A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA"

Átírás

1 A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA Készítette: Hallainé Kis Mária

2 Tartalomjegyzék Oldalszám Általános rész 3 Az intézmény adatai 3 I. A minőségfejlesztés jogszabályi háttere 4 II. Fenntartói minőségpolitika, az ÖMIP intézményünkre vonatkozó elvárásai 5 A fenntartó óvodára vonatkozó minőségbiztosítás céljai 6 Az óvodai ellátás feladatai 6 A fenntartói elvárásokhoz kapcsolódó intézményi feladatok 7 Az intézmény működését szabályozó dokumentumok 8 Személyi és tárgyi feltételek 8 Az intézmény bemutatása a minőségfejlesztés szempontjából 9 Helyzetelemzés 9 A minőségfejlesztési program felülvizsgálata 10 III. A nevelési és oktatási intézmény mérésének, önértékelésének rendszere 11 Az intézményi önértékelés folyamata 11 A gyermeki fejlődés nyomon követésére irányuló mérési, értékelési rendszer 12 Óvodapedagógusi munka mérése, értékelése 12 Fejlesztőpedagógusi munka mérése, értékelése 14 Dajkai munka mérése, értékelése 16 Vezetők munkájának mérése és értékelése 18 Intézményi önértékelés 19 Legitimációs záradék 21 Mellékletek 22 2

3 Általános rész Az intézmény adatai: Az intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Az intézmény székhelye: Rákóczi u. 70. Tel: 76/371/122 Tagóvodái: Fő u.74. Tel: 76/371/371 Andrássy u. 89. Tel: 76/371/241 Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény fenntartója: Városi Önkormányzat Kerekegyháza Fő u. 47/a Az óvoda alapító okiratának száma: 51./2004/ III. 31./ sz. Kht. Az intézmény jogállása: Önállóan működő Az intézmény képviselője: Hallainé Kis Mária óvodavezető Az intézmény férőhelye: 230 Fő Engedélyezett dolgozói létszám: 30 Fő 3

4 I. A minőségfejlesztés jogszabályi háttere A közoktatási intézmények minőségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait, a közoktatási törvény vonatkozó jogszabályi rendelkezései határozzák meg. Ezek a következők: Ktv. 40. (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában, a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet módosítása: A nevelőtestület az intézményi minőségirányítási program következő rendelkezéseiről hoz döntést: a.) az intézményben vezetői feladatokat ellátók és a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjai, valamint az értékelés rendje, b.) a teljes körű intézményi önértékelés periódusa, módszerei. Az intézményi minőségirányítási programot a nevelőtestület által történő elfogadását követően terjesztheti a közoktatási intézmény vezetője az alkalmazotti értekezlet elé. 4

5 85. (7) A helyi Önkormányzati Közoktatási Intézkedési Terv tartalmazza az óvoda nevelési elveire vonatkozó elvárásait. A gyermekek értelmi fejlesztése Az iskolai életmódra történő szocializálás A közösségi magatartásnormák kialakítása Az életkori sajátosságokhoz igazodó képességek fejlesztése A hagyományok ápolása Az Intézményi Minőségirányítási Programnak összhangban kell állnia az Önkormányzati Minőségirányítási Programmal. Kerekegyháza Város Képviselőtestülete 76/2012.(V.30.) számú határozatával, elfogadta az önkormányzati minőségirányítási program felülvizsgálatát. Ennek figyelembe vételével a Napközi Otthonos Óvoda vezetése is felülvizsgálja és a nevelőtestület elé terjeszti Intézményi Minőségirányítási Programját. II. Fenntartói minőségpolitika, az ÖMIP intézményünkre vonatkozó elvárásai: Biztonságos, jogszerű, szakszerű, költséghatékony működés. A helyi igények, társadalmi elvárások kiszolgálása, partnerközpontú működés. Nyitottság a szolgáltatást igénybe vevők felé. Legyen biztosítva az intézményben a szakember ellátottság, humán erőforrás kihasználása. Biztosított legyen a szakemberek, pedagógusok továbbképzése, hogy alkalmassá váljanak a korszerű nevelés-oktatás feladatainak ellátására. Az intézményen belül a gazdálkodás tervszerű és takarékos legyen. A hátrányos helyzet, egyenlőtlenség kiküszöbölése, legyen hátránykompenzáló program. Az esélyegyenlőség megteremtése: fejlesztések, egyéni- és differenciált bánásmód elvének érvényesülése. Az intézmény vállalja fel a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek mielőbbi beóvodázását (lehetőleg 3 éves kortól). Az intézmény céljai közt szerepeljenek olyan társadalmi célok, mint környezetvédelem, egészséges életmód szokásainak kialakítása, hagyományápolás. Esztétikus, családias, balesetmentes óvodai környezet megteremtése. Törekedjen az intézmény a helyi intézményekkel, társintézménnyel a szoros és jó munkakapcsolat kialakítására. Célunk, hogy nevelési, oktatási intézményeink olyan gyermekeket bocsássanak ki, akik nyíltak, együttműködők, feladat- és felelősségtudatuk van. Óvodai tevékenységekben továbbra is kiemelt feladat a játék, az alkotó tevékenykedés, a mozgás és az egészséges életmód megszerettetése. A gyermekek olyan képességeket, készségeket alakítsanak ki, melyek alkalmassá teszik őket az iskolai tanulmányok sikeres megkezdésére. 5

6 A fenntartó óvodára vonatkozó minőségbiztosítási céljai: 1. Személyi, tárgyi és anyagi kapacitásával gazdálkodjon hatékonyan. 2. Biztosítsák a működési körzetből érkező gyermekek felvételét, illetve elhelyezését, valamint életkori sajátosságaiknak megfelelő nevelésüket. 3. Biztosítsák a működési körzetből érkező valamennyi, a Kt. 24. (3) bek. hatálya alá tartozó gyermek felvételét és életkori sajátosságaiknak megfelelő nevelését. 4. Érjék el, hogy a működési körzetben minél több hátrányos helyzetű családban élő gyermek családja valódi alternatívának tekintse a minél korábbi óvodai beíratást. 5. Folyamatosan kísérjék figyelemmel az intézmény területén a gyermekbalesetet esetlegesen előidéző okokat; ezek megszüntetésére haladéktalanul tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 6. Fordítsanak kiemelt figyelmet a gyermekek testi és lelki állapotának javítására, a rendszeres tisztálkodásra, a ruházat, a környezet rendben tartására, ápolására. 7. Folyamatosan törekedjenek arra, hogy a pedagógusok és gyermekek, valamint a gyermekek és gyermekek kapcsolataiban minél bensőségesebb, minél családiasabb légkör jellemezze az intézményt. 8. Fordítsanak kiemelt figyelmet a csoportszobák, illetve az óvodai környezet esztétikájára, otthonosabbá tételére, valamint e környezet védelmére. 9. Fordítsanak kiemelt figyelmet az életkornak megfelelő egyéni képesség- és készségfejlesztésre, a hátrányok csökkentését szolgáló fejlesztő programok minél hatásosabb végrehajtására, a gyermekek személyiségének fejlesztésére. 10. Tervezetten, rendszeresen és ellenőrizhetően tájékoztassák a gyermekek szüleit részletes és érdemi módon a gyermek fejlődéséről, adjanak tanácsokat, illetve nyújtsanak segítséget a gyermek neveléséhez. 11. Működjön együtt az önkormányzat intézményeivel, kiemelten a megelőző és követő oktatási-nevelési intézményekkel (bölcsőde, iskola) 12. Tartsanak rendszeres kapcsolatot az illetékes gyermekvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, illetve pedagógiai szakszolgálatokkal a gyermekek érdekeit veszélyeztető problémák megoldása érdekében. 13. Érjék el, hogy az óvodából kilépő gyermekek jó eséllyel kapcsolódhassanak be az iskolai tanulás folyamatába. 14. A szervezeti kultúra fejlesztése az alkalmazottak elégedettségének érdekében 15. Tanügyi dokumentumok napra kész tartása Fejlesztőpedagógus alkalmazása az óvodában A fejlesztőpedagógusi ellátást igénylő gyermekek mielőbbi kiszűrése, a fejlesztés minél korábbi megkezdésével a tanulás megkönnyítése Az óvodai ellátás feladatai: A 3-7 éves korosztály óvodai ellátása, az Országos Óvodai Alapprogramban megfogalmazottak alapján (Nevelési Program). Minél korábbi beóvodázás, főleg a hátrányos helyzetű családoknál, már 3 éves kortól. Az eredményes felzárkóztatás feltételeinek megteremtése intézményi szinten. A szociokultúrális környezetből adódó hátrányok kiegyenlítése, az esélyegyenlőség megteremtése. 6

7 A gyermekek egyéni képességeihez igazodó, differenciált fejlesztés, felzárkóztatás, szakemberek segítségének igénybe vételével (fejlesztő pedagógus, logopédus). A gyermekvédelmi munka során, a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek felkutatása, megfelelő segítség biztosítása. Az óvodáztatáshoz kapcsolódó szociális, gyermekvédelmi és családtámogatási rendszer mindenre kiterjedő működtetése. Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása, az egészséges életmódra nevelés hangsúlyozása. A szolgáltatást igénybe vevők igényeinek, a szülői elégedettségnek folyamatos mérése. A fenntartói elvárásokhoz kapcsolódó intézményi feladatok: A Helyi Óvodai Programunkban minden érintett számára érthető és egyszerű módon igyekeztük megfogalmazni feladatainkat, az intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmát. Fontosnak tartjuk az egészséges életmód szokásainak kialakítását, a környezetvédelmet. Helyi Óvodai Programunkban is kiemelt feladatunk a gyermekek anyanyelvi fejlesztése. A védőnőkkel együttműködve, tájékozódunk az óvodai felvételre javasolt, elsősorban hátrányos helyzetű gyerekek felől. Az un. tanköteles korú gyermekek felkutatása és óvodai felvételére is gondot fordítunk. A gyermekvédelmi munka során, fokozott figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekekre. Az óvónők és a gyermekvédelmi felelős szorosan együttműködnek a Családsegítő munkatársaival. Figyelünk a gyermeki jogok, az esélyegyenlőség elvének érvényesítésére. Nevelő-oktató munkánk során, az adottságok és lehetőségek figyelembe vételével, törekszünk az egyéni képességekhez igazodó, differenciált fejlesztésre, felzárkóztatásra. Ahol erre szükség van, igénybe vesszük a szakemberek segítségét, helyben és a megyei szakszolgálati intézmények szolgáltatásait. A minőségi munka alapvető feladatának tartjuk az óvodahasználók igényeinek és elégedettségeinek folyamatos nyomon követését. Az intézményben folyó szakmai munka színvonalának megtartására, megőrzésére törekszünk, ugyanakkor a szakmai megújulás érdekében vállaljuk az önképzést, továbbképzéseken való részvételt. Az együttműködés lehetőségeinek növelése bölcsődével és iskolával. Tanügyi dokumentumok napra kész, pontos vezetése Óvodánk 2004-ben elkészített minőségirányítási programját, 2009-ben felülvizsgálta, kibővítette a teljes körű intézményi önértékelés eljárásrendjével. 7

8 Az intézmény működését szabályozó dokumentumok: Ezek a dokumentumok biztosítják az intézmény törvényes kereteken belüli működését. Elhelyezésük a központi iroda irattárában van. A közoktatás egészére vonatkozó törvények, rendeletek. Az intézmény Alapító Okirata Helyi Óvodai Nevelési Program Intézményi Minőségirányítási Program Szervezeti Működési Szabályzat Házirend Munkavédelmi balesetvédelmi - tűzvédelmi Szabályzat Helyi önkormányzati dokumentációk Személyi és tárgyi feltételek Személyi feltételek A kilenc óvodai csoportban 20 fő szakképzett óvodapedagógus végzi a nevelő-oktató munkát, a vezetővel együtt. A nevelést közvetlen segítő, szakképzett dajkák száma 9 fő. Ez a létszám a feladatok összetettsége és az ellátandó területek nagysága, valamint az épületek szétszabdaltsága miatt kevésnek bizonyul. Közfoglalkoztatott dolgozókkal (konyhai kisegítők, udvaros) kiegészítve tudjuk ellátni feladatainkat, tudjuk működtetni a három telephelyen működő intézményt óta gyógypedagógus végzettségű fejlesztő pedagógust alkalmazunk, aki segít a tanulási nehézségre veszélyeztetett, részképesség zavaros gyermekek kiszűrésében, fejlesztésében, a kialakított fejlesztő szobában végzi a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését is. Tárgyi feltételek Az intézmény fenntartója a Városi Önkormányzat, a költségvetés összeállításánál egyeztetünk, sajnos az árak emelkedése mellett egyre kevesebb eszközt tudunk beszerezni az intézmény számára biztosított keretösszegből. A közüzemi számlák kifizetése után megmaradó pénzből fejlesztésekre, egyéb beszerzésekre már alig marad. A csoportszobák bútorai, az oktatáshoz szükséges eszközök mind megértek a cserére. Az udvari mozgásfejlesztők cseréjét, fejlesztését az Aprók Pénze Alapítvány finanszírozásával tudjuk megoldani. Az intézmény bemutatása a minőségfejlesztés szempontjából Helyzetelemzés: Óvodánk egy vezetés alatt álló, három különböző, egymástól távol eső, nem óvodai célra épült régi épületekben működik. Az épületek állaga folyamatosan romlik, karbantartásuk költsége egyre növekszik, a jelenlegi gazdasági helyzetben nem is jut rá anyagi fedezet. Felújításuk költsége lehetetlen ahhoz képest, hogy maga az épület, a felújítás után sem felelne meg az alapvető elvárásoknak sem. A csoportszobák egy része szűk, sötét, a korszerű törvényi előírásoknak nem megfelelő. 8

9 A tárgyi feltételek jelenlegi helyzete finoman fogalmazva, a sok hiányosság miatt már a minőségi munkát is korlátozza. Nincsenek tároló helyek az eszközöknek, így azok folyamatosan tönkremennek. Több eszköz beszerzése pénz szűke miatt húzódik, az elavultakat sürgősen pótolni kellene korszerűbbekkel. A törvényi előírások, a korszerűség, a szülők megnövekedett igénye az óvoda iránt, a minőségi munka hatékonysága miatt, egy új óvodai épületegyüttesre lenne szükség. Az önkormányzat ebben az évben pályázatot nyújtott be egy 3 csoportos óvoda építésére. Nem tesz jót a személyi kapcsolatoknak, ill. a munkaerő ésszerű, célszerű és ideális elosztásának sem ez a kényszerű szétszabdaltság. Betegség vagy szabadság miatt a helyettesítések nehezen oldhatók meg. Az utóbbi években megnövekedett az óvodába jelentkezők száma, nem tudtunk minden 3 évest felvenni. Felvettünk azonban minden 5 éves gyermeket, felvettük a dolgozó szülők gyermekeit, a hátrányos helyzetben lévő családok gyermekeit, őket már 3 éves kortól elhelyezzük az óvodában. A kisgyermekek nappali ellátásának megoldását megkönnyíti az új bölcsőde megnyitása. Ezzel biztosítjuk számukra, hogy mielőbb csökkenjen a helyzetükből adódó hátrány, és egyenlő eséllyel kerüljenek iskolába. Az intézmény szolgáltatásait a kisváros lakói, valamint a környező tanyavilágból bejáró gyermekek veszik igénybe. A tanyáról, szervezetten szállítja óvodába a gyermekeket, a Támogató Szolgálat által biztosított kisbusz. Ez is jelentős a hátrányok csökkentése szempontjából, így a gyermekek rendszeres ellátásban, nevelésben, oktatásban részesülnek. A helyi igények és a megújuló szakmai változások, elvárások miatt a Nevelőtestület együttesen kidolgozta a helyi óvodai nevelési programját. Ennek megfelelően, az 1999-ben kidolgozott Helyi Óvodai Nevelési Program alapján végzi oktató-nevelő munkáját. Feladatunk, a 3 7 éves korosztály óvodai ellátása, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában meghatározottak alapján. Felelősek vagyunk azért, hogy az óvodai nevelés keretében történő személyiségfejlesztés színvonala, hatékonysága következtében, a gyermekek alkalmassá váljanak az iskolai élet megkezdésére. Másként fogalmazva, az óvodai nevelés eredményeként, a tanköteles korú gyermekek, egészségileg, érzelmileg, szociálisan és értelmileg is jussanak el arra a szintre, amely szükséges ahhoz, hogy iskolai tanulmányaikat megkezdhessék. A gyermeki személyiségből, természetes megnyilvánulásából, a játékból kiindulva, olyan nyugodt, derűs, családias légkört biztosítunk, amelyben a gyermekeket szeretet, megbecsülés és tisztelet övezi. A nevelés közös ügyünk, ezért a családokkal együttműködve, partneri kapcsolatban, a szülők megelégedésére kívánjuk megvalósítani céljainkat. Az óvodapedagógusok és a nevelést közvetlen segítő munkatársak / dajkák / együttes munkája hozzájárul a nevelési célok hatékony megvalósításához. Szakképzett óvodapedagógusok mellett, szakképzett dajkák végzik a nevelő-oktató munkát. A nevelőmunkát segíti fejlesztő pedagógus munkatársunk, aki elvégzi a középső csoportosok képesség mérését, és a nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgálatát, és fejleszti az SNI és BTMN-es gyermekeket a Szakértői Bizottság és a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján. Fontosnak tartjuk, a viselkedési, beilleszkedési nehézséggel küzdő, szorongó gyermekek együttműködési készségét fejleszteni, másságukat elfogadtatni a gyerekekkel, szülőkkel. Sajnálatos, hogy egyre több gyermeknek lenne szüksége logopédusi ellátásra, ezért kiemelt 9

10 jelentőséget tulajdonítunk a csoportokban az anyanyelvi fejlesztésnek. Anyanyelvi munkaközösséget is működtetünk. A mindennapi nevelő-oktató munka során, kiemelt hangsúlyt kell fektetni a partneri igényekre (gyermek, szülő, fenntartó, iskola). Meg kell ismerni azokat a valóságos elvárásokat, igényeket, amelyeket az intézménnyel szemben támasztanak. Óvodánk munkáját a szülők és az Aprók Pénze alapítvány is segíti. A minőségfejlesztési program felülvizsgálata: A minőségfejlesztési program módosítása óta eltelt időszakban, a minőségfejlesztés feladatainak teljesítése, a teljesítményértékelés bevezetése, felülvizsgálata során vállalt céljaink, célkitűzéseink vonatkozásában újabb módosításra van szükség. Az oktatásban és a világban zajló változások, egyre kevésbé alkalmasak a minőségi munka személyi, tárgyi feltételeinek javítására. Az oktatásban dolgozók is létbizonytalansággal, egyre nehezedő munkafeltételekkel küzdenek, kiszolgáltatottak a társadalmi és gazdasági változásoknak, folyamatoknak. A gyermekneveléshez kiegyensúlyozott, magabiztos, szakmailag, felkészült, jövőbe vetett hittel bíró emberre van szükség. Az intézmény működtetését kedvezőtlenül befolyásolja, hogy a pénzügyi feltételek is egyre rosszabbak. A gyermeknevelés bizony költséges, a befektetett pénz, munka, emberség, csak évek hosszú sora után térül meg. Minőségi munkavégzés, feladatvállalás, pénzügyi forrás nélkül nem valósítható meg. A lelkesedés kevés, a minőségről folytatott értekezésekkel, munkamozzanatok, szempontok kidolgozásával nem lehet újabb minőségi elemeket vinni a nevelési folyamatokba. Amit emberileg ebben a helyzetben tenni lehet, azt megtesszük, hogy az óvodai ellátás, nevelés-oktatás színvonalán javítani tudjunk. Igyekszünk nyugodt körülményeket biztosítani a ránk bízott gyermekek számára, a szülőkkel együttműködve, nevelési programunk célkitűzéseit megvalósítani, megfelelni a fenntartói elvárásoknak. A minőségi munkánk végzés során, néhány fontos szempontra fokozottan törekszünk: Fejlesztésekre csak a források biztosítása esetén vállalkozunk. Figyeljük a pályázati lehetőségeket. A szakmailag helyes irányba ható cselekvés az első, az erről szóló adminisztráció mértéktartó módon történik Végrehajthatatlan szabályokat nem gyártunk, nem követünk divatirányzatokat. Csak azt vesszük át, ami megvalósítható, egyezik az óvodai program célkitűzéseivel Nem avatkozunk bele azokba a folyamatokba, amelyek a maguk természetességével is végbemennek. Csak olyan célokat tűzünk magunk elé, amelyek a gyermekek, szülők és az óvónők érdekeit minél hatékonyabb együttműködésre ösztönzik. Minőségfejlesztési programunk végrehajtása során, kerüljük az iskolásítást, a teljesítményközpontúságot és a túlzott, felesleges dokumentációt. Annyi mérést tervezünk egy évre, amennyit óvodánk körülményei, környezet, személyi és tárgyi feltételei a valóságnak megfelelő módon lehetővé tesznek, elvégezhetők és 10

11 szükségesek. Vannak minden évben kiemelt vizsgálandó területek, pl. iskolaérettség, beszédkészség, mozgáskészség, stb. III. A nevelési és oktatási intézmény mérésének, önértékelésének rendszere A minőségfejlesztés bevezetésének természetes velejárója, minden dolgozó munkájának értékelése, mérése. Ez az önértékelés, önellenőrzés része ennek a rendszernek. Az egyén munkájának sikere vagy kudarca kihatással van az egész intézményi munka folyamatára. A külső megítélés is két összetevőre épül. A jó munkavégzés, a szép környezet, az emberi hangnem, a munkatársak egymáshoz való viszonya, mind, mind valóságos képet ad az intézményben folyó munkáról. A megítélés sokszor a részletekben is megmutatkozik, esetleg ebből általánosít a külső szemlélő, ami a negatív esetekben sokat árthat. A közös célok megvalósításában benne van az egyéni teljesítmény, hozzáállás is. A minőségi céloknak és értékeknek, egyeznie kell a közösség által meghatározott és elfogadott céllal, értékrenddel. Az önellenőrzés, értékelés kapcsán felszínre kerülnek olyan tények, információk amelyek, később alapját képezik egy új stratégia kialakításának. Az önellenőrzés, értékelés területein, a feltárt problémákat, tényeket fel kell használni az egész rendszer folyamatos alakítására. Az intézményi önértékelésnek tárgyilagosnak és tényszerűnek kell lenni, mert alapját képezi a további fejlesztésnek, fejlődésnek. Ebben rejlik a folyamat lényege, hiszen ez által lesz képes az intézmény megfelelni, a változó partneri igények, az elégedettség elvárásainak. A folyamatok nyomon követése, az észrevételek, a visszajelzések mind a megújulás és a fejlődés irányába hatnak. Az intézmény az önértékelés eredményeként tudja meghatározni, rangsorolni fejlesztési feladatait, melyek egyfajta stratégiai elemként épülnek be a megvalósításra váró tervekbe. Az intézményi önértékelés folyamata Az önértékelés területeinek meghatározása A területekhez tartozó szempontsor, kérdéssor összeállítása Az önértékelésben résztvevők kijelölése Az önértékeléshez szükséges kérdőívek szerkesztése, sokszorosítása, kiosztása A kérdőívek kitöltése az érintettek bevonásával A kérdőívek begyűjtése, kiértékelése, összesítése Az eredmények ismertetése a testülettel, dolgozókkal Stratégiai terv készítése A gyermeki fejlődés nyomon követésére irányuló mérési, értékelési rendszer A gyermeki fejlődés nyomon követése oly módon történik, hogy ne zökkentse ki a gyermeket a mindennapi megszokott tevékenységek sorából. Az óvodapedagógusok fejlődési naplót vezetnek, amelybe félévenként rögzítik a gyermekek fejlődését és az aktuális fejlesztési feladatokat. A vizsgált területek: mozgás, dominancia, egészségi állapot, finommotorika, játék és munkatevékenység, értelmi fejlettség, érzelmi-akarati élet, szocializáció, beszédfejlettség, matematikai jártasság. Csoportnaplóban félévente értékelik a csoport fejlődését. 11

12 Óvodapedagógusi munka mérése, értékelése Célok, alapelvek: A legfontosabb célok egyike, hogy az intézményvezetés pontos és hiteles képet kapjon a nevelőtestületben dolgozó kollégák által végzett munkáról. Egyéni és intézményi szinten is javíthatóvá váljon az oktató-nevelő munka minősége, valamint növelhető legyen a hatékonyság. Az óvodapedagógusok kapjanak külső visszajelzést az elvégzett munkájukról, megismerhetővé váljon számukra, milyennek látják mások azt. Az értékelések, önértékelések alkalmával az óvodapedagógusok és a vezetők ismerjék meg az erős és gyenge pontjaikat. Nyíljon lehetőség a fejlődésnek elismerésére, ösztönzésére. A teljesítményértékelésnek hozzá kell járulni a szervezeti kultúra fejlesztéséhez, az igények, szükségletek és a továbbképzések összehangolásához. A mérés és az értékelés legyen: Mindenre kiterjedő Ösztönző, motiváló Egyénre szabott Kiszámítható, vagyis előre meghatározott időszakra terjedjen ki Objektív Mindenki által ismert, elfogadott Lehetőség az önértékelésre Vegye figyelembe a személyiségi jogokat Nyújtson lehetőséget magának a teljesítményértékelő rendszernek a folyamatos jobbítására. A szabályzat hatálya: A szabályzat érvényessége: A munka értékelésének célja: A teljesítmény értékelésének időpontja: A teljesítmény értékelésének módja: A teljesítmény értékelését végzi: Információ, nyilvánosság biztosítása: Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete szeptember 1-jétől visszavonásig Az eredményesség, hatékonyság növelése 2 évente, a KJT. szerinti esetekben soron kívül Az IMIP ellenőrzési rendszere alapján Önértékelés Vezetői értékelés Váltótárs értékelése óvodapedagógusok váltótársak óvodavezető óvodavezető-helyettes Az érintettek számára a rá vonatkozó értékelések megismerése biztosított. 12

13 Célok részletesen: Minősítés, a KJT. szerint meghatározott esetekben Egyéni erőfeszítés ösztönzése, fejlesztése A munkatársak erős és gyenge pontjainak megismerése A munkavégzéshez szükséges források feltárása A munkatárs szervezeti egységen belüli helyének feltárása Információ a kollégák adottságairól a munkaerő tervezés számára A munkaköri leírások és munkacélok rendszeres áttekintése és felülvizsgálata Fejlesztési célok: Teljesítmény visszajelzés a vezető számára-motiváció, elégedettség. A fejlesztést igénylő területek megjelölése. A problematikus területek azonosítása, javítására irányuló célok kijelölése. Képzési, fejlesztési irányok megfogalmazása. Az óvodapedagógusok értékelésének lépései: Meg kell határozni, az éves munkatervben, hogy mely óvodapedagógusok értékelésére kerül sor az értékelést végzők kijelölése az összesítők megnevezése az értékelt területek azonosítása, értékelési szempontok az értékelés eszközeinek, az értékelő lapoknak az elkészítése Lezárás, utókövetés: A vezető az értékelt óvodapedagógussal megbeszéli, és írásban rögzíti az eredményeket. Értékelési szintek: 80% felett kiválóan alkalmas 60% felett alkalmas 30% felett kevéssé alkalmas 30% alatt alkalmatlan Dokumentumok: Önértékelő lap Értékelő lap Összesítő lap Intézkedési terv 13

14 A fejlesztőpedagógusi munka mérése, értékelése Célok, alapelvek: Az intézményvezetés pontos és hiteles képet kapjon a fejlesztőpedagógus kolléga által végzett munkáról. Intézményi szinten növelhető legyen a fejlesztő-oktató munka minősége. Az SNI- s BTMN-es gyermekek minél több segítséget kapjanak fejlődésükhöz. Az óvodapedagógus kolléganők visszajelzést kapjanak a mérési eredményekről, melyeket be tudjanak építeni mindennapi nevelési tevékenységükbe. Az értékelés, önértékelés alkalmával a fejlesztőpedagógus ismerje meg erős és gyenge pontjait. A teljesítményértékelés járuljon hozzá fejlesztőmunkájának ösztönzéséhez, javításához. A mérés és az értékelés: Mindenre kiterjedő Ösztönző, motiváló Kiszámítható, vagyis előre meghatározott időszakra terjedjen ki Objektív Az értékelt által elfogadott Lehetőség az önértékelésre Vegye figyelembe a személyiségi jogokat Nyújtson lehetőséget magának teljesítményértékelő rendszernek a folyamatos jobbítására A szabályzat hatálya: A szabályzat érvényessége: A munka értékelésének célja: A teljesítmény értékelésének időpontja: A teljesítmény értékelésének módja: A teljesítmény értékelését végzi: Információ, nyilvánosság biztosítása: Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete július 1-jétől visszavonásig Az eredményesség, hatékonyság növelése 2 évente, a KJT. szerinti esetekben soron kívül Az IMIP ellenőrzési rendszere alapján Önértékelés Vezetői értékelés Óvodapedagógusi értékelés Fejlesztő pedagógus óvodapedagógus óvodavezető óvodavezető-helyettes Az érintettek számára a rá vonatkozó értékelések megismerése biztosított. 14

15 Célok részletesen: Minősítés, a KJT. szerint meghatározott esetekben Egyéni erőfeszítés ösztönzése, fejlesztése A munkatárs erős és gyenge pontjainak megismerése A munkavégzéshez szükséges források feltárása A munkatárs szervezeti egységen belüli helyének feltárása Információ a kolléga adottságairól a munkaerő tervezés számára A munkaköri leírás és munkacél rendszeres áttekintése és felülvizsgálata Fejlesztési célok: Teljesítmény visszajelzés a vezető számára,motiváció, elégedettség. A fejlesztést igénylő területek megjelölése. A problematikus területek azonosítása, javítására irányuló célok kijelölése. Képzési, fejlesztési irányok megfogalmazása. A fejlesztőpedagógus értékelésének lépései: Meg kell határozni, az éves munkatervben, ha a fejlesztőpedagógus értékelve lesz. az értékelést végzők kijelölése az összesítők megnevezése az értékelt területek azonosítása, értékelési szempontok az értékelés eszközeinek, az értékelő lapoknak az elkészítése Lezárás, utókövetés: A vezető az értékelt óvodapedagógussal megbeszéli, és írásban rögzíti az eredményeket. Értékelési szintek: 80% felett kiválóan alkalmas 60% felett alkalmas 30% felett kevéssé alkalmas 30% alatt alkalmatlan Dokumentumok: Önértékelő lap Értékelő lap Összesítő lap Intézkedési terv 15

16 Dajkai munka mérése, értékelése A szabályzat hatálya: A szabályzat érvényessége: A munka értékelésének célja: A teljesítmény értékelésének időpontja: A teljesítmény értékelésének módja: A teljesítmény értékelését végzi: Információ, nyilvánosság biztosítása: Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete szeptember 1-jétől visszavonásig Az eredményesség, hatékonyság növelése 2 évente, a KJT. szerinti esetekben soron kívül Az IMIP ellenőrzési rendszere alapján Önértékelés Vezetői értékelés Óvodapedagógus értékelése dajkák óvodapedagógusok óvodavezető óvodavezető-helyettes Az érintettek számára a rá vonatkozó értékelések megismerése biztosított. Célok részletesen: Minősítés, a KJT. szerint meghatározott esetekben Egyéni erőfeszítés ösztönzése, fejlesztése A munkatársak erős és gyenge pontjainak megismerése A munkavégzéshez szükséges források feltárása A munkatárs szervezeti egységen belüli helyének feltárása Információ a kollégák adottságairól a munkaerő tervezés számára A munkaköri leírások és munkacélok rendszeres áttekintése és felülvizsgálata Fejlesztési célok: Teljesítmény visszajelzés a vezető számára-motiváció, elégedettség. A fejlesztést igénylő területek megjelölése. A problematikus területek azonosítása, javítására irányuló célok kijelölése. Képzési, fejlesztési irányok megfogalmazása. A dajkák értékelésének lépései: Meg kell határozni, az éves munkatervben, hogy mely dajkák értékelésére kerül sor az értékelést végzők kijelölése az összesítők megnevezése az értékelt területek azonosítása, értékelési szempontok az értékelés eszközeinek, az értékelő lapoknak az elkészítése 16

17 Lezárás, utókövetés: A vezető az értékelt dajkával megbeszéli, és írásban rögzíti az eredményeket. Értékelési szintek: 80% felett kiválóan alkalmas 60% felett alkalmas 30% felett kevéssé alkalmas 30% alatt alkalmatlan Dokumentumok: Önértékelő lap Értékelő lap Összesítő lap Intézkedési terv Vezetők munkájának mérése és értékelése A vezetői feladatokat ellátó pedagógus munkája sokrétű, összetett. Az értékelésnek ki kell terjednie a vezetői és pedagógiai tevékenységben megmutatkozó teljesítményekre is, követve a tényleges munkavégzés szerinti arányokat. A vezetők teljesítményértékelése kiterjed az óvodavezetőre, a helyettesére, a munkaközösség - vezetőkre. A szabályzat hatálya. A szabályzat érvényessége: A munka értékelésének célja: A teljesítmény értékelésének időpontja: A teljesítmény értékelésének módja: A teljesítmény értékelését végzi: Információ, nyilvánosság biztosítása: Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete szeptember 1-jétől visszavonásig Az eredményesség, hatékonyság növelése 2 évente Az IMIP ellenőrzési rendszere alapján Önértékelés Beszámoló nevelőtestületi értekezleten Beszámoló a fenntartónak Partneri igény és elégedettségvizsgálatok A fenntartó, nevelőtestület, Szülői Szervezet Az érintettek számára a rá vonatkozó értékelések megismerése biztosított. Célok részletesen: Az eredményesség, hatékonyság javítása, a vezetői kompetenciák fejlesztése. Visszajelzés az értékelt vezető számára vezetői munkájának erősségeiről, a fejlesztendő területekről. A szervezeti és vezetési kultúra fejlesztése. Az emberi erőforrások lehető legjobb kihasználása. 17

18 A vezetői munkakört ellátók teljesítményének egységes kritériumok szerinti megítélése, nyomon követése. Fejlesztési célok: Teljesítmény visszajelzés a vezető számára-motiváció, elégedettség. A fejlesztést igénylő területek megjelölése. A problematikus területek azonosítása, javítására irányuló célok kijelölése. Képzési, fejlesztési irányok megfogalmazása. A vezetők értékelésének lépései: Meg kell határozni, mely vezetők értékelésére kerül sor az értékelést végzők kijelölése az összesítők megnevezése az értékelt területek azonosítása, értékelési szempontok az értékelés eszközeinek, az értékelő lapoknak az elkészítése ( lásd.melléklet) Lezárás, utókövetés: A csoport vezetője csak az értékelt vezető részére megbeszéli, és írásban rögzíti az eredményeket. Értékelési szintek: 80% felett kiválóan alkalmas Dokumentumok: 60% felett alkalmas 30% felett kevéssé alkalmas 30% alatt alkalmatlan Önértékelő lap Értékelő lap Összesítő lap Intézkedési terv 18

19 Intézményi önértékelés Az eredeti modell alapgondolata szerint a közvetlen és közvetett partneri elégedettséget, a pozitív társadalmi hatást a minőségelvű intézményi működés iránt elkötelezett vezetés a stratégiával, valamint a dolgozók, az erőforrások és a folyamatok menedzselésével éri el, mely kiváló eredményhez vezethet. Az önértékelés célja, hogy intézményünk rendszeresen, tényekre alapozva mérje fel és állapítsa meg erősségeit, fejlesztendő területeit, és ennek eredményeképpen jelölje meg a szükséges beavatkozásokat és fejlesztéseket. A teljes körű intézményi önértékelés szempontjai, területei Az intézmény jellemző tulajdonságai, adottságai, ezen belül különösen: Vezetés értékelése Stratégiai és operatív tervezés A dolgozók irányításának értékelése Erőforrások értékelése A folyamatok és szabályozottságok értékelése A folyamatos fejlesztés alkalmazásának szinterei A szervezeti kultúra értékelése Az intézmény által elért eredmények, ezen belül különösen: A munkatársak bevonásának értékelése A külső partnerek elégedettsége Belső partnerek elégedettsége A nevelés, fejlesztés eredményei Közösségi, társadalmi szerepvállalás Az intézményi önértékelés periódusai - gyakorisága, az esedékesség éveinek kijelölése Óvodánkban az óvodavezetői ciklushoz is igazodva ötévente végezzük el a teljes körű intézményi önértékelést. Az irányított önértékelés esedékességének tényét a minden nevelési év augusztusában megtartott óvodavezetői értekezlet állapítja meg, felelőse a minőségfejlesztési TEAM - vezető. 19

20 Legitimációs záradék Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Intézmény címe: 6041 Kerekegyháza, Rákóczi u. 70. A minőségirányítási programot készítette: Hallainé Kis Mária Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: június 19. A fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: június 20. A fenntartó jóváhagyásának dátuma: Kerekegyháza, Polgármester Irattári szám:.. 20

21 Tartalmi munkával kapcsolatos feladatok A vezető felkészültsége, személyes motiváció MELLÉKLETEK VEZETŐI ÉRTÉKELŐ LAP Értékelt vezető: Értékelést végző: Értékelés időpontja: Kitöltési útmutató: 3 KIEMELKEDŐ 2 MEGFELELŐ 1 KEVÉSSÉ MEGFELELŐ 0 NEM MEGFELELŐ Kritériumok Érték Megjegyzés dokumentum A jogszabályok, szakirodalom ismerete. Intézményi dokumentumok tartalmi és formai megjelenítése, frissítése. Az intézményben folyó munka összehangolása, a feladatok arányos elosztása. Értekezletek vezetése Külső források keresete, bevonása. A szervezet pénzügyi, gazdasági helyzetének tervezése, gazdálkodás. Beosztottak munkájának elismerése. Az óvoda eszközellátottságának biztosítása. A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése. Kritériumok Érték Megjegyzés tartalom A pedagógiai dokumentumok naprakészsége, színvonala (HOP, IMIP, Munkatervek, beszámoló stb.) A pedagógiai munka irányítása. A minőségirányítási programban meghatározott feladatok, szempontok összeállítása, mérés, értékelés, új feladatok meghatározása. A pedagógiai ismeretek bővítésére irányuló feladatok.(hospitálások, továbbképzések, értekezletek szervezése.) 21

22 Az intézmény működésével, a vezető munkáltatói jogkörével kapcsolatos feladatok Kapcsolattartás, szervezeti kultúra fejlesztése Az intézményben folyó nevelési gyakorlatfolyamatos figyelemmel kísérése Konfliktusok kezelése A nevelő munka ellenőrzése, értékelése. Kritériumok Érték Megjegyzés dokumentum Az együttműködés a szülőkkel. Külső és belső kommunikáció a pedagógiai célok megvalósítására. Rendezvények, ünnepek, szülői értekezletek szervezése. A 3 tagóvoda kapcsolatának erősítése. Az iskolával, fenntartóval való kapcsolat. Az érdekvédő szervezetekkel való kapcsolat tartása. A szervezet képviselete. A szervezeten belüli és kívüli kommunikáció és információáramlás. Kapcsolattartás a szervezeten belül és kívül Kritériumok Érték Megjegyzés dokumentum Munkaszerződések, kinevezések készítése. Munkaköri leírások készítése, felülvizsgálata. Továbbképzési terv készítése. Túlórák, helyettesítés elszámolása. Intézményi dokumentációk készítése. Gazdálkodással kapcsolatos írásos anyagok készítése, költségvetés, felújítási, karbantartási terv készítése. A dolgozókkal való rendszeres megbeszélések. Pályázatok készítése, ösztönzése. Adatnyilvántartás és kezelés szabályossága 22

23 Értékelt vezető: Vezetői értékelő- minősítő Értékelés időpontja: Kritérium Általános vezetési, szervezési feladatok Tartalmi munkával kapcsolatos feladatok Kapcsolattartás Az intézmény működésével, a vezető munkáltatói jogkörével kapcsolatos feladatok Összesen Önértékelés Nevelőtestül eti értékelés Fenntartó i értékelés Szülői értékelés Összesen pont % pont % pont % Pont % Pont % Minős ítés Intézkedési terv: Vezető Értékelést végző 23

24 Nevelő-oktató munka színvonala ÓVODAPEDAGÓGUS ÉRTÉKELŐ-MINŐSÍTŐ LAP Értékelt óvodapedagógus: Értékelést végző: Értékelés időpontja: Kitöltési útmutató: 3 KIEMELKEDŐ 2 MEGFELELŐ 1 KEVÉSBÉ MEGFELELŐ 0 NEM MEGFELELŐ Kritériumok Érték Megjegyzés dokumentum Egyéni bánásmód alkalmazása, differenciálás Napra készség A gyermekek fejlődésének segítése, irányítása Az esélyegyenlőség megteremtése Együttműködés a fejlesztést végző szakemberekkel Szakmai módszertani felkészültség Az egyes gyermekek ismeretének mélysége Szeretetteljes, elfogadó nevelési attitűd A gyermeki tevékenység mérése, értékelése Írásbeli munkák végzése, határidő betartása 24

25 Munkaköri kötelezettségen túl vállalt feladatok Munkafegyelem Személyes tulajdonságok Kritériumok Érték Megjegyzés dokumentum A nevelő, fejlesztő tevékenységhez való hozzáállás Kapcsolattartás minősége a gyermekekkel Kapcsolattartás minősége a szülőkkel Kapcsolattartás minősége a kollégákkal Tolerancia, empátia Segítőkészség, a gyermekek problémái iránti érzékenység Kiegyensúlyozottság Következetesség Egymás munkájának elismerése, segítése Példamutató nevelői magatartás szakmai és emberi hitelesség Kritériumok Érték Megjegyzés dokumentum Pontos munkakezdés és befejezés A munkaidő tartalmas kitöltése Adminisztrációs fegyelem (munkaidő nyilvántartás, jegyzőkönyvvezetés, stb.) Helyettesítési feladatok ellátása (készség, gyakoriság, minőség) Értekezleteken való aktív részvétel Munka, környezet-, tűzvédelmi szempontok betartása, betartatása A szabályozó dokumentumokban foglaltak következetes betartása, betartatása Titoktartás Kritériumok Érték Megjegyzés dokumentum Szertárak rendezése, rendben tartása Beszerzésben való részvétel Gyakorló főiskolai hallgatók fogadása Rendezvények szervezésében való aktivitás 25

26 ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÉRTÉKELŐ-MINŐSÍTŐ LAP ÖSSZESÍTŐ Értékelt óvodapedagógus: Értékelés időpontja: Kritérium Önértékelés Vezetői értékelés Nevelő-oktató munka színvonala Személyes tulajdonságok Munkafegyelem Munkaköri kötelezettségen túl vállalt feladatok Összesen Vezető helyettesi érték Összesen pont % pont % pont % pont % Minősítés Intézkedési terv: Aláírás: Vezető Vezető helyettes Óvodapedagógus 26

27 Pedagógiai jellegű rendszerszerű tevékenységek segítése DAJKA ÉRTÉKELŐ MINŐSÍTŐ LAP Értékelt dajka: Értékelést végző: Értékelés időpontja: Kitöltési útmutató: 3 KIEMELKEDŐ 2 MEGFELELŐ 1 KEVÉSBÉ MEGFELELŐ 0 NEM MEGFELELŐ Kritériumok Érték Megjegyzés dokumentum Távolságtartó, tapintatos kapcsolat a szülőkkel Életkori sajátosságok ismerete, alkalmazása A HACCP ismerete Takarítási teendők végzésének hatékonysága és minősége Ágyazás feltételeinek megteremtése Étkezési feltételek biztosítása a csoport szokásrendszere alapján Étkezés folyamatának lebonyolítása a csoport szokásrendszere alapján Tisztálkodási folyamatok biztosítása, irányítása, segítése az életkori sajátosságok és a csoport szokásrendszere alapján Öltöztetés segítése Más csoportokban való segítségnyújtás Pedagógiai munka közvetlen segítése (foglalkozások, séták, egyéb tev.) 27

28 Dajka felkészültsége,személyisége, motiváltsága Szervezeti kultúra fejlesztése Munkafegyelem, adminisztráció Kritériumok Érték Megjegyzés dokumentum Munkaidő betartása Vezetői utasítások betartása Óvónői utasítások betartása Munkaköri leírás alapján terület tisztasága, rendje Határidők betartása Adminisztráció pontossága Tűz és munkavédelem Balesetvédelem előírásainak alkalmazása Az intézményi vagyon védelme, ápolása, óvása Kritériumok Érték Megjegyzés dokumentum Önként vállalt feladatok mennyisége és minősége az intézményben Egyéb, alkalmi feladatokban való részvétel Segítőkészség Korrekt munkakapcsolat óvónőkkel Korrekt munkakapcsolat a többi dolgozóval Alkalmazotti közösség normáinak betartása Részvétel az intézményi hagyományápolásban Aktivitás a közösségben Kritériumok Érték Megjegyzés dokumentum Titoktartási kötelezettség Önálló munkavégzés képessége Segítségnyújtás a gyerekeknek Környezet esztétikájának alakításának való részvétel Mintaadó viselkedés és beszédkultúra Elfogadó, segítő pedagógiai-emberi beállítódás Külső megjelenés - ápoltság Pedagógiai dokumentumok ismerete, alkalmazása Jóindulatú attitűd 28

29 DAJKA ÉRTÉKELŐ MINŐSÍTŐ LAP ÖSSZESÍTŐ Értékelt dajka: Értékelés időpontja: Kritérium önértékelés Vezetői értékelés Pedagógiai jellegű tevékenység segítése Munkafegyelem Szervezeti kultúra fejlesztése Szakmai felkészültség Összesen Vezető helyettesi érték összesen pont % pont % pont % pont % Minősítés Intézkedési terv: Aláírás: Vezető Vezető helyettes Dajka 29

30 Nevelő-oktató munka színvonala FEJLESZTŐPEDAGÓGUS ÉRTÉKELŐ-MINŐSÍTŐ LAP Értékelt fejlesztőpedagógus: Értékelést végző: Értékelés időpontja: Kitöltési útmutató: 3 KIEMELKEDŐ 2 MEGFELELŐ 1 KEVÉSBÉ MEGFELELŐ 0 NEM MEGFELELŐ Kritériumok Érték Megjegyzés dokumentum Egyéni bánásmód alkalmazása, differenciálás az SNI-s BTMN-es gyerekekkel Napra készség A gyermekek fejlődésének segítése, irányítása Az esélyegyenlőség megteremtése Együttműködés a szakértői bizottság és nevelési tanácsadó szakembereivel Szakmai módszertani felkészültség Az egyes gyermekek ismeretének mélysége Szeretetteljes, elfogadó nevelési attitűd A gyermeki tevékenység mérése, értékelése Írásbeli munkák végzése, határidők betartása 30

31 Munkaköri kötelezettségen túl vállalt feladatok Munkafegyelem Személyes tulajdonságok Kritériumok Érték Megjegyzés dokumentum A nevelő, fejlesztő tevékenységhez való hozzáállás Kapcsolattartás minősége a gyermekekkel Kapcsolattartás minősége a szülőkkel Kapcsolattartás minősége az óvodapedagógusokkal Tolerancia, empátia Segítőkészség, a gyermekek problémái iránti érzékenység Kiegyensúlyozottság Következetesség Szülői értekezletekre való felkészülés Példamutató nevelői magatartás szakmai és emberi hitelesség Kritériumok Érték Megjegyzés dokumentum Pontos munkakezdés és befejezés A munkaidő tartalmas kitöltése Adminisztrációs fegyelem (szakvélemények, forgalmi napló, pedagógiai vélemények stb.) Helyettesítési feladatok ellátása (készség, gyakoriság, minőség) Értekezleteken való aktív részvétel Munka, környezet-, tűzvédelmi szempontok betartása, betartatása A szabályozó dokumentumokban foglaltak következetes betartása, betartatása Titoktartás Kritériumok Érték Megjegyzés dokumentum Fejlesztőszoba, rendben tartása Fejlesztő eszközök beszerzésében való részvétel Szülők tájékoztatása Rendezvények szervezésében való aktivitás 31

32 FEJLESZTŐPEDAGÓGUS ÉRTÉKELŐ-MINŐSÍTŐ LAP ÖSSZESÍTŐ Értékelt fejlesztőpedagógus: Értékelés időpontja: Kritérium Önértékelés Vezetői értékelés Nevelő-oktató munka színvonala Személyes tulajdonságok Munkafegyelem Munkaköri kötelezettségen túl vállalt feladatok Összesen Vezető helyettesi érték Összesen pont % pont % pont % pont % Minősítés Intézkedési terv: Aláírás: Vezető Vezető helyettes Fejlesztőpedagógus 32

33 Jegyzőkönyv Készült június 19-én a kerekegyházi Napközi Otthonos Óvodában Kerekegyháza, Rákóczi u. 70. szám alatt. Jelen vannak: az óvoda nevelőtestülete Hallainé Kis Mária óvodavezető Palla Tiborné óvodapedagógus, jegyzőkönyv hitelesítő Tárgy: A kerekegyházi Napközi Otthonos Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának felülvizsgálatával készült módosítások elfogadása. Az óvoda nevelőtestülete Kerekegyháza Város Képviselő-testülete 76/2012. (V.30.) sz. Kth. és az elmúlt két év teljesítményértékelési tapasztalatai alapján felülvizsgálta intézményi minőségirányítási programját, amelynek módosításait elfogadja. Az IMIP módosításait a nevelőtestület megismerte, tartalmát elfogadta, egyetértett vele. Hallainé Kis Mária.. Lukácsi Menyhértné Palla Tiborné Óvodavezető szakszervezeti képv. K:A:T:elnök jkv.hitelesítő 33

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezető

TARTALOM. 1. Bevezető TARTALOM 1. Bevezető 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1.Minőségpolitikai nyilatkozat 2.2. A minőségirányítás elvei 2.3 Minőségpolitikai célok kiemelése a minőségpolitikából és annak teljesülési kritériumai,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth úti Óvoda 5430 Tiszaföldvár Kossuth út 124. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatálya kiterjed Tiszaföldvár Város Önkormányzat által fenntartott Kossuth úti Óvoda működésére Az alkalmazotti

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú belső melléklet Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 BEVEZETŐ Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA POGRAMJA

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA POGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székesfehérvár, Széchenyi út 20. Telefon: 22/310-018 E-mail: iskola@albaref.hu REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁR A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (OM azonosító:

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program 1 Ikt. sz: 2007/306 -OM azonosító: 034720- Készítette: Soós Jánosné óvodavezető Közreműködők : Sulyokné Smidéliusz Marianna vezetője Süveg Miklósné tagja Aláírás: Dátum: Készítette: Soós Jánosné. 2007-02-28.

Részletesebben

TARTALO M M U TAT Ó. II.KÜLÖNFÉLÉK: Oktatási intézmények 2007/2008. tanévben indítható csoportok száma, ezek maximális létszámának meghatározása.

TARTALO M M U TAT Ó. II.KÜLÖNFÉLÉK: Oktatási intézmények 2007/2008. tanévben indítható csoportok száma, ezek maximális létszámának meghatározása. TARTALO M M U TAT Ó II.KÜLÖNFÉLÉK: Oktatási intézmények 2007/2008. tanévben indítható csoportok száma, ezek maximális létszámának meghatározása. 2. Városi Óvoda intézményirányítási programja. 3. III. Béla

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÖLDEÁKI GYERMEKMOSOLY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2009. szeptember 9. Herczegné Varga Anikó óvodavezet Földeák Község Önkormányzatának Képviseltestülete.. számú Kt. határozatával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK OM: 201281 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Törvényi és jogszabályi hivatkozások 2.o. II. Az oktatási intézmény adatai 2.o. III. A működés rendje 3.o. IV. Az intézmény szervezeti felépítése

Részletesebben

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására . Tel./fax.: 32/460-365 Iktatószám: 1-101/2011 A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK elfogadására Készült: a képviselő-testület 2011.

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013

KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013 Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013 Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Dövény, Felsőkelecsény,

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 1 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GÓGÁNFA UKK - DABRONC MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. szeptember 1 A program érvényes 2010. év szeptember hó 01. nap 1 2 Tartalom Minőségirányítási program... 4 1. A

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

6. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS Szempontjai és az értékelés rendje

6. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS Szempontjai és az értékelés rendje 6. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS Szempontjai és az értékelés rendje 6.1. A teljesítmény értékelés törvényi háttere A 2006. évi LXXI törvény (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról) 9. 40

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény. Gy r SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. SZEPTEMBER 5.

Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény. Gy r SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. SZEPTEMBER 5. Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Gy r SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. SZEPTEMBER 5. 1 Tartalomjegyzék 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE

SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE KEREKERDŐ ÓVODA 1183. Budapest, Attila utca 9. Tel.: 292-55-17, e-mail: kerekerdo@enternet.hu ikt.szám: /206-228/2009 KEREKERDŐ ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: KÉKESI SZILVIA ÓVODAVEZETŐ

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A szervezeti felépítés átalakítását nem terveztük. ÖMIP célok A fenntartó minden intézményre érvényes célja -

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ 3. oldal BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6. oldal Intézmény adatai 6. oldal Intézmény szervezeti felépítése 9. oldal Az óvoda jellemzői

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010 Bak Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató 1 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA... 5 2.1. A fenntartói

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Horváth Tibor ÁMK igazgató IMIP munkacsoport tagjai Jóváhagyva: Kunszentmiklós Város Képviselőtestületének 2007.március 21-én hozott 105/2007.(III.21.)

Részletesebben

Összefoglaló jelentés. Szikszai György Református Általános Iskola. működésének. szakértői ellenőrzéséről

Összefoglaló jelentés. Szikszai György Református Általános Iskola. működésének. szakértői ellenőrzéséről Összefoglaló jelentés a Szikszai György Református Általános Iskola 6900 Makó, Szikszai utca 4. működésének szakértői ellenőrzéséről Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2012. november

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM 1 Mottó: Tárd ki a karjaidat a változásnak, De ne engedd el az értékeidet. /Dalai láma üzenete/ BEVEZETŐ Tisztelt Olvasó! Ön a Bátai ÁMK pedagógiai-művelődési programját tartja a kezében. E dokumentum

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4.

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 1 I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 2 Osztani magad hogy így sokasodjál, kicsikhez hajolni hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot,

Részletesebben

JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL

JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL 2007-2009 2009 Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Bizottság! Az Egyesített

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. Oktatási Bizottság részére Benedek Elek Óvoda 2051 Biatorbágy, Fő u. 61 Tel./FAX: 06 (23) 310-301 E-mail: ovoda@biatorbagy.hu Tárgy: Biatorbágyi

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák

Napköziotthonos Óvodák NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁK 5742 ELEK Kétegyházi u.. 20. 66/240-418 OM :028172 Napköziotthonos Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta Elek Város Napköziotthonos Óvodájának nevelőtestülete 1 Készítette:

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítették: Balogh Erika Bendi Tiborné Vörös Ottó Gábor 1 Tartalom Fedőlap Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Önkormányzati Minőségirányítási

Részletesebben

Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban

Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban ISMERKEDÉS személyes játékos bemutatkozás szakmai bemutatkozás ki, honnan jött, milyen program alapján dolgoznak, stb. BEVEZETŐ HOP-ban az egészséges

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi MELLÉKLET Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1. Az ellenőrzés,

Részletesebben

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010.

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. Minőségirányítási Program Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. I. Fenntartói minőségirányítási program (kivonat) A program célja, hogy megfogalmazza az intézménnyel szembeni elvárásait az egész rendszer

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYAE. Készítette: Fajcsiné Sándor Andrea Mihály Blanka Sidlovics Ferenc

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYAE. Készítette: Fajcsiné Sándor Andrea Mihály Blanka Sidlovics Ferenc GYAE GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA Készítette: Fajcsiné Sándor Andrea Mihály Blanka Sidlovics Ferenc GYAE.doc Létrehozás dátuma: 2007.03.11. 14/1. oldal Tartalom 1. Az átmeneti gondozás célja... 3 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Készítette: Világos Csabáné intézményvezető Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér. 4 II. Az alapító okiratban foglaltak részletezése... 5

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TART ALOM 1. BEVEZETŐ 1.1. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK.3 1.2. AZ IMIP KAPCSOLÓDÁSA A TÖBBI FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁSSAL ÉRVÉNYES INTÉZMÉNYI ALAPDOKUMENTUMHOZ. 5 1.3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010.

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010. NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Készítette: Szűcs Jánosné óvodavezető közoktatási szakértő Közreműködött: Gubuznai Lászlóné minőségfejlesztési csoport vezető

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Diákotthon és Kollégium csatolása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató intézményvezetők négy éves

Tárgy: Tájékoztató intézményvezetők négy éves Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Tárgy: Tájékoztató intézményvezetők négy éves vezetői tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 876/2005. (X. 20.)

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben