MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5."

Átírás

1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: szeptember1. Érvényesség időtartama: 5 év

2 TARTALOM I. Az intézményi minőségirányítás alapjai I/1. Az intézmény bemutatása I/2. Minőségpolitikai előzmények I/3. A fenntartó elvárásai II. Az intézményi minőségpolitika II/1. Minőségpolitikai nyilatkozat II/2. Minőségpolitikai célok III. Intézményi minőségfejlesztési rendszer III/1. A vezetés szerepe, felelőssége a minőségfejlesztési programban III/2. Tervezés III/3. Ellenőrzés III/4. Mérés IV. Partnerkapcsolatok V. Az IMIP kialakításához szükséges fejlesztések, feladatok VI. A dokumentumok kezelésének rendje VII. Mellékletek 2

3 I. AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Az évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt ) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. ) véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. (12) A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az intézményi minőségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történő beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak át kell adni. Az IMIP intézményünk stratégiai dokumentuma. A feladatok teljesítéséhez lehetséges közvetlen partnereink: az intézményben dolgozó pedagógusok az intézmény alkalmazotti köre az intézményben tanuló diákok az intézményben tanuló diákok szülei a fenntartó városi önkormányzat az intézménnyel kapcsolatban álló általános iskolák, mint a bejövő tanulók kibocsátó intézményei Az intézmény közvetett partnereink: Megyei Pedagógiai Intézet Családsegítő Szolgálat (az iskolaorvos és a védőnő) sportegyesületek, ahol diákjaink egyesületi tagok művészeti iskolák (Levendula Alapfokú Művészeti Iskola, Zeneiskola) I/1. Az intézményről Az intézmény adatai Neve: Magyar László Gimnázium Székhelye: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Fenntartója: Dunaföldvár Város Önkormányzata, 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u.2. Jogállása: önálló költségvetési szerv, önálló jogi személy, önálló gazdálkodó Alapító okirat kelte: október 28. Alaptevékenysége: nappali képzés: általánosan képző intézmény középfokon, felnőtt oktatás: levelező és esti tagozatos általános képzés Az intézmény képviselője: az iskola igazgatója 3

4 Működő alapítványok: Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért Alapítvány Testvérkapcsolat: Németország- Weikersheim Iskolánk 2002-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Tolna megye legészakibb csücskében látja el középfokú gimnáziumi oktatás, nevelés feladatait. A három megye határán fekvő kisvárosi gimnázium tanulóinak közel fele a környező kistelepülésekről km-es körzetből jár be naponta. A gimnáziumban 4 és 6 osztályos képzés folyik, de reményeink szerint a 2004/2005-ös tanévtől ez 5 évfolyamos képzéssel bővül. A nappali tagozaton tanulók létszáma fő között mozog. Intézményünk kisebb iskolának számít, ezért családias légkör jellemzi. Az alacsonyabb tanulói létszám előnyeit a felzárkóztatásban, a tehetséggondozásban, illetve a tanulói személyiség megismerésében is hasznosítani tudjuk; mindenkire odafigyelő nevelői-oktatói munka jellemzi iskolánkat. A tantestület legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy a tanulókat - képességeik kibontakoztatásával - felkészítse a sikeres érettségi, felvételi vizsgára; a sikeres pályaválasztásra óta a németországi testvérváros, Weikersheim középiskolájával szoros kapcsolatot alakítottunk ki. Ennek keretében évente tanárok, diákok kölcsönös látogatására kerül sor. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében érdeklődési körök szerint szakköröket szervezünk; előadások, hagyományos rendezvények teszik színesebbé a mindennapokat. Az iskola és diákközössége széleskörű kapcsolatokkal rendelkezik a város közéletében. A diákok, tanárok részt vállalnak Dunaföldvár közéleti, kulturális eseményeiben (nemzeti és városi ünnepeinkről való megemlékezések, Várjátékok rendezvénysorozat), tagjai a város és a környékbeli települések sport és kulturális egyesületeinek. I/2. Minőségpolitikai előzmények Az iskolai minőségbiztosítással, a partnerközpontú működéssel kapcsolatos iskolai feladatok megvalósítását a szeptember 1-jétől szeptember 1-jéig tartó időszakban az iskola pedagógusaiból alakult 5 fős munkacsoport irányította, melynek vezetőjét és tagjait a szakmai munkaközösségek javaslatának figyelembevételével az iskola igazgatója bízta meg a nevelési program elfogadásával egy időben. Minőségbiztosításunk a nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerének meghatározását, a nevelési oktatási célok elérését, a pedagógiai munka eredményességének folyamatos biztosítását, valamint az iskolával kapcsolatban álló partnerek (elsősorban a tanulók, a szülők, a fenntartó és a nevelők) iskolánkkal szembeni igényeinek, elvárásainak történő megfelelést szolgálja. Az iskolánkban folyó minőségbiztosítási tevékenység célja a partnerközpontú működés, melynek alapvető feladata az iskolai partnerek (elsősorban: tanulók, szülők, pedagógusok, és fenntartó) elégedettségének növelése. Nevelőtestületünk úgy látja, hogy iskolánk csak akkor tudja eredményesen ellátni feladatát, ha eközben figyel azoknak a visszajelzéseire, akikkel kapcsolatban áll. A partnerek igényeinek teljesítése természetesen csak bizonyos keretek között érvényesülhet. Iskolánknak minden esetben tekintettel kell lennie a társadalmilag elfogadott értékekre és erkölcsi normákra, valamint a jogszabályok előírásaira is. Nevelőtestületünk a partnerközpontú működés megvalósítását az alábbi tervek szerint valósította meg: A tanévben: A nevelőtestület elméleti felkészülése (belső továbbképzése) az iskolai nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési és minőségbiztosítási rendszerének gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos feladatokra. 4

5 Nyitott önértékelés, intézményen belüli helyzetmérés. (Az intézmény dolgozóinak elsősorban pedagógusainak értékelése az intézmény helyzetéről, működéséről. Helyzetelemzés) A partnerek érdekelt felek iskolánkkal szemben támasztott igényeinek és elégedettségének felmérése. A partnerek megismert igényeinek és elégedettségének elemzése. A nevelő-oktató munka céljainak és prioritásainak felülvizsgálata és módosítása. Intézkedési terv készítése a nevelő-oktató munka új vagy módosított céljainak elérése. A tanévben: A nevelő oktató munka új vagy módosított céljainak elérése kidolgozott intézkedési terv megvalósítása. Az intézkedési terv megvalósításának értékelése (az intézkedési tervben meghatározott időközönként). I/3. A fenntartó elvárásai Az intézményfenntartó önkormányzat a következő kötelező feladatokat fogalmazta meg számunkra: Az alapító okiratban nappali rendszerű középfokú oktatás-nevelés 6, 5, 4 évfolyamos képzés keretében, felkészítés a választott foglalkozás gyakorlati művelésére, a magasabb szintű tanulmányok folytatására, segítségnyújtás a tanulók pályaválasztásában, az ahhoz szükséges képességek fejlesztése, a tanulók munkába állásának előkészítése, az érettségi vizsga lehetőségének biztosítása. Az önkormányzati fenntartói minőségirányítási programban nyitottság a társadalmi és oktatáspolitikai változások követésére, a partnerekkel való folyamatos kapcsolattartásra, információcserére, a tanulók biztos alapkészségek birtokában korszerű, használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert, és legyenek képesek boldogulni a szűkebb és tágabb környezetben, az információválogatás és értékelés során fejlődjön lényegmegragadó és kritikai képességük, valamint az összefüggések feltárásának képessége, I. az osztályok év végi tanulmányi átlaga ne legyen rosszabb az előző öt év adott évfolyamra számított tanulmányi átlagánál, a lexikális tudás mellett kapjon hangsúlyos szerepet a logikus gondolkodásra építő tanítás, minél több tanuló szerezzen legalább egy középfokú nyelvvizsgát, minél többen jelentkezzenek és tegyenek sikeres ECDL vizsgát, a gimnázium hajtsa végre az ECDL vizsgaközpont akkreditációját, a jó képességű tanulók minél nagyobb számban vegyenek részt tanulmányi versenyeken, a nappali tagozatos tanulók valamennyien tegyenek sikeres érettségi vizsgát és folytassák tanulmányaikat a felsőoktatásban, vagy szerezzenek OKJ-s szakképesítést. az oktató- nevelőmunka színvonalát a pedagógusok rendszeres továbbképzéseken, önképzésben való részvételükkel biztosítsák, költséghatékony működés, takarékos gazdálkodás, a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok készítése eszközfejlesztésre, továbbképzésekre. 5

6 II. AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA (MP) II/1. Minőségpolitikai nyilatkozat Intézményünk nyitott a társadalmi és oktatáspolitikai változások követésére, a partnerekkel való folyamatos kapcsolattartásra; információcserére törekszik, hogy a partnerek együttes igényeinek megfelelő nevelési, oktatási kínálatot biztosítsunk. Számunkra a minőség a szakmai felkészültséget, a felelősségtudatot, a megbízhatóságot jelenti. Céljaink elérése érdekében folyamatosan fejlesztjük az oktatás szellemi, módszertani, tárgyi feltételeit, vizsgáljuk partnereink igényeit, elégedettségét; jobbító intézkedéseket hozunk, melyeket meg is valósítunk. A szülőknek, tanulóknak tetsző szabadidős tevékenységet kínálunk. Kapcsolatot tartunk külföldi iskolával. Az iskolai dokumentumokban megfogalmazott értékeknek, alapelveknek megfelelően működünk. Iskolánk dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, a folyamatos intézményi fejlesztés, a partnerközpontú működés iránt. II/2. Minőségpolitikai célok 1. Megfelelő minőségügyi képzettségű szakemberek a MP irányításában 2. Megfelelő képzettségű alkalmazotti kör 3. Nyitottság a szakma elméleti és gyakorlati fejlődése iránt, szakértelem Cél Sikerkritérium Megvalósítási idő Mutató - külső szakértő biztosítása 2 év - az IMIP aktualizálása és - akkreditált képzésen elfogadása tantestület és a vegyen részt min. 1 fő partnerek részéről - újabb szakmai kompetenciák, végzettségek megszerzése - könyvtár állományának bővítése szakmai kiadványokkal - tudományos tanácskozás - módszertani továbbképzési terv - belső szakmai képzések szervezése 4. Megbízhatóság - határidők kiírása - területek, folyamatok szabályozása 5. Működő partnerkapcsolatok, kommunikáció - szülői értekezletek, fogadó órák, családlátogatások - Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért alapítvány - tájékoztatók az általános iskolákban - az általános iskolások látogatási lehetőségei - felsőoktatási intézmények, Munkaügyi Központ helyben tartott tájékoztatói - védőnők óratartásai - Magyar László-nap meghívott előadói - megfelelés a fenntartó elvárásainak - 3 tanév - a többdiplomások, akkreditált képzésen részt vettek és a tantestület számának aránya Folyamatosan Folyamatosan - a könyvtár szakmai beszerzéseire fordított összeg, a kölcsönzések gyakorisága - külső és belső előadók száma - konferencián való részvétel - új ismeretek, eljárások beépítése az iskolai folyamatokba - határidők, előírások pontos betartása - a szülői értekezletek, fogadóórák látogatottsága, - szülői részvétel az iskolai rendezvényeken - az alapítványba befolyt összeg felhasználása - a választott taneszközök sikeres alkalmazása - az általános iskolások látogatásainak száma - külső intézmények óratartásainak száma - elvárások, megvalósítható elvárások aránya - végzettek/ felsőoktatásba felvettek arány 6

7 6. A tanulók képességeinek fejlesztése, a viselkedéskultúra fejlesztése, ennek részeként a jó kommunikációs képesség kialakítása 7. Balesetmentes, biztonságos, esztétikus, fejlesztő környezet megteremtése 8. Rendszerszemlélet kialakítása, az intézményi folyamatok szabályozása Cél Sikerkritérium Megvalósítási idő Mutató - nyelvtanulás, informatika Folyamatosan és matematikaoktatás csoportbontásban - nyelvi szakkörök - tehetséggondozás - felzárkóztatás - megfelelő mérőanyag - városi, iskolai műsorok szervezése - iskolaújság rendszeres megjelenése - partnerkapcsolatok (helyi újság, tv) - színházlátogatások - zöldítés a termekben, kisudvarban - egységes elvek szerinti osztálydekorációk - a stratégiai tervezési folyamat, - az intézményi önértékelés, - a partneri kapcsolatok, - a külső, belső képzések - a beiskolázás, - a vizsgarendszer szabályozása - egységes követelményrendszer kidolgozása, betartása és betartatása - költséghatékony működés - pályázatok készítése Folyamatosan - a részképesség-hiánnyal küzdő tanulók száma - a sikeres nyelvvizsgát tevők aránya - országos mérések eredménye - ECDL vizsgák eredményessége - versenyeredmények - tanulmányi eredmények - a vizsgarendszer eredményessége - szereplési lehetőségek - az iskolaújság megjelenésének gyakorisága és az eladott példányszám - az előadásokon részt vettek száma - partneri visszajelzések 2 év - a működő folyamatokkal kapcsolatos elégedettségi mérések eredménye - a beiskolázott tanulók száma - a felsőoktatásba felvettek száma - jól szervezett és eredményes vizsgák - sikeres pályázatok száma Az intézményvezető irányításával a nevelőtestület az önértékelésre alapozva (5 évente) fejlesztési irányokat, konkrét minőségügyi célokat határoz meg. III. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER (MR) III/1. A vezetés szerepe, felelőssége a minőségfejlesztési programban Az intézmény vezetése elkötelezett az IMIP kidolgozásában és végrehajtásában. Felelősséggel vállalja a minőségpolitikai nyilatkozatban megfogalmazottak mindenkori betartását és betartatását, fenntartja és folyamatosan tökéletesíti azt. Személyes példamutatással erősíti a minőségi munkavégzést, segíti ebben a teljes alkalmazotti kör mindennapi tevékenységét. A stratégiai tervezés területén biztosítja az intézmény működését szabályozó alapdokumentumok elkészítését, az intézmény jogszerű működtetésének biztosítására összehangolja azok tartalmát, lehetővé teszi, hogy azokat az intézmény dolgozói ismerjék és betartsák. Szervezi a lehetséges közvetett és közvetlen partnerekkel az együttműködést, a velük kialakított kommunikáció folyamatosságát. Gondoskodik arról, hogy a minőségi munkához szükséges tárgyi, szellemi és humán erőforrások, az ideális munkakörnyezet rendelkezésre álljanak. 7

8 Biztosítja a működés feltételeit, lehetőséget biztosít a jogi követelmények megismerésére és biztosítja a jogszerű működését. Az intézmény vezetője elkészíti a minőségfejlesztési tervet. Szervezetet hoz létre és működtet a minőségfejlesztési terv végrehajtására. Elkészíti, és rendszeresen felülvizsgálja az intézmény stratégiai terveit, azok megvalósulását; működteti az intézményben foglalkozatott pedagógus és nem pedagógus alkalmazottak munkájának ellenőrzését. Értékeli az intézmény munkáját. Kapcsolatot tart fenn és koordinálja a partnerekkel az együttműködést. Biztosítja az intézményben jogaik gyakorlását. Személyes példamutatással segíti a rendszer megvalósulását, felügyeli annak működését. Minden munkatárs felelős az általa végzett munka minőségéért. Az intézmény kialakította és működteti az alkalmazottak ösztönzésére szolgáló rendszerét, anyagi és erkölcsi elismerésük intézményi alapelveit. III/2. Tervezés: Célunk olyan tervezési struktúra kialakítása, mely eszköz lehet a kiszámítható, ellenőrizhető, egyenletes iskolai munkában. Feladatunk a stratégiai tervezés folyamatának leírása, az operatív tervezés kidolgozása, a tervezési szintek meghatározása. Meglévő elemeink: munkaközösségi szintű szakmai munkatervek, a diákönkormányzat és a közvetlen partnerek (Szülői Munkaközösség, Iskolaszék) munkatervei, iskolai munkaterv, rendezvényterv. Fejlesztésre, kidolgozásra vár: a tervezési szintek konkrét meghatározása és az operatív tervezés tartalmi kidolgozása. Az intézmény igazgatója éves munkatervben meghatározza, és időben biztosítja a szükséges erőforrásokat az MR működtetéséhez. Az iskola csak olyan szolgáltatások megvalósítására vállalkozik, melyekhez rendelkezik a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. A fenntartás tökéletesítése érdekében az intézmény a meghatározott időben elkészíti a továbbképzési tervet, új munkatárs felvételekor pedig előírja a szükséges képzettség és gyakorlat meglétét. A tárgyi készleteket rendszeresen ellenőrizzük, pótlásukról, javításukról a megfelelő időben gondoskodunk. A tanulók és alkalmazottak számára biztosított helyiségekben rendezett, tiszta környezetet biztosítunk a szolgáltatások megvalósításához. Célunk a társadalmi, szülői igényeknek megfelelő képzési kínálat biztosítása, sokirányú érdeklődéssel bíró, toleráns, beilleszkedni és együttműködni képes személyiségek formálása a nevelőmunkában. Feladatunk a helyi képzési kínálat folyamatos bővítése, a rendszeres pedagógiai együttműködés formáinak kidolgozása, az oktatás - nevelés közös követelményeinek érvényesítése, a tanulás támogatása a meglévő elemek felhasználásával. Célunk a minőségfejlesztési rendszer folyamatainak, beválásának, eredményeinek mérése, a szükség szerinti beavatkozás, korrekció. Feladatunk az ellenőrzési, mérési rendszer folyamatba szabályozása belső auditorok felhasználásával, és a folyamatos fejlesztés intézményi szabályozása. III/3. Ellenőrzés: Célunk a fenntartói, jogi normáknak megfelelő intézményműködtetés. Feladatunk az ellenőrzési szintek meghatározása, az ellenőrzési területek pontosítása, a vezetői ellenőrzés tematikus kidolgozása, rögzítése a meglévő elemek felhasználásával. Az iskolánkban folyó belső ellenőrzés a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban (pedagógiai programban, a szervezeti és működési szabályzatban, a házirendben) meghatározott előírásoknak való megfelelést vizsgálja. A nevelő-oktató munka ellenőrzését és a hozzá kapcsolódó méréseket végezheti pedagógusok estében az igazgató, az 8

9 igazgatóhelyettes, a munkaközösség-vezetők, a munkaközösségek, valamint külső szakértők, a tanulók esetében az iskola pedagógusai, valamint külső szaktanácsadók, szakértők. A pedagógiai munka ellenőrzése a nevelési programban meghatározottakra terjed ki. A pedagógusok nevelő-oktató munkáján belül: a tanár diák kapcsolatra, a szülőkkel való kapcsolattartásra, a nevelő és oktató munka színvonalára tanítási órákon. Ezen belül különösen fontos ellenőrzési területek: a nevelő felkészülése, tervező munkája, a tanítási óra szervezése és az órán alkalmazott módszerek, a tanulók ellenőrzése, értékelése, a tanulók munkája és magatartása a tanítási órán, az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, a felzárkóztatás, a tehetséggondozás, az iskolai diákönkormányzat tevékenységének segítése, a tanórán és az iskolán kívüli foglalkozások szervezése és az ezeken való részvétel, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, a tanulók továbbtanulásának segítése, irányítása, a pedagógusra bízott tanterem rendezettsége. A tanulók iskolai munkáján belül: a tanulók értékválasztása, jellemvonásai, a helyi tantervben előírt következmények teljesítésének szintje, az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítmény, az iskolai és az osztályközösségben végzett tevékenység, a tanulói magatartás, viselkedés. A pedagógusok nevelő-oktató munkájának ellenőrzése folyamatosan történik. A tanulók iskolai munkájának ellenőrzése folyamatosan történik az iskola helyi tanterve ill. a nevelők által összeállított tanmenetek alapján. Az iskolai nevelő-oktató munka ellenőrzésének részeként az alább meghatározott méréseket kell elvégezni az előírt időközönként: a pedagógusok körében: az iskolai klíma vizsgálata (5 évente, az igazgatói megbízás lejárta előtti tanévben) Felelős: igazgató az erősségek és gyengeségek, lehetőségek és veszélyek feltárása (kétévente) Felelős: igazgató a szülők körében: a szülői elégedettség mérése szülői értekezleten (évente a tanév utolsó szülői értekezletén), ill. kérdőíves módszerrel (háromévente) Felelős: igazgató a tanulók körében: a tanulók személyiségét és közösségi magatartását vizsgáló mérések, tanulói elégedettség mérése kérdőíves módszerrel (két évente) Felelős: osztályfőnökök a tanulók alapvető személyiségvonásainak mérése a 9. és a 12. évfolyamon ( évente) Felelős: osztályfőnökök a helyi tanterv követelményeinek teljesítését vizsgáló mérések: évfolyamonként minden tantárgyból egy-egy témakör lezárását követően követelménye elsajátítását vizsgáló összegző mérés 9

10 Felelős: szaktanárok szintmérő vizsgák (A vizsgák tartalmát az évekre lebontott tantárgyi programok követelményrendszere rögzíti) Az észlelt nem megfelelőségek jelzését a partnerektől elvárjuk, a munkatársaktól megköveteljük. Célunk, hogy ezek kijavítása minél rövidebb időn belül megtörténjen. III/4. Intézményi értékelés-mérés: Célunk, hogy a mérések alapján pontos képet kapjunk arról, melyek az iskolai munkánk erősségei, illetve milyen területeken mutatkoznak hiányosságok, és milyen fejlesztési irányokba kell haladnunk. Feladatunk az e célnak megfelelő értékelési rendszer, folyamat kialakítása a meglévő elemek működtetésével, hatékonysági vizsgálatok kidolgozása, a pedagógus értékelésének rendszerbe foglalása. Az iskolában folyó értékelő tevékenység célja, hogy az ellenőrzés során feltárt tényekre, adatokra támaszkodva megvizsgálja, hogy a nevelő-oktató munka és annak eredményei mennyiben felelnek meg az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott célkitűzéseknek. A nevelő-oktató munka értékelésének alapvető feladata, hogy megerősítse a nevelőtestület pedagógiai tevékenységének helyességét, vagy feltárja a hibákat, hiányosságokat, és így ösztönözze a pedagógusokat a nevelő-oktató munka fejlesztésére. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka értékelése a következő területekre terjed ki: az intézmény nevelő-oktató munkájának értékelésére, pedagógusok nevelő-oktató munkájának értékelésére, az osztályközösségek tevékenységének, fejlődésének értékelésére, a tanulók személyiségfejlődésére, tanulmányi munkájára, magatartására és szorgalmára, az értékelés módja a pedagógiai programban meghatározottak alapján történik. Az intézmény nevelő-oktató munkáját az iskola igazgatója minden tanév végén átfogóan értékeli. A nevelő-oktató munka intézményi szintű értékelésének szempontjai: az iskola működését jellemző legfontosabb adatok (tanulólétszám, pedagógusok és más dolgozók létszáma, beiskolázás adatai), a nevelő-oktató munka feltételeinek alakulása (az intézményi költségvetés legfontosabb mutatói, tárgyi feltételek), a tanítási-tanulási folyamata eredményessége (tanulmányi átlageredmények, a felzárkóztatás, a tehetséggondozás területei, bukások száma, versenyeredmények, a továbbtanulás alakulása), a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelő tevékenység eredményessége (a diákönkormányzat, az osztályközösségek fejlődése, szabadidős tevékenységek, magatartási, viselkedési rendellenességek, gyermek- és ifjúságvédelem, veszélyeztetett tanulók), a pedagógusok nevelő-oktató munkája (tanítási módszerek, továbbképzések, személyes példamutatás, tanórán kívüli nevelési feladatok vállalása), az iskola és a helyi társadalom kapcsolata (külső kapcsolatok, részvétel a helyi közéletben, az iskola és a tantestület hírneve), A pedagógusok nevelő-oktató munkájának értékelését az iskola igazgatója, igazgatóhelyettese és a munkaközösségek vezetői folyamatosan, szóban végzik Az értékelés szempontjai: tanulásirányítás, a tanórai oktató-nevelő munka színvonala, az órán alkalmazott módszerek, a tanulók tanórai munkája és magatartása, a tanulók tanórán kívüli foglakoztatása (szabadidős programok szervezése iskolán belül és kívül, iskola rendezvények, ünnepélyek megrendezése, iskolai tanulmányi, 10

11 sportversenyek szervezése, pályázatok készítésének segítése, a tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különböző versenyekre, az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel), a felzárkóztatásra szoruló tanulók segítése, a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, közösségformálás, megfelelő magaviseletű, az iskolai munkában aktív osztályközösség kialakítása, a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési vagy tanulási zavarral küzdő tanulókkal való foglalkozás, gyermekvédelmi feladatok ellátása. A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységét, fejlődését az osztályfőnökök minden félévkor és tanév végén értékelik. Az értékelés szempontjai: az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, új tanulók, távozók stb.), tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, bukások, a tehetséges tanulók eredményei), az osztályközösség társas szerkezete, neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók), a közösségi tevékenység (közös programok, rendezvények, tanórán kívüli foglakozásokon való részvétel), a szülői értekezletek tapasztalatai, a szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával, Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai feladatokat, azaz, hogy milyen változások történtek, illetve milyen beavatkozás látszik célszerűnek. Fontosnak tartjuk a folyamatos és aktív részvételt a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységében, melynek mérhető formája lehet: részvétel a különböző feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportban, belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása, továbbképzésben való részvétel, az iskolai munka eredményességének javítása, pályázatokon való részvétel, ezek eredményessége, a személyes példamutatás: o a tanulókkal, a szülőkkel, a nevelőtársakkal szemben betartja a pedagógus az etika alapvető normáit, o viselkedése, a munkához való viszonya példamutató a tanulók és a többi nevelő számára. A munkafegyelem, a munkához való viszony: o a munkaköri kötelességek teljesítése, o a tanítási órák pontos és eredményes megtartása, o az ügyviteli munka pontos ellátása, o pontos adminisztrációs munka (formai követelmények, határidők), o a rábízott osztályterem gondozottsága. Vezetői feladatok ellátásakor azt vizsgáljuk, hogy a különféle nevelői közösségek vezetői (igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők) milyen szinten látják el az egyes vezetői feladatokat (tervezést, szervezést, végrehajtás irányítását, ellenőrzést, értékelést.) Munkaköri kötelezettségen túli feladatvállalás: o díjazás nélküli iskolai feladatok vállalása (szertár, beszerzések stb.), 11

12 o a pályakezdő vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának, beilleszkedésének segítése, o önként vállalt feladatok a nevelőtestület közösségi életben (rendezvények, összejövetelek megszervezése stb.). Az iskola képviselete: o tájékoztató készítése és közreadása a helyi társadalom számára az iskola életével, eredményeivel kapcsolatban, o érdeklődés a városi rendezvények, események iránt, azokon való részvétel, o aktív részvétel, tisztségek vállalása a város társadalmi, kulturális, sport stb. életében. IV. PARTNERKAPCSOLATOK A partnerközpontú tevékenység az iskola működésének lételeme, hiszen egyik oldalról a partnereink biztosítják számunkra a működéshez a tárgyi, szellemi forrásokat. Partnereinktől kapunk motivációt újabb tevékenységekhez, illetve segítséget az új utak felkutatásához, az eszközök biztosításához. Másik oldalról partnereink igényei, visszajelzései útmutatók számunkra munkánk értékeléséhez, a kudarcok felszámolásához, illetve a sikeres tevékenységek folytatásához. Feladatunk a partnerazonosítás folyamatának rögzítése, a partneri igények mérésének rendje, illetve a partnerekkel folytatott kommunikáció szabályozása. Ebből meglévő folyamatelem a partnerazonosítás a pedagógiai programban, illetve a kapcsolattartás rendje a házirendben az iskolai SZMSZ- ben és pedagógiai programban. Fejleszteni kell tehát az igénymérést, és kiegészíteni a kapcsolattartás folyamatát. Intézményünk kérdőíveket alkalmazva rendszeres időközönként felméri partnerei igényeit. A felmérés kiterjed az elvárásokra, az elégedettségre, elégedetlenségre, a nevelő-oktató munka véleményezésére és ez egyéb szolgáltatások minőségére. A tervezés időszakában összevetjük a partneri igényeket az intézmény által megállapított szakmai és minőségi követelményekkel, így a partneri igények figyelembe vételével tudjuk lebonyolítani szolgáltatásainkat. A partnerekkel való kapcsolattartás fóruma a szülői értekezlet, a fogadóóra, de egyéb alkalmakkor is mód van a személyes információcserére. V. AZ IMIP KIALAKÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FEJLESZTÉSEK, FELADATOK Feladatfejlesztés Időskála Bemenet - források, információk Az intézményvezetés személyes példamutatással erősíti a minőségi munkavégzést Biztosítja a dokumentumok elkészítését, azok felülvizsgálatát. Összehangolja az intézményi dokumentumok tartalmát. 1 év Meglévő dokumentumok, munkaértekezletek, munkaközösségi foglalkozások. Alkalmazotti kör összejövetelei. Kimenet - eredmények, dokumentumok Egységes dokumentumrendszer Működő, szabályozott tervezés Felelősök funkciói Intézményvezető és helyettesei Szakmai munkaközösségek vezetői Gazdasági vezető A partnerekkel folytatott kommunikáció szabályozása. A partnerekkel folytatott kapcsolattartás folyamatba szervezése. Strukturált tervezés kiépítése Tervezési szintek 1év Évente Új igénymérések készítése. A kapcsolattartás meglévő elemeinek kibővítése, szerződések Munkaközösségi munkatervek PP SZMSZ Éves munkaterv Sajtó Egységes, szabályozott Az intézményi felelősök Munkaközösségvezetők 12

13 összehangolása Mérési, értékelési rendszer egységbe foglalása, a külső mérések beépítése a helyi értékelési rendszerbe Az ellenőrzési területek és szintek konkrét meghatározása Az ellenőrzések céljának és módszereinek rögzítése A MIR folyamatainak leírása, szabályozása, eredményeinek rögzítése a szükséges beavatkozások beépítése Fenntartói előírások OM éves előírásai Versenynaptár, rendezvénynaptár Megyei Pedagógiai Intézet programja 6 hónap Meglévő mérési anyagok Részletes vizsgaterv és vizsgaszabályzat Ajánlott, illetve kötelezően előírt mérések Iskolai dokumentációk 1 év Óralátogatások Tanulói és tanári dokumentumok Szabályzatok Házirend SZMSZ, PP Belső szabályozók, dokumentumok, 1 év értekezletek jegyzőkönyvei, iskolavezetés dokumentumai stratégiai és operatív iskolai munkaterv Feldolgozott, értékelt mérési anyagok, meghatározott fejlesztési irányok Szükséges korrekciók Összefoglalt, folyamatba szervezett ellenőrzési terv és beszámoló A teljes MR megalkotása, működtetése Kibővített iskolavezetés Igazgató Munkaközösségvezetők Intézményvezetés Az intézmény gazdasági vezetője, igazgató Intézményvezető, tantestület IV. A DOKUMENTUMOK KEZELÉSÉNEK RENDJE A szükséges dokumentumok listáját el kell készíteni. Az MR-ért felelős csoport egy tagja felelős a dokumentumok határidőre történő elkészítéséért, a dokumentumok szükséges továbbításáért, illetve iskolai megőrzéséért, szükség esetén a dokumentumok, adatok nyilvánosságra hozataláért. V. MELLÉKLETEK 1. Jegyzőkönyv a IMIP elfogadásáról. VI. AZ IMIP JÓVÁHAGYÁSA Ez az intézményirányítási program 5 évre szól. A MR felülvizsgálatát évente legalább egyszer elvégezzük. Ennek során ellenőrizzük a rendszer megfelelőségét, működésének hatékonyságát. A felülvizsgálatkor elhatározott intézkedéseket a minőségügyi 13

14 feljegyzésekben dokumentáljuk. A feljegyzés rögzíti a megállapított eltéréseket, a helyesbítő intézkedéseket, a végrehajts felelőseit és a határidőket. Az intézményi minőségirányítási program véleményezése: A Magyar László Gimnázium iskolaszéke a n megtartott ülésén a gimnázium intézményi minőségirányítási programjával egyetértett. Jákli János, az iskolaszék elnöke A Magyar László Gimnázium Diákönkormányzata a n megtartott ülésén a gimnázium intézményi minőségirányítási programjával egyetértett. Jákli Zsuzsanna, a diákönkormányzat elnöke Az intézményi minőségirányítási program elfogadása: Jelen programot Magyar László Gimnázium alkalmazotti közössége a n megtartott értekezletén igen,.. nem,.. tartózkodás mellett elfogadta Veisz János, igazgató Az elfogadott intézményirányítási program Dunaföldvár Város Önkormányzatához való benyújtásának napja: Veisz János, igazgató Az intézményi minőségirányítási programot jóváhagyta: Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete n. A jóváhagyott IMIP érvényes szeptember 1-jétől. a fenntartó képviseletében. 14

A dunaú jvárosi. Széchenyi István Gimnázium. minő ségirányítási programja

A dunaú jvárosi. Széchenyi István Gimnázium. minő ségirányítási programja A dunaú jvárosi Széchenyi István Gimnázium minő ségirányítási programja 1 Széchenyi István Gimnázium Dunaú jváros Elfogadás dátuma: 2004. augusztus 31. Jó váhagyta: Dunaú jváros MJV Önkormányzata, 2004

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6.

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen Békessy Béla u.12. sz. OM azonosító: 031197 Készítette: Temes István igazgató Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja:

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010.

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010. NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Készítette: Szűcs Jánosné óvodavezető közoktatási szakértő Közreműködött: Gubuznai Lászlóné minőségfejlesztési csoport vezető

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezető

TARTALOM. 1. Bevezető TARTALOM 1. Bevezető 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1.Minőségpolitikai nyilatkozat 2.2. A minőségirányítás elvei 2.3 Minőségpolitikai célok kiemelése a minőségpolitikából és annak teljesülési kritériumai,

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Minőségirányítási Program Orosháza 2011 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény rövid bemutatása...4 2. Orosházi Református Kéttanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek valóra váltani a lehetőségeit. / Erich Fromm / TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Békésszentandrás, 2007. Tartalom I. Beezetés 1. Törényi háttér 2. Az intézmény bemutatása

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174.

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. 1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Bátai Általános Művelődési Központ Alkalmazotti közösség

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent Margit Általános Iskola Tatabánya Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája Bicske MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PH. Csák Lajos igazgató Tatabánya, 2007. december 20. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MECSEKALJAI ISKOLA TESTNEVELÉSI ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Szervezeti és Működési Szabályzatát Pécs Megyei

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TART ALOM 1. BEVEZETŐ 1.1. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK.3 1.2. AZ IMIP KAPCSOLÓDÁSA A TÖBBI FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁSSAL ÉRVÉNYES INTÉZMÉNYI ALAPDOKUMENTUMHOZ. 5 1.3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Bugya László igazgató 2011 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1. Az SZMSZ

Részletesebben

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 1 A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2 A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010 Bak Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató 1 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA... 5 2.1. A fenntartói

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MIHÁLY DÉNES SZAKKÉPZŐ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓ 30. NAPJÁN. 1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012 Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Minőségirányítási Program 2012 Tartalom Tartalom...2 Mottónk:...4 1. Általános rendelkezések...4 2. Bevezető...4 2.1. Törvényi szabályozás...4 3. Az

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA

A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA Készítette: Hallainé Kis Mária Tartalomjegyzék Oldalszám Általános rész 3 Az intézmény adatai 3 I.

Részletesebben

Szervezeti és Működési szabályzata

Szervezeti és Működési szabályzata Intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: Budapest 1122. Bíró u. 3. Szervezeti és Működési szabályzata Kelt: 2005. 01.01. készítette: Nagy Miklósné igazgató A közoktatásról szóló többször

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Békéscsaba, 2012. Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény bemutatása...2 1.1. Az intézmény adatai...2 1.2. Az iskola

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda igazgatója ELFOGADTA: Az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454.

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454. Intézmény neve: Szabályzat típusa: Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és működési szabályzat minta Intézmény székhelye, címe:

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 6. módosítás 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE PREAMBULUM 8. I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 9401 SOPRON, DEÁK TÉR 51. * PF. 110 * E-MAIL: ISKOLA@EOTVOS.SOPRON.HU WEB: HTTP://EOTVOS.SOPRON.HU TEL./FAX: 99-311-767 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Oldal: 1 /63 Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Fellegvári Zoltán

Részletesebben

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk:

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk: Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 Nevelési terv... 8 1. Alapelvek, célok, értékek... 11 2. Nevelési feladatok... 15 2.1. Személyiségfejlesztés... 15 2.2. Az intellektuális szükségletek kialakítása,

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Horváth Tibor ÁMK igazgató IMIP munkacsoport tagjai Jóváhagyva: Kunszentmiklós Város Képviselőtestületének 2007.március 21-én hozott 105/2007.(III.21.)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben