Előterjesztés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának október 13-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. október 13-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: /2009. Előterjesztés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának október 13-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények 2008/2009. tanévi munkájáról szóló beszámolók és a 2009/2010. tanévi munkatervük elfogadása Az előterjesztést készítette: Hidvégi Péter, közoktatási referens Humánszolgáltatási Főosztály A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kt.) 104. (5) bekezdés alapján a közoktatási intézmény tanévenként egy alkalommal kötelezhető arra, hogy fenntartójának tevékenységéről átfogó beszámolót adjon. Emellett a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelete 4. számú melléklete értelmében a közoktatási intézmények munkatervét/munkaprogramját a közgyűlés által átruházott hatáskörben a szakbizottság hagyja jóvá. Ennek értelmében az előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő valamennyi közoktatási intézmény előző tanévi beszámolóját és az idei munkatervét tartalmazza. A közoktatási intézmények a jogszabályi követelményeknek megfelelő tartalommal és határidőre elkészítették a 2008/2009-es tanévre vonatkozó beszámolójukat, valamint a 2009/2010-es tanév munkatervét. A beszámolókból általánosságban megállapítható, hogy az intézmények dolgozói és vezetői tudásuk legjavát adva igyekeztek a feladatokat ellátni és a soron következő tanévben is az új kihívásoknak maximálisan megfelelni igyekeznek. A 2008/2009-es tanév beszámolói intézményenként az alábbiakban foglalhatóak össze. I. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) igen tartalmas a nevelő oktató munka szinte minden szeletére kiterjedő beszámolót készített. A 2007 júliusi összevonással létrejött intézmény három, korábban önálló intézmény összevonásával jött létre. A második közös tanévet sikerült a tudatosan tervezett szakmai program mentén sok munkával eredményesen zárni. A kitűzött célok alapvetően teljesültek. Az oktatási Hivatal átfogó ellenőrzést végzett az intézményben március és április hónapban, melynek igen pozitív megállapításai voltak az iskola egészére vonatkozóan. A komprehenzív iskolát az intézmény igazgatója és vezetősége megfelelő együttműködéssel a teljes közalkalmazotti körrel - kiváló szakértelemmel, elkötelezettséggel, az állandó fejlesztés igényével irányítják, s tapasztalatom szerint eredményesen. Az idézet a vizsgálatot

2 végző szakembertől származik, akinek megállapításai több ponton is összecsengenek az intézmény célkitűzéseiben megfogalmazott törekvéseivel. Az iskola, mint a Pannon Szakképzés Szervezési Társulás tagja nem csak Baranya megye, de a Dél-dunántúli régió jelentős szakképző intézménye is. A szakmai fejlesztés ennek megfelelően létkérdés, a munkaerő-piaci igényekhez igazodó szakmai kínálatra és képzési struktúra kialakítására törekedett az iskola. Ehhez fenntartói támogatást is kaptak. Az elméleti oktatáshoz jól felszerelt tantermeket alakítottak ki, a gyakorlati oktatásban pedig korszerű tanműhelyek és újonnan beszerzett eszközök állnak rendelkezésre. (Targonca, önjáró karos munkaállvány, zsaluzatok, stb.) Az iskola jeleskedett a nyílt napok, szakmai bemutató és népszerűsítő rendezvények szervezésében is az elmúlt tanévben. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal differenciált módon, az optimális segítségnyújtás feltételeit megteremtve foglalkozott a tantestület. Az intézmény 2008/2009. éves munkája sikeres és eredményes volt, figyelembe véve a szerteágazó igen sokrétű feladatokat, a célkitűzéseiket jó színvonalon teljesítették. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) beszámolójában kiemelkedő jelentőségű, hogy valamennyi szakfeladatot ellátták, a kötelező feladatokon kívül azonban más tevékenységre az anyagi eszközök korlátai miatt nincs lehetőségük. Jó kapcsolatokat alakítottak ki a Pécsváradi Kistérségi Társulással, így a vonzáskörben mintegy 400 gyermeket látnak el. A szakiskolai tagozaton háromszoros túljelentkezés volt az elmúlt évben. Ez az adat is jelzi, hogy az intézmény szakmai munkája megalapozott és jól felkészült szakemberekkel végzik a nevelő oktató munkát. Az intézmény vezetése figyelmet szentel a szakmai kínálat továbbfejlesztésére is, így a következő tanévtől új szak indítását tervezi az iskola vezetése. A falusi turizmus, vendéglátó szak reményeink szerint piacképesebbé teheti a képzési kínálatot, és a sérült tanulók számára új perspektívákat nyithat meg a munkaerő-piacon is. A tanév során igyekeztek figyelembe venni a szülői szervezetek, diákönkormányzatok (iskolahasználók) véleményét a munkarend és a belső szabályzatok elkészítésénél. A pedagógiai programot és a helyi tantervet minden esetben az igényekhez igazítva alakították ki, szükség esetén változtattak az aktualitásoknak megfelelően. A szakiskolában bevezették és alkalmazták a korszerű technikai eszközöket és a szakiskolai kerettantervet. A javuló tanulói teljesítmények és szülői visszajelzések egyértelművé tették a pozitív fejlődést az intézmény munkájában. Az iskola 2008/2009. éves munkája összességében jónak mondható, a kitűzött célok jelentős részben teljesültek. A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) a tanév értékelésében kiemelte az eredményes szakmai munka mellett, a tanév főbb súlypontjait. Nevezetesen a családi nevelés támogatását és a szociális nevelést, a színvonalas szakmai képzést, oktatást valamint a megfelelő tanulási technika elsajátítását a tanulóknál. A szülői és tanulói elégedettségmérő kérdőív, melyet a fenntartónak is megküldtek meglepően pozitív képet rajzolt az iskolára és nevelőtestület egész kollektívájára vonatkozóan. Az intézményben két negatív, napjainkban a közoktatásban is terjedő jelenségre is fel kell hívni a figyelmet. Az egyik az agresszió különféle megnyilvánulásai, melynek több formája is terjedőben van. A verbális agresszió mellett a fizikai bántalmazás a konfliktusok kezelésének drasztikus módjaként terjed az intézményben. Különféle konfliktus kezelő tréningek látogatásával egyéni módszertani felkészítő programokon vesz részt a tantestületből több kollégájuk is, hogy a megfelelő pedagógiailag releváns módszerrel legyen képes felvenni a küzdelmet ezzel a jelenséggel. Az agresszió, amikor az ember önmaga ellen fordul a legsúlyosabb következményeket okozhatja. Jelentős az utóbbi időben terjedő másik probléma a lopások megszaporodása, mely főleg a 2

3 kollégiumban és a nagyobb tanulóközösségekben veszélyes. A felderítési arány javul, de mindig vannak olyan esetek, melyek elgondolkodtatják tantestületet és az erkölcsi nevelés hiányosságaira mutatnak rá. A pozitívumok szerencsére elnyomják az esetenként megnyilvánuló problémákat. A húsipari szakmai versenyen sikerrel szerepeltek diákjaik. Az országos pék verseny lebonyolításában az iskola tevékenyen részt vállalt, kollégiumot biztosított a versenyzők számára. A műszaki képzésekhez ma már nélkülözhetetlen informatikai eszközellátottságot tovább sikerült növelnie, mely a tanulók ez irányú felkészültségében is megmutatkozott. Az intézményben jó tanulmányi eredményért kiváló közösségi munkáért mintegy 75 alkalommal kaptak a tanulók dicséretet, elismerést. Az iskola vezetése nagy hangsúlyt helyezett a jutalmazásra is, mint a motiváció biztosításában egyik legfontosabb tényezőre. Az intézmény 2008/2009. évi nevelő oktató munkája sikeres, eredményei jó színvonalú pedagógiai munkáról tanúskodnak. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) beszámolója az intézmény átfogó elemző bemutatását és a meglévő problémák kendőzetlen felvetését tárja elénk. A 2008/2009-es tanévben a legfontosabb feladatnak a viselkedési/magatartási zavaros és deviáns tanulók beilleszkedésének segítését, a problémák legalább részleges megoldását tűzte ki célul az intézmény. További terv volt a szociális és életviteli kompetencia fejlesztése, valamint a pályaorientáció a társadalomba való beilleszkedés elősegítése. A felnőtté válás a sérült gyermekek esetében különös figyelmet és adott időszakban gondoskodást követel meg a gyógypedagógustól, hogy az átmenet nehézségei ne jelentsenek megoldhatatlan feladatot a tanulóknak. Az önálló életvezetés megtanítása a tanulók segítése gyakran a nem éppen együttműködő szülőkkel különösen nehéz feladat. Az életvezetéshez tartozó további feladat, hogy az életpályára kiterjedően hosszú távú elképzelései és tervei legyenek a sérült embereknek is. A realitások figyelembevételével megfelelő módszertani kultúrával sok tanulónál értek el kimagasló eredményeket. A gyógypedagógiában általában, de a szakképzést is végző iskolákban különösen fontos, hogy a vezetés kellő súlyt helyezzen a módszertani megújulásra a differenciált és kooperatív technikák, tanulásszervezési eljárások alkalmazására. Kiemelésre kívánkozik az alsós és a szakiskolai munkacsoport, akik számos újítással, kooperatív technikákkal jelentős eredményeket értek el a tanulóknál. A testnevelés és sport, valamint a kollégiumi munkacsoport az egészséges életmód és a magatartási problémák kezelése terén értek el az adott korosztályban sikereket. Az iskola minőségirányítási munkája az IMIP-hez (Intézményi Minőségirányítási Program) igazodva rendszeres értékelés formájában valósul meg. Több területen is új ötletek realizálásával sikeresen aktivizálták a tanulókat. (Pl. KRESZ vetélkedő, rajzpályázatok, takarítási verseny, stb.) A tanulmányi versenyeredmények tekintetében is több első helyet, illetve második és harmadik helyet is szereztek az intézmény diákjai. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal egyéni foglalkozási terv és konzultáció, korrepetálás keretében foglalkoznak az iskolában. Az intézmény 2008/2009. évi munkája eredményesnek ítélhető. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) beszámolója arról ad számunkra átfogó képet, hogy viszonylag kicsi, de pedagógiai, gyógypedagógiai szempontból annál jelentőségteljesebb intézmény szakmai munkája egy tanítási évre vonatkozóan milyen prioritások mentén valósul meg. A mintegy 40 fős tanulói létszám a speciálpedagógia szinte minden ágában feladatot ad az iskola számára. Felismerték a mozgás és a sport lehetőségeit a rehabilitációs munkában és a nevelő oktatásban, melynek következtében rendszeres úszásoktatásra került sor a siklósi uszodában, valamint figyelemre méltó a gyógylovaglás 3

4 bevezetése és rendszerbe állítása bizonyos mozgásszervi akadályozottság terápiás kezelése érdekében. Az év során a Honvédelmi Minisztériumtól sikerült bizonyos inkurrens anyagok beszerzése is, melyek a kiegészítő foglalkozásokon javítják jelentős mértékben a nevelők munkáját. (Tábori székek, ágyak, asztalok.) Kiemelt cél volt a tanulók testi és lelki egészségének, fejlesztése a különböző tevékenységi formáknak a bevezetése és rendszerszintű alkalmazása a foglalkozásokon. Az önállóság és az önellátás képességének kimunkálása szintén folyamatos célkitűzése az intézménynek, a tanulók egy részénél az önellátás megtanulása egyben a maximális teljesítményt is jelenti. A közösségi nevelés részben a munkatevékenységben, részben az alkalmazkodó képesség fejlesztésében nyilvánult meg az elmúlt tanévben, mint jelentős prioritás. A tehetséggondozás a sajátos nevelési igényű tanulóknál is állandó pedagógiai feladat. A versmondó versenyeken való szereplés különösen sikeres volt. (A Felfénylő szavak regionális versmondó versenyen II. és III. helyezést értek el az iskola tanulói.) Megállapítható, hogy az intézmény 2008/2009. évi munkája eredményes és sikeres volt több területen az iskola tanulói jelentős fejlődést mutattak. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) beszámolója az elmúlt tanévről a munkaközösség vezetők értékelését, valamint Csala Nándor leköszönő igazgató több évet átfogó szakaszzáró értékelését tartalmazta. A korai fejlesztés, óvodai munkacsoport jelentős munkát végzett a különböző képességfejlesztések és a későbbi pedagógiai munkával nem pótolható szenzitív fejlesztések területén. Az óvoda körzeti feladatokat is ellátó intézmény. Az általános iskola igen jó teljesítményt nyújtó, az alapfeladatokon túlmutató fejlesztő munkát végzett. A nem szakrendszerű oktatás bevezetésével az 5. évfolyamon a tanulók életkori és mentális állapotának megfelelő fejlesztés valósulhatott meg. Az iskolai munka monotonitásának ellensúlyozására minden hónapban valamilyen a diákokat mozgósító rendezvény megrendezésére sor került. ((kulturális délutánok, farsangi bál, tornabemutató, anyák napja, tanulmányi versenyek, stb.) A speciális szakiskola jól használta ki a rész-szakképesítések bevezetéséből adódó lehetőségeket a diákok képzésében. A szakmai alapozó programot követően a szakképzési modulokat sikerrel sajátították el a tanulók. A megszerzett OKJ-s bizonyítványokkal lényegesen jobb esélyük van végzett tanulóiknak a munkaerő-piacon is az elhelyezkedésre. Sajnálatos, hogy a munkáltatók egy része előítélettel tekint a tanulók felkészültségére, szakmai megfelelésére, s nem szívesen alkalmazza őket. Ezen a területen jelentős előrelépésre, bizonyítási lehetőségekre és szemléletváltásra van szükség a társadalomban is. Az intézmény 2008/2009-es beszámolója jó színvonalú eredményes szakmai munkát mutat be, melyet megyeszerte elismeréssel illetnek szakmai körökben is. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) 2008/2009. tanévi beszámolója színvonalas szakmai munkáról tanúskodik. Intézményegységekre és konkrét feladatokra bontva részletesen tárgyalja azokat a tevékenységeket, melyeket az intézmény évek óta magas színvonalon végez, ugyanakkor több területen is önként vállalt pályázati és egyéb feladatokkal igyekeztek Baranya megye óvodáinak, általános iskoláinak és a középfoknak is megfelelő segítséget, támaszt nyújtani egyre szűkülő anyagi kondíciók mellett. A szakszolgálati tevékenységben prioritást élveztek a kistérségi feladatok, alkalmazkodva a közoktatásban meglévő folyamatokhoz. Kistérségi megállapodások alapján szinte minden szakszolgálati feladatellátásban szerepet vállaltak sokszor erőn felüli teljesítéssel, áldozatvállalással. További kiemelésre kívánkozik még ezen a területen is a HEFOP Tét az esély! pályázat fenntarthatóságának biztosítása, mely a 4

5 továbbműködtetési kötelezettségen kívül a szakmai fejlesztést is segítette. Igen nagy feladat volt a továbbiakban a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása, az oktatási intézményekben annak a módszertani kultúrának, szakmai töltekezésnek a segítése, mely ezen a területen kedvező hatást válthat ki. Az iskolai kudarcok és annak következményei egyre erőteljesebben vizsgált problematikus területei közoktatásunknak. Ebben is az iskolák jelentős segítséget kaphattak az intézménytől. Az intézményi IMIP (Intézményi Minőségirányítási Program) elterjesztésével, szaktanácsadással álltak az érdeklődő iskolák rendelkezésére. A Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok munkájában elsősorban a minőségfejlesztés és a kultúrafüggetlen teszteljárás elsajátítása és alkalmazása jelentette a legnagyobb feladatot. A sajátos nevelési igényű tanulók pályaválasztásának segítése szintén előtérbe került az elmúlt tanévben. A nevelési tanácsadásnál az egységes munkamódszer folyamatos kialakítása, az azonos eszközrendszer létrehozása volt a fő cél. Önálló feladatként jelenik meg a szakszolgálati feladatellátásban a pályaválasztási tanácsadás. Ennél a szolgáltatásnál is a kistérségi feladatellátás dominált. Hangsúly áthelyezéssel bekerültek a tanácsadás eszközrendszerébe a munkaerő-piaci ismertek is, valamint a szülők, pedagógusok megfelelő tájékoztatása, felkészítése. Gyakoribbak voltak a szülői értekezletek, tájékoztatók is, a cél az volt, hogy minden tanuló, akinek szüksége volt segítségre kapjon tájékoztatást, és a megfelelő szakemberhez irányították. (pszichológus, tanácsadó) A Szakmai szolgáltatást végző intézményegység több területen is fejlesztette tevékenységét. A kistérségi feladatellátáson kívül a megyeszékhelyen és mikrotérségi decentrumokon is voltak rendezvényeik. Elsősorban a különféle akkreditált továbbképzéseket kell kiemelni, mint a pedagógusok számára legfontosabb helyben elérhető szolgáltatásokat. A továbbképzési kínálat minden évben eljut az intézményekhez és az abban található képzések megrendelhetők az iskolai pedagógusok részére. Jelentős volt továbbá a mérés, értékelés területén végzett szakértői és szaktanácsadói munka is, mely az iskolai hozzáadott érték mérésében, mint a fenntartók számára súlyponti kérdésnek a meghatározásában jelentett segítséget az oktatási intézményeknek. Az idegen nyelvi oktatásban elsősorban az angol tanári módszertani központ volt az iskolák segítségére. Jelentős volt a különböző szakmai műhelyek rendszeres találkozója, melyek egy-egy területen adtak naprakész ismereteket és módszertani segítséget a pedagógusok részére. Ilyen volt a Tanítók klubja, Veronika zeneprojekt, Osztályfőnöki munkacsoport, Kompetencia alapú oktatást segítő műhelyfoglalkozások, Óvoda-iskola átmenet támogatása, hogy csak a legfontosabbak közül néhányat említsünk. A munkaügyi központtal közös projekt volt a mentortanár program, mely az egész régiót átfogva új módszereket és kollégákat vont be elsősorban az iskolai lemorzsolódás megelőzése és a szakmatanulás elősegítése érdekében a közoktatás különböző szintjein. A munkanélküli pedagógusokból válogatott csoportok a munkaerő-piaci alap támogatásával munkaviszonyban segítették az iskolai pedagógusok munkáját. Korrepetálás, családlátogatás, szociális munka, pályaválasztás segítése volt a fő feladatuk. Az ehhez szükséges képzéseket a szakmai szolgáltatás keretében akkreditált tanfolyamokon sajátították el a résztvevők. A program még nem zárult le, sikere az előzetes értékelések alapján nem kétséges. A továbbiakban jelentős az egész megyét átfogó tevékenység a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek adatainak és a sikerrel szereplő tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazásának előkészítése, lebonyolítása. A több mint tízezer tanuló adatainak rögzítése és a leválogatás nem kevés adminisztratív munkát is jelent az intézmény számára. A pedagógiai tájékoztatás, könyvtári munka szintén egyedülálló szakkönyvállománnyal és rendelkezésre állással segíti a megye pedagógusainak munkáját. A pályázati munkában a HEFOP es Kompetencia alapú oktatás elterjesztése című korábbi pályázat továbbműködtetése és a csatlakozó intézmények hálózati működésének segítése állt a középpontban. A Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 2008/2009. évi beszámolója kimagasló színvonalú szakmai munkáról ad képet az olvasó 5

6 számára, a megye valamennyi közoktatási intézménye profitál szolgáltatásaikból szakmai segítségük régiós hatókörben is érvényesül. II. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények 2009/2010-es munkatervei jól tükrözik a megye és a Dél-dunántúli régió közoktatás és szakképzés fejlesztés tekintetében megfogalmazott célkitűzéseit. A munkatervek áttanulmányozása alapján megállapítható, hogy a feladatok végrehajthatók és ellenőrizhetők. A feladatmegosztásban érvényesül az arányos terhelés és a munkamegosztás elve. A munkaterveknek tükrözniük kell a nevelési-oktatási intézmények alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatokat és vállalásokat, valamint azok megfelelő szakmai szakaszolását pedagógiai, módszertani ütemezését is. A munkaterveknek adott esetben tükrözniük kell az esetlegesen vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítését, a jogszabályban rögzített feladatok maradéktalan teljesítését is. (Pedagógiai szakszolgálatok.) Az egyes intézmények munkaterveit áttanulmányozva megállapítható, hogy jól tervezett, reális, megvalósítható, az élet követelményeinek megfelelő célkitűzéseket tartalmaznak. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) munkatervében a 2009/2010-es tanév fő célkitűzései az alábbiakban foglalhatóak össze: 1. A Pannon Szakképzés Szervezési Társuláson belül az intézményre háruló feladatok végrehajtása. Együttműködés a társulás intézményeivel. A szakképzések indításánál a munkaerő-piaci igények maximális figyelembe vétele. 2. Pedagógiai szakmai kapcsolat kialakítása a Mohács Térségi AMK iskoláival, munkaközösségeivel. 3. A moduláris képzés tartalmi és formai követelményeinek való megfelelés. Az érintett tanulók, szülők, gazdasági szervezetek tájékoztatása. 4. Külföldi szakmai projektek megvalósítása: (Leonardo mobilitási pályázat, Leonardo partnerségi pályázat, Grundtvig tanulási kapcsolatok) 5. Az intézményt bemutató angol és német nyelvű cd készítése 6. Az intézményi honlap tartalmi/formai megújítása 7. Pedagógus teljesítményértékelés, kompetenciamérés végrehajtása ((IMIP) 8. A tanulói magatartás javítása, iskolai agresszió visszaszorítása, hátrányos helyzetű tanulók fokozatos felzárkóztatásának segítése 9. Országos rendészeti tanulmányi verseny döntőjének megrendezése 10. Érettségi vizsgák és szakmai vizsgák megszervezése 11. A sportmalommal szembeni ingatlan megvásárlása, a szabadtéri testnevelés és raktározás feltételeinek megteremtése. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) munkatervében a 2009/2010-es tanév fő célkitűzései az alábbiakban foglalhatók össze: 1. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának folyamatos fejlesztése a jogszabályváltozások nyomonkövetése és a munkatervben ezek átvezetése. 2. A szöveges értékelés bevezetésének előkészítése és bevezetése az évi LXXIX. törvény 70. -a első három bekezdése alapján. 3. Felkészítjük a sajátos nevelési igényű tanulókat az OKJ szerinti szakmatanulásra és a szakmai vizsgára. 6

7 4. Idegen nyelv oktatása a pályaorientációs szakaszban a tanulók képességeihez igazodva. 5. A szakszolgálati feladatellátás tárgyi feltételeinek biztosítása. 6. Számítástechnika oktatásának korszerűsítése, új számítástechnikai terem kialakítása. 7. Az intézmény teljes dokumentációs rendszerének felülvizsgálata, szabályzatok korszerűsítése, jogszabályváltozások nyomonkövetése. 8. Rehabilitációs, habilitációs foglalkozások megszervezése, a tanulók meglévő illetve hiányzó képességeinek fejlesztése. 9. A tanév kiemelt nevelési feladata az egészséges és kultúrált életmódra nevelés, beilleszkedés az épek többségi társadalmába. A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) munkatervében az alábbi főbb pontokat kiemelve megállapítható az iskola színvonalas szakmai munkája a nevelő-oktató munka szinte valamennyi területén tetten érhető. 1. Az intézményben minőségbiztosítási programot vezetnek be, illetve fejlesztenek ki a szakképzés igényeihez igazodóan. 2. A szakképzési rendszerben várható változások átvétele, a Pannon SZASZET irányelveinek figyelembevételével. 3. Tervezik az iskola pedagógiai programjának módosítását elsősorban a változó világ változó igényeihez való alkalmazkodással. 4. Az iskolai sportkör fejlesztése. 5. Digitális tananyagok kidolgozása és alkalmazása a közismereti és a szakmai tantárgyakban. 6. Diáknap szervezése az eddigieknél aktívabb diák részvétellel. 7. A szakképzésben a munkavállalásra felkészítő programok fokozatos beépítése a tantárgyi blokkokba. 8. Ellenőrzési terv felülvizsgálata, a helyettesítési, óralátogatási terv elkészítése. A gyakorlati helyek ellenőrzése. 9. Az intézmény külső kapcsolatainak fejlesztése részben a Pécsváradi Kistérség -el, részben a Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság -gal, valamint a szakképzési hozzájárulásban eddig jeleskedő fő támogatóinkkal. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) 2009/2010-es tanévre szóló munkaterve az alábbi prioritásokat tartalmazza: 1. A korosztályt érintő magatartási problémák megelőzése a kezdő szakaszban, felsőbb évfolyamokon pedig elsősorban pedagógiai eszközökkel, módszertani megoldásokkal a kezelésük megoldása. 2. A szociális, életviteli és környezeti kompetenciák területén a már korábban elkezdett munka folytatása. 3. Partnerkapcsolatok erősítése, kiemelten a szülőkkel, gyermekjóléti és családvédelmi szolgálatokkal, önkormányzatokkal. Az együttműködés a speciálpedagógia eredményességének egyik legfontosabb alappillére. 4. Súlyponti elem munkatervükben az önképzés, a jó gyakorlatok elsajátítása, módszertani kultúra fejlesztése. 5. Korábbi bevált hagyományok ápolása, őrzése, folytatása. 6. A kompetencia alapú oktatás további bevezetése, fokozatos átvétele az eddig még nem érintett osztályokban. 7

8 A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) a 2009/2010-es tanévre az alábbi főbb célkitűzéseket fogalmazta meg: 1. A tanulók egyéni állapotának megfelelő harmonikus személyiség kialakítása, fejlesztése, egyéni fejlesztési tervek készítése. 2. A testi és lelki egészség kimunkálása, a speciálpegógia eszközrendszerével. 3. A gyógypedagógia területén elért, ellenőrzött és a hazai tudományos közvélemény által ajánlott új kutatási eredmények befogadása és lehetőség szerinti alkalmazása nevelő oktató munkában. 4. A művészeti nevelés továbbfejlesztése, a kézműves szakágazat továbbfejlesztése. 5. További sportversenyeken való részvétel a tanulóknak az eddiginél nagyobb arányú aktivizálása ezen a területen. 6. Az életvitel, háztartási ismereteknek legalább az önellátás szintjéig történő elsajátíttatása a tanulókkal. 7. A gyermek és ifjúságvédelmi munka fejlesztése külső szakemberek bevonásával. (védőnő, iskolaorvos, rendőr) 8. Ünnepélyek rendszerének kiépítése, országos, helyi és iskolai ünnepek és jelentőségük megismertetése a gyermekekkel. 9. Az iskola erősíteni szeretné kapcsolatait a szülőkkel, a gyermekek fejlődéséről rendszeres tájékoztatást készítenek a szülők számára, családlátogatások, az intézmény életének bemutatása a szülőknek, fontos célkitűzésük. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) 2009/2010-es tanévre szóló munkaterve az alábbi prioritásokat tartalmazza: 1. Az intézmény 2010-ben ünnepli 50 éves fennállását. Ennek méltó módon való megünneplése kiemelt célkitűzés. 2. Az egységes gyógypedagógiai módszertani központ átszervezésével a szakszolgálati feladatkör hatékonyabb és racionálisabb ellátása. 3. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának megoldása a térségben együttműködési megállapodások keretében. 4. Egyéni fejlesztési tervekhez igazodó színvonalas szakmai munka végzése az iskola valamennyi intézményegységében. 5. Az informatikai eszközök alkalmazása az iskolai munkában a lehető legtöbb területen a gyors és hatékony ügyintézés érdekében. 6. Az érvényben lévő pedagógiai dokumentumok (pedagógiai program, helyi tanterv) alapján a lehető legoptimálisabb fejlesztési módszerek és eszközök alkalmazásával javítani kívánják az iskola szakmai munkájának színvonalát. 7. A tanórán kívüli programokkal színesíteni kívánják a tanulók mindennapi tevékenységét. 8. Életpálya-építés és szociális életviteli, gyakorlati ismeretek kompetenciaterületen a korosztálynak megfelelő felkészítést kívánnak végezni. 9. A helyi ünnepekhez, megemlékezésekhez intézményi szintű kapcsolódással kívánnak hozzájárulni. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) 2009/2010-es tanévre vonatkozó munkatervében fő célkitűzésként jelölte meg a kompetencia alapú oktatás elterjesztését, az ehhez kapcsolódó egész életen át tartó tanulás megalapozását, különös tekintettel az életpálya építésre, az esélyegyenlőségre és az egyenlő hozzáférés biztosítására az oktatási intézményekben. További cél, a korszerű közoktatási környezet megteremtése, intézményi infrastrukturális fejlesztések segítése, a kapcsolódó 8

9 szakmai munka koordinálása. A célkitűzések összefoglalva az alábbi pontokban jeleníthetők meg: 1. Pályaorientációs, karrier-tanácsadási és pályakövetési szolgáltatások fejlesztése. 2. A pedagógusok munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének javítása, orientációs átképző programok támogatása. 3. A hátrányos helyzetű és roma tanulók integrált oktatásának támogatását célzó deszegregációs programok alkalmazása az iskolai munkában. 4. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának követése, továbbtanulásának és későbbi pályaválasztásának vizsgálata. 5. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, együttnevelésének támogatása. 6. A nemzetiségi oktatás feltételrendszerének fejlesztése. 7. A migráns tanulók integrált oktatásának támogatása, az interkultúrális nevelés feltételeinek javítása az oktatási intézményekben. 8. Iskolapszichológiai szolgáltatás kialakítása, kibővítése, szakmai megerősítése. 9. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság munkájának megerősítése a diagnosztizáló és a tanácsadó munka feltételeinek javítása. 10. A korai fejlesztés és gondozás, gyógypedagógiai tanácsadás, egyéni fejlesztési tervek alapján való realizálása. 11. A nevelési tanácsadó munkájának szakmai megerősítése. (pszichológus munkatársak felvételével és tárgyi eszközök biztosításával) 12. Logopédiai ellátás megszervezése és szakmai felügyelete. 13. Fejlesztő iskolai oktatás végzése a halmozottan sérült gyermekek fejlesztő oktatása. 14. A szakmai szolgáltatások területén a pedagógiai mérés és értékelés segítése, mérőeszközök, tesztek biztosítása igény szerint. 15. Szaktanácsadás végzése a pedagógiai kultúra fejlesztése az intézményekben. 16. Pedagógiai tájékoztatás, tudatos sokoldalú szolgáltatói marketing végzése. 17. Igazgatási pedagógiai szolgáltatás. Iskolafenntartók és vezetők fenntartási, intézményműködtetési, irányítási ellenőrzési munkájának szakmai segítése. 18. Pedagógus képzések, önképzések segítése, szervezése. 19. Pedagógiai szakkönyvtár és angol tanári módszertani központ további működtetése és lehetőség szerinti fejlesztése. Tisztelt Bizottság: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények 2008/2009-es tanévre vonatkozó beszámolói, valamint a 2009/2010-es iskolai évre bemutatott munkatervei a realitásokra épülnek, fejlesztési céljaik a nevelő-oktatás minőségi fejlesztését helyezik középpontba. A beszámolók és a munkatervek teljes dokumentumai a Humánszolgáltatási Főosztályon megtekinthetők. Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási és Kulturális Bizottsága a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő: - A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) - A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) 9

10 - A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) - A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) - Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) - Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) - A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) intézmények 2008/2009. tanévi beszámolójáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. Határidő: a közlésre azonnal Felelős: Dr. Bokor Béla, a bizottság elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási és Kulturális Bizottsága a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő: - A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) - A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) - A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) - A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) - A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) - A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) - A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) intézmények 2009/2010. tanévre szóló munkatervét jóváhagyja. Határidő: a közlésre azonnal Felelős: Dr. Bokor Béla, a bizottság elnöke Pécs szeptember 30. Dr. Bokor Béla 10

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

Szakiskolai fejlesztési program 2006 2009. Tanulmánykötet

Szakiskolai fejlesztési program 2006 2009. Tanulmánykötet Szakiskolai fejlesztési program 2006 2009 Tanulmánykötet Szakiskolai Fejlesztési Program 2006 2009 Tanulmánykötet Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Budapest, 2010 Szerkesztette: Gál Ferenc

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja Ikt. sz.:19/2009 A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja 2009. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés: a dokumentum forrásai és hatálya 5. o. I. Az iskola pedagógusainak küldetésnyilatkozata 5. o. 1. Hagyományaink

Részletesebben

A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja

A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja 1. számú melléklet A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja Nemcsak az a hasznos, ha pénzt gyűjtünk, de az is, ha egészséget szerzünk, mert az egészség talán inkább, mint a vagyon

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2014 T a r t a l o m j e g y z é k I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. Tartalom Küldetésnyilatkozat 5 1.2. Jövőkép 5 1.3. Általános ismeretek az iskoláról

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2013 Bevezető 1. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium telephelyei: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 2750

Részletesebben

Intézményi Önértékelés

Intézményi Önértékelés Intézményi Önértékelés Pedagógus, vezető, Intézmény elvárások Belső Ellenőrzési Csoport 2015. szeptember 30. Készítette: BECS és Erdei Gyula igazgató Kompetencia A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Helyi Pedagógiai Program Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem, hogy munkálkodjon, alkosson, teremtsen. / Széchenyi István: Por és sár / KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR - PÉTERFY SÁNDOR

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

JELKY ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA

JELKY ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA JELKY ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM (ELSŐ RÉSZ) Tartalomjegyzék PEDAGÓGIAI PROGRAM...1 I. Az iskola rövid története... 5 II. Jogi státusz...8

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV

NEVELÉSI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV Érvényesség: nevelőtestületi döntés szerint 2015. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK 1. sz. melléklet ÖMIP célok ARÉNA ÓVODA A fenntartó minden intézményre érvényes céljai: - Az óvodák programkínálatukkal, családias

Részletesebben

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015.

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015. tanterv A helyi tanterv biztosítja, hogy alsó tagozaton a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre,

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest,

Részletesebben

A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jászberény 2013.

A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jászberény 2013. A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jászberény 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 8.oldal 1.1 Jellemző adatok 8.oldal 1.2 Az iskola

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk:

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk: Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 Nevelési terv... 8 1. Alapelvek, célok, értékek... 11 2. Nevelési feladatok... 15 2.1. Személyiségfejlesztés... 15 2.2. Az intellektuális szükségletek kialakítása,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Bíró Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 26. Összeállította: A Bíró Lajos Általános Iskola Nevelőtestülete 1 1. Nevelési Program 1. Iskolánkban folyó nevelő-oktató

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP)

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet (Táncsics Mihály) A TÁNCSICS MIHÁLY Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Veszprém, Eötvös u. 1. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) 2011.

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

2014. Pedagógiai Program. PJSZSZ Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 2014. 09. 01.

2014. Pedagógiai Program. PJSZSZ Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 2014. 09. 01. 2014. Pedagógiai Program Tudjátok merre van Szentendre? Ez a kis város a Duna jobb partján fekszik, Buda, Visegrád és Esztergom között Gyönyörű táj! A városka előtt a Kis-Duna, szemünk előtt termékeny

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ 3. oldal BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6. oldal Intézmény adatai 6. oldal Intézmény szervezeti felépítése 9. oldal Az óvoda jellemzői

Részletesebben

Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája

Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős 1 Tartalom 1. A pedagógus önértékelése... 3 1.1. Bevezetés... 3 2. A pedagógus

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM 2011. SZLTISZK_PP_Nevelési Program_2011 1/90 Tolna Megye

Részletesebben

Szám: 2267/2005. Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005. november 9-i ülésére

Szám: 2267/2005. Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005. november 9-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 2267/2005. Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005. november 9-i

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Minőségirányítási Program Orosháza 2011 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény rövid bemutatása...4 2. Orosházi Református Kéttanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Cegléd INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2 T a r t a l o m j e g y z é k 3 4 11. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek valóra váltani a lehetőségeit. / Erich Fromm / TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése 70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya megye

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó részek) 2011. évi közoktatás és a szakképzés új és

ELŐTERJESZTÉS (a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó részek) 2011. évi közoktatás és a szakképzés új és ELŐTERJESZTÉS Borsod-Abaúj-Zemplén Megye iskolarendszerű szakképzésének átalakítására (a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó részek) A 2011. évi hazai jogalkotás folyamatában

Részletesebben

Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata

Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata melléklet Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1. A KÖZOKTATÁS

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 28. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programja 2014 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ I.1. Az iskola küldetésnyilatkozata I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskolai és autista tagozat) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 KLIK: 194022 Jóváhagyta: Tőkés Sándor

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010 Bak Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató 1 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA... 5 2.1. A fenntartói

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. Átdolgozva: 2012. szeptember BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

A Karrier Adó Szakképző Iskola

A Karrier Adó Szakképző Iskola A Karrier Adó Szakképző Iskola Pedagógiai Programja 2013 2. verzió TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK A KARRIER ADÓ... 1 SZAKKÉPZŐ ISKOLA... 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 1 TARTALOMJEGYZÉK:... 2 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben