BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015

2 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u Tel., Fax: 36 / Szabályzat típusa: Pedagógiai Program Intézmény székhelye, címe: 3240 Parád Kossuth l. 128 Intézmény OM-azonosítója: Intézmény fenntartója: Nagyközségi Önkormányzat 3240 Parád Kossuth L. 91 Intézmény vezetője: Bükerné Huszár Erzsébet

3 Tartalomjegyzék I. Az óvoda jogi státusa 4.o. II. Bevezető 5. o. III. Óvodakép Gyermekkép 9. o. IV. Az óvodai nevelés feladatai 10. o. IV. 1. Egészséges életmód 11. o. IV. 2. Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása 13. o. IV. 3. Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 15. o. IV. 4. Sajátos nevelési feladataink 16. o. V. Az óvodai élet megszervezésének elvei 21. o. V. 1. Személyi feltételek 21. o. V. 2. tárgyi feltételek 23. o. V. 3. Az óvodai élet megszervezése 25. o. V. 4. Az óvoda kapcsolatai 26. o. VI. Az óvodai élet tevékenység formái és az óvodapedagógus feladatai 29. o. VI. 1. Játék, játékba integrált tanulás 30. o. VI. 2. Vers, mese, dramatikus játékok 33. o. VI. 3. Ének, énekes játékok, zenehallgatás 36. o. VI. 4. Vizuális nevelés, rajzolás, mintázás, kézimunka 39. o. VI. 5. Mozgás 42. o. VI. 6. Környezet megismerésére nevelés 48. o. VI. 7. Környezetünk mennyiségi és formai összefüggései 52. o. VI. 8. Munka 55. o. VI: 9. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 58. o. VI. 10. Fejlesztő program 59. o. VII. Egészséges életmódra nevelés 76. o. VIII. Érzelmi nevelés, társas kapcsolatok, szocializáció 82. o. IX. Speciális feladatok 86. o. IX. Jogszerűség, dokumentumok 91. o. Érvényességi rendelkezések 92. o. Mellékletek 93. o. 3

4 I. Az Óvoda jogi státusa 1. Az intézmény neve és székhelye : BENDEGÚZ Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád Kossuth L Az intézmény alapítója és fenntartó szerve: Nagyközségi Önkormányzat 3240 Parád Kossuth L Az intézmény felügyeleti szerve, székhelye: Nagyközségi Önkormányzat 3240 Parád Kossuth L Az intézmény felügyeleti szervének vezetője: Polgármester 5. Az intézmény alapító okiratának száma, kelte: 94/2014.(XII.15.)számú határozata Az intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapító okiratának számú határozata 94/2014.(XII.15.)számú határozata 6. OM-azonosító: Szakfeladat: Alaptevékenység: Óvodai nevelés 9. Kiegészítő tevékenységek: Gyermekjóléti és Alapszolgáltatás, Konyha 10. Férőhelyek száma: 90 fő 11. Maximálisan felvehető létszám: 90 fő 12. Felvételi körzet: Parád, Parádsasvár, Bodony 13. csoportok száma: Nyilvánosság. Parád honlap, Intézmény 11. Közalkalmazotti létszám: 12/Óvoda+ Gyermekjóléti+ Családsegítés/ 12. Konyha: 6 fő 13. Szociális alapszolgáltatás 6 fő 13. Az intézmény jogállása : Ónálló jogi személy 4

5 II. Bevezető Az óvodai nevelési program célja, nevelés filozófiája. A Komplex Prevenciós óvodai program épít a hazai tradicionális nevelési értékekre, összhangban van az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával, fő feladatának tekinti a 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával: - az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítását - az iskolai potenciális zavarok megelőzését, az óvodai nevelési feltételek sajátos megszervezésével - a jelzett területeken történő fejlesztés, értelmezésünk szerint: - a gyermekek érési folyamatához igazított, életkori sajátosságainak megfelelő, ahhoz messzemenően illeszkedő eszközökkel történő támasznyújtás, amely az éppen fejlődő szomatikus és pszichés funkciók kibontakoztatásához biztosít szociális és tárgyi környezetet - ebben meghatározó a 3-7 éves kor alapvető sajátossága az érzelmi biztonság alapszükséglete, az érzelem vezérelt megismerés, az élmény fonalán haladó gondolkodás - a testi-lelki szükségletek kielégítése a gyermekek alapvető joga, melyre programunk messzemenően törekszik. A Gyermeki jogok érvényesülését óvodai nevelésünkben kiemelten kezeljük - Az óvónők és a nevelőmunkát közvetlenül segítők ismerik az ENSZ Gyermekjogi Egyezményt, az alapjogok érvényesülését biztosítják. - Minden gyermeknek joga van a szeretetre, gondoskodásra - Minden gyermek egyenlő - Minden gyermeknek joga van az egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz - Minden gyermeknek joga van a játékhoz - A gyermekeket nem szabad elhanyagolni - A gyermek nem válhat szexuális visszaélés áldozatává - Joguk van kifejezni saját véleményüket, joguk van saját vallásuk gyakorlására - Joguk a másokkal való együttélés - Joguk van az információkhoz, joguk van a speciális védelemhez - A menekült gyermekeknek joguk van a speciális segítséghez - A fogyatékkal élőknek joguk van a speciális gondozáshoz - A gyermek személyiségét, emberi méltóságát mindenki köteles tiszteletben tartani - Tilos a hátrányos megkülönböztetés, alkalmazni kell az egyenlő bánásmód és az egyenlő hozzáférés elvét - A gyermekek mindenek feletti érdekét kell előtérbe helyezni, az óvodai nevelés területén különösen azt jelenti, hogy minden segítséget megkapjon képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyiségének fejlesztéséhez - A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, az óvodai nevelés kiegészíti a családi nevelést - A család nevelési elveit az óvodának tiszteletben kell tartani, azt felülírni, felülbírálni nem lehet, csak abban az esetben, ha a gyermek veszélyeztetve van 5

6 1. Harmonikus személyiségfejlesztés - alapvető feladat az interperszonális kapcsolatok új formáinak alakítása, mely egyaránt értendő a gyerek-felnőtt és gyerek-gyerek kapcsolatra, hogy értelmes kooperációra alkalmassá váljanak. Ehhez szükséges a kapcsolat érzelmi igényének és a kapcsolat felvétel képességének folyamatos fejlesztése, elsősorban az óvodapedagógus modell hatása és a szoktatás révén. 1/1Énkép-önismret-önértékelés fejlesztése A gyermek természetes megnyilvánulásaira és teljesítményére adott konkrét és pozitív megerősítése által. Ennek eredményeként képesek felmérni saját helyzetüket a csoportban, képesek önálló helyzet megoldásokra (autonómiára törekszenek) hatékonynak (kompetensnek) érzik, észlelik magukat, így önérvényesítésük szociálisan, elfogadható módon, pozitív teljesítményeken és viselkedéseken keresztül történik. 1/2. Új attitűdök, normák alakítása Alapvető, hogy a gyerekek megismerjék és gyakorolják a társas együttélés és önérvényesítés alapvető szabályait (egymásra figyelés, együttérzés, egymáshoz alkalmazkodás, egymás segítése). Nevelési helyzetekben az összpontosításra, erőfeszítésekre való képesség mellett a jó megoldásra ösztönző belső igény alakítása, a jól elvégzett feladat utáni megelégedettség, mint jutalom érzésének alakítása. 1/3. Az érzelmi átélés Az érzelmek felismerésének és saját érzelmeik pontos kifejezésének alakítása, az érzelmek feletti (életkor figyelembe vételével) elvárható kontroll erősítése. 1/4. Erkölcsi értékek alakítása A szociális erkölcsi normák, felfogásán, beépülésén keresztül a jó-rossz felismerése, az őszinteség, igazmondás, igazságosság, felelősségvállalás, a gyengébb védelme, segítése, saját élethelyzeteikben való megtapasztalása, érzelmi átélése mellett megfelelő értelmezéssel párosulva és a nevelő személyes példáján keresztül. 1/5. Inkluzív szemlélet Az óvodai nevelés értékrendje a befogadó szemlélet. Minden gyermeket egyenlően kezelünk, minden hozzáférést egyenlően biztosítunk. Előítéletek nélkül fordulunk feléjük. Nemüktől, etnikai, vallási hovatartozásuktól függetlenül. Tevékenységeiket szabadon választhatják meg, ez különösen vonatkozik a szabad játékra. Az óvónő feladata, a játékhoz szükséges idő, hely, eszköz, élmény biztosítása. A játékban indirekt módon vehet részt, kellő szabadságot hagyva a játék önkéntességére, tartalmára, a szerepek elosztására, a különböző játékfajták kiteljesedésére. 1/6. A gyermek fejlődésének nyomon követése A Nevelési programban kidolgozásra kerültek a gyerekek fejlődésének nyomon követésére készült szempontok, minden nevelési területre vonatkozóan. A bemeneti szintméréssel kezdődik a gyermekek megismerése, megfigyelése, a táblázatok vezetése rendszeresen dokumentált. 6

7 3. Halmozottan Hátrányos Helyzetű, Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek Feladatunk: tanévkezdéskor, illetve új gyermek érkezésekor tekintjük át, hogy kik azok a gyermekek a csoportban, akik számára a család a fejlődést veszélyeztető hatású lehet, vagy a gyermek hátrányos helyzetben van a családban. A gyermekek szülei önkéntességen alapuló nyilatkozatot tesznek, arra vonatkozóan, hogy HHH helyzetűek. A nyilatkozat alapján a jegyző megállapítja a HHH helyzetet, az óvoda ezeknek a gyermekeknek nyújt speciális segítséget. - Az adatgyűjtés és a feldolgozás csak a szülők beleegyezésével történhet! Felelősek: az óvónők, gyermekvédelmi felelős, intézményvezető, gyermekjóléti szolgálat vezetője és dolgozói. A hátrányos helyzetet és/vagy a gyermek veszélyeztetettségét a következő esetekben valószínűsíthetjük: - anyagi hátrány - kedvezőtlen lakásviszonyok - a szülők elváltak, az anya (apa) egyedül neveli a gyermeket (gyermekeket), a gyermek örökbefogadott, a gyermek nevelőszülőknél él - a szülői bánásmód igen durva, vagy/és elhanyagoló - a szülő nem végezte el az általános iskolát, analfabéta - a szülő vagy a családdal együtt lakó személy tartósan beteg - a szülő alkoholista, kábítószert fogyaszt, büntetését tölti, rendszeres ideg (elme) orvosi kezelés alatt áll - halmozottan fordulnak elő a fenti jelenségek Minden esetben nélkülözhetetlen, hogy a tényleges családi viszonyok megismerésére törekedjünk. Egyetlen ún. külső ismérv sem értékelhető önmagában. Az áttekintés és a család ismerete az esetleges negatív következmények megelőzése érdekében történik. Itt különösen fontos jelentősége van a családlátogatásnak, a tapasztalatoknak. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek az: akinek a szülője nyilatkozott arról, hogy iskolai végzettségük nem magasabb 8 általános osztálynál és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. A szülő nyilatkozatot tölt ki, amiben mindezeket igazolja. A nyilatkozattétel önkéntes. A csoportban dolgozó óvónők konkrét feladatai, amelyek az értékelés és elemzés szempontjai lehetnek: - összesítsük a csoportban lévő gyermekek családi hátterében lévő esetlegesen veszélyeztető, vagy/és hátrányos helyzetet teremtő körülményeket - vessük össze a családra vonatkozó ismereteinket az érintett gyermekekkel kapcsolatos saját megfigyeléseinkkel, tapasztalatainkkal! Gondoljuk át, vajon megjelenik-e kedvezőtlen környezet hatása a gyermek játékában, társkapcsolataiban, viselkedésében - azokban az esetekben, amikor a gyermek érzelmi-hangulati életének, tevékenységének, érdeklődésének, felnőtt- és gyermekkapcsolatainak, azaz fejlődésének első kedvezőtlen jelzéseit tapasztaljuk, gondoljuk át, mit tehetünk a további súlyosabb problémák megelőzése érdekében. 7

8 Tartsunk esetelemző megbeszélést, amelyre ha jónak látjuk a csoportvezető óvónőkön és a gyermekvédelmi felelősön kívül hívjuk meg a nevelési tanácsadó vagy a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársait. Gyermekvédelem április 01-től működik a Gyermekjóléti Szolgálat az óvodához kapcsolva. Feladata Alapító Okiratban rögzített. A gyermekvédelem intézményünkben kiemelt jelentőségű. Az óvoda dolgozói minden olyan információval rendelkeznek, ami a működéshez elengedhetetlenül szükséges. A Gyermekjóléti Szolgálat munkájának, kapcsolatainak, felépítésének rendszere megtalálható az szeptember 01-tól bevezetésre került Helyi Nevelési Programban. Működése SZMSZ-ben szabályozott, ezért újbóli kifejtése nem szükséges. A Szolgálat már beépült a köztudatba, a község lakói, oktatási-nevelési intézmények dolgozói, gyermekvédelmi felelősei, egészségügyi intézmények dolgozói (védőnő, orvos) kapcsolatot tartanak a Szolgálattal és a Szolgálat is rendszeresen igénybe veszi egy-egy eset kapcsán a közreműködésüket. Az észlelő és jelzőrendszer kiépített, jól működő. Az eset megbeszélések havonta, de indokoltság szerint is történik. Sajátos nevelést igénylő gyermekek nevelése Alapító Okiratban rögzítettek a feladatok. Intézményünk a szülők kérésére és együttműködésével felvállalja a sérült gyermekek integrált, a többi gyermekekkel együtt történő nevelését, amennyiben fogyatékossága ezt lehetővé teszi. Gyógypedagógiai vizsgálat alapján történik a fejlesztés, a velük való bánásmód. Az egyéni fejlesztés résztvevői a fejlesztő pedagógus munkáját a Szakértői Bizottság és a gyógypedagógus segíti, szakvéleményükre építve végzi munkáját. Az óvónők is ismereteket szereznek az adott speciális igény jellemzőiről és a fejleszthetőségéről. A speciális igényű gyermek fejlődéséről, megnyilvánulásairól kölcsönös az információáramlás a gyermek érdekeiben közösen együtt dolgozó szakemberek között. Intézményünk segíti a szülőt abban, hogy a felismeréstől kezdve a fejlesztésen keresztül a szükséges segítési lehetőségekről szóló információkat megkapja. A csoportok szervezésénél a speciális igényű gyermekeket úgy vesszük figyelembe, hogy a gyermekekre nagyobb odafigyelést, több időt fordíthassunk, az ép társaik szükségletének kielégítése mellett. Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelése Többéves pedagógiai tapasztalatunk szerint az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek alapvető szocio-kuturális hátránnyal érkeznek az óvodába. Ahhoz, hogy a bennük rejlő képességek önmagukhoz mérten leginkább kibontakozhassanak egyéni megsegítésben részesülnek. 8

9 III: Óvodakép - Gyermekkép Olyan óvodában neveljük gyermekeinket, ahol - szeretetteljes, nyugodt, kiegyensúlyozott, biztonságot adó légkörben nevelkednek, ahol van idő a kivárásra és egyéni képességeiket figyelembe vesszük - tiszteletben tartjuk a család nevelési elveit, és a gyermek személyiségét - teljes személyiség kibontakoztatás történik a nevelési területek és a nevelési eljárások helyes alkalmazásával - mindig van lehetőségük a mozgásra és a játékra - a kultúra átadás játékos szituációk teremtésével elsősorban egyénileg és mikro csoportban történik - felismerjük és megelőzzük a tanulási zavarokat - mindenki jól érezheti magát, mert szeretet kapcsolat van a gyermek-felnőtt, gyermekgyermek között - vidám, élményekben gazdag az élet - Nevelésünk alapelve, hogy mindent tapasztalati úton, élményszinten ismerjenek meg a gyermekek, fedezzék fel az őket körülvevő világot, környezetbarátok, óvják, védik a természeti környezetet - figyelembe vesszük a gyermekek igényeit, gondolataik, érzelmeik, véleményük megfogalmazására, kifejezésére bátorítjuk őket, aktívan hozzájárulunk önismeretük és pozitív önképük kialakulásához - az óvoda nyitott, ahová a szülők bármikor bejöhetnek és tájékozódhatnak gyermekeik aktuális állapotáról - Az óvodában minden gyermek egyenlő, a hátrányos megkülönböztetés tilos - A bizalom és szeretet megléte teszi lehetővé a gyermekek nevelhetőségét, ezért óvodába lépéstől kezdődően építjük ezt a folyamatot - Biztosítjuk a nemzeti- etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúrájának és önazonosságának megőrzését, multikultúrájukat beépítjük az óvodai nevelésbe - Az interkulturális nevelés keretében biztosítjuk a migráns gyermekek integrációját, teret adva kulturális értékeiknek, hagyományaiknak, biztosítjuk annak a lehetőségét, hogy mindenki megismerhesse ezeket az óvodai nevelésünkben. Az egyenlő bánásmódot a számukra is biztosítjuk Gyermekkép: Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik - testileg, lelkileg egészségesek, harmóniában élnek környezetükkel és önmagukkal - vidámak, nyitottak, érdeklődőek, fogékonyak az új ismeretek befogadására - életmódjuk egészséges, mert a környezetükben élő felnőttek ezt biztosítják számukra - sokat mozognak, játszanak, mert mindkettő lételemük, e két tevékenység kapcsán kipróbálják magukat, tapasztalatokat szereznek önmagukról és környezetükről - a megélt sikerélményeik, tapasztalataik alapján bíznak önmagukban - a sikeresen megoldott feladatok nyomán erősödik a képes vagyok rá érzése, ezáltal elsősorban önmaguknak akarnak megfelelni és nem a környezetük, a felnőttek elvárásainak, ezáltal optimálisan fejlődnek képességeik (értelmes, bátor, mer kérdezni, kiegyensúlyozott) - társas kapcsolataikban aktívak, felnőttekhez, társaikhoz bizalommal fordulnak, segítőkészek, konfliktusaikat agresszió nélkül képesek elrendezni - tisztában vannak az udvarias viselkedés szabályaival - cselekedeteikért felelősséget vállalnak, mert igazságérzetük így kívánja - könnyen érthetően kommunikálnak, gazdag szókinccsel fejezik ki magukat, eligazodnak a metakommunikációs jelekben - önálló véleményük van, egyéni elképzeléseik az őt körülvevő világról, mert a környezetük erre ösztönzi őket 9

10 - a szabályokhoz képesek alkalmazkodni, mert a jó szokásokat elsajátították - érzelmi életükre a szeretet, az elfogadás a türelem a jellemző - erkölcsi értékeikben különbséget tesznek a jó és rossz között, őszinték, igazmondóak, segítőkészek - értelmi téren az iskolába lépéshez szükséges képességekkel, ismeretekkel rendelkeznek Mit jelent számunkra a gyermekközpontúság - Szeretem, elfogadom a gyermeket, előítéletek nélkül fordulunk felé - pontosan ismerjük a gyermekek egyéni képességeit, tudásszintjeit, családi hátterüket, neveltségi szintjüket és ehhez választjuk meg nevelési, fejlesztési eljárásainkat - tiszteletben tartjuk a gyermekek személyiségét - biztosítjuk számukra a szabad játék és mozgás lehetőségét - biztosítjuk komfortérzetüket - minden élményt nyújtunk, érdekessé tesszük számukra a napot - kipróbálhatják magukat az általunk felkínált tevékenységekben, igyekszünk sikerélményhez juttatni őket - fejlesztjük önismeretüket, alakítjuk pozitív önképüket - megtanítjuk a saját szemükkel látni a világot, ösztönözzük őket arra, hogy önálló véleményük legyen, egyediségüket, eredetiségüket erősítjük - ha egy gyermek szomorú, elesett, kudarc éri azt észre vesszük, a segítségére sietünk, ha nem érzi jól magát támaszt nyújtunk, segítjük negatív érzelmeit feldolgozni - örülünk a sikereknek, ezt kifejezésre is juttatjuk - szabadságot adunk nekik, fölösleges korlátozással nem élünk - kevés és ésszerű szabályokat állítunk eléjük - lehetővé tesszük, hogy többféle tevékenység közül választhassanak - törekszünk arra, hogy minden nap jól érezzék magukat, élményekben gazdagon menjenek haza - előre vetítjük a holnapi nap érdekességeit is 10

11 IV. Az óvodai nevelés feladatai Az óvodai nevelés általános feladatai Nevelési programunk fő törekvése, hogy a tanulási képességek és kompetenciák célzott fejlesztésével minden gyermeket lehetőségeihez mérten felkészítsünk a zökkenőmentes iskolai életre és az iskolai közösségbe történő beilleszkedésre. A gyermekek alapvető megnyilvánulási módjára és fő tevékenységi formájára a MOZGÁSRA és a JÁTÉKRA alapozva szervezzük a nevelési területeken végzett pedagógiai és pszichológiai feladatokat. A program nevelési keretét meghatározzák a gyermekek természetes megnyilvánulási formái, valamint az óvoda kultúraátadó hatásrendszerének együttese, kölcsönössége és harmóniája. IV. 1. Egészséges életmód alakítása A fejlődés korai szakaszában az egészséges életmódra nevelés meghatározó, mert ebben az életszakaszban kialakított szokások, készségek a későbbi életvitelben meghatározóak. A gyermekek már bizonyos ismeretekkel érkeznek az óvodába, ezekre alapozva alakítjuk a testápolás, táplálkozás, öltözködés, mozgás, pihenés, levegőzés és a testedzés szokásrendszerét. Meghatározó a megfelelő napirend, mely elegendő időt biztosít a tevékenységekre, így megteremti a kiegyensúlyozott, biztonságos, teljesítmény kényszer nélküli, nyugodt, a gyermekek számára kiszámítható légkört. Az egészséges környezet és az egészséges életmód kölcsönhatását erősítjük, kiemelten kezeljük a környezettudatos magatartás és szemléletmód alakítását. Célunk: - A gyermekek testi- lelki szükségleteinek és a mozgásigényüknek a kielégítése - Az egészséges életmód, testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, belső igénnyé fejlesztése - A gyermek testi- lelki egészségének védelme, megőrzése, szervezetük edzése - A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges, teljesítmény kényszer nélküli és biztonságos környezet megteremtésével és megőrzésével a környezet megóvására irányuló szokások alakítása Az egészséges életmód alakításának területei Gondozás A testi- lelki, szellemi egészség egyik lapvető feltétele a gyermek testi komfortérzetének kielégítése. A gondozási feladatok teljesítése bensőséges gyermek- óvónő, gyermek dajka kapcsolatot igényel. Ezek a tevékenységek érintik a gyermek intim szféráját, ezért bizalomnak, meghittségnek kell lennie a gyermek és az őt segítő felnőtt között. / toalett használat, testápolás, öltözködés/ Alapvető cél az önállóság fokozása, a minden napos gyakorlással, szokások, készségek kialakításával. E közben fejlődik az én- kép. Evidencia, hogy minden tevékenység elvégzésére elegendő idő legyen, hogy türelmes, nyugodt légkörben valósulhasson meg. Óvodáskor végére szükségletté válik az egészséges életmód és azokhoz kapcsolódó tevékenységek. Testi nevelés A testi nevelés és az egészséges életmódra nevelés akkor érvényesül hatékonyan, ha az optimális feltételek rendelkezésre állnak. Ezek: Biztonságos környezet, épületen belül és kívül. Tiszta, gondozott, esztétikusan berendezett óvodai helyiségek. Kellő mennyiségű, minőségű eszközök a tevékenység elvégzéséhez. Ehhez biztosított a gyermekek számára a nagy füves, fás EU szabvány szerinti udvari mozgásfejlesztő eszközök, játékok, sport szerek, focikapuk, ping- pong asztal, és a jól felszerelt tornaszoba. A természeti környezetünk pedig kimeríthetetlen lehetőségeket nyújt a testi nevelésre. 11

12 Mozgás. Mozogni lehet az óvodai időtartamban, a csoportszobában, tornateremben, udvaron, játszótéren, és a természetben. Fontos a mozgáshoz a megfelelő ruházat, kényelmes, szellős legyen. A természetjáráshoz, az ún. hátizsákos kiránduláshoz szorosan hozzátartozik a természet védelmére nevelés, a környezettudatos magatartás alakítása. Élményszinten, tapasztalatszerzés útján történő ismeretszerzés kiemelt jelentőségű. Alapelv, hogy mindent, amit csak lehetséges természetes környezetben kell megismerni, megtapasztalni, megfigyelni, felfedezni. A nevelési programunk egyik legfontosabb tényezője a mozgás fejlesztése, a mozgásra idő, hely,eszköz biztosítása. Levegőzés A lehető legtöbb időt a szabadban töltenek a gyerekek, az időjárás függvényében. A nyári erős napsütést azonban ki kell védeni, de meg kell tapasztalniuk a hideget, meleget, esőt, az egészséges életmód és az edzettség kialakításához ez is fontos tényezők. A szabadban töltött idő lehetőséget biztosít a környezetvédelmi tapasztalatok szerzésére, a környezettudatos magatartás alakítására. Pihenés Legfontosabb a nyugodt légkör biztosítása, az altatás hangulatának a megteremtése. Az egyéni alvásigény és szokások figyelembe vételével a személyi és tárgyi környezet megteremtése. Kényelmes fekvőhely, ruházat, csendes környezet, amiben el tud lazulni, felnőtt jelenléte, simogatás, halk közlések / ha szükséges/. A felmerülő igények kielégítése, a komfort érzés biztosítása. Egészséges táplálkozás szokásrendszerének kialakítása. A gyermekek étrendjének összeállításakor fő szempont a természetes alapanyagok felhasználása. A porok kerülése, zöldségek, gyümölcsök rendszeres fogyasztása. Az udvaron vannak termő gyümölcsfáink, ezek terméseit a gyermekek fogyaszthatják, miután teljesen bió. A szülők által behozott gyümölcsöket, zöldségeket is rendszeresen felhasználjuk, a gyerekek salátákat készítenek belőle, amit aztán közösen elfogyasztanak. A családok vallási, vagy más okból eltérő étkezési szokásait tiszteletben tartjuk, a gyermek óvodai étkeztetését ahhoz igazítjuk. Egészségvédelem, edzés A gondozási, a testi nevelési, és a mozgásfejlesztési feladatok ellátása elősegíti a gyermekek egészségének megóvását. Ezen kívül nagy hangsúlyt fektetünk a higiénés szabályok betartására. Ilyenek. A környezet tisztántartása, fertőtlenítések rendszeres végzése, környezeti ártalmak kiküszöbölése, pl. szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékos izzók biztosítása, az udvar füvesítése, rendszeres fűnyírás, udvar tereinek rendben tartása, játékok átmosása, stb. Az anamnézis lap kitöltésénél fontos, hogy a szülők jelezzék, ha van betegség, allergia, asztmatikus tünetek, epilepszia stb., hogy a kellő ellátásukat tudjuk biztosítani. A gyermekek testi épségének védelme, a baleset- megelőzés magába foglalja a személyi- tárgyi feltételek biztosítását, az eszközök, berendezések folyamatos és tervszerű ellenőrzését, valamint a karban tartások elvégzését. Az óvónői felügyelet az óvoda teljes nyitva tartásában biztosított ez lehetővé teszi az állandó kontrollt, a tevékenységek figyelemmel kísérését. Önmaguk és társaik testi épségének megóvására neveljük a gyermekeket (konfliktuskezelés, tolerencia, önkontroll fejlesztés) Testi edzettség érdekében minél több időt töltünk a szabadban, figyelembe véve az időjárási viszonyokat és az egészségre ártalmas tényezőket. Az egészséges életmód alakításából adódó óvónői feladatok - A gyermekek életkorának megfelelő párhuzamos tevékenységek végzését lehetővé tevő optimális életritmus kialakítása a napirendben - Az időkeretek rugalmas alkalmazása a gyakorlatban - Nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtése a csoportokban - A gyermekek szükségleteinek a kielégítése a nap egész folyamán 12

13 - A szokás és szabályrendszer kialakítása, betartásának figyelemmel kísérése, reális, a gyermek egyéni fejlődéséhez viszonyított fejlesztő értékelése - Önállósági törekvések támogatása - A kulturált étkezés szokásainak megismerése, gyakorlása - A toalett használatának, higiénés szabályaink a megismertetése, gyakorlása, intimitás biztosítása - A kézmosás, tisztálkodás igényének alakítása, ápoltság, gondozottság biztosítása - A fogmosás technikájának megismerése, gyakorlása, a fogmosás eszközeinek tisztántartása - A fésű használatának megmutatása, gyakoroltatása, szükség szerinti segítségnyújtás - Az öltözködésnél egyéni szükséglet szerinti segítségnyújtás, réteges öltözködésre szoktatás, kényelmes ruhák biztosítása, melyben a szabad mozgás biztosított - A levegőzés biztosítása minden nap, kivéve, ha nagyon hideg, vagy erős uv sugárzás van - A pihenés optimális feltételeinek a biztosítása / szellőztetés, csend, nyugalom, mesélés, simogatás stb./ - A gyermekek balesetvédelmi oktatása a tevékenységekhez kapcsolódóan csoportnaplóban dokumentálva / udvar, csoportszoba, tornaterem, kirándulás óvodán kívül stb/ - Beteg gyermek elkülönítése, szükség szerint orvosi vizsgálat biztosítása, szülő azonnali értesítése IV. 2. Érzelmi erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása Az óvodás korosztály számára meghatározó a gyermek és az óvónő kapcsolatának minősége. A felnőtthöz fűződő viszony nyújtja azt az érzelmi biztonságot a gyermek számára, amely jó közérzetet, nyugodt, harmonikus tevékenységet tesz lehetővé. Ezért az óvodai viszony rendszerekben elengedhetetlenül fontos a pozitív érzelmi töltés a pozitív attitűd megnyilvánulása. Az óvodai nevelésben érvényesül a kultúra átadás, melyben beletartozik a nemzeti, etnikai és az interkulturális nevelés is. Az inkluzív szemlélet, a befogadó, nyitott környezet lehetővé teszi a kultúra értékeinek az elsajátítását. Az óvodai nevelés messzemenően támaszkodik a családi nevelésre, a család és óvoda szoros együttműködésre törekszik. Programunkban fontos a gyermek korai, óvodáskort megelőző testi- lelki fejlődésének alapos ismerete. Ennek egyik eszköze az anamnézis lap, melynek kitöltése önkéntes és titoktartási kötelezettség alá esik, valamint az óvodába lépés előtti családlátogatás. Az ebből kapott információk segítik a gyermek minél jobb megismerését, egyéni adottságait, sajátosságait feltérképezni, az óvónők ezek ismeretében tudják megválasztani a nevelői eljárásaikat. Az óvodában az érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtésével meleg, elfogadó, befogadó, szeretetteljes kapcsolatot alakít ki a gyermekekkel, részben átvállalva az anya szerepét. Minél kisebb életkorú a gyermek annál nagyobb igénye van az ilyen jellegű kapcsolatra. A fejlesztő munka során az óvónő arról gondoskodik, hogy a gyermek tapasztalatai változatos tevékenységformák közben gazdagodjanak. A gyermek az énközpontúság alapján elsősorban önmagára tud figyelni, azonban emocionális alapon fokozatosan kifejleszthetjük azokat a mechanizmusokat, amelyek segítségével képessé válik másokkal is törődni. Az együttéléshez szükséges erkölcsi normák és tulajdonságok csak akkor fejlődnek, ha a gyermek állandóan gyakorolja a társaihoz való helyes viszonyulást. Ezt alapozzák meg a kooperatív megoldásra ösztönző páros és kiscsoportos tevékenységek. Ezáltal minden gyermeknek lehetősége van: - Kommunikálni társaival a közös tevékenységek során, számos tapasztalatot szerezni az eredményes, kölcsönös, elfogadható kommunikáció formáiról. - Megtanulni a közös tevékenységek alkalmával, hogy hogyan viszonyuljanak társaikhoz a jobb kapcsolat kialakításának érdekében. - Megtanulják a kritikát elfogadni és a kritikát elfogadható formában kifejezni. A társaktól érkező pozitív visszajelzés egyben önerősítő, önbizalom növelő, ami hozzájárul a személyiség kibontakozásához. 13

14 - Észrevenni, hogy a közös tevékenységekben együttműködő társak sokféle, színes egyéniségek, egymástól különböző, saját kulturális környezetükből származó értékeiket képviselik és közvetítik. Az óvónők modell szerepet töltenek be. Az óvoda minden lehetőségek biztosít arra, hogy a gyermekek egymás kultúráját megismerjék, felfedezzék, szépségeit élvezzék. Nyitottak legyenek a világra, a benne élő emberekre és az általuk képviselt értékekre. - Megtapasztalni azt, hogy egy problémát több oldalról is meg lehet közelíteni, megoldási lehetőségeket keresni. Célunk: - Erkölcsi, akarati tulajdonságok kialakítása, erősítése, fejlesztése, melyben az óvónő és a dajka modell szerepet tölt be. - A társadalmi beilleszkedést segítő szociális együttélés szabályainak értékközvetítése. - A különbözőségek elfogadására, tiszteletére nevelés. - A szülőföldhöz fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása, az önazonosság megőrzése, átörökítésének biztosítása. - A természeti és emberi környezetben megmutatkozó értékek, szépségek megbecsülésére, tiszteletére való nevelés. - A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, speciális igényű, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, elhanyagolt gyermekek esetében speciális fejlesztéssel, az egyéni szükségleteknek megfelelő pedagógiai eljárások alkalmazásával az esélyegyenlőség biztosítása. - Esélyteremtés a migráns gyermekek számára. - A kiemelkedő képességű gyermekek igényeit figyelembe vevő pedagógiai eljárások alkalmazásával való személyiségkibontakoztatás. - Pozitív énkép alakítás a sikerélmények elérésével, belsőkontrollos személyiség nevelés. - Minél több közös élmény szerzése, mely a közösségformálásban elengedhetetlen. - Erkölcsi tulajdonságok, jellemvonások fejlesztése, a közös és egyéni tevékenységek alkalmával is. Különös tekintettel az együttérzésre, segítőkészségre, figyelmesség, önzetlenség, a közösségért végzett faladatok, udvariassági szabályok. - Minden tevékenység célja az önállóság, önfegyelem, szabály és feladattudat fejlesztése. A szokás és normarendszer egészséges felállítása, minden napi gyakorlása, ami egy idő után a gyakorlás útján automatikus cselekvéssé véli, vagyis beépül a személyiségbe. - Tolarenciára nevelés, a gyermekek személyiségéből, eltérő szociokulturális hátteréből adódó másságok elfogadására nevelés. - Egymás tiszteletben tartása a kulturált viselkedési minták elsajátítása, ebben minden felnőtt óvónő, dajka modell értékű az óvodai nevelésben. Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosításából adódó óvónői feladatok: - Nyugodt, kiegyensúlyozott, biztonságot árasztó légkör kialakítása. - A csoportszoba környezettudatos szemléletű, otthonos, esztétikus kialakítása. - Személyiségének szeretetteljes, empátiás kisugárzása, odafigyelő anyapótló magatartása. - A szociális tanulásban komplex viselkedésminták beépítése a gyermeki viselkedésbe. - A környezetvédelmi magtartás formálása, az élethelyzetek teremtésével. A természeti és társadalmi környezet tiszteletére, megbecsülésére nevelés. - Az udvarias érintkezési formák megtanulására nevelés. - Erkölcsi ítéletek, normák megfogalmazása. - A gyermek önálló véleményalkotásának és döntésfejlődésének támogatása. - Az élethelyzetek teremtésével az interperszonális kapcsolatok alakításához szükséges készségek, képességek alakítása. - A társas kapcsolatok formálásának a segítése, az összetartozás érzésének a mélyítése a mi- tudat alakítása. - A feladathelyzetek teremtésével a kooperatív technikák alkalmazása. 14

15 - Évente egyszer szociometriai felmérés készítése és elemzése. - Inkluzív szemlélettel a különbözőségek elfogadásának a segítése. - A konfliktushelyzetek mindenki számára elfogadható megoldások keresése. - A lassabban fejlődő gyermekek felzárkóztatása, a tehetséges gyermekek fejlesztésének biztosítása. - A migráns gyermekek beilleszkedésének a segítése. - A családdal történő együttműködés erősítése. - A felvétel előtti családlátogatások elvégzése. - Egyeztetett időpontban fogadóórákon a gyermek aktuális fejlettségéről személyes kapcsolatban történő információnyújtás, konzultáció lehetőségének biztosítása. - Szülői értekezletek tartása. - Anamnézis lap felvétele, szülővel történő beszoktatás biztosítása. IV. 3. Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. Az értelmi nevelés változatos tevékenységeken keresztül a kultúraátadás hatásrendszerében az óvodai nevelési módszerek segítségével, elsősorban a gyermek szabad játéka által valósul meg. Az értelmi fejlesztés szoros kapcsolatban van az anyanyelv és a kommunikáció alakulásával. A program lényeges része a beszéd, az anyanyelv, és a kommunikáció fejlesztése. Csak a kellő nyelvi fejlettséggel rendelkező gyermekek lesznek képesek az alap- kultúrtechnikák elsajátítására. A kommunikáció a beszéd és a gondolkodás egyik eszköze. A kommunikáció egyszerre cél és eszköz a társas kapcsolatokban. Célja a kapcsolat felvétele, az információ eljuttatása a másikhoz, és a megértés. A kommunikáció és a metakommunikáció elválaszthatatlan egymástól, a jelzések kiegészítik, mélyítik a szóbeli közlést. Az egyéni fejlődés biztosításához szükséges, hogy az óvónő személyes példával, helyzetek teremtésével ösztönözze a gyermekek közötti kommunikációt. Bővítse szókincsüket, gazdagítsa metakommunikációjukat. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósuló feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása / beszélő környezet, helyes mintaadás/ az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. A gyermek beszédképessége függ a családi szocializációtól, mely előnyös, vagy hátrányos helyzetet teremt a gyermek számára a közösségben. Célunk: - A gyermek spontán szerzett ismereteinek, tapasztalatainak rendszerezése, célirányos fejlesztése, bővítése. - Kognitív képességek fejlesztése Így: egyre pontosabb, valósághű észlelés - figyelem összpontosításra való képesség - gazdag képzeleti működés - reproduktív emlékezet - problémamegoldó és kreatív gondolkodás - alakuló fogalmi gondolkodás - A beszédkedv felkeltése, fenntartása - A beszédhallás és szövegértés fejlesztése - A kapcsolatfelvétel támogatása, információk továbbítása, kommunikáció és metakommunikáció eszköztárának a bővítése. Az anyanyelvi, értelmi fejlesztésből és nevelésből adódó óvónői feladatok. - Olyan biztonságos, elfogadó, szeretetteljes légkör megteremtése, ahol bátran elmondhatják a gyerekek a gondolataikat. - Változatos tevékenységek szervezése. - Sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása, mely a későbbiekben élményekként előhívható. - A környezet jelzéseinek, nonverbális közléseinek megismerése. - A gyermek kíváncsiságára, érdeklődésére építés. - Figyelem összpontosításra motiválás. 15

16 - A pszichikus képességstruktúrák fejlődésének egyéni nyomon követése, a szükséges fejlesztési feladatok tervezése és beépítése a gyakorlatba. - Minden gyermeki kérdés megválaszolása. - A gyermek beszédkedvének felkeltése, szókincs és, metakommunikációs eszköztár bővítése. - Differenciált fejlesztés a gyermek nyelvi fejlettségéhez igazítva. - Nyelvtanilag helyes, jól érthető, tiszta beszéddel mintaadás. - Migráns gyermekek egyéni fejlesztése, a magyar nyelv tanulásának a segítése. - Logopédus biztosítása. Sajátos nevelési feladataink Programunk lényege: A természetes gyermeki megnyilvánulásokra, a mozgásra és a játékra épít. A programfejlesztő jellegű, az ún. fejlesztő program áthatja az egész óvodai nevelést. Főbb területei: - nagymozgások fejlesztése (különös tekintettel szem-kéz, szem-láb koordináció, egyensúlyérzék fejlesztése - finommotorika fejlesztése - testséma fejlesztése - a test személyi zónájának fejlesztése - test-fogalom alakítása Percepciófejlesztés - vizuális észlelésfejlesztés - alaklátás-formaállandóság - tapintásos sztereognosztikus észlelés fejlesztése - mozgásos kinesztetikus észlelés fejlesztése - térészlelés, térbeli viszonyok felismerésének fejlesztése - hallás, auditív észlelés - hangzási analízis-szintézis fejlesztése - keresztcsatornák fejlesztése - verbális fejlesztés A különböző nevelési területeken is érvényesülnie kell a fejlesztő program tartalmának. Nevelési területek: - testnevelés - környezetünk mennyiségi és formai összefüggései - vizuális nevelés - zenei nevelés - mese, vers, dramatikus játék - környezet megismerésére nevelés Programunkból adódó célok: - az óvodás korú gyermekek egészséges, harmonikus személyiségfejlesztése a testi, szociális, értelmi érettség kialakítása az egyéni és életkori sajátosságaik, valamint eltérő fejlődési ütemük figyelembe vételével - alapvető testi, lelki szükségleteik kielégítése - önismeretük, pozitív én-képük kialakítása az átélt tapasztalataik és a siker élményhez való juttatások nyomán - tanulási zavarok korai kiszűrése és azok megelőzése - élményszintű, észrevétlen tanulás lehetőségének biztosítása - tudatosan tervezett, szervezett nevelési eljárások alkalmazásával ismeretekhez, tapasztalatokhoz juttatás 16

17 - egyénre szabott fejlesztés, alapos, precíz gyermekismeret - érzelmi biztonság, családias légkörű nevelés biztosítása - érzelmi átélés, érzelmek felismerése, kifejezése, érzelmek feletti kontrol erősítése - erkölcsi értékek alakítása, jó-rossz felismerése, őszinteség, igazmondás, felelősségvállalás, egymás segítése - társas kapcsolataik alakítása közös élmények átélésével - az önérvényesítés és a közösségi magatartás összehangolása egymáshoz való alkalmazkodás, egymásra figyelés, tolerancia fejlesztése - mozgás igény kielégítése, mozgásfejlesztés, az egészséges életmód megalapozása - sokirányú gondozási tevékenységgel a gyermekek komfort érzetének biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése, szokásrendek kialakítása - testi képességek, fizikai erőnlét, edzettség fejlesztése - az iskolai tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók fejlesztése - a kultúra értékeinek közvetítése, amelyet áthat a játékosság - igénynívó, belső motiváció alakítása, a jól elvégzett feladat utáni megelégedettség, mint jutalom értékének alakítása A program megvalósulás jelenlegi helyzete A Komplex Prevenciós Program elméletét, filozófiáját minden óvónő elsajátította, alkalmazása készségszintre jutott. Ismereteinket ez irányban folyamatosan gyarapítottuk a továbbképzéseken való részvételekkel is. A fejlesztő programot minden óvónő alkalmazza különböző nevelési területeken, de az egész óvodai nevelésre kihat. A gondozás a szokásrendek kialakítása során is beépült. A program beválás felülvizsgálata során pontosítottunk, elvekben megegyeztünk a beszoktatásoktól kezdődően minden területen végig mentünk, egységes elveket alakítottunk ki: - a beszoktatás rendszere - játékvezetés - játék átadás szabályai - nevelési területek - munkára nevelés - szülők tájékoztatásának új formái - gyermekek megfigyelése, mérése - személyiséglapok vezetése - szülői értekezletek - kirándulások, túrék szervezése - helyi természeti, társadalmi környezet megismerése témaköreire vonatkozóan. Ezekre kitérünk az aktuális helyeken, ill. háttéranyagként kezeljük. A mérési-értékelési rendszer kidolgozása során sok tapasztalatot szereztünk, felülbíráltuk jelenlegi gyakorlatunkat és arra a következtetésre jutottunk, hogy az új rendszer beépítése igen tudatos munkára ad lehetőséget, viszont kevesebbet kell tervezni, mert a tudásszint mérése csak így lehetséges. Kevesebbet, de azt alaposan. Néhány területen változtatni szükséges, ill. újításokat is be kell építeni, főként a szülők tájékoztatására vonatkozóan. Amit a gyermek elsajátított, arról a szülőt tájékoztatni kell, hogy pontosan ismerje gyermeke aktuális állapotát. A szülői értekezleten megbeszéltük ennek a kivitelezését, formáját. Ennek értelmében minden hónapban kikerülnek a faliújságra az elsajátítandó ismeretek témakörei. A szülő látja mivel foglalkoznak az adott időpontban. Mindhárom csoportban a fogadóórák rendszeresítettek, ahol személyre szólóan minden információ átadható, ill. kicserélhető az óvónők és a szülők között. Az egységes elvek kialakítása után elvárható minden óvónőtől az egységes alkalmazás is, ez már a szakmaisághoz tartozik és az értékelés alapját is képezi. 17

18 Stratégiatervezés - presztízskérdést csinálunk abból, hogy minden szülő széleskörű ismereteket szerezzen az óvodai nevelés programjáról, teret, lehetőséget biztosítunk arra, hogy mind az elméleti, mind a gyakorlati oldalról bemutassuk az itt folyó életet - ehhez partnerként megnyerjük a szülőt - az óvoda nyitottsága lehetővé teszi, hogy a szülő bármikor betekintést nyerjen az óvodai életbe - a szülők elégedettségi szintjét minden második év májusában felmérjük, kezdő év 2001, azok eredményeit elemezzük, értékeljük, szükség szerint intézkedési tervet készítünk a kevésbé eredményes területeken - a gyermekek elégedettségi szintjét is felmérjük a nemszeretem területekre alternatívákat dolgozunk ki - a pályázati lehetőségekkel élve eszközparkunkat folyamatosan gazdagítjuk - a rendelkezésre álló nevelést segítő eszközeinket maximálisan kihasználjuk - természeti környezetünk lehetőségeivel élünk, kirándulásokat, túrákat szervezünk, megfigyeléseket végzünk, a természet védelemének fontosságát erősítjük - törekszünk arra, hogy mindennap élményekben gazdagon menjenek haza a gyermekek - mozgásra, játékra mindig kellő időt biztosítunk - az élményszintű tanulás nevelésünkben fontos szerepet játszik, tapasztalatok szerzésén keresztül fedezik fel a világot, a már meglévő ismereteikre alapozzuk a további megismerési lehetőségeket - a szülők tájékoztatására új alternatívákat dolgozunk ki, mely szervesen illeszkedik értékelési, mérési rendszerünkhöz - a minőség értékelési rendszert minden dolgozó tudatosítja önmagában, az önellenőrzésre is nagy hangsúlyt fektet - kidolgozzuk a gyermekek megfigyelésének, mérések végzésének az ideális módját, keressük a kivitelezések lehetséges formáit - alkalmazzuk COMENIUS 2000 I modell bevezetése és kidolgozása kapcsán tanultakat, tapasztalatainkat, későbbi gyakorlatunknak szerves részét képezi a partnerkapcsolataink hatékonnyá tétele - 5 évenként felülvizsgáljuk programunkat, az a mindenkori gyakorlathoz, környezetünk változásaihoz igazítjuk - minden dolgozótól elvárjuk, hogy munkájával működjön közre abban, hogy az intézmény megítélése, szakmaisága, eredményessége egyre tudatosabb és jobb legyen - szolgáltatásainkkal, specialitásainkkal is vonzóbbá tesszük az intézményt - rövid összefoglalót prospektust készítünk az óvodai nevelésről, amit a szülőknek közreadunk. Mivel programunk tudatosan felvállalja a potenciális tanulási zavarok korai kiszűrését és korrekcióját, ezért ennek érdekében vizsgálatokat, megfigyeléseket, méréseket végzünk, amit személyiséglapon vezetünk. Az általunk alkalmazott vizsgálati fajták: - dyslexia előrejelző teszt - beszédészlelés Gósy GMP teszt - beszédértés teszt - rajzelemzés Goodenuch-féle - térben való eligazodás megfigyelése - oldaliság, lateralitás megfigyelése - balról jobbra haladás megfigyelése - Difer Ha megállapításra került a részképesség zavar bármely fajtája, abban az esetben megkezdődik az egyéni fejlesztés, egyénre szabott fejlesztő program alapján, annak érdekében, hogy mindazok a 18

19 képességek kialakuljanak iskolakezdésre, amelyek lehetővé teszik az írás-olvasás-számolás megtanulását. Fontos megemlíteni a tanulás szervezésével kapcsolatban, hogy az élményszintű észrevétlen tanulást preferáljuk, mindent, amit csak lehet, természetes környezetben figyeltetünk meg, minden érzékszerv bevonásával ismeretekhez, tapasztalatokhoz juttatjuk a gyermekeket. A spontán adódó lehetőségeket kihasználjuk a tapasztalatszerzésre, építünk a gyermekek meglévő tudására. Olyan környezetet teremtünk, ahol a gyermekeknek van lehetőségük kérdések feltevésére, nyitott az óvodai élet a kísérletezésekre, felfedezésekre, kipróbálásokra, figyelembe vesszük a gyermekek ötleteit, elképzeléseit, érdeklődési területeit és ehhez igazítjuk a tárgyi környezetet is. A tanulási folyamatban célzott fejlesztések esetén az egyéni és mikro csoportos formát helyezzük előtérbe, az óvónők által szervezett tevékenységek csak ezután következnek, és a legkevesebbszer fordulnak elő. Ismerkedünk a kompetencia alapú óvodai neveléssel, szemléletével, az inkluzív pedagógiával. Amennyiben ismereteink a témával kapcsolatban elegendőek lesznek, innovációként beépítjük óvodai nevelésünkben. Mérési és értékelési személyiség fejlődési lapok: 2003 szeptember 01-től kerül bevezetésre, ezek a következők: - mozgás - játék - testséma fejlesztés - percepciófejlesztés - vizuális (látás) fejlesztés - tapintásos (sztereognosztikus) észlelés fejlesztése - térészlelés, térbeli viszonyok felismerésének fejlesztése - hallási (auditív) észlelés fejlesztése - keresztcsatornák fejlesztése - verbális fejlesztés - egészséges életmódra nevelés - érzelmi nevelés, társas kapcsolatok, szocializáció - munka jellegű tevékenységek - környezet megismerésére nevelés - környezetünk mennyiségi, formai összefüggései - vizuális nevelés (rajzmintázás, kézimunka) - vers, mese, dramatikus játék - ének, énekes játék, zenehallgatás A mérési, értékelési lapok bevezetésével a gyermekek, óvónők teljesítménye egyaránt mérhető, értékelhető. Az önellenőrzés egyik fajtáját, valamint az ellenőrzés alapját is képezi. Testi nevelés Átfogó tevékenység, feladat rendszerét elsősorban a gondozás, a mozgás, a testgyakorlatok által valósítjuk meg. E tevékenységek az egész óvodai életet átszövik. A gondozással folyamatosa biztosítjuk a gyermekek komfort érzetét, a jó közérzet adhat alapot az összes óvodai tevékenységhez. A gyermekek legfőbb, természetes megnyilvánulási formája a MOZGÁS, ami csak akkor lehet fejlesztő hatású, ha azt a gyermekek kellemes, nyugodt, biztonságos környezetben, jó közérzettel, örömmel végzik. Ezért a testi nevelésben fő feladatunk és célunk: - sokirányú gondozási tevékenységgel a gyermekek komfort érzetének biztosítása, a gyermekek ilyen irányú igényeinek felkeltése, jó szokások kialakítása - a természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgás megszerettetése - rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása 19

20 - testi képességek, fizikai erőnlét, edzettség fejlesztése. Az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése, prevenciója - a program tudatosan felvállalja az iskolai tanulási képességeket meghatározó funkciók fejlesztését, így a potenciális tanulási zavarok korai kiszűrését és megelőzését is - az észlelés és finommotorikus struktúrák fejlesztését - a fő nevelési területeken végzett feladatokba integrálva, indirekt nevelési módszerekkel realizálja a pszichikus funkciók fejlesztését, a gyermekek spontán aktivitására épít - a fejlesztés alapja a mozgás, játék és az egészséges önérvényesítés - a mozgás szocializáló hatású, segítségével fejlődik a pozitív én-kép - a mozgási tapasztalatokból gyökereztethetőek az értelmi műveletek - melyben feladat és cél a kultúra átadás hatás rendszerében az óvodai nevelési módszerek segítségével a gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, célirányos bővítése oly módon, hogy ezen keresztül fejlődjenek kognitív képességei A fejlesztő program alkalmazásának alapelvei - szervesen illeszkedik a nevelési programba - messzemenően épít a gyermekek érzelmi-belső motivációjára - lehetőség szerint kapcsolódjon a gyermekek spontán tevékenységéhez - az óvodai nevelés egész időtartamára elosztott, folyamatos, következetes alkalmazást igényel - az óvoda egész napos életrendjének minden mozzanatához kapcsolható legyen - alapvető követelmény a gyermekek jó közérzetének biztosítása, ezért a fáradtság jeleit észlelve módszerváltás, vagy teljes elhagyás az ésszerű 20

21 V. Az óvodai élet megszervezésének elvei V. 1. Személyi feltételek Az óvoda pedagógusainak személyisége már önmagában is alapvető forrása a nevelő hatásoknak, motivációs tényezője az egyes tevékenységeknek. Az óvodai nevelés minőségét, eredményességét alapvetően a személyi feltételek határozzák meg. 1/ Az óvónők végzettségének elemzése A Közoktatási törvényben meghatározott felsőfokú szakirányú végzettséggel az intézmény pedagógusai rendelkeznek. 1 fő Intézményvezető: felsőfokú óvónő képzettséggel, szociálpedagógus végzettséggel, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi és tanácsadó tanári képzettséggel és vezető óvodapedagógus szakvizsgával rendelkezik. 5 fő óvodapedagógus: felsőfokú, ill. főiskolai végzettséggel rendelkezik. 1 fő pedagógus felsőfokú óvónői végzettséggel és gyógypedagógus végzettséggel rendelkezik 1 fő Mesterpedagógus, jelenleg minden óvodapedagógus Pedagógus I fokozatban van. Dajkák: 3 fő dajkai végzettséggel, 1 fő pedagógiai asszisztens végzettséggel rendelkezik. 2/ Továbbképzések elemzése A továbbképzési rendszer követelményeinek eleget téve 7 évenként teljesítjük az előírt 120 órás, valamint a szociális szakképzésben előírt 80, ill. 60 pontos előírásokat. A beiskolázások rendje folyamatos, rugalmas, a képzési lehetőségek megválasztásának ismérvei a következők: - a képzés tartalma harmonizáljon programunk filozófiájával, a megszerezhető ismeretek csoportosuljanak programunk fő területei köré, kiemelt terület a tanulási zavarok témája - a választott továbbképzés az óvónők érdeklődési körének megfelelően szabadon választott, ahol ismereteiket, tudásukat gyarapítják, személyiségük formálódik, valamint a gyengeségek kiküszöbölésére is lehetőséget ad A továbbképzések személyenként a KIR információs rendszerben kerülnek rögzítésre. Szervezeti-vezetési jellemzők: Az idevonatkozó szervezeti felépítés az SZMSZ- ben található. Az intézmény belső rendje: A munkafegyelem erős, a munkaidő lépcsőzetesen kezdődik és fejeződik be. Nyitástól zárásig óvónői jelenlét biztosított. Indokolatlan hiányzások nem fordulnak elő, rendkívül kevés a betegség miatti hiányzás. Mindhárom csoportban két fő óvónő látja el a nevelési feladatokat és egy fő dajka segíti a munkájukat. Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak rendelkeznek a törvényben előírt képesítéssel. Az ismeretek gyarapítása folyamatosan történik, a továbbképzéseken rendszeresen részt veszünk, az ott tanultakat kollégáinkkal megosztjuk. A továbbképzések harmonizálnak a nevelési programunkkal, az óvónők érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak a továbbképzési programok közül. Az óvoda belső rendjét szabályozza az SZMSZ, a munkaköri leírás, valamint az éves munkatervek. A munkatervben szerepel az adott év ellenőrzési rendszere. A munkaterv úgy áll össze, hogy a tanévzáró értekezleten megbeszéljük a következő tanév feladatait és az ehhez kapcsolódó ellenőrzési szempontokat is. A munkaterv minden tanév kezdéskor szeptember hónapban kerül elfogadásra, a munkaterv mindenki számára bármikor hozzáférhető. 21

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

A SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az óvodavezető jóváhagyta a..számú határozatával. Hatálybalépésének időpontja: 2013. 01. 01. Készítette: Nagy Zsuzsanna óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta 2015 A nagykátai Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja a Komplex prevenciós program adaptálásával Tartalomjegyzék I. Pedagógiai

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten. Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471

Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten. Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471 Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471 Készítette: Óvoda Nevelőtestülete Szombathely, 2013. augusztus 28. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. B E V E Z E

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM 49/1. LILIOM ÓVODA 1094 Budapest, Liliom u. 15. 36-1-215-00-97 liliomovoda@freemail.hu MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM A programot készítette: Liliom Óvoda Testülete A program benyújtója: Végh Edit Óvodavezető

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

A KOMÁROMI GESZTENYÉS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KOMÁROMI GESZTENYÉS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KOMÁROMI GESZTENYÉS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Intézmény címe: 2900 Komárom, Igmándi út 38. Intézmény fenntartója: Komárom Város Önkormányzata Csoportok száma: 5 csoport Férőhelyek száma: 120 fő

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde Szakmai Programja Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeked, mert ez a jövő Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012.

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012. KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rábatamási, 2012. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. GYERMEKKÉPÜNK 1.2. ÓVODAKÉPÜNK 1.3. PEDAGÓGUSKÉPÜNK: ÓVÓNŐI ATTITŰD 2. BEMUTATKOZÁS 2.1. AZ ÓVODA

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013 Újszász Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1. A programmódosítás

Részletesebben

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013.

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013. CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 033012 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2013. Tartalomjegyzék 1. Az óvoda jellemző adatai 4. old. 1.1. Az óvoda hivatalos neve,

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium 6300.Kalocsa Asztrik tér 1. Tel:(78) 462-380 Mellék:252,253 Fax:(78)466-950 E-mail cím: nagyasszonyunkovi@gmail.com OM azonosító:027743 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Többszörösen átdolgozott változat Csupán két dolog van, amit gyermekeinknek, tanítványainknak adhatunk: a gyökerek és a szárnyak. (Lactantius) KÉSZÜLT: AZ ÓVODAI NEVELÉS

Részletesebben

Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 034851 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETŐ... 4 1.1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA, FELADATA... 4 1.2 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 4 1.3 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015.

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015. "Vigyük be gyermekeink életébe azt a biztonságot adó szeretetet, megértést és megbecsülést, ami egyedüli remény arra, hogy belőlük is boldog és igaz emberek legyenek" (Hermann Alice) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására . Tel./fax.: 32/460-365 Iktatószám: 1-101/2011 A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK elfogadására Készült: a képviselő-testület 2011.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL HELYZETKÉP AZ ÓVODÁRÓL I. AZ ÓVODA KÖZVETLEN TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRŐL ÉS TÁRGYI FELSZERELTSÉGÉRŐL. a.) A természeti környezetről: Óvodánk Buda egyik legszebb

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. VIOLA ÓVODA 1042. Bp. Viola u. 11-13. OM azonosító: 034309 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ ELSŐ RÉSZ Óvodánk bemutatása Koncepciónk Tárgyi és személyi feltételek Gyermekképünk Óvodai

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban

Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban ISMERKEDÉS személyes játékos bemutatkozás szakmai bemutatkozás ki, honnan jött, milyen program alapján dolgoznak, stb. BEVEZETŐ HOP-ban az egészséges

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Program Taksony

Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Program Taksony Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Program Taksony Intézmény OM azonosítója: 032980 Készítette: Olasz Erika óvodavezető Legitimációs eljárás,- az érvényességet igazoló aláírások: Az 58/2013 (VIII.27) határozatszámon

Részletesebben

"EGYÜTT - ÉRTÜK" ÓVODAI PROGRAM ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

EGYÜTT - ÉRTÜK ÓVODAI PROGRAM ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA "EGYÜTT - ÉRTÜK" ÓVODAI PROGRAM ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette Nevelőtestület Fenntartó jóváhagyta Kiadta jóváhagyta Program team 2007. 2007. Óvodavezető Átvette Aláírás

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 AZ ÓVODA ADATAI... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1. 1. ÓVODAKÉP... 4 1. 2. ÓVODÁNK CÉLJA... 4 1. 3. AZ ÓVODA ALAPVETŐ

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Acsai Pitypang Óvoda. Helyi Pedagógiai Program 2014.

Acsai Pitypang Óvoda. Helyi Pedagógiai Program 2014. Acsai Pitypang Óvoda Helyi Pedagógiai Program 2014. Hatályos: 2014. szept. 1-től Jelen módosítás alapja a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012. (XII.17) Kormányrendelet az Óvodai

Részletesebben

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL. DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.: - FAX: 52/561-847, 561-848 E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu

Részletesebben

Szentistváni Általános Művelődési Központ. Baja. Pedagógiai művelődési program

Szentistváni Általános Művelődési Központ. Baja. Pedagógiai művelődési program Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja Pedagógiai művelődési program 2010 PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM I. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 5 2. JOGI STÁTUS ALAPÍTÓ OKIRAT ( MELLÉKLET

Részletesebben

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 OM: 201281 1 TARTALOMJEGYZÉK Törvényi háttér 2.o. I. Bevezetés, az óvoda bemutatása 3.o. II. Közösen megállapított értékeinken alapuló gyermekkép,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben