" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel."

Átírás

1 " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete számú határozatával Jóváhagyta: a Bárdudvarnok Község Képviselő-testülete számú határozatával Jóváhagyta: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság számú határozatával Jóváhagyta: a Bárdudvarnoki Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményvezetője számú határozatával Hatályos: szeptember 01., a Bárdudvarnok Község Képviselő-testületének Jóváhagyó határozata alapján a kihirdetés napjától Érvényes: a kihirdetés napjától visszavonásig Verziószám: /2015. módosított változat Készítette: Bárdudvarnoki Egységes Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete 1

2 Tartalomjegyzék oldalszám 1. Jogszabályi háttér Az intézmény adatai Helyzetelemzés Intézményünk bemutatása Az intézmény személyi feltételei Az intézmény dolgozóinak szerepe az óvodai életben Programunk alapelvei Tárgyi feltételek Gyermekkép Óvodakép Az óvodai nevelés célja Az óvodai nevelés alapelvei A bölcsődés korú gyermekek nevelésének, gondozásának célja A bölcsődés korú gyermekek nevelésének, gondozásának alapelvei Az óvodai nevelés és a bölcsődés korú kisgyermeknevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: Az óvodai nevelés és a 3 évesnél fiatalabb gyermekek nevelésének feladatai Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek Az egészséges életmódra nevelés területei az óvodában Sikerkritériumok Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés Sikerkritériumok Anyanyelvi, értelmi fejlesztés Sikerkritériumok A néphagyományok és a tevékenységközpontú óvodai nevelés összefonódása programunkban A néphagyományok tartalma az egyes tevékenységformákban Jeles napok és a néphagyomány ápolás tevékenységei Az óvoda hagyományrendszere Az óvodai élet tevékenységformái, az óvodapedagógus feladatai, sikerkritériumok Játék, játékba integrált tanulás Verselés, mesélés

3 8.3. Ének-zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka Mozgás A külső világ megismerése Munka jellegű tevékenységek A 3 évesnél fiatalabb gyermekek nevelésének, gondozásának főbb helyzetei Gondozás Játék Mondóka, ének Vers, mese Alkotó tevékenységek Egyéb tevékenységek Mozgás Tanulás A nevelés tervezése, időkeretei Az egységes óvoda-bölcsődei élet szervezése A fejlődés jellemzői óvodáskor végére Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése Tehetségnevelés, tehetségfejlesztés- a "tehetség ígéretes" gyermekek fejlesztése Sajátos nevelési igényű gyermek az óvodában Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek Esélyegyenlőség Gyermekvédelem Gyermekvédelmi tevékenységek Feladataink és kompetenciaköreink A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása érdekében végzett gyermekvédelmi és pedagógiai feladataink Az óvoda kapcsolatrendszere Az óvoda és a család Kapcsolat az iskolával Egyéb kapcsolatok A program tervezése, elemzése, értékelése A program működését tervező, elemző, értékelő dokumentumok A nevelőmunka ellenőrzése

4 16. Érvényességi rendelkezések Jogszabályi háttér évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXIV.tv. a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. tv. módosításáról - 229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló tv. végrehajtásáról - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - 363/2012. (XII.17.) Kormány rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról - 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról - 48/2012.(XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai- szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai- szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről évi LXXIX Ktv. - A bölcsődei nevelés országos alapprogramja - A bölcsődei nevelés - gondozás szakmai szabályai - Módszertani levél ( )/ Összeállította Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet 4

5 2. Az intézmény adatai A Bárdudvarnoki Egységes Óvoda - Bölcsőde a Kaposszerdahelyi-Bárdudvarnoki Óvoda jogutódjaként létrejött intézmény. Az intézmény neve: Bárdudvarnoki Egységes Óvoda- Bölcsőde Az intézmény jogellődjének neve: Kaposszerdahelyi-Bárdudvarnoki Óvoda Az intézmény székhelye: 7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 82. Az intézmény feladat ellátási helye: 7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 82. Az intézmény típusa: egységes óvoda-bölcsőde Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény férőhelyeinek száma: óvodai csoport: 25 fő gyermek egységes óvoda-bölcsődei csoport: 5 fő bölcsődés korú és 15 fő óvodás korú gyermek A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: Óvodai nevelés Az intézmény tevékenységei: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai a gyermekek három éves korától tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása Sajátos nevelési igényű gyermekek ( beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, enyhén látási fogyatékos, óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai, a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális 5

6 eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos feladatok, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs és képesség kibontakoztató felkészítése ) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gyermekek napközbeni ellátása A költségvetési szerv alaptevékenysége: - óvodai nevelés, - egységes óvoda-bölcsődei csoportban a legalább második életévüket betöltött, továbbá az óvodai nevelésben ellátható gyermekek közös nevelése. Az illetmény illetékessége, működési köre: Bárdudvarnok közigazgatási területe Az intézmény fenntartójának neve, székhelye: Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp

7 3. Helyzetelemzés A évi XXXI. törvény részeként módosított közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 33. (14) bekezdés hatályba lépésével, bizonyos feltételekhez kötötten vált lehetővé egy új típusú az egységes óvodai és bölcsődei nevelési feladatokat ellátó intézmény létesítése. Egységes óvoda - bölcsőde a legalább második életévüket betöltött, továbbá az óvodai nevelésben ellátható gyermekek közös neveléséhez hozható létre. Az egységes óvoda bölcsőde intézmény kialakítására az alábbiak szerint került sor: Bárdudvarnok Községi Önkormányzat február 23-án projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére DDOP azonosító számon, melyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség május 23-án kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. Bárdudvarnokon egycsoportos óvoda került átalakításra oly módon, hogy egységes óvodabölcsődei csoport működtetésére is alkalmas legyen. Az óvodai csoport létszáma eléri a húsz főt, e csoport mellett került kialakításra egy szervezeti és szakmai tekintetben önálló egységes óvoda-bölcsődei csoporttal működő intézményegység. Az egységes óvoda bölcsőde intézmény csoportszervezésekor tehát függetlenül attól, hogy önálló intézményként vagy intézményegységként működik - egy gyermekcsoport alakítható ki, amelyben a gyermeklétszám nem haladhatja meg a húsz főt és a három év alatti gyermekek száma nem lehet több öt főnél. Ez a megoldás tehát nem a teljes bölcsődés korosztály számára nyújt ellátási lehetőséget, csupán a 2 év feletti gyermekek elhelyezésére ad módot, a megnevezett kritériumok mentén a gyermekek napközbeni ellátását biztosítja. Az ilyen típusú intézmény előnyei: lehetőséget biztosít a 3 éven aluli - köztük a hátrányos helyzetű - gyermekeknek a szolgáltatás eléréséhez, segíti a kisgyermekes, dolgozni kívánó szülők munkavállalását, az adott településen további munkahelyet generál az intézményen belül, alkalmas a koragyermekkori intézményváltás problémáinak a kiküszöbölésére, hiszen 2-éves kortól az iskola kezdetéig egy intézménybe, mi több egy csoportba járhat a gyermek. 7

8 Az egységes óvoda-bölcsődére - a közoktatási törvényben - meghatározott rendelkezések végrehajtására, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/M. - át kell alkalmazni. Ugyanakkor szükséges figyelembe venni azt is, hogy bölcsődés korú gyermekeket is ellátó óvodáról van szó, tehát az egységes óvoda-bölcsőde kialakításánál a 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendeletbe foglalt Óvodai nevelés országos alapprogramján túl ismerni kell A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramját is. Pedagógiai programunk megírásakor figyelembe vettük mind az óvodás korú, mind a bölcsődés korú gyermekek szakszerű ellátásához nélkülözhetetlen alapelvek és célok meghatározását. Prioritásként kell kezelni a két ellátandó korosztály sajátos igényeinek figyelembevételét, az eltérő és/vagy hasonló helyzetek alakítását, irányítását az egyes szituációk egyedi mérlegelésével. (Pontosabban és konkrétabban: a éves gyerekek fejlődésének ismerete a feladatellátásra jogosult szakemberek körében elvárás.) Csoportjaink: osztatlan óvodai csoport- Gomba egységes óvoda-bölcsődei csoport (osztatlan) - Katica Az óvoda maga is kisgyermekeket ellátó intézmény, ugyanakkor a legkisebbek ellátásának megoldásmódjaira is fel kell készülnie Intézményünk bemutatása Bárdudvarnok Somogy megyében, Kaposvártól alig tíz kilométerre található. A Bárdudvarnoki Egységes Óvoda - Bölcsőde a zselici tájvédelmi körzet északi határától nem messze, a belterület déli szélén, csendes, nagyon szép táji környezetben helyezkedik el. Az erdőségek, tavak, patakok ideális környezeti adottsággal bírnak az óvodás gyermekek egészség- és környezettudatos nevelésének megvalósításához, természetjárások, kirándulások ideális helyszíne. Épületünk esztétikus, gyermekbarát, jól felszerelt. A gyermekek családi hátterének összetétele sokrétű. A hátrányos, - és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma egyre nő intézményünkben- a nevelőmunkát befolyásoló szociokulturális háttér problémák,a munkanélküliség, hátrányos helyzet a településen élőket is érintik- számukra fokozottan meghatározó az őket körülvevő személyi és tárgyi környezet. Óvodánk minden dolgozója segíti személyiségük szabad kibontakozását és megfelelő számú és minőségű impulzust nyújt a felzárkóztatásukhoz. 8

9 Óvodánk egy csoporttal működött, épülete túlzsúfolt volt, infrastrukturális feltételei megromlottak. Az alaprajzot a tervező úgy alakította ki, hogy az egymáshoz kapcsolódó helyiségek tágas, jól átlátható teret alkossanak, nyugalmat és harmóniát sugározzanak, többek között egy óvoda - bölcsődei csoporttal is kiegészült. Csak olyan helyiségek kerültek az épületbe, amelyekre a helyi adottságoknak megfelelően valóban szükség van. Az alaprajzi kialakításnál arra törekedett a tervező, hogy a gyerekek által használt helyiségek a lehető legideálisabban kialakítottak legyenek. Ez elsősorban megfelelően tágas alapterületet, lehetőség szerint benapozottságot, barátságos, otthonos - gyermekközpontú- környezetet jelent. A többi helyiségnél - a funkcionális megfelelésen túl- a gazdaságos kihasználás volt a legfontosabb szempont. Komplex (teljes körű) akadálymentesítés valósult meg óvodánkban. Ennek elemei: az információs táblák és térkép, a vizuális és taktilis jelzések, az akadálymentes WC-mosdó -, amelyben lehajtható pelenkázó is található - az akadálymentes ajtók és a hallássérültek számára beépített erősítő rendszer és a hordozható eszköz. Akadálymentesen megközelíthető helyiségek: előtér, akadálymentes WC, öltöző, gyermek mosdó-wc, csoportszobák, többfunkciós terem (étkező), tornaszoba, nevelői szoba, logopédusi szoba és elkülönítő ( amelyben szintén található gyermek wc ). A fedett nyitott bejárati előtéren keresztül a szélfogó előtérbe jutunk. Ez a helyiség szolgál az érkező gyerekek számára a babakocsik, a kismotorok és a kisbiciklik zárt térben történő tárolására. Az akadálymentes WC-t, innen - a szélfogó előtérből- lehet megközelíteni. A szélfogóból az öltözőbe jutunk. A falak mentén körben helyeztük el a tároló részeket. Ehhez a térhez kapcsolódik az óvodai csoportszoba öltözős előtere. Innen nyílik a Katica csoport, amelyben külön fektető-tároló helyiség található. Ez az egységes óvoda-bölcsődei csoport ( legfeljebb 5 fő 2-3 éves gyermek és 15 fő óvodás korú gyermek). Szintén az előtéren keresztül lehet megközelíteni a mosdó-wc helyiséget. Itt található a bölcsődés korúak számára 2 dobogóval ellátott mosdó, 2 alacsonyabb WC, zuhany, pelenkázó. Megengedett az állva tisztázás is. Ebben a térben található még 6 db óvodás mosdó, 6 db WC, hideg meleg vizes kézmosó-kiöntő és egy takarítószer tároló szekrény. A WC-k között fix, átlátást gátló, magas elválasztó paraván-falak vannak, a WCajtók belátást gátlóan záródóak és 120 cm magasak. Így a nevelői felügyelet és az intimitás egyszerre tud megvalósulni. A csoportszoba és a mosdó között, -130 cm parapet magasságú- átlátást biztosító ablak található. 9

10 A Gomba csoport az öltözőből nyílik. Ez a "tiszta" óvodás korú csoport. A csoportszobában fektető-tároló helyiség is található. Az öltözővel szemben a többfunkciós terem nyílik, amely hétköznapi esetben ebédlőként működik. Az ebédlőből nyíló folyosón található az általános tároló helyiség, a logopédiai és fejlesztő szoba, a nevelők tartózkodója és az elkülönítő. A logopédiai szoba - méreténél fogva - tárolóként is funkcionál. A nevelői szobában van lehetőség a szülőkkel való beszélgetésre is. A nevelői szoba és az elkülönítő üveges és ajtós fallal kapcsolódik egymáshoz. Az elkülönítőben hideg- meleg vizes gyermek mosdó és paravánnal elválasztott gyermek WC található. Ezt a WC-t kizárólag az elkülönített gyermek használhatja. Az elkülönítő egyben az elsősegélynyújtó hely is. Itt kell elhelyezni - zárható szekrényben- a szükséges orvosi felszereléseket is. Az óvoda konyhája tálalókonyha. Átadó ablakos mosogató résszel és átadóablakos tálaló résszel kapcsolódik az ebédlőhöz. A konyhai takarító eszközök tárolására külön szerkény szolgál. Egy kézmosó előtéren keresztül lehet megközelíteni a szociális blokkot és a felnőtt étkezőt. Az öltöző helyiségből nyílik a szárító helyiség, amelyhez közvetlenül kapcsolódik a mosó helyiség. A tornaszoba az étkezőből nyílik. A két tér szélesen összenyitható egymással. Tapasztalat szerint az ünnepségeken - a szülői létszámot is figyelembe véve- nagy egybefüggő térre van szükség. A tornaszobából nyílik a torna-szertár. Új udvarrészünk érdekessége, hogy nyugati oldalán 20 -os lejtésű rézsű található, amely játék szempontjából izgalmassá teszi majd. Nagy része azonban sík, így kialakítható lesz egy kicsi közlekedési park is. A gyermekek szabadtéri játékának felülete 1320 m2. Új udvarrészünk lehetővé teszi, hogy a szabadban való mozgás során az egy csoportba járó gyermekeknek pedagógusaik egymástól külön, csoportjuk életkori és egyéni sajátosságaihoz mért mozgásfejlesztést végezzenek. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy csoportjaink és udvarrészeink is átjárhatóak legyenek, így biztosítva a gyermekek testvéri- és baráti kapcsolatainak megőrzését, erősítését Az intézmény személyi feltételei Intézményünk személyi ellátottsága: Az óvodai csoportban : - 1 fő felsőfokú óvodapedagógus, közoktatás vezetői szakvizsgával rendelkezik, - 1 fő óvodapedagógus középfokú végzettséggel, - 1 fő szakképzett dajka. 10

11 Az egységes óvoda-bölcsődei csoportban: - 1 fő felsőfokú óvodapedagógus, gyógytestnevelői szakvizsgával rendelkezik, - ő az intézményvezető, elvégezte a 60 órás akkreditált továbbképzéssel, mely egységes óvodabölcsődei csoportban nélkülözhetetlen, - 1 fő felsőfokú óvodapedagógus,rendelkezik OKJ kisgyermekgondozó,-nevelő végzettséggel, - 1 fő kisgyermeknevelő, felsőfokú szakképzettséggel rendelkezik, - 1 fő szakképzett dajka. Az intézményvezető jelenleg végzi a közoktatás vezetői továbbképzést, a középfokú végzettségű óvodapedagógus a következő tanévben tervezi a felsőfokú tanulmányainak megkezdését Az óvoda dolgozóinak szerepe az óvodai életben Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek, elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára. A gyermekben rejlő lehetőségek kibontakoztatására törekszik, figyel a szülők igényeire és kíváncsi a véleményükre. A gyermek mindenekfelett álló érdekeit szem előtt tartja. Tiszteletben tartjuk a családi nevelés elsődlegességét a gyermekek nevelésében. Szeretetteljes, derűs óvodai légkört teremtünk számukra, hogy személyiségük szabadon kibontakozhasson és megteremtődjenek a következő életszakaszba, a kisiskolás korba való átlépés belső pszichikus feltételei. Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez, az óvodai és az óvoda-bölcsődei csoportban egyaránt. Az egységes óvoda-bölcsőde intézményben, ahol a három év alatti kisgyermekek napközbeni ellátása is biztosított, figyelembe kell venni a kisgyermekkor sajátosságait, alkalmazni e korosztály igényeihez igazodó módszereket, eljárásokat. A jogszabályi, törvényi rendelkezéseken túl számos pedagógiai tényező átgondolása, összehangolása szükséges ahhoz, hogy az egy csoportban működő, vegyes életkorú gyermekek egyéni és csoportos fejlődése, képességeik kibontakoztatása optimális legyen. Fontos megjegyezni, hogy az egységes óvoda-bölcsőde tekintetében nincsen hierarchia a gondozónő és az óvodapedagógus között, hanem mellérendelt viszony van, amely kölcsönös együttműködést vár el. 11

12 A kisgyermekgondozó, -nevelő feladata: A bölcsődés korú gyermekek beszoktatása, az anyával, fokozatosan- segíti a gyermek új környezetbe való beilleszkedését. Törekszik arra, hogy a szülő és a gyermek megismerje a napi gondozás-nevelés környezetét, az abban dolgozó munkatársakat. Nevelési tevékenysége során betartja a kisgyermeknevelés elveit, a gyermek korának, személyiségének, aktuális állapotának megfelelő nevelési módszereket, eszközöket alkalmaz. Vezeti a 2-3 éves gyermekekkel kapcsolatos dokumentációt. Egészségügyi feladatok ellátása: Ha a gyermek megbetegszik, megbetegedését jelzi a szülőnek. Megteszi a szükséges intézkedéseket az esetleges fertőzések megakadályozására. ügyel arra, hogy a gyermek a korának, fejlettségének megfelelő, egészséges fejlődését biztosító napi étkezésben részesüljön. Gyermekvédelmi feladatok ellátása: Érvényt szerez a gyermek mindenekfelett álló érdekeinek. A szülő és gyermeke különböző tevékenységekben vehetnek részt az óvodásokkal együtt. A beszoktatási idő a gyermek igényéhez igazítva történik. Az egységes szemlélet a módszertani sokszínűség alapja. A sokszínűség ugyanis csak egy bizonyos koherens rendszerben értelmezhető, ennek a rendszernek a hiányában csak sokféle, egymással nem, vagy csak esetlegesen kapcsolódó megoldások egymás mellett létezéséről beszélhetünk. A rendszert a gyermekkép és a felnőtt szerepéről alkotott nézetek alapozzák meg. Vagyis: a gyermekekről, a gyermek fejlődéséről és a felnőttnek ebben a folyamatban való szerepéről, lehetőségeiről az intézmény munkatársainak hasonló és/vagy azonos módon kell gondolkodnia, ezen belül hasonló preferenciákat kell követnie. A nevelés, a pedagógiai alapfunkciójaként a személyiségfejlődés segítését jelölte meg. A fenti meghatározásból következik egyrészt a fejlődés bizonyos értelemben vett önszabályozottsága, másrészt a beavatkozás ehhez való igazodásának jelentősége. A nevelés ilyen irányú megközelítése fontossá teszi a gyermek megismerését,a gyermek személyiségéből való kiindulást, az ahhoz igazodást, vagyis a szó igazi értelmében vett gyermek centrikusságot, az egyéni bánásmódot, a differenciálást. A segítő pedagógia nem az indirekt nevelés szinonimája, a segítő pedagógiai megközelítés nem zárja ki a direkt beavatkozásokat sem, bár kétségtelen, hogy az indirekt megoldásokat jobban kedveli. Természetesen a normák kulcsszerepet kapnak a nevelésben, de a gyermek személyiségének tükrében. A fejlődéssegítésnek számtalan konkrét megnyilvánulása van, de vannak olyan szélsőségei is, amelyek nem kedveznek az egészséges fejlődésnek. Ilyen pl. a gyermek öntevékenységét, önállósági igényét, kompetenciáját figyelmen kívül hagyó kiszolgálás vagy a fejlődés alakulását követő, azt befolyásolni sem igazán próbáló felnőtti viselkedés. A fentiek alapján a nevelést úgy határozhatjuk meg, mint a gyermek kompetenciájának és kompetenciaigényének pozitív értékek mentén történő gazdagítását. 12

13 A vezető feladatai: - Éljen együtt szorosan az óvoda hétköznapjaival. - Keresse meg azokat a lehetőségeket, erőforrásokat, mely az intézmény szakmai munkáját segítik. - Következetesen, pozitív szemlélettel olyan módon irányítsa a kollektív tevékenységet, hogy jelentősen előmozdítsa a munkatársak, így az intézmény fejlődését Programunk alapelvei A néphagyományok összefonódása tevékenységközpontú pedagógiai programunkkal olyan értékeket közvetít, mellyel nevelőtestületünk azonosulni tud. A magyar népi kultúra szokásaira, értékeinek megismertetésére épül - a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva, kiegészülve a tevékenységközpontú óvodai nevelés alapelveivel: a komplexitás, a kooperáció és a kommunikáció hangsúlyozásával. Mindennapi életünket az évszakok körforgása foglalja keretbe. A gyermekek játékára, tevékenykedtetésére építünk. A helyi sajátosságokat kihasználva és beépítve végezzük munkánkat, tág teret adva a gyermekek tevékenységének, ezen keresztül a sokoldalú tapasztalatszerzésnek, fejlesztésnek. Programunk átdolgozásakor törekedtünk arra, hogy a néphagyományok megismertetése a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva nyújtson új élményeket, a tevékenységközpontú óvodai nevelés eszközrendszerének segítségével. Törekszünk arra, hogy az óvodai élet aktív, élményekben gazdag, vidám gyermekkort biztosítson gyermekeink számára. A gyermekek egyéni és életkori sajátosságait figyelembe véve fejlesztjük személyiségüket, kiegészítve és folytatva a családi nevelést. Ezen fejlesztés megvalósulása folytán képessé válik a gyermek az egyre tágabb környezetbe való zökkenőmentes beilleszkedésre. Meggyőződésünk, hogy programunkban olyan tartalom jelenik meg, amellyel biztos óvodai életet, nyugodt, kiegyensúlyozott légkört biztosítunk óvodásaink számára. A program alkalmazása eredményeként óvodásaink 6-7 éves korukra alkalmassá válnak az iskolakezdésre. A néphagyomány-őrzéshez szorosan kapcsolódik a magatartási, viselkedési szokások alakítása, az értékek közvetítése. A népszokások ápolását az óvodai élet tevékenységformáihoz kapcsoljuk. Környezeti értékeinket úgy közvetítjük, hogy a gyermekek érzelmileg, értelmileg és szociálisan gazdagodjanak, megragadva a valós élet nyújtotta 13

14 lehetőségeket. Törekszünk arra, hogy a családi élet hiányosságait az óvodai életszervezés során kiegészítsük, illetve pótoljuk. Az egészséges életmód és környezettudatos magatartás megalapozása programunk egyik alapja, az értékközvetítés folyamatában kiemelten kezeljük, a mindennapok nevelési folyamatának elengedhetetlen kísérője. Gyermekközpontú óvodai nevelésünk legfontosabb pedagógiai alapelve, hogy a gyermeket tisztelet, szeretet és megbecsülés illeti meg, valamint lehetővé teszi számára és segíti harmonikus személyiségfejlődését. Minden gyermek a saját képességrendszerének figyelembe vételével nevelhető, fejleszthető. Minden gyermek számára biztosítjuk, hogy szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Óvodai nevelésünk nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. A széles korcsoportú nevelés alapvetően fontos személyi feltétele a valamennyi korosztályhoz értő nevelői közösség. A csoporton belüli jó közérzet, a harmonikus együttműködni tudás hosszú távon igényli az azonos szakmai tudást. Az óvodapedagógusok és az őket segítő alkalmazottak összehangolt munkája az érzelmi biztonságot nyújtó gondozó - nevelő környezet alapja. Szeretnénk innovációkkal, képességfejlesztő foglalkozásokkal bővíteni az eddig megszokott óvodai életet, hogy megismertessük a szülőkkel, a fenntartóval, a bárdudvarnoki lakosokkal és a környező településekkel, milyen jó nálunk gyereknek lenni! Bízunk benne, hogy a szülők szerves részei lesznek óvodánk életének és aktív részvételükkel támogatják ünnepélyeinket, rendezvényeinket. Programunk alapelvei: gyermekközpontúság elviekben és gyakorlatban, a nevelés elsődlegességének kihangsúlyozása, a nevelés során kiemelt helyet kell kapnia a cselekvésnek, a tevékenységnek, nyugodt, meleg, szeretetteljes légkör biztosítása, esztétikus környezet megteremtése, a gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, elegendő idő, hely és eszköz biztosítása a játékra, a gyermekek differenciált egyéni fejlesztése a csoport, a közösség keretein belül, a gyermekek számára a lehető legnagyobb szabadságfokú mozgástér biztosítása, a gyermeki önállóság határainak fokozatos szélesítése, 14

15 a gyermek mozgásigényének feltételek nélküli biztosítása, a külső környezet felé nyitott nevelési légkör megteremtése, az óvodapedagógusok szakmai önállóságának maximális tiszteletben tartása Az intézmény tárgyi feltételei Az óvoda és a csoportszobák dekorációja igazodik az évszakok változásához, illetve néphagyományok ápolásához kötődő pedagógiai programunkhoz. Óvodánk épülete, udvara a gyermekek biztonságát, kényelmét szolgálja, megfelel testméretüknek, valamint megfelelő módon biztosítja a ránk bízott gyermekek egészségének megőrzését, fejlődését, lehetővé téve ezzel mozgás- és játékigényük kielégítését. Intézményünk megfelelő munkakörnyezetet biztosít az óvoda dolgozóinak, valamint lehetőséget teremt a szülők fogadására. A gyermekek öltözője tágas, mindkét csoport gyermekeinek van elegendő hely és öltözőszekrény. A gyermek WC-k mérete és száma megfelelő. A bejárat mellett a szülők tájékoztatására szolgáló hirdetményeket helyezünk el. Csoportszobáink több funkciót is ellátnak: a játék, a tevékenységek és az alvás helyéül is szolgálnak. Az óvodás korú gyermekek csoportja az ebédlőben, az egységes óvoda-bölcsődei csoport a csoportszobában étkezik, figyelembe véve a kisgyermekek eltérő szükségleteit. A gyermekcsoportok bútorzata megfelel minden korosztály igényeinek ( az egységes óvodabölcsődei csoportban kisebb asztal, székek, polcok magassága ). A játékeszközök kiválasztásnál fontos kritérium az egészségügyi és a pedagógiai szempontoknak való megfelelés. Igényes, esztétikus játékeszközök biztosítása szükséges, amelyek fokozott igénybevételnek vannak kitéve, hiszen a három éven aluli gyermekek is használják azokat.. A gyermekek által használt eszközöket a gyermekek számára hozzáférhető módon és biztonságukat szem előtt tartva helyezzük el. Rendelkezünk a csoportszobában olyan puha sarokkal, ahová szükség esetén a kisgyermek elvonulhat, tud kicsit pihenni. A csoportszobákban a játékeszközök folyamatos bővítése, pótlása szükséges. 15

16 A tornaszobához tartozó eszközök: 5 db bordásfal, 3 db tornapad, tornaszőnyeg, több funkciós mászókészlet, 2 db foci kapu hálóval, mobil álló kosárlabda palánk, zsámolyok. Labdák, tornakarikák beszerzése szükséges a továbbiakban. Az óvoda udvarának felszereltsége a gyermekek sokféle tevékenységét szolgálja minden évszakban és a különböző napszakokban. Udvarunk tágas, nagy része füves, kis része térkővel van borítva. Új udvarrészünkön a megfelelő árnyékot adó növényzet ültetésére van szükség. Mozgást fejlesztő eszközök és egyéb udvari játékszerek teremtik meg a lehetőségét a sokoldalú, szabadon választott tevékenységeknek. Az udvar nagymértékben szolgálja a gyermekek nyugodt, derűs óvodás napjait. Az udvari játékeszközök, homokozó játékok, labdák, nagymozgást fejlesztő kis járművek pótlása folyamatosan történik. IKT eszközök: projektor és hozzá tartozó kivetítő vászon, 1 db asztali számítógép, 2 db digitális fényképezőgép, 1 db CD lejátszó, 1 db DVD, 1 db TV. Ezen eszközök bővítése folyamatos. 4. Gyermekkép A gyermeket - mint fejlődő személyiséget - szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg. Fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok ( migráns ) gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön és meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakoztatásának. 5. Óvodakép A gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti funkcióit - óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő - a gyermekekben 16

17 megteremtődnek a következő életszakaszba, a kisiskolás korba való lépés belső pszichikus feltételei. Célunk biztosítani minden esetben - a bölcsődés korú gyermekek ellátása során is a kisgyermekeknek - az egyenlő esélyhez jutást, a sikeres társadalmi beilleszkedést Az óvodai nevelés célja, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével, ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is Az óvodai nevelés alapelvei: A gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk A bölcsődés korú gyermekek nevelésének, gondozásának célja, hogy a kisgyermekek érdekében, a családi nevelést segítve, azt kiegészítve, velük együttműködve igyekezzünk megfelelő feltételeket teremteni a gyermekek fejlődéséhez A bölcsődés korú gyermekek nevelésének, gondozásának alapelvei A családi nevelés elsődlegességének tisztelete - A bölcsőde a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és lehetőség szerint erősítve vesz részt a gyermekek gondozásában, nevelésében, illetve szükség esetén lehetőségeihez mérten törekedve a családi nevelés hiányosságainak kompenzálására, korrigálására. A gyermeki személyiség tiszteletének elve - A gyermeket - mint fejlődő személyiséget - a kisebb körű kompetenciából fakadó nagyobb segítségigénye/ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg. 17

18 - A kisgyermekkori nevelés-gondozás értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák fejlődésének elősegítésére irányul, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával. A nevelés és gondozás egységének elve - A nevelés és gondozás elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekhez. Az egyéni bánásmód elve - A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a felnőtt őszinte érdeklődése, figyelme, megbecsülése, a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése. A biztonság és a stabilitás elve - A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága ( "saját" kisgyermeknevelő-rendszer, csoport- és helyállandóság ) növeli az érzelmi biztonságot, alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához. Az aktivitás, az önállóság segítésének elve - A gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó segítése, a gyermek felé irányuló szeretet, elfogadás és empátia fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat. Az egységes nevelő hatások elve - A nevelés eredményessége érdekében fontos, hogy a gyermekekkel foglalkozó felnőttek a gyermek elfogadásában, a kompetenciájának és pillanatnyi szükségleteinek megfelelő fizikai és érzelmi biztonság és szeretetteljes gondoskodás nyújtásában, öntevékenységek biztosításában egyetértsenek, az alapvető értékek, erkölcsi normák és célok tekintetében nézeteiket egyeztessék, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítsék. 18

19 Ez az a kor, ami az ÉN fejlődése szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. Az úgynevezett dac korszak elindulásából a gyermek eljut a kezdeményező, kooperatív, a szociális magatartás, viselkedés szintjére. Az érzelmekre, bizalomra épülő, szeretetteljes kapcsolat döntő fontosságú, mert ez a viszony alapja lehet a gyermek számára a megértésnek, élményfeldolgozásnak,szociális viselkedésminták átvételének, a normák, szabályok elfogadásának és a konfliktushelyzetek megoldásának Az óvodai nevelés és a bölcsődés korú kisgyermeknevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: - a gyermeki szükségletek kielégítéséről, - az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, - a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról, - a gyermeki közösségben végezhető sokszínű, az életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységekről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékról, - e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmakról, emberi értékek közvetítéséről, - a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről, - az egységes óvoda - bölcsődei csoportban is vállaljuk 2. életévüket betöltött SNI gyermekek ellátását, fejlesztését, a szakszolgálat gyógypedagógusának segítségével. Kiemelten kell kezelni a két ellátandó korosztály sajátos igényeinek figyelembevételét az eltérő és/vagy hasonló helyzetek alakítását, irányítását az egyes szituációk egyedi mérlegelésével. A éves gyerekek fejlődésének ismerete a feladatellátásra jogosult szakemberek körében elvárás. Az óvoda maga is kisgyermekeket ellátó intézmény, ugyanakkor, a legkisebbek ellátásának megoldásmódjaira is fel kell készülnie. Az egységes óvoda bölcsőde intézményben, ahol a három év alatti kisgyermekek napközbeni ellátása is biztosított, figyelembe kell venni a kisgyermekkor sajátosságait, alkalmazni szükséges e korosztály igényeihez igazodó módszereket, eljárásokat. 19

20 6. Az óvodai nevelés és a 3 évesnél fiatalabb gyermekek nevelésének feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: o az egészséges életmód és környezettudatos magatartás megalapozása, alakítása, o az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés, o az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. A bölcsődés korúak nevelésének, gondozásának alapvető feladata a napközbeni ellátást igénybe vevő egészséges gyermek testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, valamint a legoptimálisabb fejlődés elősegítése. Emellett a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak és azok következményeinek csökkentése, a sajátos nevelési igényű gyermekek rehabilitációjának segítése a gondozás és nevelés folyamán. A kisgyermeknevelésnek minden esetben a családi neveléssel összhangban szükséges megvalósulnia. A nevelést további három elv figyelembe vételével kell megvalósítani: o egészségvédelem, az egészséges életmód kialakítása, o az érzelmi fejlődés és szocializáció segítése, o a megismerési folyamatok fejlődésének segítése. A széles korcsoportú nevelés alapvetően fontos személyi feltétele a valamennyi korosztályhoz értő nevelői közösség. A csoporton belüli jó közérzet, a harmonikus együttműködni tudás hosszú távon igényli az azonos szakmai tudást. Az óvodapedagógusok és az őket segítő alkalmazottak összehangolt munkája az érzelmi biztonságot nyújtó gondozó - nevelő környezet alapja. 20

21 6.1. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése kiemelt jelentőségű. Óvodánkban az életritmus, a táplálkozás, a testápolás, öltözködés, mozgás, pihenés és az alvás megszervezésével, az ehhez kapcsolódó gyermeki tevékenységekkel, és az ezen alapuló szokások belsővé válásával igyekszünk kialakítani az egészséges életmód alapjait. A gondozás az óvodai nevelés egyik alapvető tevékenysége. A kisgyermekek olyan szükségleteit elégíti ki, amelyek elősegítik a testi- lelki fejlődését, hozzájárulnak egészségének megőrzéséhez, jó közérzetéhez, egészséges életmódjának kialakulásához és megteremtik a nevelési hatások kedvező érvényesülési feltételeit. Ezzel hozzájárulnak az egyén személyiségének alakulásához. Közvetlen környezeti értékeink megismerése lehetőséget biztosít a természet szeretetére, a természeti értékek óvásának igényére való neveléshez, a környezettudatos magatartás megalapozásához. Nevelésünk célja: - A gyermekek egészséges életvezetés igényének, szokásainak,készségeinek alakítása, testi- lelki fejlődésük elősegítése. - Az óvodában minden gyermek részesüljön a teljes testi- lelki jóllétét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységben. - Környezettudatos magatartás kialakítása. Feladatunk: A gyermek egészségének védelme, óvása, edzése, megőrzése. Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. A gyermekek már bizonyos ismeretekkel, tapasztalatokkal érkeznek óvodába. Ezekre alapozva, illetve tovább erősítve alakítjuk a testápolás, öltözködés, mozgás, pihenés, levegőzés és testedzés szokásrendszerét. 21

22 Ösztönözzük, segítjük a gyermekeket abban, hogy teendőiket az óvodapedagógussal és a dajkával, illetve a kisgyermeknevelővel együttműködve, de egyre önállóbban végezzék. Az óvodáskorú gyermekek számára biztosítjuk az önkiszolgálás elsajátításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Fontos a napirend állandósága, mely biztonságot nyújt a gyermekek életében és megfelelő időt biztosít az egyes tevékenységekhez. Biztosítjuk a gyermekek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezeti feltételeket. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása példamutatással, sétákkal, kirándulásokkal, megfigyelésekkel, a környezettudatos magatartás megalapozása, alakítása. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek minél több időt tartózkodjanak a friss levegőn. Folyamatos megfigyeléssel nyomon követjük a gyermekek növekedését, fejlődését, együttműködve orvossal, védőnővel Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek egészségéhez, biztonságához való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra: pl.: egészséges táplálkozás, mindennapos testnevelés, szükség esetén megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi és lelki egészségfejlesztés Az egészséges életmódra nevelés területei az óvodában Étkezés Az étkezés megszervezése és kulturált lebonyolítása fontos gondozási feladat. Az önálló étkezést, az önkiszolgálás és a naposi munka kialakítását fokozatosan fejlesztjük, időt hagyva a gyermekeknek a tevékenységre. Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása érdekében a szülők bevonásával és segítségével, valamint a fenntartó és az élelmezésvezető közreműködésével egyre több gyümölcs és zöldségféle kerül a gyermekek étrendjébe. Óvodánkban az étkezés az önkiszolgálás és a naposi munka tevékenységén keresztül valósul meg, kivéve a kiscsoportos és bölcsődés korú gyermekeknél. 22

23 Fontosnak tartjuk az esztétikus terítést, a kulturált étkezés szabályainak a megismerését, betartását. A gyermekek eltérő táplálkozási szokásait a szülők segítségével igyekszünk megismerni, ezeket kellő toleranciával kezeljük. Megismertetjük a gyermekekkel a számukra eddig ismeretlen ételféleségeket, elutasítás esetén tapintatosan ösztönözzük őket azok megízlelésére. Az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve segítünk az étkezésben. Egyéni képességeik ismeretében megmutatjuk és gyakoroltatjuk az eszközök fogását, hordását, azok biztonságos használatát a tevékenység elsajátítása és a célirányos mozgásfejlesztés érdekében. Napirendünket úgy alakítottuk ki, hogy a tízórait, ebédet együtt, nyugodt körülmények között fogyasztják el a gyerekek, az uzsonna pedig folyamatos. Testápolás A testápolás a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, rendszeres, szükség szerinti tisztálkodásukat és tisztaságigényük kialakulását szolgálja. Az óvodába kerülő gyermekek eltérő otthoni szokásokat hoznak magukkal, az együttműködés, a szokások összehangolása sokat segít a belsővé válásban. E területen is a gyermek- felnőtt közötti szeretetteljes kapcsolatra építünk. Az egyéni fejlettségi szintnek, tempónak megfelelően szervezzük a gyermekek tevékenységét. A mosdót a szükségleteiknek megfelelően önállóan vagy segítséggel használják bármikor a nap folyamán. Figyelünk arra, hogy a tevékenységeket helyes sorrendben végezzék, a szokások stabilan belsővé váljanak. Mossanak kezet étkezés előtt, WC használat után és a kéztörlésre külön jellel ellátott törülközőket használják. Biztosítjuk az intimitást a WC használatánál. Segítünk a szobatisztaságra nevelésben. Orruk tisztításához elérhető helyen papír zsebkendőt helyezünk el, így, kezdetben segítséggel, a későbbiekben önállóan is képesek használni azt. A fésülködésre kijelölt helyen minden gyermeknek külön fésűje van. A gondozási műveletek közben az óvónő, a dajka, a kisgyermeknevelő és a gyermek beszélgetnek egymással. Az óvónő törekvése, hogy a gyermekeket szükségleteik és kívánságaik jelzésére, szóbeli kifejezésére késztesse. Minél kisebbek a gyermekek, annál nagyobb szükség van a testápolásban a felnőtt közreműködésére-bármikor, amikor szükséges. A szeretett felnőttel együttműködve alakul ki a gyermekek igénye az önálló testápolásra. A gyermekek fokozatosan jutnak el odáig, hogy önmagukkal, ruházatukkal, használati tárgyaikkal kapcsolatban is igényeljék a rendet, tisztaságot. Öltözködés Fontosnak tartjuk, hogy az öltözködés esztétikája, illetve az öltöző, a csoport rendjének, tisztaságának megőrzése, helyreállítása fokozatosan, biztosan váljon minden gyermek 23

24 igényévé. A tevékenységeket kísérő folyamatos kommunikációval e szokásokat minden korcsoportban alakítjuk. Az öltözőben igyekszünk megteremteni az egyre önállóbb cselekvés lehetőségét. Kiscsoporttól törekszünk arra, hogy az öltözködés sorrendjét megtanulják, alkalmazzák, a hőmérsékletnek megfelelően önálló döntéseket tudjanak hozni ruházatukról. Pihenés, alvás A gyermekek saját tempójukban, szükségleteiknek megfelelően készülnek a lefekvéshez, alszanak vagy pihennek. Alaposan szellőztetünk, alvás alatt is folyamatos a légcsere. A gyermekek a kényelmes alvás érdekében átöltöznek. A pihenést mindig mese, altatóvers,- dal előzi meg. Biztosítjuk a csendet, nyugalmat. Az eltérő alvásigényeket figyelembe vesszük. Figyelembe vesszük és tiszteletben tartjuk a gyermekek alvási szokásait (cumi, otthonról hozott alvókák ). A 6-7 évesek körében lehetőséget adunk az egyéni igényeknek megfelelő pihenésre: ha nem tudnak elaludni csendes elfoglaltságot biztosítunk számukra abban az esetben, ha társaikat nem zavarják a pihenésben. Ébredés során a folyamatosságot fontosnak tartjuk, a korábban ébredők ne zavarják még alvó társaikat. Mozgás, edzés Az óvodáskor a természetes hely-, és helyzetváltoztató- és finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyet sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása. A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. A spontán a játékban, azon belül a szabad játékban megjelenő mozgásos tevékenységeknek, az egészség fejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására. Ez télen sem maradhat el. Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni edzettségét és érzékenységét, önkéntes részvételüket, az időjárás szélsőségeit. ( Adott esetben a napirend felcserélésével). A lég- és napfürdőzést a minden napi szabadban való tartózkodással tudjuk biztosítani, melynek során minden évszakban kihasználjuk a délelőtti, illetve a délutáni órákat. A gyermekek mozgásigényét az épületen belül a tornaszobában elégítjük ki. 24

25 A prevenciós fejlesztő tornákat a napirendbe beépítjük Sikerkritériumok A gyermek: szükségleteit képes késleltetni, a testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek önállóan, felszólítás nélkül tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek, a tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyükre teszik azokat, papírzsebkendőt rendeltetésszerűen, önállóan használják, készségszinten használja a kanalat, villát, kulturáltan étkezik, esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek, étkezés közben halkan beszélgetnek, önállóan öltözik, vetkőzik, cipőjüket bekötik, ha szükséges, segítséget kér, ruhájukat esztétikusan összehajtva helyezik el, a cipőjüket a helyére teszik, környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani, vigyáznak a tisztaságra, szívesen mozognak a szabadban, évszaktól függetlenül, életkorának megfelelően edzett, ismeri és betartja a balesetvédelmi magatartásformákat Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsége. Nagyon fontos, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. Óvodánk tudatosan alakítja, építi, kombinálja azokat a nevelő hatásokat, amelyekben az együttműködés és a társas érintkezés elemi formái integráns egységet, szerves, kölcsönös kapcsolatot alkotnak. Óvodánk tehát nem a spontán szocializációnak, hanem a pedagógiailag determinált szocializációnak a színtere, ahol az elemi kooperációs és kommunikációs formák tudatos kibontakoztatása folyik. A gyermekek egyéni igényeit megértéssel fogadni és empátiakészséget mutatni ugyanúgy hozzátartozik az érzelmi neveléshez, mint a biztonságérzetet nyújtó alaphangulat kialakítása. Az olyan óvodai légkör, amely sokoldalú érzelmi kifejezéseket és pozitív élményeket tesz lehetővé, hozzájárulhat a gyermek boldog alaphangulatának kifejlődéséhez és ezzel együtt a másik megértéséhez. 25

26 Nevelésünk célja: - Érzelmi biztonság megteremtése a gyermekek számára - nyugodt, derűs, elfogadó óvodai légkörben, az egyéni és életkori sajátosságokat figyelembe véve. - A gyermekek egyéniségének, tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása a közösségen belül, a csoport normái alapján. Feladatunk: A gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék. A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak - együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség - és akaratának - önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának - szokás- és normarendszerének megalapozása. Keret jellegű napirend biztosítása. A családi életrenden alapuló, a természeti és a tárgyi környezethez kapcsolódó elemi szokások megerősítése. Az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze. Az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, én tudatának alakulását és engedjen teret önkifejező törekvéseinek. Gyermekeinket annak elfogadására és megértésére neveljük, hogy az emberek különböznek egymástól. A mások iránti tisztelet, megbecsülés érzésének fejlesztése. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. A tevékenységközpontú program segítségével, a néphagyományok nyújtotta élményeken keresztül lehetőséget adunk a gyermekeknek arra, hogy tapasztalatok útján bővítsék ismereteiket. 26

27 Arra törekszünk, hogy a gyermekeket és szülőket már az óvodába kerülés pillanatában-és a családlátogatások alkalmával- pozitív benyomások érjék. A csoportszobákat és az óvoda más helyiségeit harmonikus, nyugodt összhatást keltő színekkel, anyagokkal dekoráljuk. Új óvodásaink beszoktatásánál - életkortól függetlenül - a lehető legtapintatosabban járunk el, az anyás-beszoktatást szorgalmazzuk. A csoportok életritmusát rugalmas napirendünk foglalja keretbe, melyet úgy alakítottunk ki, hogy minden tevékenységhez elegendő idő álljon a gyermekek rendelkezésére. Minden csoportnál figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat, illetve az olyan egyéni adottságokat, amelyek különösen egyéni bánásmódot igényelnek. Fontosnak tartjuk, hogy minden csoportunkban stabil szokásrendszer legyen. A szokásrendszer elsajátításához minden gyermeknél ragaszkodunk. Már a beszoktatástól kezdve a tervezett szokásoknak megfelelően végezzük a tevékenységeket. Állandó ismétléssel, sok pozitív megerősítéssel és személyes példaadással gyakoroltatjuk a szokásokat, szabályokat Sikerkritériumok A gyermekek: érzelmekben, szavakban, tettekben ki tudják fejezni érzelmeiket, ragaszkodnak társaikhoz és a csoportban dolgozó felnőttekhez, rögzülnek a különböző tevékenységhez kapcsolódó helyes magatartásformák, szokások, szabályok, alkalmazzák a sokszor gyakorolt szabályokat, szokásokat a társaikkal való nézeteltérésekben, képesek egyezkedni, a felnőttek kérése nélkül is segítenek egymásnak, együtt éreznek a közösség tagjaival, érdeklődnek társaik, barátaik iránt, a csoportba érkező vendégeket szeretettel fogadják, feladattudata kialakulóban van, ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg, a tevékenységeket türelmesen, a megbeszéltek alapján befejezik, képesek nyugodtan ülni, figyelni, türelmesen meghallgatják a felnőttek és társaik közlését, értik környezetük jelzését szavak nélkül is, szívesen dolgoznak a közösségért, bíznak saját képességükben, értékelik saját tetteiket, bátran véleményt mondanak a felmerülő problémákkal kapcsolatban, javaslatot tesznek a megoldásra, képesek érvényesíteni kezdeményező készségüket, igyekeznek elhárítani a felmerülő akadályokat, 27

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Kerekegyháza Város Önkormányzata Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Kerekegyerdő Bölcsőde Rövidített neve: Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. ( Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM 2010-2015 A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények

Részletesebben

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Egységes Óvoda- Bölcsődei csoport Szakmai program Tartalom 1.Az intézmény

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Tarbáné Kerekes Ágnes közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388

Tarbáné Kerekes Ágnes közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 62-52/2016. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen 2016.01.27. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015.

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015. "Vigyük be gyermekeink életébe azt a biztonságot adó szeretetet, megértést és megbecsülést, ami egyedüli remény arra, hogy belőlük is boldog és igaz emberek legyenek" (Hermann Alice) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 AZ ÓVODA ADATAI... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1. 1. ÓVODAKÉP... 4 1. 2. ÓVODÁNK CÉLJA... 4 1. 3. AZ ÓVODA ALAPVETŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Pedagógiai program 1. sz. melléklet ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha meg tudjuk engedni a gyereknek, hogy azonos legyen önmagával és barátunk legyen anélkül, hogy megkísérelnénk őt felsőbbrendű tudásunkkal

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde Szakmai Programja Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeked, mert ez a jövő Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. Tel., Fax:

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. (Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvoda Mónus Illés utcai Tagóvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 KOVÁCS MARGITÓVODA ÉS TAGÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETKÉP.

Részletesebben

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát. (görög költő) Edelény 2015. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNY ADATAI... 3. BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja Készült: 2015.09.01. 1 TARTALOM 1.Intézmény feladata, tevékenysége o 1.1Intézmény alapfeladata o 1.2.Az alapellátás mellett működő

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) PEDAGÓGIAI PROGRAM Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 1.1. Alapprogram elve 4 2. HELYZETKÉP

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA LEHEL U. 23

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA LEHEL U. 23 1 TARTALOM BEKÖSZÖNTŐ... 3 HELYI NEVELÉSI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSÁNAK INDOKLÁSA... 4 ÓVODA ADATAI... 6 AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 8 ERŐSSÉGEINK ÉS SAJÁTOSSÁGAINK... 14 J Ö V Ő K É P Ü N K... 22 Ó V O D A K É P

Részletesebben

;' ;;;;;;; ; ; ; ;' ;'

;' ;;;;;;; ; ; ; ;' ;' ", :j ',i'i SZOLNOK VAROSI OVODAK PEDAGOGIAI PROGRAM 5000 Szolnok. Baross u. 1. Az int6zm6ny OM azonosit6ja: 201071 \,! L"giti-e.iXtffdgfgY leleky Eva luitrful 1l aldirds Nevel6testiileti elfogadds hat{rozatsz6ma:

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága E l n ö k é t ő l 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/987-1/2011/I. Tárgy: Búza utcai bölcsőde

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Óvoda

Szent Imre Katolikus Óvoda Szent Imre Katolikus Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DERÜS VAGYOK, LEGYETEK AZOK TI IS! (II. János Pál pápa) 2013 TÖRVÉNYI HÁTTÉR Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Törvények A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012.

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012. KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rábatamási, 2012. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. GYERMEKKÉPÜNK 1.2. ÓVODAKÉPÜNK 1.3. PEDAGÓGUSKÉPÜNK: ÓVÓNŐI ATTITŰD 2. BEMUTATKOZÁS 2.1. AZ ÓVODA

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten. Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471

Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten. Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471 Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471 Készítette: Óvoda Nevelőtestülete Szombathely, 2013. augusztus 28. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. B E V E Z E

Részletesebben

2. melléklet. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Kisgyermek Szociális Intézmények. Fészek Bölcsőde. Szakmai program

2. melléklet. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Kisgyermek Szociális Intézmények. Fészek Bölcsőde. Szakmai program 2. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények Fészek Bölcsőde Szakmai program Engem ne emeljen fel senki ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök.. Guggoljon

Részletesebben

VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013 Újszász Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1. A programmódosítás

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. Oktatási Bizottság részére Benedek Elek Óvoda 2051 Biatorbágy, Fő u. 61 Tel./FAX: 06 (23) 310-301 E-mail: ovoda@biatorbagy.hu Tárgy: Biatorbágyi

Részletesebben

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Fekete István Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Az intézmény neve: Fekete István Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: 3571 Alsózsolca, Fekete István u. 7. Elérhetőségek: Tel./Fax.: 06/46-406-605

Részletesebben

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2017 1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény hivatalos neve: Mályi Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Székhely: 3434 Mályi Móra Ferenc utca

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium 6300.Kalocsa Asztrik tér 1. Tel:(78) 462-380 Mellék:252,253 Fax:(78)466-950 E-mail cím: nagyasszonyunkovi@gmail.com OM azonosító:027743 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA NEVELÉSI PROGRAM

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA NEVELÉSI PROGRAM KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA NEVELÉSI PROGRAM Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot; ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcsesség) TÖRVÉNYI HÁTTÉR

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

Többsincs Óvoda és Bölcsőde

Többsincs Óvoda és Bölcsőde Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2194. Tura, Dózsa György utca 2. Telefon: 06 28 580 495 E-mail: tobbsincsovi@tura.hu OM azonosító: 201261 A T Ö B B S I N C S Ó V O D A É S B Ö L C S Ő D E Ó V O D A I P E D

Részletesebben

ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

ZALAVÁRI ÓVODA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ZALAVÁRI ÓVODA 2013. TARTALOM BEVEZETÉS... 2 A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1 ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA... 4 1.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 4 1.2 ÓVODÁNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 OM: 201281 1 TARTALOMJEGYZÉK Törvényi háttér 2.o. I. Bevezetés, az óvoda bemutatása 3.o. II. Közösen megállapított értékeinken alapuló gyermekkép,

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására . Tel./fax.: 32/460-365 Iktatószám: 1-101/2011 A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK elfogadására Készült: a képviselő-testület 2011.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja

NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja OSTERMAYER NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA MESE ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes BEVEZETÉS Alapprogramunk a hazai nevelés hagyományaira, értékeire, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a magyar

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja Készült: 1999. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pátyolgató Óvoda 2071. Páty Rákóczi utca 19. Intézmény OM - azonosítója: 032940 Készítette:.. intézményvezető aláírás

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL HELYZETKÉP AZ ÓVODÁRÓL I. AZ ÓVODA KÖZVETLEN TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRŐL ÉS TÁRGYI FELSZERELTSÉGÉRŐL. a.) A természeti környezetről: Óvodánk Buda egyik legszebb

Részletesebben