagy gondot fordítottunk, mivel a szakszolgálat területén jelentős fejlesztésre volt szükség a különböző vizsgálatok végzésénél nélkülözhetetlen tesztek beszerzésére. Pályázati forrásból sikerült finanszírozni egy mikróbusz beszerzését, mely mozgássérültek szállítására is alkalmas. Az elhasználódott, balesetveszélyes berendezési tárgyak és eszközök cserejével sikerült megteremteni a biztonságos munkavégzés feltételeit és megközelíteni a kötelezően előírt eszközellátottságot. 5

15 Szakszolgálati feladatellátás A Pedagógiai Szakszolgálatok tevékenységének fő feladata és célja: állapotdiagnózist követően a gyermekek, tanulók pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztése, terápiája, a szülők, a pedagógusok oktató- és nevelőmunkájának segítése. A megyei szolgáltatást biztosító jelenlegi szakszolgálati szervezeti struktúra változatos formát mutat. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja a feladatellátást megyei, illetve kistérségi szinten biztosítja. Az elmúlt öt évben a szakszolgálati ellátásban kétféle változás ment végbe: a megye egész területe lefedetté vált, kiépült az ellátórendszer, a kistérségi társulások megalakulásával a szolgáltatás átalakult, differenciáltabbá vált Az ellátó rendszerben kialakult az intézményünk a középtávú fejlesztési koncepciójában körvonalazott megyei ellátási szint, illetve a kistérségi szolgáltatások szintje. Az egész megyére, valamint Pécs megyei jogú városra kiterjedően végzi a tevékenységét a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság. A feladatellátás célcsoportja: A szülõk, oktatási-nevelési intézmények, egészségügyi és szociális intézmények vizsgálati kérelmére alapján az eltérõ fejlõdésû gyermekek, tanulók csoportja; 0-tól a tanköteleskor végéig. A legújabb rendelkezések szerint egyetemi korosztály vizsgálatát is el kell végezni A fő feladata: a.) Komplex pedagógiai pszichológiai - orvosi vizsgálatok végzése a sajátos nevelési igény, azaz a különböző mértékű értelmi elmaradás, valamint a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban való tartós és súlyos akadályozottság, valamint az autizmus megállapítása, diagnosztizálása. b.) Javaslattétel az intézményes elhelyezésre (speciális bölcsőde, óvoda, iskolatípus megválasztására) egyes, tantárgyak, tananyag részek értékelése, minősítése alóli mentesítésre, segédeszközök használatának engedélyezésére. a tankötelezettség módjának teljesítésére (kötelező iskolába járás, magántanulóság, egyéni továbbhaladás, képzési kötelezettség ez a tankötelezettség különleges formája azok számára, akik az iskolarendszerű oktatásban nem vehetnek részt súlyos, halmozott fogyatékosságuk miatt. A speciális ellátás, fejlesztés módjára, helyére, időkeretére. c.) Igazolás kiadása a sajátos nevelési igényű gyerekeket, tanulókat ellátó intézmények emelt normatívára jogosultak, ezt a Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján igényelhetik a fogyatékosság súlyosságától, illetve jellegétől függően a gyermek, a tanuló a közoktatási törvény értelmében a tanulólétszám számításánál kettő, illetve három főnek számít. Ezt szintén a Szakértői Bizottság szakvéleménye állapítja meg. a fogyatékos gyereket nevelő szülő számára: 6

16 magasabb összegű családi pótlék meghosszabbított GYES igényléséhez a fogyatékos gyermek, tanuló és az őt kísérő szülő számára, ha a lakóhelyén nem részesülhet speciális ellátásban, korai fejlesztésben, gyógypedagógiai oktatásbannevelésben) az utazási költséget megtéríti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az ehhez szükséges utazási utalványt a Szakértői Bizottság adja ki. d.) A speciális ellátás személyi, tárgyi feltételrendszer meglétének vizsgálata a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátását biztosító intézményekben. e.) Szakmai szolgáltatás biztosítása főként igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, pedagógiai tájékoztatás végzése a speciális ellátást biztosító oktatási-, nevelési intézmények számára. Az alábbi adatok pontosan tükrözik a feladatok, illetve a vizsgálatok számának rohamos növekedését, egyúttal szemléltetik a Bizottságunkra háruló terhek növekedését. TANÉV 2000/ / / / /05 Forgalom 1187 fő 1421 fő 1614 fő 1553 fő 1635fő A másik nagy szakszolgálati intézményegység az Egységes Gyógypedagógiai és Konduktív Módszertani Intézmény, amely a korai fejlesztés, gondozás és gyógypedagógiai tanácsadás, a fejlesztő felkészítés a konduktív pedagógiai-, a logopédiai ellátás és a gyógytestnevelés feladatait látja el. Az új szolgáltatási igényekhez alkalmazkodva a Korai Fejlesztő Központunk átalakult Egységes Gyógypedagógiai és Konduktív Módszertani Intézménnyé, így szakmai szolgáltatást is végez. A sajátos nevelési igényű gyermekeket integráló intézmények számára oktatási-, pedagógiai módszerek megismertetetését biztosítja, pedagógiai tájékoztatást végez, segítséget nyújt az óvodai pedagógiai programok kidolgozásában. Ez az intézményegység megyei és kistérségi szintű szolgáltatást biztosít. A korai fejlesztés és gyógypedagógiai tanácsadás, valamint a konduktív pedagógiai ellátás, a fejlesztő felkészítés esetében szintén az egész megyére kiterjedő szolgáltatást végzünk A korai fejlesztés forgalmi adatait az alábbi táblázat szemlélteti: Korai fejlesztés és gyógypedagógiai tanácsadás: TANÉV 2000/ / / / /2005 Forgalom 114 fő 133 fő 144 fő 136 fő 126 fő A látszólagos forgalomcsökkenést az magyarázza, hogy két gyógypedagógus gyes-re ment, a helyettesítésüket csak részben tudtuk megoldani, illetve nőtt a súlyosan, halmozottan fogyatékos kisgyermekek aránya, így kevesebb gyereket tudtunk felvenni. A súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek arányának növekedését mutatja az is, hogy az eltelt időszakban a fejlesztő felkészítésben részesülő gyermekek száma megkétszereződött. Fejlesztő felkészítés TANÉV 2000/ / / / /2005 Forgalom 13 fő 16 fő 18 fő 25 fő 26 fő 7

17 Szervezetileg Egységes Gyógypedagógiai és Konduktív Módszertani Intézményhez tartozik a logopédiai ellátás, a gyógytestnevelés is. Ezt a szolgáltatást kistérségi szinten, a kistérségi társulásokkal kötött megállapodásokra építve biztosítjuk, a szakemberek kistérségi központokba történő utaztatásával. A kistérségi társulások megalakulása a logopédiai ellátásban, illetve a gyógytestnevelés feladatellátásában hozta a legnagyobb változást. A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás február 15-től teljes egészében átvette a feladatot, a Pécs Városkörnyéki Többcélú Kistérségi Társulás pedig szeptember 1-jétől a logopédiai szakszolgálat feladatait a Pécs Megyei Jogú Város szakszolgálati intézményével láttatja el. A feladatellátás célcsoportja: 3 évtől tanköteleskor végéig. A logopédusok hiánya miatt elsősorban a beiskolázás előtti beszédhibás gyermekek élveznek felvételi elsőséget, fogadókészségük többnyire a 2. osztályosokig szól. Feladatellátás módja: A logopédusok helyszíni kiszállással szűrővizsgálatokat végeznek. A szülővel történt megbeszélés szerinti időben a telephelyeken fogadják a gyerekeket. A logopediai foglalkozás egyénileg, illetve csoportosan (3-5 fő) történik. Elsősorban beszédindítást, beszédhibák javítását, nyelvi, kommunikációs zavarok javítását, írás, olvasás, számolási zavar terápiáját végzik. A logopédiai szolgáltatás forgalmi adatait az alábbi táblázat szemlélteti, kistérségenkénti bontásban. 2001/ / / /2005 Pécs városkörnyék ( fő 29 fő 39 fő 17 fő szeptember 1-től már nem az intézményünk biztosítja a szolgáltatást) Sásdi kistérség (2005. február 15-től 80 fő 68 fő 82 fő - már nem az intézményünk biztosítja a szolgáltatást) Sellyei kistérség 85 fő 99 fő 101 fő 114 fő Siklósi kistérség (a 2002/2003-as - 84 fő 139 fő 139 fő tanévtől működik ez a szolgáltatás, ezért csak 3 tanévre vonatkozó adatot tudunk szolgáltatni) Szentlőrinci kistérség (a 2004/ fő ös tanévtől működik ez a szolgáltatás, ezért csak egy tanévre vonatkozó adatot tudunk szolgáltatni) Szigetvári kistérség 86 fő 103 fő 165 fő 152 fő A táblázat jól szemlélteti a növekvő ellátási igényeket, amelyet a kellő számú logopédus hiányában egyre nehezebb kielégíteni. A harmadik nagy szolgáltató egység a Nevelési Tanácsadó, ahol szintén kistérségi szinten biztosítjuk a szolgáltatást a többcélú kistérségi társulásokkal kötött megállapodások alapján a szakemberek helyszínre utaztatásával. Az ellátási területünk szeptember 1-jétől módosult, mert a logopédiai szolgáltatáshoz hasonlóan a Pécs Városkörnyéki Többcélú Kistérségi Társulás Pécs Megyei Jogú Város Nevelési Tanácsadójával kötött megállapodást. Ez az intézményünkben személyi változást nem okozott tekintettel arra, hogy a feladatellátást töredék óraszámban, megbízással oldottuk meg. 8

18 A feladatellátás célcsoportja: 3 éves kortól a tanköteleskor végéig a vonzáskörzetben élő beilleszkedési, tanulási, nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermekek, tanulók. A feladatellátás módja és tartalma: Sellye, Siklós és Szigetvár, Szentlőrinc esetében a Baranya Megyei Önkormányzat biztosítja a személyi feltételeket, a Többcélú Kistérségi Társulások közoktatási megállapodás alapján a dologiakat. A Sásdi Kistérség esetében hiányzik a közoktatási megállapodás, a Kistérség nem vállalta fel a nevelési tanácsadás feladatát, így itt továbbra is a Baranya Megyei Önkormányzat kötelező feladata maradt a szolgáltatás biztosítása. A nevelési tanácsadó feladata: a.) Azoknak a gyerekeknek, tanulóknak a vizsgálata, diagnosztizálása, akik többnyire környezeti okok miatt nem tudnak beilleszkedni az óvodai, illetve az iskolai közösségbe, enyhe tanulási nehézséget mutatnak. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapításához iskolaérettségi vizsgálatot is végez. b.) Terápia. A nevelési tanácsadók a Szakértői Bizottsággal szemben nem csak diagnosztizálnak, hanem fejlesztést, pszichotherápiát is végeznek. c.) Javaslatot tesz, megállapítja: - a tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatosan - megállapítja, hogy a tanuló a tankötelezettségét rendszeres iskolába járással, illetve magántanulóként teljesítse, egyéni továbbhaladást javasolhat - rehabilitációs célú rendszeres foglalkozáson való részvételt javasolhat, melynek az időkereteit is meghatározza. d.) Igazolást ad ki olyan gyerekek, tanulók esetében, akiket az óvodai, illetve az iskolai létszám számításánál két főként kell figyelembe venni a közoktatás törvény értelmében. A nevelési tanácsadóban ellátott gyerekek, tanulók problémája többnyire átmeneti, a megfelelő pedagógiai és pszichológiai megsegítést követően állapotuk rendeződik. A nevelési tanácsadás forgalmi adatait az alábbi táblázat szemlélteti kistérségenkénti bontásban. Pszichológia Tanév 2000/ / / / /2005 Pécs városkörnyék 25 fő 19 fő 29 fő 39 fő 94 fő Sásdi kistérség 31 fő 80 fő 68 fő 82fő 63 fő Sellyei kistérség 77 fő 85 fő 99 fő 116 fő 79 fő Siklósi kistérség fő 105 fő 305 fő Szentlőrinci kistérség fő Szigetvári kistérség 77 fő 85 fő 127 fő 136 fő 145 fő Pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció Tanév 2000/ / / / /2005 Pécs városkörnyék 21 fő 11 fő 10 fő 12 fő 17 fő Sásdi kistérség 17 fő 17 fő 26 fő 37 fő 32 fő Sellyei kistérség 46 fő 47 fő 59 fő 66 fő 77 fő Siklósi kistérség fő 94 fő 73 fő Szentlőrinci kistérség fő Szigetvári kistérség 99 fő 103 fő 85 fő 72 fő 74 fő A fenti táblázat egyértelműen tükrözi, hogy az öt éves időszakban folyamatos a forgalom növekedés. 9

19 Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás A pályaválasztási szakszolgálat a 2001/2002-es tanévtől új személyi feltételekkel és szemlélettel kezdte meg a munkáját. A pályaválasztási munka hatékonyabbá tétele volt a fő vezérlőelv munkánk során. A megye összes középiskolása és az általános iskolák hetedik és nyolcadik osztályos tanulói jelentik alapvető bázisát a munkánknak. Minden évben kiadjuk Pályaválasztási Tájékoztató kiadványunkat, amely az összes Baranya megyei középiskola adatait tartalmazza, és több mint 3200 példány talált gazdára ebben a tanévben is. Új elem, hogy a régió és kistérség a pedagógiai szolgáltatásban projekt keretében Tolna és Somogy megye néhány középfokú tanintézményét is bemutatjuk. Az említett két megyei kiadványban pedig a baranyai iskolák kapnak helyet. A kistérségekkel kialakított jó szakmai kapcsolatok következtében a pályaválasztási szakmai szolgáltatási feladatot is egyre többen igénylik intézményünktől. További új elem a munkánkban a munkaerő-piaci szempontok érvényesítése a pályaválasztási döntés előkészítésben és a személyes tanácsadásban. Ezzel is a megalapozottabb és szakszerűbb választást szeretnénk segíteni minél több tanuló esetében. Statisztikai adatok Orvosi vizsgálat Pszichológiai tanácsadás Tanulók száma / / / /2005 Tanévek / / / /2005 Elsősorban azok a tanulók veszik igénybe a pszichológiai tanácsadást, akik továbbtanulása vagy szakmaválasztása több információt, speciális tanácsadást igényel. A felelős döntés érdekében ilyen esetekben több alkalommal is vizsgálatokon vesznek rész a tanulók. Ezt követően az információs tanácsadás keretében ajánlunk számukra megfelelő iskolát és szakirányt. Pedagógiai tanácsadás A tanácsadáson megjelent tanulók megoszlása lakóhely és iskolatípus szerint 2001/ // / /2005 Pécs Vidék Pécs Vidék Pécs Vidék Pécs Vidék Általános iskolás Középiskolás A táblázatokból és grafikonokból egyértelműen látszik, hogy a 2001 őszén megkezdett folyamat sikeres kezdeményezés volt. Nagy energiákat fektettünk a munkába, amelynek meg is van az eredménye. A pályaválasztási munka során igyekszünk végigkísérni a diákokat a felsőoktatási tanulmányaikig és lehetőség szerint azon is túl. Számtalan esetben a középiskolai pályaválasztás előtti tanácsadáson részt vett tanulók később, felsőoktatási tanulmányok megkezdése előtt is felkeresik szakszolgálatunkat, ami egyértelműen pozitív véleményt tükröz. 10

20 Pedagógiai tanácsadás / / / /2005 Tanulók száma Természetesen ugyanilyen lelkesedéssel végezzük továbbra is a feladatunkat. Tapasztalatunk, hogy a mai (sokszor zavaros) helyzetben egyre nagyobb az igény a szakszerű segítségre, a tanulók addigi életének talán legfontosabb döntése előtt. A Pedagógiai Szakszolgálatok esetében a kistérségi és a megyei szerepvállalás lehetővé teszi az ellátás igényekhez igazodó, gazdaságos, magas szakmai színvonalú, rugalmas, ellátó rendszer működtetését. Így az indokolatlan területi és társadalmi egyenlőtlenségek a szolgáltatás vonatkozásában kiküszöbölhetőek, lehetővé vált, hogy a szolgáltatások minden rászoruló számára egyformán elérhetőek legyenek. A regionális szerepvállalásra is megkezdtük a felkészülést, ennek jegyében szakmai konferenciákat szerveztünk, pl.: Alpok-Adria rendezvény, Globalizált Gyermek konferencia, Bejöhetek? együttnevelés, együttoktatás elősegítése címmel tartott szakmai konferencia. Szakmai kiadványokat, tájékoztató anyagokat készítettünk, a Baranya Megyei Közgyűlés Oktatási -, Egészségügyi és Szociális Bizottságának támogatásával szülők, egészségügyben, szociális ágazatban dolgozók, segítők, pedagógusok számára. 11

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése 70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya megye

Részletesebben

TARTALO M M U TATÓ. 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye.

TARTALO M M U TATÓ. 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye. TARTALO M M U TATÓ 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye. 3. Móra Ferenc Városi Könyvtár nyári zárva tartása. 4. Költségvetési szervek felülvizsgálata,

Részletesebben

Előterjesztés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. október 13-i ülésére

Előterjesztés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. október 13-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 1311-8/2009. Előterjesztés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. október

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010.

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010. NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Készítette: Szűcs Jánosné óvodavezető közoktatási szakértő Közreműködött: Gubuznai Lászlóné minőségfejlesztési csoport vezető

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 725-2/2007. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S S P O R T I S K O L A Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ A minőségirányítási program végrehajtásának

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁMA: 4/ELŐT./2009. - T Á R G Y: A PBKIK Oktatási Központ Kft. 2008. évi beszámolója és 2009. évi üzleti terve E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELNÖKSÉGÉNEK

Részletesebben

9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról

9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról 9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Társadalmi-gazdasági

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 1 A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2 A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Balatonszemes, 2009. szeptember

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Balatonszemes, 2009. szeptember Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2009. szeptember 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény legfontosabb adatai A/ Az intézmény megnevezése:

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

2006. március 22. 6. szám. Tartalomjegyzék. 24/2006. (III. 16.) Kgy. Bizottsági tag megválasztása 4 HATÁROZATOK

2006. március 22. 6. szám. Tartalomjegyzék. 24/2006. (III. 16.) Kgy. Bizottsági tag megválasztása 4 HATÁROZATOK 2006. március 22. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 24/2006. (III. 16.) Kgy. Bizottsági tag megválasztása 4 HATÁROZATOK 25/2006. (III. 16.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 175-5/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

12. NAPIREND Ügyiratszám: 15/42055/2006 ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2006. március 17-i ülésére

12. NAPIREND Ügyiratszám: 15/42055/2006 ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2006. március 17-i ülésére 12. NAPIREND Ügyiratszám: 15/42055/2006 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. március 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolca Város Közművelődési Feladatellátási

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére Szám: 156/2008. Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Szervezeti Működési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:xii321-16/2014. Előadó: dr. Komán Agnes Mell. : beszámoló Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-803 Telefax:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174.

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. 1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Bátai Általános Művelődési Központ Alkalmazotti közösség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda igazgatójának magasabb

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

Ikt. sz.: 14/2015/T sz. napirendi pont J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megvalósítandó

Ikt. sz.: 14/2015/T sz. napirendi pont J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megvalósítandó Ikt. sz.: 14/2015/T sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megvalósítandó TÁMOP-6.1.5/14. pályázathoz

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. május 17-én (kedd) 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. május 17-én (kedd) 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól 375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége,

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. B E S Z Á M O L Ó a polgárőrség 2009. évi tevékenységéről az OPSZ 2010. évi Közgyűlésére

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. B E S Z Á M O L Ó a polgárőrség 2009. évi tevékenységéről az OPSZ 2010. évi Közgyűlésére ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: Internet: E-mail: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 www.opsz.hu kozpontiiroda@opsz.hu Elfogadva a Közgyűlés KGY/5/2010. sz. határozatával.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS TERVEZET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 251-11/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

Tárgy: A megyei alapfokú sportszakember-képzésről szóló 2005. évi együttműködési megállapodás módosítása

Tárgy: A megyei alapfokú sportszakember-képzésről szóló 2005. évi együttműködési megállapodás módosítása Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: 360-28/2007. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. június

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-315/2013. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Egyesített

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1189-20/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat felülvizsgált és módosított testnevelési-

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1515/2006. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

SZÁMVEVİI JELENTÉS. Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl. 2008. július

SZÁMVEVİI JELENTÉS. Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl. 2008. július BÁCS-KISKUN MEGYEI ELLENİRZÉSI IRODA - KECSKEMÉT SZÁMVEVİI JELENTÉS Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl 2008. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika óvodavezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010 Bak Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató 1 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA... 5 2.1. A fenntartói

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 6. módosítás 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE PREAMBULUM 8. I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 A Fenntartó: Eger-Egerbakta-Egerszalók-Demjén Intézményfenntartó Mikrotársulás 3300 Eger, Dobó tér 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (gesztor

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-11/2007. MELLÉKLETEK:6 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 366/2007. Kth Önkormányzati feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 590-2/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tevékenységének félidős

Részletesebben

Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Gyomaendrőd, 2012.

Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Gyomaendrőd, 2012. Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde Gyomaendrőd, 2012. 1 Várfi András Gyomaendrőd Város

Részletesebben

1. Cím: Miniszterelnöki Hivatal

1. Cím: Miniszterelnöki Hivatal A "Miniszterelnökség" fejezet a miniszterelnök munkáját, a kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő szervezetek költségvetését tartalmazza.

Részletesebben

MUNKATERVE 2016. évre

MUNKATERVE 2016. évre A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATERVE 2016. évre Készítette: Vonáné Pásztor Éva Máriapócs, 2016. január 14. H-4326 Máriapócs Kossuth tér 2. Tel.:(00)(36)42-385533; e-mail: mpocskonyvtar@citromail.hu

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010 ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT OM AZONOSÍTÓ: 034374 AZ ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010 ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A módosításokkal egységes szerkezetben 2009. január 26. SZKTT Közoktatási Intézménye SZMSZ Tartalomjegyzék

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4.

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 1 I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 2 Osztani magad hogy így sokasodjál, kicsikhez hajolni hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot,

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006.

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Kövy Sándor Általános Iskola Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék 2007. december 17. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 110/2007. (XII. 5.) Kgy. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 6 (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Cegléd INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2 T a r t a l o m j e g y z é k 3 4 11. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Iskolai

Részletesebben

(A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

(A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) ÓZD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 1 Az Ózd kistérség önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 31-én tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2 Ügyiratszám: 4871-2/2012 Előterjesztés Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 31-én tartandó ülésére Napirend: Szabályzat

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998 (XII.15.) Kt. számú rendelet módosítására

RENDELETTERVEZET. az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998 (XII.15.) Kt. számú rendelet módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998 (XII.15.) Kt. számú rendelet módosítására Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth úti Óvoda 5430 Tiszaföldvár Kossuth út 124. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatálya kiterjed Tiszaföldvár Város Önkormányzat által fenntartott Kossuth úti Óvoda működésére Az alkalmazotti

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kékes Mária Kovács Bernadett 2013. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről. 1. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről. 1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

Kecskemét, 2007. április 20.

Kecskemét, 2007. április 20. BESZÁMOLÓ A KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2006. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Kecskemét, 2007. április 20. 1 BEVEZETÉS Az integrált Kecskeméti Főiskola hetedik gazdasági évét zárta 2006-ban. A Felsőoktatási törvény

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Diákotthon és Kollégium csatolása

Részletesebben

Szöveges indoklás a Nemzeti Szakképzési Intézet 2005. évi számszaki beszámoló jelentéséhez

Szöveges indoklás a Nemzeti Szakképzési Intézet 2005. évi számszaki beszámoló jelentéséhez Szöveges indoklás a Nemzeti Szakképzési Intézet 2005. évi számszaki beszámoló jelentéséhez Az intézmény neve: Nemzeti Szakképzési Intézet Törzskönyvi azonosító száma: 325235 Honlapjának címe: www.nszi.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG ÖNKORMÁNYZAT Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG Közmeghallgatás keretében adtak tájékoztatást a BÁCSVÍZ Zrt. vezető szakemberei

Részletesebben